1

VASSULA RYDÉN
Thị Kiến TC-1996

2

1996


3 1, 1996

Lav Ðuc Giavê,
Cac Cong Trinh cua Chua la nhùng phuc lanh
la nguon tai san phong phu va la mot ngon den.
Con hêt long xin Chua tha thu cho chung con
1

vi khong don nhan cac cong trinh
la nhùng hong an tu Ngai ma dên.

- Con gai cua Cha, Cha la Cha cua con, Cha ban cho con Binh An cua
Cha. Ngay tu binh minh trong nhung ngay dâu doi cua con, Cha dã cho con
duoc ngôi trong Triêu Dinh cua Cha dê Cha dây dô con: vê long công
chinh, vê tinh thuong yêu, va Dâng Tu Huu.
Dê con không sông theo lôi sông thê gian, Cha dã doai dên con va
chiêm lây trai tim cua con. Cha muôn con tro nên ban huu cua Cha, va
muôn dây dô cho con biêt kinh so Cha, vi do luôn la khoi dâu cua Khôn
Ngoan. Mác du con không xung dang duoc nhin thây Vinh Quang cua Cha,
Cha dã dên voi con trong thinh láng dê nhân lây tiêng 'xin vâng¨ cua con.
Thê rôi, Cha dã truyên cho bong tôi không con toa bong tôi chung quanh
con nua, ma truyên cho dêm tôi do tu biên thanh ra anh sang.
Con la phân tu thuôc Nha Phuong Dông, la con gai thuôc vê Nha
nay, thê nên cac chung nhân gia nôi lên chông lai con, nhung con hãy dát
niêm hy vong vao noi Cha, la Cha cua con. Con hãy tuân giu cac loi giao
huân cua Cha, va hãy an tâm ma sông, dung to ra nan long. Con hãy bên
tâm xung tung Vinh Quang cua Cha va Tiêng Goi cua Cha. Trong Triêu
Dinh Nha Cha, con hãy tiêp tuc tháng tiên, va lam cho dân Cha tháng tiên.
Cha së không bo roi con, ma con cung dung roi bo Cha. Cha noi cho con
biêt: môt khi su ap buc qua di, thu lãnh cua âm phu bi troi lai, cung nhung

1
Toi noi chung con la boi vi toi thuoc vê cung mot gia dinh ma Thiên Chua dà tao dung nên,
va toi nhan danh gia dinh cua toi, toi xin loi tha cho nhùng nguoi chua tin ráng nhùng su diêp
nav dên tu Chua.

3

nguoi dã tung cha dap Hy Tê cua Con Cha xuông duoi chân cung khuât di,
thi bên trong Nha Cha ma con dã sông, môt su gia tôt lanh së dung lên choi
sang nhu ngon duôc dê phuc hôi lai Thanh Diên cua Cha va Danh Cuc
Thanh cua Cha.... va rôi vuong quôc cua Ke Phan loan së sup dô.
Hõi Vassula cua Cha, Cha vân tiêp tuc la Ban Tinh Ca cua con va
la Ngon Duôc cua con, Cha cung së luôn o bên canh con dê huong dân con
cach an toan suôt moi ngay trong doi sông cua con. Con së la nguoi công
tac viên cua Cha, la nguoi ban cua Cha, la Tiêng Vang cua Cha, va la khi
gioi cua Cha. Môi miêng cua con së giông nhu luõi guom dôi voi cac nguoi
dang bung ra viêc tan pha trong Thanh Diên cua Cha.
Cha la Duc Giavê, vôn hiên danh la Dâng bao vê nguoi khiêm
nhuong va dê xuc cam truoc nhung tâm hôn trong tráng. Ai dên cung Cha
voi tâm hôn be mon nhu tre tho, së gáp va biêt dên Dâng Khôn Ngoan.
Dâng Khôn Ngoan së dân dát nguoi ây vao Vuong Quôc cua Cha. Con Mát
cua Cha së to ra uu dãi dôi voi cac tâm hôn be mon, boi vi trong nhung tâm
hôn nay, Su Thông Biêt cua Cha dô xuông du dây. Thât khôn cho ai không
don nhân Cha voi tâm hôn don so, nhung lai cho minh la cao trong trong
Triêu Dinh cua Cha, va 'coi diêu xâu la tôt; coi diêu tôt la xâu; lai thay
bong tôi thanh anh sang, thay anh sang báng bong tôi; dôi cay dáng ra ngot
ngao, va ngot ngao thanh dáng cay.¨
1
Khi thây nhung tu tuong ich ky nhu
vây, Thân Khi Cha së tach biêt chung ra xa khoi Cha la Dâng Cuc Thanh.
Cac con muôn vui huong Thiên Dang phai không? Cac con muôn
hân hoan vui mung truoc Su Hiên Diên cua Cha phai không? Vây cac con
hãy dên cung Cha voi tâm hôn hôn don so nhu tre nho. Cac con muôn gáp
Cha va nhin thây Cha phai không? Vây thi cac con hãy dên cung Cha voi su
ngây tho trong tâm hôn! Cac con hãy dên cung Cha voi môt tâm hôn trong
sach, va cac chiêc vây trên mát cac con phai troc xuông thi cac con moi
nhin thây duoc Vinh Quang cua Cha cung hiêu duoc Cha la Ai, va cung la
Dâng së dên. Cac con dung dê minh vân vuong vao bây cua long kiêu cáng,
boi vi Cha së dê cho cac tâm hôn nho be kia lam cho cac con phai vâp ngã.
Con gai oi, Cha la Thiên Chua, Cha dang o voi con. Con duoc
muôn van phuc lanh trong Su Thanh Thiên Ba Ngôi cua Chung Ta.1
Is 5:20

4

9 1. 1996

Nha cua con la o trong Triêu Ðinh Chua Giavê,
va tam tri con han hoan vui mung
trong su Uv Nghi ca sang cuc thanh cua Ngai.
Chinh trong Chua ma linh hon con hoat dong,
sung màn va tiêp tuc tin thac.
Lav Cha Ðoi Ðoi, chinh trong Cha
ma tam tri con mong moi trong cho,
khat vong, va di tim Chan Lv.

Oi lav Cha trên Troi, xin dung cat di khoi con
bav hong an Than Khi cua Cha,
nhung xin Cha goi cac hong an nav xuong voi con
dê chiêu sang duong con di,
soi dan tam tri con, tám goi con
trong nguo Thanh Thiên Ba Ngoi Than Linh cua Cha.

-
1
Cha ban binh an cua Cha cho con. Nêu nhu dât dai không chiu sinh hoa
trai, va dât nuoc lai biên thanh sa mac, thi do la do long phan dao ma ra....
Thanh Thân cua Cha it khi duoc nho dên, it duoc tuyên xung va it duoc kêu
câu toi. Dây la ly do tai sao trai dât suy xup, va linh hôn cac con giông nhu
ngôi sao tát di anh sang, rôi tro nên tôi tám. Vassula con oi, voi Lê Luât cua
Ba Ngôi Môt Chua trong trai tim cua cac con, cac con tât ca co thê noi:
'Thiên Chua cua con së nghe con.¨ Tu day long Cha, Cha së ban cho cac
con bây hông ân Thân Khi cua Cha nêu nhu cac con câu xin. Vassula con
oi, nao con hãy noi cho Cha biêt liêu môt minh con, con co thê dat duoc on
hiêu biêt vê Vuong Quôc cua Cha hay không?

- Lav Chua, da khong a' Tu dau con khong biêt gi vê Juong Quoc cua
Chua.

- Nay con cua Cha, con co nghi ráng nhung loi tiên tri cua con la tu con
noi ra duoc phai không?

1
Ðang Tao Hoa noi

5

- Da thua khong a, boi vi Kinh Thanh co noi ráng . 'Khong co tiên tri nao
tu minh co thê noi duoc tiên tri ca.”

- Thât phuc cho con, vi con dã dê cho Thân Khi Cha nghi ngoi trong con,
va hoat dông trong con. Do la nhung diêu ma gio dây Cha muôn to bây ra
cho moi nguoi thê gian co thê duoc lôi keo tro vê voi Cha, va sông su sung
mãn tron ven cua Cha, dông thoi moi sinh vât thu tao co thê chiêm huu lây
Cha, cung nhu hông ân co thê xâm nhâp vao duoc ho. Tu do tim thây duoc
trong Thân Khi cua Cha la nguôn an ui Cuc Thanh, va su tinh duõng cung
co thê tim thây trong Thân Khi Cha. Nhung dam mê tôi lôi cua cac con co
thê duoc tây rua boi Thân Khi Cuc Thanh cua Cha. Thân Khi Cha co thê
ban cho cac con tu do phung su Cha trong môt chiêu huong vui tuoi moi
me, khiên co kha náng lôi keo nhiêu quôc gia dân tôc dên su thanh hoa, boi
vi cac con së duoc canh tân boi Thanh Thân cua Cha.
Nay con la niêm an vui cua Cha, con hãy ghi chep xuông di: Cha
quyêt dinh chia se Vinh Quang cua Cha voi tât ca cac con, nên trong thoi
dai cua cac con dây, Cha rông rãi dô tran dây Thanh Thân cua Cha xuông
dê ma canh tân cac con, ngõ hâu cac con dat duoc tu do trong Thân Khi
Cha. Nguoi thê gian dang tim dên chô huy hoai, thê nhung Chua Tinh Yêu
thi trung tin, va Long Thuong Xot cua Cha thi cao ca. Cha nhin xuông cac
thu tao cua Cha va noi: Cha së dê gio chuyên cho Hoi Tho
1
cua Cha xuông
ho som hon la Chuong Trinh cua Cha hoach dinh. Cha së không luu nho
hay châp tôi cac con, boi vi duong lôi cua Cha thi vuot trên cac duong lôi
cua cac con. Hoi Tho cua Cha së gui theo gio dên voi loai thu tao cac con,
dê moi nguoi noi ráng: 'Thiên Chua dã không lãng quên chung tôi, dây la
suong mai cua Ngai ban xuông. Dây la nhung trân mua ân phuc.¨ Tiêp theo
nhung su viêc nay, Cha së ban xuông cho cac con nhung Loi Giao huân nhu
cac loi tiên tri cho ca nguoi thâp hen nhât trong cac con. Hõi loai thu tao,
Cha së dô xuông cac hông ân cua Cha dê cho cac con co thê nhân ra duoc
su tro trui cua minh, cung nhu nhân thây viêc cac con dã tung lam Cha buôn
nhu thê nao trong doi sông cua cac con. Dê rôi giông nhu con tre, cac con
së khoc loc ma tro vê voi Cha, la Cha cua cac con, va tu do, cac con së chi
biêt mong uoc nhung su bên vung trên troi ma thôi.

1
Chua Thanh Than – Chua Thanh Than duoc ban xuong doi dao, vd cac phong trao duoc ban
dav an sung.

6

Cac con dung tim tu do o noi nao khac ngoai Thân Khi Cha. Trong
thoi buôi cua hoa trai dâu mua,
1
Cha dã dô xuông cac con tran dây nhiêu
hông ân khac nhau tu Thanh Thân cua Cha. Nhiêu nguoi trong cac con noi
náng liu lo. Nhiêu nguoi khac co tai loi khâu. Hông ân Cha ban thi nhiêu,
va ho duoc trao ban cung rât la dôi dao.
Cac con hãy dên! Hãy dên ma chiêm lây tinh ban thân thiêt voi
Thanh Thân cua Cha dê tro nên nhung nguoi công tac voi Ngai, boi vi Ngai
rât khoan dung dân duong cho cac con di vao cac mâu nhiêm cua Chung Ta,
qua viêc mo mang tâm tri va mát cac con, dê cac con hiêu biêt cung nhân
thuc vê Nhung Diêu Không Thê Lãnh Hôi duoc, thê ma lai duoc dôi dao
rông ban cho cac con môt cach nhung không. Nay cac con oi, cac con hãy
dên di! Hãy dên chu dung dung bât dông o do nua. Cac con hãy dên ma
thua huong gia san dã thuôc vê cac con ngay tu thuo ban dâu. Cac con hãy
dên ma thua huong Nguôn Anh Sang Không Thê Toi Duoc, nhung toa sang
chung quanh cac con, va co thê sang toa ngay o trong cac con nua! Cac con
hãy dên ma chiêm lây Dâng Không Thê Chiêm Duoc, thê nhung lai danh
sán cho cac con ngay trong tâm tay! Cac con hãy dên di, chu dung dung
mãi o xa va so sêt. Cac con hãy dên ma thua huong mâu nhiêm Vuong
Quôc cua Cha.
Hôm nay Cha ban cho cac con Niêm Vui, Binh An, va Quyên
Thua Kê. Cha ban cho cac con môt kho tang khôn luong gia tri, va con toan
mÿ hon ca nhung gi ma nguoi thê gian co thê nghi minh chiêm duoc. Nêu
Cha deo dáng cac con ma không biêt moi mêt nhu thê nay, ly do la vi tinh
thuong yêu cua Cha dôi voi cac con thi cao ca. Vuong Miên
2
cua cac hông
phuc ma Cha thi ân cho cac con, chinh la Hông Ân nay.
Cac con hãy dên gân Cha hon, va Cha së tho vao cac con Su Sông
Truong Sinh, cho linh hôn cac con sông lai dê hoat dông, khat mong va hit
tho trong Vinh Quang cua Cha, không con lê thuôc vê cac con nua ma thuôc
vê Dâng dân dát cac con tro vê kêt hop voi Su Duy Nhât cua Chung Ta.
Cac con dung noi: 'Tôi la nguoi tôi lôi, lam sao ma tôi dam ca
long doi tiên toi Nguôn Anh Sang Không Thê Toi duoc chu? Hinh nhu chi
co cac thanh moi co thê toi duoc ma thôi?¨ - Nêu dung nhu cac con thuc su
tin minh la nguoi tôi lôi nhu cac con noi, va cung không xung dang lãnh
nhân Cac Hông Ân cua Cha, thi dây la diêu dã tung không co thê nay tro

1
Toi cùng dà nghe duoc tu ngù 'cac tong do”
2
Thiên Chua noi vê Thanh Than cua Ngai

7

thanh diêu co thê.
1
Nhu vây Cha së lâp tuc nhom lên ngon lua trong cac con
nhám nung nâu va dôt chay tân gôc rê tât ca nhung gi không thuôc vê Cha.
Cha së thay bo tât ca nhung gi ngán can lôi di cua Cha báng Dâng
ma cac con nghi la không thê dat toi duoc. Ngai së la anh sang cua mát cac
con, la dông luc cua toan thân, la su vân dông cua trai tim, la lôi phat biêu
cua tu tuong, la nu cuoi, la niêm vui, la trang suc tôt dep cua linh hôn, la
nguoi canh phong tâm tri cua cac con. Ngai së la anh chi em cua cac con, va
la nguoi ban trung tin cua cac con. Ngai la lê hôi cua cac con, la da yên, la
kho tang, la viên ngoc trai, la bai ca vinh dâng lên Dâng Ca Vinh, la su
amen cua cac con dâng lên Dâng Amen. Ngai la dât hua, va la nên tang cac
nhân duc ma Ngai khác ghi lên Thanh Danh cua Ngai.
Cac con hãy dên don nhân Dâu An tu do qua viêc cac con tu nhân
minh la ke tôi lôi va nô lê cho tôi lôi, dê rôi dên luot Cha, Cha së dô xuông
cac con tran dây nhung Kho Tang Châu bau vô tân, cung Nuoc Cha trên
Troi. Thanh Thân cua Cha co thê lam nguôi hán con khat cua cac con.
Cha muôn biên dôi cac con tro nên môt dong tôc không bi chê
trach, tro thanh dân tôc thanh thiên, tro nên giông Hinh Anh cua Chung Ta.
Vây thi tai sao, tai sao cac con lai dâng lên Cha qua it loi câu xin.... voi long
tin qua yêu kem nhu thê chu? Su thiêu long tin cua cac con chinh la liêu
thuôc dôc chêt nguoi dôi voi tâm tri cua cac con, dã lôi keo cac con vao tâm
trang ma Cha cu tuyêt: do la luât lê va chu thuyêt thê gian. Cac con biêt
ráng Giao Hôi la Thân Thê cua Con Cha, ma Con Cha la Dâu
2
cua Thân
Thê do. Dây la ly do tai sao cac con la cac phân tu cua Thân Thê Ngai, cac
con phai khat mong cac hông ân cua Thanh Thân cua Cha, cac con cân thâm
nhâp vao mâu nhiêm cua Chua Kitô, môt mâu nhiêm së biên cac con nên
giông nhu Thiên Chua.
Trong quyên luc cua Thân Khi Cha, cac con së nhin thây môt viên
anh dây vinh hiên la gia nghiêp cua cac con, noi ma toan dân thanh thiên an
vui. - Vây cac con co xung voi Vuong Quôc cua Cha chua? Cac con muôn
nuong tua vao ai dây? Cac con hãy huong mát, tri khôn va trai tim cua cac
con vê Cha, va hãy dên ma chiêm huu lây Cha, la Thiên Chua cua cac con.
Cac con dung nuong tua vao ai khac ngoai Cha ra.

1
Thiên Chua muon nodiêu. nêu chung ta nhan minh co toi, vav la nhan su bat xung cua minh.
Joi tinh than khiêm nhuong, chung ta co thê lành duoc cac hong an Thanh Than cua Ngai
2
Col 1:18

8

o Náng luc nôi tâm trong cac con chinh la Thanh Thân cua Cha, va
trong Ngai cac con hit tho, hoat dông, ma không bao gio ngung. Ve duyên
dang, cao ca, hung biên, va duyên dang trong nôi tâm cua cac con chinh la
Thanh Thân cua Cha. Anh sang nôi tâm cua linh hôn cac con chinh la
Thanh Thân Chi Thanh cua Cha. Ngai la Dâng biên linh hôn cac con tro nên
bât tu, tran dây ân sung, la thiên dang cua Cha, la noi nghi ngoi cua Cha, la
chôn cu ngu hoan hao cua Cha, la Thiên Chua cua cac con, la Ba Ngôi Môt
Chua trong cung môt ban thê duy nhât.
Dâng Phu Hô bên trong nôi tâm cua cac con së nâng tâm tri cac
con lên tân troi mây va dân cac con dên hiêp thông voi Cac Thanh va Thiên
Thân cua Cha. Ngai chinh la Thanh Thân cua Cha. Ngai së dây dô cac con
không run so khi cac con bi bach hai hoác bi vu oan giang hoa vi danh Cha.
Cac con hãy dem hêt trai tim cua minh vao viêc lam cho linh hôn minh tro
nên hoan hao, cung nhu dây Thân Khi cua Cha, rôi cac con së duoc sông.
o Con gai oi, con hãy dên, Chung ta, Cha con ta? Thiên-Chua-o-
cung-con.27 1, 1996

Lav Ðuc Giavê, lav Cha,
Cha dà noi voi con
nhu mot nguoi Bo, nhu mot nguoi Ban.
con chuc tung Danh Cha Cuc Thanh

Long nhan hau cua Cha ap u con,
to bav Ðuong Song cho con
va roi tu do, Cha dàt dung Cung Ðiên va lành dia cua Cha
bên trong linh hon con.

Ðung vav, nhu mot nguoi cha
doi xu nhan hau voi con cai minh nhu thê nao
Cha cùng doi xu nhan hau voi con nhu thê.
Nhu mot nguoi nang niu

9

do gom tinh tê cua minh thê nao,
Cha cùng nang niu con nhu vav.

Cha dung lên xuong khoi Ngai Toa trên Troi cua Cha.
Cha dung dav va buoc xuong dê dên gan con
mot cach diu dang trong phong thai tot lanh cua Cha
va khi Cha dàt Ngon Tav cua Cha trên moi con,
thi Cha nhav mát ra hiêu cho con,
tao nên tia sang vui mung trong trai tim con!

Ðuc Giavê la Minh Juong cua con, xuong toi phong con.
Ngai trong v phuc long lav dang kinh so,
trong ve dav uv nghi va vinh quang.
Ðang Tao Hoa cua con va la Minh Juong cua con
dà noi chuvên voi con cach don so
khiên cho con hoa nên ap ung choi voi,
lam cho con so hài khong noi duoc nên loi
do boi phong cach Lam Cha cua Ngai.

Lav Chua Giavê, Chua thav chàng? Chua chinh la
Niêm Jui va la hanh phuc cua linh hon con,
la su vui thoa tung gio tung phut cua con moi ngav,
la Nguon An Ui va Än Phuc cua tam hon con.

Lav Chua Giavê, Tinh Thuong Yêu cua Chua
khac gi Giong Suoi tuon chav trên cac nui doi
do xuong qua cac thung lùng.
dem su song dên toi ca nhùng cuc da nùa!

Lav Ðang Thanh, xin don nhan con.
Xin don nhan con va dau con trong Cot Mav cua Chua,
cho con xa cach cac vuc sau cua trai dat nav
Xin dau con trong dam mav cua Cha xa khoi canh hon loan.
Giong nhu David noi xa xua, nav con cùng muon noi:
'Ðuc Giavê ma dà chẳng thuong phu tro,

10

thì hon toi dà vao còi thinh làng ngan thu.”
1


Lav Ðang Thanh, cao ca thav nhùng thanh dat
cua Chua trong doi song háng ngav cua con.
Jav lav Chr1a .xin hàv dên, xin Chua hàv dên,
chẳng le Cha khong nhin thav linh hon con
dang khat mong Cha nhu thê nao hav sao?
Xin Cha hàv dên, va mot lan nùa
xin dê lai cho con niêm sav mên.

- Con la hoa trai cua Nguôn Châu Bau Cha.... Nay con yêu dâu, Cha nhân
duoc gi khi tu trên Troi xuông phong con? Cha nhân duoc gi khi Cha roi bo
Ngai Toa dê xuông thám con? Con thây chu? Dông thoi con cua Cha oi,
Cha nhân duoc gi khi Cha xuc dâu thom cua Cha cho con? Noi cho cung ra,
tât ca cháng dem lai gi cho Cha hêt. Con nghe tiêng gõ cua cua Cha, va con
mo cua cho Cha vao. Noi chuyên voi con lam vui long Cha. Môi lân thám
viêng con, dong ân trên con voi Danh Cha dêu lam cho Danh Cha duoc tôn
vinh. Xuc dâu thom cua Cha cho con la dát dung Vuong Quôc cua Cha
trong con.
Nay Vassula con oi, viêc Cha la ban dông hanh voi con lam cho
linh hôn con say mên, boi vi moi loi Cha thi thâm bên tai con dêu la su
sông. Con hãy don nhân su dông hanh cua Cha, va hãy hân hoan vui mãi
trong Su Hiên Diên cua Cha, va say mê sông voi Dâng Tao Hoa cua con, va
la Cha muôn loai. Su Khôn Ngoan thi danh cho cac tre tho, cây con hãy dên
cung Cha voi tâm hôn tre tho, va vui dua
2
duoi Su Hiên Diên cua Cha nua.
Con co so Loi Cha noi së lam cho nguoi ta phât y hay không?

- Con chác chán se lam mot so nguoi phat v!

- Moi nguoi doi phan doan theo mo kiên thuc tang tru trong long minh.
Moi Loi Cha noi dêu dung dán va së duoc nguoi hiêu biêt láng nghe môt
cach nghiêm chinh. Loi Cha duoc say mên boi nguoi co tâm hôn don so va
nguoi co long trong sach. Con dôi voi nguoi long lang da soi, së coi do la
su xuc pham hoác la diêu sai trai. Cac con dung chiêu theo chu nghia duy ly

1
Tv 94:17
2
Khi Chua Giêsu nhav mát, Ngai nhin vao toi, Ngai to ra vui ve

11

cua minh ma dê cho ma quy chen chân vao tâm tri cac con . Cac con hãy
xây dung lâu dai cua cac con trong Thanh Thân Cha, dê trong Ngai cac con
së duoc dôi moi.
Cac con hãy dên ma hoc hoi cho biêt: tuy la Dâng vô hinh, Cha co
thê hiên hinh. Cha co thê duoc tim thây ngay chung quanh cac con, trong
van vât ma Cha dã tao dung. Ai sông cho Cha së sông cung voi Cha. Ai
thuong yêu nguoi khac së la nguoi tháng vuot duoc thê gian, va sông theo
dung voi cac dâu chân cua Con Cha la Chua Giêsu Kitô, va nguoi ây dang
trên duong dên voi Cha. Dung vây, bât cu ai sông trong tinh thuong yêu la
sông Môt Doi Sông Thât Trong Cha.
Cha la Cha cua cac con truoc ca nguoi cha cua cac con duoi trân
thê. Cha lam Cha
1
cac con truoc nguoi cha cua cac con báng xac pham. Cac
con hãy gán bo voi Cha dê cac con không mât Cha khoi tâm mát cac con, va
không dim minh vao ô nhuc. Cac con hãy tuân giu cac gioi luât cua Cha,
nhung phai tuân giu voi ca tâm hôn, chu dung khô khan nhu tang da. Cac
con hãy quyêt tâm lam diêu phai, nhung ma lam voi thai dô vui ve, hãy
quyêt tâm châm dut viêc can tro Thanh Thân Ân Sung cua Cha hoat dông
chung quanh cac con, dê cac con cung duoc hit tho trong Ngai.
Hõi nguoi thê gian! Hõi nguoi duoc sinh ra boi nguoi phu nu, cac
con hãy kinh trong Nguoi Thiêu Phu mác ao mát troi. Hõi nhung con nguoi
yêu duôi! Cac con hãy tim su ui an trong vong tay âu yêm cua Ba, trong
cung môt vong tay dã tung bông ám Con cua Cha vuot qua sa mac di dên
Ai Câp. Cac con hãy tôn kinh Nguoi Me la dâng dã tung tôn kinh Cha voi
long uu ai cua Me. Tai sao chu! cháng lë Cha lai không tôn kinh Thanh
Mâu môt cach cao trong hay sao? Cha dã lam nhung viêc trong dai dôi voi
Nguoi Thiêu Phu mác ao mát troi, dê tu do vê sau khi Thân Khi bao phu
Ba, muôn doi së xung tung Ba la Nguoi Co Phuc. Thât la xâu hô va ô nhuc
cho biêt bao nhiêu nguoi không biêt tôn kinh Ba. Cha không thây thich thu
voi nhung loi binh luân kem theo thai dô chê nhao dôi voi Nguoi Thiêu Phu
ma Cha háng dê long tôn kinh sâu xa. Cha së luân xet tung nguoi vê su bât
kinh cua ho.
Cac con hãy ha thâp tâm hôn cua minh xuông, va chinh gio dây
cac con con phai ha thâp hon nua! Cac con dung nhán nho mát may khi cân
phai nai xin Ba câu bâu. Ai noi cho cac con ráng: Cha së không láng nghe

1
Ðang Tao Hoa quvêt dinh tao dung

12

loi Ba? Phai cháng Me Thanh cua cac con không can thiêp trong tiêc cuoi
thanh Cana do hay sao? Nhung dâu la nay duoc hoan tât dê cho tâm tri cua
cac con hiêu duoc diêu ma ngay nay cac con tu chôi.
1
Dâu la nay co y nghia
cho moi thoi dai vê sau. Nguoi Thiêu Phu mác ao mát troi, va duoc tran dây
on Thanh Thân Cuc Thanh cua Cha, la dâng bao trum ca nhân loai, duoc
vinh tháng la Thanh Mâu cua Thiên Chua.
Con gai cua Cha oi, con hãy dên va lam tât ca nhung gi con co thê
lam, con lai Cha së lam. Duc Giavê trong Vinh Quang cua Ngai ban phuc
lanh cho con. Con hãy dê cho hoa trai cua con gia táng nhiêu hon nua.
Hõi tia lua trong Mát cua Con Cha, con hãy nho ráng con không
phai o môt minh dâu. Cha luôn o voi con30 1, 1996

Lav Ðuc Lang Quan
2
cua con, xin dung dê con tro vê
cung Chua voi ban tav khong.
Xin cho con tro vê voi Chua mang theo
nhùng con tau cho dau thom, nhùng con tau cho hoa trai:
gom ca mot dao binh sán sang hiên mang song minh
dê tuan theo Thanh Ý cua Chua.

- Hõi hy tê cua Cha, con hãy sông cho Cha, hãy muc lây dâu tu Cha. Con
hãy láng nghe! Con hãy khoc lên vi vui mung môi khi co ai tân công con vi
Cha, hãy coi do la môt vinh du. Ôi ke yêu duôi! Hõi linh hôn yêu duôi! Khi
nao con moi hoc dê ma biêt duoc dây? Khi nao chu? Tai sao Cha lai không
co thê nuôi con báng loai banh háng ngay ma Cha dã tung nêm huong voi
long nhiêt thanh dê cuu rôi con va lam tôn vinh Cha cua Cha? Con nên câu
xin thêm nhiêu hon nua. Con hãy xin va së duoc ban xuông cho con nhu
mua rao. Con noi: 'Lây Duc Lang Quân cua con, xin dung dê con tro vê
cung Chua voi ban tay không,¨ vi vây Cha noi cho con biêt: hõi Nang Dâu

1
Thiên Chua chi noi voi nhùng nguoi choi bo Me Thanh cua chung ta, va nhùng nguoi khong
tôn kinh Me mot cach dav du.
2
Is 54. 5 ...Ðang Tao Hoa cua con se la Ji Phu Quan cua con .”

13

cua Cha, con noi dung. Thê nên con hãy don nhân nhung loi khuyên bao tu
Duc Lang Quân cua con: con hãy xin duoc thêm nhiêu dau khô, hãy mang
vê cho Cha loai huong thom ma con dã hua voi Cha. Con hãy hôi phuc lai,
hãy tro vê voi cam thuc luong thiên cua minh.
Nêu con báng long, Cha co thê chông chât lên con nhiêu thu thach,
nhiêu thât bai, nhiêu thât nhiêu. Cháng lë con lai không co thê thây minh
duoc qua uu dãi hay sao? Con dung nghi ngoi cho nhiêu. Con hãy luôn la
tia lua toa sang cua Mát Cha, va dung gat bo tia sang nay ra ngoai.... Thuc
ra, Cha dã giuong con lên cao nhu môt tâm biêu ngu co in dâu chung cua
Cha o noi con, dê cho thê gian nhin thây. Co diêu thê gian lai không nhân ra
dâu chung ây cua Cha. Vi vây, ho lây da nem vao biêu ngu cua Cha.... Con
nguoi khac thi truy lung con giông nhu cac tay tho sán bán cuông loan.
Con hãy tim niêm vui trong bao hanh ma ho gây ra cho con. Cha së
không cho phep ho lam qua muc cân thiêt dâu. Dâng Tôi Cao la Dâng nhin
thây moi su së dê y dên tung buoc chân con di. Va nêu nhu ho lam nhung gi
sai trai vuot qua tâm muc cua con, Thân Phu Cha va Cha së giai thoat con
ma mang con vê voi gia nghiêp cua con.
Con dung nghi ráng Cha không bi dâm thâu khi nguoi ta dâm con,
diêu ma ho lam cho con, ho dã lam cho Cha rôi. Cha tho dai dau don o
trong con. Ho bao hanh voi Cha o trong con. Cha dâu co mât công gi trong
viêc dut bo môt tên bao hanh..... thê nhung bây gio Cha noi cho con biêt
ráng: cu dê cho su viêc nay diên ra môt it lâu, va con hãy tin thac noi Cha.
Cha dang thanh hoa noi ma Cha cu ngu báng môt hy tê...
Gio dây con hãy vâng loi Cha qua viêc giu tron cac loi hua trung
tin cua con.... Ho dã tu chôi mon qua mung cua Cha.... Ho dô mau vô tôi va
ban tay cua ho vây voi chinh mau nay. ic.


31 1, 1996

Ðang vêu dau cua con xuong tan phong cua con
dê ap con vao Trai Tim cua Ngai,
va mang con di theo Ngai cuòi trên cac luong gio.
Con thuoc vê Ðang vêu dau cua con
va Ðang vêu dau cua con thuoc vê con mài mài.
Hom nav, Ðang vêu dau cua con

14

co Ðoi Mát tham sau dav sau muon
va dau Ngainga tua vao vai con.
'Oi Nguon Suoi Nuoc Háng Song”
Ai dà lam cho Chua phai sau phiên nhiêu dên thê?

- Chinh nguoi ban thân thiêt cua Cha, ban chi thiêt cua Cha dã gây nên ....
Cha dã qua mêt moi, cháng biêt noi sao vê nôi sâu muôn cua Cha.... Vassula
con oi, Cha không dâu su phiên sâu cua Cha voi con.... Không co gi ân dâu
giua Cha con chung ta, boi vi Cha dã dê con sông gân gui voi Cha.
Con hãy láng nghe Dâng yêu dâu cua conbây gio dang noi : Dâng
dã tao dung nên con, Dâng Tao Hoa cua con, Cha trên Troi cua con dã cât
nhác linh hôn con lên cung Ngai....
Cha không dâu diêm diêu gi bi mât trong vân dê nay, thât dung
vây! Thân Phu Cha dã dung dây, tiêng khoc cua Ngai vang dôi dên moi lô
tai trên thiên dang. Ngai dã dung lên. Ngai la Dâng nuôi duõng con. Nhu
môt nguoi cha, Ngai dã huong dân con, ban con lam hông ân cua Ngai goi
xuông cho nhân loai, dê mang con tro vê voi Ngai. La Thiên Chua, Ngai
không thê không nhin thây su vô tôi cua con. La Thiên Chua, không phai la
Ngai không nhin thây vân dê nhu loai nguoi nhin thây. Vi vây, Cha noi cho
cac con biêt: Ngai dã dung dây,
1
boi vi su bao hanh ma ho ap dát dã vuot
qua muc rôi... Câu hoi Cha muôn dát ra o dây la: Con co muôn Cha cua con
la Dâng dang ngu trên Troi nám lây con mang ra khoi ban tay cua nhung
tên bao hanh, ra khoi môi miêng dôi tra cua chung hay không?

Lav Chua, chẳng le con dà khong co thoa thuan voi Chua roi hav sao?
Con dà co thoa hiêp voi doi mát cua con,
la khong nhin thav gi suot ba ngav dau doi cua con.
Con dà co thoa hiêp voi Ðang Tao Hoa cua con
va la Ðang vêu dau cua con dê o lai trong bong toi
va cam khong cho mát con nhin thav màt troi trong anh vinh quang,
cùng nhu ang sanh tràng chiêu roi xuong con
dê con hoan thanh su vu cua minh
cho dên cuoi cung, cùng nhu dê ton vinh Chua.

1
'choi dav” thav cho 'dung dav”

15

- Vassula con Cha oi, Cha muôn hoi con môt lân nua: 'Con yêu dâu cua
Cha, con co muôn keo dai thêm cac dau khô cua con duoi trân thê nay, hay
la con muôn thuc dây ban sang trong Nguôn Anh Sang cua Cha, trong vong
tay âu yêm cua Cha, va giua hang ngan tiêng hat thiên thân, cung voi su an
toan, vinh quang, voi Chinh Dâng Nhân Hâu dang dung chung quanh con?¨

Oi Lav Chua cua con, linh hon con khat khao Chua.
Linh hon con mong moi Chua.
Gio dav, con chi co thê noi duoc nên cau:
'Xin hàv dên' Xin Chua hàv dên giai cuu lav con
dê con co thê vui huong nêp song gan bên Chua mài.”
Linh hon con nhu tan chav trong con
vi tinh vêu mên cua con doi voi Chua.
Gio dav tam tri con bat cu luc nao cùng co thê nga
ngav vao Jong Tav cua Chua.
Con biêt nêu con muon, con co thê
lên duong tiên vê Nha Thiên Chua cua con.
Giùa muon tiêng vui ca va chuc tung
cung voi dam dong han hoan vui mung,
con co thê o bên Chua, la Niêm Jui cua con!
Thê nhung, con muon tro thanh doi tuong chê nhao
o giùa còi nguoi chêt cung voi
nhùng cuoc bao hanh ac doc cua ho danh cho con.
Con khong phai la ke khong co cha, boi vi Chua o voi con.
Kinh Thanh noi. 'Nêu ai la nguoi vo toi,
thi Chua, la Ðang Cuu Thê cua con
se dem tu do dên cho nguoi av.”
Chua dà dê cho ban tav cua con
bav gio duoc tu do hanh dong, va duoc tu chon lua.
Lav Ðang Thanh, con chẳng muon gi cho ca nhan minh.
Ja lai, chinh Chua dà khung ban cho con
su song, niêm vui, va gán bo con chàt che voi Chua,
va cùng chinh Chua la Ðang dà tung canh chung
moi hoi tho cua con voi long uu ai diu dang.
Ji vav, Bai Ca ma Chua muon hat van tiêp tuc duoc ca lên
cho moi quoc gia dan toc duoc tu do

16

va lav Chua cua con, Chua co thê tiêp tuc
choi dan thu cam cua Chua, boi vi Con Thu
cuoi cung se co rum lai truoc Màt Chua.
Xin Chua cu dung con lam bia cho moi chê nhao,
va cu dàt dê con vao nhùng noi ma bong toi va hon loan thong tri,
va ca noi ma chinh anh sang
lai giong nhu canh chêt choc cua bong dêm.

- Thê nhung ho dang quây nhiêu con!

- Ðê cho Danh Chua duoc ca sang tot dinh' Xin Chua cu dê vav, xin cu dê
cho ho quav nhiêu con.

- Con gai cua Cha oi, thôi cu dê nhu vây theo y con muôn. Cha ban phuc
lanh cho trong Nguôn Thanh Thiên Ba Ngôi Thiên Chua cua Chung Ta. Co
diêu con hãy noi cho Cha biêt: Cha së lam gi khi ma Thân Phu Cha dung
lên môt lân nua?

- Lav Chua, xin nhác nho cho Ngai nho dên thoa hiêp cua Cha con ta.

- Trai Tim cua Cha rât cam dông vê diêu nay.... Hõi nguoi con lai cua Cha,
Cha cuu vot duoc nhiêu nguoi tu tinh trang rât bât hanh cua con, long
quang dai cua con, thê nhung con nên nho ráng: môi hanh vi cua con lam
tôn vinh Cha dêu la do tu Cha ma dên... vi thê con hãy tranh dung huong vê
thai dô tu mãn cua con.... Con hãy kiên nhân thêm môt thoi gian nua. Co
bao gio Cha nhin thây nguoi bât hanh cân dên tinh thuong yêu ma không
ban cho nguoi ây Trai Tim cua Cha dâu? Con nhin thây do, Cha la Ban cua
con.
Không co ai noi duoc ráng: 'Thiên Chua ap dát lênh cua Ngai lên
chung tôi....¨ Con phân con, con gai oi, Cha muôn noi voi con: 'Cha vui
mung vi con dã không pha võ ban thoa hiêp cua con voi Cha cua Cha. Cha
së su dung long quang dai cua con dê dem phuc cho moi nguoi trân thê, va
Cha dô xuông Long Thuong Xot truoc ngay tai hoa xây dên. Cha së goi dên
môt thân khi nhân tu va tinh thân câu nguyên. Cha noi cho con biêt: Cha la
Chua, Cha së biên dôi con tro thanh môt Phao Dai, va Cha së xây dung con
thanh phao dai vung manh voi quyên luc cua Cha.¨

17

Nay con oi, .... Thanh Tâm Cha vui mung trong con. Con hãy dê
cho mát Cha con ta nhin nhau ma hân hoan trong niêm vui nay! Cha së
mang nhiêu nguoi tro vê voi Cha, nhiêu nguoi dã tung lâm duong lac lôi
cuôi cung së tro vê voi Cha.... Con hãy dên, va hãy nuong tua vao Cha, la
Niêm Vui cua con. Con hãy nho dung bao gio mât tinh thân. Chinh Cha
cung vây, khi Cha bi nguoi doi kêt an, bát vac Thâp Tu Gia cua Cha, Cha
dã tung ngã xuông cung trên manh dât ma tât ca cac con cac con dang dung,
thê nhung Cha dã duoc nâng dây dê ma hoan tât Công Viêc cua Cha. Vây
con hãy hoc cung Dâng Cuu Thê cua con. Cuôi cung phân tháng loi së
thuôc vê cac con..... Hoi tho cua Dâng Toan Náng së nâng con lên lai. Tu
cac thu thach cua con, Cha së rut ra duoc tran trê su sông.
1

Con nên biêt diêu nay: Cha cua con tu trên Noi Thanh Thiên cua
Ngai së dap lai loi con. Cha-Dang-O bên canh con....

- Cha cua con oi....

- Cha Dây.
2

Hôm nay, Cha së sai con dên cac quôc gia dân tôc, va Cha së la
Khiên Thuân bao boc con.... hôm nay con së dôi vuong miên vinh quang
cho Cha. Su bao luc va bât chinh dang bua vây mau vô tôi, va Trai Tim Cha
sán sang cât nhâc con ra khoi canh bao loan. Co lë nao Cha lai láng thinh
duoc khi nhin thây cac ke ap buc con dang rinh mo giáng bây hai con cung
vi linh huong cua con? Co lë nao Cha lai láng thinh khi nghe ho noi: 'lam
sao chung ta co thê theo dõi ma bát ho duoc?¨ Thê nhung dây la su an ui
ma Cha ban cho cac con:
3
Cac con hãy tim cach lam diêu tôt, duy tri
4
su
công chinh, Cha dang o voi cac con.... Con hãy sông trung thanh, thoi buôi
nay thât la kho khán. Cha không muôn noi vao môt ngay nao do: 'Trông
con gai cua Cha kia, no môt thân môt minh trên manh dât dai cua minh ma
cháng co ai nâng dõ no lên.¨
Cha dã thông chuyên vao lô mui cua con
5
du dây Suc Manh cua
Cha, va cung tháp lên môt anh lua trong con dê con duy tri su công chinh....

1
Nhùng cuoc noi chuvên.
2
Chua Cha doi doi noi
3
Cho tat ca chung ta
4
Hinh nhu con muon noi: tuan giù
5
Cha OCarroll

18

tât ca nhung gi con lam, con hãy lam trong tinh thân nhân ai,
1
ca ngay trong
truong hop cac loi chung cua con không duoc don nhân. Con cu binh tâm.
Con dung nhin sang phai sang trai. Nhiêu nguoi së dung ra tuyên bô ráng
ho duoc Cha sai dên.
2
Con dung dê minh bi ban cho ho môt lân nua.... Con
dung so. Con së không bi dát vao thê phai mât mát dâu. Con phân con, con
gai cua Cha oi, Cha së an ui con, cung nhu tât ca nhung ai tin thac noi Cha.
Thoi buôi rât la nhiêu nhuong, thê nhung con hãy nho ráng Dâng
Tao Hoa cua con uu ai cây nho vao tât ca cac con. Cac con hãy lam viêc
trong binh an duoi Danh Nghia cua Cha. Cac con hãy trang suc cho Danh
Cha báng tinh yêu mên cua cac con, va hãy vun trông cac vuon nho cua Cha
o nhung vung dât cán côi. Cha la Cha cac con, hãy dê cho Cha tro nên
nguôn an ui cua cac con, hãy nho ráng Tinh Thuong Yêu cua Cha së không
bao gio bo roi cac con dâu.
o Phân con,
3
con co noi: 'Con dây phan dôi su bât chinh cua ho, ma
không co ai dap ung. Nêu nhu con lên tiêng phan dôi, rôi không co phan xet
nao duoc quyêt dinh, ho lam mât di danh du cua con....¨ Nay, Cha noi cho
con biêt: nêu nhu ho tu chôi diêu ma ngoi but cua con nai ni ho, vây con
hãy binh tâm.... Ho con mang lai cho con danh du nao hon? Ban cua Cha oi,
cuôi cung cháng lë Cha së không nhin thây Phep Công Tháng thuc hiên hay
sao? Cha la Chua, cac phuc lanh cua Cha la thuôc vê con. Cha biêt con la
nguoi dung cam trong trân chiên,
4
nhung con hãy dê cho vinh du nay cho
Cha. Con cu tiêp tuc vun trông trong Nha Cha.... Cha nhân thây ráng con
vân tiêp tuc vui ve trong viêc sinh hoa trai ma không nê quan chi dên tuôi
gia cua con.
Con gai oi, do tinh yêu mên con lam vui long Cha khiên cho Cha
phai roi lê vi cam dông.... Phuc cho cac con la nhung nguoi ngheo kho.
Nuoc Troi së thuôc vê cac con. Cha la Minh Vuong trong long cac con...
Qua su yêu duôi nay, Cha së pha tan quyên luc cua nguoi tôi lôi.
5
Nay con
yêu dâu cua Cha, Cha chuc phuc cho con.1
Toi dong thoi cùng nghe tu ngù 'kiên quvêt”
2
Cac tiên tri gia
3
Cha OCarroll
4
Toi cam nghiêm thav tam tinh cua Thiên Chua, va tam hon toi hon ho vui mung.
5
'Quvên luc cua Ta thi manh me nhat noi nguoi vêu duoi.”

19

12 2, 1996

- Da co phai Chua cua con khong a?

- Cha-Dây.
Vassula con Cha oi, con hãy hoc hoi noi cac thanh. Cha thuc su
không phai la môt Thiên Chua lám phiên toai dâu. Cha së cung không phai
la Thiên Chua qua xa cach. Cha không che dâu Thanh Nhan Cha voi ai, va
cung cháng giu ai o lai trong bong tôi. Su Hiên Diên thuân tuy cua Cha la
Su Sang! Co nhiêu nguoi trong cac con noi:
1
'Chua sáp dem dên cho chung
ta diêu gi do moi me.....¨ Dây la tinh thân cua Ke Phan Kitô, va tinh thân
nay dang lan rông trên thê gioi.
Cha së không mang dên diêu gi moi më. Cha dã chêt. Cha dã sông
lai. Cha la Khoi Nguyên, va la Tân Cung. Ai tin vao Cha, së duoc sông doi
doi. Cha sông mãi mãi va sông trong vinh quang. Cha nám giu cac chia
khoa cõi chêt va cua Hoa Nguc. Së co nhiêu viêc xây dên, thê nhung moi su
dã duoc viêt xuông cho toi ngay viên mãn cua Thoi Dai. Cha së dên dê khôi
phuc lai su sang mát cua cac con voi Thân Khi cua Cha dê hoan tât nhung
diêu ma Cha dã noi.... do la cuôi cung thi Cha së chiên tháng.
Ngay nay dât dai cua Cha bi phân chia, xâu xe. Trong Nha Cha, va
gia thât cua Cha, dang xây ra chuyên mua ban. Ho noi voi cac tiên tri ma
Cha sai dên voi ho ráng: 'Xin dung noi tiên tri nua.¨ Khi ây, Cha co noi voi
cac con truoc dây ráng thoi gian ây së dên, do la ngay gio cac Hông Y
chông lai cac Hông Y, cac Giam Muc chông lai cac Giam Muc, cac linh
muc chông lai cac linh muc. Thê luc cua Tên Chia Rë giông nhu luông khoi
dã len loi duoc vao Nha Cha dê chiêm cu lây dât dai cua Cha. Viêc pha hoai
cua tên nay thi thât la manh më. Muc tiêu chinh duoc nhám toi la cac linh
hôn dã duoc thanh hiên. Hán huong dôi tu tuong cua cac nguoi nay dê ho di
theo cac dam mê cua con tim. Bât cu chô nao hán di qua, Ke Phan Loan dêu
dê lai loi chuc du.... Hán thê quyêt xui bây cac con chông lai lân nhau. Hán
con quyêt tâm sang sây tât ca cac con, nhât la nhung nguoi ban cua Cha dã
duoc thanh hiên, va hán biên dôi nhung nguoi nay tro nên hu hong. Hán
cung thê hua la su dung cac con nhu la dô choi cua hán. Cha noi cho cac

1
Su Ðiêp nav duoc Chua ban chung 5 phut truoc khi co cuoc phong van qua diên thoai trên
Radio thanh pho Dublin. Nguoi phong van kêt thuc báng cau hoi la. 'Chua Giêsu co dang noi
diêu gi moi cho chung ta khong?

20

con biêt: bât cu ai co tâm hôn không ngay tháng së bi sa ngã, con nguoi
ngay tháng së sông rât muc trung thanh.
Vassula con oi, con phai kiên vung. Cha la Chua Giêsu, Cha ban
phuc lanh cho con, cung cac ban cua con. Con dung phan doan ai. Chung ta,
Cha con ta? Cha thuong mên con. Binh an o cung con. ic.


20 2, 1996

Lav Chua, xin vui long nhin dên nganh cav nav thuoc vê Chua.
Xin Chua thàm viêng va kiêm soat no.
Nganh cav dang tung bi rung dong.
Cav Nho cam thav thê nao khi nganh nho kia bi hanh ha?

- Dung Vây, nganh nho ây thuôc vê Cha la Cây Nho dich thuc. Nay hõi
nganh nho cua Cha, con dung lo láng gi, bao lâu con con la phân tu Cây
Nho dich thuc, va con sinh hoa trai. Tinh Thuong Yêu cua Cha së chua lanh
tât ca cac con. Cac con hãy tin tuong vao Cha, chu dung tin vao ai khac,
hãy câu nguyên va câu nguyên nhiêu lên Cha. Tai sao cac con lai mác co
ma ngoanh mát di chu? Nay con cua Cha, con hãy dên voi Cha, va con së
nhân duoc diêu con xin. Cha thuong mên con.... con hãy dê cho Cha dung
Ngon Tay cua Cha dát trên môi con dê rôi tu dôi môi nay së vang dôi ra Cac
Loi Cha noi. Cac con hãy don nhân moi diêu tu Cha ma dên. Cac con hãy
nghi ngoi trong Cha, va hãy dê Cha nghi ngoi trong cac con.
Cha la Chua. Cha la Alpha va Omega. Vi vây con hãy dát niêm tin
tuong cua minh trong Cha môt cach sâu dâm. Nay con rât yêu dâu cua Cha,
cac con hãy thuong yêu nhau, va dung bao gio roi bo Cha. Tinh Thuong
Yêu cua Cha o trong cac con dê ui an cac con. Cac con hãy dên. ic


18 3, 1996

- Binh an o cung cac con. Mênh lênh cua Cha goi cho cac con la:
1
Cac
con hãy lên duong di dên bât cu noi nao Cha sai cac con di dê sinh hoa trai,

1
Thiên Chua noi voi Giong Noi dav quvên nàng.

21

ma phai sinh loai hoa trai không hu thôi. Dâng Amen o cung cac con. Cac
con hãy di dây do ma dâng táng tât ca nhung gi cac con dã hoc hoi tu noi
Cha. Nho quyên luc Thanh Thân cua Cha, cac con së di, cac con së noi, cac
con së cam hoa cac tâm hôn, cac con së xua duôi ma quy, cac con së bung
diêt tân gôc rê su du, va cac con së gieo trông diêu tôt lanh. Cha së mung
vui vê su chon lua cua Cha. Cac con cung hãy vui mung trong Thiên Chua
cua Cac con. Ca khi cac con chêt rôi, thân xac cac con vân con phai tiêp tuc
noi tiên tri. - Cac con thây ráng: Thân Khi cua Cha to minh ra qua thân xac
cac con. Chinh Cha, va chi co minh Cha ma thôi dã giang giai cho cac con
vê: 'Su Cuu Rôi.¨ Quyên luc cua Cha tro nên manh më nhât noi su yêu
duôi. Cha dã tim ra duoc Su Yêu Duôi, va Cha tro nên Nguoi Ban dich thuc
cua cac con: vây thi gio dây cac con con co muôn lam vui long Cha nua hay
không?

- Lav Thiên Chua va la Cha cua con, da co a!

- Con hãy lam viêc trung thanh duoi Danh Nghia Cuc Thanh cua Cha,
dông thoi thi hanh Mênh Lênh cua Cha ma kêt hop nên môt voi nguoi
1
ma
Cha dã kêt hop con voi ngai, la nguoi ma Cha dã chua lanh, va dây cho ngai
biêt quang dai chiu dung truoc nhung lâm lôi cua nguoi yêu ma Cha thuong
doai cât nhác lên va ban phuc lanh. Con hãy hoat dông hêt suc cho công
viêc dây Long Thuong Xot nay. Con hãy chông tra lai diêu xâu, va hãy gán
bo voi Cha. Con hãy lên duong, va dung so tuyên xung su thât. Thanh
Thân cua Cha së cât bo di moi can tro dê di dên su thât.
Danh Cha la Binh An va Thuong Yêu.19 3, 1996

- Hõi Vassula-cua-Thanh-Tâm-Cha: Con Rán Dôc, chinh Con Rán Dôc
gây ra su chêt, no dang bo rao quanh tât ca cac con. No toan tinh, rinh cho.
No cho doi gio phut ma cac con ngã xuông, va rôi su chêt së dên ngay
không chân cho. Ôi.... Thanh Tâm Cha lai dau don...

1
Cha OCarroll

22

- Lav Chua con dav. Con co thê lam gi dê Chua nguoi duoc con dau don?

- Con hãy tuân theo Mênh Lênh cua Cha
1
tung chi tiêt. Su chêt không
duoc ben mang toi. Con co thê nhin thây diêu ma Cha nhin thây háng ngay
hay không? Không dâu.... không, con không thê nhân thuc ra diêu ma Cha
nhin thây.... Cha dang mât di hang ngan su sông,
2
Cha mât di qua nhiêu
nguoi .... háng ngay! Cac con co nhin thây nhung gi ma Cha nhin thây noi
sa mac ngoai kia không? Hang ngan nguoi dang doi la va khat khao su an
ui, niêm hy vong va tinh thuong yêu. Hang ngan nguoi trân trui dang cân
dên Loi Cha. Long thuong xot cua Cha trai rông dên van vât co sán su sông.
Thê nhung, cac con hãy nhin kia! Ke Cam Dô muôn nai ni cac con dung
trao táng cai gi ca. Nay cac con oi, cac con hãy dên giang tay ra na giup dõ
cac nguoi thiêu thôn. Cac con dung lam cho nhung nguoi dang cho doi o
ngoai do phai thât vong. Cac con dung lui buoc dê rôi không di thám viêng
nguoi yêu dau.
o Vassula con oi, Cha dã quyêt chon lua con la nang dâu cua Cha dê
con di theo Cha. Cha dã biên con thanh Tân Nuong cua Cha, va Cha dã dát
Chiêc Den Sang
3
cua Cha o trong con, dê rôi duoi Anh Sang Thanh Thân
cua Cha va qua Quyên Luc cua Ngai, con hãy bát dâu biên ly, không ly biên
theo ly lë cua loai hay chêt, ma biên ly giông nhu cac thiên thân cua Cha
trên thiên dang. Tiêp dên, Cha bô suc cho con voi Thân Khi Suc Manh cua
Cha dê con du suc chông choi voi nhung roi don náng nê dên tu ke thu. Con
së dung vung vang.
Cha dã ban cho con Thân Khi Khuyên Nhu cua Cha dê chi dân cho
con biêt diêu gi lam vui long Cha nhât. Cha së mo cac cua dân toi thiên
dang dê to bây cho con thây cac thanh
4
cua Cha la nhung nguoi dã tung trai
qua cuôc hanh trinh trong canh ngheo kho ma vân cho nguoi trân trui com
án ao mác. Cac thanh tung trai qua cuôc hanh trinh trong tinh thân khiêm
nhuong va vâng loi, dông thoi vân danh chô cho Thân Khi cua Cha hoat
dông trong cac ngai, va qua cac ngai Thân Khi cua Cha lam nên nhiêu viêc
ky diêu. Cac ngai tung trai qua cuôc hanh trinh trong hy sinh hãm minh,
chiu phi nhô va khô dau, thê nhung cac ngai dã hân hoan vui mung voi cac

1
Su Ðiêp ngav 18 thang 3 nàm 1996
2
Chua Giêsu rat dau don than khoc nhu dang trong con hap hoi.
3
Chua Giêsu co v noi dên Chua Thanh Than
4
Thi kiên ngav 27 thang 9 nàm 1987

23

vinh du chiu dung nhu vây, ma con xin chiu dung thêm dê dâng moi su cho
Cha. Hõi loai tao vât! Con duong cac con phai di vân con dai, thê nhung
phân thuong cung thuôc vê cac con nêu cac con háng say don nhân tât ca
nhung gi Cha ban cho cac con. Nay hõi Tân Nuong cua Cha, con dung so gi
nêu trong bât cu cuôc hanh trinh nao con di, con dê Cha o trong tâm tri con.
Nay con hãy nhin xem, trên môt Tay cua Cha, Cha giu môt hat
giông. Môt khi Cha gieo xuông rôi, no së lon manh lam cho con hai long vê
tât ca nhung gi con co thê lam cho Cha ma không lo láng chi hêt. Va rôi, no
la trang tri trên cô con, boi vi cac vinh du mang chung quanh cô cua con
cháng khac chi dô trang suc quy dep vây. Con trên dâu con xuc nhung loai
thuôc thom tiêt ra tu mai toc cua con nhu suong mai.
Va bây gio thi con hãy nhin sang Tay bên kia cua Cha....Con nhin
thây loai hat giông nay không? Loai nay môt khi gieo xuông va moc lên, no
së mang lai cho con banh cua dau khô, ma cung mang lai cho con loi ich
nua.
1
No së mang lai hêt thuong tich nay dên thuong tich khac. Cha së xui
khiên cac ban thân nhât cua con tro thanh nguoi bach hai lon nhât cua con.
Con së phai ngôt ngat khiên phai rên ri. Cha së vinh tháng cho con voi Mao
Gai cua Cha, cac Dinh cua Cha, cung Thâp Tu Gia cua Cha. Nguoi ban cua
Cha oi, háng ngay Cha së moi con uông Chen cua Cha cho toi khi su dáng
dot tu Chen cua Cha khiên cho con không con giây phut nao ma tho duoc
nua. Nao bây gio thi con hãy chon lua môt trong hai hat giông do. Nêu nhu
con chon hat thu nhât, thi sau nay con moi phai dau khô. - Con chon di!

- Con muon theo v cua Chua. Chua la Thiên Chua cua con. Xin Chua chon
thay cho con.

- Vây hõi Tân Nuong cua Cha, Cha së chon hat giông thu hai. Nhu thê
con së phai chiu bach hai. Co diêu không bao gio do cac ban thân thiêt cua
con. Cha së không cho phep chuyên nay xây ra. Thât la Cha vui mung biêt
mây, boi vi con dã xu su dung nhu y Cha muôn con xu su, con trao goi lai
moi su vao trong Ban Tay cua Cha, rôi o lai trong tinh trang Hu Không.
Con co nhân ra duoc ráng Cha tu minh dây du moi su không? Cha không
muôn dâu diêm di Nhung Kho Tang Châu Bao Vô Tân cua Cha trong thoi
buôi cân thiêt nay, nhung Cha muôn phân phat ra qua tinh trang hu không

1
Loi ich. su thanh hoa.

24

cua con. Chi con it thoi gian nua ma thôi, cac con dung co chân cho gi nua,
boi vi Cha qua u la sâu muôn ma cac con không thê hiêu nôi.
Hãy nhanh chân lên, vi su chêt dã xây ra o sa mac ngoai kia rôi.
Cac con hãy tuoi vui trong Nguôn Vui Tuoi. Cha ban phuc lanh cho con. ic.


20 3, 1996

(Su diêp nav nhan duoc tu 20 dên 26 thang ba nàm 1996, nhám ngav Lê
Truvên Tin 25 thang 3 nàm 1996.)

Con la toi to cua Chua, va nav con dav xin phung su Chua.
Lav Chua Uv Nghi, khong co Chua, con chi la hu khong.
Linh hon con hoan toan màn nguvên, con xin láng nghe Chua.

- Nay con yêu dâu cua Cha, con hãy dên ma hoc cho biêt: ai la nguoi dã
tung chuc tung Cha nhiêu nhât? Cha së noi cho con biêt ai la nguoi dã tung
chuc tung Cha nhiêu nhât. Do chinh Ba Eva moi. Dung vây, Nguoi Thiêu
Nu mác ao mát troi, chân dung trên mát tráng, dâu dôi triêu thiên gán 12
ngôi sao.
1
Ly do la Cha la Dâng dung nên bâu troi cung moi su chua dung
trong bâu troi, va dung nên trai dât cung moi su chua dung trong trai dât,
cung dung nên ca biên khoi cung moi su chua dung trong biên khoi
2
nên
Cha dã dát dê Me lên trên tât ca moi su vât nay.
3

Nu Vuong Thiên Dang luôn hiên diên truoc Ngai Toa cua Dâng
Tôi Cao. Danh Me thi cao trong hon moi su trên Troi cung nhu duoi dât.
Danh Me lông lây trong y phuc trong sang. Ca thê gioi hãy quy gôi truoc
Me la dâng ma Thanh Danh cua Me la

Thanh Mâu Thiên Chua

Trong cung long Ven Sach cua minh, Thanh Mâu dã tôn vinh Cha qua viêc
don nhân Cha, la Chua Chiên không ty ô. Me dát dung môt thanh diên cho
Dâng hiên thân la Thanh Diên. Cac con hãy dên ma hat lên môt bai ca moi

1
Kh 12:1
2
Kh 10:6
3
Dau chi nav co v noi Me dung trên màt tràng.

25

dê tôn kinh Me. Tât ca moi nguoi sông duoi trân gian hãy to long trong kinh
Trai Tim Ven Sach cua Thanh Mâu, la Ban Tho ma trong do Cha duoc cuu
mang va cung tro thanh Thiên-Chua-Lam-Nguoi.
1
Thuc su không co ai dã
tung tôn vinh Cha nhiêu nhu Nguoi Thiêu Nu mác ao mát troi.
Dung vây, Me vô toan mÿ cao sang trong Tinh Thuong Yêu tuyêt
hao dên nôi moi hai dao moi nui dôi, cung nhu moi thung lung va dong
suôi, nhât nhât dêu phu phuc cui minh môi khi Me di qua. Hôm nay cung
nhu hôm qua, dâng hiên thân cua Tinh Thuong Yêu Bao Dung Tuyêt Voi
ghe xuông trân gian, giua doan thiên thân hô tông cua Cha. Mát cac thiên
thân không hê ngot than phuc Nguoi Dang Duoc Than Phuc, Thanh Thiên
hon moi nguoi trinh nu. Cac thiên thân rât dôi than phuc su Cao Dep cua
Hinh Anh Tron Ven cua Thân Phu Cha, khi ma Me ghe xuông trân gian, khi
Me can thiêp voi tinh nhân tu, va dap lai nhung loi kêu khân cua cac con.
Cac con hãy dê cho Cha noi cho cac con biêt: Thanh Tâm Cha la
thiên dang cua cac con. Hõi loai thu tao, Thanh Tâm Cha ma nhiêu nguoi
trong cac con dã tung chôi bo va tu chôi, chinh la Thiên Dang cua cac con.
Do la Thiên Dang cua cac con, la Vuong Quôc cua cac con, la Gia Nghiêp
cua cac con, la Noi-Chôn-An-Nghi doi doi cua cac con. Vi vây, cac con hãy
hãy dên voi Trai Tim luôn thuong yêu cac con, va tu Thanh Tâm Cha, Cha
së dô xuông tâm hôn cac con tran dây cac on phuc cua Cha, dê biên dôi linh
hôn cac con tro nên môt thap nga, môt thiên dang danh cho Minh Cha ma
thôi. Lam sao lai co nguoi hoai nghi vê Tinh Thuong Yêu cua Cha duoc
chu? Nay, hõi con yêu dâu, môi khi con hoai nghi dên Tinh Thuong Yêu
cua Cha, mát troi tôi lai trong nôi sâu muôn cua Cha....
Hôm nay, Cha muôn to bây trong Tinh Thuong Yêu Cao Ca cua
Cha vê Trai Tim cua Thanh Mâu Cha.
23
'Ôi Hinh Anh Tron Ven Cha cua Con! Ôi Hinh Anh Cao Ca Va
Tron Ven cua Duc Giavê! Ôi Vi Hiên Thê cua Thanh Thân Cha! Ôi Nha
Tam Rang Ngoi cua Con! Ôi dâng duoc Yêu Dâu boi Chinh Dâng Dang
Duoc Yêu Dâu,
4
Trai Tim cua Me luôn o cung voi Chung Con! Trai Tim

1
Chua Giêsu thêm chù 'cùng” boi vi chinh Ngai cùng la Thiên Chua.
2
Toi cam thav Trai Tim Chua Giêsu bui ngui trao dang tinh vêu mên khi Ngai thot lên chù
'Thanh Mau”
3
Voi loi thot lên lon tiêng, Chua Giêsu muon noi voi Me Thanh cua chung ta.
4
Toi nghi 'Ðang Ðang Ðuoc Yêu Dau” o dav la chi Ba Ngoi Thiên Chua

26

Thanh Mâu la thua vuon co rao chung quanh, la nguôn suôi duoc dong ân.
Trai Tim Thanh Mâu la môt nguôn suôi tuoi cho cac thua vuon duoc mâu
mõ phi nhiêu. Trai Tim Thanh Mâu la Trai Tim dang Duoc Tôn Kinh, la
Ngai Toa cua Con, va trên ngai do Con duoc tôn vinh. Ôi Trai Tim cua Trai
Tim, la Trai Tim ma Con dã trao vuong miên truoc Su Hiên Diên cua
Chung Con, va truoc mát cac triêu dinh thiên quôc cua Con.
1
Lam sao co ai
do trong loai thu tao cua Con lai co thê chôi bo Trai Tim cua Thanh Mâu
duoc?
2
Me la Hom Bia cua quyên luc, moi su duoc trang phuc trong cac
nhân duc, la Bai Ca Vinh Moi cua Con,
3
la Cây Dan Thu Câm cua Con, la
Lâu Dai cua Con, ma trong do Dâng Tao Dung troi va dât say mên ve kiêu
diêm cua Me. Me luôn dung truoc su Hiên Diên cua Chung Con, nên cung
rât gân gui voi tât ca nhung nguoi kêu câu dên Me. Thê ma sao lai co nguoi
qua sa sut dên dô lâm duong lac lôi ma chôi tu Trai Tim cua Me nhu vây?¨

- Hõi loai thu tao, co lë nao cac con lai không nghe thây ráng Cha la Trai
Tim cua Trai Tim Me hay sao? Co lë nao cac con lai không nghe thây Cha
la Linh Hôn cua Linh Hôn Me hay sao? Co lë nao cac con lai không nghe
thây Hai Trai Tim Chung Ta kêt hop tro thanh Môt hay sao? Cac con hãy
nhin vao Trai Tim Chuôc Tôi cua Cha, va hãy nhin vao Trai Tim Dông
Công Chuôc Tôi cua Me, cung hãy nhin vao Su Mung Vui cua Trai Tim
Cha, Me dang hiên lên nhu rang dông dê chiêu sang xuông trai dât con chim
trong bong tôi. Cac con hãy nhin vao Trai Tim cua Nu Vuong Thiên Dang
toa sang xuông nhân loai voi anh sang rang ngoi cua Me, con sang hon ca
muôn van ngôi sao hop lai. Me sang hon ca mát troi. Me rang ngoi nhu
chinh su Vinh Quang cua Cha, vi Me la nguoi hoan hao duy nhât. Cac con
nhin vao Nha Tam cua Thiên Chua cac con. Cac con hãy nhin xem va hãy
co long kinh mên cao dô nhu Cha qui trong Ngai Toa cua Cha.
Cac con dung hoi: 'Sao lai co chuyên Dâng Tôi Cao danh cho Me
môt Ngai Toa cao trong trong Triêu Dinh Thiên Quôc nhu vây duoc?¨ Nay
cac con thây do, không nhung Cha vinh tháng Me lam Nu Vuong cac thiên
thân va cac loai thu tao cua Cha, ma Cha con vinh tháng Me la Ngai Toa
cua Cha nua. Nu Vuong troi va dât chinh la Ngai Toa cua Vua trên cac vua.

1
Bong dung Chua Giêsu ha giong xuong, Ngai to ve buon.
2
Chua Giêsu cung luc vua vui vua buon.
3
Toi hiêu diêu nav ngu v noi dên Ba Eva Moi.

27

Boi vi Cha la Chua muôn loai, Cha dã dát Me vao chô uu tiên nhât trong
Trai Tim cua Cha.
Me sinh ra dê tro nên Vuong Miên Sang Ngoi cua Cha. Me sinh ra
dê tro thanh con tau chuyên cho Nguôn Sang Chân Thât, la Dâng mác lây
xac pham, thuôc dong dõi David. Me sinh ra dê tro nên vinh quang cua Cha,
va la Niêm Kiêu Hãnh cua Cha, la Thân Khi o voi Cha. Chua Cha dã noi:

'Lây Maria dây on phuc, Chung Con o cung Me. Chung Con không dâu
diêm Me diêu gi bi nhiêm. Hoi Tho Chung Con la hoi tho cua Me, la hoi
tho thoat ra môt cach tinh tuyên tu Vinh Quang cua Chung Con. Lây Me
Maria, la hinh anh cua Nguôn Tôt Lanh cua Chung Con, Chung Con trao
táng Me Binh An cua Chung Con trong Trai Tim Me. Chinh trong Trai Tim
hoan hao nay ma Con la Chua Con, së chiên tháng. Trai Tim cua Chung
Con la Trai Tim cua Me, chinh la môt lo lua bung chay tinh thuong yêu
thân linh. Linh hôn Chung Con la Linh Hôn cua Me,
1
Me la môt kho tang
cao trong, môt Thiên Dang dôi voi Chung Con. Thân Khi Chung Con la
Thân Khi cua Me. Dung vây, boi vi bât cu ai hop nhât voi Chung Con dêu
tro nên môt thân khi voi Chung Con.¨

- Chinh Me la Dâng ma Chung Ta vô cung trân quy, la Dâng ma rât nhiêu
nguoi trong cac con chôi bo, thê nhung lai la dâu chua lanh mát cac con,
dâu thom diêu tri cac thuong tich cua cac con, la loi kêu xin dây long
thuong xot dâng lên Chua Cha câu bâu cho nhung loi van nai cua cac con.
Me la Dâng câu bâu, biên hô cua linh hôn cac con.
Hõi loai nguoi yêu duôi,.... Hiên Thê cua Thanh Thân Cha la Dên
Tho cua Dên Tho Chinh, la dât hua cua nguoi yêu kem va nguoi tôi lôi, la
phan anh Nguôn Sang doi doi cua Cha, la Nguoi an ui cua Dâng An Ui, la
su ui an cho moi nôi sâu muôn cua cac con.... Vây thi loai nguoi phai noi gi
dây? Loai nguoi o trong lêu tru cua minh co thê noi gi duoc dây? Lam sao
loai nguoi lai co thê kham pha duoc nhung diêu trên troi voi xac pham dê
hu thôi cua minh khi linh hôn ho chim dám trong tôi lôi. Vây thi Ban Tay
van náng Thân Phu Cha dã lam gi? Hõi con nguoi, cac con dang diêu dông
tâm tri cua minh ma thiêu anh sang soi dân, thiêu ca cam thuc chân thanh.

1
Linh hon o dav nên hiêu la su song, nhu trong Lc 9.24

28

Hõi loai nguoi cac con, hôm nay cac con hãy mo rông tâm hôn
minh ra, co nhu thê cac mâu nhiêm xem ra không thê hiêu duoc dôi voi cac
con, së duoc mác khai cho cac con boi Anh Sang Thân Linh Cuc Thanh cua
Cha, va rôi cac con së hiêu duoc Nguoi Thiêu Nu mác ao mát troi la ai.
Tiêp dên ca con nguoi cua cac con së duoc nâng lên va trai tim cua cac con
së hân hoan vui mung, va o trong trang thai ngay ngât khi ma mát cac con
duoc ven cât bo man che. Thê rôi cac con së nhin thây duoc Trai Tim Dây
Diêm Phuc trong nhung nguoi duoc diêm phuc, la Nhân Vât Thanh Thiên
Nhât trong hang chu thanh, la Trai Tim Không Thê So Sanh duoc dang
bung chay lên tinh thuong yêu vô bo bên, môt lo lua bung chiêu anh sang
ruc rõ.
Hon nua, hõi ban cua Cha, con së hiêu su HiênThân cua Nhân Duc
la gi, cung nhu hiêu duoc lam sao ma trong Trai Tim Trinh Sach va Dao
Duc nay ma Cha la Thiên Chua lai tro thanh Thiên-Chua-Lam-Nguoi. Cac
con së nhân ra Me Dâng Cuu Thê cua cac con, Me cua cac tiên tri, Me cua
cac môn dê, Me cua ân sung, Me cua Chiên Tháng, Me cua vô van cac hông
ân, Me Dông Công Cuu Chuôc vô song. Cac con së nhân ra Me la Vuon
Nho cua Cây Nho Chinh Truc, la Duong cua Con Duong dân dát moi nguoi
dên voi Cha, la Cua rông mo cho moi nguoi di lên thiên dang va duoc sông
doi doi.
o Cháng lë cac con lai không nhân ra Trai Tim Cha rât nhây cam va
luôn chiêu chuông Trai Tim cua Me nhu thê nao hay sao? Lam sao Trai Tim
nay dã tung khuât phuc Minh Vuong cua cac con, lai co thê bi tu chôi bât
cu diêu gi ma Me câu xin duoc chu? Moi nguoi tin huu hãy chuc tung Trai
Tim Me, boi vi khi chuc tung Trai Tim Me, co nghia la cac con chuc tung
chinh Cha.
Môt khi cac con biêt dên Me rôi, cac con së xung tung Me la nu
vuong rât dang duoc kinh tho. Hõi loai thu tao, cac con hãy dua mát nhin
vê Trai Tim Me, Cha hua chác voi cac con ráng: cac con së không bao gio
co thê ngung tháng tiên trong rang rõ. Trai tim cua cac con së duoc nâng lên
dê ma di vao Trai Tim cua Me. Voi tâm hôn rôn rang tran trê suong vui, cac
con tiên vao Trai Tim cua Me nhu vao biên khoi cua tinh thuong yêu, boi vi
bao nhiêu hông ân tu Trai Tim Me dat dao nhu Biên Khoi së tuôn chây vao
cac con, cung nhu lôi keo cac con di vao Biên Ca ây. Moi kho tang châu
bau trên troi duoi dât tât ca dêu chât chua trong Trai Tim cua Me, va tât ca
co thê duoc danh cho cac con!

29

Cho du bong dêm vân con che phu tâm tri va tâm hôn cac con, cac
con hãy trôi dây! Cac con hãy trôi dây va nguoc mát dê nhin vao Trai Tim
cua Me, ma co biêt bao nhiêu tiên tri dã tung mong muôn duoc nhin thây
trong thoi buôi cua ho, nhung nao ho dâu co nhin thây duoc. Cac con hãy
trôi dây ma hat lên bai ca moi hoa nhâp voi Bai Ca Vinh cua Ba Ngôi Thiên
Chua Chi Thanh. Cac con hãy cât tiêng lên ma hat ráng: 'Hõi cac anh chi
em, cac ban hãy dên ma nâp duoi ta Ao Ân Sung dây Ân Sung. Cac ban hãy
dên ma tám gôi trong Nguôn Anh Sang cua Nu Vuong. Cac ban hãy dên ma
nâp bong cua Dâng dã tung duoc bong Chua Thanh Thân bao phu.¨ Cháng
lë cac con lai không nghe thây cac quôc gia dân tôc tim dên Anh Sang cua
Me, cung nhu cac vua chua tim dên nguôn anh sang binh minh cua Me nhu
thê nao, dê cuôi cung Trai Tim Me së toan tháng cung voi Thanh Tâm Cha
hay sao? Dây la bi nhiêm dôi voi nguoi co tâm hôn tham lam giâu co, thê
nhung lai la môt On Phuc ma nguoi ngheo kho va nguoi hen mon háng luôn
mong moi....
Vây thi cac con oi, hãy dên di! Hãy dên truoc khi cac trân lu lut
cua tôi lôi cuôn trôi cac con di mât. Cac con hãy dên ma buoc lên Con Tau
co thê cuu rôi duoc cac con. Cac con dung bát chuc tô tiên cac con trong
thoi ông Noah. Ho không biêt láng nghe. Vi vây, cac con hãy buoc lên Con
Tau, va cac con së duoc cuu thoat khoi nhung con song bão tôi lôi, cung
nhu së không chêt trong lu lut cua tôi lôi. Cac con hãy dên va tro nên nguoi
con duoc hua hen cua Dâng Trung Gian, nhu môt kêt qua cua long sung mô
ma cac con danh cho Me.
Voi long sung kinh Me, cac con së sung kinh ca Cha nua. Long
sung kinh dôi voi Trai Tim Me dêu tháng tiên va cung duoc dâng lên Cha,
boi vi su Kêt Hop cua Chung Ta thi rât hoan hao. Voi long sung kinh Trai
Tim Me, moi chi thi cua Cha duoi Anh Sang cua Me soi dân dêu duoc hiêu
biêt tôt dep hon, vi buoc chân cua cac con së duoc Trai Tim Me dân dát, vi
lë ráng ban tay cua cac con së do chinh Ngai Toa cua Muôn Hông Ân dát di.
Thât phuc thay cho cac con nêu cac con thuong xuyên to long tôn sung Trai
Tim Me.
Cac con hãy dên voi Dâng cua muôn van ân phuc, la Dâng luôn to
Tinh Thuong Yêu Mâu Tu cho doan con cua minh qua viêc mo duong chi
lôi dân dát vê thiên dang. Cac con hãy dên voi Dâng Dông Công Cuu
Chuôc cua Dâng Cuu Thê, ma Trai Tim Me voi Tinh Thuong Yêu nông
chay luôn luôn sán sang dâng hiên dê cung bi dâm thâu qua vi cac con. Cac

30

con hãy dên ma tôn kinh Trai Tim nay, môt Trai Tim ngoi sang nhu môt
Ngon Den chiêu sang bên trong cac con ma không cân o bên canh Trai Tim
cua Cha.
Nêu nhu cac con noi: 'Chung con thât vô dung dôi voi Trai Tim
Me,¨ cac con hãy biêt ráng noi nhu thê la cac con muôn noi: 'Chung con
thât vô dung dôi voi Trai Tim Chua.¨ Hõi con nguoi yêu duôi, cac con nên
biêt ráng: Thanh Tâm Cha va Trai Tim Ven Sach cua Thanh Mâu cac con
thi hoa hop voi nhau kháng khit dên nôi Hai Trai Tim Thân Thanh nay tro
thanh Môt trong môt su hiêp nhât hoan hao tron ven. Cha noi thât voi cac
con ráng: nêu nhu cac con nhân thuc duoc Trai Tim Me, không nhung cac
con së nhân thuc duoc Trai Tim cua Cha, ma con nhân thuc duoc ca Trai
Tim cua Chua Cha nua. Cháng lë Cha chua noi voi cac con ráng: Cha o
trong Chua Cha va Chua Cha o trong Cha hay sao? Nêu Cha o trong Thân
Phu Cha, va Thân Phu Cha o trong Cha, thi Trai Tim Cha cung o trong
Chua Cha, dông thoi Trai Tim cua Ngai cung o trong Cha nua. Ai noi ráng
Chung Ta la Môt va không co thê chia cach duoc, la nguoi chôi bo Loi Cha.
Cac con dung lam nô lê cho tâm tri cac con, va cung dung dê cho ly lë thê
gian tháng luot minh.
Cac con hãy noi cho Cha biêt: co trai tim thuôc loai thu tao nao lai
giông nhu Trai Tim Me Maria không? Thuc su không co trai tim thuôc thu
tao nao ma lai giông nhu Trai Tim cua Me Maria. Trai Tim cua Me hoan
hao ngay tu dâu, Vô Nhiêm tôi nho ngay tu luc sinh ra,
1
va duoc tran dây ân
phuc, ân phuc vuot trên ca moi ân phuc ma cac thiên thân cua Cha nhân
duoc. Chinh vi vây, ma cac thiên thân cua Cha tu hop lai ma hoi lân nhau
ráng:
'Nguoi nay la ai, va ai la nguoi phia sau khán che cua Ba ây?¨
'Tai sao cac ngon nui dôi dêu phai cui xuông chao Ba môi khi Ba
di qua chung?¨
'Ba nay la ai ma Trai Tim Ba không môt vêt nho, va sao lai lam
dep long Thiên Chua dên nhu vây?¨
'Cac ban co thây cac tao vât cua Thiên Chua phai cui mát nhin
xuông môi khi Ba di ngang qua nhu thê nao không?¨
'Ba la Ai ma Ba lai nhu môt giong suôi lam cho cac vuon cây tuoi
tôt báng cac ân phuc cua Ba tuôn ra nhu tu giêng nuoc háng sông nhu thê?¨

1
Me vo nhiêm toi tu khi duoc thu thai

31

'Ba la Ai ma co duoc Trai Tim tinh tuyên voi tinh yêu mên Thiên
Chua, luôn khat mong Thiên Chua ngay cung nhu dêm, dêm cung nhu
ngay, trong tinh hop nhât tron ven voi Dâng Tôi Cao nhu vây?¨
'Trinh Nu nay la Ai ma lai qua suc khiêm nhuong, dây du cac
nhân duc cung voi nhiêu hông ân dên nôi Mát Thiên Chua không hê roi
khoi Nang?¨
Bao nhiêu thiên thân cua Cha nguõng mô Me trong thinh láng
không noi duoc nên loi.
Chinh trong Trai Tim do, trong vuc sâu ma dây ân phuc do, Cha dã
thuc hiên quyên luc cua Cha. Dâng tao dung nên troi va dât, Dâng ban phat
moi hông ân dã tim thiên dang Cua Minh trong thiên dang, tim thây ân sung
Cua Minh trong ân sung, dê mác lây thân phân nô lê. Cha dã dên voi chinh
Dâng Khiêm Nhuong Ky Diêu,
1
dên phuc vu chu không phai dê duoc phuc
vu. Cha la Dâng Cuu Chuôc nhân loai, la Dâng Cuu Thê nhu duoc hua ban,
dã dên voi chinh Me la hinh anh hoan hao cua Thanh Tâm Cha dê ma chia
së nhung nôi sâu muôn, nhung niêm vui, nhung dau khô, su tu dao, nhung
bât ngo, nhung phan bôi, nhung con hâp hôi, nhung loi nhao cuoi, nhung
nhat dao dâm thâu qua, va danh dong trên thâp tu gia. Tât ca, Hai Trai Tim
Chung Ta cung dông công cuu chuôc voi nhau.
Moi gio phut Thanh Mâu cua Cha sông duoi trân gian dêu la bai ca
vinh hoan hao chan chua tinh thuong yêu, bac ai, khiêm nhuong va trong
tráng. Me la kho tang ân phuc tu kho tang ân phuc cua Cha. Cha dã dên voi
Trai Tim Thanh Thiên nay, môt hinh anh giông nhu Thanh Tâm Cha, dê tro
thanh Thiên-Chua-Lam-Nguoi, va dê Cha di theo nhung buoc chân cua
Me,
2
va rôi sau do, Me së di theo cac Buoc Chân cua Cha.
3
Cha dã noi: Me
va Cha cung nhau chia se moi su trên duong di dên Thâp Tu Gia.
Su hiêp nhât giua Chung Ta mât thiêt dên nôi Chung Ta không cân
noi lên loi, vi co ngôn tu giao cam chung o ngay trong Trai Tim cua Chung
Ta. Nhung Loi Cha noi cung nhu cac tu tuong Cha suy nghi không cân phai
nhán chuyên dên cho Me trong khi Cha váng xa. Voi quyên luc siêu viêt
cua Thanh Thân Cha, moi su Me dêu duoc biêt. Trong Trai Tim trinh khiêt
cua Me, Me dêu biêt duoc moi su, boi vi Me chiêm huu duoc Thiên Chua,

1
Me Thanh cua chung ta
2
Khi con nho, Chua Giêsu di theo Thanh Mau Ngai.
3
Toi hiêu la Me Maria theo Chua Giêsu trong su mênh cua Chua.

32

va Thiên Chua chiêm huu duoc Me. Theo chiêu huong nay, mon án dinh
duõng cua Me háng ngay la Thanh Y Chua Cha Doi Doi.
Ôi hõi loai thu tao, Linh Hôn Cha mât an vui khi co rât nhiêu
nguoi trong cac con chôi bo Trai Tim Me. Cac thiên thân cua Cha së run so
ngay ma Cha công bô cac nguoi nay la sai trai. Con dôi voi cac nguoi tôn
kinh va yêu mên Me, thi Cua Trai Tim Me së mo ra cho cac con di qua ma
vao nuoc thiên dang. Cha noi voi nhung nguoi con yêu mên va tôn kinh Me
ráng: 'Cac con hãy tiên vao! Tinh yêu mên cua cac con o duoi thê gian dôi
voi Me thi cao trong, nên hôm nay cac con co thê di vao phong cua cac con
truoc khi Dên Tho
1
Thanh Thiên cua Cha gât dâu.¨
Hõi loai thu tao, Dâu Chi Cao Trong trên thiên dang nay, Nguoi
Thiêu Nu mác ao mát troi dã kim hãm ma quy trong tinh trang tê liêt va so
hãi ây, Dâu Chi CaoTrong chiêu sang cac tâng troi lam cho Thân Tôi Tám
2

phai kinh hoang ây, không phai la nguoi nao khac hon la chinh Thanh Mâu
cua Cha. Trai nghich voi bong tôi, Cha dã cât nhác Trinh Nu Rât Thanh nay
tro thanh Môt Côt lua bung chay vi loi ich cho tât ca cac con, dê ban dêm
soi dân nhung buoc chân cac con di, va vao ban ngay tro thanh Mát Troi dê
chiêu sang cho nhung luc mo tôi dây chêt choc.
o Ngay do, voi quyên phep Chua Thanh Thân, Cha duoc hinh thai
trong Cung Long trinh khiêt cua Me. Moi ma quy bi tê liêt vi kinh hoang,
trong khi cung luc do, trên thiên dang chu thân thanh tu hop lai cât tiêng
khen ngoi ca hat ráng: 'Vinh danh Thiên Chua trên tâng troi cao, va binh an
cho nguoi trân thê vui huong ân phuc cua Ngai.¨ Vi vây, Cha tu thiên-dang-
trên xuông thiên-dang-duoi, tu ngai toa cua Cha xuông ngai toa cua Cha....
Dung vây, huong hoa Thuong Yêu hoan hao cua Me dã lam cho Trai
Tim cua Cha hoan vui chinh la do boi moi nhân duc cua Me triên no. Dâng
Hoan Thiên nay cua Cha co Trai Tim thât khôn sanh, va cung rât thuong
mên.... Trai Tim cua Me tu giây phut Me duoc Hinh Thai Vô Nhiêm Tôi dã
tro thanh loi câu nguyên liên tuc, môt lan huong dên tôi, môt tâm tinh tho
phuong Thiên Chua không ngung. Dây chinh la Vuon Nho
3
ma Ban Tay
quyên náng Cha cua Cha dã vun xoi dê cho Cây Nho Dich Thuc moc rê
trong dât dai ây.

1
Me Thanh cua chung ta la Ðên Tho cua Thiên Chua.
2
Ma Quv
3
Me Thanh cua chung ta

33

Cac con hãy dên voi Trai Tim sang choi nhu ban ngay cua Me
Thanh cac con. Cac con hãy dên lãnh nhân cac hông ân cua Me, gôm muôn
van ân phuc dô xuông nhu cac tia anh sang tu Ban Tay cua Me. Trai Tim
Cha chua chan dây hông ân va chân ly, dã tro thanh xac pham trong Cung
Long Khiêt Trinh cua Me la noi cung chua dây hông ân va chân ly. Va gio
dây Hai Trai Tim Chung Ta, kêt hop lam Môt voi nhau së chinh phuc Vêt
Tôi Nho, không phai báng suc manh thê chât, cung không phai báng suc
manh cua vu khi, ma báng tinh thuong yêu va hy sinh.


26 3, 1996

- Cha ban Binh An cua Cha cho con. Cac con hãy nhân Su Diêp cua Cha
trong Binh An nay....
1

Tât ca moi diêu ma nguoi ta cân lam la doc Su Diêp cua Cha, rôi
tu quyêt dinh sau do. Con gai oi, moi loai thu tao së nghe theo Cha....

- Da vang, moi loai thu tao vang theo Chua, nhung moi loai thu tao khong
phai tat ca dêu nghe theo Chua dau!

- Dung vây, không phai tât ca moi nguoi trong ho dêu vâng theo Cha.
Nhiêu nguoi dã thu, va ho lai muôn nghe theo su dông y cua nguoi doi hon
la thanh y cua Cha. Thuc ra con co nhiêu nguoi háng hai lam dep long
nguoi doi hon la muôn lam vui long Cha la Thiên Chua cua ho. Dôi voi môt
sô nguoi, chinh tu loi ca nhân cua ho xui khiên ho không nghe theo Cha.
Môt sô nguoi khac lai chua quyêt dinh viêc bo lai dang sau cac dam mê
cung tinh nuông chiêu xac thit, ho pham tôi nhiêu nhu hoi tho cua ho. Cha
dã noi nhiêu vê viêc xet doan nguoi khac, cung nhu dã noi vê miêng luõi së
la cán nguyên an phat nhu thê nao, tuy nhiên vê vân dê nay, Cha muôn noi
thêm môt diêu: nhung miêng luõi nao phun lua, phong dên nguoi khac,
nhám xâu xe nguoi khac tan nat thanh tung manh, thi chinh miêng luõi ây
cung phai khôn khô, boi vi chung lam cho Thanh Thân cua Cha phai phiên
sâu. Duong lôi cua Thanh Thân Cha thi rât la khac biêt! Bât cu ai duoc

1
Toi hoi Chua Giêsu chuvên gi se xav ra nêu nhu nguoi nao do khong tuan giù, khong nghe
theo loi vêu cau cua Ngai.

34

Thanh Thân Cha huong dân thi së duoc ban on thanh dê ma tuân giu Lê
Luât cua Cha. Duong lôi cua Cha thi diu dang, dang mên va rât hoan hao.
Cha la Nguôn Mach cua Tinh Thuong Yêu. Giêsu la Danh Cha.
Con Quy Du thi la nguôn mach cua Ac Dôc va moi tôi lôi..... Con gai oi,
con dung bao gio mât can dam. Con phai lam sao cho doi sông cua con tro
thanh môt dô trang suc cao trong, môt vong hoa, môt lan huong khoi toa
bay lên cao hon. Co nhu vây, Thiên Chua vô hinh cua con moi tro nên huu
hinh dôi voi con vê nhung su doi doi.
Con dung bao gio so hãi! Con gai oi, con hãy ngoi khen Cha! Binh
An o cung con....Lav Chua, la Su Song cua con, la gia dinh cua con,
con la phan tu cua Chua.
Tam tri con han hoan vui mung trong Chua.
Con chuc tung Danh Chua mài mài muon doi.
Hòi loai thu tao, hàv mung khen
cac hoat dong quvên nàng Thiên Chua.
Hàv ca ngoi Ngai la Ðang dà nang nguoi hen mon lên.
Lam sao lai co mot thu tao hav chêt nao do co thê
hoai nghi duoc nhùng can thiêp kv diêu cua Chua chu?

- Vassula cua Cha oi, con hãy biên doi sông cua con tro nên loi câu
nguyên không ngung dâng lên Cha ....
Con dung dê minh bi ai lua gat ma noi voi con ráng: Thiên Chua
cháng co y di dên voi dân tôc cua Ngai dâu.... thôi dung dê cho mây nguoi
nay quây rây tâm tri ban lam gi. Nay huong thom cua Cha, con hãy câu
nguyên cho ca nhung nguoi nay nua dê ho cung dên uông noi Nguôn Suôi
Nuoc cua Cha, dê rôi ho së duoc phuc hôi suc sông. Con nhu ho cam thây
kho chiu không sán sang nghe va cung không muôn hiêu, la boi vi ho dã roi
bo Cha va Lê Luât cua Cha rôi.
Nay...
1
hõi Vassula bông hoa cua Cha, thê hê nay dã tro nên thua
dât han han. Con hãy câu nguyên cho thê gioi biêt án nán hôi cai. ic.

1
Mot tiêng tho dai.

35

3 4, 1996

- Vassula cua Cha oi, con la hoc tro cua Cha trong nhung ngay viên mãn
cua thoi dai nay, bây gio Cha së doc cho con viêt xuông cuôc noi chuyên
trên thiên dang vê Trai Tim cua Thanh Mâu cua Cha ...
Cung nhu Cha dã noi cho con truoc dây, Trai Tim Me va Trai Tim
cua Cha hêt hop voi nhau rât la kháng khit dên nôi tro thanh Môt voi nhau.
Me la Trinh Nu trên tât ca moi trinh nu, la Nguoi Thanh Thiên nhât, bây
gio va mãi mãi vê sau trên Thiên Dang. Thanh Mâu cua Cha vân con duoc
xung tung trên Thiên Dang voi danh hiêu la Thanh Mâu cua Cha.
1

Khi Cha la Thiên Chua xuông dê hinh thai boi phep Chua Thanh
Thân va duoc sinh ra boi Me Dông Trinh Maria, Cha dã di vao thiên dang
cua Cha! Cha xuông tu môt thiên dang dê vao môt thiên dang khac. Cha roi
tu môt ngai toa dê ngu vao môt ngai toa khac. Cha thây Trai Tim Me nhu
môt ngon den dát trên gia-den thanh thiên tu chiêu sang ca trong lân ngoai.
Cha dã duoc don tiêp vao Thiên Dang nay dê duoc vinh danh.
Nhung diêu bi mât di
2
va bi pham tuc hoa boi Ba Eva dã duoc phuc hôi lai
3

va duoc thanh hoa boi Me Dông Trinh Maria qua long khiêm nhuong va
vâng loi tron hao cua Me. Cung nho o Nguoi Thiêu Nu nay, vuong quôc
cua Cha duoi trân thê duoc phuc hôi tro lai. Vuong quôc cua Cha duoi trân
thê duoc tim thây o trong môi tâm hôn. Nhu thê, ân sung Thân Khi cua Cha
môt lân nua lai dô xuông cac con môt cach dôi dao dê manh dât khô cán gio
dây së biên dôi thanh thua vuon phi nhiêu.
Co loi dã noi ráng: vao ngay viên mãn cua thoi dai, Hai Trai Tim
Chung Ta së tuyên chon cac tông dô, va ho së duoc mênh danh la: cac tông
dô cua ngay viên mãn thoi dai. Nhom nguoi nay së duoc dao luyên boi Nu
Vuong Thiên Dang va boi Chinh Cha, dê rôi lên duong di dên moi quôc gia
dân tôc ma truyên ba Loi Thiên Chua ma không so gi hêt. Ngay ca khi ho bi
vây mau do Ke Thu tân công dã man, ho vân không bi guc ngã. Miêng luõi
cua ho së dâm thâu suôt vao moi ke thu cua Giao Hôi Cha, cháng khac gi
môt thanh guom hai luõi qua viêc vach ra nhung su phan dao cua cac ke thu
nay.

1
Danh hiêu. 'Thanh Mau Thiên Chua” , 'Theotokos”
2
Ba Eva lam mat di quvên vao Thiên Ðang cua minh va cua tat ca cac con cai cua Ba.
3
Me Maria chiêm lai quvên vao Thiên Ðang, khong nhùng cho minh va cho tat ca con cai cua
minh nùa nho On Cuu Chuoc va Hv Sinh cua Chua Giêsu

36

Nhung nguoi ây së không bao gio bi chao dao va cung cháng bao
gio so hãi, boi vi Cha së ban cho ho môt thân khi can dam. Nhung ngon don
pha hoai së không dông cham dên ho. Ho së cháng dê cho hon da nao chông
lên hon da nao. Ho së truy tim ra nhung nguoi tôi lôi, nhung ke án noi ngao
man, nhung ke kiêu sa sang trong, nhung nguoi phan bôi Giao Hôi Cha. Ho
di truy lung tât ca, voi môt tay mang Thâp Tu Gia cua Cha, con tay khac
câm chuôi Mân Côi. Chung Ta së luôn dung sat bên ho. Ho së lât nhao cac
nguoi phan dao, va thay vao báng viêc xây dung niêm tin yêu va su thât. Ho
së la thuôc giai dôc, boi vi ho nây sinh nhu nhung mâm non nây sinh tu Trai
Tim Vuong Gia cua Me Maria.
1

Cac tông dô vao ngay viên mãn cua thoi dai nay së kêu câu lên
Thiên Chua la Cha cua ho, va Thiên Chua la Cha cua ho cung kêu goi dên
tinh thân cua ho. Ho së kêu câu lên Me Maria la Me Thanh cua ho, va Me
Thanh cua ho cung kêu goi ho hãy tro thanh cac chung nhân cua Dâng Tôi
Cao. Dông thoi Chua Thanh Thân së ban cho ho tinh thân háng say nhiêt
thanh dê chuân bi dân thân cho Thiên Chua, chuân bi cho Chiên Trân nay.
Vao ngay do, vuong miên cao ngao cua quyên luc ma quy së bi cha dap
duoi chân boi chinh Nguoi Thiêu Nu mác ao mát troi, cung nhu boi cac con
cai cua Ba.
Ba Eva thu hai, la nguoi ma Cha dã ban dây du thê luc lât nhao
Satan cung vuong quyên cua hán, së dap dâp dâu hán duoi got chân cua Ba.
Su thu hân nay không nhung chi xây ra giua Nu Vuong Thiên Dang va
Satan ma thôi, nhung con tiêp diên giua con cai cua Ba ma vuong quôc cua
ho hiên tri trong Trai Tim cua Ba, va con cai cua Quy Thân. Tên nay tung
dát dung vuong quôc cua chung trong long hán va qua hán, cung nhu nhung
nguoi ma trong thoi dai cua cac con chinh la nhung nguoi bach hai cac con
cach du dán nhât. Co nhiêu nguoi trong nhom ho tôn tho Con Dã Thu,
nhung hoc gia va cac triêt gia cua thoi dai cac con...
Trong su Thanh Thiên Ba Ngôi Thiên Chua cua Cha, Cha chon lua
Nguoi Nu khiêm nhuong trong cac nhân duc hoan thiên va ân sung cua
minh tro thanh Nguoi Thiêu Nu dung cac nhân duc hoan thiên va ân sung
cua minh ma thach thuc quyên luc voi toan vuong quôc LuciIer, la ke luôn
chây trôn trong diên cuông, va cung la ke phai run so kinh hoang khi nghe
dên Tên cua Ba.

1
Chua Giêsu co v noi Me Maria se dao luvên ho.

37

Cha noi cho cac con biêt: Danh Me không thua kem môt chuc bâc
nao trên troi duoi dât vê quyên náng va su rang ngoi cua Me. Moi nguoi
sông duoi trân thê hãy to long tôn kinh truoc Trai Tim cua Nu Vuong. Me
không bao gio ngung bao vê con cai cua minh tranh khoi cac cam bây cua
Ke Du, la ke trong thoi dai cua cac con, luôn công khai
1
gây chiên voi
Thanh Tâm Cha cung nhu toan thê dao binh cac thanh cua Cha. Thê nhung
cháng bao lâu nua, vuong quôc cua Ke Du së bi pha dô tan tanh, va vuong
quyên cua hán së bi bung tân gôc boi chinh Ban Tay thê luc cua Me Maria.
2

Cha noi tât ca su thât cho cac con biêt ráng: ngoai Quyên Náng va
Thê Luc cua Cha, thi trên troi cung nhu duoi dât, hay trong hang ngu thiên
thân không co ai la Nguoi duoc trao ban môt thê luc trên moi loai thu tao
nhu Me Thanh cua cac con. Ly do vi Cha la Alpha va Omega, la Khoi
Nguyên va Cung Tân, la Dâng dã co, hiên dang co, va së co mãi mãi.
Nhu cac con dã biêt, Cha la Dâng Tu Sung Mãn, thê nhung chinh
qua Trai Tim Trinh Khiêt cua Me Maria ma Chuong Trinh Cuu Chuôc cua
Cha moi bát dâu, va cung chinh qua Trai Tim Thanh Thiên nay ma Cha
hoan tât Chuong Trinh Cuu Rôi cua Cha. Chinh vi vây, cac con hãy tôn
kinh Trai Tim cua Me. Cac con phai chây diên dao môi khi nghe dên Danh
Me vang lên, va cac con hãy hiêu ráng Me la Nguôn Vui cua Thanh Tâm
Cha, la Niêm Vui cua ca triêu dinh thiên quôc.
Cac tu tuong cua Me tu ngay Me Cuu Mang Thai luôn hiêp nhât
voi cac Tu Tuong cua Cha. Trai Tim Me trong tinh thân luôn tuân phuc
Thanh Y Cha cua Cha, tro thanh môt loi câu nguyên liên tuc, la môt bai ca
vinh dây tinh yêu mên, la tâm tinh tôn tho dâng lên Cha la Thiên Chua Ba
Ngôi Dông Nhât Môt Chua trong cung môt ban thê duy nhât.
o Hôm nay, vao nhung ngay viên mãn cua thoi dai nay, la thoi diêm
ma chiên trân dang cuông nhiêt nhám vao Hai Trai Tim Chung Ta,
3
va cac
con cai la nhung nguoi lam chung cho Chân Ly. Cha noi cho cac con biêt:
cac con hãy chây dên Me Thanh cua cac con, la Dâng giông nhu ga mai me
âp up dan con duoi canh, Me cung bao phu cac con duoi Ta Ao cua Me.
Nay.... thê ma co biêt bao nhiêu nguoi trong cac con dã chêt ngay
truoc khi duoc sinh ra do boi moi câm doan long tôn sung, ma dã môt thoi
cac con háng tôn kinh Trai Tim Trinh Khiêt cua Me. Tât ca la do cac chu

1
Ke dù
2
Su Ðiêp Fatima. 'cuoi cung Trai Tim Me se tháng.”
3
Ãn du trong Kh 11. 'Hai nhan chung”

38

thuyêt cua loai nguoi cung voi cac lê luât duy ly cua cac con. Cac con tung
diêu dông tâm hôn va nêp sông cua minh chiêu theo nêp sông thê gian. Hõi
cac con nô lê cua tôi lôi, nô lê cua tiên bac, va nô lê cua Satan! Cac con hãy
nhin vao ban thân dã chêt va thôi rua cua minh di!
Thê rôi thoi gian lac thu cua cac con nay dã qua rôi. Cháng lë cac
con lai không nghe biêt ráng Su Rang Ngoi cua Binh Minh
1
sáp sua hiên tri
va chiêu sang trong môi môt tâm hôn dã duoc thanh hiên cho Hai Trai Tim
Thân Linh cua Chung Ta, ma nho do ho së duoc thiên tinh hoa hay sao?
Thiên tinh ma loai nguoi dã danh mât vao luc sa ngã.... boi vi tôi lôi dã du
nhâp vao thê gioi do môt nguoi, ma qua tôi lôi ma con nguoi phai chêt. Tuy
nhiên Chuong Trinh Cuu Dô cua Cha duoc thuc hiên nho vao Trai Tim
Dông Công Cuu Cuôc cua Me Maria, la Eva thu hai, môt hinh anh hoan hao
cua Thiên Chua dê cho chinh Cha la Adong Moi tim thây Thiên Dang cua
Cha trong Trai Tim Ven Sach cua Me.
Hõi thê hê hôm nay, co thê nao Cha nghe duoc cac con noi ráng:
'Lây Chua, trai tim cua con nay sán sang hoc biêt yêu mên va tôn kinh Nha
Tru Tam chua Thanh Tâm Chua. Thuc su chinh viêc con di lac tu khi moi
sinh ra khiên con dã sa vao con duong lâm lõ. Cung nhu Esau, con dã chây
xa khoi Thanh Mâu cua con dê di tim thu vui riêng, lai con gây liên luy cho
nguoi khac. Con dã tung sông dua vao suc manh riêng cua minh. Con ghet
bo nguoi anh cua con, la nguoi di nguoc voi tâm tinh cua con, la nguoi dã
biêt suy niêm vê cach lam thê nao dê lam vui Long Thanh Mâu cua chung
con, biêt luôn sông gân bên Me, va lãnh nhân dôi dao cac hông ân cua Me.
Con không biêt sông nhu Jacob va cac con chau cua ông.
'Lây Chua, trai tim cua con nay sán sang hoc biêt yêu mên cung
tôn kinh Thanh Diên cua Thanh Diên Chi Thanh, dê không con su lua dao
nao co thê len loi vao tâm tri cua con dã tung hân thu, ngang nguoc nhu
Cain cuôi cung giêt nguoi anh em minh. Con cung së thôi không sán lung
cac nguoi thuôc vê Trai Tim Ven Sach cua Me nua. Thay vi vây, con së tro
vê voi Thanh Nu Dông Trinh trên cac nu dông trinh, va tro thanh môt Jacob
khac dê rôi voi Long Nhân Ai cua Me, Me dô xuông cho con dôi dao cac
hông ân tu Trai Tim Ven Sach Vô Nhiêm Tôi cua Me. Môt khi thuôc vê
Me, linh hôn con mung lê hôi ma vui huong cac châu bau cua Me, lam cho
linh hôn con duoc mác lây ve dep trong Ve Dep Toan Mÿ.

1
Chua Giêsu co v noi vê Triêu Dai cua Ngai sáp sua dên.

39

'Lây Chua, xin cho tâm hôn con biêt huong nhin vê Thanh Diên
cua Chua
1
dê ngám nhin Quyên Náng va Thê Luc cua Chua, ngám nhin
trong Kho Tang cua Thanh Diên dê du tiêc lê môt cach dôi dao. Lây Chua,
xin dung dê linh hôn con huong vê pham tuc duoi trân nhu Cain va Esau,
nhung xin hãy nâng linh hôn con lên va dua vao Trai Tim Rât Thanh Thiên
cua Me dê tro thanh nguoi thua kê nhu ông Jacob vui huong cac ân phuc
trên troi.¨
2

o Nay cac con hãy dên, gio dây cac con hãy huong moi tu tuong cua
minh vê cac su trên troi, dê co thê hiêu biêt thê nao la Khôn Ngoan tung ân
dâu ma cac con chua nhin thây. Chinh vi vây, cac con hãy to ra long khiêm
nhuong va tâm tinh án nán hôi cai. Mâu nhiêm dã tung duoc che dâu khoi
cac thê hê, nay duoc mác khai cho cac con. Niêm hy vong duoc on cuu rôi
dang o trong tâm tay cac con.
Cháng lë cac con lai không nhân thây ráng trong nhung ngay viên
mãn cua thoi dai nay, Nu Vuong Hoa Binh dang rao quanh duoi trân thê
giua doan thiên thân cua Cha hô tông hay sao? Cháng lë cac con lai không
nhân ra ráng Trai Tim Vô Nhiêm Tôi cua Me dang rao truyên Loi Cha cho
tât ca cac con va chuân bi cho Vuong Triêu cua Cha hiên tri hay sao? Cháng
lë cac con lai không nhân thây Trai Tim cua Me Thanh cua cac con dang
dây dô cac con cai cua Me, va dich thân dao tao tung nguoi trong cac con
ngõ hâu tât ca dêu sán sang don nhân Vuong Triêu cua Cha hay sao? Cháng
lë cac con lai cung không nhân ra ráng tu trong Kho Tang cua Me, Me biên
dôi cac con tro nên hoan thiên trong Trai Tim cua Me cho Cha hay sao?
Cha dã trao dâng Cho Nu Vuong dât Troi tât ca châu bau Khôn
Ngoan trong Trai Tim Me, dê rôi tu kho tang nay, Me ban phat muôn hông
ân cua Me môt cach dôi dao, nhám dân dát cac con ra khoi quyên luc cua
bong tôi, va cai thiên cac con tro thanh cac thanh va tông dô cao trong, cung
nhu tro thanh cac chiên si dung cam dê tham gia vao cuôc dai chiên trong
thoi dai cua cac con.
Voi tinh Mâu Tu, Nu Vuong Thiên Dang tim moi cach dê cac con
duoc tu do ma vao duoc thiên dang. Me huong dân va nhác nho cho cac
con nho ráng ca cac con nua cung la con cai cua Me. Theo ân sung, cac con

1
Trai Tim Me Maria
2
Tat ca cac diêu nav giong nhu loi thu toi ma Chua Giêsu goi v cho chung ta xung toi nhu thê
nao.

40

cung thuôc vê dong dõi vuong tôc giua hang Chu Thanh trên thiên dang,
nên Me dã danh sán cho cac con môt toa riêng trong hang Chu Thanh.
o Không co bât cu diêu gi ma Cha lai không dâng táng cho Niêm-
Say-Mên-cua-Thanh-Tâm-Cha,
1
boi vi ngay tu dâu không co diêu gi noi Me
lai khac voi duong huong ma Thân Phu Cha, va Cha cung nhu Thanh Thân
cua Cha nhin dên cac su viêc. Thanh Y cua Chung Ta
2
luôn luôn hop nhât
voi y muôn cua Me. Khat vong cua Me la khat vong cua Chung Ta, boi vi
Cha la Trai Tim cua Trai Tim Me, la Linh Hôn cua Linh Hôn Me, la Thân
Khi cua Thân Khi Me. Cháng lë cac con lai không nghe dên su Hop Nhât
cua Chung Ta trong Trai Tim, trong Linh Hôn va trong Thân Khi hay sao?
o La Thiên-Chua-lam-Nguoi, su hiên thân cua Cha duoi thê gian la
Thiên Chua, tuy nhiên Cha luôn vâng loi va sông duoi thê luc cua Thanh
Mâu Cha cung Cha Nuôi cua Cha. Cha dã ha minh xuông tân hu không dê
mác lây thân phân cua môt nguoi nô lê qua viêc lãnh nhân ca su chêt. Con
cac con, hõi thê hê hôm nay, co lë nao cac con lai không hiêu biêt ráng Cây
Nho Dich Thuc sán sang moc rê trong Vuon Nho
3
Cha cua Cha. Vi Hiên
Thê cua Chua Thanh Thân, la Thanh Dô
4
cua Thiên Chua, la Dât Hua cung
la Me cua cac con, la Dâng ma cac con phai tôn kinh. Nay hõi thê hê hôm
nay, sao tâm hôn cac con lai di vao con duong lâm lac dê rôi bo mât su câu
bâu cua Me nhu thê chu?
Cháng lë cac con lai không doc thây ráng: 'Thiên Chua cua Chua
së ban cho Ngai ngai toa cua tô tiên Ngai la vua David
5
hay sao? Nu Vuong
Troi Dât cung la Ngai Toa cua Cha nua. Me la Ngai Toa cua Minh Vuong
cac con, la Dâng dã mác lây xac pham trong dong tôc vua David.... Chua la
Thiên Chua cua cac con 'tri vi trên ca Nha Jacob mãi mãi muôn doi, va
Vuong Triêu cua Ngai së vô cung tân.¨
6
Miêu duê nha Jacob ngay nay la
con cai cua Me, la cac tông dô cua cac ngay viên mãn cua thoi dai, la cac vi
dai Thanh. Dây la nhung nguoi qua Trai Tim Thanh Mâu cua Cha dã duoc
nuôi duõng va dao tao dê hop nhât môt long voi Chung Ta mãi mãi muôn
doi, boi vi Vuong Triêu cua Cha trong tâm hôn moi nguoi së vô cung tân.
Cac con hãy hop nhât nên môt voi nhau.

1
Me Maria. Me Thanh cua chung ta.
2
Ba Ngoi Thiên Chua.
3
Me Thanh cua chung ta.
4
Me Thanh cua chung ta.
5
Lc 1:32
6
Lc 1:33

41
9 4, 1996

(Me Thanh cua chung ta)

- Vassula con cua Me, gio dây con hãy cân thân ma láng nghe Me noi:
Voi long Nhân Hâu, Chua dã ban cho con Kho Tang nay
1
truc tiêp
tu Thanh Tâm Ngai. Ngai dã to thê luc cua Canh Tay Ngai qua viêc dem tin
vui cho toi tân cung trai dât. Mong sao tât ca cac con biêt duoc nhung gi ma
Chua dang ban cho cac con trong thoi dai cua cac con! Co diêu la Thân Khi
cua Chua chi ngu xuông voi nhung tâm hôn don so va tâm hôn trong sach,
va dô xuông ho tran dây cac hông ân cua Ngai. Cho dên nay, vinh quang
cua Ngai chi chiêu sang trên nguoi be mon, va Ngai së dê cho nhung nguoi
giâu co tro vê tay không...
Qua Su Diêp nay, Ngai kêu goi cac con hãy sông môt nêp sông
Binh An. Thiên Chua kêu goi tât ca moi nguoi cac con, boi vi Ngai la Cha.
Ngai kêu goi cac con hãy cai thiên doi sông va sông thanh thiên. La Me cua
cac con, Me chuc phuc cho tât ca cac con la nhung nguoi tro vê voi Thiên
Chua, va Me ca ngoi Ngai vê Long Thuong Xot cua Ngai trai qua hêt moi
thoi dai. Con dôi voi nhung nguoi cu tiêp tuc cây nho vao chu nghia cua
minh môt cach cô châp, thi cac con hãy án chay va câu nguyên cho ho.
Trong tu cach la Me. Trai Tim Me bi tan nat truoc su tu chôi va su mu
quang cua ho.... Nay con oi, bao nhiêu gai nhon dâm vao Trai Tim Me, Me
dau khô dung nao!
Con phân con, con cu tiêp tuc lam chung ta nhân Danh Chua Cha,
nhân Danh Chua Con, va nhân Chua Thanh Thân. Con hãy tiêp tuc lam cho
Danh cac Ngai duoc biêt dên, va con hãy di dên bât cu noi nao ma Chua
Cha, va Con cua Me, cung Chua Thanh Thân sai con di. Cac Ngai së không
bo roi con dâu, vi vây con hãy tin thac vao cac Ngai. Con gai cua Me, Me së
o bât cu noi nao ma Chua Giêsu hiên diên. Chung Ta së o cung con. Vây
con dung so gi hêt. Cuôi cung Chua Tinh Yêu së chinh phuc duoc moi su....
thê nên con dung so nhung nguoi co long kiêu cáng, du ho co khoe khoang

1
Su Ðiêp. 'Ðoi Song That Trong Thiên Chua”

42

vê thê luc cua minh thê nao di nua, thi ho vân chi la hu không truoc Mát
Chua ma thôi. Cháng lë con lai không nghe thây ráng: 'Chua muôn loai
không vi nê môt ai. Ngai cung cháng kiêng de nguoi quyên cao chuc
trong....¨
1
'Nguoi quyên thê së bi xet xu nghiêm ngát, con nguoi hen mon
së duoc thuong tinh tha thu.¨
2
Ngai së lam cho nguoi co long kiêu cáng
phai chiu tham bai ê chê....
Trong nhung ngay nay, Chua Giêsu dã mac khai cho con biêt vê
Trai Tim cua Me. Nay con gai cua Me, con nên biêt ráng: Me dã khác ghi
tên con trong Trai Tim Me. Me cung lam nhu thê dôi voi tât ca nhung ai
yêu mên Con cua Me va yêu mên Me.
Con hãy tôn kinh Me báng nhung hy sinh, va hãy tôn kinh Trai
Tim Me voi tâm hôn don so nhu tre nho. Con hãy tôn kinh Me cua con
báng viêc tu bo tôi lôi. Con hãy lam diêu tôt. Con hãy khân câu lên Cha cua
con trên Troi, xin Ngai ban cho con cac hông ân cua Thân Khi Ngai.
Con hãy lon manh trong Trai Tim Vô Nhiêm Nguyên Tôi cua Me,
va Me së chua lanh moi thuong tich cua linh hôn con,
3
dê con tro nên Niêm
Vui cua Chua Giêsu, la Dâng Cuu Thê cua con, va la anh binh minh cua thê
hê tám tôi nay.
Con hãy lon manh trong Trai Tim Me cua con, dê toan thân con
toa sang nhu cac viên da quy lâp lanh Anh Sang
4
dã tung bao boc Me khiên
cho cac quôc gia dân tôc së dên voi con truoc ve dep lôi cuôn cua con,
5
va
khi do ho së hoi: 'Ai dã nán duc Chi tro nên long lanh giông nhu hang ngan
viên ngoc nhu thê nay vây?¨ Con hãy chung thuc ma tra loi ráng: 'Tôi duoc
nán duc trong Su Tinh Tuyên Nhât trong Cac Trai Tim, tro thanh hinh hai
trong cung môt Trai Tim ma Dâng Cuu Thê cua chung ta nây sinh, dã mác
lây thit mau nguoi pham, nho vây ma tôi cung tro thanh con cua Me Thiên
Chua. Qua cung cach nay, Me co thê biêu lô nhung tu tuong xung dang
lãnh nhân cac hông ân cua Dâng Tôi Cao.¨
Con hãy tiên lên ma lon manh trong Trai Tim cua Me, va hãy tro
nên trai tim cua Trai Tim Me. - Con hãy muc lây cac Châu Bau ma Me dã
duoc Dâng Khôn Ngoan ban táng, dê rôi con cung co thê hoc biêt yêu mên

1
Kn 6:7
2
Kn 6:6-7
3
O dav hiêu la 'toi loi”
4
Ðuc Me co v noi Chua Thanh Than
5
Trong Trai Tim Ðuc Me, linh hon chung ta co thê long lav, nhung khong co cong lênh gi ca.

43

Chua Cha, Con cua Me, va Chua Thanh Thân. Trong duong lôi nay, con së
la con cua Me Thiên Chua. Con hãy dên, hãy dên ma don nhân cac nhân
duc ma Me dã duoc ban.
1
Nay con a, cac nhân duc nay cung danh cho con.
Con oi, Me muôn con tro nên xinh dep Cho Con cua Me, va lam vui long
Chua Cha. Me muôn con tro nên hoan hao cho Trai Tim cua Dâng o giua
chung ta. Nay con cua Me, Me së dô xuông moi hông ân cua Me tu Trai
Tim Me sang trai tim cua con dê trai tim cua con cung tro nên môt ban tho
dâng lên Dâng Tôi Cao, môt binh huong bay toa dây huong thom bung
chay dê con cung co thê di lai trong Ân Sung va NiêmTrung Tin.
Mâu nhiêm cua Thiên Chua co thê duoc mác khai cho nguoi co
long trong sach. Nêu nhu Hai Trai Tim Chung Ta không biêt mêt moi di tim
kiêm nguoi tôi lôi, ly do la boi vi tinh thuong yêu cua Chung Ta dôi voi tât
ca cac con thi cao ca. Thê nhung lai co biêt bao nhiêu nguoi hinh nhu không
hiêu hay không quan tâm, ma con nhao cuoi Nhung Loi Kêu Goi cua
Chung Ta. Môt khi thoi gian cua Long Thuong Xot qua di, nguoi chêt së
không sông lai duoc dâu.
2

Hai Trai Tim Chung Ta bi nhiêu thuong tich va cung dau don lên
tiêng kêu goi tât ca cac con hãy cai dôi doi sông, câu nguyên, án chay va
thuc su yêu mên Con Me trong Bi Tich Thanh.
Me moi con hãy buoc vao Trai Tim Me. Me së cât dâu con, canh
chung con va bao vê con tranh khoi moi su du, va cac cam dô chung quanh
con. Nay con cua Me, Me bao vê con, keo con thoat khoi bão tap tôi lôi, va
dê con nuong nau trong Trai Tim Me. Tinh thuong yêu va long thuong xot
cua Me dôi voi con cao ca dên nôi chinh cac thiên thân cung muôn duoc o
trong hoan canh cua con. Thanh Tâm Chua Giêsu không uu ai riêng cho ai,
va ca Trai Tim me cung vây. Thiên Chua la Dâng công chinh va tôt lanh.
Con gai cua Me, hôm nay cung nhu cac ngay sáp toi, con di vao
Tuân Thanh tuong niêm Cuôc Chiu Nan cua Chua Giêsu lân thu hai,
3
ma
con nhân ra Hai Trai Tim Chung Ta cam thây buôn ra sao vê su chia rë cua
cac con. Cac thuong tich gây nên cho Hai Trai Tim Chung Ta thi khôn xiêt.
Nêu nhu dan chiên cua Chua bi chia rë va phân tan, rôi dât dai tro nên tôi tê

1
Ðuoc tao dung vo toi loi ngav tu dau.
2
Co nghia la luc do se la luc qua trê dê thav doi doi song mot khi thoi gian cua Long Thuong
Xot qua di
3
Lê Phuc sinh cua cua Giao Hoi Cong Giao Roma la tu ngav 4 dên 8 thang Tu, con Lê Phuc
sinh nhat cua cua Giao Hoi Chinh Thong la tu ngav 11 dên 15 thang Tu.

44

va ha câp thanh sa mac; nêu nhu cuôc phan loan chông lai cac Lê Luât
Thanh cua Thiên Chua lên toi cao diêm, va nêu nhu ngay nay Hông Y
chông lai Hông Y, Giam Muc chông lai Giam Muc, linh muc chông lai linh
muc, thi ly do chinh la vi thê hê cac con dã tu chôi láng nghe Loi Me. Me
duoc Dâng Tôi Cao sai xuông dê canh bao cac con va sua dôi cac con cach
diu dang,
1
thê ma cho dên nay, thê hê cua cac con tu chôi danh cho Chung
Ta môt chô trong tâm hôn minh, cung không coi trong Nhung Loi Noi cua
Chung Ta. Rôi dây cac con së phai ganh lây hâu qua ma cac con dã gây ra.
La nguoi Me, Trai Tim cua Me rât dôi dau buôn khi phai noi voi
con diêu nay. Dôi mát cua Me khoc thanh suôi lê mau khi nhin thây canh
tuong truoc mát vao luc ma Ban Tay Chua Cha giang xuông cac con ma
kêu lên nhu tiêng sâm set ráng: 'Du rôi, bây gio thi du rôi!¨ va tiêp theo la
con bão lua së keo xuông ma thi hanh an lênh...
Hai Trai Tim Chung Ta tuy dã bi dâm thâu qua, nhung vân nghiêm
chinh canh bao cac con, nai ni cac con hãy sua dôi tâm hôn ma tro vê voi
Thiên Chua. Chi co nhung ai o trong Thiên Chua moi co thê sông duoc ma
thôi, boi vi Ngai la banh cac con án, la nuoc cac con uông, va la không khi
cac con tho háng ngay.... moi nguoi cu ngu o trong Hai Trai Tim Chung Ta
nên biêt ráng chi môt it lâu nua thôi, Hai Trai Tim Dông Nhât cua Chung Ta
së chiên tháng, va tât ca cac diêu tiên bao truoc dây së tro thanh su thât.
Thanh Tâm Chua Giêsu cung Trai Tim Ven Sach cua Me ban phuc
lanh cho tât ca cac con. Cac con hãy hiêp nhât nên môt voi nhau.


15 Th 4, 1996

Cac nguoi dai kho nhu tham. 'Khong co Thiên Chua.”
Ho la nguoi noi sai, la nguoi toi tê va toi loi.
Chẳng con ai la nguoi tot lanh con lai.

Thiên Chua tu thiên dang nhin xuong thê gian
nhin dên cac con cai loai nguoi
dê xem con mot ai dang tim kiêm Thiên Chua.
21
Tai Fatima? Tai Akita?
2
Tv 53:1-2

45

- Cha la Duc Giavê, Cha ban Binh An cua Cha cho con.
Tu thiên dang Cha nhin xuông thây Nha Cha dang bi xâm chiêm.
Thê nhung, Cha së phân rë nhung nguoi phan dao, chinh vi vây cac con
dung dê long can dam sa sut... dung bao gio quên ai la nguoi nuôi duõng
con. Chinh Cha la Dâng bông con ra khoi nôi, la Dâng dong vai nguoi me
diu dang bông ám vao long va cho con án uông dê su khôn lon cua con dêu
duoc sán soc trong Triêu Dinh cua Cha.... Thanh Y Cha la com banh cho
con án háng ngay. Cha vân tiêp tuc cung môt phuong cach nay nuôi nâng
con. Sao con cu so hãi vô ly, cháng lë con không con tin nhiêm Cha nua
hay sao? Con hãy dê cho Cha nhác nho cho con nho vê tinh trang bât kha
náng cua con, con không co thê lam duoc bât cu viêc gi ma không co Cha.
Cha nhin nhân ráng cho du Cha la Cha cua con, nhung Cha cung la
Nguoi Bán Cung, con con la môt trong nhung tiêu diêm ma Cha uu tiên
nhám toi, thê nên con cân phai giu tâm tri cua con danh riêng cho Cha va
hãy luôn luôn sán sang. Cha muôn con hãy to long mô mên. Do la ly do tai
sao Cha së tiêp tuc nhám cac mui tên cua Cha vao con...
Con hãy nghe Cha, con dung so du co nhiêu nguoi dang chiên dâu
chông lai con. Ho së không thê nao tháng nôi con dâu, boi vi Cha luôn o voi
con. Vassula con oi, cho du giông tô tu Ke Thu cua Cha thôi dên toi tâp,
con cung dung so, vi Cha luôn o voi con. Trong thoi dai cac con, du co cac
tiên tri noi ra nhung loi tiên tri sai trai va rêu rao vê moi thu sai lâm, con së
không hê hân gi ca. Trong khi cac tiên tri cua Riêng Cha, tu môi miêng cua
Cha ma dên, ho së công khai tuyên xung Su Thât, tuyên xung Lê Luât cua
Cha, cung noi ra viêc thê hê cua cac con dã phan dao nhu thê nao va dang
lao theo da hu mât, tru khi Cha nghe duoc tu ho thôt lên loi than van thông
hôi. Thuc su ho moi dang tro thanh nguoi yêu duôi va bi bach hai....
Cho dên nay, Cha dã giu thinh láng va nhám mát lam ngo. Hõi thê
hê hôm nay, Cha cung nhiêu lân dung Ban Tay cua Cha lai không giang
xuông cac con, va cung biêt bao nhiêu lân ngung quyêt dinh cua Cha lai, dê
rôi hoan cai cac con báng lua. Tuy nhiên, lam sao Cha co thê yên láng duoc
khi nhin thây Canh Khung Khiêp ma tiên tri Daniel dã dê câp dên duoc
chu? Con hãy nghe Cha noi: vao thoi buôi cua cac con, nhiêu linh muc tu
trang bi lâm chiên chông lai Vi Dai Diên
1
cua Giao Hôi. Chinh cac linh muc
nay dây dô con chiên cac diêu ma minh muôn, co diêu la thê gian cung

1
Ðuc Giao Tong Gioan Phaolo II

46

thich nhu thê. Ho dua ra bao nhiêu la hua hen. Ho muôn lam vui long nguoi
doi qua viêc ban Mau cua Con Cha. Vây thi lam sao Cha lai co thê cam
long vê nhung gi Cha nhin thây, va cu yên láng duoc chu? Khi nghe thây
Tiêng Noi cua Cha vong qua cac tiên tri cua Cha, ho ngã xuông ma lêt di,
nhung lai không coi do nhu la hôi chuông bao dông, hoác coi do la dâu la
trên troi. Trong khi do, nhung linh muc nao lên tiêng giông nhu Jacob ma
nai dên thê luc Nguoi Me cua ho, Cha së kêt thân voi ho, va ho së duoc goi
la con cai cua Dâng Tôi Cao.
Gio phut cua Satan la chinh luc nay. Con gai oi, tu ngay Cha nâng
con lên, no thê quyêt bát con phai im hoi láng tiêng. No dô hêt con diên
cuông giân du cua no lên con. Thê nhung Cha noi cho con biêt: nêu con to
ra khiêm tôn, không mang toi tham vong, va nêu con giu loi tuyên hua
trung thanh voi Cha, voi Con Cha, voi Thanh Thân Cha, cung voi Me Háng
Cuu Giup cua cac con, chác chán no phai biên dang khoi mát con ma thôi.
Con hãy tiêp tuc sông voi tât ca nhung gi ma no không co. Loi Cha trong
môi miêng con giông nhu ngon lua dôi voi nhung nguoi
1
dâng Thit va Mau
cua Con Cha lên cao trong tinh thân phan dao, nhung thuc su ho không co
niêm tin trong long. Ho dâng Ngai lên cao voi tâm tinh vô on bac nghia!

- Cho toi ngav tro lai cua Con Chua, thi con bao lau nùa a!

- Vassula con oi, con không co quyên hoi Cha câu nay. Va rôi o mát khac,
con con phai hoc hoi nhiêu. Cha thuong mên con, Tuy nhiên co môt diêu
Cha muôn chia se voi con, va Cha cung không muôn cât dâu voi con su
hiêu biêt nay: môt it lâu nua, Tiêng Noi cua Cha nghe vang lên nhu môt
tiêng sâm set. Tiêng Noi cua Cha vang lên ráng: 'Du rôi, bây gio thi du
rôi!¨ Trai dât së nut ne ra, va nhung nguoi phan loan chông lai Cha së nhin
thây Ban Tay cua Cha giang xuông ho. Thê nhung dôi voi nhung con tau
cua Con Cha, Cha së dung lai. Cha së dên nhu môt con bão lua, dôi voi môt
sô nguoi thi dây la ân phuc, con dôi voi voi môt sô nguoi cháng bao gio biêt
kinh so Cha thi vao ngay ây ho së hoc hoi biêt kinh so Cha....
Vao ngay gio nay, ho chua biêt tôn kinh Danh Cha, cung không
biêt tôn tho Cha. Ho cháng bao gio tu hoi xem minh dang di dung duong
hay cháng. Ho cung không tham vân xin loi khuyên nhu tu Thanh Thân cua

1
Thiên Chua co v noi dên cac linh muc.

47

Cha. Ho tro thanh nhung con buôn di vao Thanh Diên cua Cha, va rôi lai ra
khoi Thanh Diên cua Cha dê buôn ban Danh Nghia cua Con Cha....
Ôi long da huong chiêu vê su du, ôi trai dât nho bân! Cac con
1
la
nhung nguoi dã tu thanh hiên minh cho su vu thua tac cua Con Cha, tai sao
cac con chông lai Ngai ma dem rao ban Thit va Mau Ngai? Cac con hãy tro
lai phuc vu Con Cha, va Cha së giup cac con lam nhung diêu ky diêu cho
cac linh hôn, la chinh cac linh hôn ma cac con keo ho di theo minh dên chô
hu mât. Cac con hãy dên va án nán hôi cai, rôi Cha së phuc hôi lai tâm tri
cac con, mo rông mát cac con dê cac con nhin thây Vinh Quang cua Thanh
Thân Cha, la Dâng së gin giu cac con o noi ma cac con dã tung vao tu thuo
bát dâu su mênh cua minh. Nao cac con hãy dên tiêp xuc voi Cha dê Cha
tho hoi vao lêu tru cua cac con, rôi cac con së hit tho duoc su sông.
Nay con gai cua Cha, con hãy noi cho dân Cha, noi cho nhung
nguoi con lai thuôc vê Cha ráng hãy nên cô gáng moi cach lam nguôi con
thinh nô cua Cha xuông. Con hãy khuyên khich dân Cha, va noi voi ho ráng
nêu nhu ho câu nguyên voi tât ca long thanh cho thê gioi hoan cai, thi Cha
la Duc Giavê, la Cha Doi Doi cua ho së ban phân thuong vinh cuu cho ho.
'boi vi long thuong xot va con thinh nô dêu thuôc vê Cha, la Dâng co thê
luc tha thu va nôi con thinh nô. Long Thuong Xot cua Cha thi cao ca,
nhung phep công cua Cha thi cung cao ca không kem.¨
2

Cha nhin xuông trai dât hôm nay, ma uoc chi Cha dung nhin..... vi
Mát Cha thây nhung diêu ma Cha cháng bao gio muôn nhin, va nghe thây
nhung diêu ma Cha cháng bao gio muôn nghe. Trong vi thê lam Cha, Trai
Tim Cha triu náng buôn phiên. Cha tháng tiên cho con nguoi tro nên giông
hinh anh cua Cha, thê ma ho lai di ha gia tri ban thân minh, dê rôi hôm nay
co biêt bao nhiêu nguoi tro nên giông nhu Con Dã Thu. Trai tim ho chât
chua dây tâm trang thu tinh, vô ky luât, kiêu cáng va sa doa! Môi miêng ho
quen thoi lon tiêng xuông giong voi cac loi chui rua nay no. Ho thê chông
lai cac tâng troi nhám gây chiên voi Cha va voi Con Cha... Ho lam diêu ma
Trai Tim cua Cha ghê tom. Ban Tay cua Cha thuong hay vuon ra voi dên
Chen cua Cha dã dây tran ngang voi Phep Công Tháng cua Cha rôi...

(Sau do)

1
Nhùng linh hon dà duoc thanh hiên ma con phan dao.
2
Hc 16: 11-12

48

- Con gai oi, hãy noi cho Cha biêt di Cha tu trên cao xuông. Cha không
muôn lam con giât minh nhung Cha co diêu muôn nhán nhu con. Cha
thuong mên con lám... con hãy viêt xuông di:

(Su Ðiêp tiêp tuc)

- Ngay nay Satan báng moi cach dang hêt suc ra tay vuon toi cac linh hôn
trong hang tu tê. Nhung nguoi ma Satan vuon toi duoc
1
thuong lâm vao
trang thai mê ngu va tinh thân sai lac. Ho dâng Thit Mau cua Con Cha lên
cao, ma long ho không tin tuong gi ca, cung thiêu váng tâm tinh tho
phuong. Suôt ca dêm ngay, ho chi biêt xuyên tac Loi Cha va Truyên Thông
cua Giao Hôi. Lam sao ma Cha thinh láng cho duoc môi khi Cha nhin thây
tinh trang cac linh muc cua Cha biên thanh môi ngon cho Satan nhu vây?
Co lë nao Cha lai không canh bao cho tât ca cac con biêt vê cac hoat dông
cua ho? Liêu ho co thoat khoi an phat voi tôi trang cua ho nhu vây cháng?

- Xin Chua giup chung con trong gio phut khung hoang nav!

- Phân Cha, Cha mo cac tâng troi ra dê tro giup cac con. Cha së dô Thân
Khi cua Cha xuông tran dây trên nhung nguoi kên van Thanh Thân Cha dên
phu hô. Thê nhung khi Cha mo cac cua thiên dang ra, dê tro cuu cac con, va
lam mua hông ân cua Cha xuông cho nhân loai, Cha cung dung toi cac ngon
gio lam su gia cua Cha nua. Thê ma thê gian chôi tu cac hông ân cua Cha
cung cac su gia cua Cha, va con nhao cuoi ho.
Cha to ra cac dâu chi va su la, nhung rôi thê gian cung không biêt
coi trong cac hoa trai cua Tinh Thuong Yêu cao ca cua Cha... Con thinh nô
phai kim lai, khi Cha nhin thây Bi Tich Thanh cua Con Cha bi cha dap duoi
chân, va hõi thê hê hôm nay, khi Cha biêt ráng cho dên ngay nay do su tôi
bai cua cac con, Con Cha vân con hiên Mang Sông Minh lai nhiêu lân cho
cac con môi khi cân thiêt.
Ngai
2
phai ha miêng do ngôp tho vi cac con dau don. Nuoc Mát
Ngai không ngung tuôn chây thanh dong suôi vi nôi thât vong truoc cac
nguoi ban thân thiêt cua Ngai dang dê mác cho ma quy tu tung tu tac. Ho
sông thât la qua xa voi Chân Ly... Tuy nhiên cho du bât chinh ra sao, Con

1
Bi cam do
2
Chua Giêsu Kitô

49

cua Cha vân trông vân doi ho môt cach uu ai, boi vi Tinh Thuong Yêu cua
Ngai thi khôn sanh. Con gai oi, cháng lë Cha phai chiu dung su ghê tom
dên nhu vây nua hay sao?
1
Ngay nay, thân xac ho phai mang an chêt, chi tru
khi Cha nghe duoc tiêng than khoc án nán hôi cai thât long cua ho ma thôi.
Con gai oi, con hãy dên, va hãy bên tâm voi công viêc háng ngay,
va hãy lam cho tôt. Con hãy la Tiêng Vang cua Cha. Cha la Duc Giavê, Cha
ban phuc lanh cho con.5 ăm 1996

(Tây Ban Nha)

- Da co phai Chua cua con khong a?

- Cha-Dây.
Con hãy nuong tua vao Cha. Trong Trai Tim Cha, con hãy tim lây
Binh An cua Cha dã ban cho con. Con hãy nho ráng Cha luôn o voi con,
Con gai oi, con dung dê cho hon da nao chông trên hon dã nao, dê rôi vao
ngay do, Chua Cha va Cha së không phai noi: 'Con dã không lam viêc hêt
suc cua con.¨ Truoc hêt, con hãy uu tiên quan tâm dên nhung nguoi ma trai
tim cua ho sông xa cach Cha nhu dât xa troi. Con hãy nám lây Ban Tay
quyên náng cua Cha va con dung co so. Tât ca nhung ai muôn nghe thi ho
së duoc nghe. Con hãy dên di! ic.
Con hãy câu nguyên, câu nguyên va câu nguyên! Dây la diêu
không kho khán gi ca. Vassula con oi, con hãy noi: 'Chua Kitô dã sông
lai!¨

- Con se noi nhu thê theo thoi quen thuong noi....
2


- Dung vây, vây bây gio con noi di...

1
Tiên tri Daniel dà noi vê diêu nav.
2
Suot 40 ngav sau Lê Phuc Sinh, nguoi kito hùu Chinh Thong Giao co truvên thong chao nhau
voi cau. 'Chua Kito song lai roi'” va cau dap la. 'dung vav, Ngai song lai that.” Chua Giêsu
muon toi song theo truvên thong nav.

50

(va toi dà noi cau nav)

- Va Cha cung noi vây. Con hãy lam vui long Cha va hãy ca ngoi Cha! Hõi
bông hoa la nguoi con gai riêng cua Giao Hôi Cha, dung vây, Chua Kitô
cua con thuc su sông lai thât. Nao con hãy dên, Cha së ban phuc lanh cho
con cung nhung nguoi ma Cha dã chon di theo con. Cuôi cung ho së lãnh
nhân phân thuong. Thân Phu Cha, va chinh Cha së ban phuc lanh cho
nhung tâm hôn do. Con hãy noi voi ho di truyên ba Su Diêp cua Chung Ta,
la su diêp së mang lai on cuu rôi....23 5, 1996

(Ai Cap – Alexandria)

- Da co phai Chua cua con khong a?

- Cha Dây.
Nay! Cha rât lây lam vui khi thây con hiêu Cha.
Nay con yêu dâu cua cha, con hãy nhân ra la Cha vui mung biêt
bao khi tât ca cac con dông thanh dâng lên Cha cung môt loi câu nguyên,
cung dâng lên Cha thoi gian cua cac con. Cac con hãy nhân ra ráng: Cha vui
mung biêt bao khi cac con cung Cha chia se moi su. Tât ca moi diêu ma
Cha yêu câu la: tinh yêu mên. Hõi cac linh hôn rât yêu dâu, cac con hãy giu
lây Cha trong tâm tri cac con. Cha lây lam vinh danh trong cach thuc nhu
thê nay. Cac con hãy nho ráng: nhung viêc nho lam vui long Cha së tro nên
cao trong truoc Mát Cha. Cac con hãy lam vui long Cha, va hãy tro nên cao
trong truoc Mát Cha! Cac con hãy cam nhân ra la cac con dang duoc Cha
thuong mên. Cha cung cac con, va cac con cung Cha hop nhât trong tinh
yêu mên.
Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cho cac con vê gio tho phuong
ma cac con dã danh cho Cha. Cac con hãy nhân Binh An cua Cha. ic51

13 6, 1996

That hanh phuc cho nhùng ai
song theo duong loi cua Chua.
Phuc thav cho bat cu ai
láng nghe nhip dap cua Trai Tim Chua,
boi vi nhip dap cua Trai Tim nav mang lai su song....

- Binh an o cung con. Hõi con be mon cua Cha, con dang o trong Trai Tim
Cha, vây thi con hãy noi lon tiêng lên va dung co so gi ca. Con hãy láng
nghe Thân Khi Cha, va ghi chep xuông di:
Thât la phuc duc thay cho cac quôc gia dân tôc dâng hiên minh cho
Thanh Tâm Cha. Con diêu gi nua ma Cha dã không lam cho ho nua dâu!
Cha së giu cac loi Cha hua, va ho së duoc nhin thây Ngai Toa cua Cha vao
môt ngay kia. Cha dã quyêt hua trên Su Thanh Thiên cua Cha la luôn gin
giu ho an toan trong Thanh Tâm Cha, va Cha së lam nhu thê.... Cha së
không bao gio thât tin loi Cha hua, vây cac con hãy tro nên niêm vui cua
Cha trong cac buôi hop cua Cha, va cac con dung so hãi!
Chi con lai môt it thoi gian nua ma thôi, va không co ai thoat khoi
Gio Phut cua Cha. Cac con hãy nho ráng: Cha la Noi Nuong Nau cua cac
con. Cac con hãy chon Thanh Tâm Cha lam co ngoi cua cac con. Cac con
dung bao gio roi khoi Cha. Cha thich nghe thây nhung tiêng tho dai cua cac
con vi dang khat khao Cha, la Thiên Chua cua cac con.
Cha ban phuc lanh cho cac con. Cac con hãy câu nguyên cho
nhung nguoi không biêt án nán hôi cai. Cha thuong mên nhung nguoi nay
nhiêu nhu Cha thuong mên cac con. Tinh Thuong Yêu cua Cha dôi voi cac
con thi khôn sanh. Cac con hãy nho ráng Dâng Tu Huu o cung cac con, va
luôn luôn o cung cac con.
Cac con hãy canh tân tâm hôn minh trong Thân Khi cua Cha. Dâng
Tu Huu la Thân An Ui cua cac con, va la Nguôn Nuoc cac con uông. Ngai
la Banh cac con án. Chiêm duoc ca thê gian cung voi moi kho tang duoi thê
gian ma mât di su sông minh, thi co loi ich gi? Cac con hãy án Minh Cha,
va hãy uông Mau Cha, la hông ân cao trong hon bât cu kho tang nao ma
Cha dã ban. Cha noi tât ca su thât voi con ráng: cac con không co su sông
nao trong cac con, nêu nhu cac con không án va uông Minh va Mau Cha.
Cha la Banh Háng Sông.

52

Thân Khi Cha o cung cac con. Cac con hãy nhân lây phuc lanh
trong Su Thanh Thiên cua Cha. ic


3 7, 1996

Co phai chinh Chua la Ðang
chiêu roi Anh Sang cua Chua trong tam hon cua chung con?

- Chinh-La Cha.

Lav Ðang Shaddai, co phai chinh Chua la Ðang ma chung con
tung nghi la qua xa voi ngoai tam voi cua chung con chàng,
va co phai chinh Chua trang phuc hêt suc long lav dang kinh so?

- Nay con, Chinh Cha Dây.

Lav Chua la chu diêm va la Bai Ca cua doi song chung con,
Chua thuc su dang lam diêu gi do vuot trên ca
tam tri va su hiêu biêt cua chung con phai khong a?

- La Chinh Cha Dây. Cha dang thuc hiên nhung loi Cha hua ban.

Oi Dau Thom xuc mát cua con, con dang nhin dung duong phai khong a?
Trong Tinh Thuong Yêu trung thanh cua Chua, phai chàng
tu trên cao, Chua dang goi xuong Thanh Than cua Chua, phai khong a?

- La Chinh Cha Dây.
Dung vây, Cha con co thê noi thêm duoc gi nua chu? Cha dang
xuông dê o cung voi con. Hõi cac con yêu dâu cua Cha, Chua Cha tung noi
Ngai së không ghi chep gi, cung không luu giu gi trong sô sach cua Ngai,
1

thê nhung Ngai së goi Thanh Thân cua Cha xuông nhanh hon la du liêu.
Tai sao? Tai vi Ke Du dang thach thuc Quyên Luc cua Cha, va su
de doa cua hán dang nhám vao Giao Hôi cua Cha. Vây thi tai sao Cha con

1
Co nghia la ngav thang.

53

phai chân cho hay láng thinh thêm nua chu? Gio dây, Chinh Cha së thach
thuc hán báng Quyên Luc cua Thanh Thân Cha, va lôi keo tung nguoi trong
cac con dên voi Thanh Tâm Cha. Cha së lôi keo tât ca cac con la nhung
nguoi muôn tiên vao nêp sông thân mât voi Cha, dê nhiêu nguoi trong cac
con duoc huong nho hông ân Mâu Nhiêm dem lai on Cuu Rôi cho cac con,
do la mâu nhiêm Thâp Tu Gia cua Cha. Vi vây, Cha së che cho linh hôn cac
con va gin giu cac con trong tinh hop nhât hoan hao voi Cha.
Nho ân sung, Cha së vân dung cac hy sinh lon lao hon cung voi
nhung sua dôi tôt dep hon tu phia cac con. Cha së thuc dây cac con tiên vao
nêp sông nôi tâm vung sâu hon voi cach thuc câu nguyên tháng tiên hon...
dông thoi cung nhu Con Nguoi không dên dê duoc phuc vu ma dê phuc vu,
Cha cung së dây dô cac con sông nhu thê.
Hõi nguoi con be mon, phân con, con hãy vac Thâp Tu Gia Hiêp
Nhât cua Cha cung voi Cha, va con hãy dê cho Thân Khi Cha huong dân
con. Ngai së tro thanh Dâu Chi cho con, va bao dam
1
ráng con tu Cha ma
dên. Cha danh nhiêu dác ân cho con.
o Hõi thê hê hôm nay, Cha vân con luu tru nhiêu dác ân trong kho
cho cac con. Cac dác ân nay së dân dát cac con vao doi sông thanh hoa, tiên
vao Vuong Quôc cua Cha, nên Cha noi cho cac con biêt: nêu cac con giu
vai tro doan xet, dung xet doan môt cach thiêu truong thanh, nhung viêc
xet doan cua cac con phai to ra truong thanh, phân biêt phai trai cho dung.
o Cha phai khoc thuong nhu dã co lân Cha thuong khoc cho Thanh
Jerusalem: 'Nêu bât cu ai khat, hãy dên voi Cha! Hãy dê ho dên voi Cha!
Hãy dên ma uông hõi cac con la nhung nguoi tin tuong vao Cha, boi vi cac
suôi nguôn háng sông phat xuât tu Thanh Tâm Cha. Cac con hãy dên ma
nguôi giãn con khat, va phuc hôi lai suc luc, rôi anh sang va mát cac con së
tro nên anh sang cua Thân Khi Cha.¨
o Nhiêu nguoi trong cac con dã coi Vuong Quôc cua Cha nhu la môt
Vuong Quôc cua nhung loi noi xuông ma thôi. Cha noi cho cac con biêt:
Vuong Quôc cua Cha la vuong quôc
2
Quyên Luc. Cha së dên thám bât cu ai
khat khao Cha duoi hinh thuc nao do, va së khôi phuc lai Vuong Quôc cua
Chavoi quyên luc cao ca Cha .

Oi lav Chua, con cam ta Chua vi Chua dà do

1
Toi cùng nghe thav tu 'nguoi bao dam”
2
Ãn du trong 1 Co 4:20

54

cac Chau Bau va Hong Än cua Chua
cung voi an sung cua Chua xuong chung con.

Joi Quvên Luc cua Than Khi Chua,
Chua se huv su khon ngoan cua nguoi khon ngoan,
va Chua se biên tat ca nhùng kiên thuc
cua nguoi koc thuc tro thanhhu khong.
Chua se phan tan cac nha triêt hoc,
va keo ho xuong thap.

Oi Lav Ðang Thanh, xin Chua hàv dên!
Xin Chua to ra Uv Quvên cua Quvên Luc Chua.
1

Xin Chua to ra Uv Quvên cua Thê Luc Thanh Than Chua.
Xin Chua to ra Uv Quvên cua Long Tot Lanh cua Chua.
Xin Chua to ra Uv Quvên cua Long TrungTin cua Chua,
Tinh Than Mat cua Chua, Niêm Jui cua Chua
va Tinh Thuong Yêu cua Chua.

Lav Chua, chung con phai dav men lên.
2

Xin Chua ban cho chung con an sung nav.
Xin ban cho chung con an sung nav
dê tháng luot ma quv
va dut khoat voi moi thu men cù cua toi loi
va nhùng nêt xau,
la nhùng gi con lai o trong chung con
ma thav vao do báng mot me men tot moi.

- Cac con hãy láng nghe: Thân Khi Cha së vân dung Thê Luc Cao Ca cua
Ngai trên cac quôc gia va xet xu giua muôn nguoi.
3
Dây la diêu së thuc hiên
dê ung nghiêm nhung loi ma Cha sai cac con noi tiên tri.
Dâng Nhân Lanh luôn luôn o cung cac con! Thê nên cac con dung
hoai nghi gi hêt.... Cac con hãy luôn di tim kiêm Cha. Diêu nay lam vui
long Cha. Cac con hãy luôn di tim kiêm Cha, diêu nay rât lam vui long Cha.

1
Co nghia la 'to ra Uv Quvên cua Juong Quoc cua Chua”
2
an du trong Lc 13.20, du ngon co long vuc.
3
Is 2:4

55

Cac con hãy dê Cha nám dát tay cac con di, nhu vây cac con së không bao
gio bi lâm duong lac lôi....
Cha ban phuc lanh cho cac con.4 7, 1996

- Binh an o cung con.
Cha dã noi: Cha së dên trong ngon lua nông chay. Vây thi cac con
hãy bên tâm va câu nguyên voi long tin tuong.
Nay con cua Cha, con hãy láng nghe: Cha biêt la con bi tuoc mât
co hôi viêt xuông, co diêu la chuyên nay së bu dáp vao sô no nân cua nhung
nguoi dã lam thiêt hai dên Cha. Môt nguoi anh em cua Cha lên tiêng công
khai tu bo Cha, va diêu nay thuong xuyên tai di tai lai.... Duong su lam
phiên muôn Thanh Thân cua Cha qua thai dô lô mãn cua minh. Cha dát
dung môt nguoi con bên canh duong su. Voi long tin tuong, Cha dem nguoi
con cua Cha dên voi duong su. Ma than ôi, lam sao duong su lai không
nhân ra Cha hiên diên trong nguoi con cua Cha ma Cha dã cho sông lai tu
cõi chêt duoc chu? Cha con phai chiu dung nguoi ây dên bao gio nua? Tai
sao duong su lai huy hoai di chinh ban thân minh nhu thê? Ao cua Cha vây
mau, thân xac Cha thi bi xe nat do cac khôn khô. Cha nám bên canh nguoi
ây dang lâm vao trong con hâp hô khô so.... Vassula con cua Cha, phân con,
con hãy vac Thâp Tu Gia nay cho Cha, dê con khoi thiêu sot. Con không co
hông ân nao tôt hon dâu.... Thân Phu Cha së huong dân dôi mát con nhin
lên nhung diêu cao trong hon dang dên.
Con gai oi, Cha la Chua Giêsu, Cha ban cho con vinh du vac Thâp
Tu Gia cua Cha. Con hãy nhân Binh An cua Cha!
Cha ban phuc lanh cho con. Dâng Khôn Ngoan dang o bên canh
con. Cha la Dâng Tu Huu.8 7, 1996


56

- Da co phai Chua khong a?

- Cha-Dây.
Con dung bao gio dê minh sa vao cam dô nua.... Con hãy biên cac
Su Diêp cua Cha thanh niêm thich thu cho doi sông con. Con hãy truyên ba
cho moi nguoi biêt. Cha luôn o bên canh con, va Dâng Khôn Ngoan së dây
bao con nhung diêu tôt lanh.... Hõi hoa trai cua Trai Tim Cha, hoa trai Long
Thuong Xot cua Cha, Cha la Chua së tro giup con. Du sao vi linh huong
cua con ....
1
không bao gio quên ráng Cha o trong con, va con o trong Cha.
Con hãy chia se cac nôi kho khán voi ngai. Cuôc chây dua cua con chua kêt
thuc dâu. Cha dã ban cho hai nguoi chung con môt công viêc cao dep.
Riêng phân con, hõi bông hoa cua Cha, Cha dã ban cho con Su Diêp nay, va
Cha cung ban cho con cac hông ân thiêng lliêng. Cha dã khung ban cho con
on thanh va ân sung, cung nhu Cha dã lam nhung diêu ky la cho nhung hoa
trai dâu tiên,
2
va Cha to ra vinh quang cua Cha noi ho, cung nhu noi cac con
nua. Cha së to ra vinh quang cua Cha, va quyên luc cua Thanh Thân Cha
khi con dê cho Cha lôi keo con vao trong Cha. Con dôi voi vi linh huong
cua con, la nguoi ma Cha dã nâng lên dê tôn vinh Cha, dông thoi vi muc
tiêu cua Cha, Cha sai nguoi ây dên voi con dê huong dân con. Cha mang
nguoi ây dên voi con dê khich lê con, an ui con, va sán soc cho con môt
cach chu dao.
Rôi it lâu nua con së gáp truc diên voi Cha cung voi nguoi ma Cha
dát o bên canh con. Bây gio, con hãy chu tâm sông cho cac muc tiêu cua
Cha, va mang vê cho Cha cang nhiêu linh hôn bao nhiêu co thê. Cac con
hãy sua chua lai nhung ban tho dô nat.
Ân phuc o cung con. Con hãy dên!
12 7, 1996

(Sau khi nghe tin don cho ráng co nguoi noi 'Chua Giêsu” bao ho tiêp tuc
hav la 'thua kê” cong viêc nav. tuc la 'Su Song That Trong Thiên Chua”)

1
Ji tê nhi diêu nav duoc bo
2
Cac tông do

57

- Vassula con Cha oi, bât cu ai cho minh la 'thua kê¨ Su Diêp nay la
nguoi bi lua dôi va bi Satan lua dao. Vây thi con hãy mo mát ra ma nhin!
Sau con, së không co ai 'tiêp tuc¨ nhân cac su diêp cua 'Su Sông Thât
Trong Thiên Chua.¨ Cac Su Diêp cua Sach Nay së châm dut trong tay con
khi Cha cât con vê voi Cha. Chinh vi vây, bât cu ai cho minh la nguoi 'kê
vi¨ cho công trinh nay, hoac thêm thát diêu gi vao, thi nên biêt ráng nguoi
ây không phai la nguoi tu Cha ma dên. Cha dã chuc phuc cho công viêc
nay, la công trinh mang lai nhiêu hoa trai cho Giao Hôi.
Giêsu Kitô la Danh Cha, gio dây Dâng Háng Sông la Dâng ban Su
Sông dang noi voi con. Thât phuc cho con.13 7, 1996

Lav Chua, xin hàv ngu dên tan
trong noi that nha Chua.

Lav Chua, xin Chua dên ngoi chung ban àn voi con,
dê Chua co thê chuc phuc cho
nhùng gi ma Cha con chung ta cung chia se bên nhau.

Lav Chua, xin hàv dên ma vav quanh lav con.
Xin vav tu phia sau vong lên phia truoc.
Xin Chua bao quanh lav con báng Trai Tim Chua.

Xin Anh Sang Chua bao phu lav con,
quan chàt lav chung quanh nguoi con
dê khong con bong toi len loi vao noi nao
chung quanh con cùng nhu ca trong nguoi con.
Oi Ji Khach Trung Thanh, gio dav xin hàv dên thàm con,
Ðung chàng? Thiên Chua gio dav dang dên thàm con....

- Dâng Tu Huu o cung con. Cha ban Binh An cua Cha cho con.

58

Vi Khach Thám hoi con: Con co biêt bât cu ai vuot trên Su Toan
Mÿ va Toan Thiên cua Cha hay không? Không, chác chán không co ai.... va
cung cháng co ai vuot trên Cha vê Khôn Ngoan cua Cha, vuot trên y kiên
va su hiêu biêt cua Cha. Con co môt Vi Khach Tron Hao, dang dung ngay
truoc cua nha. Thuc su gio dây Vi Khach ma con dã moi vao ban án la
Dâng Alpha va Omega, la Dâng Công Tháng. Ngai không nhung vao dên
tân nôi thât nha con ma chia se bua án o bên canh con, nhung con tháp sang
ngon den cua con. Vây thi gio dây con hãy dên ma nuong tua vao Cha va
lam nguôi giãn con khao khat cac linh hôn cua Cha. Trai voi diêu ma con
suy nghi, nhung loi câu xin cua con không hoa ra vô ich dâu.
Nay.... Vassula con Cha oi, Cha la Dâng Chán Chiên Lanh cua
con, thê nên con hãy tua dâu vao Trai Tim cua Cha, dê ma chiêm duoc su
hoan lac Trai Tim Cha, nho vây hon bao gio hêt con së sán sang dên tôi
nhiêu hon cho anh chi em cua con.... Hõi nguoi con cua Chua Cha, Cha së
tiêp tuc huong dân con nhu dã tung huong dân con.
Con hãy dên, Chung ta, Cha con ta? Cha la Chua Giêsu, Con cua
Thiên Chua, la Dâng Cuu Thê, Cha së thanh hoa nhung nguoi con lai cua
Cha voi Thanh Thân cua Cha.15 7, 1996

Lav Chua, xin ban cho con hong an noi nàng
nhu Ðang Khon Ngoan muon con noi.
Lav Cha cua con, xin ban cho con
su huong dan cua Ðang Khon Ngoan
dê con rong rài
chuvên dat nhùng chau bau Juong Quoc cua Cha
cho anh chi em cua chung con
ma khong giù lai diêu gi.

-
1
Con gai cua Cha oi, Giavê la Danh Cha, va Cha cua con dang noi dây. .

1
Chua Cha noi

59

o Boi vi long con rât mong muôn noi lên loi cua Dâng Khôn Ngoan
cung su hiêu biêt dê bây to Su Thanh Thiên cua Cha cung voi cac Châu Bau
trong Vuong Quôc cua Cha, Cha vui long ban cho con hông ân nay dê cho
nhiêu quôc gia dân tôc co thê láng nghe Tiêng Noi cua Cha ma biêt dên Cha
cung hiêu biêt ráng: Cha la Cha cua ho. Dung vây, con hãy cho ho biêt Cha
la Cha cua ho va tât ca cac con la công trinh trong Tinh Thuong Yêu cua
Cha.
Lav Ðuc Giavê cua con la Ðang Cao Ca,
la Ðang rat dang duoc chuc tung.
Ðung vav, xin cho moi miêng con co du khon ngoan
dê chi noi lên nhùng loi Ton Jinh Danh Ngai ma thoi.
Xin cho tam hon con chi biêt tim kiêm cam thuc tot dep,
va lav Cha, xin cho tam tri con tham nhuan
Cau Chuvên Ngot Ngao cua Ngai
dê Tinh Thuong Yêu cua Cha
cao trong nhu Thiên Ðang voi voi.
dê nhùng nguoi chua biêt thi duoc biêt
va roi ho cùng se vui mung
va buoc di duoi Su Hiên Diên cua Cha mài muon doi.

- Con nên hiêu ráng bât cu ai trong cac con tro vê voi Cha voi môt uoc
vong duy nhât la lam vui long Cha, thi voi ca long thanh cua Cha, dung vây,
voi ca long thanh cua Cha, Cha së ban cho nguoi ây cac hông ân cua Cha....
Cha së to cho ho biêt Hinh Anh Nhân Lanh cua Cha dê ho di hêt
cuôc hanh trinh cua minh cung voi Cha. Cháng lë cac con lai không nhân ra
ráng Cha dã goi Thanh Thân cua Cha, la Dâng mang Khôn Ngoan tu cac
tâng troi thanh thiên xuông hay sao? Diêu ma xem ra dôi voi cac con không
co thê toi gân duoc hay không co thê chiêm lây
1
duoc boi tât ca cac con, thi
së nhanh chong ban xuông cho cac con theo Thanh Y cua Cha.
Co mây nguoi trong cac con kêu lên: 'Xin giai thoat chung con!¨
Cha nghe nhu co tiêng kêu van tu loai thu tao cua Cha: 'Lây Cha,
xin dên cung cô cho chung con duoc nên vung manh.¨
'Xin Cha mau mau goi Thanh Thân cua Cha tu trên cao xuông voi
chung con!¨ hoác 'Xin hãy ra tay, va xin cuu rôi chung con!¨

1
Thiên Chua noi vê Chua Thanh Than

60

Truoc cac loi kêu van nay, Cha së tra loi: 'Cha së tho ra môt
huong vi
1
nhu huong trâm xuông cac tao vât cua Cha. Cha së toa rông
huong thom nay cua Cha nhu chua tung co truoc dây trong lich su. Cháng
lë cac con dã không doc loi nhu sau:
2
Cha giông nhu môt luông nuoc tu
môt con sông, môt giong nuoc chây vao môt thua vuon. Cha dang dân nuoc
vao tuoi cho vuon cây án trai. Cha muôn dân nuoc vao cac luông hoa cua
Cha. Con hãy nhin xem, luông nuoc cua Cha thi lon manh thanh môt con
sông. Con sông cua Cha biên thanh môt biên khoi. Bây gio thi Cha muôn
lam cho ky luât sang toa ra, va Cha së chiêu cac tia sang ky luât cho lan toa
ra toi tân xa. Cha së dua ra loi giao huân giông nhu loi tiên tri thanh lê luât
cho moi thê hê tuong lai.` Va rôi dân Cha së noi: Hãy trông kia! Cha chung
ta dang tiên lên nhu cac dam mây! Hãy nhin ma xem Ngai tuôn dô Thanh
Thân cua Ngai xuông chan chua nhu thê nao.¨
3

Cha muôn chua lanh tôi bât trung cua cac con. Cha muôn chua
lanh tinh thân phan dao cua cac con, rôi ban cho tât ca cac con môt trai tim
trong sach dê rôi không cân phai tranh mát Cha vi xâu hô nua. Nhiêu nguoi
trong cac con dung do ma to ra thât kinh, luõng lu va hinh nhu dang con
trong con mê ngu. Nguoi khac thi qua dôi hoai nghi trong long. Nhiêu
nguoi khac nua thi mát tro ly cung coi hon ca tang da duoi Su Hiên Diên
Uy Quyên cua Thân Khi Cha. Co diêu Cha chi hoan tât Loi Con Cha Hua ...
Khi nguoi ta hoi con: 'Ai la nhung nguoi bay nhu dam mây, nhu
nhom chim câu bay vê tô vây?¨
4
Con hãy tra loi: 'Do la nhung nguoi con
trai con gai dã tim duoc tu do trong Thân Khi. Ho la nhung nguoi biêt cât
tiêng goi lên Cha minh ráng: Lây Cha cua con!¨ Nhung nguoi ây cung phai
chinh trang lai Thanh Diên cua Ngai môt lân nua. Gio dây ho sinh sông nho
vao Cua Cai cua Thanh Thân Ngai. Ho la nhung nguoi ma Chua Cha dã
chuc phuc. Dung vây, Chua Thanh Thân, la Dâng ban Su Sông, së la su
sang ngoi cua ho, va ho së duoc nuôi nâng báng cac hông ân quy bau cua
Thanh Thân cua Ngai...¨ Do la diêu ma con së noi cho dân Cha....
Con hãy dên!


1
Thiên Chua dang noi vê Chua Thanh Than
2
Si 24: 30-33
3
Xin hày doc Nb 6.22-27/ Cùng don nhan nhùng on dàc biêt va nhùng hong an bi nhiêm trong
khi chung ta nghi ngoi trong Chua Thanh Than.
4
Is 60:8

61

17 7, 1996

(Mot loi cau nguvên dang lên Chua Thanh Than)

Oi Nguon Anh Sang!
Oi Nguon Anh Sang Cuc Thanh khong ai co thê toi duoc.

Xin hàv dên' Gio dav xin Ngai ngu xuong.
Xin ngu xuong khong nhùng
voi cac nguoi kêu cau lên Chua,
boi vi ho dà duoc nghe vê Chua
nhung xin cùng dên voi ca nhùng nguoi
chua bao gio biêt dên Chua!

Oi Ngon Ðen cua linh hon con, xin hàv dên!
Xin Chua dên cai hoa tat ca nhùng nguoi
chua bao gio hiêu biêt Chua.

Xin Chua hàv dên voi tat ca nhùng nguoi biêt kinh so Chua.
Xin Chua dên to bav cac kho tang an dau cua Chua,
nhùng kho tang nav dà duoc danh sán cho thoi dai chung con.

Xin Chua hàv dên' Xin hàv dên va màc khai
Dung Mao Thanh Thiên cua Chua Cha va Chua Con.
Lav Chua Thanh Than, xin Chua hàv dên to Minh ra.
Oi Nguoi Ban cua con, xin hàv dên, boi vi Chua
la Anh Sang chiêu soi trong linh hon chung con.
Xin Chua hàv xuong tu troi cao
va màc vao nguoi chung con
su uv quvên va su sang ngoi cua Chua.
Xin Chua hàv dên va cu ngu trong chung con
roi biên noi cu ngu cua Chua
tro thanh mot noi cau nguvên,
boi vi Chua la Loi Cau Nguvên Liên Li.

Xin Chua nhin xem chung con

62

tro trui thê nao khi khong co Chua?
Xin Chua hàv dên chiêu toa Anh Sang cua Chua
vao trong vung tàm toi nav.
Chua la Jung Ðat Hua.
Chua la NguonThuong Yêu cua chung con,
La Nguon Anh Sang cua chung con.
Ðung vav, Chua la Jung Ðat Hua.

Chua la Ðang ma Kinh Thanh noi:
'Se khong con bong dêm bao phu nùa
va ho cùng khong can dên
anh den hav anh sang màt troi nùa
boi vi Chua la Thiên Chua
se chiêu sang trên ho,”
1


Chua la
Dau Chung cua phan gia nghiêp con,
Danh Chua la Thanh va dang Ðuoc Chuc Tung.
Chua la
viên ngoc vo gia va khong thê sanh vi duoc.
Chua la
su rang ngoi cua linh hon chung con.
Chua la
Yên Tiêc va lê hoi cua chung con.
Chua la
Ban Ðong Hanh vo cung hap dan cua doi song chung con.
Chua la
Ngai Toa cua nguoi co tinh than ngheo kho.
Chua la
Juong Quoc cua cac vuong quoc
la Ðê Juong cua cac dê vuong.

Oi Ji Khach cua linh hon chung con.
xin hàv dên va giai thoat chung con! Amen.

1
Kh 22:5

63

- Nay con
1
cua Cha, câu nguyên la khi gioi cua con, va Cha, Cha së dem
con ra khoi quyên luc cua tôi tám va dua con vao noi ma con dâu tiên nghi
dên Cha: do la Nguôn Anh Sang Không Thê Toi duoc va Kho Tang Không
Thê Chiêm Huu duoc. Nay con cua Cha, Trong Quyên Luc Vinh Quang cua
Cha, con co thê dat duoc suc manh cua con, su tôt lanh cua con, su kiên
nhân cua con. Con co thê dat duoc long kiên tri, va trong Cha cung nhu qua
Cha, con co thê thôt lên: 'Lây Dâng Amen!¨ Chinh Cha la Dâng Amen, la
Dâng Trung Tin, la Dâng Chung Nhân Chân Thât, la Nguôn Mach Tôi Hâu
dôi voi loai thu tao cua Thiên Chua, Cha së nghe tiêng noi cua con. Nhu
tiêng sâm set, Cha së doai xuông cac con dê ban cho cac con tu do, va dem
cac con vê kêt hop lam môt voi Tinh Duy Nhât cua Chung Ta, dô xuông
cho cac con tron ven Su Thanh Thiên Ba Ngôi Thiên Chua cua Chung Ta.
Hõi loai thu tao, phep rua báng Lua sáp sua xuông voi cac con.
Dây la phep rua duoc mong uoc tu lâu nhám thay dôi moi su tro nên moi
me. Con gai oi, con hãy truyên ba Vuong Quôc cua Thiên Chua, va dung dê
cho ai can tro duoc con....
2
Cac con hãy xin Nguôn Nuoc Háng Sông dô
tran dây xuông cac con nhu Giong Suôi lam cho cac con tuoi mat.

Oi Nguon Hv Jong cua cac niêm hv vong,
Liêu con co thê xin Chua thao coi xiêng xich cho
nhùng ai dang bi xich xiêng hav khong?

- Con cu câu xin! Cháng lë cac con lai không nghe biêt ráng tu do phai
duoc tim thây o trong Cha hay sao?
3
Cha noi cho cac con biêt, Cha së
xuông trên nhung nguoi chua bao gio tim dên Cha, co diêu la tâm hôn ho
phai tro nên giông nhu tre tho. Cha së to bây quyên náng vinh hiên cua Cha.
Cha së di dên noi nao Cha không bi can ngán.
o Dã dên thoi gio thanh loc rôi. Thoi gio bây to cac nguôn phong
phu trong Vuong Quôc cua Cha dã dên rôi. Thoi gio cua ân sung dang dên
voi cac con. Thê nên Cha noi cho cac con lân nua ráng: cac con la thanh
phân cua Thân Thê Chua Kitô, cac con hãy dên va khat khao cac hông ân
cua Cha dê thâm nhâp tron ven vao Mâu Nhiêm Chua Kitô. Cac con dung
bát chuoc cac nguoi phan dao ngung bo viêc tim kiêm cac diêu chân thuc.

1
Chua Thanh Than noi
2
Toi nghi v tuong nav co v. 'khong ai ngàn chàn noi Juong Quoc dang duoc rao truvên.”
3
Chua Thanh Than

64

o Con ai di noi voi cac nguoi kêu câu dên Cha ráng:
1
'Câu nguyên
không nám trong pham vi cua tôi.¨ Vây thi Cha hoi cac con: 'Co thê nao
cac con lai không nghe thây tiêng Cha hay sao? Cháng lë cac con dã không
nhin thây Cha hay sao? Co lë nao cac con dã không hiêu duoc Cha? Liêu
Cha co thê noi duoc ráng: cac con dã chông dôi Cha hay không? Cac con
cho minh la nguoi hiêu biêt vê Cha, thê ma nhung diêu cac con noi hay lam
cháng la gi khac ngoai viêc chôi tu cac ân sung cua Cha ma thôi.¨
o
2
Binh an o cung con. Hõi nhung nguoi sông sot sau Cuôc Phan
Dao Trâm Trong nay, cac con hãy tôn vinh Thanh Danh Cuc Thanh cua
Chung Ta, va hãy chân thanh ca tung Chung Ta.

(Chua Thanh Than mo miêng toi, ban cho toi du loi dê ca tung Thiên Chua)

Con xin dang loi cam ta va ca ngoi
lên Chua dav linh ung,
vo cung kv diêu va cao ca.

Xin nhin xem' Ðang chiêu ra Nhùng Tia Anh Sang cua Ngai
lam mát con hoa nên choang vang
khong phai la ai khac ma do chinh la Cha cua con!

Oi su Long Lav Sang Ngoi cua Cac Bau Troi!
Su Cao Ca cua Thanh Danh Chua dà giai thoat con
va qua viêc thàng tiên tai con lên doi chut
con dà nhan duoc Loi Chua tu Moi Miêng Chua.
Ja gio dav lav Cha cua con
con hoan vui cat lên bai ca dang Chua!
Con se tung ho mung chiên tháng cua Ðang Ðuoc Xuc Dau
la Chua Giêsu Kito, Ðang Cuu Thê cua con.

Lav Ðang Ðuoc Hua Ban,
3

Oi Niêm Jui cua cac niêm vui!
Con vêu mên Chua vi cho con tro thanh nguoi ban cua Chua.

1
Cau xin Chua Thanh Than qua viêc dàt tav lên dan chung.
2
Thanh Than cua Thiên Chua noi voi toi mot lan nùa.
3
Ãn du trong Eph 1:13

65

Ja gio dav, con kêu lên voi ca tam hon cua con ráng:
'Lav Ðang Amen' Long nhiêt thanh cua con dà nung nau con,
hoi thuc con truvên ba va tung ho
Tinh Thuong Yêu Trung Tin cua Chua!

'Con se lam theo Thanh Ý Chua,
va con se dem nhiêu linh hon bao nhiêu co thê
tro vê kêt hop voi Su Duv Nhat cua Chua,
dê ho cùng duoc ban on tran dav tron ven
Su Thanh Thiên cua Ba Ngoi Thiên Chua.”
Amen.

- Mong sao cho cac duong lôi cua con luôn bên vung dê thuc thi Thanh Y
cua Chung Ta. Trong thoi buôi cua cac con, Cha la viên da bi cac nguoi tho
xây loai bo ra ngoai, thê nhung Cha thuc su tro nên viên da goc cua Giao
Hôi. Tu do va tinh thuong yêu phai duoc tim kiêm o trong Cha, thê ma Cha
dã bi thê hê cua cac con chôi tu, boi vi ho không hiêu Cha.... Ho không chiu
thinh y kiên cua Cha.... Cac con hãy thu xem, Cha giông khac nao thua dât
mau mõ. Nêu cac con gieo hat giông cua cac con trong Cha, mua gát cua së
la: Su Sông Doi Doi, va Thiên Dang së la nha cua cac con.
Cac con hãy dên voi Cha, dung chân cho gi nua. Cha së lam cho
chung con tro nên giâu co tu canh ngheo kho cua cac con. Cha së lam cho
cac con tro nên manh më qua su yêu duôi cua cac con. Cha së lam cho cac
con tro nên nhiêt thanh va trung tin tu su tôi tê cua cac con. Dông thoi tu su
hu không cua cac con, Cha së biên dôi cac con tro nên môt ban tho sông
dông cho Su Thanh Thiên cua Ba Ngôi Chung Ta. Cac con hãy dên voi Cha
chu dung run rây va so sêt. Cha së lam cho cac con tro thanh môt chiên si
can truong trong thoi dai cua cac con, dê kêt hop voi Thanh Michael va
nhâp vao dao quân cua ngai,
1
rôi cung chiên dâu trong trân chiên mãnh liêt
vao thoi dai cua cac con.
o Cha la môt loi câu nguyên liên li trong con, va o chô nao con thiêu
sot thi Cha së bu dáp cho dây du. Cha luôn la noi dê dang lui toi dôi voi
nguoi khiêm nhuong va ngheo kho. Cac con hãy dên tiêp cân Cha.... hãy
dên ma chiêm huu lây Cha, va Cha së lam cho cac con tan biên trong Su

1
Toi cùng nghe tu ngù. 'cac thiên than”

66

Thanh Thiên
1
cua Cha, cung ban cho cac con cac hông ân gia tri khôn
luong, biên dôi cac con tro nên phân tu cua Chung Ta,
2
kêt hop voi Chung
Ta, dê rôi dây së xây dung lai nhung dô nat noi Thanh Diên cua Cha.
o Dôi voi cac con la nguoi tu sa mac dên, cac con hãy dên ma tiên
vao biên sâu cua Cha. Cac dot song nuoc cua Cha së tám gôi cac con tro
nên sach së, va lam cho cac con duoc thanh thoi. Cac con dung so Cha.
Cháng lë cac con lai không nghe thây ráng: Cha së biên dôi thua dât khô
cán tro thanh môt biên khoi hay sao? Vi ráng tu trên Troi Cha së dô xuông
cac con tran dây hông ân va ân sung cua Cha. Cung nhu troi mua xuông
truoc Su Hiên Diên Thanh Thiên cua Ba Ngôi Chung Ta, Cha cung së dô
Su Hiên Diên cua Cha xuông cho toan thê nhân loai.
o Con hãy suy ngám vê vân dê nay. Chung ta, Cha con ta?

- Da vang, mài mài a!

2 8, 1996

Lav Chua, con vêu mên Chua,
Con lai muon cam ta Danh Chua mot lan nùa,
boi vi Chua la Thiên Chua cua con,
la ban cua con, cung la muc dich doi con.
Con ta on Chua
vê tat ca cac mau nhiêm cua Chua.
Con ta on Chua
vê su kv diêu cua Cac Cong Jiêc Chua lam.
Con ta on Chua
vê Chuong Trinh Cuu Roi cua Chua.

Tat ca chung ta hàv mung vui
truoc nhùng hoat dong
cua Ðang Minh Juong chung ta!

- Vassula con oi, con hãy dên, Cha ban binh an cua Cha cho con. Dung
vây... Cha dã kêu goi con sông môt nêp sông an binh. Cha dã tao dung loai

1
Toi cùng nghe . 'Thiên Tinh”
2
Chua Thanh Than

67

nguoi tro thanh phan anh Su Vinh Hiên cua Cha, boi vi Cha dã tao dung ho
tro nên giông Cha. Cha dã tao dung con nguoi biêt noi náng khôn ngoan va
co su hiêu biêt. Cha dã tao dung nên con nguoi dê don nhân cac hông ân
cua Thanh Thân Cha. Cháng lë cac con lai không nghe thây ráng: 'Thât
vây, tât ca nhung diêu ây xay ra la vi anh em. Nhu thê, ân sung càng dôi
dao, thi cang co dông nguoi hon dâng lên Thiên Chua muôn ngan loi cam
ta, dê tôn vinh Ngai.¨
1

Ôi loai thu tao ma Cha thuong mên dên diên dai! Cho du cac con
dang tiên toi gân chô chêt, thê nhung háng ngay Cha vân o dây dê ma canh
tân cac con! Vây thi gio dây cac con hãy dê minh ben rê trong Cha, va hãy
dâng lên Cha muôn loi cam ta. Cac con hãy khat mong nhung su trên troi,
noi Cha ngu, va cung la noi cac con thuôc vê do. Cac con hãy dên dê cho
cac nên tang cua minh án rê sâu trong tinh thuong yêu, niêm tin va hy vong.
Cac con hãy tuân giu Lê Luât cua Cha cung cac giao huân tôt lanh ma Cha
dã dây dô cac con. Hõi doan chiên cua Cha, cac con dang sông giua bây cho
soi, thê nhung Thanh Thân cua Cha luôn o cung cac con dê sán soc cho cac
con. Cac con dung so gi ca, Cha cung o bên canh cac con nua. Cac con
dung co so. Cac con hãy vung manh lên. Mát cua Chua Cha luôn luôn trông
chung dên cac con, va trong Su Thanh Thiên Ba Ngôi cua Chung Ta,
Chung Ta së chán dát cac con cho dên tân cung.... Cac con hãy kêt hop nên
môt voi nhau!4 8, 1996

Chung ta hàv dên, va mo ra mot con duong
danh cho Ðang Cuòi trên Cac Ðam Mav.
Hàv dê cac cau nguvên cua chung ta tro thanh nac thang cua Ngai.
Lav Chua, gio dav xin Chua hàv xuong cung voi chung con!
Maranatha!

- Cha ban Binh An cua Cha cho con. Con hãy láng nghe Cha: Thanh Thân
cua Cha, la Dâng Cuc Thanh, la Dâng Ban Su Sông, la Ngai Toa cho nguoi
co tinh thân ngheo kho. Ngai lên tiêng kêu goi:

1
2Co 4:15

68

'Cac con hãy dên! Hãy dên hõi tât ca cac con, la nhung nguoi khat
vong Cha, va khat khao su công chinh! Cac con không thê duoc goi la con
cai cua Cha nêu nhu cac con không sông nho vao kho tang châu bau cua
Cha. Co nhiêu nguoi trong cac con sông lê thuôc vao xiêng xich cua lac thu
va xich xiêng cua bong tôi. Tuy nhiên, Thanh Thân Cha co thê dô dây vao
nhung chô cac con bi khiêm khuyêt dê Loi Cha co thê ngu vao trong long
cac con voi vinh quang va vuong quyên tron ven ...
'Hõi bât cu ai lam diêu sai trai, hãy cu dên! Cac con hãy dên va
hãy ha minh xuông ma án nán hôi cai, dê Mát Cha cam thây vui o lai trong
cac con. Hõi bât cu ai không sông doi sông thanh thiên, hãy cu dên! Cac
con hãy dên voi Cha ma án nán hôi cai, Cha së ban cho cac con môt tâm
hôn moi. Hõi bât cu ai vân con quyên luyên thê gian, hãy kêu lên Cha va
xin Cha thao coi xiêng xich cua cac con. Tai sao cac con cu dê minh vân
vuong mãi voi nhung xu huong trân tuc bât chinh luôn tân công cac con
nhu vây? Trang phuc cua cac con phai la long trong sach tu nôi tâm, la long
trung tin, ngõ hâu Thanh Thân cua Cha së không ne tranh xa cac con....
'Khôn thay cho cac con la nhung nguoi mât di suc manh chiu
dung.
1
Cháng lë cac con lai không nghe thây ráng: 'Nhung ai co long kinh
so Thiên Chua thi cô gáng lam tât ca moi su dê lam vui long Ngai¨ hay
sao?
2
Nêu nhu cac con chua biêt vê diêu nay, cac con hãy dên va ha minh
xuông dê ma buoc theo Cha, dông thoi hãy dê tinh thuong yêu cua minh lon
manh trong Cha, nhu vây long cac con së không huong di dâu khac,¨
Nay.... Vassula con cua Cha oi, con hãy noi voi Cha nhu sau:

'Lây Chua Giêsu Kitô,
Chua la Suc Sông cua con.
Chua la Da Tang cua con.
Chua la Su Cuu Rôi cac con.
Chua la Nguoi Bán Cung Tên cua con.¨

- va rôi Cha së tra loi cho con:

Nay con yêu dâu cua Cha,
Con la nguoi cua Cha.

1
Si 2:14
2
Si 2:16

69

Con la Hat giông cua Cha.
Con la Niêm Vui cua Cha.
Con la muc tiêu cua Cha,
la nguoi ma Cha dang dô xuông
tu phuc lanh nay dên phuc lanh khac
voi chi môt muc dich la dê: cuu rôi con....

- Nay con hãy nho ráng: Cha luôn o voi con! Cha la Chua Giêsu Kitô, Cha
ban phuc lanh cho tât ca cac con.12 8, 1996

- Jav thi tai sao co mot so nguoi to ra thai do kho tin tuong khi nhin thav
Quvên Luc cua Thanh Than Chua, la Ðang to Minh ra rò rang, ngav ca khi
ho dang nghi ngoi trong Than Khi nùa? Con khong noi gi ngoai cac loi
chao don, loi kêu xin chùa lanh, va xin hàv don nhan cac Hong Än cua
Chua.

(Thê roi toi mo Kinh Thanh va doc doan Ds 6:22-27)

'Ðuc Giavê phan voi ông Mai-Sen:

"Hãy nói voi Aaron va cac con cua ong
ta ráng: Khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thê nav.”

"Nguyên Duc Giavê chúc lành cho anh em
và gìn giu anh em!
Nguyên Duc Giavê tuoi net mát
nhin dên anh emvà du long thuong anh em.
Nguyên Duc Giavê ghe mát nhìn
va ban binh an cho anh em.¨

- Dây la cach thuc ho phai dung dê kêu nai dên Danh Cha doai xuông con
cai Israel, va Cha së chuc lanh cho ho.
1
- Cha së tho hoi ân phuc cua Cha

1
Thiên Chua muon toi viêt xuong loi nav theo hinh thuc nhu thê nav.

70

dên bât cu ai kêu câu lên Cha, va Cha së chiêu anh sang xuông ho, mang
binh an dên cho ho, va Cha së to long nhân hâu dôi voi ho. Do la diêu së
xây toi.... bât cu ai muôn uông nuoc, hãy dên cung Cha, Cha së ban phuc
lanh cho nguoi ây!19 8, 1996

(Tong Lành thiên than Michael:)

- Hõi con cua Chua Cha va Dâng Tôi Cao, hõi tân nuong cua Duc Lang
Quân, hõi thua vuon cua Chua Thanh Thân, hõi hoa trai cua Ba Ngôi Thiên
Chua Chi Thanh, ban co hiêu 'kinh so Chua¨ la gi không? Kinh so Chua
nghia la ghet moi su du va cac diêu nghich lai Thiên Chua. Thiên Chua la
Dâng tôt lanh, khiêm nhuong, hiên diu, nhân ai, yêu thuong va la Chân Ly.
Cac ban hãy dê cho linh hôn minh kinh so Thiên Chua, va hãy dê
Thiên Chua cai thiên cac ban tro nên hoan hao. Kinh so Chua la khoi dâu
cua Khôn Ngoan, va Khôn Ngoan chi duoc ban cho cac con tre, boi vi
vuong quôc thiên dang la thuôc vê nhung ai co tinh thân nhu tre tho vây.
Nhu thê chi tru khi cac ban biên dôi tâm hôn minh,
1
va tro thanh nguoi
không con bi rang buôc voi su xâu, thi cac ban cháng bao gio vao duoc
vuong quôc cua Thiên Chua.
Nay.... Cháng lë cac ban lai không nghe thây Dâng Tao Hoa Chi
Thanh cua chung ta dã chiên tháng moi loai, dã khoc vi vui mung khi Ngai
tao dung nên cac ban nhu thê nao hay sao? Dung vây, cung chinh Thiên
Chua do, la Dâng Tôi Cao, la Thiên Chua rât cao ca va háng sông, la Dâng
ma cac ban mác no Ngai su sông cua chinh minh. Chinh Ngai la Dâng tao
dung nên cac ban, thê ma ngay nay loai nguoi phan nghich lai Ngai.
Lam sao co nguoi lai tin ráng minh co thê thoat khoi Phep Công
Tháng cua Thiên Chua duoc chu? Moi loai dêu o duoi Tâm Mát cua Thiên
Chua, va tât ca cac tôi lôi cung cac xuc pham dên Su Thanh Thiên thi nhiêu
qua nhiêu, vuot trên luong cat cua moi biên ca.... Thu hoi Ngai con phai
nhin thây hinh anh cua Ngai bi xuc pham dên bao lâu nua? Thu hoi con

1
Thanh Michael bav gio noi voi moi nguoi.

71

nguoi co thê nuong tua vao hu không duoc nua hay cháng, va nuong tua
nhu thê duoc bao lâu? Tu chôi Tinh Thuong Yêu Trung Tin la chôi tu Su
Sông. Tuy nhiên Thiên Chua ma ho thuong quên lãng së không bao gio
lãng quên ho.
Tôi co thê câu bâu dê nai xin long thuong xot cho tât ca cac ban,
dác biêt cho nhung nguoi trong cac ban co tâm hôn khô khan cung coi nhât.
Nhung nguoi yêu duôi va thiêu thôn cân phai duoc giai cuu thoat khoi vong
tay ôm chát cua ma quy, la ke âm muu cho dân Chua sa ngã. Nhu vây cac
ban hãy dên! Cac ban hãy phuc hôi lai loi câu nguyên lên Tôi, va rôi Tôi së
câu bâu cho. Cac ban hãy dên di, tôi chi co duy môt tâm y la cuu giup cac
con cai Thiên Chua. Vây cac ban hãy dên va câu nguyên! Trong luc tôi goi
dên cac ban loi canh bao nay, thi lai co nhiêu nguoi trong cac ban không
chiu láng nghe. - Cac ban cu kêu xin Tôi câu bâu, va Tôi së bao vê cac ban
tranh xa ma quy, va thoat khoi su thông tri cua chung.
o Cung nhu bâu troi ca ngoi vê cac ky công cua Thiên Chua nhu thê
nao, cac ban cung vây, hãy không ngung ca tung Dâng Tôi Cao, la Dâng
Tao Hoa cua cac ban, boi vi trên cac bâu troi con co ai sanh duoc voi Dâng
Tôi Cao? Trong cac con cai cua Thiên Chua co ai co thê canh tranh duoc
voi Ngai? Ngai Toa cua Ngai giông nhu mát troi o ngay truoc mát Tôi, dã
thôt lên: 'Su Công Chinh!¨ Môt khi Dâng Thanh noi ra, Loi Ngai së hoan
tât, va su Công Chinh së thi hanh báng lua.
Thê nhung dôi voi nguoi co tâm hôn biêt lam vui long Thiên Chua, së
kêu lên cung Ngai: 'Lây Chua cua con, Chua la Cha cua con, la da tang cua
On Cuu Rôi con!¨ Nhu vây ho së tro thanh cac nguoi con sinh dâu long cua
Thiên Chua, ho së không so gi vao Ngay Gio Ngai dên báng lua.
It lâu nua, Duc Giavê muôn di qua giua cac ban. Cac ban hãy dê
cho Tôi nghe duoc nhung loi câu nguyên cua cac ban. Rôi cac ban hãy tu
hoi: 'Ngay cua Chua dôi voi tôi co nghia la gi?¨ bât cu nguoi nao dông lõa
voi ma quy, thi viêc lam cua ho së dân dên su dô nat cua riêng ho. Dây la ly
do tai sao tôi muôn noi voi cac ban ráng: cac ban hãy dên ma gieo hat giông
binh an va hoa giai, dê rôi dây hoa trai cua cac ban së lam vua long Dâng
Tôi Cao, dông thoi thiên dang së la phân thuong dên bu cho cac ban.
Thanh Michael, Tông Lãnh cac thiên thân.


2 9, 1996

72

- Con gai oi, Dâng Tu Huu dang o cung con. Con hãy dên va câu nguyên.
Con hãy noi:

Ôi lây Chua cua con,
Chua Toan Mÿ duong bao!
Chua phân tan cac Ke Thu cua Chua nhu phân tan lan khoi.
Thanh Danh Chua Thât Chi Thanh.
Phep Công Tháng cua Chua tôn vinh Chua
qua su tôi bai cua chung con.
Long Trung Tin cua Chua tôn vinh Chua
qua su bât trung cua chung con.

Lây Chua, xin cho cac tâm hôn biêt tim kiêm Chua,
biêt nai xin lên Danh Chua.
Xin cho nguoi chua bao gio tim dên Chua
së tim thây Chua, dê ho cung noi truoc Nhan Chua ráng:

'Chi duy môt Minh Thiên Chua
moi co su công chinh va suc manh mang lai on cuu rôi.
Chi duy trong môt Minh Thiên Chua
moi co su sông cua tôi, niêm vui cua tôi, va binh an cua tôi,
Cac ban co thê sanh vi Chua voi ai duoc?
Cac ban co thê xêp Ngai ngang hang voi ai duoc?
Tôi duoc sinh ra trong On Cuu Rôi cua Ngai
va gio dây thi mung vui trong Tinh Yêu Cao Ca cua Ngai.
Chuc tung Dâng Tôi Cao,
Vinh danh Thiên Chua Cuc Thanh cua con.¨

Lây Chua, không co ai ngoai môt Minh Chua
la Dâng con së xung tung Su Công Chinh
mang on cuu rôi cua Chua cho toi cung. Amen.

- Con hãy dên, Dâng Tao Hoa cua con së noi cho con biêt: Cha luôn o voi
con. Phuc lanh o cung con.


73

4 9, 1996

(Toi duoc linh ung cau nguvên voi Thanh Phaolo, boi vi mav ngav qua,
ngai cu hiên ra trong tam tri toi, loi keo toi dê tam hon huong dên ngai.
Chẳng khac gi ngai dang gán bo voi toi. Toi cam thav ngai rat gan gùi voi
toi nhu thê toi sáp sua don nhan Loi Chua tu ngai vav. Thê roi khi toi cau
nguvên cung ngai, toi nhan duoc nhùng loi khuvên nhu sau:)

- Hõi nguoi em gai trong Chua, xin chuc binh an! Cô ban hãy trông chung
nhom
1
câu nguyên cua minh, dung bao gio ngung viêc khuyên khich ho....
hãy giu hôn thanh thiên, dê long minh chi tuyên xung môt Chua Kitô phuc
sinh. Hãy luôn coi trong Chua Kitô nhu môt Chu Dê cho doi sông.
Thiên Chua kêu goi tât ca moi nguoi trong cac ban dên chia se
Vinh Quang cua Ngai. Ngai uu ai voi nguoi khiêm nhuong va vô tôi. Truoc
hêt, cac ban hãy sông trong sach dê co thê dôi diên voi Chua trong luong
tâm tôt lanh. Thân Khi Ân Sung dang ngu trên cac ban, va môi nguoi trong
cac ban nhân duoc môt ân sung dác biêt. Cac ân sung dác biêt nay duoc ban
cho cac ban vi loi ich cua Giao Hôi nhám tuyên xung Chua Kitô Phuc Sinh,
la diêu ma thoi buôi cua cac ban không cho la co thuc. Cac ban phai pha dô
su tro ngai sai trai dang duoc hinh thanh nay. Cung giông nhu nhom tam
diêm
2
dang manh khoe xây môt cai nha, thi cac ke thu cua Giao Hôi cung
manh khoe va khôn kheo trong công viêc pha hoai cua ho.
Ngay nay, Thiên Chua dang dát nguoi yêu ot va bât hanh vao cuôc
chiên ngoan muc va mãnh liêt duoi con mát quay cuông cua thê gioi dây
Long Phan Dao. Su Hiên Diên cua Thanh Thân Chua së lam sông dây
3
rât
nhiêu xac chêt. Su vô dao nghia trong thoi dai cac ban duoc tôn nhu vuong
miên cua thê gioi tôi bai nay. Tuy nhiên hõi cac ban cua tôi la nhung nguoi
dã don nhân Mac Khai duoi tia sang choi loi, cac ban hãy kiên tri tuyên
xung môt Duc Kitô Háng Sông, va dung so cac cuôc bach hai, trai lai hãy
vui mung! Con vinh du nao lon lao hon ma Chua co thê ban cho cac ban?
Cac ban dung khang cu khi cac lao phong dên. Cháng lë cac ban
không nhân ra gia tri cua viêc nay hay sao? Thay vao do, cac ban hãy vui
huong Su Hiên Diên cua Thiên Chua, hãy vui huong Su Hiên Diên cua

1
Nhom cau nguvên nguoi Rhodos tai Hv Lap
2
Co nghia doi
3
Cat nhác, cai hoa.

74

Thân Khi Ngai, va hãy háng say ca tung Ngai, boi vi chinh trong Ngai ma
tât ca cac ban duoc sông. Chinh trong Ngai ma cac ban hoat dông, va hit
tho. Cung chinh trong Ngai ma cac ban duoc nghi ngoi
1
va môt ngay nao do
cac ban së duoc an nghi mãi mãi .... Con cô ban, hõi nguoi em gai trong
Chua cua tôi, ban hãy danh nhiêu thoi gian nhiêu hon cho Chua, va hãy
quan tâm duy nhât dên: Giao Hôi cua Ngai.
Tôi la Thanh Phaolô, la tông Dô cua Chua chung ta la Chua Giêsu
Kitô, xin noi voi ban diêu nay: ban hãy can dam lên, va hãy vung tâm o lai
trong on thanh cua Thiên Chua, cung vui huong Su Hiên Diên cua Ngai.
Tôi chuc lanh cho ban nhân danh Chua Cha, cung Chua Con, va
Chua Thanh Thân. Cac ban hãy kêt hop nên môt voi nhau....


20 9, 1996

Lav Ðang Eli, con vêu mên Chua.
Lav Quan Phan Xet ke chêt va nguoi song,
Lav Chua Cha doi doi va Hoang Tu cua Binh An
2

xin thong tri tam hon con.

- Hõi nganh-cua-Cây-Nho, binh an o cung con. Cha së không cât bo Tiêng
Noi cua Cha di khoi con. Cha së không bao gio cât bo di khoi cac con cai
Cha bât cu diêu gi ma ho hoi xin Cha, du ho la nhung nguoi tôi tê thê nao di
nua. Ho luôn luôn co thê duoc khep vao ky luât, va Cha luôn luôn co thê
dua ho tro vê voi luong tri. Dung vây, ho du co thê la nhung nguoi tôi tê,
nhung Dâng Minh Vuong Trung Tin vân tiêp tuc chiêu sang trên ho, ban
cho ho binh an dê dat toi hoan thiên.
Hõi linh hôn cua Trai Tim Cha,
3
duoc sinh ra cho su vu nay, gio
dây con hãy mo cua long ra dê ma nghe diêu Cha së noi voi con: Cha dã
chon goi con dê lam viêc cho Cha, dông thoi Cha mang dên cho con niêm
vui trong tâm hôn. Cuôc chay dua cua con chua châm dut dâu... trong khi
con chay dua, thi Cha cung chay cung voi con. Cha o bên canh con. Con së
chiu dung vi danh Cha chi môt thoi gian ngán nua thôi, co duoc hay không?

1
Ãn du trong Heb 3:7-19
2
Is 9:5
3
Ðav nên duoc coi la thanh ngù cua tinh than mat.

75

- Lav Chua, con se nám chàt lav gau ao cua Chua, con khong bo ra dau!

- Con hãy chinh trang lai Thanh Diên cua Cha.
1
Su tan pha va dô nat dã
xâm nhâp vao Thanh Diên cua Cha. Con hãy khôi phuc lai Thanh Diên cua
Cha. Dông thoi con cung nên an ui nhung nguoi sâu muôn, ho dêu la dân
Cha. Con hãy noi cho ho biêt: vao dung ngay gio Cha së mau mán hanh
dông, boi vi Thân Khi cua Cha së dô xuông tran dây cho nhung nguoi thâp
hen nhât, va nguoi be mon nhât trong cac con së tro nên cao trong nhât.
Con phai khuyên khich va cung cô cho anh chi em cua con luôn
manh më. Con hãy noi cho ho biêt: Dâng Giâu Long Thuong Xot Nhân Hâu
bây gio dang dên thám viêng tât ca cac con, dê ban cho cac con suc manh
trong thoi gian sáp sua toi. Cha së uu ai quan tâm dên cac nhu câu cua cac
con. Cac con hãy gia táng câu nguyên nhiêu hon, boi vi trong nhung ngay
nay, tinh trang phan loan môt ngay môt lon dân. Su phan loan nay dên tu
Satan. Hán la Ke Nôi Loan dâu tiên. Phuc thay cho nhung ai tin ráng Loi
Cha Hua së duoc hoan thanh.
Cha nghiêm chinh noi cho cac con biêt: ngay gio phan loan dã toi,
la gio phut cua Ke tu cho minh la cao trong hon tât ca moi nguoi ma nguoi
doi goi hán la 'thân minh.¨ Hán dang o dây. dang o giua cac con. Tham
vong cua hán la lên ngai toa trong Thanh Diên cua Cha dê rôi hám ho di dên
chu thuyêt cua hán..... xuc pham dên Su Lâp Bi Tich Thanh Thê cua Cha.
Hán cung dông bon mong muôn huy bo Hy Tê Doi Doi cua Cha. Hán muôn
pha bo ca Giao Uoc cua Cha va Lê Luât cua Cha. Môt khi lam viêc nay
xong, Hán së o bê nhiêu nguoi qua viêc ban cac thu danh du cao sang cho
ho. Dây la ly do ma co nhiêu nguoi biêt dên hán cung chu thuyêt cua hán.
Tuy nhiên, cac nguoi thân thiêt riêng cua Cha, nhung miêu duê cua
Nha Jacob thi bên vung bên canh Cha, va dung ra phan dôi ho. Ngay ca
hôm nay, hán vân dung nhiêu nguoi khac thuc hiên hanh dông diên rô
chông lai cac nguoi thanh thiên cua Cha,
2
boi vi hán ráp tâm tiêu diêt cac
nguoi thanh thiên cua Cha. Gio nay thi hán con ân nau, nhung vao gio dinh
sán, hán së ra mát lam viêc xâu xa cua minh.... Satan dã câu kêt voi hán
nhiêu nám nay rôi....Phân con, con dung dê mât niêm hy vong. Chinh vi vây
Cha dã noi: 'Phuc thay cho nhung ai tin Loi Cha hua së duoc hoan thanh..?

1
Mênh lên nav vang lên nhu tiêng sam set, Chua thav doi Giong Noi cua Ngai.
2
Nhu cac nguoi con an danh.

76

Thanh Mâu cua Cha cung voi Cha dã nuôi duõng cac môn dê tro
thanh nhung nguoi ban riêng va sông thân thiêt voi Chung Ta, thê nên ho së
dung lên nhu den sang dát trên gia den chiêu toa anh sang trong nhung ngay
thu thach nay. Ho së la cac côt tru vung chác cua Giao Hôi Cha, boi vi ho së
duoc phu hô boi Thanh Thân cua Cha la nguôn náng luc nôi tâm cua ho.
Ôi...hõi thê hê hôm nay, trong bao nhiêu nám qua tinh trang phan
dao cua cac con thi qua nhiêu, thê nhung Giao Hôi cua Cha tu truoc dên nay
chua bao gio gáp phai cuôc phan dao nao trâm trong hon nhu bây gio...
Con hãy noi cho dân Cha la: dung so gi hêt nhung hãy dát niêm tin
cây vao Cha, boi vi Chua Cha va Cha biêt tât ca nhung gi ho cân. Con hãy
noi cho nhung nguoi chua biêt huong long minh vê Cha, gio dây hãy huong
tâm hôn minh vê Cha, dê chuân bi vao Vuong Quôc cua Cha. Cac con dung
noi: 'Ông Chu cua chung ta së tri hoãn ngay Ông tro vê¨... Cha thi dang o
ngay truoc cua nha cac con rôi... vây thi cac con dã sán sang don nhân Cha
chua? Vassula con oi, con co nhiêu viêc phai lam, nhung co diêu con nên
nho la con phai lam công viêc nay cung voi Cha, va con së nhân duoc suc
manh tu Cha.... vây con hãy lên duong ra di ma noi chuyên voi dân Cha.
Con hãy la tiêng noi vang dôi cua Cha....
Cha la Chua Giêsu, Cha ban phuc lanh cho con. Chung ta, Cha con
ta?

- Da vang lav Chua, nhung thua Chua con co mot thác mác nho la liêu
Chua co ha bê Tên Phan Loan xuong khong a?

- Dung vây, Cha së ha bê Tên Phan Loan. Chiên tháng nay së dên cung
voi lua, va Cha mong muôn cho lua ây dang bung chay lên! Co diêu la Giao
Hôi vân phai nhân môt phep rua tôi, va thuc su Cha cam thây rât u la sâu
muôn cho toi khi diêu nay qua di!
1
Phep rua nay së xuông tu troi, va duoc
cac tâng mây trut phep rua do xuông cung voi cac trân mua. Hõi hoc tro cua
Cha, cháng lë con lai không doc thây ráng: 'Dât hãy mo ra cho On cuu rôi
nây sinh. Trôi non cuu chuôc hãy vuon lon lên. Do la diêu ma Cha la Duc
Giavê së tac thanh....¨
2
Cha dâu co tao dung nên su hôn loan, thê ma su hôn
loan lai ben rê sâu dâm vao thê gioi dây tinh thân Phan Dao nay...
Con hãy dên. Cha o cung con.

1
Ãn du vê cuoc kho nan cua Chua. Lc 12:49-50
2
Is 45:8

77
23 9, 1996

Lav Chua, con cam ta Chua vi dà to
cho con la ke khong xung
duoc biêt dên Jinh Quang cua Chua.

Lav Chua, Chua dà lên tiêng noi,
thê ma thê gian khong biêt láng nghe.
Cho du Chua dà to bav
Jinh Quang cua Chua o kháp moi noi
thê ma thê gian lai khong muon
nhin dên va cùng chẳng muon tin.

Chung con con phai phan dau dên bao lau nùa?
Chung con khong bi tuoc bo nhùng Dau Chi cua Chua.
Thê nhung thê gian lai quvêt tam
huv diêt linh hon minh.

- Cha dã mo Miêng cât tiêng noi, con co thê thây do.... Co diêu la thê gioi
ngay nay cháng co mo tuong gi vê Dâng Hoa Công cua minh, cung không
co tinh nghia chi dôi voi Dâng Tao Hoa cua minh.... Tuy nhiên, su bât trung
cua thê gian lai không thê huy duoc Su Trung Tin cua Cha. Qua Quyên Luc
Thanh Thân cua Cha, Cha së nán uôn lai nhung nguoi chua duoc uôn nán.
Tai sao vây, ly do la moi su duoc tac thanh trong Thân Khi Cuc Thanh cua
Cha duoc tac tao voi muc dich la dê tôn vinh Chung Ta. Cha tiêp tuc dô cac
ân sung cua Cha xuông cac con, dê lam cho nhung nguoi khôn ngoan va
hoc thuc thuôc thoi dai cac con phai lung tung.
Không ai co thê luong gia va hiêu biêt tuong tân Thanh Thân cua
Cha. Thân Khi cua Cha hoat dông nhiêu cach thuc khac nhau va luôn hoat
dông vi muc dich tôt lanh. Vây con hãy háng hai chuc tung nhân danh
Thanh Thân Cha. Luong tâm cac con nên sán sang kêt hop voi Thanh Thân
Cha dê viêc gi cac con lam dêu duoc thê hiên boi Thanh Thân Cha. Cac con

78

hãy dê Thanh Thân Cha chiêm ngu tâm tri cac con. Dê duoc nhu vây, cac
con phai chêt cho ban thân minh. Cac con cang khiêm nhuong bao nhiêu,
Thân Khi Cha cang dê dang tim duong vao tâm hôn cac con bây nhiêu.
Chung ta, Cha con ta? ic


27 9, 1996

Lav Chua, chác la con dà khong dam kêu cau dên Danh Chua
cùng nhu khong dam chiêm lav Chua nhu con so hùu Chua!
nêu khong phai chinh Su Hiên Diên cua Chua dà cuu chuoc con.

Ðung vav, ai la Ðang doai dên tinh trang dang
thuong hai cua con nêu khong phai la Chinh Chua?

Lav Minh Juong, va la Linh Canh linh hon cua con,
la an tin cua trai tim con, la Ngon Lua cua On Cuu Roi,
la noi Nuong Tua cua linh hon con, la Rabbuni
1
Chi Thanh.

Con khan khoan cau xin cung Chua
tiêp tuc chiêu sang xuong con,
dê con co thê hoc hoi tu Chinh Moi Miêng Chua,
va roi con se loan truvên Loi Chua
ma khong ngai ngung hav tim tu loi cho minh.

- Cha cho phep con lên tiêng noi nhân Danh Cha. Con së noi náng theo
nhu y Cha muôn con noi.... Con hãy lam moi su con co thê lam, con lai dê
mác Cha. Qua viêc con dâng lên Cha thoi gian cua con, Cha dap lai con
báng ban cho con Cac Châu Bau cua Cha la nguôn On Cuu Rôi cua con.
Cha së ban cho con Thâp Tu Gia cua Cha, cac Dinh Nhon cua Cha, va Mão
Gai cua Cha. Cha hy vong nhin thây con vui ve..... dê rôi Quyên Luc cua
Cha o cung con lâu bên. Con cu o lai trong tinh trang yêu kem. Diêu lam
dep long Cha la khi cac nguoi bach hai con ap dát nhung thuong tich sâu
dâm báng cac cuôc bach hai va nhuc ma cua ho.

1
Co nghia la 'Thav” trong tiêng Hv Ba Lai. Jn 20:16

79

Con cu dê cho môt sô ban cua con cam thây xâu hô truoc su hiên
diên cua con trong thoi gian ho o bên canh con. Con vê loi nhân dinh, ho
goi viêc nay la 'su thân trong¨.... Loi noi không tôt dep nay lam vui long
Cha, boi vi no giup thanh hoa linh hôn cua con. Con hãy dên! Cha la Ban
cua con, la nguoi ban biêt ghen tuông.... Do vây vi danh Cha, con hãy châp
nhân cac kho khán, châp nhân ca nôi phiên luy, hãy o lai trong tinh trang
yêu duôi dê Cha su dung Quyên Luc cua Cha noi con va thông qua con....
Con dung bao gio nguoc dâu lên va hanh dông cao ngao. Con hãy
o trong tinh trang ha minh cui dâu xuông dê cho thê gian nhin thây duoc
Dâu cua Cha. Vê phân Cha, Cha së ra suc lam cho linh hôn con tro nên cao
thuong dê con co thê lam chung nhân danh Cha voi long nhiêt thanh, cung
tuyên xung Cha la Chua Kitô Phuc Sinh.
Khi ha thâp con xuông, Cha không sai lâm, boi vi co lam nhu vây,
Cha moi nâng con lên cung Cha duoc. Con không cân phai ngõ ngang gi vê
Long Thuong Xot cua Cha, Long Thuong Xot Vô Bo Bên cua Cha. Cha la
Dâng Cuu Thê cua con, la Dâng chiu chêt vi thuong yêu con. Vi vây ma
Cha tao co hôi cho xã hôi nhao cuoi con.... nhung con hãy nhin xem! Hãy
nhin vao tât ca nhung diêu bât chinh do, tât ca nhung thuong tich nguoi doi
gây cho con cung nhu cho Trai Tim Cha. Trai Tim cua Cha gio dây cang
rông mo lon hon cho con len vao sâu tân bên trong.... Dau khô theo duong
lôi cua Cha co nghia la mang con dên gân voi Cha hon, gân long Cha hon,
gân cac So Thich cua Cha hon. Cac dau khô lam Cha vui thich së mang dên
cho con long nhiêt thanh, trung tin va háng say lam viêc cho Cha. Nhu con
dã noi, Cha la Rabbuni (Thay) Chi Thanh, con con la hoc tro cua Cha. Cha
noi cho con biêt: con hãy tim kiêm ra diêu ma Cha mong muôn noi con.
Cha la Thiên Chua Háng Sông, va Cha tha thu cho con, dông thoi
Cha tro nên nguoi Ban thân thiêt cua con. Cha dân dát con di vao Vuong
Quôc cua Cha dê con không con phung tho cac thân minh gia tao nua. Cha
uy thac cho con môt công viêc vuot trên kha náng cua con, dê rôi qua
Quyên Luc cua Thanh Thân cua Cha, con së duoc nâng dây, va con duoc
lon manh trong Thân Khi cua Cha. Con duoc ren duc trong Ngai, dê con
hoat dông trong Ngai, va tro nên vung manh. Con hãy nhin xem nhung loai
hông ân nao ma Cha dã ban cho con? Nêu nhu con manh bao trong loi noi
náng, thi su dung cam nay la do Thân Khi ma co.

80

Hõi Vassiliki, dê bu lai voi tât ca cac hông ân Cha dã ban cho con,
Cha muôn con tai xac nhân lai viêc con tuân theo Thanh Y cua Cha, con
moi duoc tu do....
Lav Chua, con xin xac nhan lai
loi khan hua cua con voi Chua, va lav Chua,
con xin tuan theo Thanh Ý cua Chua .

'Alleluia'

'Ca thiên dang hàv ca ngoi Ðuc Giavê.
Hàv ca ngoi Ngai, hòi cac tang troi cao.
Hàv ca ngoi Ngai, hòi tat ca cac thiên than cua Ngai.
Hàv ca ngoi Ngai, hòi tat ca cac dao binh cua Ngai!

'Hàv ca ngoi Ngai, hòi màt troi màt tràng.
Hàv ca ngoi Ngai, hòi cac vi sao sang choi.
Hàv ca ngoi Ngai, hòi cac tang troi cao!
Hòi muon loai, hàv cat loi ca ngoi Danh Thanh Ðuc Giavê,
do lênh cua Ngai ma moi loai duoc tao dung.

Hàv ca ngoi Ðuc Giavê, hòi trai dat nav,
hòi cac vua tran thê cung moi quoc gia,
hòi cac hoang tu, cung moi nguoi lành tu trên thê gioi
va moi thanh nam thanh nù.”
1


Hòi moi nguoi hàv dên ma ca ngoi Chua chung ta
va lam theo Thanh Ý cua Ngai.

- Qua viêc tuân theo Thanh Y cua Cha, Cha së sai con di kháp moi noi trên
thê gioi dê truyên ba cac Su Diêp cua Cha.... Con hãy cât lên tiêng noi, va
hãy tro thanh Tiêng Vang cua Cha. Con dung thêm diêu gi ngoai diêu ma
con dã hoc biêt. Cha va con, Cha con ta, chung ta hãy cung nhau tiêp tuc noi
chuyên chân thanh.
Con hãy yêu mên Cha. ic

1
Lay trong Tv 148

81

22 10, 1996

Lav Chua la Ðang canh giù linh hon con,
la Ðang Giam Ho trai tim con,
la Ðang Cuu Roi tam tri con,
xin Chua hàv dên dot di tan goc rê
tat ca nhùng gi khong thuoc vê Chua o trong con.
Xin Chua di ngang qua con
dê lam song lai nhùng gi dà chêt.

Lav Ðang Thu Lành dav Nhan Ai,
la Ðang Cong Chinh va Chinh Truc,
Xin noi voi con, la nù toi to cua Chua!

- Hõi con gai cua Giao Hôi Cha, nêu nhu con môt long vâng phuc Giao
Hôi cua Cha, con së không roi bo Cha.... Con hãy xung tôi thuong xuyên,
hãy thu nhân minh la ke co tôi. Nhu vây Con rán Dôc, la cha cua dôi tra së
không co thê lua dao duoc con.... Môi khi con án nán hôi cai, con luôn sinh
hoa kêt trai tuong xung: hoa trai cua thuong yêu. Vây thi con hãy dên va
lon manh trong Tinh Thuong Yêu cua Cha.... Gio dây con hãy dên va ghi
chep xuông Su Diêp cua Cha:
Cha noi thât voi con ráng: ai tu nguyên phu phuc duoi chân Con
Dã Thu ma tôn tho no, châp nhân vuong quôc thê gian cua no, rôi dây së bi
nem vao lua hoa nguc. Con gai oi, Cha muôn con hãy câu nguyên cho cac
linh hôn nay, boi vi ho cung la nguoi quy trong dôi voi Cha nhu chinh con
vây. Con gai oi, cho du ho la ke thu cua con, con cung phai câu nguyên cho
ho dê ho duoc cuu thoat. Ho không hiêu duoc ráng: kêt thân voi thê gian la
tro nên ke thu cua Cha la Thiên Chua cua ho, vi ráng Lê Luât cua Cha cung
nhu cac nguyên ly va Truyên Thông cua Cha không lôi cuôn duoc ho....
Khi Cha duoc Thân Khi dân Cha ra khoi sa mac dê cho ma quy
cam dô. Ma quy dua Cha lên môt ngon nui kha cao va chung chi cho Cha
nhin thây moi vuong quôc trân gian, rôi sán sang trao cho Cha tât ca nêu
nhu Cha báng long phuc tho chung. Chinh Cha dã tra loi nhu sau: 'Hõi
Satan hãy cut xeo di! Boi vi co loi Kinh Thanh noi: nguoi phai tho phuong
Chua la Thiên Chua cua nguoi va chi phung su Ngai ma thôi.`¨

82

Ngay nay, Cha qua suc phiên muôn vi dam dông kha lon tu moi
quôc gia dang
tro nên Chua cua Cha.

- Ho bi lôi keo vao viêc tho lây Con Dã Thu. Hán dôi voi ho nhu la thân
minh, la lãnh tu, boi vi ho dã châp nhân vuong quôc cua hán cung moi thu
xa xi cua hán táng cho. Ho tro nên cac tay buôn ban thê gian. Dung vây, ho
dê long minh gán bo voi hoa qua thê gian. Do bi Satan lua dao, dông thoi
lai bi am anh boi tôi lôi, ho muôn cô suy cho chu thuyêt tu do cung cac diêu
tuong tu ma thach thuc voi Chân Ly cung Truyên Thông cua Giao Hôi Cha.
Tên Dôi Tra dang thach thuc Chân Ly....
Vi vây, Cha muôn con hãy câu nguyên cho ho, boi vi ho dang sông
duoi anh huong cua ma quy. Cac quyên luc den tôi cua âm phu nay dang
danh lua ho va can thiêp vao su vu linh muc cua ho... Cac quyên luc ma quy
noi hoa nguc do dang deo duôi cac linh hôn dã duoc thanh hiên, lôi keo cac
linh hôn nay tin tuong theo cac diêu không dung voi chân ly. Con qua hiêu
vê cac thuong tich sâu dâm cua Cha, va Cha cung cho con biêt Cha dau don
biêt bao qua viêc lam cho con phai nho nhung giot lê mau.
1
Lam sao Cha lai
không co thê dau khô duoc khi Cha nhin thây nguoi thân thiêt cua Riêng
Cha hoan toan bi lua dôi dê rôi châp nhân uông thuôc dôc nhu thê .... Dây la
ly do Cha nai ni cac con phai câu nguyên cho ho, va hãy coi ho nhu la anh
em cua cac con. Ho cân phai hoan cai.
Ngay nay, loai thuôc dôc nay dang anh huong trên cac linh hôn dã
duoc thanh hiên cua Cha. Chinh lan khoi nay dang xông vao Thanh Diên
cua Cha. Ho dang pha dô Lê Luât cua Giao Hôi Cha.
2
Chinh tôi lôi cua ho
së luân phat ho tru khi ho biêt án nán hôi cai. Gio dây co nhiêu ung nhot cua
Thân Thê Cha dã láng nghe Loi Cha, nhung lai không sông theo. Không ai
co thê tuong tuong duoc ráng ho la nguoi sông vô dao nghia khi chi nhin
vao con nguoi cua ho. Thê nhung cac con luôn luôn co thê nhân ra ho báng
viêc nhin vao hoa trai cua ho la: không chiu vâng phuc.
o không vâng phuc Lê Luât nay
3
cua Giao Hôi Cha

1
Su biêu hiên nav chi mot it nguoi nhin thav trong khi toi cau nguvên tai Buoi Hoi Hop Dublin
vao ngav 19 thang 10 nàm 1996.
2
AAS, 73/1981 trang 240-241. (ghi chu cua nha xuat ban anh ngù. diêu nav dê cap dên 'Ban
Tuvên Ngon vê Phan Tu Cong Giao trong Hiêp Hoi Tam Diêm” duoc cong bo boi Thanh Bo
Tin Lv Ðuc Tin)
3
Cùng nhu trên

83

o không vâng phuc Vi Dai Diên cua Giao Hôi Cha
o không vâng phuc Truyên Thông cua Giao Hôi Cha
o không vâng phuc toan bô cac Lê Luât cua Cha.

- Ho tro nên nguoi bach hai cac su ngôn cua Cha, la cac su ngôn tung vach
mát ho cho thê gioi biêt vê cac kê hoach cua ho. Ho la nguoi vân dông cho
chu nghia tu do. Ho bach hai cac Abel
1
cua Cha, la nhung nguoi môt mát
dung ra chông dôi ho, môt mát dân dát Dan Chiên cua Cha theo con duong
dao nghia, dông thoi bao vê Lê Luât cua Cha. Hang nguoi nay
2
dã duoc
Kinh Thanh noi dên nhu sau: 'Nhung nguoi ây dã không tro nên ô uê boi
phu nu, vì ho con giu dông trinh.
3
Chua Chiên di dâu, ho cung di theo do.
Ho dã duoc chuôc vê tu thê gioi loai nguoi, dê tro nên hoa trai dâu mua
dâng lên Thiên Chua va Chua Chiên. Cháng ai thây miêng ho nói dôi:
không ai chê trách ho duoc diêu gi.¨
4
'Ho la nhung nguoi hiêu biêt dã tung
lam cho nguoi khac tro nên công chinh, cung la nhung nguoi choi sang nhu
bâu troi ruc rõ, va toa sang muôn doi nhu cac vi sao.¨
5

Nhung ai kêt sinh loai hoa trai bât tuân phuc tro thanh môt su ghê
tom sông dông duoi Mát Cha, la su kêt an vê lôi sông trong viêc bât phuc
tung Lê Luât duoc Giao Hôi Cha ban bô.... Than ôi cai ngay ây! Than ôi
Ngay Gio cua Cha! Ngay ây dã gân kê rôi. Ngay ây chinh la ngay dai sâu
phiên. Dôi voi nhung nguoi sông vô lê luât së la ngay kinh hoang, boi vi ho
dã dát Cha vao thu thach. Thê nhung Cha noi cho cac con biêt: tât ca nhung
nguoi bênh vuc Con Dã Thu phai ngã guc cung voi long kiêu cáng va quyên
luc cua minh. Moi su ma ho co së tan nat thanh bui dât.
Tai sao ho lai không láng nghe Cha khi Cha noi du ngôn nay cho
dân chung chu? Do la du ngôn vê cac nguoi lam công
6
ac dôc. Co cac nguoi
ky luc va cac thay ca thuong phâm cung o dây dê láng nghe Cha noi. Ho
liên to ra buc bôi. Nêu ho không nê mát dân chung, biêt dâu ho dã ra tay bát
giu Cha rôi. Ngay nay, Cha vân con nhung nguoi ta diên dang lam viêc
trong Vuon Nho cua Cha.
7
Cac ta diên nay cung giông nhu nguoi lam thuê

1
Cac linh hon duoc thanh hiên lam dep long Chua.
2
Cac Abel
3
dong trinh tuong trung cho long trung thanh
4
Kh 14:4-5
5
Dn 12:3
6
Lc 20:9-19
7
Giao Hoi

84

dôc ac ngay xua, dã dôi xu voi cac nguoi ma Cha sai dên voi ho, ho không
nhung nguoc dãi ma con sán sang ban di ca Mau Cha nua.
1
Con gai oi, thât
la sâu khô biêt bao, giông nhu môt con hâp hôi khi nhin thây ho biêu hiên
bên ngoai nhu thê la mô mên Lê Luât cua Cha, thê nhung Cha la Dâng doc
thâu tâm tu cua ho, nên Cha biêt hêt nhung diêu ho dang giu trong long....
Ho co nhin thây ai dung truoc nha dang gõ cua không? Dông thoi
ai la nguoi ma ho moi ngôi dông ban voi ho dê cung dung bua voi ho? Ho
dê cho luc luong ma quy ngôi cung ban va cung dung bua voi minh. Cháng
lë ho lai không doc thây ráng: 'Hon da ma tho xây loai ra lai tro nên viên da
goc tuong¨ hay sao? Vê viêc nay, Cha muôn noi môt lân nua cho cac con
2

biêt: ngay nao cac con vâp ngã phai viên da ây, thân xac cac con së tan nat
ra tung manh. Bât cu ai vâp ngã phai viên da ây së bi de bep.
Phân con, hõi con gai cua Giao Hôi Cha, nêu nhu cac quyên luc ke
du cung voi ca hoa nguc câu kêt lai ma hoat dông qua ho dê chông dôi lai
con, la boi vi ho nhân ra ráng con la su nguy hiêm cho ho, cung nhu cac Su
Diêp cua Cha dê câp dên su Mác Khai
3
cua Thanh Gioan vê Con Dã Thu
nhám tháng vao ho. Dung vây, con tro thanh su de doa cho tât ca cac quyên
luc trong bong tôi, va Satan con muôn di xa hon, muôn dát ca thiên nhiên
vao thê chông lai cac con. Ke thu co quyên luc nay va no dang theo got cac
con.
4
Co diêu la con dung co so. Thanh Thân cua Cha sông trong con thi
mãnh luc hon ca hoa nguc hop lai rât nhiêu. Vi vây con hãy lên duong ma
chuyên dat dên cac quôc gia dân tôc môt cach dôi dao.
Hõi linh hôn rât yêu dâu, con hãy dê cho Cha nhác cho con nho la:
Cha dã nuôi duõng con dê pha tan su bât chinh, va lam cho thân khi ac dôc
phai diên dao cung mât án mât ngu, ma con co dip gáp trên duong hoat
dông cua minh. Thê nên con dung ngac nhiên khi cac luc luong cua hoa
nguc nay toa râp voi nhau dê ra suc ngán chán con không thuc hiên duoc su
vu noi tiên tri cua minh. Cac cuôc tân công nay duoc hoach dinh nhám can
tro duong con di, ngay khi chung nhân ra ráng con dang thanh công trên
duong pha dam chung, va bung tân gôc rê nhiêu ke trong bon chung. Thuc
ra con tro thanh su de doa, va la môt bân tâm hang dâu cua chung. Ly do la
không nhung con mang theo Loi Cha, la quyên luc thanh thiên va co tac

1
Con hàv co v noi dên viêc ho huv bo Hv Tê Ðoi Ðoi cua Ngai
2
Nhùng theo Con Dà Thu
3
Kh 13
4
Co nghia la chav theo toi.

85

dung thanh hoa con, ma chinh quyên luc cua Thanh Thân Cha sông dông
trong con së lam cho chung phai kinh so, boi vi Thanh Thân cua Cha thuyêt
phuc duoc thê gioi dê moi nguoi tin ráng con dên tu Cha la Chua Kitô....
Cha cung dã nuôi duõng con, dê con xây dung lai cac dô nat trong
Thanh Diên Cha, va trông cây trong sa mac nay. Thê nên con dung so. 'lo
tedhal!¨
1
Cha cung dã hua voi con ráng Cha së cung sat canh voi con tay
trong tay hoan tât su vu cua con môt cach thanh công trong chiên tháng.
Cha dã ren luyên cho con tro nên manh më, hâu co thê dôi dâu voi
ke thu co thê luc nay. Cha dã ban cho con Thân Khi Suc Manh dê con
truyên ba Loi Cha va Truyên Thông Cuc Thanh cua Cha voi tât ca kha náng
cua con, cung voi quyên luc xuông tu Thân Khi nhân hâu cua Cha la Dâng
ban cho con on biêt noi náng. Thân Khi cua Cha së la suc manh cua con dê
con vac cac thâp tu gia cua Cha môt cach can dam cho dên cung. Con hãy
dê cho Loi Cha tiên quân qua con va dâm thâu vao cac vuong quôc thê gian,
keo tât ca cho dô xuông tan tanh.
Dung vây, Cha së tiêp tuc su dung con dê chông lai cac quyên luc
ma quy ây qua Thân Khi Suc Manh cua Cha, va nhât la trong chiên trân nay
co dôi khi con së bi nhuôm mau do cac cuôc tân công xâu xa cua ho, thê
nhung Thanh Mâu Cha va ca Cha nua së gin giu con. Cac tai hoa huy hoai
së không cham toi con dâu. Cha la Chua Kitô së buoc di truoc mát con, dê
Cha dung Vuong Truong cua Cha ma chi vao mát nhung ke phan bôi Giao
Hôi Cha dê cho con biêt nhung nguoi nay cân dên loi câu nguyên cua con.
Cha së khuyên khich con tim cho ra nhung nguoi tôi lôi, nguoi cao
sang va kiêu cáng, nguoi gia hinh, ke nôi loan, va nhung nguoi noi náng
ngao man. Môt tay con hãy câm Thâp Tu Gia cua Cha, môt tay con câm
chuôi Môi Khôi, con hãy lam cho nhung ke phan dao phai chao dao, rôi
thay vao do con hãy xây dung lai Chân Ly trong tinh thân Trung Tin. Cha
së tiêp tuc dây dô toan diên con nguoi cua con, dê con co thê dôi vuong
miên dây hoa trai lên dâu Cha .
o
2
Ôi nhung nguoi nô lê cua Con Dã Thu! Cháng lë cac nguoi lai
không thây ráng hán
3
dang dung manh khoe dân dua cac con dân dân di dên
chô diêt vong hay sao?
4
Thê nhung dâu cho cac nguoi âm muu lam hai Giao
Hôi Ta, va thêu dêt ra cac chuong trinh nhu cac nguoi co thê lam duoc, cac

1
Trong tiêng Aramaic cua Ngai co nghia la 'dung co so'”
2
Roi Chua Giêsu khoc thuong nhùng nguoi di theo Con Dà Thu.
3
Con Dà Thu
4
Toi cam thav Chua Giêsu dau don, du ho sai lam thê nao Ngai van thuong vêu ho tha thiêt.

86

nguoi cung cháng co thê tháng duoc dâu, cuôi cung Ta së chiên tháng. Ta
dã vach ra môt phân bô mát thât cua cac nguoi cho cac quôc gia dân tôc
nhin thây, va cho ho biêt ca ngay gio ma Ke Phan Loan së xuât hiên. 'Ngay
ây, cac nguoi
1
së xuât hiên, va Ta së vach ra cho cac quôc gia dân tôc biêt
tron ven chuong trinh pha hoai cua cac nguoi. Dông thoi Ta cung së mác
khai cho toan thê gioi biêt dã tâm cua cac nguoi nhu thê nao ....¨
Con hãy sông trung thanh voi Cha, va Truyên Thông cua Giao Hôi
Cha. Con hãy trung thanh voi Bi tich Thanh Thê Do Cha Thanh Lâp, hãy
nhin nhân Cha hiên diên trong Thân Thê cua Cha. Con hãy trung thanh voi
giao huân cua Duc Giao Tông nay, la giao huân tôt lanh boi vi duoc xây
dung trong Chân Ly. Cha la Chân Ly. Hõi cac con be nho cua Cha, cac con
dung di trêch duong ra khoi Chân Ly. Cac con hãy o lai trong Chân Ly.
Qua viêc o lai trong Chân Ly, cac con së o trong Cha.

- Lav Chua, xin Mát Chua quav vê vuong quoc thê gian toi loi dê xoa bo
tung nuoc mot trong ho ma biên khoi trên màt dat. Thê nhung liêu se co su
tha thu doi voi nhùng nguoi bi du do hav khong a?

- Nêu nhu ho biêt hôi cai, biêt thu nhân tôi lôi minh, va thê hua trung
thanh truoc Ngai Toa cua Cha. Cha nho loi thê ma ho dã tuyên thê voi Cha
khi ho duoc thu phong, va Cha së tha thu cho ho voi tron ven Trai Tim cua
Cha. Nao con hãy dên! Con dung quên câu nguyên cho cac linh hôn nay.
Con hãy dên! Trong nhung con bach hai cac con, Thân Phu Cha
trên thiên dang ban phuc lanh cho cac con. Vây con hãy bên vung. Trong
thoi gian kho khán cua cac con, Cha luôn o bên canh cac con. Trong thoi
gian nguy khôn,
2
Thanh Thân cua Cha së la Dâng huong dân va la Dâng
Bao Vê cua cac con. Vi vây cac con cu manh dan va tin tuong ma di truyên
ba Su Diêp cua Cha. Cha la Thiên Chua nhân tu thuong yêu cac con. Cac
con hãy nho ráng: niêm an ui phai duoc tim kiêm o trong Cha. ic1 11, 1996

Lav Ðang Cuu Thê cua con,

1
Chua Giêsu noi voi cac ke phan loan.
2
Toi hiêu la trong nhùng luc bi cam do.

87

Con xin dang loi cam ta lên Thanh Danh Chua
vê Tinh Thuong Yêu cua Chua va cac Kv Cong cua Chua.

Thê nhung xin nhin dên su can dam cua con doi khi
bi nhut nhuê, va khi con lam canh khon kho,
khon kho vi toi loi cua riêng con,
con cam thav su viêc noi lên nhu con gio loc ao at
thoi ap vao nguoi con, khac chi cac con song than manh me.
Roi con lên tiêng kêu gao. 'Oi con phai lam gi dav?”
Thê roi phai cho cho dên khi cac con song diu êm tro lai,
linh hon con moi huong duoc Binh An....

- Con dung so. Con hãy cô gáng lam vui long Cha. Con cung dung tu chôi
viêc o voi Cha trong phuong cach nhu thê nay, chi minh con va Cha...
Con hãy tro nên nguoi hanh huong cua Cha, nguoi hanh huong
cua Trai Tim Cha, va hãy o lai trong Trai Tim Cha mãi mãi. Cha bao dam
voi con ráng linh hôn con së vui huong nhung niêm thich thu cua Thanh
Tâm Cha. Môi miêng cua Cha së tiêp tuc nuôi duõng con, va Trai Tim Cha
luôn thuong yêu con va an ui con. Môi buoc chân con di la di cung voi Cha,
la Dâng Cuu Thê cua con.
Con gai cua Trai Tim Cha oi, con co cam thây vui thich o cung voi
Cha nhu thê nay hay không?

- Lav Chua, cho toi hom nav, sau nhùng nàm vua qua tiêp chuvên voi
Chua, con van con tam trang bang hoang va kho hiêu vê su chon lua cua
Chua' Con dav la mot thav ma chẳng co cong trang chi ca, va ai la nguoi
dên thàm con? Ðo la Ðang Jo Hinh, la Ðang Toi Cao' Thê ma sao Chua
lai hoi con co cam thav vui thich o cung voi Chua nhu thê nav hav khong?

- Dung vây do, con gai a, Cha dã hoi thê....
1


- Con khong bao gio xung dang voi moi su nhu thê nav, nên con khong co
thê noi lên duoc cam nghi la con la nguoi xung dang voi hong an cua Chua
ban, boi vi Chinh Chua la Hong Än nav.

1
O dav toi nga nhiên vê su gian di va cung cach Chua Kito noi chuvên, don so nhu tre tho.

88

Chua la niêm vui cua con, su binh an cua con,
la huong thom cua con, la nu cuoi cua con, la tiêng cuoi cua con.
Chua la niêm vui thich cua con, la su song cua con,
la hoi tho cua con, la anh sang cua doi mát con.
Chua la cha cua con, la me cua con, la con cua con, la ban cua con.
Chua la Chua cua con, va la Thiên Chua cua con!
Chua la su sang ngoi cua linh hon con.
Khong co ai co thê sanh vi duoc voi Chua.
Chinh vi vav con chêt di duoc vi sung suong
khi con duoc o cung Chua!

- Dung vây, con hãy yêu mên Cha, va yêu mên Cha trên tât ca moi su va
hon bât cu nguoi nao khac. O cung voi Cha, moi su tôt lanh së dên voi con.
Nay ban cua Cha va la em gai
1
cua Cha oi, không biêt Cha hoi môt câu khac
co qua lám hay không?

- Lav Chua, khong dau a!

- Vassula con oi, Lê Luât cua Cha co la niêm vui thich cua con không?

Da thua co a!
Lê Luat cua Chua la Chinh Chua,
la tron ven Ban Than Chua,
la tat ca nhùng gi Chua hiên than.
Lav Ðang Cuu Thê cua con, Lê Luat cua Chua
doi voi con la Su Song.

- Cha dã nghe Thân Khi Cha noi qua môi miêng cua con, va vi vây con
cung la niêm vui thich cua Cha. Con hãy dê cho nguoi doi biêt Cha cât nhác
cac linh hôn lên cung Cha voi ca Tinh Thuong Yêu cua Cha nhu thê nao....
Gio dây, Vassula con oi, con hãy láng nghe va hãy tra loi thanh
thât voi Cha vê câu hoi cuôi cung nay: cuôi cung Cha së chiên tháng, co
diêu la trong thoi gian dên ngay do, Cha phai dau khô va chiu dung truoc
cac chiên tháng cua Satan. Cha goi do la 'cac chiên tháng¨ môi khi hán diêu

1
Toi nghi Chua Kito nêu v tuong goi toi la 'em gai”, boi vi toi khong noi voi Ngai ráng Ngai
cùng la Anh cua toi.

89

dông dua duoc môt linh hôn vao an phat. Câu hoi ma Cha danh cho con la:
'Liêu con co lam vui long Cha la Thiên Chua cua con, va con së tro nên
giông nhu bông hoa huê cháng?¨

- Mot bong huê don thuan co thê lam gi cho Chua duoc?

- Môt bông huê không lo láng gi cho ngay mai. Môi ngay dêu co du lo láng
cho ngay do rôi. Voi moi nôi lo láng cua con, liêu con tu minh co thê thay
dôi duoc gi hay không? Con hãy lam theo chuong trinh cua Cha dã thao ra
cho con, va hãy hoan toan pho thac noi Cha! Nhu vây con co báng long tro
nên giông nhu môt bông huê hay không?

- Da vang, nêu diêu nav lam dep long Chua!

- Con hãy quên minh di trong vong Tay cua Cha. Con hãy chêt di cho ban
thân minh, va hãy tu bo minh dê con co thê vac Thâp Tu Gia cua Cha cung
voi Cha. Con hãy gán bo voi Thâp Tu Gia cua Cha. Cha va con, Chung ta
cung nhau chia se viêc vac chung thâp tu gia hâu cuu rôi cac linh hôn. Qua
thâp tu gia cua Cha, Cha dã chiên tháng, va lân nay Cha lai chiên tháng cac
chuong trinh cua Satan. Con hãy hop nhât voi Cha, va con hãy dê cho Cha
vac con lên nua.
Cha la Chua Giêsu chuc lanh cho con.ic


8 11, 1996

(New York
1
luc 5 gio chiêu)

- Da co phai la Chua cua con khong a?

- Cha-Dây.
Cha luôn o voi con tung gio tung phut suôt doi con. Ban Tay Cha
luôn nâng dõ con, nên con hãy vui mung, sung suong va sông hanh phuc.

1
Buoi hop dau tiên trong chuvên hanh trinh nav va tiêp theo la: Tampa, Florida, Charlestom,
Atlanta, Washington DC, Indiapolis, Minneapolis, su that Louis.

90

Truoc khi con khoi su,
1
con hãy noi cho cac con cai Cha biêt ráng: Cha
chuc lanh cho tung nguoi trong ho, va Cha ban Binh An cua Cha cho ho.
Con cung noi cho ho ráng: Chua Cha va Cha vui mung bât cu khi nao ho
kêu câu dên Danh Chung Ta voi ca tâm long. Vây thi gio dây con hãy
truyên ba cho thê gioi vê tât ca nhung gi ma con dã hoc hoi duoc tu Cha.
Thiên-Chua-o-cung-con.


9 11, 1996

(Florida – Tampa)

- Da co phai Chua khong a?

- Cha-Dây. Cha së không bao gio bo roi con dâu, không bao gio.
Tinh Thuong Yêu cua Cha dôi voi ho thi vuot trên ca su hiêu biêt
cua loai nguoi. Hôm nay tu trên cao, Cha doai xuông dê o cung voi ho môt
cach rât dác biêt.
Cac con hãy dên, va hãy lon manh trong Tinh Thuong Yêu cua
Cha dê su hop nhât cua cac con voi Cha tro nên hoan hao. Khi cac hoa trai
dâu tiên tro nên thanh thiên, thi toan bô
2
cung tiêp tuc theo nhu thê... Vây
thi cac con hãy dên! Cac con hãy xung tôi thuong xuyên dê cho ma quy
không con co thê xen-chân-vao duoc...
Cha chuc lanh cho môi nguoi trong cac con, cac con hãy hop nhât
nên môt voi nhau! ic

10 11, 1996

(Nam Carolina – Charleston)

- Binh an o cung cac con.
Vao cac thoi diêm khung hoang, Cha dã can thiêp. Cha hiên danh
vê Long Thuong Xot cua Cha. Hôm nay Cha ban cho cac con Thanh Tâm
Cha môt lân nua. Cha noi cho cac con biêt: bât cu nguoi nao trong cac con

1
Chua Giêsu muon noi la 'bát dau lam chung nhan trong buoi hop”
2
Co nghia la tu cac cuoc hoi cai cua ho se loi keo nhùng nguoi khac hoi cai

91

ma tro vê voi Cha voi môt uoc vong duy nhât la lam dep long Cha, thi voi
ca Trai Tim cua Cha, dung vây, voi ca Trai Tim cua Cha, Cha së ban cho ho
hông ân cua Cha..... Cha së to bây cho ho biêt dên Cac Kho Tang Châu Bau
cua Trai Tim Cha dê ho hoan tât cuôc hanh trinh cua ho cung voi Cha...
Chua Tinh Yêu o cung cac con.ic


17 11, 1996

(St Louis)

Lav Chua cua con, Chua la Ðang Khon Ngoan.
Chua la Su Song va Anh Sang trong chung con.
Con ca ngoi Danh Chi Thanh cua Chua.
Xin cho Moi Su Tot Lanh loi cuon linh hon con
dê con co thê song trong Su Phan Anh cua Chua.

Oi Ðang Hiên Diên kháp moi noi!
Ôi Niêm Jui va Binh An cua trai tim con,
Su Hiên Diên cua Chua dê lai cho con su an lanh,
va Phep Cong Thẳng cua Chua
nhom lên trong con mot tia lua
soi to cho con biêt. con la miêu duê
cua Ðang Nhan Lanh doi voi linh hon con.

Jinh danh Chua Cuc Thanh cua chung con.
Alleluia!

- Hõi con yêu dâu cua Cha, Thanh Tâm Cha cam thây thât mui long. Cha
mong muôn duong nao duoc nghe miêu duê cua Cha noi voi Cha nhung loi
noi nay vao môt ngay nao do! Tu thuo doi doi, nhung loi con noi dã duoc
viêt trong Thanh Tâm Cha, va Cha nhung nong long cho doi con thôt lên
nhung loi nay. Gio dây cac con hãy vui huong Su Hiên Diên cua Cha, va
hãy án Thit va uông Mau Cha....
Cha không phai lao nhoc vô ich trong con dê nâng con lên. Con
hãy vui huong cac thu châu bau vô tân ma Cha dã danh riêng cho thoi dai

92

cac con bây gio. Con hãy to bây cho thê gian biêt nhung châu bau nay. Thê
gian nay tro nên nguôi lanh va tinh thuong yêu cua ho thuc su dã chêt rôi.
Con hãy bây to cho moi quôc gia dân tôc biêt Kho Tang Châu Bau bât Tân
cua Cha, va noi voi moi nguoi ráng: ho không bao gio co thê nhân duoc
hông ân nao ma lai cao trong hon chinh Thanh Tâm Cha.
Phân con, hõi nguoi con lai cua Cha, con hãy chuc lanh cho con
cai cua Cha nhân danh Cha, la nhung nguoi di theo con, boi vi ho dã hy
sinh thoi gian cua ho cho Cha.
1
Dung vây, Trai Tim Cha cam dông dên roi
lê...ic.

27 11, 1996

(Ap ngav kv niêm 11 nàm cua 'Su Song That Trong Thiên Chua”

- Binh an o cung con. Con dã noi rât dung cho dân Cha ráng: moi su tôt
lanh dêu tu Cha ma dên. Chi co Thiên Chua moi la Dâng tôt lanh, va Cha
ban phat su tôt lanh cua Cha cho moi tao vât. Cha dô dây vao noi du tru cua
ho, dê ho không bao gio phai thiêu thôn. Kho Tang cua Cha thi phong phu,
va Long Quang Dai cua Cha cung phong phu.
Hõi Vassula la su ngôn vui ve cua Cha, con hãy thap nhâp vao
Cha, va hãy nhân lây Thanh Thân cua Cha, con dung so. Cha noi cho con
biêt con dung so thê gian. Thê gian nay biên dôi thanh nguoi ngoai dao do
long phan trác cua ho. Ly do la vi Cha la Chua cua nguoi sông cung nhu
nguoi chêt, muc dich cua Cha la phuc sinh cac nguoi chêt. Muc dich cua
Cha la canh tân Giao Hôi cua Cha, va Cha trao bôn phân nay cho con, môt
công tac vuot trên kha náng cua con, thê nhung con dung quên ai dã o cung
con. Cha o cung con. Cha la Suc Manh va la Quyên Luc. Không ai co thê
noi ráng moi su duoc thanh tuu ngay nay la do con thuc hiên ca. Trong tinh
trang hu không cua con nguoi, con cháng ky vong lam duoc gi. Cha chon
goi môt con tre dôt nat dê moi su viêc së duoc thuc hiên boi Cha.
Vi vây, con hãy lên duong hoat dông nhân Danh Cha. Con hãy tiên
buoc va truyên ba cac Su Diêp cua Cha, la môt thu dâu thom chua lanh cho
nhân loai. Con dung thât vong vi dôi khi du luân dôi nghich lai voi con.
Con hãy bam viu vao Cha. Con hãy bên vung môi khi thu thach xây dên

1
Chua Giêsu noi voi giong cam dong

93

trên duong con di. Trong cuôc chiên chông lai tinh thân phan dao, con
không chiên dâu môt minh bao gio ca ma hãy nho co Cha o cung con.... va
Cha biêt nhung ai la nguoi Thân Thiêt cua Cha.
Thanh Tâm Cha liên tuc sâu muôn khi nhin thây nhung nguoi
trong Nha Cha thiêu long thanh thât, va không lam viêc trong Thân Khi cua
Cha dê tiên toi viêc thông nhât cac ngay Lê Phuc Sinh. Cha xin con hãy câu
nguyên cho ho dê Thân Phu Cha co thê khiên cho ho biêt dôi y môt khi mát
ho mo duoc ra nho on Thanh Thân cua Cha, va ho së án nán hôi cai ma
nhin nhân su sai trai cua minh dã can tro ho không nhin ra duoc Chân Ly.
Con hãy câu nguyên cho ho dê tinh kiêu cáng dang giu ho tach xa
Chân Ly së không con nua, va dem ho tro vê luong tri cua minh. Con hãy
câu nguyên cho ho dê Cha co thê noi ráng: 'Qua tinh yêu mên cua ho, gio
dây moi nguoi biêt ho la môn dê cua Cha.¨ Co diêu la ngay nay Satan cung
bon ma quy vân con kim hãm ho trong vong xiêng xich voi tinh trang thiêu
váng tinh thuong yêu, boi vi tinh thuong yêu la dâu chi nôi bât cua duc tin.
Lam sao ho co thê noi voi nhau duoc ráng: 'Tôi dã rao giang Tin Mung trên
toan thê gioi. Tôi dã tung lao nhoc trong viêc mang Giao Hôi tro lai hiêp
nhât nên môt, va gio dây tât ca së toi la vuong miên công chinh ma Chua la
Thiên Chua cua tôi danh cho tôi tu thuo doi doi...¨ thê ma cho toi ngay hôm
nay ho lai thât bai trong bôn phân cua minh hay sao?
Tât ca cac linh muc nên theo guong Cha trong doi sông. Cha
không dê câp dên nhung nguoi dang bát chuoc Cha giông nhu Abel cua
Cha dã tung lam vui long Chung Ta qua lê vât hy sinh va long chân thanh,
thê nhung Cha muôn noi dên nhung nguoi giông nhu Cain, nhu Esau, nhu
Juda, cung cac Ky Luc va nguoi Pharisêu. Cha muôn noi vê nhung hang
nguoi nay la boi vi nêp sông cua ho trai nguoc voi cac Luât Thanh cua Cha.
Chinh vi ho ma Cha phai tiêp tuc uông Chen chia rë cua cac con. Ho ep Cha
phai uông Chen nay hay sao?
Cho dên nay, Cha không ap luc
1
trên cac con
2
, nhung Cha nai xin
cac con hãy thông nhât lai cac ngay Lê Phuc Sinh, thê ma cac con không
nghe theo Thân Khi cua Cha. Cac con dã khai thac long kiên nhân Thân Phu
cua Cha. Vao dip nay, môt lân nua Cha lai yêu câu cac con hop nhât voi
nhau vê cac ngay Lê Phuc Sinh, dê Thân Khi Cha cua Cha chiêu sang trên
cac con voi ân sung, va dem Nha Cha tro vê thông nhât voi nhau. Hôm nay

1
Báng hinh phat nghiêm khác
2
Chua Giêsu noi voi ho

94

Cha noi voi cac con, nhung cac con vân không coi trong Loi Cha noi qua
cac Su Diêp nay. Môt ngay nao do sau nay con moi nghe theo, thi qua trên
rôi. .... Ôi, phai chi chi môt nguoi trong cac con không con nhuong bô cac
dam mê cua minh, hay su so hãi cua minh, ma tiên toi viêc hop nhât cac
ngay Lê Phuc Sinh, thi Cha la Thiên Chua së tung hô nguoi ây.
o Tuy nhiên diêu ma Cha nhin thây tu phia Nha Phuong Dông nôi
lên nhung nguoi sung sô, dây cô châp va lo so. Anh em voi nhau ma lai
nghich voi nhau. Hõi Nha Phuong Dông, cac con to ra tôt dep trong viêc
bao tri Truyên Thông ma Cha truyên lai cho cac con, va cac con dã sông
theo nhu Giao Hôi so khai cua Cha dã sông. Tuy nhiên, cac con không dê
cho Thanh Thân cua Cha nuôi duõng dây du cho su cuu rôi cua cac con,
cung nhu su cuu rôi cua nhung nguoi rât cân dên on cuu rôi.... Cac con gây
phiên nhiêu cho cac hoa-trai-dâu-tiên
1
cua Cha, cung nhu cac su ngôn cua
Cha, chôi bo ho cung voi Thanh Thân Ân Sung cua Cha, la Dâng dân dát ho
di theo duong lôi cua Ngai. Dông thoi cac con con tiêp tuc xua duôi ho ra
khoi Thanh Diên cua Cha nhu chinh Cha cung bi cac thuong tê xua duôi
vao thoi buôi cua Cha...
Trong khi do, dan chiên cua Cha bi tan mac, va sô linh hôn mât di
môi ngay môi táng. Do do, Cha noi cho con biêt: con hãy dên va hãy khat
vong chiêm lây cac hông ân cua Thân Khi Cha. Con dung dê Nha Cha tro
nên heo hon. Nha Cha së huong dung cac hông ân cua Thân Khi Cha nêu
nhu con mo rông cua tâm hôn cua con.
Con vê phân cac con, hõi Nha Phuong Tây, qua Anh Sang cua
Thân Khi Cha, cac con nhân ra ráng môt co thê phai cân dên hai la phôi dê
ma tho thoai mai. Thân Thê cua Cha së khiêm khuyêt voi môt la phôi. Cac
con hãy câu nguyên dê Thân Khi sinh dông cua Cha nôi kêt cac con lai voi
nhau. Thê nhung truoc do Cha phai dau khô biêt bao nhiêu rôi!
2

Thê gian dã vuot qua quyên han cua minh, va chôi bo cac Gioi Rán
cua Cha. Con Satan thi muôn huy diêt nhung gi Cha dã thanh lâp. Hán
muôn huy diêt chinh hiên thân cua Cha, ma Cha la Chua Chiên dê lai cho
cac con, do la: Giao Hôi cua Cha. Hán dua dây Giao Hôi vao tinh trang rôi
loan, mât trât tu, va Thân Thê Cha bi xâu xe ra thanh nhiêu phân do boi môt
tinh thân phan loan, môt chu thuyêt duy ly. Tinh thân theo chu nghia tu

1
Nhùng nguoi tro lai do anh huong cua 'Ðoi Song That Trong Thiên Chua”
2
Toi hiêu cung luc ráng. 'chung ta phai dau kho truoc biêt bao nhiêu'” ”Chung ta” co v noi
dên Ðuc Giao Tong Phaolo II cung voi Chua Giêsu.

95

nhiên co mát o kháp cung Thân thê cua Cha. Lop nguoi nay không thua
nhân Cha hiên diên trong Bi Tich Thanh Thê. Trong hang ngu cua nhom ho,
it co ai quan tâm dên so thich cua Cha, thê nên nhiêu nguoi cha dap cac Lê
Luât cua Cha, va coi nhu không phai do Thiên Chua ban bô. Môt tinh thân
dôi khang dang bao trum trên Giao Hôi Cha, co diêu la cho dên nay thi cung
chua duoc bao lâu....
Vi vây, hõi Nha Phuong Tây, Cha nai xin cac con hãy tiên lên ma
vach ra mát na Ke Xâu qua viêc thông nhât cac ngay Lê Phuc Sinh nhu dã
co vao thoi Giao Hôi so khai.
Bât cu ai muôn tro nên cao trong trong cac con phai tro thanh
nguoi tôi to cua cac con. Bât cu ai muôn tro nên lon nhât giua cac con phai
tro thanh nô lê cho tât ca moi nguoi. Giao Hôi so khai cua Cha giông nhu
môt tre tho, ngây tho vô tôi, dây tinh thuong yêu mên boi vi Giao Hôi luôn
o trong Vong Tay Thanh Thân cua Cha. Thê rôi Cha nghe co ai do noi: 'Tôi
không con la con tre nua. Bây gio dây tôi co thê tu minh buoc di duoc rôi,¨
va rôi tu do, Giao Hôi vuot ra khoi vong tay uu ai Thanh Thân cua Cha, va
châp chung guong theo buoc chân cua riêng minh...
Ôi nguoi con cua Chua Cha! Ôi Hoa Trai cua Cha! Hõi thanh phô
va nang dâu cua Cha, huong thom cua cac con không con o noi cac con
nua.... Vi vây, cac con hãy tro lai voi Cha nhu tre tho, ân sung cua Cha së
dô xuông cac con, va Thanh Thân Cuc Thanh cua Cha së la nguoi huong
dân duong di va la ngon den sang soi cho cac con buoc.
Chinh vi vây, Cha cân dên tinh thân ngheo kho thât cao, cung long
quang dai rât bao dung.... co diêu la cac con tre co tinh thân ngheo kho cung
nhu co long quang dai, boi vi Dâng Khôn Ngoan sông trong cac em, va
Ngai cung la nguoi dân dát cac em nua.

(Sau do)

Lav Thiên Chua cua con, qua Loi Chua,
Chua dà Cat nhác con lên dê Chua hat cho con
cùng nhu cho cac anh chi em cua chung con
nghe bai ca moi vê Tinh Thuong Yêu nav.

Xuong cot cua con dang hao mon di,
trai tim cua con ngav mot tro nên heo hát

96

va dang biên thanh miêng dat kho troi nut ne.
Su do nat dà len loi vao trong con
trong tinh trang ma con hoan toan khong hav biêt gi ca.
Con hoa nên trong rong, doi khat, va thiêu thon.
Con chat chua moi su, ma khong chua Ðang Nhan Lanh.

Kv diêu thav Chua Tinh Yêu,
Chua dà dên voi bong toi cua con.
Chua dà dên voi ke kê nhu dà chêt roi
dê do xuong con dav Hoi Tho tu Moi Miêng cua Chua
va mang con tro vê voi còi song.

Gio dav con co thê noi. con dà duoc cat nhác lên
vao Triêu Ðinh Cha cua con.
Than xac con tro nên tot dep tro lai
con trai tim con duoc tho va suot ngav khat khao
Thiên Chua cua con, la Ðang Cuc Thanh.
Lav Thiên Chua la Ðang Cuu Roi cua con,
Con biêt con khong xung dang
duoc di lai trong Triêu Ðinh Thanh cua Chua,
thê nhung con vêu mên Nha Chua
Con vêu mên Nha ma Chua dang cu ngu.
Con khong xung dang
duoc di lai chung quanh Ngai Toa Chua
dê nhin ngám con tron ven giong Chua.
1


Lav Chua, Xin cho cac thu tao cua Chua
vui huong Chau Bau cua Chua.
Xin ban cho moi nguoi Nhùng Dong Song dê uong
Xin ban cho moi nguoi du dav Manna dê àn.
Lav Chua, noi Chua la Nguon Mach Su Song,
noi Chua la Cav Su Song.
Ji vav xin Chua hàv dên, hàv dên
trong canh tàm toi cua chung con.

1
Hinh anh hoàc Thanh Nhan chua

97

Xin Chua hàv dên báng Anh Sang cua Chua
dê chung con duoc nhin thav Anh Sang cua Chua.

Lav Chua la Thiên Chua cua con, xin nghe con, va o bên canh con.
Xin Chua hàv dên canh tan cac thu tao cua Chua,
dê khong con su gi co thê lam cho chung con run so nùa.

Chuc tung Thiên Chua, la Thiên Chua Jinh Quang.
Con xin dang lên Chua tron ven doi song cua con. Amen

- Binh an o cung con. Nhung loi kêu van cua con dã thâu toi Cha....
1

Liêu cat bui tu minh co thê lam duoc viêc gi?
2
Con co thây không?

- Co diêula khi Chua nghe tiêng con kêu xin, chác chán Chua nghe va cam
thav trai tim con háng mong uoc Chua.

- Nay con la niêm hoan vui cua Cha. Con hãy to ra manh më chông lai moi
thê luc ma quy. Con hãy o trong ân sung cua Cha, va hãy lo láng dên cac So
Thich cua Cha. Con hãy tro nên Tiêng Vang cua Cha....hãy bây ro Su
Thanh Thiên cua Cha cho thê gian biêt, hãy bây to moi Châu Bau cua
Thanh Tâm Cha cho moi loai tao vât.
3

Cháng lë cac con lai không nhân thây ráng: Cha dã truyên lênh cho
cac tâng troi cao hãy mo cac cua thiên dang ra dê cac Giong Sông dây nuoc
cung Manna mua xuông hay sao? Cha muôn nuôi duõng tât ca cac con báng
dô mua xuông Loi Cha.
Vassula con oi, nguoi co tâm hôn don so thi së tim thây Cha va
chiêm huu duoc Cha. Thê nhung con hang ngan linh hôn sông o trong sa
mac ngoai kia dang trân trui va doi khat. Cho du ho án mác sang trong, thuc
ra ho hoan toan tro trui va doi khô, trông thât la tôi nghiêp. Co diêu la mác
dâu ho doi khat vi thiêu Loi Cha, nhung ho vân tuong la minh dang no nê
dây du.

1
Mot giav phut vên làng qua di, trong giav lat toi tuong la Ngai bo di roi.
2
Ngai muon to cho toi biêt ráng chinh nho vao quvên nàng cua Chua Thanh Than ma toi co
thê nghe duoc Ngai.
3
Qua diêu nav, Chua Kito muon noi voi moi nguoi, khong phai chi riêng nguoi Cong Giao ma
moi nguoi.

98

Nay con cua Cha, không con thoi gian nua dâu. Vi vây, Cha sai
con di noi voi ho nhân Danh Cha ráng: Chua dã chuân bi môt bua tiêc dê
moi ho....28 11. 1996

(Ngav kv niêm 11 nàm 'Su Song That Trong Thiên Chua”)

Chuc tung Ða Tang cua con.
Chuc tung Ðang Cuu Thê cua con.
Chuc tung Thanh Tam cua Ngai.
Chinh Thanh Tam nav dà to Tinh Thuong Yêu cua Ngai
cho toan thê nhan loai.
Chinh Thanh Tam nav háng duoc mong muon hon ca vang bac,
boi vi moi kho tang
1
chua trong do
con ngot ngao hon ca mat ong,
Chuc tung Thanh Tam Ngai.
Thanh Tam nav dà cat nhác con lên cung ren luvên con.
Oi lav Chua, xin Chua hàv dên va to cho
nhan loai biêt nhùng kv cong cua Chua.
Xin Chua hàv dên va to ra
long nhan hau kv diêu cua Chua.

- Cha së không bao gio bo roi con. Thanh Tâm Cha duoc ban cho con dê
tro nên mát troi cua linh hôn con, tro nên niêm vui suong cua trai tim con,
la su vui mung cua doi sông con.
Cha mong muôn hôi sinh tâm hôn con, va muôn nghe tiêng con...
hãy mên chiêu Cha báng tinh yêu mên cua con. Long con khat khao Cha
cháng khac gi dâu xoa diu cac thuong tich cua Trai Tim Cha.... Con hãy dên
dê cho Cha dô vao trong con tinh thân nhân ai va câu nguyên dê Cha nhác
nho cho thê gian nho dên cac ky diêu cua Cha cung nhu náng luc Thuong
Xot trong trong Tinh Nhân Hâu dây thuong yêu cua Cha.

1
Kho tang o dav co v noi. 'Loi Chua”

99

Trai Tim Cha bung chay tinh thuong yêu toan thê nhân loai. Ho
cang tháng tiên trong viêc doc Loi Cha, thi ho cang co dip nhân duoc nhiêu
on thanh hoa ma Cha së dô xuông cho ho, dê lôi keo ho tiên sâu hon vao lua
mên cua Trai Tim Cha. - Cha muôn lôi keo ho dên voi Trai Tim nay,
1
la
Trai Tim cam thây vui thu duoc o cung cac con trai con gai loai nguoi.
Trong Thanh Tâm Cha, chât chua cac châu bau, vinh phuc, cua cai
cung nhu long trung tin lâu bên. Cac Kho Tang cua Cha së giup con nguoi
tiên vao duong nhân duc. Phuc thay cho nguoi nao nhin thây duoc diêu ma
ho nhin thây trong Trai Tim Cha va chiêm huu duoc diêu do. Nguoi ây së
dat duoc su sông va duoc hông ân cua Cha uu ai. Chung Ta së o bên canh
nguoi ây, lam cho nguoi ây hoan vui hêt ngay nay sang ngay khac, cung dô
xuông tran dây phuc lanh trên nguoi ây va ca gia dinh nua. Thanh Tâm Cha
khac nao môt thu dâu thom dây huong vi, giông nhu mát troi chiêu vao noi
tôi tám. Thanh Tâm Cha thi ngot ngao hon ca mât ong, va Cha moi goi moi
nguoi hãy mo miêng nêm huong su ngot ngao cua Cha. Thanh tâm cha
giông nhu luông dây hoa hông duoc tuyên chon. Thanh Tâm Cha chan chua
long thuong xot. Dung vây, Thanh Tâm Cha giông nhu Suôi Nuoc Su Sông.
Cac con hãy huong mát nhin lên Thanh Tâm Cha. Anh sang cua
Thanh Tâm Cha chiêu vao dêm tôi cac con së tro nên sang nhu ban ngay.
Cac con hãy gán bo voi Thanh Tâm Cha, va quyên luyên voi Thanh Tâm
Cha. Su gân gui voi Thanh Tâm Cha së dôi lên dâu cac con vuong miên dây
on thanh hoa, mo lôi cho con buoc vao con duong trung tin, du phai dô mau
cho vinh quang cua Cha. Su thanh thiên vô song cua Thanh Tâm Cha co thê
tro nên khiên thuân cua cac con khi su xâu duoc vinh danh boi ma quy.
Thanh Tâm Cha giông nhu môt cây tôt sinh nhiêu hoa trai, xum
xuê dây la canh xanh tuoi, ma cac con co thê dên ân nau duoi cac canh cây.
Lua mên toa tu Trai Tim Cha la náng luc dem lai cho linh hôn cac con anh
sang chiêu toa ra tu Trai Tim Cha, ma ngay ca nhung ngôi sao sang choi
nhât cung không co thê toa chiêu vao dêm tôi dây chêt choc cua cac con
duoc nhu thê. Thuc ra ma noi, ngon lua xuât phat tu Thanh Tâm Cha thi
con ngoi sang hon cac mát troi dên ca ngan lân, va sang ngoi hon ca ngan
lân so voi moi chom sao tu lai voi nhau.
Noi Cha co tinh thuong yêu thân linh, long thuong xot thân linh,
hoa trai thân linh, anh sang thân linh, su ngot ngao thân linh, suôi nuoc thân

1
Jua noi Ngai vua chi vao Trai Tim Minh.

100

linh, cua cai châu bau thân linh, tât ca së lam phong phu cho nhung ai dên
voi Cha dê muc dô vao kho du tru cua minh dây su tinh tuyên cua Cha. Cha
nhung nong long cuu dân Cha ra khoi canh chêt choc, nên Cha dã noi: 'Cha
së dên voi Trai Tim sán sang trên tay, va Trai Tim Cha rông mo nhu môt
bôn chua, cho ho ngâp chim trong cac Kho Tang thân linh cua Cha. Cha së
dên voi ho nhu môt dai duong mênh mông dê cung cô suc manh cho ho.¨
Trai Tim nay dã dát Nên Tang cho Thanh Diên cua Cha, vây cac
con co thê sanh vi Trai Tim Cha voi gi duoc? Phai cháng giông nhu chôi
non trên cây trâm huong trong mua he? Phai cháng giông nhu diêu nhac du
duong cua dan thu câm? Phai cháng giông nhu thu trang suc báng kim
cuong trong nhu pha lê. Không co gi co thê so sanh duoc voi su thanh thiên
khôn vi cua Thanh Tâm Cha, boi vi bên trong Trai Tim Cha la chan chua
cac hông ân duoc thanh hoa, ly do la su sang ngoi trong do la anh sang duy
nhât, bao gôm moi ân sung va nhân duc nhu: tinh tê, nhân hâu va thuong
xot dôi voi ca nguoi tôi tê nhât trong cac con.
Thanh Tâm Cha thi sinh dông, boi vi Cha la Ngôi Loi, ma Loi cua
Thiên Chua la diêu sông dông va sinh dông. Trai Tim Cha së không thê bi
thuong tôn trong Vinh Quang cua Minh, va giâu long dô luong va thuong
xot môi khi cac con cân dên su tro giup. Do viêc Trai Tim Cha la ngai toa
ân sung, cac con hãy tin tuong noi long dô luong cua Cha. Cha thông cam
voi su dôt nat cua cac con. Cac con dung dê mât long can dam. Cac con hãy
nho ráng cac con dã co môt chô thuong truc trong Thanh Tâm Cha rôi.
Cha la Ngôi Loi cua Thiên Chua. Tu Môi Miêng Cha së phat ra
môt luõi guom sac ben. Cha dây voi Trai Tim thu nhân moi su bât chinh rôi
uôn nán lai cho ngay tháng voi chiêc guom cua Cha. Thanh Tâm Cha không
co gi la phuc tap. Cha không phai la môt Thiên Chua phiên phuc, vi lë Cha
giông nhu ngon den tu sang tu bên trong ma không do nguôn sang nao hêt.
Vi vây cac con së không bao gio bi lac duong. Cha luôn bao dam voi cac
con ráng su thanh thiên cuôi cung së ban thuong.
Thanh Tâm Cha rât u la trong sang, tinh tuyên, va la Nguôn Sang
cho thê gian. Thanh Tâm Cha thi linh thiêng va hung manh khôn sanh, boi
vi chât chua moi thu châu bau mang lai on cuu rôi cho cac con. Chinh
nguoi don nhân thanh Trai Tim nay voi long chân, thi së nhin nhân Chung
Ta la Dâng cuc Thanh môt cach tôn kinh, trung thanh va tôn vinh. Trong
thiên tinh cua Cha, Cha së dân dát nguoi ây di vao doi sông vinh cuu.

101

Thanh Tâm Cha thôn thuc vi thuong yêu nhân loai, boi vi to ra rât
dang yêu dôi voi loai nguoi. Nêu nhu cac con dên voi Cha nhu môt tre tho,
Cha së dát dê Thanh Tâm Cha vao long ban tay cua cac con. Môt khi nhin
thây kho tang châu bau cua Cha, voi nhung loi noi co y thuc to bây cac mâu
nhiêm va bi nhiêm cua Cha, cac con së kinh so. Ly do la vi cac con nhân ra
ráng Cha la Thiên Chua, Thiên Chua Ba Ngôi nhung la Môt Chua trong môt
ban thê duy nhât, la Dâng rât quy trong dôi voi cac con hon moi thu giau
sang phu quy cua trân gian, quy trong hon ca su sông riêng cua cac con.
Nay Vassula con oi.... long thuong xot phai tim kiêm o noi Cha,
thê ma co biêt bao con cai cua Cha bo loi, lai con chê nhao Trai Tim dây
long thuong xot nay. Hõi loai thu tao, mác dâu cac con dang sông luu dây
noi duong thê, cac con hãy mo mát ra ma chiêm ngám Thanh Tâm Cha, va
hãy mo mát va trai tim cac con ra truoc nhung ky diêu khác ghi trong Trai
Tim Cha. Cha së không dâu diêm cac con nhung Kho Tang vô gia cua Cha.
Cho du cac con con dang sông o noi chôn luu dây duoi duong gian, Cha
vân mo canh cua Trai Tim cua Cha ra. Môt khi mát cac con chiêm nguõng
thây su uy nghi cua Cha giua canh khôn khô cua cac con, long cac con së
luôn luôn tran ngâp niêm khat vong cac diêu luât cua Cha, dông thoi cac chi
thi cua Cha së tro thanh niêm vui thich cua cac con va nhung nguoi cô vân
cho cac con.
Thê rôi, con së tu nguyên xin Cha biên con tro nên nan nhân cua
Nan Nhân Chinh, tro nên nguoi chiu dong danh cua Chinh Dâng Chiu
Danh, va con së tuyên xung cac chi thi cua Cha cho thê gian ma không so bi
thât sung, nhung luôn nho dên Dâng dã tim thây con la môt nguoi bi luu
dây trong chôn luu dây, dê rôi con së noi voi Cha, va to bây cho cha biêt
Thanh Tâm Cha nhu sau: 'Lây Thây, con së o lai dây mãi mãi. Dây la nha
ma con dã chon.¨
Long trung tin la cán ban cua Loi Cha. Cha hiên danh la trung tin
va chân thât. Không co su gi la lua dôi trong Trai Tim Cha. Thanh Tâm Cha
la thiên dang cua cac con, chât chua cac diêu luât công chinh. Phuc thay cho
nguoi nao kham pha ra ráng: su bât di bât dich cua Thanh Tâm Cha vuot
trên moi gia ca cua cac thu vang ngoc châu bau. Không co su gi ma cac con
co thê dat duoc nhu y ma lai cao trong duoc nhu thê dâu. Hõi cac con trai
con gai cua Cha, không co gi sanh báng Thanh Tâm Cha, boi vi Cha la

102

Alpha va Omega. Duong lôi cua Thanh Tâm Cha la duong lôi ky thu, dân
dát cac con tiên vao nêp sông thân mât ma Chung Ta rât mong muôn.
1

Cac con co thê sanh vi Thanh Tâm Cha voi su gi duoc? Voi giong
suôi nuoc lam cho cac thua vuon tro nên phi nhiêu phai không? Vây thi nêu
ai khat nuoc, hãy dên voi Cha! Hãy dên ma uông! Trai Tim Cha la giêng
nuoc háng sông. Cac con hãy dên ma ngup lán trong cac giong suôi
2
khoi
nguôn tu Thanh Tâm Cha. Thanh Tâm Cha la nguôn bao tro cho cac con, la
Cây Su Sông cho nhung ai chiêm huu duoc. Cac con dung dê chân minh
buoc vao noi chêt choc. Cac con nên biêt ráng: Thanh Tâm nhân ai cua Cha
thi vinh hiên, uy nghi, dang tin cây, trung tin va chân thât, duoc dong khung
bât di bât dich, vuot trên ca cac tâng troi. Vassula con oi, Trai Tim Cha cât
nhác nguoi ngheo kho tu chôn cat bui
3
va giai thoat ho khoi canh khôn
cung, ban cho ho môt chô ân nau o bên trong, o tân day sâu thám cua Long
Thuong Xot Vô Tân. Cac con hãy dê cho Thanh Tâm Cha tro nên côi nguon
phu hô cho cac con, va cac con hãy thap nhâp vao trong Cha dê chung phân
nhua sông phong phu cua Cha, la thu nhua sông ban phat cho cac con sinh
luc, su sông doi doi. Vi vây cac con hãy cu thap nhâp mãi mai vao Cha, dê
tro thanh phân tu trong Cha, va doi sông cua cac con së duoc bao dung.
Vassula con oi, Cha muôn tro lai dê phuc hôi long tôn sung dôi voi
Thanh Tâm Cha. Phuc thay cho nhung ai sông voi long tôn sung nay. thê
gian dã dê tinh yêu cua minh chêt, boi vi ho sông xa cach Chung Ta,
4
va
qua viêc bo mât Nguôn Mach Khôn Ngoan, ho dã chêt trong nêp sông khô
khan cua minh.. Dây la ly do tai sao Cha dã dên, trên Tay Cha câm sán Trai
Tim Cha mang táng cac con, dê cac con cam nhân ra nhung tiêng dâp cua
Trai Tim Cha. Cac con dung ngac nhiên, cháng lë cac con lai không doc
thây ráng co môt Suôi Mach phat nguôn tu Nha Duc Giavê hay sao?
5
Giong
suôi nay
6
giông nhu thac nuoc tran ra tu Trai Tim Cha....
Dung vây, dê cho con dat duoc tu do, la thu tu do chi tim thây
trong Thân Khi Cha ma thôi. Cha dên voi con, không phai do công lênh cua
con, ma thuc ra con cung dâu co công lênh gi. Cha không nhung chon goi

1
Ba Ngôi Thiên Chua
2
Chua Giêsu dang noi vê Than Khi cua Ngai.
3
Chua Giêsu am chi diêu vê toi, ve cach thuc Ngai cat nhác toi lên va ban cho toi mot cho
nuong nau trong Trai Tim cua Ngai.
4
Ba Ngoi Thiên Chua
5
Jl 4:18
6
Ba Ngoi Thiên Chua

103

con vi tinh trang tôi tê va hu không cua con, nhu con dã noi voi nguoi ta,
ma con la do su vô dung cua con, cung su dôt nat cua con vê nhung gi liên
hê dên Thanh Tâm Cha, va dên
1
Giao Hôi cua Cha nua. Xã hôi cua cac con
dang chim dám trong tôi lôi va nêp sông vô dao nghia, sông xa cac duong
lôi Riêng cua Cha, nên cac con dang la kinh so ngay ca duoi mát cac thiên
thân cua Cha. Thê nhung, hõi tao vât be mon, Cha dã dên voi cac con dê
bây to cho thê gioi biêt dên Quyên Luc Thanh Tâm Cha cung nhu Long
Thuong Xot Vô Bo Bên cua Cha. Cha dã dên trong canh ngu dôt cua con,
va uy thac cho con môt su vu vuot xa kha náng cua con. Cha dã cho con
biêt dên Thanh Tâm Cha, va cung tiêp tuc to bây Thanh Tâm Cha cho ca thê
gioi sông nguôi lanh dang dám chim trong mau do chinh tôi minh gây nên
Cha së dê cho Suôi Nuoc
2
nay khoi nguôn tu Thanh Tâm Cha tuôn
chây xuông thê gioi nguôi lanh nay, dê ban su sông dên moi noi ma Suôi
Nuoc chây qua. Loi Hua cua Cha së duoc thuc thi, boi vi Thanh Thân cua
Cha la Dâng ban phat Su Sông së thông tri xã hôi tôi tê nay, va biên dôi
thanh nguoi ngay tháng, dông thoi su thanh thiên va duc công chinh së la
ban dông hanh cua ho.
Vassula con oi, trong qua khu Cha ban cho nguoi môn dê yêu quy
cua Cha la Gioan thoang nhin thây Cac Kho Tang trong Trai Tim cua Cha
khiên ngai hôi ha chây dên voi Thâp Gia cua Cha trong nhung con hãi hung
cua ngay do. Thê rôi vê sau nay, ngai moi goi thanh nu Gertrude hãy tôn
tho Thanh Tâm Cha va to cho thanh nu biêt gia tri cac Kho Tang chua ân
trong Trai Tim Cha. Dôi mát thanh nu tuôn lê va qua dôi vui mung khi
duoc nhin thây cac Kho Tang thân linh ây. Trong thoi buôi va thoi dai cua
cac con, Cha nhung mong muôn to bây cho cac con biêt cac Châu Bau
phong phu cua môt bi nhiêm dã tung giu bi mât trong suôt bao nhiêu thoi
dai qua. Vi vây cac con hãy tôn tho Thanh Tâm Cha. Cac con hãy sông nêp
sông don so vô tôi, hãy tro nên muôi thê gian, va tro nên anh sang dê chiêu
soi vao thê gioi nhu ngôi sao sang, boi vi cac con së trao táng cho ho
3
Loi
cua Su Sông.
Gio dây con hãy quy gôi xuông va hãy ca ngoi Cha! Con co thây
cac ky công cua Cha cao trong duong nao không? Mong cho Ach cua Cha
tro nên nhe nhang va không tro nên náng nê dôi voi cac con, dê cac con

1
Toi nghi. cua Giao Hoi nùa
2
Chua Giêsu noi vê Than Khi cua Ngai.
3
Thê gioi

104

không con phai nhoc nhán gi ca.... Con hãy nuong theo con duong ma Cha
dã vach sán cho con di. Con cung noi cho dân Cha biêt ráng: không ai co
thê sông ma chi dua vao tri khôn riêng cua minh ma thôi, va Cha không bao
gio to Minh ra cho nhung nguoi tu cho minh la dây du hiêu biêt vê nhung gi
thuôc vê thê gian, boi vi dây không phai la su thông biêt chân thuc tu Cha
ma dên. Su Thông Biêt chân thât la phai biêt dên Chung Ta trong Su Thanh
Thiên cua Ba Ngôi Thiên Chua, dông thoi sông kêt hiêp thân mât voi
Chung Ta. Cha không danh uu tiên cho ai, thê nên con hãy to bây Thanh
Tâm Cha ra cho moi nguoi
1
duoc biêt.
Con hãy kêt hop nên môt voi Chung Ta. Chung Ta thuong mên
con. Con hãy don nhân phuc lanh cua Chung Ta.

(Sau do:)

- Dung vây, diêu nay
2
duoc ban cho con nhân dip ngay ky niêm thu muoi
môt cua Su Diêp cuu rôi cua Cha. Cha së con tiêp tuc dem vao miêng luõi
con, va nuôi duõng con báng Loi Cha. Con hãy tiêp tuc muc lây tu Thanh
Tâm Cha cac on thanh hoa dôi dao dê hoan thanh su vu cua con. Cha muôn
noi cho con biêt cac diêu ma Cha dã noi cho cac tông dô khac cua Cha ráng:
'Cac con hãy tôn sung Thanh Tâm Cha va hãy noi cho ho
3
biêt la bât cu ai
thuc hanh long tôn sung nay së nhân duoc nhiêu on thanh hoa không nhung
cho ban thân minh ma con cho ca moi nguoi trong gia dinh nua.¨
Con con yêu dâu cua Cha, con hãy kêt hiêp nên môt voi Cha. ic.


4 12, 1996

(Las Vegas)

- Lav Chua cua con, con vêu mên Chua.

- Nay Vassula con oi, Cha moi con hãy nghi ngoi trong Thanh Tâm Cha.

1
Chua Giêsu khong nhùng chi noi dên nguoi Cong Giao ma thoi, ma muon noi voi moi nguoi
khac nùa.
2
Su Ðiêp trên dav.
3
Cho moi nguoi

105

Nay con cua Chua Cha, con hãy dên, hãy dên voi Cha. Cha la
Thiên Chua cua con, la Da Tang cua con, la phân sô cua con. Cha la Dâng
Duy Nhât dã cât nhác con lên voi Su Khôn Ngoan dê tôn vinh Danh Cha.
Chinh Cha la Dâng huong dân con va dây dô con voi Trai Tim cua Cha....
Nay Vassula oi,
1
co háng ha sa sô cac linh hôn trong thê gioi ngoai
kia sáp sua chêt, va Trai Tim Cha quán dau. Cha hoang hôt khi thây cac linh
hôn ây sáp phai chêt...
2
Vassula oi, con co sán sang dâng lên Cha thêm
nhiêu hy sinh hãm minh dê mang cac linh hôn ây vê cho Cha hay không?
Dung vây, con co báng long mang ho vê cho Thanh Tâm Cha không?

- Da thua Chua co a ....

- Vây thi con hãy tin tuong vao Cha. Con dung buôn chan trong khi lam
viêc cho Cha va o cung Cha. Con hãy tu xoa minh di dê Thân Khi huong
dân con dên noi ma Cha muôn con dên. Con hãy ca tung va rao truyên Danh
Cha cho moi quôc gia dân tôc ma Cha së sai con di cung voi Quyên Luc cua
Thanh Thân Cha. Con dung buông Tay Cha ra, con hãy dê cho Cha nám tay
con trong Ban Tay cua Cha.
Con hãy dên, Thiên Chua Trung Tin cua con o cung voi con trong
Tinh Thuong Yêu Trung Tin cua Ngai. Hõi linh hôn dang yêu, Cha ban
phuc lanh cho. Con hãy lên duong ra di va tham gia vao cac buôi câu
nguyên cua ho. Con hãy nhác nho cho ho nho ráng Thiên Chua la Dâng ma
ho dang mong tim kiêm luôn luôn o cung voi ho va ban phuc lanh cho môi
nguoi trong ho. Con hãy o lai trong Thanh Tâm Cha mãi mãi, va hãy câu
nguyên cho cac linh hôn hoan cai. Con hãy bên vung sông trung thanh voi
Cha nhu Cha la Dâng trung tin. ic.


9 12, 1996

(U.S.A.)

- Binh An o cung con.
Con hãy noi voi vi linh huong cua con ráng: 'Cha tran dây niêm
vui mung vi cuôi cung cac tu tuong cua con vê Thanh Tâm Cha dang nây

1
Chua Giêsu tho dai
2
Chua Giêsu ngung lai mot chut truoc khi Ngai dua ra cau hoi

106

no tu môi miêng cua con.
1
Cha biêt ráng con luôn coi Trai Tim Cha la môt
Thiên Dang, nhung lai không co nhiêu co hôi tôt dê to bây Trai Tim Cha ra
nhu la bây gio.
2
Giao Hôi dã trê nai viêc tôn sung Thanh Tâm Cha. Vao môt
thoi, con to ra sôt sáng chia se voi Cha trong nhung nôi sâu muôn va buôn
phiên cua Cha.
3
Cha thuc su cam thây vui thich vê cam nghiêm nhu thê tich
luy trong con dê con tôn vinh Trai Tim Cha.
'Cung nhu con biêt, Cha la Dâng Tu-Sung-Mãn, nhung Cha muôn
chon con va Vassula dê cac con mang dên cho thê gioi tât ca nhung gi ma
cac con co thê mang duoc, ngõ hâu lôi cuôn moi nguoi biêt don nhân Trai
Tim nay, môt Trai Tim háng thuong mên ho. Cac hy sinh cua cac con
4
lam
dep long Cha, va Cha së nghi dên viêc dap ung moi nhu câu cua cac con sao
cho tran dây cac Châu Bau phat xuât tu Trai Tim Cha.
'Nhu con dã nhân thây, Cha dã sai ba thiên thân
5
cua Cha theo hô
tông con, dung vây.... cung voi ba vi Tông Lãnh Thiên Thân cua Cha. Vi
vây con dung so. Ca thiên dang o cung voi con. Co nhiêu nguoi sung mô
khac sáp sua tro giup con. Con dung so. Cha luôn o voi con.¨ ic


12 12, 1996
(U.S.A.)

Lav Chua, xin cho con duoc bam chàt vao Chua
dê Chua co thê dên cuu thoat con.

Con vêu mên Chua va cam ta Chua.
Con ca tung Chua vi Chua cho phep con
duoc biêt dên Thanh Danh Chua
dê con cùng duoc Chua che cho.

Trong Tinh Thuong Yêu Cao Ca cua Chua, Chua tra loi con
moi khi con kêu nai dên Danh Chua.

1
Cha OCarroll noi vê cac Kho Tang chau bau cua Thanh Tam Chua duoc danh cho thoi dai
cua chung ta.
2
Chua Giêsu tao co hoi cho chung toi di tham du cac buoi hop ma co nhiêu nguoi dên nghe
3
Tai Cap de la Madelaine Cha OCarroll nhan ra mot cam nghiêm.
4
Cha OCarroll va toi
5
Ðo la. Bob, Pat va Tom

107

Lav Chua, Chua la Ðang vo cung duoc kinh so
do boi Quvên Luc cua Chua.

Xin Chua hàv to long nhan tu doi voi con
moi khi con gàp kho khàn.
Xin cho nu cuoi cua Chua dên voi con
dê to cho moi quoc gia dan toc biêt ráng
Chua dang o cung con.

- Binh an o cung con. Nhân danh Cha, con hãy cât tiêng noi va con dung
so. Con hãy tin thac vao noi Cha.
Vuong quyên cua Cha thông tri trên cac bâu troi, va nêu nhu dât
nuoc cua cac con ngay nay lâm vao canh hãi hung do tinh trang bât chinh,
vuong quyên cua Cha va Su Trong Sang cua Cha së thông tri dât nuoc
1
cac
con, va rôi moi su du së duoc phoi bây ra, boi vi cho dên nay su du vân ân
minh trong bong tôi thê gian. Cac con dung dung so. Cac con hãy to ra hân
hoan vui mung, boi vi cuôc Vinh Tháng cua Cha trên cac luc luong cua ke
du gân sáp diên ra dên noi rôi.
Chinh vi vây con gai oi, cac con dung so, hãy ra di va cung dung
han chê trong loi noi môi khi mang lai diêu tôt lanh, hãy tim kiêm cac linh
hôn vê cho Cha. Cac con hãy tro nên luoi danh ca cua Cha, hãy dê cho Cha
tung luoi tuc la cac con ra thêm nua. Cac con hãy lam hêt suc minh ma cac
con co thê lam, con lai cu dê mác cho Cha. Cac con hãy thê hua trung thanh
voi Cha, va hãy phung su Cha trong tinh thân nhân ai va manh më. Cha së
không bao gio bo roi cac con, va cung không tu chôi bât cu diêu gi co thê
giup nhung nguoi tôi lôi biêt án nán hôi cai va cai thiên tâm hôn.
Chinh vi vây, con së tim thây su bao vê cua Cha ngay truoc mát
con. Cac loi vu không cung nhu cac cuôc bach hai ma con chiu dung môt
cach quang dai vi Danh Cha dã lam cho Danh Cha duoc vinh hiên. Cach
thuc ma nguoi doi dôi xu tôi tê voi con va cac oan thu ma con âm thâm chiu
dung vi Danh Cha thuc su lam cho Cha cam dông dên roi lê. Moi nguoi
cuôi cung së mon moi khac chi quân ao bi rach mon, thê nhung linh hôn cac
con së sông mãi mãi. Cac thanh qua cac con dat duoc duoi Danh Cha së
không mai môt di, va linh hôn cac con cuôi cung së duoc dên bu.

1
Su Jinh Tháng cua Chua.

108

Cac con dung dê mât su Binh An Cha ban, va cac con hãy sông
trong manh më, va hãy nám giu cac loi giao huân cua Dâng Khôn Ngoan.
Gio dây cac con hãy mung vui va hãy chât chua vao tâm hôn minh niêm vui
ma Cha vôn co trong Trai Tim Cha, dã tung duoc muc dây boi nhung nguoi
háng khat vong Cha, la Thiên Chua cua cac con.20 12, 1996

(Jê nha sau nhiêu ngav voi nhùng buoi gàp gò cau nguvên tai USA)

- Nay con cua Cha, Cha ban Binh An cua Cha cho con.
Con hãy sông kiên tri trong công chinh va nhân duc. Con hãy nhin
cac chiên tháng cua Cha, cu nhin vao sô luong thi biêt.
1
Thê gian long dây
cac ri han, nhung Su Diêp cua Cha së rua sach moi han ri. Dây la ly do tai
sao Cha ban cho con long nhiêt thanh dôi voi Nha Cha, dê rôi Cha va con
cung nhau lam viêc dê lam tan biên sach lop han ri dây dác trong tâm hôn
cua dân Cha. Voi viêc Cha di ngang qua, Cha co y dinh nao bo lop han ri
ây, va dê cho tâm hôn cua ho chiêu sang vinh quang cua Cha. Trong khi Loi
Cha duoc mo ra cho ho, thi Anh Sang cua Cha së dem anh sang dên cho ho.
Nay Vassula con oi, Cha dã huong dân con tung buoc chân con di
trong Duong Lôi cua Cha nhu Cha dã hua voi con. Thê nên con dung so,
Cha luôn o voi con, va không co môt thê luc ke du nao co thê tháng luot
duoc con dâu. Nêu nhu Cha chon goi con dê sai dên quôc gia
2
rông lon va
hung manh nay, la nhám nhác nho cho dân Cha nho dên nên tang thuc su
cua ho, cung nhu Vinh Quang cua Cha chi co thê tu trên cao xuông ma thôi,
boi vi Thoi Diêm dã gân dên rôi. Thoi Diêm dau khô thông thiêt gio dây
dang o ngay truoc cua nha cac con....Chiêc thong long cua cac luc luong ke
du không nhung dang xiêt chát cô vi Dai Diên cua Cha ma con thát luôn ca
Giao Hôi nua! Không thê nhu thê duoc, cac con
3
không hy sinh ban thân
minh môt cach vô ich dâu, boi vi Cha dã mác khai Vinh Quang cua Cha

1
Co dên 23 buoi gàp gò cau nguvên ma trong do toi lên tiêng noi trong 28 ngav trên tat ca cac
tiêu bang, voi su hiên diên cua nhiêu nguoi gom ca mot so linh muc cùng tham du.
2
USA
3
Cha OCarroll va tôi

109

trong nhiêu tâm hôn, va Cha cung nhác nho dân Cha nho dên quyên luc ma
Cha nám giu qua viêc ban cho ho nhiêu ân sung. Chinh vi vây, nay cac con
cua Cha oi, Cha chiên tháng.
Qua cac con, Chuong Trinh cua Cha duoc hoan tât, ma trong do
Cha dô tran dây su rang ngoi va uy quyên cua Cha. Cha thuc hiên diêu nay
dê nhác nho cho dân Cha nho dên Quyên Luc cua Cha, Long Thuong Xot
cua Cha, Long Tu Ai cua Cha, cung nhu Tinh Thuong Yêu cua Cha. Trong
nhung ngay toi dây, së con nhiêu châu bau va cua cai tu Thanh Tâm Cha
duoc to bây ra cho cac con....
Con gai cua Cha oi, con phân con, nhân phâm thuôc vuong triêu la
thuôc vê con trong nhung gio phut con bi bach hai, do la diêu con lam cho
Danh Cha duoc vinh hiên. Tât ca nhung gi ma cac con chiu dung vi Cha
dêu lam cho Cha cam dông. Nay con yêu dâu cua Cha, con hãy chiu dung vi
Cha, va hãy an ui Cha báng cach nhu thê nay..... Con hãy dâng hiên tron
ven ban thân con, ca hôn lân xac dê phuc vu Giao Hôi va anh chi em con.
Cac con hãy dâng cac hy sinh nay cho loi ich cua ho. Cac con hãy chiu
dung nhung con thu thach va dau don ngán ngui ây vi Danh Cha, qua viêc
nho môt diêu la: duoi bâu troi ma cac con dang sông, trong nhung gio phut
den tôi cua bong dêm, Cha la Chua Giêsu chiu dán vát vi nôi thông khô khi
nhin thây tôi sat hai cac hai nhi vô tôi, nhung hy sinh tinh mang theo chiêu
huong sai lâm cung voi loi bang bô xuc pham dên Danh Cha,
1
cung nhu
nhám keo dô triêu dai cua Duc Giao Tông hiên nay.
Cha noi cho con biêt: bât cu diêu gi cac con lam voi y hy sinh,
Canh Tay Cha së cât nhác cac con lên dê cac con co thê tiêp tuc truyên ba
cac Su Diêp cua Cha ngang doc moi noi. Trong khi ban tay bi ôi cua ke
bang bô vuon ra xuc pham dên Hy Tê Thanh Thiên cua Cha, dên Nha Cha,
Loi Cha, cung Chinh ban thân Cha, Cha së dô xuông tran dây trên nguoi
nao bên vung trong su thanh thiên va không dê minh sa ngã trong thât sung.
Cha së lôi cuôn nhiêu tâm hôn tro nên nhung con tau chuyên cho
Loi Cha, sao vây?
2


Lav Chua, Chua dang to cho con thav
Quvên Luc cua Chua mành liêt ra sao,
va Chua khong dau diêm gi vê Chuong Trinh cua Chua,

1
Toi cùng hiêu la Giao Hoi nùa
2
Ngai biêt la toi muon noi diêu gi do.

110

ma to cho nguoi nao do vêu duoi nhu ban than con,
la nguoi sinh ra trong toi loi nên lam sao con hiêu noi
nhùng thoi kiêu càng cua cac nguoi bach hai con duoc?

Gio phut cua bong toi toi roi
'Con phai bam viu” vao dau va bam viu thê nao dav?

- Dây cung la loi than vãn cua Cha nua. Cha than tiêc cho tâm hôn cung
coi cua ho.... Con gai oi, môt tâm vai treo phu trên mi mát cua ho. Trai Tim
ho cháng tiêm ân su binh an nao ca. Diêu ma ho thanh dat duoc goi la: su
thiêu-thôn-tinh-yêu... Thê nhung Duc Minh Vuong dem lai loi ich cho ho.
Tuy nhiên, con cac quyên luc khac dung phia sau, do la cac
nguoi
1
ma Cha dã dê câp dên. Cac quyên luc nay không phai tu Cha ma
dên. Vassula oi, con thây do, qua cac Su Diêp nay Cha phô bây ra chuong
trinh sat nhân cua ho vê Giao Hôi Cha. Cha dang phô bây cac du dinh lua
dao cua ho cho thê gioi biêt. Dây la ly do tai sao co nhiêu nguoi trong ho
vây tuong chung quanh Loi Cha dã duoc ban cho con qua cac Su Diêp nay.

- Thê nhung con chi la mot ke toi tê ngheo kho, ma cùng chẳng gioi gi vê
viêc tu bao chùa cho minh. Con bi kv thi va bi doi xu bat cong.

- Chi nguyên viêc nay ma thôi, cung mong cho con duoc chuc lanh moi
ngay suôt doi con
Cho du ca hai hang nguoi bach hai
2
dêu dang cuop doat danh du
va long chinh truc cua con, con thuc su dã tro nên Bai Thanh Ca cua Cha
rôi. Nêu nhu ho
3
không nhân ra nhung công viêc cao ca ma Cha lam qua su
hu không cua con, vây con hãy câu nguyên cho ho, va Cha së cât bo tâm vai
che xuông khoi mát cua ho....
Cha së cung voi con hoan tât cuôc hanh trinh cua con, va Cha tiêp
tuc la vuong truong cua con, ngon den cua con, va nuoc uông cua con. Con

1
Chua Giêsu phan biêt rò rang giùa ke bach hai binh thuong co trai tim cung coi va cac
quvên luc khac la nhùng ke xuat phat tu trong bong toi. Noi cach khac do la quvên luc cua
ma quv
2
Hang nguoi binh thuong co tam hon chai cung, va hang kia la quvên luc cua bong toi
3
Lop nguoi co tam hon chai cung

111

dung so gi ca khi con bi tân công. Con së co suc manh lon lao nêu nhu kinh
so Cha va tôn vinh Cha, cung nhu con thuc hiên nhung gi lam vui long Cha.
Chinh Cha së chuân bi nhung gi con cân dên cho cuôc hanh trinh
nay, va Chung Ta, Hai Trai Tim Chung Ta
1
së cung di voi con, së lam cho
bon quyên luc ma quy phai giân du nhu thê Chung Ta dang di bên canh
chung, va viêc chung ta tiên buoc së tro thanh môi de doa cho chung. Cha
së dô giông bão xuông cac thanh phô dây tôi ac cua ho. Cac quyên luc ma
quy nay së phai dôi dâu voi Cha, la Thiên Chua cua cac con trong Thiên
Tinh tron ven cua Cha.
2
Ngay nay chung dang lông lôn nhu Con Dã Thu,
boi vi bon chung biêt ráng Su Chiên Tháng
3
cua Chung Ta sáp dên noi rôi.
Con hãy tin thac vao Cha, hãy tro thanh môt Cuôn Sach Vang Thanh Tiêng.
Cha con nhiêu diêu nua cân noi, nhung hôm nay nhu vây la du cho
con rôi. Hõi linh hôn dang yêu, Cha thuong mên con, va Cha ban phuc lanh
cho con. ic.

24 12 ăm 1996

(Toi co mot cuoc hanh rinh kha dai, nhung Cha OCarroll quvêt dinh khong
di voi toi nùa. Toi tu hoi khong biêt toi phai di mot minh hav chàng...)

- Co phai la Chua khong a?

- Cha-Dây.
Con së không phai di môt minh dâu.
4
Trong cuôc hanh trinh nay,
Cha së sai dên voi con môt nguoi anh em cua con. Nguoi ây së la ban dông
hanh voi con trong cac buôi hop do. Cha biêt anh ta thuc su rât háng hai sán
sang giup dõ trong nhung thoi diêm kho khán nhu thê nay. Chinh vi vây
ma Cha sai nguoi ây dên voi con.
Con dung dê cho long minh phai xao xuyên truoc nhung ke bach
hai con, cung nhu nhung ke
5
dang theo duôi cac muc tiêu viên vông. Ho dap
ung cac nhu câu riêng cua minh chu không phai diêu ma Cha cân dên.... Ho

1
Thanh Tâm Chua Giêsu va Trai Tim Jen Sach cua Me Maria
2
Boi vi dav chinh la diêu ma cac quvên luc ma quv nhám dên. Thiên Tinh cua Chua Kito. Ho
muon choi bo Thiên Tinh cua Chua Kito va su Phuc Sinh cua Ngai.
3
Su chiên tháng cua Hai Trai Tim
4
Ðav nhu la mot mênh lênh.
5
Ngai cho toi hiêu ai la nhùng nguoi Ngai dang dê cap dên.

112

bi cuôn trôi di boi bât cu ngon gio nao thôi trên duong ho di. Dây chinh la
nhung nguoi lam cho cac thuong tich cua Cha cang sâu dâm hon. Do do,
hõi con yêu dâu cua cha, Cha moi sai nguoi anh em dác biêt ây cho cuôc
hanh trinh nay.
Mong sao cac diêu con lam cho Thanh Tâm Cha së mang cac linh
hôn vê voi Chung Ta dê ho chia se Vinh Quang Vinh Cuu cua Chung Ta.
Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cho con, ic


29 12, 1996

- Da co phai Chua cua con khong a?

- Cha-Dây. Cha dang dung o truoc mát con. Nay con
1
cua Cha, con dung
so. Cháng lë cac con lai không nghe thây ráng: vâng loi Thiên Chua phai di
truoc viêc vâng loi loai nguoi hay sao? Nay con cua Cha, con lam gi vây!
2


(Khi toi nghe can cuoi nav, toi cam nhan ráng Thiên Chua ngac nhiên.
Ðong thoi toi cùng cam nghiêm thav Ngai bi 'kich dong nên loi quo trach
cua Ngai giong nhu nguoi me lam cho dua con minh chung hung dang luc
lam diêu sai trai gi do, va cùng co doi chut that vong va buon phiên. Qua
viêc Ngai noi mav loi nav, Ngai muon cho toi hiêu la ngai dà noi truoc dav
roi. Truoc khi Ngai noi hêt cau, Ngai ban cho toi tia sang dê nhan thuc ra
Ngai dà noi nhùng loi nav o dau va noi voi ai. Sau khi su diêp ban xong, toi
mo Sach Gn 4.10, va doc tung chù o doan Ngai lam cho Cain chung hung
luc Cain di dao mot minh trong canh dong quê sau khi dà giêt chêt nguoi
em cua minh la Abel. - Chi qua do thoi, toi dà nhan ra la minh co loi nàng
nhu thê nao...)

- Con thuôc vê Cha, mác du con la hu không, Tinh Thuong Yêu cua Cha
së nâng dõ con. Cho du con la ke tôi tê, Long Thuong Xot cua Cha së dem

1
Su Hiên Diên cua Ngai khong nhùng vinh hiên va uv nghi, nhung con rang ngoi voi tat ca
moi Thiên Tinh cua Ngai khiên cho toi phai choang vang,
2
Màc dau trong su diêp truoc, Thiên Chua dà noi cho toi hiêu rò la toi khong phai thuc hiên
cuoc hanh trinh dai do mot minh. Thuc ra toi nghe qua Cha OCarroll noi la toi co thê di mot
minh, cùng nhu qua mot nguoi ban noi ráng ve bav co thê se re hon nêu toi gàp (....) tai
Indonesia, thav vi (....) phat xuat tu Thuv Sv cung voi toi. Ji vav toi dà dong v....

113

con vao huong phân gia nghiêp cua con. Dung vây, Long Thuong Xot cua
Cha së dân dát con vao Thanh Tâm Cha. Con không co gia tri gi truoc Vinh
Quang cua Cha va truoc Cac Chu Thanh cua Cha,
1
tuy nhiên khi con o
trong long Cha, la con ân nau trong Cha, con o trong Dâng dã công chinh
hoa biêt bao nhiêu nguoi tôi lôi.
2
Vây hõi tao vât nho be cua Cha, linh hôn
con duoc coi nhu dã duoc minh chinh vi Cha.
Do la môt trong nhung sa ngã cua con, tuy nhiên du cho do la môt
tôi náng
3
gio dây thi tro nên ân sung lon lao hon boi vi con dã nhân thuc
4
ra
duoc chuyên minh dã lam, va con dã dên voi Cha va xin Cha tha thu. Gio
dây con duoc sông tro lai, không do thê luc cua riêng con ma do Quyên Luc
cua Cha.
Con hãy luôn dên voi Cha truoc khi con quyêt dinh bât cu diêu gi,
con hãy dên ma tham vân noi Cha. Cha së luôn luôn ban cho con loi cô vân
tôt dep, va luôn luôn dap ung cac diêu con cân. Con hãy thi hanh mênh lênh
cua Cha ban cho con. Con hãy nhác nho cho moi nguoi biêt dên su toan mÿ
cua Thân Khi Cha mang xuông cho nhân loai. Su toan mÿ
5
ây së mang dên
cho ho: binh an, tinh thuong yêu, su diu dang, long tu ai, duc kiên nhân, su
chinh truc, long quang dai, su tu chê, va long thuong xot la nhung diêu së
dân dát ho tiên toi su sông doi doi.
Nay con cua Cha, con dung bao gio chan nan lam viêc cho Cha.
Du con gáp nhiêu thanh gia, con cung dung than phiên. - Nêu nhu con vuot
xa hon su ngôn khôn khô nhât cua thoi dai con, do la tai vi con tu Cha ma
dên. Loi ban cho con la Loi chân thât. Loi Cha dua ra minh chung ráng cac
duong lôi cua thê hê nay dêu la su du. Thê nhung Cha vân o cung con, va
Thanh Thân cua Cha la Dâng Bao Tro cho con, ngon Den Sang cua con, la
Niêm Vui cua con, va la Suc Manh cua con. Ngai gin giu con luôn tuoi cuoi
boi vi con ân nau trong Chung Ta la Dâng Cuc Thanh.
Con hãy dên voi Cha báng ca tâm long tin tuong, va hãy nho ráng
su thu thach cua con dem lai Vinh Quang cho Cha...ic.

1
Toi vui mung khi nghe nhùng loi nav dê cho moi nguoi doc duoc, nhat la nhùng nguoi qua
coi trong toi khi noi. 'Oi Jassula. Jassula oi'” thav vi . 'Lav Thiên Chua, Lav Thiên Chua,
Chuc tung Thiên Chua'”
2
Tha thu cho chung ta
3
Toi khong vang loi
4
Trong khi viêt xuong diêu nav, Ngai dà bao toi thêm 'khong di mot minh con, nhùng cung voi
On Thanh cua Cha...
5
Cua Than Khi

114

'Ðuc Giavê la Ðang giau long nhan ai va thuong xot,
cham bat binh va dang kinh mên.
Con thinh no cua Ngai khong keo dai mài.
Su bat binh cua Ngai chi thoang qua thoi.
Ngai khong bao gio xu chung ta theo loi cua chung ta.
Cùng khong bao gio phat chung ta nhu chung ta dang toi,”
1

1
Tv 103:8-10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful