8-9-2012

pmrsuEf Sm 3

ydY k ukef oGif;ukefOya'jy|mef;
ydkYukeo
f iG ;f ukeOf ya'
(2012 ckESpf? jynfaxmifpkvTwfawmfOya'trSwf 17/)
1374ckESp?f 0gacgifvjynfhausmf 6 &uf
(2012 ckESpf? pufwifbmv 7 &uf)
jynfaxmifpv
k w
T af wmfonf þOya'udk jy|mef;vdu
k o
f nf/
tcef;(1)
trnfEiS t
hf "dymÜ ,fazmfjycsuf
1/ þOya'udk ydu
Yk ek f oGi;f ukeOf ya'[k ac:wGiaf p&rnf/
2/ þOya'wGiyf g&Sad om atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyygtwdik ;f
t"dyÜm,foufa&mufap&rnf(u) EdkifiHawmf qdo
k nfrmS
jynfaxmifpo
k r®wjrefrmEdik if aH wmfukd
qdo
k nf/
(c) wifydkYjcif; qdo
k nfrmS ukeyf pön;f wpf&yf&yfukd uke;f aMumif;? a&
aMumif;? avaMumif; odrYk [kwf tjcm;enf;wpf&yf&yfjzifh Ekid if aH wmf
jyifyodYk wifyjYkd cif;udk qdo
k nf/
(*) wifoGif;jcif; qdo
k nfrmS ukeyf pön;f wpf&yf&yfukd uke;f aMumif;?
a&aMumif;? avaMumif; odkYr[kwf tjcm;enf;wpf&yf&yfjzifh
Ekid if aH wmftwGi;f odYk wifoiG ;f jcif;udk qdo
k nf/
(C) ydkYukefoGif;ukef qdo
k nfrmS uke;f aMumif;? a&aMumif;? avaMumif;
odrYk [kwf tjcm;enf;wpf&yf&yfjzihf Edik if aH wmfjyifyodYk wifyo
Ykd nhf
odrYk [kwf Ekid if aH wmftwGi;f odYk wifoiG ;f onfh ukeyf pön;f odrYk [kwf
enf;ynmwpf&yf&yfukdqkdonf/
(i) cGifhjyKcsuf qdo
k nfrmS ukeyf pön;f wpfcck u
k kd wify&Ykd efjzpfap?
wifoiG ;f &efjzpfap 0efBu;D Xmeu xkwaf y;onfh cGijfh yKcsuu
f kd
qdo
k nf/
(p) ukeo
f ,
G af &;pcef; qdo
k nfrmS ydu
Yk ek ?f oGi;f ukeq
f ikd &f m udp&ö yfrsm;ukd
w&m;0ifaqmif&u
G Ef idk &f ef owfrw
S x
f m;aom jynfwiG ;f odrYk [kwf
jynfy&Sd ae&ma'o? pcef;? ½H;k odrYk [kwf tjcm;ae&m wpfcck u
k kd
qdo
k nf/
(q) 0efBuD;Xme qdo
k nfrmS jynfaxmifpt
k pd;k & pD;yGm;a&;ESiu
fh ;l oef;
a&mif;0,fa&;0efBuD;Xmeudk qdkonf/
(Z) 0efBuD; qdo
k nfrmS pD;yGm;a&;ESiu
fh ;l oef;a&mif;0,fa&;0efBu;D Xme
jynfaxmifp0k efBu;D udk qdo
k nf/

3/

tcef;(2)
&nf&G,fcsuf
þOya'\ &nf&,
G cf surf sm;rSm atmufygtwkid ;f jzpfonf(u) Ekid if aH wmf\ pD;yGm;a&;qkid &f mtajccHrrl sm;udk atmifjrifpmG taumif
txnfazmfaqmif&GufEkdif&ef?
I kd taxmuftuljyKonfh ydu
Yk ek f oGi;f ukef
( c ) Ekid if aH wmf\ zGUH NzKd ;wd;k wufru
qkid &f mrl0g'rsm;udk csrw
S Ef idk &f ef?
(*) Ekid if aH wmf\ yku
Yd ek f oGi;f ukeq
f idk &f m rl0g'rsm;ESihf aqmif&u
G cf surf sm;
onf Ekid if w
H umukeo
f ,
G rf pI rH sm;ESit
hf nD jzpfap&ef?
(C) ydu
Yk ek f oGi;f ukeq
f idk &f mudp&ö yfrsm;udk aqmif&u
G &f mwGif acsmarGU
vG,u
f jl refqefap&ef/
tcef;(3)
ydkYukef oGif;ukefqkdif&mudpörsm;ESifhpyfvsOf;í BuD;MuyfuGyfuJjcif;

4/ 0efBu;D Xmeonf yku
dY ek f oGi;f ukeq
f idk &f mudprö sm;ESiphf yfvsO;f í atmufyg
wku
Yd kd aqmif&u
G Ef idk o
f nff ypön;f trsK;d trnfEiS hf tqift
h wef;rsm; owfrw
S f
(u) yku
Yd ek f oGi;f uke\
jcif;?
(c) ydu
Yk ek f oGi;f uket
f wGuf uefo
Y wfuek yf pön;f ? wm;jrpfuek yf pön;f ?
ydwfyifukefypönf;rsm;owfrSwfjcif;?
(*) ydu
Yk ek f oGi;f ukeu
f kd wifyjYkd cif;ESifh wifoiG ;f jcif;jyK&rnfh enf;vrf;ESihf
tjcm;vdt
k yfaom pnf;urf;csurf sm; owfrw
S jf cif;?
f idk &f m
(C) yku
Yd ek f oGi;f uket
f wGuf cGijhf yKcsux
f w
k af y;jcif;ESihf cGijhf yKcsuq
pnf;urf;csufrsm;owfrSwfjcif;?
(i) ydu
Yk ek f oGi;f ukeu
f kd wifyjYdk cif; odrYk [kwf wifoiG ;f jcif;jyKvyk &f rnfh
qdyu
f rf;? avqdy?f ,mOfpcef; ponfah e&mrsm;ESihf oufqidk af om
pnf;rsO;f ? pnf;urf;ESihf vkyx
f ;Hk vkyef nf;rsm;udk owfrw
S jf cif;?
(p) ydu
Yk ek f oGi;f ukeq
f idk &f m tjcm;vdt
k yfaom udp&ö yfrsm; aqmif&u
G f
jcif;/
tcef;(4)
wm;jrpfcsufrsm;
5/ rnforl Q uefo
Y wfwm;jrpfyw
d yf ifxm;aom ukeyf pön;f rsm;ukd wifyYdk
jcif; odrYk [kwf wifoiG ;f jcif;rjyK&/
6/ rnforl Q cGijhf yKcsu&f ,l&ef owfrw
S x
f m;aom ukeyf pön;f rsm;ukd cGijhf yKcsuf
&,ljcif;r&Sb
d J wifyjYdk cif; okrYd [kwf wifoiG ;f jcif;rjyK&/
7/ rnfonfch iG jhf yKcsu&f &So
d rl Q cGijhf yKcsuyf g pnf;urf;csurf sm;ukd azmufzsuf
jcif;rjyK&/

tcef;(5)
jypfrIESifhjypf'Pfrsm;
8/ rnforl qkd yk'rf 5 okrYd [kwf yk'rf 6 yg wm;jrpfcsuu
f dk azmufzsuf
usL;vGeaf Mumif; jypfrx
I if&mS ;pD&ifjcif;cH&vQif xko
d t
l m; ok;H ESpx
f ufrykad om
S &f rnf/
axmif'Pfjzpfap? aiG'Pfjzpfap? 'PfEpS &f yfv;Hk jzpfap csrw
9/ rnfonfch iG jhf yKcsu&f &So
d rl qkd yk'rf 7yg wm;jrpfcsuu
f dk azmufzsuf
usL;vGeaf Mumif; jypfrx
I if&mS ;pD&ifjcif;cH&vQif xko
d t
l m; ok;H ESpx
f ufrykad om
axmif'Pfjzpfap? aiG'Pfjzpfap? 'PfEpS &f yfv;Hk jzpfap csrw
S &f rnf/
10/ þOya'yg jypfrw
I pf&yf&yfudk usL;vGe&f ef tm;xkwo
f l okrYd [kwf tm;ay;
S &f rnfjh yif
ulno
D t
l m; ,if;jypfru
I dk usL;vGeo
f jl zpfbo
d uJo
h Ydk jypf'Pfcsrw
jypfru
I sL;vGe&f mü tusK;H 0ifaom oufaocHypön;f rsm;ukd jynfoUl b@mtjzpf
odrf;qnf;&rnf/
tcef;(6)
taxGaxG
11/ jynfaxmifpt
k pk;d &tzGUJ onf yku
Yd ek f oGi;f ukeq
f idk &f m rl0g'rsm;ukcd srw
S f
&rnf/ ,if;rl0g'rsm;ukd taumiftxnfazmfaqmif&GufEkdif&efESifh ykdYukef
oGi;f ukeq
f idk &f m udp&ö yfrsm; acsmarGUvG,u
f al p&ef jynfaxmifp0k efBu;D Xmersm;?
wkdif; a'oBuD; okdYr[kwf jynfe,ftpkd;&tzGJUrsm; udk,fykdiftkyfcsKyfcGifh&
wkdif;OD;pD; tzGJU okdYr[kwf ukd,fykdiftkyfcsKyfcGifh&a'oOD;pD;tzGJUrsm;ESifh
yl;aygif;aqmif&u
G f Ekid &f ef jynfaxmifpt
k pk;d &tzGUJ u aygif;pyfnEd§ idI ;f ay;&rnf/
12/ þOya't& ta&;,ltjypfay;rIonf yifv,fa&aMumif;taumufceG f
tufOya't& ta&;,lrItm; ydwfyifjcif;r&Sdap&/
13/ þOya'yg jy|mef;csurf sm;udk taumiftxnfazmfaqmif&u
G &f mwGi-f
(u) 0efBu;D Xmeonf vdt
k yfaomenf;Oya'rsm;? pnf;rsO;f ESipfh nf;urf;
rsm;udk jynfaxmifpt
k pd;k &tzJUG \ twnfjyKcsujf zifh xkwjf yef
Ekid o
f nf/
(c) 0efBu;D Xmeonf vkt
d yfaom trdeaYf Mumfjimpm? trde?Yf ñTeMf um;
f nf/
csurf sm;ESifh vkyx
f ;kH vkyef nf;rsm;udk xkwjf yefEikd o
14/ The Control of Imports and Exports(Temporary)Act,1947t&
xkwjf yefcahJ om vkyx
f ;kH vkyef nf;rsm;? pnf;rsO;f ? pnf;urf;rsm;? trdeaYf Mumfjimpm?
trdeEYf iS fh ñTeMf um;csurf sm;udk þOya'ESihf rqefu
Y sio
f a&GU qufvufusio
hf ;kH
Edik o
f nf/
15/ The Control of Imports and Exports (Temporary)Act, 1947
udk þOya'jzifh ½kyo
f rd ;f vdu
k o
f nf/
jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmfzJGUpnf;yHktajccHOya't& uREkfyf
vufrSwfa&;xkd;onf/
(yHk)ode;f pdef
Edkiif aH wmfor®w
jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf

jynfaxmifp0k efBuD; OD;0PÖ armifviG t
f m;
tpövmrfrpf yl;aygif;aqmif&u
G af &;tzGJ h\
tNrwJ rf;ud,k pf m;vS,of tH rwfBu;D ESifh tzGUJ vma&mufawGUqkH
aejynfawmf pufwifbm 7
Ekid if jH cm;a&;0efBu;D Xmejynfaxmifpk
0efBu;D OD;0PÖarmifviG t
f m; e,l;a,muf
NrKd Uukvor*¾XmecsKyüf avhvmoltjzpf
owfrw
S x
f m;aomtpövmrfrpf y;l aygif;
aqmif&u
G af &;tzGUJ \ tNrw
J rf;uk,
d pf m;
vS,o
f t
H rwfBu;D
,lzw
G *f adk upif
OD;aqmifonfh uk,
d pf m;vS,t
f zGUJ onf

,aeUeHeuf 9em&DwiG f tqkyd g0efBu;D ½k;H
ü vma&mufawGUqko
H nf/ (,myHk)
xdo
k aYkd wGUqk&H mwGif jynfaxmifpk
0efBu;D u &ckid jf ynfe,fü jzpfymG ;cJah om
jzpfpOfrsm;ESihf ywfoufí yuwdtajc
taerSerf sm;udk od&adS vhvmEkid &f ef
twGuf ¤if;wk\
Yd urf;vSr;f csut
f &
vufczH w
d Mf um;jcif;jzpfaMumif;ESihf ,if;

&ckdifjynfe,fa'ocHjynfolrsm;twGuf tvSLaiGay;tyf
aejynfawmf pufwifbm 7
&ckid jf ynfe,ftwGi;f jzpfay:cJah om tajctaet&yf&yfaMumifh a'ocH
jynforl sm;\ aetdrrf sm;? ypön;f Opömrsm; ysupf ;D qk;H ½I;H cJo
h jzifh jynforl sm;
vwfwavm&yfwnfEidk af &;twGuf tvSLaiG? pm;aomufuek yf pön;f rsm;ESihf
t0wftxnfrsm;tm; vlr0I efxrf;? u,fq,fa&;ESihf jyefvnfae&mcsxm;a&;
0efBu;D Xmeü vma&mufvLS 'gef;vsu&f o
dS nf/
pufwifbm 6 &ufwiG f OD;ñGeaYf rmif-a':at;at;oef; (rdom;pk) {u
wpfaxmif aejynfawmfu tvSLaiGusyif g;aomif; vma&mufvLS 'gef;&m wm0ef&dS
olrsm;u vufcNH y;D *kPjf yKrw
S w
f rf;vTmjyefvnfay;tyfum aus;Zl;wifpum;
ajymMum;cJah Mumif; owif;&&So
d nf/
(owif;pOf)

udpo
ö nf jrefrmEkid if \
H jynfwiG ;f a&;
udpjö zpfNy;D bmoma&; zdEydS cf jJG cm;rI
tajccHaMumifh
jzpfymG ;jcif;r[kwf
aMumif;? jrefrmEkid if t
H aejzifh xdcu
dk f
qk;H ½I;H cJah om tzGUJ tpnf;ESpzf ufv;Hk
twGuf Ekid if w
H umrS rQwpGm ulnD
axmufyrhH rI sm;udk vufco
H mG ;&eftoifh
&Sad Mumif;ESihf bmoma&;? vlrsK;d a&;

jrefrmU½yk jf rifoMH um;
1374 ckEpS ?f 0gacgifvjynhfausmf 7 &uf
(tzdwaf eY)
8-9-2012 (paeaeY )
eHeufykdif;
7;00 rif;uGef;q&mawmfBuD;\
y&dwfw&m;awmf
8;30 2012ckEpS (f 19)Budraf jrmuf
jrefrmwkdif;&if;om;wkdY\
½k;d &m,Ofaus;rI tqdk? tu?
ta&;? twD;NydKifyJG
NydKify0JG ifrsm; avhvmEkid Mf u&ef
acwfa[mif;aw;ESihf
umvay:aw; tajccHynm
(15-20 tqif)h (trsK;d om;)
8;45 rl[efoG,foG,fqkdMur,f
aeYv,fydkif;
11;40 wpfywftwGi;f ½kyjf rifoMH um;
jynfwiG ;f owif;pOf
14;15 reDwk\
Yd &GmESijhf rpf

t&
wpfzufowftm;ay;rIrsK;d udk
vufcrH nfr[kwaf Mumif; yGiv
hf if;pGm
&Si;f vif;ajymMum;cJo
h nf/ (owif;pOf)
14;30 jrL;jrL;<u<u,Ofaus;rItu
14;35 pdrf;vef;aom urÇmajrqDokdY
nydki;f
4;40 ta0;oifwuúodkvfynma&;
½kyjf rifoMH um;oifcef;pm
-wwd,ESp(f ½kua© A'txl;jyK)
(½kua© A')
5;30 2012 ckEpS f (19)Budraf jrmuf
jrefrmwdkif;&if;om;wkdY\
½dk;&m,Ofaus;rI tqdk? tu?
ta&;? twD;NydKifyGJ
NydKify0JG ifrsm; avhvmEdkiMf u&ef
acwfa[mif;aw;ESihf
umvay:aw;
tajccHynm(15-20tqif)h
(trsK;d orD;)
6;00 naecif;owif;
6;15 rdk;av0otajctae
6;20 rkwo
f kaH vqkwcf mG jcif;ESihf
rdk;aESmif;umv
rdk;av0otajctaersm;
8;00 jynfwGif;owif;
-Ekid if w
H umowif;rsm;
-rdk;av0otajctae

pufwifbm 7 &uf eHeuf 10 em&D 45 rdepfwGif a&TjynfomNrdKUe,f
trSwf(5)&yfuGuf ykvJvrf;ESihfAdkvfcsKyfvrf;axmifhü oHwif;&yfuGufrS tif;pdef
okYd ,mOfarmif;a0vGif armif;ESiv
f maom 5u^....12bD;um; b&dwaf ygufí
t&Sdefrxdef;EdkifbJ vrf;ab;&Sd 10 ayywfvnf qkdufum;*dwfudk 0ifwdkufrd
pOf/
(166)

8-9 (03).pmd

1

uyÜvyD ifv,fjyifwiG f rkwo
f aHk v tm;aumif;aernf
aejynfawmf pufwifbm 7
,aeYeHeuf 9 em&DcJG rdk;av0owdkif;xGmcsuftusOf;csKyfrSm vGecf hJ
aom 24 em&DtwGi;f u ppfuidk ;f wdik ;f a'oBu;D atmufyikd ;f wGif wdrt
f oifh
twifh jzpfxeG ;f cJNh y;D ppfuikd ;f wdik ;f a'oBu;D txufyikd ;f ESifh ucsijf ynfe,f
wkw
Yd iG f ae&muGuu
f sm;? rEÅav;wdik ;f a'oBu;D ? &cdik jf ynfe,fEiS fh u,m;
jynfe,fww
Ykd iG f ae&musu
J s?J rauG;wkid ;f a'oBu;D ? yJc;l wdik ;f a'oBu;D ?
Ykd iG f ae&mpdypf yd Ef iS fh usew
f ikd ;f a'oBu;D ESihf
&Sr;f jynfe,fEiS hf csi;f jynfe,fww
jynfe,fww
Ydk iG f ae&mtESt
YH jym; rk;d xpfcsKe;f &GmcJNh y;D rauG;wdik ;f a'oBu;D wGif
a'otvdu
k Ef iS hf &efuek w
f ikd ;f a'oBu;D ESifh rGejf ynfe,fww
Ydk iG f ae&muGuí
f
rk;d Bu;D cJo
h nf/ rSwo
f m;zG,&f mrd;k a&csed rf sm;rSm c&rf;NrKd UwGif 4 'or 17
vufr? aygifNrKd UwGif 3 'or 39 vufr? armfvNrKd iNf rKd U? usKu
d rf a&mNrKd UESihf
aumhu&dwNf rKd Uwkw
Yd iG f 2 'or 52 vufrpD? awmifwiG ;f Bu;D NrKd UwGif 1 'or
82 vufrESifh atmifvNH rKd UwGif 1 'or 66 vufrwkYd jzpfMuonf/
b*Fvm;yifv,fatmftajctaerSm uyÜvyD ifv,fjyifEiS hf b*Fvm;
yifv,fatmfawmifyikd ;f wdw
Yk iG f rkwo
f akH vtm;aumif;aeNy;D useb
f *Fvm;
yifv,fatmfwiG f rkwo
f akH v tm;toiht
f wih&f adS eonf/
jrefrmhyifv,fjyiftajctaerSm jrpf0uRe;f ay:? rkwrå auGU? rGe-f
weoFm&Durf;½dk;wef;wpfavQmufESihf urf;vGefyifv,fjyifwkdYwGif wpfcg
wpf&H rk;d oufavjyif;rsm; usa&mufNy;D vIid ;f toift
h wifrh S vIid ;f Bu;D Edik o
f nf/
rk;d oufavjyif;uspOf a&jyifajrjyifavonf wpfem&DvQif 35 rdik t
f xd wdu
k f
cwfEikd o
f nf/ usejf refrmhyifv,fjyifwiG f vIid ;f toiht
f wih&f rdS nf/
aemufEpS &f uftwGuf cefrY eS ;f csurf mS uyÜvyD ifv,fjyifwiG f rkwo
f akH v
tm;aumif;aernf/
aejynfawmfEiS fh teD;wpf0kduw
f iG f ,aeY rd;k wpfBurd f ESpBf urd f xpfcsKe;f
&Gmrnf/ &Gm&ef&mEIef;jynhfjzpfonf/
&efukeNf rdKUEiS t
fh eD;wpf0kduw
f iG f ,aeY rk;d toift
h wifh xpfcsKe;f &Gmrnf/
&Gm&ef&mEIef;jynhfjzpfonf/
rEÅav;NrdKUESihfteD;wpf0dkufwGif ,aeY ae&muGuu
f sm; rd;k xpfcsKe;f
&Gmrnf/ &Gm&ef&mEIef;jynhfjzpfonf/

8/09/2012, 3:13 AM

pmrsuEf Sm 20

8-9-2012

jynfaxmifp0k efBu;D rsm; cefth yfwm0efay;
jynfaxmifpo
k r®wjrefrmEkid if aH wmf
Ekid if Hawmfor®w½kH;

jynfaxmifp0k efBu;D rsm; wm0efay;

(trdeYftrSw?f 30^2012)
1374 ckEpS ?f 0gacgifvjynfah usmf 6 &uf
(2012 ckEpS ?f pufwifbmv 7 &uf)

jynfaxmifpk0efBuD;rsm; cefYtyfwm0efay;jcif;
jynfaxmifpo
k r®wjrefrmEkid if aH wmf zGUJ pnf;ykt
H ajccHOya'
yk'rf 232 ESihf jynfaxmifpt
k pk;d &tzGUJ Oya'yk'rf 12 wkt
Yd &
atmufazmfjyyg yk*Kd¾ vrf sm;tm; ,SOw
f yJG g jynfaxmifp0k efBu;D Xme
toD;oD;wGif jynfaxmifpk0efBuD;rsm;tjzpf cefYtyfwm0efay;
vku
d o
f nf (1) OD;at;jrihMf uL
,Ofaus;rI0efBu;D Xme
(2) AdkvfcsKyfaZ,smatmif
&xm;ykaYd qmifa&;
0efBu;D Xme
(3) a'gufwmjrihaf tmif
owåKwiG ;f 0efBu;D Xme
(4) OD;ausmv
f iG f
aqmufvyk af &;0efBu;D Xme
(5) OD;0if;&Sed f
b@ma&;ESifh
tcGef0efBuD;Xme

trsK;d om;pDru
H ed ;f ESihf
pD;yGm;a&;zGHUNzdK;
wk;d wufr0I efBu;D Xme
(7) OD;armifjrifh
tvkyo
f rm;
0efBu;D Xme
(8) a'gufwma':jrwfjrwftkef;cif vlr0I efxrf;?
u,fq,fa&;ESihf
jyefvnfae&mcsxm;a&;
0efBu;D Xme
(9) a'gufwmuku
d Odk ;D
odyEHÜ iS ehf nf;ynm
0efBu;D Xme
(10) OD;aX;atmif
[kw
d ,fEiS hf
c&D;oGm;vma&;vkyif ef;
0efBu;D Xme

jynfaxmifpo
k r®wjrefrmEkid if aH wmf
Ekid if Hawmfor®w½Hk;

(6) a'gufwmuHaZmf

(trdefYtrSwf? 31^2012)
1374 ckEpS ?f 0gacgifvjynhaf usmf 6 &uf
(2012 ckEpS ?f pufwifbmv 7 &uf)

jynfaxmifpk0efBuD;rsm; wm0efay;jcif;
atmufazmfjyyg jynfaxmifp0k efBu;D rsm;tm; ,SOw
f yGJ g
or®w½H;k 0efBu;D XmetoD;oD;wGif wm0efay;vku
d o
f nf (1) OD;ode;f ñGeYf
or®w½H;k 0efBu;D Xme(1)
(2) OD;pd;k armif
or®w½H;k 0efBu;D Xme(2)
(3) OD;pd;k ode;f
or®w½H;k 0efBu;D Xme(3)
(4) OD;atmifrif;
or®w½H;k 0efBu;D Xme(4)
(5) OD;wifEikd o
f ed ;f
or®w½Hk;0efBuD;Xme(5)
(6) OD;vSxeG ;f
or®w½H;k 0efBu;D Xme(6)

(ykH) odef;pdef
Ekid if Hawmfor®w
jynfaxmifpkor®wjrefrmEkid if Hawmf

jynfaxmifp0k efBu;D cefth yfwm0efay; jynfaxmifp0k efBu;D rsm; ajymif;vJwm0efay;

(ykH) odef;pdef
Ekid if Hawmfor®w
jynfaxmifpkor®wjrefrmEkid if Hawmf

jynfaxmifppk m&if;ppfcsKyf ajymif;vJwm0efay;

jynfaxmifpo
k r®wjrefrmEkid if aH wmf
Ekid if Hawmfor®w½kH;

jynfaxmifpo
k r®wjrefrmEkid if aH wmf
Ekid if Hawmfor®w½kH;

(trdefYtrSwf? 32^2012)
1374 ckEpS ?f 0gacgifvjynfah usmf 6 &uf
(2012 ckEpS ?f pufwifbmv 7 &uf)

(trdeYftrSw?f 33^2012)
1374 ckEpS ?f 0gacgifvjynfah usmf 6 &uf
(2012 ckEpS ?f pufwifbmv 7 &uf)

jynfaxmifpk0efBuD; cefYtyfwm0efay;jcif;

jynfaxmifpk0efBuD;rsm; ajymif;vJwm0efay;jcif;

umuG,af &;0efBu;D Xme jynfaxmifp0k efBu;D 'kw,
d
Adv
k cf sKyBf u;D vSrif;tm; ppfbufrv
l wm0efrsm; jyefvnf
xrf;aqmifapNy;D jynfaxmifpo
k r®wjrefrmEdik if aH wmf zGUJ pnf;ykH
tajccHOya'yk'rf 232 ESihf jynfaxmifpt
k pd;k &tzGUJ Oya'yk'rf
12 wdt
Yk & umuG,af &;OD;pD;csKy½f ;Hk (Munf;)rS 'kw,
d Adv
k cf sKyBf u;D
a0vGit
f m; umuG,af &;0efBu;D Xme jynfaxmifp0k efBu;D tjzpf
ceft
Y yfwm0efay;vku
d o
f nf/

jynfaxmifpo
k r®wjrefrmEkid if aH wmf zGUJ pnf;ykt
H ajccHOya'
yk'rf 232 ESihf jynfaxmifpt
k pd;k &tzGUJ Oya'yk'rf 12 wdt
Yk &
atmufazmfjyyg jynfaxmifp0k efBu;D rsm;tm; ,SOw
f yJG g jynfaxmifpk
k o
f nf 0efBu;D XmetoD;oD;wGif ajymif;vJwm0efay;vdu
(1) 'kw,
d Adv
k cf sKyBf u;D ode;f aX;
e,fpyfa&;&m
0efBu;D Xme
(2) OD;cifarmifpdk;
vQyfppfpGrf;tm;
0efBu;D Xme

jynfaxmifpo
k r®wjrefrmEkid if aH wmf zGUJ pnf;ykt
H ajccHOya'
yk'rf 242? yk'rf cG(J u)ESifh jynfaxmifppk m&if;ppfcsKyOf ya'yk'rf 5
wdkYt& jynfaxmifpk0efBuD; OD;odef;xdkuftm; jynfaxmifpk
pm&if;ppfcsKyftjzpf ajymif;vJwm0efay;vkdufonf/

(ykH) odef;pdef
Ekid if Hawmfor®w
jynfaxmifpkor®wjrefrmEkid if Hawmf

(ykH) odef;pdef
Ekid if Hawmfor®w
jynfaxmifpkor®wjrefrmEkid if Hawmf

(ykH) odef;pdef
Ekid if Hawmfor®w
jynfaxmifpkor®wjrefrmEkid if Hawmf

jynfaxmifpo
k r®wjrefrmEkid if aH wmf
Ekid if Hawmfor®w½kH;
(trdeYftrSw?f 34^2012)
1374 ckEpS ?f 0gacgifvjynfah usmf 6 &uf
(2012 ckEpS ?f pufwifbmv 7 &uf)

jynfaxmifpkpm&if;ppfcsKyf ajymif;vJwm0efay;jcif;

v,f,majrvkyfydkifcGifh tcGita&;ud
fh
k Oya'ESitnD
fh om;pOfajr;quf cdkifrmpGm&&Sdap&ef t"duOD;wnf& nf&G,f
awmifolv,form;rsm;\ v,f,majrvkyfydkifcGifh rSwfyHkwifjcif;onf tajccHtusqHk;ESifh ta&;BuD;qHk;jzpf

'kw,
d or®w OD;ÓPfxeG ;f wdki;f a'oBuD;ESihf jynfe,f pdkuyf sK;d a&;ESihf arG;jrLa&;0efBuD;rsm; v,f,majrOya'? ajrvGw?f ajrvyfESihf ajr½dki;f rsm;
pDrHcefYcGJa&;Oya'rsm;ESifh enf;Oya'rsm;qdkif&moifwef;wGif trSmpum;ajymMum;pOf/
(owif;pOf)
aejynfawmf pufwifbm 7
wkid ;f a'oBu;D ESihf jynfe,f pku
d yf sK;d a&;ESihf
arG;jrLa&;0efBu;D rsm; v,f,majrOya'? ajrvGw?f
ajrvyfEiS hf ajr½kid ;f rsm; pDrcH efcY aJG &; Oya'rsm;ESihf
enf;Oya'rsm;qkid &f moifwef;ukd ,aeY eHeuf

8-9 (20).pmd

d yf sK;d a&;ESihf
9 em&DwiG f aejynfawmf&dS v,f,mpku
qnfajrmif;0efBu;D Xme pka0;aqmifcef;rü usi;f y
&m jynfaxmifpo
k r®wjrefrmEkid if aH wmf 'kw,
d or®w
OD;ÓPfxeG ;f wufa&muftrSmpum;ajymMum;onf/
tqkyd g oifwef;okYd v,f,mpku
d yf sK;d a&;ESihf

1

qnfajrmif;0efBu;D Xme jynfaxmifp0k efBu;D OD;jrifh
vIid ?f pD;yGm;a&;ESiu
fh ;l oef;a&mif;0,fa&;0efBu;D Xme
jynfaxmifp0k efBu;D OD;0if;jrif?h v,f,mpku
d yf sK;d a&;
ESihf qnfajrmif;0efBu;D Xme 'kw,
d 0efBu;D rsm;jzpfMu
onfh OD;tke;f oef;ESihf OD;cifaZmf? 'kw,
d a&SUaecsKyf

OD;xGef;xGe;f OD;? aejynfawmfaumifp0D if OD;jrifah &T?
wkid ;f a'oBu;D ESihf jynfe,frsm;rS pku
d yf sK;d a&;ESihf
arG;jrLa&;0efBu;D rsm;? Xmeqkid &f mtBu;D tuJrsm;?
wkid ;f a'oBu;D ESifh jynfe,frsm;rS ajrpm&if;OD;pD;Xme
rSL;rsm;ESihf wm0ef&o
dS rl sm; wufa&mufMuonf/
a&S;OD;pGm 'kw,
d or®w OD;ÓPfxGef;onf
0efBu;D Xme½k;H cef;rtwGi;f cif;usi;f jyoxm;onfh
pyfrsK;d pyg;? pyfrsK;d aeMum? yJtrsK;d rsK;d ESihf v,f,m
xGuu
f ek rf sm;? v,f,majrOya'? enf;Oya'rsm;
t& tok;H jyK&rnfyh pHk rH sm;? ajrvGw?f ajrvyfEiS hf
ajr½kid ;f rsm; pDrcH efcY aJG &;Oya'ykpH rH sm;ukd Munf½h I
ppfaq;onf/
hf nfajrmif;
xkaYd emuf v,f,mpku
d yf sK;d a&;ESiq
0efBu;D Xme jynfaxmifp0k efBu;D OD;jrifv
h idI u
f
v,f,majrOya'? ajrvGw?f ajrvyfEiS hf ajr½kid ;f
rsm; pDrcH efcY aJG &;Oya'ESihf enf;Oya'rsm; a&;qGJ
jy|mef;xkwjf yefaqmif&u
G rf EI iS fh ,ckoifwef;ac:,l
&Sif;vif;&jcif; &nf&G,fcsufukd &Sif;vif;wifjy
onf/
pmrsuEf Sm 9 aumfvH 2 ◆

8/09/2012, 3:13 AM

7th Waning of Wagaung 1374 ME

Saturday, 8 September, 2012

Republic of the Union of Myanmar
President Office
Order No. 30/2012
6th Waning of Wagaung, 1374 ME
(7th September, 2012)

Appointment of Union Ministers
In accord with Section 232 of the Constitution of the Republic of the Union of
Myanmar and Section 12 of the Union Government Law, following persons were
appointed as Union Ministers at the ministries shown against each.
(1) U Aye Myint Kyu
Ministry of Culture
(2) Maj-Gen Zeyar Aung
Ministry of Rail Transportation

(3)
(4)
(5)
(6)

Dr Myint Aung
U Kyaw Lwin
U Win Shein
Dr Kan Zaw

(7) U Maung Myint
(8) Dr Daw Myat Myat Ohn Khin
(9) Dr Ko Ko Oo
(10) U Htay Aung

Ministry of Mines
Ministry of Construction
Ministry of Finance and Revenue
Ministry of National Planning and
Economic Development
Ministry of Labour
Ministry of Social Welfare, Relief and
Resettlement
Ministry of Science and Technology
Ministry of Hotels and Tourism
Sd/Thein Sein
President
Republic of the Union of Myanmar

Republic of the Union of Myanmar
President Office
Order No. 31/2012

Republic of the Union of Myanmar
President Office
Order No. 32/2012

6th Waning of Wagaung, 1374 ME
(7th September, 2012)

6th Waning of Wagaung, 1374 ME
(7th September, 2012)

Assignment of Union Ministers
Following Union Ministers were assigned at the ministries shown against each.
(1) U Thein Nyunt
Ministry at the President Office (1)
(2) U Soe Maung
Ministry at the President Office (2)
(3) U Soe Thein
Ministry at the President Office (3)
(4) U Aung Min
Ministry at the President Office (4)
(5) U Tin Naing Thein
Ministry at the President Office (5)
(6) U Hla Tun
Ministry at the President Office (6)
Sd/Thein Sein
President
Republic of the Union of Myanmar

Republic of the Union of Myanmar
President Office
Order No. 34/2012
6th Waning of Wagaung, 1374 ME
(7th September, 2012)

Appointment of Auditor-General of the Union
In accord with Section 242, Sub-section (a) of the Constitution of the Republic of
the Union of Myanmar and Section 5 of the Union Auditor-General Law, Union Minister
U Thein Htaik was appointed as Auditor-General of the Union.
Sd/Thein Sein
President
Republic of the Union of Myanmar

Appointment of Union Minister
Union Minister for Defence Lt-Gen Hla Min was assigned original military duties,
and in accord with Section 232 of the Constitution of the Republic of the Union of
Myanmar and Section 12 of the Union Government Law, Lt-Gen Wai Lwin of the Office
of the Commander-in-Chief (Army) was appointed as Union Minister for Defence.
Sd/Thein Sein
President
Republic of the Union of Myanmar

Republic of the Union of Myanmar
President Office
Order No. 33/2012
6th Waning of Wagaung, 1374 ME
(7th September, 2012)

Reshuffle of Union Ministers
In accord with Section 232 of the Constitution of the Republic of the Union of
Myanmar and Section 12 of the Union Government Law, following Union Ministers
were assigned duties at the ministries shown against each.
(1) Lt-Gen Thein Htay
Ministry of Border Affairs
(2) U Khin Maung Soe
Ministry of Electric Power
Sd/Thein Sein
President
Republic of the Union of Myanmar

Main purpose of Farmland Law enables all farmers across the
country enjoy Land Use Right
NAY PYI TAW, 7 Sept—A course on Farmland Law,
Vacant, Fallow and Virgin Land Management Law and
Bylaws for Region/State Agriculture and Irrigation Ministers,
was held at Ministry of Agriculture and Irrigation, here, this
morning, with an opening speech by Vice-President of the
Republic of the Union of Myanmar U Nyan Tun.
It was also attended by Union Minister for Agriculture
and Irrigation U Myint Hlaing, Union Minister for Commerce
U Win Myint, Deputy Ministers for Agriculture and Irrigation
U Ohn Than and U Khin Zaw, Deputy Attorney-General U
Tun Tun Oo, member of Nay Pyi Taw Council U Myint Shwe,
Region/State Agriculture and Livestock Breeding ministers,
departmental heads, heads of Region and State Settlement
and Land Record Departments and officials.
Vice-President U Nyan Tun inspected hybrid paddy,
hybrid sunflower, beans and pulses, farm produces, scale
model to be used in line with Farm Land Law and Bylaws and
model of Vacant, Fallow and Virgin Land Management Law.
After that, Union Minister for Agriculture and Irrigation
U Myint Hlaing explained the drafting of Farmland Law,
Vacant, Fallow and Virgin Land Management Law and
Bylaws and the purpose of the course.
In his speech, Vice-President U Nyan Tun said that the
President has given guidance on five reforming tasks for the
development of agriculture sector.
(See page 7)

P16(8).pmd

16

Vice-President U Nyan Tun speaks at course on Farmland Law, Vacant, Fallow and Virgin Land
Management Law and Bylaws for Region/State Agriculture and Livestock Breeding Ministers.—MNA

9/8/2012, 4:06 AM