You are on page 1of 2

Dystrybucja systemw Jablotron: MBS SYSTEMS s.c.

S t r o n a |1

SP-02 zestaw podsuchowy


Zestaw podsuchowy SP-02 pozwala dzwonicemu (uytkown kowi, operatorowi ze stacji monitorowania, itp.) na podsuch i komun kat gosowy do monitorowanego obiektu. Urzdzenie moe by take wykorzystane jako telefon awaryjny przez wcinicie przycisku. SP-02 moe by podczony do komunikatora wyposaonego w symulowana linie telefoniczn (np. JA-80Y, JA-60GSM) lub do analogowej linii telefonicznej. eby SP-02 odbieraa automatycznie poczenia telefoniczne od 8 numerw telefonicznych, linia telefoniczna musi obsugiwa identyfikacj rozmwcy(CLIP). Jest moliwa rczna odpowied z nieautoryzowanego numeru telefonu przez wcinicie przycisku na SP-02. Programowanie mona zablokowac 4 cyfrowym kodem. Uwagi: Programowanie jest moliwe tylko wtedy gdy urzdzenie jest wczeniej zresetowane lub odblokowane przez instrukcj #xxxx, gdzie xxxx to prawidowy kod dostpu. Gdy kod dostpu zostanie ustawiony, SP-02 automatycznie si blokuje. Aby kontynuowa programowanie SP-02 musi by wczeniej odblokowany. Jeli zablokowany poczenia z nieautoryzowanych numerw telefonw nie mog by odbierane przez wcinicie przycisku SP-02.. Jeli wystpuje bd (np. saba bateria) usyszymy 10 sygnaw dwikowych. Uwaga: jeli SP-02 jest zablokowany I aden numer telefonu nie zosta zaprogramowany dalsza komunikacja jest niemoliwa. W takim przypadku musi by wykonany reset urzdzenia. Jest to te konieczne gdy zapomnisz kodu dostpu.

1. Instalacja
Najpierw w baterie (2x 1,5V AA) do SP-02 w tym celu otwrz tylni klapk przesuwajc j w d. Nastpnie podcz SP-02 do centrali alarmowej lub do analogowej komutowanej linii telefonicznej (PSTN) uywajc przewodu znajdujcego si w opakowaniu. Swoj gotowo do dziaania SP-02 zgasza poprzez mrugajcy zielony wskanik. Jeli mruga czerwony wskanik oznacza to e bateri s rozadowane i wymagaj wymiany (uywaj ty ko baterii alkalicznych dobrej jakoci). Zamontuj urzdzenie w wybranej lokalizacji uywajc zawartego w opakowaniu.

3. Podsuch i rozmowa
Interkom automatycznie akceptuje przychodzce poczenia telefoniczne z 8 autoryzowanych (wprowadzonych) numerw telefonw (zob. tabela programowania). Rozpoczcie poczenia potwierdzone jest przez dugi sygna. Na SP-02 wieci si zielona dioda LED wskazujc a e wczony jest mikrofon (podsuch w pomieszczeniu). Poczenie z nieautoryzowanego numeru telefonu wskazuje mrugajca czerwona diod LED. Jeli SP-02 nie jest zablokowany istnieje moliwo odebrania poczenia przez krtkie wcinicie przycisku na urzdzeniu. Krtkie przycinicie przycisku powoduje e SP-02 dziaa jak telefon awaryjny I czy si automatycznie z numerem przypisanym na pierwszej pozycji. Po potwierdzeniu dugim sygnaem, funkcjonalno jest taka sam jak przy przychodzcej rozmowie. Klawiatura dzwonicego telefonu moe by uyta do kontroli komun kacji:
klawisz/ sekwencja 1 2 5 0 #xxxx Funkcja Przycisk: mikrofon podsuch (przeczenie) gon k rozmowa Wczenie m krofonu podsuch i wyczenie gonika Wczenie gonika rozmowa i wyczenie m krofonu Zakoczenie poczenia Odblokowanie SP-02 (xxxx to prawidowy kod dostpu) wskanik Zielona dioda LED Czerwona dioda LED Zielona dioda LED Czerwona dioda LED Zielona dioda LED mrugajca sygna

LED Button
Microphone

uchwytu

2. Autoryzacja numerw telefonw


Pene sterowanie jest moliwe ty ko przy uyciu autoryzowanych numerw telefonw musz by zaprogramowane zanim urzdzenie zacznie by uywane. Linia telefoniczne musi obsugiwa identyf kacje rozmwcy(CLIP). Komunikator GSM Jablotronu obsuguje t funkcj automatycznie (z wyjtkiem pocze z telefonw z zastrzeonym numerem). Wykonaj poczenie z dowolnego telefonu na numer telefoniczny SP-02 (numer linii telefonicznej do ktrej podczony jest SP-02) Gdy czerwona dioda zacznie mruga wcin j przycisk aby odpowiedzie na poczenie. Na swoim telefonie wprowad instrukcje programowania (sekwencje) zgodnie z ponisz tabel. Poprawne wykonanie instrukcji potwierdza 1 sygna, nieprawidow instrukcj potwierdzaj 4 sygnay. Zakocz poczenie i przetestuje funkcje urzdzenia. Sekwencja Funkcja Aby zapamita aktualny numer telefonu na pozycji 1. Wprowadzenie numerw telefonw (7 do 22 cyfr), D to numer porzdkowy numeru telefonu (1-8) SP-02 automatycznie odbierze poczenia z zapamitanych numerw telefonw. Wykasowanie numeru telefonu z pozycji D Ustawienie kodu dostpu (4 cyfry) i zablokowanie SP-02 najpierw ustaw przynajmniej jeden numer telefonu! Odblokowanie SP-02 za pomoc prawidowego kodu dostpu. Tabela programowania

Tabela sterowania Uwagi: Jeli Sp-02 nie jest zablokowany, krtkie przyciniecie przycisku na urzdzeniu dziaa w taki sam sposb jak nacinicie klawisza 1 na telefonie. Mona zmienia kierunek(podsuch/rozmowa) komunikacji z pomieszczenia w ktrym znajduje si SP-02. Tylko dzwonicy moe zakoczy poczenie przez wcinicie 0 lub odoenie suchawki. Poczenie jest take automatycznie rozczane po 5 minutach od ostatniej operacji (wcinicia klawisza). Podczas testw zalecane jest utrzymanie wikszego dystansu pomidzy SP-02 a telefonem, w przeciwnym wypadku bdzi dochodzio do sprze zwrotnych. Wcinicie klawisza 3, 4, 6, 7, 8 lub 9 powoduje wyciszenie komunikacji. Komunikacja bdzie przywrcona po wciniciu klawisza funkcyjnego (1,2,5).

Dxxxxxxxx

4. Reset
Reset wykonujemy poprzez wcinicie I przytrzymanie przycisku na SP-02 z podczas zakadania baterii (przytrzymaj przycisk do czasu a czerwony wskanik przestanie mruga). Funkcja ta resetuje do ustawie fabrycznych(wszystkie numery telefonw zostan wykasowane) i odblokowuje urzdzenie.

D 9xxxx #xxxx

5. Parametry techniczne
Zasilanie Max. liczba numerw telefonw Interfejs analogowy EMC Bezpieczestwo 2x baterie alkaliczne AA 1.5V 8 ETS 300 001, EN 301 437, TBR 21 EN 50130-4, EN 55022 EN 60950-1

www.sklep-jablotron.pl

Dystrybucja systemw Jablotron: MBS SYSTEMS s.c.


JABLOTRON Ltd. deklaruje, i urzdzenie spenia wszystkie wymogi Dyrektywy 99/5/EC (RTTE).. Kopia deklaracji zgodnoci znajduje si na stronie internetowej www.jablotron.com Uwaga: Urzdzenie nie zostao wyprodukowane z adnych szkodliwych materiaw, jednak w przypadku zuycia zaleca si zwrci go do punktu zakupu lub producenta.

S t r o n a |2

www.sklep-jablotron.pl