G.

Modul Prosedur Kerja

1'

Guru mata pelajaran tidak hadir tetapi telah diketahui terlebih dahulu dan persediaan sempat dilakukan.

Guru mata pelajaran mengetahui tarikh penglibatan

Merancang dan menyediakan bahan / modur pdp secukupnya bagi setiap hari ketidakhadiran

Bahan atau moduryang disediakan perru diserahkan kepada Ketua Bidang / Guru Kanan Mata perajaran / Guru penorong
Kurikurum

Menyediakan RpH bagi setiap hariyang terribat dan diserah kepada Ketua Bidang / Guru kanan Mata perajaran / Guru penorong
Kanan

Guru pengganti menerima srip guru ganti dan ditampar daram Buku Rekod Pengajaran dan mengambil bahan / modul pdp

Guru Pengganti melaksanakan pdp

Guru pengganti mengumpur hasir kerja murid dan mengisi borang dapatan

Guru pengganti serahkan makrumat / bahan tersebut kepada Guru Kanan / Ketua Bidang untuk diserahkan kepada guru yang diganti kemudiannya.

Guru yang diganti menerima bahan / maklumat untuk diperiksa / ditanda dan tindakan lanjut

@
10

2.

Kes-kes kecemasan dan di luar jangka

Penyediaan bahan / modul umum di awal tahun secukupnya

Bahan / modul dilabel mengikut keperluan dan disimpan dengan baik atau

diserah kepada Ketua Bidang atau Guru Kanan Mata pelajaran

Bahan disimpan ditempat yang mudah dicapai

Guru penggantimengambil bahan berkaitan dan melaksanakan pdp setelah menerima slip guru ganti

Mengumpul hasil kerja murid dan modul serta melengkapkan borang dapatan kemudian diserah kepada Ketua bidang / Guru Kanan Mata Pelajaran

Hasil kerja murid dan borang dapatan diserah kepada guru yang diganti untuk disemak, ditanda dan tindakan lanjut, modulyang diguna disimpan semula ditempatnya

11

JABATANSEKOLAH

a.{HAcIAff$eKatA* .:

..

:

{sEr_arAi} I*Fl\: l qlgKrDA P USAT BA!}]}AR
5S604

I{EMEI.{-rEkL{-N FEN}I}Hi4N }IAT.AYSIA

KUALA

LrrtrUR

MAI\'SARA

Tcle{oa:0}.25569S6

Far: ' Ruj. Tuan:
Ruj. Kami

6.1.25JSt5$

trerd:*PEL&ARAN,

:Kp(Bppp)1ll 0A Jd:M /. t21) :30 Oldqb€r lgSS

|Atua

AJAI.AYSI.A

Pengarah Peadidikaq Negeri
.

:i

',
.a:

Fekeliling lortisas Bir, srl9g0. hectarikh 1s Disember: 1990
.

t .l .z-

.
:

Pekeliling lkfiltsas Bit 6llS91.bErtffi(i {0 Jirhi.igSl

.

:.-

.Pek*Irtlng tkHisas Bfr.7r1gS4 bertffil*,

el Okto$er {S*4. .'.....

f .E '.t

*".*S1H*Iiffp*: g,'.:X fd*uru reser h€1da\rarr mqrug.nr;kail uu* jd;r*d$;H#;ffi #'ffi $ffi :X["[ff m.g1l::,Tdi'anl,neilyus,ri ffifflI, giyusi,mau Hu* ura*u.r,ara;rdm dffi G;iil;fififfitbffi dala* rnenbuat f*::*g: S1g
lll; lll,
firaksirn*rn i*rangan

.*at"-F!sjaran dak* serraii lxatr
'i
..

ya*g digatakkan bagi sesr ses{r.atx mata Fela;aran ial*h? _rydffiu trardu. warau uaaainra*ipun e*k nda;-.

cu.biry*

-..'..... ..

ktteh dilaksarraka-n
PengEabung"n

..tk"-y, p"rfl.,'= ." - J.g;i'ffid;;'r:i"l' :

ffiij
.

j,:

tiga-ye perHr. dikksana*a. # Hjff1t.11111_fu;ryd. ear<il0"p*,pu"ar,"n';r[; "*o &t Grfi 9j y,qp !rympal dan_satu w*uu rer ii dit *l,IjJielfr?id waka Geir#,.da*, *.,a drr*i :ri*i ,**L*."^;11,y:g gan*igan *ga ,feegm d'* r(eiuiuh (basi !i_ *iuirlG& Affi;i=,.
_g.g.{r.u

I

ru:

Agihan waldu rnengajar guru, pqrru sei-mbgtg, -lg.rl-d-qrgm -ri*gkungan 4-6 vraktu (160-24o mi*lti. sehari tiagi'g;ru:frokh menengah dan c-8 watdu (1 5&240 nriniii seharibagi
.1

I
T

J

guru

drJlut,,#un.,

Agihan mata perajarafi juga perru serrnbang supaya tidak berraku keadaan di mana ada hari semui mat-a pe*a;aon-'&ix' dan ada hari sernua mata

Vl,

penjaduatan yang seftrga,R . (stardard/uniromii- oa.nT"*py1Yri "3.u.pota itu sekorah boteh memflih sa*la ada meraksanakan pora pusir*un situ mtngg* atau por.

Jaduat wat(u

a*jatl!.lf

ffil

puringgn dua mifig*u,

,IUI{TUK fiiEGARAI

DATUK DR WAhI MOHDZAHID BIIU M$HS

rah Perlctif*an Malaysia Perffiikan Mahysia .

NOoftnNI

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful