JABATAN PELAJARAN JOHOR JALAN TUN ABDUL RAZAK

80604 JOHOR BAHRU

KERTAS CADANGAN PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM GURU GANTI TERANCANG(GGT) NEGERI JOHOR 2012

Disediakan oleh SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN JOHOR

PROGRAM GURU GANTI TERANCANG ( GGT

)

A.

LATAR BELAKANG lsu pergerakan guru keluar semasa bertugas disebabkan kepentingan perkhidmatan, kewajiban, tanggungjawab, hal-hal peribadi seperti cuti, khidmat sosial.Terdapat juga kes di mana guru hadir tetapi tidak berlaku PdP disebabkan komitmen lain dan sebagainya. Keadaan yang tersebut sudah menjadi satu fenomena biasa sejak dahulu lagi. Perkara ini memerlukan satu kaedah penyelesaian yang lebih komprehensif untuk memastikan anak didik di bilik darjah memperoleh hak yang sepatutnya. Pihak Jabatan Pelajaran Johor memandang serius perkara ini dan ada ketikanya sangat bersimpati kepada pihak pengurusan sekolah ( Pengetua dan Guru besar) apabila bilangan guru yang keluar pada satu-satu masa, bilangannya luar jangkaan. Walau bagaimanapun kita berterima kasih kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia kerana memberi beberapa panduan untuk menguruskan keadaan ini seperti yang terdapat di dalam SPI Bil 10/1995 ( Pelaksanaan JadualWaktu Anjal Bagi Sekotah Rendah dan Menengah) khususnya perkara Vll dan Standard Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) berkaitan pengurusan guru ganti

B

PENGENALAN
Pihak JPN Johor telah memikirkan satu garis pandu dengan tujuan membantu pihak sekolah mengenal pasti punca isu dan cara mengatasinya. Perkara yang perlu diutamakan ialah hak murid. Kemenjadian program ini sangat bergantung kepada pihak pentadbir dan semua guru. Mereka perlu memahami situasi yang dihadapi dan memerlukan komitmen yang bersepadu. Penyediaan bahan/modul-modul tertentu dan sebagainya adalah sangat penting bagi memastikan pembelajaran itu berlaku semasa ketiadaan guru. Antara punca ketidakhadiran guru semasa bertugas ialah;

1. Guru berkursus 2. Aktiviti ko-kurikulum 3. Aktiviti 5.
sosial dan Kemasyarakatan secara terancang/Tibatiba

4" Aktiviti luarjangka
Guru bercuti ( Cuti rehat, cutiganti, MC dan sebagainya)
Cuti bersalin Menghadiri mesyuarat Kes-kes kecemasan

6. 7. 8.

RASIONAL
Program Guru GantiTerancang amat perlu dilaksanakan walaupun proses menyediakan guru ganti ini agak kemas dan berjalan lancar tetapi kadang-kala terdapat beberapa perkara perlu dilihat. Terutama kesediaan guru ganti dan kualiti masa penggantian. Antara beberapa perkara yang dimaksudkan ialah,
1.

Guru ganti terlewat masuk ke kelas dan keluar awal. Mereka sekadar menjenguk dan kemungkinan tidak masuk ke kelas yang telah ditetapkan. Berlaku pembaziran waktu sekiranya guru ganti kurang kreatif ketika menggantikan kelas terutama kelas yang memerlukan perhatian khusus. Membebankan guru ganti bagi memikirkan aktiviti pembelajaran dan pengajaran kelas yang digantijika tiada bahan yang ditinggal/dibekalkan.

2

3.

4.

sukatan pelajaran yang dirangka oleh guru akan terganggu dan kesannya ialah penguasaan murid pada topik-topik tertentu kurang mantap.

MATLAMAT
Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum

murid diperoleh secara maksimum di samping mengatasi

dalam memastikan

hak

masalah pengurusan pentadbiran sekolah serta disiplin murid.

OBJEKTIF

1. Mewujudkan 2. 3.

perasaan sayang dan bertanggung jawab kepada murid dalam kalangan guru yang diganti mahupun kepada guru pengganti. Guru yang diganti dapat menyediakan tugasan untuk murid dengan lebih sempurna. Guru ganti tidak terasa terbeban. Murid mendapat hak belajar yang sepatutnya.

4.
5.

Pengurusan guru pengganti dirancang dan dilaksana dengan lebih sempurna dan lancar. Mengatasi masalah salah laku displin. Menggalakkan kreativiti dan inovasi guru terutama dalam pembetajaran dan pengajaran.

6. 7.

F.

STRATEGI PELAKSANAAN

Memandangkan terdapat situasi yang memerlukan pelaksanaan guru ganti, semua guru perlu bekerjasama memastikan pengisian yang bermakna dilaksana pada masa-masa yang berkenaan. Salah satu pendekatan adalah penyediaan bahan atau modul pengajaran untuk setiap guru mengikut mata pelajaran. Tiga fasa dicadangkan untuk memudahkan pelaksanaan strategi iaitu pra, semasa dan

selepas/pasca.

PRA PELAKSANAAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Guru Media menyediakan bahan bacaan Bahasa Melayu dan Bahasa lnggeris yang secukupnya untuk program NILAM. Ketua Panitia dan Guru Media menyediakan bahan-bahan rakaman dan CD Pembelajaran dan Pengajaran semasa ketiadaan guru. Merancang aktiviti bengkel mata pelajaran apabila ketiadaan guru dengan jumlah yang ramai. Penyediaan jadual guru ganti serta agihannya perlu mengambil kira permintaan guru, opsyen guru dan guru mata pelajaran kelas tersebut. Guru Penolong Kanan Pentadbiran menyediakan jadualwaktu guru ganti sehari sebelum, bagiguru yang diketahui akan meninggalkan sekolah. Guru yang diganti perlu menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) untuk setiap hariyang diganti (tidak termasuk Cuti Bersalih, bertugas luar atau bercuti dalam jangka masa yang panjang - berbincang dengan pengurusan sekolah) dan menyediakan bahan/maklumat yang berkaitan untuk guru ganti. Semua bentuk bahan, modul atau rakaman perlu dirancang, disedia dan diuruskan di awaltahun atau sebelum pegerakan seseorang guru dan setiap pergerakan hendaklah dimaklumkan dan mendapat kenbenaran pihak pentadbir sekolah.

7.

B.

Mewujudkan jawatankuasa guru ganti. Jawatankuasa ini boleh melibatkan ahli-ahliyang berada dalam AJK Jadual Waktu sekolah.

SEMASA PELAKSANAAN
1.

Guru ganti menerima Slip PK02 dan merujuk kepada Guru Kanan Pentadbiran/Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) Guru ganti akan mengambil bahan yang disediakan oleh Guru Penolong Kanan Pentadbiran/Guru Kanan Mata Pelajaran. Agihan guru ganti boleh dibuat berdasarkan permintaan guru yang hadir.

2.

4.

Bagi kes-kes tertentu, murid dikumpulkan di dewan atau tempat-tempat yang sesuai untuk dilaksanakan aktiviti pembelajaran secara bengkel dan diawasi oleh beberapa guru. Boleh juga diadakan tayangan daripada bahan rakaman ilmiah yang telah tersedia dirakam oleh guru media.

5.

"Tukar gantiwaktu" secara "Suka sama suka" adalah dibenarkan untuk mengatasiguru tidak hadir. Perkara ini adalah bersesuaian dengan SPI Bil 10/1995 (merujuk kepada perkara Vll). Walau bagaimanpun perkara ini perlu dimaklumkan kepada Guru Penolong Kanan Pentadbiran.

SELEPAS / PASCA PELAKSANAAN

1
2. 3.

Borang PK02 dan hasil aktiviti hendaklah diserahkan kepada GKMP/Ketua Panitia untuk tindakan selanjutnya. GKMP/Ketua Panitia menyerahkan tugasan dan latihan kepada guru yang digantikan. Tugasan atau latihan yang diberi kepada murid perlu disemak dan diperiksa oleh guru yang diganti.

G. 1.

PEMANTAUAN
Pemantauan bagi pelaksanaan Guru Ganti Terancang akan dilakukan oleh Pengetua / Guru Besar, GPK (Pentadbiran, HEM, Ko-kurikulum dan Petang), Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)/ Ketua Panitia Mata pelajaran. Pemantauan perlu dilakukan bagi semua peringkat pelaksanaan iaitu di peringkat pra, semasa dan pasca pelaksanaan. Rekod bagi kekerapan penggantian seseorang guru dan juga senarai semak kekerapan guru keluar atau tidak hadir perlu dibuat. Senarai semak kekerapan guru kaunselor masuk ke kelas juga perlu dibuat bagi memastikan semua kelas mencapai matlamat program kaunselor. Pemantauan laporan pelaksanaan silibus dan Plan J.

2. 3. 4. 5. H.

CADANGAN MODEL
MODEL 1: Berorientasikan Situasi 1.1 Cutl kecemasan 1.2 Cuti jangka pendek 1.3 Cuti jangka panjang 1.4 Ketiadaan guru atau guru tidak hadir dengan bilangan yang
ramai.

Cadangan aktiviti bagi Model

1:

Pinjaman buku secara pukal (bulk loan) Aktiviti guru kaunselor Set latihan topikal Set aktiviti umum ( kuiz, sahiba dan lain-lain) Modul

+

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful