Phòng Đào tạo

KẾT QUẢ KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU VÀO (thi 06/09/2009)
In theo thứ tự mã số sinh viên
Cột ĐIỂM là điểm thang 990 - Điểm tối thiểu để học AV1 là 250 (F=Không đạt)
Xem thông báo đính kèm về :
+ Bảng quy đổi điểm miễn cho SV có tổng điểm từ 350.
+ Đăng ký thi lại tại PĐT tới 11g ngày 12/09/2009
F_MASV
20900008
20900014
20900050
20900055
20900061
20900080
20900081
20900087
20900101
20900118
20900120
20900123
20900124
20900132
20900136
20900142
20900143
20900151
20900155
20900161
20900176
20900181
20900195
20900196
20900204
20900227
20900229
20900233
20900248
20900249
20900262
20900274
20900276
20900281
20900284
20900292
20900305
20900307
20900311
20900328
20900349
20900353
20900366
20900374
20900375
20900387
20900398
20900412
20900413
20900421
20900430
20900432

HO
Hoàng Thái
Nguyễn Bá
Hồ Phạm Tuấn
Lê Minh Tuấn
Ngô Tuấn
Nguyễn Vũ
Nguyễn Xuân
Trần Bảo
Trương Quốc
Nguyễn Công
Phan Hồng
Nguyễn Quang
Phạm Trọng
Đỗ Huỳnh

Nguyễn Huỳnh Quốc
Nguyễn Ngọc
Võ Nhật
Bùi Hoài
Nguyễn Văn
Lê Chí
Nguyễn Duy
Lâm Tân
Đỗ Lê Phúc
Trần Minh
Goi Du
Huỳnh Phương
Nguyễn Ngọc
Lê Duy
Lê Văn
Lê Văn
Đặng Thành
Lê Văn
Võ Huỳnh
Trịnh Xuân
Đoàn Mạnh
Nguyễn Duy
Nguyễn Hữu
Nguyễn Mạnh
Võ Quốc
Bùi Thị Kiều
Phạm Phú
Phạm Hoàng
Đồng Văn
Hoàng Ngọc
Lê Bá
Nguyễn Anh
Phạm Công
Phạm Đình
Trần Lê
Võ An
Vũ Hoàng

TEN
An
An
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Ân
Ân
ẩn

Bảo
Bảo
Bảo
Bảo
Bảo
Bắc
Bằng
Bình
Bình
Bổn
Bộ
Cảnh
Chhe
Chi
Chi
Chí
Chí
Chung
Công
Công
Công
Cung
Cường
Cường
Cường
Cường
Cường
Diễm
Diện
Dung
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy

DIEM_L DIEM_R
120
110
50
90
135
90
190
190
190
240
120
50
135
165
135
110
135
290
100
50
130
120
100
95
115
80
145
170
90
165
145
90
140
110
150
45
100
45
100
110
150
80
170
220
115
130
110
115
140
160
110
140
165
95
115
85
135
150
135
50
135
95
190
225
120
120
135
165
175
220
115
110
195
190
130
65
160
220
120
190
135
115
80
120
180
255
110
70
95
95
120
110
150
85
135
115
95
125
150
80
200
235
180
140

1

DIEM_AV
230 ->
140 ->
225 ->
380 ->
430 ->
170 ->
300 ->
245 ->
425 ->
150 ->
250 ->
195 ->
195 ->
315 ->
255 ->
235 ->
250 ->
195 ->
145 ->
210 ->
230 ->
390 ->
245 ->
225 ->
300 ->
250 ->
260 ->
200 ->
285 ->
185 ->
230 ->
415 ->
240 ->
300 ->
395 ->
225 ->
385 ->
195 ->
380 ->
310 ->
250 ->
200 ->
435 ->
180 ->
190 ->
230 ->
235 ->
250 ->
220 ->
230 ->
435 ->
320 ->

AV
F
F
F
a2
a2
F
a1
F
a2
F
a1
F
F
a1
a1
F
a1
F
F
F
F
a2
F
F
a1
a1
a1
F
a1
F
F
a2
F
a1
a2
F
a2
F
a2
a1
a1
F
a2
F
F
F
F
a1
F
F
a2
a1

20900442
20900445
20900452
20900463
20900480
20900487
20900493
20900494
20900495
20900502
20900504
20900507
20900522
20900537
20900541
20900544
20900551
20900558
20900559
20900562
20900563
20900569
20900583
20900585
20900591
20900602
20900609
20900613
20900624
20900635
20900648
20900659
20900666
20900667
20900677
20900701
20900710
20900715
20900733
20900734
20900744
20900746
20900755
20900767
20900769
20900774
20900775
20900788
20900808
20900814
20900843
20900855
20900858
20900864
20900868
20900871
20900879
20900882
20900887
20900914
20900916
20900921
20900940
20900946
20900994

Ngô Văn
Nguyễn Hoàng
Phạm Tiến
Trịnh Hoàng
Phan Hải
Trần Thái
Trần Ngọc
Võ Lâm Nguyên
Nguyễn Lý
Ngô Văn
Nguyễn Hữu Quốc
Đỗ Quang
Huỳnh Phương
Nguyễn Văn
Phạm Nguyên
Trần Hoàng
Huỳnh Minh
Nguyễn Huy
Nguyễn Huy
Nguyễn Trương Hải
Phạm Nguyễn Trí
Nguyễn
Hà Ngọc
Trương Công
Huỳnh Văn

Trần Văn
Đào Thành
Huỳnh Phú
Lương Trí
Nguyễn Ngọc
Võ Minh
Huỳnh Đông
Huỳnh Lê Kiều
Nguyễn Trường
Lê Hoàng
Tạ Lê Sơn
Nguyễn Anh
Nguyễn Tường
Nguyễn Từ
Trần Thanh
Trương Văn
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Đức
Lê Thị Lệ
Dương Ngọc
Đinh Ngọc
Võ Thành
Mai Trung
Nguyễn Minh
Lê Thị
Phan Văn
Tạ Đình Thế
Đoàn Bá
Lý Hoàng
Nguyễn Tấn
Trương Minh
Đoàn Đại
Nguyễn Hữu
Nguyễn Duy
Nguyễn Đỗ Minh
Nguyễn Minh
Trần Ngọc
Từ Phước
Đặng Văn

Dũng
Dũng
Dũng
Dũng
Dương
Dương
Đa
Đán
Đáng
Đại
Đại
Đạo
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đăng
Đăng
Đăng
Đăng
Đăng
Đê
Định
Định
Đô
Đông
Đường
Đức
Đức
Đức
Đức
Đức
Giang
Giang
Giang


Hào
Hải
Hải
Hải
Hải
Hảo
Hạnh
Hằng
Hân
Hân
Hậu
Hiếu
Hiếu
Hiền
Hiển
Hiển
Hiệp
Hiệp
Hiệp
Hiệp
Hoa
Hoài
Hoàng
Hoàng
Hoàng
Hoàng
Hoàng
Huy

125
145
135
215
170
145
85
295
80
140
110
135
170
175
170
165
290
135
190
240
175
170
120
110
120
140
125
135
150
230
180
145
95
100
110
160
130
115
185
145
90
130
115
150
140
80
180
120
120
185
165
150
140
160
130
150
95
180
120
145
145
125
100
150
195

2

100
85
145
270
210
165
70
230
100
125
110
120
260
215
190
215
125
70
220
300
130
85
50
125
100
80
50
150
145
200
120
90
165
100
140
140
130
30
85
110
90
50
125
165
90
30
150
100
175
180
50
70
150
120
70
145
100
200
120
165
130
150
65
200
70

225
230
280
485
380
310
155
525
180
265
220
255
430
390
360
380
415
205
410
540
305
255
170
235
220
220
175
285
295
430
300
235
260
200
250
300
260
145
270
255
180
180
240
315
230
110
330
220
295
365
215
220
290
280
200
295
195
380
240
310
275
275
165
350
265

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

F
F
a1
M
a2
a1
F
M
F
a1
F
a1
a2
a2
a2
a2
a2
F
a2
M
a1
a1
F
F
F
F
F
a1
a1
a2
a1
F
a1
F
a1
a1
a1
F
a1
a1
F
F
F
a1
F
F
a1
F
a1
a2
F
F
a1
a1
F
a1
F
a2
F
a1
a1
a1
F
a2
a1

20900996
20901000
20901012
20901013
20901026
20901028
20901030
20901035
20901039
20901056
20901057
20901061
20901065
20901067
20901069
20901078
20901084
20901100
20901105
20901106
20901121
20901139
20901143
20901145
20901151
20901160
20901165
20901172
20901178
20901182
20901185
20901186
20901188
20901203
20901219
20901226
20901229
20901255
20901258
20901266
20901290
20901300
20901302
20901330
20901333
20901336
20901337
20901345
20901353
20901354
20901358
20901359
20901362
20901366
20901383
20901384
20901392
20901414
20901415
20901428
20901440
20901451
20901458
20901460
20901475

Hoàng Quốc
Hồ Ngô Mạnh
Nguyễn Duy
Nguyễn Đình
Nguyễn Thanh
Nguyễn Văn
Nguyễn Võ Đình
Phan Thanh
Phạm Quang
Nguyễn Nhất
Trần Như
Đỗ Văn
Lưu Mạnh
Nguyễn Anh
Nguyễn Mạnh
Phạm Công
Tuyết Chấn
Lã Mạnh
Nguyễn Hoàng Bảo
Nguyễn Hồng
Trần Quốc
Nguyễn Văn
Phạm Hữu
Nguyễn Đỗ
Trần Triều
Bùi Duy
Võ Trần Vy
Hồ Duy
Nguyễn Duy
Nguyễn Quốc
Nguyễn Văn
Nguyễn Văn
Phan Hoàng
Huỳnh Thanh
Bùi Anh
Hồ Đăng
Lê Hoàng Đăng
Thái Minh
Tôn Thất Vinh
Võ Văn Đăng
Trịnh Vũ
Nguyễn Ngọc Trung
Nguyễn Trung
Đỗ Minh
Lê Văn
Nguyễn Trần Thảo
Trần Thị Kim
Lê Nguyễn Kỳ
Nguyễn Tùng
Nguyễn Vũ
Phan Duy
Đặng Thành
Phạm Văn
Nguyễn Văn
Huỳnh Nguyễn Hoàng
Lê Hoài
Nguyễn Phi Thảo
Nguyễn Thị Kim
Bùi Phi
Nguyễn Huỳnh Phi
Trịnh Hoàng
Ngô Hiếu
Nguyễn Tấn
Nguyễn Tuấn
Lê Phước

Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huỳnh
Huỳnh
Hùng
Hùng
Hùng
Hùng
Hùng
Hùng
Hưng
Hưng
Hưng
Hưng
Hữu
ích
Kha
Kha
Khanh
Khanh
Khánh
Khánh
Khánh
Khánh
Khánh
Khánh
Khải
Khoa
Khoa
Khoa
Khoa
Khoa
Khoa
Khuyên
Kiên
Kiên
Lai
Lan
Lan
Lan
Lâm
Lâm
Lâm
Lân
Lập
Lập
Lệnh
Linh
Linh
Linh
Loan
Long
Long
Long
Lộc
Lộc
Lộc
Lợi

100
140
120
135
160
135
115
115
120
125
180
135
80
220
140
255
95
140
135
150
95
85
175
130
50
130
195
175
100
65
215
120
165
185
110
80
215
110
330
125
120
115
90
110
150
180
140
95
100
135
170
115
170
120
95
150
170
135
345
100
100
125
340
160
120

3

110
95
100
175
240
70
115
95
120
115
50
65
50
250
160
310
115
125
140
100
140
50
115
45
95
90
160
65
110
65
140
100
150
200
125
90
235
195
310
125
50
20
95
50
60
95
100
125
120
80
160
120
140
70
90
100
100
160
270
115
85
115
285
145
140

210
235
220
310
400
205
230
210
240
240
230
200
130
470
300
565
210
265
275
250
235
135
290
175
145
220
355
240
210
130
355
220
315
385
235
170
450
305
640
250
170
135
185
160
210
275
240
220
220
215
330
235
310
190
185
250
270
295
615
215
185
240
625
305
260

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

F
F
F
a1
a2
F
F
F
F
F
F
F
F
M
a1
M
F
a1
a1
a1
F
F
a1
F
F
F
a2
F
F
F
a2
F
a1
a2
F
F
M
a1
M
a1
F
F
F
F
F
a1
F
F
F
F
a1
F
a1
F
F
a1
a1
a1
M
F
F
F
M
a1
a1

20901476
20901481
20901486
20901511
20901522
20901534
20901537
20901538
20901545
20901547
20901566
20901588
20901599
20901605
20901607
20901618
20901623
20901630
20901647
20901652
20901679
20901689
20901702
20901709
20901722
20901732
20901753
20901760
20901769
20901786
20901798
20901799
20901803
20901806
20901820
20901825
20901827
20901835
20901855
20901873
20901880
20901905
20901909
20901915
20901917
20901920
20901927
20901928
20901936
20901943
20901948
20901959
20901961
20901972
20901976
20901983
20901985
20901999
20902006
20902016
20902017
20902040
20902041
20902042
20902046

Lê Văn
Huỳnh Thanh
Nguyễn Thành
Hồ Đức
Nguyễn Văn
Nguyễn Văn
Nguyễn Trí
Trương Văn
Dương Văn
Hoàng Quang
Nguyễn Lê Thế
Trần Văn
Lê Duy
Bùi Thanh
Đặng Hải
Ngô Hoàng
Nguyễn Kiều
Nguyễn Xuân
Vũ Trung
Đồng Thị
Bùi Thanh
Huỳnh Hiếu
Phạm Hữu
Trịnh Hữu
Lê Quang
Phan Thanh
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Phúc
Trần Trọng
Nguyễn Đức
Lê Đỗ Đình
Lê Phước
Lê Văn
Mai Hữu
Trần Vạn
Thái Duy
Võ Phước
Mai Quang
Lương Văn
Lưu Minh
Phạm Trường
Ngô Xuân
Nguyễn Tấn
Tất Hoàng
Trần Tấn
Võ Thanh
Nguyễn Huỳnh
Lê Văn
Lê Đức
Nguyễn Nhật Thanh
Nguyễn Thanh
Trương Nguyên
Nguyễn Minh
Nguyễn Duy
Nguyễn Quang
Phạm Lê Hoàng
Trần Thanh
Huỳnh Thanh
Mai Thái Thiên
Nguyễn Sử Phương
Nguyễn Tường Hoàng
Lê Doãn
Lê Hồng
Lê Minh
Nguyễn Đại Đức

Lợi
Luân
Luân
Lưu

Mẩn
Mẫn
Mẫn
Minh
Minh
Minh
Minh
Mỹ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nga
Nghi
Nghĩa
Nghĩa
Nghĩa
Ngọc
Ngọc
Nguyên
Nguyên
Nguyên
Nhã
Nhân
Nhân
Nhân
Nhân
Nhân
Nhất
Nhẫn
Nhật
Nhơn
Nhựt
Niên
Phát
Phát
Phát
Phát
Phát
Phi
Phít
Phong
Phong
Phong
Phong
Phố
Phú
Phú
Phú
Phú
Phúc
Phúc
Phúc
Phúc
Phương
Phương
Phương
Phương

145
170
90
120
120
130
190
130
120
80
145
90
190
165
125
215
110
370
120
115
140
115
185
185
125
90
185
85
60
140
180
230
95
200
150
160
190
180
100
165
120
185
100
125
140
140
160
145
140
165
180
145
130
245
120
270
110
320
220
200
185
90
145
120
135

4

110
240
95
220
35
95
170
195
95
210
140
65
285
170
95
300
100
385
45
100
130
35
190
145
160
90
80
80
50
130
195
325
70
235
260
170
110
250
70
140
130
125
80
190
115
115
165
140
130
145
110
160
90
195
80
285
165
395
225
175
225
25
195
165
115

255
410
185
340
155
225
360
325
215
290
285
155
475
335
220
515
210
755
165
215
270
150
375
330
285
180
265
165
110
270
375
555
165
435
410
330
300
430
170
305
250
310
180
315
255
255
325
285
270
310
290
305
220
440
200
555
275
715
445
375
410
115
340
285
250

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

a1
a2
F
a1
F
F
a2
a1
F
a1
a1
F
M
a1
F
M
F
M
F
F
a1
F
a2
a1
a1
F
a1
F
F
a1
a2
M
F
a2
a2
a1
a1
a2
F
a1
a1
a1
F
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
F
a2
F
M
a1
M
a2
a2
a2
F
a1
a1
a1

20902052
20902054
20902059
20902063
20902067
20902087
20902089
20902096
20902099
20902104
20902114
20902129
20902139
20902149
20902156
20902158
20902163
20902170
20902188
20902192
20902196
20902202
20902215
20902223
20902236
20902242
20902255
20902256
20902267
20902276
20902284
20902289
20902290
20902301
20902308
20902324
20902325
20902326
20902331
20902333
20902357
20902363
20902373
20902386
20902404
20902419
20902421
20902433
20902445
20902447
20902449
20902452
20902460
20902469
20902480
20902486
20902489
20902491
20902494
20902495
20902506
20902516
20902528
20902537
20902541

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thị Ngọc
Trần Trọng
Hồ Thiên
Nguyễn Duy
Cao Nhật
Đặng Vũ
Lê Cảnh Nhật
Ngô Văn
Nguyễn Minh
Phạm Thanh
Kiều Công
Nguyễn Nam
Trần Dương Hồng
Trương Thường
Đỗ Minh
Diệp Kinh
Trần Minh
Ngô Tôn
Trần Hữu
Nguyễn Đức
Trương Quang
Nguyễn Phạm Vĩnh
Lê Quốc
Trần Hữu
Hoàng Bá
Đinh Công
Lê Văn
Lê Đình Trường
Nguyễn Minh
Nguyễn Trọng
Phạm Huy
Phạm Thanh
Vũ Khắc Nguyên
Lã Phú
Phạm Đức
Phạm Đức
Trần Anh
Đào Thiện
Đinh Thái
Trần Bảo
Đặng Đình
Ngô Sanh
Thái Minh
Nguyễn Duy
Ung Nhật
Vũ Văn
Nguyễn Đào Công
Tăng Quốc
Trà Hồng
Trần Văn
Vũ Văn
Hoàng Đức
Nguyễn Mậu
Trần Duy
Trần Văn
Trương Vĩnh
Vũ Hiệp
Dương Triều
Hoàng Thị
Trần Phương
Lưu Cẩn
Nguyễn Phước
Đào Đức
Lâm Trường

Phương
Phương
Phương
Phước
Phước
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quân
Quân
Quân
Quân
Qui
Quốc
Quốc
Quyền
Quynh
Quý
Quý
San
Sang
Sang
Sao


Sơn
Sơn
Sơn
Sơn
Sơn
Sơn
Tài
Tài
Tài
Tài
Tâm
Tâm
Tâm
Tân
Tân
Tân
Thanh
Thanh
Thanh
Thái
Thái
Thái
Thái
Thái
Thành
Thành
Thành
Thành
Thành
Thành
Thảo
Thảo
Thảo
Thạch
Thạnh
Thắng
Thắng

95
140
135
190
100
170
145
220
115
190
125
190
145
145
150
160
185
115
280
75
150
120
215
180
110
95
85
135
150
150
120
70
115
195
130
160
185
185
80
110
115
185
255
95
120
195
140
120
275
135
130
145
120
130
95
160
120
115
160
145
180
215
145
120
115

5

160
175
145
270
85
140
175
265
95
150
115
190
195
160
240
140
260
115
355
35
305
65
325
190
130
80
110
190
180
190
110
150
95
95
170
80
145
140
140
65
115
70
195
130
115
200
70
140
335
60
165
15
125
90
110
85
110
65
150
100
210
235
125
85
50

255
315
280
460
185
310
320
485
210
340
240
380
340
305
390
300
445
230
635
110
455
185
540
370
240
175
195
325
330
340
230
220
210
290
300
240
330
325
220
175
230
255
450
225
235
395
210
260
610
195
295
160
245
220
205
245
230
180
310
245
390
450
270
205
165

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

a1
a1
a1
M
F
a1
a1
M
F
a1
F
a2
a1
a1
a2
a1
a2
F
M
F
M
F
M
a2
F
F
F
a1
a1
a1
F
F
F
a1
a1
F
a1
a1
F
F
F
a1
M
F
F
a2
F
a1
M
F
a1
F
F
F
F
F
F
F
a1
F
a2
M
a1
F
F

20902543 20902544 20902552 20902553 20902566 20902578 20902579 20902591 20902620 20902626 20902633 20902641 20902654 20902657 20902668 20902677 20902680 20902700 20902710 20902718 20902721 20902755 20902760 20902785 20902795 20902798 20902805 20902813 20902816 20902827 20902833 20902834 20902843 20902848 20902866 20902872 20902895 20902906 20902909 20902914 20902928 20902934 20902939 20902948 20902949 20902955 20902966 20902971 20903000 20903009 20903021 20903033 20903041 20903044 20903054 20903060 20903066 20903067 20903077 20903078 20903087 20903093 20903103 20903115 20903118 Lê Đức Mai Anh Nguyễn Viết Nguyễn Xuân Ngô Văn Phan Phạm Nhật Nguyễn Phúc Nguyễn Ngọc Nguyễn Vĩnh Võ Quan Nguyễn Đức Phạm Đoàn Lưu Ngọc Đoàn Công Nguyễn Quang Phạm Minh Vũ Thị Thu Vũ Anh Lê Ngọc Phạm Minh Nguyễn Văn Phạm Hoàng Nguyễn Hữu Phạm Thành Trần Trọng Thạch Cảnh Huỳnh Minh Lê Đức Phan Minh Phạm Trọng Phạm Trường Phạm Khương Nguyễn Văn Nguyễn Thị Thu Trần Quốc Phan Châu Nguyễn Thanh Hà Lê Hoài Cao Hữu Nguyễn Hữu Nguyễn Viết Đức Trần Nguyễn Công Phan Phương Đỗ Văn Đỗ Việt Lê Chí Phạm Minh Trần Minh Vũ Văn Tiến Trần Thị Thanh Lê Phạm Tấn Mạch Quang Phạm Nguyễn Xuân Nguyễn Thanh Cao Đỗ Nam Cao Huỳnh Anh Hoàng Anh Hoàng Anh Lê Khắc Lưu Minh Nguyễn Hoàng Nguyễn Thanh Nguyễn Việt Thắng Thắng Thắng Thắng Thế Thiên Thiên Thiện Thịnh Thịnh Thịnh Thọ Thông Thống Thuận Thuận Thuận Thủy Thư Thường Thường Tiến Tiến Tín Tín Tín Tỉnh Toàn Toàn Toàn Toàn Toàn Toản Tòng Trang Trang Tri Triều Trinh Trí Trí Trí Trí Trình Trình Trọng Trung Trung Trung Trung Trung Trúc Trường Trường Trường Tuân Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn 125 140 145 75 100 195 100 150 175 215 115 170 80 110 145 210 95 85 135 100 95 120 145 140 175 185 100 140 215 220 140 100 420 80 150 110 110 135 135 360 190 170 215 130 100 115 130 280 100 150 185 125 125 130 115 130 135 95 125 110 95 130 135 115 175 6 130 230 65 85 120 90 70 215 145 160 195 110 60 60 110 225 145 80 195 95 65 110 175 120 130 160 85 95 250 220 180 90 340 95 100 70 20 60 130 435 130 145 290 95 120 110 25 175 95 95 180 120 80 100 85 50 175 120 100 100 90 130 165 125 195 255 370 210 160 220 285 170 365 320 375 310 280 140 170 255 435 240 165 330 195 160 230 320 260 305 345 185 235 465 440 320 190 760 175 250 180 130 195 265 795 320 315 505 225 220 225 155 455 195 245 365 245 205 230 200 180 310 215 225 210 185 260 300 240 370 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 a2 F F F a1 F a2 a1 a2 a1 a1 F F a1 a2 F F a1 F F F a1 a1 a1 a1 F F M a2 a1 F M F a1 F F F a1 M a1 a1 M F F F F M F F a2 F F F F F a1 F F F F a1 a1 F a2 .

20903126 20903127 20903130 20903135 20903139 20903143 20903172 20903173 20903194 20903198 20903206 20903222 20903228 20903231 20903242 20903243 20903247 20903252 20903261 20903266 20903286 20903288 20903293 20903299 20903300 20903312 20903319 20903337 20903343 20903348 20903353 20903357 20903358 20903370 20903371 20903372 20903373 20903378 20903394 20903411 20903418 20903422 30900034 30900043 30900098 30900099 30900172 30900190 30900201 30900223 30900238 30900240 30900243 30900296 30900316 30900341 30900346 30900358 30900360 30900405 30900422 30900425 30900454 30900456 30900497 Trần Anh Trần Đức Trần Ngọc Trương Anh Vũ Nguyễn Ngọc Nguyễn Thanh Phan Lê Mai Thế Nguyễn Thanh Phạm Minh Bùi Đăng Trần Lệ Le Quoc Nguyễn Công Phan Nguyễn Minh Trương Minh Khánh Nguyễn Thị Thùy Lê Văn Dương Tuấn Đinh Đức Huỳnh Đức Lê Văn Nguyễn Quang Nguyễn Quang Trần Thế Trần Tuấn Hồ Hoàng Lê Hoàng Ngô Phạm Hoàng Nguyễn Lê Tuấn Nguyễn Tuấn Nguyễn Văn Trần Lê Trần Nguyên Trần Phi Triệu Thạch Vũ Trần Nguyên Nguyễn Phạm Đắc Trịnh Bảo Đỗ Thị Hoàng Nguyễn Huỳnh Dương Trần Thế Dương Tuấn Trần Tuấn Trần Vũ Hoàng Dương Văn Trần Phước Bùi Sỹ Phạm Ngọc Phạm Đình Bùi Văn Ngô Viết Lê Minh Nguyễn Trọng Trình Công Lê Văn Nguyễn Minh Hồ Quốc Nguyễn Ngọc Trần Ngọc Trần Tiến Phạm Văn Tiêu Viết La Thành Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuệ Tú Tú Tùng Tùng Tùng Tự Uyên Van Văn Văn Văn Vân Viên Việt Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh Vĩ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vượng Xuyên Yến ý An Anh Anh Anh Bình Bình Cao Châu Chiến Chiểu Chinh Cường Cường Danh Dân Diệu Dỉnh Duy Duy Duy Dũng Dũng Đáo 130 115 145 120 175 170 90 140 85 145 120 145 70 255 120 85 190 125 175 130 180 135 170 90 125 125 315 190 260 245 150 190 125 215 180 165 165 215 165 145 170 135 85 110 85 325 120 165 180 150 75 120 95 210 200 100 55 110 150 150 220 135 125 100 90 7 145 80 125 110 80 130 140 80 120 90 160 215 180 285 70 160 145 170 270 110 165 140 160 25 50 190 175 265 85 250 140 100 160 210 260 125 95 215 190 240 85 140 110 120 70 380 85 235 140 170 70 100 95 150 190 120 60 80 100 120 180 80 115 80 165 275 195 270 230 255 300 230 220 205 235 280 360 250 540 190 245 335 295 445 240 345 275 330 115 175 315 490 455 345 495 290 290 285 425 440 290 260 430 355 385 255 275 195 230 155 705 205 400 320 320 145 220 190 360 390 220 115 190 250 270 400 215 240 180 255 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F a1 F a1 a1 F F F F a1 a2 a1 M F F a1 a1 a2 F a1 a1 a1 F F a1 M M a1 M a1 a1 a1 a2 a2 a1 a1 a2 a2 a2 a1 a1 F F F M F a2 a1 a1 F F F a2 a2 F F F a1 a1 a2 F F F a1 .

30900508 30900598 30900605 30900614 30900618 30900691 30900699 30900728 30900731 30900780 30900784 30900785 30900838 30900867 30900874 30900893 30900906 30900927 30900948 30900966 30900971 30900991 30900992 30901062 30901076 30901087 30901107 30901111 30901123 30901132 30901180 30901181 30901187 30901189 30901201 30901204 30901213 30901224 30901243 30901293 30901297 30901325 30901390 30901402 30901404 30901426 30901447 30901449 30901499 30901510 30901579 30901643 30901648 30901672 30901712 30901727 30901729 30901736 30901743 30901797 30901834 30901842 30901847 30901899 30901906 Đỗ Văn Lê Duy Nguyễn Đức Đặng Minh Đỗ Duy Vũ Trường Dương Hồng Lê Ngọc Ngô Ngọc Âu Tấn Ngô Thanh Nguyễn Phước Bành Liệt Lê Ngọc Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Phi Khải Lê Đình Nguyễn Tiến Huỳnh Hữu Trần Thái Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Chu Đức Hồ Huy Nguyễn Việt Bùi Trọng Nguyễn Mạnh Nguyễn Thanh Trương Ngọc Nguyễn Văn Nguyễn Quốc Nguyễn Quốc Nguyễn Vũ Quốc Phạm Công Dương Hiển Lê Đình Dương Duy Hà Nhật Đình Nguyễn Hữu Lê Thái Lê Đức Hoàng Thanh Nguyễn Hùng Phạm Thái Ngọc Trần Ngọc Nguyễn Hoàng Huỳnh Tấn Mai Bá Huỳnh Tấn Trần Đức Phạm Lê Trần Thanh Hồ Sỹ Lê Huỳnh Mai Văn Nguyễn Kiều Bảo Nguyễn Thái Võ Minh Lâm Bảo Huỳnh Lê Thành Lê Nguyễn Minh Phan Đắc Minh Trần Minh Nguyễn Đình Nguyễn Hữu Đạo Đông Độ Đức Đức Giang Hà Hải Hải Hậu Hậu Hậu Hiền Hiệp Hiệp Hoàn Hoàng Hoàng Hóa Học Hồng Huệ Huy Hùng Hùng Hưng Hưng Hưng Hưng Hướng Khánh Khánh Khánh Khánh Khả Khải Khắc Khoa Khoa Khương Kiên Kỳ Linh Linh Linh Long Lộc Lộc Luật Lượng Minh Nam Năm Ngân Nghị Ngọc Ngọc Ngọc Nguyên Nhân Nhật Nhật Nhật Pháp Phát 185 140 95 150 260 220 210 90 120 135 230 120 100 130 140 85 115 320 120 200 130 125 175 165 90 135 195 90 140 120 115 65 135 180 125 190 90 100 185 95 150 160 150 125 75 245 180 120 125 115 100 135 150 115 160 290 140 170 145 130 145 135 145 135 95 8 150 30 115 140 280 170 165 110 115 80 160 100 85 95 140 110 100 320 160 210 175 130 120 90 125 85 340 100 130 30 180 70 120 195 140 140 115 95 85 170 170 110 85 125 100 260 165 100 85 140 35 170 95 70 15 450 150 255 30 160 125 170 90 80 70 335 170 210 290 540 390 375 200 235 215 390 220 185 225 280 195 215 640 280 410 305 255 295 255 215 220 535 190 270 150 295 135 255 375 265 330 205 195 270 265 320 270 235 250 175 505 345 220 210 255 135 305 245 185 175 740 290 425 175 290 270 305 235 215 165 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F F a1 M a2 a2 F F F a2 F F F a1 F F M a1 a2 a1 a1 a1 a1 F F M F a1 F a1 F a1 a2 a1 a1 F F a1 a1 a1 a1 F a1 F M a1 F F a1 F a1 F F F M a1 a2 F a1 a1 a1 F F F .

30901929 30901967 30902014 30902024 30902055 30902107 30902132 30902142 30902183 30902213 30902235 30902239 30902257 30902259 30902281 30902296 30902304 30902312 30902328 30902359 30902383 30902402 30902426 30902429 30902430 30902442 30902467 30902527 30902539 30902546 30902572 30902583 30902587 30902613 30902667 30902678 30902769 30902780 30902808 30902811 30902819 30902829 30902844 30902881 30902892 30902922 30902938 30902961 30902978 30903026 30903050 30903063 30903081 30903094 30903106 30903116 30903128 30903152 30903153 30903187 30903202 30903223 30903224 30903259 30903267 Nguyễn Việt Đặng Ngọc Nguyễn Quang Nguyễn Minh Nguyễn Xuân Nguyễn Ngọc Nguyễn Hải Nguyễn Quốc Trần Văn Vũ Như Trà Thanh Trần Văn Nguyễn Đức Bùi Quốc Nguyễn Thanh Trần Bảo Nguyễn Công Lê Văn Trần Hồng Trần Mạnh Phạm Ngọc Ngô Bá Thái Ngọc Huỳnh Văn Lâm Minh Nguyễn Quốc Nguyễn Đức Lê Văn Hồng Nguyên Nguyễn Minh Nguyễn Quang Vũ Văn Huỳnh Đoàn Lê Yên Dương Minh Nguyễn Thành Trương Văn Lê Chánh Nguyễn Thị Đậu Trọng Lê Văn Phan Văn Trần Quốc Nguyễn Hồ Ngọc Phạm Thị Huyền Huỳnh Minh Tô Minh Cao Hoài Nguyễn Chánh Lê Văn Nguyễn Tấn Trần Ngọc Hồ Xuân Mai Văn Nguyễn Hồng Nguyễn Thanh Trần Minh Trần Văn Đan Thị Thanh Hoàng Duy Nguyễn Thiện Trần Công Nguyễn Thái Phạm Nguyễn Tường Đinh Hùng Phít Phú Phúc Phụng Phương Quang Quân Quân Quyết Quỳnh Sang Sang Sĩ Sơn Sơn Sơn Tám Tài Tài Tâm Tân Thanh Thao Thái Thái Thái Thành Thạnh Thắng Thắng Thi Thiết Thiện Thịnh Thuận Thuận Tiền Tín Toán Toàn Toàn Toàn Toản Trâm Trân Trí Trí Trung Trung Trúc Trường Tuân Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuyến Tuyền Tùng Tùng Uẩn Uy Vi Việt 160 140 195 165 280 170 145 135 160 125 150 150 180 135 120 80 125 180 180 165 180 135 160 100 120 220 65 80 195 110 150 160 130 145 180 120 90 145 175 115 150 90 95 145 130 130 190 100 110 170 120 165 90 115 140 180 175 130 120 190 145 100 145 230 140 9 95 35 215 120 240 120 120 165 115 145 100 115 190 95 65 90 85 115 115 130 95 120 90 125 160 95 115 90 220 70 70 70 65 150 110 110 85 150 200 80 175 150 70 100 100 150 100 90 40 165 90 200 90 115 130 125 165 190 165 120 190 170 90 335 150 255 175 410 285 520 290 265 300 275 270 250 265 370 230 185 170 210 295 295 295 275 255 250 225 280 315 180 170 415 180 220 230 195 295 290 230 175 295 375 195 325 240 165 245 230 280 290 190 150 335 210 365 180 230 270 305 340 320 285 310 335 270 235 565 290 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F a2 a1 M a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a2 F F F F a1 a1 a1 a1 a1 a1 F a1 a1 F F a2 F F F F a1 a1 F F a1 a2 F a1 F F F F a1 a1 F F a1 F a2 F F a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 F M a1 .

30903268 30903310 30903324 30903347 30903355 30903364 30903374 30903389 30903417 30903420 40900001 40900004 40900011 40900017 40900022 40900029 40900033 40900048 40900049 40900053 40900076 40900079 40900093 40900097 40900100 40900107 40900108 40900111 40900126 40900139 40900147 40900149 40900156 40900159 40900163 40900168 40900169 40900180 40900183 40900188 40900194 40900206 40900207 40900209 40900216 40900225 40900257 40900265 40900268 40900271 40900282 40900285 40900291 40900300 40900301 40900304 40900309 40900310 40900313 40900320 40900327 40900329 40900330 40900332 40900334 Lâm Hoàng Quốc Tôn Long Ngô Quốc Ngô Lương Nguyễn Quốc Phạm Tuấn Trương Tấn Nguyễn Minh Đỗ Thị Hoàng Nguyễn Thị Thúy Đỗ Tấn Bùi Việt Lương Vĩnh Nguyễn Đức Thái Nguyễn Thế Phan Hoàng Trần Hữu Đoàn Tuấn Hoàng Tuấn Lê Đức Nguyễn Tuấn Nguyễn Việt Trần Thế Trần Tuấn Trương Hoàng Tuấn Vũ Tuấn Vũ Văn Lê Quang Nguyễn Xuân Nguyễn Đức Tôn Thất Duy Trần Vương Hg Quốc Cao Quang Nguyễn Duy Lê Văn Nguyễn Sóng Bùi Minh Ngô Ngọc Nguyễn Quốc Phạm Thái Vũ Thanh Nguyễn Nguyễn Phúc Long Nguyễn Quang Lê Văn Tống Lê Minh Nguyễn Trung Trịnh Đình Nguyễn Hoàng Trần Hoàng Lương Tuấn Huỳnh Ngọc Bảo Đặng Duy Lương Tú Mai Ngọc Nguyễn Chí Nguyễn Hữu Nguyễn Mạnh Nguyễn Quốc Phan Trịnh Thế Võ Trần Trần Xuân Huỳnh Công Ngô Thanh Việt Vinh Võ Vũ Vũ Vũ Vũ Vương Yến Yến A An An An An An An Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh ánh Bách Bảo Bảo Bảo Bắc Bằng Bé Biển Bích Bình Bình Bình Bình Cầu Cẩn Chánh Châu Châu Chính Chung Chương Chương Cơ Cương Cường Cường Cường Cường Cường Cường Cường Cường Cường Cường Cử Danh Danh 170 110 120 100 130 130 140 125 115 160 125 120 100 145 150 170 125 250 100 165 150 340 160 125 170 130 85 150 145 135 170 150 185 75 95 120 115 140 160 165 95 130 175 230 115 140 130 140 275 120 150 165 150 140 150 170 165 260 135 135 160 145 145 145 115 10 85 115 110 80 140 45 115 50 115 85 160 110 95 180 115 180 100 250 90 165 110 370 165 85 120 115 90 195 140 110 195 160 180 65 80 180 235 190 95 165 85 110 120 270 165 215 110 140 265 120 175 165 145 65 150 380 125 340 100 160 235 85 80 150 70 255 225 230 180 270 175 255 175 230 245 285 230 195 325 265 350 225 500 190 330 260 710 325 210 290 245 175 345 285 245 365 310 365 140 175 300 350 330 255 330 180 240 295 500 280 355 240 280 540 240 325 330 295 205 300 550 290 600 235 295 395 230 225 295 185 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F F F a1 F a1 F F F a1 F F a1 a1 a2 F M F a1 a1 M a1 F a1 F F a1 a1 F a2 a1 a2 F F a1 a2 a1 a1 a1 F F a1 M a1 a2 F a1 M F a1 a1 a1 F a1 M a1 M F a1 a2 F F a1 F .

40900340 40900348 40900363 40900372 40900373 40900376 40900382 40900388 40900391 40900396 40900401 40900407 40900411 40900416 40900423 40900436 40900439 40900444 40900446 40900460 40900466 40900473 40900474 40900476 40900490 40900491 40900505 40900511 40900517 40900519 40900520 40900525 40900531 40900538 40900542 40900545 40900554 40900571 40900575 40900579 40900603 40900611 40900612 40900616 40900619 40900620 40900626 40900628 40900632 40900634 40900639 40900640 40900642 40900645 40900651 40900652 40900660 40900670 40900681 40900682 40900689 40900698 40900700 40900702 40900722 Phạm Mai Hữu Trần Văn Nguyễn Đình Đặng Văn Đinh Ngọc Hoàng Võ Đức Huỳnh Lê Lê Đình Lê Tấn Ngô Nguyễn Anh Nguyễn Hoàng Nguyễn Quang Phan Khánh Phạm Viết Trần Nhật Bùi Văn Huỳnh Văn Trí Nguyễn Đức Nguyễn Mạnh Trần Anh Vũ Bá Nguyễn Hải Nguyễn Hải Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Nguyễn Bá Nguyễn Tấn Nguyễn Hoàng Dương Hữu Đoàn Quốc Đỗ Minh Lê Quốc Nguyễn Công Nguyễn Văn Bốn Phạm Thành Trần Hữu Ngô Hải Nguyễn Sơn Võ Thế Võ Thượng Mai Văn Dương Lập Đàm Minh Đinh Công Đỗ Minh Đỗ Nguyễn Tấn Lê Duy Lê Minh Lê Ngọc Lê Tiến Nguyễn Hoài Nguyễn Hồng Nguyễn Hữu Nguyễn Minh Phan Thế Phạm Hoài Võ Ngọc Lê Hòang Trần Hồng Trần Minh Võ Trường Nhâm Lập Hoàng Việt Lê Sơn Đinh Thế Danh Dần Duân Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Dũng Dũng Dũng Dũng Dũng Dũng Dương Dương Dương Dứt Dự Đại Đạo Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đăng Điền Điệp Đỉnh Đồng Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức Giang Giang Giang Giang Hanh Hà Hà Hải 185 185 130 210 185 135 240 145 115 120 125 100 195 210 145 110 145 140 70 135 185 80 110 135 130 250 210 130 150 145 215 160 160 120 110 125 150 190 95 150 130 145 115 330 115 140 220 165 145 90 275 150 95 310 110 175 215 90 170 125 195 120 130 185 150 11 150 170 110 230 210 250 310 165 115 45 85 145 215 180 40 110 170 100 100 180 120 110 130 90 140 280 100 100 95 125 215 175 140 70 255 120 150 225 125 190 100 200 170 365 95 110 360 250 125 130 300 110 80 305 95 95 145 95 170 70 260 80 195 265 90 335 355 240 440 395 385 550 310 230 165 210 245 410 390 185 220 315 240 170 315 305 190 240 225 270 530 310 230 245 270 430 335 300 190 365 245 300 415 220 340 230 345 285 695 210 250 580 415 270 220 575 260 175 615 205 270 360 185 340 195 455 200 325 450 240 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 a2 F a2 a2 a2 M a1 F F F F a2 a2 F F a1 F F a1 a1 F F F a1 M a1 F F a1 a2 a1 a1 F a2 F a1 a2 F a1 F a1 a1 M F a1 M a2 a1 F M a1 F M F a1 a2 F a1 F M F a1 M F .

40900725 40900727 40900735 40900736 40900739 40900742 40900745 40900748 40900751 40900754 40900768 40900786 40900790 40900797 40900800 40900802 40900806 40900815 40900822 40900824 40900834 40900845 40900853 40900863 40900872 40900875 40900881 40900886 40900892 40900899 40900902 40900912 40900917 40900922 40900924 40900930 40900934 40900935 40900942 40900943 40900944 40900954 40900962 40900963 40900976 40900984 40900986 40900988 40900995 40901004 40901009 40901017 40901018 40901021 40901031 40901034 40901036 40901042 40901045 40901068 40901075 40901082 40901088 40901101 40901112 Hồ Đắc Lê Hồng Nguyễn Văn Nguyễn Văn Hoàng Phạm Thế Trần Ngọc Trần Trương Thanh Viên Hoàng Vũ Hoàng Nguyễn Chí Nguyễn Trọng Nguyễn Trần Trọng Hồ Dương Lâm Thanh Lê Trọng Lê Trung Mai Phước Chí Nguyễn Minh Nông Văn Phạm Chí Trương Minh Ngô Văn Nguyễn Tấn Gia Đinh Quốc Nguyễn Tấn Phan Hào Võ Văn Lưu Đức Lưu Quốc Đàm Quang Đinh Anh Ngô Minh Nguyễn Đức Nguyễn Minh Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Nguyễn Vũ Minh Phạm Cao Trần Trương Trương Cảnh Trương Duy Nguyễn Trương Diên Trương Đình Huỳnh Quốc Duy Vi Nguyễn Văn Trần Đức Điền Quốc Huỳnh Thảo Nguyễn Nguyễn Hoàng Nguyễn Hoàng Nguyễn Khắc Ô Nhựt Phan Nhật Phan Thế Phạm Quốc Trần Nhật Nguyễn Hữu Nguyễn Việt Trần Quốc Cao Văn Lê Đình Nguyễn Thái Hải Hải Hải Hải Hải Hải Hải Hải Hải Hảo Hạnh Hậu Hiến Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiền Hiển Hiệp Hiệp Hiệp Hiệp Hoài Hoàn Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hòa Hòa Hòa Hội Huấn Huấn Huấn Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huy Hùng Hùng Hùng Hưng Hưng Hưng 295 180 145 115 180 135 185 150 145 160 170 145 120 130 135 210 140 145 190 135 145 160 140 165 165 115 65 165 125 120 140 130 150 140 200 125 135 110 120 150 185 135 240 145 185 135 140 135 95 370 140 140 195 140 175 245 180 145 135 165 255 135 145 210 135 12 290 280 160 140 320 85 180 195 100 85 165 150 100 160 70 160 125 120 40 200 45 160 140 140 195 90 65 180 165 115 130 110 140 70 235 140 210 100 80 140 195 150 195 95 115 115 130 130 130 355 80 165 255 160 200 225 100 50 70 170 235 195 140 195 130 585 460 305 255 500 220 365 345 245 245 335 295 220 290 205 370 265 265 230 335 190 320 280 305 360 205 130 345 290 235 270 240 290 210 435 265 345 210 200 290 380 285 435 240 300 250 270 265 225 725 220 305 450 300 375 470 280 195 205 335 490 330 285 405 265 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> M M a1 a1 M F a2 a1 F F a1 a1 F a1 F a2 a1 a1 F a1 F a1 a1 a1 a2 F F a1 a1 F a1 F a1 F a2 a1 a1 F F a1 a2 a1 a2 F a1 a1 a1 a1 F M F a1 M a1 a2 M a1 F F a1 M a1 a1 a2 a1 .

40901138 40901144 40901146 40901147 40901154 40901156 40901162 40901175 40901176 40901179 40901184 40901191 40901194 40901207 40901216 40901233 40901234 40901238 40901239 40901240 40901245 40901248 40901253 40901254 40901257 40901263 40901264 40901268 40901271 40901272 40901289 40901301 40901305 40901311 40901313 40901319 40901322 40901338 40901340 40901344 40901347 40901352 40901361 40901364 40901365 40901369 40901375 40901379 40901387 40901389 40901397 40901400 40901406 40901407 40901413 40901416 40901425 40901427 40901434 40901435 40901441 40901452 40901457 40901461 40901462 Dương Văn Trần Văn Nguyễn Kinh Nguyễn Tùng Hồng Đỗ Gia Nguyễn Đức Nguyễn Lý Duy Lê Văn Lưu Thiên Nguyễn Lê Quốc Nguyễn Trần Hoàng Phạm Hữu Trần Lê Phan Đình Huỳnh Nhật Lê Văn Mai Tấn Nguyễn Đăng Nguyễn Đăng Nguyễn Đăng Nguyễn Tấn Nguyễn Tiến Phạm Toàn Tạ Hoàng Đăng Tôn Thất Anh Trần Văn Triệu Đăng Vũ Nguyễn Đăng Đặng Đức Huỳnh Quang Mai Đăng Nguyễn Trung Trần Đức Đỗ Anh Lê Tuấn Huỳnh Ngọc Nguyễn Ngọc Trương Lê Nguyễn Đức Kim Ngọc Nguyễn Anh Nguyễn Thanh Nguyễn Trường Nguyễn Văn Đoàn Quốc Võ Chí Đào Ơ Đặng Trường Lê Văn Nguyễn Hoàng Nhật Nguyễn Tử Phan Nhật Trần Phước Trần Quang Đoàn Ng Thị Thanh Cao Hoàng Mai Thành Nguyễn Hoàng Phùng Sơn Hải Thái Quang Bảo Võ Kỳ Ngô Hoàng Nguyễn Phước Phan Phan Gia Hữu Kết Kha Kha Khang Khang Khanh Khánh Khánh Khánh Khánh Khánh Khánh Khải Khiết Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khỏe Khôi Khuyên Kiên Kiên Kiệt Kiệt Kim Kính Lang Lãm Lâm Lâm Lâm Lập Lên Lễ Liêm Lin Linh Linh Linh Linh Linh Linh Linh Loan Long Long Long Long Long Long Lộc Lộc Lộc Lộc 90 115 185 160 380 95 100 150 130 100 175 150 200 210 160 260 215 160 170 280 210 310 240 125 170 110 215 180 135 190 240 175 295 170 110 145 135 195 140 430 100 125 150 90 245 175 125 160 115 110 95 145 175 130 75 365 140 125 190 130 180 245 100 135 280 13 195 40 170 85 400 90 100 230 180 145 170 70 230 210 115 360 355 140 125 305 270 340 290 160 125 100 190 370 125 230 265 165 380 115 100 145 110 125 120 425 65 50 150 110 225 225 70 140 60 190 90 110 145 175 95 400 140 225 120 180 220 200 120 120 385 285 155 355 245 780 185 200 380 310 245 345 220 430 420 275 620 570 300 295 585 480 650 530 285 295 210 405 550 260 420 505 340 675 285 210 290 245 320 260 855 165 175 300 200 470 400 195 300 175 300 185 255 320 305 170 765 280 350 310 310 400 445 220 255 665 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F a2 F M F F a2 a1 F a1 F a2 a2 a1 M M a1 a1 M M M M a1 a1 F a2 M a1 a2 M a1 M a1 F a1 F a1 a1 M F F a1 F M a2 F a1 F a1 F a1 a1 a1 F M a1 a2 a1 a1 a2 a2 F a1 M .

40901463 40901472 40901473 40901477 40901485 40901501 40901503 40901506 40901514 40901518 40901520 40901530 40901531 40901533 40901535 40901543 40901544 40901546 40901552 40901556 40901559 40901561 40901563 40901567 40901569 40901570 40901575 40901578 40901580 40901581 40901590 40901606 40901608 40901613 40901683 40901685 40901690 40901695 40901698 40901700 40901706 40901708 40901718 40901728 40901733 40901737 40901738 40901746 40901747 40901750 40901767 40901770 40901772 40901779 40901783 40901784 40901793 40901800 40901804 40901805 40901809 40901817 40901823 40901824 40901828 Phan Trần Vĩnh Cao Đức Châu Vĩnh Nguyễn Thành Nguyễn Thành Trương Hoài Dương Ngọc Nguyễn Công Nguyễn Trường Võ Tấn Dương Thiên Ngô Cự Nguyễn Tiến Trần Thế Hồ Minh Chúng Đức Dương Tiến Đặng Quang Lê Hoàng Đức Ngô Hoàng Nhật Nguyễn Công Nguyễn Duy Nguyễn Hoàng Nguyễn Ngọc Nguyễn Phạm Nhất T Nguyễn Quang Nguyễn Tường Phan Vũ Phạm Ngọc Phạm Ngọc Võ Tuấn Dương Thanh Hoàng Thanh Lê Hoài Nguyễn Tấn Đặng Trung Lê Trọng Nguyễn Hữu Hoàng Nguyễn Trọng Nguyễn Trung Trần Hiếu Trần Trung Lê Bảo Nguyễn Tài Bá Phạm Xuân Võ Trần Trần Trung Lê Công Lê Đình Lê Thành Tôn Thất Cao Trương Trung Võ Xuân Nguyễn Thanh Dương Đặng Dương Đức Đinh Thanh Lê Thanh Lưu Hoài Lưu Trọng Nguyễn Hiện Nguyễn Văn Võ Thành Nguyễn Khắc Thanh Võ Thành Lộc Lợi Lợi Lợi Luân Luật Luôn Lương Lưu Lực Lý Mạnh Mạnh Mạnh Mẫn Minh Minh Minh Minh Minh Minh Minh Minh Minh Minh Minh Minh Minh Minh Minh Minh Nam Nam Nam Nghiêu Nghĩa Nghĩa Nghĩa Nghĩa Nghĩa Nghĩa Nghĩa Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngôn Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nhàn Nhã Nhã Nhân Nhân Nhân Nhân Nhân Nhân Nhân Nhất Nhẫn 165 125 260 140 120 190 165 95 135 150 160 165 200 115 160 100 100 215 135 310 165 270 240 140 315 135 175 130 190 220 170 115 175 210 200 110 170 90 170 85 200 110 130 145 140 150 125 190 150 170 165 165 140 130 130 165 220 195 80 180 135 180 240 160 160 14 175 130 225 65 120 160 225 80 120 175 110 110 250 160 110 90 85 340 100 380 140 320 325 100 340 120 150 120 140 380 50 70 130 400 265 95 90 90 230 85 180 175 125 100 95 215 115 145 180 145 250 100 90 90 170 255 230 165 200 170 125 255 270 150 130 340 255 485 205 240 350 390 175 255 325 270 275 450 275 270 190 185 555 235 690 305 590 565 240 655 255 325 250 330 600 220 185 305 610 465 205 260 180 400 170 380 285 255 245 235 365 240 335 330 315 415 265 230 220 300 420 450 360 280 350 260 435 510 310 290 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 a1 M F F a2 a2 F a1 a1 a1 a1 M a1 a1 F F M F M a1 M M F M a1 a1 a1 a1 M F F a1 M M F a1 F a2 F a2 a1 a1 F F a2 F a1 a1 a1 a2 a1 F F a1 a2 M a2 a1 a2 a1 a2 M a1 a1 .

40901831 40901843 40901845 40901856 40901858 40901859 40901865 40901875 40901878 40901882 40901895 40901898 40901908 40901911 40901923 40901925 40901931 40901938 40901946 40901950 40901951 40901956 40901958 40901966 40901971 40901975 40901978 40901988 40901994 40901995 40902002 40902010 40902018 40902019 40902020 40902021 40902027 40902031 40902037 40902043 40902065 40902072 40902075 40902092 40902097 40902100 40902110 40902122 40902137 40902140 40902144 40902145 40902153 40902161 40902166 40902171 40902172 40902181 40902184 40902193 40902197 40902198 40902200 40902203 40902204 Hoàng Quốc Phạm Minh Thái Xuân Hồng Nguyễn Chí Phạm Thành Thái Đức Nguyễn Thị Hồng Trần Hồng Lê Nguyễn Hải Hà Trọng Lê Nguyễn Nguyễn Quốc Phan Thành Đỗ Công Lê Nguyễn Hoàng Đỗ Thanh Lê Thanh Nguyễn Thanh Nguyễn Thanh Nguyễn Thanh Trần Thiện Trần Tuấn Dương Sỹ Ngô Xuân Nguyễn Đức Nguyễn Văn Trương Hồ Ngọc Châu Hoàng Dương Hồng Lê Hữu Nguyễn Hồng Nguyễn Văn Nguyễn Việt Phạm Văn Vi Văn Võ Văn Dương Anh Huỳnh Duy Thùy Lê Vũ Nguyễn Bá Nguyễn Văn Trần Đạo Thiên Đỗ Hữu Ngọc Lê Đình Nguyễn Anh Phan Thiên Đào Công Nguyễn Minh Nguyễn Như Hoàng Phạm Hoàng Hải Phùng Trung Trần Hồng Nguyễn Như Lê Viết Trần Tấn Trần Thành Huỳnh Văn Trịnh Nguyễn Bùi Văn Nguyễn Nhân Nguyễn Nhựt Phan Đăng Võ Mai Duy Võ Như Nhật Nhật Nhật Nhơn Nhơn Nhơn Nhung Nhựt Ni Ninh Pha Pháp Phát Phát Phẩm Phi Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phú Phú Phú Phú Phú Phúc Phúc Phúc Phúc Phúc Phúc Phúc Phúc Phụng Phương Phương Phương Phước Phước Phước Quang Quang Quang Quang Quảng Quân Quân Quân Quân Quân Quí Quốc Quốc Quốc Quyết Quyết Quý Quý Quý Quý Quý Quý 170 140 110 140 170 75 150 135 95 145 130 175 180 140 165 195 315 170 175 100 160 185 130 85 145 115 185 185 190 170 170 165 100 170 140 130 140 120 170 115 95 90 150 100 370 190 135 125 190 100 195 185 135 150 145 145 170 130 160 170 245 345 130 140 125 15 95 115 165 200 200 95 145 90 80 125 125 150 195 95 140 215 265 110 170 35 180 215 150 150 70 60 120 120 100 180 165 140 60 195 95 40 70 180 235 125 110 125 115 145 435 145 150 85 290 115 260 90 225 120 130 160 145 95 230 150 290 270 70 115 90 265 255 275 340 370 170 295 225 175 270 255 325 375 235 305 410 580 280 345 135 340 400 280 235 215 175 305 305 290 350 335 305 160 365 235 170 210 300 405 240 205 215 265 245 805 335 285 210 480 215 455 275 360 270 275 305 315 225 390 320 535 615 200 255 215 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 a1 a1 a1 a2 F a1 F F a1 a1 a1 a2 F a1 a2 M a1 a1 F a1 a2 a1 F F F a1 a1 a1 a2 a1 a1 F a2 F F F a1 a2 F F F a1 F M a1 a1 F M F M a1 a2 a1 a1 a1 a1 F a2 a1 M M F a1 F .

40902214 40902228 40902244 40902247 40902249 40902250 40902252 40902253 40902261 40902262 40902269 40902271 40902275 40902283 40902286 40902287 40902300 40902305 40902319 40902320 40902321 40902322 40902323 40902327 40902329 40902334 40902335 40902337 40902343 40902345 40902346 40902348 40902355 40902364 40902371 40902372 40902374 40902378 40902384 40902387 40902390 40902392 40902394 40902398 40902399 40902409 40902410 40902411 40902415 40902416 40902417 40902420 40902424 40902431 40902438 40902444 40902453 40902456 40902459 40902465 40902471 40902487 40902505 40902514 40902520 Nguyễn Bá Nguyễn Hoàng Lê Ngọc Nông Lỷ Huỳnh Công Giản Trường Nguyễn Thị Trần Văn Kỳ Đào Hải Đinh Hoàng Mai Thanh Nguyễn Công Nguyễn Huỳnh Thanh Nguyễn Thái Phan Nguyễn Trường Phan Thanh Hoàng Võ Thành Võ Văn Nguyễn Phát Nguyễn Tấn Nguyễn Tấn Nguyễn Văn Nguyễn Viết Đức Trần Đức Lê Tuấn Đinh Thị Hướng Đổ Hiếu Hoàng Ngọc Nguyễn Chí Nguyễn Minh Nguyễn Ngọc Nguyễn Thanh Phạm Văn Đoàn Nhựt Lưu Hoàng Ngô Minh Nguyễn Chí Nguyễn Ngọc Phạm Thanh Trần Duy Từ Ngô Nhựt Võ Nhật Lê Ngọc Lê Hồng Hải Lê Sỹ Nguyễn Hữu Nguyễn Ngọc Duy Nguyễn Tân Trần Duy Trần Hài Trần Tấn Văn Tấn Bùi Hoàng Lâm Thành Nguyễn Hữu Phạm Quốc Bùi Công Đào Văn Đỗ Đức Lê Xuân Nguyễn Văn Trần Văn Trần Hiếu Đoàn Xuân Trần Văn Ri Sang Sáng Sầu Siêng Sinh Sinh Sinh Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Tám Tài Tài Tài Tài Tài Tài Tăng Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tấn Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thao Thái Thái Thái Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thảo Thạch Thạch 135 140 185 95 115 130 130 140 215 190 220 160 215 220 195 165 60 85 185 100 110 120 140 120 140 255 100 150 185 190 135 145 175 185 130 190 125 230 255 185 300 140 160 175 125 170 175 120 180 185 160 160 165 110 90 320 180 95 160 120 100 165 175 150 115 16 125 100 260 165 150 110 130 110 230 45 190 85 200 190 190 190 65 130 130 145 90 100 110 110 120 305 95 220 165 225 95 165 130 175 220 235 110 320 265 140 325 115 225 165 115 100 175 145 190 140 115 115 215 65 60 350 230 80 145 70 120 170 95 140 115 260 240 445 260 265 240 260 250 445 235 410 245 415 410 385 355 125 215 315 245 200 220 250 230 260 560 195 370 350 415 230 310 305 360 350 425 235 550 520 325 625 255 385 340 240 270 350 265 370 325 275 275 380 175 150 670 410 175 305 190 220 335 270 290 230 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F a2 a1 a1 F a1 a1 a2 F a2 F a2 a2 a2 a2 F F a1 F F F a1 F a1 M F a2 a2 a2 F a1 a1 a2 a2 a2 F M M a1 M a1 a2 a1 F a1 a2 a1 a2 a1 a1 a1 a2 F F M a2 F a1 F F a1 a1 a1 F .

40902522 40902523 40902524 40902525 40902535 40902538 40902542 40902551 40902554 40902559 40902560 40902564 40902582 40902586 40902592 40902603 40902606 40902612 40902619 40902624 40902632 40902635 40902639 40902647 40902662 40902708 40902709 40902713 40902719 40902727 40902741 40902742 40902762 40902764 40902767 40902771 40902778 40902787 40902791 40902799 40902803 40902809 40902810 40902815 40902817 40902823 40902825 40902831 40902840 40902852 40902878 40902905 40902907 40902916 40902931 40902935 40902937 40902947 40902954 40902956 40902958 40902975 40902977 40902982 40902991 Võ Anh Cao Xuân Đoàn Ngọc Hồ Duy Bồ Xuân Đinh Mạnh Lê Đức Nguyễn Văn Phạm Quyết Võ Phi Vương Văn Trịnh Văn Vũ Kiến Dương Minh Nguyễn Văn Đinh Quang Hoàng Xuân Lê Đức Nguyễn Hữu Nguyễn Văn Trần Vũ Phạm Ngọc Đỗ Đình Hồ Sỹ Đinh Xuân Nguyễn Hồng Võ Mạnh Nguyễn Ngô Phi Ngô Quang Cù Văn Đỗ Trần Minh Trần Văn Võ Nhựt Đỗ Gia Đỗ Minh Nguyễn Quang Nguyễn Trung Trần Trung Nguyễn Văn Trần Công Bảo Quý Lê Đại Lê Thanh Nguyễn Minh Nguyễn Thanh Phạm Minh Trương Cảnh Nguyễn Văn Nguyễn Ngọc Thanh Nguyễn Phi Nguyễn Kim Chung Quang Đại Nguyễn Minh Phan Đức Phạm Huỳnh Lê Thúc Đỗ Thành Nguyễn Đức Phan Đức Lê Quốc Lê Thành Nguyễn Hoàng Nguyễn Thành Thạch Thạnh Thạnh Thạnh Thắng Thắng Thắng Thắng Thắng Thắng Thắng Thân Thiết Thiện Thiện Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh Thoan Thọ Thông Thu Thư Thư Thương Thường Thức Tiến Tiến Tiến Tiến Tiến Tiệp Tín Tín Tín Tín Tính Toán Toàn Toàn Toàn Toàn Toàn Toàn Toàn Tôn Trà Triều Triển Trí Trí Trí Trí Trình Trọng Trọng Trọng Trung Trung Trung Trung 55 125 150 110 140 185 140 130 140 60 130 150 95 180 150 220 115 100 150 145 140 145 185 80 160 130 245 120 125 135 145 195 145 125 125 125 50 130 210 230 175 140 135 115 170 130 170 170 15 180 120 220 170 160 165 150 215 275 175 135 195 110 90 220 145 17 50 80 115 70 125 160 160 215 175 115 130 120 200 235 95 285 85 100 180 45 70 150 250 40 225 45 170 95 125 60 80 180 255 145 115 80 5 70 265 340 115 180 160 125 225 125 115 215 15 175 255 150 125 220 90 175 235 300 145 160 235 130 70 180 95 105 205 265 180 265 345 300 345 315 175 260 270 295 415 245 505 200 200 330 190 210 295 435 120 385 175 415 215 250 195 225 375 400 270 240 205 55 200 475 570 290 320 295 240 395 255 285 385 30 355 375 370 295 380 255 325 450 575 320 295 430 240 160 400 240 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F F a1 F a1 a1 a1 a1 a1 F a1 a1 a1 a2 F M F F a1 F F a1 a2 F a2 F a2 F a1 F F a2 a2 a1 F F F F M M a1 a1 a1 F a2 a1 a1 a2 F a2 a2 a2 a1 a2 a1 a1 M M a1 a1 a2 F F a2 F .

40902994 40902999 40903002 40903004 40903005 40903006 40903011 40903015 40903017 40903036 40903042 40903046 40903047 40903051 40903057 40903068 40903079 40903091 40903096 40903098 40903102 40903113 40903123 40903131 40903138 40903147 40903148 40903151 40903160 40903175 40903177 40903178 40903180 40903182 40903195 40903200 40903204 40903205 40903216 40903218 40903219 40903220 40903236 40903237 40903244 40903260 40903262 40903264 40903270 40903272 40903276 40903278 40903284 40903297 40903298 40903302 40903326 40903327 40903330 40903335 40903344 40903346 40903350 40903351 40903354 Nguyễn Văn Phạm Khắc Phạm Quốc Phùng Chí Tần Lê Thái Thành Trần Vĩnh Trương Huỳnh Quang Võ Đức Ngọc Nguyễn Đình Lê Văn Nguyễn Khắc Nguyễn Nhựt Nguyễn Văn Huỳnh Trung Cấn Anh Hoàng Nguyễn Anh Lê Trọng Nguyễn Nguyễn Anh Nguyễn Đăng Nguyễn Oanh Phạm Hoàng Trần Nhật Võ Văn Văn Bảo Hoàng Anh Nguyễn Quang Dương Phạm Khải Trần Anh Từ Quốc Nguyễn Quốc Dương Thanh Nguyễn Mạnh Nguyễn Thanh Phan Thanh Phan Văn Phạm Xuân Khiết Nguyễn Phước Cát Nguyễn Quang Võ Khánh Hoàng Huỳnh Anh Tô Đình Đặng Ngọc Phan Chánh Ngô Nhật Lê Thanh Nguyễn Hải Nguyễn Thành Phạm Quốc Dương Xuân Nguyễn Mậu Hữu Nguyễn Phúc Nguyễn Thế Phạm Xuân Bùi Mai Đặng Lương Hoàng Đỗ Hoàng Lê Thanh Mai Thiên Nguyễn Hoàng Anh Nguyễn Hữu Nguyễn Quang Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trưng Trường Trường Trường Trường Trực Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuyên Tuyến Tuyến Tú Tú Tú Tú Túy Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng Tư Tường Tường Tường Văn Văn Văn Viên Viên Viễn Việt Việt Việt Việt Vinh Vinh Vinh Vinh Vui Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ 135 125 165 260 145 145 190 310 345 125 150 160 100 130 130 150 250 135 90 180 145 165 165 90 310 110 150 150 190 325 210 90 170 125 230 150 170 210 200 175 120 115 200 85 150 100 220 160 140 145 130 125 135 185 150 185 210 190 210 135 175 175 135 160 110 18 130 110 150 355 80 110 340 355 325 125 190 125 85 115 140 145 310 100 110 180 125 180 115 165 320 65 120 120 210 300 180 70 50 175 225 150 115 210 210 145 110 230 220 130 35 90 140 125 70 85 125 130 85 165 150 160 145 160 210 70 90 140 45 90 160 265 235 315 615 225 255 530 665 670 250 340 285 185 245 270 295 560 235 200 360 270 345 280 255 630 175 270 270 400 625 390 160 220 300 455 300 285 420 410 320 230 345 420 215 185 190 360 285 210 230 255 255 220 350 300 345 355 350 420 205 265 315 180 250 270 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F a1 M F a1 M M M a1 a1 a1 F F a1 a1 M F F a2 a1 a1 a1 a1 M F a1 a1 a2 M a2 F F a1 M a1 a1 a2 a2 a1 F a1 a2 F F F a2 a1 F F a1 a1 F a2 a1 a1 a2 a2 a2 F a1 a1 F a1 a1 .

40903359 40903380 40903385 40903386 40903387 40903388 40903393 40903395 40903403 40903405 50900003 50900016 50900027 50900041 50900066 50900073 50900078 50900085 50900092 50900102 50900110 50900119 50900121 50900129 50900133 50900141 50900145 50900152 50900164 50900177 50900208 50900250 50900255 50900263 50900273 50900277 50900283 50900286 50900299 50900306 50900308 50900336 50900342 50900365 50900371 50900379 50900380 50900385 50900393 50900394 50900427 50900447 50900453 50900467 50900483 50900484 50900496 50900500 50900513 50900514 50900521 50900535 50900543 50900546 50900549 Nguyễn Văn Thiên Đỗ Minh Kiều Quốc Lê Quang Lý Nguyên Nguyễn Đình Trương Ngọc Lê Huỳnh Khánh Phan Dũng Sẩm Thế Bùi Thế Nguyễn Duy Nguyễn Văn Bùi Tuấn Nguyễn Đình Tân Nguyễn Thế Nguyễn Văn Phạm Nhật Trần Quốc Trương Tuấn Huỳnh Ngọc Nguyễn Trọng Võ Minh Hoàng Châu Ngọc Huỳnh Minh Nguyễn Huy Hoài Phan Văn Võ Thạch Trần Thanh Lê Công Hà Quang Nguyễn Thành Trần Văn Lê Văn Bùi Thành Nguyễn Chí Mã Văn Phạm Công Lê Trung Nguyễn Hải Vĩnh Nguyễn Hữu Nguyễn Công Trương Quang Bùi Trần Đặng Thị Thúy Huỳnh Anh Huỳnh Anh Lê Lê Trọng Khương Lương Anh Trần Vũ Thanh Nguyễn Ngọc Phạm Trí Vương Văn Phạm Nguyễn Đức Phạm Thái Nguyễn Viết Cao Trọng Nguyễn Văn Phạm Duy Đỗ Quốc Nguyễn Thành Trần Đình Thành Trần Thành Vương Thành Vũ Vương Vương Vương Vương Vương Vương Vy Vy Xâm An An An Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh ánh Ân Ân Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bền Bình Chánh Chí Chín Chung Công Công Cung Cương Cường Cường Cường Danh Danh Duẫn Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Dũng Dũng Dũng Dương Dương Đáng Đại Đạo Đạo Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 165 170 190 120 190 130 130 190 195 125 180 110 175 160 110 120 85 245 145 190 160 130 150 250 110 170 115 150 110 245 180 140 135 90 280 140 100 135 170 280 90 320 120 90 170 210 165 145 215 115 405 210 165 115 215 150 175 75 120 130 115 280 125 175 175 19 120 100 270 140 175 115 125 125 270 160 280 110 270 240 50 225 170 225 240 200 65 30 115 410 110 175 170 150 110 360 190 125 60 85 310 85 130 175 200 305 120 300 120 85 130 285 145 190 250 120 380 270 225 100 165 200 180 25 95 125 190 355 125 170 150 285 270 460 260 365 245 255 315 465 285 460 220 445 400 160 345 255 470 385 390 225 160 265 660 220 345 285 300 220 605 370 265 195 175 590 225 230 310 370 585 210 620 240 175 300 495 310 335 465 235 785 480 390 215 380 350 355 100 215 255 305 635 250 345 325 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 a1 M a1 a2 F a1 a1 M a1 M F a2 a2 F a1 a1 M a2 a2 F F a1 M F a1 a1 a1 F M a2 a1 F F M F F a1 a2 M F M F F a1 M a1 a1 M F M M a2 F a2 a2 a2 F F a1 a1 M a1 a1 a1 .

50900556 50900576 50900581 50900584 50900599 50900604 50900623 50900630 50900638 50900644 50900646 50900655 50900669 50900671 50900679 50900685 50900687 50900695 50900697 50900711 50900712 50900718 50900759 50900770 50900789 50900792 50900799 50900803 50900807 50900810 50900816 50900826 50900836 50900839 50900856 50900862 50900870 50900877 50900889 50900896 50900898 50900900 50900905 50900909 50900915 50900923 50900928 50900939 50900959 50900960 50900961 50900998 50901010 50901011 50901015 50901037 50901048 50901054 50901071 50901095 50901099 50901113 50901136 50901152 50901205 Nguyễn Hải Nguyễn Công Cao Tiến Nguyễn Văn Nguyễn Hữu Tạ Hoàng Hoàng Quốc Lê Minh Nguyễn Công Nguyễn Minh Nguyễn Minh Trần Ngọc Hứa Văn Mai Minh Phạm Văn Trần Vũ Hoài Trịnh Văn Phan Hoàng Lâm Văn Vũ Văn Bùi Văn Thanh Trần Anh Trương Trí Nguyễn Diễm Đoàn Phúc Bùi Đức Lê Trọng Lê Trung Mai Trung Ngô Chí Nguyễn Minh Phạm Lê Võ Quốc Cao Quan Phạm Ngọc Cù Huy Nguyễn Đình Trần Đại Nguyễn Vũ Bùi Minh Bùi Văn Đào Xuân Lê Lê Quốc Nguyễn Đình Vũ Nguyễn Ngọc Nguyễn Tôn Thái Trần Minh Nguyễn Văn Tống Ngọc Trần Thanh Hoàng Trung Nguyễn Anh Nguyễn Bảo Nguyễn Đức Phan Từ Võ Nguyên Đỗ Cao Nguyễn Tấn Đỗ Sỹ Hồ Tấn Nguyễn Văn Phan Thanh Võ Anh Nguyễn Khoa Quang Đăng Đính Định Định Đông Đồng Đức Đức Đức Đức Đức Đức Giang Giang Giang Giang Giang Giáp Gil Hà Hào Hào Hảo Hằng Hiến Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiền Hiển Hiệp Hiệp Hiệp Hoài Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hòa Hòa Hòa Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huỳnh Hùng Hưng Hưng Hưng Hưởng Kha Khải 165 100 180 170 245 240 95 190 195 175 165 100 140 135 150 165 95 300 130 170 185 90 65 210 130 195 170 260 100 325 240 210 165 210 85 210 170 135 100 295 75 95 245 160 190 190 330 185 240 170 140 185 160 310 140 115 100 150 130 135 160 220 125 145 200 20 115 125 265 165 270 280 115 180 85 65 100 45 45 100 170 90 125 330 90 160 145 125 50 175 150 70 175 330 45 400 280 250 90 410 330 265 130 125 175 305 90 35 180 170 195 255 355 210 335 80 230 220 100 360 290 130 100 80 130 170 110 250 150 250 160 280 225 445 335 515 520 210 370 280 240 265 145 185 235 320 255 220 630 220 330 330 215 115 385 280 265 345 590 145 725 520 460 255 620 415 475 300 260 275 600 165 130 425 330 385 445 685 395 575 250 370 405 260 670 430 245 200 230 260 305 270 470 275 395 360 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F a2 a1 M M F a2 a1 F a1 F F F a1 a1 F M F a1 a1 F F a2 a1 a1 a1 M F M M M a1 M a2 M a1 a1 a1 M F F a2 a1 a2 a2 M a2 M a1 a2 a2 a1 M a2 F F F a1 a1 a1 M a1 a2 a2 .

50901212 50901222 50901247 50901262 50901270 50901277 50901283 50901286 50901294 50901296 50901304 50901308 50901309 50901314 50901316 50901357 50901391 50901393 50901419 50901442 50901454 50901470 50901478 50901484 50901500 50901512 50901513 50901524 50901532 50901549 50901557 50901562 50901568 50901582 50901584 50901592 50901600 50901611 50901614 50901616 50901625 50901668 50901673 50901710 50901711 50901740 50901757 50901766 50901771 50901774 50901777 50901782 50901785 50901789 50901795 50901808 50901811 50901815 50901816 50901818 50901839 50901857 50901860 50901877 50901901 Võ Minh Đoàn Minh Nguyễn Tất Ân Trần Duy Đỗ Kim Nguyễn Đức Minh Vũ Hoàng Hoàng Văn Tôn Thất Duy Huỳnh Chí Phùng Chí Trà Quang Phạm Đức Nguyễn Anh Trần Anh Hào Huỳnh Quàng Nguyễn Nhật Nguyễn Thanh Hoàng Ngọc Vũ Thành Nguyễn Duy Bùi Đức Phan Ngọc Nguyễn Thành Nguyễn Triệu Lương Thành Nguyễn Hải Đinh Hoàng Tạ Công Hồ Nhựt Ngô Thế Nguyễn Hoàng Nguyễn Ngọc Bình Phạm Trần Xuân Trần Diệu Chu Huy Ngô Thế Lại Hoàng Lê Quốc Mai Phương Nguyễn Nhật Đỗ Thị Tuyết Nguyễn Đức Vũ Đại Lê Thanh Đỗ Hoàng Nguyễn Khoa Tô Đình Võ Khánh Phan Lê Tấn Trần Văn Nguyễn Nguyễn Thanh Đỗ Nguyễn Trọng Ngô Thành Nguyễn Ngọc Nguyễn Thành Nguyễn Văn Nguyễn Vũ Trọng Nguyễn Lê Quang Nguyễn Tấn Vũ Đức Võ Minh Chiêm Thạch Khải Khoa Khoa Khoa Khoáng Khôi Khôi Khởi Khương Kiên Kiên Kiều Kiện Kiệt Kiệt Lân Linh Linh Long Long Lộc Lợi Lợi Luân Luật Lưu Lưu Mai Mạnh Minh Minh Minh Minh Minh Minh Mùi Mỹ Nam Nam Nam Nam Ngân Ngân Nghĩa Nghị Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguyễn Nha Nhàn Nhã Nhã Nhân Nhân Nhân Nhân Nhân Nhân Nhật Nhơn Nhuận Nhựt Phát 120 320 180 210 190 280 185 135 180 180 120 140 75 215 135 100 195 190 195 145 315 160 110 255 245 150 110 240 165 150 120 175 330 255 240 135 140 100 165 185 160 185 165 90 140 345 135 185 90 45 130 175 110 110 115 245 130 115 55 210 150 140 170 240 220 21 150 335 190 195 140 360 405 165 125 335 60 145 95 310 110 110 145 265 215 195 325 100 100 250 235 125 95 365 110 210 120 160 390 350 380 150 180 20 290 230 260 255 170 130 180 395 115 210 180 145 190 190 120 100 120 265 190 140 125 240 165 170 140 335 320 270 655 370 405 330 640 590 300 305 515 180 285 170 525 245 210 340 455 410 340 640 260 210 505 480 275 205 605 275 360 240 335 720 605 620 285 320 120 455 415 420 440 335 220 320 740 250 395 270 190 320 365 230 210 235 510 320 255 180 450 315 310 310 575 540 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 M a2 a2 a1 M M a1 a1 M F a1 F M F F a1 M a2 a1 M a1 F M M a1 F M a1 a2 F a1 M M M a1 a1 F M a2 a2 a2 a1 F a1 M a1 a2 a1 F a1 a2 F F F M a1 a1 F M a1 a1 a1 M M .

50901902 50901922 50901926 50901933 50901987 50902003 50902005 50902011 50902061 50902076 50902078 50902093 50902103 50902116 50902117 50902127 50902128 50902130 50902131 50902135 50902143 50902155 50902162 50902175 50902182 50902219 50902233 50902240 50902251 50902263 50902270 50902277 50902278 50902279 50902288 50902299 50902307 50902316 50902342 50902349 50902352 50902358 50902366 50902369 50902376 50902377 50902379 50902406 50902440 50902454 50902464 50902476 50902479 50902484 50902492 50902530 50902545 50902565 50902584 50902590 50902598 50902615 50902628 50902652 50902658 Đồng Tấn Vương Tấn Mai Nguyễn Đình Huỳnh Khánh Trương Công Lê Tấn Lý Tiến Nguyễn Hưng Võ Lê Anh Trương Hữu Trương Vĩnh Hồ Ngọc Nguyễn Khắc Phùng Văn Trần Hoàng Mạnh Hoàng Văn Lê Minh Lý Văn Thanh Nguyễn Hoàng Minh Nguyễn Văn Trịnh Bảo Phạm Xuân Vũ Đình Nguyễn Kiên Đoàn Tuấn Nguyễn Xuân Võ Hoàng Huỳnh Nguyên Phan Đinh Trần Thái Ng Huỳnh Đức Ân Nguyễn Ngọc Nguyễn Ngọc Nguyễn Thanh Phạm Hoàng Trương Thanh Huỳnh Tiến Nguyễn Duy Ngô Hoàng Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Thanh Trần Linh Lê Ngọc Lê Thanh Nguyễn Duy Nguyễn Hữu Nguyễn Quốc Duy Nguyễn Duy Nguyễn Quang Cao Tấn Lê Văn Công Phạm Minh Phùng Văn Trần Ngọc Vũ Phan Nhật Hồ Ngọc Nguyễn Đăng Nguyễn Đình Cao Thanh Nguyễn Hoàng Trần Quang Mai Hòa Thái Văn Nguyễn Tấn Nguyễn Mạnh Gia Phát Phát Phi Phong Phú Phúc Phúc Phúc Phương Phước Phước Quang Quang Quang Quang Quân Quân Quân Quân Quân Quân Quân Quí Quy Quyết Sang Sang Sang Sinh Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Tài Tài Tâm Tâm Tâm Tâm Tân Tân Tân Tân Tân Thanh Thái Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thăng Thắng Thật Thiện Thiện Thiện Thịnh Thịnh Thông Thống 135 165 150 215 135 130 200 145 125 135 180 95 80 135 140 260 165 230 150 280 165 290 160 110 95 145 190 210 190 215 330 115 340 165 145 200 110 180 120 170 195 135 140 130 185 190 250 130 200 140 190 180 135 160 130 185 170 130 125 150 140 150 125 90 270 22 110 225 170 230 130 225 365 100 140 125 125 150 125 80 165 385 120 255 130 330 200 210 300 50 90 120 165 255 190 215 390 305 425 95 110 290 150 175 120 120 130 165 125 120 165 170 355 95 250 170 65 265 170 140 95 170 110 120 140 80 150 180 110 145 305 245 390 320 445 265 355 565 245 265 260 305 245 205 215 305 645 285 485 280 610 365 500 460 160 185 265 355 465 380 430 720 420 765 260 255 490 260 355 240 290 325 300 265 250 350 360 605 225 450 310 255 445 305 300 225 355 280 250 265 230 290 330 235 235 575 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F a2 a1 a2 a1 a2 M F a1 a1 a1 F F F a1 M a1 M a1 M a2 M M F F a1 a2 M a2 a2 M a2 M a1 a1 M a1 a2 F a1 a1 a1 a1 a1 a2 a2 M F M a1 a1 a2 a1 a1 F a2 a1 a1 a1 F a1 a1 F F M .

50902673 50902687 50902717 50902720 50902726 50902738 50902759 50902768 50902774 50902784 50902792 50902796 50902797 50902804 50902807 50902818 50902870 50902887 50902894 50902899 50902904 50902919 50902923 50902952 50902976 50902990 50903013 50903038 50903058 50903059 50903072 50903074 50903083 50903092 50903101 50903104 50903111 50903120 50903141 50903145 50903158 50903168 50903169 50903185 50903191 50903215 50903221 50903233 50903234 50903238 50903240 50903277 50903280 50903289 50903290 50903294 50903304 50903311 50903314 50903315 50903322 50903331 50903332 50903336 50903340 Nguyễn Lê Cảnh Đỗ Chí Nguyễn Quốc Lê Bá Phạm Thị Thủy Phạm Duy Võ Thành Bùi Trọng Nguyễn Hữu Nguyễn Trung Tống Phước Trần Tiên Nguyễn Văn Phạm Minh Lê Thiện Phạm Văn Hoàng Sỹ Phương Nguyễn Vương Nguyễn Hồng Minh Nguyễn Lâm Đặng Toàn Huỳnh Phúc Nguyễn Lê Thành Nguyễn Thành Trịnh Quang Đặng Văn Giao Nguyễn Hoàng Đinh Anh Đỗ Minh Huỳnh Minh Lôi Anh Nguyễn Anh Nguyễn Hoàng Nguyễn Minh Phạm Duy Vũ Quang Nguyễn Trọng Nguyễn Ngọc Nguyễn Mạnh Nguyễn Minh Đặng Sơn Lê Thanh Phạm Thế Võ Như Tạ Xuân Bùi Nhật Huỳnh Khánh Lê Phạm Quốc Trần Nam Hứa Quốc Lê Đỗ Nguyên Ngô Đăng Nguyễn Trường Trần Quang Vũ Quang Vũ Xuân Nguyễn Phước Đặng Ngọc Đặng Ngọc Hoàng Văn Nhật Lê Anh Thuận Thuyết Thường Thường Thức Tiên Tiến Tiến Tín Tín Tín Tín Tín Tính Tịnh Toàn Trang Trân Trần Triết Triều Trí Trí Trị Trung Trung Trung Trường Tuân Tuân Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuyên Tuyển Tú Tú Tùng Tùng Tư Tưỡng Vạn Văn Văn Văn Việt Việt Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh Vĩnh Vũ Vũ Vũ Vũ 85 75 135 110 160 175 220 120 190 180 295 130 165 175 150 350 125 140 195 95 210 195 110 260 55 170 165 90 145 150 255 180 145 180 140 130 310 170 200 100 110 195 130 170 175 140 135 145 150 165 75 130 85 150 150 145 245 130 140 145 140 130 110 85 175 23 115 100 100 165 130 165 235 120 210 195 310 210 110 175 120 395 230 255 240 160 175 250 230 220 100 305 100 50 170 215 300 180 190 250 190 70 355 170 130 100 145 220 20 250 175 70 95 120 150 90 95 225 210 180 100 225 220 160 125 125 170 90 90 90 280 200 175 235 275 290 340 455 240 400 375 605 340 275 350 270 745 355 395 435 255 385 445 340 480 155 475 265 140 315 365 555 360 335 430 330 200 665 340 330 200 255 415 150 420 350 210 230 265 300 255 170 355 295 330 250 370 465 290 265 270 310 220 200 175 455 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F F F a1 a1 a1 M F a2 a2 M a1 a1 a2 a1 M a2 a2 a2 a1 a2 a2 a1 M F M a1 F a1 a2 M a2 a1 a2 a1 F M a1 a1 F a1 a2 F a2 a2 F F a1 a1 a1 F a2 a1 a1 a1 a2 M a1 a1 a1 a1 F F F M .

50903341 50903352 50903368 50903375 50903379 50903382 50903391 50903407 50903410 50903426 60900002 60900028 60900032 60900035 60900038 60900065 60900074 60900082 60900088 60900091 60900103 60900114 60900116 60900117 60900128 60900131 60900170 60900173 60900182 60900193 60900197 60900199 60900217 60900247 60900252 60900264 60900266 60900267 60900269 60900272 60900290 60900298 60900302 60900321 60900335 60900337 60900343 60900347 60900368 60900378 60900397 60900403 60900408 60900424 60900433 60900434 60900441 60900450 60900470 60900503 60900510 60900552 60900553 60900555 60900557 Lê Đình Nhuận Nguyễn Khắc Thiên Trần Hoàng Trương Tuấn Dương Cát Hùng Hồ Minh Nguyễn Quốc Phạm Đức Đặng Văn Narau Bùi Ngọc Vân Nguyễn Văn Tạ Duy Trần Thúy Vũ Ngọc Hải Nguyễn Đình Lâm Nguyễn Thị Huỳnh Phan Trần Đức Trần Phương Từ Kim Tuyết Nguyễn Thị Huỳnh Lệ Lê Thị Tri Trần Văn Đinh Anh Nguyễn Trần Ngọc Đặng Duy Nguyễn Huy Văn Công Cao Thế Nguyễn Nguyễn Lê Minh Bùi Tôn Đức Nguyễn Văn Minh Trần Kim Võ Quốc Châu Văn Nguyễn Huy Trần Văn Dương Phú Lê Thanh Ngô Văn Phạm Cao Nguyễn Công Nguyễn Thành Trương Thanh Nguyễn Phước Bùi Thiên Hồ Vũ Ngô Quốc Nguyễn Khánh Nguyễn Thành Trần Nhựt Lê Khắc Trần Thị Mỹ Mai Thanh Phan Tiến Mai Hoài Nguyễn Chính Nguyễn Đức Lý Thanh Mai Hoàng Hải Nguyễn Bảo Nguyễn Hồng Vũ Vũ Vũ Vũ Vương Vương Vương Xuân Xuyên Kuldan An An An An An Anh Anh Anh Anh Anh Anh ánh Ân Ân Bàng Bảo Bích Bình Bình Bình Bửu Cang Châu Chí Chí Chung Chuyển Chương Chương Chương Cường Cường Cường Cường Danh Danh Danh Dân Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duyên Duyên Dũng Dũng Dương Đại Đạo Đăng Đăng Đăng Đăng 125 270 220 135 175 135 115 5 130 175 175 110 345 220 125 190 110 135 400 270 140 175 160 100 120 165 340 95 160 150 165 140 180 90 110 150 185 125 230 100 150 190 140 120 50 175 110 100 130 60 130 190 130 125 90 150 115 145 135 150 130 150 175 210 175 24 235 320 265 170 190 70 165 60 85 165 270 120 410 305 125 130 90 145 410 280 115 110 195 70 45 120 305 60 270 115 125 190 150 80 110 145 170 45 390 90 175 265 80 130 125 220 280 125 100 160 80 150 60 115 150 145 100 125 130 110 130 195 140 310 175 360 590 485 305 365 205 280 65 215 340 445 230 755 525 250 320 200 280 810 550 255 285 355 170 165 285 645 155 430 265 290 330 330 170 220 295 355 170 620 190 325 455 220 250 175 395 390 225 230 220 210 340 190 240 240 295 215 270 265 260 260 345 315 520 350 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a2 M M a1 a2 F a1 F F a1 a2 F M M a1 a1 F a1 M M a1 a1 a2 F F a1 M F a2 a1 a1 a1 a1 F F a1 a2 F M F a1 M F a1 F a2 a2 F F F F a1 F F F a1 F a1 a1 a1 a1 a1 a1 M a2 .

60900560 60900574 60900578 60900593 60900597 60900617 60900621 60900625 60900636 60900641 60900649 60900650 60900661 60900680 60900684 60900690 60900706 60900707 60900709 60900713 60900747 60900752 60900764 60900776 60900794 60900804 60900811 60900812 60900818 60900819 60900830 60900832 60900842 60900844 60900850 60900857 60900869 60900883 60900884 60900888 60900897 60900918 60900926 60900931 60900949 60900970 60900973 60900974 60900977 60900978 60900989 60901001 60901007 60901025 60901038 60901044 60901050 60901063 60901066 60901072 60901086 60901091 60901093 60901096 60901116 Nguyễn Trí Nguyễn Văn Văn Tấn Võ Đình Huỳnh Đoàn Ngọc Anh Hà Quang Hứa Tiến Mai Bảo Nguyễn Huệ Nguyễn Văn Nhan Anh Đoàn Thị Hồng Thiều Ng Trường Trần Trường Vũ Kiên Nguyễn Thị Hoàng Nguyễn Thị Thanh Phan Vũ Đức La Trần Minh Từ Hà Lê Nguyên Hồ Thị Khánh Nguyễn Thục Hoàng Đình Lê Văn Nguyễn Bảo Nguyễn Duy Nguyễn Trọng Nguyễn Trung Trần Nguyễn Trung Trần Trung Lê Minh Lê Thị Minh Trương Thị Minh Phạm Văn Ngô Vũ Nguyễn Thị Nguyễn Thị Như Nguyễn Văn Bùi Thanh Nguyễn Huy Nguyễn Thái Nguyễn Văn Nguyễn Văn Huỳnh Thị Thanh Trịnh Thị Phương Võ Thị Phượng Phan Thành Trần Tiển Lê Thị Xuân Huỳnh Hoàng Lê Sỷ Phước Nguyễn Tấn Hoàng Phạm Anh Quang Đức Vũ Quang Hồ Việt Ngô Ngọc Nguyễn Thanh Bùi Mai Đặng Quốc Đoàn Đình Đỗ Thái Phùng Thanh Đăng Điệp Đình Đô Đông Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức Gấm Giang Giang Giang Hà Hà Hà Hào Hải Hản Hạnh Hân Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiền Hiền Hiền Hiển Hiệp Hoa Hoa Hoài Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hóa Hồng Hồng Hồng Hội Hội Huệ Huy Huy Huy Huy Huy Huy Hùng Hùng Hùng Hưng Hưng Hưng Hưng Hưng 185 125 160 120 125 175 130 200 200 310 95 150 200 320 220 190 125 95 90 200 170 195 125 300 110 175 195 170 140 175 180 150 95 140 140 110 140 170 145 125 85 135 200 190 5 160 170 140 275 170 165 195 215 145 120 135 145 165 125 125 165 130 150 120 175 25 180 90 45 120 130 110 160 170 210 325 160 200 125 210 175 100 225 85 160 180 265 260 180 325 35 130 145 305 195 270 190 195 270 250 195 85 80 145 100 165 95 125 350 190 115 285 80 150 285 250 170 180 140 120 140 145 145 250 90 145 285 85 265 85 110 365 215 205 240 255 285 290 370 410 635 255 350 325 530 395 290 350 180 250 380 435 455 305 625 145 305 340 475 335 445 370 345 365 390 335 195 220 315 245 290 180 260 550 380 120 445 250 290 560 420 335 375 355 265 260 280 290 415 215 270 450 215 415 205 285 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a2 F F F a1 a1 a1 a2 a2 M a1 a2 a1 M a2 a1 a2 F a1 a2 a2 M a1 M F a1 a1 M a1 a2 a2 a1 a2 a2 a1 F F a1 F a1 F a1 M a2 F a2 a1 a1 M a2 a1 a2 a2 a1 a1 a1 a1 a2 F a1 M F a2 F a1 .

60901118 60901119 60901126 60901131 60901133 60901161 60901164 60901166 60901168 60901169 60901171 60901183 60901192 60901210 60901225 60901228 60901237 60901250 60901256 60901259 60901269 60901275 60901285 60901287 60901298 60901306 60901317 60901329 60901349 60901355 60901356 60901367 60901371 60901372 60901381 60901395 60901398 60901421 60901422 60901429 60901431 60901433 60901453 60901467 60901468 60901480 60901489 60901491 60901504 60901508 60901509 60901516 60901525 60901526 60901529 60901553 60901576 60901593 60901595 60901604 60901612 60901628 60901629 60901636 60901641 Trần Khánh Trần Ngọc Vũ Kim Nguyễn Hoàng Thiên Chu Thị Lê Hồng Trần Ngọc Kiều Vũ Thụy Trương Đờ Đặng Thái Đoàn Nam Nguyễn Thiên Phạm Như Quốc Trịnh Nhan Hoàng Hoàng Vũ Xuân Lê Hoàng Nguyễn Đăng Phan Nguyễn Đăng Tôn Anh Trần Anh Vũ Trần Đăng Lê Đăng Bùi Văn Hoàng Kim Ngô Trung Vương Trung Trần Vạn Tuấn Võ Tuấn Nguyễn Hoàng Phạm Thái Thái Thanh Lê Thạch Lê Thị Mỹ Nguyễn Dương Ngọc Hà Mạnh Nguyễn Thị Phương Nguyễn Văn Hồ Hải Lê Đức Nguyễn Thanh Phạm Bảo Phạm Kim Ngô Quang Trần Tấn Võ Tường Hồng Thiện Trần Kim Võ Bá Nguyễn Đình Bùi Thanh Lê Văn Đặng Tuấn Nguyễn Thị Phan Thị Kiều Bùi Tiến Lưu Hoàng Nguyễn Văn Lê Hà Lê Thị Diễm Trần Thị Ly Lâm Hoàng Nguyễn Văn Nguyễn Vũ Phạm Phương Trần Ngọc Hưng Hưng Hưng Hương Hường Khanh Khanh Khanh Kháng Khánh Khánh Khánh Khánh Khải Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khôi Khởi Khuê Kiên Kiên Kiệt Kỳ Lâm Lâm Lâm Liêm Liên Liên Linh Linh Linh Long Long Long Long Long Lộc Lộc Lộc Luân Luân Luân Luyện Lượng Lượng Lực Mai Mai Mạnh Minh Minh My My Na Nam Nam Nam Nam Nam 165 100 150 215 185 140 90 270 175 170 170 140 200 160 195 215 165 180 145 140 280 175 150 115 210 140 200 170 135 115 130 120 115 90 180 160 135 175 140 185 385 95 320 165 135 130 130 150 160 230 140 90 145 125 140 180 165 145 160 130 120 160 130 140 160 26 95 125 165 95 110 140 115 340 70 145 190 35 90 110 260 140 120 200 145 145 220 130 60 125 165 90 240 190 160 140 175 80 195 200 95 65 90 210 210 130 445 195 400 140 180 80 150 130 60 265 115 85 175 65 90 385 70 130 70 200 110 150 160 130 160 260 225 315 310 295 280 205 610 245 315 360 175 290 270 455 355 285 380 290 285 500 305 210 240 375 230 440 360 295 255 305 200 310 290 275 225 225 385 350 315 830 290 720 305 315 210 280 280 220 495 255 175 320 190 230 565 235 275 230 330 230 310 290 270 320 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F a1 a1 a1 a1 F M F a1 a2 F a1 a1 M a2 a1 a2 a1 a1 M a1 F F a2 F a2 a2 a1 a1 a1 F a1 a1 a1 F F a2 a2 a1 M a1 M a1 a1 F a1 a1 F M a1 F a1 F F M F a1 F a1 F a1 a1 a1 a1 .

60901654 60901656 60901659 60901661 60901662 60901669 60901676 60901678 60901687 60901694 60901697 60901707 60901723 60901724 60901730 60901764 60901787 60901821 60901822 60901826 60901844 60901863 60901866 60901870 60901883 60901886 60901890 60901918 60901937 60901944 60901960 60901962 60901963 60901977 60901984 60901989 60901991 60901998 60902009 60902029 60902034 60902050 60902053 60902057 60902062 60902064 60902069 60902077 60902083 60902084 60902086 60902095 60902105 60902106 60902113 60902119 60902133 60902148 60902150 60902164 60902177 60902180 60902207 60902208 60902221 Lê Thanh Nguyễn Nữ Kiều Phạm Tố Trần Thị Thúy Đặng Thị Bích Hồ Đăng Khánh Nguyễn Thanh Vũ Thị Kim Hà Trọng Nguyễn Hữu Nguyễn Phú Hiếu Trần Trọng Ngô Vũ Hoàng Nguyễn Bích Nguyễn Thị ái Nguyễn Văn Nguyễn Lê Trương Bảo Võ Du Trí Nguyễn Văn Phước Phạm Thị Hồng Ngô Thị Bé Nguyễn Thị Hồng Trần Mỹ Trần Khánh Lê Thị Cao Thị Kiều Trần Văn Lê Hoàng Nguyễn Quang Lương Văn Lý Ngọc Bạch Trung Nguyễn Trần Việt Phạm Thiên Tsu Triệu Vũ Quang Hồ Lê Nguyễn Hồng Cao Thị Mỹ Đào Nguyễn Duy Nguyễn Ngọc Nguyễn Thế Tôn Nữ Nguyên Võ Thanh Ngô Bá Nguyễn Phan Hoàng Trương Thanh Phạm Thị Thúy Vũ Thị Trúc Bùi Duy Huỳnh Chí Nguyễn Ngọc Nguyễn Ngọc Phạm Thanh Trần Minh Nguyễn Hải Tô Đình Trần Hải Đồng Anh Ngô Thị Bích Tôn Nguyễn Thục Nguyễn Ngọc Thúy Nguyễn Như Huỳnh Phước Nga Nga Nga Nga Ngà Ngân Ngân Ngân Nghĩa Nghĩa Nghĩa Nghĩa Ngọc Ngọc Ngọc Nguyên Nhã Nhân Nhân Nhẫn Nhật Nhung Nhung Như Ninh Nương Oanh Phát Phong Phong Phố Phối Phú Phú Phú Phú Phú Phúc Phúc Phương Phương Phương Phương Phương Phương Phước Phước Phước Phượng Phượng Quang Quang Quang Quang Quang Quang Quân Quân Quân Quốc Quyên Quyên Quỳnh Quỳnh Sang 215 145 120 95 220 330 175 150 160 185 125 145 175 300 160 180 120 120 325 185 170 140 195 210 290 130 140 170 140 135 185 150 175 170 270 170 320 425 145 160 175 180 140 275 125 165 150 190 30 190 85 135 195 150 125 180 115 140 200 195 175 220 140 145 110 27 190 120 125 125 150 260 170 150 210 100 145 195 240 400 45 125 110 340 360 165 300 90 160 175 280 125 130 215 145 215 145 175 190 150 335 140 255 425 140 175 210 210 210 280 85 230 190 230 125 95 145 95 200 140 90 145 140 90 300 175 115 310 265 120 145 405 265 245 220 370 590 345 300 370 285 270 340 415 700 205 305 230 460 685 350 470 230 355 385 570 255 270 385 285 350 330 325 365 320 605 310 575 850 285 335 385 390 350 555 210 395 340 420 155 285 230 230 395 290 215 325 255 230 500 370 290 530 405 265 255 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a2 a1 F F a2 M a1 a1 a2 a1 a1 a1 a2 M F a1 F M M a2 M F a2 a2 M a1 a1 a2 a1 a2 a1 a1 a2 a1 M a1 M M a1 a1 a2 a2 a2 M F a2 a1 a2 F a1 F F a2 a1 F a1 a1 F M a2 a1 M a2 a1 a1 .

60902231 60902243 60902264 60902292 60902297 60902302 60902310 60902317 60902350 60902362 60902365 60902380 60902381 60902391 60902396 60902403 60902407 60902428 60902436 60902446 60902468 60902474 60902488 60902500 60902501 60902513 60902531 60902534 60902549 60902550 60902557 60902567 60902571 60902574 60902577 60902600 60902602 60902607 60902627 60902629 60902644 60902660 60902663 60902675 60902685 60902689 60902691 60902693 60902695 60902697 60902698 60902699 60902701 60902705 60902706 60902715 60902730 60902733 60902740 60902750 60902752 60902758 60902794 60902806 60902846 Nguyễn Thanh Nguyễn Thi Đoàn Hoài Phạm Xuân Trần Đoàn Thuận Đoàn Ngọc Mai Lê Kim Nguyễn Đức Nguyễn Thành Trương Thị Minh Huỳnh Xuân Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Thanh Võ Hoàng Nguyễn Trọng Nguyễn Chí Nguyễn Duy Đào Phạm Minh Nguyễn Hồng Tô Phước Nguyễn Hoàng Phan Tấn Trương Nhật Ngô Thị Phương Nguyễn Minh Việt Châu Ngọc Lâm Phúc Nguyễn Thị Nguyễn Quốc Nguyễn Quốc Trần Quang Nguyễn Khắc Nguyễn Ngọc Trần Việt Nguyễn Trung Bạch Văn Quốc Đặng Trường Huỳnh Hưng Tạ Tiến Trần Đắc Trần Đình Nguyễn Truyền Phan Thị Nguyễn Đức Nguyễn Đình Bùi Ngọc Lê Thị Hoàng Trọng Phan Thị Phạm Thị Thanh Trần Thị Bích Trần Thị Thu Lê Duy Lê Nguyễn Anh Ngô Thị Minh Nguyễn Tấn Vũ Văn Trương Hữu Uyên Trần Thị Thủy Nguyễn Mạnh Nguyễn Quang Phan Minh Phạm Phạm Xuân Nguyễn Quý Sang Sách Sơn Sơn Sơn Sương Tài Tài Tâm Tâm Tân Tân Tân Tân Tấn Thanh Thanh Thái Thái Thái Thành Thành Thành Thảo Thảo Thạch Thăng Thắm Thắng Thắng Thắng Thể Thi Thi Thiên Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh Thọ Thống Thu Thuận Thuật Thúy Thùy Thủy Thủy Thủy Thủy Thủy Thụ Thư Thư Thương Thức Thy Tiên Tiến Tiến Tiến Tín Tĩnh Toại 115 100 115 150 100 145 180 135 125 175 130 140 115 195 185 135 135 180 120 215 150 110 90 125 245 130 170 70 160 190 190 135 210 130 115 145 125 120 150 125 150 190 160 220 120 180 165 240 215 160 120 185 210 195 130 175 150 170 180 200 185 95 140 135 145 28 130 120 175 80 80 50 85 130 90 230 95 120 145 65 215 225 115 150 100 180 100 45 65 130 260 50 90 5 125 70 95 95 200 310 175 175 70 65 170 130 60 165 280 100 45 170 195 365 335 215 160 165 260 120 165 160 140 145 265 195 200 90 95 70 190 245 220 290 230 180 195 265 265 215 405 225 260 260 260 400 360 250 330 220 395 250 155 155 255 505 180 260 75 285 260 285 230 410 440 290 320 195 185 320 255 210 355 440 320 165 350 360 605 550 375 280 350 470 315 295 335 290 315 445 395 385 185 235 205 335 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F F a1 F F F a1 a1 F a2 F a1 a1 a1 a2 a2 a1 a1 F a2 a1 F F a1 M F a1 F a1 a1 a1 F a2 a2 a1 a1 F F a1 a1 F a2 a2 a1 F a2 a2 M M a2 a1 a2 M a1 a1 a1 a1 a1 a2 a2 a2 F F F a1 .

60902847 60902859 60902871 60902873 60902874 60902879 60902880 60902882 60902883 60902885 60902889 60902896 60902898 60902903 60902908 60902918 60902926 60902942 60902943 60902951 60902970 60902979 60902985 60902995 60903003 60903020 60903024 60903025 60903048 60903085 60903133 60903170 60903171 60903174 60903196 60903212 60903229 60903241 60903251 60903253 60903263 60903283 60903306 60903317 60903318 60903320 60903334 60903349 60903366 60903377 60903390 60903401 60903416 60903424 60903425 70804512 70900007 70900031 70900067 70900072 70900084 70900122 70900134 70900138 70900162 Lý Khắc Hứa Mỹ Trần Ngọc Trần Thị Thùy Trần Vũ Phương Nguyễn Ngọc Thanh Đỗ Thị Thùy Tống Thị Bích Trần Ngọc Cao Thị Huyền Ngô Nguyệt Đỗ Đăng Ngô Hoàng Hiền Vũ Minh Phạm Đức Đặng Hữu Lê Hữu Võ Thịnh Đỗ Tiến Trương Khánh Lê Bảo Nguyễn Đức Nguyễn Quốc Nguyễn Văn Phạm Văn Võ Thành Lê Nguyễn Thanh Lê Thị Thanh Nguyễn Nhựt Lê Anh Trần Quốc Nguyễn Ngọc Nguyễn Quốc Phan Thị Cẩm Nguyễn Tạ Trịnh Xuân Huỳnh Dương Ngọc Ngô Quan Nguyễn Thị Thúy Phạm Thị Thúy Trần Thị Bùi Diệp Khánh Nguyễn Xuân Nguyễn Hồng Nguyễn Thị Tuyết Trần Tuấn Đinh Hoàn Nguyễn Hoàng Trần Anh Võ Đức Nam Nguyễn Ngọc Phước Nguyễn Tường Bùi Hoàng Houn Uk Trang Nguyễn Anh Hoàng Ngọc Phạm Xuân Nguyễn Đỗ Mai Nguyễn Thảo Tùng Phạm Ngọc Thế Lê Ngọc Huỳnh Thanh Lương Tiểu Nguyễn Xuân Tòng Trang Trang Trang Trang Trà Trâm Trâm Trâm Trân Trân Triết Triết Triết Triệu Trí Trí Trí Trình Trình Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trúc Trúc Trường Tuấn Tuấn Tú Tú Tú Tùng Tùng Uyển Văn Vân Vân Viên Vinh Vinh Vĩ Vĩ Vĩ Vũ Vũ Vũ Vũ Vương Vy Yến Thai Challana Phương An An Anh Anh Anh ẩn Bảo Bảo Bằng 120 135 115 185 165 325 240 145 100 140 245 115 115 160 220 135 95 85 145 200 180 170 100 75 5 190 100 145 220 110 100 190 85 140 165 190 130 110 145 120 175 130 185 115 130 230 185 90 130 145 130 130 185 195 165 180 135 270 160 250 215 175 215 270 190 29 115 160 150 70 260 300 190 210 175 115 320 80 130 120 210 120 145 50 85 140 100 100 130 110 5 165 170 120 150 100 80 160 100 100 180 215 115 100 200 150 145 80 270 30 145 195 140 85 80 115 85 165 165 80 60 140 115 285 235 335 365 145 250 285 285 235 295 265 255 425 625 430 355 275 255 565 195 245 280 430 255 240 135 230 340 280 270 230 185 10 355 270 265 370 210 180 350 185 240 345 405 245 210 345 270 320 210 455 145 275 425 325 175 210 260 215 295 350 275 225 320 250 555 395 585 580 320 465 555 475 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F a1 a1 a1 a2 M a2 a2 a1 a1 M F F a1 a2 a1 F F F a1 a1 a1 F F F a2 a1 a1 a2 F F a2 F F a1 a2 F F a1 a1 a1 F M F a1 a2 a1 F F a1 F a1 a2 a1 F a1 a1 M a2 M M a1 M M M .

70900175 70900178 70900179 70900185 70900210 70900212 70900213 70900275 70900278 70900287 70900315 70900322 70900333 70900354 70900384 70900462 70900498 70900527 70900566 70900567 70900592 70900693 70900724 70900732 70900760 70900771 70900778 70900791 70900817 70900827 70900833 70900847 70900852 70900890 70900891 70900910 70900952 70900965 70901019 70901041 70901141 70901174 70901230 70901307 70901335 70901343 70901370 70901373 70901374 70901377 70901378 70901396 70901405 70901420 70901471 70901495 70901517 70901540 70901560 70901594 70901603 70901622 70901624 70901635 70901639 Đỗ Nguyễn Thanh Lê Công Mai Kim Nguyễn Văn Võ Trung Đặng Thị Ngọc Đinh Duyên Bảo Hà Hữu Chí Nguyễn Chí Võ Duy Nguyễn Trí Phạm Thanh Huỳnh Gia Nguyễn Thị Hồng Lãnh Hoàng Trần Quang Lương Thị Bích Lê Thiên Trần Minh Ngô Nguyễn Thế Vũ Thị Trúc Hoàng Hồ Nguyễn Đình Đặng Khang Nguyễn Thu Võ Lê Hồng Ung Mạnh Nguyễn Thành Phạm Quang Trần Văn Nguyễn Thu Lê Đặng Phước Lê Đức Lương Chí Huỳnh Thị Mỹ Lê Phi Nguyễn Hoàng Phạm Quang Trịnh Văn Lâm Minh Lê Phan Ngô Thị Mỹ Nguyễn Phương Trần Ngọc Lê Thị Mỹ Nguyễn Thị Kim Vũ Thị Bùi Thị Đặng Phước Nguyễn Thị Thùy Trần Ngọc Khánh Hoàng Thanh Bùi Lê Nguyễn Thị Phan Hùng Tạ Thị Nguyễn Công Lê Thị Diễm Phạm Thị Bích Nguyễn Hoàng Nguyễn Ngọc Phạm Hồ Việt Trần Hòa Bình Bình Bình Bình Chánh Châu Châu Công Công Cương Cường Cường Danh Diệp Duy Dũng Đào Đạt Đăng Đắc Đô Giao Hải Hải Hạ Hằng Hân Hiến Hiếu Hiếu Hiếu Hiền Hiển Hoàn Hoàn Hoàng Hòa Học Huy Huy Hữu Khánh Khoa Kiều Lan Lạc Liên Liên Liên Linh Linh Linh Linh Long Lợi Luận Lực Mến Minh My Na Nam Nam Nam Nam 125 150 195 140 195 150 170 145 180 115 145 165 200 150 115 120 100 150 310 175 160 270 125 160 150 220 145 125 145 135 145 145 295 160 140 110 120 150 140 160 5 245 160 90 120 60 150 95 85 120 190 185 150 135 120 125 100 115 210 145 160 90 130 145 140 30 100 225 125 200 230 115 200 130 125 120 35 190 195 170 65 120 65 80 285 145 115 265 110 140 125 190 40 115 165 100 100 95 355 210 120 60 125 180 100 140 5 140 165 85 95 145 125 140 100 65 195 170 115 120 145 95 95 90 170 110 115 35 70 90 120 225 375 320 340 425 265 370 275 305 235 180 355 395 320 180 240 165 230 595 320 275 535 235 300 275 410 185 240 310 235 245 240 650 370 260 170 245 330 240 300 10 385 325 175 215 205 275 235 185 185 385 355 265 255 265 220 195 205 380 255 275 125 200 235 260 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F a2 a1 a1 a2 a1 a2 a1 a1 F F a2 a2 a1 F F F F M a1 a1 M F a1 a1 a2 F F a1 F F F M a2 a1 F F a1 F a1 F a2 a1 F F F a1 F F F a2 a2 a1 a1 a1 F F F a2 a1 a1 F F F a1 .

70901650 70901655 70901657 70901658 70901660 70901665 70901670 70901677 70901680 70901684 70901692 70901693 70901725 70901731 70901745 70901758 70901773 70901781 70901788 70901802 70901841 70901852 70901864 70901888 70901891 70901894 70901916 70901921 70901992 70902022 70902026 70902038 70902039 70902121 70902125 70902157 70902165 70902195 70902210 70902212 70902237 70902248 70902338 70902351 70902435 70902448 70902493 70902498 70902502 70902526 70902533 70902576 70902605 70902616 70902625 70902630 70902634 70902646 70902656 70902682 70902696 70902723 70902724 70902739 70902756 Diệp Thị Thanh Lê Thị Quỳnh Phạm Thị Phạm Thị Thúy Trần Thị Kim Châu Tuyết Bảo Huỳnh Thị Phạm Võ Kim Lã Nguyễn Thục Dương Đại Nguyễn Đình Minh Nguyễn Giang Trung Nguyễn Đăng Nguyễn Thị Bảo Lê Bá Nguyễn Ngọc Hạnh Phan Trần Thị Thanh Nguyễn Phan Thanh Lê Thành Nguyễn Minh Mai Quang Vân Nguyễn Thị Hồng Huỳnh Thị Giang Ngô Thị Thúy Tô Hoàng Trần Hồng Võ Tiến Bùi Hữu Võ Hoàng Trịnh Kim Huỳnh Phạm Anh Lâm Thám Vũ Thiên Bùi Hồng Trần Ngọc Huỳnh Thế Dương Thị Phan Thị Như Võ Phương Trần Minh Lê Thị Huỳnh Tri Nguyễn Thành Nguyễn Hồng Trần Thành Dương Phương Lê Thanh Nguyễn Thị Thanh Lê Huỳnh Bùi Thị Nguyễn Tiến Đoàn Tuấn Mai Hồ Gia Nguyễn Việt Trần Phước Lê Thị Kim Đỗ Huỳnh Huy Hoàng Đình Trần Vạn Phan Thị Thu Lê Trung Nguyễn Mạnh Phù Trung Nguyễn Văn Nga Nga Nga Nga Nga Ngân Ngân Ngân Nghi Nghĩa Nghĩa Nghĩa Ngọc Ngọc Nguyên Nguyên Nguyễn Nhàn Nhã Nhân Nhật Nhi Nhung Ny Oanh Oanh Phát Phát Phúc Phúc Phụng Phương Phương Quang Quân Quẩn Quốc Quý Quỳnh Quỳnh Sang Siêm Tâm Tâm Thái Thái Thảo Thảo Thảo Thạnh Thắm Thiên Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh Thoa Thông Thống Thuận Thủy Thưởng Thưởng Tiên Tiến 130 130 135 140 135 190 135 260 85 185 270 170 5 300 145 185 315 185 215 170 170 175 160 140 110 160 110 125 135 180 125 100 175 135 95 115 150 175 115 140 215 120 130 95 110 170 165 130 215 120 100 135 125 280 120 145 130 95 125 215 125 175 85 160 100 31 100 100 65 225 130 330 140 225 170 120 260 310 5 225 150 270 425 230 260 220 130 210 125 145 125 160 80 120 175 165 130 80 150 150 120 110 220 110 145 160 285 115 110 120 80 125 90 125 160 125 120 90 110 270 115 175 115 165 125 195 90 240 80 95 215 230 230 200 365 265 520 275 485 255 305 530 480 10 525 295 455 740 415 475 390 300 385 285 285 235 320 190 245 310 345 255 180 325 285 215 225 370 285 260 300 500 235 240 215 190 295 255 255 375 245 220 225 235 550 235 320 245 260 250 410 215 415 165 255 315 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F F F a2 a1 M a1 M a1 a1 M M F M a1 M M a2 M a2 a1 a2 a1 a1 F a1 F F a1 a1 a1 F a1 a1 F F a2 a1 a1 a1 M F F F F a1 a1 a1 a2 F F F F M F a1 F a1 a1 a2 F a2 F a1 a1 .

70902765 70902766 70902782 70902832 70902836 70902849 70902857 70902862 70902864 70902867 70902875 70902886 70902888 70902911 70902921 70902930 70902972 70902981 70902988 70903008 70903019 70903030 70903034 70903035 70903037 70903159 70903179 70903184 70903201 70903235 70903254 70903255 70903256 70903258 70903399 70903419 80900005 80900006 80900010 80900019 80900024 80900025 80900036 80900037 80900042 80900052 80900056 80900057 80900063 80900064 80900086 80900090 80900113 80900115 80900130 80900135 80900140 80900144 80900146 80900150 80900157 80900166 80900171 80900187 80900198 Võ Hoàng Võ Hữu Mai Trung Phạm Tiến Trần Võ Thanh Đỗ Thị Thùy Lê Thị Thùy Lôi Thị Quỳnh Nguyễn Thu Võ Minh Dương Ngọc Thiên Lâm Ngọc Thái Lê Tuyết Lan Đoàn Minh Nguyễn Minh Lê Đức Nguyễn Hà Nguyễn Thành Trần Cảnh Khánh Võ Quốc Nguyễn Thị Thanh Trần Thị Thanh Nguyễn Hán Ngọc Đặng Minh Cao Thị Cẩm Võ Văn Đào Minh Nguyễn Thanh Châu Trần Hoàng Võ Thị Hồng Trần Sơn Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Quốc Nguyễn Thị Kim Dương Phạm Bình Hàn Nhị Quốc Lê Trung Nguyễn Phi Nguyễn Trường Nguyễn Văn Trần Xuân Võ Trường Châu Đức Lê Đình Tuấn Lê Tú Lê Việt Nguyễn Cửu Nhất Nguyễn Duy Phạm Việt Trần Nhựt Lữ Nhật Hồ Thiện Đặng Quốc Huỳnh Trung Nguyễn Huy Nguyễn Văn Phạm Tiến Trình Nguyễn Quý Đàm Đức Nguyễn Thành Bùi Văn Phạm Thanh Đào Thanh Tiến Tiến Tín Toàn Toàn Tòng Trang Trang Trang Trang Trang Trân Trân Trinh Trí Trí Trung Trung Trung Trung Trung Trúc Trúc Trụ Trường Tú Tú Tùng Tùng Văn Vân Vân Vệ Vi Vy Yến An An An An An An An An Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh ánh Ân Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bắc Biên Bình Bình Ca 255 160 80 140 120 140 165 180 140 115 250 245 175 120 220 170 160 195 120 160 130 125 175 125 190 135 175 245 170 135 160 195 135 140 195 230 135 170 145 110 125 125 150 130 135 130 165 60 150 70 160 120 310 120 130 95 180 175 80 150 160 145 125 160 170 32 385 85 100 175 130 40 140 120 210 150 190 220 125 70 300 180 140 70 175 165 60 190 240 130 165 100 100 300 200 130 175 140 85 170 320 335 80 100 70 40 145 140 85 120 95 80 65 130 145 140 190 225 210 110 115 90 190 250 60 125 85 95 80 180 50 640 245 180 315 250 180 305 300 350 265 440 465 300 190 520 350 300 265 295 325 190 315 415 255 355 235 275 545 370 265 335 335 220 310 515 565 215 270 215 150 270 265 235 250 230 210 230 190 295 210 350 345 520 230 245 185 370 425 140 275 245 240 205 340 220 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> M F F a1 a1 F a1 a1 a2 a1 a2 M a1 F M a2 a1 a1 a1 a1 F a1 a2 a1 a2 F a1 M a2 a1 a1 a1 F a1 M M F a1 F F a1 a1 F a1 F F F F a1 F a2 a1 M F F F a2 a2 F a1 F F F a1 F .

80900200 80900222 80900224 80900237 80900245 80900246 80900253 80900256 80900260 80900270 80900289 80900293 80900294 80900295 80900297 80900317 80900325 80900326 80900331 80900344 80900361 80900389 80900390 80900392 80900400 80900414 80900417 80900420 80900428 80900437 80900448 80900449 80900451 80900458 80900465 80900469 80900472 80900478 80900481 80900488 80900489 80900509 80900512 80900524 80900529 80900548 80900564 80900565 80900570 80900572 80900582 80900588 80900590 80900596 80900601 80900606 80900607 80900622 80900627 80900629 80900633 80900637 80900643 80900653 80900656 Nguyễn Tấn Phạm Đức Phạm Thanh Nguyễn Văn Nguyễn Quốc Nguyễn Văn Phạm Ngọc Nguyễn Duy Đỗ Trọng Nguyễn Ngọc Cao Quốc Đỗ Ngọc Hồ Kim Hồ Văn Lê Quốc Nguyễn Tuấn Tô Bảo Trần Thanh Võ Văn Trương Thành Bùi Xuân Lê Nhật Lê Quang Lê Thành Nguyễn Hải Phạm Quang Phạm Võ Anh Trần Đức Trương Khánh Đoàn Quốc Nguyễn Trung Nguyễn Văn Phạm Nam Trần Anh Võ Quốc Hoàng Việt Nguyễn Anh Nguyễn Thế Phan Quang Văn Bá Đại Đinh Ngọc Lê Hữu Nguyễn Văn Lê Đức Ngô Tuấn Võ Duy Phúc Tô Dương Nhật Trần Hải Bùi Khắc Huỳnh Ngọc Cao Xuân Trần Hữu Ngô Hữu Bùi Ngọc Trần Việt Phương Phan Quốc Hà Mạnh Hà Trọng Lê Hồng Lê Minh Lê Phước Nguyễn Chí Nguyễn Hữu Trần Công Trần Quang Cang Châu Châu Chiến Chinh Chinh Chí Chính Chu Chương Cường Cường Cường Cường Cường Cường Cường Cường Cửu Danh Dĩ Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Dũng Dũng Dũng Dũng Dũng Dũng Dương Dương Dương Dương Dương Dưỡng Đạo Đạo Đạt Đạt Đạt Đăng Đăng Điền Điệp Định Đoan Đoàn Đông Đông Đuyn Đường Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức Đức 115 170 180 115 160 110 110 95 180 135 140 110 80 130 85 145 195 115 145 140 140 160 130 160 135 145 100 145 200 150 95 115 185 120 130 95 190 175 135 325 110 185 110 195 115 110 175 160 145 100 140 145 150 125 145 90 200 130 110 130 145 125 90 180 175 33 140 65 175 140 65 45 90 65 80 100 110 45 70 110 45 160 175 85 110 125 100 165 130 110 190 85 50 85 195 195 160 45 100 140 85 20 225 90 95 360 45 125 140 260 95 165 170 180 80 125 115 160 140 65 90 90 150 140 70 180 90 140 150 120 305 255 235 355 255 225 155 200 160 260 235 250 155 150 240 130 305 370 200 255 265 240 325 260 270 325 230 150 230 395 345 255 160 285 260 215 115 415 265 230 685 155 310 250 455 210 275 345 340 225 225 255 305 290 190 235 180 350 270 180 310 235 265 240 300 480 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F a2 a1 F F F F a1 F a1 F F F F a1 a2 F a1 a1 F a1 a1 a1 a1 F F F a2 a1 a1 F a1 a1 F F a2 a1 F M F a1 a1 M F a1 a1 a1 F F a1 a1 a1 F F F a2 a1 F a1 F a1 F a1 M .

80900657 80900662 80900673 80900676 80900683 80900686 80900688 80900694 80900714 80900723 80900726 80900729 80900737 80900738 80900740 80900741 80900749 80900750 80900753 80900777 80900779 80900781 80900787 80900801 80900805 80900809 80900823 80900825 80900829 80900831 80900837 80900840 80900846 80900851 80900880 80900901 80900911 80900913 80900925 80900929 80900933 80900938 80900941 80900945 80900947 80900950 80900953 80900956 80900958 80900980 80900990 80900993 80900997 80901003 80901008 80901014 80901027 80901047 80901049 80901053 80901058 80901060 80901064 80901074 80901085 Trương Quang Nguyễn Phi Nguyễn Hoàng Nguyễn Hồng Trần Thị Chúc Trịnh Công Võ Phạm Đông Lê Đình Lê Xuân Đỗ Minh Hồ Thanh Lê Nguyên Nguyễn Xuân Phan Trọng Tào Đức Thân Nguyên Võ Minh Võ Quang Lê Tiến Phạm Lê Hoàng Võ Song Bùi Trung Nguyễn Văn Lê Trung Lê Văn Mã Chí Phan Trung Phạm Duy Trần Minh Trần Trung Võ Trung Cao Thế Nguyễn Thế Bùi Ngọc Trương Thanh Đặng Viết Mai Xuân Nguyễn Duy Nguyễn Thái Nguyễn Văn Nguyễn Văn Huy Trần Hữu Trần Quốc Trương Nguyễn Huy Đinh Hoàng Bùi Đức Lê Minh Nguyễn Thái Nguyễn Thị Thu Lý Nghĩa Nguyễn Minh Đàm Ngọc Hoàng Quốc Huỳnh Phạm Lê Lê Tấn Nguyễn Đức Nguyễn Thành Trịnh Ngọc Vũ Hoàng Vũ Đình Đặng Đặng Văn Lương Ngọc Nguyễn Trọng Võ Văn Đức Gia Giang Giang Giang Giang Giang Giáp Hào Hải Hải Hải Hải Hải Hải Hải Hải Hải Hảo Hân Hân Hậu Hậu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiền Hiền Hiển Hiệp Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hóa Hòa Hòa Hòa Hòa Huân Huệ Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huynh Hùng Hùng Hùng Hùng Hùng 195 145 140 145 145 140 180 125 165 130 195 160 120 175 175 270 125 140 130 140 190 160 120 190 145 200 95 120 150 215 125 130 135 100 125 125 110 115 195 135 135 135 145 150 125 110 100 115 135 110 190 110 250 170 95 100 165 110 90 160 125 160 165 115 80 34 85 120 175 120 110 40 195 100 45 95 100 130 80 90 125 260 45 90 130 130 95 125 65 200 60 225 25 115 160 180 85 70 70 125 130 85 85 160 255 120 120 95 110 130 70 115 125 125 180 160 175 70 220 130 95 120 180 140 70 140 120 150 225 140 160 280 265 315 265 255 180 375 225 210 225 295 290 200 265 300 530 170 230 260 270 285 285 185 390 205 425 120 235 310 395 210 200 205 225 255 210 195 275 450 255 255 230 255 280 195 225 225 240 315 270 365 180 470 300 190 220 345 250 160 300 245 310 390 255 240 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 a1 a1 a1 a1 F a2 F F F a1 a1 F a1 a1 M F F a1 a1 a1 a1 F a2 F a2 F F a1 a2 F F F F a1 F F a1 M a1 a1 F a1 a1 F F F F a1 a1 a2 F M a1 F F a1 a1 F a1 F a1 a2 a1 F .

80901090 80901092 80901094 80901104 80901109 80901125 80901127 80901137 80901153 80901155 80901173 80901177 80901197 80901202 80901206 80901208 80901211 80901217 80901265 80901267 80901288 80901291 80901295 80901312 80901318 80901321 80901323 80901324 80901327 80901342 80901350 80901360 80901368 80901382 80901388 80901399 80901401 80901409 80901412 80901432 80901445 80901446 80901448 80901455 80901493 80901494 80901497 80901507 80901523 80901542 80901550 80901565 80901573 80901589 80901602 80901617 80901627 80901634 80901644 80901646 80901664 80901681 80901691 80901699 80901701 Đào Đinh Long Đỗ Hồng Nguyễn Hải Nguyễn Quốc Võ Thái Vũ Việt Phan Thanh Dương Thành Nguyễn Duy Hứa Duy Ngô Bảo Trần Trọng Võ Đinh Nguyễn Vũ Phan Thượng Trương Hoàng Phạm Văn Trương Minh Vũ Đăng Nguyễn Như Đỗ Hữu Dương Trung Huỳnh Tuấn Võ Quang Nguyễn Hoàng Sơn Lê Bá Lê Quốc Phạm Văn Nguyễn Chơn Nguyễn Sơn Nguyễn Quốc Ngô Minh Hoàng Nguyễn Hải Nguyễn Văn Phạm Bá Trịnh Thành Lê Hàn Phạm Hoàng Đặng Gia Hữu Hồ Phạm Hữu Kha Sách Nguyễn Đắc Nguyễn Ngọc Nguyễn Thanh Vũ Lâm Công Nguyễn Đức Bùi Thị Cao Chí Hồ Thị Nhật Nguyễn Lê Thảo Nguyễn Trọng Võ Triệu Trần Thế Mai Thành Nguyễn Văn Phạm Hoài Trần Văn Võ Thành Trần Công Trương Hữu Lê Văn Nguyễn Trọng Nguyễn Văn Hưng Hưng Hưng Hưng Hưng Hưng Hưng Hưởng Khang Khang Khánh Khánh Khánh Khả Khải Khải Khải Khiếu Khoa Khoa Khuê Khương Kiên Kiệt Kiệt Kim Kông Ký Kỳ Lạc Lâm Lập Liêm Linh Linh Linh Linh Linh Lĩnh Long Lộc Lộc Lộc Lộc Luận Luận Luận Lương Mai Minh Minh Minh Minh Minh Mỹ Nam Nam Nam Nam Nam Ngà Nghi Nghĩa Nghĩa Nghĩa 140 145 125 100 140 180 230 125 180 95 170 220 115 150 160 140 120 190 175 130 95 120 145 115 190 70 135 80 140 120 310 135 165 190 120 140 95 145 120 180 135 275 135 170 125 150 140 90 100 150 270 180 160 95 75 120 160 150 150 140 145 115 130 115 210 35 110 80 120 160 80 85 280 145 100 100 85 180 60 120 120 170 125 110 195 115 110 225 115 90 90 110 190 65 45 110 300 115 140 335 120 90 110 160 165 125 70 250 170 115 80 115 125 145 70 80 290 165 50 130 85 175 100 145 110 45 25 115 120 65 210 250 225 245 260 220 265 510 270 280 195 255 400 175 270 280 310 245 300 370 245 205 345 260 205 280 180 325 145 185 230 610 250 305 525 240 230 205 305 285 305 205 525 305 285 205 265 265 235 170 230 560 345 210 225 160 295 260 295 260 185 170 230 250 180 420 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F F a1 F a1 M a1 a1 F a1 a2 F a1 a1 a1 F a1 a2 F F a1 a1 F a1 F a1 F F F M a1 a1 M F F F a1 a1 a1 F M a1 a1 F a1 a1 F F F M a1 F F F a1 a1 a1 a1 F F F a1 F a2 .

80901703 80901704 80901713 80901714 80901734 80901754 80901755 80901780 80901790 80901801 80901810 80901819 80901833 80901836 80901838 80901840 80901846 80901853 80901869 80901872 80901876 80901884 80901904 80901913 80901919 80901924 80901930 80901932 80901939 80901940 80901942 80901947 80901953 80901955 80901964 80901965 80901974 80901981 80901986 80901990 80901997 80902000 80902001 80902015 80902023 80902032 80902036 80902044 80902066 80902068 80902071 80902073 80902074 80902079 80902090 80902091 80902094 80902098 80902101 80902120 80902141 80902151 80902152 80902167 80902168 Phạm Trọng Trần Chí Võ Quang Cao Thọ Huy Tạ Lâm Nguyễn Hoàng Nguyễn Hoàng Nguyễn Thanh Phan Minh Lê Thành Nguyễn Hữu Phan Nguyễn Thành Lê Minh Ngô Quang Nguyễn Huỳnh Quang Nguyễn Minh Trần Đình Nguyễn Hoàng Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê Quang Trịnh Minh Nguyễn Tấn Huỳnh Phạm Tấn Trần Vân Đào Ngọc Hoàng Bùi Khắc Hà Trung Lê Văn Ngô Hoàng Nguyễn Hoàng Thế Nguyễn Thanh Phạm Văn Hoài Trần Hoàng Bùi Đức Bùi Thiên Nguyễn Đức Phan Thiên Trần Văn Võ Đức Đỗ Vạn Kha Sách Lê Hồng Nguyễn Quang Cao Minh Dương Hoàng Huỳnh ái Nguyễn Công Nguyễn Duy Nguyễn Hữu Nguyễn Văn Phan Vĩnh Phạm Ngọc Võ Hữu Đinh Tường Đỗ Huy Hồ Vũ Lê Đình Nguyễn Duy Trần Việt Nguyễn Quang Minh Trần Hoàng Trần Hoàng Phi Nguyễn Minh Nguyễn Trần Bảo Nghĩa Nghĩa Nghị Ngọc Ngọc Nguyên Nguyên Nhàn Nhã Nhân Nhân Nhân Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật Nhi Như Nhựt Nhựt Nô Phát Phát Phát Phi Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phú Phú Phú Phú Phú Phú Phúc Phúc Phúc Phúc Phụng Phương Phương Phương Phước Phước Phước Phước Phước Phước Quang Quang Quang Quang Quang Quang Quân Quân Quân Quốc Quốc 85 180 165 95 130 135 125 120 135 185 130 120 130 185 165 135 110 150 140 120 145 90 150 160 80 110 165 190 150 125 165 115 170 150 185 145 140 135 185 110 100 185 90 150 95 160 110 115 145 135 150 135 135 150 185 135 160 100 230 240 135 170 190 120 130 36 50 150 50 120 70 90 50 90 110 110 90 70 130 220 220 115 140 195 110 140 215 110 160 110 165 115 120 80 180 80 125 125 70 200 120 120 85 125 180 115 150 165 35 175 95 125 110 95 40 70 120 80 120 180 280 100 165 100 230 130 165 140 170 90 150 135 330 215 215 200 225 175 210 245 295 220 190 260 405 385 250 250 345 250 260 360 200 310 270 245 225 285 270 330 205 290 240 240 350 305 265 225 260 365 225 250 350 125 325 190 285 220 210 185 205 270 215 255 330 465 235 325 200 460 370 300 310 360 210 280 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F a1 F F F F F F F a1 F F a1 a2 a2 a1 a1 a1 a1 a1 a2 F a1 a1 F F a1 a1 a1 F a1 F F a2 a1 a1 F a1 a2 F a1 a2 F a1 F a1 F F F F a1 F a1 a1 M F a1 F M a2 a1 a1 a2 F a1 .

80902173 80902186 80902187 80902189 80902190 80902201 80902211 80902216 80902224 80902229 80902230 80902238 80902241 80902258 80902260 80902265 80902266 80902268 80902272 80902285 80902293 80902294 80902309 80902314 80902318 80902339 80902340 80902344 80902347 80902353 80902370 80902375 80902385 80902397 80902400 80902405 80902408 80902412 80902437 80902441 80902443 80902450 80902455 80902462 80902466 80902472 80902473 80902477 80902478 80902481 80902482 80902483 80902490 80902509 80902511 80902515 80902519 80902548 80902556 80902562 80902568 80902570 80902573 80902580 80902594 Trần Văn Dương Đồng Lê Ngô Nguyễn Văn Trần Duy Phạm Phú Quách Thanh Bùi Thanh Lê Thanh Nguyễn Hữu Nguyễn Ngọc Trần Ngọc Trà Ngọc Nguyễn Tiến Dương Trường Đỗ Văn Lê Bá Thanh Lê Hải Nguyễn Gia Nguyễn Văn Thái Thái Đỗ Anh Lâm Tấn Ngô Thái Nguyễn Hữu Lê Đức Lý Bửu Nguyễn Đình Nguyễn Phúc Nguyễn Trường Lê Vĩnh Hoàng Nguyễn Duy Phạm Trường Bùi Quốc Hoài Lê Thị Băng Nguyễn Duy Nguyễn Hoàng Kim Nguyễn Trần Trọng Nguyễn Hồng Nguyễn Quốc Nguyễn Văn Trần Việt Châu Văn Lê Văn Mai Văn Nguyễn Văn Nguyễn Văn Phạm Tấn Phạm Tất Trần Đạt Trần Hữu Trần Minh Võ Phước Trương Hữu Tâm Võ Đình Huỳnh Phước Trần Ngọc Nguyễn Quang Trần Huy Trần Văn Châu Huỳnh Lê Hữu Phan Trịnh Hoàng Nguyễn Thị Phan Văn Toàn Quốc Quyền Quyền Quyền Quyền Quý Quỳnh Sang Sang Sang Sang Sang Sanh Sĩ Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Tài Tài Tài Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tân Tân Tân Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thái Thái Thái Thái Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thảo Thảo Thạch Thạch Thắng Thắng Thân Thi Thi Thi Thiết Thiện 150 185 125 130 125 165 175 140 130 130 145 120 135 170 120 90 170 150 130 135 175 160 135 70 120 120 215 140 180 170 140 280 125 145 210 110 135 240 120 255 120 120 125 95 125 150 90 120 130 150 140 140 170 230 150 125 100 140 175 100 120 130 200 100 115 37 95 125 65 170 80 175 120 95 50 150 80 60 285 120 65 90 115 90 70 60 240 120 120 40 95 115 145 85 45 160 110 200 85 80 240 270 50 300 80 195 115 215 180 20 40 110 45 110 110 30 160 95 210 325 150 100 80 250 175 80 150 125 210 120 210 245 310 190 300 205 340 295 235 180 280 225 180 420 290 185 180 285 240 200 195 415 280 255 110 215 235 360 225 225 330 250 480 210 225 450 380 185 540 200 450 235 335 305 115 165 260 135 230 240 180 300 235 380 555 300 225 180 390 350 180 270 255 410 220 325 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F a1 F a1 F a1 a1 F F a1 F F a2 a1 F F a1 F F F a2 a1 a1 F F F a2 F F a1 a1 M F F M a2 F M F M F a1 a1 F F a1 F F F F a1 F a2 M a1 F F a2 a2 F a1 a1 a2 F a1 .

80902595 80902597 80902599 80902610 80902618 80902621 80902623 80902631 80902640 80902645 80902651 80902659 80902661 80902664 80902665 80902666 80902676 80902679 80902683 80902688 80902702 80902703 80902722 80902725 80902729 80902731 80902736 80902743 80902744 80902746 80902747 80902748 80902751 80902753 80902761 80902770 80902773 80902776 80902779 80902781 80902783 80902790 80902793 80902800 80902802 80902814 80902826 80902828 80902835 80902839 80902841 80902845 80902851 80902863 80902893 80902897 80902910 80902915 80902924 80902927 80902932 80902940 80902941 80902944 80902945 Phạm Quý Trần Hữu Trương Quang Lại Đức Nguyễn Đức Nguyễn Nho Quang Nguyễn Trần Trần Quốc Nguyễn Anh Cao Hoàng Nguyễn Hữu Nguyễn Nhật Nguyễn Thi Nguyễn Văn Phạm Văn Bùi Ngọc Nguyễn Long Phạm Bá Võ Đại Nguyễn Quốc Hoàng Thế Lê Huy Lê Đức Nguyễn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Như Nguyễn Tấn Đỗ Mạnh Hoàng Minh Lê Hoàng Nguyễn Bá Nguyễn Cửu Minh Nguyễn Nhật Nguyễn Tấn Trần Cao Võ Vũ Trần An Đặng Trung Lê Lê Quốc Nguyễn Công Nguyễn Trung Phan Tấn Hà Văn Lê Trung Huỳnh Vũ Minh Nguyễn Viết Phan Phúc Quách Văn Trần Vĩnh Võ Văn Bùi Danh Lê Duy Lê Văn Nguyễn Thị Thanh Đỗ Nguyễn Minh Hồ Duy Cái Hữu Huỳnh Văn Lê Quang Nguyễn Phúc Trương Hoàng Văn Đình Minh Đỗ Văn La Khắc Thiện Thiện Thiện Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh Thịnh Thọ Thông Thông Thống Thơ Thuân Thuần Thuận Thuận Thuận Thuận Thuyền Thục Thục Thưởng Thưởng Thức Thực Tiên Tiến Tiến Tiến Tiến Tiến Tiến Tiến Tiến Tiện Tích Tín Tín Tín Tín Tín Tín Tính Tính Toàn Toàn Toàn Toàn Toàn Toàn Toại Tôn Trang Trầm Triết Trinh Trí Trí Trí Trí Trí Trí Trình Trình 130 190 190 120 150 140 190 150 135 145 90 180 160 145 75 185 145 140 135 125 100 195 115 135 110 130 80 160 275 145 175 115 130 110 135 185 125 115 145 115 175 145 80 140 140 165 120 110 140 300 135 220 125 210 250 175 135 150 115 135 125 180 240 175 125 38 165 160 180 65 170 45 255 80 100 150 90 170 95 50 125 150 170 145 70 110 125 120 140 175 170 40 115 110 265 85 70 120 90 85 45 80 70 125 65 50 125 210 15 95 100 90 145 65 60 175 150 195 40 110 230 130 65 120 120 110 130 265 240 190 80 295 350 370 185 320 185 445 230 235 295 180 350 255 195 200 335 315 285 205 235 225 315 255 310 280 170 195 270 540 230 245 235 220 195 180 265 195 240 210 165 300 355 95 235 240 255 265 175 200 475 285 415 165 320 480 305 200 270 235 245 255 445 480 365 205 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 a2 a2 F a1 F a2 F F a1 F a2 a1 F F a1 a1 a1 F F F a1 a1 a1 a1 F F a1 M F F F F F F a1 F F F F a1 a2 F F F a1 a1 F F M a1 a2 F a1 M a1 F a1 F F a1 a2 M a2 F .

80902953 80902959 80902960 80902965 80902967 80902969 80902973 80902974 80902980 80902987 80902993 80902998 80903016 80903022 80903023 80903032 80903039 80903053 80903056 80903061 80903065 80903069 80903070 80903073 80903076 80903080 80903086 80903088 80903089 80903090 80903097 80903100 80903109 80903114 80903117 80903124 80903125 80903129 80903144 80903154 80903155 80903157 80903166 80903186 80903192 80903193 80903199 80903203 80903208 80903211 80903213 80903214 80903217 80903230 80903232 80903239 80903246 80903265 80903269 80903271 80903274 80903275 80903281 80903282 80903291 Nguyễn Quốc Phạm Minh Trương Quang Đỗ Thành Hòa Đăng Huỳnh Quốc Lê Hiếu Lê Quang Nguyễn Đức Nguyễn Thanh Nguyễn Trần Phạm Chính Võ Bảo Lê Minh Đào Thanh Trần Lê Điểu Minh Phan Văn Trần Đình Phạm Bá Cao Anh Dương Minh Dương Quốc Đỗ Anh Hà Minh Hồ Anh Lê Huỳnh Anh Lê Kim Lê Nho Lê Quang Nguyễn Anh Nguyễn Anh Nguyễn Mạnh Nguyễn Tấn Nguyễn Thanh Phạm Lê Anh Phạm Thanh Trần Minh Đỗ Đức Hồ Minh Lưu Thế Lê Phước Nguyễn Đoàn Xuân Lê Trọng Lương Quang Nguyễn Thanh Nguyễn Xuân Tăng Thanh Trần Thanh Trương Quốc Chu Văn Bùi Nguyễn Tất Nguyễn Thượng Trần Ngọc Lâm Gia Trần Lê Duy Cao Tấn Lê Quốc Lê Tuấn Nguyễn Hoàng Nguyễn Hồng Trương Hoàng Vương Xuân Lê Quang Trong Trọng Trọng Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Truyền Trúc Trúc Trường Trường Trưởng Tuân Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuyên Tuyền Tuyền Tuyển Tú Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng Tư Tươm Uyển Van Văn Văn Việt Việt Việt Việt Việt Việt Việt Vinh 125 80 115 165 130 115 195 130 240 190 120 195 135 130 100 100 110 120 85 85 145 165 70 125 215 175 145 150 110 135 115 215 170 115 160 130 150 150 145 70 195 125 100 120 130 95 110 215 100 215 135 90 175 160 150 95 240 175 80 150 130 145 130 115 200 39 130 90 50 115 130 50 175 100 160 115 60 220 60 160 115 95 125 90 70 100 60 125 85 125 260 150 130 145 70 110 130 110 110 115 130 15 140 85 130 50 270 165 85 45 85 100 95 145 115 260 160 85 160 80 60 125 195 85 85 115 110 160 175 180 120 255 170 165 280 260 165 370 230 400 305 180 415 195 290 215 195 235 210 155 185 205 290 155 250 475 325 275 295 180 245 245 325 280 230 290 145 290 235 275 120 465 290 185 165 215 195 205 360 215 475 295 175 335 240 210 220 435 260 165 265 240 305 305 295 320 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F F a1 a1 F a2 F a2 a1 F a2 F a1 F F F F F F F a1 F a1 M a1 a1 a1 F F F a1 a1 F a1 F a1 F a1 F M a1 F F F F F a2 F M a1 F a1 F F F a2 a1 F a1 F a1 a1 a1 a1 .

80903316 80903321 80903323 80903328 80903333 80903338 80903345 80903360 80903363 80903367 80903369 80903381 80903408 90900039 90900046 90900069 90900104 90900106 90900148 90900165 90900191 90900235 90900236 90900345 90900357 90900409 90900486 90900501 90900534 90900539 90900568 90900703 90900705 90900756 90900766 90900841 90900908 90900937 90900951 90901023 90901040 90901128 90901220 90901246 90901284 90901320 90901331 90901386 90901492 90901621 90901642 90901667 90901696 90901720 90901778 90901829 90901862 90901893 90901934 90901970 90902004 90902051 90902081 90902088 90902178 Huỳnh Nguyên Đỗ Trần Duy Phan Phước Bùi Thạch Đặng Viết Huỳnh Tấn Mai Duy Phan Thanh Phạm Quốc Trần Hoàn Trần Hoàng Hà Hoài Phạm Thanh Âu Thị Kim Đặng Huy Quốc Nguyễn Lê Hoàng Võ Thị Ngọc Vũ Thị Lan Trần Văn Mai Văn Trần Quan Võ Thị Thảo Phan Nguyễn Minh Trương Trọng Ngô Thuỵ Nguyễn Trường Trần Đăng Huỳnh Minh Nguyễn Tấn Phan Hoàng Tuấn Võ Hồ Ngọc Lương Duy Nguyễn Thị Nguyễn Lê Khánh Lê Thị Bích Huỳnh Thị Thanh Lê Minh Phạm Văn Đỗ Thuận Nguyễn Quang Phạm Quang Huỳnh Thị Diệu Diệp Đăng Nguyễn Tấn Thái Vũ Minh Lê Nguyễn Thiên Nguyễn Lý Kiều Lê Thị Mỹ Võ Hồng Nguyễn Hoàng Trần Phương Đặng Thị Tuyết Nguyễn Ngọc Lê Đỗ Minh Nguyễn Lâm Bùi Hoàng Đặng Thị Mai Nguyễn Thị Thùy Lê Bá Kiều Minh Lê Vinh Nguyễn Thanh Hoàng Thị Dương Đức Nguyễn Thị Ngọc Vĩ Vĩnh Vĩnh Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ Vương Xuân Anh Anh Anh Anh Anh Bảo Biên Bình Chi Chiêu Danh Diệu Duy Dương Đại Đạt Đạt Đặng Hà Hà Hảo Hạnh Hiền Hoàng Hoàng Hòa Huy Huy Hương Khoa Khoa Khôi Kim Lam Linh Luân Nam Nam Ngân Nghĩa Ngọc Nhàn Nhật Nhung Oanh Phong Phú Phúc Phương Phượng Quang Quyên 165 125 130 110 85 110 190 115 185 240 95 100 125 250 200 145 130 100 130 145 110 140 200 150 215 190 95 95 70 125 110 150 140 170 130 215 190 125 140 165 65 120 230 170 260 160 170 280 190 210 220 130 200 175 120 150 115 115 145 60 150 145 120 185 135 40 170 160 165 140 70 90 145 95 90 320 65 115 95 260 290 115 145 125 40 80 35 95 145 250 220 100 80 120 115 70 115 190 65 210 90 140 270 95 145 210 90 120 215 150 255 175 110 225 190 180 160 100 260 100 110 115 85 65 65 165 110 115 120 235 50 335 285 295 250 155 200 335 210 275 560 160 215 220 510 490 260 275 225 170 225 145 235 345 400 435 290 175 215 185 195 225 340 205 380 220 355 460 220 285 375 155 240 445 320 515 335 280 505 380 390 380 230 460 275 230 265 200 180 210 225 260 260 240 420 185 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 a1 a1 a1 F F a1 F a1 M F F F M M a1 a1 F F F F F a1 a2 a2 a1 F F F F F a1 F a2 F a2 M F a1 a2 F F a2 a1 M a1 a1 M a2 a2 a2 F M a1 F a1 F F F F a1 a1 F a2 F .

90902194 90902209 90902222 90902227 90902315 90902330 90902332 90902401 90902499 90902507 90902558 90902604 90902636 90902670 90902690 90902711 90902712 90902772 90902838 90902850 90902855 90902858 90902860 90902946 90903007 90903075 90903082 90903084 90903105 90903140 90903167 90903176 90903183 90903226 90903325 90903361 90903396 90903404 90903409 90903421 G0900020 G0900059 G0900075 G0900077 G0900153 G0900160 G0900220 G0900258 G0900319 G0900355 G0900356 G0900359 G0900370 G0900383 G0900435 G0900471 G0900506 G0900528 G0900547 G0900580 G0900654 G0900658 G0900675 G0900716 G0900719 Cao Nguyễn Thị Như Lê Hoàng Nguyễn An Nguyễn Anh Bùi Ngọc Như Đặng Minh Lưu Nhựt Ngô Nguyễn Anh Trần Phương Trần Quốc Đoàn Đinh Văn Lâm Minh Đoàn Thị Diễm Bùi Văn Đỗ Thị Hoài Nguyễn Đức Trần Phước Dương Thành Bùi Thị Huyền Huỳnh Lê Minh Lại Minh Lê Quang Thi Hoàng Hà Hoàng Huỳnh Công Lã Quý Nguyễn Hoàng Anh Vũ Anh Nguyễn Anh Phạm Trần Ngọc Đào Duy Nguyễn Thị Nhã Lưu Thị Phạm Công Hoài Lê Thị Loan Phạm Quyết Trương Thị Bùi Thị Thi Nguyễn Thành Lương Tuấn Nguyễn Tuấn Nguyễn Tuấn Vũ Bảo Nguyễn Trọng Phan Bảo Nguyễn Bá Nguỵ Quang Hồ Thanh Hoàng Xuân Nguyễn Cảnh Doãn Đức Huỳnh Nhật Phạm Thế Nguyễn An Trần Văn Lê Văn Trần Văn Bùi Hữu Trần Minh Trương Trần Hoàng Nguyễn Hồng Nguyễn Thái Bùi Minh Quý Quỳnh Sang Sang Tài Tâm Tâm Thanh Thảo Thảo Thắng Thịnh Thoại Thuận Thúy Thương Thương Tiệp Toàn Tôn Trang Trang Trang Trình Trung Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tú Tú Tùng Uyên Vui Vũ Vy Vỹ Xuân ý An Anh Anh Anh Bảo Bằng Châu Chỉnh Cường Diệt Diệu Dinh Duy Duy Duyệt Dương Đại Đạt Đạt Định Đức Đức Giang Hào Hải 330 145 120 230 90 90 200 95 175 150 130 130 70 260 115 150 95 80 125 120 170 95 125 195 100 145 115 140 115 90 180 230 145 195 160 140 140 150 100 160 140 120 95 145 280 120 210 145 135 85 145 85 300 115 130 125 115 190 130 210 210 135 100 130 120 41 390 70 60 175 60 200 210 30 145 100 175 115 90 300 125 120 120 115 70 90 140 180 130 160 120 90 150 80 90 70 160 210 175 160 90 145 145 80 125 125 90 85 80 125 215 85 220 165 110 70 85 90 125 65 130 285 100 90 40 230 175 140 35 145 70 720 215 180 405 150 290 410 125 320 250 305 245 160 560 240 270 215 195 195 210 310 275 255 355 220 235 265 220 205 160 340 440 320 355 250 285 285 230 225 285 230 205 175 270 495 205 430 310 245 155 230 175 425 180 260 410 215 280 170 440 385 275 135 275 190 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> M F F a2 F a1 a2 F a1 a1 a1 F F M F a1 F F F F a1 a1 a1 a2 F F a1 F F F a1 a2 a1 a2 a1 a1 a1 F F a1 F F F a1 M F a2 a1 F F F F a2 F a1 a2 F a1 F a2 a2 a1 F a1 F .

G0900721 G0900795 G0900796 G0900873 G0900903 G0900985 G0900999 G0901005 G0901022 G0901098 G0901103 G0901135 G0901140 G0901198 G0901199 G0901235 G0901241 G0901334 G0901351 G0901410 G0901424 G0901505 G0901528 G0901548 G0901585 G0901586 G0901615 G0901632 G0901682 G0901686 G0901688 G0901762 G0901907 G0901941 G0901993 G0901996 G0902112 G0902115 G0902185 G0902217 G0902218 G0902282 G0902341 G0902354 G0902389 G0902393 G0902427 G0902575 G0902581 G0902588 G0902601 G0902608 G0902728 G0902745 G0902749 G0902786 G0902788 G0902801 G0902900 G0902902 G0902936 G0902962 G0903012 G0903018 G0903062 Đặng Văn Hoàng Trọng Huỳnh Quang Nguyễn Văn Đỗ Minh Nguyễn Hoàng Hồ Bảo Lâm Như Nguyễn Quang Hồ Minh Nguyến Tấn Đinh Thiệu Phạm Minh Trương Gia Ung Nhật Nguyễn Anh Nguyễn Đình Đăng Ngô Thị Hương Nguyễn Sơn Từ Hoàng Lê Thanh Nguyễn Thanh Huỳnh Tấn Hồ Nguyễn Công Trần Ngọc Trần Quang Lê Văn Phan Hoàng Lê Anh Đỗ Trung Hoàng Trọng Nguyễn Trần Khôi Nguyễn Minh Nguyễn Anh Châu Bảo Dương Ngọc Phạm Ngọc Phạm Xuân Vũ Dương Thanh Đặng Duy Nguyễn Thái Lý Thanh Phạm Tiến Trần Văn Nhật Võ Thành Bùi Quang Võ Trọng Phạm Đức Lưu Hoàng Bùi Quang Huỳnh Lưu Minh Nguyễn Trí Hồ Minh Nguyễn Hữu Nguyễn Quang Nguyễn Thành Huỳnh Thiện Phạm Minh Văn Minh Phan Quang Châu Chí Trần Vĩnh Võ Kế Phạm Văn Hải Hiếu Hiếu Hiệp Hoàng Huấn Huy Huy Huy Hưng Hưng Hường Hữu Khánh Khánh Khoa Khoa Lan Lâm Linh Long Luỹ Mão Minh Minh Minh Nam Nam Nghiêm Nghĩa Nghĩa Nguyên Phát Phong Phúc Phúc Quang Quang Quyết Sang Sang Sơn Tâm Tâm Tân Tân Thái Thi Thiết Thiện Thịnh Thịnh Thức Tiến Tiến Tín Tín Tính Triết Triết Trí Trung Trung Trung Tuân 125 135 145 165 275 125 165 170 165 250 145 130 145 95 150 135 280 115 115 125 135 115 145 200 165 270 75 90 80 145 145 125 180 110 150 80 85 195 140 115 95 330 165 125 130 145 380 120 180 130 145 150 210 140 140 140 160 170 125 195 170 95 145 150 120 42 110 150 45 100 305 80 225 130 110 210 100 50 175 85 225 180 325 120 90 100 130 65 145 190 110 360 125 80 85 95 165 150 85 100 250 65 50 170 165 130 85 325 50 120 90 120 365 50 110 65 85 50 190 95 90 80 115 165 80 190 160 85 150 150 80 235 285 190 265 580 205 390 300 275 460 245 180 320 180 375 315 605 235 205 225 265 180 290 390 275 630 200 170 165 240 310 275 265 210 400 145 135 365 305 245 180 655 215 245 220 265 745 170 290 195 230 200 400 235 230 220 275 335 205 385 330 180 295 300 200 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F a1 F a1 M F a2 a1 a1 M F F a1 F a2 a1 M F F F a1 F a1 a2 a1 M F F F F a1 a1 a1 F a2 F F a2 a1 F F M F F F a1 M F a1 F F F a2 F F F a1 a1 F a2 a1 F a1 a1 F .

G0903108 G0903121 G0903150 G0903162 G0903207 G0903245 G0903279 G0903365 K0900012 K0900018 K0900047 K0900054 K0900137 K0900219 K0900226 K0900232 K0900279 K0900351 K0900440 K0900459 K0900464 K0900468 K0900499 K0900589 K0900631 K0900717 K0900849 K0900957 K0900972 K0900975 K0901083 K0901157 K0901200 K0901232 K0901315 K0901423 K0901438 K0901482 K0901483 K0901488 K0901490 K0901498 K0901571 K0901631 K0901638 K0901759 K0901796 K0901879 K0901910 K0901954 K0901968 K0902008 K0902124 K0902138 K0902191 K0902273 K0902298 K0902356 K0902368 K0902451 K0902518 K0902596 K0902611 K0902707 K0902734 Nguyễn Mạnh Phạm Đàm Anh Ngô Trung Lâm Anh Phạm Quang Trần Cao Phạm Quốc Tiêu Thanh Tuấn Lương Vĩnh Nguyễn Ngô Trường Đặng Tuấn Lê Hùng Lê Quốc Nguyễn Vũ Bảo Trần Văn Nguyễn Linh Nguyễn Thành Nguyễn Văn Lê Văn Anh Trần Anh Trịnh Nguyễn Hữu Đào Đại Tạ Lê Anh Đào Viết Lê Minh Phạm Hoang Trịnh Sĩ Nguyễn Thiên Nguyễn Thị Bích Đỗ Xuân Trần Văn Trần Thiện Võ Hoàng Bảo Lê Trương Anh Phạm Tuấn Lê Tấn Trần Hoàng Lê Thanh Nguyễn Thanh Tô Văn Trần Minh Vương Công Nguyễn Quốc Phan Hoài Tô Hoài Nguyễn Phạm Đỗ Thành Phan Văn Tô Phan Duy Quách Chấn Đỗ Chí Nguyễn Bạch Hồng Nguyễn Minh Trần Đăng Nguyễn Hà Trần Ngọc Phùng Hữu Lê Thanh Võ Ngọc Nguyễn Quan Tào Quang Lại Phan Minh Nguyễn Anh Huỳnh Anh Tuấn Tuấn Tuyến Tú Tùng Văn Việt Vũ An An Anh Anh Bảo Châu Chất Chi Công Diễn Dũng Dũng Dũng Dương Đào Đoàn Đức Hào Hiền Hòa Hồng Hội Hùng Khang Khánh Khoa Kiệt Long Long Luân Luân Luân Luân Luận Minh Nam Nam Nguyên Nhân Ni Phát Phong Phú Phúc Quân Quân Quyền Sơn Sơn Tâm Tân Thái Thạch Thiện Thịnh Thư Tiên 90 100 85 165 145 180 140 165 100 290 120 150 120 175 120 185 115 160 140 140 85 125 240 125 140 130 160 125 115 95 200 170 135 275 135 175 300 140 80 65 170 75 165 115 175 95 135 135 215 260 120 230 140 210 170 110 100 140 140 125 75 130 90 165 100 43 25 195 125 125 175 120 180 140 145 280 85 145 100 145 60 225 130 115 170 145 125 160 355 50 145 110 165 110 100 40 100 120 130 320 35 85 370 60 100 90 130 120 100 90 170 45 190 195 175 170 90 170 160 255 140 165 110 190 145 25 110 180 65 165 140 115 295 210 290 320 300 320 305 245 570 205 295 220 320 180 410 245 275 310 285 210 285 595 175 285 240 325 235 215 135 300 290 265 595 170 260 670 200 180 155 300 195 265 205 345 140 325 330 390 430 210 400 300 465 310 275 210 330 285 150 185 310 155 330 240 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F a1 F a1 a1 a1 a1 a1 F M F a1 F a1 F a2 F a1 a1 a1 F a1 M F a1 F a1 F F F a1 a1 a1 M F a1 M F F F a1 F a1 F a1 F a1 a1 a2 a2 F a2 a1 M a1 a1 F a1 a1 F F a1 F a1 F .

K0902754 K0902913 K0902917 K0902933 K0902968 K0903071 K0903149 K0903248 K0903296 K0903376 K0903384 K0903413 V0804681 V0900030 V0900174 V0900189 V0900228 V0900230 V0900239 V0900259 V0900352 V0900395 V0900419 V0900461 V0900475 V0900516 V0900550 V0900561 V0900573 V0900821 V0900860 V0900865 V0900876 V0900885 V0900919 V0900932 V0900964 V0900969 V0901052 V0901055 V0901070 V0901077 V0901079 V0901080 V0901081 V0901089 V0901163 V0901190 V0901193 V0901209 V0901214 V0901221 V0901223 V0901242 V0901273 V0901276 V0901281 V0901292 V0901303 V0901326 V0901394 V0901408 V0901411 V0901521 V0901539 Nguyễn Văn Tạ Thị Tuyết Đặng Hữu Nguyễn Quốc Hồ Quốc Dương Tiến Mạnh Quang Vũ Thiên Nguyễn Hữu Trương Tuấn Huỳnh Quốc Thái Văn Chu Bảo Phạm Trần Việt Đỗ Ngọc Phạm Thới Huỳnh Đặng Lệ Lê Kim Trần Minh Trần Hữu Phan Phi Mai Anh Trầm Quốc Trần Minh Nguyễn Quách Triều Cao Thịnh Đan Bảo Nguyễn Trí Nguyễn Ngọc Nguyễn Trung Đoàn Văn Đỗ Đình Phạm Thế Đặng Giang Nguyễn Huy Nguyễn Văn Đặng Thái Chí Nguyên Nguyễn Thanh Nguyễn Ngọc Trí Nguyễn Minh Phan Thanh Phạm Mạnh Phạm Phi Trần Minh Dư Khánh Phan Công Phạm Duy Thạch Ngọc Trần Quang Huỳnh Quang Đinh Duy Đỗ Đăng Nguyễn Đình Khôi Huỳnh Văn Lê Văn Trần Huy Hồ Nhật Phạm Trung Nguyễn Hữu Nguyễn Thị Kim Trần Văn Vũ Nguyễn Công Võ Thị Tiến Trinh Trí Trí Trung Tuấn Tuyến Văn Vinh Vũ Vương Xương Toàn An Bình Bình Chi Chi Chiến Chỉnh Diễn Duy Duy Dũng Dương Đạt Đăng Đăng Điệp Hiếu Hiện Hiệp Hiệp Hoài Hoàng Hoàng Học Hồng Huyền Huỳnh Hùng Hùng Hùng Hùng Hùng Hưng Khanh Khánh Khánh Khải Khiêm Khoa Khoa Khoa Khôi Khôi Khôi Khương Kiên Kỳ Linh Linh Linh Lý Mận 140 70 185 165 190 110 255 165 180 120 140 230 150 85 150 135 145 115 210 115 95 175 125 75 200 110 300 145 90 85 130 125 165 175 200 190 120 190 170 185 80 95 165 160 220 200 135 100 165 130 180 145 170 150 145 85 130 175 180 115 130 80 125 85 115 44 50 90 225 145 195 60 200 150 200 150 85 65 235 170 145 125 25 115 170 85 80 220 175 50 120 70 285 70 110 65 145 125 230 110 255 150 130 250 335 220 65 80 60 140 305 310 100 175 120 80 170 65 145 95 5 85 140 235 195 80 100 30 70 70 95 190 160 410 310 385 170 455 315 380 270 225 295 385 255 295 260 170 230 380 200 175 395 300 125 320 180 585 215 200 150 275 250 395 285 455 340 250 440 505 405 145 175 225 300 525 510 235 275 285 210 350 210 315 245 150 170 270 410 375 195 230 110 195 155 210 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F F a2 a1 a2 F M a1 a2 a1 F a1 a2 a1 a1 a1 F F a2 F F a2 a1 F a1 F M F F F a1 a1 a2 a1 M a1 a1 a2 M a2 F F F a1 M M F a1 a1 F a2 F a1 F F F a1 a2 a2 F F F F F F .

V0901619 V0901705 V0901717 V0901719 V0901721 V0901752 V0901761 V0901792 V0901812 V0901814 V0901885 V0901952 V0901973 V0901979 V0901980 V0902030 V0902049 V0902056 V0902111 V0902169 V0902174 V0902199 V0902220 V0902274 V0902306 V0902313 V0902361 V0902388 V0902414 V0902555 V0902563 V0902622 V0902637 V0902642 V0902714 V0902763 V0902775 V0902820 V0902824 V0902837 V0902865 V0902869 V0902963 V0902984 V0902996 V0903010 V0903146 V0903161 V0903164 V0903181 V0903188 V0903190 V0903209 V0903292 V0903295 V0903303 V0903342 V0903362 V0903392 V0903398 V0903414 V0903415 Ngô Thành Trần Đức Huỳnh Bảo Lê Duy Bảo Lê Hồng Nguyễn Công Nguyễn Thảo Trần Sơn Nguyễn Phúc Nguyễn Thành Nguyễn Nguyễn Trần Nguyễn Đình Nguyễn Văn Tiến Phan Ngọc Diệp Hoài Nguyễn Minh Thái Phan Thiên Trần Hiếu Trần Văn Nguyễn Quang Đỗ Ngọc Nguyễn Hoàng Đặng Tấn Mai Hữu Trần Thị Khánh Trần Trọng Phạm Ngọc Thái Ngọc Trần Văn Nguyễn Tấn Nguyễn Đàm Nguyễn Tấn Nguyễn Minh Trần Như Vĩnh Đặng Thành Lưu Quốc Nguyễn Phước Trần Hữu Nguyễn Minh Phạm Thị Thanh Dương Minh Nguyễn Khánh Phan Quốc Trần Thế Phạm Văn Đặng Thị Bảo Lê Cẩm Bùi Xuân Lã Thanh Lê Đình Tôn Thất Thanh Lê Thị Nguyễn Bá Trường Nguyễn Trung Lê Hoàng Phạm Hoàng Thiên Trần Minh Nguyễn Thị ái Nguyễn Văn Huỳnh Tấn Bình Nam Nghĩa Ngọc Ngọc Ngọc Nguyên Nguyên Nhã Nhân Nhân Nông Phong Phú Phú Phú Phương Phương Phương Quang Quốc Quốc Quý Sang Sơn Tài Tài Tâm Tân Thanh Thắng Thân Thịnh Thoại Thọ Thương Tiến Tín Toàn Toàn Toàn Trang Trang Trung Trung Trung Trung Tuyên Tú Tú Tùng Tùng Tùng Tùng Vinh Vinh Vinh Vũ Vũ Vương Vy Yêm Yên 175 150 255 160 135 100 115 160 140 150 145 275 125 125 115 145 150 115 120 110 220 100 140 170 190 195 115 100 260 135 100 130 250 125 125 180 210 195 145 120 135 115 180 120 135 270 150 140 135 180 280 130 170 115 245 110 75 125 200 170 120 115 PĐT. 09/2006 45 100 50 325 195 65 95 175 175 65 90 95 190 150 50 15 160 190 100 140 90 380 230 115 45 130 165 110 100 465 120 115 70 220 110 120 170 230 90 125 80 160 50 140 115 145 270 115 145 85 190 280 175 150 85 170 140 170 90 190 140 125 70 275 200 580 355 200 195 290 335 205 240 240 465 275 175 130 305 340 215 260 200 600 330 255 215 320 360 225 200 725 255 215 200 470 235 245 350 440 285 270 200 295 165 320 235 280 540 265 285 220 370 560 305 320 200 415 250 245 215 390 310 245 185 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 F M a2 F F a1 a1 F F F M a1 F F a1 a1 F a1 F M a1 a1 F a1 a2 F F M a1 F F M F F a2 a2 a1 a1 F a1 F a1 F a1 M a1 a1 F a2 M a1 a1 F a2 a1 F F a2 a1 F F .

Miễn).Xem Tbáo cho K2009 và quy định xét miễn (chung) tại trang trước . 175 115 160 125 115 195 160 160 150 130 110 220 120 135 115 175 90 250 85 160 240 350 110 185 140 95 95 135 145 240 150 120 120 135 150 115 150 180 115 130 165 240 150 190 220 115 135 130 325 46 Read. M.Trang AV. Mã số 20904012 20904022 20904034 20904046 20904056 20904058 20904060 20904065 20904073 20904084 20904125 20904135 20904146 20904151 20904154 20904157 20904159 20904160 20904165 20904169 20904172 20904175 20904178 20904179 20904189 20904191 20904192 20904207 20904208 20904210 20904217 20904220 20904223 20904233 20904267 20904269 20904285 20904293 20904301 20904309 20904326 20904345 20904346 20904365 20904367 20904373 20904387 20904388 20904391 Hồ Hoàng Nguyễn Thị Huyền Đinh Ngọc Trần Thị Lê Thị Diễm Mai Nguyễn Hoài Nguyễn Thị Giáng Gia Thị Thanh Mai Ngọc Phạm Thanh Dương Lương Khánh Phan Duy Ngô Anh Phạm Văn Nguyễn Ngọc Hương Tống Trường Vũ Tố Hằng Lê Thị Trần Mỹ Lê Phan Phú Trần Khánh Nguyễn Thị Xuân Đỗ Thị Minh Nguyễn Song Thảo Đinh Quan Nguyễn Thị Nguyễn Hoàng Võ Quốc Nguyễn Dương Hoàng Đặng Ngọc Thu Nguyễn Huy Nguyễn Huy Nguyễn Thị Dương Thu Nguyễn Thiên Lê Hoàng Vĩnh Trần Linh Nguyễn Giang Võ Trung Ngô Thị Quỳnh Trịnh Thị Thanh Vũ Thị Thanh Đỗ Thị Phương Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn ánh Bình Lâm Trần Hải Nguyễn Đình Nguyễn Quốc Anh Anh Bảo Bình Châu Châu Châu Chi Chung Cường Dương Đạt Đoan Đức Đức Giang Giang Giang Hà Hà Hải Hải Hảo Hạnh Hân Hậu Hậu Hiệp Hiệp Hoa Hoài Hoàn Hoàng Hồng Hương Hương Khánh Khánh Khoa Kiên Liên Loan Loan Mai Mai Minh Nam Nam Nam Listen.Điểm tối thiểu để học AV1 là 250 (F=Không đạt.sẽ nhận tại Khoa) nộp cho PĐT từ nay tới trước 11g ngày 22/10/2009.NV2 & CĐg) In theo thứ tự mã số sinh viên Cột ĐIỂM là điểm thang 990 .Phòng Đào tạo KẾT QUẢ KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU VÀO (thi 07/10/2009 . 95 120 95 170 160 230 170 230 65 165 240 250 140 100 170 165 150 265 110 70 220 360 100 255 165 70 70 110 170 235 130 120 120 120 130 50 235 195 65 115 120 195 150 270 130 170 125 160 290 ĐIỂM 270 235 255 295 275 425 330 390 215 295 350 470 260 235 285 340 240 515 195 230 460 710 210 440 305 165 165 245 315 475 280 240 240 255 280 165 385 375 180 245 285 435 300 460 350 285 260 290 615 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> Đạt a1 F a1 a1 a1 a2 a1 a2 F a1 a2 M a1 F a1 a1 F M F F M M F a2 a1 F F F a1 M a1 F F a1 a1 F a2 a2 F F a1 a2 a1 M a2 a1 a1 a1 M . . Các SV NV2-K2009 đủ 250 điểm sẽ được xếp ngay vào lớp AV1 Đủ từ 350 điểm sẽ xếp AV2 (Miễn thì chưa xếp AV ngay trong HK này) SV K2009 đang học AV2 muốn chuyển xuống AV1 hay Miễn nay muốn học AV2 làm đơn (kèm TKB bản chính .

20904397 20904398 20904399 20904402 20904403 20904405 20904423 20904426 20904428 20904435 20904440 20904452 20904464 20904469 20904471 20904477 20904481 20904489 20904490 20904499 20904504 20904511 20904524 20904528 20904547 20904556 20904567 20904595 20904601 20904629 20904631 20904636 20904639 20904649 20904650 20904653 20904658 20904659 20904675 20904678 20904684 20904687 20904693 20904699 20904717 20904737 20904738 20904746 20904749 20904751 20904756 20904760 20904762 20904768 20904777 20904780 20904781 20904786 20904798 20904807 20904810 20904821 20904827 20904829 20908074 Nguyễn Thị Minh Vũ Thị Thúy Dương Kim Nguyễn Lê Kim Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Bùi Quân Huỳnh Như Nguyễn Thiên Bảo Phan Đình Hồng Văn Thảo Nguyễn Thành Lê Thị Yến Nguyễn Thị ái Nguyễn Lê Xuân Huỳnh Bình Song Huỳnh Thanh Nguyễn Đình Bùi Thị Linh Cao Anh Nguyễn Thị Tuyết Đỗ Thị Nguyễn Cường Duy Lương Trọng Lê Thị Bùi Vĩnh Đoàn Nguyễn Phương Đỗ Minh Phùng Văn Nguyễn Minh Phan Thị Ngọc Nguyễn Đắc Nguyễn Văn Tạ Thị Kim Trần Thị Thu Trịnh Thị Võ Thị Diễm Nguyễn Như Nguyễn Thị Thanh Trần Việt Hàng Lê Quốc Nguyễn Đức Nguyễn Thị Thùy Lê Thị Bích Trần Minh Đỗ Thành Trần Thanh Bùi Anh Nguyễn Anh Phạm Anh Trần Văn Nguyễn Thị Kim Trần Thị Lê Thị Thanh Tạ Văn Đỗ Công Nguyễn Tú Trần Nguyễn Phương Ngô Thị Thùy Nguyễn Nhất Lưu Nhất Nguyễn Ngọc Hồ Tường Nguyễn Hà Trần Khánh Nguyễn Việt Nga Nga Ngân Ngân Ngân Nghi Ngọc Ngọc Ngọc Nguyên Nhân Nhi Như Nữ Oanh Phong Phú Phương Phương Phương Phượng Quang Quyền Quỳnh Tài Tâm Tân Thành Thảo Thoa Thọ Thông Thu Thuý Thuý Thúy Thủy Thủy Tín Toàn Trang Trang Trâm Triết Trung Trực Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuyến Tuyết Tuyền Tuyển Tước Uyên Uyên Vân Vinh Vũ Vũ Vy Xuyên Ngân Đương 130 140 150 140 160 405 165 215 190 130 195 180 145 185 195 160 135 195 120 195 135 255 170 120 195 180 140 130 185 140 140 125 120 160 210 130 100 150 125 210 160 135 100 250 145 120 100 130 135 75 135 115 185 120 140 135 135 115 125 170 170 175 115 200 115 47 220 140 225 190 180 370 70 225 190 170 140 210 240 240 200 85 110 175 145 170 180 225 170 125 230 215 110 150 200 150 200 115 90 120 235 130 90 125 90 140 145 130 200 240 150 150 115 120 195 80 120 145 225 125 220 35 115 170 125 130 160 170 165 250 115 350 280 375 330 340 775 235 440 380 300 335 390 385 425 395 245 245 370 265 365 315 480 340 245 425 395 250 280 385 290 340 240 210 280 445 260 190 275 215 350 305 265 300 490 295 270 215 250 330 155 255 260 410 245 360 170 250 285 250 300 330 345 280 450 230 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a2 a1 a2 a1 a1 M F a2 a2 a1 a1 a2 a2 a2 a2 F F a2 a1 a2 a1 M a1 F a2 a2 a1 a1 a2 a1 a1 F F a1 a2 a1 F a1 F a2 a1 a1 a1 M a1 a1 F a1 a1 F a1 a1 a2 F a2 F a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 M F .

20908132 20908187 20908288 20908337 20908344 20908352 20908361 20908372 20908403 80904002 80904006 80904016 80904021 80904028 80904039 80904042 80904071 80904075 80904077 80904081 80904082 80904083 80904089 80904095 80904100 80904101 80904102 80904106 80904111 80904115 80904117 80904127 80904132 80904140 80904144 80904145 80904149 80904153 80904155 80904163 80904170 80904174 80904180 80904183 80904193 80904199 80904200 80904206 80904213 80904215 80904224 80904226 80904227 80904236 80904238 80904241 80904246 80904248 80904255 80904259 80904261 80904262 80904266 80904272 80904275 Võ Nguyễn Bảo Trần Nam Nguyễn Quốc Nguyễn Phước Lê Xuân Nguyễn Phát Lê Thị Diễm Nguyễn Quốc Ngô Thế Nguyễn Phạm Trường Lê Tuấn Nguyễn Thế Trương Tuấn Lâm Nguyễn Anh Thái Hải Lương Văn Ngô Xuân Nhật Phạm Chí Nguyễn Mạnh Nguyễn Quốc Nguyễn Thế Hồng Ngọc Lê Công Đào Phương Đặng Thành Đinh Tiến Lê Nguyễn Hạ Phan Anh Cao Đức Hoàng Thanh Nguyễn Hoàng Tùng Nguyễn Trọng Võ Hoàng Châu Ngọc Nguyễn Hoàng Bảo Ngô Văn Nguyễn Phương Nguyễn Văn Hoài Đỗ Thị Thu Lê Hoàng Nguyễn Xuân Lê Thị Mỹ Nguyễn Cao Bùi Định Nguyễn Mạnh Trịnh Huỳnh Trần Thị Huỳnh Hữu Nguyễn Nguyễn Minh Trịnh Huy Bùi Thế Nguyễn Hữu Đinh Thị Đoàn Lâm Thế Nguyễn Quốc Minh Phạm Văn Hoàng Thị Bích Nguyễn Lý Dương Xuân Trần Văn Phan Thanh Nguyễn Thành Lương Mạnh Hòang Long Quân Thắng Thịnh Thu Tiến Trang Tuấn An An Anh Anh Anh Bằng Bằng Chính Chương Công Cường Cường Cường Diễm Duẩn Duy Duy Duy Duy Duy Dũng Dũng Dương Đại Đạt Định Định Đông Đức Em Hà Hải Hải Hạnh Hạnh Hiến Hiếu Hiếu Hiền Hoà Hoà Hoàng Hoàng Hoạt Huân Huế Huy Huy Huy Huyền Huỳnh Hùng Hùng Hưng Hữu Kha 190 255 240 135 120 140 115 65 210 130 100 160 170 160 290 115 165 200 135 185 120 135 245 165 145 120 150 95 65 210 120 150 160 130 185 135 135 145 140 70 130 135 160 180 150 175 215 125 125 95 125 125 110 125 125 160 195 125 130 145 160 110 290 130 75 48 130 255 175 50 130 70 40 95 130 90 90 250 115 110 230 45 180 170 60 120 145 120 235 35 165 20 100 25 20 120 70 110 65 110 180 145 65 180 35 70 50 165 150 270 125 200 125 80 145 115 100 140 130 120 150 175 225 95 100 115 160 130 200 70 115 320 510 415 185 250 210 155 160 340 220 190 410 285 270 520 160 345 370 195 305 265 255 480 200 310 140 250 120 85 330 190 260 225 240 365 280 200 325 175 140 180 300 310 450 275 375 340 205 270 210 225 265 240 245 275 335 420 220 230 260 320 240 490 200 190 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 M a2 F a1 F F F a1 F F a2 a1 a1 M F a1 a2 F a1 a1 a1 M F a1 F a1 F F a1 F a1 F F a2 a1 F a1 F F F a1 a1 M a1 a2 a1 F a1 F F a1 F F a1 a1 a2 F F a1 a1 F M F F .

80904276 80904277 80904278 80904284 80904288 80904302 80904322 80904328 80904339 80904349 80904355 80904359 80904370 80904371 80904375 80904379 80904380 80904384 80904386 80904392 80904393 80904394 80904401 80904406 80904409 80904415 80904416 80904429 80904433 80904434 80904438 80904448 80904455 80904472 80904482 80904496 80904500 80904501 80904513 80904515 80904521 80904525 80904529 80904535 80904542 80904543 80904546 80904549 80904550 80904554 80904557 80904558 80904559 80904560 80904566 80904574 80904581 80904586 80904587 80904589 80904593 80904600 80904612 80904617 80904621 Dương Quốc Nguyễn Minh Thái Nguyễn Minh Hoàng Xuân Nguyễn Minh Nguyễn Mạnh Đăng Quách Thanh Bùi Mạnh Thái Thị Trúc Lê Nguyễn Thanh Đinh Tiến Nguyễn Công Tô Thành Mai Khắc Nguyễn Hoàng Phạm Phú Trần Quang Bùi Thế Huỳnh Quốc Nguyễn Trung Nguyễn Văn Phạm Hoàng Huỳnh Tấn Phùng Thị Đông Lưu Quốc Nguyễn Thuận Hoàng Nguyễn Trọng Phạm Thị Yến Lê Công Lương Hoài Ngô Hoàng Nguyễn Minh Phan Thị Sửa Lê Trung Đào Hồng Nguyễn Hoàng Đạt Phạm Duy Trần Thị Mai Nguyễn Ngọc Nguyễn Trường Lê Ngọc Dương Hữu Lê Thị Ngọc Cù Nguyên Nguyễn Thái Trần Hồng Đặng Trần Quốc Nguyễn Bá Trần Hữu Trương Văn Lê Duy Lê Nguyệt Thanh Lê Văn Nguyễn Thành Trương Ngọc Nguyễn Phương Võ Thị Giang Cao Hoàng Hoàng Khánh Lê Nam Tiến Nguyễn Minh Lê Trương Phương Lùng Quốc Nguyễn Đình Lê Đình Khang Khang Khang Khánh Khánh Khoa Lâm Linh Linh Long Lộc Luận Mẫn Minh Minh Minh Minh Nam Nam Nam Nam Nam Ngân Nghi Nghiệm Nghĩa Nghĩa Ngọc Nguyên Nguyên Nhân Nhật Nhỏ Phát Phúc Phương Phương Phương Quang Quãng Quyết Quý Quỳnh Sinh Sơn Sơn Tánh Tài Tài Tăng Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tây Thanh Thành Thành Thành Thành Thảo Thắng Thi Thiện 140 95 165 75 370 260 140 280 65 240 170 120 140 140 170 130 135 110 240 120 65 115 150 140 120 140 145 140 130 100 260 250 130 170 320 230 115 300 115 115 115 170 190 150 150 110 115 215 130 140 150 240 140 125 85 95 125 150 140 100 295 115 75 150 150 49 165 190 125 115 355 200 150 355 85 235 90 115 130 100 160 195 70 50 220 215 120 100 90 180 145 50 260 175 65 190 140 220 125 140 340 175 145 300 90 35 90 100 130 240 220 180 95 220 95 115 110 305 100 165 95 65 165 235 110 85 250 115 60 150 180 305 285 290 190 725 460 290 635 150 475 260 235 270 240 330 325 205 160 460 335 185 215 240 320 265 190 405 315 195 290 400 470 255 310 660 405 260 600 205 150 205 270 320 390 370 290 210 435 225 255 260 545 240 290 180 160 290 385 250 185 545 230 135 300 330 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 a1 a1 F M M a1 M F M a1 F a1 F a1 a1 F F M a1 F F F a1 a1 F a2 a1 F a1 a2 M a1 a1 M a2 a1 M F F F a1 a1 a2 a2 a1 F a2 F a1 a1 M F a1 F F a1 a2 a1 F M F F a1 a1 .

80904623 80904625 80904627 80904630 80904632 80904633 80904637 80904640 80904652 80904654 80904669 80904676 80904679 80904685 80904702 80904710 80904711 80904712 80904716 80904726 80904730 80904733 80904734 80904740 80904745 80904747 80904754 80904761 80904764 80904770 80904776 80904783 80904795 80904803 80904815 80904817 90904010 90904024 90904026 90904032 90904036 90904037 90904038 90904041 90904045 90904048 90904052 90904055 90904059 90904061 90904063 90904074 90904078 90904080 90904086 90904091 90904094 90904097 90904116 90904119 90904120 90904130 90904143 90904161 90904166 Nguyễn Vũ Nguyễn Đôn Vũ Đăng Nguyễn Hữu Phạm Kim Nguyễn Nguyễn Văn Nguyễn Hoàng Kim Dương Thanh Hoàng Thị Hồng Bùi Hoàng Nguyễn Văn Nguyễn Duy Nguyễn Thị Đoan Nguyễn Duy Nguyễn Minh Nguyễn Thái Minh Phạm Văn Bùi Minh Nguyễn Ngọc Võ Đình Ngàn Huấn Nguyễn Hải Huỳnh Dương Minh Lê Văn Nguyễn Ngọc Nguyễn Mạnh Đạo Thị Mộng Trần Thị Thanh Đặng Thanh Trương Khắc Huỳnh Linh Trần Anh Huỳnh Thanh Đỗ Văn Lê Hữu Đoàn Thị Tú Nguyễn Tuấn Trần Thị Ngọc Nguyễn Thiện Nguyễn Gia Nguyễn Minh Võ Quốc Tạ Công Nguyễn Ngọc Nguyễn Văn Lai Gia Đỗ Ngân Hoàng Nguyễn Ngọc Nguyễn Thị Minh Dương Thị Linh Nguyễn Đặng Mai Võ Thành Huỳnh Huy Trương Tuấn Mai Thị Trần Thị Hiền Nguyễn Thị Đào Quốc Nguyễn Đình Nguyễn Lê Quốc Trần Văn Nguyễn Thị Trần Mạnh Lưu Ngân Thiện Thịnh Thịnh Thoại Thọ Thông Thông Thuận Thúy Thủy Tiến Tình Toàn Trang Triệt Trí Trí Trí Trung Trung Trung Trường Trường Tuấn Tuấn Tuấn Tuất Tuyền Tuyền Tùng Tươi Vang Việt Vũ Vương Vượng Anh Anh Anh ấn Bảo Bảo Bảo Bằng Bình Bộ Cẩm Châu Châu Châu Chi Chuyên Công Cường Cường Diễm Diệu Dung Dũng Dũng Dũng Dương Điệp Giào Hà 170 140 120 195 170 145 150 95 160 140 125 145 140 125 130 215 160 130 175 120 145 100 145 40 75 185 95 115 160 100 150 110 170 130 160 170 110 295 195 210 270 135 215 125 85 135 180 160 135 260 80 495 130 125 160 150 160 95 210 115 130 150 240 120 120 50 45 20 225 220 225 100 120 90 180 190 160 120 50 160 95 195 95 80 110 120 180 175 120 80 125 230 130 195 100 110 115 45 140 115 110 95 170 240 165 180 330 85 215 50 170 80 165 230 110 255 65 480 130 130 210 150 140 95 190 65 265 95 210 170 115 215 160 345 415 395 245 270 185 340 330 285 265 190 285 225 410 255 210 285 240 325 275 265 120 200 415 225 310 260 210 265 155 310 245 270 265 280 535 360 390 600 220 430 175 255 215 345 390 245 515 145 975 260 255 370 300 300 190 400 180 395 245 450 290 235 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F F a1 a2 a2 F a1 F a1 a1 a1 a1 F a1 F a2 a1 F a1 F a1 a1 a1 F F a2 F a1 a1 F a1 F a1 F a1 a1 a1 M a2 a2 M F a2 F a1 F a1 a2 F M F M a1 a1 a2 a1 a1 F a2 F a2 F M a1 F .

90904167 90904188 90904203 90904204 90904212 90904231 90904250 90904253 90904256 90904279 90904291 90904303 90904323 90904330 90904332 90904335 90904336 90904337 90904347 90904348 90904351 90904352 90904361 90904377 90904404 90904407 90904410 90904422 90904425 90904432 90904449 90904454 90904461 90904463 90904468 90904470 90904480 90904491 90904498 90904505 90904507 90904520 90904531 90904544 90904551 90904576 90904577 90904590 90904592 90904596 90904603 90904618 90904634 90904638 90904645 90904657 90904660 90904677 90904682 90904694 90904698 90904700 90904703 90904708 90904718 Nguyễn Phạm T Thái Mai Thị Ngọc Nguyễn Ngọc Nguyễn Thị Thu Vũ Thị Thanh Đinh Thị Lệ Thái Quốc Võ Lý Ngô Thị Mỹ Đỗ Vi Phạm Quốc Thái Minh Lương Công Đào Hoàng Hoàng Tố Nguyễn Ngọc Bảo Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Trúc Bố Nguyễn Kim Lại Thành Nguyễn Văn Tô Văn Lê Hồng Nguyễn Tuyết Võ Trần Kim Võ Thụy Khánh Hoàng An Đỗ Thị Bích Nguyễn Duy Huỳnh Trọng Nguyễn Phi Trần Thụy Ngọc Tú Phạm Thị Mỹ Trương Khánh Nguyễn Thái Bùi Thị Kiều Hồ Đại Dương Thị Nguyễn Ngọc Loan Nguyễn Thị Trần Bích Võ Thị Phương Phan Cẩm Lầu A Trần Ngọc Nguyễn Nhật Nguyễn Thị Ngọc Lê Văn Nguyễn Cảnh Trần Thái Thị Ngọc Trần Quang Nguyễn Tấn Bùi Đỗ Thị Ngọc Trần Minh Mai Thanh Phan Thị Bích Nguyễn Hồng Bùi Thị Hiền Ngô Thùy Phạm Bảo Trần Thị Minh Đoàn Khánh Đặng Quốc Lê Bảo Hà Hân Hiền Hiền Hoa Hồng Huy Huy Huyền Khanh Khánh Khoa Lập Linh Linh Linh Linh Linh Long Long Long Long Lực Minh Ngân Nghi Nghiệp Ngọc Ngọc Nguyên Nhật Nhi Nhung Nhung Ninh Oanh Phú Phương Phương Phượng Phượng Quyên Sa Sy Tài Thanh Thanh Thành Thành Thành Thảo Thi Thông Thu Thuận Thủy Thủy Tịnh Trang Trâm Trân Triết Triệu Trí Trung 210 130 130 165 150 125 150 135 170 140 125 200 145 290 195 170 140 230 170 150 150 200 115 290 110 350 170 160 130 330 115 165 120 160 195 160 160 145 120 150 170 150 140 255 160 125 180 125 165 140 90 170 145 260 185 210 115 130 200 215 200 145 100 130 185 51 130 165 130 150 150 115 120 175 130 70 170 95 145 350 175 145 160 240 280 150 90 260 100 330 80 350 175 195 120 320 40 190 165 120 190 175 90 170 100 190 70 180 65 265 125 130 225 125 100 130 195 160 90 265 200 125 220 150 160 290 215 125 120 215 220 340 295 260 315 300 240 270 310 300 210 295 295 290 640 370 315 300 470 450 300 240 460 215 620 190 700 345 355 250 650 155 355 285 280 385 335 250 315 220 340 240 330 205 520 285 255 405 250 265 270 285 330 235 525 385 335 335 280 360 505 415 270 220 345 405 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 a1 a1 a1 a1 F a1 a1 a1 F a1 a1 a1 M a2 a1 a1 M M a1 F M F M F M a1 a2 a1 M F a2 a1 a1 a2 a1 a1 a1 F a1 F a1 F M a1 a1 a2 a1 a1 a1 a1 a1 F M a2 a1 a1 a1 a2 M a2 a1 F a1 a2 .

90904724 90904742 90904755 90904763 90904784 90904785 90904788 90904792 90904802 90904806 90904814 90904820 G0904023 G0904035 G0904040 G0904051 G0904070 G0904079 G0904087 G0904113 G0904114 G0904148 G0904185 G0904195 G0904198 G0904202 G0904209 G0904234 G0904239 G0904298 G0904299 G0904314 G0904321 G0904327 G0904338 G0904356 G0904369 G0904383 G0904389 G0904431 G0904445 G0904487 G0904493 G0904517 G0904534 G0904540 G0904575 G0904585 G0904610 G0904611 G0904613 G0904622 G0904624 G0904626 G0904641 G0904709 G0904714 G0904725 G0904766 G0904775 G0904793 G0904794 G0904799 G0904823 K0904003 Nguyễn Lê Hoàng Huỳnh Thanh Phan Minh Mai Thanh Lê Thanh Lê Thị Trương Thị Thanh Bùi Hoàng Huỳnh Lý Lê Tuấn Trần Phi Đào Yên Nguyễn Tuấn Lương Như Nguyễn Sĩ Ngô Minh Trần Ngọc Đặng Duy Đoàn Hùng Trần Khánh Bùi Xuân Nguyễn Văn Sử Văn Lê Văn Ngô Quang Nguyễn Ngọc Võ Văn Thái Văn Chu Minh Đỗ Đăng Ngô Lê Anh Nguyễn Đình Phạm Thái Nguyễn Văn Phạm Ngọc Phạm Tiến Cáp Quang Bạch Đức Hoài Nguyễn Đỗ Hoàng Trần Văn Trần Nguyễn Trọng Phan Ngọc Hoàng Thanh Phạm Hồng Trần Kim Nguyễn Kim Trần Xuân Nguyễn Hồng Lê Lê Quyết Nguyễn Đức Nguyễn Trọng Trần Văn Võ Thành Nguyễn Hữu Đỗ Minh Võ Bá Khánh Nguyễn Ngọc Nguyễn Đức Đào Công Lê Long Nguyễn Quốc Nguyễn Thái Nguyễn Triệu Ngô Trí Trung Tuấn Tuyên Tuyền Vân Vân Vân Việt Vũ Vũ Vũ Vy Anh Bảo Bằng Cảnh Chí Cường Danh Duyệt Dũng Đoàn Hắt Hiến Hiếu Hiền Hiệp Hội Huy Khoa Khoa Kỳ Lâm Liệu Linh Lộc Mẫn Mùi Nam Ngọc Nhân Phúc Phương Quân Sang Sơn Tây Thái Thắng Thắng Thắng Thiện Thích Thịnh Thuận Trí Trình Trung Tuyển Tư Việt Việt Vinh Vỹ An 405 175 130 270 195 115 170 160 130 145 200 230 165 125 145 135 135 135 150 140 85 145 135 135 175 75 130 120 170 260 410 90 130 95 170 115 135 120 195 115 230 150 125 175 110 130 85 140 190 145 85 65 130 110 165 145 135 150 135 125 195 145 145 220 110 52 390 225 125 265 305 130 190 170 130 50 170 160 115 225 150 150 110 140 60 45 160 150 150 120 180 20 175 120 215 320 390 140 90 35 120 60 165 180 145 65 210 130 130 130 100 250 85 110 170 30 165 60 95 90 125 190 95 150 115 70 210 40 115 250 65 795 400 255 535 500 245 360 330 260 195 370 390 280 350 295 285 245 275 210 185 245 295 285 255 355 95 305 240 385 580 800 230 220 130 290 175 300 300 340 180 440 280 255 305 210 380 170 250 360 175 250 125 225 200 290 335 230 300 250 195 405 185 260 470 175 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> M a2 a1 M M F a2 a1 a1 F a2 a2 a1 a2 a1 a1 F a1 F F F a1 a1 a1 a2 F a1 F a2 M M F F F a1 F a1 a1 a1 F a2 a1 a1 a1 F a2 F a1 a2 F a1 F F F a1 a1 F a1 a1 F a2 F a1 M F .

K0904004 K0904025 K0904031 K0904047 K0904054 K0904057 K0904067 K0904076 K0904110 K0904118 K0904121 K0904122 K0904123 K0904124 K0904136 K0904137 K0904138 K0904152 K0904168 K0904171 K0904177 K0904184 K0904196 K0904197 K0904221 K0904222 K0904247 K0904249 K0904251 K0904260 K0904265 K0904283 K0904286 K0904287 K0904290 K0904294 K0904305 K0904306 K0904316 K0904318 K0904342 K0904358 K0904366 K0904372 K0904378 K0904390 K0904408 K0904411 K0904419 K0904439 K0904442 K0904446 K0904457 K0904465 K0904479 K0904483 K0904488 K0904497 K0904502 K0904508 K0904510 K0904514 K0904536 K0904538 K0904563 Nguyễn Đức Song Phạm Ngọc Nguyễn Hoàng Thiên Phạm Văn Vương Đình Lưu Sơn Đồng Hữu Nguyễn Đức Nguyễn Thanh Lê Đức Nguyễn Văn Trần Tiến Trịnh Thế Trương Văn Ngô Văn Nguyễn Duy Nguyễn Trí Nguyễn Minh Trần Hữu Lâm Lê Hoàng Võ Lâm Ngọc Tăng Chứng Đặng Trung Lê Quang Trung Chu Văn Nguyễn Anh Phạm Minh Tạ Quang Trần Văn Dương Phan Nguyễn Quốc Châu Nguyên Mai Văn Nguyễn Hoàng Duy Nguyễn Trường Châu Nguyên Bùi Đình Nguyễn Hoàng Phan Đoàn Hoàng Đỗ Thị Hồng Bùi Thống Nguyễn Quang Nguyễn Ngọc Mai Lê Nguyễn Văn Nguyễn Như Lê Thành Đỗ Trọng Bạch Phi Nguyễn Ngọc ThIện Nguyễn Trọng Lê Hoàng Gia Nguyễn Văn Nguyễn Hữu Nguyễn Huỳnh Hữu Trịnh Hồng Nguyễn Ngọc Trương Ngọc Trần Trịnh Hoàng Nhật Phan Hoàng Nhật Bạch Thanh Huỳnh Lê Phước Nguyễn Văn Minh An Anh Ân Bĩnh Chánh Châu Chiến Chương Duy Dũng Dũng Dũng Dũng Dụ Đạt Đạt Đạt Đức Hà Hải Hải Hạo Hiếu Hiếu Hoàng Hoàng Huy Huy Huy Hùng Hưng Khánh Khánh Khánh Khánh Khải Khuê Khương Lan Lạc Lĩnh Lợi Mai Minh Minh Nam Nghiêm Nghĩa Ngọc Nhân Nhân Nhật Nhuần Nhựt Phố Phúc Phúc Phương Phương Pirna Quang Quang Sơn Sơn Tâm 325 115 215 120 280 245 115 125 145 90 160 130 60 120 95 140 145 295 215 110 255 245 175 100 135 185 95 320 120 185 300 170 145 140 90 135 145 135 130 135 110 95 110 250 55 130 100 195 135 145 310 160 100 150 95 190 180 150 125 125 345 125 180 180 140 53 365 100 320 85 290 330 50 115 90 90 80 110 40 115 90 120 125 300 65 125 280 400 90 110 200 175 110 290 115 255 195 195 10 130 30 120 235 125 210 110 115 100 115 285 100 30 145 160 90 170 330 140 85 140 100 235 120 160 220 220 250 120 190 180 110 690 215 535 205 570 575 165 240 235 180 240 240 100 235 185 260 270 595 280 235 535 645 265 210 335 360 205 610 235 440 495 365 155 270 120 255 380 260 340 245 225 195 225 535 155 160 245 355 225 315 640 300 185 290 195 425 300 310 345 345 595 245 370 360 250 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> M F M F M M F F F F F F F F F a1 a1 M a1 F M M a1 F a1 a2 F M F a2 M a2 F a1 F a1 a2 a1 a1 F F F F M F F F a2 F a1 M a1 F a1 F a2 a1 a1 a1 a1 M F a2 a2 a1 .

K0904565 K0904572 K0904580 K0904598 K0904606 K0904665 K0904671 K0904673 K0904701 K0904705 K0904706 K0904713 K0904715 K0904721 K0904728 K0904729 K0904735 K0904736 K0904739 K0904741 K0904748 K0904752 K0904753 K0904757 K0904769 K0904772 K0904773 K0904774 K0904796 K0904804 K0904816 V0904005 V0904008 V0904009 V0904011 V0904019 V0904044 V0904049 V0904050 V0904062 V0904066 V0904069 V0904092 V0904096 V0904099 V0904104 V0904105 V0904107 V0904126 V0904134 V0904139 V0904182 V0904216 V0904219 V0904228 V0904229 V0904232 V0904235 V0904243 V0904254 V0904257 V0904264 V0904270 V0904273 V0904280 Trần Thiện Võ Văn Phạm Minh Trần Thị Đinh Song Ngọc Phạm Thị Kim Huỳnh Ngọc Nguyễn Hữu Vũ Duy Nguyễn Duy Nguyễn Văn Phạm Viết Nguyễn Văn Nguyễn Bá Nguyễn Xuân Trần Đình Phan Văn Trương Văn Đoàn Minh Huỳnh Nguyễn Anh Nguyễn Văn Từ Việt Võ Thanh Trần Thanh Phan Quang Nguyễn Thanh Nguyễn Thái Nguyễn Võ Duy Trần Nguyễn Quốc Lê Đình Nguyễn Minh Nguyễn Hoàng Phan Bình Đinh Thị Kiều Hoàng Nguyễn Lan Nguyễn Quang Nguyễn Văn Ngô Tấn Nguyễn Hữu Thái Thái Hồ Vũ Quỳnh Nguyễn Lê Mạnh Huỳnh Kim Hà Xuân Thùy Trần Thị Thuỳ Hoàng Trọng Lê Minh Lê Văn Đào Văn Đặng Duy Phạm Đức Ngô Xuân Bùi Văn Hồ Đình Nguyễn Quốc Nguyễn Thanh Ngô Ngọc Bích Lê Hoàng Nguyễn Lê Khắc Trần Thị Thu Nguyễn Phúc Nguyễn Thị Trương Vod Nguyễn Phước Tâm Tân Thanh Thành Thạch Thương Tiến Tiến Triết Trinh Trinh Trình Trịnh Trung Trung Trung Trường Trường Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuyến Tú Tùng Tùng Tùng Việt Vũ Vương An An Anh Anh Anh Biểu Bước Ca Châu Chi Chí Diệp Dung Dung Duy Duy Duy Dương Đạt Đạt Hạnh Hoài Hoàn Hòa Hòa Hồng Huân Huy Huyên Huyền Hưng Hương Ka Khanh 190 175 185 115 200 125 100 165 150 120 140 140 150 130 110 125 95 100 100 410 125 130 95 100 215 125 125 115 250 130 175 110 120 220 110 130 165 115 75 120 120 145 95 185 95 185 140 135 120 150 100 115 130 150 125 110 130 115 115 140 135 145 175 80 110 54 165 70 130 100 200 190 45 90 125 45 140 145 65 90 60 30 70 45 60 370 60 120 95 40 180 145 80 140 330 80 120 70 120 210 85 80 160 150 95 125 100 220 140 210 125 140 165 120 60 70 80 145 95 100 85 140 220 130 120 195 85 120 160 90 90 355 245 315 215 400 315 145 255 275 165 280 285 215 220 170 155 165 145 160 780 185 250 190 140 395 270 205 255 580 210 295 180 240 430 195 210 325 265 170 245 220 365 235 395 220 325 305 255 180 220 180 260 225 250 210 250 350 245 235 335 220 265 335 170 200 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a2 F a1 F a2 a1 F a1 a1 F a1 a1 F F F F F F F M F a1 F F a2 a1 F a1 M F a1 F F a2 F F a1 a1 F F F a2 F a2 F a1 a1 a1 F F F a1 F a1 F a1 a2 F F a1 F a1 a1 F F .

V0904282 V0904295 V0904296 V0904300 V0904304 V0904307 V0904310 V0904311 V0904312 V0904313 V0904319 V0904320 V0904324 V0904325 V0904333 V0904334 V0904357 V0904360 V0904362 V0904363 V0904368 V0904382 V0904385 V0904396 V0904414 V0904421 V0904427 V0904430 V0904436 V0904443 V0904447 V0904450 V0904453 V0904456 V0904458 V0904467 V0904474 V0904485 V0904494 V0904495 V0904506 V0904509 V0904518 V0904523 V0904526 V0904527 V0904532 V0904537 V0904545 V0904552 V0904553 V0904570 V0904571 V0904582 V0904584 V0904591 V0904599 V0904607 V0904609 V0904616 V0904619 V0904628 V0904635 V0904642 V0904643 Phạm Hiền Lương Nhật Trần Quang Nguyễn Anh Trần Đăng Phạm Trung Hồ Hoàn Đặng Thị Minh Lê Thanh Nguyễn Anh Lê Hào Phạm Hoàng Dương Thị Kim Lê Quỳnh Hoàng Tuấn Nguyễn Duy Võ Hoàng Vĩnh Lê Thị Hồng Phạm Hồng Đỗ Thị ánh Trần Vũ Vũ Đức Đỗ Hoàng Trần Hoàng Ngô Dương Quang Đồng Đức Nguyễn Thị Hồng Trần Bích Hoàng Thị ánh Nguyễn Trung Lê Minh Trần Minh Nguyễn Điệp Kiều Nguyễn Công Nguyễn Thị Cẩm Ngô Thị Lương Hải Nguyễn Hồng Hoàng Trang Nguyễn Đình Nhuận Phạm Thị Hà Nhựt Nguyễn Thị Hồng Bùi Văn Nguyễn Văn Châu Ngọc Đặng Tấn Đỗ Thái Nghiêm Văn Trương Phúc Vũ Hoàng Anh Nguyễn Nhật Nguyễn Văn Võ Tuấn Lưu Thanh Ngô Trung Đặng Phương Huỳnh Nghiệp Đặng Vũ Đinh Lê Hạ Nguyễn Quang Nguyễn Thị Minh Nguyễn Văn Nguyễn Trung Phan Hữu Khanh Khải Khải Khoa Khoa Kiên Kiếm Kiều Kiều Kiệt Lâm Lâm Liên Liên Linh Linh Lộc Luông Lực Ly Mạnh Minh Nam Nam Nghĩa Ngọc Ngọc Ngọc Nguyệt Nhân Nhật Nhật Nhi Nhơn Nhung Ni Phi Phúc Phương Phương Phượng Quang Quế Quyền Quý Quỳnh Sang Sơn Sỹ Tài Tài Tân Tân Thanh Thái Thành Thảo Thạnh Thắng Thi Thiết Thoa Thông Thuận Thuận 170 145 135 190 120 120 70 100 75 115 320 115 95 150 125 90 200 115 115 160 120 230 130 160 130 70 115 295 130 125 215 200 120 110 150 145 125 195 145 195 85 120 160 120 140 100 170 95 165 195 125 115 130 185 125 150 160 175 395 195 145 120 115 385 130 55 140 115 85 195 115 100 120 175 95 125 235 80 165 265 95 50 150 160 165 200 115 250 120 130 90 115 100 265 175 120 210 215 180 85 175 150 110 265 180 150 160 255 165 125 150 150 225 160 180 145 140 95 90 255 165 120 80 230 285 150 65 85 70 355 110 310 260 220 385 235 220 190 275 170 240 555 195 260 415 220 140 350 275 280 360 235 480 250 290 220 185 215 560 305 245 425 415 300 195 325 295 235 460 325 345 245 375 325 245 290 250 395 255 345 340 265 210 220 440 290 270 240 405 680 345 210 205 185 740 240 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> a1 a1 F a2 F F F a1 F F M F a1 a2 F F a2 a1 a1 a2 F M a1 a1 F F F M a1 F a2 a2 a1 F a1 a1 F M a1 a1 F a2 a1 F a1 a1 a2 a1 a1 a1 a1 F F a2 a1 a1 F a2 M a1 F F F M F .

V0904648 V0904651 V0904656 V0904661 V0904662 V0904666 V0904667 V0904686 V0904689 V0904692 V0904696 V0904723 V0904727 V0904743 V0904744 V0904759 V0904771 V0904779 V0904789 V0904791 V0904805 V0904808 V0904809 V0904819 Phạm Thị Lê Văn Lưu Ngọc Trương Thu Trần Thị Anh Huỳnh Ngọc Nguyễn Duy Nguyễn Thị Thuý Trần Nguyễn Thùy Võ Ngọc Đài Ngụy Nguyễn Ngọc Nguyễn Chí Nguyễn Thành Lê Anh Lê Anh Võ Trọng Nguyễn Thanh Nguyễn Hồ Hoàng Văng Nguyễn Hoàng Phạm Hoàng Thúy Lê Ngọc Mai Văn Nguyễn Hữu Hoàng Cái Hữu Thùy Thuý Thuỷ Thủy Thủy Thư Thức Thức Trang Trang Trang Trâm Trung Trung Tuấn Tuấn Tuyến Tùng Uyên Vân Vi Vũ Vũ Vũ Vy 95 100 190 115 125 135 95 150 160 110 170 320 115 85 145 125 115 145 230 165 175 80 190 170 BKĐT. 10/2007 56 95 85 215 130 170 175 145 180 150 210 160 290 140 80 80 130 80 125 255 140 80 160 195 215 190 185 405 245 295 310 240 330 310 320 330 610 255 165 225 255 195 270 485 305 255 240 385 385 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> F F a2 F a1 a1 F a1 a1 a1 a1 M a1 F F a1 F a1 M a1 a1 F a2 a2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful