Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Οι ρητοί αριθμοί
Ασκήσεις
1.

Να σημειώσετε πάνω σε έναν άξονα τα σημεία που παριστάνουν τους
παρακάτω ρητούς αριθμούς:
-2, 8, -10, +15, +18, -12.

2.

Στις παρακάτω σχέσεις να αντικαταστήσετε κάθε * με κατάλληλο σύμβολο από
τα =, >, <.
α) +5 * +7
β) –5 * -7
γ) -2,8 * -2,08
δ) -0,2 * 0
ε) –1821 * +1810
στ) –125 * -152

3.

Τοποθετήστε σε έναν άξονα τους ρητούς αριθμούς που έχουν απόλυτη τιμή:
α) 3
β) 0,5
γ) 4,3
δ) 0

4.

Να γράψετε σε μια διάταξη από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο τους ρητούς
αριθμούς:
0,2,
-2,
-0,02, -20,
-0,002,
-200, +200.

5.

Η απόσταση δύο αντίθετων ρητών είναι 6,4. Ποιοι είναι οι αριθμοί αυτοί; Να
τους τοποθετήσετε πάνω σε ένα άξονα.

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, όπως έχει γίνει στην πρώτη στήλη:
+2
-3
-4,5
-0,2
x
+3
-21
3
4
-2
-x
+2
-(-x)
Να συγκρίνετε τα αποτελέσματα της 1ης και της 3ης γραμμής.

6.

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, όπως έχει γίνει στην πρώτη στήλη:
3
+0,12
x
-3
4
-3
-2
-0,01
-x
3
7
|x|
3
|-x|
Να συγκρίνετε τα αποτελέσματα της 3ης και της 4ης γραμμής.

7.

1

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Πρόσθεση με ρητούς αριθμούς
Ασκήσεις
1.

Να υπολογίσετε τα παρακάτω αθροίσματα:
α) (+4)+(+5)+(+6)
β) (-12)+(+5)+(-1)
δ)   1     2     4  ε)   1     3     7 
 2  4  8
 9  9  9

2.

Να υπολογίσετε τα παρακάτω αθροίσματα:
α) (-6)+(-2)+(+1)+(-10)+(+14)+(+4)
β) (-0,2)+(+6)+(-1,5)+(-2,4)+(-5)
γ) (+4,3)+(-5,7)+(-7 3 )+(+0,6)+(-8,45)+(+12,35)
4
δ) (+23,2)+(- 3 )+(+ 1 )+(+0,375)+(-0,5)+(-23 1 )
8
5
2

3.

Να υπολογίσετε τα παρακάτω αθροίσματα:
α) -4+7-8+11-2-12-6+10
β) +4,5-5,6+6,7+8-9,4
γ) -16+13-10+7-4+1-2
δ) -0,8+0,6-0,7-2-1,4+2,8-0
ε)  2  1  3  0,35  2,5
στ)  3  2  1  7  5  11
10 15 30 5 6 30
5 2 8

4.

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
κ
λ
μ
ν
κ+λ+μ κ+λ+ν
5
1
2 3
2
3
6
4

5.

γ) (-3,7)+(-9,4)+(+0,1)
στ) 1   2 1     4 
 3  9 

λ+μ+ν

Να εξετάσετε αν είναι μαγικά τα παρακάτω τετράγωνα:
-2,2 2,8
-4,2
-3,2 -1,2 0,8
1,8
-5,2 -0,2
-8
3
-1
4

6
-3
1
-6

5
-2
2
-7

2

-5
0
-4
7

κ+λ+μ+ν

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Αφαίρεση ρητού από ρητό
Ασκήσεις
1.

Να υπολογίσετε τις παρακάτω διαφορές:
α) 9-(+5)
β) -10-(-6)
δ) -3,5-(+12,7)

γ) -26-(+26)
στ) - 5 -(- 1 )
6
6

ε) 16,84-(+18,22)

2.

Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της Σελήνης την ημέρα είναι 107 C, ενώ τη
νύχτα πέφτει στους 150 C, κάτω από το μηδέν. Να υπολογίσετε την διαφορά
αυτών των θερμοκρασιών.

3.

Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις:
α) 96-64-(+37)

β) -52-(-38)-(+12)-100
δ)  4 3   0,36   1  1,32  7
 8
20
25

γ) -20,3-(-3,5)+(-3,4)+(-0,7)-2

4.

Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:
α) x+7=13
β) x+13=-20
δ) -8,16+x=-26
ε) -26,2+x==15,6

5.

Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Κ=x+y-z-(x-y)+(x-z) όταν x=3, y=-7
και z=-12.

6.

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
α
β
γ

-7,8
-3

4,8

α+β+γ-2

10,3

-20

-1,4

3

γ) x+4,8=-9,2
στ) x-(-4,8)=-0,2

14,6
-12,8

11,1

-6,25

3
4
0

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Απαλοιφή παρενθέσεων
Ασκήσεις
1.

Να υπολογίσετε τους ρητούς αριθμούς Κ, Λ, Μ αφού κάνετε πρώτα απαλοιφή
των παρενθέσεων:
Κ=-6+(7-2+10-14)-(-1-2+9-12)
1
 1 5 7  3 5 1 
               1  
2
 3 6 12   4 12 6  
  1,02  3,8   2  0,002  0,8  0,35

2.

Να υπολογίσετε τους ρητούς αριθμούς Κ, Λ, Μ αφού κάνετε πρώτα απαλοιφή
των παρενθέσεων και των αγκυλών:
K  2  3,6  0,8  9  2,8
  6,35   2,6  3,7  4,2  1,6   10,7  0,9
  4   5  3  6   4  9   1  2  7  12  16

3.

Να απλοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις:
Κ=(x+y-z)+(x-y+z)+(-x+y+z)
Λ=-10-(x+y)-(1-x-y)
M=20-(3-x)-(4-y)-(5-z)-(x+y+z)

4.

Να απλοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις, και να υπολογίσετε τον ρητό που
αντιπροσωπεύει καθεμιά από αυτές, όταν x=-6 και y=8:
A=13-(-7+x)-1-y
B=-8-(x-y)+(5+x)+y

5.

Να υπολογίσετε τον ρητό που αντιπροσωπεύει η παράσταση
  10            8 όταν α-β=-1.

6.

Αν α,β είναι ρητοί, ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς Α, Β,…,Η, Θ είναι ίσοι
μεταξύ τους;
Α=α+(+β)
Β=α+(-β)
Γ=α-(+β)
Δ=α-(-β)
Ε=-α+(+β)
Ζ=-α+(-β)
Η=-α-(+β)
Θ=-α-(-β)

7.

Αν α,β είναι ρητοί, να απλοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις:
Α=(α-β+10)+(β-α-10)
Β=(α-β-γ)+(β+γ-α)
Γ=(α-β-γ)-(α-β-γ)
Δ=-8-(α-β)-(β-α)-4

4

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Πολλαπλασιασμός με ρητούς παράγοντες
Ασκήσεις
1.

Να υπολογίσετε τα παρακάτω γινόμενα:
α) 4   3
β)  5   7
2
δ)  0,6   0,7
ε)   5
3
ζ)  1,25   4
η)  0,4   2,5
ι)  2001 0
ια)  3,9045  1

2.

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:


+5
+2,4
-0,8

+3

0

1

-1

γ) 2,5   2
5  6
στ)    
6  5
θ)  43,567  0
ιβ)  1   1

-5

-4
-9,6

3.

Να υπολογίσετε με δύο τρόπους τις παρακάτω αριθμητικές παραστάσεις:
4
4
α) 14   8   4   8
β)   11   8
3
3
 1

γ)  7,8   6  2,2   6
δ)  12     0,25 
 4

100 
1
  0,03  
ε)  9  29  9
στ) 
7 
5

4.

Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις:

1 1 1  1

β)         2 
5 4 2  8

α)  4  7  10  8

3

 19 1 
γ)  0,3  4    0,2   2,4    
5

 24 4 
δ) 1   14  2
ε)  10   4   6  14
 10 
στ)  44,4  8,8  6,32  3,68  0,1    
 5
ζ) 10   5  4   3  7   5  3  1   2

5.

Να χρησιμοποιήσετε την επιμεριστική ιδιότητα για να απλοποιήσετε την
παράσταση A  2x  3x  3  52  4x  , και στη συνέχεια να υπολογίσετε
την τιμή της για x  3 .

5

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

6.

Να υπολογίσετε τον ρητό που αντιπροσωπεύει η παράσταση
9
1
K  x  y  z   2x  y  z  όταν x  3 , y   και z  .
2
2

7.

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, όπως έχει γίνει στην πρώτη στήλη:
α

1

8.

9.

4
5
4
5
5
4

-7

-1

1

2

3
5

-2,4

1,56

-0,02

Να υπολογίσετε τα παρακάτω γινόμενα:
 4
 9
α) 10       2       0,1  0,5   1
 9
 4
 2  4  3   5
β)                  2
 3   5   10   4 
 3
 5
γ)  2001       4,2      0   2,09  1,5
 10 
 6

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
α
2
-5
-1
-5,6

β
-3
-6
2
-0,3

γ
-4
-7
7,8

αβγ
-60
70
1
0

10. Αν οι παρακάτω ισότητες είναι αληθής, να συμπληρώσετε τις προτάσεις όπως
στο (α) παράδειγμα:
α) 3(-5)(-6)x=1.
β) –11y(-5)(-9)=9900.
γ) –4(-0,5)(-10)z=14.
δ) –3(-5)(+2,03)t(-3,6)=0.
ε) –1(-2)(-4)(-8)ω<0.
στ) –5(-6)(-7)(-1)(-0,3)φ>0.

Άρα, ο αριθμός x είναι θετικός.
Άρα, …………………………
Άρα, …………………………
Άρα, …………………………
Άρα, …………………………
Άρα, …………………………

11. Στις παρακάτω σχέσεις να αντικαταστήσετε κάθε  με το κατάλληλο από τα
σύμβολα >, <, =.
α) 1993(-77)(-1994)(-1)(+2)(-6)  0
β) –2000(-2001)(-2002)(-2003)(-2004)(+2005)  0
1

γ) (-4)(-8)(-16)   0,25  (+32)(-0,3)  0.
4

6

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

12. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
α
-2
0,4

β
3
-5

γ
-5
-1,5

αβ-γ

αγ-2β

βγ-3α

13. Στις παρακάτω σχέσεις να αντικαταστήσετε κάθε  με τον κατάλληλο αριθμό,
για να προκύψουν αληθής προτάσεις:
α) 12 =1

β) –12  =1

δ) –0,35  =1

ε)  2

3
 =1
4

3
  =1
7
1
στ) 
  =1
100
γ) 

Διαίρεση ρητού αριθμού με ρητό αριθμό
Ασκήσεις
1.

Να υπολογίσετε τα πηλίκα των παρακάτω διαιρέσεων:
α) 20:(+4)
β) 28:(-7)
γ) (-4,2):7
δ) –3,6:(-9)
ε) -12,5:(-5)
στ) –3,9:13

2.

Να υπολογίσετε τα πηλίκα των παρακάτω διαιρέσεων:
3  5
8
α) :   
β)  :  0,6
4  6
21
3
 4

γ)    :  8
δ)   5  : 0,4
4
 5

7

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

3.

Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις:
3 1 3
α)   
4 2 8

 6 4
5
1 5
1

δ)  2 :   3   1
3 6
12

β) 1 

γ) 10  4 3 1 :  2  3 1

4.

Να λύσετε τις εξισώσεις:
α) 9x=-45
β) –6x=54
δ) –4=x(-0,8)
ε) –39,95=-2,35x
5
3
7
1
ζ)  x 
η) x :  
6
8
12
16

5.

Να υπολογίσετε τον ρητό που αντιπροσωπεύει η παράσταση
A  x  y  xy x  y  x : y όταν:
α) x=3, y=-0,5
1
3
β) x   , y 
2
4

γ) –0,7x=-9,1
στ) –24:x=-3
 2
θ) x :     1
 9

Δυνάμεις ρητών με εκθέτη φυσικό αριθμό
Ασκήσεις
1.

Να υπολογίσετε τον ρητό που αντιπροσωπεύει καθεμιά από τις παρακάτω
παραστάσεις:
α)  14

3
δ)   
5

3

β)  6 2

γ)   33

ε)  0,7 3

στ)  0,8 2  0,8 2  130

ζ)  11   22   33   44

2.

η)  11  2 2  33  4 4

Να γράψετε σε μορφή δύναμης καθένα από τα γινόμενα:
β)  7   72   73

α) 53  5 4
3

 2  2  2
δ)           
 5  5  5

5

γ) 9 2  9 4  9 6  98

ε) 1,34  1,345  1,3410  1,34 20

8

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

3.

Να υπολογίσετε τα γινόμενα:
3

3 4
α)     
4 3

7
 1
7
β)  6      17

3

 6

4

4.

16 5

β)

85

4

60 4
20 4

δ) 501,63 :  62,73

γ) 453 :  93

Να υπολογίσετε τον αριθμό με τον οποίο είναι ίση καθεμιά από τις δυνάμεις:

 3
3
2
ε) 103   0,12 

β)  3 
 2
2
δ)  4  2502 

γ)  2  53

3 2

α) 2 4

6.

4

Να υπολογίσετε τα πηλίκα:
α)

5.

4

2 3 4 5
δ)           
3 4 5 6

γ) 0,1253  803

Να γράψετε σε μορφή δύναμης καθεμιά από τις παραστάσεις:

 

α) 310  311  312 : 3  38



γ)  0,578  0,5712 :  0,57 2

β)  420 :  4   42   43

3

7.

Να υπολογίσετε τον ρητό που αντιπροσωπεύει η παράσταση:

8.

Να υπολογίσετε τον ρητό που αντιπροσωπεύει η παράσταση:
  1  2    2 3 1 
1      :      
6
  3     3 

A   146 :  76   154 : 54  363 :  43   110 :  19

3   2 3  16

5
7

9.

Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις χρησιμοποιώντας ιδιότητες δυνάμεων:
α) 34  x  35

 

3
δ)  36  x  34

β) 56  x  510
7

 1
ε) x      310
 3

γ) x : 2 4  211
στ) x   24  410

10. Να υπολογίσετε τον ρητό που αντιπροσωπεύει η παράσταση
K  x  x 2  x 3  x 4 όταν x=-2.

11. Να υπολογίσετε τον ρητό που αντιπροσωπεύει η παράσταση
K  x   x 2   x 3  x 2  x 3 όταν x=2 και x=-3.

9

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο αριθμό
Ασκήσεις
1.

2.

Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις:
α) 2  5  23

β) 50  51  5 2

γ) 2  4  32

δ) 4  6 : 8  6

ε)  103

στ) 12  4 : 12  6

4

Να υπολογίσετε τον ρητό που αντιπροσωπεύει καθεμιά από τις παραστάσεις:

α) 7  3  7 5

1

β) 108  10  2  10  3  10  4

 2

  1  5 
δ) 123 7  1238   
 
  123  

γ) 785  78 6  78  7810  780

3

3.

Να γράψετε με μορφή δύναμης τους αριθμούς:
α) 0,1
β) 0,01
γ) 0,001
δ) –0,0001
ε) 1.000.000

4.

Να υπολογίσετε τον ρητό που αντιπροσωπεύει καθεμιά από τις παρακάτω
παραστάσεις:
α) 41 x  82  x  163 x  8 x  2  4 x 1 όταν x=3
β) x y 1  y1 x όταν x=3 και y=-2.

5.

Να υπολογίσετε τον ρητό που αντιπροσωπεύει η παράσταση:

1
1x   
2

6.

x2

1
 
4

x4

1
 
8

x 6

όταν x=-6

Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:
α) 2 x  3  2 6

β) 2 x 1  32

γ) 2 x  2  2 2  16

δ) 32x  9 2

ε) 9 x  33  311

στ) 5 x  1253x  2510

10

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Επίλυση εξισώσεων
Ασκήσεις
1.

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Εξίσωση
3x+1=2x-6
7ψ-4+ψ=-5ψ
φ-2φ+3=0
-12=ω-3ω+4

Πρώτο
μέλος
3x+1

Δεύτερο
μέλος
2x-6

Άγνωστος
x

Άγνωστοι
όροι
3x και 2x

Γνωστοί
όροι
1 και –6

Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:
α) 3x=42
β) –4x+5=41
δ) 7x+32=-x
ε) x-2x=-10

γ) 10-5x=-105
στ) –8x=-5x+27

3.

Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:
α) 6x-19=2x+5
β) –37-5y=8y+2
3
3
6
δ)   1,2  x  4,8 ε) 1    2  
5
4
5

γ) 2,7-0,3z=0,1z-2,3
3
2
στ)
5
4
3

4.

Να λύσετε και να επαληθεύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:
α) 2(3-5x)=39+x
β) –3(t-7)=2(t-5)+36
γ) 7-2y+3(2y-1)-4(5-3y)=0
δ) φ=2(φ-1)-3(φ-2)-4(φ-3)

5.

Να λυθούν οι εξισώσεις:
x
α) 2x   5
3
x 5 x

γ)
3
8

2.

6.

7.

3x x
 1
5 2
1  2y 1  2y y 3

 
δ)
5
10
2 10
β)

Να λυθούν οι εξισώσεις:
2x  1 5x  1 x  1


α)
3
2
4
3x 7 x  2 2x  4 3γ)
4
20
5
2

4x  2 2x  1
2x  1

 1 
3
3
3
9x
4x  15
3 
x
δ)
5
5
β)

Να λυθούν οι εξισώσεις:
α) 5x  12  2x  3  3x  6
β) 2x  6  5 7  x   1  35  x   410  x 

11

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Εφαρμογές των εξισώσεων στην επίλυση τύπων
Ασκήσεις
1.

Το διάστημα S που διανύει ένα κινητό με σταθερή ταχύτητα υ σε χρόνο t, βρίσκεται από τον τύπο S    t . Να επιλύσετε τον τύπο αυτό
α) ως προς υ
β) ως προς t.

2.

Να επιλύσετε τον τύπο S 

3.

To επιτόκιο Ε%, με το οποίο τοκίζουν οι τράπεζες κεφάλαιο Κ, για να αποδώσει σε Χ ημέρες ( το πολύ σε 180 ημέρες) τόκο Τ, βρίσκεται από τον τύπο
36.000  T
E
KX
α) Να επιλύσετε τον τύπο αυτό
i) ως προς Τ
ii) ως προς Κ
iii) ως προς Χ
β) Να συμπληρώσετε τον πίνακα:
E%
T
K
X σε ημέρες

4.

1
  t 2 ως προς α.
2

18
9.000
72.000
180

12.000
40

150

1
Να επιλύσετε τον τύπο E  mgh  m 2
2
α) ως προς h
β) ως προς g

5.

Να επιλύσετε τον τύπο R  2    L
α) ως προς ν
β) ως προς L

6.

Να επιλύσετε τον τύπο I 
α) ως προς U

7.

20
3.000

Να επιλύσετε τον τύπο
α) ως προς α

U
 L
β) ως προς ω

γ) ως προς L.

1 1 2
 
  R
β) ως προς β

γ) ως προς R.

12

12
4.000
100.000

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Εφαρμογές των εξισώσεων στη λύση προβλημάτων
Ασκήσεις
1.

Αν το τριπλάσιο της ηλικίας του Γιώργου αυξηθεί κατά 3 έτη βρίσκουμε 54 έτη.
Να βρεθεί η ηλικία του Γιώργου.

2.

Να βρείτε έναν αριθμό του οποίου το τετραπλάσιο, αν ελαττωθεί κατά 20,4 θα
μας δώσει τον αριθμό 86,8.

3.

Η Βάσω ξόδεψε τα

2
των χρημάτων της, και της έμειναν 140 €. Πόσα χρήματα
7

είχε η Βάσω;

4.

Η Σεβαστή είπε: «Αν το επταπλάσιο των μήλων που έχω ελαττωθεί κατά 15
μήλα, θα βρω τα μισά των μήλων μου αυξημένα κατά 50 μήλα».Πόσα μήλα είχε η Σεβαστή;

5.

Ένας κτηνοτρόφος έχει 40 ζώα. Από αυτά μερικά είναι κατσίκια και τα υπόλοιπα κότες. Αν το πλήθος των ποδιών τους είναι 94, να βρείτε πόσα είναι τα
κατσίκια και πόσες οι κότες.

6.

Σε μια συναυλία το κανονικό εισιτήριο είναι 9€ και το φοιτητικό 5€. Οι φοιτητές ήταν 50 λιγότεροι από τους άλλους θεατές, και οι συνολικές εισπράξεις έφτασαν τα 955€. Πόσοι ήταν οι φοιτητές και πόσοι οι άλλοι θεατές στη συναυλία;

7.

Μια μητέρα είναι 29 χρονών, και η κόρη της είναι 5 χρονών. Μετά από πόσα
χρόνια η ηλικία της μητέρας θα είναι διπλάσια από την ηλικία της κόρης;

8.

Σε μια γιορτή πήραν μέρος 198 άτομα, άντρες γυναίκες και παιδιά. Οι άντρες
ήταν διπλάσιοι από τις γυναίκες και τα παιδιά τετραπλάσια από τους άντρες. Να
βρείτε πόσοι άντρες πήραν μέρος στην γιορτή, πόσες γυναίκες και πόσα παιδιά.

9.

Τρεις συνεταίροι κέρδισαν από μια εργασία 1.544€. Ο δεύτερος πήρε 16% περισσότερα από τον πρώτο και ο τρίτος 20% λιγότερα από τον δεύτερο. Πόσα
χρήματα πήρε ο καθένας;

10. Ένας έμπορος ανάμειξε 80 κιλά λάδι των 7,50 €. το κιλό με 100 κιλά λάδι των

12 €. το κιλό. Πόσο πρέπει να πουλάει ο έμπορος το κάθε κιλό λάδι του μίγματος;

11. Το 14% του όγκου ενός τύπου κρασιού είναι οινόπνευμα. Πόσο νερό πρέπει να
προστεθεί σε 39 λίτρα του κρασιού αυτού, ώστε η περιεκτικότητά του σε οινόπνευμα να γίνει 12%;

13

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Επίλυση ανισώσεων
Ασκήσεις
1.

Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις, και να παραστήσετε τη λύση καθεμιάς σε
έναν άξονα.
α) 3x<6
β) 8-2x<12
γ) –4x+3>-5x-2
δ) –x-2x+5>-10
ε) –14-2(x-1)<x
στ)1<-x-17-18x

2.

Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις:
x 2 x 3
α)

3
4
x 3x  1 9
γ) 3x  

5
4
5

3.

Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις:
2  x 2x  3 x  5
α)


2
5
4
x  3 7x  3 7  x
γ)


5
2
2

β)

x2 x x
 
3
4 2

δ) 5x  1  x  22x  8

2x  1 3x  4
x

  5
3
4
12
2x  1
1 3x  2
δ) 1 
 
3
2
4
β)

4.

Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:
5x
 3x  14 και  3x  4  6
α)
3
5x  4
x
β) 4x  1   8 και 2x  1 
2
3

5.

Να βρείτε τους ακέραιους αριθμούς που είναι κοινές λύσεις των ανισώσεων:
2x  1 x

α) 3x  5  2x  1 και
3
2
x
x  5 x 1
 2x  2   x

β)  2 
και
3
2
4

14

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Εφαρμογές των ανισώσεων στη λύση προβλημάτων
Ασκήσεις
1.

Το πάγιο ποσό στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού είναι 4,50 €, και το κάθε

m 3 κοστίζει 1,04 €. Πόσα το πολύ m 3 μπορούμε να καταναλώσουμε, για να
πληρώσουμε το πολύ 40€;

2.

Το πλήθος των στρατιωτών ενός τάγματος είναι μεγαλύτερο από 452 και μικρότερο από 456. Στη δοκιμή της παρέλασης παρατάχθηκαν σε εξάδες, και περίσσεψαν 4, που δεν παρέλασαν. Πόσοι είναι οι στρατιώτες του τάγματος;

3.

Να βρεθεί ο μικρότερος ακέραιος αριθμός που αν προστεθεί στον αριθμητή του
2
κλάσματος
δίνει έναν αριθμό μεγαλύτερο του –10.
7

4.

Να βρεθεί ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός που επαληθεύει την ανίσωση:
2x  1 x  2

1
3
4

15

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Ερωτήσεις
1.

Τι ονομάζουμε λύση ή ρίζα μιας εξίσωσης;

2.

Υπάρχουν εξισώσεις που δεν έχουν λύσεις; Αν ναι, πως λέγονται αυτές; Δώστε
ένα παράδειγμα μιας τέτοιας εξίσωσης.

3.

Υπάρχουν εξισώσεις που έχουν λύση τον οποιοδήποτε ρητό αριθμό; Αν ναι,
πως λέγονται αυτές; Δώστε ένα παράδειγμα μιας τέτοιας εξίσωσης.

4.

Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά, ώστε να προκύψουν αληθής προτάσεις:
α) Αν αx=β με α  0, τότε x=…
β) Αν αx=β με α=0 και β  0, τότε η εξίσωση είναι………
γ) Αν αx=β με α=0 και β=0, τότε η εξίσωση είναι………

5.

Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά, ώστε να προκύψουν αληθής προτάσεις:
α) Αν αx>β με α>0, τότε x……
β) Αν αx>β με α<0, τότε x……
γ) Αν αx>β με α=0 και β>0, τότε η ανίσωση είναι………
δ) Αν αx>β με α=0 και β<0, τότε η ανίσωση αληθεύει………
ε) Αν αx=β με α=0 και β=0, τότε η ανίσωση είναι………

6.

Τοποθετήστε μέσα στο  τον κατάλληλο αριθμό, ώστε η ανίσωση   x  1 να
μην έχει λύση.

7.

Τοποθετήστε μέσα στο  τον κατάλληλο αριθμό, ώστε η ανίσωση   x  21 να
αληθεύει για κάθε ρητό.

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό-Λάθος»
Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι
σωστή, ή το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1. Η εξίσωση x+α=β έχει μια μόνο λύση.
Σ
Λ
2.

Η εξίσωση x-7=-5 έχει λύση τον αριθμό –2.

Σ

Λ

3.

Αν   0 , τότε η εξίσωση   x   έχει μοναδική λύση.

Σ

Λ

4.

Η εξίσωση –3x=6 έχει λύση τον αριθμό –2.

Σ

Λ

5.

Αν   0 , τότε η λύση της εξίσωσης   x   είναι ο αριθμός

Σ

Λ

6.

Αν   0 , τότε η εξίσωση 0  x   έχει λύση.

Σ

Λ

16


.

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

7.

Η εξίσωση 0  x  1 δεν είναι αδύνατη.

Σ

Λ

8.

Η εξίσωση 0  x  0 έχει άπειρες λύσεις.

Σ

Λ

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Αν   0 , τότε η εξίσωση   x   :
2.

3.

4.

5.

Α. είναι αδύνατη

Β. έχει μια μόνο λύση

Η εξίσωση 0  x  2 έχει:
Α. δύο λύσεις
Γ. καμία λύση

Β. μια μόνο λύση
Δ. άπειρες λύσεις

Η εξίσωση 0  x  0 έχει:
Α. δύο λύσεις
Γ. καμία λύση

Β. μια μόνο λύση
Δ. άπειρες λύσεις

Αν αx>β με α>0, τότε:


Α. x<
Β. x>


Αν αx>β με α<0, τότε:


Α. x<
Β. x>

Γ. x<αβ

Δ. x>β-α

Γ. x<αβ

Δ. x>β-α

6.

Η ανίσωση 0x<-3 έχει:
Α. δύο λύσεις
Γ. καμία λύση

Β. μια μόνο λύση
Δ. άπειρες λύσεις

7.

Η ανίσωση 0x  -1 έχει:
Α. δύο λύσεις
Γ. καμία λύση

Β. μια μόνο λύση
Δ. άπειρες λύσεις

17

Γ. είναι αόριστη.

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Ερωτήσεις αντιστοίχισης
Να συνδέσετε κάθε εξίσωση ή ανίσωση της στήλης Α, με τη σωστή απάντηση – λύση που υπάρχει στη στήλη Β.
Στήλη Α
1.

 3x 

x
5
2

Στήλη Β
I.
x>-4
II.

αδύνατη εξίσωση

III.

x<-4

2.

x-2x-3x=10x

3.

3x+7>x-1

IV.

αόριστη εξίσωση

4.

8-3x>x

V.

x=-2

5.

0x=-4

VI.

x=0

6.

0x=0

VII. x<2
VIII. αδύνατη ανίσωση

7.

0x<-1

IX.

18

x>2

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

To Πυθαγόρειο Θεώρημα

Ασκήσεις
1.

Οι πλευρές ενός τριγώνου έχουν μήκη 9m, 15m και 12m. Να εξετάσετε αν το
τρίγωνο αυτό είναι ορθογώνιο.

2.

Στον παρακάτω πίνακα τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ είναι οι πλευˆ  90 .Να συμπληρώσετε τον πίνακα
ρές ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ με A
αυτό.
ΑΒ
ΑΓ
ΒΓ

6
8

11

20

14,6

29

16
30

24
74

3.

ˆ  90 και ΑΒ=7 cm. Να
Ένα ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχει A
υπολογίσετε το εμβαδόν του τετραγώνου που έχει πλευρά την υποτείνουσα ΒΓ.

4.

Το μήκος της πλευράς ενός ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ είναι 12 m. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τετραγώνου που έχει πλευρά το ύψος ΑΔ.

Τετραγωνική ρίζα θετικού ρητού
Ασκήσεις
1.

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες:
α) 16 
β) 0,16 

γ)

δ) 121 

στ) 12100 

ζ)

225 

ε) 1,21 
η)

2,25 

θ)

19

0,0016 

22500 

Επιμέλεια: Βαρελά Μαργαρίτα

2.

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες:
1
1
α)
β)


900
9
δ)

3.

4.

100

81

ε)

64

49

γ)
στ)

25

9

36

2500

Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς ενός τετραγώνου το οποίο έχει εμβαδόν:
α) 144 m 2

β) 1,44m m 2

γ) 10.000c m 2

δ) 400 m 2

ε) 6,25d m 2

στ) 0,0081k m 2

Στον παρακάτω πίνακα τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ είναι οι πλευˆ  90 .Να συμπληρώσετε τον πίνακα
ρές ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ με A
αυτό.
ΑΒ
ΑΓ
ΒΓ

3

24

40

1,1

5

25

41

6,1

2,4
0,7

5.

Ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) έχει εμβαδόν 60 m 2 και βάση ΒΓ=10m.
Να υπολογίσετε:
α) Το μήκος του ύψους ΑΔ.
β) Το μήκος της πλευράς του ΑΒ.

6.

Ένα ορθογώνιο ΑΒΓΔ έχει πλευρά ΑΒ=9,6cm και διαγώνιο ΑΓ=14,6cm. Να
υπολογίσετε:
α) Το μήκος της πλευράς ΒΓ.
β) Το εμβαδόν του ορθογωνίου.

Άρρητοι αριθμοί
Ασκήσεις

1.

Να βρείτε με προσέγγιση χιλιοστού ( με τη βοήθεια του σχετικού πίνακα )
καθεμιά από τις παρακάτω τετραγωνικές ρίζες:
α) 10
β) 1000
γ) 5
δ) 500
ε) 477
στ) 47700

20

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

2.

Στον παρακάτω πίνακα τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ είναι οι πλευˆ  90 .Να συμπληρώσετε τον πίνακα
ρές ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ με A
αυτό.
ΑΒ
ΑΓ
ΒΓ

3.

4.

5.

15
8

1

4,5

2,6

5,5

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα και να συγκρίνετε τα στοιχεία της 5ης
και 6ης στήλης. Τι συμπέρασμα προκύπτει;
α

β

9
0,36
1
100

16
0,64
1
16

 

 

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα και να συγκρίνετε τα στοιχεία της 5 ης
και 6ης στήλης. Τι συμπέρασμα προκύπτει;
α

β

64
1,69
36

4
0,01
0,04

: 

 :

82  1 

 14 

Να υπολογίσετε τους αριθμούς Κ και Λ όταν:

K  25 2 

 92  

16

2 και  

 82 

 3
 
 4

2

6.

Το μήκος της πλευράς ενός ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ είναι 6 m. Να υπολογίσετε το μήκος του ύψους του ΑΔ, και το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.

7.

Ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) έχει περίμετρο 60m και βάση ΒΓ=14m.
Να υπολογίσετε το εμβαδόν του.

8.

Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει μήκη πλευρών ΑΒ= 5cm , ΑΓ= 6cm και ΒΓ= 11cm .
Να εξετάσετε αν το τρίγωνο αυτό είναι ορθογώνιο.

9.

Ένα τρίγωνο ΚΛΜ έχει μήκη πλευρών ΚΛ= 10cm , ΚΜ= 12cm και
ΛΜ= 23cm . Να εξετάσετε αν το τρίγωνο αυτό είναι ορθογώνιο.

21

Επιμέλεια: Βαρελά Μαργαρίτα

Οι πραγματικοί αριθμοί

Ασκήσεις
1.

Πάνω στην ευθεία των πραγματικών αριθμών να σημειώσετε το σημείο που
αντιστοιχεί στον αριθμό 40
α) Με προσέγγιση ρητού.
β) Με κανόνα και διαβήτη.
Υπόδειξη: Να εκφράσετε τον αριθμό 40 ως άθροισμα τετραγώνων δύο φυσικών
αριθμών.

2.

Να συμπληρώσετε τα  με το κατάλληλη από τα σύμβολα >, <, =, ώστε να
προκύψουν αληθής σχέσεις:
α) 9  25  9  25
β) 9  25  9  25
γ) 2  18  2  18
δ) 2  18  2  18

3.

Να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις:
α) 3 8  4 8  2 8
β) 2 10  3 2  5 10  2

 

γ) 4 2 13  3 6  6 2 6  13  2 13

4.

δ)

4 32 3
12 3

Αν ο θετικός αριθμός x είναι μικρότερος από τον θετικό αριθμό y, να επαληθεύσετε με δύο δικά σας παραδείγματα ότι: x  y

22

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Συντεταγμένες στο επίπεδο
Ασκήσεις
1.

Σε τετραγωνισμένο χαρτί να σχεδιάσετε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων και
να σημειώσετε τις θέσεις των σημείων:
 3

B  , 3 
 3,5, 1
A 3, 2
 2

6

  1, 
2,4, 0
0,  1,5
5

2.

Σε ένα σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις ευθείες που ορίζουν τα σημεία:
α) Α(3, 2) και Β(2, 0).
β) Γ(-1, 2) και Ο(0, 0).
γ) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Μ, στο οποίο τέμνονται οι ευθείες
ΑΒ και ΓΟ.
δ) Ποιες είναι οι αποστάσεις του σημείου Μ από τους άξονες;

3.

Να βρεθεί η απόσταση του σημείου Α(2,4 , 1) από την αρχή Ο(0, 0) των αξόνων.

4.

Να υπολογίσετε το x ώστε:
α) Το σημείο Κ(-3x, x-2) να είναι σημείο του άξονα x x .
β) Το σημείο Λ(x+3, 2x) να είναι σημείο του άξονα yy .

5.

Να καθορίσετε σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται καθένα από τα σημεία:
Α(-2, -4),
Β(-1, 3),
Γ(4, 3) και Δ(1, -1).

6.

Να υπολογίσετε την απόσταση των σημείων Κ(1, 1) και Λ(2, 5).

7.

Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων με αρχή Ο σχεδιάζουμε το ευθύγραμμο
τμήμα ΑΒ με Α(1, 4) και Β(-3, 2). Σχεδιάζουμε το τμήμα ΑΟ και το προεκτείνουμε κατά τμήμα ΟΑ=ΟΑ. Σχεδιάζουμε το τμήμα ΒΟ και το προεκτείνουμε
κατά τμήμα ΟΒ=ΟΒ. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Α και Β
αντίστοιχα.

23

Επιμέλεια: Βαρελά Μαργαρίτα

Ερωτήσεις
1.

Έστω α, β, γ τα μήκη των καθέτων πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου και α
το μήκος της υποτείνουσάς του. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω σχέσεις:
2   
2   
2   

2.

Αν σε ένα τρίγωνο ΚΛΜ ισχύει K2  M 2  MK2 τότε:
α) Τι συμπέρασμα προκύπτει για το τρίγωνο ΚΛΜ;
ˆ , ˆ και 
ˆ ;
β) Τι είδους γωνία είναι καθεμιά από τις K

3.

Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει AB2  B 2   2 τότε:
α) Τι συμπέρασμα προκύπτει για το τρίγωνο ΑΒΓ;
ˆ και γιατί;
β) Τι είδους γωνία είναι η 

4.

Μπορεί ένας άρρητος αριθμός να γραφεί ως κλάσμα της μορφής 
μ, ν φυσικούς αριθμούς και   0 ;ή  με

5.

Τι είναι τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α; Δώστε ένα παράδειγμα.

6.

Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά για να προκύψουν αληθής προτάσεις:
α) Αν α θετικός ρητός και   x τότε α=…
β) Αν β θετικός ρητός και y 2   τότε y=…
γ) Αν α θετικός ρητός τότε

  2  

7.

Αν α, β (   0 ,   0 ) είναι πραγματικοί αριθμοί, που βρίσκονται τα σημεία
που παριστάνουν τα διατεταγμένα ζεύγη (α, 0), (0, β) και (0, 0);

8.

Αν α, β (   0 ,   0 ) είναι πραγματικοί αριθμοί και το σημείο Α(α, β) ανήκει
στο τρίτο τεταρτημόριο, τότε σε ποιο τεταρτημόριο ανήκει καθένα από τα σημεία: Β(-α, β), Γ(-α, -β) και Δ(α, -β); Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό-Λάθος»
Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι
σωστή, ή το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1.

Κάθε ρητός είναι πραγματικός αριθμός.

Σ

Λ

2.

Κάθε πραγματικός αριθμός είναι άρρητος.

Σ

Λ

3.

Ο αριθμός 121 είναι άρρητος.

Σ

Λ

24

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

4.

Ο αριθμός 160 είναι άρρητος.

Σ

5.

Αν α είναι το μήκος της υποτείνουσας και β, γ τα μήκη των καθέτων πλευρών
ορθογωνίου τριγώνου τότε ισχύει:  2   2   2 .

6.

Αν το μήκος της πλευράς ενός τετραγώνου είναι

Σ

Λ

Λ

2 cm τότε το μήκος της

διαγωνίου του είναι 2 2 cm .

Σ

Λ

7.

Το τρίγωνο που οι πλευρές του έχουν μήκη 3 cm, 5 cm και 4 cm είναι ορθογώνιο.
Σ
Λ

8.

Αν η διαγώνιος ενός τετραγώνου έχει μήκος
μήκος 4 cm.

32 cm τότε η πλευρά του έχει
Σ
Λ

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.

H

25 είναι ο αριθμός:

Α. -5

2.

3.
4.
5.

Γ. 5 2

Β. 5

Ο αριθμός 13 είναι:
Α. ακέραιος
Γ. φυσικός
Η παράσταση
Α. 9

Δ. 25

Β. θετικός ρητός
Δ. άρρητος

81  32 αντιπροσωπεύει τον αριθμό:
Β. –9
Γ. 0

Ο πλησιέστερος φυσικός αριθμός στον αριθμό 122 είναι ο:
Α. 12
Β. 11
Γ. 10
Ο αριθμός  9   10 είναι:
Α. πραγματικός αριθμός
Γ. θετικός ρητός

Β. αρνητικός αριθμός
Δ. ακέραιος

25

Δ. 10

Δ. 13

Επιμέλεια: Βαρελά Μαργαρίτα

Ερωτήσεις αντιστοίχισης
Να συνδέσετε κάθε παράσταση της στήλης Α, με τον αριθμό της στήλης
Β, με τον οποίο είναι ίση.
Στήλη Α
1.  25  8

Στήλη Β
I.

3

II.

34

III.

16

2.

 132

3.

125  45

4.

81 : 32

IV.

-13

1
  5
25

V.

0

5.

VI.

2

6.

36  64

7.

121  81

8.

VII. -2
VIII. 13

 99  44  11

9.

25 2 

 92

10.

25 2 

 92

IX.

–1

X.

8 5

Ερωτήσεις διάταξης
Να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς:
1.

20 ,

2.

 5   5 ,

9,

4,

16 ,

7,

82
,
3

72 : 2 ,

26

12
5,4

61
10

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Τριγωνομετρία
Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων
Ασκήσεις
1.

Δίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με πλευρές ΑΒ=9m και
ΑΔ=40m. Να υπολογίσετε τους λόγους:
         
 

,
,
,
και
.






2.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ=130m και ύψος ΑΔ=126m. Να

υπολογίσετε το λόγο
.


3.

Ο λόγος ενός ευθύγραμμου τμήματος α προς ένα ευθύγραμμο τμήμα β είναι ο
αριθμός 1,75. Να υπολογίσετε:

α) το λόγο
και β) ποιο μέρος του α είναι το ευθύγραμμο τμήμα β.

4.

Να υπολογίσετε το λόγο

5.

Ο λόγος του ύψους α του Γιώργου προς το ύψος β του γιου του είναι 3. Να απο

3

 4 και β)
δείξετε ότι:
α)
 4

6.

Αν α, β, γ και δ είναι ευθύγραμμα τμήματα τέτοια ώστε


δυο ευθυγράμμων τμημάτων λ και μ χρησιμοποιώ
ντας τα παρακάτω δεδομένα:
2
α) λ=0,4μ
β) μ=5λ
γ)   
7

να υπολογίσετε τους λόγους:


,


και
 2,  3,  4.

7.

Αν γνωρίζετε ότι ο λόγος ενός ευθύγραμμου τμήματος α προς ένα ευθύγραμμο
2
2
2
τμήμα β είναι , να υπολογίσετε τους λόγους: α)
β)
.
9
9
27

8.

Αν για τα ευθύγραμμα τμήματα α, β ισχύει
α<β.

27


 2 , τότε να εξετάσετε αν ισχύει

Επιμέλεια: Βαρελά Μαργαρίτα

Εφαπτομένη οξείας γωνίας – Κλίση ευθείας
Ασκήσεις

1.

Να υπολογίσετε την εφαπτομένη καθεμιάς οξείας γωνίας του καθενός από τα
παρακάτω τρίγωνα:

65m

7m

53m
97m

3m
2800cm

2.

Αν η κλίση του
δρόμου ΔΕ είναι 28%,
να υπολογίσετε πόσα
μέτρα είναι ψηλότερα
το σημείο Ε από το
σημείο Ζ.

Ε

Δ

66m

Ζ

3.

ˆ τέτοια ώστε εφω=0,8.
Να κατασκευάσετε μια γωνία 

4.

ˆ  90 είναι ΑΒ=6m και εφΓ=0,64. Να υπολοΣε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 
γίσετε το μήκος της πλευράς ΑΓ.

5.

ˆ  90 είναι ΑΒ=0,25ΑΓ. Να υπολογίσετε την
Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 
εφΒ και την εφΓ.

28

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας
Ασκήσεις
1.

Να υπολογίσετε το ημίτονο και το συνημίτονο καθεμιάς οξείας γωνίας του
καθενός από τα παρακάτω τρίγωνα:
16m

30m

40m

106mm

9m
56mm

10
1
β)   .
16
2

2.

Να κατασκευάσετε μια γωνία φ ,ώστε να ισχύει α)  

3.

ˆ  90 , και πλευρές ΑΒ=γ, ΒΓ=α και
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 
ΑΓ=β. Να αποδείξετε ότι:

α) 2   2   1 β)   
γ)  
.


4.

ˆ  90 ,   7 και ΑΓ=14m. Να
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 
25
υπολογίσετε:
α) Το ημΓ και β) Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ

Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 30 , 45 και 60
Ασκήσεις
1.

ˆ  30 . Να
Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ με διαγώνιο ΑΓ=4,5m και γωνία 
υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών του.

29

Επιμέλεια: Βαρελά Μαργαρίτα

2.

Να υπολογιστεί ο πραγματικός αριθμός που αντιπροσωπεύει η παράσταση:
60  30  2 45  52 30 .

3.

Να υπολογιστεί ο πραγματικός αριθμός που αντιπροσωπεύει η παράσταση:
45  30  60   30  45  60   30   45  60 .

4.

Παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ έχει πλευρά ΑΒ=10m, περίμετρο 28m και γωνία
ˆ  45 . Να υπολογίσετε το εμβαδόν του.

5.

Τραπέζιο ΑΒΓΔ με βάσεις ΑΒ και ΓΔ έχει μήκη πλευρών ΑΒ= 2m, AΔ=3m και
γωνίες ˆ  30 και ˆ  60 . Να υπολογίσετε το εμβαδόν του.

Ερωτήσεις
1.

Τι ονομάζουμε κλίση ενός δρόμου; Πως εκφράζεται συνήθως η κλίση ενός
δρόμου; Δώστε ένα παράδειγμα.

2.

Ποια είναι η κλίση ενός οριζόντιου δρόμου; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

3.

Τι ονομάζουμε εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ενός ορθογώνιου τριγώνου;

4.

Πως μεταβάλλεται η εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας όταν μεταβάλλεται η
γωνία;

5.

Τι ονομάζουμε ημίτονο μιας οξείας γωνίας ενός ορθογώνιου τριγώνου;
ˆ  90 . Με τι ισούται το ημΒ και
Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A
το ημΓ;

6.

Τι ονομάζουμε συνημίτονο μιας οξείας γωνίας ενός ορθογώνιου τριγώνου;
ˆ  90 . Με τι ισούται το συνΒ και
Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A
το συνΓ;

7.

ˆ  90 και δικαιολογήστε τις
Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A
ανισώσεις:
α) 0<ημΒ<1
β) 0<συνΒ<1

8.

Πως μεταβάλλεται το ημίτονο μιας οξείας γωνίας όταν μεταβάλλεται η γωνία;

9.

Πως μεταβάλλεται το συνημίτονο μιας οξείας γωνίας όταν μεταβάλλεται η
γωνία;

10. Αν ω είναι μια οξεία γωνία ενός ορθογωνίου τριγώνου, να αποδείξετε ότι:
α) 2   2   1

β)  

30


.


Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό-Λάθος»
Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι
σωστή, ή το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1.

Ο λόγος της πλευράς α ενός τετραγώνου προς την διαγώνιό του δ είναι ένα
ευθύγραμμο τμήμα.
Σ
Λ

2.

ˆ  90 ισχύει   
Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A


Σ

Λ

3.

ˆ  90 ισχύει   
Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A


Σ

Λ

4.

ˆ  90 ισχύει   
Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A


Σ

Λ

5.

Για κάθε οξεία γωνία ω ενός ορθογωνίου τριγώνου ισχύει 0<ημω<1 Σ

Λ

6.

Για κάθε οξεία γωνία ω ενός ορθογωνίου τριγώνου ισχύει συνω>1 Σ

Λ

7.

Για κάθε οξεία γωνία ω ενός ορθογωνίου τριγώνου ισχύει 0<εφω<1 Σ

Λ

8.

Αν ω είναι μια οξεία γωνία ενός ορθογωνίου τριγώνου, τότε ισχύει
Σ
2   2   1

Λ

9.

Αν ω είναι μια οξεία γωνία ενός ορθογωνίου τριγώνου, τότε ισχύει

Σ
 


10. Ισχύει εφ 45 =1

Λ

Σ

Λ

3
2

Σ

Λ

12. Ισχύει εφ 60 = 3

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

11. Ισχύει εφ 30 =

13. Ισχύει ημ 60 =

1
2

14. Ισχύει συν 60 =

1
2

15. Ισχύει ημ 60 =συν 30

31

Επιμέλεια: Βαρελά Μαργαρίτα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.

Αν για τις οξείες γωνίες α και β ισχύει α<β , τότε:
Α. εφα<εφβ
Β. εφα=εφβ

Γ.εφβ<εφα

2.

Αν για τις οξείες γωνίες α και β ισχύει α<β , τότε:
Α. ημα<ημβ
Β.ημα=ημβ

Γ. ημα>ημβ

3.

Αν για τις οξείες γωνίες α και β ισχύει α<β , τότε::
Α. συνα<συνβ
Β. συνα=συνβ

Γ. συνα>συνβ

4.

Για κάθε οξεία γωνία ω ισχύει:
Α. ημω>1
Β. ημω<-1

Γ. ημω>2

Δ. 0<ημω<1

5.

Για κάθε οξεία γωνία ω ισχύει:
Α. συνω>1
Β. συνω<-1

Γ. συνω>2

Δ. 0<συνω<1

6.

Για τις οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ ισχύει:
1
1
Α. εφΒ=εφΓ
Β.    
Γ.  :   1
Δ.  

2

Ερωτήσεις αντιστοίχισης
Να συνδέσετε κάθε παράσταση της στήλης Α, με τον αριθμό της στήλης
Β, με τον οποίο είναι ίση.
Στήλη Α

Στήλη Β

1.

εφ 30

I.

2.

ημ 30

II.

3.

συν 30

III.

4.

ημ 45

5.

εφ 45

6.

2  3  45  60

7.

3  60  60

2
2
2

3
3

IV.

3

V.

1
2

VI.

1

VII. 1,5
VIII.
32

3
2

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Ερωτήσεις διάταξης
Να διατάξετε από την μικρότερη προς την μεγαλύτερη τις παραστάσεις
Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ.
  60  60  60
  2 30  2 30

  2 60   2 60
  30  60  45

  2 60  2 30

   2 60  2 30

33

1

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Συναρτήσεις
Συναρτήσεις
Ασκήσεις
1.

Η μέση αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων το έτος 2001 ήταν
3%. Να εκφράσετε το νέο μισθό y ενός δημοσίου υπαλλήλου ( μετά την αύξηση), ως συνάρτηση του παλιού του μισθού x ( πριν την αύξηση).

2.

Δίνεται η συνάρτηση με τύπο y=x3. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα
τιμών της:
x
y

-3

-2

-1

0

1

2

3

3.

Ένας γεωργός καλλιεργεί 600 m2 ενός αγρού εκτάσεως 15 στρεμμάτων σε μια
ώρα.
α) Να εκφράσετε το εμβαδόν Ε της επιφάνειας που καλλιεργεί ως συνάρτηση
του χρόνου t.
β) Να βρείτε πόσες ώρες πρέπει να εργαστεί με τον ίδιο ρυθμό ο γεωργός για να
τελειώσει τον αγρό αυτό.

4.

Τα έσοδα y και τα έξοδα z ( σε €) μιας οικογένειας εκφράζονται συναρτήσει
του χρόνου t ( σε ημέρες) από τους τύπους
y=18t+24 και z=6t+18 αντίστοιχα.
α) Να εκφράσετε την αποταμίευση x της οικογένειας ως συνάρτηση του χρόνου
t.
β) Να βρείτε σε πόσο χρόνο η οικογένεια θα έχει αποταμιεύσει 2.000€.

5.

Οι τύποι δύο συναρτήσεων είναι y=3x-4 και z=-x2 +3. Να συμπληρώσετε τον
παρακάτω πίνακα:
x
y
z

6.

-3

-1

Δίνεται η συνάρτηση y 

-0,5

0

0,5

1

2,5

5x  1
. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πί3

νακα:
x
y

7.

-3

-2

0

3

8

4
-12

Να κάνετε την γραφική παράσταση της συνάρτησης με τύπο y=-2x2 δίνοντας
στο x

35

Επιμέλεια: Βαρελά Μαργαρίτα
α) ακέραιες τιμές
β) καθεμιά από τις τιμές -2,

8.

9.

-1,5, -1,

-0,5,

0,

1,

1,5,

2.

1
Να κάνετε την γραφική παράσταση της συνάρτησης με τύπο y    x 2 όταν
4
α) 3  x  3 και ο x να είναι ακέραιος
β) 4  x  4 και ο x να είναι πραγματικός.
Να κάνετε την γραφική παράσταση της συνάρτησης με τύπο y 

1
δίνοντας
x

1 1
1
,
,
, 1, 2 και 4. Ποιος αριθμός
8 4
2
απαγορεύεται να αντικαταστήσει την μεταβλητή x;
στο x καθεμιά από τις τιμές

Ανάλογα ποσά - H συνάρτηση y=αx
Ασκήσεις
1.

Αν από 3 κιλά σταφύλια γίνονται 1,2 κιλά κρασί, να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα και να βρείτε:
α) Τον τύπο που εκφράζει την μεταβλητή y με την μεταβλητή x.
β) Τον τύπο που εκφράζει την μεταβλητή x με την μεταβλητή y.
Βάρος σταφυλιών
x (σε Kg)
Βάρος κρασιού
y (σε Kg)

3
1,2

400
2,8

0,6

1000
240

2.

Στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων xOy να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων με τύπους
3
2
α) y  x και β) y   x .
2
3
όταν ο x είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός από τον –6 μέχρι και τον 6.

3.

Στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων xOy να χαράξετε τις γραφικές
παραστάσεις των συναρτήσεων με τύπους
α) y  3x και β) y  0,8x
όταν ο x είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός από τον –2 μέχρι και τον 2.

4.

Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων xOy να χαράξετε την ευθεία ε1 που ορίζουν
τα σημεία Ο(0,0) και Α(-1,2). Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης που έχει ως
γραφική παράσταση την ευθεία ε1.

36

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

5.

Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων xOy, να χαράξετε την ημιευθεία Οt που ορίζουν τα σημεία Ο(0,0) και Α(1, 3 ) και να βρείτε:
ˆ .
α) Την εφαπτομένη της γωνίας xOt
ˆ .
β) Τη γωνία xOt
γ) Τον τύπο της συνάρτησης που έχει ως γραφική παράσταση την ευθεία που
ορίζουν τα σημεία Ο και Α.

Ανάλογα ποσά
Ασκήσεις
1.

Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:
0, 7
x
x x  7
3 x2
48 12
x 48

α) 
β)
γ)
δ) 
ε)


6, 7 134
4
30 x
5
2
12
5
3

2.

Υποθέτουμε ότι η μεταβλητή «βάρος θαλασσινού νερού» είναι ανάλογη με την
μεταβλητή «βάρος παραγόμενου χλωριούχου νατρίου (κοινό αλάτι)» και ότι το
3,1% του βάρους του θαλασσινού νερού είναι αλάτι. Να υπολογίσετε από πόσους τόνους θαλασσινού νερού μπορούμε να πάρουμε 1.426 κιλά αλάτι.

3.

Τρεις φίλοι έκαναν μια επιχείρηση και διέθεσαν το ίδιο ποσό. Τα χρήματα του
πρώτου έμειναν στην επιχείρηση 8 μήνες, του δεύτερου 10 μήνες και του τρίτου
16 μήνες. Από την επιχείρηση κέρδισαν 34.000 ευρώ. Πόσα χρήματα από το
κέρδος αυτό αναλογούν στον καθένα;

4.

Να βρείτε τρεις αριθμούς που έχουν άθροισμα 17 και είναι ανάλογοι προς τους
αριθμούς: –3,
3 και 1- 3 αντίστοιχα.

5.

Μια φωτογραφία δείχνει ένα δέντρο με σμίκρυνση

6.

Σε μια αεροφωτογραφία τα 20m απεικονίζονται σε 1cm. Αν μια κυκλική πλατεία έχει ακτίνα 72m, να υπολογίσετε την διάμετρο της πλατείας στην αεροφωτογραφία αυτή.

7.

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

1
. Αν τι ύψος του δέ240
ντρου στη φωτογραφία είναι 6cm, να υπολογίσετε το πραγματικό ύψος του δέντρου.

Κλίμακα
1:4
5:3
7:200

Μήκος στο σχέδιο
6cm

8cm
3dm

37

Πραγματικό μήκος
6cm
40cm
40Km
9km

Επιμέλεια: Βαρελά Μαργαρίτα

H συνάρτηση με τύπο y=αx+β
Ασκήσεις
1.

Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων xOy να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y=x+3
α) Όταν 3  x  3
β) Όταν η μεταβλητή x πάρει οποιαδήποτε πραγματική τιμή. Μπορείτε να τη
σχεδιάσετε ολόκληρη;

2.

Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων xOy να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y=3x, όπου x οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός. Στη
συνέχεια, χωρίς να κατασκευάσετε πίνακα τιμών, να σχεδιάσετε τη γραφική
παράσταση της συνάρτησης y=3x-2.

3.

Σε κατάλληλο σύστημα αξόνων xOy να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της
συνάρτησης y=-200x+200, όπου 3  x  3 .
Κάντε το ίδιο για τη συνάρτηση με τύπο y=0,03x+0,01 όπου 2  x  2 .

4.

Για την παρακολούθηση μιας ροκ συναυλίας, πληρώνουμε 5 ευρώ για κάθε
εισιτήριο και 1,30 ευρώ για κάθε αναψυκτικό. Ποιος είναι ο τύπος της συνάρτησης, που μας δίνει το ποσό που θα πληρώσει ένα άτομο στη συναυλία αυτή,
αν πάρει x αναψυκτικά;

5.

Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων xOy η γραφική παράσταση της
συνάρτησης y=-2x+6 τέμνει τους άξονες x x και yy στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Α και Β.

6.

Στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων xOy να χαράξετε τις γραφικές
παραστάσεις των συναρτήσεων με τύπους y  2x  7 και y  x  1 . Να
αποδείξετε ότι τέμνονται, και κατόπιν να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου
τομής των γραφικών αυτών παραστάσεων.

7.

Να βρείτε το σημείο τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων
y=3x-6 και y=-4x+1, χωρίς να κάνετε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις.

8.

Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων xOy η γραφική παράσταση μιας
συνάρτησης με τύπο y=λx+10 διέρχεται από το σημείο Α(-2,6). Να υπολογίσετε
τον αριθμό λ.

38

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Ποσά αντιστρόφως ανάλογα – Η συνάρτηση με τύπο y 


x

Ασκήσεις
1.

Να βρείτε ποιες από τις μεταβλητές των παρακάτω πινάκων είναι αντιστρόφως
ανάλογες και ποιες όχι.
Μήκος
ορθογωνίου
σε m
Πλάτος
ορθογωνίου
σε m
Α
Β

30

60

28

40

21

14

7

15

10,5

200
5

Γ
Δ

2.

20

100
10

40
20

32
25

25
40

80
12,5

16
50

400
2,5

6,4
125

62,5
16

60
13,4

12
66, 6

Σε μια κλήρωση ΛΟΤΤΟ μοιράστηκαν 378.000€ σε όσους πέτυχαν «εξάρι».
α) Να γράψετε τον τύπο της συνάρτησης που δίνει το ποσό y που κερδίζει κάθε
τυχερός με «εξάρι», σε σχέση με το πλήθος x των τυχερών.
β) Χρησιμοποιήστε την προηγούμενη συνάρτηση για να συμπληρώσετε τον πίνακα:
x
y σε €

3.

20
50

6

7

94.500

Η μέση ταχύτητα υ ενός κινητού και ο χρόνος t που απαιτείται για να διανύσει
μια απόσταση S είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
υ σε
Km/h
t σε h

60

90
5

45
8

100
9

4.

Αν ο Γιώργος ξοδεύει 18€ την ημέρα, τότε θα μπορέσει να κάνει καλοκαιρινές
διακοπές για 20 ημέρες. Να υπολογίσετε πόσες ημέρες διακοπών μπορεί να
κάνει με τα ίδια χρήματα, αν ξοδεύει 27€. την ημέρα.

5.

Πέντε βρύσες που έχουν την ίδια παροχή νερού γεμίζουν μια δεξαμενή σε 7
ώρες. Σε πόσες ώρες θα γεμίσει η δεξαμενή αυτή αν ανοιχτούν μόνο οι δύο
βρύσες;
39

Επιμέλεια: Βαρελά Μαργαρίτα

6.

Στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων xOy να σχεδιάσετε τις γραφικές παρα8
8
στάσεις των συναρτήσεων y  και y   . Έχουν οι γραφικές αυτές παραx
x
στάσεις κάποιο κοινό σημείο;

Ερωτήσεις
1.

Τι ονομάζουμε στα Μαθηματικά πραγματική συνάρτηση μιας πραγματικής
μεταβλητής; Πως δίνεται συνήθως μια συνάρτηση; Δώστε δύο παραδείγματα.

2.

Σε ποια περίπτωση λέμε ότι οι αριθμοί α, β είναι ανάλογοι με τους αριθμούς
γ,δ; Δώστε ένα παράδειγμα.

3.

Σε ποια περίπτωση δύο ποσά λέγονται ανάλογα; Σε ποια περίπτωση η μεταβλητή y είναι ανάλογη μιας μεταβλητής x; Τι γνωρίζετε για την γραφική παράσταση της συνάρτησης με τύπο y=αx;

4.

Τι γνωρίζετε για την γραφική παράσταση της συνάρτησης με τύπο y=αx+β;

5.

Δίνονται οι συναρτήσεις y=αx+β, y=αx-β και y=αx. (όπου   0,   0 ).
α) Τι συμπεραίνετε για τις γραφικές αυτών των συναρτήσεων όταν γίνουν στο
ίδιο σύστημα αξόνων;
β) Σε ποια σημεία οι γραφικές παραστάσεις των y=αx+β και y=αx-β τέμνουν το
άξονα yy ;

6.

Σε ποια περίπτωση δύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα; Σε ποια περίπτωση η μεταβλητή y είναι αντιστρόφως ανάλογη μιας μεταβλητής x; Τι γνω
ρίζετε για την γραφική παράσταση της συνάρτησης με τύπο y  ;
x

7.

α) Αν μια μεταβλητή y είναι ανάλογη μιας μεταβλητής x, τότε και η x είναι
ανάλογη της y; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
β) Αν μια μεταβλητή y είναι αντιστρόφως ανάλογη μιας μεταβλητής x, τότε και
η x είναι αντιστρόφως ανάλογη της y; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό-Λάθος»
Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι
σωστή, ή το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1.

Αν f  x   x 4  1 τότε f  3  f  3

Σ

Λ

2.

Αν y=4x-2 και y=-20, τότε x=-2

Σ

Λ

40

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

 
 λέγεται αναλογία
 

3.

Η ισότητα

Σ

Λ

4.

Αν

 
 , τότε       
 

Σ

Λ

5.

Αν

3 3
 3

 , τότε
4 4
 4

Σ

Λ

6.

Δύο ποσά Χ και Ψ λέγονται ανάλογα, όταν αυξάνοντας το ένα κατά ένα θετικό
αριθμό, αυξάνεται και το άλλο κατά τον ίδιο αριθμό.
Σ
Λ

7.

Αν ένα ποσό Ψ είναι ανάλογο με ένα ποσό Χ    0  , και x1 , y1 είναι δύο
οποιεσδήποτε αντίστοιχες τιμές τους, τότε y1    x1 ( α σταθερός αριθμός διάφορος του μηδενός)
Σ
Λ

8.

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=αx είναι μια ευθεία που διέρχεται
από το σημείο (0, α).
Σ
Λ

9.

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=αx+β είναι μια ευθεία που διέρχεται
από το σημείο (0, β).
Σ
Λ

10. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=αx+β τέμνει τη γραφική παράσταση
της συνάρτησης y=αx    0 

Σ

Λ

11. Αν ένα ποσό Ψ είναι αντιστρόφως ανάλογο με ένα ποσό Χ    0  , και x1 , y1
είναι δύο οποιεσδήποτε αντίστοιχες τιμές τους, τότε
μός διάφορος του μηδενός)

y1
  ( α σταθερός αριθx1
Σ
Λ


, ( α σταθερός αριθμός
x
διάφορος του μηδενός) είναι μια καμπύλη που διέρχεται από το σημείο Ο(0,0).
Σ
Λ

12. Η γραφικά παράσταση της συνάρτησης με τύπο y 

41

Επιμέλεια: Βαρελά Μαργαρίτα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.

3 57
, τότε:

4 x
Α. x=75
Αν

Β. x=76

4
7  10 , τότε:
Αν
7
10
Α. x=-2
Β. x=7

Γ. x=86

Δ. x=66

Γ. x=2

Δ. x=0

x

2.

3.

Αν y 
Α. -2

5x  10
τότε η μεταβλητή x δεν μπορεί να πάρει την τιμή:
3x  6
3
Β. 2
Γ.
6

Δ. -

3
6

4.

Αν y  2x  5 τότε η μεταβλητή x μπορεί να πάρει κάθε τιμή που είναι:
Α. μεγαλύτερη ή ίση του –2,5
Β. μικρότερη ή ίση του –2,5
Γ. μικρότερη του -5
Δ. μεγαλύτερη του 0

5.

Αν από κάθε 4,2 Kg φράουλες γίνονται 3,5 Kg χυμού, τότε από 470,4 Kg
φράουλες γίνεται χυμός βάρους:
Α. 382 Kg
Β. 388,5 Kg
Γ. 392 Kg
Δ. 394 Kg

6.

Ένα τρένο διανύει μια απόσταση σε 8 ώρες αν κινείται με μέση ταχύτητα
72Km/h. Αν ένα άλλο τρένο διανύει την ίδια απόσταση σε 9 ώρες, τότε η μέση
ταχύτητά του είναι:
Α. 62 Km/h
Β. 68 Km/h
Γ. 64 Km/h
Δ. καμία από τις προηγούμενες ταχύτητες.

42

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Ερωτήσεις αντιστοίχισης
Να συνδέσετε κάθε ερώτηση της στήλης Α, με τη σωστή απάντηση της
στήλης Β.
Στήλη Α
1.

Στήλη Β

Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα 90Km/h. Το
διάστημα S (σε Km) που θα διανύσει σε 4,5h είναι:

2.

Αν η ευθεία με εξίσωση y=λx διέρχεται από το σημείο
(-9, 72), τότε λ=

3.

Αν η ευθεία με εξίσωση y=-4x+μ διέρχεται από το
σημείο (0, 8), τότε μ=

4.

Η γραφική παράσταση της y 


διέρχεται από το
x

σημείο (2, -18). Άρα κ=

5.

Η γραφική παράσταση της y 

18
διέρχεται από το
x

I.

-8

II.

36

III.

18

IV.

405

V.

-36

VI.

8

VII. 0,18

σημείο (x1, 100). Άρα x1=

Ερωτήσεις διάταξης
Δίνονται οι συναρτήσεις f και g με f  x   x 2  x  1 και g  x  

1

.
x2  x  1
Να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς:
f(1), g(1), f(-1), g(-1), f(2), g(2), f(-2), g(-2).

43