АКОРДИ

Акорд је истовремено звучање најмање три тона.
Акорд може бити и разложен – тада тонови не
звуче истовремено, већ један за другим.
У скалама свирамо следеће акорде са обртајима:
- трозвук на првом ступњу (тоника)
- четворозвук на V ступњу у дуру – доминантни
септакорд
- четворозвук на #VII ступњу (вођица) у молу –
умањени септакорд
У акорду се размак између тонова рачуна увек од
басовог тона (најдубљег тона у акорду) до
сваког следећег тона.
Назив акорда показује из којих се интервала
састоји.
Када се суседни тонови у акорду налазе у
размаку терце – тада је акорд у основном
положају.
Трозвук – састоји се од три различита тона
Квинтакорд – основни положај
Секстакорд – први обртај квинтакорда
Квартсекстакорд – други обртај квинтакорда

мр Маја Дакић-Брковић, проф. МШ “Војислав-Лале Стефановић”, Ужице
2010/2011

Дурски квинтакорд има велику терцу и чисту
квинту.
Молски квинтарокд има малу терцу и чисту
квинту.
Умањени квинтакорд има малу терцу и умањену
квинту.
Прекомерни квинтакорд велику терцу и
прекомерну квинту.

Трозвук четворогласно
има три различита тона и поновљени најдубљи
тон за октаву више.

мр Маја Дакић-Брковић, проф. МШ “Војислав-Лале Стефановић”, Ужице
2010/2011

Четворозвук – састоји се од четири различита
тона
Септакорд – основни положај
Квинтсекстакорд – први обртај септакорда
Терцквартакорд – други обртај септакорда
Секундакорд – трећи обртај септакорда

Правило је да се основни тон вишезвука (овде
тон g) у обртајима увек пише мало удесно у
односу на остале тонове у акорду. Ипак, сви ти
тонови се свирају и звуче у исто време.
Доминантни септакорд = мали дурски
септакорд
се налази на V ступњу и у дуру и у молу, али га
свирамо само у оквиру дурске скале.
Он се гради од дурског квинтакорда, на чији
основни (басов – најдубљи тон) додајемо малу
септиму.

мр Маја Дакић-Брковић, проф. МШ “Војислав-Лале Стефановић”, Ужице
2010/2011

Дурски квинтакорд се састоји од велике терце и
чисте квинте.
Мала септима је мања од чисте октаве за цео
степен.
Пример – тонови навише:
d – d октава
d – cis велика септима
d – c мала септима

Умањени септакорд
се налази на вођици (#VII ступањ) у молу.
Он се гради од умањеног квинтакорда, на чији
основни (басов – најдубљи тон) додајемо
умањену септиму.

Умањени квинтакорд је састоји од мале терце и
умањене квинте.

мр Маја Дакић-Брковић, проф. МШ “Војислав-Лале Стефановић”, Ужице
2010/2011

Умањена септима је мања од чисте октаве за
степен ипо.
Пример – тонови навише:
d – d октава
d – cis велика септима
d – c мала септима
d – ces умањена септима
Четворозвук петогласно
има четири различита тона и поновљени
најдубљи тон за октаву више.

Акорди се могу свирати на различите начине:
- разложено
- симултано (истовремено, акордски)
- мало разлагање (позиционо – један акорд од 1-5
прста)
- велико разлагање (има више позиција, тако што
свирамо преко палца)

мр Маја Дакић-Брковић, проф. МШ “Војислав-Лале Стефановић”, Ужице
2010/2011

Мало разлагање – разложено и симултано
трозвук трогласно

Мало разлагање - трозвук четворогласно разложено и симултано

мр Маја Дакић-Брковић, проф. МШ “Војислав-Лале Стефановић”, Ужице
2010/2011

Велико разлагање трозвука

мр Маја Дакић-Брковић, проф. МШ “Војислав-Лале Стефановић”, Ужице
2010/2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful