1.

0

PENGENALAN

1.1

Pengenalan Kepada Laporan Cadangan Pemajuan (LCP)

Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) adalah suatu keperluan bagi memohon Kebenaran Merancang bagi menjalankan aktiviti-aktiviti pemajuan mengikut Seksyen 21A, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, (Akta 172). Sebagai satu bidang yang boleh memberikan sumbangan berkesan ke arah pembangunan mampan, setiap proses dan keputusan perancangan hendaklah berasaskan pertimbangan yang kukuh dan berasaskan maklumat yang lengkap. Setiap tindakan pembangunan mempunyai sebab-musabab, maka keputusan yang dibuat hendaklah berasaskan hasil analisis yang menunjukkan kesan cadangan berkenaan ke atas ekonomi, alam sekitar dan masyarakat. Proses ‘informed judgement’ ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan LCP. Pendekatan ini adalah selaras dengan konsep ‘pengawalan perancangan’ yang telah menggantikan konsep ‘kawalan pembangunan’ yang diamalkan dahulu. Akta 172 dan Akta A955 (Pindaan) tidak menyatakan definisi dan objektif LCP secara khusus, sebaliknya hanya menyenaraikan perkara-perkara yang perlu dimasukkan dalamnya. Seksyen 21A Akta Perancangan Bandar dan Desa hanya memperuntukkan supaya setiap pemohonan Kebenaran Merancang yang dikemukakan kepada pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah disertakan dengan LCP. Namun begitu, daripada kandungan yang diperlukan bolehlah diterjemahkan bahawa LCP ialah satu alat (iaitu dokumen) yang dijadikan sebagai asas untuk menilai permohonan kebenaran merancang. Dengan mengandungi analisis cadangan

1

pembangunan serta analisis tapak perancangan, LCP menyediakan sebab-sebab serta justifikasi mengapa sesuatu cadangan pemajuan boleh dipertimbangkan untuk kelulusan. LCP membentangkan kepada pihak penilai dan pembuat keputusan terhadap permohonan kebenaran merancang justifikasi pemajuan yang dicadangkan, serta menerangkan kesan daripada pemajuan tersebut ke atas alam sekitar dari segi guna tanah, persekitaran fizikal termasuk topografi, geologi dan saliran air, lalu lintas, ekonomi dan infrastruktur serta kemudahan masyarakat, serta pokok-pokok dan bangunan-bangunan yang terdapat di atas tapak yang perlu dipelihara dan pulihara. LCP juga boleh dianggap sebagai pelengkap kepada laporan Penilaian Kesan Ke Atas Alam Sekeliling (Environmental Impact Assessment – EIA ) bagi projek-projek yang terkandung dalam senarai berjadual dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, dan sebagai menggantikan EIA kepada projek-projek yang tidak dikenakan syarat penyediaan EIA. LCP bukan sahaja digunakan oleh pihak berkuasa perancang untuk menilai permohonan-permohonan perancangan, tetapi boleh juga digunakan oleh pihak-pihak lain yang mendapat kesan daripada sebarang pembangunan. Sebagai contoh, tuan-tuan tanah bersebelahan tapak-tapak di mana terdapat cadangan pembangunan boleh mendapatkan maklumat yang terperinci mengenai cadangan pemajuan untuk membuat keputusan untuk menerima atau menolak cadangan tersebut.

2

1.2

Matlamat Kajian Selaras dan seiring dengan pembangunan negara, kerajaan di Negeri Pelis telah membuat banyak kemajuan

pembangunan di dalam daerah-daerahnya. Matlamat utama Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) ini adalah untuk mengemukakan dan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai cadangan pembangunan yang bakal dilaksanakan dengan mewujudkan sebuah kawasan pusat bandar yang terancang, sistematik dan efektif, yang mampu memberikan tahap kemudahan dan penggunaan elemen-elemen yang sempurna dan keselesaan yang maksimum kepada pengguna berdasarkan kepada piawaian yang telah di tetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan serta bagi penjanaan semula Pusat Bandar Kangar sebagai pusat pentadbiran yang mempunyai identiti dan daya tarikan yang tersendiri ke arah peningkatan mutu hidup setempat dan ekonominya.

1.3

Objektif Kajian

Bagi mencapai matlamat-matlamat yang telah dinyatakan di atas, beberapa objektif telah di gariskan untuk di guna pakai bagi mencapai tujuan tersebut. Di antara objektif-objektif tersebut adalah seperti berikut: 1) Membolehkan pihak berkuasa yang bertanggungjawab ke atas aktiviti perancangan fizikal membuat penilaian yang sewajarnya terhadap cadangan pembangunan berasaskan kepada maklumat terperinci yang dikemukakan. 2) Memastikan prinsip-prinsip perancangan dan faktor-faktor pembangunan diberikan perhatian sepenuhnya dalam usaha untuk menghasilkan keadaan persekitaran yang selesa dan menarik serta menguntungkan semua pihak. 3) Menyediakan rangka penyelarasan di antara pihak pemaju dengan pihak berkuasa bagi memastikan usaha-usaha perancangan dapat menghasilkan sesuatu kawasan yang mempunyai struktur fizikal dan alam sekitar yang baik. 4) Mewujudkan satu kawasan pusat bandar yang mempunyai sistem sirkulasi jalan yang terbaik, selamat dan lancar.

3

5) Menyediakan kemudahan awam dan infrastruktur yang mencukupi bagi menjamin keselesaan penduduk setempat dan pengunjung yang datang ke pusat bandar.

1.2 Skop Kajian

Terdapat beberapa skop kajian telah dikenalpasti dan digunakan bagi melengkapkan kajian analisis yang merangkumi maklumat yang terdapat di atas tapak kajian. Di antara skop-skop kajiannya adalah seperti di bawah :

1.Mengkaji segala aktiviti yang dijalankan yang terdapat dalam gunatanah semasa jenis tanah yang terdapat dalam kawasan kajian. 2.Mengenalpasti corak gunatanah sekitar dan mengkaji tentang elemen yang akan mempengaruhi kawasan kajian itu. 3.Memberi penekanan kepada sektor kajian tapak yang hendak dikaji. 4.Mengkaji tahap perkembangan pusat Bandar kawasan kajian. 5.Mengenalpasti segala halangan dan potensi di tapak kajian supaya segala proses pembangunan berjalan dengan lancar. 6.Mendapatkan bahan rujukan dari pihak-pihak yang berkenaan.

4

1.3 Metadologi Kajian

Metadologi merupakan suatu proses dimana kajian yang dilakukan adalah secara sistematik, tersusun dan lebih teratur. Dengan adanya metadologi ini maka, segala kerja dapat disempurnakan. Ia juga dapat ditakrifkan sebagai sistem yang merangkumi faedah dan prinsip yang digunakan dalam melakukan tugasan secara berperingkat. Peringkat metadologi kajian yang dijalankan adalah seperti berikut :
Peringkat 1 : Kajian Asas Pembentukan Matlamat,Objektif, Skop Kajian Kajian Teoritikal Model Bandar
Data Primer. Kajian Lapangan

Pengumpulan Maklumat

Data Sekunder. RSN, RTD, RFN, MBI, dan

Peringkat 2 : Analisis

Analisis Data

Kaedah Analisis SWOT ,Analitikal Diagram, dan

5

Penemuan

Isu dan Masalah, Kekuatan dan Kelemahan,

Peringkat 3 : Hasil Kerja

Cadangan

Pembentukan Pelan Konsep,

Pelan Induk dan Pelan

Penyediaan Laporan Cadangan

6

Peringkat 1 :

Kajian Asas

Peringkat ini dilakukan sebelum sesuatu kajian pembangunan dijalankan. Melalui cara ini, perancang dapat menentukan tujuan atau motif sebenar sesuatu kajian dilakukan. Maka dengan itu, sesuatu matlamat dapat dihasilkan dan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Kemudian, objektif dan skop kajian akan dibentuk. Seterusnya Kajian Teoritikal

mengenai model bandar seperti Model Zon Berpusat, Bersektor dan Nuklier Pelbagai akan dikaji dan dirujuk serta akan dibandingkan persamaannya dengan perkembangan kawasan pusat bandar pentadbiran. Seterusnya pengumpulan data iaitu data primer dan sekunder akan dibuat. Data primer adalah maklumat yang diperolehi terus daripada tapak kajian yang belum diolah oleh mana-mana jabatan atau pemantauan ke atas tapak, manakala data sekunder pula diperolehi daripada sumber-sumber bahan yang bercetak seperti Rancangan Fizikal Negara (RFN), Rancangan Struktur Negeri Perlis (RSN), Rancangan Tempatan (RT), dan lain-lain sumber yang berkaitan .

Peringkat 2 :

Analisis / Sintesis

Pada peringkat ini, data-data yang dikumpul akan dianalisis. Kaedah analisis yang digunakan adalah seperti analisis SWOT, Diagram analitikal dan lain-lain. Selepas dianalisis, beberapa penemuan akan didapati antaranya isu dan masalah, kekuatan dan kelemahan serta potensi dan halangan kawasan kajian. Setiap maklumat hendaklah diperolehi dengan lengkap dan lebih terperinci kerana setiap maklumat-maklumat yang telah diperolehi tersebut akan menjadi rujukan dan sumber yang sangat penting dalam proses penyediaan analisis tapak untuk pembangunan yang akan datang.
7

Peringkat 3 :

Hasil Kerja

Pada peringkat ini, beberapa cadangan akan dibuat bermula dengan pembentukan pelan alternatif. Sebanyak lebih dari satu pelan alternatif akan dibentuk seterusnya pelan yang terbaik akan dipilih. Satu pelan induk akan dihasilkan berdasarkan pelan alternatif yang telah dipilih dan diperincikan di dalam pelan tatatur. Laporan Cadangan Pemajuan akan disediakan untuk memberi penerangan yang lebih terperinci mengenai pelan tatatur yang telah dibuat.

8

2.0

PERIHAL TAPAK

2.1 Latar Belakang Kawasan Kajian Kawasan kajian ini terletak di Mukim Kangar, Daerah Kangar, Negeri Perlis Indra Kayangan. Tapak kajian merangkumi seluruh Pekan Kangar dengan keluasan 52.98 hektar / 130.93 ekar. Ia terletak 10km dari Bandar Arau, dan 45km dari Bandar Alor Star, Kedah. Terletak di dalam Daerah Perlis dan merangkumi satu mukim sahaja iaitu Mukim Kangar. Titik pusat perbandaran : Longtitud 100.1940 dan Latitud 6.43826. Topografi kawasan kajian secara amnya, rata dan terdapat kawasan tanah tinggi di Bukit Lagi. Hierarki petempatan utama adalah Pusat Separa Wilayah.(rujuk rajah 2.1 dan 2.2)

Rajah 2.1 : Pelan Kunci kawasan kajian didalam konteks wilayah 9

Rajah 2.2 : Pelan lokasi tapak kajian

Bandar Kangar yang merupakan ibu negeri Perlis terletak di pantai barat, utara Semenanjung Malaysia. Ia terletak 10km dari bandar Arau, dan 45km dari bandar Alor Star, Kedah. Kuala Perlis yang mempunyai perkhidmatan feri penumpang ke Pulau Langkawi, Pulau Pinang dan beberapa pulau peranginan di Thailand berada 6km sahaja daripada Bandar Kangar. Manakala Padang Besar yang merupakan bandar sempadan ke negara Thailand terletak kira-kira 35km daripada Bandar Kangar. Kawasan kajian ini terletak di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Kangar iaitu Pihak Berkuasa Tempatan (PTB) Daerah Kangar.
10

3.0 ANALISIS
3.1 ANALISIS SEKTOR GUNATANAH SEMASA

Secara amnya, corak gunatanah di dalam Pusat Bandar Kangar boleh dibahagikan dengan jelas kepada perniagaan, institusi dan kemudahan masyarakat, perumahan, tanah kosong, tanah lapang dan rekreasi, infrastruktur dan utiliti, pengangkutan dan badan air. Keseluruhan kawasan kajian merangkumi kawasan seluas 132.25 ekar. Pecahan guna tanah adalah seperti berikut .

KOMPONEN GUNATANAH PERUMAHAN PERNIAGAAN KEMUDAHAN AWAM & INSTITUSI TANAH LAPANG & REKREASI TANAH KOSONG (Buatan) INFRASTRUKTUR & UTILITI BADAN AIR PENGANGKUTAN JUMLAH BESAR

LUAS ( EKAR ) 19.23 Ekar 17.64 Ekar 32.87 Ekar

PERATUS (%) 14.54 % 13.34 % 24.84 %

9.86 Ekar 2.56Ekar 0.46 Ekar 7.55 Ekar 42.08 Ekar 132.25 Ekar

7.46 % 1.93 % 0.35 % 5.71 % 31.83 % 100%

Jadual 3.1

Gunatanah Semasa.

11

3.1.1 Taburan Gunatanah Semasa

Gunatanah Perumahan Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, terdapat kira-kira sejumlah 170 unit kediaman di kawasan kajian. Secara keseluruhannya, gunatanah bagi pembangunan kediaman ini merangkumi kawasan seluas 19.23 ekar iaitu 14.54% daripada keluasan keseluruhan. Petempatan kediaman terancang merupakan penempatan majoriti iaitu 137 unit. Seterusnya, kediaman kuarters merupakan penempatan kedua terbesar iaitu sebanyak 24 unit. Ini kemudiannya diikuti oleh penempatan kediaman desa dengan jumlah kediaman sebanyak 9 unit.

Gunatanah Perniagaan Keluasan kawasan perniagaan sedia ada di Pusat Bandar Kangar meliputi kawasan seluas 17.64 ekar iaitu 13.34% daripada keluasan kawasan kajian Bandar Kangar. Selain itu, terdapat sebanyak 0.54 ekar bersamaan 0.41% bagi kawasan pembangunan perniagaan komited.

Gunatanah Kemudahan Awam & Infrastruktur Keperluan kemudahan awam dan infrastuktur begitu penting bagi mewujudkan kawasan yang lengkap dan selesa. Kawasan seluas 33.33 ekar iaitu meliputi hampir 25.19 % yang terdiri daripada klinik kesihatan, institusi keagamaan dan

12

pendidikan , balai polis, dan sebagainya memberi faedah kepada penduduk Pusat Bandar Kangar dari sudut kemudahan kemasyarakatan.

Gunatanah Pengangkutan Dan Lalulintas Gunatanah untuk jalan adalah sebanyak 42.08 ekar yakni 31.83 % daripada keseluruhan kawasan kajian. Pengangkutan dalam kawasan kajian terbahagi kepada beberapa jenis iaitu teksi, bas. Keseluruhan jalan-jalan di pusat bandar adalah aliran sehala.

3.1.2 Gunatanah Sekitar Gunatanah sekitar merupakan pemangkin kepada pembangunan pusat Bandar Kangar. Gunatanah sekitar juga dapat memberi kesinambungan terhadap gunatanah semasa pusat Bandar Kangar. Disamping itu, gunatanah sekitar juga berpotensi dalam menampung pembangunan Pusat Bandar dari aspek kemudahan, keperluan pembanguan, sosial, dan perkhidmatan. Gunatanah utama sekitar pusat Bandar Kangar adalah perumahan selain itu gunatanah sekitar kawasan pusat Bandar kangar terdiri daripada perniagaan, kediaman, kemudahan awam, tanah lapang, tanah kosong, pertanian dan badan air.

13

Kediaman Diantara kampung, taman perumahan yang terdapat di sekitar kawasan kajian ialah kampung Wan Abdullah, kampung Pengkalan Asam, Taman Pengkalan Asam, Taman Abu Bakar, Taman Mutiara, Perumahan Serindit Inai, kuarters JKR dan JPS. Perniagaan Diantara kawasan perniagaan di sekitar kawasan kajian. Institusi & Kemudahan Masyarakat Diantara institusi serta kemudahan awam yang terdapat di kawasan sekitar ialah Pejabat Kesihatan, kompleks mahkamah syariah, kompleks Islam, ABIM, Baitul Hidayah, Pusat Pendidikan Akhlak Perlis, Hospital Tunku Fauziah, Dewan Warisan, Kolej Latihan Klinikal, Masjid Alwi, Gudwara, tokong cina, kuil hindu.

14

3.1.3 Tepubina Gunatanah tepubina merupakan tanah yang telah dibangunkan oleh individu atau badan-badan tertentu sebagai penggerak kepada aktiviti-aktiviti harian dan sebagainya. Daripada lawatan tapak yang dijalankan, masih terdapat kawasan yang boleh dibangunkan iaitu kawasan yang bukan tepu bina dengan keluasan seluas 14.75 ekar tanah bersamaan 11.15 % daripada keseluruhan kawasan kajian. Manakala selebihnya bagi kawasan tepubina mencatatkan keluasan tanah seluas 117.49 ekar tanah bersamaan 88.85 % dan secara keseluruhannya menunjukkan kawasan kajian telah tepubina dan perlu mencari ruang gunatanah lain untuk pembangunan masa hadapan.

3.1.6

Kesediaan Tanah

Kedapatan tanah adalah kesediaan tanah untuk dibangunkan. Pusat Bandar Kangar terdiri dairpada kawasan tepubina. Selebihnya adalah kawasan tanah kosong yang boleh dikira sebagai kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan dengan jumlah keluasan 1.23 hektar (2.30%). Kesediaan tanah ialah penawaran tanah merangkumi tanah yang belum dibangunkan mahupun tanah yang telah dibangunkan tetapi masih boleh dijalankan pembangunan keatasnya.

15

3.1.4 Isu

Isu, Potensi Dan Cabaran

i.

Kepadatan kawasan tepubina telah menghadkan potensi pembangunan baru..Berdasarkan analisis yang telah dijalankan didapati bahawa hanya terdapat 14.75 ekar tanah bersamaan 11.15% daripada keseluruhan kawasan kajian yang bukan tepubina.

Potensi i. ii. Gunatanah bagi aktiviti perniagaan adalah kekuatan utama di kawasan kajian Masih terdapat kawasan-kawasan yang mampu menerima pembangunan dalam bentuk infill (infill development).

Cabaran i. Mengimbangi keadaan guna tanah semasa dengan cadangan pembangunan.

16

3.1.5 Analisis Swot

ANALISIS SWOT KEKUATAN

HURAIAN o Gunatanah perniagaan berpusat menjadikan kawasan kajian lebih komprehensif dan berdaya saing. o Kawasan tepubina telah menghadkan pembangunan baru di kawasan kajian. o Pusat Bandar Kangar mempunyai potensi untuk terus menjadi Pusat Tumpuan Perniagaan (CBD) dengan menaiktaraf dan memperbaharui ruang perniagaan sedia ada. o Pengekalan fungsi pusat Bandar Kangar sebagai pusat perkhidmatan utama.

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

o Disebabkan kawasan kajian rendah daripada kawasan sekitar dan potensi berlakunya banjir adalah berkadar tinggi.

17

3.2 ANALISIS ALIRAN LALULINTAS

Berdasarkan kajian lalulintas yang dilakukan, aliran lalulintas Pusat Bandar Kangar terbahagi kepada aliran sehala dan aliran dua hala. Keseluruhan jalan-jalan di pusat bandar adalah aliran dua hala. Terdapat beberapa persimpangan berlampu isyarat iaitu di Persimpangan Jalan Raja Syed Alwi/Jalan Kangar-Alor Setar, Jalan Home Guard/Jalan KangarAlor Setar, Jalan Hospital/Jalan Tun Abd Razak, Jalan Hospital/Jalan Sekolah Derma, Jalan Raja Syed Alwi/Jalan Bukit Lagi, Jalan Dato’ Ahmad/Jalan Kolam. Kemudahan Pejalan Kaki Kebanyakan kemudahan pejalan kaki yang terdapat di dalam Kawasan RKK Pusat Bandar Kangar telah disediakan secara menyeluruh. Terdapat juga kemudahan jejantas di Jalan Penjara dan lintasan berlampu isyarat di Persiaran Jubli Emas. Tempat Meletak Kenderaan Sebilangan besar kemudahan tempat letak kereta di Pusat Bandar Kangar dikendalikan oleh Majlis Perbandaran Kangar dengan kerjasama syarikat swasta manakala yang lain merupakan tempat letak kereta persendirian. Kebanyakan tempat letak kereta di Pusat Bandar Kangar disediakan dalam keadaan sama ada di tepi jalan (onstreet) dan berpusat (off-street).

18

3.3 ANALISIS KEADAAN SEMASA PERNIAGAAN
Keluasan kawasan perniagaan sedia ada di kawasan tapak kajian adalah meliputi 6.918 hektar bersamaan dengan 17.1 ekar atau 12.93 % daripada kawasan keseluruhan kajian yang berkeluasan 132.25 ekar. Tambahan perniagaan tersebut adalah sebanyak 0.222 hektar atau 0.549 ekar yang menunjukkan peratusan sebanyak 0.41% bagi kawasan pembangunan komited. Ini menunjukkan bahawa aktiviti perniagaan di kawasan kajian berada pada tahap yang berkembang. Terdapat 2 jenis perniagaan di kawasan kajian iaitu perniagan formal dan perniagaan tidak formal.

Gambar 3.(a): Antara Perniagaan Formal yang Terdapat Pusat Bandar Kangar

Gambar 3.3(b): Antara Perniagaan Tidak Formal yang Terdapat

Pusat Bandar Kangar

19

3.3.1 Kegunaan dan Aktiviti Perniagaan

Berdasarkan kepada kajian lapangan yang telah dilakukan, kegunaan bangunan perniagaan terbahagi kepada tiga iaitu perniagaan, perumahan dan bangunan kosong. Bangunan yang terdapat di kawasan kajian banyak digunakan untuk perniagaan iaitu sebanyak 650 unit kedai berbanding jumlah keseluruhan iaitu sebanyak 744 unit. Namun begitu juga kegunaan bangunan yang digunakan untuk kediaman seperti rumah kedai yang diwakili sebanyak 6.06%. Tedapat juga unit kedai yang kosong atau tidak beroperasi sebanyak 49. Lot-lot kedai yang kosong ini wujud apabila peniaga dahulu telah bertukar lokasi perniagaan ke tempat lain, atau perniagaan yang dijalankan tidak memberi keuntungan.

Rajah 3.3.(b): Kegunaan Bangunan Perniagaan Keseluruhan Tapak

6.58% 6.06%

Perniagaan

87.36% Kediaman
Kosong

20

Berdasarkan kepada jadual 3.3(c) secara keseluruhannya, perniagaan formal banyak tertumpu kepada perniagaan berasaskan perkhidmatan yang mewakili 52.02% dengan bilangan unit sebanyak 387, manakala aktiviti lain-lain mencatatkan peratusan yang paling rendah iaitu 0.3% sebanyak 2 unit.
Jadual 3.3(c): Jenis Aktiviti Keseluruhan Tapak

AKTIVITI PERNIAGAAN 1) Runcit 2) Borong 3) Hardware 4) Perkhidmatan 5) Restoran / Gerai 6) Lain- lain JUMLAH

BILANGAN 146 4 54 387 57 2 650

PERATUSAN (%) 22.46 0.62 8.31 59.53 8.77 0.31 100.00%

Ini menunjukkan peniaga-peniaga di kawasan kajian lebih cenderung menjalankan perniagaan berasaskan perkhidmatan. Antara perniagaan yang berasaskan perkhidmatan adalah seperti butik pakaian, salon rambut & kecantikan, kedai pajak gadai, kedai telekomunikasi dan sebagainya.
21

3.4 INSTITUSI & KEMUDAHAN
Institusi dan kemudahan masyarakat merupakan antara elemen perbandaran yang mempengaruhi pembangunan sesebuah bandar dan merupakan gunatanah utama di dalam komponen pembangunan tepu bina di Pusat Bandar Kangar Kebanyakan institusi badan kerajaan dan berkanun terletak di tengah-tengah pusat bandar dan berkelompok seperti Kompleks Pejabat-pejabat Kerajaan Negeri Perlis, Kompleks Mahkamah Tinggi Negeri Perlis, Pejabat Pelajaran Negeri Perlis dan MajlisPerbandaran Kangar (MPK). Institusi-institusi lain yang terdapat di Pusat Bandar Kangar termasuklah institusi kebajikan, , kompleks sukan, bangunan-bangunan persatuan. Kemudahan pendidikan yang terletak diPusat Bandar Kangar terdiri daripada Universiti Malaysia Perlis (UniMAPs) dan sekolah menengah iaitu SMK Derma . Kemudahan keagamaan pula terdiri daripada tokong Cina, . Selain itu, sebuah Balai Polis Trafik terletak di persimpangan Jalan Kangar – Alor Star. Kemudahan-kemudahan lain yang turut disediakan di Pusat Bandar Kangar ini termasuklah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis, Pejabat Pos, Dewan Serbaguna serta lain-lain.

22

4.0 K O N S E P P E M B A N G U N A N

4.1 TE R A S P E M B A N G U N A N

Pusat Bandar Kangar Sebagai Nadi Ibu Negeri Peranan Bandar Kangar sebagai ibu negeri perlu diperkukuhkan melalui pembangunan semula pusat bandar yang merupakan nadi dan lokasi bagi pelbagai fungsi khususnya sebagai pusat pentadbiran, pusat perniagaan, pusat perkhidmatan, pusat pendidikan dan pusat rekreasi bukan sahaja bagi penduduk bandar Kangar, malah bagi seluruh penduduk Negeri Perlis. Pengukuhan Pusat Bandar Kangar ini juga akan menjadikan Perlis lebih bersedia untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih giat lebih-lebih lagi dengan tertubuhnya Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER). Melahirkan Pusat Bandar Yang Hidup Pembangunan semula Pusat Bandar Kangar akan digerakkan ke arah menjadikannya sebuah pusat bandar yang lebih aktif, dinamik dan berdaya maju. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan jumlah penduduknya sama ada penduduk tetap, penduduk sementara mahupun pelawat harian supaya pusat bandar ini lebih hidup. Antara aspek pembangunan yang akan diberi tumpuan ialah mempelbagaikan aktiviti pusat bandar, menggalakkan pembangunan institusi pengajian tinggi dan membangunkan industri pelancongan dengan lebih giat. Konsep ‘Bandar Ceria’ perlu lebih ditekankan agar pusat bandar tidak membosankan, terus relevan dan memenuhi keperluan setiap peringkat umur, malam atau pun siang.

23

Peningkatan Kualiti Persekitaran Dan Taraf Hidup Cadangan pembangunan semula Pusat Bandar Kangar hendaklah diarahkan kepada penghasilan kualiti persekitaran yang lebih baik bagi penduduk dan pengunjung terutama dari segi keselesaan, keselamatan, kebersihan dan keceriaan ketika berada di pusat bandar. Peningkatan kualiti persekitaran juga akan memberikan gambaran yang lebih optimistik kepada para pelabur, seterusnya mempengaruhi peningkatan taraf hidup penduduk pada jangka masa panjang.

4.2 STRATEGI PEMBANGUNAN 1. Mengekalkan fungsi Pusat Bandar Kangar sebagai Pusat Pentadbiran 2. Memastikan Pusat Bandar Kangar terus menjadi Pusat 3. Tumpuan Perniagaan (CBD) dengan menaiktaraf dan memperbaharui ruang perniagaan sedia ada dan membuka ruang perniagaan baru pelbagai jenis, kos dan pilihan barangan. 4. Mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kemudahan kemudahan masyarakat yang terdapat dalam pusat bandar. 5. Menggalakkan pembangunan lebih banyak pusat pendidikan bagi menyokong hasrat menjadikan Kangar sebagai ‘Bandar Ilmu’. 6. Menghubungkan kesemua kawasan lapang, padang, taman rekreasi dan elemen-elemen semulajadi di dalam satu gabungan holistik. 7. Meningkatkan jumlah residen pusat bandar dengan mempelbagaikan jenis kediaman yang ada. 8. Mewujudkan ‘walkable city’ dengan membangunkan rangkaian laluan pejalan kaki yang menyeluruh, selesa dan bersambung dengan kemudahan utama pusat bandar.

24

4.3 JUSTIFIKASI: • Wawasan dan teras pembangunan • Isu dan cabaran pembangunan • Aset dan potensi pembangunan • Manfaat kepada penduduk dan ekonomi tempatan • Keseimbangan dan kesinambungan pembangunan

4.4 CIRI-CIRI UTAMA KONSEP PEMBANGUNAN 1. Menggalakkan gunasemula reruang bandar dan memberikan keutamaan pembangunan di dalam pusat bandar berbanding kawasan pinggiran dan luar supaya penggunaan tanah pusat bandar lebih optimum, efisien dan tidak berselerak di sepanjang jalan-jalan utama.

2. Menyusun semula aktiviti dan tarikan dalam pusat bandar agar seimbang dan serasi, terutama setelah agensi kerajaan berpindah keluar daripada pusat bandar.

3. Memastikan pusat bandar sentiasa hidup di mana ia boleh dikunjungi tidak kira masa, musim dan oleh pelbagai peringkat umur.

25

4. Memperkuatkan kepentingan kawasan sentral supaya kekal relevan di kalangan penduduk tempatan dan popular di kalangan pelancong. 5. Mewujudkan kesinambungan dan ‘linkages’ di kalangan kelompok-kelompok aktiviti yang terpisah khususnya kawasan rekreasi di barat, kawasan institusi di bahagian utara serta kawasan perniagaan di sebelah timur dan tengah pusat bandar. 6. Mengekalkan kawasan kediaman sedia ada dan mewujudkan jenis kediaman baru untuk meramaikan dan memeriahkan lagi pusat bandar. 7. Memanfaatkan sumber semulajadi seperti sungai dan kawasan hijau sebagai aset bandar dan tulang belakang pembangunan pusat bandar.

26

Rajah 4 (a) Pelan Penemuan

Rajah 4 (b) Pelan Konsep

27

5.0 CADANGAN PEMBANGUNAN

Cadangan pembangunan bagi tindakan 1 adalah pembangunan baru rumah kedai sebanyak 25 unit seluas 0.8 ekar yang bersaiz 20x70 kaki/unit. Justifikasi bagi pembangunan ini adalah kerana kawasan ini terdapat kawasan perumahan yang belum mempunyai kawasan komersial yang terdekat .selain itu,penggunaan tanah terbiar dapat dioptimumkan dengan potensi lokasi kawasan komersial ini yang mengadap jalan utama.Justeru kawasan ini akan dapat dihidupkan dengan aktiviti komersial selain dapat meningkatkan peluang ekonomi dan pekerjaan kepada penduduk setempat.

Rajah 5(a) Pelan tindakan 1

28

Cadangan: Bagi zon tindakan 2 ,cadangan pembangunan baru hotel 10 tingkat seluas 1.4 ekar dapat membangunkan sektor perkhidmatan penginapan di Bandar Kangar selain dapat membangunkan pertumbuhan ekonomi bandar Kangar dan juga dapat memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan .Selain itu dengan pembangunan hotel ini ,ia dapat membantu mempromosi sektor pelancongan negeri Perlis kerana pelancong akan bertumpu di pusat bandar Kangar sebelum ke destinasi lain kerana Kangar adalah sebuah bandar pentadbiran dan perkhidmatan.
Rajah 5(b) Pelan tindakan 2

Justifikasi • Pembangunan hotel akan menjadi pemangkin kepada pembangunan perniagaan di kawasan utara pusat bandar. • Bangunan setinggi 10 tingkat ini akan turut berfungsi sebagai mercutanda bagi kawasan perniagaan baru .

29

Cadangan: Cadangan pembangunan semula Pasar kangar

berkonsepkan pasar atau bazar

seluas 2.7 ekar dijangka

dapat merancakkan semula aktiviti komersial .Pembangunan semula ini melibatkan penambahanbaikan bangunan sedia ada dengan menampakkan imej yang lebih hidup disamping penstukturan semula aktiviti yang lebih bertumpu kepada perniagaan bertemakan bazar barangan selain makanan. Kompleks perniagaan Rajah 5(c) Pelan tindakan 3

Justifikasi : • Mewujudkan tapak perniagaan yang menawarkan pelbagai jenis aktiviti dan menjadi pusat tumpuan ramai. • Menghidupkan kawasan sentral pusat bandar. • Mengekalkan identiti dankarektor Pasar Lama Kangar yang telah sebati dalam kehidupan warga Kangar.

30

Cadangan: Terminal Pengangkutan Awam Bersepadu ini akan menjadi terminal bagi bas henti-henti, bas ekspres dan teksi.Dengan keluasan 0.7 ekar ia mampu memberi perkhidmatan yang efisien kepada pengguna selain merancakkan lagi

pergerakan aktiviti penduduk dan pelancong.

Rajah 5(d) Pelan tindakan 4

Justifikasi: • Menggabungkan sistem perkhidmatan awam di bawah satu bumbung. • Mengelakkan Kangar menjadi ‘mati’ jika terminal bas ekspres dipindahkan
31

Cadangan: Pembangunan baru pangsapuri kos sederhana dengan keluasan 1.4 ekar akan dapat menghidupkan suasana pusat bandar Kangar terutama pada waktu malam degan memberi kesan terhadap aktiviti komersial Penduduk pangsapuri akan menghidupkan aktiviti komersial di kawasan sekitar dengan wujud permintaan ..Pangsapuri ini juga mempunyai

pemandangan yang menarik iaitu mengadap sungai Perlis dan juga pemandangan Bukit Lagi.

Rajah 5(e) Pelan tindakan 5

Justifikasi:   Menghidupkan kawasan sekitar dengan aktiviti seperti komersial Melaksanakan konsep bandar selamat dengan kewujudan petempatan baru bagi memantau kawasan setempat.
32

Cadangan: Sebuah Institusi Pengajian Tinggi (awam atau swasta) seluas 5.9 ekar khususnya bagi pengajian ijazah dan ijazah lanjutan. Lokasi yang dicadangkan ialah tapak kuarters, bersebelahan Pejabat Tanah.

Rajah 5(f) Pelan tindakan 6

Justifikasi:    Pembangunan ini akan menambah populasi, menyokong pembangunan bandar dan menghidupkan Pusat Bandar Kangar.. Aktiviti harian pelajar dan staf institusi ini akan dapat memberi impak terhadap ekonomi setempat. Menyokong wawasan Negeri Perlis untuk menjadi Bandar Ilmu.

33

Cadangan: Dicadangkan supaya diadakan aktiviti bazaar ,festival

sepanjang tahun seperti pesta flora, pesta makanan, pesta muzik, pesta kebudayaan, dan sebagainya di Bandar Kangar.

Rajah 5(g) Pelan tindakan 7

Justifikasi:    Mewujudkan satu tarikan pelancong yang boleh dinikmati sepanjang tahun. Menggalakkan orang ramai beramai-ramai mengunjungi pusat bandar. Mempopularkan Bandar Kangar dengan ‘event’ tertentu yang boleh dikaitkan dengannya.

34

Cadangan: Mewujudkan Kawasan rekreasi dan pusat informasi bagi rujukan pelancong yang menyediakan pamplet dan khidmat nasihat bagi tempat-tempat menarik di negeri Perlis.

Rajah 5(h) Pelan tindakan 8

Justifikasi:   Dapat mempromosikan Kangar dengan lebih baik dan dapat mempromosikan Kangar sebagai destinasi pelancongan yang menarik. Tempat rekreasi bagi pengunjung sebelum meneruskan aktiviti sekitar kangar.

35

Cadangan: Pembangunan semula Taman kecil bersebelahan kampus Unimap seluas 1.7 ekar dengan elemen tumbuhan semulajadi dan tanaman , kolam

buatan,wakaf ,kemudahan rekreasi dan medan selera untuk pengguna setempat mampu meningkatkan fungsi bandar Kangar sebagai bandar hijau.

Rajah 5(i) Pelan tindakan 9

Justifikasi:   Melaksanakan konsep bandar hijau dan sihat selaras dengan prinsip perancangan Mewujudkan daya tarikan untuk pengunjung dan penduduk setempat supaya Bandar Kangar lebih hidup.

36

Cadangan: Pembangunan semula dataran esplanade dengan elemen air pancuran buatan yang menjadi tarikan kepada orang ramai dan juga mercu tandal Bandar Kangar.

Rajah 5(j) Pelan tindakan 10

Justifikasi:   Sebagai mercutanda pusat bandar Kangar Sebagai pembentukan elemen lanskap yang menarik.

37

Cadangan: Pembangunan baru dataran air pancuran dihiasi dengan lanskap lembut dan kejur mewujudkan pemandangan yang menarik disamping menjadi tempat tumpuan orang ramai di tengah pusat Bandar Kangar

Rajah 5(k) Pelan tindakan 11

Justifikasi:   Tempat tumpuan orang ramai di tengah bandar. Mewujudkan pemandangan yang indah dengan lanskap yang menarik.

38

Cadangan: Pembangunan laluan pejalan kaki berturap di atas sungai dapat memberikan kemudahan kepada pejalan kaki dari segi kemudahsampaian dan keselamatan selain dapat mengurangkan penggunaan kenderaan bagi menjaga kualiti alam sekitar.Laluan ini dihiasi dengan pokok peneduh bagi keselesaan pengguna.

Justifikasi:   Menerapkan konsep pemisahan antara pejalan kaki dan kenderaan Menjamin keselamatan dan keselesaan para pengguna.

Rajah 5(l) Pelan tindakan 12

39

Cadangan: Mewujudkan sebuah Laluan khas ‘Pedestrian Mall’ dengan menjadikan jalan susur di hadapan Bazar Melayu dan Bazar Cina untuk laluan pejalan kaki sahaja.Laluan ini dihiasi dengan pokok dan lanskap yang menarik.

Rajah 5(m) Pelan tindakan 13

Justifikasi:    Menggalakkan orang ramai untuk berjalan kaki di dalam pusat bandar dan mengurangkan jumlah trafik yang melalui kawasan ini. Memudahkan aliran pejalan kaki yang sememangnya banyak melalui kawasan ini. Menggabungkan aktiviti perniagaan bercirikan bazar dan pasar formal di satu kawasan khas.

40

Cadangan: Menyediakan sebuah Tempat Letak Kenderaan (TLK) berpusat setinggi 4 tingkat..cadangan ini dijangka mampu menyediakan lebih tempat letak kenderaan kereta dan motosikal.

Rajah 5(o) Pelan tindakan 14

Justifikasi:   Menampung keperluan pelawat yang semakin meningkat. Untuk menggalakkan orang ramai berjalan kaki di dalam pusat bandar dengan meletak kenderaan di lokasi khusus yang berpusat yang tidak mengganggu aliran trafik utama.

41

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful