L’aigua es energia.

Precipitació

Evapotranspiració

Escorrentia Infiltració

Evaporació

Brollador Nivell Freàtic

Cicle hidrològic simplificat.

1

L’aigua es energia.

Captació

Tractament

Ús Rebuig

Cicle hidrològic humà.

2

L’aigua es energia.

El drenatge: el tractament de l’aigua com a producte de rebuig.

Evapotranspiració

Infiltració

Rebuig

3

L’aigua es energia.

Precipitació

Drenatge

Escorrentia

NATURA?
Evapotranspiració Infiltració

Drenatge Clavegueram

Reg

Aigua Potable

Fuita

Fuita Fuita Capil·laritat

Clavegueram

Drenatge

Reg

Nivell Freàtic

Drenatge?

El drenatge de l’espai verd a la ciutat.

Drenatge, processos naturals i cultura urbana i els seus efectes.

4

L’aigua es energia.

5

L’aigua es energia.

Dipòsit Carmel - La Clota: Capacitat per a 75.000 m3 d’aigua de clavegueram

6

L’aigua es energia.

Precipitació

Precipitació

Superficies

Superficies Temps Laminació

Infiltració
Terreny Infiltració
SUPERFICIES = TEMPS = INFILTRACIÓ

La infiltració s’afavoreix amb la laminació dels volums de precipitació mitjançant l'ús de superfícies que treguin l’energia cinètica de l’aigua.

7

L’aigua es energia.

L’espai verd públic emergent: el paisatge urbà com a sistema.

DIAGRAMES DE CONCEPTE

8

L’aigua es energia.

Vegetació Graves Gabió Reixa Geotèxtil Cel·les Tub Dren Graves Geotèxtil Graves Cel·les

9

L’aigua es energia.

Precipitació

Superficies

Temps

Laminació

Infiltració Terreny
SUPERFICIES = TEMPS = INFILTRACIÓ

10

L’aigua es energia.

11

L’aigua es energia.

Una estratègia vàlida per millorar la gestió de l’aigua?

9 Km
BESÓS PORT OLIMPIC MONTJUÏC

8 Km

SERRA DE COLLSEROLA

Area del Termini Municipal Area Total Pavimentada Area Total Edificada Parc de Collserola Arees Verds Publiques Arees Verds Privades Arees Potencialment Permeables

101.000.000 20.375.000 52.060.000 18.010.000 10.560.000 ? 11.150.000

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
Pluviometria mitjana a Barcelona Volum total d'aigua de pluja Pluja sobre superfícies impermeables Pluja sobre superfícies permeables Volum potencial Infiltrat (10%) 600 mm 60.600.000 M3 43.461.000 M3 3.345.000 M3 334.500 M3

Area Potencial d'Infiltració

5.575.000

m2

12

L’aigua es energia.

Barcelona

600 mm anuals

Òxford 640 mm anuals

55 dies - 11,6 mm per dia de pluja

360 mm

21 mm Precipitació Anual 155 dies - 4,2 mm per dia de pluja Òxford 2007 Intensitat màxima històrica en MM per hora. Dies de de pluja anuals

Barcelona 2002

Desviació a Barcelona sobre mitjanes mensuals d'Òxford

Òxford 1 UT
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

13

L’aigua es energia.

45 M3

2 Km

Consum anual mitja per persona 1 M3

0,6 M3

Precipitació mitjana anual per M2

14

L’aigua es energia.

Consum anual d’aigua a Barcelona

Precipitació mitjana anual per M2

15

L’aigua es energia.

72.605.900 M3 60.600.000 M3

3.246.000 M3

Volum aproximat de la precipitació mitjana anual. Volum aproximat del sistema de clavegueram.

Consum aproximat anual.

16

L’aigua es energia.

72.605.900 M3

Consum aproximat anual.

60.600.000 M3

3.246.000 M3

401.300 M3

3.345.000 M3

75.000 M3 Capacitat del PECLAB

334.500 M3 Volum d’aigua de pluja infiltrada potencial ¿10% ?

Capacitat del dipòsit Carmel - La Clota

Volum d’aigua de pluja sobre superfícies permeables

17

L’aigua es energia.

60.600.000 M3

3.345.000 M3

334.500 M3

Volum aproximat de la precipitació mitjana anual.

Volum d’aigua de pluja sobre superfícies permeables

Volum d’aigua de pluja infiltrada potencial

18

L’aigua es energia.

Consum anual d’aigua a Barcelona Volum aproximat de la precipitació mitjana anual Volum aproximat del sistema de clavegueram. Volum d’aigua de pluja sobre superfícies permeables Capacitat del PECLAB Volum d’aigua de pluja infiltrada potencial Capacitat del dipòsit Carmel - La Clota Consum anual mitja per persona

19

L’aigua es energia.

Les TIBs complementen i ajuden a millorar l'eficiència ambiental de les tecnologies d’alt impacte.
NO3 Pol·lució

tractament biològic

Decantació: captura de sòlids en suspensió als sistemes de drenatge.
Precipitació

Bioremediació: mitigació de la pol·lució mitjançant l'ús de vegetació.
Precipitació

tractament mecànic

O2

Fitovolatilització

N2

Escorrentia

Infiltració

NO3

NO3

NO3

O N 3

Pol·lució
NO3
O N 3

Pol·lució

Fitoextracció Fitodegradació

Fitoestabilització

Versió d’una imatge del Manual “LID: Low Impact Development. A design manual for urban areas. UNIVERSITY OF ARKANSAS PRESS”. ©2010 UACDC, Fayetteville, Arkansas, USA.

20

L’aigua es energia.
Desenvolupament de baix impacte i el seu potencial per a la millora ambiental de la ciutat.

Desenvolupament de Baix Impacte (DBI): el manteniment del verd es una eina de gestió de l’aigua.

Imatge del Manual “LID: Low Impact Development. A design manual for urban areas. UNIVERSITY OF ARKANSAS PRESS”. ©2010 UACDC, Fayetteville, Arkansas, USA.

21

L’aigua es energia.

El DIB s’articula mitjançant l’aplicació de Tècniques d’Impacte Baix (TIBs) desenvolupades com instal·lacions ambientals sistematitzades per a la gestió de l’aigua.
Les TIBs no substitueixen a les tecnologies d’alt impacte a la ciutat: son tècniques complementaries.

Imatge del Manual “LID: Low Impact Development. A design manual for urban areas. UNIVERSITY OF ARKANSAS PRESS”. ©2010 UACDC, Fayetteville, Arkansas, USA.

22

L’aigua es energia.

Precipitació

Volum

Escorrentia
Pol·lució Pol·lució

Terreny

Temps

L’espai urbá actual: infraestructura sense consideració per als processos naturals.

23

L’aigua es energia.

Precipitació

Superficies

Temps

Laminació

Drenatge i Bioremediació.

Infiltració Terreny El verd urbá: NATURA + INFRAESTRUCTURA L’espai urbá futur: els processos naturals com infraestructura.

24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful