Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Curs 2010-2011 2n Curs Grau d’Educació Infantil L’Educació Corporal i Musical del Mestre 22017

Realitzat Per: Sergio Cardona Marí - Silvia Ger Romero Noelia Martos Ruiz - Dámaris Morales García Cira Roig Galdón – Rosa Luz Sánchez Barrera
Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira. 1

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

L’Educació Corporal i Musical del Mestre 22017

Projecte:
L’Activitat Física, l’Escola i les Famílies
1. Justificació del Projecte............................................................................. Pàg. 3 2. Context del Projecte................................................................................... Pàg. 5 3. Objectius Generals..................................................................................... Pàg. 8 Objectius Físics..............................................................................Pàg. 8 Objectius Socials............................................................................Pàg. 9 Objectius Afectius..........................................................................Pàg. 9 4. Metodologia................................................................................................. Pàg. 10 5. Temporalització.......................................................................................... Pàg. 13 6. Desenvolupament de les Intervencions..................................................... Pàg. 15 Primera Sessió “Ruta sa Sal Rosa”............................................. Pàg. 15 Segona Sessió “Excursió en Bici ................................................. Pàg. 21 Tercera Sessió “El món de l’Hípica”.......................................... Pàg. 26 Quarta Sessió “Taller de Cuina”................................................. Pàg. 30 Cinquena Sessió “Caiac”............................................................. Pàg. 34 7. Avaluació del Projecte................................................................................ Pàg. 39 8. Bibliografia.................................................................................................. Pàg. 42 9. Annexos........................................................................................................ Pàg. 43 Annex 1: Enquesta........................................................................ Pàg. 43 Annex 2 Mapa General de l’illa per zones ................................ Pàg. 44

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

2

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Projecte:
L’Activitat Física, l’Escola i les Famílies
1. Justificació del projecte. Després d’haver realitzar diversos projectes d’observació, en el centre escolar, a més de totes aquelles eines de documentació que hem pogut anar desenvolupant i recopilant, hem decidit escollir l’escola de Torres de Bàlafia per dur a terme el projecte de l’assignatura.

Un cop analitzada la realitat del centre, la nostra proposta es centra en fomentar l’activitat física de tota la comunitat educativa, aprofitant la gran varietat de riquesa natural que podem trobar en la nostra illa.

Per altra banda, no només ens voldrem centrar en aquells aspectes merament físics, sinó que també volem incidir en treballar l’augment de les relacions interpersonals entre infants, famíles i mestres. Per d’aquesta manera, aconseguir un vincle afectiu adient per tal de potenciar el desenvolupament integral de tots els alumnes.

Altrament, les diferents activitats motrius que volem proposar serviran per ajudar als infants a expressar-se, a comunicar-se, a aprendre a conèixer-se, a configurar el món que els envolta, així com a desenvolupar el coneixement de sí mateix i, el dels altres.

Per tot això, volem basar el nostre projecte en el gaudiment dels infants i de les famílies, i per això, considerem important fomentar totes aquestes activitats a partir de jocs, tant preesportius com més tradicionals, per tal d’arribar a realitzar unes sortides més dinàmiques, creatives i, lúdiques.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

3

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Aleshores, amb dit treball volem aconseguir que les famílies, amb els seus fills, s’impliquin en les diferents propostes que duu a terme l’escola, les quals estaran relacionades amb activitats físiques. Així doncs, pretendrem aconseguir una cohesió social de tota la comunitat educativa, la qual estarà implicada en aquestes activitats.

Per dur a terme totes aquestes fites que ens hem definit, voldrem proposar a les famílies la realització de diverses sortides al llarg del curs escolar, les quals es duran a terme en diferents caps de setmana. Per tant, i com a futurs mestres d’educació infantil, el nostre propòsit en aquest projecte serà arribar a aconseguir que els infants, els vertaders protagonistes d’aquest aprenentatge i d’aquestes excursions, siguin persones actives, felices i capaces. A més d’aconseguir un desenvolupament adequat per tal de ser autònoms, sociables i d’afirmar la seva personalitat. En definitiva, el nostre major propòsit en aquest projecte, és educar. Educar tant en valors, com en hàbits saludables.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

4

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

2. Context del projecte.

Pel que fa al context del centre, el C.E.I.P. Torres de Balàfia està situat a Sant Llorenç de Balàfia, poble que forma part del municipi de Sant Joan de Labritja. Aquest poble, gairebé no ha canviat al llarg dels anys, les cases continuen disseminades i, actualment té 1.300 habitants, aproximadament. El nucli de població està format per l'església, l'escola, alguns edificis públics, altres de comercials i, un poc més allunyat, l’Institut de Secundària Balàfia.

Podem catalogar l'escola com "una escola petita", tenint en compte que el nombre total d’alumnes és aproximadament de seixanta nens. Pel que fa a l’estructura de l’edifici escolar, cal destacar que, aquest, era antigament, la casa del mestre i, l’aula d’infantil era on tots els alumnes assitien a classe. Actualment, l’edifici ha estat reformat per habilitar-lo a les necessitats dels infants i, a la demanda educativa del poble. Encara així, podem observar que l’escola té algunes barreres arquitectòniques com per exemple manca de rampes a l’hora d’accedir tant a l’escola com a les aules, els passadissos i les portes d’accés són estretes i, els lavabos no es troben adaptats a infants amb discapacitats. Tot i això, podem dir que continua tractant-se d’una escola “familiar” la qual consta de nou docents. A més a més, l’escola és unitària, és a dir l'organització dels grups és per cicles: - Educació Infantil: nens de tres, quatre i cinc anys. - Primer cicle de primària: nens de primer i segon curs. - Segon cicle de primària: nens de tercer i quart curs. - Tercer cicle de primària: nens de cinquè i sisè curs.

El centre, duu a terme una metodologia activa: els alumnes construeixen el seu propi aprenentatge, els mestres esdevenen mediadors, orientadors del discurs i guies.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

5

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Alhora, aquests, compten amb una gran participació per part de les famílies en totes aquelles activitats i/o projectes que ho requereixen. És a dir, per exemple si l’escola necessita de materials, donacions, ajudes per realitzar excursions o per al manteniment de l’edifici, les famílies sempre estan disposats a col·laborar-hi. Pel que fa al perfil d’aquestes, podem ressaltar la característica del gran compromís que tenen amb l’escola, amb el seu projecte educatiu i, amb el procés d’aprenentatge dels seus fills. El fet que la majoria de les famílies siguin d’una procedència nòrdica, fa que la seva implicació sigui constant, degut a la gran tradició educativa que podem trobar en aquests països del nord d’Europa. A més a més, la filosofia de l’escola contempla la participació i la col·laboració de les famílies en tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. Aprofitant aquesta característica que mostren les famílies i l’escola, hem escollit enfocar aquest projecte a tota la comunitat educativa. És a dir, en les nostres sortides, hi podran participar alumnes, famílies i mestres.

Per altra banda, podem constatar que els hàbits alimentaris que segueixen els alumnes són saludables, ja que tenim constància que els esmorzars que solen portar són variats i, complets. Tot i que no tenen un menú preestablert per part de l’escola, és a dir, que no els obliguen a seguir unes normes d’esmorzar tancades, com per exemple: els dilluns entrepà, els dimarts fruita..., les famílies estan ben conscienciades del fet que han de seguir uns bons hàbits alimentaris, els quals volen transmetre als seus fills i que, aquests, els puguin interioritzar. Paral·lelament, tenim constància que l’escola compta, dins els seu projecte educatiu, amb diferents activitats encaminades a fomentar l’exercici físic. A tall d’exemple, l’escola oferta, dins els seu horari escolar, la possibilitat d’anar a la Piscina Municipal de Santa Gertrudis de Fruitera tots els divendres. Altrament, també podem trobar diferents activitats extraescolars que posa a disposició l’escola, com per exemple l’activitat de dansa, tots els dijous a la tarda.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

6

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

A tall de conclusió, d’aquest apartat, volem remarcar que l’escola es troba en un context natural, el qual és molt adient per tenir cura de l’entorn i aprofitar-lo per dur a terme activitats físiques, per tal d’afavorir el benestar físic, mental i emocional de tots els participants.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

7

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

3. Objectius generals del projecte. Després d’analitzar i reflexionar envers els nostres propòsits, hem considerat fonamental treballar els objectius, citats a continuació, que es duran a terme mitjançant activitats lúdiques. Ja que considerem que els individus en edats primerenques aprenen més i, millor. Al mateix temps, això augmentarà la qualitat de vida adulta i ajudarà a prevenir les possibles malalties derivades del sedentarisme, com són les malalties modernes com, per exemple, la obesitat. D’aquesta manera, considerem oportú dividir els nostres objectius en tres àrees generals, aquells relacionats amb un caràcter més físic, aquells amb un caràcter més social o relacional i, una tercera àrea d’objectius afectius i emocionals.

Objectius físics:

- Desenvolupar les capacitats motrius de totes les persones implicades en les sortides. - Fomentar l’activitat física en el medi natural a través de diverses activitats així com, la bicicleta, el caiac, el senderisme, etc. - Concedir a les famílies diferents opcions de practicar exercici físic. - Oferir a tota la comunitat educativa sentir gust per practicar exercici físic. - Conèixer i diferenciar les diverses capacitats, límits físics i preferències de cada persona envers les diferents excursions. - Donar opcions, pautes i consells per evitar el sedentarisme. - Donar a conèixer els diferents entorns on es poden portar a terme activitats físiques. - Conscienciar a les famílies de la importància de seguir unes normes de seguretat per tal d’evitar possibles riscos o perills.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

8

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Objectius socials:

- Potenciar les relacions interpersonals de tots els alumnes, famílies i mestres. - Aconseguir una escola oberta al món, transmetre una escola integrada dins l’entorn natural i social. - Conscienciar a la societat que tots formem part del procés educatiu dels infants de la comunitat. - Conèixer i respectar la natura i tots els aspectes relacionats amb aquesta. - Potenciar el treball en equip per tal d’aconseguir una cooperació i col·laboració de tota la comunitat educativa. - Compensar les diferents desigualtats socials que pugin anar sorgint al llarg de les sortides. - Millorar la comunicació i les relacions entre les famílies i l’escola. - Educar en valors per tal d’aprendre a ser persones capaces de viure i de conviure en societat de manera respectuosa. - Apropar a les famílies a les diverses cultures existents al centre escolar.

Objectius afectius: - Millorar l’equilibri emocional. - Estrènyer els llaços afectius i emocionals entre infants, famílies i docents. - Educar en valors. - Aprendre a canalitzar l’energia d’una forma saludable i adient. - Identificar tant les pròpies emocions com les dels altres. - Aprendre a superar-se a sí mateix d’una manera sana a través del respecte i del gaudiment. - Tolerar la frustració. - Crear situacions on es puguin expressar les diverses emocions, identificar-les i aprendre a regular-les.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

9

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

4. Metodologia del projecte. El projecte, en sí, està consensuat amb tot l’equip docent, és a dir, amb tots els professionals que treballen al centre, per això a quasi totes les excursions participaran el major nombre d’educadors. És per aquesta raó que els educadors, abans de res, és reuniran per prendre les decisions oportunes, per a que de manera posterior, les expliquin a la reunió de famílies i de presentació del projecte. O sigui, a la reunió de coordinació els mestres proposaran una sèrie de sortides per suggerir-les a les famílies, les quals després es consensuaran i, estaran obertes a modificacions, segons els interessos tots els participants. Ara explicarem algunes decisions que s’hauran de prendre a la reunió de coordinació, abans esmentada. Alguns d’aquests aspectes a tenir en compta són: atendre a les normes de seguretat, els monitors necessaris per a les excursions més especialitzades, el material requerit per aquestes, el temps adient que requereix cada activitat atenent a la diversitat de ritmes i, el moment evolutiu, ja que hem de tenir en compta que a les excursions podran participar individus de totes les edats. Doncs, com tots sabem, aquestes sortides no són competitives sinó lúdiques i educatives, per gaudir i aprendre de tots els contextos.

Igualment, hem de tenir en compte el temps atmosfèric i en casos adversos tenir present una alternativa. A tall d’exemple, si hem quedat un dissabte per fer caiac i fa mala mar, no passa res. Aquesta activitat es suspendrà i es programarà per un altre dia. És per això que els mestres realitzaran una planificació provisional i segons l’estació de l’any, per adequar-la a la climatologia.

Altrament, els mestres decidiran realitzar les activitats en cap de setmana, però es farà en dissabte o en diumenge per votació. És a dir, les famílies decidiran per majoria si s’estimen més fer les sortides en dissabte o en diumenge. A més, cada una de les sortides es realitzaran una vegada al més, és per això que considerem que en tenir cinc sessions estipulades trigarem al voltant de cinc mesos en portar-ho a terme.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

10

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

A l’hora de portar a terme les activitats, també tindrem en compte quants infants participaran en aquestes, ja que considerem molt important que en tot moment estiguin en un ambient segur, adient i enriquidor. Per això, la setmana abans de l’excursió, es demanarà a les famílies si volen participar o no en dita activitat, per així poder organitzar-nos millor.

Per exemple, si el dissabte anem a caminar les famílies i nens podran apuntar-se des del dilluns fins al dijous, per així el divendres tenir-ho tot organitzat. D’aquesta manera, també, podrem donar cobertura a les ràtios, doncs cada deu infants necessitarem un docent, com a mínim, per poder complir la normativa. Igualment, amb aquesta informació, podrem prevenir als especialistes contractats per a que puguin realitzar bé les seves tasques. A tall d’exemple, si per a l’excursió de caiac som vint infants i quinze adults, li comunicarem al monitor de caiac per a que pugui planificar l’activitat.

Partint de tots aquests aspectes, la segona passa a realitzar és convidar a les famílies a una reunió per informar d’aquest projecte, on s’arribarà a un consens per determinar quines activitats, de les suggerides, els hi agraden i/o quines es volen substituir per unes de noves i proposades per ells. Igualment, durant aquesta reunió es votarà si les famílies s’estimen més realitzar les activitats en dissabte o en diumenge. Durant aquest moment, també, sortiran a relluir les pors dels infants i les inseguretats d les famílies, les quals les treballarem de diverses maneres.

Les activitats seran flexibles en quant a la instrucció, és a dir, no seran totalment guiades però tampoc totalment lliures. Igualment, pretendrem que els nens experimenten amb els nous esports de forma lúdica i vivencial. Aquestes activitats seran: una excursió a peu, una en bici, una sortida a les quadres per veure com viuen els cavalls i muntar-los, un taller de cuina, per introduir la importància dels bons hàbits alimentaris i, a mode de cloenda realitzarem, una activitat aquàtica amb caiacs, aprofitant el bon temps del mes de juny. Igualment, a l’annex 2 es pot veure on es realitza cada activitat al mapa d’Eivissa.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

11

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

El personal que participarà en les activitats proposades seran, tot l’equip docent de l’escola junt amb els professionals específics de cada activitat: com el monitor de caiac, el professor d’hípica, a més dels coneixements que puguin tenir les famílies dels alumnes.

Els materials que es farà servir, bàsicament, per a totes les excursions, serà: - Vestimenta còmoda, per a tots els membres de la família, amb la característica que sigui de material flexible i transpirable, al ser possible de cotó. - Sabates esportives. - Gorra. - Crema solar. - Cantimplora. - Esmorzar.

Per a les sortides més específiques, com les aquàtiques, demanarem a les famílies: - Roba de recanvi. - Banyador. - Tovallola. - Xancles.

Per a la sortida en bicicleta, demanarem: - Bicicletes. - Casc. - Recomanable: protecció de genolls i colzes. Finalment, el punt de trobada de cada excursió serà l’escola on ens esperarà un autobús, per tal d’anar fins al lloc on es realitzarà la sortida. Amb això, voldrem evitar possibles problemes com la falta de transport privat per arribar al lloc, el desconeixement de la situació del indret, etc.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

12

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

5. Temporització. Sessió 1ra 2na Activitat Excursió a peu Excursió en bicicleta 3ra 4ta 5a Hípica Taller de cuina Caiac 7ó8 5ó6 2ó3 Abril 2012 Maig 2012 Juny 2012 Dia 4ó5 3ó4 Mes i Any Febrer 2012 Març 2012

Tal com es pot observar en la graella anterior, portarem a terme les diferents activitats el primer cap de setmana de cada mes, a excepció del mes d’Abril que, per tal que no coincideixin dues activitats al mateix mes, es durà a terme el següent cap de setmana. Tal com hem explicat anteriorment, s’oferiran a les famílies la possibilitat d’escollir entre dissabte o diumenge. I és per això que en la columna de dies, hi ha dos números: el dia que cau en dissabte i el dia que cau en diumenge. A més a més, gràcies a aquesta graella, les famílies podran saber en quin ordre es duran a terme les activitats, començant per l’excursió a peu i acabant en la sortida a la platja per realitzar les activitats aquàtiques. Pel que fa a la duració de les sortides i, els diferents horaris que s’aniran seguint durant les excursions, proposarem a les famílies seguir el següent horari: -09:30h-10:00h: Punt de trobada a l’escola. -10:00h: Dinàmica de grup de desinhibició. -10:30h: Sortida. -11:00h: Esmorzar. -11:30h: Inici de l’activitat.
Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira. 13

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

-14:00h: Dinar. -15:30h: Dinàmica de grup de cloenda. -16:00h: Tornada a casa.

Tot i comptar amb aquest horari per a les diferents excursions, tant els mestres com les famílies, hauran de tenir present que aquest podrà ser modificat depenen del ritme que es vagi duent a terme durant la sortida. Per això, haurem de ser flexibles per tal de no provocar possibles tensions i estressos. D’altra banda, hem cregut convenient donar certa flexibilitat a les famílies a l’hora de trobar-nos tots junts a l’escola. Per això, se’ls oferirà un cert marge de mitja hora per reunir-nos tots abans d’iniciar la primera activitat del matí. Un cop totes les famílies i els mestres s’han reunit a l’escola, començarem la primera activitat, de desinhibició, per tal de trencar el gel i començar amb molt de gaudiment i d’alegria la sortida d’aquell dia.

Seguidament, un cop les famílies han establerts diferents relacions, marxarem, amb autobús, tots junts cap al lloc on s’iniciarà l’activitat. Un cop hem arribat al indret, esmorzarem tots junts per tal d’agafar energia i començarem l’activitat.

Finalment, acabarem les diferents excursions dinant tots junts, per tal de fer germanor i ens acomiadarem realitzant una activitat de cloenda.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

14

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

6. Desenvolupament de 5 intervencions (objectius específics, espai, descripció activitats. Títol: Excursió a peu “Ruta Sa Sal Rosa”:

-Sessió: Primera. -Municipi: Sant Josep de Sa Talaia. -Localitat: Sant Jordi de Ses Salines. -Durada: 1hora aproximadament (ens adaptarem als diferents ritmes dels nens, de les famílies i dels mestres). -Recorregut: 3,5km. -Nivell de dificultat: baixa.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

15

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

a) Objectius específics d’aquesta activitat:

- Apropar-se i aprendre el tipus de fauna i de flora del territori. - Conèixer el patrimoni cultural del indret. - Fomentar el senderisme i la seva pràctica. - Potenciar la creació de noves relacions amb tots els membres participants de la sessió.

b) Metodologia de la sessió:

Per aquesta sortida, no emprarem ninguna metodologia específica que no haguem explicat anteriorment, en el desenvolupament del projecte. És a dir, per aquesta activitat, no necessitarem ningun professional especialitzat, ja que amb l’ajuda de les famílies i amb els nostres coneixements, hem pogut elaborar un recorregut adient per a tots els participants de l’activitat. Pel que fa a la metodologia d’aquesta, proposarem a les famílies anar caminant tots junts, amb un ritme tranquil però no pausat, tot seguint el recorregut establert. Així doncs, alguns dels docents, amb l’ajuda d’aquelles famílies coneixedores de la zona, seran els encarregats d’anar guiant i acompanyant al grup durant l’excursió. Altrament, els mestres tindran la tasca d’anar motivant a les famílies i, alhora, aprofitar totes aquelles ocasions que puguin anar sorgint, per tal d’anar donant resposta a les diverses qüestions, necessitats i interessos sorgits durant la marxa. Si cal, es farà una parada conjunta del grup per tal d’aclarir qualsevol dubte que creiem que sigui d’interès general. Igualment, aquestes diferents parades es podran aprofitar per anar agrupant el grup i, una d’elles, per esmorzar.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

16

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

A més a més, els docents hauran d’anar observant les diferents reaccions que puguin anar mostrant les famílies i, d’aquesta manera, anar creant unes relacions més fortes entre tots els infants, les famílies i els propis docents. D’altra banda, les nostres intervencions es veuran afectades per la dinàmica que vagin mostrant els participants. A tall d’exemple, si el nostre grup és molt dinàmic, els docents realitzaran una menor intervenció per captar l’atenció de les famílies.

c) Material:

Els materials que es faran servir per aquesta excursió: - Vestimenta còmoda, per a tots els membres de la família, amb la característica que sigui de material flexible i transpirable, al ser possible de cotó. - Sabates esportives. - Gorra. - Crema solar. - Cantimplora. - Esmorzar i dinar. - Molta aigua.

d) Desenvolupament de la sessió:

Activació: Les dinàmiques de desinhibició es realitzaran, com ja hem dit abans, a l’escola abans de sortir cap al nostre destí, en aquest cas, Sant Jordi de Ses Salines. Per això, proposem la següent activitat d’activació: “Llimona i taronja”. Per començar el joc, dividirem a totes les famílies i docent en grups de deu persones formant un cercle. A cada grup es col·locarà una persona enmig.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

17

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Abans de començar aquest joc el mestre, d’aquest grup, proposarà a les famílies que cada persona es presenti tot fent un ritme amb les mans o els peus.

El joc tracta que la persona que està al mig, assenyala a un integrant del cercle i li diu, llimona o taronja. Si li diu llimona, aquest ha de dir el nom de la persona que té a la seva dreta i si li diu taronja, ha de dir el nom del seu company que es troba a la seva esquerra. En el cas que algú s’equivoqui, el docent li pintarà una ratlla a la cara amb pintura de cara. Els rols del joc, s’aniran canviant a mesura que vagi transcorrent l’activitat. O sigui, el docent no serà l’únic que es posi al centre del cercle per indicar qui ha de dir el nom dels seus companys, doncs, els altres participants adults també podran dirigir aquesta activitat.

A mesura que els grups vagin acabant anirem organitzant-nos per pujar a l’autocar i marxar cap a Sant Jordi.

Part principal: Quan arribem, a l’església de Sant Francesc de Paula, començarem la petita passejada, que ens conduirà per tots els voltants de Ses Salines, observant així la prospera agricultura que es va desenvolupar a la vall de Sant Jordi fins no fa molts anys. Proposarem a les famílies, abans d’iniciar la marxa, observar l’església, la casa parroquial i les antigues oficines de l’empresa salinera. Creiem que això serà oportú, ja que al 1996 es va declarar Bé d’Interès Cultural (BIC), dins la categoria de conjunt històric.

Un cop iniciem la marxa, anirem caminant al voltant dels estanys, tot observant els flamencs, les ànedes i diferents aus, que s’apropen a l’estany per refrescar-se i alimentar-se.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

18

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Passarem pel costat de la Torre des Carregador on aprofitarem per aturar-nos per fer fotografies, per conversar i esmorzar. Un cop passada la part més residencial del principi, seguirem sense desviar-nos per contemplar i anar descobrint els indicis de la intensa activitat agrícola. Xerrarem amb les famílies de la tradició agrícola que té aquesta zona, de la gran quantitat d’horts que podem trobar, de la terra tant fèrtil que hi ha, dels diferents pous que anem trobant, etc. Alhora ens anirem fixant en les diferents espècies d’arbres i plantes juntament amb alguna sènia abandonada.

Passada una zona de petits cultius i desprès de creuar un petit torrent, podrem divisar al final del camí el perfil de la torre. Pujarem fins a la base i contemplarem aquesta construcció del segle XVI. Explicarem a les famílies que aquesta torre tenia la finalitat de defensar l’àrea de les Salines i la gent que hi treballava. De la mateixa manera, els hi explicarem que on ens trobem hi havia un port on se’n carregava la sal, però, aquest, va ser abandonat al segle XIX. Abans de marxar de la torre preguntarem als infants i a les famílies si coneixen l’origen del nom del indret, Sal Rosa. Aquest nom es deu al color de la sal d’aquesta zona per la barreja amb la terra vermella dels voltants. Desprès, tots junts, ens encaminarem cap a la platja d’en Bossa, passant per un complex hoteler situat a la platja. En aquest moment, aprofitarem per dinar tots junts tot gaudint del paisatge que ofereix la platja. Mostrarem a les famílies el petit canal que hi ha al costat d’un camí de sorra el qual desemboca al mar i permet drenar l’excés d’aigua dels estanys de la regió des Codolar. Anirem seguint el camí fins arribar a unes grans bases d’aigua. Explicarem a les famílies que, aquesta construcció, es va realitzar per una ampliació dels estanys però que mai es va arribar a utilitzar i, per això, actualment, hi ha aigua durant tot l’any. I, degut aquest fet, en aquests estanys podrem observar diferents animals que difícilment podrem trobar a altres llocs.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

19

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Seguidament, anirem pel camí que segueix per la part de darrera del complex hoteler i arribarem a un camí de sorra. Tot observant els diferents estanys ens fixarem en un conjunt de terres cultivades al costat d’altres que hi estan abandonades.

Per finalitzar, aquesta caminada, anirem fins a una bifurcació on agafarem el camí de l’esquerra per tornar al punt de partida.

Activitat de cloenda:

Un cop estiguem tots reunits al punt de trobada, durem a terme una petita dinàmica, per tal de finalitzar la sessió i acomiadar-nos.

Per això, proposarem a les famílies diferents cançons i danses que siguin curtes, senzilles i fàcils de seguir per a tothom. Com per exemple, “Un tallarín”, “Awandanchú”, “Soy una taza...”, etc.

Tot i això, tindrem en compte aquelles que ja coneixen les famílies i estiguin disposats a mostrar-nos.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

20

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Títol: Excursió en bici platges de comte

-Sessió: Segona. -Municipi: Sant Josep de Sa Talaia. -Localitat: Sant Josep. -Durada: 1hora aproximadament (ens adaptarem als diferents ritmes dels nens, de les famílies i dels mestres). -Recorregut: 3 km. -Nivell de dificultat: baixa.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

21

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

a) Objectius específics d’aquesta activitat:

- Apropar-se i aprendre el tipus de fauna i de flora del territori. - Conèixer el patrimoni cultural i les diferents platges del indret. - Fomentar les excursions en bici. - Potenciar la creació de noves relacions amb tots els membres participants a la sessió.

b) Metodologia de la sessió: Per aquesta excursió, no necessitarem monitors especialitzats en l’activitat, sinó que, serem els propis docents i les famílies els que guiarem el recorregut de la ruta. Tenint en compte que hi ha infants de diverses edats, anirem respectant el ritme de cadascú gaudint del paisatge i del recorregut, en general, realitzant les parades que siguin oportunes per descansar, esmorzar, beure aigua i ajuntar el grup. Per aquesta sortida, serà interessant contar amb un “cotxe escombra” per atendre als possibles problemes tècnics que puguin sorgir amb les bicicletes, així com socórrer als infants que es vegin amb dificultat. A més, ens servirà per poder transportar les bicicletes fins al indret on començarem la ruta. Els docents, com a guies de l’excursió, tindran la funció de dinamitzar i motivar al grup durant tot el recorregut.

c) Material:

Els materials que es faran servir per aquesta excursió són: - Vestimenta còmoda, per a tots els membres de la família, amb la característica que sigui de material flexible i transpirable, a ser possible de cotó. - Bicicleta i casc. - Sabates esportives.
Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira. 22

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

- Gorra. - Crema solar. - Cantimplora. - Esmorzar i dinar. - Molta aigua.

d) Desenvolupament de la sessió:

Activació: Per començar, realitzarem una dinàmica de grup per tal d’apropar-se i conèixer els components de l’activitat del dia. Aquesta, la portarem a terme a l’escola abans de partir cap a la ruta que farem en bici. Per poder començar l’activitat, cal formar petits grups d’uns deu participants aproximadament, formats pels infants, les famílies i els docents. Un cop agrupats, es posaran en rotllana per tal que es puguin veure les cares tots els integrants alhora. El joc consisteix en, de manera individual, anar sortint al centre de la rotllana per escriure amb el cul el propi nom. Per això, es necessari col·locar-se donant l’esquena a la resta dels companys. Aquests, hauran d’endevinar de quin nom es tracta. A mesura que els grups vagin acabant, anirem organitzant-nos per pujar a l’ autocar i marxar cap a la costa nord, més concretament cap al municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Part principal: Iniciarem la marxa en les Platges de Comte fins a la Punta Negre, més concretament fins a la Torre de Comte. Així, el recorregut es realitzarà per tota la costa, més específicament per carreranys rurals, evitant d’aquesta manera les carreteres principals i el tràfic.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

23

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

La distància total de la ruta és de tres kilòmetres aproximadament i, en aquesta, es podrà apreciar el gran emplaçament que ens envolta. Doncs, podrem anar observant algunes de les grans joies de la nostra illa, les quals són l’aigua cristal·lina, formada gràcies al fons marí i les praderes de Posidònia oceànica que garanteixen la neteja i transparència de les aigües, i la fauna i flora que es troba tot vorejant la cosa. És més, aquest primer tresor que hem esmentat va ser declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO (United National Educational, Scientific and Cultural Organitation) al 1999.

Durant el recorregut els col·laboradors podran veure i gaudir de la vista que hi ha des de les platges englobades en les anomenades Platges de Comte, més concretament des de la Platja de Cala Comte. Des de la qual es pot veure l’illa de l’Espartar, l’illa d’es Bosc i l’illa de sa Conillera, ja que aquesta platja es considerada una de les més verges i boniques de l’illa, doncs les seves aigües són molt transparents. Així, aquest context tan natural l’emprarem per realitzar alguna que altra parada i al mateix temps fer alguna explicació envers la història de la nostra illa i esmorzar. Doncs, amb aquesta ruta podrem veure un element característic de l’illa blanca, una de les torres de defensa, les quals formen part del patrimoni.

Tornada a la calma: L’excursió arribarà a la seva fi quan arribem a l’anomena Torre de Compte, on a més de gaudir de les vistes ens farem fotografies i realitzarem algunes dinàmiques per tornar a la calma.

Aquestes activitats, de tornada a la calma, estaran enfocades a realitzar petits estiraments dels músculs emprats durant tot el nostre recorregut, donat que durant aquesta sessió haurem emprat diferents músculs, entre els quals anomenem: el trapezi, els lumbars, els isquiotibials o els bessons, entre altres. A tall d’exemple, aquí exposem com treballaríem alguns del músculs que hem anomenats anteriorment.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

24

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

En primer lloc, per estirar el trapezi expliquem quina forma té aquest, on neix i on acaba. Igualment, expliquem que per estirar-lo podem fer-ho només de la part de dalt, és a dir, de la més propera al coll. Per fer-ho, hem de realitzar rotacions de coll: dient que no, dient que si, girant a la dreta i girant a l’esquerra. Però cap d’elles portant el cap, cap endarrere, ja que en fer-ho el múscul s’encongeix, per tant no s’estira.

Seguidament, per estirar els lumbars primer expliquem quin múscul és, on neix i on acaba. Després, els hi demanem als participant que es posin de peu de cara a algun arbre, de manera que les mans han d’anar recolzades en aquest i el tronc ha d’anar baixant progressivament acotant el tronc, com mirant-nos els peus. En sentir una mica les espatlles, sense separar els braços del tronc de l’arbre, hem de fer com si ens separéssim del tronc fent força cap en fora.

Més tard, estirarem els isquiotibials. Com en tots els altres, primer explicarem quin és aquest múscul, on neix i on acaba. Després, els hi demanem d’asseure’s a terra i d’encongir una cama en direcció a l’engonal i l’altre l’estirem. L’activitat consisteix en recolzar una mica el cos cap a la cama estirada, però, sense moure el genoll ni el maluc. De la mateixa manera, tampoc han de recolzar massa el cos, perquè sinó estaran encorbant massa l’esquena.

I, per finalitzar, estirarem els bessons, explicant, clar està, quins músculs són aquests, on neixen i on acaben. Per treballar aquesta zona els hi demanem als participant que es posin mirant cap a un arbre i que en ell recolzin la punta del seu peu. Aquí, hauran de fer una mica de força cap a l’arbre mentre el bessó de la cama recolzada s’estira i l’altra es manté recta a terra.

Una vegada fets tots els estiraments ja serà hora de dinar, per tant cercarem una ombra on puguem establir el nostre “campament base”. És a dir, allà on poder fer el dinar. A més, durant aquella estona també podrem refrescar-nos i anar a la platja de Cala Bassa per remullar-nos els peus o banyar-nos.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

25

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Títol: El món de l’hípica.

-Sessió: Tercera. -Municipi:Santa Eulària des riu. -Localitat: Santa Gertrudis de Fruïtera. -Durada: 3 hores aproximadament, des de les 11:00h del matí fins a les 14:00h de la tarda (ens adaptarem als diferents ritmes dels nens, de les famílies i dels mestres).

a) Objectius específics d’aquesta activitat: - Conèixer l’esport de l’hípica. - Aprendre a tenir cura dels animals, més concretament del cavalls. - Aprendre a utilitzar els estris de l’hípica. - Gaudir de la naturalesa amb amics i familiars.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

26

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

b) Metodologia de la sessió:

Activació: Una vegada ens hem reunit tots a la porta de l’escola, realitzarem una petita dinàmica de grup per tal d’animar-nos entre tots. Seguidament, ens dirigirem en direcció a les Quadres de Can Mayans tots junts amb autobús. Allà ens esperaran els encarregats de fer la visita guiada per tot l’espai, mostrant-nos les quadres, les pistes, els cavalls, els estris per muntar, etc.

Tot seguit, farem grups depenent del nivell de coneixement que tinguin els adults i els infants sobre muntar, ja que encara que facem algunes activitats conjuntament entre tots els membres que participen en aquesta activitat, com per exemple, visitar les quadres, i hauran d’altres tasques com la de muntar a cavall que s’hauran de realitzar dependent del nivell de coneixement dels participants. A mig matí, farem un esmorzar a l’ombra dels pins que es troba al costat d’un parc infantil a on a més, els infants podran jugar.

En acabar, totes aquestes tasques, farem unes dinàmiques per tornar a la calma, ens acomiadarem dels mestres d’hípica i ens tornarem anar amb l’autobús abans de dinar (aquesta sessió no dura tant com les altres).

c) Material:

- Sabates esportives. - Crema solar. - Cantimplora - Esmorzar i dinar. - Molta aigua.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

27

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

d) Desenvolupament de la sessió

Activació: Per començar, la sessió, farem una petita dinàmica a l’escola abans de pujar a l’autobús, amb aquesta el que pretenen també és fer temps per a que totes les famílies arribin. L’activitat consistirà en fer relleus per equips. Cada equip estarà composat per entre sis i vuit participants, els quals hauran de desplaçar-se per parelles fins a un punt determinat del pati, allí dibuixar cooperativament el tema proposat abans per l’educador i tornar fins al punt de partida on, hauran de donar el relleu a la següent parella del seu equip. Un cop acabada, aquesta dinàmica, pujarem a l’autobús i marxarem cap a les quadres de Can Mayans.

Part principal: Quan arribem a les quadres, allí ens estaran esperant els monitors especialitzats en hípica que ens guiaran durant la sessió d’avui.

Un cop estem allà, tots reunits, els monitors faran tres grups: un de participants que no han muntat o vist un cavall en la seva vida, un altre de col·laboradors que han muntat de forma eventual en cavall i, un altre, de persones amb un major nombre de coneixements envers aquest tema. El primer grup, esmentat, s’anirà amb el monitor corresponent a la zona on es trobem les quadres. Allà, li mostraran aquestes, li ensenyaran els cavalls, li faran veure com es fan netes les quadres i els animals. El segon grup, s’anirà amb el seu monitor cap a la zona de pistes. Allà els hi faran una demostració de com es renta un cavall i veuran una exhibició de salt. I, finalment, el tercer grup s’anirà amb el seu monitor cercant el casc peculiar d’aquest esport i es dirigiran en busca d’un cavall per a cada membre. Quan cada
Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira. 28

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

participant tingui un cavall, s’aniran a muntar-lo a les pistes si és el grup no especialitzat o a passejar pel bosc, si és el grup més especialitzat.

A mig matí, desprès que cada grup hagi realitzat com a mínim una activitat, farem un descans per esmorzar. Desprès d’esmorzar, cada grup seguirà realitzant les activitats que li quedin per fer. Un cop tots hagin passat per totes les activitats, ens reunirem i realitzarem l’activitat de cloenda.

Activitat de cloenda: Per acabar, amb aquesta sortida, realitzarem una darrera activitat de cloenda. La qual consisteix en, per parelles, portar a terme curses de cavalls i cavallers. En cada parella hi haurà un membre que es farà passar per cavall, i haurà d’agafar a coll o a cavallet a la seva parella, que farà de cavaller. L’activitat consistirà en realitzar una cursa que anirà d’un punt de sortida fins a un punt d’arribada, anant i tornant. El joc acaba quan totes les parelles han realitzat el recorregut.

Quan haguem acabat, aquesta tasca, ens acomiadarem dels monitors especialitzats que ens han acompanyat durant tota la sessió. Seguidament, ens pujarem en l’autobús i marxarem cap a l’escola, doncs aquesta sessió finalitza abans de l’hora de dinar.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

29

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Títol: Taller de cuina

-Sessió: Quarta. -Municipi:San Joan de Labritja. -Localitat: San Llorenç de Balàfia. -Durada: 3 hores aproximadament, des de les 11:00h del matí fins a les 14:00h de la tarda (ens adaptarem als diferents ritmes dels nens, de les famílies i dels mestres).

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

30

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

a) Objectius específics d’aquesta activitat:

- Apropar als infants a una alimentació sana i equilibrada. - Aprendre quins aliments ens ajuden a estar forts i/o per tenir salut. - Transmetre les pautes adients per tenir una alimentació saludable. - Conscienciar a les famílies dels perjudicis del sedentarisme i la mala alimentació.

b) Metodologia de la sessió:

Un cop han arribat totes les famílies, els hi proposarem dur a terme una dinàmica d’iniciació per a trencar el gel. Després, abans d’endinsar-nos en les activitats, proposarem a les famílies i als infants una petita xerrada sobre alimentació mentre anem duent a terme una petita activitat relacionada amb la piràmide de l’alimentació. Per tot això, procurarem que aquest diàleg sigui dinàmic, proper i beneficiós, alhora que permeti la intervenció de les famílies i dels propis nens.

En finalitzar la xerrada, les famílies amb els nens, es dividiran en petits grups on hi hauran un o dos mestres a cadascun. A continuació, guiats pels docents i aquelles famílies voluntàries ,es realitzaran les activitats pertinents en aquesta sessió.

Per a dur a terme aquesta activitat, cada grup contarà amb el material oportú i amb un lloc establert. I, finalment, per acabar realitzarem una macedònia tots junts, la qual posteriorment ens la menjarem. Tot i això, abans d’acomiadar-nos, proposarem als infants i a les seves famílies, realitzar un petit joc per acabar la sessió i acomiadar-nos entre tots d’una forma divertida i emotiva.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

31

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

c) Material:

El material per aquesta sessió és el següent: - Diferents tipus de fruita. - Estris de cuina. - Recipients de plàstic. - Cartolines. - Llapis de colors. - Gots. - Folis.

d) Desenvolupament de la sessió:

Activació: L’activitat de desinhibició s’anomena “Els animals”. Aquest joc consistirà en que primer tots ens asseguem al terra formant un cercle i el guia de l’activitat anirà indicant quins grups de quatre persones s’hauran d’aixecar i quin animal hauran d’imitar. Aquella persona seleccionada a d’anar fins al centre del cèrcol i imitar el so i els gestos típics d’aquell animal. A tall d’exemple, hauran de sortir quatres persones al mig del cercle imitant a un gat, els quatres posteriors imitant a un gos, etc.

Part principal: Començarem la part central de la sessió amb un joc sobre la piràmide d’aliments. Per això, dividirem a totes les famílies i docents amb grups de deu persones aproximadament. Tot i això, durant la realització d’aquesta, anirem xerrant una mica amb les famílies i els infants, d’aquells aliments que ells consideren més saludables i importants dins una dieta. Alhora, anirem posant, entre tots, els diferents adhesius d’aliments dins de la piràmide, tot seguint un ordre: partint d’aquells que han de formar part més vegades en la nostra alimentació, fins aquells que han de ser més puntuals i esporàdics.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

32

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Posteriorment proposarem, a les famílies i als infants, crear un barret de cuiner per a cada persona i, així, anar-nos familiaritzant amb la vestimenta, d’aquesta professió i, així ambientar una mica més l’espai del taller. Seguidament, redactarem entre tots, un menú setmanal en el qual hi participin tant les famílies com els nens. Així doncs, s’intentarà elaborar un menú que tingui en compte, tant els gustos dels infants, com els bons hàbits alimentaris i, així, poder dur-lo a terme durant la posterior setmana.

Per tot això, serà molt important que el docent que estigui en cada grup s’encarregui d’anar anotant les diferents aportacions de les famílies i dels al·lots en un cartell i, d’aquesta manera, quedi constància de tot el que s’està dient.

A continuació, i proposat pel docent de cada grup, redactarem una recepta de cuina d’una macedònia de forma conjunta que, posteriorment, farem entre tots. Així doncs, totes les famílies i alumnes seran conscients de tots els aliments que, després, hi posarem a la macedònia. Cal deixar clar que, en la reunió que es farà el divendres abans de l’activitat, s’haurà establert quines seran les famílies encarregades de portar els aliments i els estris necessaris per tal que l’activitat es dugui a terme adequadament.

Activitat de cloenda: I ja per finalitzar aquesta part de la sessió, entre tots, ens reunirem per muntar una gran macedònia i diferents pinxos de fruites. Per tot això, els infants, amb ajuda de les seves famílies i dels mestres, aniran fent diferents pinxos, aniran posant les taules, aniran repartint els gots amb macedònia, etc. I així, acabar amb un bon gust la sessió d’aquest dia tot gaudint d’una fantàstica macedònia .

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

33

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Títol: Caiac.

-Sessió: Cinquena. -Municipi: Eivissa. -Localitat: Eivissa. -Durada: tot el matí, aproximadament fina a les 14:00 h.

Durada:

a) Objectius específics d’aquesta activitat: - Iniciar-se en el món del caiac a través d’activitats lúdiques i dinàmiques. - Practicar esport a l’aire lliure, vivint amb tota intensitat el paisatge de les Pitiüses. - Observar els diferents penya-segats des d’una perspectiva totalment diferent. - Conscienciar als infants i a les famílies de la importància de cuidar el medi natural, en aquest cas el marí. - Donar a conèixer a les famílies i als infants, diferents maneres de practicar esports aquàtics.
Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira. 34

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

b) Metodologia de la sessió: Un cop ens hem reunit tots, a la porta de l’escola i hem realitzat una petita dinàmica de grup per tal d’activar-nos entre tots, ens dirigirem en direcció a la platja de Talamanca amb autobús.

Un cop allà, ens dividirem tots en petits grups de deu persones aproximadament. Cada grup anirà passant per ordre amb un monitor especialitzat i, també, amb un docent per la zona on es trobaran els caiacs i, d’aquesta manera, anar realitzant l’activitat aquàtica. Com que no podrem anar tots junts, a l’hora a fer l’activitat, mentre un grup està fent l’activitat aquàtica, els altres grups estaran fent diferents jocs i dinàmiques per la sorra i aquells més atrevits, per l’aigua. Però, abans de començar aquestes activitats, un dels monitors els hi farà una petita xerrada sobre com s’hauran d’asseure a dins dels caiac, quines coses no podran fer i, d’aquesta manera, seguir unes mínimes pautes per tal d’evitar possibles accidents. Un cop tots els grups han realitzat l’activitat aquàtica, farem una petita pausa per tal de dinar tots junts. Per això, buscarem una zona amb ombra i fresca per a que les famílies, els infants i els docents puguin estar junts i tranquils tot menjant.

Per finalitzar el dia, proposarem a les famílies realitzar una petita dinàmica per tal d’acomiadar-nos. Tot i això, serà important transmetre, abans de començar l’activitat, a les famílies i sobretot als infants, tranquil·litat a l’hora de realitzar l’activitat. Donat que alguns infants poden tenir una mica de por a l’aigua, serà important no obligar a cap al·lot a realitzar alguna de les activitats, per tal de no crear més temors. Per tant, aquests boixos podran anar igualment a l’excursió, però sense cap obligació de participar en l’activitat del caiac.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

35

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

c) Material:

- Vestimenta còmoda, per a tots els membres de la família, amb la característica que sigui de material flexible i transpirable, al ser possible de cotó. - Sabates esportives. - Gorra. - Crema solar. - Cantimplora. - Esmorzar. - Roba de recanvi. - Banyador. - Tovallola - Xancles.

d) Desenvolupament de la sessió:

Activació: Tal com hem fet en totes les sessions anteriors, abans de marxar cap a la platja, durem a terme un petit joc per tal d’activar a les famílies i als infants. Aquest, joc, consistirà en un petit relleu de sabates on l’objectiu principal serà arribar a la meta. Per això, després d’haver-nos dividits en tres grups, el joc consistirà en que, sortint d’un en un, aquesta persona s’haurà de treure la seva sabata, posar-la al terra i tornar a la fila del seu equip. El següent haurà de fer el mateix, però posant la sabata al costat de la del company i, d’aquesta manera, anar fent una filera amb totes les sabates del grup. Quan la persona que li toqui sortir en aquell moment ja tingui les seves dues sabates posades a la filera, haurà d’agafar la primera d’aquesta i posar-la al final. El grup que aconsegueixi arribar abans a la línia de meta i desfer-la serà el guanyador.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

36

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Part principal de la sessió: Un cop tots hem arribat a la platja, la sessió estarà enfocada a aquelles famílies que estiguin interessades en començar per primera vegada a tenir un contacte amb el caiac, o per aquelles famílies que ja ho hagin fet algun cop anteriorment però d’una forma molt bàsica, vulguin aprendre una mica més per poder manejar amb més seguretat el caiac.

Tal com hem dit anteriorment, cada grup es dirigirà a la seva zona corresponent per tal de dur a terme l’activitat que, en aquell moment, li pertoqui. Així doncs, el grup de famílies i infants que hagin d’anar en caiac es dirigiran amb el monitor especialitzat a la seva zona corresponent. Tot i això, abans hauran d’escoltar uns petits consells per pujar-se al caiac, per utilitzar els rems, per saber ajudar a algun company en el cas que aquest ho necessiti, etc.

Paral·lelament a això, els altres grups estaran a la zona de la platja fent diferents jocs i activitats que els mestres aniran proposant. Com per exemple el joc del mocador, relleus, jocs amb globus d’aigua, etc. A mig matí, es farà una breu parada per tal d’esmorzar i agafar més energies. Per això, es buscarà una zona fresca i amb ombra per a que tot el grup hi pugui estar conjuntament i refrescar-se una mica abans d’iniciar l’activitat un altre cop.

Després que tots hagin esmorzat, es seguirà la mateixa rutina que abans, tot seguint un ordre, per tal que tots aquells que vulguin participar en l’activitat del caiac ho puguin fer. Per tal d’acabar, aquesta part principal de la sessió, ens tornarem a reunir tots a l’hora de dinar en la mateixa zona de l’esmorzar. Aprofitarem aquesta estona per xerrar amb les famílies i amb els infants i, d’aquesta manera, emportar-nos diferents impressions de com ha anat el dia.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

37

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Activitat de cloenda: Tot tenint en compte que la majoria dels infants i famílies, es trobaran una mica cansades després de l’activitat, proposarem a les seves famílies explicar un breu conte, amb l’ajuda dels nens, ambientat en el fons marí i que, anteriorment, ha estat crear i redactat pels propis infants a l’aula.

En acabar de contar el conte recollirem i anirem en busca del autocar, el qual estarà esperant-nos al pàrking per tornar-nos a l’escola abans de dinar.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

38

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

7. Avaluació del projecte. Plantejar-se l’avaluació d’aquest projecte, o de qualsevol tasca en particular, suposa tenir en compte els objectius que ens hem proposat. Per això, considerem que per apreciar l’eficàcia i l’eficiència, d’aquest treball, és adient valorar, l’inici, el durant i el després d’aquesta feina. Així, per valorar el durant i el després del treball considerem oportú tenir en compte l’opinió dels participants, tant adults com infants. Altre aspecte, que creiem escaient deixar clar abans d’explicar la nostra forma d’avaluar, és que entenem que les activitats d’avaluació han de ser globals i han d’estar relacionades amb la comprensió, la interpretació, la intervenció, el gaudiment, l’organització, la socialització i, especialment, amb alguns valors que volem treballar durant les nostres sessions, com són l’empatia i la cooperació. Conseqüentment, interpretem l’avaluació com un instrument positiu per millorar i/o adequar el procés i l’organització d’aquest projecte, augmentant la qualitat d’aquest i eliminant tot el que incideixi negativament en ell. Així doncs, haurem d’empatitzar amb les diferents necessitats, emocions i sentiments dels participants, per poder adaptar-nos a elles adequadament, per a futures tasques relacionades amb aquesta. D’aquesta manera, volem realitzar tres tipus d’avaluacions: d’inici, en la que només participaran els organitzadors; una durant, en la qual intervindran famílies i administradors; i una darrera després, en la que també cooperaran tots els agents col·laboradors.

Així, per portar a terme la valoració inicial ens reunirem periòdicament tots els mestres participants, ja que abans de concretar aquest projecte haurem establit uns objectius i unes finalitats a complir amb uns determinats recursos. Per tant, aquesta primera avaluació estarà destinada a analitzada la possibilitat de realitzar les activitats en concret i el projecte en general, depenent es clar dels nostres mitjans i recursos.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

39

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

D’altra banda, per posar en marxa l’avaluació durant el transcurs de les activitats hem pensat passar un qüestionari als adults, tant educadors com famílies, després d’acabar cada sessió. Aquesta enquesta (annex 1) serà obligatori emplenar-la per tots els participants, però anònima, per tant ningú es podrà sentir cohibit i tots ens ajudaran a millorar la nostra tasca. Igual d’important és que els infants ens ajudin a millorar, per tant, organitzarem petites assemblees destinades als més petits en acabar cada ruta per a que ells també ens puguin donar la seva opinió, mentre els familiars podran anar emprant les enquestes amb més tranquil·litat.

I, per finalitzar, però no per això menys rellevant, pensem realitzar una reunió amb tots els adults participants, tant educadors com famílies, en acabar totes les sessions del projecte. Aquesta reunió, igual que l’avaluació inicial, es realitzarà a l’escola de Torres de Balàfia, en una trobada familiar i cordial, on tots els que allí es trobin tindran l’oportunitat d’explicar les seves opinions i les seves apreciacions envers el projecte inicial. És més, igual que a la resta de les altres valoracions, els col·laboradors sabran i tindran coneixement que els seus criteris i punts de vista són i seran rellevants per a futures tasques i tots igualment respectables.

És per això que les valoracions també voldran saber i avaluar: projecte. El grau de funcionament del projecte, és a dir, si els objectius perseguits són El grau de satisfacció dels participants. Apreciar i analitzar la nostra actuació com a mestres i organitzadors del

adients, si ho és també la metodologia utilitzada i si el material emprat a les activitats realitzades ha estat adequat.

Tenint en compte els anteriors factors, realitzarem una avaluació continua al llarg de tot el treball, per tant, també en el transcurs de la seva configuració, utilitzant la tècnica de l’observació espontània per saber si els participants es senten integrats i, per suposat, escoltant les seves opinions. Amb tot això, volem saber si les activitats són interessants i els hi motiven, si el ritme d’aquestes els anima, etc.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

40

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

A més, pensem que les converses que portarem a terme després de cada sessió i al finalitzar totes aquestes, seran realment formatives i necessàries. Doncs, amb elles, el que busquen és establir i/o anar establint progressivament un feed-back constructivista amb tots els participants del projecte. Donat que, aquest tipus d’avaluació ens permet modificar tot el que sigui convenient i, alhora, ens ajuda a extraure conclusions clares i fonamentades amb les que millorar la nostra practica i/o l’organització de les tasques. Conseqüentment, allò únic que ens queda per afegir és que sent l’avaluació un procés complex, els docents, o sigui, nosaltres, hem d’esforçar-nos per crear situacions interessants que motivin la participació dels individus col·laboradors, ser respectuosos amb el ritme de cada subjecte i crítics amb la nostra pròpia actuació. Doncs, si no fem tot això durant la valoració, no importa realitzar-ne cap.

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

41

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

8. Bibliografia.

Llibres consultats: BASSEDAS, E.; HUGUET, T. i SOLÉ, I. (2004) Aprendre i ensenyar a l’educació infantil. Barcelona: Graó.

SWEET, J.E. (2001) Juegos para fomentar la actividad física en los niños. Barcelona: Paidós.

Webs consultades: Pàgines de informació sobre rutes i oci a Eivissa: o http://www.ibiza.travel.es o http://www.sanjose-ibiza.es o http://www.illesbalears.es o http://www.cief.es o http://www.ibizahotelguide.com

Diccionaris i enciclopèdies: o http://www.enciclopedia.cat o http://www.softcatalà.org/traductor o http://www.diccionarisvalencia.es

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

42

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

9. Annexos.

Annex 1: Enquesta per als adults participants en les sessions del projecte.

T’agrairíem que responguessis a les preguntes sincerament i justificant la teva resposta. Són enquestes anònimes així que no passis pena. 1) T’ha semblat apropiada l’activitat realitzada avui? Justifica’ns breument la teva resposta. 2) Quines coses canviaries i per què? 3) Creus que el teu fill ha gaudit amb la sortida? I tu t’ho has passat bé amb nosaltres? 4) Has trobat algun perill, risc o situació que no t’ha agradat? 5) Amb quina activitat o part de la sessió has gaudit més? Per què? 6) Trobes que la coordinació entre mestres i famílies ha estat l’adequada? 7) Els materials o professionals oferts per a l’activitat han estat els suficients? 8) Has sentit que en algun moment l’activitat estava poc dirigida o ha estat una mica confusa? 9) Realitzaries aquesta activitat el curs pròxim un altre cop? 10) Creus que aquest tipus d’activitat són beneficioses a l’hora de potenciar les relacions amb les altres famílies i amb els mestres? 11) L’horari seguit ha estat del teu gust? 12) Trobes que la implicació dels mestres ha estat suficient? 13) T’ha servit aquesta excursió per conèixer altres famílies? 14) Després de l’experiència tens més ànim de realitzar activitats esportives? 15) Aquesta activitat t’ha servit per conèixer un nou esport? I al teu fill?

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

43

Universitat de les Illes Balears. Curs 2010 – 2011.

Educació Corporal i Musical del Mestre

Annex 2:

Grup d’Eivissa format per: Noelia, Silvia, Sergio, Rosa, Dámaris i Cira.

44