1st Grade of Junior High School

WORKBOOK

Αρχάριοι

™À°°ƒ∞º∂π™

∫ƒπΔ∂™-∞•π√§√°∏Δ∂™

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏

ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞
À¶∂À£À¡√™ ª∞£∏ª∞Δ√™
∫∞Δ∞ Δ∏ ™À°°ƒ∞º∏
À¶∂À£À¡√™ Δ√À À¶√∂ƒ°√À

¶ƒ√∂∫ΔÀ¶øΔπ∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™

E˘·ÁÁÂÏ›· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
μ·ÛÈÏÈ΋ ∫Ô˘‹, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¡ÈÎÔÏ¿ÎË, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
£Âfi‰ˆÚÔ˜ ™ÎÂÓ‰¤Ú˘, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ô˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

μ·Û›ÏÂÈÔ˜ §fiÁÈÔ˜,
™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜-∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜
ª·ÚÈ¿ÓÓ· μÈ‚›ÙÛÔ˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
πˆÛ‹Ê ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯fiÔ˜, ¶¿Ú‰ÚÔ˜ Â.ı.ÙÔ˘
¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞ÈηÙÂÚ›ÓË §È¿ÙÛÈÎÔ˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

∞ÊÔ› ¡. ¶·¿ & ™›· ∞.∂.μ.∂.

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ

¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. μÏ¿¯Ô˜
√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞.¶.£.
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ηÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ú. ¶Ôχ˙Ô˜
¶¿Ú‰ÚÔ˜ Â.ı.ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞Δø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√

∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË

μ›Î˘ ∫Ô˘‹

∫·ÙÂÚ›Ó· ¡ÈÎÔÏ¿ÎË

∞¡∞¢√Ã√™ ™À°°ƒ∞º∏™

1st Grade of Junior High School

Workbook
∞Ú¯¿ÚÈÔÈ

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫Δπ∫ø¡ μπμ§πø¡
∞£∏¡∞

.

50 It's on the notice board! ñstudents' notes ñschool clubs ñcollocations ñpresent continuous ñan e-mail about school clubs LESSON 2. 13 A collection of thimbles! LESSON 3. p. present simple ñerror correction ñcollocations ñ a paragraph about what a friend can do in his/her free time ñan article about your favourite animal Unit 5. 55 A weekend away! ñan advertisement for a sports camp ñsports & activities ñcollocations ñpresent continuous vs. 8 Hello there! LESSON 2. 40 In the wild! ñdescriptions of animals from a zoo guide book ñanimals. p. 35. p. Welcome! ñstudents' profiles ñschool subjects ñcolours ñnumbers ñanimals ñhobbies ñSarah's e-mail about herself ñsports ñcountries & nationalities ñextracts from the Guinness Book of Records ñcollections ñadjectives ña personal profile Unit 2. p. p. p. p. 60 In my free time I learn English! (Review) ña quiz about learning styles ñpresent continuous vs. p. 31 This is my job! ñjob descriptions ñtelling the time ñdaily routines & activities ñPresent Simple (1) ñadverbs of frequency ñschool subjects ñcollocations ñPresent Simple (2) ñjobs ñidioms with ‘work' ñwh-questions ñyour school timetable ñan e-mail about your school week ña paragraph describing a job Unit 4. 45 Let's go green! ñan article on global warming ñenvironment ñcollocations ñmust/mustn't ñan e-mail with advice about the protection of the environment LESSON 1. their food & habitats ñcollocations ñcan/can't LESSON 3. 7. 21. Teens in action! . p. p. 49. 17 Feel at home! ñsigns & notices ñan article about London ñbuildings ñthe verb 'to be' ñthe verb 'have got' ñplural nouns ñthere is/are ña/an/some/any ñprepositions of place ñan e-mail about yourself ñnotes about famous collections ñ an e-mail about your collection ña paragraph about agirl's neighbourhood Unit 3. p. 26 Greetings from Australia! ña magazine article about different people's daily routine LESSON 3. All about us! LESSON 1. Ecofriendly! LESSON 1. Day in Day out! LESSON 1. 36 Let's go to the zoo! ñadvertisements of places ñsigns and notices ñ zoo ñ collocations ñ imperative ñ if-sentences LESSON 2. p. p. 1. p.Contents UNITS/ LESSONS Think TEEN READING VOCABULARY LINK GRAMMAR LINK WRITING Unit 1. p. p. 22 My day! ñTina's daily routine LESSON 2. p. present simple ñan advertisement for a summer camp LESSON 3.

p. we're back! ña quiz about our solar system ñspace ñPast Simple of regular verbs ña story about a mission to space LESSON 3. 80 Let's communic8! ña magazine article about emoticons ñcommunication ñfamous people ñcollocations ñPast Simple of the verb ‘to be' ñThere was/were ña report presenting similarities and differences between primary school & junior high school LESSON 2. p. p. 94 Travel plans! ñ holiday advertisements ñ dates LESSON 2. 85 Houston. Tomorrow and … beyond! LESSON 1. 99 Good for you! ñ a webpage with new ñ collocations year's resolutions ñ ‘Going to' future LESSON 3. 75 The four corners of the Earth! ñan article from a travel guide about Dubai Unit 7. 70 TEEN Voice! ña webpage about fashion LESSON 3.114 Its up to you! . p. p. p. p. p. 89 TEEN best-sellers! ña blurb of a book ñbooks ñcollocations ñPast Simple of irregular verbs ñan e-mail about what you did yesterday ñ traveiling ñ Present Continuous for future arrangements ñ an e-mail to a friend about your holiday plans Unit 8. Bits and pieces! ñcountable/ uncountable nouns ña lot of/ (how) much/ (how) many ñshould/ shouldn't ñhealthy diet rules ñclothes & accessories ñcollocations ñplural nouns ñcomparative ñdescriptions of people's appearance ñgeographical features ñnumbers ñcomparative & superlative ñThe/Zero article ña brochure for a tourist information office LESSON 1. p. 79. (Review) It's a masterpiece! ñextracts from different texts Appendix. p. 66 FOODstuff! ñan article about food and teens diet ñfood & snacks ñcollocations LESSON 2. 103 In the year 2525! ñ a horoscope for teenagers ñ collocations ñ star signs ñ Future Simple ñ a funny horoscope for a competition ñword groups ñreview ñreview ñdifferent writing genres Unit 9.Contents Think TEEN UNITS/ LESSONS READING VOCABULARY LINK GRAMMAR LINK WRITING Unit 6. p. p. p. 93. In our mind's eye! LESSON 1. 65. 109. p.

UNIT 1 Welcome! READ ñ students' profiles WRITE ñ a personal profile PRACTISE VOCABULARY RELATED TO ñ school objects ñ colours ñ numbers ñ animals ñ hobbies 1 .

.............. Hi.. He's from Greece.. 5.....g................ His surname's Dinos.. I'm from Brazil............................... I'm 12 years old and I'm a high school student.................. I am from Greece........ there! My name's Thomas but my friends call me Tom.............. .. Hello! I'm Christos Dinos...........................p................ ..... 6..... .. I'm 12............................ She's from England.............. My favourite hobby is reading books...... Christos 1.............. Her surname's Edwards . 2.. 4.... He likes books.......... My favourite sport is football... ...................... She's 12... 3... everybody! My name's Dorothy Edwards and I'm from England.... My favourite colour is blue.........................Welcome! Reading Task 1 ..................... 2 Christos ........... .............. He likes football...................114 TEEN Links 1 Read what the kids say and write their names next to sentences 1-6....... Thomas Dorothy e.. I'm 13 years old. Hello....

.............................................. 2 2........................ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ 3 For the words 1-5 in task 2.......................... ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ e................. a................... ...... .................................... try to find Greek equivalents............ ‚›ÓÙÂÔ ÎÏ·Ì b.............................................................. 5............................ 2.................................................... 1...... 4......................... Ù¤ÓÓȘ c........................................................ ¯fiÌ˘ d..................... ......... ........................ 1......................................................................................................... 3.......Welcome! Vocabulary Link English/Greek words Match the English signs (1-5) with the words (a-e).................. 3.................................................. You can use your dictionary............................................. UNIT 1 3 ............. 4.................... ... 5..........................................................

.......................... 4 ..... ...... 5...................................... What's this? It's a black pen................ e... ..... ..... a...................................................... 4...........g.. It's a red book.......... h.... The desks are white and brown.......... 7................ 3................................ 2.......................................................... 4.......................................................... It's a grey window............... b.. It's a yellow notebook........115 e........ 3............... 6...... g.............................................................. f............. 6....... 2............................................................................Welcome! School objects & colours 4 Look at the example......................... e...... 1...... Task 2 ....... 1.... c..........................................................................p..... ............................... ......................................... It's a blue poster.............................. It's a blue chair.......... 5 Look at the classroom objects around you and write sentences............ It's a brown desk............ It's a black pen...........g......... d................................ Write questions and match the sentences (a-g) with the pictures (1-7).. It's a green bag.................................... .......... 5...................

. 100 = ten b................................................................ eight g.......................800 ........................Welcome! Numbers 6 Find the correct number and match a-j with the words............. 0.....................699 = … i... 8 = … four j................................5 ....... 200 : 100 = … nine d........ 0................... Hobbies ............. UNIT 1 5 .............. … = 81 five h.......................... 6 ...... 1891 + … = 1894 one 700 ................... 70 : 10 = … two Hobbies 7 Write the words in the correct group...1 ....5.............................................................. 9 . Animals .......................... ............ Can you add more? Check with your partner...... a...................................... ....... 25 : 5 = … six f............ … = 36 three c......792 = … seven e.. 5........

Welcome! Writing My profile 8 You would like to join an e-group. Complete your profile card. PROFILE Stick your photo here 6 NAME: AGE: COUNTRY: FAVOURITE COLOUR: FAVOURITE NUMBER: FAVOURITE ANIMAL: FAVOURITE HOBBY: .

there! LESSON 2: A collection of thimbles! All about us! LESSON 3: Feel at home! READ ñ Sarah's e-mail about herself ñ extracts from the Guinness Book of Records ñ signs and notices from different places ñ Jill's article about London PRACTISE COLLOCATIONS & VOCABULARY RELATED TO ñ sports ñ countries and nationalities ñ collections ñ adjectives describing people.UNIT 2 LESSON 1: Hello. animals and things ñ buildings PRACTISE THE USE OF ñ the verb ‘to be' ñ the verb ‘have got' ñ plural nouns ñ there is/there are ñ a/an/some/any ñ prepositions of place WRITE ñ an email about yourself ñ notes about famous collections ñ an e-mail about your collection ñ a paragraph about a girl's neighbourhood 7 .

............ Task 3 ....... I go to New Oxford High school...............g...... We do lots of things together...... .................... Jane and Kelly play tennis together..... We really have fun at the pool..................................115 e.........  Their favourite sport ......................... School is OK................ like going swimming..... 8 .............................. Kelly is good at maths.... They're very different.......... Her best friends are called Jane and Kelly............ the keyboards and the guitar and she's really nice with us............................. Read it and circle: Her friends' names ...... Jane and Kelly.. I'm very good at music because I like the teacher..... I've got two good friends.................................... Are these statements True (T) or False (F)? Correct the false statements.......................................... .......... Jane is tall but Kelly isn't............... in class 2A.............................................. Mrs Downey................ I also like art and English..................... False............................................................ Kelly's good at biology.............. 2. What about you? What class are you in? Are you a good student? Keep in touch... 6......... ........ The English teacher is good with the students...................... Her favourite subject is music ... For example....................................... 3. She can play the piano.............. Hello! I'm Sarah from Oxford and I'm fourteen years old............... ................................. I love them a lot............................ She's thirteen years old .Lesson 1 Reading Friends from around the world This is an e-mail from Sarah to her new keypals.............. Anyway...... Sarah's from Cambridge......... 1.... I guess. She's from Oxford ....... 1 Dear friends from around the world..... ..... Jane is good at biology........ 4............................... At school.................. 5........ Sarah 2 Read the e-mail again... Sarah.......................................................p......

sister brother parents hometown 4. h. e. g. _yc___g 1. r_ythm__ 5. Sport 4 1. b_ s k _ t _ _ l l 2. c. v_ll__b_l_ 6. wei__tli_t_ng 9. school teacher family student 2. a. football cycling sports athletics 3. d. b. tiny wooden exciting student Write the missing letters in the sports (a-i) and then match them with the pictures (1-9). i. f.p. _th_et__s 7. swimming 8.Hello there! Vocabulary Link 3 Delete the odd one out. French Greece Spanish English 5. g. j_d_ 4. Task 4 .115 g_mn_st_c_ UNIT 2 9 . _in_s_rf_ng 3.

........ (You aren't) . We're not (We aren't) ............. Greece Asia Spain France Finland Italy Europe Japan Turkey China Portugal Holland -an -ese -ish other European Portuguese Spanish Greek Look at the example and choose the right word to complete the rule. Negative Affirmative Full Form Short Form Full Form I am ………... Then practise with your partner......................g..) We are .. .... (She isn't) She is 10 Greek... You're not (You aren't) ....... b... a........ I'm Greek... I am not I'm not You are You're .. Grammar Link The verb ‘to be’ 6 Complete the tables.......... Short Form It is ............. He's He is not He's not (……………............ e........ We say ‘I'm + country / nationality'.Lesson 1 Nationalities 5 Write the nationalities for the countries and the continents in the box in the right column..... .) Greek. They're They are not They're not (…………….) She is not .. We say ‘I'm from + country / nationality'...... I'm from Greece......... .. English...................... It is not It's not (…………….. You're You are not ..

.. Mum / be / at home . he isn't................. e....... Task 6 ....... Is he/she/it ............... He's Australian....... His father's name is Andrew............ Can you match? 1.. I am..... In questions … a. ‘am/is/are' go before the person (I. My cousin / be / English..................... Are we /you/they ............ French? Yes........ 4.................. Use He's/ She's/They're....... Cycling / be / my favourite sport .............. 5____________ twins....... Task 7 . Mark has got two sisters...... e.......................... you are.............116 UNIT 2 11 ......... 3...... 9 Complete the text........... My best friend and I / be / in the same class .............. you... 10 Use the words below to ask and answer questions.116 My cousin isn't English.... My friends / be / good students .............. you aren't.................. Task 5 ..................................................g.... He's a High School student....Hello there! Interrogative Short Answers Am I Are you 7 8 Yes...................... His mother's name is Alice and 2____________ a teacher.............................p.... 1 ___________ thirteen years old and his favourite sport is judo............ ‘not' goes after am/is/are 2............... In negative sentences … b...........p.................. /..... Tom) Write true sentences about you and your family using the verb ‘to be' in the right form............... 2.. 1..116 This is a picture of Mark and his family.................p...........g..... Mark/Italian? Is Mark Italian? No..... 3 ___________ a famous basketball player............................. 4 _____________ both eight years old.. / No...

I'm in Year 7 at school. José/Mexican? _____________________________________________________ No. 3 ……………………………………. Write back soon! 1 Best wishes. David 12 . José isn't Italy / Italian. 3. England with my mum and my brother.Lesson 1 Hello there! 1. 2. Pablo's from Portugal / Portuguese but Alexander's Bulgaria / Bulgarian. Where are you from? We're from Greece / Greek. 4. 1. Writing This is me! 12 David's writing an e-mail to the e-group.. ………………………………………….. ____________________________.... I like music and art but I hate history and English.. 2. Is Mark from Holland / Dutch? Yes.. you/British? _______________________________________________? _______________________________________________ 11 Circle the right word to complete the sentences. Dear friends from around the world.. We play tennis together. What about you? 2 …………………………………………. Can you help him complete it? Choose the right beginning and ending from the box. I live in London. he is Holland / Dutch. 3. Hans and I/Swedish? ___________________________________________________________? Yes.. His name's Peter and he's 7. He's not very good at it but I am.. He's from Brazil / Brazilian.. Hi! My name's David and I'm 12 years old. _________________________________________________ Brazilian.

... .650 different neck ties... Name: Place: Collection: Number of items: 11. d Michael Zarnock (USA) has a collection of 3..... ...guinnessworldrecords.117 1...... He started his collection in 1968...... He often gets a tie as a birthday present. 2.... from the local grocers........ England.......... Some just collect more than others and just fewer get into the Guinness Book of Records for their collections...... He owns the largest collection of mugs.. c Harold Swanger lives in Ohio......711 Hot Wheels® model cars............. He's got more than 150...... .. has 11............ USA. He collects bags from everywhere....... Read the texts quickly and match the pictures (1-4) with the texts (a-d)...p. from book shops and clothes shops. model cars...... Heinz Schmidt-Bachem collects plastic and paper bags.... 3 .. a Tom Holmes from West Midland..650 Name: Name: Place: ____ tic n: plas o i t c e l l Co er bags and pap s: of item r e b m Nu Place: Oh io.....guinnessworldrecords..500 items. 4 .. He also has bags from famous designer boutiques.. parking tickets............. 1 Task 8 .... based on information from http://www...Lesson 2 A collection of thimbles! Reading What a collection ! Jennifer's class are reading about famous collections on the Internet. www....com WHAT A COLLECTION! Lots of people collect something... He started collecting mugs in 1972 and now he has got more than 4. Even the British Prime Minister has sent him some....000 bags in his b collection... be it paper napkins.com/ 2 Now read the texts carefully and complete the cards. USA Collectio n: Number of items: ael Name:Mich Zarnock Place: : Collection f items: Number o UNIT 2 13 . postcards from all over the world or dolls...

white wooden green opinion huge ancient horrible size cotton long black lovely short gold age tiny new exciting colour plastic modern young ugly pink material lovely 5 Choose two adjectives from different columns and write sentences about things you've got.Lesson 2 Vocabulary Link Collections Write the correct word from the box under each picture. You can compare them with your partner's.118 Write the adjectives in the right column. 3 earrings thimbles coins CDs shells 5………… ………… 3……… 1…… ………… ……… … ………… 2………… Adjectives 4 4…………………… Task 9 .p. e.g. I've got a lovely huge teddy bear on my bed. 14 .

.... ................. you have................................. you........... In questions … a... We have got .. Full Form ......... Have I got 7 8 a big house. you a baby brother UNIT 2 15 ...... your teacher two English books 1.................. We haven't got You have not got You haven't got They have not got .............................. ‘not' goes after have/has 2.................... . / No. They've got I have not got ........... In negative sentences … b...... Can you match? 1........................................ you …....... a teddy bear? Yes...A collection of thimbles! Grammar Link The verb ‘have got' 6 Complete the tables............ Short Answers Interrogative …….......... He's got She has got a pet....... ................ ‘have/has' go before the person (I.... You haven't got He has not got . /....................... She hasn't got It has not got ........... You've got .......... Has he/she/it got ...... Tom) Write questions using have/has and give true answers.... You've got ...................... Short Form Yes........... .......... It has got .... ……… we/you/they got . you haven't...... Negative Affirmative Full Form Short Form I have got ....... . a book..... I have..................

.............. Tick what you want to write about.................. your partner a dog 3............. ñ Where you keep your collection ñ Describe your favourite piece ñ Why you would like to be in the Guinness Book of Records Dear all..................... 2......................... your best friend a new PC game e........../ No......................................................... 1........................................................ ..... I would like to be in the Guinness Book of Records because . I've got...................................................................................... ....... ñ What you collect Don't forget to check the order ñ How many you have got of your adjectives...........................................................Lesson 2 Acollection of thimbles! 2.................................................................................................................................................................................................. ................................................ 3...................................................................................... ......... your favourite animal four legs 5........................................... he has........................ your parents a computer 4................................................................. 4........................... 16 ........................................... he hasn't........................................ ................................ 5.... ........................................ Writing My collection 9 Write an e-mail about your collection to the Guinness Book of Records website for kids.................. Has your teacher got two English books? Yes......................................... .............................................................................................. Best regards...................................... ............g.......... .... .............................................................................................................................................................................................. ....

00-18. Harrods is a very famous department store. There is an extra place you do not need to use. There are beautiful 4____________ full of trees and flowers. There are a lot of old. In London. department store… e. park…2… 1 4 2 b.p. Read it and fill in the gaps with the correct word from the box. but there are also a lot of new.119 theatres London is the capital city of the United Kingdom and of England. There's Big Ben. modern ones in the city centre. library … c. 1 a. the famous clock and the London Eye. It is in the south-east of England. such as Buckingham Palace and the Houses of Parliament. London has got something for everyone! UNIT 2 17 . the world's largest wheel. There are a lot of cinemas and some very good 3_________.p. Match the signs (1-5) with the places (a-f). About 7.Lesson 3 Feel at home! Reading Signs Here are some signs from Jennifer's neighbourhood. bakery… 3 PLEASE K ON DON'T WAL THE GRASS Low pric es for T-shirts DINOSAUR EXHIBITION OPEN ON WEEKDAY S 5 9. Many people come to London for 8______________. the Thames. Have you heard of London Zoo? It's in Regent's Park. people tourists buildings Task 10 . There's a long river along London. museum… SPECIAL TO DAY vegetarian pizza children h alf price 2 d. there are a lot of attractions for 6______________.5 million 1______________ of different nationalities live and work here. where people can see famous plays and musicals.00 UR FF YO O H C SWIT LE! MOBI This is David's article about London for his school newspaper. London is the largest city in Europe. There are thousands of birds and 5______________ in the zoo. restaurant… f. traditional 2__________. Tourists can go on boat trips on the 7____________.118 capital parks animals river shopping Task 11 .

....... 5 bank hotel kiosk 10 museum pub supermarket Task 13 ..... bakery c. a......p............. It's hot today. on at the cinema this week... I want to buy some souvenirs for my friends.. a.... theatre 6.. bank b......... I want some information about the Acropolis Museum. sports centre 5...... a........ neighbourhood b......... I'm sure there's a book about the Acropolis in the school . Let's go to the swimming pool at the ..b.... pub 2...120 There's a good .... concert b..... modern b.. My house is in a .......p............ play 1........Lesson 3 Vocabulary Link Task 12 .. wide 18 ...... a.. library b.... traditional c.... film c.... I live in a beautiful ........ post office c.... kiosk b.119 park bakery cinema Buildings 3 Circle the correct word..... Here's the ....... church c.. tall c.. narrow 4.... arts-and-crafts shop 3.. There are many old buildings... wide b.. a...... The street in front of our house is twelve metres ...... neighbourhood....... a.. a.. 1 church museum pub 6 church museum post office 4 2 library kiosk hotel 3 post office pub hotel 7 museum hotel tourist information centre 8 bank post office playground 4 sports centre bakery church 9 museum sports centre church Choose the correct answer...... bookshop c.........

Write the words below in the plural form in the right column. + before words beginning with b.. There is……… 2. i. Nouns ending in… 1. Match the examples (1-2) with a or b. -x.g. Can you find them? man zoo family potato knife town child piano store baby video brush life city person -s towns Exceptions: -ies families -es potatoes zoos ……………. b. in questions and negative sentences.g………………………… -ves e. u …. ……………. b.g………………………. roof box dress leaf woman mouse shelf library book -ves knives irregular men ………………. + before most words beginning with a. some or any? ……….. consonant + y take …in plural.o.. -f or -fe 3. -ch... d…. a restaurant/ a river ‘a/an/some/any' 8 Can you choose the right word? a or an? ..g………………………. some trees/ shops. e.e. There are……… a. 1.. library librar…. -o 2. -sh. -ies e.. UNIT 2 19 . c.. -es e. dress dress…. 6 Examples a. We use there is with singular nouns.Feel at home! Grammar Link Plural nouns 5 Write the examples (a-c) in plural and then match them with the rules (1-3). knife kni…. in statements. We use there are with plural nouns. There is/ There are 7 Read the rules.. ………. -s. Be careful! There are some exceptions.... -ss.. c..

............... 2. Hello! I'm Demetra and I live in Sparti...................................................................................... ........ e.Lesson 3 9 Feel at home! Circle the correct word...................................... There are some / any very nice hotels in this area...................... There aren't a / any big supermarkets here................ .. Can you find it in the picture? There are many interesting places near my house........................................ 6.. 5......... 2....................... some / any car parks in our area......................................p............ Can you help her finish it? Use in / on / in front of / behind / opposite/ between / next to....... 1......................There are/aren't.................... ............... There aren't some / any kiosks in my neighbourhood............. .. 3................ Task 14 ....................................................................120 There are some / any trees in the park...... ....................g........................ 20 ........ There's a / an airport 5 miles from the city centre. 5..................... Prepositions of place 11 This is Demetra's presentation of her neighbourhood......... There's a / an zoo near my town............... a river in my village/town/city..... Lots of cinemas / in my city ……............................ Use There is/isn't .. There is a bank next to ..........................................................................There are lots of cinemas in my city.......................... some/any trees / in front of my house ......................................... 10 Use the phrases to write true sentences about your neighbourhood...................... 1...... My house is in a quiet neighbourhood near the centre of Sparti................................... some / any shops near our school ........... a good restaurant / near our school........... 3............ 4............. ........................ Is there an / some open air market in your area? 4......................

UNIT 3 LESSON 1: My day! LESSON 2: Greetings from Australia! Day in day out! LESSON 3: This is my job! READ ñ Tina's daily routine ñ a magazine article about different people's daily routine ñ job descriptions PRACTISE COLLOCATIONS & VOCABULARY RELATED TO ñ telling the time ñ daily routines & activities ñ school subjects ñ jobs ñ idioms with ‘work' PRACTISE THE USE OF ñ Present Simple ñ adverbs of frequency ñ wh-questions WRITE ñ your school timetable ñ an e-mail about your school week ñ a paragraph describing a job 21 .

Lessons start at 8.120-1 Read Tina's daily routine and number the activities in the order she does them. Wednesdays and Fridays. I come back home at about 2. My weekdays are usually very busy.30. Then I run to the bus stop to catch the school bus.30. I have a good breakfast. My parents are already at home so we have lunch all together. I usually go to bed dead tired at 11 o'clock.p. Hi! My name's Tina. I like that! After lunch I listen to music for a while to relax. There are two extra pictures you do not need to use. When I come back home I do my homework. My alarm clock rings at 7.15. usually milk and cereals.Lesson 1 Reading My Day! 1 Task 15 . I do Tae Kwon Do on Mondays. 22 . Sometimes we don't have much homework so I send e-mails to my key pals or surf the Net. At school we work hard for six or seven hours every day. My mum keeps telling me to clean my room but I don't because I don't like doing the housework.

It's ten past nine. It's a quarter to one. the shopping 1. a. c. Daily routines and activities 3 Read the sentences and delete the odd one out. I do …………… every Saturday. swimming 5. dinner I play ………. gymnastics I go ……….My day! Vocabulary Link Telling the time 2 What's the time? Match the clocks (1-5) with the correct time (a-f). my bedroom 3. board games b. It's half past eight. There's an extra sentence you do not need to use. It's a quarter past seven. d. b. e.121 2 5 3 1 4 a. b. like c. the table c. Task 16 . the beds 2. volleyball 4. c. a.. c. twice a week.p. my little sister's desk b. with my family. b. e.. breakfast I tidy …………. once a week. with my friends. b. f. going to the cinema? a. a. a. my homework I have ………. It's twenty-five to three. want b.. skateboarding c. breakfast Do you ……….g. a.. enjoy UNIT 3 23 . It's a quarter to nine. judo c.

.. ....... interrogative sentences b...... Full Form Negative Short Form Affirmative I like . we like Do you ...... We use Present Simple a.... We use ‘do' before I/you/we/they in 2......... you don't. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets......122 e............. I do.. .... They ___________________ (not/watch) TV on weekdays.......... ................... 3......................... You don't like We don't like .. . I study (study) maths at school... 1..................... .. they like I do not like ....... rap? Yes.............................. They don't like judo........ to talk about habits and routines.. We like . I ______________________ (love) singing karaoke............. Yes......................... John and I ___________________ (play) football every day... / No.... Short Answers Interrogative Do I like ... You do not like ....................................... Task 17 ............... you like . .....p... We use ‘don't' before the verb in 3.....Lesson 1 Grammar Link Present Simple (1) 4 5 Can you match 1-3 with a-c? 1....... scuba diving......... 6 .............................. 24 ......... negative sentences Complete the tables............. 2. c.... /......g... you do..

.............. I ................ at the beginning/end of the sentence................................ We put always/usually/often/never ............................................ UNIT 3 25 ... 4.......... 8................. We put at the weekend/in the summer/on Mondays ............. 3..My day! 4.... do the ironing.................. I play with my friends ................................ What time _______ you _____________ (wake up) in the morning? 7................................ ........................................................................................... a.................................... 5.... I always _____________ (play) the piano for an hour................................ 6........... b.............. I have English classes .................. always usually never at the weekend often sometimes in the summer once/twice/three times a week on Mondays 1......................................................................... 6................... 7.................... We ____________ (like) taking exercise...... I don't go to school ................... 2.................. Write two more sentences............................................... .... before the verb............................... They __________________ (not/make) model planes very often.......... 2....................................................................... ________ you _____________ (go) to school by bus? 5. 8 Use time expressions from the box to complete the sentences about you....... get up early in the morning....................................................... I ... Adverbs of frequency 7 Can you match 1-2 with a-b? 1......

A day in the life of …. I get up at 8. a banana or scrambled eggs.p. usually some cereal. Once my sister leaves for school. 4. No day is the same anymore. When I get up. 3. My day starts quite early. I have breakfast. When I arrive at the office. Then I play with mummy or go shopping with her. or to the shopping centre. I wake up at different times every morning. There's an extra picture you do not need to use.30 am. Weird. Kids come back at 2. A day in the life of …. Sometimes I go to the greengrocer's to buy fruit and vegetables for Mrs Brown. When the kids leave for school.00 pm. but usually between 7 and 8 am. I can now wake up late and do whatever I want. d ung chil a.… a mum lady 1.00 am. my mum gives me some orange juice and then I watch the Smurfs on TV. I check my e-mails and then I reply to the most important ones. I usually meet my friends at the café and we often talk about football or politics. I have a cup of tea with some biscuits and then I'm off to work. milk and coffee.. usually some toast with butter and strawberry jam. is it? 2. After 30 years of work. I have two sandwiches for lunch.Lesson 2 Reading Task 18 . A day in the life of …. I go to the nearest supermarket to buy the things I need to cook lunch.122-3 A day in the life of… 1 Read the texts (1-4) from LIFE magazine quickly and match them with the pictures (a-e). my wife. at about 6. She still likes cooking after so many years. I prepare breakfast for all of them. The rest of the family wake up at 7. Sometimes we go to the park.. We have lunch together and I help them with their homework. A day in the life of …. a yo c… a businessman erly man e… an eld d… an elderly b. Now that isn't healthy. Eh? 26 .30.

................................................ have b............. at home twice a week b........p..123 Delete the odd one out...................................... a........... Who works in an office? ......... to the cinema c.... horse riding 2... c.......... She goes ……… a................... b........ to the cinema b. I live …. e.... Vocabulary Link School subjects 3 Find and circle 10 school subjects.......Greetings from Australia! 2 Now read the texts more carefully and answer the questions........ A N C I E N T G R E E K O A E R A B H N E G H J K B M L G H T C M A T H E M A T I C S O A E D F G F B N S F V O B C C E M H N I O Y H J D N L D S A N U I K J P B A S O A O U N S G S S L M A P C F G C G O E F L I T G E O G R A P H Y A M M I C O M P U T E R S T U D I E S A R D E G T E D F A B C M J H B Y H O M E E C O N O M I C S Collocations 4 Task 19 .......... things off by heart b.. free time c........................ in the area 1..............g..... They've got lots of …………............. at the outback c........ She learns ……… a.......... how to cook 3... her homework c......... d...... a........ a...... e........... Who cooks for the family? ......... Which people go shopping? .................. homework b...... school 4.............. play UNIT 3 27 ...................................................................... Who wakes up late? ........... I ………… maths twice a week...... do c........................ Who meets friends?......... a.........................

................ Complete the examples......../...g...... Tom listens …………… a..... -ch. We make negative sentences with don't and doesn't...... I do.......... 28 ....we/you/they Yes............ e. He/ She/It ………... He/She/It does not play .... 4..... I read a book He .......... . he/she/it .... go to the cinema on weekdays.......... 3... our lifestyle 7.every day...g.g. an interesting video Grammar Link Present Simple (2) 5 Complete the tables. No. 2... to the radio 6..... you/we/they do...... music b..... a.... …… I play Do you .. Full Form Negative Short Form Affirmative I play You play football. reading poems b.. Short Answers Interrogative Yes..... .... We …….. he/she/it play Yes. .. Verbs ending in consonant+y take -ies e..... ……you visit your grandparents at weekends? ……your dad work late? 5.. We/You/They do not play ... -sh... music b. We study maths He. We ask questions with do and does. to the news c.................. you don't........ -o take -es e..... Nicole watches ………..... She ……..../.... a film c.play football../ No. you do........... 6 basketball? Yes.. I watch TV She . Verbs ending in -s..Lesson 2 5........ not play I don't play ......... The 3rd person singular in affirmative takes an -s e.. -ss.play basketball..... We enjoy ………….........g........... watch TV c. -x... a............. 1........g.. You ... e. We/……/…… play I …...........

....................... Susan ................................................................................... I ....... reading poems................................ 5..................... Both Cliff and Susan .. 1............... Susan ........ Children watch a lot of TV. 3..................... Cliff ...................... UNIT 3 29 .......................................................................... Ben .......................... 4........ 4.Greetings from Australia! 7 8 Look at the example and change the sentences.................................................... geography......... I don't tidy my room very often..................... Cliff ............ e.............. Martha loves musicals............. 2............ doing homework and ................................................. but ................................... 2.......... studying geography......... 7...................................................... Cliff likes listening to the radio and ............................................... but ................. We ............ 5...................... 6........? 3................ Stella ...... Cliff Susan doing homework  listening to the radio   studying geography  reading poems  watching DVDs You 1...................................... Do you play football? ………Pablo ... I ....... 8...... Fill in the table about you and complete the sentences........ Jennifer and Mary speak English.......................................................................................................................................................................... Helen .. listening to the radio.... He. Use the verbs like()/ enjoy ()/don't like () /hate ()................ 6...... They go shopping once a month........ Paul ... I speak English....... 7.................. Steve and Martha study History...g.. We don't live in Greece.................... Write the verbs in the correct form...... watching DVDs..

.................. Then write an e-mail to your key pal about your school week.. .................................................................................................................................................................................................................Lesson 2 Greetings from Australia! Writing My school week Complete your school timetable. ..................................................................................................................................................................................................) ñ Which are your favourite school subjects and why ñ Which school subjects you don't like much and why Hi .............................................. ............................. three times a week etc.. 9 Task 20 ...................................................... .................p.... .. .... twice....................................................................................................124-5 Timetable Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Think of the following: ñ How many different subjects you have ñ How often you have some school subjects (once....................................................... 30 ............................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ..........................................................................

........ I was very good at drawing.... John M............... I work for a shipping company on a 9 to 5 basis.... I am polite....... clerck 5 .............................. Fashion is my hobby..... Customers are usually polite.......... I go to hospital early in the morning. I serve food at an Italian restaurant.......................... that's why I enjoy working here.... Harry J.. It's part of the job............ 2 .. too and they often give me a tip. and I help them choose the right clothes for them. I usually do paperwork and I often meet sailors and captains from all over the world. The company has got huge cargo ships... doctor 1 ... That's why I chose this job..... clothes designer 4………………………… When I was at school. match them with the correct picture and write each person's name... Sometimes people don't like my drawings and then I have to make new ones.......... 3 .. Jean P..... architect Nick B.................................... But I don't mind. I meet many people....... I often work at night.... mostly women.. I work many hours a day and I design houses and buildings.....Lesson 3 This is my job! Reading What do you do? 1 Read the texts (1-5)... waitress Christine L.... I like my job because I help people feel better...... UNIT 3 31 . I usually work in the afternoons and in the evenings.

Who works here? Fill in the spider grams. A … cooks food. 3 DOWN 9. A … types letters. 7. A …. An … plays in films.Lesson 3 Vocabulary Link Jobs 2 Do the crossword puzzle and find the jobs.124-5 10 1 11 2 9 3 4 5 6 7 8 ACROSS 1. 3. 2. An … designs houses. Task 21 . A … runs a shop. A ….p.p. An … writes books. A … works in a bank or a company. 8. A … travels around the world. 4. A … flies planes. Task 22 . 10. drives a taxi or a bus. helps sick animals.125 at a hospital 32 out doors in an office . 5. 6. 11.

.. Kennard goes to work by car... g... when 5...... ….... that's very expensive! You can't buy it... …... I like your handwriting.......every day! Grammar Link Wh-questions 5 Match the sentences (1-8) with the correct wh-word (a-h)............ e............... Mary plays the piano on Mondays........ d...... You know that.. how often 7............... …..... He lives in Volos.This is my job! Idioms with 'work' 4 Fill in the sentences with the phrases from the box. Tom wants to buy a new computer game.. ... ...................... 4......... Dad helps me with maths. which UNIT 3 33 ...... Stop talking on the phone and............ Mr. h..... They go to the cinema once a month.... b. ................. c....... ... …... I'm so tired! .. 2.... who 4............ I work like a dog Nice work! I'm out of work! Get down to work! 1... Bravo.... who 6... 1...... where 2... Sorry............ f............ ….... ….................... George! ..... what 8.... Do you prefer blue or red? ….... a..... I go to school with my brother ….. too! 3..... how 3.

........ 3.................. 1................. How many CDs have you got? . How often …………......... ………… children in Australia go to school on Saturdays? Writing What's my job? Write a short paragraph about the job of someone you know well but don't write what job they do...... ... What time do you come back home? .. 2......... 6..... 4........ h......... Where do you live? .......... I don't eat meat......................................... At lunchtime.... A secretary ……………….................................. Who's that young boy? ....... d................................. .......... Then you can ask your partner to read your paragraph and find the job........... 34 πt’s a(n) . I'm an electrician........ e.... 8 Write ñ where they work (outdoors.............. ………… your dad come home early? 8.......Lesson 3 6 This is my job! Match the questions (1-8) with the correct answers (a-h).... 5......................... b..) ñ what time they go to work ñ what time they come back home ñ if they like their job and why ................................ …………. Tim like cooking? 6............. If you don't know the job in English.......... In Thessaloniki.............. Which food do you prefer... I'm a vegetarian... Once a month............. 7.............. g..... ..... you go to school? 7....... How often do you go to the cinema? . meet people etc... your brother get up early? 3........ 5.. not write books........... c..........00................................. 7 Complete the sentences with do/does.......... you eat spaghetti? 2...............d. What time ………………......... What do you do? .................... look it up in a dictionary............................... My brother. We …………… not have much free time. 8... vegetables or meat? ... ………………....... f....... 1................. in an office. Almost a hundred............ At 8.... When does the film start? ..... a... Don't be late! 4.................... .........

their food & habitats ñ environment ñ collocations UNIT 4 Ecofriendly! PACTICE THE USE OF ñ imperative ñ if-sentences ñ can/can’t to express ability ñ must/mustn't WRITE ñ a paragraph about what a friend can do in his/her free time ñ an article about your favourite animal ñ an e-mail with advice about the protection of the environment 35 .LESSON 1: Let's go to the zoo! LESSON 2: In the wild! LESSON 3: Let's go green! READ ñ advertisements of places ñ signs and notices ñ descriptions of animals from a zoo guide book ñ an article on global warming PRACTICE VOCABULARY RELATED TO ñ zoo ñ animals.

. ... .p.. They want to have a quiet afternoon in the sun........ very expen .. FOR OUR YOUNG FRIENDS Buy two tickets and get one free! d.........Lesson 1 Reading Task 23 .... The with his fr r e out togeth want to go can't go to but they sive places..... a c s t s o id pened! Yo b.... K u can Visit the city u o y fi d n n d a s a s n a y r t g h ing here.... Harry nd see all fore a t e k c ti o be weekend ings to d cafés th Buy one f o ts and ovies! Lo staurants e r Potter M ll A ! the film day.. . There is an extra advertisement you don't need to use. He like 1 is m a d A d dancing singing an y iends...... and after 4 hours a 2 n e p o e ar The Robertsons have two young children. .. . park....125-6 What can we do this weekend? 1 Read the advertisements (a-d) and match them with the people (1-3)............ It's Ch ris Jenny a tmas Eve an nd her d mum w to buy s ant ome mo re for th eir frie presents nds a relatives nd ....... 1 36 2.. ... ........ 3........ s 3.. fr play on the om ee at ff o c f o c p lo u c t h a e e s v a a n h d shoes to can toys ! fé a c y z o c and compu our ters! SPECIAL PERFORMANCE TONIGHT c. The new s hopping ce ntre h a s n ju a.........................

There’s an extra sign you don’t need to use.Let’s go to the zoo! Vocabulary Link Signs and notices 2 Match the pictures (1-5) with the signs (a-f). 2 1 5 4 3 b a LOST AN FOUN D D c FREE INTE RNE ACCESS H T ERE MEET ME OUTSIDE THE ZOO E ENTRANC e d d info r ion t a m INSE RT PHON YOUR E CA HERE RD f BUY 2 GET O NE FR EE UNIT 4 37 .

... 2.............. Mark works at the zoo without getting any money................... Don't feed the animals....................... visit / you can visit the local aquarium If + Present Simple ………………………… or ………………………….......................................................... The green footprint place/trail takes you to the centre of the zoo..... the /keep /clean /area .......... Grammar Link Imperative/If-sentences (1) 4 5 6 Match the sentences (1-2) with the examples (a-b) to form the rules..... 4.... 4..................................… 38 ............... 3......... ask for it in the Lost Property Office. Let's look at the map and find/make our way around. the /find /the /information /more /animals /on /about /Internet ........... The children are playing in the playground/first aid post........................................... 1..............................................................126 e.................. b.................. 3................. 2........................p...... Look at the example and complete the rule........ You tell someone what to do... …… a... volunteers /one /ask /the /to /the /show /of /you /way ............................. I am waiting for you at the zoo map/entrance....... If you love sea animals. 1....... tap/ glass/ on/ don't/ the .............................. loud /don't /noises / make ............. You tell someone what not to do............................... Put the words in the correct order.............Lesson 1 Collocations 3 Circle the right word. Use the telephone near the main entrance..... …… 2.... 5.................... 5................ He is a volunteer/guide.........g.... Task 24 ...... If you lose your bag/way. 1.......

............... search the Internet 3......Let’s go to the zoo! 7 Match the phrases 1-6 with a-f.............. Tick what s/he can do: ñ at home (tidy my room................. If you don't have enough money........ 5 6 Task 25 ............................ Want to make a call - b............................. Like animals - c. 9 Write a short paragraph about what your partner can do if s/he has free time this weekend............................ .............. 5............................................................... call the vet 4.......... find a phone box 2........ you can ............126 e........................................ Enjoy learning new things - d..... 2......................................................................................................................) ñ with his/her family (go out.............. 4.................................... .... not feed the animals 5.............................. Not have enough money - a............... .....................................................................g..................................................................... ..................................................................................................... ................................... become a vet 6............................ 3............. ............... Visit the zoo - e.............................. OR If you don't have enough money...................... pay by credit card.........................................................................................................) If you have free time this weekend...... UNIT 4 39 ........................................................ Then exchange paragraphs with your partner and see if you agree............ visit relatives etc............................................... .......... 1...................................................... pay by credit card 1 f 8 2 3 4 Look at task 7 and write if-sentences for your friends who want to visit the zoo..................... 1...................................................... .. Writing If you have free time this weekend. ............................................. see a sick animal - f............... .... .... have a party etc....................) ñ with his/her friends (go to the cinema........................................................... you can pay by credit card........................................................ watch TV etc................... 6......................p...................................

It eats grass and bushes. dolphins and other sea animals. It lives in Asia and eats stems and bamboo leaves. It's got black and white stripes.Lesson 2 Reading Animals 1 Read the descriptions of the animals (1-5) from a zoo guidebook and match them with the photos. it can eat humans! 40 . It's 1. Generally. It belongs to the cat family.40m tall and weighs 380 kilos. It lives in the sea and attacks when it's hungry. There's an extra photo you don't need to use. It eats different kinds of plants and drinks lots of water. It eats deer and other animals. 5. It weighs about 100 kilos. When it's very hungry.2m tall and lives 20-25 years. tiger panda shark zebra elephant camel 1. 2. It is a bear-like animal. It is 1. it prefers long grass. Its fur is black and white. 3. There are very few of them all over the world. It's the largest mammal on earth. It lives in Africa and Asia. It eats penguins. 4. It sometimes helps people carry wood. It's about 3m tall and weighs 5000 kilos.

.... talk 2.. weigh c... food for a long time... smell c.. a... hunt 6. a...... a.. danger c.. their food in the water from very far away. a.. People kill elephants so elephants are in . a... with UNIT 4 41 .. smell b.. Chimpanzees can .. The timber wolf can go ..In the wild! Vocabulary Link Animals. a... teach b...127 e... stand c.. Task 26 .... sign language.... Polar bears can …c… in the snow. eat c.... the snow 4. Brown bears ......... a.... jaws jungle cave plants wild animals teeth forest grass rabbit shark skin giraffe snake tiger horn horse crocodile sea cow goat sheep river bushes leaves farm animals habitats jungle food parts of body Collocations 3 Choose the correct answer. group c. a.. look 3. These animals can . speak c. cold water b. pet b.g... more than 600 kilos. hide 1.... hibernate b.. food & habitats 2 Write the words in the box in the right column. pack 7.. Then add some more. till March. hide b... weigh 5. Bears ... use b.p. without c.... Wolves usually hunt in a family ... out b.

............. ....... We can .............. .............................................. they Short Form ..... We use ……… to talk about our abilities................. 1. I can carry heavy things with my trunk.......................... ..Lesson 2 Grammar Link can/can't ................... ....... 2..... I can...................../...... d c e ............. you can.... 2.. Interrogative Can I …….. ............... ...............ability 4 Complete the tables...................... I can't live in cold water.... 3....................... It cannot drive ... We can't drive . Negative Affirmative I can .......... ........................................... She can It .... you Can he …… she Can it ……… we Can you ……................. ...... You cannot drive ... The negative form of ‘can' is …………... I can use sign language............................... 5 Fill in the sentences to complete the rules.............. You can't drive ...... ...................... you can't.. ....................... Full Form I cannot drive ........ b a. or …………………… 6 Match the sentences (1-5) with the pictures (a-e)...................... swim........ basketball.... She can't drive .......................... Yes.............................................. ......................... I can sleep for months................... I can't live in a jungle....... He cannot drive ...................../ No............. .. .............. 42 4..................................... 1.. 5.. ......................................... Short Answers speak German? Yes...........

........... I . Then act them out with your partner........................................... Use words from the Language Bank on page 49 in the student's book..................................................... People kill animals...In the wild! 7 Complete the table about you and your friends and then write sentences.................................................................................................. ...............................................................................g.............................................................................................................................. swim John use sign language climb tall trees  You Your friend e......................... 1....................... that's worrying....... Use can or can't.......you ............. ...............................? I don't agree..... Communication 8 Fill in the dialogues................................................................... They don't look funny to me! UNIT 4 43 ....... ! You're right! 2........................................................................ ............................... ........................................ John can swim and use sign language but he can't climb tall trees..... What do you think? I ........................... ....................................................... .............. I think giraffes are ................................................

........... OUR SCHOOL M Y FAV O U R I T E A N I M A L ...................................... They like eating ......................................................................................................... They can ...... ..................................Lesson 2 In the wild! Writing A newspaper article 9 Write an article about your favourite animal for the school newspaper and draw its picture or stick a photo..................................................................................... 44 ... I like ................................................................................................................... ................ live in ...................................................... They’ ve got ................................................................................................. because ......

ride your bike or take the bus. 2. Carpooling can save energy. There are some products -certain cars and stereos. 6. Plant trees. 4. These gases trap energy in the atmosphere and make the Earth warmer. they can ride together in one car. buildings and water. 3. Many greenhouse gases come from things we do every day.epa. Turn off the TV. Use solar energy to heat homes. for example. They absorb carbon dioxide from they air. the computers and the lights when you don't need them.gov/globalwarming/kids/difference. Solar energy is energy that comes from the sun. GLOBAL WARMING Global warming is a big problem. Instead of four people driving four cars to work. 5.Lesson 3 Let’s go green! Reading English/Greek words 1 Read this article on Global Warming and match the pictures with the things you can do for the environment (1-6). Here are some things you can do to help: 1. but there are many little things we can do to make a difference and reduce the greenhouse gases that pollute the atmosphere. When you buy. Walk.html UNIT 4 45 .which don't use much energy. It saves energy. adapted from http://www. buy cool stuff.

sort …. .. I've got some extra pocket money.......... Many people drop/cut down trees to build new houses... collect glass.... go green ….... 1. ..127 .. b..... shopping spree …. a.... put things into groups 3........... paper etc........ Let's protect/kill endangered animals................ recycle ….. e. c. Let's go on/in a shopping spree. d. put things in the bin 2..........p.... 5.......... do things that help the environment 5... Don't throw/use away old books. 1....... 4......... 3... Match the words (1-5) with their meanings (a-e)....... old school books whisky bottles comics 3 clothes wine bottles newspapers beer cans cola cans jars coffee tins food baby food jars old school books ... .. ... 2...... .......... ........... Take these old newspapers to the recycling bin/park........... 46 Task 27 ...... throw away ….. time you go shopping and buy lots of things 4...........Lesson 3 Vocabulary Link The environment 2 Put the words in the box in the right bin... You can save/pick up water if you turn the tap off........... in special places and use them again Collocations 4 Circle the correct collocation.......................... 6. .

...... 1...................... 6 2......... We must use bicycles... 3....... .............................. You mustn't kill animals........ You must be polite to them................ talk with your partner/listen to the teacher ...................Let’s go green! Grammar Link must/mustn’t 5 Match the sentences (1-2) with the examples (a-b) to complete the rules............................................... UNIT 4 47 .......................................... That's right........ bring food and drinks in the classroom/bring your homework ............................. e....................................... We must plant trees...................................... We mustn't drop litter.......... 1.... Use must or mustn't.......................... be rude to your teachers/be polite to them You mustn't be rude to your teachers.................... b....... .................... Look at the pictures and write ‘Green Rules'..g.............. You must protect animals....... .................................................. throw rubbish on the floor/ put it in the bin ........................................ 4......................................... …… 2..................................... We mustn't kill animals........ ......................... You tell someone what not to do …… a............................ 1................................ g............................. 2......... .............. 3......................... e.......... write on the walls/ write in your notebooks ................... You tell someone what to do....... Write classroom rules.................... You mustn't waste water...................... 7 4........................ ............... You must save water..... ...................... Use ideas from page 51 in your student's book.............

............................... .................... away things you can recycle............................................................................................................................ 4……………….................... Have you got any other ideas? Turn off Use Don't throw Clean Collect 9 Let’s go green 1……………….... ....................................... the same plastic bags again and again............... Now use the ideas from task 8 and write suggestions.......................... Use the phrases from the box.............. 48 .................................. the rubbish from the park near your school................ ....................... 2……………….................................................................... 6………………............................. .................................................................................. up the beach.. Think about: ñ The environment ñ The animals ñ Life at home Make your e-mail intere sting by using dif ferent langu age structures fr om Unit 4................................................ I think we must / mustn't… .................................................Lesson 3 8 How can we make every day a Green Day? Use the phrases from the box to complete the sentences (1-6)......................the tap when you brush your teeth...... .............................................................................................................................................................................. You are in the eco team of your school.... ..................... We can …… Let's …… Another good idea is to …… Why don't we ……................ Send them an e-mail with some ‘Green ideas'................................................. ..................................... ... the lights when you go out of a room....................................................................................................................... Writing This is what you can do! 10 Some Spanish friends of yours are organizing an eco team at their school....................................................................................................... 3………………....................... 5………………................................ ................................................................... Talk about them with your partner............

Present Simple WRITE ñ an e-mail about school clubs ñ an advertisement for a summer camp 49 .LESSON 1: It's on the notice board! LESSON 2: A weekend away! LESSON 3: In my free time I learn English! READ ñ students' notes ñ an advertisement for a sports camp ñ a quiz about learning styles PRACTISE COLLOCATIONS & VOCABULARY RELATED TO ñ school clubs ñ sports and activities ñ collocations UNIT 5 Teens in action! PRACTISE THE USE OF ñ Present Continuous ñ Present Continuous vs.

I'll see you at the tennis court. Can you spot them? See you! Lydia 2 Michael.Lesson 1 Reading Extra.00pm.128 DRAWING CLUB PHOTOGRAPHY CLUB Helen.p. hi! Can you do me a favour? We are doing a school project on international cuisine and I need to find a couple of recipes. I have to go! Sorry I can't wait for you. Be there! Mark 1 Viviana.curricular activities 1 Read the notes (1-4) and match them with the school clubs. We are playing at 6. Bye Mum 4 . Would you like to see some really good photos of wild animals? There's a photo exhibition outside the school canteen. There's an extra club you don't need to use. Two of the photos are mine. Can you ask your granny about the way she makes that delicious spinach pie? Thanks Diana 3 50 Task 28 . Can you ca ll Paul? He wants to draw your portrait for a competition. SPORTS CLUB ECO CLUB COOKERY CLUB John.

.... Her granny knows how to make a tasty pie ........... d.............. e.. 2.......... and .......... Vocabulary Link School Clubs 3 Write the words in the correct column..... 4... They are meeting at the tennis court at 6. 3...................... Paul 1................ e................... She's got two photos of wild animals in the exhibition .............. He wants to draw Michael's portrait............. She is doing a cooking project ............................. a rock ballad for my pen a practical joke on my best friend in my homework at cooking UNIT 5 51 ............ c.................g................................................. 3. b........ 5.................................. 1.... 4...It’s on the notice board! 2 Read the notes again and find who or what the words in bold refer to....................................... 5...........00pm ................... good look give play write ……… ……....... ……… ……… a.......... The wild animal photo exhibition is outside this......... ……......................... 2........... Can you add two more words in each column? crayons delicious trainers pencils instruments semi-finals COOKING DRAWING vocals healthy art teacher ballad team band portrait snacks vegetarian match MUSIC SPORTS Collocations 4 Find the collocations and then use them to write sentences......

............................................. Match the examples (a-d) with the spelling rules (1-3).................. I'm not..... tidy → tidying d.... Short Answers Yes. Verbs ending in consonant + vowel + consonant..... a sandwich? .......................................................... Verbs ending in consonant + e.................... ... drive → driving b.... They ..................... it ...... you aren't....... ...................................................... .......................Lesson 1 Grammar Link Present Continuous 5 Complete the tables............................... e............ He is not eating ........ I'm eating .......... Negative Affirmative I am eating You are eating ..... ............... Yes.. No.............. It ......... double the final consonant............................. Verbs ending in -y.............. 3..... We are not eating You are not eating .............. keep the -y and take -ing.. She isn't eating ...... I am....................... she is.... play → playing SPELLING RULES 1........ EXAMPLES a............. 2........ They................. ......./ No.......... ............ a sandwich.......................................................... e....................................../ No.......... We are eating You ..... She is ............ e................ drop -e and take -ing....................... Are you .......... Interrogative ............................... she isn't........g.. ....................... not eating ....... Can you find more examples in your student's book (page 59) and make a list? 52 . You're eating .. .......... ...... she .......................... ...... . you are. ................................. I eating Are you eating Is he eating .............................................. He's .. sit → sitting c....................................................... they eating 6 Full Form I …......... .. Yes.......................................... Short Form I'm not eating You aren't eating .........................................g ..... ..... we .....................................g.................. ....

...... visit .................... Don't make noise.......................... 6.................................. 9... 3........ (cook) in the kitchen....... The children ....................................................... 1........... (you / go) shopping? No.... Write the verbs in brackets in the correct form of Present Continuous to complete the sentences................... 6..............g..... Task 29 ................ I ...................... tidy ..... go ................... 2. 10....................................................................... e... 2...... 4....................................................... come .... send ..128 e.......................................................... chew ................ 5.... 8................ Listen! Paul is playing (play) the drums.................. 4.. Where's mum? She .......................................................... My dad ........... .. sit ... play playing 8 1...... study.......................... 7...... (write) an e-mail at the moment..... I'm not......................... .... 3........................ run ......g.......... ............... make . 5............p............................. (not / wear) a red T-shirt at the moment..... (study).......................................... (your teacher / sit) on her chair? UNIT 5 53 ..........It’s on the notice board! 7 Write the verbs in -ing form.......................................................

........................................... .................. ................................................................................................................................................. hi! Thanks for your e-mail and the photos you sent me................................................................................................................................................................................ 54 ........................................................................ The first photo shows the .................................................................................................Lesson 1 It’s on the notice board Writing School Clubs 9 Here are some photos of the clubs at your school.......................................................... ............ ........................................ ...................................... Here are three photos of some of the clubs we have at our school............................................. ..................................................................................... Write an e-mail to your keypal................ ñ tell him/her what school clubs the photos show ñ who are in the photos ñ what activities you are doing this year b u l C a m Dra ub l C ry e k Coo Music C lub Dear ……………..... .................................. We are ..................... Club..........................................................................

800procamp.Lesson 2 A weekend away! Reading Extreme Sports Camp Task 30 .30. Indonesia. UNIT 5 55 .BREAKFAST 9:00. You can find new …………………. Turkey. Brazil. 4. 6.800procamp. Taiwan. England... Mini-Golf.com and find out about all the sports we offer! adapted from www.com 1. Italy. times a day. 3. Russia. Ropes Course. Kids come here to have …………… and improve their ……………….MORNING SPORT ACTIVITIES 12:00 . because they turn ………….LIGHTS OUT Both the Extreme and California Soccer camps take part in the Evening Activities: Ice Skating. at our camp. Costa Rica. You have to be back to your tent at …………. out at 9.DINNER 7:00.BACK TO THE CAMP 9:30 .129 Read this advertisement and complete the sentences. China. Ultimate Rush Giant Swing More than just a summer camp.WAKE-UP 8:00 .EVENING SPORT ACTIVITIES 9:00 . 2. 1 EXTREME SPORTS CAMP 7:30 ..FREE ACTIVITIES 6:00 . There are activities …………….LUNCH 1:00. Japan.p. it±s a cultural experience! Our campers come from all over the world for fun and to improve their English. so watch your language! (France.. The Camp programme starts at ………………… every morning. Greece.. and South Africa are just some of the countries kids come from) Think of the great pen pals you can meet from all over the planet! Visit our site at http://www. There are campers from many different …………………… 5.

.............. a football match on TV d............. type Use the phrases from task 3 to complete the sentences 1-5. study 7......... Your garden is beautiful! How often do you ………………...... the bed e..... 3........ Tim is in the living room.. 3. His favourite team are playing against Liverpool.... ....... Make any necessary changes to the forms of the verbs.. 7.... …………………....... .... Collocations 3 4 Match the phrases 1-10 with a-j.... watch 2.. . water 8..Lesson 2 Vocabulary Link Sports and activities 2 Write the sports and the activities under the pictures.... 1.......... ................. make 6...... spaghetti b....... He is………………......... white-water rafting c. climb ..........130 1. ...... ............ ................... ...... ? 56 5... 4............. drive 4........... a....... go 10. 2. 6........ We are …………………… …………………… in maths at the moment...... for a test f............ there are lots of extreme sports to choose from....... 2...... . take 9....... ........ For the ……………… …. ......... ... My room is usually tidy but I sometimes forget to ……………….... 5.. the dog for a walk g........... eat 5. . . . Task 31 ............ right now........ …………………………. ………………...... the plants j.... .... .... 4. a car h.............. ................... 1. 8..........p. a high wall i...... adventurous 3..................c.....

........ (help) beginners............ ……………………….................... 6 Put the words in the correct order to write sentences...... 3....................... 7 Write the verbs in brackets in the correct form of Present Simple or Present Continuous.. 1........................................A weekend away! Grammar Link Present Continuous vs..................... Present Simple 5 Complete the sentences 1-5 with every day or at the moment e............131 e......... are/we/for/a/looking/guitarist/ .......... Our neighbours go walking ....... Task 32 .................. 4............. 4................. (sing) at a concert right now............ 2.... Lots of tourists arrive at our hotel .. are/preparing/the/you/a/exhibition/at/photo/moment/? ............... e...................................................…………......p.. I don't see my friends ..... …………………………................. 2........... My parents don't like (not / like) dangerous sports..................…… …………… (not /wear) their seatbelt.......................................p......... not/granny/does/go/my/shopping/at/weekend/the ......... (your dad / go) fishing at weekends? 3................................................. Ronald is writing a new book at the moment....................... 1............. 1...... 2......g........ What are you doing here? I …………………….....................................g........................................ sends/every/he/twenty/day/text messages/ .......................... Mum is making some orange juice ..……. Magda ……………. every/Tom/basketball/plays/day Tom plays basketball every day.. The Campus instructors always………………………. Nick and Ted are rollerblading .................... That's dangerous! 5.... (you / do) judo on Mondays? UNIT 5 57 ................ 5...... 3.....130 Task 33 .... (wait) for Sarah.... 6............ Look at Tom and Mary! They …………….................g......... 4.........................

......................................... When ........... 2.... Task 34 .... The teacher is writing on the board.........Lesson 2 8 Look at the example and change sentences 1-5 into questions............................................................. Cliff is singing a rap song...................................... 58 ................... 3.................................................................................. Why . Tom sends text messages during the lessons......... 4.............. What does Hilary usually wear at school? Hilary usually wears blue jeans at school.............. Who ..............................g...................................................p................................................................131 e........................................................... 5................... Mum is shouting because she is angry.............. 1................................... Emma wants to get off the raft... What ............................ Where...........................

................................................................................................................................................................................................ ñ Say where it is and what kids can do there................... UNIT 5 59 ...................................................................................... ................................................................................. .................................................................................................................. ñ Find a name for it................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................ .................. ............................... ñ Stick a photo and describe what the kids are doing under the photo....................................................................................................... ................................................ .............................................................................................................. Give the daily programme............................................................................................................................................. ..................................................A weekend away! Writing Summer Camp Advertisement 9 Write an advertisement for your favourite summer camp for your school notice board......

.... ñ I like speaking activities such as interviews.... ñ When I buy something new such as a mobile........ I like someone to tell me how to use it.... . Are you a one-type learner or a mixture? How do you learn best? There are three main types of learner but many people are not one type............ ñ I can't do my homework if there is noise around............... I never read the instructions.... . ñ I don't like sitting on a chair when I study.. ......... .... ………….. ………….. .... . ñ I'm good at reading maps and charts.... VISUAL learners learn best by seeing things.. ñ When I buy something new such as a mobile. KINESTHETIC learners learn best by doing things.. They combine different learning styles.......... ñ I'm good at PE and sports.... ñ I remember something better if I do it. I find out how it works by trying it... ñ I remember something better if I write it down.. ñ When I study. ñ I remember something better if someone says it to me.... ..... I say things aloud....... ...... … 60 .. I make a picture of it in my head....Lesson 3 (Review) Reading Learning styles 1 Read the sentences and tick the ones which are true for you.............. ñ When I read something... AUDITORY learners learn best by listening to things........... I prefer walking around the house........... …………...

.......................................................... water comes out of it 1b......................................... two weeks 4....................................................................... television 6b.............. That's why I write down new words in my notebook...g... ............. Vocabulary Link 3 Read the clues and do the crossword puzzle.................................................... ........................................................ I remember things better if I write them down.................. friends 5........................................... e............... a friend you send e-mails to 6a............................................................ plates....In my free time I learn English! 2 Write down what you do to learn new things and give examples........................................ ......................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 ACROSS DOWN 1a............ cups and glasses 2........................................................................................................................................... ............................... ..... Then talk about them with your partner................................... you put your head on it when you sleep UNIT 5 61 ........ ................................................ warm and comfortable 13........................................... a short trip for pleasure 3....... magazines 6.......................

..................... ............... ......... He's eating a yoghurt. 3.... ............................. e. He…………………….. he isn't............. My sister often watches her favourite DVD without ………………….... .....g. ticket 4............... 7....................................... pencil 6....... guitar 9....... I …………………..................... . Can you put the ……………………….... 4............................................. .......... over the table? Dinner's ready...................131 Choose the right word to fill in the gaps.... 2........................... interesting 7.... gum ....................... 5 organise travels diary surprise dictionary practise subtitles tablecloth 1...................................p............................. I often use an English-English ………………………............ My dad is a pilot....... delicious 3............ 6..................... a ………………………… party for John! Grammar Link Present Simple vs................. 62 ... .............. information 8... Martin /eat a hamburger/now? a yoghurt Is Martin eating a hamburger now? No................ notice board 2............ 5. ...... in English so that her mum can't read her secrets........ abroad at least once a week................................ Collocations Task 35 ...... portrait 5.............. Let's …………………………...................................... when I want to find the meaning of a word....Lesson 3 (Review) Dictionary Work 4 Put the words in alphabetical order.......................... 1..... Molly keeps a …………………..... my English with tourists in summer...... Present Continuous 6 Write questions and answers..

The instructor ………………………………… the rafts for tomorrow morning.. I'm having lunch at a restaurant with my family at the moment. 3. 1. 3. Daniel/ play computer games/ at the moment? Game Boy …………………………………………………………………………………………………. Anna/ get up at 7. you / play board games/ in Greek? in English …………………………………………………………………………………………………. 5.g.. 2. a high wall in this photo. UNIT 5 63 . We always ………………………………… our seatbelts when we are in the car.In my free time I learn English! 1. They ……………… not ………………… English-English dictionaries in their English lessons.p. 4. 7.. What is Mike doing? He………………………. 5. My parents often ……………………………………. Andy/swim/in the pool/now? 7 in the sea Use the following verbs in Present Simple or Present Continuous to complete the sentences 1-8. 2. the café /open/ at weekends? only on weekdays …………………………………………………………………………………………………...00/ every morning? at 7.30 …………………………………………………………………………………………………. ……… you ……………………… risky sports? 6.132 e. 4.. like write wear drink have climb use check Task 36 . coffee in the afternoon. We ………………………………. a text message to Georgia.

................. 64 .......................................................................................... .......................................... I like very muchWO drawing...............................................................................................Lesson 3 (Review) Writing Error Correction 8 Correct the mistakes in the sentences 1-5 and write them again............................................... 3.................................. Do you prepareWT a photo exhibition this year? ............................................................................. 4..................... They doWW swimming twice a week............ 1..................................................................................................................................... Are you intrestedSP in joining our basketball team? ........... There areGR a school concert in two months......................... 2........................... 5............................. .............................. ......................................................

LESSON 1: FOODstuff! LESSON 2: TEEN Voice! LESSON 3: The four corners of the Earth! READ ñ an article about food and teens diet ñ a webpage about fashion ñ an article from a travel guide about Dubai PRACTISE COLLOCATIONS & VOCABULARY RELATED TO ñ food and snacks ñ clothes and accessories ñ geographical features ñ numbers ñ collocations UNIT 6 Bits and pieces! PRACTISE THE USE OF ñ countable/uncountable nouns ñ a lot of/(how) much/(how) many ñ should/shouldn't ñ plural nouns ñ comparative & superlative ñ The/Zero article WRITE ñ healthy diet rules ñ descriptions of people's appearances ñ a brochure for a tourist information office 65 .

.......... There's an extra heading you don't need to use. It gives you information that can help you decide what to eat............... A cup of milk has only 80 calories! ñ Drink lots of water............. ..... ........... too? Look at the food label..–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ñ Exercise! Find a sport you like and exercise every day..... GREAT WAYS TO HAVE GOOD HEALTH! 2.... smart food choices and exercise can help you. …two things your favourite snack can have.. WHAT DO FOOD LABELS REALLY SAY? D.. … one thing you should do before you go on a diet... . IS EXERCISE SAFE FOR TEENS? C............. Of course... 2..... But do all teens really need to lose weight? The first thing you should do is ask your doctor. based on http://kidshealth... …two things that can help you look great.. ................... It says it's full of vitamins......... SHOULD I GO ON A DIET? B.. too! 1........ But is it true? Or is it full of sugar....org/teen/food_fitness/ 2 Read the texts again and find… 1..................... …two drinks that are good for you.... .......Lesson 1 Reading FOOD FOR THOUGHT Task 37 ..............................133 1 Read the article from a teens webpage and match the extracts (1-3) with the headings (A-D)........–––––––––––––––––––––––––––––––––––– Your best friend looks great but she thinks she is fat and wants to go on a diet........gr A.... ñ Drink low-fat milk instead of fizzy drinks.............–––––––––––––––––––––––––––––––––––– Look at your favourite breakfast cereal or your favourite snack............ 3... ñ Eat a variety of foods... 66 4.......... 3........ www.....thinkteen........ including fruit and vegetables.....................p.........

....................................... ........................................................... ............................................................FOODstuff! Vocabulary Link Food and Snacks 3 Here are the names of some food and drinks with the letters mixed up.. ereb 7... or .................. rugoyth 3.......................... ladas 5.............. keco 6..... . yoghurt 8................... ...................... milk 3................... water UNIT 6 67 ................................. or ............................. chips 2......................... ........... cubissit 4 ............... ...................................................................................... natu 4............... ................. biscuits 7....................................................... a slice of a carton of a packet of a can of a bottle of 1........................................................................ .................... bread 4..................... emat 2..... ham 6................................. .......... ...... ........ .. kilm 8............ ..................................................................... Complete the gaps with the phrases from the box........................ ................................................................................. ........................................................... a b c d e f g h 1...... What are they? Write the words (1-8) and then match them with the pictures (a-h).. coke 5.........................................

g. cake b. c.1133 many . Do you drink much coke? 7 Put ticks in the right columns. e. healthy c. I usually have … food. salad b. snacks b. many. fizzy 2. Then match them with the examples (a-c). We use ‘………………' in affirmative sentences. We use ‘………………' with uncountable nouns in negative and interrogative sentences. There are a lot of eggs in the fridge. meals c. diet 3. cheese b. Would you like a slice of …? a. pizza c. 1. cereal Grammar Link Countable/Uncountable nouns A lot of/much/many/how much/how many 6 Complete the rules (1-3) with ‘a lot of. Your eating … are very healthy. … a. a. meals c.g. b. e. Then complete the questions and the answers.g. There's a lot of fat and sugar in your … . … 2. a. much'.Lesson 1 Collocations 5 Find the correct collocations and delete the odd one out. habits 5. e. ham 4. a. … 3. 1. a. I don't eat many vegetables. oranges water eggs yoghurt pies orange juice 68 a lot of much Task 38 . We use ‘………………' with countable nouns in negative and interrogative sentences. toast c. home made b. I don't like … sandwiches.p.

........................................................................................................................................... Please have another glass! Giving Advice-should/shouldn't 8 Look at the pictures and complete the 'Healthy Diet' Rules. ...... ................................ oranges do you eat every day? I don't eat .............................................. 3.. We should eat .......................................................................................................................................  We should buy .......................... Jenny doesn't eat .......... Use should/shouldn't........ How ....................................... I drink ... eggs.. How ..... ................... .................................................... 5.................... ................................................................... 3.................................................................................................. There's ....................................FOODstuff! 1............................................... Writing 9 Write ‘HEALTHY DIET' rules for your school canteen................. 4....................................... 2...................water with your meals? Yes............................................................................... 4...... ........ 5..................................... 6.......... yoghurt is there in the carton? Sorry! There isn't .......................... of orange juice left.................. 2........................ ........ water....................... 1............... ........... .......................................................................................... Our school canteen should sell ........ Do you drink .................... She doesn't like them very much............................................ UNIT 6 69 .......................

Lesson 2
Reading
TEEN FASHION

Read the information from www.TeenFashion.com and
match the links (A-C) with the sentences (1-5).

1 

Task 39 - p.134

www.TeenFashion.com

REAL FASHION FOR REAL TEENS-THE ONLINE RESOURCE
We offer lots of tips, ideas, and stories about fashion. Fashion is more than just what supermodels
wear- it is also real boys and girls deciding what to wear at school, home or even a cool party.
Here at TeenFashion.com, we are not trying to sell you anything. We just want to have fun and
look fashionable at the same time. Follow the links and find everything you want to know about.
A 

Fashion Tips
ñ Learn how to dress for your style or how to make smart buys!
ñ Find out the colours that look good on you and the patterns that make you look slim.
ñ Need the perfect party dress?
ñ Want to know what's hot on the other side of the world?
ñ You don't know what to wear?
ASK OUR TEEN STYLISTS!

μ

C 

Fashion Stories
Are you wearing the trendiest earrings? Have you got the perfect T-shirt? Who gave it to
you? Where did you buy it? Is there a story behind it? Share it with us! 

Just for Guys
Hey guys! Do you think that only girls worry about what to wear? Follow the basic rules
about fashion for guys and look smart!
adapted from http://fashion.about.com/cs/teentips/l/blguystyle.htm and http://www.dailyfashion.com/

70

1. Should my jeans and my jeans jacket match?

..........................

2. Why do all girls want him and not me?

..........................

3. Are high heels in fashion in Europe?

..........................

4. I was wearing this T-shirt when this really cool guy came up to me…

..........................

5. I've got brown hair. Does black suit me?

..........................

TEEN Voice!
Vocabulary Link
2 

Task 40 - p.135

Match the opposites 1-6 with a-f.
1. same

≠..........

a. cheap

2. comfortable

≠..........

b. unlucky

3. expensive

≠..........

c. uncomfortable

4. lucky

≠..........

d. old-fashioned

5. love

≠..........

e. hate

6. trendy

≠..........

f. different

Collocations
3 

Use words from task 2 to complete the sentences.

Task 41 - p.135

1. My best friend, Nicole, and I have the ...................... interests.
2. You are ...................... to have such a nice brother.
3. I don't like people taking photos of me. It makes me feel ......................
4. I ....................... wearing a school uniform. I prefer jeans.
5. Do you know this new Internet café at the square? It's very ...................... All high school
kids go there!

Clothes & accessories
4

Task 42 - p.135

Write the correct word under the pictures 1-10. 

sweater

trousers

shirt

skirt

suit

coat

trainers belt

high

heels

leggings

1. ......................... 2. .........................

3. ......................... 4. ......................... 5. .........................

6. ......................... 7. .........................

8. ......................... 9. ......................... 10..........................

UNIT 6

71

Lesson 2
5

Choose the right word to complete the sentences.

Task 43 - p.136 

1. Most of my classmates/teenagers are 13 years old but I am 12.

2. We are going to a wedding reception and I'm going to wear a suit/costume.
3. We are having PE today. I must wear my uniform/tracksuit.
4. Are the costumes/uniforms for the school play ready?
5. It's cold today. Where's my cap/coat ?

Grammar Link
Plural Nouns
6

Look at task 4 and write the clothes in the right group. 

SINGULAR

PLURAL

shirt

trousers

Comparative
7

Match the examples (a-c) with the spelling rules (1-3). 

Adjectives ending in…
consonant-vowel-consonant

consonant + y
consonant + e

72

in comparative…

Examples

1. double the final consonant and
take -er e.g. ......................................

a. trendy
trend…

2. take -ier e.g. .................................

b. nice
nice....

3. take -r e.g. ...................................

c. fat
fat….

... Her trainers look really ……………………………... Complete the sentences... Use the positive or the comparative forms of the adjectives in brackets..p. 4.. a. The irregular comparative form of ‘bad' is . (bad) at maths than Jerry....... We use ‘. John is very ………………………… (lucky).g. c.. 5.. The blue T-shirt looks trendier (trendy) than the red one. b. Now complete the rules. 2....... (sentence number 4) d.... like ‘comfortable'... 1.......... (comfortable)... Mike is ………………….... (modern) than the one you were wearing at my party. Task 44 . SHORT ADJECTIVES tall taller than LONGER ADJECTIVES more fashionable fashionable than more comfortable than lucky cheap worse than good practical trendy more modern than easier than bad expensive nicer than 9 IRREGULAR ADJECTIVES important a. in comparative form...... One and two-syllable adjectives take the ending .... 3. He doesn't wear a uniform at school.....TEEN Voice! 8 Complete the table. In sentence number 1 above.. My uniform is . b. (sentence number 5) UNIT 6 73 .136 e... (nice) than yours..... we compare two / more than two things. This tie looks …………………………....' with longer adjectives............

.......................................... ñ Describe what the models are wearing ñ Compare the clothes these models are wearing............ ....... ñ Bring all four pictures in class and ask your partner to read your paragraph and find the correct pictures......................................................... ................................................................................... Choose TWO of these pictures and write a short paragraph........................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............................. ................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................... ............................................ ....................................................................................................................................................................................................................... ................................................... ....................................................................Lesson 2 TEEN Voice! Writing Appearances 10 Find four pictures of fashion models from magazines and cut them out................................................................................................................ 74 ........................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................... ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ..................................... ..............................................................................................................

There is an extra heading you don't need to use. There is even an indoor ski run in the middle of the desert! C.aidan. They can also watch camel and horse racing events. There are shop windows full of gold and silver and busy streets with tiny stores selling electronic items. It is the oldest zoo in the Arabian Peninsula. health centres and beach sports. Which sport is strange to find in Dubai? 4.htm http://www. cameras. prices are low and you can find anything you want.dubaicityguide. See the Burj al-Arab ("Tower of the Arabs"). It has first-class shopping but it is not Hong Kong. B.htm http://www. based on 2 http://www.p. What is the Burj al-Arab? UNIT 6 75 . it has luxurious city hotels but it is not Jakarta or Bali. Visit the Dubai Zoo. Where is Dubai? Can you find it on the map in the student's book appendix (page 142)? 2.com/about. In Dubai.co. It has wonderful beaches but it is not Australia. Visitors can enjoy a lot of sporting facilities such as swimming pools.com Dubai sights and attractions Sport and leisure in Dubai Shopping in Dubai Where to stay in Dubai W e l c o m e to the desert’s most exciting city! A. Visit the Dubai Museum. parks and superhighways. It is set between Europe and Asia.com/tourism/sightseeing. it is one of the world's safest places to go but it is not Singapore. It is a luxury hotel that looks like a sail. It is the tallest hotel in the world and stands in the sea on an artificial island 280 metres away from the beach. 1.datadubai. What was Dubai 60 years ago? 3.asp Read the text again and underline the answers to the questions in the text. computer equipment and more. shopping centres.137 www.Lesson 3 The four corners of the Earth! Reading Welcome to the desert's most exciting city! Read the article from a travel guide about Dubai and put the headings in the right place A-C. A multimedia exhibition tells the story of Dubai from the earliest times to the present day. 1 Task 45 . 60 years ago Dubai was a small fishing village and now it is a modern city of skyscrapers. Dubai is the second largest of the seven United Arab Emirates (UAE) and one of the most important international cities of the 21st century.uk/article_dubai_information.dubai.

.. Thirteen thousand.................... ............. Sardinia is … 8...... a sea h................. Four thousand.......... two hundred and thirteen ........g .......... 2....... a mountain range g.................. 4. b................ The Himalayas are … 6............... Grammar Link Superlative 5 a..... 2............... a waterfall e.................. The Thames is … 7.........138 1................. 3...........g..... Examples a. six hundred and seventeen ............. double the final consonant and take -est e..... Nine hundred and five .. a continent f.... wet wet .......... a mountain Numbers 4 Write the numbers...................... Adjectives ending in… consonant-vowel-consonant consonant + y consonant + e Longer adjectives 76 in comparative… 1.... take -st e....................g.............. Task 46 ................................ Europe is … 2..... nine hundred and two.................................... a river c................ 3 1............. take ‘. take -iest e.. Fifty-two thousand.... a country b............. 4.... large larg ... The Pacific is … 9..' before the adjective e............. Two hundred and eighty-three ........................ interesting d....Lesson 3 Vocabulary Link Geographical Features Match the places (1-10) with the geographical features (a-j)..... The Kalahari is … 4....... Niagara is … 10... interesting .. 3... salty salt .............. . Match the examples (a-d) with the spelling rules (1-4)...g ............. a desert i........... Olympus is … 5........ Then you can write your own numbers in your notebook and ask your partner to read them aloud............... 5.... an island d....... an ocean j............. Sweden is … 3................. c.. The Caspian is … a.... ............p....

Sudan is the …… country in Africa......... more c.........138 1... Lake Tahoe is one of the ……….............. the lowest UNIT 6 77 ........... d.... (wet) countries in Europe...... (cold) village in Greece..... People say that you can see ................ we use the article ..... a..... the best 8....................... we often use phrases like ... deep b..The four corners of the Earth! b................... 6.. 6 Use the superlative form of the adjectives to complete the sentences 1-8. more beautiful 7........... Bishop Rock is ..... England is one of .......... (small) island in the world..... larger c. Task 47 .... How …… is the Dead Sea? a.... most beautiful b...p...................................... we compare .... 8.. better b.. deepest 6. 7 Choose the right word to complete the sentences.. Oceania is …… than Europe... lower than b........... The Nile is the ……...... There are …… islands in the Pacific Ocean than in the Atlantic. longest c..... at the end of the sentence............ before adjectives......... Nevrokopi is ...... a....(deep) spot in the Pacific Ocean... best in the world ‘the' more than two In superlative a.. a............ lakes in the USA........ 7. a...... lowest c.. small b............. many b.............................. 3.. c.......... things.. a.. 5......... 1... (high) mountain in the world...... The Sahara is .......... smaller c... long b...... (beautiful) sunset from Santorini. The Blue Team's project was …………project in class...... better than c. large b.. longer 4.... river in the world. 4............. the adjective ‘good' becomes .......... 2....... beautiful c....... (large) desert in the world. smallest 2......... b. Where's …… lake? a.. Now use the words in the box to complete the rules........ most 5......... The Mariana Trench is . largest 3. The Himalayas are .... Mount Everest is ............. (long) mountain range in the world.......... deeper c.................. a.....

.... Is ……… Mediterranean Sea between …….............................. ………………… 9 We use zero article with: g................................................................................ ……… Everest is the highest mountain in the world........... Thames flows through ………… London... ..................... ………………… d........... ............... We visited …………......... ………………… c.............................. 1...............................................Greece and Egypt? 2................................................ ………………… b.................. ………………… Study the rules and complete the sentences with ‘the' or ‘-' article............ ................. 78 ....... Writing A brochure Look at the Geography Project by the Blue Team in your student's book..........................Lesson 3 The/Zero Article 8 Use the words in the box to make rules in the columns below................................... ………………… j........ ………………… f............................................. page 85............................................................................................. ....................................................................... . A Geography Project by… 10 .... ………................................... ………………… e.......... ............................................. 4.............................................. There are lots of shops in ………........... Oxford street....... ………………… k.. ………………… i.. ………………… h... 5...... 3................................................... ………………… l. United States last summer..................................................................... Find interesting facts about Greece in your geography book and make a brochure for a tourist information office................................................................................................. countries mountain ranges rivers streets oceans seas lakes deserts mountains islands cities groups of countries We use the with: a..........

UNIT 7 LESSON 1: Let’s communic8! LESSON 2: Houston. we’re back! In our mind’s eye! LESSON 3: TEEN best-sellers! READ ñ a magazine article about emoticons ñ a quiz about our solar system ñ a blurb of a book PRACTISE THE USE OF ñ Past Simple of the verb ‘to be' ñ Past Simple of regular verbs ñ Past Simple of irregular verbs PRACTISE COLLOCATIONS & VOCABULARY RELATED TO ñ communication ñ famous people ñ space ñ books WRITE ñ a report presenting similarities and differences between primary school & junior high school ñ a story about a mission to space ñ an e-mail about what you did yesterday 79 .

. But.chirpingbird. 9. ........ numbers and punctuation marks.... Angry! 1.... g 3... .. 6... 8. 4... Emoticons are easy to read even if it's the first time you see them. ..p. . So why are they good? Because they let people know how we feel friends are happy or sad? "Talking" through messages is really cool..... ... Task 48 ... i......... h 5.... without saying "I am happy" or "I am It's fast and cheap.... that is feelings. i adapted from http://www.... Happy! f... This is very funny! c. 2. e 2....com/netpets/html/computer/emoticon..... c 6......Lesson 1 Reading Emoticons 1 Read the magazine article and write True (T) or False (F) next to sentences 1-5..... Emoticons!!! Do you use your mobile to send text punctuation marks from our computer or messages? Do you know when your mobile keyboard.. My lips are sealed! I won't tell anybody.. ... When we see our friend we can understand how s/he feels. ..... ... can we understand bored"....html 80 .... Can you match these emoticons with their and icons. Emoticons are made out of letters.. you'll see that Can we show feelings in our messages? The solution is "emoticons"! ..... a 8.. 3...... ..meanings? pictures made out of letters. ...... or 1...... I'm crying... Joking! h. b 4. 4... 7...-) :-D :-/ :-( >:-( :-[ :-C :'-( :-X a...... two other words... Really disappointed. 5.. .... Emoticons are little face........ how a person we cannot see really feels? It's a bit difficult at the beginning but once you get used to this code.... numbers....138-9 1. Emoticons are not pictures... :-) ..... 10. Not sure about this............ Sad d. ... 2.. d 9... 3.... e. .. g......... 5... j 7. ..... Sending a text message is expensive.. emoticons are a fun way to get your “Emoticons” is a new word made up of message across! ... I promise! j. I'm laughing.... I'm scared! b....... f 10..... emotions. ......

... put your hand on something 3..... metal etc.. in her right eye after a car accident. 5..... They are using a secret ………………………… to communicate.139 Use the words in the box to complete sentences 1-10. There was a …………….... with information for people 4... the words we use to speak or write 6. Where's Tim? He's helping his dad at the ……………………. 1 0.. b... 1.. ……………………….. f.. Elizabeth turned 80 last week. He is very tall... cell hyphen comma 5. a.. at the entrance... airport public place bank 3.. letter e-mail phone 1.. invent .. code sign languages blind invented queen touch scientists workshop poet 1.. are working hard to find a cure for cancer. a piece of plastic...... e. make something new 2. workshop .. sign .. touch . code ... inventor blind deaf 2. You can't feed the animals in the zoo.. language . She was …………………..... ………………………. bright disabled clever 4.. Seferis is my favourite …………………..g... we make or repair things there 5.. a code for the blind. c.. Luis Braille …………………….. emperor actor president Match the words 1-6 with their definitions a-f.. UNIT 7 81 ...... writer poet queen 6..... a system of symbols Collocations 4 Task 49 .. 3 e.. Dennis can …………………… the ceiling.. 2. 4....p... 7......... d... What ………………………… can you speak? 9.Let’s communic8! Vocabulary Link 2 Delete the odd one out.... 6.. 3.. 8.

...... Elvis Presley and John Lennon a queen........................................... actresses............../ No..................................................... ........................../..................... We/You/They ................... ............................... Homer an inventor........... Full Form I was not You ...................... ................ you weren't.............................................. 82 ....................................................................................... How much do you remember from your student's book? Write true sentences.. you? Yes............ .......... ..................... you were.................................................................. 6... 3.... He/She/It ......................Lesson 1 Grammar Link Past Simple of the verb 'to be' 5 Complete the tables................................................... Short Answers ........... we/you/they? ....................... Cleopatra Marcus Aurelius was were singers......................................................... We/You/They ........................................................................... 1............................................................. I? Yes...................................... Homer was a ................................. Negative Affirmative I was You were He/She/It ............. ................................ Interrogative 6 Short Form I wasn't You .......................... 5............. Aliki Vougiouklaki and Marilyn Monroe a poet.................................. Edison an emperor............. .............................. ....................................... 4..................... Was he/she/it? ..... 2............................................. I was.......................................... We/You/They ........................................

...... 1............. 3................ 9 ñ Organise your ideas under headings................ There were some black clouds in the sky this morning. e..... There …………………… an adventure film on TV last night........g........... 4...... 5....... 4. 1.. ñ Think of similarities and differences in the buildings......... There …………………… 10 students in the classroom yesterday..................... Mum was very tired yesterday........... How old .... Why ........... the school subjects......... ñ Which one do you prefer? Why? UNIT 7 83 ............................................. When .. There were two documentaries on TV last night... e.......... 3................... Writing A report Was the primary school you went to different from the Junior High School you go to now? Write a report to present similarities and differences between the two schools......... There …………………… five CDs in my school bag two hours ago................ Jim was in hospital last week because he was ill......................................................................... There …………………… a magazine on my desk ten minutes ago...........Let’s communic8! 7 Write true sentences using There was/There wasn't/There were/There weren't..... 2................ Where was Tina last Saturday? Tina was at the school party last Saturday........................................... 2....... the teachers........................... There …………………… a skateboard under my bed this morning. How many .........g.......................................................... Andrew was five years old in 2006. ñ Use (there) was / (there) were........... 8 Write questions....................................

.......................................................................................................................................................................................... PRIMARY SCHOOL OR JUNIOR HIGH? .................... ................ The .......................... .................................................................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................................junior high school I go to now is similar to/different from the primary school I went to the previous years................................................... .................. ...................................................................................................... ............................. ......................................... THE BUILDING There were two classrooms at my primary school............................................ .................................................... ...................................................................................................................g........................................................................... ................................................................................................................ ......................... There wasn't a basketball court.... 84 ................................................................................................... ................................................................................................................................. ....................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................... ............Lesson 1 Let’s communic8! e.......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Saturn has more moons than any other planet. Its beautiful rings are 169. It is the only planet that has never been visited by a spacecraft. For more information about our solar system. 1. you can die both of heat and of cold. The biggest volcano is on www. and far deeper canyons than the Earth. Today the only water on Mars is frozen. Mars once had rivers. ……………………. lakes.thinkteen. It also has the solar system's biggest volcano. MERCURY Mercury is a world of extremes. Then read the texts and check your answers.. Olympus Mons. NEPTUNE For many centuries people did not know that this planet existed. streams. It has a large rocky core. MARS Mars excites scientists because it is more like the Earth than any of the other planets.has got many rings.com UNIT 7 85 . URANUS Uranus is a very strange planet.800 miles wide.Lesson 2 Houston.kidsastronomy. 5. is hotter than its surface.. It was discovered by Johann Galle and Heinrich D' Arrest in 1846. which means a visitor could also freeze to death. If you lived on ……………………. Mars has much higher mountains. The atmosphere of the ……………………. On …………………….gr THE SUN Did you know that the sun is much cooler than its atmosphere? SATURN Saturn is many scientists' favourite planet. Because it is so close to the sun a visitor could easily cook to death. 4. and it could contain trillions of large diamonds. 3.. and even an ocean. However. That's why we know very little about it. because it turns round so slowly it gets very cold in the night time. No spacecraft has ever visited ………………………………. visit http://www. you'd be very rich.. we’re back! Reading How much do you know about our solar system? 1 Do the solar system quiz. PLUTO Pluto is so small that many scientists don't think it is a planet at all.. 2. Scientists think Uranus has a huge water ocean under its clouds. 6.

There are nine … in our solar system. 4. 7. 8. The 'Eagle' was Armstrong's … module. We've got two more minutes before … 3 86 DOWN . What's James Bond's next …? 9. 5.Lesson 2 Vocabulary Link Read the clues and do the crossword puzzle. Neil Armstrong was an … 3. I need a … to climb up this high wall. Collins was the first woman … of NASA. Bali is a very popular holiday … 6. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ACROSS 1.

4. 9. 7. Which planets is there information about? Which ones are missing? Write the English and the Greek names for all the planets. Look at task 1. Greek . 5. 13. English 1. The astronaut put on his … and he was ready to board the spacecraft. 6. 8. 2. There are nine lines on the Greek …. All members of the … helped the passengers put on their life jackets. five blue and four white ones. 12. 3. 2.

. we’re back! Grammar Link Past Simple ....... e./ No... I/you/he/she/it/we/they …... I/you/he/she/it/we/they …......Regular verbs 4 Complete the tables. Affirmative I/You/He/She/It/We/They landed on the moon. 5.... 6.g..........Houston.... We use Past Simple to talk about actions that happened in the … a. In interrogative and negative form we use did e... I didn't.. study climb plan cook collect play consonant + -ed cook cooked travel stay like -e + -d -ed stop plant tidy walk invent love double consonant-ed stop stopped carry believe consonant + y -ied study-studied vowel + y -ed UNIT 7 87 ....g. We try hard We………… ... I land I……………… 3. Negative Interrogative Did I/you/he/she/it/we/they .. They change They ………………… 4.......g. Verbs ending in consonant-vowel-consonant double the final consonant e... ……you visit your grandparents at weekends? Yes........ 5 6 Short Answers Yes... No.. ……you at school an hour ago? No.. I did. 1.. Regular verbs in Past Simple end in -ed e... I . I stop I ..... past 2... BE CAREFUL! 7.. We use was/were in interrogative and negative sentences with the verb ‘to be'. present b. Verbs ending in consonant-e take -d e..... BUT He stays He………… …………………...g........ Write the verbs in the Past Simple in the correct column.g.g..... Verbs ending in consonant + y take -ied e... Complete the sentences..on Mars? Full Form Short Form I/You/He/She/It I/You/He/She/It We/They … not land We/They didn't …… on the moon.

.................................................................................................................................................... your mum/plant a flower/this morning? 5.................................................................... ................. I was the commander and the other astronauts were my friends............ They planted flowers.......................................................................... I was on a mission to space............... Armstrong opened the window.................. On July 24th the crew landed in the 3............................................................................................ e... .............................................. ..... .......... ‘A mission to space' You won't believe it! Last ............................................................. 6...................................g................. I did....................... ... 3............................................ You/walk/to school/yesterday? Did you walk to school yesterday? Yes......... 8 e................................................................. Writing A mission to space 9 Use the information from the speaking task on page 102 in your student's book and write a story for a web competition called ‘A mission to space'... your friend/ study hard for the test? ............. ....... .... ............ Atlantic Ocean......... . ......... The two astronauts stayed about four hours on the moon.............................................. 88 ........ .......... 2................................Lesson 2 Houston........................................ you/ visit/ Paris/ last year? 1............. He walked on the Moon................................................................ granny/ be/ at church/ on Sunday? .............................................................................................................. Neil Armstrong didn't walk on Mars....................................................................................................... ......... 1.............. .. We ............................................................ Neil Armstrong walked on Mars....................................... ............... Look at page 98 of your student's book and write true sentences....................................................................................... 4.................................................................... 5.. Then ask your partner these questions and write down his/her answers.............................. we’re back! 7 Write questions.................................... ....................... There were three more astronauts with Armstrong.... ................................ ...... ........... .......................g...................... The trip to the moon was easy................................... your brother/ watch TV/ last night? 4........................ 2............. ....

Lesson 3

TEEN best-sellers!

Reading
My favourite book
1

Read the text and answer the questions. 

Dad's moving in with his new girlfriend (!)
AND her daughter (no sense of humour,
no taste in music).

My GIRLFRIEND, Delphine!
I want to break up
but she's got a BIG brother!

The NEW GIRL at school. Gorgeous!!! My DESTINY!
(but see Problem 2)
Too much stuff is going on.
Time to plan the

GREAT ESCAPE.

Part story, part comic strip,
is about the
life of an ordinary fourteen-year-old boy.

BY J EREMY ST RONG

1. Where would you find this text?
a. on the front cover of a book
b. on the back cover of a book
c. in the book
2. The title of the book is
a. the GREAT ESCAPE
b. 3 Problems
c. STUFF
3. … has got a big brother.
a. His girlfriend
b. His dad
c. His dad's girlfriend
4. The fourteen-year-old boy is
a. happy
b. unhappy
c. scared

UNIT 7

89

Lesson 3
Vocabulary Link
2 

Match words 1-10 with their definitions a-j.
1. success

..............

a.

writer

2. reader

..............

b.

the events in a novel or film

3. author

..............

c.

a person who reads a book, a newspaper etc.

4. notebook

..............

d.

a person in a book or a story

5. advert

..............

e.

something great you do

6. publisher

..............

f.

it tells you about a job in the newspaper

7. scared

..............

g.

a small book we keep notes in

8. diary

..............

h.

frightened

9. character

..............

i.

a book you write down what you do every day

..............

j.

s/he prepares books for sale

10. plot
Collocations
3

Choose the right word to fill in the gaps. 

1. Jacqueline Wilson is a …. author.
a. talented

b. strange

c. detective

2. I always told … to my teddies.
a. books

b. stories

c. diaries

3. Have you got this book in …?
a. best-seller b. plot

c. paperback

4. I like reading books of different ….
a. adventures b. novels

c. kinds

5. My dad works as a(n) …. He prepares books for the bookshops.
a. writer

b. publisher

c. author

6. Can you see the title of the book on the …?
a. plot

b. cover

c. character

7. The main … in the film is a poor orphan.
a. character
90

b. author

c. publisher

Task 50 - p.140

TEEN best-sellers!
Grammar Link
Past Simple - Irregular Verbs
4

Complete the tables. 

Negative
Affirmative
I/You/He/She/It/We/They told stories.

Full Form
I/You/He/She/It
We/They … not tell stories.

Short Form
I/You/He/She/It
We/They didn't … stories.

Interrogative

Did I/you/he/she/it/we/they ………….. stories?
No, I/you/he/she/it/we/they …..

5 

Short Answers
Yes, I/you/he/she/it/we/they ….

Complete the sentences.
1. Irregular verbs in Simple Past take/don't take -ed e.g. I see
I………………
2. In interrogative and negative sentences we use did and the infinitive of the verb e.g. I
gave you my pen. ……you ………………… it to Stella? No, I ………… …………it to
Stella. Here it is!

6

Task 51 - p.140

Write the verbs in Past Simple. 

Verb
become
begin
drink
drive
eat
get
give
go
have
hit

Past Simple

Verb
meet
run
say
see
send
sit
sleep
swim
tell
think
write

Past Simple

UNIT 7

91

....................................................................... ................................. My dad always drives me to school every morning........ e................................ 9 Dear ……………… Yesterday............................................... ...................30 Choose one day of the week and keep notes on what you do on that day................ g........... ONE It ............. We usually have milk for breakfast........................ see/best friend/yesterday........... 4................. I didn't........................................... It usually takes me two hours to do my homework...........30 .......... .......... I get up at seven o'clock every morning.. this morning................................................................................................................ g................................................................................................................................................... Then ask a friend and write short answers.......................... .............................................................................................................. ............................Lesson 3 7 Write questions.... e I go rday t up at 7 ... There aren't any clouds in the sky now....... 8 Read the sentences (1-5) and use the words in bold to make sentences about the past............... 3...... do/ homework/this morning .... 1....................................................................... e................................................. Writing What I did yesterday Use e.................... 1.................. 92 ................... .. 3.................................................. TWO HOURS AGO There ...................................... to do my homework yesterday............................. YESTERDAY Yesterday I got up at eight o'clock..................................................... 5......... DIDN'T We ....................... ON FOOT This morning I .............................................................................................................. Past S G Yest et up............................................................. buy /a book/ last week .g................................................. My mum usually cooks vegetables on Mondays................ Read your notes the following day and write an e-mail to your friend about what you did yesterday..................................................... send/an e-mail/to keypal/last week............................... 4.................................... 2...................................................imple 7............... 2............... LAST MONDAY My mum didn't .................................... tell stories/to teddies/when/younger Did you tell stories to your teddies when you were younger? No.......................................... ....................................................................

. beyond! LESSON 3: In the year 2525! READ ñ holiday advertisements ñ a webpage with new year's resolutions ñ a horoscope for teenagers PRACTISE THE USE OF ñ Present Continuous for future arrangements ñ ‘Going to' future ñ Future Simple PRACTISE COLLOCATIONS & VOCABULARY RELATED TO ñ travelling ñ dates ñ star signs WRITE ñ an e-mail to a friend about your holiday plans ñ a funny horoscope for a competition 93 .LESSON 1: Travel plans! LESSON 2: Good for you! UNIT 8 Tomorrow and..

Activ er off on and the wat g indsurfin w . 4. aerobic orts is n n e t ñ ll sp ns for a o s s le ñ ays ity holid iv t c a r u about o more stic child ta with fan bs ies care clu ñ child speaking nann ies shñ Engli orts and activit p s ñ daily dcare out chil b a e r o m read 1.p. Jerry loves adventure.140-1 www.travelteen. adapted from www.Lesson 1 Reading Holidays Read the advertisements (A-C) and find suitable holidays for the people below (1-5). 1 Task 52 . They want a holiday at a place where they can relax and Mario can play with other children of his age. The Zeffirellis have got a six-year-old son. Emily is three and Anu is five. 3. Ahmed is 25 years old and wants to meet new people and make friends. Of course.com les A. They hate places with little children around. He loves sports and he would like to try some new ones. 2. They want to have some time for themselves and they need someone to take care of their kids while they do sports or relax. Fam care lidays o H y t i B. g in il ñ sa s .uk 94 . Nadia is 30 years old and wants to go on holiday with her friends. The Goransons have got two young daughters. he will need an instructor to show him. He likes sitting under the sun and swimming. 5. Mario.thisistravel. They want to make new friends and have fun. oup C & s e ingl S ys e holida child-fre beach ñ great ew friends n ñ make ctivities fa ples ñ lots o s & cou le g in s r ays fo ut holid o b a e r mo lidays o H y l i C.co.

... .................... At the hotel 7.........................................142 exit sign airline ticket porter luggage train room key check-in desk duty free shop A......... ................................... ............................................................... ........... .................................... 4....... Vocabulary Link Task 53 ......................................... B...........................................p..................................................................................................... .............................................................. ............. ............................................................... ......................... 2............ 1............ ............................................................. Which holiday would you choose? Why? .. 8.............. ........................................141 Travelling 3 Use the words in the box to complete the pictures........ reception platform passenger line Task 54 ..... On the underground 6.................... 5.... .. 12.................................... 11.................................................................................... ...... ........................ At the airport 3........................... 10.... ........................ ................Travel plans! 2 Read the advertisements again and choose a holiday for you and your family...p...... UNIT 8 95 ..... 9. C....

.................... an action we are doing right now 2....... He is a 3…………………… He carries customers' 4………………………........ Christmas Day is on .....143-4 It's the first of June Look at the example and complete the sentences.................. to their rooms....................Lesson 1 4 Read the description of one of the pictures in task 3 and complete the sentences with one word.............. Task 55 ................................ He answers the phone and gives information...... The man on the right is wearing a uniform........... They often give him a tip..............g................. We use the Present Continuous to talk about 1.......... 9/12 .... 22/1 ........Talking about future arrangements 7 96 Tick the right sentences...................... habits and states 3. to the customers.......................... My birthday is on ................. Grammar Link Present Continuous .............................................. Dates 5 6 Look at the example and write the dates...... Maria's birthday is on 4th January................................ Schools open on ................... 13/9 ..................................... e.................................................... Which picture does it describe? …… This picture shows two people working in a 1…………………… The man on the left is behind a desk.. 20/5 ..............p......g......... e................. My best friend's birthday is on ................................................................ He also gives the 2…………………….................. 1/6 5/8 ........ what people are doing in a photo .................

....... At my grandparents' house Writing Holiday plans 9 Your parents are planning a family holiday and they have just shown you this advertisement... ñ abo ut this holiday wh ere it is and wh en you are lea ñ wha ving t you p lan to d o there act ivities..................................................? Crete........ personal arrangements or fixed plans for the future John is planning to go on holiday.... (go with parents) .............. an action in the past 5. You want to know his plans...........? No........... (how/travel) ...? No............... (when/leave) ....... Use the words to write questions.........................? Next Saturday.......... (where/go) .Travel plans! 8 4..... sports you're fac plannin ilities y g to do ou're p lanning to use UNIT 8 97 .................................... Use your notes to write an e-mail to your friend to tell him/her........................... (stay at a hotel) ...? By boat.... You think it is interesting. With my cousins..

................................................................ .............. ................................................. 98 ........... ..................................................................... Naxos....................... Thas os (choose one) leaving next Friday by …................ ................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................. .................................................... extreme spor ts such as Computer gam es (a TV & a compu ter with Internet connecti on in ever y room) teen parties ever y night Travel plans! Δ∂∂¡S holiday s want to be inde pendent! ñ want to have a family holiday but also be on your own? ñ want to be w ith kids of your age? ñ love adventu re and sports? read more ab out teens holiday s ……………………… ................. .......................................................................................... ....................(boat /p lane) basketba ll co ur ts.... ................................................ swimming po ols............ Paros............................................................................................................................ ............................................................................................. ........................................................................................................................................Lesson 1 hotels in Syro s.......................................................................................................................................... tennis cour ts..................................................................................................................................................................................... footba ll pitch.................... hi! I've just seen this amazing holiday advertisement and my family have decided to go.........

I'm going to spend more time with people.parenttoparent. I'm going to help people when this is possible. f. parents Do you want to help your teenagers feel better? Do you want them to have a more positive selfimage? Our website offers the following New Year Resolutions for your teens: TEN NEW YEAR RESOLUTIONS FOR TEENS 1. UNIT 8 99 . 3. healthy changes in my eating habits every day. a. I'm going to learn how to say “No” to things that are not safe for me. e. I'm going to be more honest with my parents about my problems. b. 2.Lesson 2 Good for you! Reading New Year Resolutions for Teens 1 Read this webpage. Who is the article for? a. adapted from http://www.com/health/NewYearForTeens. I'm going to make small. c. 4. d. teenagers b. 6.php 2 Read the webpage more carefully now and match the resolutions (1-6) with the pictures (a-f). 5. I'm going to present myself in a positive way.

......... h........ intentions 4.. Terry doesn't ………………………………... ask ........................ My dad always ……………………………….. Sometimes teenagers don't …………………......................... bite ........ Remember to ……………………………….... e................. c.. 2.. a helmet 5. Task 56 ......... ……………………………! A car is coming! 3.................................p........144 4 1...................... ……………… about themselves....................... 5........ She must study harder! 5 Choose 3 collocations from the text on page 117 of your student's book and write sentences about you....... well 2...... When you have a problem............145 ...... when he rides his motorbike............ 6.. You may need to change the form of the words. be ............ b.. wear ...................... d........p... good ....... my nails 8.............................Lesson 2 Vocabulary Link Collocations 3 Match the words (1-8) with a-h to form collocations................... a.. ............ an adult for advice 3.................... positive 7...................... ...........................................................................! It's a very bad habit! 4........... your seatbelt 6............................. g.............. Stop …………………………………......................... She's full of …………………………........... 8................................................................ you can always ………………………………….... but that doesn't help much..... think .......... when you drive! 7. He often fights with other children............ 100 ..................................................................p........ .... fasten ......... Task 57 ...............145 1.......................... behave ........... f......... lately..................... ............................... Task 58 ....... careful Use the collocations in task 3 to complete the sentences 1-8........

Good for you!
Grammar Link
Be going to - Talking about future plans and intentions
6

Match 1-2 with a-b to complete the rules. 

7

1. We use the Present Continuous to talk about …

a. our general plans and intentions

2. We use ‘be going to' to talk about …

b. fixed plans for the future

Write the verbs in brackets in the ‘going to' form and complete the sentences. 

1. I …………………………………….. (think) about myself in a positive way.
2. My sister …………………………………….. (not/use) my mobile phone without asking me first.
3. My parents ……………………………………(listen) to me more carefully.
4. Our teachers …………………………………….. (take) us on many excursions this year.
5. I …………………………………….. (eat) more fruit and vegetables.

8

Put the words in brackets in the correct order to ask questions in the following 
situations.
1. Your sister wants to go shopping. (she/is/what/buy/going/to?)
.......................................................................................................................................................
2. Your dad is getting ready for a meeting. (going/who/he/is/meet/to?)
.......................................................................................................................................................
3. Your friend is holding a DVD. (she/is/what film/see/going/to?)
.......................................................................................................................................................
4. Your granny has got a new painting. (to/ is/ she/where/put/going/it?)
.......................................................................................................................................................
5. Your teacher is holding your progress reports. (to/us/going/when/is/he/to/give/them?)
.......................................................................................................................................................

UNIT 8

101

Lesson 2
9

Good for you!

Circle the extra word in each sentence. 

1. I'm going to go meet Tony at eight o'clock tomorrow morning.
....................................................................................................................................
2. We're to flying to Paris tomorrow.
.........................................................................................................................................
3. Is My dad is going to buy a new car soon.
.........................................................................................................................................
4. Are you going to go watch the news tonight?
.........................................................................................................................................
5. I'm going not to eat this soup. It smells wonderful.
.........................................................................................................................................
6. Gina is going getting married next Sunday.
...................................................................................................................................

102

Lesson 3

In the year 2525!

Reading
Weekly Teenscope
1 

Read the horoscope for some signs and complete the sentences with
the correct star sign. There is an extra sign you do not need to use.

Task 59 - p.146

WEEKLY TEENSCOPE
CANCER
Problems with homework. Someone
or something is putting the pressure
on. You may feel like getting out for fun. You
can do that for a bit. Mind safety on Friday.
Enjoy friendship or romance on Saturday.
LEO
Hang close with the family, Leo.
You've got something new as you
come into the midweek. It could be
romance. It could be a new activity or project.
Watch yourself if you're doing sports on Friday.
VIRGO
You'll be busy as the week begins.
There may be changes in your home
life. There'll be exciting activities on
Saturday but there may be work for you on
Sunday.
LIBRA
Organize your money at the
beginning of the week, Libra. School
or training schedules might change
on Friday. Family will be important in the weeks
ahead. Sunday's a fun day for you.

SCORPIO
Scorpio, you're ready for anything
as the week begins! Don't do
anything silly with your money on Friday. There
could be someone new in your neighbourhood.
Sunday's a family day. Relax at home!
AQUARIUS
You'll be making friends in the
weeks ahead but, for now, you'll just
have to follow the rules and do what
you're told. There could be a change
in your life. Slow down on Friday and Saturday.
You're ready to have the time of your life on
Sunday!
PISCES
You'll want more freedom as the
week begins. You'll want to talk a lot
and do things. But life has other
plans for you. Don't fight it, Pisces. The best
way to do this is to listen to others and do what
they ask you to do. Saturday is for friends and
fun!
adapted from http://www.astrologycom.com/weeklyteen.html

1. ………………… will have to work on Sunday.
2. …………… and …………… must be careful because they may have an accident on Friday.
3. ……………………. will meet a new person in the middle of the week.
4. …………………….must be careful with money on Friday.
5. ……………… and ………….. will have fun on Sunday.

UNIT 8

103

. worry about . ..................Lesson 3 Vocabulary Link Collocations 2 3 Match the collocations 1-10 with a-j............ 4................ time 5. j.. ............................. ..................... 1.................. h. dance ........................ the city centre 8............ round 6................ b.... d.......................... example Choose six words/phrases from task 3 and write sentences of your own...................................................................................................... 1.............. f................... at the same ........................................ away from ............................................................. 5...................... carry out ............... 3............ i......................... crowded ............ all year ............................... at the touch of .... c................................... 2.................. my children's safety 7....................................... 104 ..................... ........... e................................ .... a button 9.................................................. the sun 2................. to the rhythm of music 10................... a command 3..... enjoy .......................................................... g................................................................................................................ for .. a.................. stadium 4.................. .. 6.............................

..............22/12)... l a Aries (21/3 ..21/5).. Gemini (22/5 .........20/1).20/4) ..... Capricorn (23/12 .. Sagittarius i (23/11 .....23/9)..... b Cancer Leo j (22/6 .. (24/7 .........In the year 2525! Star signs 4 Match the star signs with the drawings a-l.22/11). Aquarius d Pisces (21/1 ..............23/10). Libra (24/9 . Virgo (24/8 ............ h (20/2 .. c Scorpio (24/10 .....23/7)........23/8). Taurus k (21/4 ..21/6). e f g UNIT 8 105 .......19/2).....................20 /3)...

Negative 6 Short form I/you/he/she/it we/ they............. perhaps 106 . Short Form I/you/he/she/it/we/they ……………………..... Affirmative Full Form I/you/he/she/it/we/they will enjoy the sun all year round..............Lesson 3 Grammar Link Future Simple ....... Interrogative Short Answers …… I/you/he/she/it/we/they Yes. enjoy the sun all year round? No.. to describe what people are doing at the moment 4... I/ you/he/she/it/we/they not need a car.. with words/expressions like: I think. We use Future Simple 1..a car......... to guess what will happen 3...... I/you/he/she/it/we/they won't......... I hope..Predicting 5 Complete the table.. Tick the right sentences to complete the rules. I/you/he/she/it/we/they ………... to talk about what we think will happen 2. ..... the sun all year round.

..................................................................................................................... Will you travel around the world? Where? ............................................................... Will you have a sports car? ........... 6.................................p............................................................... 7 Task 60 .............................................. 3.........................................................147 Mary Magda 3 4 2 Todd Jane's parents 1 5 John Magda Theodore 8 Answer the questions and make predictions about your future..................................................................... 6 1....................In the year 2525! Look at the pictures 1-6 and write predictions....................... Will you marry someone famous? Why?/Why not? .............................................. Will you study medicine when you finish school? ...................................................................................................................................................................................... 5.............................................................. 2................. Will you live with your parents until you are thirty years old? Why? ......... 4.. Will you work as a teacher? ......................................................................... UNIT 8 107 ........................

......... Read the advertisement and write your friends' horoscope to send to the magazine..................................................................Lesson 3 Writing A writing competition 9 A Teen magazine is organizing a horoscope writing competition............................... ................................thinkteen...................com THE FUNNIEST HOROSCOPE COMPETITION HAVE YOU EVER THOUGHT OF WRITING YOUR FRIENDS' HOROSCOPE? Here's your chance! Take part in our competition and win amazing prizes! Write your best friend's horoscope................ ........................................................................................................................................................................................................................................ Think of funny things that will happen to him/her this week at home at school on holiday Our readers will vote for the funniest horoscope! ................................................................................ 108 ................................ ................................................................................................................................................................................... .................. ....................................................................................................................................................... ........ .... www...................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........

UNIT 9 It’s a masterpiece! (Review) READ ñ extracts from different texts REVISE GRAMMAR REVISE VOCABULARY ñ different genres RECOGNISE 109 .

Extracts rming . too! 6. parks and superhighways. 8. Te en fa shion ty g ci citin t ex s o he m rld h. b. smart food choices and exercise can help you. ………………………………… Tom Holmes from West Midland. es c.650 different neck ties. ………………………………… But do all teens really need to lose weight? The first thing you should do is ask your doctor. Even the British Prime Minister has sent him some. Learning styl 5. ………………………………… Do you think that only girls worry about what to wear? Follow the basic rules about fashion for guys and look smart! ion! at a h d. 60 years ago Dubai was a small fishing village and now it is a modern city of skyscrapers. He often gets a tie as a birthday present. Wh at do you do ? of des o c rn ode ation f. ………………………………… It's a bit difficult at the beginning but once you get used to this code. M munic com 4. shopping centres. The company has got huge cargo ships. I never read the instructions. Global wa a 1. Ou r solar system 3. It is set between Europe and Asia. ………………………………… I work for a shipping company on a 9-to-5 basis. I usually do paperwork and I often meet sailors and captains from all over the world. ………………………………… Dubai is the second largest of the seven United Arab Emirates (UAE) and one of the most important international cities of the 21st century.It’s a masterpiece! Reading How much do you remember? 1 Read the extracts from different texts of your workbook (1-10) and match them with the right heading (a-j). Of course. Instead of four people driving four cars to work. I find out how it works by trying it. you'll see that emoticons are a fun way to get your message across! 110 g. e. 2. W ect coll 7. England has 11. they can ride together in one car. ………………………………… When I buy something new such as a mobile. ………………………………… Carpooling can save energy. T the wo in .

Its beautiful rings are 169. j. You may feel like getting out for fun. You can do that for a bit. Enjoy friendship or romance on Saturday. Foo d for thoug ht Which text in the workbook did you enjoy most? Why? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Which text in the workbook wasn't interesting? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Present your opinion to the class and find out the most popular texts. Take care with safety on Friday. i.(Review) 9. Saturn has more moons than any other planet. Weekly Horoscope 10. Vocabulary Link Word Groups 2 Can you write four words in every group? BUILDINGS SCHOOL SUBJECTS SPORTS FOOD CLOTHES GEOGRAPHICAL FEATURES skirt hotel volleyball science lake spaghetti UNIT 9 111 . ………………………………… Problems with homework. Someone or something is putting the pressure on. ………………………………… Saturn is many scientists' favourite planet.800 miles wide.

Future Simple to make a prediction about the future 7. the outback b.. 1. Past Simple to talk about an action that happened in the past . in the film is a poor orphan. characte b. deaf c. tall b. Present Continuous to talk about an action happening now 4. Present Continuous to talk about a personal arrangement 3. are very healthy. countable/uncountable nouns 6. lovely 2. wide c. Take these old newspapers to the recycling ……………. disabled 10. e. Present Simple to talk about habits and routines 5. twice a week. help 6. a.. hibernate 7. money b. a. gymnastics 4. a. habits 9. swimming b. He's a volunteer... a. spree b.. a. d.It’s a masterpiece! 3 Can you choose the correct word /phrase? 1. author c. hunt c. Are you going/Do you go to school on foot? c. wooden c. huge teddy bear on my bed. in her right eye after the car accident. publisher Grammar Link Review 4 Choose the right option and then match the sentences (1-12) with the grammar points (a-l). I've got a ……………. a. I go ……………. a.. a. Listen! Penny is playing/plays the violin. Where/When do you live? Near the city centre. environment 8. very easily. narrow 3. Keeping/Keep the area clean.. on foot 5. The main ……………. a. bin c. snacks b. The street in front of my house is twelve metres ……………. eat b. There are not many/much trees in the park near our house. entrance c. She learns things off ……………. articles 2. 112 b. She was ……………. tiny b. a. blind b. judo c. Your eating ……………. Bears ……………. a. till March. A bear must/can sleep for months. Mark works at the zoo without getting any …………….. by heart c.. meals c. You don't/mustn't waste water. g.. f.

soon! …………………………. clean the local beaches? 7. Suddenly an astronaut came in iv. Write back vi. Armstrong is walking/walked on the Moon some years ago. ………………. …………………. ………………………………. We have history on Mondays and Tuesdays.. Ending to a friendly letter d. and ordered me to follow him. Des g. SUMMER CAMP iii. black dress with a leather belt and modern high heels. to come with me? i. My bedroom is bigger/biggest than my brother's. in the Guinness Book of Records because I believe that my collection is unique! 3. She's holding a lovely handbag. to talk about our abilities k. 12. l..(Review) 8.United States last summer. Description of a job h. We have maths……………………. to tell someone what to do 10. My dad works in an office on a 9-5 basis. to compare two things 9. I would like to be ii. Would you like viii. I'm leaving/I'll leave for Paris tomorrow. …………………………… 9. My house is in x. A letter of invitation c. I've just seen this amazing holiday advertisement. Complete the gaps in the extracts (1-10) with a suitable word or phrase from the box (i-x) and then match them with the writing genres (a-j). He designs houses and buildings. History is my favourite subject. A letter of request e. Why don't you UNIT 9 113 .. A sto b. Description of ap pearance 1. 5. ix. It was late in the evening. Writing Genres These are some of the writing genres you were taught this year. Wh-questions 11. j. I'll be /I was a famous footballer one day in the future. I was in my bedroom. to tell someone what not to do i. Description of a plac e ble ol timeta f a scho cription o f. a quiet neighbourhood near the centre of Sparti. 2. almost every day v. 6. A letter offering suggestions i. ……………………. vii. …………………… Have the time of your life! Book early to save a place! 8. We visited the/. 5 ry a. h. An advertisement j. 4. ………………………. .. 10. She's wearing a long. …………………………….

... I'm 12.......g.............. My favourite sport is football........ I'm 12 years old and I'm a high school student....... 5... 2... I'm from Brazil.............. I'm 13 years old............ I'm 14.......... My favourite colour is blue. Hi............ He likes football.................. She's from England. She's 14...... I am from Greece.... Dancing is my life! e............................ My favourite hobby is reading books... He's from Greece.......... 6........... I love ballet................... Hello! I'm Christos Dinos..... ...... everybody! My name's Dorothy Edwards and I'm from England.......... His surname's Dinos... .. .. 3. .....Ιt’s up to you! UNIT 1 1 Read what the kids say and write the correct name in sentences 1-6 Hello........... 4.... Her mum and dad are from France. Christos 1............... Her surname's Edwards ............... 114 ... .................. I live in Canada but my parents are from France................ there! My name's Thomas but my friends call me Tom....................... Hello! I'm Emily......................

.................................................... Do they have the same interests? 4 Match the pictures (1-9) with the sports (a-i)......... windsurfing 3......... 4......... 6....... Ιt’s up to you! 115 ................. d..... 7........................................... 8........................................................... Which are her favourite subjects?............... 10.......................... Who are her best friends? .......... How old is she? ................................ Where's Sarah from? She's from Oxford... b.................... judo 4... UNIT 2 3 Read the e-mail again and answer the questions. 1............. 2... 1................................ In what ways are her friends different? ...... volleyball 1. Why is she good at music? .....2 Colour the boxes and write the colours................. 9...... 3...... rhythmic gymnastics 5...... 5. c......... e............ 2..................... e.... 4.... basketball 2..... a.... g................... 3......... 5. 6..g..

Mark/Italian? Is Mark Italian? No. My friends are /aren't good students. g. Choose the right form of the verb ‘to be'. . Mum is /isn't at home. 1. 1He's /She's thirteen years old and his favourite sport is judo. 5 Write true sentences about you and your family. He's /She's a High School student. cycling 6. Mark has got two sisters. His father's name is Andrew.Ιt’s up to you! f. athletics 7. he isn't. He's Australian. His mother's name is Alice and 2he's /she's a teacher. My cousin is /isn't English. 3. 2. My best friend and I are /aren't in the same class. 7 116 Complete the mini dialogues. 5 She's /They're twins. 4She's /They're both eight years old. 9. 6 Choose the correct phrase to complete the text. swimming 8. e. 3He's /She's a famous basketball player. weightlifting i. 4. This is a picture of Mark and his family. e. Cycling is /isn't my favourite sport. h.g.g.

.guinnessworldrecords.........711 Hot Wheels® model cars.......... He's got more than 150. ... . He owns the largest collection of mugs.... a Tom Holmes from West Midland. 3.... There is an extra picture you don't need to use. He often gets a tie as a birthday present.. based on information from http://www... He's Brazilian.. postcards from all over the world or dolls. 2.500 items...... __________.... He also has bags from famous designer boutiques.............. Heinz Schmidt-Bachem collects plastic and paper bags... .. parking tickets. model cars.... c Harold Swanger lives in Ohio................. has 11....... __________.com/ Ιt’s up to you! 117 ..........000 bags in his b collection...... ..... He started collecting mugs in 1972 and now he has got more than 4..... José/Mexican? _______ José __________? No.. from book shops and clothes shops.. USA... be it paper napkins..1...guinnessworldrecords. 2... Read the texts quickly and match the pictures (1-5) with the texts (a-d). www.... 8 1... you/British? ________ you ____________? __________________________ Jennifer's class are reading about famous collections on the Internet.. England.. d Michael Zarnock (USA) has a collection of 3. 5. . He started his collection in 1968. He collects bags from everywhere... 3... Some just collect more than others and just fewer get into the Guinness Book of Records for their collections. Hans and I/Swedish? ________ Hans and I _________________? Yes.650 different neck ties. 4. Even the British Prime Minister has sent him some.... from the local grocers.com WHAT A COLLECTION! Lots of people collect something..

................... white wooden opinion lovely long size tiny new plastic green age colour ugly young material lovely 10 Here are some signs from Jennifer's neighbourhood............................00 ................................... 5.......... They will help you match the signs (1-5) with the places (a-e)............. restaurant… 2 PLEASE K ON DON'T WAL THE GRASS 3 Low pric es for T-shirts DINOSAUR EXHIBITION OPEN ON WEEKDAY S 5 9......... department store… e......................................00-18..............Ιt’s up to you! 9 Write the adjectives in the right column.......... Where can people eat? ............... What can you see in a park? Trees/flowers/grass 1....... park…2...... First..… b......... museum… d....................... Are museums open every day (weekdays-weekends)? ....... a... e................................................... library … 1 4 118 SPECIAL TO DAY vegetarian pizza children h alf price UR FF YO O H C T SWI LE! MOBI c......... What can you see in a museum? . What can you buy at a department store? .................. answer the questions............... Can people make noise in a library? YES/NO 2...... 3......... 4..g..

.. There are a lot of cinemas and some very good 3_ _ _ _ _ _ _ _ ......... .This is David's article about London for his school newspaper...... Ιt’s up to you! 119 .. where people can see famous plays and musicals. traditional 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ........ ... Many people come to London for 8_ _ _ _ _ _ _ _.......... 7 ..... there are a lot of attractions for 6_ _ _ _ _ _ _ _. 8 .. the famous clock and the London Eye.. 4 .... such as Buckingham Palace and the Houses of Parliament.... ... There's Big Ben........ Harrods is a very famous department store. ....... In London. ............. Have you heard of London Zoo? It's in Regent's Park.. 12 ...... There are thousands of birds and 5_ _ _ _ _ _ _ in the zoo. 3 .. 1 ........ 5 ...... Read it and fill in the gaps with the correct word from the box............ 10 .... 6 ... Tourists can go on boat trips on the 7_ _ _ _ _ .. 9 ..... the Thames...... It is in the southeast of England....5 million 1_ _ _ _ _ _ of different nationalities live and work here... There are a lot of old.... There's a long river along London.... park 2 .. the world's largest wheel.... modern ones in the city centre. There are beautiful 4_ _ _ _ _ full of trees and flowers. About 7.... London is the largest city in Europe.......... but there are also a lot of new.... London has got something for everyone! L Write the correct word under the pictures... 11 people tourists buildings capital parks animals river shopping theatres ondon is the capital city of the United Kingdom and of England... ..

. 1 120 ........ neighbourhood. There's …………………….. 4..... There aren't …………………… kiosks in my neighbourhood... 6.. very nice hotels in this area......-.......... zoo near my town... I want to buy some souvenirs for my friends.. 5. 1.......... The underlined sentences will help you........ I'm sure there's a book about the Acropolis in the school l... 14 Complete the sentences with a/an/some/any.... The street in front of our house is twelve metres w. 2... UNIT 3 15 Read Tina's daily routine and number the activities in the order she does them.. 1.. e. There aren't ………………….g. I live in a beautiful n……………………….Ιt’s up to you! 13 Complete the sentences....... e... I want some information about the Acropolis Museum........... 3....-. There's a good film on at the cinema this week.. My house is in a t.... It's hot today. There's ………………….... Let's go to the swimming pool at the s. airport 5 miles from the city centre....... 5.. big supermarkets here.... There are some trees in the park....g... Is there ……………………… open air market in your area? 4....... c....... 2.. There are many old buildings......... There are ……………………. 6.. 3........ Here's the a.

4 …………………………………………………………………. Lessons start at 8. I like that! After lunch I listen to music for a while to relax. I have a good breakfast.30.15. My parents are already at home so we have lunch all together. 2 ………………………………………………………………….30. Then I run to the bus stop to catch the school bus. At school we work hard for six or seven hours every day. usually milk and cereals. 3 …………………………………………………………………. My weekdays are usually very busy.Hi! My name's Tina. I usually go to bed dead tired at 11 o'clock. I do Tae Kwon Do on Mondays. My alarm clock rings at 7. Ιt’s up to you! 121 . 16 What's the time? 1 …………………………………………………………………. 5 …………………………………………………………………. My mum keeps telling me to clean my room but I don't because I don't like doing the housework. Wednesdays and Fridays. I come back home at about 2. When I come back home I do my homework. Sometimes we don't have much homework so I send e-mails to my keypals or surf the Net.

A day in the life of . milk and coffee. We ____________ taking exercise... They __________________ model planes very often. 8. I always _____________ the piano for an hour. I have a cup of tea with some biscuits and then I go to work. 18 Read the texts (1-4) from LIFE magazine quickly and match them with the pictures (a-d).. I ______________________ singing karaoke.… a mum 1. John and I ___________________ football every day..00 pm..00 am.. 1. A day in the life of . 4. 122 .Ιt’s up to you! 17 Complete the sentences with the correct form of the verbs in the box. 2. is it? 2. I study maths at school. I have two sandwiches for lunch. When the kids leave for school. 3. ________ you _____________ to school by bus? 5. go love play (2) like wake up not/watch study not make e. 6. a yo c… a businessman erly man d… an eld b. Kids come back at 2. What time _______ you _____________ in the morning? 7. I get up at 8. d ung chil a. My day starts at about 6. Now that isn't healthy. I make breakfast for all the family. When I arrive at the office. usually some toast with butter and strawberry jam. I check my e-mails. We have lunch together and I help them with their homework. I go to the supermarket to buy the things I need for lunch. They ___________________ TV on weekdays.g.30 am.

horse riding 2. a film Complete your school timetable.. in the area b. twice a week 5. 3. a. Timetable Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Ιt’s up to you! 123 . She goes ……… a. Sometimes we go to the park. 4. I have some cereal. After 30 years of work... I usually meet my friends at the café and we often talk about football or politics. music 6. her homework 3.every day. school 4. at home twice a week b. I can now wake up late and do anything I want. A day in the life of . Then I play with mummy or go shopping with her. I live …a…. I wake up at between 7 and 8 am. Nicole watches ………. Tom listens …………… a. or to the shopping centre.. A day in the life of . my mum gives me some orange juice and then I watch the Smurfs on TV.. a. to the radio b. a. Then complete the e-mail to your keypal about your school week. We enjoy …………. I have maths ………… a. She learns ……… a. watch TV b. a banana or scrambled eggs for breakfast. e.. 19 Choose the correct phrase to complete the sentences. my wife. When I get up.g. homework b. reading poems 7. music 20 b. usually b. She still likes cooking after so many years. things off by heart b. to the cinema 1. Sometimes I go to the greengrocer's to buy fruit and vegetables for Mrs Brown. a. They've got lots of ………….

..... We' ve got ……… subjects............... and................................ a week and geography.......................... Write back soon and tell me about your school timetable.......................................... and... Bye .. .Ιt’s up to you! Say: ñ How many different subjects you have ñ How often you have some school subjects (once... 10 1 P V 2 D 11 C 9 A 3 S 4 A 5 A 6 S 7 A 8 S 124 .................................. We' ve got maths ......... because.................................... Here's my school timetable....................My favourite subjects are......very much because......... (your name) 21 Do the crossword puzzle and find the jobs..............I don't like .......a week.......) ñ Which are your favourite school subjects and why ñ Which school subjects you don't like much and why Hi ………………………………(name of your keypal)............ We've got history on ..................... twice......... three times a week etc............................I like ...

. 2.. 3.. 11..... fr om clothes an d shoes to toys and compu ters! 3.. secretaries builders nurses sailors doctors drivers ambulance drivers cleaners clerks policemen architects at a hospital out doors in an office UNIT 4 23 Read the advertisements (a-c) and match them with the people (1-3).... A …... A … cooks food. ....... An … plays in films... A … travels around the world.. 2. A … types letters.. hopping ce ntre has just op ened! You can find anyth ing here....... drives a taxi or a bus. 8.... A … flies planes. The new s b...... a........... Who works here? Fill in the spider grams with the words from the box. Underline key words which will help you find the correct answer....ACROSS 1...... Kids can a p y it c e th Visit ass and you r g e th n o play at p of coffee u c a e v a h can ! our cozy café c... An … designs houses.. A ….. An … writes books.. 7....... 22 DOWN 9........ helps sick animals. 4... A … works in a bank or a company.............. . SPECIAL PERFORMANCE TONIGHT FOR OUR YOUNG FRIENDS Buy two tickets and get one free! 1. 6.. A … runs a shop.. Ιt’s up to you! 125 .. 10............ 5.... . rk.

Ιt’s up to you!
2.

1.

s
3. He like
Adam is 1
in
d danc g
singing an
y
iends. The
with his fr
r
e
out togeth
want to go
can't go to
but they
sive places.
very expen

24

The Robertso
ns have two
young
children. Th
ey want to
have a
quiet afterno
on in the sun
.

3.

It's Ch
ris
Jenny a tmas Eve an
nd her
d
mum w
to buy s
ant
ome mo
re
for th
eir frie presents
nds a
relatives
nd
.

Complete the sentences with the right word.
e.g. Mark works at the zoo without getting any money. He is a v o l u n t e e r .
1. The green footprint t _ _ _ _ takes you to the centre of the zoo.
2. If you lose your b _ _, ask for it in the Lost Property Office.
3. I am waiting for you at the zoo e _ _ _ _ _ _ _.
4. The children are playing in the p _ _ _ _ _ _ _ _ _.
5. Let's look at the map and f _ _ _ our way around.

25 Look at task 7 and complete the if-sentences.

e.g. If you don't have (not have) enough money, you can pay (pay) by credit card.
OR If you don't have (not have) enough money, pay (pay) by credit card.
1. If you ________________ (want) to make a call, you ____________ (find) a phone box.
OR ......................................................................................................................................
2. If you ________________ (like) animals, you __________________ (become) a vet.
OR ......................................................................................................................................
3. If you _______________ (enjoy) learning new things, you ______________ (search) the
Internet.
OR ......................................................................................................................................
126

4. If you ________________ (visit) the zoo, you ___________________ (not/feed) the animals.
OR ......................................................................................................................................
5. If you __________________ (see) a sick animal, you ___________________ (call) the vet.
OR ......................................................................................................................................

26

Choose the correct answer
e.g. Polar bears can h i d e in the snow.
1.

Chimpanzees can u _ _ sign language.

2.

These animals can s _ _ _ _ their food in the water from very far away.

3.

People kill elephants so elephants are in d _ _ _ _ _.

4.

Brown bears w _ _ _ _ more than 600 kilos.

5.

Bears h _ _ _ _ _ _ _ _ till March.

6.

Wolves usually hunt in a family p _ _ _.

7.

The timber wolf can go w _ _ _ _ _ _ food for a long time.

27 Complete the sentences.
1. I've got some extra pocket money. Let's go _ _ a shopping spree.
2. Take these old newspapers to the recycling _ _ _.
3. You can _ _ _ _ water if you turn the tap off.
4. Many people _ _ _ _ _ _ _ trees to build new houses.
5. Don't _ _ _ _ _ away old books.
6. Let's _ _ _ _ _ _ _ endangered animals.

Ιt’s up to you!

127

Ιt’s up to you!
UNIT 5
28

Match the school club signs with the pictures. Then go back to page 50, read the
notes and underline the key words. Can you match them with the school clubs now?

1

3

2

4

SPORTS CLUB

5

DRAWING CLUB
ECO CLUB

PHOTOGRAPHY
CLUB

COOKERY CLUB

29

Choose the correct verb from the box and complete the sentences using Present
Continuous.
study

cook

go

not/wear

play

e.g. Listen! Paul is playing the drums.
1. My dad …………………………. an e-mail at the moment.
2. The children ………………………. Don't make noise.
3. ……………… you ………………… shopping? No, I'm not.
4. Where's mum? She…………………………… in the kitchen.
5. I ………………………… a red T-shirt at the moment.
6. ……… your teacher ………………………. on her chair?

128

write

sit

................................................................FREE ACTIVITIES 6:00 ...............800procamp. Turkey.......................................... Greece.......................LIGHTS OUT Both the Extreme and California Soccer camps take part in the Evening Activities: Ice Skating............................LUNCH 1:00.................................... ........................ Ropes Course...BREAKFAST 9:00........... Japan............... EXTREME SPORTS CAMP 7:30 ... so watch your language! (France.............com Ιt’s up to you! 129 ...... and South Africa are just some of the countries kids come from) Think of the great pen pals you can meet from all over the planet! Visit our site at http://www...............DINNER 7:00........com and find out about all the sports we offer! adapted from www......................................................................................... Taiwan........................BACK TO THE CAMP 9:30 ....................... Brazil................................................................. China.......... Indonesia............... Costa Rica.......................... Italy............................................. 5 countries: .... it±s a cultural experience! Our campers come from all over the world for fun and to improve their English.................. Ultimate Rush Giant Swing More than just a summer camp................... an address on the Internet ..... Mini-Golf................. England..30 Read this advertisement and find: 2 meals and the times they are served : ......EVENING SPORT ACTIVITIES 9:00 ...............WAKE-UP 8:00 ........................................................MORNING SPORT ACTIVITIES 12:00 ....800procamp............................................................. Russia........................... . ....... 2 evening sport activities: ........................

. e. are helping b. am waiting c. a. sings 2.. Are … doing c. wait b. Do … goes 3. Does…go b. wear c. My parents …… dangerous sports. …… your dad ………….Ιt’s up to you! 31 Choose the correct sport or activity. fishing at weekends? a. Magda ………… at a concert right now. Look at Tom and Mary! They ……………. ……… you ………. That's dangerous. judo on Mondays? a. aren't liking b.. a. Do… do 130 b. are not wearing b. The Campus instructors always…………… beginners. don't wear 5. is singing b. don't like c. waits 6. 2 fishing abseiling bungee jumping 1 skateboarding archery rollerblading 5 archery abseiling rollerblading 32 6 abseiling archery fishing 3 surfing fishing climbing 4 fishing bungee jumping surfing 7 bungee jumping skateboarding fishing 8 archery climbing fishing Choose the correct verb form to complete the sentences.…… their seatbelt. doesn't like 1. Is … going c. What are you doing here? I …………… for Sarah.g. sing c. help 4. a. a. Does … do . a. helps c.

…… their seatbelt. Magda ……………………………. judo on Mondays? 34 Look at the sentences and match them with the questions. 5. What does Emma want? e. 2. I often use an English-English d _ _ _ _ _ _ _ y when I want to find the meaning of a word. …………… a. I p _ _ _ _ _ _ e my English with tourists in summer. …………. e.. Hilary usually wears blue jeans at school. 4. 7. Who is singing a rap song? c.g. 2. Where is the teacher writing? d. ……………… your dad …………………………. Emma wants to get off the raft. Can you put the t _ _ _ _ _ _ _ _ h over the table? Dinner's ready. 6. ………….. ……………. My dad is a pilot. The Campus instructors always……………….. 4. There are two extra verbs you don't need to use. Molly keeps a d _ _ _ y in English so that her mum can't read her secrets. What are you doing here? I ……………………. Let's o _ _ _ _ _ _ e a s _ _ _ _ _ _e party for John! Ιt’s up to you! 131 . 1. 2. My parents don't like dangerous sports. 3. fishing at weekends? 3. …………… 3. He t _ _ _ _ _ s abroad at least once a week. What does Hilary usually wear at school? 35 Complete the sentences. 5.… at a concert right now...33 Choose the correct verb from the box to complete the sentences. Look at Tom and Mary! They ………………………. ………….g. Cliff is singing a rap song. 5. My sister often watches her favourite DVD without s _ _ _ _ _ _ _ s.… you …………………….. Mum is shouting because she is angry. 1. That's dangerous. Tom sends text messages during the lessons.…… for Sarah. 6.………… beginners. not wear swim do not like help climb wait sing go e. The teacher is writing on the board.. Why is mum shouting? b. Use the correct form of Present Simple or Present Continuous. When does Tom send text messages? f. ……f…… 1.. 4.

They do/are not using/use English-English dictionaries in their English lessons. 3. What is Mike doing? He is writing/writes a text message to Georgia. Do/Does you like/likes risky sports? 6. 2. 1. My parents often drink/are drinking coffee in the afternoon.Ιt’s up to you! 36 Choose the correct form of the verbs to complete the sentences. We climb/are climbing a high wall in this photo. 132 . 4. The instructor checks/is checking the rafts for tomorrow morning. 5. We always wear/wears our seatbelts when we are in the car. I am having/have lunch at a restaurant with my family at the moment. 7.

thinkteen. Of course. www.UNIT 6 37 Read the texts and underline key words. 4. A cup of milk has only 80 calories! ñ Drink lots of water. 1.–––––––––––––––––––––––––––––––––––– Your best friend looks great but she thinks she is fat and wants to go on a diet. WHAT DO FOOD LABELS REALLY SAY? C.–––––––––––––––––––––––––––––––––––– Look at your favourite breakfast cereal or your favourite snack. There's much/a lot of orange juice left. But is it true? Or is it full of sugar. It gives you information that can help you decide what to eat. SHOULD I GO ON A DIET? B. including fruit and vegetables. I drink many/a lot of water. 5. She doesn't like them very much. How many/much oranges do you eat every day? I don't eat many/much. 2. But do all teens really need to lose weight? The first thing you should do is ask your doctor. too! 3. 2.–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ñ Exercise! Find a sport you like and exercise every day. How many/much yoghurt is there in the carton? Sorry! There isn't many/much.org/teen/food_fitness/ 38 Choose the right word to complete the sentences. based on http://kidshealth. ñ Eat a variety of foods. Do you drink many/much water with your meals? Yes. ñ Drink low-fat milk instead of fizzy drinks.gr A. Please have another glass! Ιt’s up to you! 133 . It says it's full of vitamins. 3. Then match them with the headings. smart food choices and exercise can help you. Jenny doesn't eat many/much eggs. GREAT WAYS TO HAVE GOOD HEALTH! 1. too? Look at the food label.

............... Follow the links and find everything you want to know about.........TeenFashion...dailyfashion......... Should my jeans and my jeans jacket be the same colour? ................ 4....it is also real boys and girls deciding what to wear at school........... We just want to have fun and look fashionable at the same time.... Does black look good on me? ...................... 3.....com/ 1...htm and http://www........ and stories about fashion................. I've got brown hair.... Are short dresses in fashion in Europe? ................Ιt’s up to you! Read this webpage and find the links (A-C) the sentences below come from........... Why do all girls want him and not me? ............. we are not trying to sell you anything... Here at TeenFashion... A Fashion Tips ñ Learn how to dress for your style or how to make smart buys! ñ Find out the colours that look good on you and the patterns that make you look slim...... 39 www............... I was wearing this T-shirt when this really cool guy came up to me… ........ ideas.. 2..................................com.. 134 ..... home or even a cool party.... ñ Need the perfect party dress? ñ Want to know what's hot on the other side of the world? ñ You don't know what to wear? ASK OUR TEEN STYLISTS! μ C Fashion Stories Are you wearing the trendiest earrings? Have you got the perfect T-shirt? Who gave it to you? Where did you buy it? Is there a story behind it? Share it with us! Just for Guys Hey guys! Do you think that only girls worry about what to wear? Follow the basic rules about fashion for guys and look smart! adapted from http://fashion.........................com REAL FASHION FOR REAL TEENS-THE ONLINE RESOURCE We offer lots of tips...................... Fashion is more than just what supermodels wear...com/cs/teentips/l/blguystyle. 5....about....................................

..................... ................................................... .................... ... hate same trendy uncomfortable lucky 1...... 4........................... Ιt’s up to you! 135 ........ 2......... lucky ≠............. expensive ≠................................. 6.............. Use words from the box to complete the sentences....... 41 1........... comfortable ≠............................................... I prefer jeans.................................. 9........ My best friend................ same ≠............... It makes me feel ……………… 4... 3................. 5................... 8.. wearing a school uniform............. 3. ...... 1..... 5............................................................................. and I have the ………………...... .. Nicole.......... 6....... ........... ...... You are ………… to have such a nice brother................. ................................ 7............................... 2................... 4.. 3...... love ≠............ 5.................... 10.... ............................. trendy ≠.........................40 Write the opposites.... I don't like people taking photos of me.................. I ………………..................... interests.................................. Do you know this new Internet café at the square? It's very …………… All high school kids go there! 42 Write the correct word under the pictures... 2......................................

...... Mike is bad/worse at maths than Jerry...... for the school play ready? 5. He doesn't wear a uniform at school.................. 4... 5.. Most of my c.......... 1....... This tie looks modern/more modern than the one you were wearing at my party..... We are having PE today..... 1....... 3........ John is very lucky/luckier... I must wear my t...Ιt’s up to you! 43 Complete the sentences with the correct word...... Where's my c.... are 13 years old but I am 12................? 44 Choose the correct word to complete the sentences......... Her trainers look really comfortable/more comfortable......... The blue T-shirt looks trendy/trendier than the red one.... 136 ..... 2...... 3.... Are the c......... We are going to a wedding reception and I'm going to wear a s.... My uniform is nice/nicer than yours......... It's cold today.... 2............ 4...............

uk/article_dubai_information. It is the oldest zoo in the Arabian Peninsula. See the Burj al-Arab ("Tower of the Arabs"). A multimedia exhibition tells the story of Dubai from the earliest times to the present day. based on http://www.asp Ιt’s up to you! 137 . parks and superhighways. 60 years ago Dubai was a small fishing village and now it is a modern city of skyscrapers. It has wonderful beaches but it is not Australia. it is one of the world's safest places to go but it is not Singapore. www.com/about.htm http://www. In Dubai. It is the tallest hotel in the world and stands in the sea on an artificial island 280 metres away from the beach. Visitors can enjoy a lot of sporting facilities such as swimming pools.com Sport and leisure in Dubai Dubai sights and attractions Shopping in Dubai W e l c o m e to the desert’s most exciting city! A. Visit the Dubai Museum. It is set between Europe and Asia. health centres and beach sports. Dubai is the second largest of the seven United Arab Emirates (UAE) and one of the most important international cities of the 21st century. shopping centres. Visit the Dubai Zoo.com/tourism/sightseeing.co.dubai. Look at the highlighted words. It has first-class shopping but it is not Hong Kong.45 Read the text about Dubai and put the headings in the right place.aidan. They can also watch camel and horse racing events. it has luxurious city hotels but it is not Jakarta or Bali.dubaicityguide.datadubai. There are shop windows full of gold and silver and busy streets with tiny stores selling electronic items. B. cameras. It is a luxury hotel that looks like a sail.htm http://www. prices are low and you can find anything you want. There is even an indoor ski run in the middle of the desert! C. computer equipment and more.

. Thirteen thousand......................... 4........... six hundred and seventeen ... UNIT 7 48 Read the text and answer the questions. 3........................213 2................... The Sahara is high wet beautiful large deep long ……………………… desert in the world. Four thousand.... e. Is sending a text message expensive?............... 283 3..................... 6...Ιt’s up to you! 46 Match the numbers. Nevrokopi is ……………………… village in Greece.................. Nine hundred and five ..................................... 5. Then you can write your own numbers in your notebook and ask your partner to read them aloud..... Fifty-two thousand... 52....... England is one of ……………………… countries in Europe.............. What are they made out of? ....... d.................. Underline the relevant information in the text..... 905 Use the superlative form of the adjectives in the box to complete the sentences......902 5.................. 4............... b.................. two hundred and thirteen ..... The Himalayas are ……………………… mountain range in the world.... 47 1.. 3........ Do our friends' faces help us understand how they feel? . 5........ 8....... 2......... Are emoticons easy to read? Why? .... 138 ............. 1...... 13.... 4............. cold small 1. 2........ People say that you can see ……………………… sunset from Santorini............... Mount Everest is ……………………… mountain in the world.....617 4.... nine hundred and two ..................................... The Mariana Trench is ……………………… spot in the Pacific Ocean..... Bishop Rock is ……………………… island in the world.. What are the emoticons? ............ c.............. Two hundred and eighty-three . a...... 7.

. numbers... Not sure about this. 1. Happy! f. I'm crying... 5. c 6... 2. There was a s…………….. They are using a secret c………………………… to communicate. 2. at the entrance.. I'm scared! b... h 5. b 4. Emoticons are little face.. Where's Tim? He's helping his dad at the w……………………..com/netpets/html/computer/emoticon.. 3. ...Emoticons!!! Do you use your mobile to send text punctuation marks from our computer or messages? Do you know when your mobile keyboard. emotions. 9.. 10. how a person we cannot see really feels? It's a bit difficult at the beginning but once you get used to this code.... You can't feed the animals in the zoo.. g 3... . . .. that is feelings.. g. Really disappointed. . e 2. d 9. 3. ...html 49 Complete the sentences. S………………………. a 8. you'll see that Can we show feelings in our messages? The solution is "emoticons"! . j 7. Seferis is my favourite p…………………. Q………………………... What l………………………… can you speak? 9. Angry! 1. 8. emoticons are a fun way to get your “Emoticons” is a new word made up of message across! . are working hard to find a cure for cancer. in her right eye after a car accident.... 8. two other words. Luis Braille i…………………….. . 6... . Ιt’s up to you! 139 . Elizabeth turned 80 last week. My lips are sealed! I won't tell anybody. This is very funny! c. She was b………………….. I'm laughing.. without saying "I am happy" or "I am It's fast and cheap. . 4. Joking! h. a code for the blind. :-) . Dennis can t…………………… the ceiling. 7. or 1. 5.. Can you match these emoticons with their and icons. can we understand bored". He is very tall.. i adapted from http://www.. 7..chirpingbird. I promise! j. ..... 6. 4..meanings? pictures made out of letters. i. But..-) :-D :-/ :-( >:-( :-[ :-C :'-( :-X a.... f 10.. Sad d.. 10.... So why are they good? Because they let people know how we feel friends are happy or sad? "Talking" through messages is really cool. e..

Singles & Couples A child-free holidays Activity Holida ys on and off the w B ater ñ great beach ñ make new friends ñ lots of activities s for singles & couples more about holiday 140 ñ sailing. aerobi cs ñ lessons for all sports more about o ur activity holiday s .…. 51 Match the verbs with the simple past forms.. Jacqueline Wilson is a t………………. He prepares books for the bookshops.. I always told s…………………. Can you see the title of the book on the c………………….….Ιt’s up to you! 50 Complete the sentences with the right word.…. windsu rfing ñ tennis. 6. 5. My dad works as a(n) p…………………. Have you got this book in p………………………? 4.… to my teddies. The main c……………………… in the film is a poor orphan. 2. 1. I like reading books of different k……. 3. saw wrote drove went began Verb become begin drink drive eat get give go have hit ran drank ate thought sat Past Simple became met got had said sent told hit swam gave Verb meet run say see send sit sleep swim tell think write slept Past Simple UNIT 8 52 Read the advertisements (A-C) and find suitable holidays for the people below (1-3).…? 7. author.

.............. At the airport 2 7 3 1 4 6 1.............. 10.....C Family Holidays with fantastic childcare ñ childcare clubs ñ English-speaking nannies ñ daily sports and activities 1. Ιt’s up to you! 141 ........ 4......... A............. ..... 12................. 6.............. 2... They want to have some time for themselves and they need someone to take care of their kids while they do sports or relax.. adapted from www........ .. 9..... . 2....... ON THE UNDERGROUND: exit sign tunnel platform passenger line train A.... 7......... .. .......... 3...... .. On the underground 10 5....... AT THE AIRPORT: airline ticket check-in desk duty free shop C...... He likes sitting under the sun and swimming........co...... .. Emily is three and Anu is five..... Jerry loves adventure.. 3. read more about childcare Of course. . ................ . He loves sports and he would like to try some new ones... The Goransons have got two young daughters..... At the hotel B.. ....... 8 12 11 9 8....uk 53 Write the words in the boxes.......... 5 C...... Ahmed is 25 years old and wants to meet new people and make friends............................................... 11.. he will need an instructor to show him. AT THE HOTEL: reception porter room key luggage B.......thisistravel.

...... ........ 5... At the airport 6.... ....... 9.......Ιt’s up to you! 54 Label the pictures. ....... ..... On the underground 12....... .......... 8........ C........................... 4....... 142 11.. ......... ...... A.............. 1.... . ............ . ......................... B........................... At the hotel 2...... ................... 3.......... .... 10......... 7............

55 Put the months in the correct order and use the Language Bank to complete the sentences. is the ……………………. month of the year. is the ……………………. month of the year. is the ……………………. ……………………. ……………………. month of the year. ……………………. November May June August September October January February March April 1st = first 7th = seventh 2nd = second 8th = eighth 3rd = third 9th = ninth 4th = fourth 10th = tenth 5th = fifth 11th = eleventh 6th = sixth 12th = twelfth July December e. is the ……………………. ……………………. is the ……………………. ……………………. month of the year. ……………………. month of the year. ……………………. month of the year.g. month of the year. ……………………. month of the year. ……………………. is the ……………………. is the ……………………. ……………………. month of the year. Ιt’s up to you! 143 . is the ……………………. is the ……………………. ……………………. month of the year. is the ……………………. is the second month of the year. January is the first month of the year.

. 1/6 a...... intentions 4... 1.... ask . 13/9 a. your seatbelt 6..... b......... d..... When you finish. It's the second of June.. good ...... It's the fifth of July.. It's the twenty-second of January.. 22/1 a.... a.. It's the twenty of May.... b. . an adult for advice 3. It's the first of June. 1.. my nails 8... try to write collocations (7-8) for the two extra options.. It's the fifth of August... well 2....Ιt’s up to you! Now choose the correct date. careful . b.... b... a helmet 5. 5/8 a. It's the ninth of December. think .. g.. b........ 20/5 a... It's the twentieth of May.. 5.. It's the twenty-first of January. f. 2. It's the ninth of December 56 144 Match the words (1-6) with a-h to form collocations.... b... 4..................... 3.. positive 7. bite ........ b........ There are two extra options you don't need to use. be ..... 9/12 a. c. h. behave ...... . e.. It's the twelfth of December.. It's the thirteenth of September.

................................................................................................................................ 2.............................. 6........................................................................................................................................................... Sometimes teenagers don't t _ _ _ _ p _ _ _ _ _ _ _ about themselves........................................................................................................................................................................................................................ She must study harder! 58 Find 3 collocations in the text on p........57 Complete the sentences with the correct collocations........................... He often fights with other children......................................... Terry doesn't b _ _ _ _ _ w _ _ _ lately................... .................................................................... Ιt’s up to you! 145 ............................................................... B_ c _ _ _ _ _ _! A car is coming! 3............................. ........ .................................................. Remember to f _ _ _ _ _ y _ _ _ s _ _ _ _ _ _ _ when you drive! 7........................ ................................................ . ................................................. 117 in your student's book and copy the sentences here...................................................... Stop b _ _ ing y _ _ _ n _ _ _ _! It's a very bad habit! 4..................................... .... Then underline the collocations........................................... .............................. She's full of g _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ but that doesn't help much.. 5....................................................................... ........ 1.................................................................................................... ........................................................ ................... My dad always w _ _ _ s h _ _ h _ _ _ _ _ when he rides his motorbike......... When you have a problem... you can always a _ _ a _ a _ _ _ _ f _ _ a _ _ _ _ _..... 8............................................................................................................................................................................................

Enjoy friendship or romance on Saturday. VIRGO You'll be busy as the week begins. will have to work on Sunday. Leo... 146 . ……………. adapted from http://www.Ιt’s up to you! 59 Read the horoscope for some stars and choose the right star signs to complete the sentences.must be careful with money on Friday. ……………. and ……………. Relax at home! LEO Hang close with the family.. You've got something new as you come into the midweek.html 1. It could be romance. There'll be exciting activities on Saturday but there may be work for you on Sunday. SCORPIO Scorpio. WEEKLY TEENSCOPE CANCER Problems with homework. There may be changes in your home life. will meet a new person in the middle of the week. It could be a new activity or project. ……………. Someone or something is putting the pressure on. Mind safety on Friday. You can do that for a bit. Sunday's a family day. You may feel like getting out for fun. Watch yourself if you're doing sports on Friday. …………….com/weeklyteen.. There could be someone new in your neighbourhood. you're ready for anything as the week begins! Don't do anything silly with your money on Friday. 2.. 3. 4.astrologycom. must be careful because they may have an accident on Friday.

. Mary wiill meet a new friend.. c. Jane’ s parents will have a car accident... f... e. 6 b. 60 3 4 2 5 1 a..Match the pictures with the predictions.. d. Ιt’s up to you! 147 . Todd will find some money. Theodore will move into a bigger house. John will get good grades.... Magda will go on a skiing holiday..

.

chirpingbird.com/about.htm Î·È http://www. ΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi http://www.co. Weekly Horoscope. ΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi http://www.com/ UNIT 4 ñ ÛÂÏ›‰· 45.com/netpets/html/computer/emoticon.htm http://www.μÈ‚Ï›Ô ª·ıËÙ‹ ∫∂πª∂¡∞ UNIT 2 ñ ÛÂÏ 13. Teen Fashion.com UNIT 6 ñ ÛÂÏ 66. ΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi http://www.htm http://www. ΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ http://www. Global Warming.800procamp. The most exciting city in the world.uk/article_dubai_information.parenttoparent.∂›Â‰Ô ∞Ú¯·Ú›ˆÓ .astrologycom. ΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ www.thisistravel.dailyfashion.html .php ñ ÛÂÏ 103.gov/globalwarming/kids/difference. ΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ñ http://fashion. ΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi http://www. My favourite book ΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Stuff by Jeremy Strong .uk ñ ÛÂÏ 99. Resolutions.com ñ ÛÂÏ 89.com/ ñ ÛÂÏ 75.asp UNIT 7 ñ ÛÂÏ 80.datadubai.org/teen/food_fitness/ ñ ÛÂÏ 70.com/cs/teentips/l/blguystyle. ΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi www. Our solar system. ΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÚÂÎfiÚ ·fi ÙÔ μÈ‚Ï›Ô °Î›Ó˜ http://www.com/health/NewYearForTeens. Food for thought.epa.*¶∏°∂™ ∫∂πª∂¡ø¡ & ∂π∫√¡ø¡ ¶√À Ã∏™πª√¶√π∏£∏∫∞¡ °π∞: ∞ÁÁÏÈο ∞ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ .guinnessworldrecords. What a collection. Modern codes of communication. ΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ñ http://www.Puffin 2005 UNIT 8 ñ ÛÂÏ 94.html UNIT 5 ñ ÛÂÏ 55.co.about.aidan.com/weeklyteen. Holidays. ΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ http://kidshealth.com/tourism/sightseeing. Extreme Sports Camp.dubaicityguide.html ñ ÛÂÏ 85.kidsastronomy.

.

ÛÂÏ›‰· 40.ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™ UNIT 2 ñ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· 2. Microsoft Word. ÛÂÏ›‰· 49 http://www. ÛÂÏ›‰· 66 ·fi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡ ∑ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ UNIT 6 ñ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· 2.org UNIT 7 ñ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·.gr/lessons/french/portfolio_gymnasiou.dnr. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÏË̤ÚË/ UNIT 4 ñ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÈÁÚ¿ÎÈ·. ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È Ù˘ μÈ‚È¿Ó·˜ ¡Ù›ÓÔ˘ ñ ºˆÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ª¿Á‰·˜ ¶Ï¤ÛÛ· ñ ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ Δ›Ó·˜ £ÂÔÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ . http://www. ÛÂÏ›‰· 75 ·fi www. ÛÂÏ›‰· 7 ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Î.wikipedia. ÛÂÏ›‰· 40.us/org/caer/ce/eek/critter/mammal/wolves. Clipart UNIT 5 ñ ∂˘Úˆ·˚Îfi Portfolio °ÏˆÛÛÒÓ. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÏË̤ÚË ∂›Û˘ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ñ ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘. ÛÂÏ›‰· 79 ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Î.pdf ñ ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÛÂÏ›‰· 54 ·fi ·Ú¯Â›Ô §ÂÔÓÙ›Ԣ §˘Î›Ԣ ñ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ∞ÙÙÈÎfi ∑ˆÔÏÔÁÈÎfi ¶¿ÚÎÔ.state.pi-schools.htm ñ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ηگ·Ú›·.wi.

.

.

Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright). Δ· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ∞·ÁÔÚÂ‡Ù·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. 10. . ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹. ∞’). fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·.ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful