Sutra Szóstego Patriarchy Zen

fragmenty

tłumacz nieznany

A Skład wykonano w systemie L TEX 2ε Tekst jest dost˛ pny w serwisie mahajana.net e

Spis tre´ci s
Rozdział I — Moje podró˙ e z Rozdział II — Prad˙ nia z Rozdział III — Rozwianie watpliwo´ci ˛ s Rozdział IV — Spokój i madro´c ˛ s´ Rozdział V — Gł˛ boka praktyka e Rozdział VI — Skrucha-postanowienie ´ Rozdział VII — Sposobno´ci i pokrewienstwa s Rozdział VIII — Szkoła natychmiastowa i stopniowa Rozdział IX — Piel˛ gnowanie Dharmy e Rozdział X — Przekaz Mistrza do jego uczniów Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy Glosariusz 1 11 19 25 28 30 37 55 62 66 78 80

Moje podró˙ e z

Rozdział I Moje podró˙ e z
Z okazji przybycia Wielkiego Mistrza do /klasztoru/ Pao Lin, prefekt Wai Chu z Shao Chou oraz jego urz˛ dnicy udali si˛ na gór˛ , aby poprosi´ Mistrza o przybycie do sali wykładowej e e e c ´ ˛ swiatyni Ta Fan w sercu miasta tak, aby sposobno´c usłyszenia go mówiacego o Dharmie była s´ ˛ dost˛ pna dla wszystkich. e Kiedy Mistrz zajał miejsce na podwy˙ szeniu, byli tam zgromadzeni: prefekt, około trzydzie˛ z stu urz˛ dników, wi˛ cej ni˙ trzydziestu konfucja´ skich uczonych oraz ponad tysiac mnichów, e e z n ˛ ´ mniszek, taoistów i osób swieckich. Wszyscy oni oddali jemu cze´c, wyra˙ ajac swoje pragnienie usłyszenia istoty Dharmy. s´ z ˛ Wielki Mistrz zwrócił si˛ do zgromadzenia mówiac: e ˛ Szlachetni i uczeni słuchacze, madro´c naszej własnej natury jest u korzenia jasna i spo˛ s´ kojna. Musicie tylko u˙ y´ tego umysłu, aby bezpo´rednio sta´ si˛ Budda. z c s c e ˛ Szlachetni i uczeni słuchacze, posłuchajcie teraz o tym, co wydarzyło si˛ w moim zyciu, e ˙ do czasu mego urzeczywistnienia Dharmy. Mój ojciec pochodził z Fan Yang. Został urz˛ dowo e zwolniony /ze swojego stanowiska/ i zesłany do Ling Nan, aby sta´ si˛ człowiekiem z gminu c e w Hain Chou. Mój start w zyciu był niepomy´lny, gdy˙ ojciec zmarł wcze´nie pozostawiajac ˙ s z s ˛ ´ moja stara matk˛ bez srodków do zycia. Przenie´li´my si˛ do Nan Hai, /gdzie zyli´my/ w trudzie ˛ ˛ e ˙ s s e ˙ s i ubóstwie, ze sprzedawania szczap na podpałk˛ na targu. e Pewnego razu, jaki´ klient kupujac szczapy, polecił mi dostarczy´ je do swego sklepu. Kiedy s ˛ c ´ otrzymał towar, a ja dostałem zapłat˛ , wyszedłem na zewnatrz i usłyszałem człowieka spiewajae ˛ ˛ cego sutr˛ . Kiedy słuchałem słów sutry mój umysł natychmiast otworzył si˛ ku bezpo´redniemu e e s przebudzeniu. Wówczas zapytałem tego człowieka jaka to sutr˛ spiewał. Odpowiedział „Sutr˛ Diamen˛ e´ e ´ towa”. Pytałem go dalej, skad przyszedł i dlaczego praktykował spiewanie tej sutry. Odpowie˛ ˛ ´ ˛ dział tak: „Jestem ze Wschodniej Swiatyni Ch’an w Ch’i Chou, w okr˛ gu Huang Mei. Jest to e ´ ˛ swiatynia Piatego Patriarchy Hung Jena, gdzie jest on nauczycielem ponad tysiaca uczniów. ˛ ˛ Kiedy udałem si˛ tam aby odda´ mu cze´c i wysłucha´ /jego wskaza´ /, otrzymałem t˛ sutr˛ . e c s´ c n e e ´ Wielki Mistrz naucza stale zarówno mnichów, jak i osoby swieckie, ze je´li tylko b˛ da prakty˙ s e ˛ kowa´ spiewanie Sutry Diamentu, b˛ da w stanie wejrze´ w swoja własna natur˛ i b˛ da mogli c´ e ˛ c ˛ ˛ e e ˛ bezpo´rednio sta´ si˛ Buddami”. s c e Kiedy słuchałem tych słów /u´wiadomiłem sobie, ze musiałem/ mie´ z nimi przeszłe powis ˙ c nowactwo. Wówczas pewien klient podarował mi dziesi˛ c taelów, doradzajac mi bym zapewnił e´ ˛ mojej starej matce potrzebna zywno´c i odzie˙ , a nast˛ pnie wyruszył do Huang Mei, by odda´ ˛˙ s´ z e c cze´c Piatemu Patriarsze i studiowa´ doktryn˛ u niego. s´ ˛ c e Kiedy przygotowałem wszystko, co było konieczne dla zabezpieczenia bytu mojej matki, od razu wyruszyłem. W niecałe trzydzie´ci dni przybyłem do Huang Mei. Kiedy oddawałem s cze´c Piatemu Patriarsze, ów zapytał: s´ ˛ — Z jakiego okr˛ gu pochodzisz? Czego szukasz? e

–1–

Moje podró˙ e z

— Jestem buddyjskim uczniem z Ling Man i wywodz˛ si˛ z gminu Hsin Chou. Przyszee e dłem z bardzo daleka by odda´ ci cze´c i by da˙ y´ do tego aby sta´ si˛ Budda, a nie dla jakiec s´ ˛z c c e ˛ gokolwiek innego powodu. Patriarcha odpowiedział: — Pochodzisz z Ling Nan i jeste´ tylko prostakiem. Jak˙ e w ogóle mógłby´ sta´ si˛ Budda! s z s c e ˛ Odpowiedziałem: — Istnieja z konieczno´ci ludzie z południa i z północy, ale, z punktu widzenia Natury ˛ s Buddy, nie ma u korzenia ani południa ani północy. Powierzchowno´c prostaka nie jest taka s´ sama jak powierzchowno´c mnicha, lecz jak tu ró˙ nica je´li chodzi o Natur˛ Buddy? s´ z s e Piaty Patriarcha chciał kontynuowa´ rozmow˛ , lecz poniewa˙ ujrzał, ze wielu jego uczniów ˛ c e z ˙ zgromadziło si˛ wokół, polecił mi przyłaczy´ si˛ do grupy i i´c do pracy. Powiedziałem jednak: e ˛ c e s´ — Czcigodny Panie, czy mog˛ powiedzie´ ci, ze rozró˙ niajaca czujno´c powstaje bezue c ˙ z ˛ s´ stannie w moim własnym umy´le i ze przez nie odchodzenie od swojej własnej natury ju˙ s ˙ z kultywuje si˛ pole zasług. Nie zapytałem ci˛ jeszcze, Czcigodny Panie, jaka prac˛ chciałby´ e e ˛ e s bym wykonywał. Patriarcha odpowiedział: — Jeste´ prostakiem, jednak˙ e wielkiego dowcipu. Lepiej przesta´ mówi´ . s z n c Odkomenderował mnie do spichlerza. Odszedłem wówczas na tylny dziedziniec, gdzie był dozorujacy, który powiedział mi abym rabał drwa i tłukł ry˙ . ˛ ˛ z Po upływie ponad o´miu miesi˛ cy, zdarzyło si˛ pewnego dnia, ze Patriarcha ujrzał mnie s e e ˙ i powiedział: — Czuj˛ , ze twoje rozumienie jest do przyj˛ cia, lecz obawiam si˛ , ze moga tu by´ ludzie e ˙ e e ˙ ˛ c o złej woli, którzy mogliby ci˛ skrzywdzi´ . Dlatego nie rozmawiałem z toba. Czy mnie rozue c ˛ miesz? Odpowiedziałem: — Wiem o co ci chodzi, Mistrzu, i dlatego nie ryzykowałem zbli˙ enia si˛ do sali, aby inni z e mnie nie zauwa˙ yli. z Przy pewnej okazji Mistrz zwołał razem swoich uczniów. Kiedy wszyscy zgromadzili si˛ e powiedział: ´ Mam wam co´ do powiedzenia. Narodziny i smier´ człowieka sa powa˙ na s c ˛ z ˛ sprawa. Wy wszyscy, dzie´ po dniu, da˙ ycie jedynie do pola zasług. Nie da˙ ycie ˛ n ˛z ˛z ´ do wyzwolenia z gorzkiego oceanu narodzin i smierci. Je˙ eli jeste´cie zwiedzeni co do swojej własnej natury, to jak mogłoby bogacz s two was uratowa´ ? Niech ka˙ dy z was idzie i szuka w sobie wiedzy rozró˙ niajac z z ˛ cej czujno´ci. Urzeczywistniajcie natur˛ madro´ci prad˙ ni, madro´ci waszego włas e ˛ s z ˛ s snego pierwotnego umysłu. Niech ka˙ dy z was uło˙ y wiersz. Przynie´cie mi je do z z s obejrzenia. Je˙ eli kto´ z was przebudził si˛ do zasadniczej istoty nauki, przeka˙ e z s e z˛ mu szat˛ oraz Dharm˛ i stanie si˛ on Szóstym Patriarcha. P˛ d´ cie jak rozszalały poe e e ˛ e z zar! Nie zwlekajcie! Rozmy´lanie nad tym jest bezu˙ yteczne! Osoba, która urze˙ s z czywistnia swoja własna natur˛ , urzeczywistnia ja, jak tylko ona zostanie wspo˛ ˛ e ˛

–2–

Moje podró˙ e z

mniana. Je˙ eli ty jeste´ takim człowiekiem, urzeczywistniasz ja nawet w bitwie z s ˛ po´ród wirujacych mieczy. s ˛ Otrzymawszy taki nakaz wszyscy odeszli. Lecz rozwa˙ ajac to pomi˛ dzy soba, mówili: z ˛ e ˛ „Uspakajanie naszych umysłów i koncentrowanie si˛ na układaniu gathy dla Patriarchy nie jest e konieczne dla nas wszystkich. Co dobrego to przyniesie? Shen Hsiu jest głównym mnichem i jest obecnie naszym instruktorem. Z pewno´cia on to /tj. patriarchat/ otrzyma. Byłoby farsa s ˛ ˛ ´ i marnowaniem umysłowej energii gdyby´my pisali wiersze do spiewania”. Wszyscy słyszeli t˛ s e dyskusj˛ i byli zadowoleni z takiego obrotu sprawy. e Wszyscy oni mówili mi˛ dzy soba: „Stosownie do tego poda˙ ymy za Hsiu jako za naszym e ˛ ˛z Mistrzem. Dlaczego wi˛ c martwi´ si˛ układaniem poematów?”. e c e Shen Hsiu rozwa˙ ał: „Oni nie zamierzaja przedstawi´ zadnego wiersza, poniewa˙ jestem z ˛ c˙ z ich instruktorem. A zatem ja musz˛ uło˙ y´ poemat i przedstawi´ go Patriarsze. Je˙ eli nie przede z c c z stawi˛ poematu w jaki´ sposób Patriarcha dowie si˛ czy urzeczywistnienie mojego umysłu jest e s e gł˛ boki czy płytkie? Je´li, w przedstawieniu tego poematu, moim zamiarem b˛ dzie po prostu e s e poszukiwanie Dharmy, b˛ dzie to szlachetne. Lecz je´li po prostu da˙ e do patriarchatu, b˛ dzie to e s ˛z ˛ e złe. Gdybym starał si˛ pozbawi´ go jego stanowiska, moja postawa b˛ dzie identyczna z postawa e c e ˛ zwykłego człowieka. Có˙ mam postanowi´ ? Je˙ eli nie przedstawi˛ wiersza, nie otrzymam niz c z e gdy Dharmy. Co za dylemat! Co za kłopot!”. Od frontu sali Piatego Patriarchy biegły trzy korytarze, gdzie zdecydowano poprosi´ po˛ c bo˙ nego i czcigodnego Lu Chena o namalowanie scen przekształcenia z Sutry Lankawatary, z a równie˙ wykresu linii nast˛ pstwa do Piatego Patriarchy tak, aby mogło to by´ czczone przez z e ˛ c przyszłe pokolenia. Kiedy Shen Hsiu uło˙ ył wiersz, kilkakrotnie próbował przedstawi´ go. Ale kiedy dochodził z c do frontu sali w jego umy´le powstawał wir niepokoju, a całe jego ciało oblewało si˛ potem. Nie s e potrafił si˛ zdecydowa´ na przedstawienie poematu. Przez cztery dni chodził tam i z powrotem e c trzyna´cie razy, jednak˙ e nie mógł si˛ zdoby´ na przedstawienie go. s z e c Wówczas Shen Hsiu pomy´lał: „Czemu˙ by go nie napisa´ na scianie korytarza? Kiedy Pas z c ´ triarcha natknie si˛ na niego i gdyby mówił o nim dobrze, wówczas wystapi˛ i zło˙ e pokłon e ˛ e z˛ mówiac, ze to ja go uło˙ yłem! Lecz je´li powie, ze nie jest odpowiedni, to oka˙ e si˛ , ze zmar˛ ˙ z s ˙ z e ˙ nowałem kilka lat na tej górze przyjmujac cze´c od ludzi. Jaki˙ wi˛ c byłby sens kontynuowania ˛ s´ z e tego?”. Tej nocy podczas trzeciej stra˙ y, trzymajac lamp˛ i bez niczyjej wiedzy o tym, napisał z ˛ e ´ na scianie południowego korytarza wiersz, który ukazywał jego urzeczywistnienie. Wiersz brzmiał: Ciało jest drzewem Bodhi, Umysł – jasna lustrzana podstawa. ˛ ˛ ˛ Czy´c ja stale i gorliwie, s´ ˛ Nie pozwalajac aby przylgnał kurz. ˛ ˛ Hsiu zako´ czył pisanie wiersza i natychmiast powrócił do swojego pokoju, tak ze nikt nie n ˙ wiedział o tym. Ponownie przemy´liwał: „Jutro Piaty Patriarcha zobaczy wiersz, a je´li b˛ dzie s ˛ s e –3–

Moje podró˙ e z

zadowolony oznacza to, ze posiadam pokrewie´ stwo z Dharma. Lecz je´li nie jest on do przy˙ n ˛ s j˛ cia znaczy to, ze wcia˙ pozostaj˛ w ułudzie z powodu ci˛ zkich przeszkód mojej przeszło´ci e ˙ ˛z e e˙ s i nie b˛ dzie mi dane otrzyma´ Dharm˛ . Umysł Mistrza jest trudny do zgł˛ bienia”. e c e e Podczas gdy rozmy´lał w swoim pokoju, raz siadał a raz kładł si˛ . Nie był w stanie spocza´ s e ˛c ´ a˙ do piatej stra˙ y /o swicie/. z ˛ z Patriarcha wiedział ju˙ , ze Shen Hsiu nie był zdolny do wej´cia w bram˛ poniewa˙ nie z ˙ s e z ´ urzeczywistnił swojej własnej natury. O swicie Patriarcha wezwał Lu, przebywajacego z wi˛ ´ zyta /i poszedł z nim/ do sciany południowego korytarza, gdzie miały by´ zrobione malowidła ˛ c linii nast˛ pstwa i postaci. Nagle zobaczyli ten wiersz. Patriarcha powiedział: „Doprawdy nie e ˙ ma potrzeby robi´ malowideł. Załuj˛ , ze przybyłe´ z tak daleka. Jak powiada sutra »Wszystko c e ˙ s ´ co posiada kształt jest puste i czcze«. Zostawmy jednak t˛ gath˛ ludziom dla studiowania i spiee e ´ z wania. Praktyka w zgodzie z tym wierszem zabezpiecza od upadku w złe scie˙ ki. Praktyka w zgodzie z tym wierszem przynosi wielkie korzy´ci. Niech uczniowie zapala kadzidła i oddas ˛ dza cze´c, aby mogli w pełni przestrzega´ ten wiersz. Pó´ niej b˛ da zdolni do urzeczywistnienia ˛ s´ c z e ˛ swojej prawdziwej natury”. Wszyscy uczniowie spostrzegli poemat i wykrzykn˛ li „Doprawdy, to cudowne!” e Lecz o trzeciej stra˙ y Patriarcha wezwał Hsiu do swojego pomieszczenia i zapytał z — Czy to ty uło˙ yłe´ t˛ gath˛ czy te˙ nie? z s e e z Hsiu odpowiedział: — Tak, ja ja uło˙ yłem. Nie o´mielam si˛ pozwoli´ sobie na da˙ enie do patriarchatu, ale ˛ z s e c ˛z mam nadziej˛ , Czcigodny Panie, ze w swoim współczuciu stwierdzisz, czy ten ucze´ ma odroe ˙ n bin˛ prad˙ ni czy te˙ nie. e z z Patriarcha odpowiedział: — Piszac t˛ gath˛ /ukazałe´, ze/ jeszcze nie urzeczywistniłe´ swojej prawdziwej natury. ˛ e e s ˙ s Dotarłe´ jedynie do drzwi /Dharmy/; jednak nie przekroczyłe´ ich. Bezgraniczne przebudzenie s s z pewno´cia nie jest do osiagni˛ cia, je´li b˛ dzie poszukiwane z twoimi obecnymi pogladami. s ˛ ˛ e s e ˛ Bezgraniczne przebudzenie oznacza, ze nawet w najdrobniejszym wysławianiu si˛ znasz ˙ e swój własny umysł. Stwierdzasz, ze twoja własna natura nie wszczyna /jakichkolwiek my´li/, ˙ s wi˛ c nie ma zadnych do zatrzymywania. Cały czas urzeczywistniasz swoja własna ja´ n, od mye ˙ ˛ ˛ z´ ´ sli w jednej chwili do drugiej. Dziesi˛ c tysi˛ cy rzeczy /nie jest ró˙ nicowanych i dlatego/ nie trwa e´ e z w zastoju. Jedna rzeczywisto´c, bez wyolbrzymiania czy pomniejszania, jest ta sama rzeczywis´ ˛ ˛ sto´cia dla wszystkich. Dziesi˛ c tysi˛ cy sytuacji zostanie ujrzanych wła´nie takimi jakimi sa. s ˛ e´ e s ˛ Tako´c-rzeczy-wła´nie-takich-jakimi-sa, jest prawdziwym klejnotem urzeczywistnienia umys´ s ˛ słu. Je˙ eli osiagniesz to w ten sposób, wówczas b˛ dzie to w istocie bezgraniczne przebudzenie z ˛ e swojej własnej natury! Odejd´ teraz na jeden lub dwa dni. My´l o tym co powiedziałem. Napisz inny poemat i przyz s nie´ mi go do obejrzenia. Je´li twój wiersz uka˙ e, ze jeste´ w stanie wej´c w bram˛ , udziel˛ ci s s z ˙ s s´ e e szaty i Dharmy! Składajac wyrazy czci Shen Hsiu odszedł. Znowu przemin˛ ło kilka dni. /Próbował lecz/ ˛ e nie był zdolny do uło˙ enia innego wiersza. Jego umysł był wzburzony, a duch niespokojny. z ´ Poruszał si˛ jak we snie – przygn˛ biony. e e W dwa dni pó´ niej zdarzyło si˛ , ze pewien chłopiec przeszedł obok pomieszczenie gdzie z e ˙ –4–

Moje podró˙ e z

mielono ry˙ , spiewajac ten wiersz. Słyszac to Hui Neng wiedział od razu, /˙ e autor/ tej gaz ´ ˛ ˛ z thy nie urzeczywistnił jeszcze swojej pierwotnej natury. Chocia˙ nie otrzymał jeszcze zadnych z ˙ poucze´ , był ju˙ swiadomy podstawowych zasad. Wówczas zapytał chłopca: n z´ ´ — Co to za wiersz, który spiewasz? Chłopiec odpowiedział: — Oczywi´cie, prostak taki jak ty nie mógłby wiedzie´ ! Ale Wielki Mistrz powiedział, ze s c ˙ ´ narodziny i smier´ sa doniosłym wydarzeniem i ze chce mie´ mo˙ liwo´c przekazania szaty oraz c ˛ ˙ c z s´ Dharmy. /Dlatego/ polecił swoim uczniom uło˙ y´ i przedstawi´ wiersz. Je˙ eli jest kto´ taki, z c c z s kto urzeczywistnił fundamentalna zasad˛ , to otrzyma szat˛ oraz Dharm˛ i zostanie Szóstym ˛ e e e Patriarcha. ˛ ´ Shen Hsiu, główny mnich /sthawira/, napisał ten wiersz tego co bezkształtne, na scianie ´ południowego korytarza. Wielki Mistrz pozwolił swoim wszystkim uczniom spiewa´ go i prakc tykowa´ tak, aby nie zeszli na złe drogi. Praktykowanie tego poematu obdarza wielkimi dobroc dziejstwami. Hui Neng powiedział: — O Madry, deptałem tutaj tłuczek przez ponad osiem miesi˛ cy, a jeszcze nie byłem w sali. ˛ e Mam nadziej˛ , ze ty, O Madry, zaprowadzisz mnie do tego wiersza tak, abym mógł zło˙ y´ mu e ˙ ˛ z c uszanowanie. Chłopiec zaprowadził go tam gdzie napisany był wiersz tak, aby mógł odda´ cze´c. Hui c s´ Neng powiedział: — Nie potrafi˛ odczyta´ znaków, O Madry. Czy zechciałby´, prosz˛ , odczyta´ mi je? e c ˛ s e c W tym momencie był tam obecny urz˛ dnik z prowincji Chiang Chou o nazwisku Chang Jih e Yung, który dono´nym głosem zaczał czyta´ wiersz. Kiedy Hui Neng wysłuchał go, powiedział: s ˛ c — Ja równie˙ mam wiersz i mam nadziej˛ , ze ten urz˛ dnik napisze go za mnie. z e ˙ e Urz˛ dnik powiedział: e — Ty równie˙ uło˙ yłe´ wiersz! To zaskakujace! z z s ˛ Zwracajac si˛ do urz˛ dnika, Hui Neng powiedział: ˛ e e — Je´li chcesz osiagna´ bezgraniczne przebudzenie, panie, nie powiniene´ lekcewa˙ y´ pos ˛ ˛c s z c czatkujacego. Osoba z najni˙ szej klasy mo˙ e posiada´ nieprzeci˛ tne rozumienie, podczas gdy ˛ ˛ z z c e osoba z najwy˙ szej klasy, mo˙ e posiada´ jedynie martwe wyobra˙ enie rozumienia. z z c z Urz˛ dnik odpowiedział: e — Recytuj po prostu swój wiersz, a ja napisz˛ go za ciebie. Gdyby´ otrzymał Dharm˛ , e s e musisz wyzwoli´ mnie pierwszego. Nie zapomnij o tej pro´bie. c s Mój wiersz był nast˛ pujacy: e ˛ Sama istota Bodhi nie ma drzewa, Nie ma te˙ jasnej lustrzanej podstawy. z W rzeczywisto´ci nie ma niczego, s Có˙ miałoby przyciaga´ jakikolwiek kurz? z ˛ c Kiedy ten wiersz został napisany, wszyscy uczniowie stłoczyli si˛ wokół w podnieceniu. e Nie było nikogo, kto nie wyra˙ ałby podziwu. Wszyscy mówili mi˛ dzy soba „To niezwykłe. z e ˛ –5–

Moje podró˙ e z

Nie powinno si˛ sadzi´ osoby według jej zewn˛ trznego wygladu. Jak to si˛ stało, ze tak długo e ˛ c e ˛ e ˙ nie rozpoznawali´my Bodhisattwy we własnej osobie”. s Kiedy Patriarcha ujrzał zdumienie podekscytowanego tłumu, obawiał si˛ , ze moga tam by´ e ˙ ˛ c ci, /którzy mogliby mi zrobi´ / krzywd˛ . Starł poemat swoim pantoflem, mówiac: „Ten równie˙ c e ˛ z nie urzeczywistnił jeszcze swojej własnej natury”, i wszyscy przyj˛ li, ze tak si˛ rzeczy maja. e ˙ e ˛ Nast˛ pnego dnia, Patriarcha udał si˛ po cichu do pomieszczenia gdzie mielono. Zobaczył e e mnie tłukacego ry˙ poprzez napieranie ciałem na kamie´ w kształcie nerki. Zapytał: ˛ z n — Czy tak powinien wyglada´ kto´ poszukujacy Dharmy? — a nast˛ pnie kontynuował — ˛ c s ˛ e Czy ry˙ jest ju˙ gotów? z z Odpowiedziałem: — Ry˙ jest ju˙ gotów od jakiego´ czasu. Musi by´ jeszcze jednak przesiany przez sito. z z s c Patriarcha trzykrotnie uderzył swa laska w kamie´ mły´ ski, a nast˛ pnie odszedł. Natych˛ ˛ n n e miast pojałem o co mu chodziło. O trzeciej stra˙ y poszedłem do jego pokoju. U˙ ywajac swojej ˛ z z ˛ szaty jako zasłony, tak, aby nikt nie mógł nas zobaczy´ , Patriarcha pouczył w Sutrze Diamentu, c ´ a˙ do ust˛ pu „Gdy nie ma niczego do czego kto´ jest przywiazany /w tym fizycznym swiecie/, z e s ˛ wówczas umysł jest w swoim /wła´ciwym/ miejscu pobytu!”. Słyszac to zdanie, natychmiast s ˛ miałem wielkie przebudzenie, ze dziesi˛ c tysi˛ cy rzeczy nie jest odr˛ bnych od mojej własnej ˙ e´ e e natury! Wówczas zwróciłem si˛ do Patriarchy, mówiac: e ˛ — Któ˙ by przypuszczał, ze własna natura jest w swej istocie fundamentalnie jasna i czyz ˙ sta! Któ˙ by przypuszczał, ze własna natura nie powoduje powstawania czegokolwiek i ze dzi˛ ki z ˙ ˙ e temu nic nie dobiega kresu! Któ˙ by przypuszczał, ze własna natura jest sama z siebie zasadniz ˙ czo doskonała! Któ˙ by przypuszczał, ze własna natura jest pierwotnie nieporuszona! Któ˙ by z ˙ z przypuszczał, ze własna natura mo˙ e spowodowa´ powstanie dziesi˛ ciu tysi˛ cy rzeczy! ˙ z c e e Patriarcha, wiedzac ze przebudziłem si˛ ku pierwotnej naturze, przemówił do mnie słowami: ˛ ˙ e — Je˙ eli nie znasz pierwotnego umysłu, studiowanie Dharmy jest bezu˙ yteczne. Je˙ eli z z z znasz swój pierwotny umysł, urzeczywistnisz swoja własna pierwotna natur˛ . B˛ dziesz wów˛ ˛ ˛ e e czas zwany człowiekiem ducha, nauczycielem dewów i ludzi, Budda. ˛ Podczas trzeciej stra˙ y otrzymałem Dharm˛ , i nikt o tym nie wiedział. Nast˛ pnie Patriarcha z e e przekazał mi równie˙ Szkoł˛ natychmiastowa, szat˛ , a tak˙ e misk˛ , mówiac: z e ˛ e z e ˛ — Zostaniesz Szóstym Patriarcha. Uwa˙ aj dobrze na siebie. We wszystkich stronach wy˛ z zwalaj tych, którzy posiadaja ku temu skłonno´c. Rozpowszechniaj /Dharm˛ / dla przyszłych ˛ s´ e pokole´ . Nie pozwól jej dobiec kresu. Posłuchaj mojego wiersza: n Tam gdzie istnieje skłonno´c, zasad´ nasienie, s´ z Owoce wyrosna stosownie do swego podło˙ a /powinowactw/. ˛ z Tam gdzie nie ma powinowactw, nie utrzyma si˛ zadne nasienie; e˙ Gdzie natura jest jałowa, nie uro´nie nic. s Patriarcha mówił dalej: — Przed wieloma laty, wielki Mistrz Bodhidharma najpierw przybył do tego kraju. Ludzie na ogół nie mieli jeszcze zadnej wiedzy, ani ufno´ci w jego nauk˛ . Dlatego przekazał t˛ szat˛ ˙ s e e e –6–

Moje podró˙ e z

jako symbol wiary, i tak było to przyjmowane z pokolenia na pokolenie. Lecz Dharma jest przekazywana z jednego umysłu do drugiego, co jest droga samoprzebudzenia i samourzeczywist˛ nienia. Od staro˙ ytnych czasów fundamentalne zasady przekazywane były od Buddy do Buddy, z a pierwotna Dharma była potajemnie przekazywana od Mistrza do Mistrza. Poniewa˙ ta szata z mo˙ e sta´ si˛ przyczyna rywalizacji, jej przekazywanie musi zako´ czy´ si˛ wraz z toba. Je˙ eli z c e ˛ n c e ˛ z przeka˙ esz szat˛ , twoje zycie b˛ dzie wisiało na włosku. Powiniene´ odej´c szybko. Obawiam z e ˙ e s s´ si˛ , ze sa tacy, którzy moga ci˛ skrzywdzi´ . e ˙ ˛ ˛ e c — Dokad mam i´c? — zapytałem. ˛ s´ Patriarcha odpowiedział: — Zatrzymaj si˛ w Huai, a ukryj si˛ w Hui. e e Podczas trzeciej stra˙ y otrzymałem szat˛ oraz misk˛ . Piaty Patriarcha towarzyszył mi do z e e ˛ domu pocztowego w Chiuchiang i do łodzi. Wówczas ja od razu pochwyciłem za wiosła, lecz Patriarcha powiedział: — Stosownym jest, abym ja wiosłował przewo˙ ac ciebie. z˛ Lecz ja odpowiedziałem: — Gdy tkwi si˛ w ułudzie, Mistrz jest przewodnikiem. Gdy jest si˛ przebudzonym, przee e wodnikiem jest si˛ samemu sobie. Przewodzi´ /i by´ prowadzonym/ jest tym samym słowem, e c c lecz zastosowania sa ró˙ ne, odpowiednio do rozumienia. Jednak˙ e urodziłem si˛ na terenie po˛ z z e granicza i moja wymowa mo˙ e by´ niepoprawna. Lecz odkad łaskawie udzieliłe´ mi Dharmy z c ˛ s i kiedy osiagnałem obecnie przebudzenie, jedynie wła´ciwym jest to, ze powinienem sam si˛ ˛ ˛ s ˙ e kierowa´ swoja własna natura. c ˛ ˛ ˛ Patriarcha odpowiedział: — Tak to jest. Tak to jest. Odtad zasi˛ g rozprzestrzeniania si˛ Buddyzmu zale˙ e´ b˛ dzie ˛ e e z c e od ciebie. Lepiej szybko poda˙ aj na południe. I nie nale˙ y by´ zbyt gadatliwym, trudno jest ˛z z c bowiem poja´ gł˛ bsze zasady Buddyzmu! ˛c e Kiedy z czcia po˙ egnałem Patriarch˛ , zaczałem i´c na południe. W ciagu około dwóch mie˛ z e ˛ s´ ˛ si˛ cy dotarłem do gór Ta Yu /w Kiangsi/. e Kiedy Piaty Patriarcha powrócił, nie pojawił si˛ w sali przez kilka dni. Wspólnota zacz˛ ła ˛ e e si˛ niepokoi´ i dowiadywała si˛ o jego zdrowie, zapytujac: e c e ˛ — Czcigodny Panie, czy nie czujesz si˛ całkiem dobrze? e Odpowiedział: — Nie jestem chory. Szata oraz Dharma udały si˛ na południe. e — Komu, — zapytali — przekazałe´ ja? s ˛ A on odpowiedział: — Ten, który si˛ do tego nadaje otrzymał ja. e ˛ W ten sposób wspólnota odkryła, co si˛ stało. e Wówczas kilkuset ludzi wyprawiło si˛ w po´cig za szata oraz miska, /a znajdował si˛ mi˛ e s ˛ ˛ e e dzy nimi/ mnich imieniem Ch’en Hui Ming, który poprzednio był generałem czwartej klasy, człowiek o bardzo gwałtownym charakterze. Zapalił si˛ on tak do po´cigu, ze dogonił mnie e s ˙ jako pierwsza osoba z grupy. Rzuciłem szat˛ oraz misk˛ na wierzchołek skały; skoro uosabiały e e wiar˛ , czy˙ ktokolwiek mógł zdoby´ je przemoca? Nast˛ pnie ukryłem si˛ po´ród wysokich e z c ˛ e e s

–7–

Moje podró˙ e z

traw. Kiedy Hui Ming przyszedł podnie´c szat˛ oraz misk˛ i zabra´ je, nie mógł ich poruszy´ . s´ e e c c Wówczas wykrzyknał: ˛ ´ ´ — Swiecki bracie, swiecki bracie, przyszedłem po Dharm˛ , nie przyszedłem po szat˛ . e e Wyszedłem wi˛ c i usiadłem na wierzchołku skały ze skrzy˙ owanymi nogami. Hui Ming e z pokłonił mi si˛ , mówiac: e ˛ ´ — Swiecki bracie, czy mog˛ mie´ nadziej˛ , ze pouczysz mnie w Dharmie? e c e ˙ Odpowiedziałem: — Skoro przyszedłe´ po Dharm˛ , powiniene´ umie´ uciszy´ wszystkie wydarzenia /w s e s c c twoim umy´le/. Nie wywołuj ani jednej my´li, a poucz˛ ci˛ . s s e e Uczynienie tego zaj˛ ło Mingowi wiele czasu. Wówczas powiedziałem: e — Gdy nie my´lisz dobrze i nie my´lisz zle, w tej wła´nie chwili, czy˙ nie byłaby to piers s ´ s z wotna twarz Czcigodnego Hui Minga? — słyszac te słowa Hui Ming miał wielkie przebudzenie. ˛ Lecz on pytał dalej: — Prócz tych tajemnych poucze´ i znacze´ jakie otrzymałe´ od Piatego Patriarchy, czy jest n n s ˛ jeszcze jakie´ dalsze tajemne znaczenie? s Odpowiedziałem: — Co do twojego pytania, to nie osiagnałe´ tajemnego znaczenia, je˙ eli tylko wejrzysz ˛ ˛ s z w siebie, odkryjesz, ze tajemnica jest tu˙ przy tobie. ˙ z Wówczas Hui Ming powiedział: — Mimo ze byłem w Huang Mei, nigdy naprawd˛ nie przebudziłem si˛ ku mojej /pierwot˙ e e nej/ twarzy. Teraz, kiedy otrzymałem twoje bezpo´rednie pouczenia jestem jak człowiek, który s pije wod˛ i sam wie czy jest ona zimna czy ciepła. I teraz, Bracie w Dharmie, ty jeste´ moim e s Mistrzem. Odpowiedziałem: — Je´li tak czujesz, to Mistrzem nas obu jest ten, który przebywa w Huang Mai. Piel˛ gnuj s e starannie to czego si˛ nauczyłe´. e s — Jak mam odtad post˛ powa´ ? — Hui Ming ponownie zapytał. ˛ e c Odpowiedziałem: — Je´li jakie´ wydarzenie zakłopocze ci˛ , powiniene´ si˛ zatrzyma´ , a kiedy b˛ dziesz miał s s e s e c e szlachetne rozumienie, mo˙ esz my´le´ dalej. z s c Ming, pełen szacunku, odszedł. Pó´ niej zmienił swoje imi˛ na Tao Ming, aby unikna´ poz e ˛c siadania takiego samego pierwszego imienia jak jego Mistrz. ´ Nast˛ pnie poszedłem do Ts’ao Ch’i, lecz znowu byłem n˛ kany i scigany przez zle nastawioe e ´ nych ludzi. Trzymałem si˛ wi˛ c z dala od kłopotów, mieszkajac w Szu Hui z grupa my´liwych. e e ˛ ˛ s W tej okolicy wykładałem sutry przez pi˛ tna´cie lat. Gdy nadarzyła si˛ sposobno´c mówiłem e s e s´ równie˙ o Dharmie do my´liwych. z s My´liwi mieli zawsze zwyczaj nakazywania mi dogladania ich pułapek, lecz kiedykolwiek s ˛ widziałem zywa istot˛ , uwalniałem ja, je´li było to tylko mo˙ liwe. W porach posiłków gotowali ˙ ˛ e ˛ s z mi˛ so w tym samym garnku z warzywami. Je´li byłem zapraszany, odpowiadałem „Wybior˛ e s e tylko warzywa z mi˛ sa”. e Pewnego dnia zaczałem powa˙ nie my´le´ , ze nadeszła wła´ciwa pora, aby raczej rozpo˛ z s c ˙ s wszechnia´ Dharm˛ ni˙ trzyma´ ja przez cały czas w ukryciu. Poszedłem wi˛ c do klasztoru c e z c ˛ e –8–

Moje podró˙ e z

Fa Hsing w Kwang Chou, gdzie w tym czasie Mistrz Dharmy, Yin Tsung, obja´niał Sutr˛ Nirs e wany. /W tym klasztorze/ zdarzyło si˛ , ze dwaj mnisi omawiali problem wiatru i choragwi. e ˙ ˛ Jeden utrzymywał, ze wiatr si˛ porusza; drugi utrzymywał, ze choragiew si˛ porusza. Omawiali ˙ e ˙ ˛ e to tam i z powrotem, nie dochodzac do jakiejkolwiek konkluzji. Wystapiłem i powiedziałem: ˛ ˛ „Łaskawi panowie, nie porusza si˛ ani wiatr ani choragiew, to umysł si˛ porusza”. e ˛ e Zdumiało to cała grup˛ . Wówczas Yin Tsung poprosił mnie na jedno z wy˙ szych miejsc ˛ e z i wypytywał mnie o subtelne punkty /doktryny/. Ujrzał, ze chocia˙ moje słowa były proste, ˙ z posiadałem bezpo´rednie uchwycenie zasady, które nie pochodziło z ksia˙ kowej nauki. s ˛z Tsung powiedział: — Dobry panie, z pewno´cia nie jeste´ zwykła osoba. Dawno temu usłyszałem z Huang s ˛ s ˛ ˛ Mei, ze szata oraz Dharma przybyły na południe. Czy to nie ty jeste´ tym, łaskawy panie? ˙ s — Istotnie, ja jestem tym niegodnym. — Odpowiedziałem. Wówczas Yin Tsung zło˙ ył przede mna pokłon i publicznie poprosił mnie o wydobycie z ˛ szaty oraz miski, i o ukazanie ich całej wspólnocie. Wypytywał mnie dalej: — Jakiej nauki udzielano w Huang Mei? — Nie udzielano tam zadnej specjalnej nauki. Mówiono nam jedynie aby´my wgladali ˙ s ˛ w nasza własna natur˛ . Nie było zadnego omawiania medytacji i wyzwolenia. — Odpowie˛ ˛ e ˙ działem. Tsung zapytał: — Dlaczego nie było zadnego omawiania medytacji i wyzwolenia? ˙ Odpowiedziałem mu: — Poniewa˙ to jest dualistyczna doktryna. To nie jest Buddyzm. Buddyzm nie jest dualiz ˛ ˛ styczna doktryna. ˛ ˛ Tsung znowu zapytał: — W jaki sposób Buddyzm nie jest dualistyczna doktryna? ˛ ˛ Odpowiedziałem: — Je´li jeste´ Mistrzem Dharmy, który obja´nia Sutr˛ Nirwany i urzeczywistnia swoja Nas s s e ˛ tur˛ Buddy, rozumiesz z pewno´cia, ze Buddyzm nie jest dualistyczna doktryna. e s ˛ ˙ ˛ ˛ Na przykład, kiedy Rad˙ a Kao Kuei Te, Bodhisattwa, zapytał pewnego razu Budd˛ : „Je˙ eli z e z kto´ pogwałciłby cztery zakazy i dopu´ciłby si˛ pi˛ ciu nieprawo´ci lub te˙ byłby heretykiem s s e e s z /Icczczhatnika/, czy złamało by to dobry korze´ natury Buddy?”. n Budda odpowiedział: „Szlachetne korzenie sa dwóch rodzajów; jeden, który jest stały, oraz ˛ drugi, który jest niestały. Lecz natura Buddy nie jest stała, ani te˙ nie jest niestała. Nie mo˙ e by´ z z c podzielone”. Dlatego zwana jest niedualistyczna. Kto´ jest szlachetny, kto´ inny nie jest szla˛ s s chetny. Lecz natura Buddy nie jest szlachetna, ani te˙ nie jest nieszlachetna. Dlatego zwana jest z ´ niedualistyczna. Zwykły człowiek widzi swiat pi˛ ciu skandh z jego dualizmem, ale człowiek ˛ e madro´ci wie, ze nie ma zadnego takiego dualizmu. Taka niedualistyczna natura jest to˙ sama ˛ s ˙ ˙ z z natura Buddy. ˛ Słyszac to Yin Tsung rado´nie zło˙ ył dłonie w ge´cie szacunku i powiedział: ˛ s z s — Kiedy inni obja´niaja sutr˛ jest do podobne do łoskotu dachówek, lecz twój wykład, s ˛ e dobry panie, jest jak czyste złoto.

–9–

Moje podró˙ e z

Nast˛ pnie ogolił mi głow˛ i pragnał równie˙ abym został jego Mistrzem. Wówczas otwoe e ˛ z rzyłem szkoł˛ Tsung Shan pod drzewem Bodhi /które tam stało/ jako ze to w Tung Shan otrzye ˙ małem Dharm˛ . Miałem /za soba/ swoja porcj˛ trudów i /były czasy, kiedy/ moje zycie wisiało e ˛ ˛ e ˙ na włosku. To, ze jestem dzisiaj z wami, mój panie prefekcie, urz˛ dnicy dworscy, mnisi, mniszki, tao˙ e ´ i´ci i ludzie swieccy, to, ze jeste´my razem w jednym zgromadzeniu, jest wynikiem zbie˙ nych s ˙ s z powiaza´ dobrych przyczyn naszej wspólnej przeszło´ci. Stało si˛ tak równie˙ dlatego, ze czy˛ n s e z ˙ nili´my z oddaniem ofiary ró˙ nym Buddom podczas wielu naszych przeszłych zywotów i dlas z ˙ tego, ze razem piel˛ gnowali´my korzenie dobrych zasług umo˙ liwiajac tym samym usłyszenie ˙ e s z ˛ tej Natychmiastowej Doktryny i przyj˛ cie Dharmy. e Nauka jest przekazywana od poprzednich Patriarchów. Nie jest to moja własna madro´c. Je˛ s´ ´ sli chcecie usłysze´ nauk˛ dawnych Patriarchów, musicie wszyscy pozwoli´ waszym umysłom c e c sta´ si˛ czystymi. A gdy wysłuchacie jej, powinni´cie odrzuci´ od siebie wszelkie wahanie c e s c i watpienie, a wówczas nie b˛ dziecie niczym si˛ ró˙ ni´ , od tych m˛ drców staro˙ ytnych czasów. ˛ e e z c e z

– 10 –

Prad˙ nia z

Rozdział II Prad˙ nia z
Nast˛ pnego dnia prefekt poprosił o dalsze pouczenia. Zajawszy swoje miejsce, Mistrz zwróe ˛ cił si˛ do du˙ ego zgromadzenia. e z Niechaj ka˙ dy uciszy my´li swojego umysłu, a rozwa˙ ymy Mahaprad˙ niaparamit˛ . z s z z e Szlachetni i uczeni słuchacze — kontynuował — madro´c prad˙ ni oraz przebudzenie jest ˛ s´ z tym co zwykli ludzie posiadaja w naturalny sposób. To jedynie dlatego, ze ich umysły sa w ułu˛ ˙ ˛ dzie, nie sa oni zdolni do urzeczywistnienia tej madro´ci sami i skutkiem tego musza ucieka´ ˛ ˛ s ˛ c si˛ do najlepszych z dobrych i uczonych doradców, którzy by im wskazali jak urzeczywistni´ e c /ich prawdziwa/ natur˛ . Powinni´cie rozumie´ , ze pomi˛ dzy niewiedzacym a madrym, zasadni˛ e s c ˙ e ˛ ˛ czo nie ma ró˙ nicy je´li chodzi o Natur˛ Buddy. To tylko z powodu ró˙ nych stopni ułudy ludzie z s e z posiadaja ró˙ ne gł˛ bie urzeczywistnienia. A zatem istnieja tacy, którzy sa niewiedzacy i tacy, ˛ z e ˛ ˛ ˛ którzy sa madrzy. ˛ ˛ Chciałbym teraz powiedzie´ wam o doktrynie Maha-prad˙ nia-paramity. Je˙ eli wprowadzic z z cie ja w praktyk˛ , ka˙ dy z was osiagnie madro´c prad˙ ni. Musicie wi˛ c słucha´ uwa˙ nie z nie˛ e z ˛ ˛ s´ z e c z podzielonym umysłem, kiedy b˛ d˛ wam ja obja´niał. e e ˛ s ´ Szlachetni i uczeni słuchacze, zwykli ludzie spiewaja prad˙ ni˛ swoimi ustami przez cały ˛ z e dzie´ , ale nie wiedza, ze naprawd˛ prad˙ nia znajduje si˛ wewnatrz ich własnej natury. Jest to n ˛ ˙ e z e ˛ tak jakby /spodziewa´ si˛ , ze mówienie o/ po˙ ywieniu napełni zoładek. Same usta moga wyc e ˙ z ˙ ˛ ˛ powiada´ jedynie rzeczy czcze, a takimi sposobami nie sposób urzeczywistni´ swojej własnej c c natury w czasie dziesi˛ ciu tysi˛ cy kalp. Zasadniczo, nie daje to zadnego po˙ ytku. e e ˙ z Szlachetni i uczeni słuchacze, Maha-prad˙ nia-paramita jest sanskryckim terminem oznaz czajacym ‘wielka madro´c do przekraczania na ten przeciwległy brzeg’. Lecz wymaga to raczej ˛ ˛ ˛ s´ praktykowania w swoim własnym umy´le ni˙ po prostu wypowiadania tego swoimi ustami. s z ´ Spiewanie tego ustami a nie praktykowanie umysłem, jest jak mira˙ , jak zjawa, jak rosa, jak z ´ błyskawica. Ale spiewanie tego ustami i praktykowanie tego w umy´le jest posiadaniem kos niecznej harmonii umysłu i ust. Nasza pierwotna natura jest Budda, a poza nasza natura nie ma ˛ ˛ ˛ zadnego innego Buddy. ˙ Jakie jest znaczenie tego słowa ‘maha’? Maha oznacza wielki, poniewa˙ pojemno´c naz s´ szego umysłu jest wielka. Jest on jak niesko´ czona przestrze´ w jej zdolno´ci pomieszczenia n n s ludzi i rzeczy. Nie ma zadnych granic. Nie sposób go osiagna´ przez poglady kwadratowe lub ˙ ˛ ˛c ˛ okragłe, wielkie lub małe. Nie jest zielony czy zółty, czerwony czy biały; ani te˙ wysoki czy ˛ ˙ z niski, długi czy krótki; ani te˙ gniewny czy szcz˛ sliwy; ani istnieje, ani te˙ nie istnieje. Ani nie z e´ z przyznaje sprawiedliwo´ci sobie, ani te˙ nie krytykuje innych. Nie posiada absolwentów czy s z poczatkujacych. Takie sa wszystkie Krainy Buddy, które sa równie˙ całkowicie to˙ same z ta ˛ ˛ ˛ ˛ z z ˛ niesko´ czona pojemno´cia przestrzeni. Zwykła osoba mo˙ e osiagna´ t˛ nieograniczona natur˛ n ˛ s ˛ z ˛ ˛c e ˛ e /Buddy/, lecz nie poprzez jakakolwiek jedna rygorystyczna metod˛ . Niesko´ czona pojemno´c ˛ ˛ ˛ e n s´ prawdziwej własnej natury jest podobnie mo˙ liwa do osiagni˛ cia poprzez t˛ doktryn˛ tako´ci. z ˛ e e e s Jednak˙ e, szlachetni i uczeni słuchacze, nie słuchajcie tego mówienia o pustce, i nie próz bujcie od razu koncentrowa´ si˛ na pustce. Jest to bardzo wa˙ ne aby´cie nie koncentrowali si˛ c e z s e – 11 –

Prad˙ nia z

na pustce. Gdy˙ je´li bł˛ dnie wyobrazicie sobie t˛ przestronno´c własnej natury, jako samo siez s e e s´ dzenie z wypró˙ nionym, czystym i przestronnym umysłem, to w rzeczy samej demonstrujecie z wówczas pustk˛ całkowitego braku pami˛ ci. e e Szlachetni i uczeni słuchacze, bezmierno´c powszechnej przestrzeni mo˙ e pomie´ci´ dzies´ z s c si˛ c tysi˛ cy rzeczy ka˙ dego kształtu, formy i symboliki – sło´ ce, ksi˛ zyc i gwiazdy; góry i rzeki, e´ e z n e˙ wielka ziemi˛ z jej zródłami, strumieniami i wodospadami; trawy, drzewa i g˛ ste lasy; grzeszni˛ e ´ e ´ e ´ z ków i swi˛ tych, scie˙ ki dobrych i oportunistów; nieba i piekła; wszystkie oceany i gór˛ Sumeru. e Wszystko to znajduje si˛ w pustce. Natura zwykłego człowieka powinna by´ pustka w ten włae c ˛ ´ snie sposób. Szlachetni i uczeni słuchacze, je´li nasza własna natura mo˙ e pomie´ci´ dziesi˛ c tysi˛ cy s z s c e´ e rzeczy, jest ona wielka, gdy˙ dziesi˛ c tysi˛ cy rzeczy znajduje si˛ w naturze ka˙ dego. Je˙ eli kto´ z e´ e e z z s spoglada na wszystkich ludzi, złych lub dobrych, całkowicie bez przyjmowania czy odrzucania, ˛ a równie˙ bez lgni˛ cia do nich czy czepiania si˛ ich /w swoim umy´le/, wówczas umysł posiada z e e s t˛ pojemno´c przestrzeni i nazywamy go wielkim. Stad to okre´lenie: Maha. e s´ ˛ s Szlachetni i uczeni słuchacze, ludzie pogra˙ eni w ułudzie mówia o tym swoimi ustami, ale ˛z ˛ madrzy praktykuja to swoim umysłem. Sa równie˙ ludzie poddani ułudzie, którzy opró˙ niaja ˛ ˛ ˛ z z ˛ swoje umysły i siedza w milczeniu nie my´lac absolutnie o niczym. Co wi˛ cej, ogłaszaja, ze sa ˛ s ˛ e ˛ ˙ ˛ wielkimi. Trudno nam nakłoni´ te osoby do zmiany ich postawy, poniewa˙ ich poglady sa tak c z ˛ ˛ wypaczone. Szlachetni i uczeni słuchacze, pojemno´c umysłu jest bezmierna, przenikajaca całkowicie s´ ˛ dharmadhatu. Posłu˙ cie si˛ nia, a natychmiast zjawi si˛ całkowicie i wyra´ ne rozumienie. Gdy z e ˛ e z umysłu u˙ ywa si˛ wła´ciwie pojmuje si˛ wówczas wszystkie rzeczy. Albowiem wszystkie rzez e s e czy sa jednym, a jedno jest wszystkim. Kiedy rzeczy moga przychodzi´ i odchodzi´ same z sie˛ ˛ c c bie, i nie ma zastoju w ciele czy umy´le, wówczas jest to prad˙ nia. s z Szlachetni i uczeni słuchacze, cała madro´c prad˙ ni wynika całkowicie z naszej własnej na˛ s´ z tury. Nie przychodzi ona z zewnatrz wkroczy´ w nas. Nie mylcie si˛ co do tego. Oto prawdziwe ˛ c e działanie naszej własnej natury. To jest ta jedna rzeczywisto´c /tako´ci/ dla wszystkiego. Osias´ s ˛ gni˛ cie nieograniczonej pojemno´ci umysłu jest doktryna Mahajany; nie poda˙ ajcie wi˛ c jaka´ e s ˛ ˛z e ˛s jednostronna, ograniczona droga. Nie mówcie tylko o pustce, przez cały dzie´ , nie praktykujac ˛ ˛ ˛ n ˛ jej w swoim własnym umy´le. Byłoby to tak jakby zwykły człowiek chciał ogłosi´ si˛ królem s c e kraju. Jest to jałowe, i kto´ taki nie jest moim uczniem. s Szlachetni i uczeni słuchacze, jakie jest znaczenie prad˙ ni? Przeło˙ ona na chi´ ski oznacza z z n madro´c. W ka˙ dym czasie i miejscu, kiedy tylko chwilowe nast˛ powanie naszych my´li nie ˛ s´ z e s jest poddane niewiedzy, a my stale praktykujemy madro´c [. . .] oto działanie prad˙ ni. Wraz ˛ s´ z z jedna my´la poddana niewiedzy prad˙ nia natychmiast dobiega kresu. Wraz z jedna madra ˛ s ˛ ˛ z ˛ ˛ ˛ my´la, prad˙ nia natychmiast powstaje. Zwykli ludzie, którzy sa poddani niewiedzy i ułudzie, s ˛ z ˛ nie urzeczywistniaja prad˙ ni. Słu˙ a prad˙ ni swoimi ustami lecz ich umysły sa stale poddane ˛ z z˛ z ˛ niewiedzy. Mówia o sobie: „Praktykuj˛ prad˙ ni˛ ” [. . .] i ustawicznie rozprawiaja o pustce, lecz ˛ e z e ˛ nie znaja prawdziwej pustki. Prad˙ nia nie posiada ani kształtu, formy metody, ani drogi [. . .] ˛ z jest ona /wrodzona/ madro´cia naszych umysłów. Je˙ eli rozumiecie to w ten sposób wówczas ˛ ˛ s ˛ z posiadacie prawdziwe znaczenie prad˙ ni. z Jakie jest znaczenie paramity? Jest to sanskrycki termin, który w chi´ skim oznacza ‘osian ˛ – 12 –

Prad˙ nia z

ganie tego przeciwległego brzegu’. Jego gł˛ bszym znaczeniem jest wyłaczanie umysłu z wye ˛ woływania i zatrzymywania my´li. Kiedy wia˙ emy nasz umysł z okoliczno´ciami, rozpoczyna s ˛z s si˛ powstawanie i ustawanie /my´li/. Jest to jak woda wzburzona przez fale i oznacza to bycie e s na tym brzegu. Puszczenie okoliczno´ci, nie wywoływanie i nie zatrzymywanie my´li, podobne s s jest do przepływajacej wody i jest zwane tamtym brzegiem, stad okre´lenie paramita. ˛ ˛ s Szlachetni i uczeni słuchacze, ludzie poddani ułudzie wypowiadaja to swoimi ustami, lecz ˛ czyniac tak zyja nieprawda. Jednak˙ e, je´li jest to wprowadzone w praktyk˛ , od chwili jednej ˛ ˙ ˛ ˛ z s e my´li do nast˛ pnej, zwane jest to nasza prawdziwa natura. Ten kto urzeczywistnia t˛ drog˛ , s e ˛ ˛ ˛ e e praktykuje drog˛ prad˙ ni. Nie praktykowanie jej, to bycie zwykła osoba. Praktykowanie tej e z ˛ ˛ drogi nawet tylko w jednej my´li, oznacza, ze b˛ dzie si˛ na równi z Buddami. s ˙ e e Szlachetni i uczeni słuchacze, zwykły człowiek jest Budda, a skalania sa bodhi. Gdy twoje ˛ ˛ my´li pozostaja w ułudzie jeste´ zwykła osoba, lecz wraz z przebudzeniem kolejnych my´li, s ˛ s ˛ ˛ s stajesz si˛ Budda. Twoje uprzednie my´li przywiazane do okoliczno´ci sa skalaniami, lecz gdy e ˛ s ˛ s ˛ kolejne my´li zostana odci˛ te od okoliczno´ci, jest to bodhi. s ˛ e s Szlachetni i uczeni słuchacze, Maha-prad˙ nia-paramita jest najwa˙ niejsza, najwy˙ sza, najz z ˛ z ˛ donio´lejsza doktryna. Nie ma w niej ani pozostawania, ani odchodzenia, ani te˙ przychodzenia. s ˛ ˛ z ´ Wszyscy Buddowie trzech swiatów rozwijaja si˛ dzi˛ ki niej. Powinno si˛ u˙ y´ jej wielkiej ma˛ e e e z c ˛ dro´ci, aby strzaska´ pi˛ c skandh, skala´ oraz zam˛ t gun. Je˙ eli b˛ dziecie praktykowali w ten s c e´ n e z e sposób, z pewno´cia staniecie si˛ doskonali w Buddyzmie. Zamienicie trzy trucizny /chciwo´ci, s ˛ e s gniewu i przywiaza´ / w dyscyplin˛ , opanowanie i madro´c. ˛ n e ˛ s´ Szlachetni i uczeni słuchacze, w mojej szkole i doktrynie z tej jednej /podstawy/ prad˙ ni z powstaje osiemdziesiat cztery tysiace rodzajów madro´ci. Jak to mo˙ liwe? Albowiem zwykli ˛ ˛ ˛ s z ludzie maja osiemdziesiat cztery tysiace sposobów wzniecania kurzu. Jednak˙ e, je´li nie wznie˛ ˛ ˛ z s cacie kurzu, madro´c zawsze b˛ dzie obecna i nie odejdziecie od własnej natury. Urzeczywist˛ s´ e nia´ t˛ doktryn˛ [. . .] oto dokładnie ‘nie-my´l’. Nie przywołujcie /przeszło´ci/, nie zatrzymujcie c e e s s si˛ /w tera´ niejszo´ci/, nie budujcie fantazji /o przyszło´ci/, posługujcie si˛ prawdziwa tako´cia e z s s e ˛ s ˛ waszej własnej natury i postrzegajcie wszystkie sprawy z madro´cia. Ani chwyta´ ani unika´ ; ˛ s ˛ c c oto urzeczywistnienie swojej własnej natury i osiagni˛ cie stanu Buddy. ˛ e Szlachetni i uczeni słuchacze, je˙ eli chcecie wej´c w najgł˛ bsza krain˛ Dharmy i /do´wiadz s´ e ˛ e s czy´ / samego samadhi prad˙ ni, musicie praktykowa´ drog˛ prad˙ ni poprzez przestrzeganie Suc z c e z try Diamentowej. To umo˙ liwi wam bezpo´rednie urzeczywistnienie waszej własnej natury. z s Powinni´cie wiedzie´ , ze szlachetne zasługi /wynikajace z praktyki/ tej sutry sa niezmierzone s c ˙ ˛ ˛ i bezgraniczne, i ze sutra sama najwyra´ niej wychwala je najwy˙ szymi okre´leniami. One sa ˙ z z s ˛ poza słowami! Doktryny tam zawarte sa najwy˙ szym wozem i zwracaja si˛ do tych, którzy ˛ z ˛ e posiadaja wielki wglad i nieprzeci˛ tne zdolno´ci. Kiedy sa słyszane przez ludzi o małych zdol˛ ˛ e s ˛ no´ciach i małym wgladzie wydaja si˛ niewiarygodne. Dlaczego tak jest? s ˛ ˛ e Na przykład, je˙ eli niebia´ ski smok wylałby deszcz na D˙ ambudwip˛ , miasta i wioski zoz n z e stałyby wszystkie zalane i uniesione jak palmowe li´cie. Lecz je´li spu´ciłby deszcz na wielki s s s ocean, ten ostatni, ani nie zwi˛ kszyłby si˛ , ani nie zmniejszył. Je˙ eli ucze´ Mahajany, o wielce e e z n nieprzeci˛ tnych zdolno´ciach, usłyszy słowa Sutry Diamentowej, to natychmiast urzeczywistni e s ja w swoim umy´le. /Kto´ taki/ posiada w sposób naturalny madro´c prad˙ ni. Czyniac u˙ ytek ˛ s s ˛ s´ z ˛ z z tej madro´ci i postrzegajac zawsze rzeczywisto´c bez polegania na słowach, pozna w ten spo˛ s ˛ s´ – 13 –

Prad˙ nia z

sób swoja własna pierwotna natur˛ . W rzeczywisto´ci, woda deszczowa nie przychodzi z nieba, ˛ ˛ ˛ e s gdy˙ jej poczatek bierze si˛ od niebia´ skiego smoka, który mo˙ e ja wywoła´ , tak, ze wszyz ˛ e n z ˛ c ˙ scy ludzie, wszystkie ro´liny i drzewa, oraz wszystkie odczuwajace istoty moga by´ dzi˛ ki niej s ˛ ˛ c e od´wie˙ one. Sto strumieni w ko´ cu wpływa do wielkiego oceanu i łaczy si˛ w jedno ciało. s z n ˛ e Madro´c prad˙ ni, pierwotna natura zwykłych ludzi, jest wła´nie taka jak to. ˛ s´ z s Szlachetni i uczeni słuchacze, kiedy przychodzi wielki deszcz, ro´liny i drzewa o płytkich s korzeniach wywracaja si˛ całkowicie, i nie moga ju˙ urosna´ wi˛ ksze. Tak samo jest z oso˛ e ˛ z ˛c e bami o małych zdolno´ciach, kiedy słysza t˛ natychmiastowa doktryn˛ . Zasadniczo, kto´ taki s ˛ e ˛ e s posiada madro´c prad˙ ni i pod tym wzgl˛ dem nie ró˙ ni si˛ niczym od osoby wielkiej madro´ci. ˛ s´ z e z e ˛ s Jak wi˛ c dzieje si˛ to, ze słyszy on Dharm˛ i nie dochodzi w naturalny sposób do przebudzee e ˙ e nia? Powodem jest to, ze posiada wypaczone poglady, gł˛ boko zakorzenione przesady, wielkie ˙ ˛ e ˛ obcia˙ enia i niepokoje. Sa one podobne do ogromnych chmur zaciemniajacych sło´ ce; kiedy ˛z ˛ ˛ n ´ nie ma wiatru który by je odegnał, swiatło słoneczne nie pojawia si˛ . e Tak wi˛ c, równie˙ madro´c prad˙ ni nie jest ani wielka ani mała, lecz jedynie z powodu e z ˛ s´ z ułudy we własnych umysłach ludzi dzieje si˛ tak, ze nie urzeczywistniaja jej identycznie. Umysł e ˙ ˛ poddany ułudzie patrzy na zewnatrz siebie w poszukiwaniu Buddy, nie u´wiadamiajac sobie ˛ s ˛ jeszcze, ze jego własna natura /b˛ dzie Budda/. Oto co oznacza posiada´ małe zdolno´ci. Je˙ e ˛ c s zeli chcecie by´ otwarci dla urzeczywistnienia szkoły Natychmiastowej, nie nastawiajcie si˛ ˙ c e na praktyki zewn˛ trzne, lecz przez cały czas pozwalajcie powstawa´ tylko takim doskonałym e c wgladom w swój własny umysł, aby niepokoje i troski nie były zdolne do ich zanieczyszczenia. ˛ W ten sposób urzeczywistnia si˛ swoja własna natur˛ . e ˛ ˛ e Szlachetni i uczeni słuchacze, nie przebywajcie wewnatrz czy na zewnatrz. Niech /wasze ˛ ˛ my´li/ przychodza i odchodza swobodnie. Je˙ eli jeste´cie w stanie pozby´ si˛ uprzedzonego s ˛ ˛ z s c e umysłu [. . .] je˙ eli potraficie zrozumie´ dokładnie bez zadnych przeszkód [. . .] je˙ eli potraficie z c ˙ z praktykowa´ Dharm˛ w taki sposób, wówczas /wasz umysł/ nie ró˙ ni si˛ zasadniczo od Sutry c e z e Prad˙ ni. z Szlachetni i uczeni słuchacze, wszystkie sutry oraz cała literatura wi˛ kszych i mniejszych e wozów, tak jak i dwana´cie cz˛ sci kanonu, zostały sformułowane z powodu ludzkich potrzeb! s e´ Dlatego wasza natura osiagnie niezachwiane i wła´ciwe rozumienie stosownie do waszej ma˛ s ˛ dro´ci. Gdyby nie było ludzi, nie powstałaby zadna z dziesi˛ ciu tysi˛ cy metod. Dlatego powinno s ˙ e e si˛ wiedzie´ , ze dziesi˛ c tysi˛ cy metod powstało dlatego, ze potrzebowali ich ludzie. Wszyste c ˙ e´ e ˙ kie sutry i literatura zaistniały z powodu przyczynowego pokrewie´ stwa z lud´ mi. Oczywi´cie, n z s w tych warunkach, b˛ da ludzie poddani niewiedzy, oraz inni, którzy sa madrzy; niewiedzacy e ˛ ˛ ˛ ˛ o małych zdolno´ciach, a madrzy o wielkich. s ˛ Kiedy niewiedzacy zadaja pytania madrym, madrzy przedstawiaja im doktryn˛ . Je˙ eli nie˛ ˛ ˛ ˛ ˛ e z wiedzacy człowiek zdoła nagle osiagna´ przebudzenie i je´li jego umysł natychmiast si˛ otwo˛ ˛ ˛c s e rzy, wówczas nie b˛ dzie si˛ w niczym ró˙ ni´ od madrego. Szlachetni i uczeni słuchacze, je˙ eli e e z c ˛ z nie ma przebudzenia, wówczas Budda jest po prostu zwykła osoba. Ale je´li przebudzenie za˛ ˛ s istnieje, w chwili jednej my´li, zwykła osoba jest Budda. Wiedzac tedy, i˙ wszystkie dziesi˛ c s ˛ ˛ z e´ tysi˛ cy metod jest w samym umy´le, dlaczego nie wgladacie natychmiast z wn˛ trza samego e s ˛ e umysłu w prawdziwa tako´c własnej natury? ˛ s´ Sutra Sila Bodhisattwy mówi: „Nasza własna natura jest pierwotnie jasna i spokojna. Je– 14 –

Prad˙ nia z

zeli urzeczywistnimy sam umysł i wejrzymy w jego natur˛ , wówczas wszyscy osiagniemy stan ˙ e ˛ Buddy”, Sutra Wimalakirtiego mówi: „W chwili całkowitego i przyjmujacego pojmowania po˛ jawia si˛ jasno´c i spokój pierwotnego umysłu”. e s´ Szlachetni i uczeni słuchacze, kiedy byłem z Piatym Patriarcha, musiałem jedynie usły˛ ˛ sze´ o tym umy´le, aby przebudzi´ si˛ natychmiast i od razu postrzec tako´c mojej pierwotnej c s c e s´ natury. Dlatego przyszedłem szerzy´ doktryn˛ tej szkoły, dzi˛ ki której ucze´ Dharmy mo˙ e c e e n z natychmiast przebudzi´ si˛ ku bodhi [. . .] dzi˛ ki której wglada w swój własny umysł i wic e e ˛ dzi wewnatrz siebie swoja własna pierwotna natur˛ . Je˙ eli nie urzeczywistnicie jej dla siebie, ˛ ˛ ˛ ˛ e z powinni´cie poszuka´ madrego doradcy, który obja´ni najwy˙ sza doktryn˛ i skieruje was na s c ˛ s z ˛ e wła´ciwa scie˙ k˛ . s ˛´ z e Taki madry doradca b˛ dzie posiadał z wami wielkie przyczynowe powinowactwo. Jest tak, ˛ e poniewa˙ to co nazywamy doradzaniem, jest uczeniem i prowadzeniem /osoby/ ku urzeczywistz nieniu jej własnej natury i dlatego madry doradca musi umie´ zr˛ cznie zastosowa´ wszystkie ˛ c e c ´ odpowiednie metody. Wszyscy Buddowie trzech swiatów, tak jak i dwana´cie cz˛ sci kanonu, s e´ znajduja si˛ w naszej własnej naturze; sa tam od poczatku w swojej cało´ci, a jednak kto´ mo˙ e ˛ e ˛ ˛ s s z nie by´ w stanie urzeczywistni´ tego dla siebie. Wówczas konieczne jest wyszukanie madrego c c ˛ doradcy w celu okazania tego, zanim urzeczywistnienie b˛ dzie mo˙ liwe. e z Lecz je˙ eli kto´ urzeczywistnił to sam, nie musi polega´ na zewn˛ trznej pomocy. Jednak˙ e, z s c e z je´li jaka´ osoba wcia˙ posiada przesady, ale twierdzi, ze dzi˛ ki madro´ci swojego doradcy s s ˛z ˛ ˙ e ˛ s b˛ dzie mogła osiagna´ wyzwolenie [. . .] To taki poglad jest równie˙ bezpodstawny. Dlaczego e ˛ ˛c ˛ z tak jest? Umysł istotnie posiada madro´c urzeczywistnienia siebie, ale je˙ eli nie przerywacie ˛ s´ z powstawania przesadów, złudze´ , nieuzasadnionych i pomieszanych my´li, wówczas chocia˙ ˛ n s z nawet byli´cie uczeni przez madrego doradc˛ , wasze wyzwolenie jest nadal niemo˙ liwe. Jeds ˛ e z nak˙ e, je˙ eli wasza obserwacja dokonuje si˛ przy szlachetnych pogladach, z tako´cia i prad˙ nia, z z e ˛ s ˛ z ˛ wszystkie nieuzasadnione my´li w jednej chwili dobiegna kresu. Je˙ eli poznacie wasza własna s ˛ z ˛ ˛ natur˛ , to urzeczywistniwszy ja, bezpo´rednio osiagniecie stan Buddy. e ˛ s ˛ Szlachetni i uczeni słuchacze, poprzez obserwowanie swoich my´li przy pomocy prad˙ ni, s z poprzez całkowite ich zrozumienie wewnatrz i na zewnatrz, mo˙ na pozna´ swój pierwotny ˛ ˛ z c umysł. Je˙ eli kto´ pozna swój pierwotny umysł, wówczas b˛ dzie on fundamentalnie wyzwoz s e lony. Je˙ eli kto´ osiagnie wyzwolenie, wówczas osiaga spokojna równowag˛ prad˙ ni, która jest z s ˛ ˛ ˛ e z ‘nie-my´la’. s ˛ Co oznacza ‘nie-my´l’? Je˙ eli widzicie cokolwiek, a wasz umysł nie ulega skalaniu lub s z przywiazaniu do tego [. . .] jest to zwane ‘nie-my´la’. Powinni´cie praktykowa´ to wsz˛ dzie, ˛ s ˛ s c e nie b˛ dac jednak˙ e przywiazani gdziekolwiek. Musicie jedynie uspokoi´ pierwotny umysł, tak, e ˛ z ˛ c aby sze´c zmysłów działajacych przez sze´c otworów dla zetkni˛ cia si˛ z sze´cioma jako´ciami, s´ ˛ s´ e e s s było bez zanieczyszczenia i bez rozpraszania, aby my´li przychodziły i odchodziły same przez s si˛ ; albowiem dzi˛ ki posługiwaniu si˛ madro´cia nie istnieje blokowanie. Oto spokojna równoe e e ˛ s ˛ waga prad˙ ni oraz naturalne wyzwolenie. Taka jest praktyka ‘nie-my´li’. Lecz je´li nie my´licie z s s s w ogóle o niczym, i od razu gdyby powstały nakazujecie waszym my´lom znika´ , oznacza to s c bycie zwiazanym w supeł przez doktryn˛ i zwane jest t˛ pym pogladem. ˛ e e ˛ Szlachetni i uczeni słuchacze, ten kto urzeczywistnia doktryn˛ ‘nie-my´li’, całkowicie poje s

– 15 –

Prad˙ nia z

muje dziesi˛ c tysi˛ cy rzeczy. Ten, kto urzeczywistnia doktryn˛ ‘nie-my´li’ widzi wszystkie e´ e e s Krainy Buddy. Ten, kto urzeczywistnia doktryn˛ ‘nie-my´li’, osiaga Stan Buddy. e s ˛ Szlachetni i uczeni słuchacze, gdyby ci z przyszłych pokole´ , którzy otrzymaja moje dokn ˛ tryny, praktykowali t˛ dyscyplin˛ natychmiastowej szkoły razem z innymi o tych samych poe e gladach, i gdyby równie˙ slubowali opiekowa´ si˛ naukami, tak jakby słu˙ yli samemu Buddzie ˛ z´ c e z przez wszystkie swoje zywoty bez zawracania z drogi, wówczas z pewno´cia b˛ da mogli osia˙ s ˛ e ˛ ˛ gna´ rang˛ m˛ drców. Chocia˙ konieczne było przekazanie nauk od poprzednich Patriarchów do ˛c e e z obecnych, poprzez ezoteryczny przekaz poucze´ , jednak˙ e nie ukrywamy prawdziwych dokn z tryn. Tym, którzy nie utrzymuja tych samych pogladów czy praktyk lub którzy nale˙ a do innego ˛ ˛ z˛ wyznania, nie przekazujcie poucze´ . Takie działanie jest nie tylko uwłaczajace dla pierwotn ˛ nych nauczycieli, ale równie˙ nie przyniosłoby zadnego ostatecznego po˙ ytku. Obawiam si˛ , z ˙ z e ze moga by´ ignoranci nie posiadajacy zrozumienia, którzy b˛ da zle mówi´ o naszej doktrynie, ˙ ˛ c ˛ e ˛´ c i poprzez to na sto kalp i tysiac zywotów zdusza ziarna natury Buddy. ˛ ˙ ˛ Szlachetni i uczeni słuchacze, posiadam poemat o tym co bezkształtne, który wszyscy z was powinni rozumie´ i recytowa´ niezale˙ nie od tego czy jeste´cie lud´ mi swieckimi czy mnic c z s z ´ chami. Lecz nie zapominajcie o praktykowaniu go, poniewa˙ je˙ eli nie b˛ dziecie go praktykoz z e wali dla siebie, bezu˙ ytecznym b˛ dzie pami˛ ta´ tylko same słowa. z e e c Słuchajcie mojego poematu: Mówi´ ze zrozumieniem i pojmowa´ tak˙ e w umy´le c c z s To by´ jak sło´ ce na czystym niebie. c n Dzi˛ ki otrzymaniu przekazu doktryny wgladania w nasza własna natur˛ , e ˛ ˛ ˛ e ´wiata, oraz usuna´ przesadne wyobra˙ enia. Mo˙ emy zosta´ wybawieni z tego s z c ˛c ˛ z Doktryna sama w sobie nie jest szybka ani wolna, Szybko´c i powolno´c znajduja si˛ jedynie w przechodzeniu ludzi od ułudy ku s´ s´ ˛ e przebudzeniu. Lecz co do sposobu wgladania w swoja natur˛ , ˛ ˛ e Nawet osoba najbardziej nie´wiadoma nie mo˙ e powiedzie´ , ze go nie rozumie. s z c ˙ Chocia˙ doktryna obja´niana jest na dziesi˛ c tysi˛ cy sposobów, z s e´ e Ko´ cowa zasada jest ostatecznie tylko jedna. n Tym bardziej wi˛ c po´ród ciemnych godzin niepokojów, e s ´ Powinni´my posiada´ zawsze wschodzace, słoneczne swiatło madro´ci. s c ˛ ˛ s Przy pogladach wypaczonych, zjawiaja si˛ niepokoje. ˛ ˛ e ´ Lecz przy pogladach szlachetnych, znikaja bez sladu. ˛ ˛ Kiedy nie musimy u˙ ywa´ ani wypaczonych ani szlachetnych pogladów, z c ˛ Wówczas istnieje czysto´c i spokój bez skazy. s´ Pierwotnie Bodhi znajduje si˛ wewnatrz naszej własnej natury, e ˛ Lecz je´li wyobra˙ amy sobie, ze je posiadamy, natychmiast ulegamy ułudzie. s z ˙ – 16 –

Prad˙ nia z

´ Po´rodku złudze´ ucisz umysł, poprzez nie sciganie ich, s n Poniewa˙ tylko czysty, szlachetny umysł jest poza trzema ograniczeniami. z Kiedy ludzie praktykuja Dharm˛ , ˛ e Nie powinni pozwoli´ , aby cokolwiek stan˛ ło na ich drodze. c e Je˙ eli stale b˛ dziemy szukali swoich własnych bł˛ dów, z e e B˛ dziemy w jedno´ci z Dharma. e s ˛ Wszystkie istoty z natury maja swoja własna Dharm˛ , ˛ ˛ ˛ e A zadna z nich nie jest przeszkoda dla innej. ˙ ˛ Lecz je˙ eli ludzie zaniedbaja swoja wewn˛ trzna Dharm˛ i b˛ da szukali jej gdzie z ˛ ˛ e ˛ e e ˛ indziej, B˛ da przechodzili przez całe swoje zywoty bez urzeczywistnienia jej. e ˛ ˙ Je˙ eli pozwolimy czasowi naszego zycia upłyna´ bezcelowo jak falom, z ˙ ˛c W ko´ cu nie zostanie nam nic oprócz wyrzutów wobec siebie samych. n Je´li pragniemy osiagna´ urzeczywistnienie prawdziwej Dharmy, s ˛ ˛c Szlachetna praktyka poprowadzi nas wprost ku niej. Jednak˙ e je´li nie b˛ dziemy zwa˙ a´ na Dharm˛ , z s e z c e B˛ dziemy chodzi´ w mroku i nie ujrzymy jej. e c Je˙ eli b˛ dziemy prawdziwie praktykowa´ Dharm˛ , z e c e To nie znajdziemy bł˛ du gdziekolwiek. e Je˙ eli dostrzegamy niedoskonało´ci innych, z s Nasze krytyki same w sobie sa przejawami naszych własnych bł˛ dów. ˛ e Inni moga si˛ myli´ , lecz my nie krytykujmy, ˛ e c Gdy˙ je´li krytykujemy, ju˙ jeste´my w bł˛ dzie. z s z s e Musimy tylko uwolni´ si˛ od naszych cenzorskich umysłów, c e By rozpocza´ usuwanie naszych skala´ oraz niepokojów. ˛c n Kiedy umysł nie zajmuje si˛ ju˙ wi˛ cej upodobaniami i niech˛ ciami, e z e e Wówczas jest spokojny, tak jak gdyby´my spali z całkowicie wyprostowanymi nos gami. Je˙ eli chcemy móc pomaga´ innym, z c Musimy sami posiada´ zdolno´c pomocy otwartego umysłu. c s´ Aby nie pozwoli´ innym zywi´ watpliwo´ci, c ˙ c ˛ s Nasza własna natura musi by´ od nich całkowicie wolna. c Dharma Buddyzmu stosowana jest po´rodku naszego zwykłego zycia, s ˙ ´ I przez to nie jest oddzielona od naszej zwykłej swiadomo´ci. s Poszukiwanie madro´ci poprzez odrzucanie swoich osobistych obowiazków, ˛ s ˛ To poszukiwanie rogów królika. Poglady, które wyzwalaja to szlachetne poglady. ˛ ˛ ˛ – 17 –

Prad˙ nia z

´ Stronnicze poglady wia˙ a nas z tym swiatem. ˛ ˛z ˛ Kiedy całkowicie usun˛ li´my stronnicze poglady a równie˙ opu´cili´my szlae s ˛ z s s chetne, Wówczas madro´c własnej natury pojawi si˛ w pełni. ˛ s´ e Jest to poemat natychmiastowej szkoły, I zwany jest równie˙ – Wielka Łodzia Dharmy. z ˛ ˛ Poddani ułudzie moga wiele razy słucha´ sutr, ˛ c Lecz to ich nie uwolni od rozlicznych przeszkód. Jednak˙ e, gdy si˛ przebudza ku madro´ci Bodhi, to znajda si˛ natychmiast w zgoz e ˛ ˛ s ˛ e dzie z Dharma. ˛ Mistrz mówił dalej. — Dzisiaj w klasztorze Ta Fan wyło˙ yłem t˛ natychmiastowa doktryn˛ . Oby wszystkie z e ˛ e ´ istoty w tym swiecie Dharmy, słyszac te słowa, wejrzały w swoje prawdziwe natury i stały si˛ ˛ e Buddami. ´ Kiedy prefekt Wei i jego urz˛ dnicy, taoi´ci i osoby swieckie, usłyszeli słowa Mistrza, nie e s było mi˛ dzy nimi takiego, którego umysł nie zostałby przebudzony. Zgodnie oddali cze´c, móe s´ wiac: „To naprawd˛ cudowne! Któ˙ by pomy´lał, ze w Ling Nan mógł narodzi´ si˛ Budda”. ˛ e z s ˙ c e

– 18 –

Rozwianie watpliwo´ci ˛ s

Rozdział III Rozwianie watpliwo´ci ˛ s
Pewnego dnia prefekt Wei zwołał wielkie zgromadzenie razem z mistrzem, w celu spo˙ yz cia bezmi˛ snego posiłku. Przy ko´ cu posiłku prefekt poprosił mistrza o zaj˛ cie tronu i razem e n e z urz˛ dnikami pa´ stwowymi, uczonymi oraz lud´ mi swieckimi, z szacunkiem zwrócił si˛ do e n z ´ e niego, mówiac: ˛ — Słyszeli´my jak obja´niałe´ doktryn˛ , która w istocie nie mo˙ e by´ pomy´lana ani uj˛ ta s s s e z c s e w słowa. Wcia˙ jeszcze mamy nieco pomniejszych watpliwo´ci i chcieliby´my aby´ w swoim ˛z ˛ s s s wielkim współczuciu zechciał je nam szczegółowo wyja´ni´ . s c Mistrz odpowiedział: — Je˙ eli macie jakie´ watpliwo´ci, zapytajcie po prostu, a ja od razu wyja´ni˛ . z s ˛ s s e Pan Wei powiedział wówczas: — Czy˙ to co obja´niałe´ nie jest doktryna wielkiego mistrza Bodhidharmy? z s s ˛ — Tak — powiedział mistrz. — Słyszałem — powiedział prefekt — ze kiedy Bodhidharma po raz pierwszy zaczał na˙ ˛ 1 , cesarz zapytał go, mówiac „Przez całe moje zycie budowałem wraca´ cesarza Wu z Liang c ˛ ˙ ´ ˛ swiatynie, pomagałem mnichom, udzielałem im datków i zywiłem ich. Jaka cnot˛ zasługi2 zy˙ ˛ e skałem?”. Bodhidharma odpowiedział: „W rzeczywisto´ci, nie ma zadnej cnoty zasługi”. Nie s ˙ rozumiem jeszcze tej zasady i chciałbym aby´ mógł mi ja wyja´ni´ . s ˛ s c Mistrz odpowiedział: — Oczywi´cie, ze nie ma zadnej cnoty zasługi. Nie watp w słowa Starego M˛ drca. Umysł s ˙ ˙ ˛ e cesarza Wu był niewła´ciwie nakierowany; nie rozumiał on prawdziwej doktryny. Budowa´ s c ´ ˛ swiatynie, wspomaga´ mnichów, udziela´ datków i przygotowywa´ bezmi˛ sne posiłki, zwane c c c e 3 , a nie powinno si˛ myli´ dobrego losu z cnota zasługi. jest poszukiwaniem dobrego losu e c ˛ W Dharmakaji, cnota zasługi nie polega na pracy dla dobrego losu. Mistrz mówił dalej. — Urzeczywistnienie swej natury jest zasługa; bycie zrównowa˙ onym jest cnota. Kiedy nie ˛ z ˛
Wu z Liang panował jako cesarz Chin przez okres czterdziestu o´miu lat, od 502 do 550 roku n.e., s w czasie dynastii Liang, która trwała od 502 do 556 roku n.e. 2 Cnota zasługi. Pierwszy z dwóch chi´ skich znaków oznacza: zasług˛ , chwalebno´ c; drugi: cnot˛ , doskonało´ c n e s´ e s´ moralna. W terminologii buddyjskiej ma to pewne specjalne znaczenia. Cnota zasługi mie´ci w sobie nie tylko to, ˛ s ze maja miejsce dobroczynne działania, bez jakiegokolwiek spodziewania si˛ nagrody, ale równie˙ wewn˛ trzne ˙ ˛ e z e zasługi, które maja zwiazek z wyzwoleniem umysłu z wszelkich przywiaza´ , złudze´ i bł˛ dnych pogladów w celu ˛ ˛ ˛ n n e ˛ osiagni˛ cia jego pierwotnego, czystego stanu jasno´ci i spokoju. Jest to cz˛ sto mylone, jak robił to cesarz Wu, z bo˛ e s e gactwem i cnota. Jest to zwykłe spełnianie dobrych uczynków, z którymi jest zwiazany pewien stopie´ oczekiwania ˛ ˛ n nagrody. Poniewa˙ ta nagroda jest zazwyczaj dobry los, jest to nazywane okre´leniem, które mo˙ na przetłumaczy´ z ˛ ˛ s z c jako „cnot˛ karmiczna”. Ale najwa˙ niejszym faktem jest to, ze tym działaniom nie towarzyszy dyscyplina umye ˛ z ˙ słu, nie moga wi˛ c by´ one nazwane cnota zasługi, która jest przedmiotem rozprawy Patriarchy. Dla wyja´nienia ˛ e c ˛ s tych ró˙ nych kwestii posługujemy si˛ raczej pełnym terminem cnoty zasługi, ni˙ po prostu zasługami, poniewa˙ z e z z wa˙ nym jest aby te ró˙ nice zostały jasno zrozumiane. z z 3 Poszukiwanie dobrego losu. Spełnianie dobrych uczynków, poprzez które kto´ poszukuje nagrody w swojej s doczesnej egzystencji.
1 Cesarz

– 19 –

Rozwianie watpliwo´ci ˛ s

ma zahamowa´ w strumieniu my´li, kiedy stale urzeczywistniacie pierwotna natur˛ , kiedy robin s ˛ e cie to prawdziwie, rzeczywi´cie i gł˛ boko, jest to zwane cnota zasługi. Zasługa jest wewn˛ trzna s e ˛ ˛ e pokora umysłu, cnota szlachetne post˛ powanie. Posiadanie własnej natury jako pewnej pod˛ e stawy dziesi˛ ciu tysi˛ cy dharm jest zasługa. Cnota jest gdy umysł w swej pełni nie czepia si˛ e e ˛ ˛ e my´li. Nie odchodzenie od swojej własnej natury jest zasługa, reagowanie na okoliczno´ci bez s ˛ s przywiazywania si˛ jest cnota. Je˙ eli pragniesz mie´ cnot˛ zasługi w zgodzie z Dharmakaja, ˛ e ˛ z c e ˛ musisz jedynie post˛ powa´ za ta metoda. Jest to bowiem prawdziwa cnota zasługi. e c ˛ ˛ Je˙ eli kto´ praktykuje cnot˛ zasługi to nie ma on nigdy uwłaczajacych my´li, ale zawsze z s e ˛ s działa z szacunkiem dla wszystkiego. Umysł zawsze poni˙ ajacy innych nie jest wolny od egotyz ˛ zmu. Oczywi´cie oznacza to bycie bez zasługi. Je˙ eli czyja´ własna natura jest podległa ułudzie s z s i nie jest urzeczywistniona, jest to oczywi´cie bycie pozbawionym cnoty, poniewa˙ jest faktem, s z ze ego samo z siebie jest z natury wyniosłe. Zawsze patrzy ono na wszystko z góry. ˙ Dlatego, uczeni i szlachetni słuchacze, kiedy my´li przepływaja bez zahamowania, jest to s ˛ zasługa; kiedy umysł działa w równowadze jest to cnota. Dyscyplina własnej natury jest zasługa; dyscyplina czyjego´ własnego ciała jest cnota. Aby posia´c cnot˛ zasługi musicie wej˛ s ˛ ˛s ´ e rze´ w swoja własna natur˛ ; nie osiagniecie jej poprzez dobroczynno´c dla mnichów. Dlatego c ˛ ˛ e ˛ s´ dobry los ró˙ ni si˛ od cnoty zasługi. Cesarz Wu nie rozumiał prawdziwej zasady, a tym który z e si˛ mylił nie był nasz mistrz-Patriarcha (Bodhidarma). e Prefekt ponownie zapytał, mówiac: ˛ ´ — Cz˛ sto spotykam mnichów i osoby swieckie, którzy recytuja „Amitabha”4 , chcac nae ˛ ˛ 5 . Wasza Czcigodno´ c mógłby to omówi´ ? Czy mo˙ na si˛ tam rodzi´ si˛ w Zachodnim Raju c e s´ c z e narodzi´ czy te˙ nie? Chciałbym aby´ rozwiał moje watpliwo´ci. c z s ˛ s Mistrz powiedział: — Panie Prefekcie, posłuchaj prosz˛ uwa˙ nie tego co mam ci do powiedzenia. W mie´cie e z s Srawasti6 Buddha wypowiedział sutr˛ , która dawała wskazania odnoszace sie do Zachodniego e ˛ Raju i czyniła jasnym to, ze podró˙ tam nie jest sprawa odległo´ci. Z dosłownego punktu wi˙ z ˛ s dzenia, mówi si˛ , ze jest on oddalony o dziesi˛ c wan (dziesi˛ c tysi˛ cy) i osiem tysi˛ cy li, ale e ˙ e´ e´ e e 7 , oraz o´ miu złudze´ 8 wewnatrz nas, i to w istocie odnosi si˛ to do dziesi˛ ciu rodzajów zła e e s n ˛
Odnosi si˛ do Buddhy o niesko´ czonych doskonało´ciach. Jedna z tych doskonało´ci jest spokój e n s ˛ s umysłu. Był on zawsze kojarzony z Zachodem i stad przyszła koncepcja Zachodniego Raju. Niektórzy wierza, ze ˛ ˛ ˙ powtarzanie jego imienia da pewne wsparcie w uspokojeniu własnego umysłu danej osoby. Rozszerzenie tej dyscyplinarnej pomocy prowadziło wielu ludzi do wiary, ze samo stałe powtarzanie tego imienia spowoduje w rezultacie ˙ czyje´ narodziny w Zachodnim Raju. Oczywi´cie, Patriarcha wykazał bł˛ dno´c takiego rozumienia. s s e s´ 5 Zachodni Raj ma ogólny zwiazek z miejscem buddyjskiego nieba. Dosy´ interesujacym jest, ze pochodzenie ˛ c ˛ ˙ terminu wynikło z podró˙ y Buddhy na zachód, kiedy opu´cił pałac dla poszukiwania i osiagni˛ cia o´wiecenia. z s ˛ e s Przebywał nadal na Zachodzie, kiedy przemawiał. Tak wi˛ c Zachodni Raj jest równie˙ synonimem osiagni˛ cia e z ˛ e o´wiecenia lub osiagni˛ cia stanu Buddhy. s ˛ e 6 Staro˙ ytne miasto i królestwo o pi˛ cset li na północny zachód od Kapilawastu, obecnie Rapetmapet, na połuz e´ dnie od rzeki Rapty. Uwa˙ a si˛ , ze znajdowało si˛ w północnym Kosala. D˙ etawana była umiejscowiona w tym z e e z rejonie. 7 Dasiakusiala, dziesi˛ cioma rodzajami sa: zabijanie, kradzie˙ , cudzołóstwo, kłamanie, dwulicowo´ c, oszczere ˛ z s´ stwo, ordynarne wyra˙ anie si˛ , chciwo´c, gniew, stronnicze poglady. z e s´ ˛ 8 Odnosi si˛ to do o´ miu niewła´ ciwych lub stronniczych działa´ , przeciwie´ stwo o´ miu szlachetnych. e s s n n s
4 Amitabha.

– 20 –

Rozwianie watpliwo´ci ˛ s

jest tym co rozumiane jest poprzez mówienie o tym jako o odległo´ci. Mo˙ e to by´ nazwane s z c odległym z powodu czyich´ płytkich korzeni. Mo˙ e to by´ nazwane bliskim z powodu czys z c jego´ wzniosłego rozumienia. Chocia˙ istnieja te dwa rodzaje ludzi, nie ma dwóch rodzajów s z ˛ Dharm. Ludzie ró˙ nia si˛ w czasie pomi˛ dzy ułuda a przebudzeniem, poniewa˙ istnieje powolz ˛ e e ˛ z no´c i szybko´c w osiaganiu. Ludzie pogra˙ eni w ułudzie odwołuja si˛ do imienia Amitabhy, s´ s´ ˛ ˛z ˛ e poszukujac narodzenia si˛ tam (tj. w Zachodnim Raju), ale osoba przebudzona sama ucisza ˛ e umysł. Dlatego Buddha mówi „Kiedy czyj´ umysł stał si˛ cichy, wówczas jest tam spokój stanu s e Buddhy”. Panie Prefekcie, jaka´ osoba mo˙ e znajdowa´ si˛ na Wschodzie, ale je˙ eli jej umysł jest s z c e z spokojny, wówczas nie ma tam bł˛ du. Lecz chocia˙ by nawet jaka´ osoba znajdowała si˛ na e z s e Zachodzie, je˙ eli jej umysł nie jest spokojny, wówczas tkwi ona wcia˙ w bł˛ dzie. Oto osoba z ˛z e znajdujaca si˛ na Wschodzie. Tkwi ona w bł˛ dzie i wzywa imi˛ Amitabhy poszukujac narodzin ˛ e e e ˛ w Zachodnim Raju. Oto osoba znajdujaca si˛ na Zachodzie. Równie˙ tkwi w bł˛ dzie, ale gdzie˙ ˛ e z e z mo˙ e poszukiwa´ narodzin poprzez wzywanie imienia Amitabhy? z c Ludzie nie´wiadomi nie rozumieja swojej własnej natury i nie wiedza, ze Kraina Spokoju s ˛ ˛ ˙ znajduje si˛ wewnatrz ich własnego ciała i dlatego to pragna pój´c na Wschód lub te˙ pragna e ˛ ˛ s´ z ˛ pój´c na Zachód. Ale dla osoby o´wieconej wszystkie miejsca sa takie same. Dlatego Buddha s´ s ˛ mówi „bad´ zadowolony i ciesz si˛ w jakimkolwiek by´ nie był miejscu”. Niech nic bezwarto˛z e s ´ sciowego nie wchodzi, ani nie powstaje w twoim umy´le, Panie Prefekcie, a wówczas wejdziesz s na drog˛ Zachodniego Raju, który nie jest daleko. Ale je˙ eli b˛ dziesz hołubił umysł niecnotliwy e z e to cho´ by´ wzywał imi˛ Buddhy, trudno ci b˛ dzie si˛ tam narodzi´ . c s e e e c Teraz chciałbym powiedzie´ wszystkim uczonym i szlachetnym słuchaczom, ze najpierw c ˙ poprzez usuni˛ cie dziesi˛ ciu rodzajów zła przeb˛ dziecie dziesi˛ c tysi˛ cy li, a nast˛ pnie, kiedy e e e e´ e e usuniecie osiem bł˛ dów, przeb˛ dziecie pozostałe osiem tysi˛ cy. Kiedy b˛ dziecie urzeczywiste e e e nia´ prawdziwa natur˛ w ka˙ dej my´li i b˛ dziecie stale praktykowali opanowanie, dostaniecie c ˛ e z s e si˛ tam w mgnieniu oka i w ten sposób ujrzycie Amitabh˛ . Jednym co musicie zrobi´ to prake e c e s ˛z c tykowa´ dziesi˛ c cnót9 , tak wi˛ c, dlaczego mieliby´cie dalej da˙ y´ do narodzin w Zachodnim c e´ Raju? Je˙ eli nie poło˙ yli´cie kresu dziesi˛ ciu rodzajom zła w waszym umy´le, jaki Buddha was z z s e s powita? Ale je˙ eli potraficie urzeczywistni´ nie-powstawanie my´li natychmiastowej doktryny, z c s ujrzenie Zachodniego Raju zajmie wam jedynie chwil˛ . Ale, je˙ eli kto´, bez urzeczywistniee z s nia wzywa imi˛ Amithaby, aby szuka´ drogi do narodzin w odległym kraju, jak˙ e mógłby to e c z osiagna´ ? ˛ ˛c Ja i wy wszyscy, mo˙ emy przyby´ do Zachodniego Raju w ułamku chwili i zobaczy´ go z c c wprost przed naszymi oczami. Czy wszyscy chcecie widzie´ ? c Wszyscy pełni szacunku powiedzieli: — Je˙ eli mo˙ emy zobaczy´ go tutaj, dlaczego mieliby´my zyczy´ sobie przyszłego naroz z c s ˙ c dzenia si˛ tam? Chcieliby´my, aby Wasza Wielebno´c, w swym współczuciu i wyrozumiało´ci, e s s´ s zechciał odsłoni´ Zachodni Raj, tak, aby wszyscy mogli go zobaczy´ . c c
dobrych cech lub cnót definiowanych jest jako nieobecno´c my´li dziesi˛ ciu rodzajów zła s´ s e (patrz: dziesi˛ c rodzajów zła). Dziesi˛ cioma cnotami sa równie˙ : synowskie po´wi˛ cenie, braterstwo, lojalno´c, e´ e ˛ z s e s´ bycie godnym zaufania, zyczliwo´c, wielkoduszno´c, oszcz˛ dno´c, skromno´c, zdecydowanie i stało´c. ˙ s´ s´ e s´ s´ s´
9 Dziesi˛ c e´

– 21 –

Rozwianie watpliwo´ci ˛ s

Mistrz powiedział: — Fizyczne ciało ka˙ dej zwykłej osoby jest miastem, którego bramami sa oczy, uszy, nos z ˛ i j˛ zyk. Na zewnatrz istnieje pi˛ c bram, a wewnatrz jest brama intelektu. Umysł jest miejscem, e ˛ e´ ˛ a własna natura jest królem, który zamieszkuje na podło˙ u umysłu. Kiedy jest tam własna naz tura, jest tam król; kiedy ona odchodzi, odchodzi król. Kiedy si˛ tam znajduje, umysł i ciało e zyja, ale kiedy odchodzi, umysł i ciało zanikaja. Stan Buddhy pochodzi z kultywowania wła˙ ˛ ˛ snej natury wewnatrz nas. Nie poszukujcie jej na zewnatrz ciała. Kiedy wasza własna natura jest ˛ ˛ podległa ułudzie, jeste´cie zwykłymi lud´ mi; ale kiedy wasza własna natura jest przebudzona s z i czujna, jeste´cie Buddhami. s Posiada´ współczucie i wyrozumiało´c, to by´ Awalokite´wara10 . Gotowo´c słu˙ enia i doc s´ c s ˛ s´ z 11 . Zy´ spokojnie to by´ Siakjamunim12 . By´ zrów˙ c broczynno´c sa zwane Mahasthama-prapta s´ ˛ c c nowa˙ onym to by´ Amitabha. Rozró˙ nianie „twoje-i-moje” to góra Meru. Bł˛ dne my´lenie to z c ˛ z e s woda oceanu, a nami˛ tno´ci to fale. Pragnienie krzywdzenia innych jest złym smokiem. Chcie s wo´c i gniew sa czy´ccami. Głupoty i przywiazania sa zwierz˛ tami. s´ ˛ s´ ˛ ˛ e Szlachetni i uczeni słuchacze, praktykujcie stale dziesi˛ c cnót, a niebia´ ski swiat pojawi sie. e´ n ´ Usu´ cie rozró˙ nianie „twoje-i-moje”, a góra Meru zostanie obalona. Wyrzu´ cie bł˛ dne my´li, n z c e s a ocean wyschnie. Uwolnijcie si˛ z nami˛ tno´ci oraz zmartwie´ , a fale si˛ uspokoja. Zapoe e s n e ˛ mnijcie o pragnieniu krzywdzenia, a ryby i smoki wymra. Kiedy na terenie waszego własnego ˛ umysłu przebudzicie sie ku naturze swoisto´ci, rozbły´nie tam wielka jasno´c promieniujaca s s s´ ˛ czysto i pogodnie przez sze´c bram zmysłów i rozpraszajac sze´c sfer pragnienia. Kiedy własna s´ ˛ s´ natura promieniuje wewnatrz, trzy trucizny zostaja natychmiast usuni˛ te; czy´cce i wszystkie ˛ ˛ e s´ złe uczynki zostaja od razu rozproszone. Rozumie´ jasno w ten sposób to co wewn˛ trzne i co ˛ c e zewn˛ trzne, nie ró˙ ni si˛ niczym od przebywania w Zachodnim Raju. Lecz je´li nie praktykue z e s jecie tej dyscypliny, jak˙ e mogliby´cie tam dotrze´ ? z s c Słyszac te słowa, wszyscy obecni, wejrzeli natychmiast w swoja prawdziwa natur˛ i zło˙ yli ˛ ˛ ˛ e z gł˛ bokie uszanowanie mistrzowi, chwalac: e ˛ — Zaprawd˛ , to jest cudowne! Uczy´ my wszechogarniajacy slub — za´piewali — by istoty e n ˛ ´ s ´ we wszystkich swiatach Dharmy usłyszały t˛ nauk˛ i bezpo´rednio osiagn˛ ły urzeczywistniee e s ˛ e nie. Mistrz powiedział: — Je˙ eli chcecie praktykowa´ , mo˙ ecie to robi´ zyjac ze swoja rodzina.13 Pój´cie do klaszz c z c˙ ˛ ˛ ˛ s
10 Awalokite´ wara, zwany równie˙ postrzegajacym d´ wi˛ ki albo elementy swiata. Jest to imi˛ Współczujacego ´ s z ˛ z e e ˛ Bodhisattwy, Kuan-Yin, cz˛ sto bł˛ dnie nazywanego Boginia Współczucia. Kuan-Yin znajduje si˛ po lewej stronie e e ˛ e triady Amidy, podczas gdy Mahasthamaprapta znajduje si˛ po prawej. e 11 Pierwszy z dwóch chi´ skich znaków tej nazwy oznacza: bala, sthaman, pot˛ g˛ , wpływ, władz˛ ; drugi, aspekt, n e e e okoliczno´ci. Oba razem oznaczaja: ‘ten, którego madro´c i siła si˛ ga wsz˛ dzie’; Mahasthamaprapta, tj. wielka s ˛ ˛ s´ e e siła, która osiagn˛ ła dojrzało´c. Jest to równie˙ imi˛ Bodhisattwy po prawej stronie Amitabhy. ˛ e s´ z e 12 Siakja jest nazwa plemienia Buddhy, muni oznacza m˛ drca; tak wi˛ c Siakjamuni jest Buddha lub ‘m˛ drcem ˛ e e ˛ e z plemienia Siakjów’. Był on synem Siudhodhany, władcy Kapilawastu na stokach wzgórz Nepalskich. Jego matka ˛ była Maja, która zmarła, gdy Buddha miał siedem lat. Był wychowywany przez jej siostr˛ Prad˙ apati. e z 13 To stwierdzenie oraz poemat o tym co bezkształtne, który Patriarcha nast˛ pnie wygłasza, podkre´ laja fakt, e s ˛ ze dana osoba mo˙ e praktykowa´ buddyzm nie przebywajac w klasztorze, poniewa˙ w rzeczywisto´ci buddyzm ˙ z c ˛ z s jest droga codziennego zycia. Ta zasada wydaje si˛ by´ zapomniana przez wielu ludzi i przez to powstało bł˛ dne ˛ ˙ e c ˛ e

– 22 –

Rozwianie watpliwo´ci ˛ s

toru nie jest rzecza konieczna. Móc praktykowa´ b˛ dac razem ze swoja rodzina, to tak jakby sie ˛ ˛ c e ˛ ˛ ˛ było Mieszka´ cem Wschodu o czystym umy´le. By´ w klasztorze, a jednak nie praktykowa´ , n s c c to tak jakby si˛ było Mieszka´ cem Zachodu o złym umy´le. Umysł musi jedynie by´ czysty e n s c i spokojny, i w ten sposób czyja´ własna natura znajdzie si˛ w Zachodnim Raju. s e Prefekt Wei zapytał ponownie: — W jaki sposób mo˙ na praktykowa´ zyjac ze swoja własna rodzina? Chciałbym aby´ z c ˙ ˛ ˛ ˛ ˛ s zechciał udzieli´ nam nieco poucze´ . c n Mistrz odpowiedział: — Mam dla was wszystkich wiersz o tym co bezkształtne. Musicie tylko wprowadzi´ go c w praktyk˛ a b˛ dziecie zawsze w tym samym miejscu co ja (tj. b˛ dziecie w klasztorze, gdzie e e e nauczam). Jednak˙ e, je´li nie wprowadzicie go w praktyk˛ , to mo˙ ecie ogoli´ swoje włosy z s e z c i opu´ci´ swoja rodzin˛ , lecz jaka korzy´c przyniesie to waszemu praktykowaniu Dharmy? s c ˛ e ˛ s´ Wiersz brzmi nast˛ pujaco: e ˛ Je˙ eli umysł jest spokojny, jaka jest potrzeba przestrzegania wskaza´ ? z n Je˙ eli macie prawy umysł, jaki jest po˙ ytek z praktykowania dhjany14 ? z z ˙ Zycie wdzi˛ czno´ci to osobiste opiekowanie si˛ ojcem i matka. e s e ˛ ˙ Zycie wielkoduszno´ci to równe współczucie dla przeło˙ onych i podwładnych. s z ˙ Zycie w szacunku to bycie w zgodzie zarówno ze starszymi jak i z młodszymi. ˙ Zycie cierpliwo´ci to nie sprzeczanie si˛ , kiedy inni sa w bł˛ dzie. s e ˛ e Je˙ eli wiercac drewno potrafisz wydoby´ ogie´ , to czerwony lotos z pewno´cia z ˛ c n s ˛ wyłoni si˛ z błota. e To co gorzko smakuje jest w rzeczywisto´ci u´mierzajacym lekarstwem; s s ˛ To co dra˙ ni ucho jest wła´nie szczera mowa. z s Gdy porzucisz bł˛ dy nieuchronnie wyłoni si˛ prad˙ nia, ale bronienie swoich brae e z ków odsłania podły umysł. Sp˛ dzajcie zawsze swoje dni na przebaczaniu i wielkoduszno´ci, poniewa˙ osiae s z ˛ gni˛ cie Dharmy nie polega po prostu na dawaniu pieni˛ dzy. e e Bodhi znajdziecie jedynie w umy´le, jaki wi˛ c po˙ ytek z szukania tajemnicy na s e z zewnatrz? ˛ Je˙ eli słuchacie mojego nauczania i jeste´cie w zgodzie z jego praktyka, niebiosa z s ˛ znajduja si˛ wprost przed waszymi oczami. ˛ e Mistrz powiedział ponownie: — Szlachetni i uczeni słuchacze, konieczne jest dla was jedynie wprowadzenie tego poematu w praktyk˛ a osiagniecie wglad we własna natur˛ i bezpo´rednio urzeczywistnicie stan e ˛ ˛ ˛ e s
rozumienie – ze prawdziwym buddysta mo˙ na by´ jedynie poprzez opuszczenie swojej rodziny. Patrz równie˙ ˙ ˛ z c z rozprawa na ten temat w Sutrze Wimalakirtiego. 14 Dhjana, medytacja; Dhjana jest metoda medytacji w której kto´ siedzi spokojnie, a˙ jego umysł stanie si˛ cichy ˛ s z e i spokojny. Celem jest zrozumienie i uprzytamnianie sobie najdrobniejszych my´li w swoim umy´le aby zyska´ s s c równowag˛ , która mo˙ e by´ zachowana do nast˛ pnego dnia oraz zyskanie wi˛ kszego wgladu w swoje codzienne e z c e e ˛ czynno´ci w celu ujrzenia w jaki sposób ka˙ de wydarzenie mo˙ e by´ bardziej dobroczynne dla innych. s z z c

– 23 –

Rozwianie watpliwo´ci ˛ s

Buddhy. Nie zwlekajcie z praktykowaniem Dharmy. Wszyscy mo˙ ecie teraz odej´c, poniewa˙ z s´ z wracam do Ts’ao Ch’i. Je˙ eli kto´ ma jakiekolwiek watpliwo´ci, mo˙ e przyj´c i zapyta´ o nie. z s ˛ s z s´ c Wówczas Prefekt Wei, jego urz˛ dnicy oraz szlachetni m˛ zczy´ ni i pełne wiary kobiety, któe e˙ z rzy byli na zgromadzeniu, wszyscy osiagn˛ li otwarcie urzeczywistnienia, wierzac, przyjmujac ˛ e ˛ ˛ i przestrzegajac praktyki. ˛

– 24 –

Spokój i madro´c ˛ s´

Rozdział IV Spokój i madro´c ˛ s´
Mistrz powiedział do zgromadzenia: — Szlachetni i uczeni słuchacze, moja szkoła bierze spokój1 i madro´c za swoja podstaw˛ . ˛ s´ ˛ e Powinni´cie wszyscy unika´ bł˛ du mówienia, ze spokój i madro´c ró˙ nia si˛ od siebie. Spokój s c e ˙ ˛ s´ z ˛ e i madro´c sa zasadniczo jednym – nie sa one dwiema. Spokój jest podstawa madro´ci. Madro´c ˛ s´ ˛ ˛ ˛ ˛ s ˛ s´ jest funkcja spokoju. Kiedy istnieje madro´c, spokój znajduje si˛ w niej. Kiedy istnieje spokój, ˛ ˛ s´ e madro´c znajduje si˛ w nim. Je˙ eli jeste´cie swiadomi co to oznacza, wówczas znajomo´c spo˛ s´ e z s ´ s´ koju oraz madro´c sa jednym i tym samym. Zgł˛ biajacy Dharm˛ nie powinni mówi´ , ze spokój ˛ s´ ˛ e ˛ e c ˙ powstaje przed madro´cia, lub ze madro´c powstaje przed spokojem, tak jakby one ró˙ niły si˛ ˛ s ˛ ˙ ˛ s´ z e od siebie. Kto´, kto utrzymuje takie poglady, czyni Dharm˛ dualistyczna. s ˛ e ˛ Kiedy istnieje szlachetno´c w ustach, ale nie w umy´le, spokój i madro´c sa pró˙ ne i w zaden s´ s ˛ s´ ˛ z ˙ sposób nie sa to˙ same. Lecz je´li cnota jest zarówno w umy´le jak i w ustach i je´li to co ˛ z s s s wewn˛ trzne i to co zewn˛ trzne sa jednym, to spokój i madro´c sa to˙ same. Kiedy jeste´cie e e ˛ ˛ s´ ˛ z s zaj˛ ci samourzeczywistnieniem nie zaplatujecie si˛ w argumentacj˛ . Je˙ eli argumentujecie na e ˛ e e z temat tego co poprzedza a co nast˛ puje, jeste´cie jak osoba ulegajaca złudzeniu; nie uwolnili´cie e s ˛ s si˛ od zysku i straty, rozjatrzacie po prostu swój egotyzm a nie usuwacie czterech rodzajów e ˛ widzenia2 . ´ Szlachetni i uczeni słuchacze, do czego porównamy spokój oraz madro´c? Sa one jak swia˛ s´ ˛ tło lampy. Posiadajac lamp˛ mo˙ ecie mie´ swiatło, ale bez lampy musi panowa´ ciemno´c, ˛ e z c ´ c s´ ´ poniewa˙ lampa jest podstawa swiatła, a swiatło jest zastosowaniem lampy. Chocia˙ sa to dwie z ˛´ z ˛ nazwy, ich podstawa jest taka sama. Doktryna spokoju i madro´ci jest wła´nie taka jak to. ˛ s s Mistrz powiedział do zgromadzenia. — Kto´ kto praktykuje spokój ze zjednoczonym umysłem, czyni tak we wszystkich miejs scach. Chodzac czy stojac, siedzac czy le˙ ac, stale utrzymuje jednomy´lny i prostolinijny ˛ ˛ ˛ z˛ s 3 „Prostolinijno´ c umysłu jest miejumysł. To jest sedno sprawy. Słowami Sutry Wimalakirtiego s´ scem przebudzenia. Prostolinijno´c umysłu jest spokojno´cia”. s´ s ˛ Nie miejcie pochlebstwa i oszuka´ stwa w swoim umy´le a prostolinijno´c jedynie w słon s s´ wach. Samo gadanie o jednomy´lnej praktyce nie jest jeszcze praktykowaniem prostolinijno´ci s s umysłu. Musicie jedynie praktykowa´ prostolinijno´c umysłu w odniesieniu do wszystkich tyc s´
spokój, niewzruszono´c. Nie powinno to by´ interpretowane jako bycie całkowicie pozbawionym s´ c odczu´ czy uczu´ i bycie nieporuszonym wobec cierpie´ innych. Spokój ten oznacza raczej bycie w równowadze, c c n bez wzgl˛ du na rodzaj panujacego zamieszania. Jest to nieporuszono´c sprawnego lekarza w czasie krytycznej e ˛ s´ potrzeby. Uczucia lito´ci i współczucia nie sa nieobecne, ale stały si˛ raczej bod´ cami do wi˛ kszej, konstruktywnej s ˛ e z e aktywno´ci ni˙ do wylewania łez, zawodzenia i wydzierania si˛ . s z e 2 Cztery rodzaje widzenia (avastha) lub cztery relacje. Widzenie siebie nie powinno by´ egoistycznym czy c samolubnym. Widzenie innych, odrzucenie postawy, ze cierpieniami innych nie nale˙ y si˛ zajmowa´ . Widzenie ˙ z e c ludzko´ci, przełama´ i usuna´ wszelkie bariery, tak, aby nie oddziela´ jakiejkolwiek ludzkiej istoty, bez wzgl˛ du s c ˛c c e na czyj´ kolor skóry, wyznanie czy narodowo´c. Widzenie siebie w przyszło´ci, powinno si˛ zrozumie´ , ze w praks s´ s e c ˙ tykowaniu Buddyzmu nie istnieje ani poszukiwanie ani osiaganie, tj. nie ma niczego co mogłoby by´ poszukiwane ˛ c jako cel czy nagroda, nie ma wi˛ c zadnego takiego osiagania. e ˙ ˛ 3 Z Sutry Wimalakirtiego, rozdział IV, O Bodhisattwach
1 Samadhi,

– 25 –

Spokój i madro´c ˛ s´

pów doktryn bez stronniczo´ci i przywiazywania si˛ . Ludzie pogra˙ eni w ułudzie, przywiazani s ˛ e ˛z ˛ zaledwie do litery doktryny, posiadaja stronniczy obraz jednomy´lnego spokoju. W ograniczony ˛ s sposób opisuja go jako „siedzenie bez ruchu” i mylnie mówia „˙ e jest to nie posiadanie zadnych ˛ ˛ z ˙ my´li”. Ci, którzy rozumieja to w ten sposób, sa po prostu jak nieo˙ ywione przedmioty. Jest to s ˛ ˛ z powa˙ na przeszkoda w powinowactwie z Dharma. z ˛ Szlachetni i uczeni słuchacze, Dharma z zasady płynie swobodnie, czemu wi˛ c ogranicza´ e c ja w ten sposób? Kiedy umysł nie zatrzymuje si˛ na jakiejkolwiek metodzie, Dharma od razu ˛ e przepływa swobodnie. Je˙ eli umysł zatrzymuje si˛ na jakiejkolwiek metodzie, kto´ zawiazuje z e s ˛ siebie w w˛ zły. Je˙ eli kto´ mówi, ze sednem sprawy jest siedzenie bez ruchu i bez my´lenia, e z s ˙ s wówczas ten kto´ podobny jest do Siariputry4 , który został zganiony przez Wimalakirtiego za s praktykowanie takiej Dhjany w lesie. ´ Sa równie˙ ludzie, którzy nauczaja, ze mo˙ na osiagna´ zasługi poprzez siedzenie i sledzenie ˛ z ˛ ˙ z ˛ ˛c umysłu, a˙ znajdzie si˛ on w całkowitej nieruchomo´ci, bez poruszania czy powstawania jakiejz e s kolwiek my´li. Przy takim braku zrozumienia, ci ulegajacy ułudzie ludzie staja si˛ umysłowo s ˛ ˛ e niezrównowa˙ eni skutkiem swej jednostronno´ci. Wszyscy oni sa zaledwie formalistami, a wy z s ˛ powinni´cie zrozumie´ , ze jest to wielki bład. s c ˙ ˛ Szlachetni i uczeni słuchacze, w pierwotnym i prawowiernym nauczaniu nie ma zadnej ˙ ró˙ nicy pomi˛ dzy szkoła natychmiastowa a stopniowa. To po prostu ludzkie natury sa bystre z e ˛ ˛ ˛ ˛ lub ot˛ piałe. Ludzie pogra˙ eni w ułudzie pojmuja stopniowo, ale ludzie przebudzeni rozumieja e ˛z ˛ ˛ i stosuja nauki natychmiast. Jednak˙ e gdy jacykolwiek ludzie sami poznaja swój pierwotny ˛ z ˛ umysł i wejrza w swoja pierwotna natur˛ , wówczas nie b˛ dzie pomi˛ dzy nimi zadnych ró˙ nic. ˛ ˛ ˛ e e e ˙ z Dlatego jest to w rzeczywisto´ci nomenklatura wynikajaca z dora´ nej dogodno´ci w ustanowies ˛ z s niu rozró˙ nienia pomi˛ dzy szkoła natychmiastowa a stopniowa. z e ˛ ˛ ˛ Szlachetni i uczeni słuchacze, ta moja doktryna od jej pierwotnego powstania, najpierw ustanowiła „nie-my´l” jako swoja zasad˛ , „nie-form˛ ” jako jej istot˛ , „nie-pozostawanie” jako s ˛ e e e jej podstaw˛ . Doktryna „nie-formy” głosi, ze jest si˛ uwikłanym w formy, a jednak jest si˛ od e ˙ e e nich niezale˙ nym. Doktryna „nie-my´li” głosi, ze jest si˛ uwikłanym w my´li, a jednak nie ma z s ˙ e s si˛ zadnych my´li stronniczych. e˙ s Doktryna „nie-pozostawania” jest pierwotna natura człowieka. Chodzi o traktowanie cnót ˛ ˛ ´ i wad tego swiata, rado´ci i smutków, nawet wrogów i krewnych, oraz dra˙ niacych, ostrych, krys z ˛ tycznych i napastliwych słów jako pustych [. . .] wszystko bez jakiejkolwiek my´li o odwecie. s Kiedy my´l nast˛ puje po my´li, nie my´lcie o przeszło´ci. Albowiem je˙ eli waszym przeszłym, s e s s s z obecnym i przyszłym my´lom nic nie zapobiega w stawaniu si˛ wzajemnie sprz˛ zonymi ła´ s e e˙ n cuchami, zwane jest to byciem zwiazanym w supeł. Kiedy kto´ w zadnych okoliczno´ciach ˛ s ˙ s i wydarzeniach nie tkwi i nie zatrzymuje si˛ na my´lach, gdy nast˛ puje ona jedna po drugiej, e s e wówczas nie b˛ dzie tam z pewno´cia zadnego supła. To wła´nie oznacza „nie-pozostawanie” e s ˛˙ s jako podstawa doktryny.
Jeden z dziesi˛ ciu głównych uczniów Buddhy. Urodził si˛ w Nalandagrama, jako syn Siariki i Tie e saji. Był znany ze swojej madro´ci oraz wiedzy, i wyst˛ puje na pierwszym planie w pewnych sutrach. W sutrze ˛ s e Wimalakirtiego, Rozdział Uczniów /III/, został zganiony przez Wimalakirtiego za uwa˙ anie, ze nale˙ y siedzie´ z ˙ z c w pewnej postawie, w pewnym miejscu i nie my´le´ o zadnej rzeczy, zanim mo˙ na by´ uwa˙ anym za kogo´ kto s c ˙ z c z s praktykuje Dhjan˛ . Wimalakirti wyja´nił Siariputrze jego bł˛ dy w pojmowaniu. e s e
4 Siariputra.

– 26 –

Spokój i madro´c ˛ s´

Szlachetni i uczeni słuchacze, bycie niezale˙ nym od kształtów zewn˛ trznych zwane jest z e „nie-forma”. Potrafi´ by´ tak niezale˙ nym, gdy jest si˛ uwikłanym w kształty, jest jasno´cia ˛ c c z e s ˛ i spokojem, które sa sama podstawa Dharmy. Dlatego to wła´nie bierzemy „nie-form˛ ” za nasza ˛ ˛ ˛ s e ˛ istot˛ . e Gdy we wszelkich sytuacjach umysł nie jest splamiony przez jakiekolwiek wypaczone poglady, wówczas jest to zwane stanem „nie-my´li”. Gdy jeste´cie zaj˛ ci przez swoje my´lenie, ˛ s s e s stale starajcie si˛ poradzi´ sobie z ka˙ da sytuacja, nie pozwalajac powsta´ jakiejkolwiek egoe c z ˛ ˛ ˛ c istycznej my´li. Ale je˙ eli rozumiecie przez to, ze macie nie my´le´ w ogóle o niczym [. . .] s z ˙ s c ze my´li powinny zosta´ całkowicie wyt˛ pione, by nast˛ pnie, kiedy wszystkie my´li znikna, ˙ s c e e s ˛ umrze´ i narodzi´ si˛ w Zachodnim Raju [. . .] jest to ogromny bład. Studiujacy Dharm˛ poc c e ˛ ˛ e winni dobrze to rozwa˙ y´ . z c Je˙ eli nie rozumiecie nauczania Dharmy i jeste´cie sami w bł˛ dzie to jest to zrozumiałe.5 z s e ´ Ale kiedy przekonujecie innych tymi bł˛ dami, wówczas jeste´cie nie tylko slepi na wasze włae s sne złudzenia, ale równie˙ fałszujecie sutry. Oto dlaczego ustanowili´my „nie-my´l” jako nasza z s s ˛ zasad˛ . e Szlachetni i uczeni słuchacze, jak dzieje si˛ to, ze bierzemy „nie-my´l” za nasza zasad˛ ? e ˙ s ˛ e W warunkach, kiedy kto´ jedynie mówi o wgladaniu w swoja własna natur˛ , osoba pogra˙ ona s ˛ ˛ ˛ e ˛z w ułudzie opanowana jest przez my´li, gdy znajduje si˛ po´ród wydarze´ . Te my´li powstaja, s e s n s ˛ aby stworzy´ wypaczone poglady, a z tych przychodza dalsze skalania oraz błahe my´li. W roc ˛ ˛ s zumieniu naszej własnej natury, od poczatku nale˙ y zdawa´ sobie spraw˛ , ze nie ma ani jednej ˛ z c e ˙ doktryny czy metody do osiagni˛ cia. Je˙ eli wyobra˙ acie sobie, ze istnieje co´ do osiagni˛ cia, ˛ e z z ˙ s ˛ e od razu pojawia si˛ niestosowna mowa o sukcesach i niepowodzeniach, a to sa wła´nie skalania e ˛ s i wypaczone poglady. Oto dlaczego nasza szkoła ustanawia „nie-my´l” jako nasza zasad˛ . ˛ s ˛ e Szlachetni i uczeni słuchacze, „nie czego” jest w „nie-my´li”? A sama „my´l” jest my´les s s niem o czym? „Nie” jest niedwoisto´cia, nieobecno´cia ka˙ dego rodzaju skalanego my´lenia. s ˛ s ˛ z s Wówczas „my´l” staje si˛ my´leniem prawdziwej tako´ci naszej pierwotnej natury. Ta praws e s s dziwa tako´c jest w istocie podstawa prawdziwej „my´li”, podczas gdy „my´l” jest w istocie s´ ˛ s s działaniem prawdziwej tako´ci. Prawdziwa tako´c własnej natury jest tym co wytwarza „my´l”, s s´ s poniewa˙ oczy, uszy, nos i j˛ zyk, nie potrafia same my´le´ . Prawdziwa tako´c jest z natury taka, z e ˛ s c s´ ze mo˙ e wywoła´ my´l; gdyby była nieobecna, wzrok i słuch, kolor i d´ wi˛ k, natychmiast by ˙ z c s z e znikn˛ ły. Kiedy prawdziwa tako´c własnej natury wytwarza „my´l”, istnieje widzenie, słyszee s´ s ´ nie, swiadomo´c i poznanie, poprzez sze´c organów zmysłowych, lecz bez ulegania splamieniu s´ s´ czy wypaczeniu przez dziesi˛ c tysi˛ cy okoliczno´ci, poniewa˙ prawdziwa własna natura jest zae´ e s z wsze niezmacona. Tak wi˛ c sutra mówi: „Zdolno´c czynienia wła´ciwych rozró˙ nie´ pomi˛ dzy ˛ e s´ s z n e wszystkimi formalnymi ró˙ nicami oznacza bycie bez odchyle´ w najwy˙ szej rzeczywisto´ci”.6 z n z s

5 Je˙ eli nie rozumiecie znaczenia Dharmy i jeste´ cie sami w bł˛ dzie, jest to zrozumiałe, lecz co ze skutkami jakie z s e

wywiera to na innych! To znaczy, powinno si˛ by´ bardzo ostro˙ nym w interpretowaniu Dharmy, w przeciwnym e c z wypadku wina sprowadzenia innych na fałszywa scie˙ k˛ b˛ dzie równie˙ nasza wina. ˛´ z e e z ˛ ˛ 6 Z Sutry Wimalakirtiego, rozdział I.

– 27 –

Gł˛ boka praktyka e

Rozdział V Gł˛ boka praktyka e
Mistrz powiedział do zgromadzenia: — Ta doktryna siedzenia w medytacji zasadniczo nie jest po to aby koncentrowa´ si˛ na c e umy´le, ani te˙ po to aby koncentrowa´ si˛ na bezruchu ani te˙ na niewzruszono´ci. Je˙ eli kto´ s z c e z s z s mówi, ze słu˙ y ona koncentrowaniu si˛ na umy´le, powinien wiedzie´ , ze umysł jest nierzeczy˙ z e s c ˙ wisty. Gdy zdamy sobie spraw˛ , ze umysł jest jak mira˙ , oka˙ e si˛ , ze nie ma niczego na czym e ˙ z z e ˙ mo˙ na by si˛ koncentrowa´ ! z e c Je˙ eli ktokolwiek mówi o koncentrowaniu si˛ na bezruchu, powinien wiedzie´ , ze natura z e c ˙ człowieka jest pierwotnie spokojna. To z powodu złudnych my´li prawdziwa tako´c pozostaje s s´ ukryta. Ale je˙ eli nie ma zwodniczych my´li, nasza natura sama z siebie staje si˛ czysta i spoz s e kojna. Je˙ eli zaczniecie koncentrowa´ umysł na bezruchu, wywołacie zaledwie nierzeczywisty z c bezruch. Poniewa˙ sama nierzeczywisto´c nie posiada zadnego umiejscowienia, koncentrowaz s´ ˙ nie samo staje si˛ nierzeczywiste. Nieruchomo´c sama w sobie nie posiada ani kształtu ani e s´ formy. Tworzy´ po prostu sformalizowany bezruch i mówi´ , ze to o to chodzi, oznacza utrzyc c ˙ mywanie pogladu, który odgrodzi ci˛ od twej własnej natury. Jest to naprawd˛ bycie zwiazanym ˛ e e ˛ w supeł bezruchu. Szlachetni i uczeni słuchacze, aby praktykowa´ niewzruszono´c musicie jedynie przez cały c s´ czas spoglada´ na ludzi jako na ludzi, nie zauwa˙ ajac ich racji i bł˛ dów, cnót i wad, pomyłek ˛ c z ˛ e i niekorzystnych stron. To ju˙ jest niewzruszono´cia własnej natury. Ulegajaca złudzeniu osoba z s ˛ ˛ koncentruje si˛ na nieruchomo´ci ciała, ale gdy tylko otworzy usta, mówi o racjach i bł˛ dach e s e innych ludzi, o sukcesach i niepowodzeniach, o dobrym i złym, i o tym jak ci ludzie lekcewa˙ a i gwałca Dharm˛ . Tak wi˛ c, je˙ eli koncentrujecie umysł aby skupi´ go na nieruchomo´ci, z˛ ˛ e e z c s z pewno´cia odgradzacie si˛ od Dharmy. s ˛ e Mistrz mówił dalej do zgromadzenia. — Co oznacza termin: medytacja? W tej szkole oznacza on umysł bez barier, bez ogranicze´ . Nieobecno´c wypaczonych my´li w stosunku do wszystkich sytuacji i wydarze´ zwana n s´ s n jest „siedzeniem”. Dhjana oznacza urzeczywistnienie w sobie niewzruszono´ci własnej natury. s Szlachetni i uczeni słuchacze, jakie jest znaczenie terminów: dhjana i spokój? Dhjana oznacza bycie niezale˙ nym od wszystkich zewn˛ trznych form. Spokój jest całkowita nieobecnoz e ˛ ´ ˛ scia zamieszania wewnatrz. Gdy jest si˛ przywiazanym do kształtów zewn˛ trznych to jest si˛ ˛ e ˛ e e natychmiast pomieszanym wewnatrz swojego umysłu. Ale je˙ eli jeste´cie uniezale˙ nieni od ˛ z s z kształtów zewn˛ trznych, umysł od razu staje si˛ spokojny. Pierwotna natura sama z siebie staje e e si˛ spokojna i sama z siebie osiaga spokój. e ˛ Stajecie si˛ pomieszani tylko dlatego, ze rozmy´lacie nad sytuacjami, kiedy je napotykacie, e ˙ s ale je˙ eli b˛ dziecie potrafili napotyka´ wszelkie sytuacje a wasz umysł pozostanie niezmiez e c szany /nieprzywiazany/, b˛ dzie to prawdziwy spokój. Posiada´ dhjan˛ w stosunku do rzeczy ˛ e c e zewn˛ trznych, a spokój w stosunku do rzeczy wewn˛ trznych, oto znaczenie ciszy i spokoju. e e Sutra Sila Bodhisattwy mówi: „Nasza własna natura jest u korzenia czysta i spokojna.

– 28 –

Gł˛ boka praktyka e

W ka˙ dej kolejnej my´li powinni´cie urzeczywistnia´ czysto´c i spokój waszej własnej natury. z s s c s´ Poprzez kultywowanie i praktykowanie tego dla siebie, wy sami osiagniecie stan Buddhy”. ˛

– 29 –

Skrucha-postanowienie

Rozdział VI Skrucha-postanowienie
´ Widzac w tym czasie, ze uczeni oraz ludzie swieccy z Kwang Chou, Shae Chou i okolic, ˛ ˙ zebrali si˛ razem na górze aby słucha´ Dharmy, Wielki Mistrz zajał swoje miejsce i zwrócił si˛ e c ˛ e do nich, mówiac: ˛ — Zbli˙ cie si˛ wszyscy, to o czym zajmujemy si˛ tutaj musi powsta´ z wn˛ trza naszej właz e e c e snej natury. Przez cały czas kiedy my´l poda˙ a za my´la, umysł musi w naturalny sposób by´ s ˛z s ˛ c spokojny. Poprzez kultywowanie i praktykowanie tego sami mo˙ ecie urzeczywistni´ swoje właz c sne ciało Dharmy i uprzytomni´ sobie, ze wasz umysł jest Buddha. Tylko dzi˛ ki praktykowaniu c ˛ e dyscypliny i wyzwoleniu siebie wasze przyj´cie tutaj nie b˛ dzie daremne. Skoro przyszli´cie s e s tutaj z tak daleka, nasze spotkanie w tym miejscu oznacza karmiczne powinowactwo. A teraz, czy zechcieliby´cie ukl˛ kna´ na jednym kolanie? Najpierw b˛ dziemy mówili o włas e ˛c e snej naturze i pi˛ ciu woniach ciała Dharmy. Nast˛ pnie poucz˛ was co do bezkształtnej skruchy. e e e Wówczas wszyscy ukl˛ kli; mistrz powiedział: e — Pierwsza wonia jest dyscyplina. Jest to posiadanie umysłu całkowicie bez ch˛ ci poni˙ a˛ ˛ e z nia i bez zła, bez zawi´ci i bez chciwo´ci czy gniewu, bez gwałtowno´ci i ch˛ ci niszczenia. To s s s e jest zwane wonia dyscypliny. ˛ Druga jest wo´ spokoju. Jest to spogladanie na wszystkie rzeczy dobre i złe, wszystkie ˛ n ˛ okoliczno´ci i kształty, nie b˛ dac zmieszanym w swoim własnym umy´le. To jest zwane wonia s e ˛ s ˛ spokoju. Trzecia jest wo´ madro´ci. Jest to nie posiadanie zadnych ogranicze´ w swoim umy´le ˛ n ˛ s ˙ n s ´ i stałe zwracanie swiatła madro´ci na swoja własna natur˛ , powstrzymywanie si˛ od wszelkich ˛ s ˛ ˛ e e rodzajów zła. Chocia˙ praktykujecie wszystkie szlachetno´ci wasz umysł nie jest przywiazany z s ˛ do zadnej z nich. Jeste´cie pełni szacunku dla stojacych wy˙ ej i uprzejmi dla osób po´lednich, ˙ s ˛ z s oraz współczujacy dla wydziedziczonych i biednych. To jest zwane wonia madro´ci. ˛ ˛ ˛ s Czwarta jest wo´ niezale˙ no´ci. Jest to nie posiadanie zadnych da˙ e´ w swoim umy´le [. . .] ˛ n z s ˙ ˛z n s nie my´lenie o szlachetno´ci i nie my´lenie o wyst˛ pku, bycie pogodnym bez zakłóce´ . To jest s s s e n zwane wonia niezale˙ no´ci. ˛ z s Piata jest wo´ niezale˙ no´ci od opinii. Z umysłem ju˙ wolnym od da˙ e´ oraz dobrych ˛˛ n z s z ˛z n i złych /przywiaza´ / nale˙ y unika´ pogra˙ ania si˛ w bezu˙ ytecznym kultywowaniu ciszy. ˛ n z c ˛z e z /Oznacza to zatem, ze/ powinni´cie rozlegle studiowa´ i cz˛ sto słucha´ , oraz urzeczywistnia´ ˙ s c e c c wasz pierwotny umysł, osiagajac zrozumienie wszystkich zasad Buddyzmu. Jest to przyjmowa˛ ˛ ˛ nie wszystkich wydarze´ z łagodno´cia w duchu, bez /my´li o/ sobie czy innych1 , zmierzajac n s ˛ s wprost ku bodhi, którego prawdziwa natura jest niezmienna. To jest zwane wonia niezale˙ no´ci ˛ z s od opinii. Musicie zapali´ w sobie /kadzidło/ tych woni. Nie poszukujcie ich na zewnatrz. c ˛
/my´li o/ sobie czy innych. Specjalnym znaczeniem przekazywanym tutaj jest to, ze na tym etapie nie s ˙ my´li si˛ o sobie jako o kim´ ró˙ nym czy oddzielonym od innych. Bez my´li o sobie, nie ma zadnego porównys e s z s ˙ wania siebie z innymi. Poniewa˙ w gł˛ bokim znaczeniu nauk jest tak i˙ problemy i troski innych dotycza nas tak z e z ˛ samo jak nasze własne, wówczas nie mo˙ e ju˙ by´ dłu˙ ej jakiejkolwiek my´li o sobie oraz innych jako odr˛ bnych z z c z s e bytach.
1 Bez

– 30 –

Skrucha-postanowienie Obecnie chc˛ nauczy´ was wszystkich bezkształtnej skruchy-postanowienia2 , uwalniajacej e c ˛ trzy cz˛ sci naszego zycia od zła, tak, ze wszyscy moga oczy´ci´ i uspokoi´ trzy karmy. e´ ˙ ˙ ˛ s c c Szlachetni i uczeni słuchacze, powtarzajcie wszyscy za mna te słowa: ˛ Ja brat . . . , od tej chwili, w miar˛ jak moje przeszłe, obecne i przyszłe mye ´ sli nast˛ puja po sobie, nie pozwol˛ aby zostały one splamione niewiedza i ułuda. e ˛ e ˛ ˛ Całkowicie uznaj˛ i załuj˛ złej karmy winy powstajacej z niewiedzy i ułudy, która e ˙ e ˛ ˛ zgromadziłem w przeszło´ci; i postanawiam natychmiast poło˙ y´ im kres, nie pos z c zwoli´ im powstawa´ nigdy wi˛ cej. c c e Ja brat . . . , od tej chwili, w miar˛ jak moje przeszłe, obecne i przyszłe my´li e s nast˛ puja po sobie, nie pozwol˛ aby zostały one splamione przez arogancj˛ i kłame ˛ e e liwo´c. Całkowicie uznaj˛ i załuj˛ złej karmy winy powstajacej z arogancji i kłamlis´ e ˙ e ˛ wo´ci i postanawiam natychmiast poło˙ y´ im kres, nie pozwoli´ powsta´ im nigdy s z c c c wi˛ cej. e Ja brat . . . , od tej chwili, w miar˛ jak moje przeszłe, obecne i przyszłe my´li e s nast˛ puja po sobie, nie pozwol˛ aby zostały one splamione poprzez przywiazanie e ˛ e ˛ i zazdro´c. Całkowicie uznaj˛ i załuj˛ złej karmy winy powstajacej z przywiazas´ e ˙ e ˛ ˛ nia i zazdro´ci i postanawiam natychmiast poło˙ y´ im kres, nie pozwoli´ powsta´ s z c c c nigdy wi˛ cej. e Szlachetni i uczeni słuchacze, to co zostało powiedziane jest bezkształtna skrucha-postano˛ ˛ wieniem. Jakie jest znaczenie skruchy? Jakie jest znaczenie postanowienia? Skrucha jest zało˛ ˙ wa´ swoich przeszłych bł˛ dów, z których powstała zła karma winy wyrastajaca z głupoty, ułudy, c e ˛ arogancji, oszuka´ stwa, przywiazania i zazdro´ci. Załowa´ ich całkowicie, tak aby nie powstały n ˛ s ˙ c nigdy ponownie, jest tym co rozumie si˛ przez skruch˛ . Postanowienie oznacza, ze urzeczye e ˙ wistniwszy teraz przebudzenie, b˛ dzie si˛ odtad odcina´ wszystko co przynosi zła karm˛ winy e e ˛ c ˛ e powstajaca z głupoty, ułudy, arogancji, oszuka´ stwa, przywiazania i zazdro´ci, i ze tego si˛ ˛ ˛ n ˛ s ˙ e nigdy nie uczyni ponownie. To jest znaczenie postanowienia, tak, ze mówimy o skrusze i po˙ stanowieniu łacznie. ˛ Zwykli ludzie ulegajac niewiedzy i ułudzie znaja jedynie skruch˛ swoich przeszłych niepra˛ ˛ e wo´ci; nie wiedza jak przeciwstawi´ si˛ przyszłym bł˛ dom. Z powodu tego braku zdecydowania s ˛ c e e ich przeszła wina nie dobiega kresu i bł˛ dy pojawiaja si˛ ponownie w przyszło´ci. Je˙ eli wina e ˛ e s z przeszło´ci nie dobiega kresu a bł˛ dy pojawiaja ponownie w przyszło´ci, jak mo˙ e to by´ zwane s e ˛ s z c skrucha? ˛
Postanowienie, Kszamajati. Etymologicznie skrucha jest zazwyczaj przyjmowana jako transliteracja kszamy, a postanowienie jako jej tłumaczenie, w ten sposób obie oznaczaja skruch˛ . W potocznym u˙ yciu terminu, ˛ e z w jego zwykłym połaczeniu skrucha-postanowienie, ma on znaczenie załowania bł˛ dów czy ubolewania nad swo˛ ˙ e imi bł˛ dami. W jego szczególnym u˙ yciu w Buddyzmie, które Szósty Patriarcha wprowadza w tym rozdziale, e z skrucha i postanowienie, maja odmienne i wa˙ ne swoje własne znaczenia. Skrucha jest zarówno przyznaniem si˛ ˛ z e ´ jak i załowaniem swoich win. Przyznanie si˛ oznacza, ze jaka´ osoba jest w pełni swiadoma, ze jest w bł˛ dzie. ˙ e ˙ s ˙ e Tak wi˛ c nazywamy to skrucha. Co do postanowienia, to w Buddyzmie niesie ono wi˛ cej znaczenia ni˙ po prostu e ˛ e z załowanie czego´. Kładzie ono nacisk na całym sercem czynione postanowienie nie dopuszczania si˛ ponownie ˙ s e tych przewinie´ . Jak mówi Szósty Patriarcha, dopóki ten ostatni aspekt nie manifestuje si˛ całkowicie, wówczas n e kto´ jest wcia˙ nie´wiadomy i pogra˙ ony w ułudzie. s ˛z s ˛z
2 Skrucha,

– 31 –

Skrucha-postanowienie

Obecnie, kiedy dokonali´my tego aktu skruchy, powinni´my wszyscy uczyni´ cztery wielkie s s c ´ slubowania. Ka˙ dy z was powinien odda´ swój umysł całkowitej uwadze. z c ´ ´ Slubujemy wyzwoli´ wszystkie istoty w naszych własnych umysłach. Slubujemy c ´ odcia´ niesko´ czone nami˛ tno´ci w naszych własnych umysłach. Slubujemy po˛c n e s ´ zna´ nieograniczona Dharm˛ w naszej własnej naturze. Slubujemy osiagna´ najc ˛ e ˛ ˛c wy˙ szy stopie´ stanu Buddhy w naszej własnej naturze. z n ´ Szlachetni i uczeni słuchacze, je˙ eli posiadacie wielkie współczucie, jak mo˙ ecie nie sluz z bowa´ wyzwolenia wszystkich istot bez ogranicze´ ? Ale czyniac tak, to nie ja, Hui Neng, jest c n ˛ tym który je wyzwala.3 Istoty wewnatrz umysłu sa tymi, które zwane sa bładzacym i zwiedzionym umysłem, wy˛ ˛ ˛ ˛ ˛ st˛ pnym umysłem, oszuka´ czym i fałszywym umysłem, przywiazanym i zazdrosnym umysłem, e n ˛ złym i zatruwajacym umysłem. Wszystkie takie rodzaje umysłów sa „wszystkimi istotami”. ˛ ˛ Ka˙ dy musi uwolni´ je ze swej własnej natury. To jest zwane prawdziwym wyzwalaniem. z c Co oznacza samo-wyzwolenie wewnatrz swojej własnej natury? Jest to wyzwolenie wy˛ paczonych pogladów, nami˛ tno´ci, niewiedzy, chwytania, i wszystkich takich istot wewnatrz ˛ e s ˛ czyjego´ własnego umysłu za pomoca doskonałego wgladu. Kiedy tylko posiadacie doskonały s ˛ ˛ wglad, wówczas madro´c bodhi zniszczy te niewiedzace, chwytajace, łudzace si˛ , oraz pełne ˛ ˛ s´ ˛ ˛ ˛ e ´ pragnie´ istoty. Ka˙ da wyzwalana jest za pomoca odpowiednich srodków: bład wyzwalany jest n z ˛ ˛ poprzez prawowierno´c; ułuda wyzwalana jest poprzez urzeczywistnienie; niewiedza wyzwas´ lana jest poprzez wiedz˛ ; zło wyzwalane jest poprzez cnot˛ . Bycie wyzwolonym w ten sposób e e zwane jest prawdziwym wyzwoleniem. ´ Co do slubowania odci˛ cia bezgranicznych nami˛ tno´ci, polega to na u˙ yciu madro´ci e e s z ˛ s prad˙ ni własnej natury dla wykorzenienia z umysłu pró˙ nego i bł˛ dnego my´lenia. z z e s ´ Co do slubowania studiowania bezgranicznej Dharmy, to jest to konieczno´c stałego praktys´ kowania prawowiernej Dharmy wgladania w swoja własna natur˛ . Oto znaczenie prawdziwego ˛ ˛ ˛ e uczenia si˛ . e ´ Co do slubowania osiagni˛ cia najwy˙ szego stanu Buddhy, oznacza to, ze kiedy potraficie ˛ e z ˙ mie´ zawsze wasz umysł poddany dyscyplinie prawdziwej, prawowiernej /Dharmy/, puszczajac c ˛ zarówno złudzenia jak i przebudzenie, i kiedy posiadacie zawsze powstajaca prad˙ ni˛ , porzuca˛ ˛ z e jac zarówno rzeczywiste jak i nierzeczywiste [. . .] wówczas ujrzycie natur˛ Buddhy, wówczas ˛ e osiagniecie Stan Buddhy, gdy tylko to słowo zostanie wspomniane. Sposób praktykowania tych ˛ ´ slubowa´ , to czynienie tego bezustannie z chwili na chwil˛ . n e
3 Ale czyniac tak, to nie ja, Hui Neng, jest tym, który je wyzwala. To zdanie wydaje si˛ by´ bez zwiazku dopóki ˛ e c ˛ nie wejdziemy w gł˛ bsze doktryny Buddyzmu. W Sutrze Diamentowej, rozdział XXV: „W rzeczywisto´ci nie e s ma istot wyzwolonych przez Buddh˛ ”. Jest tak, poniewa˙ posiadanie koncepcji istoty oraz siebie, wyzwalajacego e z ˛ je, byłoby szczytem egotyzmu. Tak wi˛ c stwierdzenie Hui Nenga jest arcystosowne, kiedy u´wiadomimy sobie e s co było wcze´niej w Sutrze. Poza tym wa˙ nym jest aby studiowa´ t˛ sutr˛ od poczatku do ko´ ca, poniewa˙ , co s z c e e ˛ n z interesujace, niektóre doktryny wyło˙ one we wcze´niejszych rozdziałach, sa obalane w pó´ niejszych, gdy˙ zakłada ˛ z s ˛ z z si˛ , ze czytajacy ju˙ posiada wi˛ ksza gł˛ bi˛ zrozumienia. e ˙ ˛ z e ˛ e e

– 32 –

Skrucha-postanowienie

´ Teraz, kiedy zło˙ yli´my cztery wielkie slubowania, poucz˛ was w bezkształtnych Trzech z s e Schronieniach4 . Szlachetni i uczeni słuchacze, znajdujemy schronienie w bodhi, poniewa˙ jest to tym co jest z ostateczne zarówno dla zasługi jak i prad˙ ni. z Znajdujemy schronienie w doskonałym wgladzie, poniewa˙ jest to tym co jest ostateczne ˛ z w porzucaniu po˙ ada´ . z˛ n Znajdujemy schronienie w spokoju, poniewa˙ jest to warto´c ostateczna nawet po´ród wielz s´ s kich ilo´ci ludzi. s Od tego dnia na przyszło´c, traktujac bodhi jako nauczyciela, nie b˛ dziemy ju˙ znajdowali s´ ˛ e z schronienia w tych bł˛ dnych pogladach diabła, czy te˙ w tych, którzy sa poza Dharma, lecz e ˛ z ˛ ˛ /b˛ dziemy przebywali/ z trzema klejnotami naszej własnej natury, których blask jest zawsze e widoczny sam przez si˛ . e Radz˛ wam znale´ c schronienie w trzech klejnotach waszej własnej natury; w Buddzie, co e z´ oznacza bycie przebudzonym; w Dharmie, która oznacza utrzymywanie doskonałego wgladu; ˛ w Sandze, która oznacza spokój. Je˙ eli w waszym własnym umy´le znajdujecie schronienie z s w bodhi, bład i ułuda nie powstaja, po˙ adania zmniejszaja si˛ , zadowolenie jest osiagane i jeste˛ ˛ z˛ ˛ e ˛ ´ scie w stanie by´ niezale˙ ni od bogactwa i kształtów. To jest zwane tym co ostateczne zarówno c z dla zasługi jak i dla prad˙ ni. z Je˙ eli w waszym własnym umy´le znajdujecie schronienie w doskonałym wgladzie, jedna z s ˛ my´l poda˙ a za druga bez fałszywych pogladów. Kiedy nie ma zadnych fałszywych pogladów s ˛z ˛ ˛ ˙ ˛ wówczas nie ma siebie ani innych, nie ma arogancji, chciwo´ci, zadzy, uprzedzenia czy przys ˙˛ wiazania, i to jest zwane tym co ostateczne przy porzuceniu po˙ ada´ . ˛ z˛ n Je˙ eli w waszym własnym umy´le znajdujecie schronienie w spokoju, oznacza to posiadanie z s swojej własnej natury niesplamionej, nieprzywiazanej, do jakiegokolwiek rodzaju ziemskich ˛ niepokojów, zadzy, pragnie´ i okoliczno´ci. To jest zwane warto´cia ostateczna nawet po´ród ˙˛ n s s ˛ ˛ s wielkich ilo´ci ludzi. s Je˙ eli praktykujecie w ten sposób, to jest to znajdowanie schronienia w was samych.5 Zwyz kli ludzie nie rozumiejac tego, moga recytowa´ trzy schronienia od rana do nocy, ale je˙ eli ˛ ˛ c z jest to znajdowanie schronienia w Buddzie, to gdzie znajduje si˛ Buddha? Je˙ eli nie potraficie e z dostrzec Buddhy, w czym b˛ dziecie szukali schronienia? Takie słowa sa szczytem ułudy. e ˛ Szlachetni i uczeni słuchacze, ka˙ dy musi wejrze´ gł˛ boko w siebie i nie posługiwa´ si˛ z c e c e swoim umysłem w bł˛ dny sposób. Sutry jasno formułuja te rozró˙ nienie, mówiac, aby znajdoe ˛ z ˛ wa´ schronienie w Buddzie wewnatrz siebie. Nie mówia one aby znajdowa´ schronienie w jac ˛ ˛ c kimkolwiek innym Buddzie. Je˙ eli nie znajdujecie schronienia w swoim własnym Buddzie, z nie macie gdzie znale´ c schronienia. Ale je˙ eli teraz urzeczywistnili´cie siebie, ka˙ dy z was z´ z s z powinien znale´ c schronienie w trzech klejnotach swojego własnego umysłu. Wewnatrz, upoz´ ˛
4 Trzy Schronienia, Trisiarana. Trzy formuły schronienia, lub slubowa´ , sa zwykle wypowiadane do Trzech ´ n ˛ Klejnotów, tj. do Buddhy, Dharmy, Sanghi. Formułami sa: Buddham siaranam gaczczhami, Znajduj˛ schronienie ˛ e w Buddzie; Dharmam siaranam gaczczhami, Znajduj˛ schronienie w Dharmie; Sangham siaranam gaczczhami, e Znajduj˛ schronienie w braterstwie /mnichów/. Porównaj to z omówieniem Szóstego Patriarchy. e 5 Jest to znajdowanie schronienia w sobie samym. Sutra Mahaparinirwany: „Bad´ dla siebie lampa, bad´ dla ˛z ˛ ˛z siebie schronieniem”.

– 33 –

Skrucha-postanowienie

rzadkowa´ natur˛ swojego własnego umysłu; na zewnatrz, by´ pełnym szacunku dla innych; ˛ c e ˛ c oto znajdowanie schronienia wewnatrz siebie samego. ˛ Obecnie, kiedy znale´ li´cie ju˙ schronienie w waszych własnych trzech klejnotach, powinz s z ni´cie wszyscy skupi´ uwag˛ , poniewa˙ zamierzam obja´ni´ to˙ samo´c Trikaji6 z Buddha włas c e z s c z s´ ˛ snej natury. Tym sposobem wszyscy mo˙ ecie ujrze´ swoja własna Trikaj˛ i poprzez to urzeczyz c ˛ ˛ e wistni´ swoja własna natur˛ . c ˛ e Powtarzajcie wszyscy to co mówi˛ : e Znajdujemy schronienie w czystym, spokojnym Buddzie Dharmakaji naszego własnego fizycznego ciała. Znajdujemy schronienie w stu tysiacach Buddhów ˛ Nirmanakaji w naszym własnym fizycznym ciele. Znajdujemy schronienie we wszechogarniajacym Buddzie Sambhogakaji wewnatrz naszego własnego fizycz˛ ˛ nego ciała. Fizyczne ciało jest zajazdem /Trikaji/, ale nie mo˙ e by´ nazwane jej domem, poniewa˙ z c z Buddha Trikaja znajduje si˛ wewnatrz naszej własnej natury. Wszyscy ludzie, kimkolwiek by e ˛ nie byli, posiadaja ja. Ale dlatego, ze wasz własny umysł jest zwiedziony, nie dostrzegacie ˛ ˛ ˙ waszej wewn˛ trznej natury i poprzez to poszukujecie Buddhy Trikaji na zewnatrz, nie zdajac e ˛ ˛ sobie sprawy, ze Buddha Trikaja przebywa po´rodku czyjego´ własnego ciała. ˙ s s Słuchajcie wszyscy mej nauki. Umo˙ liwi wam ona oczyszczenie waszej własnej natury z i znalezienie Buddhy Trikaji wewnatrz waszych własnych ciał. Ten Buddha Trikaja wyrasta ˛ z naszej własnej natury i nie mo˙ e by´ uzyskany z zewnatrz. z c ˛ Jakie jest znaczenie czystego i spokojnego Dharmakaji Buddhy? Natura ludzkiej istoty jest pierwotnie czysta i spokojna, a dziesi˛ c tysi˛ cy rzeczy wyrasta z jej własnej natury. Z my´lenia e´ e s o rzeczach złych powstaja złe czyny. Z my´lenia o rzeczach szlachetnych powstaja dobre czyny. ˛ s ˛ Tak samo jest z wszystkimi innymi rzeczami wewnatrz własnej natury. Jest ona jak niebo, które ˛ jest zawsze czyste i gdzie sło´ ce oraz ksi˛ zyc sa zawsze jasne. Poniewa˙ jednak moga je zan e˙ ˛ z ˛ ciemni´ przepływajace obłoki, wówczas jasno´c jest powy˙ ej, ale poni˙ ej jest ciemno´c. Jednak c ˛ s´ z z s´ nagle powstaje wiatr i obłoki zostaja rozproszone; wówczas jasno´c znajduje si˛ zarówno po˛ s´ e wy˙ ej jak i poni˙ ej, a kontury wszystkiego staja si˛ widoczne. Własna natura zwykłej istoty z z ˛ e zawsze płynie i w˛ druje i podobna jest do obłoków na niebie. e Szlachetni i uczeni słuchacze, wiedza jest jak sło´ ce, prad˙ nia jest jak ksi˛ zyc, a madro´cn z e˙ ˛ s´ ´ -prad˙ nia swieci zawsze, jednak˙ e stan przywiazania do zewn˛ trznych okoliczno´ci pozwala z z ˛ e s ´ my´lom ułudy, jak przepływajacym obłokom, zaciemni´ własna natur˛ , a wówczas jej swies ˛ c ˛ e tlisto´c nie jest urzeczywistniana. Jednak˙ e, je˙ eli zetkniecie si˛ z prawdziwa i prawowierna s´ z z e ˛ ˛ Dharma i b˛ dziecie jej słuchali, i sami z siebie uwolnicie si˛ od ułudy, wówczas b˛ dzie istniało ˛ e e e
trzy ciała lub natury stanu Buddhy. Istnieja ró˙ ne inne tradycje wyja´nienia tego terminu. Istota wyja˛ z s ´ snienia Szóstego Patriarchy jest nast˛ pujaca: 1) Dharmakaja, ciało Dharmy, jest czystym spokojnym urzeczywiste ˛ nieniem czyjej´ własnej natury. 2) Nirmanakaja, ciało przekształcenia, oznacza, ze w niezliczonej ilo´ci wydarze´ s ˙ s n własna natura pozostaje niezachwianie cnotliwa bez zmiany. 3) Sambhogakaja, nie jest to ciało nagrody, ale ciało odpłaty, które całkowicie rozumie karm˛ , ale ani jej nie zaciemnia, ani te˙ nie jest przez nia zaciemniane. Nale˙ y e z ˛ z zwróci´ uwag˛ , ze Szósty Patriarcha mówi, i˙ wszystkie te aspekty sa jednym, wszystkie znajdujac si˛ wewnatrz c e ˙ z ˛ ˛ e ˛ jednostki; ich osiagni˛ cie oznacza osiagni˛ cie stanu Buddhy. ˛ e ˛ e
6 Trikaja,

– 34 –

Skrucha-postanowienie

czyste rozumienie zarówno wewnatrz jak i na zewnatrz, tak, ze dziesi˛ c tysi˛ cy rzeczy stanie ˛ ˛ ˙ e´ e si˛ widzialnymi wewnatrz waszej własnej natury. Kto´, kto urzeczywistnił swoja własna natur˛ e ˛ s ˛ ˛ e jest rzeczywi´cie taki jak to i to jest zwane czystym i spokojnym Buddha Dharmakaja. s ˛ ˛ Szlachetni i uczeni słuchacze, znajdowanie schronienia we własnej naturze naszego własnego umysłu jest znajdowaniem schronienia w prawdziwym Buddzie. Kto´, kto tak post˛ puje, s e całkowicie usuwa z wn˛ trza swojej własnej natury nieszlachetny umysł, zawistny i zazdroe sny umysł, przymilny i schlebiajacy umysł, egotyczny, samolubny umysł, podst˛ pny, kłamliwy ˛ e umysł, pot˛ piajacy umysł, pyszny umysł, zdeprawowany umysł, arogancki umysł, i nieszlae ˛ chetna umysłowa działalno´c ka˙ dego typu w ka˙ dym czasie. Stałe dostrzeganie swojego wła˛ ˛ s´ z z snego bł˛ du i nie rozwa˙ anie dobrych czy złych stron u innych jest znajdowaniem schronienia e z w sobie samym. Stałe praktykowanie skromno´ci i utrzymywanie postawy powszechnego pos wa˙ ania jest wgladaniem w swoja własna natur˛ z czystym rozumieniem i bez dalszego zastoju z ˛ ˛ ˛ e czy przeszkody. Oto znajdowanie schronienia w sobie samym. Jakie jest znaczenie dziesi˛ ciobilionorakiej Nirmanakaji? Je˙ eli kto´ nie my´li o dziesi˛ ciu e z s s e tysiacach rzeczy, jego natura fundamentalnie jest jak pustka. Ale jedna chwila zastanowienia ˛ zwana jest przekształceniem. My´lenie o sprawach złych przekształca w czy´cce. My´lenie s s´ s o sprawach szlachetnych przekształca w nieba. /My´lenie/ pełne zło´ci przekształca w smoki s s i w˛ ze. /My´lenie/ o lito´ci i współczuciu przekształca w Bodhisattw˛ . /My´lenie/ prad˙ nia e˙ s s e s z ˛ ´ przekształca w swiat transcendentalny. Głupie my´lenie i przywiazania przekształcaja w ni˙ sze s ˛ ˛ z krainy. Czyja´ własna natura posiada to mnóstwo przekształce´ , których istnienia osoba pods n ´ legła ułudzie nie jest swiadoma. Je˙ eli kolejne my´li sa złe, poda˙ a si˛ zawsze zła scie˙ ka, ale z s ˛ ˛z e ˛´ z ˛ je´li powracacie do jednej szlachetnej my´li, prad˙ nia pojawia si˛ natychmiast. To jest zwane s s z e Buddha Nirmanakaja własnej natury. ˛ ˛ Jakie jest znaczenie doskonałej Sambhogakaji? Na przykład, tak jak lampa mo˙ e usuna´ z ˛c ciemno´c, która istniała przez tysiace lat, tak jedna prosta my´l madro´ci mo˙ e poło˙ y´ kres s´ ˛ s ˛ s z z c dziesi˛ ciu tysiacom lat głupoty. Nie my´lcie o przeszło´ci, która przeminawszy nie mo˙ e zosta´ e ˛ s s ˛ z c uchwycona; ani te˙ nie my´lcie stale o przyszło´ci. Kiedy ka˙ da kolejna my´l wystarcza sobie, z s s z s wgladacie w wasza własna natur˛ . ˛ ˛ ˛ e Chocia˙ dobro i zło ró˙ nia si˛ , nasza własna natura jest niedwoista, i ta niedwoista natura z z ˛ e zwana jest prawdziwa natura. Wewnatrz tej prawdziwej natury nie ma zabarwie´ cnota czy ˛ ˛ ˛ n ˛ wyst˛ pkiem, i to jest tym co zwane jest doskonałym Buddha Sambhogakaja. Kiedy wewnatrz e ˛ ˛ ˛ naszej własnej natury powstaje jedna zła my´l, niweczy ona dobra karm˛ dziesi˛ ciu tysi˛ cy s ˛ e e e kalp. Ale kiedy wewnatrz naszej własnej natury powstaje jedna szlachetna my´l, poło˙ ony zo˛ s z staje kres złu tak licznemu jak piaski Gangesu. Dzieje si˛ tak wprost, a˙ osiagnie si˛ najwy˙ sze e z ˛ e z bodhi. Wglada´ w siebie w ka˙ dej my´li, nie tracac czysto´ci pierwotnego umysłu, zwane jest ˛ c z s ˛ s Sambhogakaja. ˛ Szlachetni i uczeni słuchacze, kiedy w Dharmakaji powstaje my´lenie, wówczas jest to s Buddha Nirmanakaja. Kiedy wgladamy w nasza własna natur˛ , tak jak my´l nast˛ puje po my´li, ˛ ˛ ˛ e s e s to jest Buddha Sambhogakaja. Samourzeczywistnienie, samodyscyplina i cnoty zasługi własnej natury – sa czyim´ prawdziwym domem. Skóra i mi˛ so sa fizycznym ciałem, ale fizyczne ciało ˛ s e ˛ jest zajazdem; nie jest to nasz dom. Konieczna rzecza jest jedynie urzeczywistni´ trzy ciała ˛ ˛ c waszej własnej natury, wówczas poznacie Buddh˛ waszej własnej natury. e – 35 –

Skrucha-postanowienie

Mam wiersz o tym co bezkształtne, który, je˙ eli wdro˙ ycie w praktyk˛ , pozwoli przez samo z z e przytoczenie słowa, natychmiast rozproszy´ nagromadzona odpłat˛ i win˛ podlegania ułudzie. c ˛ e e Poemat brzmi nast˛ pujaco: e ˛ Osoby pogra˙ one w ułudzie doskonala si˛ przez wzglad na zasługi ˛z ˛ e ˛ A nie poprzez wzglad na Dharm˛ . ˛ e Sa tak pogra˙ one w ułudzie ze nazywaja samodoskonalenie si˛ dla zasług, post˛ ˛ ˛z ˙ ˛ e e powaniem za Dharma. ˛ /Chocia˙ jest prawda/, ze dawanie jałmu˙ n i miłosierdzie przynosza zasługi bez z ˛ ˙ z ˛ granic, Jednak˙ e trzy zła7 sa nadal czynne wewnatrz umysłu. z ˛ ˛ Zgromadzonymi zasługami zamierzaja poło˙ y´ kres złej karmie, ˛ z c ´ Ale w przyszło´ci, kiedy zjawia si˛ pomy´lno´c, zła karma jest jednak w srodku. s e s s´ Sednem sprawy jest usuni˛ cie przyczyny winy z wn˛ trza umysłu, e e I dla ka˙ dej osoby prawdziwa skrucha wewnatrz swojej własnej natury. z ˛ Natychmiastowe przebudzenie Mahajany jest prawdziwa skrucha, ˛ ˛ I je´li usuwacie bł˛ dy i da˙ ycie szlachetna droga, nie b˛ dzie tam winy. s e ˛z ˛ ˛ e Aby studiowa´ Dharm˛ musicie stale gł˛ boko wglada´ w wasza własna natur˛ , c e e ˛ c ˛ ˛ e Wówczas staniecie si˛ tacy sami jak wszyscy Buddhowie. e Nasi patriarchowie przekazali t˛ bezpo´rednia metod˛ , e s ˛ e Pragnac aby wszyscy dzi˛ ki urzeczywistnieniu swojej natury mogli sta´ si˛ jak ˛ e c e jeden. Je˙ eli chcecie w słuszny sposób szuka´ Dharmakaji, z c Porzu´ cie wszelkie formalistyczne obrz˛ dy i oczy´ccie wewn˛ trznie wasz umysł. c e s´ e ´ Smiało, nie ociagajcie si˛ , wejrzyjcie w siebie. ˛ e Je˙ eli to odło˙ ycie mo˙ e was spotka´ nagły koniec i to zycie b˛ dzie godne politoz z z c ˙ e wania. Je˙ eli chcecie poja´ doktryn˛ Mahajany urzeczywistniania swojej własnej natury, z ˛c e Z szacunkiem po´wi˛ ccie si˛ poszukiwaniu jej wewnatrz umysłu. s e´ e ˛ Mistrz powiedział: — Powinni´cie wszyscy dba´ o to, aby doskonali´ si˛ w ten sposób. Je˙ eli przez samo s c c e z przytoczenie słowa wgladacie w swoja natur˛ , to chocia˙ nawet jeste´cie oddaleni ode mnie ˛ ˛ e z s o tysiac mil, jest to tak jakby´cie byli obok mnie; ale je˙ eli przez samo przytoczenie tych słów ˛ s z nie macie urzeczywistnienia, wówczas, chocia˙ stoimy twarza w twarz, jest to jednak˙ e tak z ˛ z jakby´my byli oddaleni o tysiac mil. Jaki po˙ ytek byłby wtedy dla was z przyj´cia z tak daleka? s ˛ z s Uwa˙ ajcie dobrze na siebie. z Kiedy całe zgromadzenie usłyszało t˛ doktryn˛ , nie było takiego, który nie otworzyłby si˛ e e e ku urzeczywistnieniu i nie zaczał z rado´cia jej praktykowa´ . ˛ s ˛ c
7 Trzy

zła, takie same jak trzy trucizny, tj. chciwo´c, gniew, niewiedza lub przywiazania. s´ ˛

– 36 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

Rozdział VII ´ Sposobno´ci i pokrewienstwa s
Po tym jak mistrz otrzymał Dharm˛ w Huang Mei, powrócił do wioski Ts’ao Hou w proe wincji Shao Chou. Ale ludzie nie poznali go. W tym czasie był tam konfucja´ ski uczony, Liu n Chih Lioh, który spotykajac Patriarch˛ , odnosił si˛ do niego z gł˛ bokim powa˙ aniem. Chih ˛ e e e z ´ Lioh miał ciotk˛ , która była mniszka, o imieniu Wu Chin Ts’ang i która zawsze spiewała Sutr˛ e ˛ e Mahaparinirwany1 Mistrz po krótkim przysłuchaniu si˛ spiewowi od razu zrozumiał jej cue´ downe znaczenie, a nast˛ pnie zaczał ja obja´nia´ . Na to mniszka podniosła ksi˛ g˛ i zapytała go e ˛ ˛ s c e e o niektóre znaki. Mistrz odpowiedział: — Doprawdy, nie znam znaków, ale mo˙ esz zapyta´ mnie o ich znaczenie. z c — Ale˙ skoro nie znasz znaków — powiedziała mniszka — jak mo˙ esz zna´ ich znaczenie? z z c Mistrz odpowiedział: — Cudowne doktryny wszystkich Buddhów nie maja nic wspólnego ze słowem pisanym. ˛ Mniszka zaskoczona niecodziennym charakterem tej odpowiedzi, zwróciła si˛ do wszyste kich uczonych ludzi dookoła, mówiac: ˛ — Jest tutaj wielki znawca Dharmy, którego wszyscy powinni´cie traktowa´ z wielka gos c ˛ ´ scinno´cia. s ˛ Był tam obecny pra-pra-wnuk markiza z dynastii Wei, Ts’ao Shu Liang, razem z mieszka´ n cami wioski, i wszyscy oni ochoczo przyszli, aby zło˙ y´ mu hołd. z c W tym czasie stary klasztor Pao Lin uległ zniszczeniu w ko´ cu wojny za dynastii Sui2 . n Wobec tego odbudowali oni klasztor na jego poprzednich fundamentach i serdecznie przyj˛ li e mistrza, aby tam zamieszkał. Klasztor ten wkrótce stał si˛ znany jako Pao Fang /„miejsce skare bów”/. ´ Mistrz mieszkał tutaj przez dziewi˛ c miesi˛ cy i kilka dni, ale raz jeszcze scigany był przez e´ e wrogo usposobiona klik˛ . Wówczas ukrył si˛ za pobliska góra. Kiedy podpalili oni trawy ˛ e e ˛ ˛ i drzewa, aby uciec schował si˛ wciskajac si˛ pomi˛ dzy skały tak, ze mógł unikna´ płomieni. e ˛ e e ˙ ˛c Skały te wcia˙ nosza slady kolan mistrza, jakie powstały kiedy siedział w medytacji oraz odcisk ˛z ˛´ tkaniny jego odzie˙ y. Z tego powodu zwane sa one skałami Pi Nan /Ucieczki przed Nieszcz˛ z ˛ e ´ sciem/. Nast˛ pnie mistrz przypomniał sobie wskazania Piatego Patriarchy, aby pozosta´ i ukry´ si˛ e ˛ c c e w Huai i Hui, i poruszał si˛ incognito po tych dwóch regionach. e Był pewien mnich, Fa Hai, pochodzacy z Ch’u Chiang w Shao Chou, który pierwszy od˛ wiedził Patriarch˛ i zapytał go, mówiac: e ˛ — „To co jest umysłem jest tym co jest Buddha”. Chciałbym, aby´ łaskawie raczył mi to ˛ s obja´ni´ . s c Mistrz odpowiedział:
1 Sutra Mahaparinirwany przeło˙ ona przez Fa-hsiena, B.N. 118. Istnieja ró˙ ne wersje przeło˙ one przez innych z ˛ z z pisarzy. 2 Dynastia Sui, od 589 do 618 roku n.e., B.N. 121.

– 37 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

— Przeszłe my´li nie powstaja, to jest umysł. Tym samym i przyszłym my´lom nie trzeba s ˛ s kła´c kresu, wówczas jest to Buddha. Tworzenie wszystkich form to umysł; bycie odczepionym s´ od tych form to Buddha. Gdybym miał to obja´ni´ całkowicie, musiałbym to kontynuowa´ do s c c ko´ ca kalpy nie wyczerpujac tematu. Posłuchaj mojego poematu, który brzmi nast˛ pujaco: n ˛ e ˛ Gdy to pochodzi z umysłu, nazywane jest prad˙ nia. z ˛ Gdy to pochodzi od Buddhy, staje si˛ spokojem. e Gdy spokój i prad˙ nia sa jednako obecne, z ˛ Czysto´c i spokój istnieje w naszym intelekcie. s´ By uzyska´ przebudzenie ku tej doktrynie, c Musisz ja praktykowa´ w swojej własnej naturze. c Fundamentalnie jest to nie wszczynaniem /jakichkolwiek my´li/. s Szlachetna droga jest praktykowanie zarówno /prad˙ ni jak i spokoju/. ˛ ˛ z Słyszac te słowa Fa Hai miał wielkie urzeczywistnienie i pochwalił /Dharm˛ / nast˛ pujacym ˛ e e ˛ poematem: Umysł jest naprawd˛ zródłem Buddhy! e´ Nie u´wiadamianie sobie tego jest wyrzadzaniem sobie krzywdy. s ˛ Teraz znam zwiazek spokoju i madro´ci, ˛ ˛ s I wiem, ze praktyka obydwu przynosi niezale˙ no´c od wszelkich rzeczy. ˙ z s´ Mnich Fa Ta, pochodzacy z Huang Chou3 , przyłaczył si˛ do zakonu w wieku lat siedmiu ˛ ˛ e i stale praktykował Sutr˛ Saddharm˛ Pundarik˛ 4 . Przyszedł, aby zło˙ y´ Patriarsze wyrazy swoe e e z c jego szacunku, ale /kiedy skłaniał si˛ / jego głowa nie dotkn˛ ła ziemi. Patriarcha zganił go, e e mówiac: ˛ — Twój pokłon nie si˛ gnał ziemi. Dlaczego wi˛ c w ogóle si˛ skłania´ ? Musi co´ by´ e ˛ e e c s c w twoim umy´le. Co jest twoja praktyka? s ˛ ˛ Mnich odparł: — Sutra Saddharma Pundarika, która przeczytałem ju˙ trzy tysiace razy! ˛ z ˛ Patriarcha odpowiedział: — Mógłby´ przeczyta´ ja dziesi˛ c tysi˛ cy razy, ale je´liby´ u´wiadomił sobie znaczenie s c ˛ e´ e s s s sutry nie byłby´ tak zarozumiały i mógłby´ wtedy i´c ze mna. Teraz jednak chwalisz si˛ tym s s s´ ˛ e osiagni˛ ciem i nawet nie u´wiadamiasz sobie swojej omyłki. Posłuchaj mojego wiersza, który ˛ e s brzmi nast˛ pujaco: e ˛
Chou. Dystrykt w prowincji Kiangsi. Saddharma Pundarika. Cudowna prawda, tak jak przedstawiona jest w Sutrze Lotosu, Sutrze Jednego Pojazdu, o której si˛ powiada, ze zawiera pełna prawd˛ Buddhy, w porównaniu z jego uprzednim lub tj. cz˛ scioe ˙ ˛ e e´ wym lub stosownym do okoliczno´ci nauczaniem, z tym, ze oba zawarte sa w tej doskonałej prawdzie. Saddharma s ˙ ˛ Pundarika jest sutra, której kilka przekładów w cało´ci lub w cz˛ sci dokonanych zostało z sanskrytu na chi´ ski, ˛ s e´ n z których najpopularniejszym jest przekład Kumarad´ iwy. z
4 Sutra 3 Huang

– 38 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

Wyrazy szacunku słu˙ a odci˛ ciu póz i napuszono´ci, z˛ e s Czemu wi˛ c nie dotkna´ głowa ziemi? e ˛c ˛ Gdy istnieje ego, od razu pojawia si˛ bład. e ˛ Ale gdy zapomnisz o swoich zasługach, twoje bogactwo /madro´ci/ jest niezmie˛ s rzone. Mistrz ponownie zapytał: — Jak si˛ nazywasz? e — Nazywany jestem Fa Ta /Ten Który Rozumie Dharm˛ / — odpowiedział. e — Twoim imieniem — powiedział mistrz — mo˙ e by´ Fa Ta, ale kiedy˙ to w ogóle rozuz c z miałe´ Dharm˛ ? s e I wypowiedział wówczas ten poemat: Zwany jeste´ teraz Fa Ta s ´ I nieustannie pracowicie spiewałe´ sutr˛ bez odpoczynku. s e ´ Pusty spiew daje tylko d´ wi˛ ki, z e Ale Bodhisattwa jest rozumiejacy umysł. ˛ ˛ Poniewa˙ masz obecnie /ze mna/ pokrewie´ stwo, z ˛ n Powiadam ci to: Miej jedynie wiar˛ w buddyjska /Dharm˛ / bez słów — e ˛ e A kwiat lotosu wyro´nie z twoich ust. s Gdy Ta usłyszał ten poemat, okazał skruch˛ i wyraził swoje podzi˛ kowanie, mówiac: e e ˛ ´ — Od tej chwili b˛ d˛ pokorny i pełen powa˙ ania w stosunku do ka˙ dego. Spiewałem Sutr˛ e e z z e Saddharm˛ Pundarik˛ , ale nie rozumiałem jej znaczenia i zawsze istniały watpliwo´ci. O Pae e ˛ s triarcho! twoja madro´c jest tak rozległa i wielka, ze chciałbym aby´ łaskawie raczył obja´ni´ ˛ s´ ˙ s s c wewn˛ trzne znaczenie sutry. e — Fa Ta — powiedział mistrz — Dharma jest łatwo pojmowalna. To tylko twój umysł nie rozumie. Nie ma zadnych watpliwo´ci w samej sutrze; watpliwo´ci sa w twoim własnym ˙ ˛ s ˛ s ˛ umy´le. Co, przy studiowaniu tej sutry, uwa˙ asz za jej główna zasad˛ ? s z ˛ e Ta odpowiedział: — Korzenie mojej natury sa ciemne i t˛ pe. Od poczatku poda˙ ałem jedynie za recytowa˛ e ˛ ˛z niem słów, jak˙ e wi˛ c mógłbym rozumie´ podstawowa zasad˛ ? z e c ˛ e — Nie potrafi˛ czyta´ znaków — powiedział mistrz — ale spróbuj za´piewa´ jedna stron˛ e c s c ˛ e sutry, wówczas dam ci jej obja´nienie. s Wówczas Fa Ta za´piewał sutr˛ dono´nym głosem, a˙ doszedł do rozdziału przypowie´ci. s e s z s W tym miejscu mistrz powiedział: — Stop! Ta sutra, w ko´ cu, bierze jako swoja zasad˛ przyczynowo´c /hetupratjaja/ pojan ˛ e s´ wiania si˛ Buddhów i obja´nia to całkowicie za pomoca wielu rodzajów przypowie´ci, bez e s ˛ s zbytniej rozwlekło´ci. A teraz, jak to jest z ta przyczynowo´cia? Sutra mówi „Wszyscy czczeni s ˛ s ˛ ´ przez swiat Buddhowie zjawiaja si˛ na ziemi tylko z jednego wielkiego powodu, a tym jednym ˛ e – 39 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

wielkim powodem sa – doktryny Buddhy”. Ulegajac zewn˛ trznemu złudzeniu zwykli ludzie ˛ ˛ e przywiazani sa do kształtów, a ulegajac wewn˛ trznemu złudzeniu przywiazani sa do pustki. Je˛ ˛ ˛ e ˛ ˛ ´ ´ zeli w swiecie kształtów jest si˛ niezale˙ nym od kształtów, a w swiecie pustki jest si˛ niezale˙ ˙ e z e z nym od pustki, wówczas nie ma złudze´ ani wewnatrz ani na zewnatrz. Je˙ eli urzeczywistnisz n ˛ ˛ z to nauczanie, twój umysł otworzy si˛ w jednej chwili ku doktrynom Buddhy. e Buddha jest bodhi, która ma cztery aspekty: 1. Otwarcie wiedzy /poznania/ bodhi. 2. Praktykowanie wiedzy /poznania/ bodhi. 3. Urzeczywistnienie wiedzy /poznania/ bodhi. 4. Wej´cie w wiedz˛ /poznanie/ bodhi. s e Je˙ eli gdy si˛ to słyszy, istnieje otwarcie i praktykowanie bodhi, wówczas jeste´ zdolny z e s urzeczywistni´ i wej´c. W nast˛ pstwie tego zrozumiesz, ze wiedza bodhi jest oczywista jedynie c s´ e ˙ dzi˛ ki twojej własnej prawdziwej naturze. Musisz by´ jak najbardziej uwa˙ ny, aby nie dokoe c z na´ złej interpretacji znaczenia sutry. Je˙ eli obserwujesz kogo´ innego w procesie otwierania, c z s praktykowania, urzeczywistniania i wchodzenia w bodhi, i ty sam mówisz „To musi by´ wiedza c Buddhy /tj. Buddha/, nie mog˛ mie´ w tym zadnego udziału” – to taka interpretacja jest blu´ e c ˙ z nierstwem przeciwko sutrom i spotwarza Buddh˛ . Bowiem gdyby taka osoba była ju˙ Buddha, e z ˛ posiadałaby całkowite rozumienie, jaki wi˛ c po˙ ytek byłby z jej ponownego przechodzenia e z procesu otwierania, praktykowania, urzeczywistniania i wchodzenia w bodhi? Ty, który posiadasz wiar˛ w wiedz˛ Buddhy powiniene´ wiedzie´ , ze jest to tylko twój e e s c ˙ własny umysł, poza którym nie ma zadnego innego Buddhy. To dlatego, ze wszyscy zwykli ˙ ˙ ludzie ze swoja chciwo´cia i ukochaniem czasowych warunków ukryli przed soba o´wiecenie, ˛ s ˛ ˛ s zewn˛ trzne wydarzenia wzburzaja ich wewnatrz. Jednak˙ e sa zadowoleni, ze sa tak pchani. e ˛ ˛ z ˛ ˙ ˛ ´ To wła´nie z tego powodu Czczony Przez Swiat /Buddha/ wyszedł z samadhi i przy pomocy s ka˙ dego rodzaju wymowy, nakłaniał ludzi do porzucenia po˙ ada´ i powstrzymywania si˛ od z z˛ n e poszukiwania na zewnatrz, tak, aby nie było dwoisto´ci pomi˛ dzy nimi a Buddha. Dlatego ˛ s e ˛ powiedziane jest: „Bad´ otwarty na wiedz˛ Buddhy”. ˛z e Ja równie˙ nakłaniam wszystkich ludzi aby byli stale otwarci na wiedz˛ Buddhy wewnatrz z e ˛ swoich własnych umysłów. Ale umysł zwykłego człowieka jest zniekształcony; w głupocie i ułudzie oddaje si˛ złu; jego mowa jest szlachetna ale jego umysł jest wyst˛ pny, chciwy, e e gniewny, zazdrosny, schlebiajacy, chełpliwy i egoistyczny; destrukcyjnie wkracza w sprawy ˛ innych ludzi. /Wszystko to jest/ otwarciem si˛ na wiedz˛ pospolita. e e ˛ Ale je˙ eli potrafisz udoskonali´ umysł, je˙ eli potrafisz stale wzrasta´ ; je˙ eli potrafisz zwróz c z c z ´ ci´ swoje własne swiatło do wewnatrz na swój własny umysł; je˙ eli potrafisz zaprzesta´ zła c ˛ z c a praktykowa´ cnot˛ ; jest to otwarciem si˛ na wiedz˛ Buddhy. Powiniene´ otwiera´ si˛ w ka˙ c e e e s c e z dej chwili na wiedz˛ Buddhy, a nie na wiedz˛ pospolita. By´ otwartym na wiedz˛ Buddhy e e ˛ c e ´ dokładnie oznacza bycie poza tym swiatem /przemian/, ale bycie otwartym na wiedz˛ pospolita e ˛ ´ oznacza dokładnie znajdowanie si˛ w tym swiecie /przemian/. Lecz je˙ eli jedyne co robisz to e z – 40 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

´ ´ skrz˛ tne spiewanie /sutr/, traktujac to jako codzienny kierat, czym ró˙ nisz si˛ od jaka scigajae ˛ z e ˛ cego swój własny ogon? Ta zapytał wówczas: — Je˙ eli to jest prawda, to potrzebne jest jedynie osiagni˛ cie zrozumienia, a nie jest poz ˛ ˛ e ´ trzebne spiewanie sutr. Czy tak jest? Mistrz odpowiedział: ´ — Co złego jest w sutrach i co jest tam takiego aby powstrzymywa´ si˛ od ich spiewania? c e Ułuda czy urzeczywistnienie zale˙ ne sa tylko od jednostki, i tym samym szkoda czy zysk /ze z ˛ ´ ´ spiewu/ zale˙ ne sa od ciebie. Spiewa´ ustami i praktykowa´ równie˙ umysłem oto prawdziwe z ˛ c c z ´ obracanie sutry. Ale spiewa´ ja ustami nie praktykujac jej w umy´le jest by´ obracanym przez c ˛ ˛ s c sutr˛ . Posłuchaj mojego wiersza, który brzmi nast˛ pujaco: e e ˛ Gdy umysł tkwi w ułudzie Saddharma Pundarika obraca nami, Ale umysł przebudzony obraca Saddharma. ˛ ´ Spiewa´ sutr˛ przez długi czas bez zrozumienia, c e To by´ w konflikcie z jej znaczeniem. c ´ Wła´ciwa droga jest spiewanie jej bez motywu /bez szukania zasługi/; s ˛ ˛ ´ Kiedy istnieje motyw, spiew jest całkowicie zniekształcony. Ale czy posiadasz motyw czy te˙ nie, cokolwiek robisz, nie licz5 , a wówczas zawsze jecha´ z c 6. b˛ dziesz na wozie białego wołu e Kiedy Ta słuchał tego poematu, jego oczy bezwiednie powilgotniały z zalu, ale na te słowa ˙ uzyskał wielkie przebudzenie. Wówczas powiedział do mistrza: — Do tej chwili Fa Ta w rzeczywisto´ci nie chłonał Saddharmy Pundariki, ale raczej był s ˛ pochłaniany przez nia. ˛ I zapytał ponownie, mówiac: ˛ — Sutra mówi, ze wszyscy maha´rawakowie, właczajac nawet Bodhisattwów, chocia˙ wy˙ s ˛ ˛ z czerpuja si˛ my´lac i analizujac nie sa w stanie zgł˛ bi´ wiedzy Buddhy. A teraz ty twierdzisz, ˛ e s ˛ ˛ ˛ e c ze zwykła osoba musi tylko urzeczywistni´ swój własny umysł i to mo˙ e by´ wówczas zwane ˙ c z c wiedza Buddhy. Gdyby kto´ nie posiadał wy˙ szej inteligencji mogłoby to prowadzi´ to wat˛ s z c ˛ pienia i blu´ nierstwa. Co wi˛ cej sutra mówi o trzech wozach: kozła, jelenia i białego wołu. Na z e czym polega to rozró˙ nienie? Chciałbym aby´ łaskawie raczył mi to dalej obja´ni´ . z s s c
licz. Jest to podstawowa zasada w buddyzmie — nigdy nie liczy´ ; ani nie liczy´ uczynków jakich kto´ doc c s konał, ani do´wiadcze´ , ani lat. Liczenie powstrzymuje czyj´ rozwój i rozumienie. W tym szczególnym fragmencie s n s chodzi o nie liczenie ilo´ci razy jaka kto´ spiewał ta lub inna sutr˛ . Liczenie, tak jak to robił Fa Ta, prowadziło s ˛ s´ ˛ ˛ e go do poczucia, ze dokonał czego´ wielkiego, co oczywi´cie było bł˛ dne. Jakichkolwiek szlachetnych dzieł czy ˙ s s e uczynków nie powinno si˛ liczy´ , poniewa˙ w liczeniu zawarte jest znaczenie „poszukiwania zasług”, co równie˙ e c z z jest bł˛ dne. e 6 Wóz białego wołu. Pochodzi to z Sutry Saddharma Pundarika, gdzie czyni si˛ odniesienie do trijany, trzech e ´ pojazdów zbawienia. Ciagniony przez kozła pojazd, lub mały pojazd, lub klasa srawaków, grupa słuchaczy, lub ˛ ´ posłusznych uczniów. Ciagniony przez jelenia, lub sredni pojazd, to klasa pratjeka-Buddhów, o´wieconych dla ˛ s siebie. Nast˛ pnie pojazd ciagniony przez białego wołu, lub Mahajana, w którym chodzi o zbawienie wszystkich. e ˛
5 Nie

– 41 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

— Znaczenie sutry — odpowiedział mistrz — jest całkiem jasne, lecz to ty jeste´ tym, s który tkwi w ułudzie i ociaga si˛ . Powodem dla którego znajdujacy si˛ w tych trzech pojazdach ˛ e ˛ e nie moga zgł˛ bi´ wiedzy Buddhy jest ich bład próbowania oceniania. Bez wzgl˛ du na to jak ˛ e c ˛ e wiele kto´ mógł si˛ wysila´ w my´leniu i rozwa˙ aniu, oddala go tylko od /prawdy/. Zasadnis e c s z czo, Buddha mówił jedynie ze wzgl˛ du na istnienie zwykłych ludzi, a nie z powodu Buddhów. e Je˙ eli istnieja niech˛ tni posiadaniu wiary w t˛ zasad˛ , pozwól im odej´c z tego zgromadzez ˛ e e e s´ nia. Któ˙ mógłby pomy´le´ , ze kto´ b˛ dacy ju˙ w wozie białego wołu mógłby wcia˙ by´ na z s c ˙ s e ˛ z ˛z c zewnatrz, szukajac trzech wozów! Co wi˛ cej sutra jasno wyja´nia ci, ze istnieje tylko jeden ˛ ˛ e s ˙ pojazd Buddyzmu. W rzeczywisto´ci nie ma zadnych innych pojazdów, takich jak drugi czy s ˙ trzeci. Jednak˙ e sa niezliczone ilo´ci stosownych sposobów nauczania i ró˙ ne rodzaje pokrewz ˛ s z nych zdarze´ , przykładów, obja´nie´ i rozpraw. Dlatego ta metoda obejmuje tylko jeden pojazd n s n Buddyzmu. ´ Dlaczego nie przebudzisz si˛ do faktu, ze trzy wozy sa zr˛ cznymi srodkami, których wye ˙ ˛ e magały potrzeby dawnych czasów? Prawda jest to, ze istnieje tylko jeden pojazd i to spełnia ˛ ˙ ´ wymogi dnia dzisiejszego. Chc˛ ci˛ jedynie nauczy´ aby´ zrezygnował ze zr˛ cznych srodków e e c s e i powrócił do prawdy. Kiedy powrócisz ju˙ do prawdy /przekonasz si˛ równie˙ , ze/ prawda z e z ˙ nie ma imienia. Powiniene´ u´wiadomi´ sobie, ze ten skarb całkowicie nale˙ y do ciebie i ze s s c ˙ z ˙ od ciebie zale˙ y posłu˙ enie si˛ nim. Nie traktuj wi˛ c tego jako ojcowskiej idei czy jako dziez z e e ci˛ cej idei, ani te˙ nie rób u˙ ytku z jakiejkolwiek idei. To jest zwane praktykowaniem Sutry e z z Saddharma Pundarika. Wówczas, od jednej kalpy do drugiej, twoja r˛ ka nie zbładzi od sutry e ˛ ´ i nie b˛ dzie czasu, w którym by´ jej nie spiewał! e s Tak pouczony, Ta wypełniony entuzjazmem i wzdychajac ze szcz˛ scia wypowiedział po˛ e´ chwalny poemat: Przeczytałem t˛ sutr˛ trzy tysiace razy, e e ˛ Ale po jednym zdaniu z Ts’ao Ch’i /liczenie/ zostało zapomniane. Je˙ eli kto´ nie rozumie zasady /dlaczego Buddowie/ pojawiaja si˛ , z s ˛ e Jak mo˙ e poło˙ y´ kres wybrykom wielu zywotów? z z c ˙ ´ Trzy wozy sa jedynie zr˛ cznym srodkiem, ˛ e A ich stopniowanie zostało wybornie wyja´nione. s Lecz kto by przypuszczał, ze w płonacym domu znajduje si˛ Dharmakaja.7 ˙ ˛ e — Od tej chwili — powiedział mistrz — mo˙ na ci˛ rzeczywi´cie nazywa´ „Mnichemz e s c -´piewajacym-Sutr˛ ”. s ˛ e ´ Odtad Ta rozumiał gł˛ boka zasad˛ , a jednak nie zaprzestał spiewania sutry. ˛ e ˛ e *** Był pewien mnich, Chih T’ung, pochodzacy z An Feng w prowincji Shu Chou8 , który od ˛ poczatku /swojego klasztornego zycia/ przeczytał Sutr˛ Lankawatar˛ ponad tysiac razy, a wcia˙ ˛ ˙ e e ˛ ˛z
Król Dharmy, najwy˙ sze zasady doktryny, reprezentujacy Buddh˛ w Sutrze Saddharma Pundaz ˛ e rika. 8 Shu Chou, obecnie rejon Shu stanu An Hui. An Feng znajduje si˛ obecnie na południowy-wschód od Shu e Chou, ale poprzednio był jego cz˛ scia. e´ ˛
7 Dharmarad˙ a. z

– 42 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n nie rozumiał Trikaji i czterech madro´ci9 . Z szacunkiem poprosił mistrza o obja´nienie ich ˛ s s znacze´ . n Co do Trikaji — powiedział mistrz — to czysta i spokojna Dharmakaja jest twoja prawdziwa ˛ ˛ natura. Doskonała pełnia Sambhogakaji jest twoja prawdziwa wiedza. Niezliczona Nirmana˛ ˛ ˛ ˛ kaja jest twoimi prawdziwymi działaniami. Je˙ eli mówisz o Trikaji jako o czym´ poza twoja z s ˛ pierwotna natura, zwane jest to posiadaniem Ciał bez madro´ci. Je˙ eli uprzytomnisz sobie, ze ˛ ˛ ˛ s z ˙ Trikaja sama nie posiada własnej natury, jest to zwane czterema madro´ciami bodhi. Posłuchaj ˛ s mojego wiersza: Własna natura ju˙ ma Trikaj˛ , a kiedy jest to jasno rozwini˛ te cztery madro´ci staja z e e ˛ s ˛ si˛ doskonałe. e To nie poprzez odcinanie przedmiotów widzenia i słyszenia wst˛ puje si˛ do krainy e e Buddhy. Zapami˛ taj moje słowa! e Podejmij niezachwiana decyzj˛ i wierz, a zawsze b˛ dziesz wolny od złudzenia. ˛ e e Nie na´laduj tych, którzy szukaja tego na zewnatrz, s ˛ ˛ Plotac cały dzie´ o bodhi. ˛ n T’ung zapytał ponownie: — Czy mog˛ równie˙ usłysze´ co´ o znaczeniu czterech madro´ci? e z c s ˛ s — Teraz, kiedy rozumiesz Trikaj˛ — powiedział mistrz — powiniene´ w naturalny sposób e s rozumie´ cztery madro´ci. Dlaczego wi˛ c pyta´ ponownie? Gdyby´my rozprawiali o czterech c ˛ s e c s madro´ciach nie mówiac o Trikaji, byłoby to zwane „madro´cia bez Ciał”. Byłoby to posiada˛ s ˛ ˛ s ˛ niem madro´ci i mimo to powracaniem do bycia bez madro´ci. ˛ s ˛ s Powiedział inny wiersz, mówiac: ˛ Madro´c wielka okragła jak zwierciadło z natury swojej jest czysta i spokojna. ˛ s´ ˛ Zrównowa˙ ona i spokojna madro´c to umysł wolny od choroby.10 z ˛ s´ Cudownie przenikajaca madro´c widzi bez my´li zasługi. ˛ ˛ s´ s Doskonalaca działanie madro´c jest jak madro´c okragłego zwierciadła. ˛ ˛ s´ ˛ s´ ˛ Kiedy piata, ósma, szósta i siódma dojrzewaja,11 przekształcenie dokonuje si˛ . ˛ ˛ e Ale jest to w istocie sprawa słów, a nie rzeczywisto´ci. s
madro´ci. Czterema formami madro´ci Buddhy sa: 1) Madro´c wielka okragła jak zwierciadło; ˛ s ˛ s ˛ ˛ s´ ˛ 2) Zrównowa˙ ona i spokojna madro´c; 3) Cudowna madro´c kontemplacji. 4) Madro´c doskonalaca działanie. z ˛ s´ ˛ s´ ˛ s´ ˛ 10 Zrównowa˙ ona i spokojna madro´ c jest umysłem wolnym od choroby, zrównowa˙ ona i spokojna madro´ c z ˛ s´ z ˛ s´ ´ podobna jest do widzenia przez Buddh˛ wszystkich rzeczy i wszystkich istot w tym samym, równym swietle. e Patrz równie˙ rozdział XVIII Sutry Diamentowej. Umysł wolny od choroby. W widzeniu innych ludzi, je˙ eli z z w stosunku do niektórych istnieje upodobanie, a w stosunku do innych niech˛ c, wówczas umysł posiada bariery e´ i przeszkody /w stosunku do całej ludzko´ci/. Posiadanie tego jest posiadaniem choroby. Dlatego nie powinno sie s posiada´ niech˛ ci w umy´le w stosunku do nikogo, zanim b˛ dziemy potrafili by´ „umysłem wolnym od choroby”. c e s e c 11 Piata odnosi si˛ do pi˛ ciu zmysłów, wid˙ nian widzenia, słyszenia, zapachu, smaku i dotyku, które przekształca ˛ e e z madro´c doskonalaca działanie. Szósta jest manas, my´l lub spostrze˙ enie, które samo przekształca si˛ w cudownie ˛ s´ ˛ ˛ s z e
9 Cztery

– 43 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

Je˙ eli w twoim obecnym stanie rozwoju nie zatrzymujesz si˛ , z e B˛ dziesz rozkwitał i przebywał zawsze w najwy˙ szej spokojno´ci. e z s To co opisałem powy˙ ej jest zmiana swiadomo´ci /wid˙ niana/ w madro´c /d˙ niana/. Mówi z ˛´ s z ˛ s´ z si˛ w nauczaniu, ze najpierw przekształca si˛ pi˛ c zmysłów /wid˙ niany/ w madro´c doskoe ˙ e e´ z ˛ s´ nalaca działanie. Szósty, intelekt /manas/ zostaje wówczas zmieniony w cudownie przenika˛ ˛ jaca madro´c. Siódma, mano-wid˙ niana, zostaje wtedy zmieniona w zrównowa˙ ona i spokojna ˛ ˛ ˛ s´ z z ˛ ˛ madro´c. Wówczas ósma, alajawid˙ niana, zmieniona zostaje w madro´c wielkiego okragłego ˛ s´ z ˛ s´ ˛ zwierciadła. Chocia˙ manas /szósta/ i mano-wid˙ niana /siódma/ zawieraja przyczyn˛ przez z ˛ e kształcenia, pi˛ c zmysłów i alajawid˙ niana /ósma/ wydaja owoc na skutek tej przemiany; ale e´ z ˛ jest to tylko przemiana ich nazw a nie ich prawdziwej natury. T’ung natychmiast u´wiadomił sobie madro´c swojej natury i przedstawił wówczas poemat, s ˛ s´ mówiacy: ˛ Trikaja jest w istocie moja własna prawdziwa natura, ˛ ˛ ˛ ˛ A cztery madro´ci sa o´wieceniem pierwotnego umysłu. ˛ s ˛ s Kiedy Trikaja i cztery madro´ci stapiaja si˛ bez przeszkód, ˛ s ˛ e Wówczas kto´ reaguje na wszystkie rzeczy bez wzgl˛ du na ich kształty. s e Uciekanie si˛ do metod jest całkowicie bł˛ dnym działaniem. e e A hołubienie ich nie jest autentyczna, prawdziwa zasada. ˛ ˛ ˛ Ten cudowny wglad wynika z twojej /Szóstego Patriarchy/ wiedzy. ˛ Teraz mog˛ nareszcie zapomnie´ o tych nieczystych nazwach. e c *** Był pewien mnich, Chih Ch’ang, pochodzacy z Kuei Ch’i w prowincji Hsin Chou12 , który ˛ przyłaczył si˛ do zakonu kiedy był jeszcze bardzo młody. Z determinacja poszukiwał wgladu ˛ e ˛ ˛ w swoja własna natur˛ i przyszedł pewnego dnia aby zło˙ y´ swoje uszanowanie. Mistrz zapytał ˛ ˛ e z c go: — Skad przyszedłe´? I czego szukasz? ˛ s Ów odpowiedział: — Zło˙ yłem niedawno swoje uszanowanie Ta Tungowi, mnichowi na górze Pe Feng13 z w Hung Chou. Od niego otrzymałem ide˛ wgladania w swoja własna natur˛ i osiagania stanu e ˛ ˛ ˛ e ˛ Buddhy, ale nie rozwiazałem jeszcze swoich watpliwo´ci. Przyszedłem z bardzo daleka aby ˛ ˛ s zło˙ y´ swoje uszanowanie i pokornie błagam ci˛ o wskazanie mi prawidłowego kierunku. z c e
´ przenikajaca madro´c. Siódma to swiadomo´c umysłu lub działanie umysłu. Siódma jest równie˙ definiowana jako ˛ ˛ ˛ s´ s´ z manowid˙ niana, która tłumaczy si˛ jako intelekt, a w gł˛ bszym znaczeniu jako umysł, jako całkowita działalno´c z ˛ e e ˛ s´ umysłowa. /Patrz Glosariusz: Intelekt/. Obejmuje to intelekt, jako koordynator pi˛ ciu zmysłów, który wraz z nimi ˛ e ´ staje si˛ zrównowa˙ ona i spokojna madro´cia. Ósma jest alajawid˙ niana, umysł w jego swiadomym i nie´wiadoe z ˛ ˛ ˛ s ˛ ˛ z s mym aspekcie, magazyn umysłu, który stanowi madro´c wielka i okragła jak zwierciadło. ˛ s´ ˛ ˛ ˛ 12 Hsin Chou, Kuei Ch’i. Oba sa obecnie rejonami w Kiangsi. ˛ 13 Góra Pe Feng w Hung Chou, Kiangsi.

– 44 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

— Spróbuj sobie przypomnie´ — powiedział mistrz — co on ci powiedział. c — Byłem raz z nim ponad trzy miesiace nie otrzymujac zadnych poucze´ . Poniewa˙ mia˛ ˛ ˙ n z łem gwałtowna potrzeb˛ szukania Dharmy, poszedłem pewnej nocy sam do jego sypialni i z ˛ e pełnym szacunkiem zapytałem, „Czym jest czyj´ pierwotny umysł i pierwotna natura?” T’ung s odpowiedział wówczas, „Czy dostrzegasz pustk˛ ?” e „Tak”, odpowiedziałem. „Czy dostrzegasz”, powiedział, „by pustka miała form˛ lub cechy?” e „Pustka”, odpowiedziałem, „nie posiada kształtu, jak wi˛ c mo˙ e mie´ form˛ i cechy?”. e z c e „Twoja pierwotna natura”, powiedział, „jest wła´nie taka jak pustka. Rozumie´ , ze nie ma s c ˙ ani jednej rzeczy do ujrzenia jest wła´ciwym pogladem, i ze nie ma ani jednej rzeczy do pos ˛ ˙ znania, jest prawdziwa wiedza. Nie jest ona ani zielona ani zółta, długa czy krótka. Wejrzyj ˛ ˛ ˙ tylko w pierwotne zródło, które jest czyste i spokojne, a pojawi si˛ prawdziwa substancja bo´ e ´ dhi, doskonała i swietlista. To jest zwane wgladaniem w swoja własna natur˛ i osiaganiem stanu ˛ ˛ ˛ e ˛ 14 .” Buddhy. To jest równie˙ zwane d˙ niana Tathagaty z z ˛ — Chocia˙ słyszałem te słowa nie rozumiałem ich dokładnie. Błagam ci˛ aby´ zaczał mnie z e s ˛ poucza´ . c Mistrz odpowiedział: — To co ci powiedział twój mistrz wcia˙ zachowuje widzenie i poznawanie. To tłumaczy ˛z to, ze wcia˙ jeszcze nie rozumiesz. Wska˙ e ci to teraz przy pomocy poematu: ˙ ˛z z˛ Nie widzie´ niczego a trzyma´ si˛ „nie widzenia”, c c e To podobnie do płynacych chmur, które pokrywaja twarz sło´ ca. ˛ ˛ n Nie widzie´ niczego a hołubi´ „nie-wiedz˛ ”, c c e Podobne jest do błyskawicy rozdzierajacej wielkie niebo. ˛ Te poj˛ cia wkradaja si˛ w mgnieniu oka; e ˛ e Je˙ eli zrobisz ten bład, ze je przyjmiesz, z ˛ ˙ ´ Kiedy˙ naprawd˛ zrozumiałe´ znaczenie zr˛ cznych srodków /upaja/? z e s e W ka˙ dej my´li automatycznie powiniene´ wiedzie´ kiedy jest ona bł˛ dna. z s s c e ´ Wówczas twoje wewn˛ trzne swiatło b˛ dzie si˛ zawsze objawiało. e e e Kiedy Ch’ang usłyszał poemat, jego umysł został szeroko otwarty. Wówczas przedstawił /swój własny/ poemat: Wszczynanie nieistotnych koncepcji, Oznacza bycie przywiazanym do form w poszukiwaniu bodhi. ˛ ˙ Zywienie jednej my´li o urzeczywistnieniu, s Nie ró˙ ni si˛ od znajdowania si˛ na pierwszych etapach ułudy. z e e ´ /My´le´ , ze/ własna natura jest swiadoma swojego pierwotnego ciała, s c ˙
D˙ niana. Tathagata: a) jeden z najwy˙ szych tytułów Buddhy; b) taki jak przychodzi. D˙ niana: wiez z z dzie´ , wiedzie´ dzi˛ ki widzeniu; poglady, doktryny. Tak wi˛ c ten termin razem oznacza ‘wiedz˛ Buddhy’. c c e ˛ e e
14 Tathagata

– 45 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

´ Jest bezowocnym poda˙ aniem za swiatłem, które nigdzie nie prowadzi. ˛z Gdybym nie wszedł do pokoju mistrza, W pomieszaniu wcia˙ goniłbym dwa cienie15 . ˛z Pewnego dnia Chih Ch’ang zapytał mistrza: — Buddha mówił o trzech pojazdach Dharmy, ale mówił równie˙ o najwy˙ szym poje´ dzie. z z z Nie rozumiem tego jeszcze i chciałbym, aby´ zechciał pouczy´ mnie. s c Mistrz odpowiedział. Powiniene´ koncentrowa´ si˛ na swoim własnym umy´le i nie by´ przywiazanym do zes c e s c ˛ wn˛ trznych form doktryny. Dharma nie /dzieli si˛ / na cztery pojazdy; ale ludzkie umysły maja e e ˛ wiele stopni i kategorii. By´ po prostu obecnym i słucha´ obja´niania sutr jest małym pojazdem. Uprzytomni´ sobie c c s c ´ ´ Dharm˛ i zrozumie´ jej znaczenie jest srednim pojazdem. Cwiczy´ si˛ w zgodzie z Dharma e c c e ˛ jest wielkim pojazdem. Zrozumie´ całkowicie wszystkie metody i w pełni panowa´ nad nimi; c c nie by´ przywiazanym do czegokolwiek; odcia´ wszystkie formy i metody; i nie /odczuwa´ / c ˛ ˛c c osiagni˛ cia ani jednej rzeczy jest zwane najwy˙ szym pojazdem. /Natura/ pojazdu to sprawa ˛ e z praktykowania znaczenia, a nie słownego dyskutowania. Musisz to praktykowa´ sam – tak wi˛ c c e nie pytaj mnie. Przez cały czas pozwól twojej własnej naturze pozostawa´ naturalnie /w stanie/ c tako´ci. s Ch’ang z wdzi˛ czno´cia stał si˛ asystentem mistrza przez reszt˛ swojego zycia. e s ˛ e e ˙ *** Był pewien mnich, Chih Tao, pochodzacy z regionu Nan Hai w Kwantungu, który zło˙ ył ˛ z mistrzowi wyrazy swojego uszanowania i powiedział: — Odkad przyłaczyłem si˛ do zakonu czytałem Sutr˛ Maha Parinirwany przez ponad dzie˛ ˛ e e si˛ c lat, ale wcia˙ jeszcze nie rozumiem jej głównych zasad. Chciałbym aby´ zechciał łaskawie e´ ˛z s mi je obja´ni´ . s c — Której cz˛ sci nie rozumiesz? — zapytał mistrz. e´ — Doktryna pojawiania si˛ i zanikania jest to, ze wszystkie czyny sa nietrwałe. Kiedy ˛ e ˙ ˛ 16 . To jest cz˛ sc co do pojawianie si˛ i zanikanie ustana, istnieje rado´c spokoju zaprzestania e ˛ s´ e´ ´ której mam watpliwo´ci. ˛ s — Z jakiego powodu — zapytał mistrz — masz watpliwo´ci? ˛ s Odpowiedział:
cienie lub głowy. Ten termin odnosi si˛ do wiersza, który dał mu Szósty Patriarcha. Pierwszym cieniem e jest koncepcja „nie widzenia”, a drugim koncepcja „nie-wiedzy”. Mistrz doradzał mu nie utrzymywa´ któregokolc wiek z tych pogladów, poniewa˙ ich utrzymywanie oznacza, ze jest si˛ wcia˙ pogra˙ onym w ułudzie. ˛ z ˙ e ˛z ˛z 16 Spokój ustania. Stan bycia niezakłóconym, niezmaconym i pogodnie radosnym. Zupełna nieobecno´ c zb˛ d˛ s´ e ´ nych rzeczy w umy´le. Jest to posiadanie swiadomo´ci bez podniecenia. Jest to praktyka zmierzajaca do wyzwos s ˛ lenia, ale jest czasami mylnie brana za sama nirwan˛ . ˛ e
15 Dwa

– 46 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n — Wszystkie ludzkie istoty posiadaja dwa ciała, które zwane sa ciałem fizycznym17 i cia˛ ˛ łem Dharmy. Ciało fizyczne jest nietrwałe; pojawia si˛ i znika. Ciało Dharmy jest trwałe, bez e ´ wiedzy czy swiadomo´ci. Kiedy sutra mówi „Kiedy pojawianie si˛ i zanikanie ju˙ ustały, ists e z nieje rado´c spokoju zaprzestania”, nie wiem które ciało spokojnie zanika, a które jest radosne. s´ Je˙ eli jest to ciało fizyczne, w czasie kiedy fizyczne ciało dobiega kresu, jego cztery zywioły18 z ˙ ulegaja rozproszeniu, a to z pewno´cia jest cierpienie, a cierpienie nie mo˙ e by´ nazwane rado˛ s ˛ z c ´ ˛ scia. Je˙ eli ciało Dharmy znajduje si˛ w spokojnym zaprzestaniu, wówczas jest ono takie samo z e jak słoma i rozbite dachówki – kto wtedy jest tym który si˛ raduje? Co wi˛ cej, natura Dharmy e e jest podstawa pojawiania si˛ i zanikania a pi˛ c skandh jest działaniem pojawiania si˛ i zanika˛ e e´ e nia, poniewa˙ istnieje jedna podstawa i pi˛ c funkcji. Tak wi˛ c pojawianie si˛ i zanikanie jest z e´ e e bezustanne; pojawianie si˛ istnieje kiedy działanie wyłania si˛ z podstawy, zanikanie istnieje e e kiedy działanie wchłaniane jest z powrotem w podstaw˛ . Je˙ eli kto´ oczekuje tego aby ono poe z s jawiło si˛ ponownie jest to znajdowanie si˛ w klasie odczuwajacych istot, /a to oznacza/ ze nie e e ˛ ˙ dobiegło si˛ kresu, nie doszło si˛ do zaniku. Jednak˙ e je˙ eli kto´ nie oczekuje tego aby ono e e z z s pojawiło si˛ ponownie, wówczas ten kto´ znajduje si˛ zawsze w stanie spokojnego zaprzestae s e nia, co oznacza bycie tym samym co rzecz nieodczuwajaca. Ale, je´li tak jest, nirwana b˛ dzie ˛ s e całkowitym zniesieniem wszystkich rzeczy jakiegokolwiek rodzaju, tak, ze nie b˛ da w stanie ˙ e ˛ pojawi´ si˛ , a jaka wówczas mo˙ e tam by´ rado´c? c e z c s´ Mistrz odpowiedział: — Jeste´ uczniem Siakjamuniego. Dlaczego by´ podobnym do tych, którzy nie poda˙ aja s c ˛z ˛ ta droga i którzy, zwiazani z bł˛ dnymi pogladami unicestwienia i trwało´ci, krytykuja doktryn˛ ˛ ˛ ˛ e ˛ s ˛ e Najwy˙ szego Pojazdu? Podług tego co powiedziałe´, Dharmakaja jest odr˛ bna od fizycznego z s e ciała i musi zosta´ oddzielona od pojawiania si˛ i zanikania w celu poszukiwania spokoju ustac e nia. Co wi˛ cej, mówiac ze nirwana jest stanem trwałej rado´ci, zało˙ yłe´, ze istnieje kto´ radue ˛ ˙ s z s ˙ s ´ jacy si˛ tym. Jest to bycie przywiazanym do po˙ adania narodzin i smierci, oraz rozkoszowanie ˛ e ˛ z˛ si˛ przyjemno´ciami złudze´ . e s n Powiniene´ obecnie zda´ sobie spraw˛ , ze Buddha /mówił/ dla dobra tych wszystkich ludzi s c e ˙ pogra˙ onych w ułudzie, którzy uwa˙ aja zwiazek pi˛ ciu skandh za zasadnicza form˛ ja´ ni. Ci ˛z z ˛ ˛ e ˛ e z ludzie czynia ró˙ nice pomi˛ dzy wszystkimi rzeczami jako w istocie zewn˛ trznymi formami ˛ z e e materii. Po˙ adaja zycia i l˛ kaja si˛ smierci. Bładza w swoich my´lach nie zdajac sobie sprawy z˛ ˛˙ e ˛ e´ ˛ ˛ s ˛ z tego, ze sa to jedynie marzenia i fantazje, i ze sa one puste i nierzeczywiste. Poddaja si˛ ˙ ˛ ˙ ˛ ˛ e ˛ ˛ s´ niepotrzebnie kołu stawania si˛ /bhawaczakra/19 . Sprowadzaja trwała rado´c nirwany do formy e cierpienia. A jednak galopuja dookoła szukajac jej przez cały czas. ˛ ˛ Buddha z lito´ci nad takimi lud´ mi objawił prawdziwa rado´c nirwany, w której nie ma s z ˛ s´
fizyczne, ciało formy, Rupakaja. Ciało z krwi i mi˛ sa; w przeciwie´ stwie do dharmakaji, niemateriale n nego, duchowego, czy te˙ nie´miertelnego ciała. Nale˙ y te˙ zauwa˙ y´ , ze Szósty Patriarcha nazywa to fizyczne z s z z z c ˙ ciało „zajazdem a nie domem”. 18 Cztery zywioły, z których zrobione sa wszystkie rzeczy, tj. ziemia, woda, ogie´ i wiatr /lub powietrze/. Repre˙ ˛ n zentuja one ciało stałe, płyn, ciepło i ruch: ruch wytwarza i podtrzymuje zycie. ˛ ˙ 19 Bhawaczakra, koło stawania si˛ , Samsara. Kr˛ cenie si˛ koła, obraca´ si˛ , tj. w˛ drówka sze´ cioma drogami, e e e c e e s ´ koło w˛ drówki; krag istnienia, zycia i smierci. e ˛ ˙
17 Ciało

– 47 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

perspektywy pojawiania si˛ oraz nie ma równie˙ perspektywy zanikania. Co wi˛ cej, nie ma e z e zadnego procesu /pojawiania si˛ i zanikania/, który miałby by´ doprowadzony do kresu. Samo ˙ e c to jest objawianiem si˛ spokoju ustania. Chocia˙ objawia si˛ , jednak˙ e nie istnieje zadna my´l, e z e z ˙ s ze wła´nie si˛ objawia, i to jest tego stała rado´cia. Nie ma ani odbiorcy, ani te˙ nie – odbiorcy ˙ s e ˛ s ˛ z tej rado´ci, jak wi˛ c mo˙ e by´ mowa o „jednej podstawie i pi˛ ciu skandhach”, i o ile˙ bardziej s e z c e z nie do rzeczy jest mówi´ o nirwanie jako o zniesieniu wszystkich rzeczy, tak, ze nigdy ju˙ nie c ˙ z powstaja ponownie? Jest to tylko blu´ nierstwem przeciwko Buddzie i oczernianiem Dharmy. ˛ z Posłuchaj mojego poematu, który brzmi nast˛ pujaco: e ˛ Wielka nirwana, której z niczym nie mo˙ na porównywa´ z c ´ Jest wszechobejmujaca, a jej promienno´c zawsze swieci pogodnie. ˛ s´ Ludzie pospolitej natury i ignoranci nazywaja ja smiercia; ˛ ˛´ ˛ Niewtajemniczeni czepiaja si˛ jej jako wyga´ni˛ cia. ˛ e s e Wszyscy ci poszukujacy z drugiego pojazdu ˛ Uwa˙ aja ja za stan bezczynno´ci. z ˛ ˛ s Wszystkie te poglady całkowicie nale˙ a do emocjonalnych ˛ z˛ I sa podstawa sze´cdziesi˛ ciu dwóch bł˛ dnych pogladów20 . ˛ ˛ s´ e e ˛ Jak˙ e te bezsensowne sformułowania pustych i fałszywych nazw, z Mogłyby posiada´ autentyczne i prawdziwe znaczenia? c Ale osoba o niezmierzonej madro´ci ˛ s Rozumie na wskro´, ze nie ma niczego co mogłoby zosta´ uchwycone albo porzus ˙ c cone. Zna działanie pi˛ ciu skandh e Oraz ego po´ród nich, s /Jak równie˙ / zewn˛ trznego przejawiania si˛ wszystkich fizycznych kształtów z e e
dwa bł˛ dne poglady. Umysł przeszło´ci, tera´ niejszo´ci i przyszło´ci. Cztery awasthy lub cztery e ˛ s z s s rodzaje widzenia. Widzenie siebie, widzenie innych, widzenie ludzko´ci i widzenie siebie w przyszło´ci. Pi˛ c s s e´ skandh. Pi˛ c czynników, składników lub cech tworzacych osob˛ . Dwana´cie hetupratjaj. Dwana´cie przyczynoe´ ˛ e s s wych wydarze´ , lub okoliczno´ciowych przyczyn sposobno´ci lub wydarzenia. Sze´c wid˙ nian, lub zmysłów. n s s s´ z Sze´c zmysłów jest sze´cioma jako´ciowymi funkcjami spostrzegawczymi; tj. widzenie, słyszenie, wachanie, s´ s s ˛ smakowanie, dotykanie i tworzenie poj˛ c dokonywanych przez ich odpowiedni organ w odpowiedzi na bodziec. e´ Pociagajace przywiazania ka˙ dego z sze´ciu organów. Sila, samadhi, prad˙ nia lub dyscyplina, spokój, madro´c. ˛ ˛ ˛ z s z ˛ s´ Metoda tak jak w jednokierunkowym nakierowaniu umysłu; poglady nieuzasadnione jak w marzeniach na jawie; ˛ poglady dryfujace jak przy braku kierunku w celu swojego zycia. Wypaczone jakby w celu wyeksponowania sie˛ ˛ ˙ bie; zniekształcone, np. z niewielkim szacunkiem dla prawdy; uparcie dogmatyczne. Tkwienie w ideałach, które si˛ szczególnie lubi; stagnacja, np. by´ zaklinowanym przez wydarzenie, z którego nie potrafi si˛ wybrna´ ; nae c e ˛c gromadzenie nieistotnych, zbytecznych koncepcji. By´ pogra˙ onym w ułudzie, bł˛ dne rozumienie codziennych c ˛z e okoliczno´ci jako stałych; przywiazanie do rzeczy i idei o których si˛ wie, ze sa bł˛ dne, ale odczuwa si˛ niech˛ c s ˛ e ˙ ˛ e e e´ do porzucenia ich i dlatego racjonalizuje si˛ swoje poło˙ enie osobistymi i potocznymi pogladami; emocjonalne e z ˛ przywiazanie do rzeczy lub idei, które sa bł˛ dne do takiego stopnia, ze mówi si˛ „nic na to nie poradz˛ ”, „taki ju˙ ˛ ˛ e ˙ e e z si˛ urodziłem”. Siedem emocji: szcz˛ scie, gniew, zal, rado´c, miło´c, niech˛ c, po˙ adania. Cztery przywiazania: e e´ ˙ s´ s´ e´ z˛ ˛ nadu˙ ywanie alkoholu, nadu˙ ywanie seksu, zachłanno´c, gniew, szczególnie przy niepowodzeniach. z z s´
20 Sze´ cdziesiat s´ ˛

– 48 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

I ka˙ dego rodzaju tonów oraz d´ wi˛ ków, z z e Wszystkie one sa w równym stopniu jak sny i fantazje. ˛ Nie ustanawia ani idei zwykłych ludzi i m˛ drców, e Ani te˙ nie tworzy koncepcji nirwany. z Poniewa˙ odci˛ ła obie strony i trzy okresy czasu.21 z e Zawsze reaguje zgodnie z działaniem wszystkich zmysłów, Ale nie ma w umy´le zadnej idei ich działania. s ˙ Ró˙ nicuje wszystkie sprawy, z Ale nie ma w umy´le idei ró˙ nicowania. s z Nawet kiedy ognie w ko´ cu kalpy spalaja do gł˛ bi ocean, n ˛ e Lub kiedy dmace wiatry roztrzaskuja o siebie góry, ˛ ˛ Nawet wtedy prawdziwie wytrwała rado´c spokoju ustania s´ I nirwana maja natur˛ niezmiennej tako´ci. ˛ e s Mówiłem teraz w tak dobitny sposób, Aby´ mógł porzuci´ fałszywe poglady. s c ˛ Tak długo jak nie poda˙ asz za czczymi słowami, ˛z Umo˙ liwi ci to zrozumienie małej jej cz˛ sci /nirwany/. z e´ Chih Tao usłyszawszy ten poemat wszedł w stan gł˛ bokiego urzeczywistnienia i zło˙ ywszy e z z gł˛ bi serca swe wyrazy powa˙ ania, odszedł. e z *** Był pewien nauczyciel Ch’an o imieniu Hsing Ssu22 , przybranym imieniu Liu, który urodził si˛ w An Ch’eng23 w prowincji Chi24 . Usłyszawszy o powszechnych spotkaniach, które odbye wały si˛ w Ts’ao Ch’i dla nauczania Dharmy, przybył od razu aby zło˙ y´ swe wyrazy szacunku. e z c Zapytał wówczas: — Jak powinno si˛ przykłada´ /do praktyki/, aby nie zosta´ uchwyconym w kategorie25 ? e c c Mistrz odpowiedział: — Co było twoja poprzednia praktyka? ˛ ˛ ˛ Odpowiedział: — Nie miałem nawet nic wspólnego z wiecznymi prawdami. — W jakiej wi˛ c jeste´ kategorii? — zapytał mistrz. e s
21 Dwie strony. Bycie i nie-bycie, afirmacja i negacja, trwało´ c i nietrwało´ c. Trzy okresy czasu. Przeszły, obecny s´ s´

i przyszły. 22 Hsing Ssu (?–740) pochodził z An Ch’eng, w prowincji Kiangsi. Ucze´ Szóstego Patriarchy, który pó´ niej n z ˙ zało˙ ył swój własny klasztor w górach Ch’ing Yuan w Chi Chou, zwany „Klasztorem Spokojnego Zycia”. Jest z cz˛ sto wspominany jako Ch’ing Yuan Hsing Ssu. e 23 An Ch’eng. Wioska w prowincji Kiangsi. 24 Chi Chou. Nazywana tak za dynastii T’ang. Obecnie cz˛ sc prowincji Kiangsi. e´ ´ 25 Kategorie. Np.: Jany, szkoły, stopnie rozwoju, tak jak i cz˛ sciowe poglady doktryny. e´ ˛

– 49 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

— Je˙ eli nie miałem nawet nic wspólnego z wiecznymi prawdami — odpowiedział — jakie z tam mo˙ e by´ kategoryzowanie? z c Mistrz przyjał t˛ odpowied´ z gł˛ bokim powa˙ aniem i pozwolił Ssu by´ zwierzchnikiem ˛ e z e z c grupy /uczniów/. Pewnego dnia mistrz powiedział do niego: „Powiniene´ odej´c i by´ nauczycielem oddziels s´ c nego regionu, poniewa˙ nie nale˙ y pozwoli´ /Dharmie/ przerwa´ si˛ i dobiec kresu”. Osiagnawz z c c e ˛ ˛ szy Dharm˛ Ssu powrócił do gór Ch’ing Yuan w Chi Chou i nauczał energicznie i regularnie. e Po´miertnie był znany jako Nieskazitelny Mistrz Dharmy Hung Chi /energiczny i zyczliwy/. s ˙ *** Był równie˙ Nieskazitelny Mistrz Dharmy Huai Jang26 , o nazwisku Tu, z prowincji Chin. z Odwiedził najpierw Narodowego Nauczyciela Hui Ana27 , na górze Sung28 , a An wysłał go aby ów zło˙ ył wyrazy swojego uszanowania w Ts’ao Ch’i. Jang poszedł i uczynił to. z — Skad przyszedłe´? — zapytał mistrz. ˛ s — Z góry Sung — odpowiedział. — Co to za rzecz, co tak przychodzi? — zapytał mistrz. Odpowiedział: — Mówi´ o niej jako o rzeczy nie jest wła´ciwe. c s — Czy jest mo˙ liwe osiagni˛ cie tego przez dyscyplin˛ ? — zapytał mistrz. z ˛ e e Odpowiedział: — Nie jest niemo˙ liwo´cia osiagna´ to przez dyscyplin˛ , ale niemo˙ liwym jest by´ skalaz s ˛ ˛ ˛c e z c nym brudem. — To wła´nie to „nie-bycie-skalanym-brudem” — powiedział mistrz — jest tym, co jest s piel˛ gnowane przez wszystkich Buddów. Ty ju˙ to osiagnałe´, jak równie˙ i ja. e z ˛ ˛ s z To natychmiast otworzyło umysł Janga ku szerszemu rozumieniu i dlatego stał si˛ osobie stym pomocnikiem mistrza. Był nim przez pi˛ tna´cie lat i codziennie osiagał gł˛ bsze rozue s ˛ e 29 i stał si˛ wielkim przedstawicielem Czystej Szkoły mienie. Pó´ niej przebywał w górach Nan z e Dharmy. Nast˛ pnie na mocy cesarskiego edyktu otrzymał po´miertny tytuł Nieskazitelnego Mie s strza Dharmy /wielkiej madro´ci/, Ta Hui. ˛ s *** Nieskazitelny Mistrz Dharmy Hsuan Chueh30 przyszedł z Yung Chia31 , i nosił przybrane
26 Huai Jang. Nan Yueh Huai Jang (678–775) urodzony 8 kwietnia 678 r., najmłodszy z trojga dzieci. Zaintereso-

wał si˛ Buddyzmem w wieku lat dziesi˛ ciu, i opuszczajac swoich rodziców poszedł zy´ w klasztorze Yu Ch’uan. e e ˛ ˙ c Stał si˛ słynnym uczniem Szóstego Patriarchy słu˙ ac mu przez pi˛ tna´cie lat. e z˛ e s 27 Narodowy Nauczyciel Hui An. Narodowy Nauczyciel, tytuł nadawany przez parlament wybitnym buddyjskim nauczycielom. Hui An, pochodził z Chih Ch’ang, w prowincji Ching. Nauczał przez wiele lat na górze Sung. Zmarł w 719 roku. 28 Góra Sung. Sze´ c mil na północ od rejonu Teng Feng. s´ 29 Góra Nan, znana równie˙ jako Heng Shan, góra w prowincji Hunan z 30 Hsuan Chueh (665–713), pisany równie˙ Chio. Pierwotnie słynny kierujacy szkoła medytacji T’ien T’ai. Naz ˛ ˛ st˛ pnie ucze´ Szóstego Patriarchy i autor ró˙ nych prac, najbardziej znana to Ch’eng Tao K’e (Pie´n Osiagni˛ cia e n z s´ ˛ e Dharmy). 31 Yung Chia. Dystrykt w prowincji Wen. Obecnie dystrykt Che Kiang.

– 50 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

imi˛ Tai. W młodo´ci studiował sutry i komentarze, oraz był adeptem praktyk kontemplacyje s nych i doktryn szkoły T’ien T’ai32 . Na skutek zetkni˛ cia si˛ z Sutra Wimalakirtiego zaczał e e ˛ ˛ 33 , który przyoczyszcza´ swój własny umysł. Miał spotkanie z uczniem Mistrza, Hsuan T’se c szedł si˛ z nim zobaczy´ i przeprowadzili razem miła rozmow˛ . Słowa, które wypowiedział e c ˛ e Hsuan Chueh zgadzały si˛ /z tradycja/ wszystkich patriarchów. T’se powiedział: e ˛ — U jakiego mistrza osiagnałe´ Dharm˛ ? ˛ ˛ s e Odpowiedział: — Studiowałem wszystkie sutry i komentarze, ka˙ da za aprobata mistrza. Ostatnio, studiuz ˛ ˛ jac Sutr˛ Wimalakirtiego osiagnałem urzeczywistnienie doktryny umysłu-Buddhy, ale nia ma ˛ e ˛ ˛ nikogo, kto by mi to potwierdził. T’se powiedział: — Taka rzecz była mo˙ liwa przed czasem Buddhy Wei Yin Wanga34 , ale po tym czasie ci z wszyscy, którzy uzyskuja samourzeczywistnienie bez mistrza sa oczywi´cie uwa˙ ani za b˛ da˛ ˛ s z e ˛ cych poza droga. ˛ Chueh odpowiedział: — Pragnałbym aby´ zechciał by´ moim potwierdzajacym. ˛ s c ˛ — Moje słowo — powiedział T’se — ma mała wag˛ , ale w Ts’ao Ch’i jest Szósty Patriar˛ e cha, który jest wielkim mistrzem. Ludzie, aby otrzyma´ Dharm˛ , garna si˛ do niego jak chmury c e ˛ e z czterech kierunków. Je˙ eli ty tam pójdziesz b˛ d˛ ci towarzyszył. z e e Wówczas Chueh poszedł razem z T’se aby odwiedzi´ Patriarch˛ . c e /Przybywszy/ Chueh trzykrotnie zło˙ ył mistrzowi wyrazy szacunku, potrzasnał swoja laska, z ˛ ˛ ˛ ˛ ale pozostał w postawie stojacej. ˛ — Sramana35 zakonu — powiedział mistrz — uwa˙ any jest za całkowicie wprawionego z 36 i osiemdziesi˛ ciu tysiacach zasad zachow trzech tysiacach form dostojnego prowadzenia si˛ ˛ e e ˛ wania si˛ .37 Skad, o Wzniosły, przyszedłe´ z tak wielkim egotyzmem? e ˛ s ´ — Narodziny i smier´ — odpowiedział Chueh — sa powa˙ na sprawa. /Demon/ nietrwałoc ˛ z ˛ ˛ ´ sci przybywa w jednej chwili. Mistrz odpowiedział:
T’ien T’ai. Szkoła Buddyzmu zało˙ ona przez Ch’en Te Ana (538–597). Opiera swoje zasady na Sutrze z ´ Lotosu. Utrzymuje twierdzenie o to˙ samo´ci absolutu i swiata zjawisk, i poszukuje osiagni˛ cia jego tajemnic z s ˛ e poprzez medytacj˛ i kontemplacj˛ . e e 33 Hsuan T’se. Ucze´ Szóstego Patriarchy, pierwotnie z prowincji Wu. n 34 Wei Yin Wang, Bhiszma-gard˙ ita-ghosza-swara-rad˙ a. Król o Napawajacym-Czcia-Głosie, imi˛ pierwotnego z z ˛ ˛ e Buddhy, który pojawił si˛ niezliczona ilo´c kalp wcze´niej. Nazwa kalpy była Li Shuai. e ˛ s´ s ˛ 35 Sramana. Odnosi si˛ do buddyjskich mnichów, którzy opu´ cili swoje rodziny i uspokoili swoje nami˛ tno´ ci. e s e s Jest on miłosierny w stosunku do wszystkiego i niczemu nie wyrzadza krzywdy. ˛ 36 Trzy tysiace form dostojnego prowadzenia si˛ . 1) Termin (np. 3000) stosowany dla wielkiej ilo´ ci, wielokrot˛ e s no´ci. 2) Przepisy mnicha si˛ gaja około 250; ta liczba zwielokrotniona jest cztery razy ze wzgl˛ du na postawy s e ˛ e chodzenia, stania, siedzenia i spania, i w ten sposób tworzy si˛ tysiac; liczba zwielokrotniona ponownie trzy razy e ˛ ze wzgl˛ du na przeszło´c, tera´ niejszo´c i przyszło´c, staje si˛ trzema tysiacami przepisów. e s´ z s´ s´ e ˛ 37 Osiemdziesiat tysi˛ cy zasad. Termin /80 000/ u˙ ywany jest dla wielkiej ilo´ ci, b˛ dacej poza policzalno´ cia ˛ e z s e ˛ s ˛ tj. do całkowito´ci; stad sa to wszystkie precyzyjne reguły post˛ powania. Oznacza: precyzyjny, mały, drobny, s ˛ ˛ e szczegółowy, staranny. Oznacza: praktyki, sposoby post˛ powania, zachowanie si˛ . e e
32 Szkoła

– 51 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

— Dlaczegó˙ nie zrozumie´ podstawowej zasady nie-narodzin, tak aby poło˙ y´ kres pr˛ dz c z c e kiej nietrwało´ci? s Chueh odpowiedział: — To co jest zasadnicze jest wła´nie nie narodzone, i raz zrozumiana pr˛ dka nietrwało´c s e s´ ju˙ dobiegła kresu. z — Tak to jest, tak to jest — powiedział mistrz. Wówczas Hsuan Chueh zło˙ ył pełne ceremonialne wyrazy powa˙ ania i od razu zabrał si˛ z z e do odej´cia. s — Czy nie odchodzisz zbyt szybko? — zapytał mistrz. Chueh odpowiedział: — Poniewa˙ pierwotnie nie ma takiej rzeczy jak ruch, jak˙ e wi˛ c, prosz˛ , mo˙ e istnie´ z z e e z c po´piech? s — Kto wie, ze nie ma ruchu? — zapytał mistrz. ˙ Chueh odpowiedział: — Ty sam zrobiłe´ to rozró˙ nienie, panie. s z — Ty — powiedział mistrz — osiagnałe´ najgł˛ bsza ide˛ nie-narodzin. ˛ ˛ s e ˛ e — W jaki sposób — zripostował Chueh — nie-narodziny moga mie´ ide˛ ? ˛ c e — Je˙ eli nie ma idei — odpowiedział mistrz — któ˙ wówczas czyni rozró˙ nienie? z z z — Mo˙ e by´ rozró˙ nienie — powiedział Chueh — które nie jest koncepcja. z c z ˛ — Wypowiadałe´ si˛ dobrze — powiedział mistrz. — Pozosta´ przynajmniej jedna noc. s e n ˛ 38 , która była Od tego czasu zwano go Jednonocnym Chueh. Pó´ niej napisał Ch’eng Tao K’e z bardzo rozpowszechniona. Po´miertnie został nazwany Wielkim Mistrzem Wu Hsiang /bezs kształtnym/. Współcze´nie był zwany Chen Chueh /autentyczne u´wiadomienie/. s s *** Kiedy Nieskazitelny Mistrz Dharmy Chih Huang39 po raz pierwszy odwiedził Piatego Pa˛ triarch˛ , o´wiadczył, ze posiadł całkowite opanowanie stanu samadhi. Przez długi czas zył e s ˙ ˙ ´ ˛ w małej swiatyni i siedział w medytacji przez dwadzie´cia lat. s ˙ Kiedy ucze´ mistrza, Hsun T’se podró˙ ował na północ od Zółtej Rzeki, posłyszał o Huangu n z ´ ˛ i poszedł do małej swiatyni zapytujac: ˛ — Co tutaj robisz? — Wchodz˛ w samadhi — odpowiedział Huang. e — Mówisz, ze wchodzisz w samadhi — powiedział T’se — czy wchodzisz w nie celowo ˙ czy bezwolnie? Je˙ eli wchodzisz w nie bezwolnie, wówczas wszystkie nieodczuwajace istoty, z ˛ trawy, drzewa, garnki i skały, powinny osiagna´ samadhi. Je˙ eli wchodzisz w nie celowo, wów˛ ˛c z ´wiadomo´c, powinny podobnie osiagna´ czas wszystkie te odczuwajace istoty, które posiadaja s ˛ ˛ s´ ˛ ˛c samadhi.
Tao K’e — Pie´n Osiagni˛ cia Dharmy s´ ˛ e Huang. Pochodził z prowincji Hopei, pierwotnie studiował u Piatego Patriarchy. Chih Huang odczuwał, ˛ ze całkowite zanikni˛ cie wszelkiego my´lenia jest kwintesencja Buddyzmu. Praktykował to przez dwadzie´cia ˙ e s ˛ s cztery lata dopóki nie został wytracony ze swojego samozadowolenia przez Hsun T’se, ucznia Szóstego Patriarchy. ˛ Wówczas Huang równie˙ poszedł spotka´ si˛ z mistrzem. z c e
39 Chih 38 Ch’eng

– 52 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

— W czasie kiedy wchodz˛ w samadhi — odpowiedział Huang — nie wiem czy odbywa e si˛ to z zamiarem czy te˙ bez. e z — Je˙ eli nie wiesz czy odbywa si˛ to z zamiarem czy te˙ bez — powiedział T’se — musi to z e z by´ nieprzerwane samadhi, jak wi˛ c mo˙ e tam by´ jakiekolwiek wychodzenie czy wchodzenie c e z c w nie? Je˙ eli jest tam jakiekolwiek wychodzenie czy wchodzenie, nie jest to wielkie samadhi. z Niezdolny odpowiedzie´ , Huang my´lał przez chwil˛ , a nast˛ pnie zapytał: c s e e — Do jakiej linii nale˙ y twój mistrz? z — Mój mistrz — odpowiedział T’se — jest Szóstym Patriarcha w Ts’ao Ch’i. ˛ — Czym jest dhjana i samadhi Szóstego Patriarchy? — zapytał Huang. T’se odpowiedział: — Zgodnie z nauczaniem mojego mistrza istnieje cudowna gł˛ bia40 /naszej natury/, która e jest doskonale spokojna; u podstawy i w działaniu jest ona /w stanie/ czystej tako´ci. Pi˛ c s e´ skandh jest zasadniczo puste. Sze´c zmysłów nie jest przeszkoda. Nie ma odchodzenia ani s´ ˛ wchodzenia. Nie ma ani spokoju ani zamieszania. Natura dhjany jest „nie-pozostawanie”, ˛ a w porzuceniu pozostawania jest spokojno´c dhjany. Natura dhjany jest „nie-pojawianie si˛ ”, s´ ˛ e a wi˛ c nie nale˙ y mie´ idei „pojawiania si˛ ” w dhjanie czy samej dhjany. Umysł jest jak pró˙ na e z c e z pustka, jednak˙ e nie ma rozwa˙ ania pró˙ nej pustki. z z z Usłyszawszy te słowa Huang od razu przyszedł odwiedzi´ mistrza. Mistrz zapytał go, móc wiac ˛ — Panie, skad przybyłe´? ˛ s Huang opowiedział wszystko co zostało opisane powy˙ ej, a mistrz powiedział: z — Jest doprawdy tak jak mówiłe´. s Litujac si˛ nad nim z powodu długiej podró˙ y jaka odbył, mistrz szczerze i zdecydowanie ˛ e z ˛ przedyskutował /jego pozostałe watpliwo´ci/. Wówczas Huang osiagnał wielkie przebudzenie, ˛ s ˛ ˛ ´ a sposób w jaki poprzednio cwiczył swój umysł przez dwadzie´cia lat, zniknał bez cienia czy s ˛ d´ wi˛ ku. z e ˙ Tego wieczoru mieszka´ cy rejonu na północ od /Zółtej/ rzeki usłyszeli głos w niebie, món wiacy: ˛ Nieskazitelny Mistrz Dharmy Huang osiagnał dzisiaj Dharm˛ . ˛ ˛ e Nast˛ pnie Huang z pełnym powa˙ aniem oddalił si˛ i ponownie powrócił na północ od rzeki e z e i zaczał tam naucza´ cztery klasy41 . ˛ c *** Był pewien trzynastoletni chłopiec z wioski Siang Yang42 , nazywany Kao Shen Hui43 . Przyszedł do klasztoru Yu Ch’uan44 , aby zło˙ y´ wyrazy swojego szacunku. z c
gł˛ bia /naszej natury/. Odnosi si˛ do Dharmakaji, szczególnie do jej bezkształtnego aspektu e e klasy. Cztery Wargi /klasy lub stany/, tj.: Bhikszu, mnisi; bhikszuni, mniszki; upasaka, m˛ scy wierni; e upasika, ze´ scy wierni. Dwie ostatnie klasy to ci, którzy zyja ze swoimi rodzinami; dwie poprzednie, w klaszto˙ n ˙ ˛ rach. 42 Hsiang, lub Siang Yang. Wioska Siang Yang w prowincji Hupei. Miejsce urodzenia Shen Hui. 43 Kao Shen Hui (668–770), znany równie˙ jako Ho-tse Shen Hui. Jeden z wybitniejszych uczniów Patriarchy. z 44 Klasztor Yu Ch’uan. Słynny klasztor w Hupei, gdzie przebywali: Shen Hui, Huai Jang, Shen Hsiu, oraz inni.
41 Cztery 40 Cudowna

– 53 –

Sposobno´ci i pokrewie´ stwa s n

— Przeszedłe´ długa i trudna drog˛ — powiedział mistrz — ale czy przychodzisz jako kto´, s ˛ ˛ e s kto uchwycił podstawy? Je˙ eli posiadasz podstawy wówczas jeste´ mistrzem swojego umysłu. z s Spróbuj powiedzie´ co´, tak abym mógł ujrze´ twoje rozumienie. c s c Odpowiedział: — Bior˛ „nie-pozostawanie” za podstaw˛ ; to co widzi jest dokładnie mistrzem umysłu. e e — Ten młody ucze´ — powiedział mistrz — jest gotowy do dalszego pouczenia. n Hui zapytał wówczas — Panie, kiedy praktykujesz medytacj˛ , czy nadal widzisz czy te˙ nie? e z Mistrz stuknał go trzykrotnie swoja laska, mówiac: ˛ ˛ ˛ ˛ — Kiedy ci˛ stukam czy to ci˛ boli czy te˙ nie? e e z — Boli i nie boli — odpowiedział. — Ja równie˙ — powiedział mistrz — widz˛ i nie widz˛ . z e e — Jak to jest — zapytał Shen Hui — widzie´ i nie widzie´ ? c c Mistrz odpowiedział. ´ Je˙ eli chodzi o to co widz˛ , jest to bycie stale swiadomym bł˛ dów i uchybie´ w moim z e e n własnym umy´le. To czego nie widz˛ jest tym co słuszne i bł˛ dne oraz dobro i zło innych ludzi. s e e Oto co oznacza zarówno widzie´ i nie widzie´ . c c Co miałe´ na my´li mówiac, ze zarówno boli jak i nie boli? Je˙ eli ci˛ nie boli, wówczas s s ˛ ˙ z e podobny jeste´ do drewna i kamienia. Ale je˙ eli to boli, wówczas jeste´ po prostu taki sam jak s z s zwykła osoba i mógłby´ zacza´ si˛ gniewa´ i czu´ si˛ pokrzywdzony. Na twoim etapie rozwoju, s ˛c e c c e widzie´ i nie widzie´ jest nadal dualizmem; bole´ i nie bole´ jest nadal sprawa powstawania c c c c ˛ i zanikania. Nie urzeczywistniłe´ jeszcze nawet swojej własnej natury, jak wi˛ c o´mielasz si˛ s e s e naucza´ ludzi? c Shen Hui z pełnym powa˙ aniem przeprosił i podzi˛ kował mistrzowi. z e

– 54 –

Szkoła natychmiastowa i stopniowa

Rozdział VIII Szkoła natychmiastowa i stopniowa
W czasie kiedy Patriarcha przebywał w Ts’ao Ch’ w klasztorze Pao Lin /na południu/, Shen Hsiu, Wielki Mistrz, był w Ching Nan1 w klasztorze Yu Ch’uan /na północy/. Obie szkoły były wówczas w rozkwicie. Ludzie wsz˛ dzie nazywali /szkoł˛ / południowa: Neng, a szkoł˛ e e ˛ e północna: Hsiu, tworzac tym samym dwie szkoły: południowa i północna, odpowiednio: na˛ ˛ ˛ ˛ tychmiastowa i stopniowa. ˛ ˛ Jednak˙ e uczniowie nie u´wiadamiali sobie podstawowej zasady tych szkół, /tak wi˛ c/ Paz s e triarcha zwrócił si˛ do zgromadzenia, mówiac: e ˛ — W istocie rzeczy istnieje tylko jedna szkoła Dharmy, ale ludzie sa z Południa i z Północy. ˛ Istnieje jeden rodzaj Dharmy, ale jej urzeczywistnienie mo˙ e by´ powolne i z zastojami. Có˙ z c z wi˛ c oznacza natychmiastowe i stopniowe? Nie ma zadnej /ró˙ nicy pomi˛ dzy/ tym co natyche ˙ z e miastowe a tym co stopniowe w Dharmie, lecz w ludziach sa wybitne zdolno´ci i ot˛ piało´c i z ˛ s e s´ tego te˙ powodu mówimy o natychmiastowym i stopniowym. z Jednak˙ e uczniowie Shen Hsiu czasami kpili z Patriarchy południowej szkoły, mówiac: „On z ˛ nawet nie zna ani jednego znaku, jakie wi˛ c ma prawo do znakomito´ci?”. e s Shen Hsiu powiedział; — On /tj. Hui Neng/ osiagnał wiedz˛ najgł˛ bszego urzeczywistnienia najwy˙ szej d˙ niany ˛ ˛ e e z z bez pomocy jakiegokolwiek mistrza. Nie mog˛ si˛ z nim równa´ . Co wi˛ cej, mój własny mistrz, e e c e Piaty Patriarcha, osobi´cie przekazał mu szat˛ i Dharm˛ . Czy uczyniłby to bez dobrej przy˛ s e e ˙ czyny? Załuj˛ , ze nie jestem w stanie i´c taki kawał drogi aby by´ z nim osobi´cie. Daremne e ˙ s´ c s jest to, ze otrzymałem zaszczyt od pa´ stwa. Wy wszyscy nie powinni´cie pozostawa´ tutaj. ˙ n s c Kiedykolwiek b˛ dziecie mogli, id´ cie do Ts’ao Chi studiowa´ i zobaczcie sami. e z c Pewnego dnia nakazał swojemu uczniowi Chih Ch’engowi2 : — Jeste´ wybitnie uzdolniony i posiadasz wiele wiedzy. Mo˙ esz pój´c w moim imieniu s z s´ do Ts’ao Ch’i i posłucha´ doktryny. Je˙ eli potrafisz, zatrzymaj całkowicie w pami˛ ci to co c z e usłyszysz, wró´ i powiedz mi o tym. c Chih Ch’eng przyjał ten rozkaz i poszedł do Ts’ao Ch’i, gdzie przyłaczył si˛ do grupy ˛ ˛ e rozprawiajacej z /Patriarcha/ nie mówiac skad przyszedł. ˛ ˛ ˛ ˛ Wówczas Patriarcha zwrócił si˛ do zgromadzenia, mówiac: e ˛ — W tej grupie schowana jest osoba, która przyszła ukra´c Dharm˛ . s´ e Chih Ch’eng wystapił od razu, zło˙ ył wyrazy swojego uszanowania i wyja´nił cel swojego ˛ z s przybycia. Mistrz powiedział: — Skoro przychodzisz z Yu Ch’uan to zapewne jeste´ szpiegiem. s — Nie jest tak — odpowiedział. — Jak mogłoby tak nie by´ — powiedział mistrz. c
Nan, jedna ze staro˙ ytnych dzielnic Chin, która obecnie reprezentowana jest przez prowincje Hunan, z Hupeh, i cz˛ sc Kweichow. Klasztor Yu Ch’uan był umiejscowiony w południowej cz˛ sci tej dzielnicy. e´ ´ e´ 2 Chih Ch’eng. Pochodzacy z Chi Chou, zamieszkujacy w klasztorze Yu Ch’uan, i pomocnik Shen Hsiu. ˛ ˛
1 Ching

– 55 –

Szkoła natychmiastowa i stopniowa

— Gdybym tego nie o´wiadczył, byłoby tak; ale poniewa˙ o´wiadczyłem to nie jest tak. s z s Patriarcha zapytał: — Jak twój własny mistrz uczy swoich zwolenników? Ch’eng odpowiedział: — Zawsze kieruje nas i uczy nas wszystkich koncentrowania si˛ na umy´le i kontemploe s wania go a˙ staje si˛ spokojny oraz siedzenia w wyprostowanej pozycji przez długi czas bez z e kładzenia si˛ . e — Koncentrowa´ si˛ na umy´le i kontemplowa´ go a˙ staje si˛ spokojny — powiedział c e s c z e mistrz — jest choroba, a nie czysta doktryna. Kr˛ powa´ ciało poprzez długotrwałe siedzenie – ˛ ˛ ˛ e c jaka˙ jest to korzy´cia w stosunku do doktryny? Posłuchaj co mówi mój poemat: ˛z s ˛ Za zycia tylko siedzie´ , a nigdy si˛ nie kła´c; ˙ c e s´ ´ Po smierci le˙ e´ jedynie a nigdy nie siedzie´ ; z c c To mimo wszystko jedynie sprawa plugawych kawałków ko´ci! s Jak co´ takiego mo˙ e by´ podstawa dla zasług czy przewinie´ ? s z c ˛ n Chih Ch’eng raz jeszcze wyraził swój szacunek, mówiac: ˛ — Studiowałem Dharm˛ w miejscu pobytu Wielkiego Mistrza Hsiu przez dziesi˛ c lat nie e e´ osiagajac jakiegokolwiek urzeczywistnienia. Ale teraz, słyszac ciebie tylko raz, mog˛ ju˙ zro˛ ˛ ˛ e z ´ zumie´ mój pierwotny umysł. Narodziny i smier´ to bardzo pilna sprawa. Czy mog˛ ci˛ prosi´ c c e e c aby´ z gł˛ bi swojego wielkiego współczucia pouczył mnie dalej? s e Mistrz powiedział: — Słysz˛ , ze twój nauczyciel instruuje uczniów w metodach dyscypliny /sila/, spokoju /sae ˙ madhi/, i madro´ci /prad˙ nia/. Nie rozmawiałem jeszcze z twoim nauczycielem. Mówi o dyscy˛ s z plinie, spokoju i madro´ci, ale w jaki sposób to praktykuje? Powiedz mi, abym mógł wiedzie´ . ˛ s c Ch’eng odpowiedział: — Wielki Mistrz Hsiu mówi, ze powstrzymywanie si˛ od czynienia jakiegokolwiek rodzaju ˙ e zła zwane jest dyscyplina; ze dokonywanie wszelkiego rodzaju cnotliwych czynów zwane jest ˛ ˙ madro´cia; i ze uciszenie swojego umysłu zwane jest spokojem. W ten oto sposób mówi. Nie ˛ s ˛ ˙ zapytałem ci˛ jeszcze, Panie, jaka metoda posługujesz si˛ w nauczaniu ludzi. e ˛ ˛ e Mistrz odpowiedział: — Gdybym powiedział, ze posiadam metod˛ dla ludzi, oszukiwałbym ci˛ . Trzeba jedynie ˙ e e rozplata´ wi˛ zy stosownie do okoliczno´ci i to nazywane jest spokojem w jego ogólnym sensie. ˛ c e s Tak wi˛ c twój nauczyciel mo˙ e mówi´ o dyscyplinie, spokoju i madro´ci, ale w rzeczywisto´ci e z c ˛ s s nie jest mo˙ liwe je poja´ . Tak jak ja to widz˛ , dyscyplina, spokój i madro´c, sa zupełnie inne. z ˛c e ˛ s´ ˛ Chih Ch’eng powiedział: — Mo˙ e by´ tylko jeden rodzaj dyscypliny, spokoju i madro´ci. A wi˛ c jak mo˙ e istnie´ z c ˛ s e z c jaka´ ró˙ nica? s z Mistrz powiedział: — Dyscyplina, spokój i madro´c twojego nauczyciela sa dla osób Mahajany, ale moja dys˛ s´ ˛ cyplina, spokój i madro´c sa dla ludzi Najwy˙ szego Pojazdu. Rozumienie urzeczywistnienia /w ˛ s´ ˛ z nich obu/ nie jest takie same, i istnieja ci, którym trudno to dostrzec. Posłuchaj mojego sposobu ˛ wykładania tego i zobacz czy jest taki sam jak twój czy te˙ nie. z – 56 –

Szkoła natychmiastowa i stopniowa

Dharma o której mówi˛ nie jest odr˛ bna od własnej natury. Dharma odr˛ bna od niej byłaby e e e zwana zaledwie formalna mowa, a własna natura stale tkwiłaby w ułudzie. Musisz zrozumie´ , ˛ ˛ c ze wszystkie dziesi˛ c tysi˛ cy dharm wyłania si˛ i działa z własnej natury. To jest prawdziwa ˙ e´ e e doktryna dyscypliny, spokoju i madro´ci. ˛ s Posłuchaj co mówi mój poemat: Podło˙ e umysłu, który niczego nie krytykuje jest dyscyplina własnej natury. z ˛ Podło˙ e umysłu, który nie przywiazuje si˛ do niczego jest madro´cia własnej naz ˛ e ˛ s ˛ tury. Podło˙ e umysłu pozbawionego zamieszania jest równowaga własnej natury. z ˛ 3 , oto diament twojej własnej natury4 . Ani nie powi˛ ksza´ ani nie pomniejsza´ e c c Czy fizyczne ciało przychodzi czy te˙ odchodzi, własna natura pozostaje w spoz koju. Słyszac ten poemat, Ch’eng przeprosił /Patriarch˛ /, podzi˛ kował /mu/ i przedstawił niniej˛ e e szy wiersz: To złudne ciało pi˛ ciu skandh, e Jak˙ e całkowicie iluzoryczne jest ono! z Gdy˙ w absolucie prawdziwej tako´ci, z s Nawet metoda5 staje si˛ zakłóceniem! e Mistrz zgodził si˛ z tym i ponownie powiedział do Ch’enga: e — Poglad twojego mistrza na dyscyplin˛ , spokój, i madro´c, odpowiada ludziom, których ˛ e ˛ s´ wiedza ma jedynie watłe korzenie. Ale mój poglad na dyscyplin˛ , spokój i madro´c, odpowiada ˛ ˛ e ˛ s´ ludziom z wiedza o wielkich korzeniach. ˛ Je´li pragniesz urzeczywistni´ własna natur˛ , nie utrzymuj ani idei bodhi ani nirwany, ani s c ˛ e 6 . Kiedy nie ma ani jednej doktryny do uchwycenia, te˙ nie utrzymuj idei wolno´ci od pogladów z s ˛ wówczas mo˙ esz spokojnie utrzymywa´ dziesi˛ c tysi˛ cy doktryn. Je˙ eli to rozumiesz, mo˙ e to z c e´ e z z by´ rzeczywi´cie nazwane bodhi, nirwana, i wolno´cia od pogladów. c s ˛ s ˛ ˛ Osoba, która urzeczywistniła swoja natur˛ , utrzymuje idee lub te˙ nie, jak sobie tego zyczy. ˛ e z ˙ Idee przychodza i odchodza swobodnie, bez wahania czy przeszkód. Sa formułowane i stoso˛ ˛ ˛ wane zgodnie z powstała potrzeba. U˙ ywane sa takie słowa, jakie sa najbardziej stosowne dla ˛ ˛ z ˛ ˛
3 W formalnym tego znaczeniu w Buddyzmie, chodzi o do´ wiadczanie ka˙ dego wydarzenia wła´ nie takim jakie s z s

jest, o widzenie rzeczy lub osób takimi wła´nie jakie sa, bez ich powi˛ kszania czy pomniejszania przez czyje´ s ˛ e s własne przywiazania, niech˛ ci, lub z góry powzi˛ te idee. Robi´ to wła´ciwie jest poczatkiem rozumienia tako´ci. ˛ e e c s ˛ s 4 Diament, wad˙ ra, reprezentuje niezniszczalno´ c, trwałe i niezmienne warto´ ci czyjej´ własnej natury. z s´ s s 5 Nawet metoda staje si˛ zakłóceniem. Metody, dharmy, Dharma, doktryny. W prawdziwej tako´ ci nie ma ani e s jednej metody, rzeczy lub doktryny, która mogłaby zosta´ zakłócona. Istnieja metody, lub sposoby praktyki, które c ˛ po osiagni˛ ciu celu sa porzucane. W Sutrze Diamentowej, rozdział VI: Buddha mówi, „Nawet metody /doktryny/ ˛ e ˛ powinny zosta´ porzucone. Jest tak, poniewa˙ sa one jak tratwy, lub łodzie, słu˙ ace osiagni˛ ciu przeciwnego c z ˛ z˛ ˛ e brzegu; a kiedy ju˙ tam jeste´, po có˙ je zatrzymywa´ ? Dlatego na tym etapie nawet metoda staje si˛ przeszkoda". z s z c e ˛ 6 Wolno´ c od pogladów. Uwolnienie umysłu z wszystkich utwierdzonych konceptualizmów. W tym wypadku s´ ˛ sutra przestrzega nawet przed posiadaniem koncepcji uwolnienia umysłu od koncepcji.

– 57 –

Szkoła natychmiastowa i stopniowa

odpowiedzi. Jest to wszystkowidzaca Nirmanakaja, która nie jest ró˙ na od własnej natury. Stad, ˛ z ˛ osiaga si˛ boska sił˛ naturalnego stanu umysłu7 i samadhi wikridita8 , i jest to zwane urzeczy˛ e ˛ e wistnieniem swojej natury. Chih Ch’eng ponownie z pełnym powa˙ aniem zapytał mistrza, mówiac: z ˛ — Jakie jest znaczenie nie-postulowania? Mistrz odpowiedział: — Tak jest, kiedy własna natura jest wolna od krytykowania, jest nieprzywiazana i nie˛ zmieszana, z blaskiem bodhi w ka˙ dej my´li. /Jest tak, kiedy własna natura/ jest zawsze wolna z s od doktrynalnych koncepcji – niezale˙ na i naturalna. Kiedy kto´ całkowicie urzeczywistnił gł˛ z s e bi˛ i szeroko´c /Buddyzm/ we wszystkich jego perspektywach, jaki jest po˙ ytek z postulowania e s´ z czegokolwiek? Kiedy czyja´ własna natura zostaje urzeczywistniona, urzeczywistnienie jest momentalne, s dyscyplina natychmiastowa; wówczas nie ma tam równie˙ stopniowego ani post˛ pujacego. z e ˛ Z tego powodu nie postuluj jakichkolwiek stałych doktryn. Kiedy prze´cignione zostały wszysts kie doktryny i metody, jak˙ e moga istnie´ nast˛ pujace po sobie stopnie? z ˛ c e ˛ Chih Ch’eng wyraził wówczas swe powa˙ anie i powiedział, ze pragnie pozosta´ pomocniz ˙ c kiem /Patriarchy/ za dnia i w nocy, bez ustanku. *** Był pewien mnich z Kiangsi, zwany Chih Ch’e9 , poprzednio nazywany Chang Hsing Ch’ang, młody człowiek skłonny do zuchwało´ci. Po tym, gdy Północna i Południowa szkoła s si˛ rozdzieliły, chocia˙ obaj mistrzowie zapomnieli o ró˙ nicach Ty i Ja, istniała wcia˙ rywalie z z ˛z zacja i antypatia pomi˛ dzy ich uczniami. e Pewnego razu członkowie północnej szkoły ogłosili swojego mistrza, Shen Hsiu, Szóstym Patriarcha. Zazdroszczac /prawdziwemu/ Patriarsze; poniewa˙ fakt, ze otrzymał on przekaz ˛ ˛ z ˙ ´ szaty stał si˛ publicznie wiadomy; polecili Hsing Ch’angowi pój´c i zad´ ga´ go. Mistrz swiae s´ z c domy zawczasu jego intencji, poło˙ ył na krze´le dziesi˛ c taelów złota. z s e´ Pewnego wieczoru Hsing Ch’ang przyszedł do pokoju Patriarchy zamierzajac wyrzadzi´ ˛ ˛ c mu krzywd˛ . Wówczas mistrz wyciagnał szyj˛ aby to przyja´ . Hsing Ch’ang pchnał go no˙ em e ˛ ˛ e ˛c ˛ z trzykrotnie, ale ani razu nie zdołał go zrani´ . c Mistrz powiedział: Szlachetny miecz nie chybia. Miecz chybiajacy nie jest szlachetny. ˛ Jestem ci winien jedynie pieniadze, ˛ Nie jestem ci winien zycia. ˙
stan umysłu, I´wara. Umysł uwolniony tak od ogranicze´ jak i od złudze´ . Umysł znajduje si˛ s n n e w swoim naturalnym stanie i przez to mo˙ e okaza´ cała swoja moc we wszystkich aspektach. z c ˛ ˛ 8 wikridita, gra, zabawa. Samadhi, kra´ cowo´ c spokoju, w której o´ wiecenie jest osiagni˛ te. Tak wi˛ c, jest n s´ s ˛ e e spokojno´cia, która jest tak naturalna, ze podobna jest do zabawy lub gry – tj. bez skr˛ powania. s ˛ ˙ e 9 Chih Ch’e. Pochodzacy z Kiangsi. Jego imi˛ Ch’e, oznacza rozumienie na wskro´ , co tłumaczy wygłoszona ˛ e s ˛ do niego ostatnia uwag˛ mistrza, „Musz˛ ci˛ teraz nazywa´ Chih Ch’e, /zdecydowany rozumie´ na wskro´/. ˛ e e e c c s
7 Naturalny

– 58 –

Szkoła natychmiastowa i stopniowa

´ Hsing Ch’ang zemdlał ze strachu i upłynał długi czas zanim odzyskał swiadomo´c. Wów˛ s´ czas błagał o lito´c, załował swojego bł˛ du i wyraził pragnienie przyłaczenia si˛ do zakonu. s´ ˙ e ˛ e Jednak˙ e mistrz dał mu złoto, mówiac: z ˛ — Lepiej odejd´ . Obawiam si˛ , ze moi uczniowie mogliby si˛ na tobie zem´ci´ . Którego´ z e ˙ e s c s dnia mo˙ esz zmieni´ swój wyglad i przyj´c znowu. Przyjm˛ ci˛ wówczas z ochota. z c ˛ s´ e e ˛ Hsing Ch’ang przyjał ten rozkaz i uciekł noca – przyłaczajac si˛ pó´ niej do stanu mnisiego. ˛ ˛ ˛ ˛ e z Pewnego dnia przypomniał sobie słowa mistrza i przyszedł z daleka, aby zło˙ y´ swoje uszaz c nowanie. Mistrz powiedział: — My´lałem o tobie przez długi czas. Dlaczego przyszedłe´ tak pó´ no? s s z Hsing Ch’ang odpowiedział: — Po tym jak otrzymałem twoje przebaczenie za moja zbrodni˛ , zostałem mnichem i prze˛ e strzegałem surowej dyscypliny. Jednak˙ e trudno jest spłaci´ twoja dobro´ inaczej jak przez z c ˛ c rozpowszechnianie Dharmy pomi˛ dzy lud´ mi. Zgł˛ białem bezustannie Sutr˛ Nirwany, ale nie e z e e rozumiem jeszcze doktryny trwało´ci i nietrwało´ci. Czy zechciałby´, Panie, z gł˛ bi twojego s s s e współczucia i wyrozumiało´ci obja´ni´ mi to nieco? s s c Mistrz powiedział: — Nietrwało´c jest natura Buddhy. Trwało´c to umysł ró˙ nicowania wszystkich szlachets´ ˛ s´ z no´ci i wad, oraz wszystkich doktryn. s Ch’ang odpowiedział: — To co wła´nie powiedziałe´, Panie, jest straszliwym zaprzeczeniem w stosunku do sutry. s s Mistrz odpowiedział: — Przekazuj˛ piecz˛ c umysłu – Buddhy, jak˙ e wi˛ c o´mieliłbym si˛ sprzeciwia´ buddyje e´ z e s e c skim sutrom? Hsing Ch’ang powiedział ponownie: — Sutra stwierdza, ze natura Buddhy jest trwała, ale ty wyra´ nie powiedziałe´, ze jest ˙ z s ˙ nietrwała. /Sutra mówi równie˙ /, ze dobro i zło oraz wszystkie doktryny wiodace do przez ˙ ˛ budzonego umysłu sa całkowicie nietrwałe, ale ty wyra´ nie powiedziałe´, ze sa trwałe. Sa to ˛ z s ˙ ˛ ˛ bezpo´rednie sprzeczno´ci, które cofaja mnie znowu w wi˛ ksze watpienie i pomieszanie. s s ˛ e ˛ Mistrz odpowiedział: ´ — Słyszałem pewnego razu mniszk˛ Wu Chin Ts’ang jak spiewała Sutr˛ Nirwany i kiedy e e przedyskutowałem ja z nia /stwierdziłem/, ze ani jedno słowo, ani jedna /moja/ idea, nie były ˛ ˛ ˙ niezgodne a sutra. To odnosi si˛ równie˙ do twojego wypadku, poniewa˙ ostatecznie nie mo˙ e ˛ e z z z by´ jakiegokolwiek dualizmu. c Ch’ang powiedział: — Moja zdolno´c rozumienia jest płytka i t˛ pa, ale chciałbym aby´ pomimo tej trudno´ci s´ e s s zechciał mi to obja´ni´ . s c Mistrz powiedział: — Czy˙ nie rozumiesz? Je˙ eli natura Buddhy byłaby trwała, jaki po˙ ytek byłby z dalszego z z z mówienia o szlachetno´ciach i bł˛ dach i o wszystkich ró˙ nych doktrynach? Poniewa˙ wówczas s e z z nawet po niesko´ czonej ilo´ci kalp nie byłoby ani jednej osoby, w której mógłby pojawi´ si˛ n s c e

– 59 –

Szkoła natychmiastowa i stopniowa

umysł bodhi. Dlatego, kiedy mówi˛ o nietrwało´ci, jest to dokładnie to co miał na my´li Buddha, e s s kiedy wypowiedział doktryn˛ prawdziwej trwało´ci. e s Co wi˛ cej, je´liby absolutnie wszystkie rzeczy były nietrwałe, wówczas ka˙ da z nich posiae s z ´ dałaby /oddzielna/ własna natur˛ , aby przechodzi´ przez narodziny i smier´ , i wówczas praw˛ ˛ e c c dziwie trwała natura nie mogłaby by´ powszechnie rozprzestrzeniona. Dlatego, kiedy mówi˛ c e o trwało´ci, jest to dokładnie to samo co miał na my´li Buddha, kiedy wypowiedział doktryn˛ s s e prawdziwej nietrwało´ci. s Buddha zrobił to dlatego, ze zwykli ludzie oraz nie zwiazani z Dharma, maja skłonno´c ˙ ˛ ˛ ˛ s´ do bł˛ dnego pogladu na trwało´c. Wszyscy ci, którzy poda˙ aja za Drugim Pojazdem, myla e ˛ s´ ˛z ˛ ˛ 10 . /prawdziwa/ trwało´c z nietrwało´cia i przez to wytwarzaja osiem opacznych /pogladów/ ˛ s´ s ˛ ˛ ˛ Stad, ostatecznym ezoterycznym znaczeniem Sutry Parinirwany jest rozbicie tych jednostron˛ nych pogladów i obja´nienie prawdziwej trwało´ci, /nitja/, prawdziwej szcz˛ sliwo´ci /sukha/, ˛ s s e´ s prawdziwej ja´ niowo´ci /atman/, i prawdziwej czysto´ci /wisiuddhi/. z s s Ale ty przez to, ze poda˙ ałe´ za samymi słowami całkowicie rozminałe´ si˛ ze znaczeniem ˙ ˛z s ˛ s e i wziałe´ wyzwolenie za nietrwałe, a pewno´c smierci za trwała, zle rozumiejac przez to osta˛ s s´ ´ ˛ ´ ˛ teczna, cudowna, i ko´ cowa analiz˛ Buddhy. Chocia˙ przeczytałe´ sutr˛ tysiac razy, to có˙ ci to ˛ ˛ n ˛ e z s e ˛ z da dobrego? Hsing Ch’ang wszedł nagle w stan wielkiego urzeczywistnienia i wypowiedział nast˛ pujacy e ˛ wiersz: Poniewa˙ /niewtajemniczeni da˙ yli/ do opanowania nietrwałego umysłu, z ˛z Buddha mówił o trwałej naturze. Ten, kto rozumie, ze jest stosowny do warunków sposób, ˙ Jest jak naiwna osoba zbierajaca kamyki /biorac je za klejnoty/. ˛ ˛ Chocia˙ obecnie wcale si˛ nie wysilam, z e Jednak˙ e natura Buddhy objawia si˛ . z e Gdyby nie nauka Patriarchy, Nie doszedłbym do niczego. Mistrz powiedział: — Teraz istotnie rozumiesz to dokładnie! Musz˛ ci˛ teraz nazwa´ Chih Ch’e. e e c Składajac swoje pełne szacunku podzi˛ kowania, Ch’e odszedł. ˛ e *** Mistrz zauwa˙ ył, ze /niektórzy wyznawcy/ ró˙ nych sekt kłopotali go pytaniami wyrastajaz ˙ z ˛ cymi z ich wypaczonych umysłów i ze było wielu takich, którzy gromadzili si˛ na jego zebra˙ e niach. Jednak˙ e przemówił do nich ze współczuciem, słowami: z
opacznych /pogladów/. Cztery cechy zwykłego zycia: nietrwało´c, anitja; cierpienie, duhkha; bezja´ ˛ ˙ s´ z niowo´c, anatman; i nieczysto´c, awimala sa bł˛ dnie uwa˙ ane przez zwykłych ludzi, i tych, którzy nie sa na drodze, s´ s´ ˛ e z ˛ za cztery warto´ci trwało´ci, odpowiednio: stało´c, przyjemno´c, osobowo´c, i czysto´c. Ci z Drugiego Pojazdu s s s´ s´ s´ s´ zaprzeczaja istnieniu ostatnich obecnie i w nirwanie, podczas gdy mahajanista obstaje przy istnieniu w nirwanie ˛ trwało´ci, przyjemno´ci, osobowo´ci, i czysto´ci. s s s s
10 Osiem

– 60 –

Szkoła natychmiastowa i stopniowa

— Studiujacy Dharm˛ , wszystkie dobre i złe my´li powinny zosta´ całkowicie usuni˛ te. ˛ e s c e /Istnieje co´/ czemu nie mo˙ na da´ nazwy i my nazywamy to własna natura. Jest to w swojej s z c ˛ ˛ istocie niedwoiste, tak wi˛ c nazywamy to prawdziwa natura. Na tej prawdziwej naturze pewnie e ˛ ˛ osadzone sa wszystkie te nauki. Na ich napomknienie, powinni´cie urzeczywistni´ ja sami. ˛ s c ˛ Wszyscy, którzy słuchali tych uwag, zło˙ yli mu hołd i pokornie poprosili go aby był ich z mistrzem.

– 61 –

Piel˛ gnowanie Dharmy e

Rozdział IX Piel˛ gnowanie Dharmy e
Pi˛ tnastego stycznia 705 roku n.e., królowa-matka Tse T’ien i cesarz Chung Tsung1 wydali e proklamacj˛ , mówiaca: e ˛ ˛ Prosimy An2 i Hsiu, dwóch mistrzów, o przyj˛ cie utrzymania i mieszkania w pae łacu. Kiedy b˛ dziemy mieli wolny czas od naszych cesarskich obowiazków, chciee ˛ liby´my studiowa´ Ekajan˛ . s c e Jednak˙ e dwaj mistrzowie zwlekali, mówiac: z ˛ Na południu jest Nieskazitelny Mistrz Dharmy Neng, który w tajemnicy otrzymał szat˛ i Dharm˛ od Wielkiego Mistrza Jena, który przekazał mu piecz˛ c umysłu e e e´ Buddhy. Jego mo˙ ecie zaprosi´ . z c Wówczas rozkazali dworzaninowi z wewn˛ trznego pałacu, Hsieh Chienowi, zosta´ kuriee c rem edyktu, w którym serdecznie zapraszali mistrza, wyra˙ ajac pragnienie, aby okazał współz ˛ czucie i szybko przybył do stolicy. Mistrz przedło˙ ył swoja odmow˛ tłumaczac si˛ choroba i pragnieniem sp˛ dzenia reszty z ˛ e ˛ e ˛ e swoich dni w lesie u stóp wzgórza. Hsieh Chien powiedział: — Ci, którzy w stolicy sa biegli w Dharmie, mówia, ze je˙ eli kto´ chce osiagna´ zrozu˛ ˛ ˙ z s ˛ ˛c mienie Dharmy, musi koniecznie siedzie´ w stanie medytacji i praktykowa´ spokój. Nie ma c c zadnej innej drogi wyzwolenia ni˙ poprzez spokój. Nie zapytałem ci˛ jeszcze, o Mistrzu, jakiej ˙ z e doktryny nauczasz? Mistrz odpowiedział: — /Zrozumienie/ Dharmy odbywa si˛ poprzez przebudzenie umysłu. Jak mo˙ e si˛ to sta´ e z e c poprzez siedzenie? Sutra stwierdza „Je˙ eli ktokolwiek mówi, ze Tathagata /Buddha/ powinien z ˙ siedzie´ lub le˙ e´ , jest to kroczenie zła scie˙ ka”.3 Dlaczego tak jest, ze nie ma niczego co c z c ˛´ z ˛ ˙ przychodzi i co odchodzi? Poniewa˙ nie-pojawianie si˛ i nie-zanikanie jest czysta i spokojna z e ˛ ˛ medytacja Tathagaty /Buddhy/. ˛ /Widzie´ / wszystkie rzeczy jako puste i spokojne jest czystym i spokojnym widzeniem Tac thagaty. Ostatecznie nie ma zadnego utrwalonego kryterium. Jak˙ e wi˛ c mo˙ emy o´miela´ si˛ ˙ z e z s c e identyfikowa´ to z siedzeniem? c — Kiedy powróc˛ do stolicy — powiedział Chien — Ich Wysoko´ci z pewno´cia zapye s s ˛ taja mnie, chciałbym wi˛ c aby´, Mistrzu, w twoim wielkim współczuciu zechciał mi wskaza´ ˛ e s c i pouczy´ mnie w zasadniczych podstawach umysłu. Kiedy wska˙ e to Ich Wysoko´ciom i tym, c z˛ s
Tse T’ien była faktycznym władca podczas panowania cesarza Chung Tsung. Była przy wła˛ dzy przez dwadzie´cia jeden lat. s 2 An odnosi si˛ do Hui Ana. Jego pełen tytuł brzmiał: Wielki Hui An Nauczyciel Narodowy. Pochodził z proe wincji Ching Chou, i studiował u Piatego Patriarchy w Huang Mei. ˛ 3 Z Sutry Diamentowej, rozdział XXIX
1 Królowa-matka

– 62 –

Piel˛ gnowanie Dharmy e

´ którzy studiuja Dharm˛ w stolicy, b˛ dzie to tak jakby jedna lampa przewy˙ szała swiatłem sto ˛ e e z tysi˛ cy lamp; wówczas wszyscy ignoranci stana si˛ o´wieceni, a zrozumienie o´wieconych b˛ e ˛ e s s e dzie bez granic. Mistrz odpowiedział: — W Dharmie nie ma niczego jasnego czy ciemnego; jasno´c i ciemno´c maja znaczenie s´ s´ ˛ ´ jedynie w ich wzajemno´ci. /Chocia˙ kto´ mo˙ e mówi´ o/ niezmierzonej swiatło´ci, jednak˙ e s z s z c s z w dosłownym sensie ma to granic˛ , poniewa˙ terminy, tj. jasno´c i ciemno´c, sa wzajemnie e z s´ s´ ˛ przeciwstawne. Tak wi˛ c Sutra Wimalakirtiego mówi „Nie istnieje nic do czego Dharma moe głaby by´ porównana, poniewa˙ nie istnieja zadne przeciwstawno´ci”.4 c z ˛˙ s ´ — Swiatło — powiedział Chien — ilustruje madro´c, a ciemno´c ilustruje zmartwienia. ˛ s´ s´ Je˙ eli kto´, kto praktykuje Dharm˛ , nie rozprasza zmartwie´ promieniowaniem madro´ci, na z s e n ˛ s ´ czym b˛ dzie polegał aby by´ wolnym od nie majacych poczatku narodzin i smierci? e c ˛ ˛ Mistrz odpowiedział: — Zmartwienia /klesia/ sa dokładnie najwy˙ sza madro´cia /bodhi/, nie sa dwiema rzeczami ˛ z ˛ ˛ s ˛ ˛ i nie ró˙ nia si˛ . Je˙ eli rozpraszasz zmartwienia promieniowaniem madro´ci5 , jest to punkt wiz ˛ e z ˛ s dzenia Drugiego Pojazdu i mie´ci si˛ w kategorii kozłów i jelenia /tj. w kategorii mniej gł˛ boko s e e praktykujacych Dharm˛ /. Dla tych o wy˙ szej madro´ci i gł˛ bokich korzeniach, nie jest to zu˛ e z ˛ s e pełnie tak. — Có˙ tedy — zapytał Chien — jest pogladem Mahajany? z ˛ — Zwykła osoba — odpowiedział mistrz — widzi o´wiecenie i niewiedz˛ jako dwie rzes e czy, ale osoba madra rozumie dokładnie, ze jego natura jest niedwoista. Ta niedwoista natura ˛ ˙ jest dokładnie prawdziwa natura rzeczywisto´ci. Ta prawdziwa natura rzeczywisto´ci nie jest ˛ ˛ s s pomniejszona przez znajdowanie si˛ w ignorancie ani nie jest powi˛ kszona w wypadku m˛ dre e e ˙ ac po´rodku klesi nie jest przez nia zakłócona. Przebywajac po´rodku dhjany i samadhi ców. Zyj ˛ s ˛ ˛ s nie staje si˛ z ich powodu statyczna. Nie jest ani przerywana ani trwała. Ani nie przychodzi ani e nie odchodzi; nie znajduje si˛ po´rodku ani te˙ nie jest wewnatrz czy na zewnatrz; nie zaczyna e s z ˛ ˛ si˛ /ani nie ko´ czy/6 ; jej istotna natura jest prawdziwa tako´c, w której pozostaje zawsze bez e n ˛ ˛ s´ chwiania si˛ . To jest tym co nazywam Dharma. e ˛ — Mówisz, Mistrzu — zapytał Chien — ze ani si˛ nie zaczyna ani si˛ nie zatrzymuje. ˙ e e Jednak, w czym ró˙ ni si˛ to od /nauczania/ schizmatyków? z e — Schizmatycy — odpowiedział mistrz — rzeczywi´cie mówia o nierozpoczynaniu i nie s ˛ zatrzymywaniu /my´li/, ale oni posługuja si˛ zatrzymywaniem w celu poło˙ enia kresu /mys ˛ e z ´ slom/, które zapoczatkowali, a zapoczatkowuja my´li, aby móc popisa´ si˛ swoja zdolno´cia ˛ ˛ ˛ s c e s ˛
4Z

Sutry Wimalakirtiego, rozdział III

5 Jest to bardzo interesujace stwierdzenie, poniewa˙ w odniesieniu do tych, którzy znajduja si˛ na poczatkowych ˛ z ˛ e ˛

etapach praktyki, Szósty Patriarcha w rozdziale II stwierdza, ze powinno si˛ u˙ y´ wielkiej madro´ci, aby roztrza˙ e z c ˛ s ska´ pi˛ c skandh, skalania i niepokoje gun. Teraz, kiedy mówi do Hsieh Chiena, a Chien u˙ ywa praktycznie tych c e´ z samych słów jakimi poprzednio posługiwał si˛ Patriarcha, Patriarcha zbija je i mówi, ze nie zawieraja w sobie e ˙ ˛ madro´ci. Jest tak, poniewa˙ Chien zrozumiał ju˙ znaczenie na tym poziomie; te pouczenia Szóstego Patriarchy ˛ s z z si˛ gaja dalej w swoich znaczeniach. e ˛ 6 Nie zapoczatkowuje, nie zatrzymuje. Poniewa˙ natura rzeczywisto´ ci jest poza dwoisto´ cia, nie zapoczatko˛ z s s ˛ ˛ wuje my´li, a poniewa˙ nic nie zostało zapoczatkowane, nie ma niczego do zatrzymania – ani te˙ nie ma tam nawet s z ˛ z koncepcji niezapoczatkowywania i niezatrzymywania. ˛

– 63 –

Piel˛ gnowanie Dharmy e

zatrzymywania ich. Dlatego te˙ , to zatrzymywanie nie jest /prawdziwym/ zatrzymywaniem, z poniewa˙ wcia˙ istnieje rozpoczynanie, chocia˙ mówia o nim jako o nierozpoczynaniu. z ˛z z ˛ Natomiast ja mówi˛ w elementarnym znaczeniu o naturalnym nierozpoczynaniu i w tym sae mym czasie naturalnym nie zatrzymywaniu7 , i przez to nie jest to wcale podobne do nauczania schizmatyków. Je˙ eli chcesz zna´ kwintesencj˛ umysłu, musisz jedynie poło˙ y´ całkowity kres z c e z c 8 , a wówczas posiadziesz naturalne osiagni˛ cie wej´ cia w czyste i spokoncepcjom dobra i zła ˛ ˛ e s kojne ciało umysłu, które jest gł˛ bokie, a mimo to zawsze pogodne. Jego cudowne implikacje e sa tak liczne jak piaski Gangesu. ˛ Dzi˛ ki łasce tych poucze´ Chien osiagnał czyste i wielkie przebudzenie. Odchodzac z pełe n ˛ ˛ ˛ nym powa˙ aniem, powrócił do pałacu i przed tronem zdał spraw˛ z tego co powiedział Mistrz. z e Trzeciego wrze´nia tego roku wydany został cesarski edykt, wychwalajacy i sławiacy Mis ˛ ˛ strza, i mówiacy: ˛ Z powodu wieku i osłabienia Mistrz uchylił si˛ /od przyj´cia do stolicy/. Jede s nak˙ e praktykuje i naucza Dharmy dla dobra nas wszystkich. Jest on w istocie z zródłem narodowych cnót. Mistrz podobny jest do Wimalakirtiego, który chorował ´ w Waisiali9 , ale wykorzystał sposobno´c, tak, ze mógł szerzej obja´ni´ Mahajan˛ s´ ˙ s c e i przekaza´ wszystkim umysł Buddhy poprzez swoja wypowied´ na temat niedwoc ˛ z isto´ci. s Hsien Chien przekazał pouczenia Mistrza dotyczace Tathagaty. Musieli´my ˛ s zgromadzi´ cnoty i wszelkie zasługi wskutek zasadzenia dobrych korzeni w nac szej przeszłej karmie, ze mogli´my spotka´ si˛ z Mistrzem w tym zyciu i doj´c ˙ s c e ˙ s´ do tak szybkiego zrozumienia Najwy˙ szego Pojazdu. Jeste´my gł˛ boko wdzi˛ czni z s e e za łask˛ Mistrza i b˛ dziemy o niej pami˛ tali stale z najwy˙ sza pieczołowito´cia e e e z ˛ s ˛ /w naszym umy´le/. Darowujemy mu równie˙ szat˛ Mo Na10 i kryształowa misk˛ s z e ˛ e na wod˛ . Wydali´my równie˙ edykt do gubernatora prowincji Shao, aby odnowi´ e s z c
7 Porównanie z dogł˛ bna Sutra Wimalakirtiego, rozdział III O Uczniach: poniewa˙ pierwotnie własna natura e ˛ ˛ z nie zapoczatkowała jakichkolwiek my´li, nie ma wi˛ c naturalnie zadnej potrzeby zatrzymywania. ˛ s e ˙ 8 Zwró´ cie uprzejmie uwag˛ , ze ta rada skierowana jest do Hsieh Chiena, który jest jednym z „tych o najwy˙ c e ˙ z szej madro´ci i gł˛ bokich korzeniach”. Dopóki kto´ nie uzna, ze posiada najwy˙ sza madro´c i gł˛ bokie korzenie, ˛ s e s ˙ z ˛ ˛ s´ e niech nie bierze tej rady do siebie. Uczyni to wi˛ cej szkody ni˙ po˙ ytku. Zauwa˙ cie równie˙ , ze we wcze´nieje z z z z ˙ s szych rozdziałach II i III, i innych, Patriarcha wspomina wiele razy „usu´ cie zło, odrzu´ cie bł˛ dy”. Na przykład, n c e w rozdziale III w wypowiedzi o Zachodnim Raju, Patriarcha radzi prefektowi Wei oraz innym „odrzuci´ wpierw c dziesi˛ c rodzajów zła, nast˛ pnie odrzuci´ osiem bł˛ dów”. Dalej, „aby nie posiada´ w umy´le niczego co nie jest e´ e c e c s szlachetne”. Taka jest wst˛ pna praktyka do etapu rady danej Hsieh Chienowi. Je˙ eli kto´ nie wie na jakim znajduje e z s si˛ etapie, powinien tak jak mówi Patriarcha, „poszuka´ madrego doradcy, który by mu to wskazał”. e c ˛ 9 Waisiali jest miejscem gdzie chorował Wimalakirti. Buddha wiedział równie˙ , ze prawdziwym celem Wimaz ˙ lakirtiego było obja´nianie doktryn Mahajany. W swoim współczuciu poprosił ka˙ dego ze swoich najwi˛ kszych s z e dziesi˛ ciu uczniów, aby odwiedzili Wimalakirtiego. Nauka jaka ka˙ dy ucze´ otrzymał od tego mistrza dała pode ˛ z n staw˛ wa˙ nego rozdziału Sutry Wimalakirtiego. e z 10 Jest to specjalna szata, która zrobiona została w Korei. Jest to równie˙ tradycyjny podarunek dla mistrza, który z przekazuje Dharm˛ . e

– 64 –

Piel˛ gnowanie Dharmy e

budynki klasztorne jak i równie˙ stara rezydencj˛ Mistrza, która ma si˛ nazywa´ z ˛ e e c klasztorem Kuo En11 .

11 Klasztor

Dobrodziejstwa dla Narodu.

– 65 –

Przekaz Mistrza do jego uczniów

Rozdział X Przekaz Mistrza do jego uczniów
Pewnego dnia mistrz wezwał swoich uczniów: Fa Hai, Chih Ch’enga, Fa Ta, Shen Hui, Chih Ch’anga, Chih T’unga, Chih Ch’e, Chih Tao Fa Chena, Fa Ju, oraz innych, mówiac: ˛ Wy wszyscy przewy˙ szacie innych uczniów. Kiedy odejd˛ , ka˙ dy z was b˛ dzie mistrzem z e z e dystryktu. Chc˛ obecnie pouczy´ was jak udziela´ wskaza´ w doktrynie, tak, aby´cie nie zatrae c c n s cili zasad naszej szkoły. W pierwszym rz˛ dzie konieczno´cia jest przedyskutowanie trzech kategorii tej metody1 , e s ˛ i zrobienie energicznego u˙ ytku z trzydziestu sze´ciu par przeciwstawno´ci, tak, aby mo˙ na z s s z było przej´c pomi˛ dzy nimi, uwalniajac si˛ od dwóch skrajno´ci. Kiedy tylko mówicie o Dhars´ e ˛ e s mie, nie odchod´ cie od swojej własnej natury. Gdyby kto´ nagle zapytał was o Dharm˛ , doproz s e wad´ cie dualizm jego słów do kra´ cowo´ci, aby całkowicie obna˙ y´ metod˛ przeciwstawno´ci. z n s z c e s /Na przykład/, przychodzenie i odchodzenie /ukaza´ jak/ stwarzaja si˛ wzajemnie. W ko´ cu c ˛ e n metoda dwoisto´ci i przeciwstawie´ zostaje całkowicie usuni˛ ta, tak, ze nie ma on dokad pój´c. s n e ˙ ˛ s´ 2 Co do skupisk, to jest ich Tre´cia trzech kategorii tej metody sa skupiska-obszary-wej´cia. s ˛ ˛ s ´ pi˛ c: forma, spostrzeganie, poznawanie, skłonno´ci umysłowe i swiadomo´c. Co do wej´c, to e´ s s´ s´ jest ich dwana´cie: sze´c zewn˛ trznych jako´ci zmysłowych, barwy, d´ wi˛ ku, zapachu, smaku, s s´ e s z e bod´ ca i wydarze´ ; i sze´c organów – oczy, uszy, nos, j˛ zyk, ciało3 i umysł. Co do obszarów, z n s´ e ´ to jest ich osiemna´cie: sze´c jako´ci, sze´c organów i sze´c form swiadomo´ci. s s´ s s´ s´ s Własna natura zdolna jest zawrze´ w sobie dziesi˛ c tysi˛ cy rzeczy. Wówczas zwana jest c e´ e obejmujaca składnica swiadomo´ci /alajawid˙ niana/. Je˙ eli kto´ wszczyna my´lenie i rozwa˙ a˛ ˛ ˛´ s z z s s z ´ ´ nie, zmienia si˛ ona od razu w sze´c form swiadomo´ci. Kiedy pojawia si˛ sze´c form swiae s´ s e s´ domo´ci, wychodza one przez sze´c organów zmysłowych i spostrzegaja sze´c jako´ci zmysłos ˛ s´ ˛ s´ s wych, i w ten sposób osiemna´cie obszarów wywodzi swoje działanie z własnej natury. s Ale je˙ eli własna natura jest wypaczona, ona sama jest zródłem bł˛ dów. Je˙ eli własna natura z ´ e z jest czysta, jest zródłem osiemnastu szlachetno´ci. Je˙ eli działanie /własnej natury/ jest zła, ´ s z działanie to jest działaniem zwykłej osoby. Ale je˙ eli działanie własnej natury jest dobroczynne, z działanie to jest działaniem Buddhy. Skad biora si˛ te działania? Powstaja one z naszej własnej ˛ ˛ e ˛ natury. Co do obustronnej doktryny zewn˛ trznego, nieodczuwajacego otoczenia, to jest tam pi˛ c par e ˛ e´ przeciwstawno´ci. Sa to – niebiosa w przeciwie´ stwie do ziemi, sło´ ce w przeciwie´ stwie do s ˛ n n n ´wiatło w przeciwie´ stwie do ciemno´ci, negatywne w przeciwie´ stwie do pozytywksi˛ zyca, s e˙ n s n nego, i woda w przeciwie´ stwie do ognia. Co do metod4 i terminologii, to istnieje dwana´cie n s par przeciwstawno´ci. Sa to – zwykła wypowied´ w przeciwie´ stwie do Dharmy, potwierdzes ˛ z n nie w przeciwie´ stwie do zaprzeczenia, kształt w przeciwie´ stwie do bezkształtno´ci, forma n n s
kategorie, które podzielone sa na: 1) pi˛ c skandh lub skupisk, 2) dwana´cie bram zmysłów, 3) osiemna˛ e´ s ´ scie obszarów. 2 Skupiska-obszary-wej´ cia. Patrz wcze´ niejszy przypis. s s 3 Ciało – jest to ciało jako cało´ c, kiedy rozpatrywane jest jako organ doznawania. s´ 4 Metody, dharmalakszana
1 Trzy

– 66 –

Przekaz Mistrza do jego uczniów

w przeciwie´ stwie do bezforemno´ci, zanieczyszczenie w przeciwie´ stwie do czysto´ci, rzecz n s n s w przeciwie´ stwie do pustki, ruch w przeciwie´ stwie do bezruchu, klarowno´c w przeciwie´ n n s´ n stwie do m˛ tno´ci, zwykły w przeciwie´ stwie do madrego, mnich w przeciwie´ stwie do osoby e s n ˛ n ´ swieckiej, s˛ dziwy w przeciwie´ stwie do młodego, i du˙ y w przeciwie´ stwie do małego. To e n z n jest dwana´cie par przeciwstawno´ci. s s Własna natura czyni u˙ ytek z dziewi˛ tnastu par przeciwstawno´ci: długie w przeciwie´ z e s n stwie do krótkiego, heretyk w przeciwie´ stwie do prawowiernego, przywiazanie w przeciwie´ n ˛ n stwie do madro´ci, ignorancja w przeciwie´ stwie do wiedzy, zamieszanie w przeciwie´ stwie ˛ s n n do spokoju, lito´c w przeciwie´ stwie do zemsty, prawidłowe prowadzenie si˛ w przeciwie´ s´ n e n stwie do niestosowno´ci, uczciwo´c w przeciwie´ stwie do kr˛ tactwa, prawdziwe w przecis s´ n e wie´ stwie do fałszywego, protekcjonizm w przeciwie´ stwie do sprawiedliwo´ci, zmartwienia n n s w przeciwie´ stwie do o´wiecenia, trwało´c w przeciwie´ stwie do nietrwało´ci, współczucie n s s´ n s w przeciwie´ stwie do okrucie´ stwa, szcz˛ sliwo´c w przeciwie´ stwie do gniewu, wspaniałon n e´ s´ n my´lno´c w przeciwie´ stwie do chciwo´ci, post˛ p w przeciwie´ stwie do cofania si˛ , rozpoczys s´ n s e n e nanie w przeciwie´ stwie do zatrzymywania /my´li/, ciało Dharmy w przeciwie´ stwie do ciała n s n ´ z fizycznego, ciało duchowe w przeciwie´ stwie do ciała doczesnego /tj. scie˙ ka/. Takie jest tych n dziewi˛ tna´cie par. e s Je˙ eli — Mówił dalej mistrz. — b˛ dziecie rozumieli i stosowali doktryn˛ tych trzydziestu z e e sze´ciu par przeciwstawno´ci, wówczas /urzeczywistnicie/ prawdziwa zasad˛ wszystkich sutr s s ˛ e i Dharmy, i dzi˛ ki temu we wszystkich waszych przychodzeniach i odchodzeniach b˛ dziecie e e w naturalny sposób pozostawali z dala od dwóch stron. W aktywnym działaniu waszej wła´ snej natury, jak np. w rozmowach z lud´ mi, chocia˙ fizycznie pozostajecie w swiecie form, z z bad´ cie od nich uwolnieni. Chocia˙ duchowo jeste´cie w pustce, bad´ cie wolni od /koncepcji/ ˛ z z s ˛ z pustki. Je˙ eli jeste´cie całkowicie uczepieni form, wówczas istnieje podsycanie wypaczonych z s pogladów. Jednak je˙ eli jeste´cie całkowicie uczepieni pustki, wówczas istnieje podsycanie nie˛ z s ´ e wiedzy. Tacy ludzie, chocia˙ mówia ze nie opieraja si˛ na pisanych swi˛ tych ksi˛ gach, tworza z ˛˙ ˛ e e ˛ góry z niczego i faktycznie ubli˙ aja sutrom. Skoro twierdza, ze pisma nie przydaja si˛ na nic, to z ˛ ˛ ˙ ˛ e wówczas ludzie nie powinni mie´ prawa mówienia, poniewa˙ sama mowa jest z konieczno´ci c z s forma literatury. Mówia dalej, ze prawdziwa Dharma nie opiera si˛ na słowach i literach, ale to ˛ ˛ ˙ e wła´nie „nie opieranie si˛ ” jest trzema słowami i przez to ju˙ słowami i literami. Kiedy napotys e z kaja innych, którzy wypowiadaja si˛ , od razu drwia z nich, mówiac, ze sa przywiazani do słów ˛ ˛ e ˛ ˛ ˙ ˛ ˛ i liter. Musicie wszyscy rozpozna´ , ze ci ludzie sami tkwia w ułudzie, co jest do´c zrozumiałe, c ˙ ˛ s´ ale w dodatku ubli˙ aja buddyjskim sutrom. Nawet wyjawszy ubli˙ anie sutrom, ich wina jest ju˙ z ˛ ˛ z z nieobliczalna! Je˙ eli kto´ jest przywiazany do form zewn˛ trznych lub praktykuje metod˛ do poszukiwania z s ˛ e e rzeczywisto´ci, taka jak hojne uposa˙ anie religijnych instytucji a nast˛ pnie rozprawia o bł˛ dach s ˛ z e e i niebezpiecze´ stwach dawania czy nie dawania, taki kto´ nie urzeczywistni swojej natury przez n s wiele kalp. Nie zaniedbujcie praktykowania Dharmy tak jak tego słuchacie, ale nie wykluczajcie wielo´ci rzeczy z waszego umysłu, tym samym przeszkadzałyby wam w odniesieniu do natury s Dharmy. Je˙ eli zaledwie słuchacie wypowiedzi o Dharmie, ale nie praktykujecie jej, sprawiacie, z ze ludzie maja bł˛ dne my´li i krytyczne idee. Nie zaniedbujcie wdro˙ enia Dharmy w praktyk˛ ˙ ˛ e s z e – 67 –

Przekaz Mistrza do jego uczniów

a w swoim nauczaniu Dharmy nie zatrzymujcie si˛ na formach. Je˙ eli wy wszyscy urzeczywiste z nicie to, bad´ cie wówczas w zgodzie z Dharma w waszej mowie; bad´ cie w zgodzie z nia we ˛z ˛ ˛ z ˛ wszystkich waszych czynno´ciach. Wtedy nie utracicie Czystej Prawowiernej Dharmy. s Je˙ eli kto´, zadajac wam pytanie, zapytuje o „posiadanie my´li”, odpowiadajcie „nie myz s ˛ s ´ ˛ sla”; je˙ eli kto´ zapytuje o „nie my´l”, odpowiadajcie „nieprzywiazanymi my´lami”. Je˙ eli kto´ z s s ˛ s z s zapytuje o nieo´wieconego, odpowiadajcie jakby chodziło o m˛ drca; je˙ eli kto´ zapytuje o m˛ s e z s e drca, odpowiadajcie jakby chodziło o nieo´wieconego. Dzi˛ ki tej metodzie wzajemnie uwaruns e ´ kowanych par pojawia si˛ zrozumienie drogi srodka. Na ka˙ de zadawane wam pytanie odpoe z wiadajcie w odniesieniu do jego przeciwstawienia. Je˙ eli b˛ dziecie post˛ powali ze wszystkimi z e e innymi pytaniami w zgodzie z ta metoda, z pewno´cia nie utracicie doktryny. ˛ ˛ s ˛ Przypu´cmy, ze kto´ pyta, „Czym jest to co nazywamy ciemno´cia?”. Odpowiadajcie, mós´ ˙ s s ˛ ´ wiac, „Swiatło jest przyczyna5 , ciemno´c jest warunkiem6 . Kiedy znika swiatło, wówczas pa˛ ´ ˛ s´ ´ nuje ciemno´c, poniewa˙ aby mogła objawi´ si˛ ciemno´c potrzebne jest swiatło; a ciemno´c s´ z c e s´ s´ potrzebna jest aby mogło objawi´ si˛ swiatło. Ich przychodzenie i odchodzenie jest wzajemc e´ ´ nie zale˙ ne od siebie; to składa si˛ na znaczenie drogi srodka”. Odpowiadajcie na wszystkie z e inne pytania w podobny sposób. W przekazywaniu Dharmy powinni´cie wszyscy w przyszło´ci s s naucza´ zgodnie z ta metoda wzajemnego powiazania. Nie zatra´ cie podstaw doktryn. c ˛ ˛ ˛ c *** W lipcu 712 roku mistrz polecił swoim uczniom pój´c do klasztoru Kuo En w prowincji s´ Hsin Chou, aby zbudowa´ pagod˛ . Przynaglał ich aby praca została wykonana szybko. Została c e uko´ czona w ko´ cu lata nast˛ pnego roku. Pierwszego lipca 713 r. zebrał razem swoich wszystn n e kich uczniów i powiedział: ´ — Chc˛ odej´c z tego swiata w sierpniu. Je˙ eli kto´ z was wcia˙ jeszcze zywi watpliwo´ci, e s´ z s ˛z ˙ ˛ s powinni´cie zapyta´ o nie przy najbli˙ szej okazji, tak, abym mógł je wam usuna´ , i umo˙ liwi´ s c z ˛c z c poło˙ enie kresu waszej ułudzie, albowiem gdy odejd˛ nie b˛ dzie nikogo kto mógłby was uczy´ . z e e c Słyszac to, Fa Hai oraz inni, mieli wszyscy łzy w oczach. Jedynie Shen Hui pozostał niepo˛ ruszony przez emocje i nie okazał łez. Mistrz powiedział: — Mały mistrz Shen Hui z pewno´cia osiagnał równe traktowanie dobra i zła. Jest nies ˛ ˛ ˛ poruszony przez zniewagi czy pochwały, nie wszczyna my´li o smutku lub szcz˛ sciu. Reszta s e´ z was nie osiagn˛ ła tego. Byli´cie tutaj w tych górach przez kilka lat. Ale jakiego rodzaju nauki ˛ e s wła´ciwie praktykowali´cie? s s Oto płaczecie z zalu – ale nad kim bolejecie? Je˙ eli smucicie si˛ dlatego, ze nie wiem dokad ˙ z e ˙ ˛ ´ id˛ /powinni´cie pami˛ ta´ /, ze ja sam jestem swiadomy tego dokad id˛ . Gdybym nie był, nie e s e c ˙ ˛ e mógłbym wam tego nigdy przepowiedzie´ . Jeste´cie wszyscy smutni i pełni łez poniewa˙ wy c s z
5 Swiatło, lub rozumienie, kiedy nie jest obecne, jest przyczyna ciemno´ ci czyli niewiedzy. Kiedy istnieje rozu´ ˛ s ´ mienie, czyli swiatło, istnieje odpowiednie zmniejszenie niewiedzy, czyli ciemno´ci. Tak wi˛ c swiatło, lub raczej s e ´ nieobecno´c swiatła, jest najbli˙ sza przyczyna /hetu/ wynikajacego nastapienia /pratjaja/ ciemno´ci. s´ ´ z ˛ ˛ ˛ ˛ s 6 Warunek /wydarzenie/, pratjaja. Patrz wcze´ niejszy przypis. s

– 68 –

Przekaz Mistrza do jego uczniów

nie wiecie dokad id˛ . Gdyby´cie naprawd˛ wiedzieli, mogliby´cie w pełni zrozumie´ , ze łzy ˛ e s e s c ˙ i smutek wcale nie sa stosowne. ˛ Co wi˛ cej, natura Dharmy z zasady nie posiada zadnego rozpoczynania czy zatrzymywania, e ˙ zadnego przychodzenia czy odchodzenia. Czy mogliby´cie, prosz˛ , wszyscy usia´c? Chciałbym ˙ s e ˛s ´ uło˙ y´ dla was poemat, który b˛ dzie zwany poematem Rzeczywisto´ci i Ułudy, Zakłócenia z c e s i Pogodno´ci. Je˙ eli wszyscy zrozumiecie istot˛ tego poematu i b˛ dziecie go praktykowali, s z e e wasze uchwycenie jego znaczenia b˛ dzie takie samo jak moje. Je˙ eli wdro˙ ycie to w praktyk˛ , e z z e nie utracicie doktryny. Składajac hołd, wszyscy mnisi poprosili mistrza, aby uło˙ ył poemat. Poemat brzmiał nast˛ ˛ z e pujaco: ˛ Wszystkie rzeczy pozbawione sa rzeczywisto´ci; ˛ s Nie uwa˙ ajcie wi˛ c ich za rzeczywiste. z e Je˙ eli kto´ uwa˙ a je za rzeczywiste, z s z Jest to sam w sobie nierzeczywisty punkt widzenia. Je´li sami potraficie osiagna´ rzeczywisto´c, s ˛ ˛c s´ Oddzielajace złudzenia opuszcza rzeczywisto´c samego umysłu. ˛ ˛ s´ Ale je˙ eli umysł sam nie jest wolny od złudze´ , z n Nie ma tam rzeczywisto´ci. s Gdzie˙ wi˛ c znajdziecie rzeczywisto´c? z e s´ Odczuwajace istoty reaguja emocjonalnie, ˛ ˛ Ale nieodczuwajace nie potrafia reagowa´ . ˛ ˛ c Je˙ eli praktykujecie dyscyplin˛ niereagowania, z e To jest to po prostu to samo co niereagowanie tego co nieodczuwajace. ˛ Je˙ eli szukacie prawdziwego niereagowania, z Jest ono niereagowaniem reagowania. Samo niereagowanie jest po prostu brakiem reakcji, Tego co nieodczuwajace, bez potencjalno´ci stanu Buddhy. ˛ s Zdolno´c biegłego rozró˙ niania sytuacji s´ z Jest ostatecznym znaczeniem niereagowania. Post˛ pujcie jedynie w zgodzie z tym pogladem, e ˛ A od razu b˛ dziecie mieli działanie prawdziwej tako´ci. e s Ogłaszam ka˙ demu studiujacemu Dharm˛ ! z ˛ e ˙ Ze wysilanie si˛ wymaga my´lenia. e s Nie stójcie w bramie Mahajany, ´ Aby uczepi´ si˛ jedynie prostej wiedzy o zyciu i smierci. c e ˙ Je˙ eli jaka´ osoba wra˙ liwa jest na pierwsze słowa, z s z Mo˙ ecie przedyskutowa´ z nia znaczenie Buddyzmu. z c ˛ Ale je˙ eli jest ona zdecydowanie niewra˙ liwa, z z Pozdrówcie ja z szacunkiem ze zło˙ onymi razem dło´ mi, zyczac jej szcz˛ scia. ˛ z n ˙ ˛ e´ Podstawowa zasada naszej szkoły jest nie spiera´ si˛ ; ˛ ˛ c e Spiera´ si˛ to traci´ znaczenie drogi. c e c – 69 –

Przekaz Mistrza do jego uczniów

´ e W swi˛ toszkowatych, przewrotnie rozprawiajacych nauczaniach, ˛ ´ Własna natura pogra˙ a si˛ w cyklu narodzin i smierci. ˛z e Kiedy tylko zebrani uczniowie usłyszeli ten poemat, zło˙ yli wszyscy hołd. Z gł˛ bokim poz e ´ wa˙ aniem dla intencji i przesłania mistrza, wszyscy cwiczyli si˛ zgodnie z Dharma. Nikt nie z e ˛ o´mielił si˛ ponownie spiera´ . s e c ´ Wiedzac ponadto, ze Wielki Mistrz nie miał ju˙ zbyt długo pozosta´ na tym swiecie, Fa Hai ˛ ˙ z c wstapił na podwy˙ szenie i ponownie wyra˙ ajac swoje uszanowanie zapytał go, mówiac: ˛ z z ˛ ˛ — Czcigodny Panie, komu powinna by´ powierzona szata i Dharma, kiedy wejdziesz w nirc wan˛ ? e Mistrz odpowiedział: — Zapiszcie i rozpowszechniajcie nauki, których udzielałem w klasztorze Ta Fan a˙ do z obecnego czasu. Zatytułujcie je Sutra Podwy˙ szenia o Czystej Prawowiernej Dharmie. Strze˙ ˛ z z cie i opiekujcie si˛ nia wszyscy, przekazujac i nauczajac jej od jednego do drugiego dla wybae ˛ ˛ ˛ wienia wszystkich odczuwajacych istot. Tylko to co jest zgodne z tym co powiedziałem ma by´ ˛ c nazywane Prawowierna Dharma. ˛ ˛ W obecnym czasie /wła´ciwym jest/, ze powinienem naucza´ Dharmy dla dobra was s ˙ c wszystkich a nie dla przekazania szaty. Z faktu, ze korzenie waszej wiary sa prawdziwe i doj˙ ˛ rzałe, i ze jeste´cie zdecydowanie i ostatecznie wolni od watpliwo´ci, wypływa, ze nadajecie si˛ ˙ s ˛ s ˙ e do wielkiego zadania /nauczania Dharmy/. Jak jasno wynika ze znaczenia poematu przekazu Pierwszego Patriarchy, Bodhidharmy, nie jest wła´ciwe aby szata była nadal przekazywana. s Wiersz mówił: Celem mego przyj´cia do tego kraju s Jest przekazanie Dharmy, aby pomóc pogra˙ onym w ułudzie. ˛z Kiedy kwiat rozkwitnie pi˛ c razy, e´ Owoc dojrzeje sam – w sposób naturalny. Mistrz mówił dalej. Je˙ eli wy wszyscy chcecie aby dojrzały wasze ziarna wiedzy, powinni´cie zna´ cichy spoz s c kój zjednoczonego wgladu i cichy spokój zjednoczonej praktyki. Je˙ eli potraficie w ka˙ dym ˛ z z miejscu nie by´ przywiazanym do form; je˙ eli potraficie by´ po´ród form i nie pozwolicie poc ˛ z c s wstawa´ niech˛ ci czy upodobaniu, chwytaniu czy uwalnianiu, rozwa˙ aniu /waszych własnych/ c e z korzy´ci lub strat, sukcesów lub niepowodze´ ; /je˙ eli potraficie by´ / spokojni, niewzruszeni, s n z c opanowani, skromni, akceptujacy zmiany, pogodni i cisi, jest to zwane cichym spokojem zjed˛ noczonego wgladu. ˛ Chodzac czy stojac, siedzac czy le˙ ac, je˙ eli potraficie w ka˙ dym miejscu by´ naturalni ˛ ˛ ˛ z˛ z z c i otwarci, bez przypominania sobie o znajdowaniu si˛ w krainie Dharmy, wówczas prawdzie wie osiagn˛ li´cie czysta krain˛ waszego umysłu. To jest zwane cichym spokojem zjednoczonej ˛ e s ˛ e praktyki. Je˙ eli jaka´ osoba jest doskonała w tych dwóch cichych spokojach, podobne jest to do z s gleby w której nasiona, przykryte i zagrzebane, wzrastaja i sa zywione by dojrzały ich owoce. ˛ ˛˙ Zjednoczony wglad i zjednoczona praktyka sa wła´nie takie jak to. ˛ ˛ s – 70 –

Przekaz Mistrza do jego uczniów

Moje obecne nauczanie Dharmy podobne jest do przychodzacego w por˛ deszczu, który ˛ e karmi wsz˛ dzie wielka ziemi˛ . Wasza natura Buddhy podobna jest do tych nasion, które, kiedy e ˛ e otrzymaja ta dobroczynna wilgo´ , wszystkie zaczna wzrasta´ . Ci, którzy przyjmuja moje na˛ ˛ ˛ c ˛ c ˛ uczanie, na pewno osiagna bodhi. Je˙ eli b˛ da poda˙ ali za moja praktyka, z pewno´cia uka˙ a jej ˛ ˛ z e ˛ ˛z ˛ ˛ s ˛ z˛ cudowny owoc. Posłuchajcie co mówi mój wiersz: Podło˙ e umysłu zawiera mnóstwo nasion; z Przy padajacym wsz˛ dzie deszczu zakiełkuja wszystkie. ˛ e ˛ 7, Urzeczywistnij szybko znaczenie kwiatu A wówczas owoc bodhi sam dojrzeje. Kiedy mistrz wygłosił ten wiersz, powiedział: — Dharma nie posiada dwoisto´ci; taki te˙ jest umysł. Jego praktyka jest jasna, spokojna, s z i wolna od mnogo´ci form. Musicie by´ najbardziej uwa˙ ni, aby nie tłumi´ siebie dla osiagni˛ s c z c ˛ e cia spokojno´ci, ani nie wymusza´ całkowicie opró˙ nionego umysłu. Gdy˙ umysł jest z zas c z z sady spokojny; nie ma niczego co miałoby by´ zatrzymywane ani niczego czego trzeba by si˛ c e wyrzeka´ . Niechaj wszyscy z was wyt˛ zaja si˛ i post˛ puja naprzód zgodnie z odpowiednimi c e˙ ˛ e e ˛ warunkami. Wówczas zebrani uczniowie wyrazili swoje uszanowanie i odeszli. Ósmego lipca Wielki Mistrz powiedział nagle do swoich uczniów: — Chc˛ wróci´ do Hsin Chou. Czy zechcieliby´cie szybko przygotowa´ łód´ i wiosła? e c s c z Cała grupa gorliwie błagała go o pozostanie, ale mistrz powiedział: Wszyscy Buddhowie objawiaja si˛ ˛ e Jedynie dla ujawnienia nirwany. To co przychodzi, musi odej´c; s´ Takie jest zawsze prawo. Moje ciało jest równie˙ tylko fizycznym ciałem. z Musi ono powróci´ na swoje miejsce. c — Mistrzu — Powiedzieli. — kiedy ju˙ stad odejdziesz, czy powrócisz w ko´ cu? z ˛ n Mistrz odpowiedział: Kiedy opadaja li´cie ˛ s Powracaja do miejsca swoich korzeni. ˛ Kiedy powróc˛ e Nie b˛ d˛ miał ust /aby mówi´ /. e e c
kwiatu. Odnosi si˛ to do Buddhy, /gdy ów przed swoimi najbardziej zaawansowanymi uczniami/ e z u´miechem uniósł w dłoni kwiat, bez wypowiedzenia zadnego słowa, aby przedstawi´ najwy˙ sza praktyk˛ , najs ˙ c z ˛ e istotniejsza zasad˛ Prawowiernej Dharmy. ˛ e
7 Znaczenie

– 71 –

Przekaz Mistrza do jego uczniów

Zapytali ponownie, mówiac: ˛ — Komu b˛ dzie przekazane Rozstrzygajace Widzenie Prawowiernej Dharmy /tj. doskonały e ˛ wglad w szlachetno´c, bez poddawania si˛ rado´ci, i w zło, bez stawania si˛ gniewnym/. ˛ s´ e s e Mistrz odpowiedział: — Ci którzy posiadaja Dharm˛ osiagna to. Ci którzy posiadaja nieuczepiony umysł zrozu˛ e ˛ ˛ ˛ mieja to. ˛ — Nie wiemy jeszcze — powiedzieli — przez ile pokole´ przekazywane było nauczanie n od pojawienia si˛ pierwszego Buddhy do teraz. Chcieliby´my aby´ był tak dobry zeby nam to e s s ˙ wyja´ni´ . s c Mistrz powiedział: ´ — Od staro˙ ytnych czasów Buddhowie wkraczali w swiat w nieograniczonej liczbie i nie z sposób ich policzy´ . Dzisiaj, musimy wzia´ Siedmiu Buddhów za b˛ dacych na poczatku. c ˛c e ˛ ˛ 8 byli to: W minionej kalpie alamkaraka I Wipa´jin Buddha s II Sikhin Buddha III Wi´wabhu Buddha s Teraz, w obecnej, dobrej kalpie /Bhadra/: IV Krakuczczhanda Buddha V Kanakumi Buddha VI Ka´japa Buddha s VII Siakjamuni Buddha jest siódmym Buddha ˛ Ci którym Buddha Siakjamuni przekazał Dharm˛ to: e Pierwszy /Patriarcha Indii/: Arja Mahaka´japa s Drugi: /Patriarcha/ Arja Ananda Trzeci: Arja Sianakawasa Czwarty: Arja Upagupta Piaty: Arja Dritaka ˛ Szósty: Arja Miczczaka Siódmy: Arja Wasumitra Ósmy: Arja Buddhanandi Dziewiaty: Arja Buddhamitra ˛ Dziesiaty: Arja Par´wa ˛ s Jedenasty: Arja Punjajasias Dwunasty: Mahasattwa A´waghosza s Trzynasty: Arja Kapimala
8 Kalpa alamkaraka – alamkaraka, ozdabia´ , gloria, cze´ c, zdobny; np. ozdoba moralno´ ci, medytacji, madro´ ci, c s´ s ˛ s

i kontrola dobrych i złych sił. Chwalebna kalpa w której ponad tysiac Buddhów, jeden nast˛ pujacy po drugim, ˛ e ˛ wniosło swoje najdoskonalsze osiagni˛ cie w moralno´ci, medytacji, i madro´ci, dla sformułowania Dharmy. ˛ e s ˛ s

– 72 –

Przekaz Mistrza do jego uczniów

Czternasty: Mahasattwa Nagard˙ una z Pi˛ tnasty: Arja Kanadewa e Szesnasty: Arja Rahulata Siedemnasty: Arja Sanghanandi Osiemnasty: Arja Gajasiata Dziewi˛ tnasty: Arja Kumarata e Dwudziesty: Arja D˙ ajata z Dwudziesty pierwszy: Arja Wasubandhu Dwudziesty drugi: Arja Manorhita Dwudziesty trzeci: Arja Haklena Dwudziesty czwarty: Arja Simha Dwudziesty piaty: Arja Basiasita ˛ Dwudziesty szósty: Arja Punjamitra Dwudziesty siódmy: Arja Prad˙ niatara z Dwudziesty ósmy: Arja Bodhidharma W tym kraju /tj. w Chinach/ jest on Pierwszym Patriarcha. ˛ Dwudziesty dziewiaty: Wielki Mistrz Hui K’o /lub Drugi Patriarcha/ ˛ Trzydziesty: Wielki Mistrz Seng Ts’an /lub Trzeci Patriarcha/ Trzydziesty pierwszy: Wielki Mistrz Tao Hsin /lub Czwarty Patriarcha/ Trzydziesty drugi: Wielki Mistrz Hung Jen /lub Piaty Patriarcha/ ˛ i Trzydziestym trzecim Patriarcha /lub Szóstym Patriarcha/, jest Hui Neng, który jest ˛ ˛ ostatnim. Ka˙ dy z wymienionych wy˙ ej patriarchów miał swojego przeznaczonego nast˛ pc˛ z z e e /Dharmy/. W przyszło´ci wszyscy b˛ dziecie kontynuowa´ jej przepływ jako grupa, i dbajcie s e c o to aby nie była bł˛ dnie tłumaczona. e Zapytali znowu: — Od tej chwili nie b˛ dziemy mieli zadnych trudno´ci, czy nie tak?. e ˙ s ´ — Pi˛ c lub sze´c lat po mojej smierci — odpowiedział Mistrz — pojawi si˛ osoba, która e´ s´ e b˛ dzie chciała zawładna´ moja głowa. Oto moja przepowiednia: e ˛c ˛ ˛ ´ ˛ Jego wyglad b˛ dzie najbardziej swiatobliwy ˛ e ´ Ale nie b˛ dzie działał z potrzeby zdobycia srodków utrzymania. e Kiedy pojawi si˛ ten problem „Mana”9 , e Urz˛ dnikami b˛ da Yang i Liu! e e ˛ *** W sierpniu 713 r. Wielki Mistrz przebywał w klasztorze Kuo En. Po okresie postu zwrócił si˛ do całego zgromadzenia swoich uczniów: e
9 Man.

Imi˛ osoby, która przyjdzie po głow˛ Patriarchy, brzmi Chang Ching Man. e e

– 73 –

Przekaz Mistrza do jego uczniów

— Prosz˛ by´cie wszyscy usiedli podług rangi. Zaraz was opuszcz˛ . e s e Fa Hai zwrócił si˛ do niego z pełnym powa˙ aniem. e z — Czcigodny Panie, jaka pozostawisz metod˛ pouczania dla przyszłych pokole´ , tak, aby ˛ e n nieprzebudzeni ludzie mogli osiagna´ urzeczywistnienie swojej natury Buddhy?. ˛ ˛c Mistrz odpowiedział: — Słuchajcie wszyscy uwa˙ nie. Co do tych nieprzebudzonych ludzi przyszłych czasów: jez zeli b˛ da prawdziwie znali zwykła natur˛ , oznaczało to b˛ dzie dokładne poznanie natury Bud˙ e ˛ ˛ e e dhy. Je˙ eli nie b˛ da posiadali prawdziwej wiedzy o zwykłej naturze, trudno b˛ dzie napotka´ z e ˛ e c Buddh˛ , nawet je˙ eli by si˛ go szukało przez dziesi˛ c tysi˛ cy kalp. Poucz˛ was teraz jak poe z e e´ e e zna´ wasz zwykły umysł w taki sposób aby urzeczywistni´ natur˛ Buddhy w waszym własnym c c e umy´le. s Je˙ eli chcecie szuka´ urzeczywistnienia Buddhy, musicie uzyska´ prawdziwa wiedz˛ z c c ˛ e o zwykłej naturze. Jest tak dlatego, poniewa˙ zwykła natura zaciemnia natur˛ Buddhy a nie z e dlatego, ze natura Buddhy zaciemnia zwykła. Je˙ eli urzeczywistnicie wasza własna natur˛ , ˙ ˛ z ˛ ˛ e zwykła osoba staje si˛ Buddha. Je˙ eli wasza własna natura jest nieprzebudzona, Buddha jest e ˛ z zwykła osoba. ˛ ˛ Kiedy własna natura znajduje si˛ w stanie równo´ci, wówczas zwykła natura jest natura e s ˛ Buddhy. Kiedy własna natura jest zdradliwie wypaczona, wówczas natura Buddhy jest zwykła ˛ natura. Je˙ eli wszystkie wasze umysły sa zdradliwie wykrzywione, wówczas natura Buddhy ˛ z ˛ /ukryta/ jest w zwykłej. W jednej, zrównowa˙ onej, i szczerej my´li, zwykły człowiek staje si˛ z s e Buddha. ˛ Nasz własny umysł sam siebie jest Buddha. Ten naturalny Buddha jest prawdziwym Bud˛ dha. Je˙ eli nie ma Buddhy w czyim´ umy´le, gdzie miałoby si˛ szuka´ prawdziwego Buddh˛ ? ˛ z s s e c e Wy wszyscy tutaj! Wasz własny umysł jest Buddha! Nie watpcie o tym dłu˙ ej! Na zewnatrz nie ˛ ˛ z ˛ ma ani jednej rzeczy, która byłaby zdolna stanowi´ o sobie. Wszystko z zasady jest umysłem, c który wywołuje dziesi˛ c tysi˛ cy rodzajów rzeczy. Sutra10 powiada tak, „Kiedy powstaje umysł, e´ e pojawiaja si˛ wszystkie ró˙ norodne rzeczy. Kiedy umysł ustaje, zanikaja wszystkie ró˙ norodne ˛ e z ˛ z rzeczy”. Odchodzac od was, przeka˙ e wam teraz poemat, który jest zwany „Własna natura jest Praw˛ z˛ dziwym Buddha”. Ludzie przyszłych pokole´ , którzy dokładnie zrozumieja znaczenie tego po˛ n ˛ ematu, sami wejrza w swój pierwotny umysł i sami osiagna stan Buddhy. Poemat brzmi nast˛ ˛ ˛ ˛ e pujaco: ˛ Prawdziwa tako´c własnej natury jest prawdziwym Buddha. s´ ˛ 11 Wypaczone poglady i trzy trucizny sa Mararad˙ a ˛ ˛ z˛ Kiedy istnieje fałsz i ułuda, Mara rzadzi domem, ˛
mówi: Kiedy powstaje umysł, pojawiaja si˛ wszystkie ró˙ norodne rzeczy. Kiedy umysł ustaje, ustaja ˛ e z ˛ wszystkie ró˙ norodne rzeczy. Z Sutry ???; rozdział I. To stwierdzenie zostało uczynione przez Buddh˛ w odpoz e wiedzi na pytanie Anandy. 11 Mara rad˙ a. Mara, zabijajacy, niszczacy; rad˙ a, król; król tych co niszcza lub król tych co szkodza. Choz ˛ ˛ z ˛ ˛ cia˙ czasami jest to okre´lane inaczej, Patriarcha obja´nia mar˛ jako wypaczone poglady oraz chciwo´c, gniew z s s e ˛ s´ i przywiazania. ˛
10 Sutra

– 74 –

Przekaz Mistrza do jego uczniów

Lecz gdy istnieja doskonałe poglady, przewodniczy Buddha. ˛ ˛ Kiedy spaczone poglady i trzy trucizny powstaja w naszej naturze, ˛ ˛ Wówczas to Mararad˙ a przychodzi zamieszka´ w domu /umysłu/. z c Doskonałe poglady w naturalny sposób usuwaja trzy trucizny z umysłu, ˛ ˛ Mara całkowicie zmienia si˛ w Buddh˛ , prawdziwie i bez udawania. e e Gdy chodzi o Dharmakaj˛ , Sambhogakaj˛ i Nirmanakaj˛ , e e e To te trzy ciała sa fundamentalnie jednym. ˛ Je˙ eli potraficie urzeczywistni´ je wewnatrz waszej własnej natury, z c ˛ Jest to doskonaleniem swojej przemiany ku przebudzeniu Buddhy. Zasadniczo to Nirmanakaja rodzi czysta natur˛ : ˛ e Czysta natura wiecznie znajduje si˛ w Nirmanakaji. e Nirmanakaja takiej natury w naturalny sposób poda˙ a jedynie za szlachetna ˛z ˛ Dharma: ˛ Stad pojawia si˛ doskonała Sambhogakaja, prawdziwie i bez ogranicze´ . ˛ e n Wzburzona natura jest pierwotnym zródłem czystej natury, ´ A kiedy usuni˛ te sa zadze, od razu istnieje ciało czystej natury. e ˛˙˛ Kiedy ta natura wewnatrz ka˙ dego z was jest sama z siebie wolna od pi˛ ciu pra˛ z e 12 , gnie´ n Urzeczywistnieniem tej natury staje si˛ natychmiast wła´nie Rzeczywisto´c. e s s´ Je˙ eli w tym zyciu napotkacie nauk˛ Natychmiastowej Szkoły, z ˙ e Mo˙ ecie natychmiast urzeczywistni´ wasza własna natur˛ i ujrze´ czczonego przez z c ˛ ˛ e c ´ swiat Buddh˛ . e Jednak˙ e kiedy zechcecie sta´ si˛ Buddha przez jaka´ szczególna działalno´c, z c e ˛ ˛s ˛ s´ Wówczas nie b˛ dziecie znali punktu wyj´cia dla poszukiwania Rzeczywisto´ci. e s s Je˙ eli wewnatrz waszego własnego umysłu mo˙ ecie spostrzec Rzeczywisto´c waz ˛ z s´ szej własnej natury, Taka rzeczywisto´c jest zródłem doskonałego stanu Buddhy. s´ ´ Jednak˙ e, nie urzeczywistnia´ w taki sposób własnej natury, lecz próbowa´ i szuka´ z c c c Buddhy na zewnatrz, ˛ Oznacza, ze jest si˛ od samego poczatku osoba całkowicie nie´wiadoma. ˙ e ˛ ˛ s ˛ Przekazałem wam ju˙ teraz metod˛ Natychmiastowej szkoły, z e A wybawienie wszystkich ludzi zale˙ y od ka˙ dego praktykujacego ja dla siebie. z z ˛ ˛ Pozwólcie sobie powiedzie´ , przyszli studiujacy Dharm˛ , c ˛ e Je˙ eli nie b˛ dziecie praktykowali tych pogladów, z e ˛ b˛ dziecie coraz to bardziej oddaleni /od prawdy/. e Wygłosiwszy ten poemat mistrz powiedział: — Zwró´ cie wszyscy baczna uwag˛ . Kiedy odejd˛ , nie stosujcie si˛ do ziemskiego zwyc ˛ e e e czaju zalu i płaczu. Nie przyjmujcie równie˙ wyrazów ubolewania ani te˙ nie no´cie załoby. ˙ z z s ˙ Czyniacy tak nie sa moimi uczniami ani te˙ te działania nie sa w zgodzie z prawdziwa Dharma. ˛ ˛ z ˛ ˛ ˛
12 Pi˛ c e´

po˙ ada´ , powstajacych z przedmiotów pi˛ ciu zmysłów: widok, d´ wi˛ k, zapach, smak, bodziec. z˛ n ˛ e z e

– 75 –

Przekaz Mistrza do jego uczniów

Urzeczywistnijcie swój pierwotny umysł i wejrzyjcie w wasza pierwotna natur˛ , która nie ˛ ˛ e powinna by´ nigdy samo´wiadoma swojej własnej niewzruszono´ci i spokoju. Ona ani nie zapoc s s czatkowuje /my´li/ ani /ich/ nie zatrzymuje. Nie jest zwiedziona przez ziemskie my´li, w miar˛ ˛ s s e jak przychodza, ani te˙ nie czepia si˛ ich kiedy odchodza. Nie jest w zgodzie ani nie zajmuje ˛ z e ˛ /wówczas lub pó´ niej/ krytycznego stanowiska /w stosunku do bł˛ dów innych/. Nie czepia si˛ z e e ani te˙ nie odp˛ dza /mylnych koncepcji/. z e Z obawy, ze wasz umysł mo˙ e wcia˙ ulega´ ułudzie, i przez to nie by´ zdolnym do zrozu˙ z ˛z c c mienia gł˛ bszego znaczenia, pouczam was raz jeszcze, aby´cie mogli wejrze´ w swoja własna e s c ˛ ˛ natur˛ . Kiedy odejd˛ , utrzymujcie to w praktyce, tak jakbym był wcia˙ z wami. Gdy˙ je˙ eli b˛ e e ˛z z z e dziecie szli wbrew nauce, nie przyniosło by to wam zadnej korzy´ci, nawet gdybym był wcia˙ ˙ s ˛z ´ na tym swiecie. Raz jeszcze powiedział poemat, mówiac: ˛ Spokojny i pogodny, nie poprzez stałe praktykowanie cnót /ale tylko w miar˛ pojae wiania si˛ okazji/. e Trapiony i n˛ kany – a jednak nie czyniacy zła. e ˛ Spokojno´c i zgodno´c – dzi˛ ki pomini˛ ciu wypaczonych pogladów. s´ s´ e e ˛ W jakichkolwiek cyklicznych falach zycia – umysł nie ma zadnych przywiaza´ . ˙ ˙ ˛ n Wygłosiwszy ten poemat mistrz z pełna pogodno´cia siedział a˙ do trzeciej stra˙ y. Nagle ˛ s ˛ z z powiedział do swoich uczniów: — Teraz odejd˛ . e ´ I wtedy wła´nie opu´cił to smiertelne zycie. Wówczas dom napełniła niewypowiedziana s s ˙ ´ wo´ a ziemi˛ o´wietliła błyszczaca t˛ cza. Drzewa w lesie odbijały swiatło, podczas gdy ptaki n e s ˛ e i zwierz˛ ta wydawały głosy załoby. e ˙ *** ´ Tego listopada urz˛ dnicy rzadowi, uczniowie i swieccy wierni z trzech prowincji: Kwang, e ˛ Shao i Hsin, debatowali nad umieszczeniem jego ciała, niezdecydowani gdzie zło˙ y´ je na spoz c czynek. Dlatego te˙ zapalili kadzidło i modlili si˛ , mówiac: „Tam gdzie skieruje si˛ kadzidło z e ˛ e tam b˛ dzie miejsce pobytu Mistrza”. e Kadzidło uniosło si˛ wprost w kierunku Ts’ao Ch’i. Trzynastego listopada przenie´li sanke s tuarium, szat˛ i misk˛ , z powrotem do Ts’ao Ch’i. e e Dwudziestego piatego lipca nast˛ pnego roku zostały one wyj˛ te z sanktuarium a ucze´ ˛ e e n Fang P’ien z oddaniem zabalsamował ciało wonna glina. Przypominajac sobie przepowied˛ ˛ ˛ ni˛ próby skradzenia głowy, uczniowie ochronili szyj˛ mistrza najpierw zelaznymi płytkami e e ˙ a nast˛ pnie przed ponownym umieszczeniem ciała w stupie, mocno owin˛ li je lakierowanym e e ´ materiałem. Nagle z wn˛ trza stupy zacz˛ ło promieniowa´ białe swiatło i poda˙ yło wprost ku e e c ˛z niebu, pozostajac przez trzy dni zanim znikn˛ ło. /Urz˛ dnicy/ z Shao Chou donie´li o tym przed ˛ e e s tron. Otrzymali i wykonali cesarski edykt, aby ustawi´ kamienne tablice noszace zapis przec ˛ strzegania Dharmy przez Mistrza. – 76 –

Przekaz Mistrza do jego uczniów

Mistrz osiagnał wiek siedemdziesi˛ ciu sze´ciu lat. Szata została mu przekazana kiedy miał ˛ ˛ e s dwadzie´cia cztery lata. Ogolono mu głow˛ w wieku trzydziestu dziewi˛ ciu lat i nauczał s e e Dharmy dla dobra całej ludzko´ci przez trzydzie´ci siedem lat. /W rezultacie czego/ czterdzies s ´ sci trzy osoby uchwyciły podstawowe zasady i odziedziczyły Dharm˛ , podczas gdy niezliczona e ilo´c innych przebudziła si˛ ku naukom i wzniosła si˛ ponad przeci˛ tno´c. s´ e e e s´ Szata wiary, szata Mo Na, która przekazywana była od Bodhidharmy, cenna miska podarowana przez cesarza Tsunga, wizerunek mistrza wymodelowany przez Fang P’iena, razem z innymi rytualnymi przedmiotami, powierzone zostały nadzorujacemu stupy i sa stale strze˙ one ˛ ˛ z w klasztorze Pao Lin.

Oby ta Sutra Podwy˙ szenia Czystej Prawowiernej Dharmy rozz przestrzeniła si˛ aby ujawni´ zasady tej szkoły! Niech trzy kleje c noty rozkwitaja dla dobra całej ludzko´ci! ˛ s

– 77 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy
O północy trzeciego dnia ósmego Ksi˛ zyca Roku Jen Hsi, dziesiatego roku Ery K’ai Yuan e˙ ˛ (722 r. n.e.) usłyszano z gł˛ bi stupy, w której umieszczone były szczatki Patriarchy, hałasy poe ˛ dobne do d´ wi˛ ków wydawanych przez ciagni˛ ty zelazny ła´ cuch. Mnisi zbudzeni przez hałas z e ˛ e ˙ n ujrzeli człowieka w załobie wybiegajacego z pagody. Nast˛ pnie odkryli, ze szyja Patriarchy ˙ ˛ e ˙ została pokaleczona. Natychmiast zło˙ ono o tym raport prefektowi Liu Wu-T’ien i s˛ dziemu z e Yang K’an. Po otrzymaniu skargi zarzadzili oni energiczne poszukiwania złoczy´ cy, który pi˛ c ˛ n e´ dni pó´ niej został aresztowany w wiosce Shin Chueh i wysłany do Shao Chou do sadu. z ˛ Ów o´wiadczył, ze nazywa si˛ Chang Chin-Man i pochodzi z Liang Hsien w Ju Chou i ze s ˙ e ˙ z klasztoru K’ai Yuan w Hung Chou otrzymał dwa tysiace gotówka od mnicha Z Hsin Lo ˛ ˛ /pa´ stwo w Korei/ zwanego Chin Ta-Pei, który polecił ukra´c mu głow˛ Patriarchy by mogła n s´ e by´ ona wysłana do Korei w celach kultowych. c Usłyszawszy to o´wiadczenie prefekt Liu zawiesił osadzanie i osobi´cie udał si˛ do Ts’ao s ˛ s e Ch’i by poradzi´ si˛ starszego ucznia Patriarchy, Ling T’ao, jaki nale˙ y wyda´ wyrok. Ling c e z c T’ao powiedział: ´ — Podług prawa pa´ stwowego powinno si˛ wyda´ wyrok smierci. Lecz poniewa˙ miłon e c z sierdzie jest my´la przewodnia Buddyzmu, który uczy, ze bliskich i wrogów nale˙ y traktowa´ s ˛ ˛ ˙ z c jednakowo i skoro w dodatku pobudka przest˛ pstwa jest religijna cze´c, złoczy´ cy nale˙ y da˛ e s´ n z rowa´ . c Wywarło to tak wielkie wra˙ enie na prefekcie Liu, ze wykrzyknał: z ˙ ˛ — Teraz zaczynam sobie zdawa´ spraw˛ , jak liberalni i tolerancyjni sa Buddy´ci!. c e ˛ s Zgodnie z tym wi˛ zie´ został uwolniony. e n Cesarz Su Tsung, który pragnał wyrazi´ cze´c dla szaty i miski Patriarchy, wysłał ambasa˛ c s´ dora do Ts’ao Ch’i, by ów przewiózł je ze stosownym szacunkiem do cesarskiego pałacu. Były tam trzymane do pierwszego Roku Yung T’ai (765 n.e.), gdy Cesarz Tai Tsung miał sen w nocy piatego dnia piatego Ksi˛ zyca, w którym Patriarcha poprosił go o zwrócenie relikwii. Siódmego ˛ ˛ e˙ dnia tego samego ksi˛ zyca został wydany nast˛ pujacy edykt zaadresowany do Yang Chien: e˙ e ˛ ´ Poniewa˙ Jego Majestat snił, ze Mistrz prosił o zwrócenie odziedziczonej szaty z ˙ i miski, Marszałek Chen Kuo /Filar Pa´ stwa, tytuł honorowy/ Liu Ch’ung-Ching n jest niniejszym wyznaczony do przewiezienia ich z nale˙ ytym szacunkiem do Ts’ao z Ch’i. Relikwie te sa uwa˙ ane przez Jego Majestat za rzeczy drogocenne dla pa´ stwa ˛ z n i Marszałek jest skierowany, by wła´ciwie umie´ci´ je w klasztorze Pao Lin i da´ s s c c wyra´ ne polecenie mnichom, którzy otrzymali osobiste pouczenia od Patriarchy, z by otaczali je specjalna opieka w celu ich zabezpieczenia, tak by nie ucierpiały, nie ˛ ˛ zostały stracone ani uszkodzone. W pó´ niejszym czasie relikwie były kradzione wielokrotnie, lecz za ka˙ dym razem były z z odzyskane zanim złodziejowi udało si˛ uciec. e Cesarz Hsien Tsung nadał Patriarsze po´miertny tytuł Ta Chien /Wielkie Lustro/ i napisał s ´ dla stupy epigraf „Yuan Ho Ling Chao” (Harmonijny Duch swieci bosko).

– 78 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

Inne materiały biograficzne mo˙ na znale´ c w tablicach opisujacych zycie Patriarchy napiz z´ ˛ ˙ sanych przez kanclerza Wang Wei, Prefekta Liu Tzung-Yuan, Prefekta Liu Yu-Hai i innych, wszyscy z dynastii Tang.

– 79 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

Glosariusz
´ ´ Alajawid˙ niana „Swiadomo´c-składnica”, „Zbiorczy intelekt lub swiadomo´c”; „zapoczatkoz s´ s´ ˛ ´ wujaca lub zbiorcza inteligencja”; podstawowa swiadomo´c /Keith/. Jest to magazyn lub ˛ s´ ´ swiadomo´ci, zarówno absolutnej jak i wzgl˛ dnej. Jest to magazyn do´wiad´ całkowito´c s s e s czenia, skandh, i wszystkich rzeczy na jakich opieraja si˛ w swoim istnieniu odczuwajace ˛ e ˛ istoty. Bezkształtny, „Nie-forma”, animatta, nirabhasa Termin: „bezkształtny” mie´ci w sobie nies realno´c, sztuczno´c form i zjawisk. Tak wi˛ c bezkształtny powinien oznacza´ nieobecs´ s´ e c no´c jakiejkolwiek sztuczno´ci rytuału czy przestrzegania form. Powinien znaczy´ , ze s´ s c ˙ praktyka czy słowa pochodza i znajduja si˛ bezpo´rednio w czyim´ sercu i umy´le. ˛ ˛ e s s s Bodhi, madro´c Bodhi /od słowa budh/ oznacza: wiedz˛ , rozumienie, i doskonała madro´c. ˛ s´ e ˛ ˛ s´ Jest to równie˙ nazwa drzewa pod którym Buddha osiagnał o´wiecenie, drzewa Bodhi. z ˛ ˛ s Bodhisattwa Odnosi si˛ do buddysty, którego da˙ enie nie jest skierowane ku własnemu zbae ˛z wieniu, ale zbawieniu całej ludzko´ci. Osoba, która osiagn˛ ła stan Buddhy, ale zyje wcia˙ s ˛ e ˙ ˛z jak zwykła osoba, tak, by mogła pomóc innym odnale´ c ich własna drog˛ wyj´cia z cierz´ ˛ e s pienia. Jest to uwa˙ ane za charakterystyczna, wyró˙ niajaca cech˛ Szkoły Mahajany. z ˛ z ˛ ˛ e Cierpienie, dukkha Gorycz, nieszcz˛ sliwo´c, cierpienie, ból, niedola, trudno´c. Istnieja wye´ s´ s´ ˛ kazy dwóch, trzech, czterech, pi˛ ciu, o´miu i dziesi˛ ciu kategorii; dwiema sa: wee s e ˛ wn˛ trzne, tj. fizyczne i umysłowe, i zewn˛ trzne, tj. atak z zewnatrz; czterema sa: naroe e ˛ ˛ ´ dziny, starzenie si˛ , choroba, i smier´ ; o´mioma sa te cztery łacznie z bólem rozdzielenia e c s ˛ ˛ z tym co si˛ kocha, bólem zetkni˛ cia si˛ z tym czego si˛ nienawidzi, bólem niezrealizoe e e e wania swoich celów, i z bólem który spowodowany jest przez pi˛ c skandh. e´ Cnota Patrz: cnota zasługi. Cnota zasługi W terminologii buddyjskiej ma to pewne specjalne znaczenia. Cnota zasługi zakłada nie tylko istnienie dobroczynnych działa´ bez spodziewania si˛ nagrody, ale równ e nie˙ wewn˛ trznych zasług, które wia˙ a si˛ z wyzwoleniem swojego umysłu ze wszystkich z e ˛z ˛ e przywiaza´ , złudze´ , i fałszywych pogladów, i z powrotem do ich pierwotnego, dawnego ˛ n n ˛ stanu czysto´ci i spokoju. Jest to cz˛ sto mieszane, tak jak to zrobił cesarz Wu z cnota bos e ˛ gactwa. To jest zwykłe dokonywanie dobrych uczynków, z którymi zwiazany jest pewien ˛ stopie´ oczekiwania nagrody. Poniewa˙ ta nagroda jest zazwyczaj dobra pomy´lno´c, jest n z ˛ ˛ s s´ ona zwana cnota bogactwa, do której mo˙ emy zastosowa´ termin „cnota karmiczna”. Ale ˛ z c najwa˙ niejszym faktem jest to, ze nie ma w tych czynno´ciach towarzyszacej dyscypliny z ˙ s ˛ umysłu, tak wi˛ c nie moga one by´ nazwane cnota zasługi, która jest sednem rozwa˙ a´ e ˛ c ˛ z n Patriarchy. Dla wyja´nienia tych odmiennych punktów widzenia u˙ ywamy raczej pełnego s z terminu cnoty zasługi, ni˙ po prostu: zasług, poniewa˙ wa˙ nym jest aby te ró˙ nice były z z z z jasno rozumiane.

– 80 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

Cztery klasy, czaturwarga Cztery wargi /grupy lub stany/, tj. bhikszu, mnisi; bhikszuni, ´ ´ mniszki; upasaka, swieccy wyznawcy; i upasika, swieckie wyznawczynie. Dwie ostatnie grupy sa tymi, które zyja ze swoimi rodzinami; dwie poprzednie, w klasztorach i zako˛ ˙ ˛ nach. Cztery madro´ci Czterema formami madro´ci Buddhy sa: ˛ s ˛ s ˛ 1. 2. 3. 4. Madro´c wielka i okragła jak zwierciadło. ˛ s´ ˛ Madro´c spokoju. ˛ s´ Madro´c cudownej kontemplacji. ˛ s´ Madro´c doskonalaca działanie. ˛ s´ ˛ Ch’an,

Cztery odniesienia, cztery awasthy, lub cztery rodzaje widzenia W Buddyzmie w widzeniu siebie nie nale˙ y by´ samolubnym czy egoistycznym. z c

W widzeniu innych nale˙ y porzuci´ postaw˛ , ze cierpienia innych nie dotycza nas. z c e ˙ ˛ W widzeniu ludzko´ci nale˙ y przełama´ i usuna´ wszelkie przeszkody, tak, aby nie ods z c ˛c dziela´ zadnej ludzkiej istoty bez wzgl˛ du na kolor skóry, wierzenia, lub kraj z którego c˙ e pochodzi. W widzeniu siebie w przyszło´ci nale˙ y zrozumie´ , ze w praktykowaniu Buddyzmu nie s z c ˙ ma ani da˙ enia ani osiagania, tj. nie ma niczego, do czego nale˙ ałoby da˙ y´ jako do celu ˛z ˛ z ˛z c lub nagrody, nie ma wi˛ c niczego do osiagni˛ cia. e ˛ e Cztery zywioły cztery zywioły, z których utworzone sa wszystkie rzeczy; tj. ziemia, woda, ˙ ˙ ˛ ogie´ i wiatr /powietrze/. reprezentuja one: ciało stałe, płyn, ciepło, i ruch. n ˛ Czysty i spokojny, parisiuddhi Jest to stan, w którym czyj´ umysł jest czysty i spokojny, s wolny od jakiegokolwiek zła, skalania czy niepokoju. Jest to równie˙ pierwotny stan naz szej własnej natury. Ten pierwotny stan mo˙ e by´ osiagni˛ ty jedynie poprzez całkowite z c ˛ e usuni˛ cie jakichkolwiek złych i bł˛ dnych my´li. e e s Dewy, niebiosa Niebo; dzie´ ; równie˙ : dewa, oznaczajace boska istot˛ , swiat niebia´ ski. n z ˛ ˛ e ´ n Dharmadhatu Dharmadhatu lub kraina dharmy 1. Termin u˙ ywany czasami do wszystkich rzeczy noumenalnych (???) i zjawiskoz wych. 2. Termin stosowany równie˙ w stosunku do otwarcia si˛ danej osoby ku madro´ci z e ˛ s Buddhy, lub otwarcia czyjej´ własnej krainy Dharmy, po osiagni˛ ciu o´wiecenia. s ˛ e s Dharmakaja Duchowe lub prawdziwe ciało. Uciele´nienie Prawdy i Prawa. Pierwsze z trzech s ciał, Trikaji. U˙ ywa si˛ tego okre´lenia, gdy mówi si˛ o trzech ciałach Buddhy, ale w rozz e s e dziale VI Hui Neng wykazuje, ze znajduja si˛ one w czyjej´ własnej naturze, kiedy od˙ ˛ e s rzucone zostaja złudzenia oraz istnieje czyste rozumienie zarówno wewnatrz jak i na ˛ ˛ zewnatrz. ˛ – 81 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

Doskonały wglad Samjagdriszti, słuszne poglady, rozumienie czterech szlachetnych prawd; ˛ ˛ pierwsza z „wiedzy czterech szlachetnych prawd”. W ogólnym zastosowaniu tego okre´ slenia w tej sutrze, sa to poglady oparte na naukach Patriarchy i Buddhów. Sa to szla˛ ˛ ˛ chetne, prawdziwe poglady raczej ni˙ nasze własne koncepcje tego co słuszne. To jest ˛ z prawowierna Dharma. ´ Dyscyplina, sila Patrz: wskazania Dziesi˛ c tysi˛ cy rzeczy Wszystkie rzeczy, zawierajace wszystkie rzeczy o charakterze noe´ e ˛ umenu i fenomenu. Równie˙ : sposoby, wszystkie metody, tak jak w: „mistrz powinien z zna´ dziesi˛ c tysi˛ cy metod” nauczania. c e´ e Dziesi˛ c tysi˛ cy – u˙ yte jest w znaczeniu cało´ci, całkowito´ci, ilo´ci tak wielkiej, ze jest e´ e z s s s ˙ niepoliczalna. D˙ niana Wiedza; madro´c; okre´lana jako decyzja lub sad w odniesieniu do zjawisk lub wydaz ˛ s´ s ˛ rze´ oraz ich zasad, rzeczy oraz ich podstawowych praw. Patrz równie˙ : cztery madro´ci n z ˛ s i przypis VII – 19. Ekajana Eka, oznaczajace jeden, jedno´c; Jana, pojazd. ˛ s´ Tak wi˛ c: jeden pojazd. Zupełny, całkowity pojazd. Czasami odnosi si˛ to do Mahajany e e jako do całkowitego i ostatecznego etapu Buddyzmu. Jednak˙ e, jak mówi Szósty Patriarcha, „Buddha w rzeczywisto´ci wypowiedział tylko z s jedna buddyjska jan˛ ”. /Patrz: Sutra Saddharma Pundarika/. Ale z powodu ró˙ norodnych ˛ ˛ e z zdolno´ci ludzi jest ona podzielona na klasy, jako forma upaji. /Patrz równie˙ : rozdział s z VII sutry, rozmowa pomi˛ dzy Szóstym Patriarcha a Fa Ta/. e ˛ Guny, pył, jako´c W sanskrycie znaczeniem jest jako´c – element drugorz˛ dny. W chi´ skim, s´ s´ e n dosłownym znaczeniem jest pył, mała czastka. Symbolicznie, oznacza ona troski naszego ˛ codziennego zycia. ˙ Hetupratjaja, uwarunkowanie, wydarzenie przyczynowe W Buddyzmie ma specjalne znaczenie uwarunkowania lub okoliczno´ciowej przyczyny sposobno´ci lub wydarzenia. s s W przeciwie´ stwie do tego, hetu jest najbli˙ sza, bezpo´rednia przyczyna. Przykładem n z ˛ s ˛ ˛ hetupratjaji lub przyczynowo´ci, jaki jest cz˛ sto stosowany, jest ten, w którym pratjaja s e jest korzystna gleba dla hetu – jako nasienia. Nasienie potrzebuje dla siebie gleby do ˛ ˛ wzrastania. Gleba potrzebuje nasion aby móc karmi´ . Jest to zwiazek wzajemnego poc ˛ wiazania. Stad pochodzi przyczynowo´c lub hetupratjaja, dla oznaczenia przyczynowego ˛ ˛ s´ powiazania, powinowactwa. ˛ Intelekt Manas jest szóstym z sadajatan; termin, który oznacza zarówno organ jak i działania zmysłowe, tj. oko, ucho, nos, j˛ zyk, ciało, i umysł, oraz ich działania. Jedna z funkcji mae ˛ nasu jest działa´ jako korelator funkcji i reakcji pierwszych pi˛ ciu zmysłów. Inna funkcja c e ˛ ˛ ´ jest funkcja bycia intelektem – swiadoma działalno´cia umysłowa. Jest to pojmowanie ˛ s ˛ ˛ oparte na własnych wiadomo´ciach, wiedzy, i do´wiadczeniach tego zywotu. s s ˙ – 82 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

´ Jana Pojazd, jakikolwiek srodek transportu; termin ten stosowany jest w Buddyzmie w znaczeniu doprowadzania ludzi do wyzwolenia. Dwoma głównymi rodzajami sa: Hinajana ˛ i Mahajana – wielki pojazd. W Mahajanie istnieje pragnienie rozszerzenia wiedzy o wyzwoleniu by wszyscy jej przestrzegali, oraz pragnienie doprowadzenia wszystkich do stanu Buddhy. Natomiast w Hinajanie jest wi˛ cej z idei samowyzwolenia. W istocie rzeczy, w szerokim e spojrzeniu na Buddyzm, Hinajana nie jest odmiennym rodzajem Buddyzmu; jest to mo˙ e z bardziej fundament, zasadnicza podstawa dla jego bardziej zaawansowanego praktykowania w Mahajanie. Kala´ , zanieczyszcza´ , plami´ Równie˙ : zabarwia´ , by´ zara˙ onym – stosowane do skala´ , c c c z c c z n nami˛ tno´ci. Je˙ eli kto´ posiada w swoim umy´le te niepokoje, jest on przez nie zaniee s z s s czyszczony, i przez to jest wcia˙ pogra˙ ony w ułudzie i niewiedzy. ˛z ˛z Kalpa Eon, epoka – ba´niowy okres czasu. Równie˙ : okres zycia. s z ˙ Karma W sanskrycie znaczy działanie. Stad wynikn˛ ło jej znaczenie przyczyny i skutku, lub, ˛ e jak w chi´ skim, przyczyny i wyników. Oznacza to, ze nasze zywoty sa rezultatami nan ˙ ˙ ˛ szych przeszłych my´li i działa´ . Nasza przyszło´c jest tworzona przez nasze obecne s n s´ my´li i działania. s ´ Korzen, mula Mula, korze´ , podstawa, to co jest przyrodzone, wrodzona wła´ciwo´c natury n s s´ jakiej´ osoby, np. mo˙ e to by´ szlachetnymi korzeniami lub korzeniami zła w naturze s z c jakiej´ osoby. Te ostatnie musza zosta´ dokładnie usuni˛ te na drodze do Buddyzmu. s ˛ c e Najbardziej interesujacym aspektem korzeni lub wzorców my´lowych jest akt, ze dana ˛ s ˙ osoba wnosi w to zycie wzorce my´lowe, które rozwin˛ ła w swoich poprzednich zywo˙ s e ˙ tach, na przykład: bycia zagniewanym. Z tych powodów, dana osoba mo˙ e by´ cz˛ sto z c e bardzo zagniewana i z powodu swojego przyzwyczajenia do tego miałaby bardzo wielkie trudno´ci, po pierwsze w zrozumieniu tego, a po drugie w usuni˛ ciu tego. s e Kszamajati Patrz: przypis VI – 2. Mahajana Patrz: Jana Mahaprad˙ niaparamita Maha — wielki; prad˙ nia — madro´c; paramita — wywodzace si˛ z z ˛ s´ ˛ e z parama: najwy˙ sze, szczytowe; tak wi˛ c Mahaprad˙ niaparamita oznacza wielka maz e z ˛ ˛ dro´c metody osiagni˛ cia przeciwległego brzegu, tj. całkowitego o´wiecenia. s´ ˛ e s Manowid˙ niana manah; manas; tłumaczony jako umysł /aktywny/ z Manowid˙ niana okre´lana jest przez Traktat o Wid˙ nianach, jako siódma z wid˙ nian, z s z z a mianowicie manas, co oznacza my´lenie i ocenianie lub kalkulacj˛ . Jest to umysł aks e tywny, lub aktywno´c umysłu, ale okre´lenie to jest równie˙ stosowane do samego umys´ s z słu. Patrz równie˙ : przypis VII – 19. z – 83 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

Madro´c, prad˙ nia Madro´c, rozumienie, i przenikliwo´c. Jest to moc uchwycenia podstawo˛ s´ z ˛ s´ s´ wej zasady rzeczy. Termin ten jest cz˛ sto u˙ ywany ze słowem d˙ niana, wiedzy w znaczee z z niu madro´ci opartej na bezmiernej wiedzy poznania. ˛ s Medytacja, dhjana Dhjana jest metoda medytacji, w której na poczatku kto´ siedzi spokoj˛ ˛ s nie, tak, ze jego umysł staje si˛ uciszony i spokojny. Celem jest zrozumienie i zyskanie ˙ e wi˛ kszego wgladu we własny umysł, tak aby ten spokój mógł by´ zachowany przez cały e ˛ c dzie´ . Słu˙ y to równie˙ osiagni˛ ciu wi˛ kszego o´wiecenia w swoich codziennych czynn z z ˛ e e s no´ciach, by ujrze´ , w którym miejscu zboczyło si˛ ze scie˙ ki. Dla dalszego rozwa˙ ania s c e ´ z z tej praktyki patrz: Fung i Fung, Tso-Ch’an I, Ameryka´ ska Akademia Studiów Azjatycn kich, San Francisco, 1954. Natura Buddhy, Buddhata Oznacza ona wrodzona ka˙ demu natur˛ o´wiecenia czy gnozy ˛ z e s /wiedzy/, czyli stan Buddhy. Chocia˙ ta potencjalno´c mie´ci si˛ we wszystkich, wymaga z s´ s e ona wytrwałego piel˛ gnowania szlachetnych korzeni zanim jej owoc mo˙ e dojrze´ . e z c „Nie-my´l” W istocie oznacza to nieobecno´c my´li, które sa bezpodstawne, nieuzasadnione, s s´ s ˛ zuchwałe, czy fałszywe. Jak mówi Szósty Patriarcha, „nie wia˙ si˛ z przeszło´cia, nie ˛z e s ˛ zatrzymuj si˛ w tera´ niejszo´ci, ani nie pobudzaj osiemdziesi˛ ciu czterech rodzajów pyłu e z s e w swoim my´leniu”. Wszystkie te „zapylone” my´li nie powinny by´ obecne – to jest s s c „nie-my´l”. Reszta to my´li czyste, szlachetne, dobroczynne. s s „Nieprzebywanie” „Nieprzebywanie” — nie pozwalanie my´lom na zatrzymywanie si˛ s e i przez to nie pozwolenie aby stały si˛ przywiazane do czegokolwiek. Szczególnie zawiae ˛ ˛ zuje kogo´ w supły zatrzymywanie si˛ na przeszło´ci, tera´ niejszo´ci, czy przyszło´ci. s e s z s s Nirmanakaja Jedno z trzech ciał Trikaji. Metamorficzne ciało Buddhy, które posiada moc przyjmowania jakiegokolwiek kształtu dla głoszenia Prawdy. W tej sutrze Szósty Patriarcha wykazuje, ze nasza własna natura posiada „mnogo´c przekształce´ , czego nie´wia˙ s´ n s doma jest osoba pogra˙ ona w ułudzie”. Je˙ eli wszystkie te bł˛ dne my´li zostaja usuni˛ te ˛z z e s ˛ e i pojawia si˛ prad˙ nia, my równie˙ mo˙ emy posia´c „Nirmanakaj˛ własnej natury”. e z z z ˛s ´ e Nirwana Dosłownie w sanskrycie oznacza to: zdmuchni˛ ty, wygasły, martwy, zmarły. Ale e u˙ ycie tego terminu w Buddyzmie nie jest takie samo. Tutaj, oznacza to, ze jest to stan z ˙ umysłu, w którym nic si˛ nie pojawia ani nie zanika. Co wi˛ cej, nie ma tam koncepcji e e nie pojawiania si˛ czy zanikania. W tym znaczeniu podobne jest to o wiele bardziej do e spokoju ustania, lecz Nirwana nie jest spokojem ustania. To ostatnie jest praktyka prowa˛ dzaca do nirwany. W naturalnym pojawianiu si˛ i zanikaniu my´li, spokój ustania mo˙ e ˛ ˛ e s z wcia˙ zachowywa´ pewien pozór „powiewu zapachu”. Ale w nirwanie zupełnie nie ma ˛z c pozostało´ci pojawiania si˛ czy niepojawiania si˛ , zanikania czy nie zanikania. Jest to s e e ostateczna tako´c nirwany /patrz: Sutra Diamentowa, rozdział III, na Temat Prawdziwej s´ Zasady Mahajany/.

– 84 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

´ Innym znaczeniem jest zastosowanie tego okre´lenia do smierci Buddhów. Odnosi si˛ to s e do wej´cia w nirwan˛ , gdzie nie istnieje ani dobieganie kresu /´mier´ / ani pojawianie si˛ s e s c e /narodziny/. Powiedzie´ , ze to istnieje, byłoby wcia˙ przywiazaniem do samsary. c ˙ ˛z ˛ Pierwotny umysł Pierwotne serce lub umysł; czyje´ własne serce. Wrodzony umysł, ten, który s jest wrodzenie czysty i spokojny. Pogra˙ ony w ułudzie, maja Łudzi´ , oszukiwa´ , wywoływa´ zamieszanie; ułuda, iluzja. U˙ y˛z c c c z ´ wane w sensie tkwienia w ułudzie, ze nietrwało´c codziennego swiata jest trwała. Stad ˙ s´ ˛ ´ ´ swiat maji, tj. swiat złudze´ . n ´ Pojawianie si˛ i zanikanie, utpadanirodha 1. Narodziny i smier´ , wytwarzanie i unicee c ´ stwianie; wszelkie zycie, wszystkie zjawiska, posiadaja narodziny i smier´ , pocza˙ ˛ c ˛ tek i kres. 2. W tej sutrze termin ten jest cz˛ sto u˙ ywany w odniesieniu do pojawiania si˛ i zanie z e kania procesów my´lowych. Zasada jest – dlaczego traci´ czas unicestwiajac niepos ˛ c ˛ trzebne lub bł˛ dne my´li, gdy jedyne co nale˙ y zrobi´ to po prostu ich nie wywołye s z c wa´ czy wytwarza´ . c c Pole zasług Obszar błogosławie´ stwa, dobrej pomy´lno´ci i zasług. Mie´ci to w sobie karn s s s miczne zało˙ enia, ze kto´ czyni dobro w oczekiwaniu nagrody. W przeciwie´ stwie do z ˙ s n tego, zaawansowany buddysta powinien by´ poza tym stopniem. Winien by´ wówczas c c „obszarem szlachetno´ci dla rodzaju ludzkiego”. s Pomy´lno´c Doskonali´ si˛ dla osiagni˛ cia pomy´lno´ci. s s´ c e ˛ e s s To słowo jest powszechnie ale bł˛ dnie stosowane zamiast cnoty zasługi. Doskonalenie e si˛ dla dobra pomy´lno´ci jest zarzutem, jaki Szósty Patriarcha stawia wszystkim osoe s s ´ bom pogra˙ onym w ułudzie. Kto´, kto swiadczy jakiegokolwiek rodzaju dobroczynno´c, ˛z s s´ ´ je´li niesie ona ze soba intencj˛ stania si˛ lepszym tak na tym swiecie jak i gdzie indziej, s ˛ e e doskonali si˛ dla osiagni˛ cia pomy´lno´ci. Zawiera to w sobie nagrod˛ . Tak wi˛ c pomy´le ˛ e s s e e s no´c czy zasługa pomy´lno´ci nie powinna by´ mieszana z cnota zasługi, która nie tylko s´ s s c ˛ ze nie posiada takiego zało˙ enia, ale niesie równie˙ ze soba wyra´ ne wymaganie oczysz˙ z z ˛ z czenia własnego serca i umysłu z całego bł˛ dnego my´lenia. Dla dalszego rozwa˙ enia e s z patrz: poczatek rozdziału III i poemat na ko´ cu rozdziału VI. Patrz równie˙ przypis III ˛ n z 2. Postanowienie, kszamajati Patrz: skrucha Przebudzenie Przebudzenie, wielkie Przebudzenie, poja´ , postrzec, mie´ wglad. Implikuje to moc bezpo´redniego zrozumie˛c c ˛ s nia. Termin ten w Buddyzmie oznacza bezpo´redni wglad w swój własny umysł, wiedz˛ s ˛ e o tak bezpo´rednim charakterze, ze zwana jest przebudzeniem. Jest to tak jakby kto´ rzes ˙ s czywi´cie spał przez cały czas a˙ do tej chwili. Przebudzenie mo˙ e by´ czasowe, ale s z z c – 85 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

„wielkie przebudzenie” oznacza stan, w którym kto´ nie popada ju˙ wi˛ cej z powrotem s z e w stan niewiedzy. ´ Przeciwległy brzeg W przeciwie´ stwie do samsary, ciagłego koła narodzin i smierci, które jest n ˛ tym brzegiem, przeciwległy brzeg znajduje si˛ poza strumieniem dharmy, który płynie e pomi˛ dzy tym a drugim brzegiem. Jest to osiagni˛ cie Stanu Buddhy. e ˛ e Przeszkody, warana, awarana Zasłona, zapora, przegroda; lub okre´lenie dla nami˛ tno´ci s e s czy jakiegokolwiek złudzenia ograniczajacego o´wiecenie. Zawiera ono równie˙ odnie˛ s z sienie do czyjej´ przeszłej karmy z jej wieloma złymi wzorami my´li, które cz˛ sto pos s e jawiaja si˛ w nas, aby stana´ w poprzek naszemu poda˙ aniu słuszna droga. Zazwyczaj ˛ e ˛c ˛z ˛ ˛ pojawia si˛ to w formie koncepcji, które sa bł˛ dne, ale z czego nie potrafimy sobie sami e ˛ e zda´ sprawy. Tak wi˛ c staja si˛ one zaporami do naszego dalszego o´wiecenia. c e ˛ e s ´ ´ Przykazania, sila Sila sa wskazaniami, nakazami, zakazami, przepisami i prawami. Pi˛ cioma ˛ e podawanymi zazwyczaj sa: /1/ nie zabija´ ; /2/ nie kra´c; /3/ nie cudzoło˙ y´ , /4/ nie kła˛ c s´ z c ma´ , /5/ nie pi´ za du˙ o. Odnosi si˛ to oczywi´cie nie tylko do uczynków, ale bardziej c c z e s dobitnie do my´li. Co wi˛ cej, w rzeczywistej praktyce wszystkie zło´liwe, niepotrzebne, s e s i bezwarto´ciowe my´li powinny by´ porzucone zanim serce i umysł stana si˛ czyste. s s c ˛ e Dopiero po tym mo˙ na praktykowa´ gł˛ bsze nauki. z c e Pustka, pró˙ nia, siunja Istnieje kilka znacze´ tego terminu. Jednym jest to, ze kto´ opró˙ nia z n ˙ s z umysł, tak, ze jest on całkowicie cichy i przez to nie my´li o niczym. Szósty Patriarcha ˙ s okre´lił to jako zwodniczy, wypaczony poglad. Pustka, tak jak stosowana jest tutaj, ods ˛ nosi si˛ do umysłu podobnego do pustki przestrzeni, w której moga by´ zawarte wszystkie e ˛ c rzeczy, jednak˙ e nie ma tam ani jednej rzeczy do której jest si˛ przywiazanym. Nieograz e ˛ niczona przestrze´ reprezentuje szeroko´c serca i umysłu danej osoby w odniesieniu do n s´ wszystkich spraw. Odnosi si˛ to do wielko´ci spokoju umysłu danej osoby, który nie jest e s nigdy wzburzony przez jakie´ wrodzone lub nabyte przywiazanie. s ˛ Samadhi, spokój, niewzruszono´c, medytacja Nie powinno to by´ uwa˙ ane za bycie całkiem s´ c z bez uczu´ czy emocji i bycie nieporuszonym wobec niedoli kogo´ innego. Ten spokój ma c s raczej znaczenie bycia w równowadze bez wzgl˛ du na to jakie jest zamieszanie. Jest to e nieporuszono´c biegłego lekarza w czasie krytycznej sytuacji. Odczucia lito´ci i współs´ s czucia nie sa obecne, ale staja si˛ raczej bod´ cami do wi˛ kszej konstruktywnej działal˛ e z e no´ci ni˙ do płaczu, zawodzenia i biadolenia. s z Sambhogakaja Odpłata, nagroda. Ciało Ciało nagrody, sambhogakaja Buddhy, w którym raduje si˛ on nagroda za swoje prace. e ˛ Jedno z trzech ciał Trikaji. W tej sutrze Patriarcha wykazuje, ze Sanbhogakaja znajduje si˛ w naszej własnej na˙ e turze – ze kiedy prawdziwa natura nie jest zabarwiona zarówno przez szlachetno´c jak ˙ s´ i wyst˛ pek, wówczas jest ona doskonała Sambhogakaja Buddhy. Patrz rozdział VI. e ˛ ˛ – 86 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

Skalania, klesia Sa to troski, kłopoty, cierpienia wynikajace z nami˛ tno´ci oraz niewiedzy, ˛ ˛ e s które zakłócaja i zachmurzaja umysł; symbolicznie przedstawione sa jako trzy trucizny: ˛ ˛ ˛ po˙ adanie, wstr˛ t, i ułuda. To sa korzenie z których powstaje wiele ró˙ norodnych niepoz˛ e ˛ z kojów – tak wiele, ze przypisuje si˛ im liczb˛ 84 000. ˙ e e Skandhy, pi˛ c Pi˛ c skupisk, czy składników, lub wła´ciwo´ci osoby. e´ e´ s s 1. rupa, materia, forma, tj. fizyczna forma w powiazaniu z pi˛ cioma organami zmysło˛ e wymi. 2. wedana, wra˙ enie, odczucie, spostrze˙ enie, działanie umysłu w powiazaniu z rzez z ˛ czami. 3. sand˙ nia, koncepcja, lub rozró˙ nianie, działanie umysłu podczas ró˙ nicowania. z z z 4. samsara, działanie umysłu uwzgl˛ dniajacego upodobania i niech˛ ci, dobro i zło. e ˛ e 5. wid˙ niana, zdolno´c umysłowa i wiedza w odniesieniu do poznawania i spostrzegaz s´ nia, ró˙ nicujace działanie w problemach i wydarzeniach. z ˛ Skrucha-postanowienie lub skrucha, kszamajati Skrucha-postanowienie. W znaczeniu etymologicznym, skrucha jest zazwyczaj traktowana jako transliteracja kszamy, a postanowienie jako jej tłumaczenie – tak wi˛ c obie oznaczaja skruch˛ . W potocznym posługie ˛ e waniu si˛ tym terminem, w jego zwykłym połaczeniu skrucha-postanowienie, niesie on e ˛ znaczenie załowania za bł˛ dy lub ubolewania nad popełnionym złem. W jego specjalnym ˙ e zastosowaniu w Buddyzmie, które Szósty Patriarcha wykłada w rozdziale VI, skrucha i postanowienie niosa swoje własne odmienne i wa˙ ne znaczenia. Skrucha jest zarówno ˛ z uznaniem jak i załowaniem swoich bł˛ dów. Uznanie oznacza, ze dana osoba jest w pełni ˙ e ˙ ´ swiadoma bycia w bł˛ dzie. Dlatego te˙ nazywamy to skrucha. Co do postanowienia, to e z ˛ w Buddyzmie niesie ono wi˛ cej znaczenia ni˙ po prostu załowanie. Jego akcent spoe z ˙ czywa na serdecznym postanowieniu nie popełniania tych bł˛ dów nigdy wi˛ cej. Szósty e e Patriarcha głosi, ze dopóki nie zostanie całkowicie zamanifestowany ten ostatni aspekt, ˙ wówczas kto´ wcia˙ jest nie´wiadomy i pogra˙ ony w ułudzie. Tak wi˛ c ilekro´ skrucha s ˛z s ˛z e c u˙ ywana jest sama, niesie ona znaczenie skruchy i postanowienia. z Spokój ustania Stan bycia niezmaconym, niezmieszanym, i w cichej rado´ci. Całkowita nie˛ s ´ obecno´c zbytecznych rzeczy w umy´le. Jest to bycie swiadomym bez podniecenia. Jest s´ s to praktyka skierowana ku wyzwoleniu – ale jest czasami mylona z nirwana. ˛ Spostrzeganie Jest to odzwierciedla´ , postrzega´ , zauwa˙ a´ swoje my´li w miar˛ jak si˛ poc c z c s e e jawiaja. Z dwóch chi´ skich znaków tego okre´lenia, pierwszy to: zauwa˙ a´ , obserwo˛ n s z c wa´ ; i drugi: o´wietli´ , odzwierciedli´ . Połaczenie oznacza zauwa˙ anie i odzwierciedlac s c c ˛ z nie swoich my´li w miar˛ jak powstaja. Nie tylko zna´ my´li, ale i motywacje dla pos e ˛ c s ´ jawiania si˛ takich my´li. Jest to metoda sprowadzenia nie´wiadomego do swiadomego, e s s poniewa˙ w motywacji znajduje si˛ wiele stron naszego własnego charakteru, na które z e zamykamy oczy. Je˙ eli b˛ dziemy badali to w ten sposób z prad˙ nia, mo˙ emy wykorzeni´ z e z ˛ z c wiele naszych bł˛ dnych my´li. e s – 87 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

Sutra Klasyczne dzieła, ale zwykle cz˛ sciej stosowane w sanskrycie w odniesieniu do kaza´ e´ n Buddhy. W chi´ skim zastosowanie tego terminu jest szersze i obejmuje dzieła m˛ drców. n e Szczery Równy, zrównowa˙ ony, spokojny, bezpo´redni, uczciwy, opanowany. Odnosi si˛ to do z s e serca i umysłu, które sa niezmieszane przez jakiekolwiek zło, niesp˛ tane przez jakiekol˛ e wiek przywiazanie. ˛ Sze´c bram lub sze´c organów, sze´c indrij Pierwszy chi´ ski znak dosłownie oznacza: sze´c, s´ s´ s´ n s´ drugi, drzwi, bramy, otwory. Razem, te słowa, chocia˙ odnosza si˛ do sze´ciu wej´c lub z ˛ e s s´ bram, w rzeczywisto´ci oznaczaja te same organy, tj. oko, ucho, nos, j˛ zyk, ciało, i o´ros ˛ e s dek poj˛ c. e´ Sze´c jako´ci lub gun Patrz pod: guny. s´ s Sze´c zmysłów, wid˙ niany Sze´cioma zmysłami jest sze´c jako´ciowych spostrze˙ eniowych s´ z s s´ s z funkcji, tj. widzenie, słyszenie, wachanie, smakowanie, dotykanie, i tworzenie poj˛ c, wy˛ e´ pełniane przez wła´ciwy organ w odpowiedzi na bod´ ce. s z Tajemnica — zawiły, tajemny, ciemny, mroczny, gł˛ boki i bezdenny. Termin u˙ ywany zae z równo przez Taoistów jak i Buddystów. Tako´c, tathata Tak, tatha s´ Dosłownie: tak, w taki sposób, podobnie jak, tak jak. W Buddyzmie stosowane jest to jako rzeczywisto´c, tako´c wszystkich rzeczy – natura rzeczy takich jakimi sa. Jest to u˙ ywane s´ s´ ˛ z cz˛ sto ze słowem autentyczny, prawdziwy /lub te˙ to słowo zawarte jest/ w połaczeniu e z ˛ jako bhutatathata. W tym sensie oznacza ostateczna rzeczywisto´c, absolut, który mo˙ e ˛ s´ z by´ znaleziony we własnej naturze jako – „prawdziwa tako´c własnej natury”. c s´ Jest to równie˙ zwykle u˙ ywane jako „jak jest”. Wnioskiem jest to, ze przyjmujemy z z ˙ wszystkie rzeczy takimi jakie sa, nie zakłócajac ich naszymi własnymi zakorzenionymi ˛ ˛ uprzedzeniami i niech˛ ciami. e ´ z Tao, marga Marga, sposób, droga, słuszna scie˙ ka, prawdziwa zasada. Droga do wyzwolenia poprzez o´wiecenie. Prawdziwa, wrodzona natura wszech´wiata. Termin ten jest stosos s wany w naukach Lao-Tzu i jego zwolenników, którzy sa taoistami. Jest on równie˙ sto˛ z ´ z sowany w Buddyzmie w znaczeniu drogi, scie˙ ki, oraz Dharmy. Trikaja Potrójne ciało, lub natura Buddhy, tj. Dharmakaja, Sambhogakaja, i Nirmanakaja. Nale˙ y zwróci´ uwag˛ na sposób w jaki Patriarcha w rozdziale VI umieszcza Trikaj˛ wez c e e wnatrz czyjej´ własnej natury. ˛ s ´ Trzy schronienia, trisiarana Trzy formuły schronienia, lub slubowa´ kierowanych do Trzech n Klejnotów, tj. do Buddhy, do Dharmy i Sanghi. Formułami sa: ˛

– 88 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

Buddham siaranam gaczczhami, znajduj˛ schronienie w Buddzie; e Dharmam siaranam gaczczhami, znajduj˛ schronienie w Dharmie; e Sangham siaranam gaczczhami, znajduj˛ schronienie w Bractwie /mnichów/. e Porównaj to z wypowiedzia Szóstego Patriarchy. ˛ Trzy trucizny, równie˙ : trzy zła Trzema truciznami sa: chciwo´c lub po˙ adania; gniew, niez ˛ s´ z˛ nawi´c lub uraza; głupota, t˛ pota i przywiazania do rzeczy oraz wyobra˙ e´ , które nies´ e ˛ z n ch˛ tnie i opornie si˛ porzuca, nawet je˙ eli wie si˛ , ze sa złe. Sa to podstawowe zródła e e z e ˙ ˛ ˛ ´ niepokojów, złudze´ i nami˛ tno´ci. n e s Umysł Słowo umysł ma ró˙ ne znaczenia, z których jedno jest anatomicznym oznaczeniem fiz zycznego serca, którego schematyczny wykres nie ró˙ ni si˛ od chi´ skiego znaku. Odnosi z e n si˛ ono równie˙ do serca jako miejsca my´lenia i uczu´ w jego nie fizycznym sensie, e z s c a zatem jako do umysłu. W tym ostatnim znaczeniu jest to interpretowane jako magazyn czyich´ wszystkich przeszłych my´lowych wzorców dobra i zła. Oczyszczanie go do jego s s czystego pierwotnego stanu odsłania własna natur˛ . ˛ e Uwarunkowanie /wydarzenie/, pratjaja W Buddyzmie posiada to specjalne znaczenie uwarunkowania lub okoliczno´ciowej przyczyny sposobno´ci czy wydarzenia. W przeciwie´ s s n stwie do ???, hetu jest najbli˙ sza, bezpo´rednia przyczyna. Przykładem hetupratjaji lub z ˛ s ˛ ˛ przyczynowo´ci, jaki jest cz˛ sto stosowany, jest ten, w którym pratjaja jest korzystna s e ˛ gleba dla hetu jako ziarno. Przyczynowo´c stosowana jest równie˙ dla oznaczenia pokre˛ s´ z wie´ stwa, powiazania przyczynowego. n ˛ Wid˙ niana Umiej˛ tno´c odró˙ niania czy postrzegania lub rozpoznawania; rozró˙ nianie, rozuz e s´ z z mienie, pojmowanie; wyodr˛ bnianie, inteligencja, wiadomo´ci, nauka, wiedza – madro´c. e s ˛ s´ Patrz równie˙ : sze´c zmysłów. z s´ Własna natura, swabhawa W chi´ skim: czyja´ wrodzona natura lub czyja´ naturalna natura. n s s Słowo „naturalny” jest tutaj u˙ ywane w podstawowym znaczeniu pierwotnego stanu. Dojz ´ scie do tego naturalnego stanu poprzez uwolnienie si˛ z wszelkich p˛ t przywiaza´ i skae e ˛ n la´ , jest jednym z wa˙ nych punktów tej sutry. n z Wypaczone poglady Wykrzywione, wypaczone, zmacone; widzie´ , poglad, koncepcje. ˛ ˛ c ˛ Tak wi˛ c wypaczone poglady sa tymi, które nie sa wła´ciwe czy poprawne. Sa one poglae ˛ ˛ ˛ s ˛ ˛ dami opartymi na przywiazaniach, niepokojach, bł˛ dnych poj˛ ciach, i przez to odbiegaja ˛ e e ˛ od prawdy. Wyzwolenie, paramita Przej´c, przekroczy´ , przeprawi´ si˛ przez /„ocean narodzin s´ c c e ´ i smierci”/, równie˙ ratowa´ /inne istoty/. Odnosi si˛ to do praktyki za pomoca której z c e ˛ kto´ mo˙ e dotrze´ do przeciwległego brzegu. Jak mówi Szósty Patriarcha, oznacza to s z c „porzucenie wszczynania i zatrzymywania my´li”. s Zjawiska formalne, Dharmalakszana 1. Aspekty, cechy i formy wszystkich rzeczy. – 89 –

Dopisek Ling T’ao, opiekuna Stupy

2. To, ze wszystkie rzeczy posiadaja tylko jedna natur˛ , ró˙ niac si˛ jedynie forma. ˙ ˛ ˛ e z ˛ e ˛ 3. Równie˙ : wglad w Dharm˛ , tj. ze kto´ „uchwycił” Dharm˛ . Je˙ eli kto´ to posiada, z ˛ e ˙ s e z s wówczas powinien to pu´ci´ . s c

– 90 –

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful