PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL

PIM 3105 PENDIDIKAN IBADAH PENDIDIKAN RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KATA ALU-ALUAN REKTOR
Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) telah berjaya memulakan sesi pengajian Ijazah Sarjana Muda Perguruan kepada guru-guru dalam perkhidmatan melalui Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR). Kohort pertama PGSR bermula dengan Ambilan November 2008. Kejayaan melaksanakan program pensiswazahan guru dalam perkhidmatan ini mencipta suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Pembelajaran untuk Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah ini disediakan bagi membantu pelajar mengurus dan melaksanakan pembelajaran kendiri selaras dengan keperluan sukatan pelajaran peringkat ijazah. Pengurusan pembelajaran kendiri merupakan sebahagian daripada waktu pembelajaran pelajar-pelajar di peringkat ijazah seperti mana yang dikehendaki oleh Malaysian Qualification Framework (MQF) untuk tujuan Jaminan Kualiti. Pelaksanaan Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah adalah secara mod Kursus Dalam Cuti (KDC) yang memerlukan pelajar berinteraksi secara bersemuka yang berlangsung sewaktu cuti persekolahan dan meneruskan pembelajaran secara kendiri apabila pelajar kembali bertugas di sekolah semula. Buku Panduan Pembelajaran ini juga membantu pelajar melaksanakan pengajian akademik mengikut spesifikasi kurikulum yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Guru dan IPG KPM Tugasan terarah yang disediakan di dalam Buku Panduan Pembelajaran ini membantu pelajar memahami kandungan kursus yang mereka ikuti dan memperoleh pengalaman pembelajaran secara optimum. Memang menjadi hasrat IPG dan BPG untuk melahirkan guru-guru berijazah yang profesional dan berkualiti. Saya percaya Buku Panduan Pembelajaran ini dapat membantu dan mendorong pelajar melalui proses pembelajaran dengan berkesan demi mencapai matlamat program ini. Sekian, selamat maju jaya.

Rektor Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

iii

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Kandungan Penduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk dan Jam Interaksi Tajuk Pembelajaran:
Unit 1 : Pengenalan Konsep Ibadah Dalam Islam Unit 2: Sukatan Pelajaran Dan Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Bidang Ibadah Tahun 1 – 6 Unit 3: Analisis Dan Huraian Isi Kandungan Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1. Unit 4: Aplikasi Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Ibadah Tahun 1-6

i i iii iv v vi vii

1
15 29

34

Bibliografi Ikon Modul Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul

46 47 48 49

iv

Agihan Tajuk). Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. (Topik 3 dalam proforma). Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. vi . Setiap ulasan tersebut akan dibimbing dengan persoalan-persoalan disusuli dengan sumber rujukan yang berkaitan. pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Tajuk 2 – Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah (Topik 2 dalam proforma). menyenaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu mengajar. Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajuk dalam kursus ini. Tajuk 3 – Analisis dan Huraian Isi Kandungan Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1-6. Modul ini mengandungi tiga tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengenalan Konsep Ibadah Dalam Islam (Topik 1 dalam proforma).PENGENALAN Kursus PIM 3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu pelajar juga dikehendaki membuat perbincangan berkaitan khususnya semasa membuat pemilihan bahan bantu mengajar. Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. (Sila rujuk .Aplikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Ibadah Tahun 1 dan 4. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari. Aktiviti dan latihan disediakan dalam setiap unit untuk membantu pelajar mengingat kembali apa yang telah dipelajari di samping mencari maklumat tambahan berkaitan dengan tajuk yang dipelajari. Tajuk 4 . Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka.

TAJUK DAN JAM INTRAKSI: BIL. TAJUK JAM 1 Pengenalan Konsep Ibadah Dalam Islam 3 2 Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 4 3 Analisis dan Huraian Isi Kandungan Ibadah Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1-6 4 4 Aplikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Ibadah Tahun 1 dan 4 4 vii .

jenis-jenis ibadah yang merangkumi ibadah khusus dengan ibadah umum. 5. 3. Para pelajar akan dapat memahami dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan pengenalan konsep ibadah dalam Islam secara umum sebelum para pelajar melangkaui tajuk-tajuk selanjutnya dalam Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah. Dapat memberi penjelasan tentang konsep ibadah dalam Islam secara umum. Dapat menghayati dan menyatakan kesan-kesan Ibadah Islam dalam kehidupan yang syumul. penjelasan berkenaan ibadah dan adat serta kesan ibadah ke atas muslim. 4. 2. konsep ibadah. Dapat memahami dengan jelas serta dapat membuat perbezaan di antara pengertian Ibadah dalam Islam serta adat dalam kehidupan hari ini. HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda akan: 1. Dapat memahami dengan jelas bidang fardhu ain dan fardhu kifayah dalam Islam. 1 . Dapat mengaplikasi bidang kefardhuan Islam yang difardhukan dalam erti kata yang lebih meluas sebagai seorang individu muslim yang sebenar.UNIT 1 PENGENALAN KONSEP IBADAH DALAM ISLAM SINOPSIS Dalam topik ini kita akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengenalan konsep ibadah dalam Islam. Kupasan yang berkaitan dalam tajuk ini ialah pengertian tentang ibadah.

Sebagaimana firman Allah s. menyembah dan memperhambakan diri kepada sesuatu.2 Merendah diri. Abd merupakan kata terbitan yang membawa makna hamba. tunduk.1 Patuh. tunduk.” Dari segi bahasa dapatlah diterjemahkan sebagaimana berikut: 1. menghina diri dan memperhambakan diri kepada yang lain. patuh. 1. Menurut bahasa juga ia berasal dari perkataan abada.1 Pengertian Ibadah Ibadah dari segi bahasa ialah merendah diri.w.PETA MINDA TAJUK PENGENALAN KONSEP IBADAH DALAM ISLAM Pengertian Ibadah Konsep Ibadah Jenis-jenis Ibadah Ciri-ciri Ibadah dalam Islam Ibadah dan Adat Kesan Ibadah 1. taat. patuh dan taat. tunduk.1.1. 2 . beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu menjadi orangorang yang bertakwa. taat.t yang bermaksud di dalam surah al-Baqarah ayat 21: ”Wahai sekelian manusia. ya’budu dan abd.

Kesimpulannya.w. ibadah adalah satu keyakinan yang dapat memberi makna. jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Walaubagaimana pun kehidupan di dunia lebih singkat berbanding kehidupan di akhirat.t sebagai bekalan di alam akhirat yang kekal abadi. Ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Abu al-A’la Al-Maududi pula memberi maksud ianya adalah satu ubudiyah dan ketaatan. dan Ia 3 .w.w.w.t di dalam surah al-Mulk ayat 2 yang bermaksud: ”Dialah jua yang mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu).w.t menjadikan sekelian makhluk adalah sebagai tanda kekuasaanNya. Allah s.w.t dan kemuncak betapa ia merasai keagungan Tuhan yang disembah. Maka semasa hayat di dunia manusia perlu menggunakan segala kelebihan yang dikurniakan Allah s. Manakala menurut Fathi Yakan dalam bukunya Apa Ertinya Saya Memeluk Islam” menyatakan ibadah merupakan kemuncak kepada sifat kepatuhan dan kerendahan kepada Allah s.” Menurut Ibnu Taimiyah di dalam buku al-Ubudiyah asal ibadat ialah kehinaan tetapi ibadat yang disyariatkan Allah s.” Firman Allah s. untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya.t untuk mengabdikan diri kepada Allah s. sikap dan amalan yang dapat menjalin hubungan erat antara Pencipta dan hambaNya. akal dan kejadian. Sebagaimana firman Allah s.w. Manusia yang dijadikan Allah s. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t dalam surah al-Nahl ayat 38 yang bermaksud: ”Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku.t lagi dalam surah at-Taubah ayat 24 yang bermaksud: ”Katakanlah wahai Muhammad.w.t merupakan makhluk paling istimewa daripada segi rupa.t ke atas manusia merangkumi makna kehinaan dan kecintaan bersama.Ibadah menurut syarak mengikut Syeikh Muhammad Abduh di dalam Tafsir al-Manar ialah ketaatan dengan kemuncak ketundukan.

Ianya merangkumi solat. Allah s. bermula ditiupkan roh pada jasad sehinggalah dicabut kembali roh tersebut. 2. Sebagaimana firman Allah s. zakat. 1. Mendengar dan Maha Adil dapat melihat segala perilaku manusia tanpa batasan 4 .t Maha Melihat. Ibaratnya dunia merupakan tanaman atau ladang yang hasil serta keuntungannya akan dituai dan dinikmati di hari akhirat kelak.w.t.1 Rehat 1.w.w. Aplikasi yang terkandung dalam rukun Islam yang lima ini lahirlah mukmin yang benar-benar menghayati dan beramal dengan rukun Iman yang enam.2 Konsep Ibadah Konsep ibadah sangat luas. Bagaimanakah ibadah didefinisikan oleh pendapat ulamak.Maha Berkuasa (membalas amal kamu) lagi Maha Pengampun (bagi orang-orang yang bertaubat). Jelaskan pengertian ibadah dari segi bahasa dan syarak. Namun begitu ruang lingkup bidang ibadah bukan sahaja terikat dengan amalan rukun Islam sahaja ianya merangkumi segenap aspek kehidupan kita. puasa. haji atau segala yang terkandung dalam rukun Islam yang lima. Hakikatnya konsep ibadah dalam Islam amat luas.t di dalam surah az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud: ”Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah dan beribadat kepada Aku” Islam adalah salah satu cara hidup yang sempurna. merangkumi semua bidang kehidupan dunia dan akhirat.” Latihan 1. Tidak perlu disempitkan ibadah tersebut kepada ibadah khusus semata-mata. Semua tindak tanduk yang dilaksanakan oleh seseorang hamba itu perlu mendapat keredhaan Allah s.

t. Membicarakan perihal ibadah yang syumul adalah lebih tepat dibahagikan kepada beberapa jenis ibadah yang terdapat dalam Islam iaitu ibadah khusus dan ibadah umum.w. sabar dan sebagainya. dia sangat bakhil. kecuali orang-orang yang mengerjakan solat.” Perbuatan solat ialah perbuatan komunikasi dan perhubungan individu antara hamba dengan Pencipta iaitu Allah s. mengeluarkan zakat dan menunaikan haji bagi yang berkuasa.w.t dalam surah al-Ma’rij: 19-20 yang bermaksud: ”Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil) kedekut. apabila dia ditimpa kesusahan. Firman Allah s. Ianya merupakan satu ibadah khusus yang diwajibkan ke atas semua hamba tanpa terkecuali sekali pun berada dalam keuzuran.2.  Ibadah Solat Islam telah menyebut tentang kepentingan solat dalam pelbagai sudut. dia sangat resah gelisah dan apabila dia beroleh kesenangan. solat lima waktu sehari semalam. Tujuannya adalah untuk mendidik sifat bertakwa.t jua.1 Jenis-jenis Ibadah Ibadah Khusus Ibadah khusus ialah kepatuhan dan tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditentukan.w. Ibadah ini adalah berbentuk fardhu ain yang merangkumkan ilmu dan amal seperti shahadat.sehingga kepada amalan perkerjaan kita bermula keluar dan terbenamnya matahari menjadi perhitungan Allah s. 1. berpuasa dalam bulan ramadhan. 5 .

w yang bermaksud: ”Puasa itu adalah pengawal daripada neraka jahanam.a. Sebagaimana Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dengan sanadnya daripada Abu Hurairah (r.Latihan 1. Puasa yang difardhukan selama setahun mampu melatih diri manusia supaya bersabar dan berjuang menentang naluri hawa nafsu liar yang merangsang kepada maksiat sekaligus meningkatkan tahap keimanan dan keperibadian muslim. zina dan seumpamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah s. Sebagaimana perisai seorang daripada kamu daripada pembunuhan. Walaubagaimanapun terdapat amalan-amalan puasa sunat yang dilaksanakan oleh individu bagi memantapkan lagi keimanan yang dimiliki serta berharap ganjaran pahala yang lebih banyak berpanjangan. Bagaimanakah ibadah solat mampu membentuk disiplin individu muslim? 3.w yang bermaksud: ”Puasa itu adalah separuh daripada iman. sabda Rasulullah s.Jelaskan konsep ibadah yang anda fahami.”  Ibadah Zakat 6 .” Justeru itu puasa menjadi fardhu yang diwajibkan ke atas mukmin sebagai mendidik mereka dari melakukan perkara-perkara yang keji seperti minum arak. Tarbiah yang paling tepat ialah dapat mengawal manusia dari menghindari perkara larangan. Kesabaranlah yang dapat mendidik manusia dari melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa.a. Huraikan fardhu ain dan fardhu kifayah yang diwajibkan ke atas muslim.a).2 Ibadah Puasa 1. Puasa membentuk peribadi muslim. 2.

Maka sesiapa yang telah mewajibkan dirinya (dengan niat mengerjakan) ibadah haji itu.t dalam surah al-Baqarah ayat 264 yang bermaksud: ”Wahai orang-orang yang beriman janganlah rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkitkan dan (kelakuan) yang menyakiti.w.  Ibadah Haji Firman Allah s. Banyak fadhilat zakat antaranya dapat berkongsi kekayaan dan kesenangan bersama mereka yang kurang mampu.w. 7 .” Pembentukan peribadi muslim melalui ibadah haji ialah:    Haji melatih seseorang bersabar. Firman Allah s. Haji mengingatkan manusia kepada taraf semua hamba di sisi Allah s.w.w.Zakat merupakan satu lagi tanda dan bukti keimanan seseorang terhadap PenciptaNya. Jelasnya ibadah zakat diwajibkan ke atas setiap mukmin bagi membersihkan segala harta dan mata pencarian ke arah keredhaan Allah s.t tidak menerima sedekah daripada harta ghulul (harta curi) kerana orang yang bersedekah perlu amanah dan sebagainya. dibersihkan hatinya oleh Allah s. Ini adalah satu kefardhuan yang terkandung dalam rukun-rukun Islam yang lima.t dalam surah al-Baqarah ayat 179 yang bermaksud: ”Haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum.w. maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat.” Orang yang mengeluarkan zakat Allah tumbuhkan dalam hatinya manis dan lazatnya iman.t. Allah s.t daripada sifat-sifat mazmumah yang bersarang dalam hati jika zakat ditunaikan dengan penuh rasa keinsafan dan keikhlasan.t adalah sama sahaja.w. Haji merapatkan jurang perbezaan dan taaruf yang syumul antara umat Islam.

kecantikan peribadi sebenar dan kegigihan yang mantap dalam merealisasikan konsep sebenar kefardhuan yang menjadi fardhu ain ke atas seseorang. 8 . Kedua-duanya adalah menuju kepada satu tujuan yang sama iaitu hanya untuk mendapat keberkatan dan keredhaan Allah s. Perlaksanaan rukun Islam yang lima di atas merupakan fardhu ain yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim tanpa terkecuali. Objektif melahirkan anak-anak didik yang soleh berjaya dan cemerlang adalah berlandaskan kepada ketaatan dan kewajipan mentaati segala perintah dan suruhan Allah s. Di sinilah juga terletaknya keupayaan seseorang. Ianya juga merupakan lambang pengakuan manusia dalam mengabdikan diri kepada Allah s. haram. Amalan fardhu ain adalah komponen yang penting perlu diterapkan.t dalam pelbagai sudut. Haji melatih kesabaran. keluarga dan negara. Ibadah umum juga disebut sebagai fardhu kifayah.t semata-mata. kekuatan dan komitmen yang tinggi daripada umat Islam terhadap segala ujian dan mehnah yang ditemui sepanjang bermusafir ke rumah Allah yang agung (Baitillahilharam).t.w.t yang telah diamanahkan sejak azali lagi.w. Berdasarkan kepada huraian ini jelas Islam tidak ada garis pemisah antara dua ibadat yang telah disebutkan di atas sama ada ibadah fardhu ain dan juga fardhu kifayah. Bidang ini tentunya berkaitan dengan urusan masyarakat. sunat. Kesimpulan daripada kelima-lima ibadah khusus yang dihuraikan di atas dapat mempengaruhi pembentukan dan sakhsiah individu muslim yang cemerlang sama ada di dunia dan juga akhirat. Ringkasnya segala urusan manusia dalam bidang tersebut tetap dihitung gerak gerinya di sisi Allah s. makruh dan harus akan ditanggung oleh setiap manusia tanpa terkecuali juga.w.w. Penilaian dalam bentuk hukum berkaitan seperti hukum wajib. Ibadah Umum Ibadah umum pula bermaksud kegiatan muslim dalam bidang yang lain daripada bidang yang telah disebutkan di atas. diberi penghayatan dan penambahbaikan amalan di kalangan murid di sekolah. ketinggian iman.

 Sentiasa membuat hubungkait amalan di dunia ada kaitannya dengan hubungan di akhirat serta mengambil kira sepenuhnya halal haram yang menjadi suruhan dan tegahan.t.” Di dalam Islam ibadah boleh dilakukan di mana-mana sahaja.t dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.w.t  Perlu ada kaitan dan hubungan antara hamba dan PenciptaNya. asalkan fokus dan niat sebenar adalah kerana Allah s. Amalan perlu dilakukan dengan ikhlas dan seelok-eloknya.w. Jika manusia benar-benar menyedari hakikat ini.t dalam surah al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud: ”Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah s.Perlu diingat setiap urusan yang dilakukan oleh manusia setiap hari perlu mengikut lunas-lunas yang mendasari hukum-hukum Islam yang wajar. Justeru itu ibadat dalam Islam perlu melepasi ciri-ciri yang sepatutnya. Yusuf al-Qardhawi telah memberikan syarat-syarat sesuatu itu mendapat status ibadah ialah melalui beberapa perkara iaitu:    Amalan mestilah bersesuaian dengan hukum Islam.w.w. Hubungkait pekerjaan hari ini dengan perhitungan hari akhirat sangat penting dalam membuktikan realisasi sebenar kehidupan yang terarah dan berpedoman tanpa lari daripada landasan sebenar.t. Ini adalah berdasarkan dengan firman Allah s.  Tidak lupa kepada Allah dan sentiasa tunduk pada Pencipta yang Satu dalam melaksanakan lain-lain tuntutan atau pekerjaan.w itu suri teladan yang baik bagimu iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah s.w.a. InsyaAllah sepanjang kehidupannya akan diredhai dan diberkati Allah s. 9 . Ciri-ciri Ibadah dalam Islam  Pekerjaan atau ibadah yang dilakukan adalah diniatkan semata-mata kerana Allah s. Amalan dilakukan dengan niat yang baik.

10 . Segala pengabdian dan urusan manusia hendaklah tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan perlu disertakan dengan niat yang sebaik-baiknya. zakat. Begitu juga dengan fardhu kifayah atau ibadah umum yang tidak terkecuali dalam kehidupan manusia. Ciri-ciri penting mukmin yang bersyukur melalui perlaksanaan ibadah yang dituntut perlu dihayati sepenuhnya. puasa dan sebagainya. sikap.t. Kesimpulannya ibadah merupakan satu kepatuhan dan kerendahan hati melaksanakan segala perintah Allah s.w. Tidak mengabaikan ibadah fardhu ain yang utama iaitu solat. 1.a. Manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai Pencipta adalah dua perkara yang saling berkait.3 Ibadah dan Adat Ibadah adalah satu bentuk perhambaan makhluk kepada Allah Azza Wa Jalla. zakat dan seumpamanya. Islam tidak memisahkan antara ibadah khusus dan ibadah umum asalkan dilaksanakan mengikut hukum syarak yang sah. Sekiranya seseorang itu hanya sekadar melakukan sesuatu perbuatan yang hanya bertitik tolak dari ideanya semata maka hal seumpama ini boleh dikategorikan sesat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad s. Ia juga sebagai satu saluran menyatakan rasa syukur atas nikmat yang dilimpahkan. Dalam hal ibadat maka keyakinan.w yang bermaksud: ”Barangsiapa membuat cara baru dalam urusan kami dengan suatu yang tidak ada contohnya maka dia itu tertolak. Semua individu tidak terkecuali memikul tanggung jawab dalam melaksanakan ibadah khusus seperti solat.  Amalan tersebut perlu menurut lunas-lunas syarak.t. Maka ia adalah satu urusan agama yang bersandarkan kepada wahyu.w.” Di dalam hal ini niat dan bertepatan dengan syariat Allah adalah merupakan asas utama ibadat. amalan dan keadaan-keadaan yang berhubungan dengannya akan mengarah mukmin yang bertakwa dan tulen dalam mengabdikan diri kepada Allah s.

Sebagai contoh. Sebaliknya perkara yang dilakukan sekali sahaja. “ ‘Urf itu ialah adat orang ramai atau majoriti sesuatu kaum pada perkataan ataupun amalan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain seperti kita membeli 11 . kita sedang melalui kawasan perkuburan dan melihat suasana perkuburan dengan penuh insaf dan kesedaran di samping membacakan al-fatihah kepada ahli kubur. Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008) perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara kerap kali dinamakan adat.” Di sini dapatlah disimpulkan adat ialah amalan-amalan yang menjadi kebiasaan bagi orang ramai atau pun segolongan pihak tertentu. Maka kita akan memperolehi ganjaran pahala. adatnya boleh mempercepat baligh seseorang. Niatlah yang merupakan pemisah kepada amalan ibadah dengan adat.Manakala adat iaitu ‘Urf’ daripada segi bahasa ialah makrifah. yang dikira baik dan diterima oleh akal yang sejahtera. sebaliknya iklim negeri yang sejuk adatnya boleh melambatkansedikit seseorang itu menjadi baligh. Niat adalah satu perkara yang boleh membezakan antara ibadat dan adat. Dalam hal yang berkaitan ini para fuqaha’ mentakrifkan adat adalah seperti perkara berikut: ”Perkara yang dilakukan secara berulang kali tanpa berkaitan dari segi akal. Adat merangkumi tiap-tiap perkara yang dilakukan berulang-ulang yang terbit daripada orang perseorangan atau kumpulan sama ada yang berpuncakan keadaan semula jadi seperti iklim negeri yang panas. Tetapi sekiranya kita sekadar melalui sahaja tanpa melakukan beberapa perkara yang disebutkan tadi. maka kita tidak akan memperolehi apa-apa pahala.” Maksud perkara dalam takrif hadis di atas ialah perkataan dan perbuatan. tidak dinamakan adat dan juga perkara berulang yang berkaitan daripada segi akal. “Terimalah apa yang mudah dilakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik. ayat 199 yang bermaksud.’ Al-Quran menggunakan al-‘urf dengan pengertian sesuatu yang makruf seperti firman Allah dalam surah al-A’raf.” ‘Urf pada istilah Fikah ditakrifkan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dengan katanya. kemudian diertikan ‘sesuatu yang makruf yang biasa diamalkan.

Setiap individu muslim akan merasa sentiasa terikat dengan hukum-hukum Allah s. Jika diniatkan untuk memperolehi keberkatan Allah dan mendapatkan pahala.  Tidak melalaikan lain-lain ibadat fardhu. Amalan hendaklah dilaksanakan sebaik-baiknya. Jelaskan contoh-contoh adat dalam kehidupan masyarakat hari ini. Nyatakan perbezaan ibadat dan adat yang anda fahami.t. Ibadah boleh menyuburkan keimanan seseorang muslim.w. Perlaksanaan ibadah yang baik mampu memberi kesan yang baik kepada individu dan masyarakat. Seterusnya mendorong sesorang itu senantiasa memperbanyakkan amal solehnya.4 Kesan Ibadah Beribadah dengan cara yang betul dapat mencapai motif amal ibadah yang mantap. maka kita tidak memperolehi apa-apa ganjaran. tidak menipu serta tidak menindas hak-hak orang lain. Pembentukan akhlak yang mulia adalah terhasil daripada amalan ibadah yang 12 . Layari Internet Latihan 1. antaranya:    Melakukan amalan tanpa bercanggah dengan syariah.frame perhiasan untuk rumah. Ketika bekerja hukum-hukum syariat perlu dipatuhi dan menjaga batas-batasnya seperti tidak menganiyai orang lain.3 1. maka itu akan dikira sebagai ibadah. 1. Jika sebaliknya iaitu sekadar perhiasan semata. 2. Ibadah yang menepati syariat Islam adalah bertitik tolak daripada akidah yang sempurna. Menurut para fuqaha beberapa panduan boleh diberi perhatian supaya setiap perbuatan kita diterima sebagai ibadah.

t. nescaya Allah mengetahuinya. Keimananlah yang mampu membentuk kesedaran seseorang melaksanakan segala tanggung jawabnya terhadap Allah s.t.t puasa mampu melatih kita supaya bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah seperti hasad dengki. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan.t. Sebagai contoh ibadah solat mampu membentuk peribadi muslim yang syumul.w. Bekalkanlah dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Setiap individu muslim percaya bahawa segala tingkah lakunya dikawal oleh Allah s. Melalui ibadahlah mampu membentuk akhlak mulia seseorang.w.w. maka ia tidak boleh bercakap kotor (atau bersetubuh) berbuat fasik dan bantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji.w.w. Ibadah ini berupaya memelihara diri manusia dari melakukan sebarang kemungkaran. Sebagaimana Firman Allah s. tamak haloba. Ini adalah bertepatan dengan firman Allah s. bersedekah dan seumpamanya. Akhlak yang baik menunjukkan hati yang luhur dan bersih.” Ringkasnya apa jua ibadah yang diniatkan dilakukan kerana Allah s.t 13 .w. maka fardhu solat setiap lima waktu wajib ditunaikan. sombong dan takabur.w.t dalam surah az-Zariat ayat 56 yang bermaksud: ”Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka tunduk mengabdikan diri kepadaKu.t dalam surah al-Baqarah ayat 197 yang bermaksud: ”(Musim) Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.” Menurut al-Quran akhlak seseorang mencerminkan kebersihan hati seseorang juga. Selain menandakan kesyukuran atas nikmat Allah s. Manakala akhlak yang kotor menunjukkan jiwa yang kotor. Sebaik sahaja azan berkemundang. Ianya bukan sahaja melatih diri manusia dari menahan lapar dan dahaga tetapi mampu melatih seseorang melakukan sifat-sifat terpuji seperti tolong menolong.t wajar menerima ganjaran pahala yang besar di sisi Allah s. Ibadah puasa pula mempunyai hikmah yang tersendiri.menepati syariat dan diterima oleh Allah s.w. Manakala ibadah haji pula mampu mendisiplinkan diri seseorang muslim daripada perkara-perkara yang fasik.

Huraikan kesan ibadah fardhu ain ke atas muslim. Latihan 1. Bagaimanakan ibadah fardhu kifayah dapat membentuk akhlak muslim yang syumul.melalui fardhu ain dan juga fardhu kifayah yang telah ditetapkan syariatnya dalam Islam.4 1. 2. 14 .

tajuk dan isi pelajaran Pendidikan Islam tahun 1 – 6 didalam KurikulumBersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Islam. memahami dan mengusai isi kandunga Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. KurikulumPendidikan Islam disemak semula mulai tahun 2000 dengan beberapa penambahbaikan.Unit 2 SUKATAN PELAJARAN DAN KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH BIDANG IBADAH TAHUN 1 . (Petikan dari Kertas Dasar Semakan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR dan KBSM 2000 Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral) Anda sekarang adalah seorang pendidik. Tajuk kedua memberi fokous kepada huraian mengenai cerakinan tajuk-tajuk dalam Bidang Ibadah tahun 1 – 6. Tajuk 2. Justeru itu modul ini diharap dapat membantu anda dalam menjalankan tugas dalam profesion pendidikan.  HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI) Di akhir unit ini anada akan dapat 1. memahami dan menghuraikan bidang. 15 . memahami dan menghuraikan matlamat. Pada 8 Mac 2001 YAB Perdana Menteri telah menerima beberapa saranan dari Jawatankuasa Semakan Sukatan Pelajaran ”.6  SINOPSIS Unit ini memberi penekanan kepada dua tajuk utama. Untuk menjadi seorang yang professional anda perlulah mengetahui. Dalam tajuk pertama mendedahkan tentang sukatan pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 1 – 6. 2. menyarankan Kementerian Pendidikan menyemak semula kurikulum Pendidikan Islam (PI) dengan member penekanan kepada kandungan teks dan kaedah perlaksanaan kurikulum yang lebih berkesan kepada murid-murid sekolah.1: SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH PENDAHULUAN Pelajar-pelajar sekalian ! “ Jemaah Menteri dalam mesyuarat 27 jan 1999. objektif dan organisasi kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah.

kedua. pertama. berakhlak mulia. MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu. semangat juang. pendidikan asas tilawah al-Quran. kemasyarakatan dan kenegaraan. pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardu ‘Ain. Para pendidik perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu. amalan dan kemahiran yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu. Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk muridmurid agar mempunyai citacita yang tinggi. Tumpuan khusus mata pelajaran ini ialah. pemupukan amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah yang dituntut oleh Syari‘at Islam dan keempat. beramal soleh. beriman. 16 . beradab.KANDUNGAN KURIKULUM PENDAHULUAN Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari tahun 1 hingga tahun 6. bangsa dan negara. ketiga. bertanggungjawab. berketerampilan. beriman. penerapan adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid. Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Pendidikan Islam menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan. kemanusiaan. dan bertakwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. berketerampilan. gigih berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat. daya tahan.

Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini al-Quran sebagai rujukan petunjuk Allah. 8. 17 . 3.t.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia. Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.a.1 Penanaman akidah.w. ibadah dan sirah dari segi tanggungjawab terhadap diri.1 Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih. 4. Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian.OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah murid dapat : 1. 2.2 Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah. 2.w. 1.3 Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah s. untuk memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan. 2. masyarakat dan negara. 6.w. dan melaksanakannya.a. Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih. 7.3 Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati pengajarannya. 5.2 Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s. 2. Bidang Asuhan Tilawah al-Quran. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada empat bidang iaitu:1. pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s. Bidang ini memberi tumpuan untuk :2. keluarga. 1. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Bidang ini memberi tumpuan kepada :1.t.4 Implikasi akidah. Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa. 2.

sejarah para sahabat r. e. dan Sejarah boleh dijadikan asas bagi mengolah pengetahuan dan kemahiran di dalam sukatan pelajaran ini.1 Menulis tulisan Jawi dengan baik. Pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan berdasarkan kandungan sukatan pelajaran ini adalah sesuai dengan peringkat keperluan dan keupayaan murid sekolah rendah. dhammah. Adab ini berdasarkan adab terhadap Allah dan Rasul. 1.2. Membaca kalimah dan potongan ayat. bersambung dan berbaris fathah. Pengetahuan dan kemahiran yang telah diperolehi pada peringkat sekolah rendah ini dapat diteruskan ke peringkat menengah. alam sekitar.1 Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim dalam hubungannya dengan Allah s. masyarakat dan negara. c. b.1. keluarga..2 Membaca tulisan Jawi dengan lancar. kasrah.w.Kesemua bidang di atas merupakan kesepaduan ilmu yang dapat melahirkan insan soleh yang diredai Allah s. Surah al-Falaq. Geografi.w. diri sendiri. ‘Iffah.1. 4.a. Surah al-Masad.t. kitab-kitab muktabar dan sumber daripada ilmuilmu lain seperti Sains. 3. Membaca surah-surah berikut dengan betul dan fasih :a. 1. tanwin. pendapat para sarjana Islam. guru. 1. Membaca kalimah dan ayat-ayat pendek pelbagai baris. Sirah Rasulullah s.3. sukun dan syaddah.a. alam sekitar. dan Negara berteraskan 4 nilai utama Syaja‘ah. Adab yang ditentukan dalam Asas Akhlak Islamiah diajar khusus dalam Bidang Akhlak Islamiah.3 Mempelajari asas seni tulisan Jawi.1. Bidang ini memberi tumpuan kepada :3.2 Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan diri sendiri. dan Rasulullah s. Bidang Asas Akhlak Islamiah.. al-Sunnah.3. Tumpuan-tumpuan yang dinyatakan di atas hendaklah diambil kira semasa menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran dan melaksanakan dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 1.w.1. ‘Adalah dan Hikmah yang akhirnya membina pelajar beradab dan menghayati nilainilai akhlak. Surah al-Nas. Asuhan Tilawah al-Quran.4. ibu bapa.t. Bahan-bahan rujukan seperti al-Quran. d. 4. Surah al-Fatihah. Surah al-Ikhlas. Mengenal huruf-huruf hijaiyyah tunggal. Bidang Pelajaran Jawi. masyarakat.1. 1. Bacaan :1. 18 .w. Bidang ini memberi tumpuan kepada :4. Matematik.a. keluarga. 4.1.

1.6. i. p. r. 1. Surah al-Ikhlas. b. d. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi bacaan qalqalah. Surah al-Qari‘ah. i. g. Surah al-Syarh. j.2.1. y. Surah al-Ghasyiyah. q. Menghafaz surah-surah berikut :a. cc. Surah al-Fil. n. u. Surah al-‘Adiyat. Surah al-Kafirun. Surah al-Ma‘un. Surah Quraisy. z. Surah al-Tin. nun syaddah dan mim sakinah.2. 1. Surah al-Nas.7. Surah al-Humazah. Surah al-Dhuha. Surah al-Qadr. Surah al-Fajr. Surah al-A‘la. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi mim syaddah.Nasr. Surah al-Humazah. l.5.8. Surah al-Ma‘un. Surah al-Falaq. Surah al-Tariq . x. Surah al-Fil.1. Surah al-Kauthar. Surah al-Balad. 1. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi tanda bacaan mad dan waqaf. Surah al-‘Asr. Surah al-Kauthar. Surah al-Takathur. s. f. h. t. h. Surah Quraisy. c. 19 .f. g. 1. e. v. Surah al-Syams. w.1. Surah al-Zalzalah. k. Surah al-Kafirun. Hafazan :1. Surah al-Lail. j. m.1. Surah al-Baiyyinah. aa. Surah al-Fatihah. o. 1. Surah al-‘Alaq. dd. bb. Membaca ayat-ayat pendek mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin. Surah al.

Kelebihan membaca al-Quran.2 Beriman kepada Allah. Surah al-Zalzalah. 2.1 Pengertian Rukun Iman. Menunaikan solat fardu. 1. Akidah :2. e. c. h. Pengertian al-Quran.1.3. Surah al-‘Adiyat.7 Beriman kepada Qada’ dan Qadar. q. Kefahaman :1. Surah al-Qadr ayat 1 hingga 5. Surah al-Dhuha ayat 1 hingga 11.3. Surah al-Qadr.6 Beriman kepada Hari Akhirat. 1. Mengucapkan Dua Kalimah Syahadah.1. e. n. u. b.1. Sejarah ringkas al-Quran. 2.3. Surah al-Kauthar. g. Surah al-‘Alaq. Surah al-Takathur. 2.1. Berpuasa di bulan Ramadan.3. Memahami surah-surah berikut secara umum: a. t. 20 . Mengeluarkan zakat.1. Surah al-Falaq ayat 1 hingga 5. Surah al-Ikhlas. o. 2. Surah al-Fatihah ayat 1 hingga 7. 2. 2.3. 1. Surah al-Syarh. Mengerjakan haji.1.8 Pengertian Rukun Islam :a.4 Beriman kepada Rasul. Surah al-‘Asr.5 Beriman kepada Kitab-kitab. r. 1.k. Surah al-Qari‘ah.4. 2. c. d. Surah al-Ma‘un ayat 1 hingga 7.1. f. l. m. Surah al-Tin. 2. b. p. d. Surah al-Bayyinah.3.1.1.1. Surah al-Nas ayat 1 hingga 6.3 Beriman kepada Malaikat. s. 2.2. Asas ‘Ulum Syar‘iyah. Surah al-Dhuha.

Al-Sabur. 2. h. b. g. b. 2. j. Al-Rahim. Qiamuhu bi nafsih. Haram dan Harus). c.11 Pengertian Dosa dan pahala.1. Wahdaniah. c.2. Ilmu. b. Baqa’.1. Al-Salam .10 Nama-nama Allah (Al-Asma’ al-Husna) yang berikut :a.1.9 Allah bersifat :a. Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah. Bersuci :a. Tanggungjawab bersuci.13 Pengertian syirik. Qidam. Pengertian. 2. e. 2. e. Qudrat.2. Al-‘Afuw. h. d. Hayat. l. 21 . l. Makruh. Jenis-jenis ibadah. i.2. Al-Ghafur. Istinja’. Al-Hadi. 2.1. c.2.1. i. Perkara-perkara sam‘iyyat. f. Al-Hakim. Al-‘Adl.1. d.1. Jenis-jenis hokum (Wajib. Konsep ibadah :a. Iradah. Al-Shakur. Wujud. Pengertian.2. Basar. Al-Hasib.14 Sam‘iyyat :a. m. Al-Rahman.12 Pengertian dosa kecil dan dosa besar. d. Kalam. Pengertian. j. k. b. g. 2. Zu al-Jalali wa al-Ikram. Ibadah :2. Sama‘. f. 2. c. Sunat. b. k. Mukhalafatuhu lil hawadith.

Azan dan iqamah. Konsep puasa. Solat Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. e. 2. iv) Ketika ruku’. Syarat-syarat sah. ii) Surah al-Fatihah. iii) Doa Iftitah. Sunat ab‘adh dan hai’ah.2. 2. Solat Jumaat. e. Solat :a. ii) Syaratsyarat tayammum. g.2.2.2. ii) Hadas besar. Solat jenazah. Solat berjemaah. i. vii) Duduk antara dua sujud. d. 2. 2. 2. Perkara-perkara yang membatalkan solat.2. v) Ketika iktidal. Rukun-rukun. 2. Perkara-perkara yang membatalkan puasa.2. Syarat-syarat wajib. Rukun-rukun.2. Solat fardu.4. Bersuci daripada najis:i) Ringan ii) Sederhana iii) Berat e. h. Ibadah puasa Ramadan :a.9.5.3. 2. b. Bersuci daripada hadas :i) Hadas kecil. 22 . Perlakuan solat (rukun fi‘li) dan hikmah-hikmahnya. vi) Ketika sujud. d. c.6. f. viii) Tahiyyat awal dan akhir. Tayammum :i) Tatacara tayammum.8. Pengertian. Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya :i) Takbiratul Ihram. ix) Doa qunut. iii) Perkara yang membatalkan tayammum. c.d. b. Syarat-syarat sah.7. Syarat-syarat wajib. f.

23 . 2. b. Nabi dibesarkan di kampong dan terdidik dengan nilai-nilai murni masyarakat desa.24.a.3.26. 2.3. Pemeliharaan Nabi oleh bapa saudaranya. Pembukaan Kota Mekah.3. 2.6.23.3. Pembentukan Negara Madinah.3.3. 2. Kematian bapa dan ibu Nabi. 2. secara sulit dan secara terang.w. 2.28. Peristiwa di Gua Hira’. Penyusuan dan pemeliharaan Nabi. 2. Mempertahankan Madinah. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Piagam Madinah.21.27.3.3.w. Semasa dewasa menternak kambing dan berniaga.8. Perkembangan Islam pada zaman Rasulullah s.a.1.2. Tentangan terhadap Rasulullah s. 2. Kewafatan Rasulullah s. 2. 2. 2.3. Pembinaan Masjid pertama. 2. Pembesar di Mekah menerima seruan Rasulullah s. Salasilah keturunan Nabi.3.19.3.20.11.3.22. 2.3.3.a.3. Mukjizat al-Quran. Hijrah ke Madinah.w. Perjanjian Hudaibiah.13. Pekerjaan Nabi :a.3.25.3.3. Perjanjian ‘Aqabah. Peristiwa Hajar al-Aswad. 2.12.7. 2.a.4.w. Isra’ dan Mikraj. Hijrah ke Habsyah. 2.a.10.3. 2.3. 2.3.16.3.3. Tanda-tanda kenabian. 2.3. Semasa kecil membantu bapa saudara berniaga.3. Kematian datuk Nabi. 2. 2.3.5.2.17.w.3. 2. 2.3.3.18. Perkahwinan nabi. 2. Sirah :2. 2.14.3. 2. Haji Wida‘. Dakwah Rasulullah s.29.3. 2. 2..9.15.

3.1.5. Adab bergaul dengan keluarga 3.1. Adab berjual beli. 3.1. 3. 3. Adab menziarah orang tua.3.3. Adab menziarahi jenazah dan kubur. 3.3.3. 3. Adab bertanya.3. Adab terhadap tempat dan harta benda awam.4. Adab mengurus diri. Adab bercakap dengan ibu bapa. Adab makan dan minum.9.2. Adab rehlah.3.11. Adab Di Dalam Kehidupan Harian :3. Adab melayan tetamu. 3.5.3.2.1.1.3.1. 3.11. Adab di masjid dan surau. Adab qada’ hajat.13. 3. Adab bekerja.2. 3.3. Adab masuk dan keluar rumah. Adab mandi dan bersugi. 3. 3.3. Adab berjalan.3.7.1. Adab menziarahi orang sakit. Adab menghidang makanan dan minuman. 3. Adab menolong ibu bapa. 3.4. 3. Adab dengan orang tua. 3.3.14. 3. Adab berjiran. Adab menziarah rakan.1. 3.9. 3. Adab dan Akhlak Islamiah. Adab berpakaian.1.3.1. 3. 3.3. 3.2.6. 3. 3.3. Adab ketika bermain. 3. Adab bergaul dengan rakan.12.3.18. Adab kecintaan kepada negara. 3.16. Adab bercakap dengan rakan. 3.15.3. 3.2.3. Adab dengan manusia dan makhluk lain. Menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar. Adab menziarah jiran. 3. 3. 3. Adab makan di majlis keramaian.17.1. 3.3. 24 .10. Adab berkumpul. Adab berwuduk.6.1. 3.8. Adab berkenderaan.8. Adab tidur dan bangun tidur.21. 3.10.7.1.1.1.2.3.19.3.12.3. Adab Terhadap Ibu bapa dan Keluarga :3.2.20. Adab Dalam Kehidupan Bersosial :3.3.3. 3.3.1. 3.

Adab membaca al-Quran. Adab menjaga harta bendasekolah.3. Adab Dengan al-Quran :3.4.5.8. membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek. 3. 3. Adab bercakap dengan guru. 4.3.2 Mengenal. 4. 4. 4. 3. Adab Menuntut Ilmu :3. Adab semasa di sekolah.11 Mengenal dan menulis khat nasakh dan rik‘ah.2. 4. 3. 4.5.5 Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. 4. 3. 4. menyebut dan menulis huruf Jawi sambung. Adab dengan pemimpin.4.1 Mengenal. Adab belajar.10 Menulis pelbagai jenis teks. Pelajaran Jawi. 3. Sila rujuk Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 2002 25 . membaca dan menulis perkataan pinjaman. Adab menjaga kebersihansekolah.3 Mengenal membaca dan menulis suku kata terbuka.4. 4.1.4. 4. Adab ke sekolah.1.9 Membaca pelbagai jenis bahan bacaan.4. Adab membawa dan menyimpan al-Quran.2.6 Mengenal.4.22.4.5. Adab menolong guru.8 Menggunakan tanda baca.7.6. menyebut dan menulis huruf Jawi tunggal.5. 4. 3. 4.4.4. 3. 3.4.7 Mengenal. 3. Adab berhujah.3.4 Mengenal membaca dan menulis suku kata tertutup.

Jenis-jenis hokum (Wajib. b. c. Bersuci :a. Sunat.Tajuk 2. b. c. OBJEKTIF TUMPUAN. Pengertian. Pengetahuan mengenai peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah Ta’ala dan melaksanakan 26 . Tanggungjawab bersuci. d.2: SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH ULUM SYAR’IYYAH (BIDANG IBADAH TAHUN 1 – 6) Lihat rajah berikut kemudian ikuti huraiannya : KANDUNGAN BIDANG IBADAH BIL. Mengamalkan ibadatibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Jenis-jenis ibadah. Pengertian. Haram dan Harus). Istinja’. Makruh. Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah. IBADAH Konsep ibadah :a. BIDANG 1.

b.d. Pengertian. ix) Doa qunut. Bersuci daripada najis:i) Ringan ii) Sederhana iii) Berat e. Perkara-perkara yang membatalkan solat. v) Ketika iktidal. Solat Jumaat. Perlakuan solat (rukun fi‘li) dan hikmah-hikmahnya. ii) Hadas besar. Syarat-syarat wajib. 27 . f. Syarat-syarat sah. i. viii) Tahiyyat awal dan akhir. vi) Ketika sujud. Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya :i) Takbiratul Ihram. Solat berjemaah. iii) Perkara yang membatalkan tayammum. iii) Doa Iftitah. Solat fardu. ii) Syaratsyarat tayammum. c. Bersuci daripada hadas :i) Hadas kecil. Mengamalkan ibadatibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. vii) Duduk antara dua sujud. Rukun-rukun. h. f. ii) Surah al-Fatihah. Sunat ab‘adh dan hai’ah. e. iv) Ketika ruku’. d. Azan dan iqamah. g. Tayammum :i) Tatacara tayammum. Solat :a.

. 28 .. anda dikehendaki mencerakinkan semula Organisasi Kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut bidang-bidang yang ditentukan... Syabas atas kesabaran anda .. sekarang anda dikehendaki membina hasil pembelajaran berdasarkan aras bidang ibadah . Konsep puasa.... Syarat-syarat wajib.. e......... Solat jenazah. d. Syarat-syarat sah.. Rehat sekejap ! ! ! LATIHAN i..... Setelah anda mencerakinkan matapelajaran pendidikan Islam tersebut...... Berpandukan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1-6. b. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Rukun-rukun..Ibadah puasa Ramadan :a. c... Solat Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. ii....

 SINOPSIS Unit ini memberi penekanan terhadap analisis dan huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam khususnya di dalam bidang Ibadah.  PETA MINDA Huraian Sukatan Pelajaran Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran 29 . objektif dan hasil pembelajaran Ibadah di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. isi pelajaran dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam khususnya di dalam bidang Ibadah. memahami dan menghuraikan bidang. Tajuk ini dapat mendedahkan dan meningkatkan kefahaman pelajar mengenai Huraian Sukatan Pelajaran Ibadah. 3. menghurai dan mengaplikasikan bahan dari Buku Teks dan Buku Panduan Guru dalam pengajaran dan pembelajaran.Unit 3 ANALISIS DAN HURAIAN ISI KANDUNGAN IBADAH DALAM SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 1. 2. memahami dan menghuraikan matlamat. tajuk.  HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda dapat : 1.

Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran juga perlu dibina berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran.1. o Kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran bagi memilih dan membina isi kandungan aktiviti pembelajaran. teknik. Penguasaan apa yang terkandung di dalam Huraian Sukatan Pelajaran adalah menjadi ukuran terhadap pencapaian murid. 3. Sukatan Pelajaran perlu dibaca bersama dengan Huraian Sukatan Pelajaran.1. aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru.  Mengklasifikasikan kandungan sukatan pelajaran berdasarkan agihan mengikut tahun pembelajaran. soalan penilaian dan kerja lanjutan.3. o Kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif. kaedah.  Dibahagi kepada 3 aras dengan tujuan untuk memenuhi keprluan tiga golongan prestasi murid.  Berkaitan dengan objektif yang mesti dicapai oleh murid.1 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam ialah satu dokumen yang memperkembangkan dan memperjelaskan maksud dan kehendak Sukatan Pelajaran.1 Objektif Fungsi utama Huraian Sukatan Pelajaran ialah untuk : o Menentukan skop sukatan. Aras 1 :  Aras paling mudah yang mesti dikuasai oleh  Cadangan guru tentang pengalaman pembelajaran yang 30 .2 Format Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi semua mata pelajaran. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran dipersembahkan dalam bentuk lajur seperti berikut : Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran  Memuatkan cadangan strategi. 3. o Panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran.

Menyenaraikan dan menyebut amalan-amalan harian muridmurid di rumah dan di sekolah. Membaca pengertian ibadah dengan betul. 3. Latihan 3. 3. Bersoal-jawab mengenai perbuatan yang dikira ibadah. Menyatakan ibadah khusus dan ibadah umum secara kumpulan dan individu. Bincangkan konsep cadangan pengalaman pembelajaran yang betul. 60% daripada keseluruhan murid sepatutnya menguasai tahap ini.2.2.keseluruhan murid. Sumbangsaran mengenai faedah melakukan ibadah dan akibat 31 . Jelaskan fungsi utama Huraian Sukatan Pelajaran.15-20% murid yang diajar boleh menguasai aras ini.1 KONSEP IBADAH 1.1 Tajuk Konsep Ibadah BIDANG PEMBELAJARAN 2.1 1. Tunjukcara percakapan dna perbuatan yang menjadi ibadah. 2. CADANGAN PEMBELAJARAN PENGALAMAN 1. 2. Aras 3 :  Aras paling tinggi yang mesti dikuasai oleh murid. Memadan senarai perbuatan yang baik.2 Huraian Sukatan Pelajaran Ibadah Tahun 1 3. 5. Jenis-jenis ibadah HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat : Aras 1 : 1. Rehat akan dialami oleh murid dalam proses pembelajaran. 4. 2. Aras 2 :  Aras sederhana yang peru dikuasai oleh murid yang berkebolehan sederhana. Pengertian 2.

Mewarna gambar perbuatan yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Mewarna alat untuk membersih. CADANGAN PEMBELAJARAN PENGALAMAN 1.2. pakaian dan persekitaran. Sumbangsaran tentang faedah bersuci dalam 32 .2 BERSUCI 1. 2. Tunjukcara membersihkan diri.2. 3. Menjelaskan faedah melakukan ibadah secara kumpulan. 4. Aras 3 : 1. Sumbang saran tentang pengalaman dan pengetahuan murid mengenai kebersihan dan kekotoran. Menyatakan contoh percakapan dan perbuatan yang menjadi ibadah dengan betul. 6. Pengertian HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat : Aras 1 : 1.melakukan larangan Allah. 2. 2. Aras 2: 1. 2.2 Pengertian Bersuci BIDANG PEMBELAJARAN 2. 3. Membaca pengertian bersuci dengan betul. Membezakan di antara bersih dan kotor dengan betul. Mengkategorikan perintah dan larangan Allah dengan betul. Menyenaraikan ibadah umum dan ibadah khusus dengan lancar dan betul.

Menjelaskan anggota badan yang perlu dibersihkan setiap hari secara kelas. Bincangkan Huraian Sukatan Pelajaran yang sesuai bagi tajuk “Istinjak”. Latihan 3. kehidupan harian.Aras 2: 1. Menyenaraikan contoh tempat bersih dan kotor secara kumpulan. 5. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan cerakin? 33 . Aras 3 : 1. 2. Menyatakan cara mengatasi kekotoran. Perbincangan tentang kelebihan menjaga dan mengamalkan bersuci.2 Rehat 1.

mereka cipta kaedah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pendidikan. menggunakan strategi. 2. HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda akan: 1. mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. 34 . pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. mengubahsuai kaedah pembelajaran mengikut situasi pendidikan semasa. Kandungan unit ini membolehkan pelajar meningkatkan kefahaman dan kemahiran membina rancangan pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata pelajaran yang diajar khususnya bagi mendedahkan kepada mereka mengenai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian. Tahun 1 dipilih sebagai mewakili tahap 1 manakala Tahun 4 dipilih sebagai mewakili tahap 2. 3.Unit 4 APLIKASI STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN IBADAH TAHUN 1-6 SINOPSIS Dalam topik ini kita akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah Tahun 1 dan 4. 4.

0 1.PETA MINDA TAJUK Strategi Teknik APLIKASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kaedah Pendekatan 4. kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran.0 Strategi Pengajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Strategi ialah  kebijaksanaan memilih pendekatan. Latihan 4. kaedah dan teknik. mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan. Jelaskan pengertian pendekatan. Apakah prinsip dalam strategi pembelajaran Pendidikan Islam ? 35 . masa dan sebagainya. 2.   lebih mengambil kira objektif jangka panjang.

36 APLIKASI STRATEGI/ KAEDAH Pengertian Ibadah dan Jenisnya. 2) Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan dan mereka dikehendaki duduk dalam kumpulan masing-masing. 6) Guru menerangkan aktiviti lakonan tersebut merupakan jenis-jenis ibadat. Solat Tiang Agama. Sebagai contoh : 4) Murid berbincang dalam kumpulan masing-masing dan bersedia mempersembahkan lakonan mereka di hadapan kelas. .4. Bersuci daripada hadas kecil. 5) Kumpulan 1 dan kumpulan 2 mempersembahkan lakonan mereka manakala murid-murid lain menumpukan perhatian. 4. 3) Setiap kumpulan diberi kad potongan yang mengandungi tajuk lakonan yang perlu mereka lakonkan.1 Strategi Pengajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Tahun 1 TAHAP 1 : IBADAH TAHUN 1 Kandungan Buku Teks Tahun 1 Bersuci dan Istinjak.1.1 Tajuk : Pengertian Ibadah Dan Jenisnya Aplikasi Kaedah Simulasi 1) Guru memberi penerangan ringkas tentang tajuk dan aktiviti lakonan yang akan dijalankan.

Aplikasi Kaedah Sumbang Saran 1) Guru menulis tajuk sumbang saran “ Ibadah Umum dan Ibadah Khusus” di papan tulis. 2) Murid diminta menyatakan pendapat masing-masing. 4) Guru mengulas dan memberi penerangan secara terperinci. 4. 2) Murid membaca kad yang dipaparkan di hadapan kelas. 6) Guru membetulkan jawapan murid jika terdapat kesalahan.2 Tajuk Istinjak Aplikasi Kaedah Penerangan/ Soal Jawab 1) Guru mempamerkan kad yang mengandungi pengertian bersuci. 6) Murid-murid diberi peluang menyatakan pendapat masing-masing.1. 3) Murid-murid lain mendengar pendapat yang dikemukakan dengan penuh perhatian. 3) Kemudian guru menerangkan faedah menjaga kebersihan kepada murid. 9) Guru bersoal jawab dengan murid dan memastikan murid dapat membezakan antara perintah dan larangan Allah. 4) Guru bersoal jawab dengan murid mengenai perkara tersebut. 5) Murid diminta menyatakan pengertian bersuci dan faedah bersuci secara berkumpulan. 8) Guru mengulas aktiviti tersebut merupakan perintah dan larangan Allah. 37 . 5) Guru meneruskan aktiviti sumbang saran dengan tajuk kedua iaitu “ Perintah dan Larangan Allah”. 10) Guru membuat kesimpulan berdasarkan tajuk. 7) Guru memberi penerangan dan membuat kesimpulan tentang tajuk.7) Aktiviti diteruskan dengan persembahan kumpulan 3 dan kumpulan 4.

3) Guru meminta pendapat murid untuk menyatakan apa kegunaan alat-alat tersebut. 4) Murid menunjukkan cara mengambil air sembahyang secara bergilir-gilir di hadapan kelas. air paip. tisu dan daun kering. guru meminta beberapa orang murid secara rawak untuk mengulangi perlakuan guru mengambil air sembahyang dengan betul.3. Tajuk Bersuci Dengan Hadas Kecil Aplikasi Kaedah Tunjuk Cara 1) Setelah guru memberikan penjelasan kepada murid mengenai cara-cara berwudu’/ mengambil air sembahyang berdasarkan carta gambar .Aplikasi Kaedah Sumbang Saran 1) Guru membawa alat-alat istinjak seperti batu. tisu dan daun kering iaitu penggunaannya dalam beristinjak. 2) Murid memerhatikan perlakuan guru.1. 5) Guru menjelaskan kepada murid kegunaan batu. guru menunjukkan cara berwudu’ dengan betul kepada murid. 4. tisu dan daun kering ke kelas. 6) Guru membetulkan kesilapan murid sekiranya terdapat kesalahan. 4) Murid menyatakan pendapat mereka berdasarkan pengetahuan sedia ada yang mereka ketahui. 3) Kemudian. 5) Murid-murid lain memerhatikan perlakuan rakan mereka. 8) Guru membetulkan kesalahan murid dan memberikan peneguhan positif. air paip. 38 . 2) Guru menunjukkan alat-alat tersebut kepada murid di hadapan kelas. air paip. 6) Guru meminta murid untuk mengenalpasti alat-alat lain yang boleh digunakan untuk beristinjak selain batu. 7) Murid menyatakan pendapat mereka mengenai alat-alat istinjak yang lain.

2) Murid memberi sepenuh perhatian ke atas penerangan guru. 5) Guru meminta murid mengulangi perlakuan guru. 39 .1. 5) Wakil setiap kumpulan dikehendaki ke hadapan dan menampal kad potongan mengikut kategori yang telah disediakan oleh guru. 2) Guru menerangkan gambar/ carta gambar cara berwudu’ satu persatu.Aplikasi Kaedah Amali/ Demontrasi 1) Guru membawa murid ke surau. 4) Murid memerhatikan perlakuan guru. 4. 4) Guru memberi 3 kad potongan yang mengandungi nama solat. 10) Guru membawa pulang murid ke kelas. 7) Guru memberi peneguhan positif kepada murid 8) Guru bertanya kepada murid cara-cara berwudu’ dengan betul. 7) Guru membuat penilaian dan memberi kesimpulan. Tajuk Perlakuan Solat Aplikasi Kaedah Perbandingan 1) Guru memberi penerangan berkenaan nama solat lima waktu. guru menunjukkan terlebih dahulu cara-cara berwudu’ secara jelas dan tertib. 6) Guru membetulkan kesilapan murid sekiranya terdapat kesalahan. 9) Guru mengedarkan lembaran kerja tentang cara-cara berwudu. bilangan rakaat serta lafaz niat solat.4. 3) Kemudian. 3) Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan. bilangan rakaat dan lafaz niat yang berlainan kepada setiap kumpulan. 6) Murid lain diberi peluang untuk memperbetulkan jawapan yang salah.

4) Guru menunjukkan cara melakukan rukun-rukun fi’li dalam solat. 3) Murid mendengar penerangan guru dengan teliti. Ibadah Puasa 1. 7) Murid melakukan perlakuan rukun fi’li dengan betul dan tertib. 5) Murid memerhati dan cuba mengingati perlakuan yang guru tunjukkan. 6) Guru menyuruh murid melakukan perlakuan rukun-rkun fi’li sperti yang ditunjukkan oleh guru. 2. Bincangkan 40 . 10) Guru membuat kesimpulan. 9) Murid yang salah dikehendaki mengulangi perlakuan rukun fi’li dengan betul.Senaraikan jenis kaedah yang kamu ketahui.1. Latihan 4. Apakah strategi dan kaedah yang paling sesuai bagi murid tahap 1.Aplikasi Kaedah Tunjukcara 1) Guru membawa murid ke surau untuk melakukan amali rukun fi’li dalam solat. 8) Guru memperbetulkan perlakuan murid yang salah. 2) Guru menerangkan kepada murid rukun-rukun fi’li dalam solat menggunakan carta gambar yang disediakan.

41 . APLIKASI STRATEGI/ KAEDAH Rukun solat. 4) Murid mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh guru. dan mughallazah secara individu.2 Strategi Pengajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Tahun 4 TAHAP 2 : IBADAH TAHUN 4 Kandungan Buku Teks Tahun 4 Bersuci dari najis. mutawassitah. 4. 2) Guru bertanya kepada murid apakah yang mereka lihat pada gambar yang dipaparkan.2. 7) Guru membahagikan murid-murid kepada 3 kumpulan.1 Tajuk Bersuci Dari Najis Aplikasi Kaedah Penerangan/ Soal Jawab 1) Guru menunjukkan kepada murid contoh gambar jenis-jenis najis. Syarat wajib dan syarat sah. 3) Guru menerangkan jenis-jenis najis kepada murid.4. 8) Kumpulan satu dikehendaki berbincang dan memberikan maksud najis mukhaffafah. 6) Guru membetulkan jawapan yang diberikan murid. 5) Guru bertanya kepada murid apakah maksud najis mukhaffafah.

5) Guru membahagikan murid-murid kepada tiga kumpulan. 5) Guru membawa murid kembali ke kelas. 3) Guru menunjukan cara membersihkan najis dengan betul. 2) Guru mengambil sehelai kain sarung dan mengandaikan kain tersebut telah terkena najis mukhaffafah. 10) Kumpulan tiga dikehendaki berbincang dan memberikan maksud najis mughallazah. 2) Guru meminta murid membezakan jenis najis. 42 . 7) Kumpulan yang dapat menyenaraikan jenis najis yang paling banyak dikira sebagai pemenang. 3) Guru meletakkan gambar jenis najis secara rawak. Aplikasi Kaedah Tunjukcara/ Demontrasi 1) Guru membawa murid ke surau. Aplikasi Kaedah Permainan 1) Guru menunjukkan gambar jenis-jenis najis pada kad imbasan di papan putih. 4) Guru meminta beberapa orang murid menunjukkan kembali cara menyucikan najis mukhaffafah secara individu.9) Kumpulan dua dikehendaki berbincang dan memberikan maksud najis mutawassitah. 6) Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan contoh jenis-jenis najis sebanyak mungkin. 4) Guru memanggil murid secara individu untuk mengenalpasti jenis najis dengan betul.

4.2.2. Tajuk Syarat Sah Dan Syarat Wajib Solat Aplikasi Kaedah Penerangan/ Soal Jawab 1) Guru memaparkan kad imbasan rukun-rukun solat di papan putih 2) Guru menerangkan kepada murid erti rukun-rukun solat dan perlakuannya dihadapan kelas 3) Murid mendengar dengan teliti penerangan daripada guru 4) guru menjelaskan rukun-rukun solat mengikut tertib 5) Guru bertanya kepada murid mengenai perlakuan rukun-rukun solat 6) Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru 7) Guru mengulangi penerangan perlakuan rukun-rukun solat seperti yang dilihat di dalam kad imbasan 8) Guru memberikan lembaran kerja kepada murid 9) Guru membimbing murid melakukan lembaran kerja yang diberikan Aplikasi Kaedah Amali 1) Guru membawa kumpulan murid ke surau 2) Guru menerangkan gambar/carta yang dibawa satu persatu 3) Guru menerangkan aspek-aspek penting dalam tajuk berkenaan 4) Guru menunjukkan terlebih dahulu perlakuan rukun-rukun solat secara tertib 5) Murid memerhatikan satu persatu perlakuan guru 6) Guru menyuruh murid mengulangi perlakuan guru 7) Murid mengikut perlakuan guru 8) Guru membetulkan dan menegur perlakuan murid yang salah 9) Guru mengulangi isi-isi penting dan bertanya kepada murid 10) Guru membawa pulang kumpulan murid ke kelas dalam keadaan berdisiplin dan selamat 43 .

7) Selepas itu. 8) Syarat sah solat yang terakhir ialah yakin masuk waktu dan guru menunjukkan kepada murid waktu-waktu solat fardhu yang betul. 6) Guru menunjukkan kepada murid cara-cara menutup aurat yang betul bagi murid lelaki dan perempuan. 6) Murid diminta untuk membentuk lima kumpulan. 4) Murid dilarang sama sekali bercakap semasa guru memberi penerangan. 2) Guru menerangkan syarat sah solat yang pertama adalah suci daripada najis pada tubuh badan. 3) Murid mendengar penerangan guru dengan tekun. Setiap kumpulan diberi satu potongan kad gambar berkenaan syarat-syarat sah solat.3 Tajuk Rukun Solat Aplikasi Kaedah Soal Jawab/ Penerangan 1) Guru mengeluarkan carta gambar mengenai syarat-syarat sah solat dan menampalnya di hadapan kelas. 5) Guru kemudiannya bersoal jawab dengan murid berkenaan dengan tajuk ini. 7) Guru meminta wakil setiap kumpulan supaya menampal potongan kad gambar masing-masing ditempat yang betul di papan gulung. pakaian dan tempat solat. 4) Kemudian. Aplikasi Kaedah Tunjukcara/ Lakonan 1) Guru membawa murid ke surau sekolah. 2) Guru memberi penerangan berkenaan dengan syarat-syarat sah solat berdasarkan carta gambar tersebut. guru menghadap ke arah kiblat iaitu syarat sah solat yang keempat.4. iaitu surau dalam keadaan bersih tanpa sebarang kekotoran daripada najis. 44 .2. 8) Guru membetulkan kesalahan murid dan memberikan peneguhan positif kepada murid. guru menerangkan syarat yang kedua iaitu suci daripada sebarang hadas sama ada hadas kecil atau besar. 5) Guru menerangkan syarat ketiga sah solat iaitu menutup aurat. 3) Guru menunjukkan kepada murid pakaian dan tempat solat.

Apakah strategi yang paling sesuai bagi murid tahap 2. 5. 2. 2002. 3. AlFalah Publications. Wahbah al-Zuhaili. Buku Rujukan 1. Latihan 4. Abdul Aziz Omar Ahmad. Kementerian pelajaran Malaysia. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Jelaskan peranan kaedah di dalam memantapkan strategi pengajaran dan pembelajaran.2006. 1994. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. 2002. Muhammad Isa Selamat Kuala Lumpur. Pustaka Aman Press Kota Bharu. Dewan Bahasa dan Pustaka.2 Ibadah Puasa 1. Oxford Fajar. Islam Agama Rabbani Dasar Pendidikan Islam Teras. Bimbingan dan Fardhu Ain. Fiqh dan Perundangan Islam.9) Guru meminta murid supaya memahami perkara-perkara yang ditunjukkan guru dan melakukannya sendiri di rumah ketika hendak mendirikan solat. Asas Akidah Muslim. 4. Ahmad Mohd Salleh dan Mohd Farid Hafidz Ahmad. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. 10) Guru membawa murid kembali ke kelas. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.2008. Al-Quranul Karim. 6. Bincangkan 2. Penterjemah Md Akhir haji Yaacob et al. 45 .

Kuala Lumpur: Pustaka Al-Azhar. 2. Bhd.BIBLIOGRAFI 1.Turq Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah ta’alim al-Tarbiyah al-Islamiyah. Huraian Sukatan Pendidikan Islam KBSR 7. Selangor : Fajar Bakti Sdn. (1989). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 3. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Buku Teks Pendidikan Islam Sekolah Rendah. 6.. (1987). Ahmad Mohd. Falsafah. Abdul Qadir Ahmad.(1980). Syed Sabiq.H. Saleh. Fiqh Syafii. (Terjemahan). Fikh Sunnah. Pendidikan Islam. 4.. S. 46 . Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Idris Ahmad. 5.Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Jilid 1. Pedagogi Dan Metodologi ( 1997). Shah Alam .

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 47 .

edu.(Hons) Usuluddin UM Dip. Sabah.K. Sijil Perguruan Asas MPI (PA & BM) Pengalaman: Penolong Pengarah PPA IPG KPM Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra Perkhidmatan Sekolah Rendah) Pensyarah Institut Perguruan 4 tahun.my Kelulusan: Sarjana Sarjana Muda Diploma/Sijil Pengalaman: NOR KARTINA BINTI TAWANG PENSYARAH @ipgmkdri. Pendidikan IPKT Pengalaman: SEGI College. Kuala Lumpur. Guru Sekolah Menengah 16 Tahun. ASYRAF RIDWAN BIN ALI PENSYARAH ara@ipgmkdri. Guru Sekolah Rendah 2 Tahun Kelulusan: MA. Sijil Perguruan Khas (Qiraat dan Tarannum) MPI.A (Hons). Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun. Usuluddin UM BA. Lahad Datu. IPG Kampus Dato’ Razali Ismail.edu.Terengganu. (Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah).my Kelulusan: Sarjana Sarjana Muda Diploma/Sijil Pengalaman: 48 . OTHMAN BIN LOMAN Unit Kurikulum Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia othmalok@yahoo.com Kelulusan: B.edu.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN PENYELARAS PERINGKAT IPGKPM EN. K. S. UKM.my SABAWI BIN AWANG PENSYARAH sabawi@ipgmkdri. Cenderawasih.

ASYRAF RIDWAN BIN ALI PENSYARAH ara@ipgmkdri.edu. Cenderawasih. Pendidikan IPKT Pengalaman: SEGI College. Kuala Lumpur. UKM.my SABAWI BIN AWANG PENSYARAH sabawi@ipgmkdri.my Kelulusan: Sarjana Sarjana Muda Diploma/Sijil Pengalaman: 49 .com Kelulusan: B.Terengganu.(Hons) Usuluddin UM Dip.my Kelulusan: Sarjana Sarjana Muda Diploma/Sijil Pengalaman: NOR KARTINA BINTI TAWANG PENSYARAH @ipgmkdri.PANEL PEMURNI MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN PENYELARAS PERINGKAT IPGKPM EN. Lahad Datu. Sabah. S. Sijil Perguruan Asas MPI (PA & BM) Pengalaman: Penolong Pengarah PPA IPG KPM Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra Perkhidmatan Sekolah Rendah) Pensyarah Institut Perguruan 4 tahun.edu.K. OTHMAN BIN LOMAN Unit Kurikulum Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia othmalok@yahoo. Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun. K.edu.A (Hons). Sijil Perguruan Khas (Qiraat dan Tarannum) MPI. (Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah). Guru Sekolah Menengah 16 Tahun. Usuluddin UM BA. Guru Sekolah Rendah 2 Tahun Kelulusan: MA. IPG Kampus Dato’ Razali Ismail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful