L in as Baublys, R o b erta Firavičiūtė, E rn estas Sp ru o gis, Eglė Venckienė

TEISĖS TEORIJOS UŽDAVINYNAS
METODINĖ PRIEMONĖ

Leidykla MES 2011

UDK 340.12(076.1) Te23

Recenzavo:
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas prof. dr. Darijus Beinoravičius Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docentė dr. Giedrė Lastauskienė

© Linas Baublys © Robertą Firavičiūtė © Leidykla Mes © Ernestas Spruogis

ISBN 978-609-95202-6-1

© Eglė Venckienė

................................................................................................. 6..........................................72 19....13 Teisės šaltiniai ir forma.................60 15........10 Teisės sampratos.................................. 63 16........................................37 10.. Teisės pažeidimas. Teisės aktų galiojimas ir sisteminimas.................. Teisinė atsakomybė......................................................................................................52 13........................... 2...........................................................................66 17..............................TURINYS Pratarmė............................................. 5........................................................ 9... 44 11............................ 3.............................................. Teisės normų klasifikacija ir kolizija..............................74 20.................. 7............................................................................. 57 14....... Teisėkūra....................................................................30 Socialinės norm os......................................................................................................... 8............................... 20 Teisės principai..................................... Teisės įgyvendinimas.................................................................................................78 ....70 18....................................................................... Teisės aktai.......................... Teisės aiškinimas...................................... 5 1....... Bendroji teisės teorijos charakteristika......31 Teisės normų struktūra.............................................................................................................................................. Teisiniai santykiai.............. Teisėkūros juridinė technika.................................................. Teisinė valstybė................................... 4...................................28 Teisės norma.......................... 23 Teisinis reguliavimas.......................................................................................................................................................... 48 12...............................................................................................7 Teisės tradicijos.........................................................................

.

Uždavinyno autoriai norėtų padėkoti visiems kolegoms. darbo. Pirmoji iš jų skirta padėti geriau suvokti teisės teorijos pradmenis. kurie savo pastabo­ mis.t. sufor­ muluotus teisės doktrinoje. suformavimas.sėkmingai spręsti žmonių tarpusavio santykiuose kylančius ginčus. sutarčių ir kitų teisės aktų normas. Trečioji uždavinių grupė remiasi teismų jurisprudencijoje formuluojamais Lietuvos teisės sistemos pamatiniais principais. Jo paskir­ tis .tai tvirtų pagrindų tolimesnėms įvairių teisės šakų studijoms (administracinės. padėti išvengti didesnių problemų nei jau iškilusios bei taip bendromis jėgomis siekti teisingumo. kad šias užduotis galima sėkmingai išspręsti tik analizuojant kodeksų. tačiau atpildas už jį .tai papildoma metodinė priemonė pradedančiajam teisės studijas ar savarankiškai besidominčiam teisės teorijos problemomis. Antroji užduočių grupė padeda susipažinti su pagrindiniais Lietuvoje galio­ jančiais teisės aktais. kurios tikslas . baudžiamosios. o ypatingą padėką norėtų išreikšti kolegoms iš MRU Teisės fakulteto Civilinės teisės bei Bioteisės katedrų. Tai yra didžiausių intelektu­ alinių pastangų ir valios sutelkimo iš studijuojančiojo reikalaujantis bei daugiau­ sia laiko užimantis darbas.). konstitucinės ir t. todėl juos sėkmingai išspręsti ga­ lima tik analizuojant nurodytus teismų sprendimus. Šios užduo­ čių grupės sprendimai leidžia studijuojančiajam žengti pirmą žingsnį į teisės praktiką ir tokiu būdu išmokti surasti. jei ne didelės plėšikų gaujos.prisidėti prie teisės doktrinoje formuluojamų teisės studijų pagrindų geres­ nio suvokimo. kurių patarimai bei metodinė pa­ galba leido teisės teorijos uždavinynui kur kas labiau priartėti prie teisinės prak­ tikos bei atspindėti jos tikrąsias problemas. kad šiuos uždavinius galima sėkmingai išspręsti studijuojant vadovėlius. įstatymų. išsiaiškinti bei teisingai pritaikyti teisės principus ir normas.Augustinas Sis uždavinynas . mokslinius straipsnius ir kitą metodinę medžiagą. Tai reiškia.tai pirmoji pažintis su įdomiausia ir svarbiausia teisininko darbo dalimi. būtų valstybės be teisingum o?! Sv. monografijas. pasiūlymais bei konstruktyvia kritika ženkliai prisidėjo prie šio uždavinyno turinio tobulinimo. Didžioji dalis šios grupės užduočių remiasi „Teisės teorijos įvade“ pateikiama studijų medžiaga bei nurodyta papildoma literatūra nuodu­ gnesnėms studijoms. 5 .K as. Be to . Tai reiškia. Metodinėje priemonėje pateikiamus uždavinius galima skirstyti į tris grupes. civilinės.

U ždavinyne n au d o jam o s san tru m p o s: LR ATPK - Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas LR BK - Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas LR CK - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas LR DK - Lietuvos Respublikos darbo kodeksas LR BPK - Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas LR CPK - Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas LAT - Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

6

Bendroji teisės teorijos charakteristika

1. Apibūdinkite teisės teorijos objekto skirtumus, vadovaudamiesi skirtingo­ mis metodologijomis (pvz. prigimtinės teisės, teisinio pozityvizmo, teisinio personalizmo ir 1.1.) bei teisės doktrinų įvairove. 2. Paaiškinkite viešojo intereso, kurio prielaida yra socialinis kompromisas laisvojoje demokratinėje visuomenėje, santykį su kitokio pobūdžio sociali­ niais interesais. Ar teisės saugomas ir ginamas viešasis interesas yra teisės te­ orijos objektas? Pateikite viešojo intereso pavyzdžių, remdamiesi Lietuvos Respublikos teismų praktika. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 20 d. nutarimu „Dėl kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavi­ mų asmenims, norintiems eiti teisėjo pareigas“, paaiškinkite pozityvistinės metodologijos įtaką ir reikšmę teisinei praktikai. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimu „Dėl Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numaty­ tos mirties bausmės“, 2004 m. kovo 31d. išvada „Dėl Respublikos Preziden­ to Rolando Pakso veiksmų“, Lietuvos Aukščiausiojo teismo jurisprudencija (LAT 2001 m.lapkričio 15 d. nutartis c.b. Nr. 3K-7-874; LAT 2002 m. gegu­ žės 27 d. nutartis byloje UAB “Eura” v P. S., Nr 3K-3-722/2002; LAT 2004 m. vasario 18 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-113/2004; LAT 2006 m. sausio 11d. nutartis byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Cetarium“, bylos Nr. 3K3-17/2006), paaiškinkite nepozityvistinės metodologijos taikymo teisės praktikoje galimybes ir ribas. 5. Pateikite pavyzdžių iš Lietuvos teismų praktikos, kurie, Jūsų nuomone, ilius­ truoja tai, kad Lietuvos teismai traktuoja teisę ne tik kaip teisės aktuose nu­ statytąsias teisės normas, jų sistemą. Kaip paaiškinsite bausmės už dokumentų ir antspaudų padirbinėjimą skir­ tumą Pirmajame Lietuvos Statute (1529 m.) ir Lietuvos Respublikos bau­ džiamajame kodekse (2003 m.), remdamiesi filosofiniu metodu?

3.

4.

6.

7

Pirm ojo Lietuvos Statuto Pirm asis skyrius 5. Kas klastotų valdovo raštus arba antspaudus, kaip turėtų būti bau­ džiamas Jeigu kas mūsų raštus ar antspaudus klastotų arba sąmoningai jais nau­ dotųsi, kiekvienas toks klastotojas turi būti baudžiamas ugnimi. L R B K 301 str. Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojim as 1. Tas, kas suklastojo tikrą ar pagamino netikrą fizinio ar juridinio as­ mens antspaudą, spaudą ar griežtos atskaitomybės blanką arba pa­ sinaudojo žinomai suklastotu antspaudu, spaudu ar blanku, arba jį realizavo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 7. Remdamiesi filosofiniu teisės pažinimo metodu, argumentuotai paaiškinki­ te Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nuta­ rimo „Dėl Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mir­ ties bausmės“, kuriuo mirties bausmės įtvirtinimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse pripažintas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai, priėmimo politines, teisines, istorines, etines aplinkybes. Remdamiesi LR CPK 51, 55, 56, 60 str., argumentuotai paaiškinkite teisinio išsilavinimo reikšmę teisininko praktinei veiklai. Po to, kai apeliacinės instancijos teismas priėmė nepalankų juridiniam as­ meniui sprendimą, įmonės direktorius įteikė Lietuvos Aukščiausiajam Teis­ mui savo surašytą kasacinį skundą. Direktorius yra ekonomikos mokslų daktaras, jo žmona yra advokatė, šiuo metu esanti motinystės atostogose. Remdamiesi LR CPK 347 str., argumentuotai paaiškinkite kasacinio skun­ do nagrinėjimo tvarką. 10. Prašymus nagrinėjanti institucija 2010-08-19 priėmė sprendimą atmesti asmens prašymą leisti dalyvauti konkurse teisėjo padėjėjo pareigybei užim­ ti. Institucija sprendimą motyvavo tuo, kad asmens pateiktame aukštojo mokslo baigimo diplome yra per mažai kreditų, kurie turėtų būti skirti tam tikriems studijų dalykams, nurodytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-04 nutarimo Nr. 1568 „Dėl kvalifikacinių aukštojo teisinio išsila­ vinimo reikalavimų asmenims, norintiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas“ 3 punkte. Pavyzdžiui, asmens pateikto diplomo priedėly­ je nurodyta, kad jo studijų metu baudžiamajai teisei buvo skirti 3 kreditai,

8. 9.

o pagal minimą nutarimą turėtų būti skirta 10 kreditų, civiliniam procesui buvo skirti 2 kreditai, o turėtų būti skirti 6 kreditai ir pan. Asmuo kreipėsi į atitinkamą instituciją su skundu, prašydamas panaikinti priimtą sprendi­ mą. Savo prašymą jis grindė tuo, kad teisės studijas baigė 2005 metais, o minimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 6 punkte nurodyta, jog „3 punkto nuostatos netaikomos asmenims, baigusiems universitetines teisės krypties studijas ir įgijusiems teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį iki 2006 metų įskaitytinai“. Atsižvelgdami į pateiktus argumentus išsiaiškinkite, ar prašymus nagrinėjanti institucija pasielgė teisėtai, atmesdama asmens prašymą leisti dalyvauti konkurse teisėjo padėjėjo pareigybei užimti.

9

Išspręskite kylančias problemas. Jai skirtą mirties bausmę . 5. panašumus ir skirtumus. Imamas (musulmonų dvasininkas ir teisininkas). atsižvelgdami į induistinės bei Vakarų teisės tradicijos specifiką. Tokį savo rūpestį ji aiškina krikščioniškąja artimojo meilės doktrina bei socialinės pagalbos. nuteisia musulmonę moterį už santuokinės ištikimybės sulaužymą. benamiais. tradicija. našlaičiais ir kitais visuo­ menės atstumtaisiais.užmėtymą akmenimis . kuri yra įteisinta visose Vakarų valstybėse.y.įgyvendina musulmonų bendruomenės paskirti atstovai. VTII-810 „Dėl teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“ atskleiskite Lietuvos teisinės sistemos struktūrinius ele­ mentus. Skandinavijos šalies teisėsaugos institucijos iškelia baudžiamąją bylą dėl nu­ 2. Kokie bendri bruožai vienija visas nevakarietiškas teisės tradicijas? Kokie esminiai bruožai jas skiria nuo Vakarų teisės tradicijos? Kokie bruožai ben­ dri tiek nevakarietiškoms. Taigi. teig­ dami.Teisės tradicijos 1. reinkarnacijos bei karmos doktriną ne prisideda prie socialinio teisingumo. skirti laimingą ir pasiturintį gyvenimą geriems žmonėms bei nubausti blogus žmones už jų nedorą elgesį ir tokiu būdu užtikrinti socialinį stabilumą visuomenėje bei atgrasinti jos narius nuo blogų darbų (pažeidimų) darymo. kad jos netiki reinkarnacija ir todėl turi padėti pagalbos prašantiems žmonėms.kelia chaosą sakralinėje socialinėje sistemoje bei griauna visuomeninio gyveni­ mo pamatus. Vienuolės šiuos argumentus neigia. teigdamos. 3. nutarimu Nr. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m.t. 4. vienuolių teikiama pagalba pagal tūkstantmetę induizmo tradiciją. birželio 25 d. Peržvelkite LR CK normas ir pamėginkite atrasti romėnų teisės įtakos Lie­ tuvos teisei įrodymų. tiek ir Vakarų teisės tradicijai? Krikščioniškos konfesijos vienuolė Indijoje įkuria vienuolyną. Induizmo atstovai smerkia tokį vienuolių elgesį. o atvirkščiai . kad kastų sistema padeda įgyvendinti teisingumą . remdamasis islamo teise.rūpintis skurstančiais. kurio pagrin­ dinis tikslas . gyvenantis vienoje iš Skandinavijos šalių. 10 .

kad nuomotojas turi daug nuomojamų butų. tačiau šis atsisakė tai daryti. kad ji gina žodžio ir saviraiškos laisvę. Vakarų valstybė atsisako tai padaryti. prašydamas sumažinti nuomos kainą. motyvuodamas tuo. t. Prieglobstis suteikiamas. Tos valstybės teisėsaugos institucijos nuteisia rašyto­ ją mirties bausme. kad jis ne­ neigia. kad baudžiamajai bylai iškelti nėra pagrindo. kurioje šaiposi iš Korano ir pranašo Mahometo. Nuomininkas ne kartą kreipėsi į nuomotoją. kad nuomininkas jau 6 mėnesius nemoka nuomos. nes procesas vyko pagal islamo teisę. tačiau šiuo metu jis dirba labai menkai apmokamą darbą ir todėl gaunamų pinigų vos užtenka jo šeimos reikmėms . sąsiuviniams ir t. tačiau islamo valstybė reikalauja. o nuomininkas iš ti­ krųjų gauna labai mažas pajamas ir todėl jam labai sudėtinga mokėti nurody­ tą pinigų sumą. drabužiams. kuri buvo suderėta dar jam dirbant kitą . atsižvelg­ dami į islamo teisės tradicijos ir Vakarų teisės tradicijos skirtumus. reikalaujančiu atsižvelgti į tai.žudymo fakto. kad šie teisės aktai neturi galios musulmonui. komunalinių mokesčių. o į raginimus tai daryti nereaguoja. Argumentuotai išspręskite ginčą. 6. griežtai laikantis teisės normų.geriau apmokamą 11 7. motyvuodamas socialiniu solidarumu. kad nuomos kaina nustatyta 2 me­ tams ir yra įtvirtinta sutartyje. motyvuodama tuo. Bausmę skyręs imamas bei jos vykdytojai prokurorui aiškina. Teismas priima sprendimą ne­ iškeldinti nuomininko iš buto bei įpareigoja nuomotoją sumažinti nuomos mokestį. Todėl nuomininkas prašo teismo atsižvelgti į susidariusią situaciją ir neiškeldinti jo iš buto. nepažeidžiant Skandinavijos šalyje galiojančio teisėtumo principo. Islamo valstybės teisininkai teigia. Nuomo­ tojas teigia. kuriam svarbiausias teisinis dokumentas yra Koranas. Nuomotojas kreipiasi į teismą. kad islamo teisę pažeidusiam rašytojui būtų įvykdyta teisėtai pa­ skirta bausmė. prašydamas iškeldinti nuomininką iš buto. .t. pamėginkite išsiaiškinti kiekvienos iš valstybių teisi­ ninkų naudojamų argumentų pagrįstumą ir teisėtumą. Kinijoje kyla teisinis ginčas tarp buto nuomininko ir jo nuomotojo. Remdamiesi islamo teisės šaltiniais bei atsižvelgdami į islamo teisės tradicijos ir Vakarų teisės tradicijos skirtumus. vaistams. jog yra skolingas.y. Nuomininkas aiškina. bet jam pavyksta pabėgti į vieną iš Vakarų šalių ir papra­ šyti politinio prieglobsčio. Vienos islamo valstybės rašytojas sukuria poemą. vaikų vadovėliams. kuri yra įtvirtinta „Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijoje“ bei šios valstybės Konstitucijoje.maistui. gauna iš jų nuolatines pa­ jamas bei apskritai nejaučia materialinio nepritekliaus.

Jų įsi­ tikinimu. Vienos iš Afrikos valstybių vadovas. atsižvelgiant į Prancūzijos civilinio kodekso normas. baigęs teisės studijas Prancūzijoje. kad civiliniame kodekse numatytos formalios santuo­ kos sudarymo procedūros neturi tokios galios. teigdami. kai kurių šios valstybės genčių atstovai atsisako sudaryti santuoką pagal naujojo kodekso normas. Kaip. Nepaisydamas šių argumentų. Vis dėlto. Akivaizdu. pamėginkite išspręsti valsty­ bės vadovo ir genčių atstovų ginčą. ini­ cijuoja civilinio kodekso parengimą jo valstybėje. kad jie nuo seno vadovaujasi savo gen­ tyje nusistovėjusiomis vestuvinių apeigų tradicijomis bei papročiais. tik tokių. teigdami. kelias dienas ir naktis trunkančių apeigų. kad jos yra ne­ tinkamos ir negaliojančios. metu galima susisiekti su protėvių dvasiomis ir gauti jų palaiminimą arba nepritarimą santuokai. paveldėji­ mo ir kitus teisinius santykius. At­ sižvelgdami į Afrikos teisės tradicijos specifiką. valstybės vadovas pareikalauja sudaryti santuoką pagal civilinio kodekso normas. Genčių atstovai atsisako įvykdyti valstybės vadovo reikalavimą. jūsų nuomone. atsižvelgdami į Kinijos ir Japonijos teisės tradicijos specifiką. kad tik tokiu būdu galima tinkamai reguliuoti tėvystės nustatymo. todėl valstybės vadovas bei jo siunčiami valstybės tarnautojai turėtų nesikišti į genčių vidaus reikalus. reguliuojančias šeimos teisinius santykius. šį ginčą turėtų spręsti Vakarų teisės tradicijos teismas? 8. sveikatos priežiūros. turto dalybų.darbą. o tai reiškia. pašalpų mokėjimo. teigdamas. 12 . kad visus jo minimus klausimus jau daugelį amžių išmintingai sprendžia seniūnų taryba. išlaikymo skyrimo. Paaiškinkite šį teismo sprendimą.

remdamiesi šių prigimtinės teisės mokyklų pamatinėmis nuostatomis ir ar­ gumentais. remdamiesi sofistų ir stoikų prigimtinės teisės sampratomis. Į kokias dalis yra skirstoma teisė Šv. arba ateiti prie laužų sušilti. kur dvi dienas kalbėjo apie teisingumą. pri­ klausymą nuo asmeninių interesų ir įvairių išorinių veiksnių. Šis pasakojimas yra žinomas kaip 40 kankinių istorija. Augustino formuluojama amžinojo ir laikinojo įstatymo perskyra. remdamiesi Šv. Tomo Akviniečio teo­ rijose? Kokia amžinojo įstatymo kilmė ir esmė? Kam skirtas šis įstatymas? Koks yra amžinojo ir dieviškojo įstatymo santykis (t. Kitą dieną jis paneigė savo pirmosios dienos kalbą. Išanalizuoki­ te Karneado bei Senato veiksmus. paliko ginklus ir prisijungė prie esančių ežero viduryje. skeptikas Karneadas nuvyko į Romą.arba būti ežero viduryje ant ledo. Pamėginkite sukurti skirtingas kalbas apie teisingumą. t. o aplink ežerą išsiri­ kiavę sargybiniai uždegė laužus. Ta­ čiau vienas iš sargybinių. atsižvelgiant į jų išpažįstamos ir oficialios Romos religijos santykį. nusimetė rūbus. tokiu būdu atsisakant savosios religijos išpažinimo bei išvengiant bausmės. kuo skiriasi ir kuo sutampa šie įstatymai) ? Kaip suvokiamas arba pažįstamas prigimtinis įsta­ tymas? Kokią išraišką jis įgauna? Kuo skiriasi prigimtinis ir žmogiškasis 13 2.Teisės sampratos 1. Krikščionims buvo leista pasirinkti .y. Įvertinkite ją.y. Krikš­ čionys buvo atvesti ant užšalusio ežero ledo ir išrengti. apstulbintas likusiųjų tikėjimo ir ištvermingumo. pabrėždamas teisingumo sampratos reliatyvumą bei subjektyvumą. taip pasirinkdamas neišvengiamą mirtį. Po ilgo buvimo vienas iš krikščionių paliko ežerą ir atbėgo prie laužo. Romos sena­ toriai pasipiktino Karneado elgesiu ir išvijo jį iš miesto. 3. siekdami apsaugoti romėnų jaunimą nuo žalingos reliatyvizmo įtakos auklėjimui. Pirmąją dieną jis sužavėjo Romos senatorius teisingumą išaukštinančia kalba. . sofistų mokyklos sekėjas. kurioje pabrėžė jo svar­ bą užtikrinant harmoningus žmonių tarpusavio santykius ir darnią valsty­ bės institucijų veiklą. Senovės filosofas. kol mirtinai sušals. Augustino ir Šv. Romos imperijos laikais buvo suimta 40 krikščionių ir jiems paskirta baus­ mė.

iki pat šios datos. Siekdamas neribotos jurisdikcijos. atsisakė pritarti karaliaus Henriko VIII santuokos anuliavimui.M. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. bet dar ištiki­ mesnis Dievui.. ar įsakymas „nevok“ yra prigimtinis įstatymas? 8. kovo 14 d. atskleiskite sąlygas. kurioje atsakovas įsipareigojo išlaisvinti mane nuo blogio. Pasitraukęs iš Lordo kanclerio pareigų. nuteistas už žmogžudystę laisvės atėmimo bausme dvidešimčiai metų.M. reikalau­ damas patraukti baudžiamojon atsakomybėn Dievą. gyvenęs XV-XVI a. Apkaltintas išdavyste dėl nepritarimo tokiems Henri­ ko VIII veiksmams. y. remdamiesi teologine teisės samprata: Rumunijos pi­ lietis P. Taip pat pamėginkite pa­ aiškinti. pasiremdami Tomo Akviniečio pateikiama įstatymų klasifikacija. pareiškime tei­ gė: „krikšto metu sudariau sutartį. 7. „kuris gyvena Rojuje. Įvertinkite situaciją. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skyriaus nuostatomis. remiantis pozityvizmo metodologija. naujai santuokai bei su tuo siejamai religinei refor­ mai.. Žymus Anglijos teisininkas. Ar galima žmogaus teises aiškinti. ir Rumunijoje yra atstovaujamas Stačiatikių Bažnyčios“. kai politinė visuomenė yra tapati valsty­ bei)? 9. Įvertinkite Tomo Moro poelgį bei pamėginkite išsiaiškinti jo elgesio motyvus. filosofas Tomas Moras. apibūdinkite žmogaus teisių ir prigimtinės teisės (įstatymo) santykį. kaip Henriko VIII elgesį galėjo įtakoti prigimtinės teisės sampratos kaita Naujaisiais amžiais? 5. 6. Tomas Moras teigė esąs ištikimas karaliui. Tačiau vėliau. kurioms esant galima riboti žmogaus teises (žr.politinės visuomenės. pateikė pareiškimą Rumunijos Timišoaros miesto teismui.įstatymas? Kuo skiriasi viduramžiškas ir šiuolaikinis prigimtinės ir pozity­ viosios teisės santykio supratimas? 4. P. jis nesilaikė susitarimo. susiorganizavusios į valstybę (t. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija. Henrikas VIII norėjo tapti vyriausiu Anglijos bažnyčios vadovu žemėje ir tokiu būdu paneigti Romos popiežiaus viršenybę šioje šalyje. y. nutarimą). nors iš manęs sulaukė įvairiausių paskatinimų ir labai daug maldų. t. jas traktuojant kaip nustatytas teisėkūros subjekto .“ 14 . Tomas Moras buvo įkalintas. ypatingai atkreipdami dėmesį į žmogiškojo įstatymo santykį su kitais įstatymais. nuteistas mirties bausme ir nukirsdintas. būdamas Anglijos Lordu kancleriu. Paaiškinkite.

atsižvelgdami į pri­ gimtinės teisės sampratos bei teisinio pozityvizmo doktrinos raidą bei su tuo susijusią šio santykio kaitą. belaisvio ar nuteistojo kūnas būdavo periodiškai sušaldomas ir sušildomas. likę 11 prisiekusiųjų pakeitė savo nuomonę ir balsavo už tai. buvo atliekami bandymai su karo belaisviais ir kitais nuteistaisiais. II pasaulinio karo metu nacistinėje Vokietijoje. Tačiau dvyliktas prisie­ kusysis teisiamojo kaltę atkakliai neigė. Įvertinkite jų argumentų pagrįstumą ir įtikinamumą. suverenitetas priklauso tautai. Pavyzdžiui. Teisinio pozityvizmo kritika R. Galiausiai. kad teisiamasis yra kaltas nusikaltimo padarymu. taip bandant išsiaiškinti. val­ džios įstaigos tarnauja žmonėms ir pan. Ar galima negatyviai vertinti teisinį pozityvizmą net ir tuo atveju.). Palyginkite prigimtinės teisės ir teisinio pozityvizmo teorijas. Rim­ tas požiūris į teises. ir kurios turėtų aukščiausią juridi­ nę galią. remiantis kitomis teisės sampratomis? 11. Abstulbusių teismo proceso dalyvių ir stebėtojų akivaizdoje buvo pa­ skelbtas išteisinamasis nuosprendis. 2004). o jų teisėkūros subjektu būtų laikoma politinė visuomenė. Dworkino teorijoje (žr. po labai ilgai trukusių diskusijų. kad teisiamasis ne­ kaltas. Apibūdinkite prigimtinės ir pozityviosios teisės santykį. Šiais bandymais buvo siekiama išsiaiš­ kinti. matydami. 13. Prisiekusieji teisinosi nuovargiu po ilgų 15 . Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. remiantis rasės grynumo po­ litika bei medicininių eksperimentų įstatymais. y. kiek minučių lediniame Siaurės jūros vandenyje išbuvusiam numušto lėktuvo pilotui dar galima išgelbėti gyvybę. jeigu teise bus laikomos pamatinės teisės nuostatos.10. ar tikslinga teikti medicininę pagalbą III Reicho kariams jų sužeidimo ir kitais panašiais atvejais. būtų itin stabilios ir keičiamos itin sudėtinga tvarka. kad jokiais argumentais nepalenks savo kolegos. Įvertinkite šių medici­ ninių eksperimentų teisėtumą. 14. kuriomis būtų išreikštos laisvosios demokratinės visuomenės vertybės (pvz. kai politinė visuomenė yra tapati valstybei) ? 12. Byloje surinktų įrodymų akivaizdumas leido vienuolikai iš prisiekusiųjų nedvejojant teigti. Dworkin R. Ar keistųsi jų teisėtumo vertinimas. Analogiški tyrimai buvo atliekami siekiant išsiaiš­ kinti daugkartinių kaulų lūžių ir sugijimo galimybes. JAV vykusio teismo proceso metu prisiekusieji turėjo priimti vienbalsį sprendimą baudžiamojoje byloje dėl asmens nužudymo. remdamiesi teisinio pozityvizmo teorijomis. susiorganizavusi į valstybę (t.

mokesčių bei kariuomenės rinkimu ir pan.t. nugabenant ją į traukinių stotį. plečiant jos teritoriją į rytų žemes (dabartines Baltarusijos ir Ukrainos teritorijas). tačiau netu­ rėjo nuosavos žemės ir dėl to buvo priverstas dirbti samdomu darbininku už gana nedidelį atlygį.XV a. remdamiesi teisinio realizmo teorija. kad ne nukariautojų. tiek ir naujosiose imperijos teritorijose. Todėl naujos valdžios atstovai A pasiūlė kartu su kitais valdžios rėmėjais konfis­ kuoti stambiojo žemvaldžio B. kalbos.Gumplovičiaus įžvalgos? Kodėl taip ar ne? 17. Gumplovičius prievartos teorijoje? Kokią reikšmę teisei turi prievarta ir įprotis L. A augino tris vaikus. kurio pakako tik būtinoms šeimoms reikmėms. nenaikindavo susiklosčiusių tradicijų. vieno iš jų nepalenkiamumu bei noru pagaliau baigti šį procesą. kuriam daugelį metų dirbo A.diskusijų. Šiuo atveju net­ gi galima pabrėžti. kur tolesniu jos 16 . nekilnojamą ir kilnojamą turtą . apskritai puoselėdavo bei stengdavosi perimti geriausius naujų kultūrų bruožus bei juos pritaikyti savo kultūrai. Įvertinkite šiuos faktus. įpročius ir pan. birželio mėn. nekeičiant nusistovėjusių papročių. Įvertinkite prisiekusiųjų teismo nuosprendį. bet nukariautųjų kalba tapo LDK kanceliarinės kalbos pagrindu. papročių. kai kurie vietininkai priėmė vietos tikėjimą ir papročius.y. 15. religijos ir t. kuomet karinė ekspansija apsiribojo LDK vietinin­ kų skyrimu į valdančius postus. Lietuvos kaimo gyventojui A buvo pasiūlyta prisidėti prie naujos valdžios aktyviai vykdomos socialinės lygybės politikos.helenistinės filosofijos. asmeninius ir kitokius daiktus bei iškeldinti žemvaldžio šeimą. Kaip tam tikrą Aleksandro politikos analogiją galima pateikti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XIII . 16. Gumplovičiaus formuluo­ jama prievartos teorija. kad nesikėsindavo į nukariautų teritorijų tautinį identitetą. Kokio laikotarpio teisę apibrėžia L.. Tokia Aleksandro politika iš dalies lėmė naujos . bet ir tuo. remdamiesi L. jos teiginiais apie jėgos persvarą. pastatus. gerokai praplėtusiais Graikojos teritoriją ir leidusiais ją vadinti im­ perija. Gumplovičius prievartos teorijoje? Ar tinka šiuolaiki­ nės teisės apibūdinimui L.t. Senovės graikų karvedys Aleksandras Makedonietis išgarsėjo ne tik savo žygiais. susiformavimą ir jos paplitimą tiek pačioje senosios Graikijos. žemę. vykdytą politiką. kuri pa­ sireiškė materialinių gėrybių perskirstymu. Gumplovičius prievartos teorijoje? Ar skiriasi nagrinėjamo laikotarpio ir šiuolaikinė teisė? Koks yra teisės ir lygy­ bės santykis L. 1941 m.

priimtas Deklaraciją apie valstybės santvarką (Vyriau­ sybės žinios. B žmona ir duktė mirė Laptevų jūros saloje neištvėrę šalčio. jo naudojamomis bazės ir antstato. kur buvo nugabenti atlikti 10 metų laisvės atėmimo bausmę už „darbo žmo­ nių išnaudojimą buržuazinėje santvarkoje“. 719-5743) bei Lietuvos įstojimo į Sovietų Socialisti­ nių Respublikų Sąjungos sąstatą deklaraciją (Vyriausybės žinios. Marksas ? Kokius visuomeninės santvarkos raidos etapus išskiria marksistinė teisės samprata? Kaip marksistinėje teisės sampratoje teisė susijusi su visuomenės ir valstybės ekonomine-materialine raida? Kas yra bazė ir antstatas? Kas yra klasių kova ir koks teisės vaidmuo joje. broliu bei seserimi buvo išvežti į traukinių stotį. papuošalai ir t. Vilnius. kur saugomi vertingi B daiktai (pinigai.materialinės raidos ir kitomis sąvokomis. bado ir kitų nepakeliamų gyvenimui sąlygų. Markso projektuojamoje visuomeninėje santvarkoje? 19. Turto konfiskavimo metu A pavyko dalį turto nepastebimai pasisavinti. B sesers likimas nežinomas. 2006. 719-5744). nes jis ži­ nojo. 18. Pats B su šeimos nariais . Įvertinkite nurody­ tas aplinkybes bei B vaikų prašymo teisėtumą.motina. liepos 21d. o dalį turto (karvę ir vežimą) gauti kaip atlygį už darbą ir kaip paskatinimą ateityje tęsti tokį darbą. Pats B ir jo brolis mirė nuo nepakeliamų darbo ir gyvenimo sąlygų Rusijos Tomsko srityje. Remdamiesi marksistine teisės samprata. remiantis marksistine teisės samprata? Kaip keičiasi teisės ir valstybės paskirtis K. Nr. 140-145). visuomenės eko­ nominės . klasių kovos. Kiek teisės sampratų pateikia K. žmo­ na.likimu pasirūpintų kiti valdžios atstovai. 1940.B tėvas pasipriešino valdžios atstovams ir už tai buvo nušautas. kad B senyvo amžiaus motina ir mažametis sūnus mirė traukinyje. Už šią pagalbą A buvo pažadėta leisti prisidėti prie konfiskuoto B turto perskirstymo ir teisingo padalijimo naujiems savininkams. vienas iš žemės savininkų . 1940. neištvėrę tris savaitės trukusios kelionės didelio karš­ čio sąlygomis žmonių gabenimui nepritaikytais vagonais. Dokumentų rinkinys aukštesniųjų klasių moksleiviams.t. (žr. Lietuvos ir pasaulio istorija. 17 . p. Į Lietuvą po 15 metų grįžo tik jau suaugę B sūnus ir duktė. A sutikus ir vykdant turto konfiskavimą bei B šei­ mos iškeldinimą. Nr. remdamiesi K. Vėliau A sužinojo. Jie kreipėsi į A prašydami grąžinti jų tėvams priklausiusį bei pagal paveldėjimo teisę dabar jiems turintį priklausyti turtą.Markso teisės samprata.). keturiais vaikais. įvertinkite Liaudies Seimo 1940 m.

Kodėl teisinis personalizmas remiasi aksiomomis? Ką reiškia terminas „ak­ sioma“? Kokios yra teisinio personalizmo aksiomos ir kokia jų paskirtis? Kodėl tai kartu ir demokratinės. kriterijumi naudodami teisinio personalizmo pirmąją aksiomą. laisvos visuomenės aksiomos? 27.svarstykles ir kardą? 22. kodėl laisvosios demokratinės visuomenės aksiomos nėra būtinos šia meto­ dologija aiškinamai teisei? 28. ar iš­ reikšti eksplicitiškai ar implicitiškai teisinio teksto atžvilgiu)). dėl teisės reikia kovoti? Ar kova dėl teisės vyksta vi­ suomet? Kaip R.20. Kokiame amžiuje atsirado visuomeninės sutarties teorija? Kas yra jos kūrė­ jai? Kokios aplinkybės lėmė visuomeninės sutarties teorijos atsiradimą tam tikrose šalyse? 23. Kas yra visuomeninė sutartis. Remdamiesi pozityvizmo metodologija (pagal kurią teisė ir jos struktūriniai elementai (be kita ko. šis namas buvo paimtas ir perduotas valstybės nuosavybėn.skiriasi? 21.66 str. Kodėl teisiniame personalizme išskiriami vertybinis ir norminis teisės ly­ gmenys? Kas yra egoizmas ir altruizmas? Kokia jų reikšmė teisiniam perso­ nalizmui? Kas yra teisingumo vykdymas remiantis šia samprata? Ar teisių ir pareigų vienovės būtina siekti visuomet? 29. Palyginkite L. Iheringo „interesų jurisprudencijoje“? Ko­ dėl. Koks yra prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis pagal visuomeninės su­ tarties teoriją? Kokias prigimtines teises įvardina šios teorijos kūrėjai? 26. Kaip šiuo kriterijumi . paaiškinkite. ne­ tinkamai laikančio jam nuosavybės teise priklausantį bei kultūros paveldui priskirtą namą. Iheringas aiškina Temidės įrankius . Paaiškinkite šią situaciją. teisės principai) yra tik nustatytieji (nesvarbu. Iheringo. Kokiais bruo­ žais jos sutampa ir kokiais .Gumplovičiaus ir K.Markso teisės sampratas. kaip ji sudaroma ir kokią išraišką įgauna? Ko­ dėl ji vadinama kvazisutartimi? Kaip apibūdinamas visuomenės ir valdžios santykis visuomeninės sutarties teorijoje? 25. Savininkui buvo atlyginta namo vertė. pasak R. Kaip suprantamas interesas R. priimtu teismo sprendimu iš namo savininko. Remiantis LR CK 4. Kas yra gamtinė (prigimtinė) būklė? Kaip apibūdinamas žmogus šioje bū­ klėje? Koks yra gamtinės ir visuomeninės būklės santykis? Koks teisės vai­ dmuo gamtinėje ir visuomeninėje būklėje? 24.

) lemia teisės sampratų susifor­ mavimą? Ar galima suformuluoti visiems laikams bendrą teisės sampratą? Nuo ko priklauso konkretus teisės turinys? 19 . Palyginkite absolventų A ir B situacijas. 7 p. Kitas mokyklą baigęs absol­ ventas.galima būtų paaiškinti „Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įsta­ tymo“ 2 str. bet įsiregisruoja darbo biržoje ir gauna bedarbio pašalpą. Kokios priežastys (pasaulėžiūra. istorinis laikotarpis. ekonominės sąlygos ir t. nedirba. papročiai. A klasiokas B studijų netęsia. politinė santvarka. Mokyklą baigęs absolventas A tęsia studijas aukštojoje mokykloje bei dirba.t. įtvirtintą rekvizicijos galimybę? 30. kriteriju­ mi naudodami ketvirtąją teisinio personalizmo aksiomą. doktrina. 31. siekdamas užsidirbti studijoms reikalingų lėšų.

tegul nebūna tai laikoma kalte”.4. 2. / / Jurisprudencija: Mykolo Romerio universitetas. 4. 24 (16). 204-216. Kokia teisinio papročio reikšmė tarptautiniuose santy­ kiuose? (žr. T. 2002.81 straipsnį.1.) 20 . III Lietuvos Statutas šiais laikais yra teisinės minties šaltinis (arba teisės mokslo) ar teisės šaltinis formaliąja prasme? 9.gerą moralę (žr. Ar Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinis Įstatymas Lietuvos Res­ publikos piliečiui yra teisinės minties šaltinis ar teisės šaltinis formaliąja prasme? 8. Paaiškinkite teisės šaltinį .2 straipsnio 2 dalį.114 straipsnio 2 dalį ir 1. 7. 6. Simašius R. Apibūdinkite teisės šaltinio bei teisinės minties (arba teisės mokslo) šaltinio sąvokas. kaip teisės šaltinio forma­ liąja prasme. 1. Paaiškinkite Lietuvos Respublikos Konstitucijos. LR CK 1. t. Teisinio papročio reikšmė teisiniame reguliavime. Ar šis XII lentelių įstatymas gali būti laikomas šiuolaikinės teisinės minties šaltiniu: „Trečiąją turgaus dieną tegul sukapoja skolininką į gabalus.66 straipsnio 4 dalį.. LR CK 1. 1. Paaiškinkite teisės šaltinio formaliąja prasme ir teisės formos sąvokas. Jeigu nukirs daugiau ar mažiau nei priklauso. Ar yra teisės ir moralės būtinasis ryšys? Paaiškinkite tai. akcentuojant Konstitucijos rašytinį ir nerašytinį as­ pektus. remdamiesi Lie­ tuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis (pvz. 1. 4 d. Lastauskienė G. 5. 11. ypatumus. Kaip keitėsi teisinio papročio vaidmuo istorijos eigoje? Nurodykite pagrin­ dinius teisinio papročio bruožus bei skirtumus bendrojoje ir kontinentinėje teisės tradicijose.). Ar Koranas Lietuvos Respublikoje gyvenančiam Irano piliečiui yra teisinės minties šaltinis ar teisės šaltinis formaliąja prasme? 10. Ar tai visuo­ met daugumos moralė? 3.5 str. Pateikite teisės šaltinių materialiąja prasme pavyzdžių. Teisės šaltiniai ir forma.). P. 1. ir t.

Ar papročius galima taikyti ir tada. Žemes­ nės instancijos teismai. kad jis remaisi ilgametės praktikos pagrindu susiformavusiu teisiniu papročiu (LR CK 1. Tačiau Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 33 str. bei 2007 m. teismų sprendimams buvo suteikta pre­ cedentų galia. suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Ar turi reikšmę vadovavimosi tam tikru papročiu mastas (visuotinumas)? Ar keičiasi situacija. Nr. Susitarime gėrimų kiekis įvardintas dėžėmis. nutartį civilinėje byloje Nr. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. balandžio 14 d. kai tai nustatyta įstatymais ar sutartimis (žr. kad bus vadovaujamasi tam tikrais papročiais? 13.4 straipsnio 1 dalį papro­ čius galima taikyti tik tada. Ar teismo precedentas reiškia teisėkūrą ar konstruktyvųjį teisės aiškinimą? 17.12. 3K3-482/2003. priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų by­ lose. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. todėl kainos sumažinimui nėra pagrindo. Į įmonės savininko A reikalavimą sumažinti produkcijos kainą tiekėjas B atsakė. 3K-3-160/2006). 14. 15. 4 d. Prekybos įmonės savininkas A susitarė su tiekėju B dėl nustatyto kiekio gė­ rimų tiekimo jo įmonei. skelbtą LAT biuletenyje „Teismų praktika“. taip pat LAT 2006 m. yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių. kovo 1 d. Savarankiškai išstudijuokite įvairius nacionalinius ir tarptautinius teisės ak­ tus bei pateikite teisinių papročių pavyzdžių. nutarimus). nutarimais. spalio 24 d. 19. kovo 28 d.). spalio 24 d. kovo 28 d. tačiau po to tiekėjas pateikė naujos formos dėžes. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina nurody­ kite. kurioje gėrimų kiekis buvo kiek mažesnis. suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. šalims sutartyje nurodžius arba nenurodžius. jei tai daryti leidžia tarptautinių sutarčių nuostatos (žr. paaiškinkite. LAT 2003 m. A paaiš­ kino B. ar A reikalavimas yra teisėtas. nutartį civilinėje byloje Nr. 2003)? 16. nurodyta. kad teismai „yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių. ir 2007 m. kad sutarties jis nepažeidžia.4 str. Teismų praktika 21 . Remdamiesi teisinio papročio požymių analize. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kokiais argumentais yra pagrindžiamas teisinio precedento egzistavi­ mas Lietuvos Respublikoje bei kontinentinėje teisės tradicijoje (žr. Kelis metus šalių bendradarbiavimas vyko be ginčų.

Remdamiesi teisinio precedento kaitos taisyklių analize paaiškinkite. Viduramžiais Anglijos magistratų teismai už pinigų padirbinėjimą bausdavo mirtimi. sekdamas teisinio precedento tradicija. Pamėginkite išsiaiš­ kinti. 19. Kaip.atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais. ar eko­ nominė krizė gali būti pakankamas pagrindas teismams nesivadovauti anks­ tesnėse bylose suformuluota praktika vėliau nagrinėjamose analogiškose bylose? 22 . Pateikite teisminio bei administracinio precedento pavyzdžių. kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina“. analogiškoje byloje turi pasielgti Anglijos magistratų teismas dabar? 20. kad teismo sprendimai turi precedento galią? 18. ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose ir Lietu­ vos Respublikos Teismų įstatyme yra suformuluotos analogiškos nuostatos ir ar teisės aiškinimo taisyklių laikymasis reiškia.

Teisės principai 1 Kas yra teisės principai? Kaip teisės principai susiję tarpusavyje? Kaip teisės principai yra klasifikuojami? Kaip gali būti identifikuojami nerašytiniai tei­ sės principai? Ar Tarptautinio privatinės teisės unifikavimo instituto 1994 m. gegužės 25 d. Remdamiesi pozityvizmo metodologija (pagal kurią teisė ir jos struktūriniai elementai yra tik nustatytieji). įstatymų leidyba ir laisvė. 3. išleisti Tarp­ tautinių komercinių sutarčių principai (UNIDROIT principai) gali būti va­ dinami nerašytinių teisės principų šaltiniu Lietuvoje? Pateikite nerašytinių teisės principų pavyzdžių. aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas. 5. o 4 dalyje .5 straipsnio 1 dalyje nustatyta. o taip pat per nepozityvistinės metodologijos prizmę (žr. Teisė. sprendimą). Kaip šių principų turinį atskleidžia teismai? Įvertinkite šiuos principus per pozityvizmo metodologi­ jos. 2006 m. Taisyklės ir tvarka: naujas liberalių teisingu­ mo bei politinės ekonomijos principų išdėstymas. protingumo ir sąžiningumo reikalavimus“. rugpjū­ čio 8 d. protingumo ir sąžiningumo principais“. . I knyga. Remdamiesi nepozityvistine metodologija. 4. ar jie atlieka reguliuojamąją funkciją? LR CK 1. Vilnius: Justitia. teisinio teksto at­ žvilgiu išreikštų eksplicitiškai ir implicitiškai.5. nurodykite eksplicitiškai ir implicitiškai išreikštų teisės principų skirtumus. Lietuvos Respubli­ kos Konstitucinio Teismo 2004 m. privalo veikti pa­ gal teisingumo. įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas. I.kad „teismas. A. esmę (žr. privalo vadovautis tei­ singumo. Lietuvos Res­ publikos Civilinio kodekso komentaras. esmę. 1998) ? Koks šių principų vaidmuo. kad „Civilinių teisinių santykių su­ bjektai. T. susiformuojančių visuomenės teisinėje sąmonėje ir veikiančių joje. 2001). atskleiskite teisės principų. paaiškinkite teisės principų-idėjų. nutarimą. 6. Graikų filosofas Sokratas buvo melagingai apkaltintas nusikaltimų darymu ir Atėnų teismo nuteistas mirties bausme (vėliau kaltinimų melagingumas 23 2. Vilnius: Eugrimas. Ar galima šiuos principus laikyti tikslingai sukurtais (apie tikslingą kūrybą ir evoliuciniu keliu besivystančius visuomeninius reiškinius žr. Hayek F.

Medininkų pasienio poste buvo užpulti 8 Lietuvos Res­ publikos pasienio pareigūnai. nes kitokiu atveju valstybėje kiltų netvarka. Pagrindinis užpuolimo motyvas. paaiškinkite nekaltumo prezumpcijos principo turinį (žr. remdamasis daugelį metų Atėnų gatvėse dėstytu savo mokymu apie teisingumą. kad juose nėra numatyta rung­ tynių vaizdo įrašų peržiūra. remdamiesi Sokrato mokymu bei šiuolaikine teismų jurisprudencija ir moksline doktrina (žr. Rungtynių komisaras. Sokratas atsisakė išvengti teisėtai paskirtos mirties bausmės įvykdymo. kuris visiems arenoje esantiems žiūrovams. remdamiesi teisingumo ir teisėtumo principais. Pagal šį mokymą visi valstybės pi­ liečiai turi laikytis jos įstatymų. Lietuvos Respu­ blikos Konstitucinio Teismo 2007 m. 2000 m. įsivyrautų chaosas. kad metimas pataiky­ tas pasibaigus rungtynių laikui ir todėl neturi būti įskaitytas. kovo 4 d. 7 iš jų buvo nužudyti. Apibūdinkite teisingumo ir teisėtumo principų santykį. tad tuo pasinaudoję Sokrato draugai sudarė jam galimybę pabėgti iš kalėjimo. gruodžio 6 d. Taigi. liepos 31d. Įvertinkite susidariusią si­ tuaciją ir teisėjo bei komisaro priimtus sprendimus. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija.Lietuvos nepri­ 9. analizuodamas krep­ šinio lygos nuostatus. Ta­ čiau Sokratas atsisakė tai padaryti. Iš karto po pataikyto metimo.buvo išsiaiškintas ir visi trys kaltintojai taip pat nuteisti mirties bausmėmis). Vykstant krepšinio varžyboms paskutinę rungtynių akimirką viena iš ko­ mandų pataiko metimą. 2003 m. dėl pažeisto stuburo negalintis valdyti kojų. atkreipia dėmesį į tai. nutarimą). nutarimą). 8. nutarimą. persveria rezultatą ir iškovoja bronzos medalius. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1995 m. taigi ir medaliai turi būti įteikti kitai komandai. Dėl mieste vykusios šventės nuosprendžio įvykdymas buvo atidėtas. arenoje esančioje švieslentėje vyksta epizodo pakartojimas. teisėjams ir žaidėjams akivaizdžiai parodo. 1991 m. Kadangi teisėjas jau priėmė sprendimą įskaityti me­ timą. vienas išgyveno. 7. jų panašumus ir skirtumus bei šių principų turinio kaitą istorijos bė­ gyje. gruodžio 22 d. kurį rungtynių teisėjas įskaito. išaiškintas tyrimo metu . tačiau visam gyvenimui liko neįgalus. sausio 16 d. nutarimą. 24 . o tai neišvengiamai reikštų jos pražūtį. o vienintelis pelnytų taškų įskaitymo pagrindas yra teisėjo sprendimas. net žino­ damas kaltinimų melagingumą. rungtynių laimėtojas negali būti keičiamas.

b. Tiekėjas A atsisako tai padaryti. motyvuodamas sutarties laisvės principu. Remda­ miesi sutarties laisvės principu bei LR CK 6. tiekiamu A. pa­ sieniečio parodymai nebuvo traktuoti pakankamu įrodymu nuteisti SSSR specialiųjų tarnybų pareigūną. kad vartotojas kelis metus naudosis šiuo ryšiu bei nekels tiekėjui pretenzijų dėl ryšio tiekimo sutrikimų. ginančiomis jį kaip silpnesniąją santykio šalį. Po kelerių metų suėmus vieną iš įtariamųjų . kad tai užpuolime dalyvavęs asmuo. normomis.10). kurio sulaikymas buvo nutrauktas ir jis pa­ leistas į laisvę. remiantis LR CK 6. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. Likęs gyvas pasienio pareigūnas nurodė. išspręskite kilusį ginčą. Atsižvelgiant į išdėstytus faktus. sudėtingumo ir patirto psichi­ nio bei fizinio sukrėtimo. paaiškinkite lygiateisiškumo principo turinį (žr. reikalaudamas sutvarkyti ryšio su­ trikimus. Susidūręs su ryšio tiekimo sutrikimais. nutartis c. nutarimą). Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenci­ ja. kuriuo remiantis buvo sudaryta sutartis su vartotoju B bei kurio įsipareigojimus savanoriškai perėmė varto­ tojas C. Tačiau vartotojas B parduoda jam priklausančią sodybą kitam asmeniui C. (UNIDROIT 3. normomis. Vartotojas B sutinka su tokiomis sąlygomis bei pasirašo atitin­ kamą sutartį. Mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjas A sutinka vartotojui B teikti interneto ry­ šio paslaugas į sunkiai pasiekiamą vietovę tik su sąlyga. sausio 16 d. juo reminatis paaiškinkinkite. tačiau dėl aplinkybių. buvo atlikta asmens atpažinimo procedūra.klausomybės fakto bei iš to išplaukiančio pasienio postų teisėtumo neigi­ mas. kompensuoti patirtus nepatogumus mokesčio sumažinimu arba apskritai nutraukiant prastos kokybės ryšį. kuriais pagrįstų savo teiginį. negalėjo tiksliai suformuluoti argumentų. kas yra esminė šalių nelygybė (LR CK 6. Nurodykite šalių lygybės principo turinį.188 str. kuriomis buvo matęs įtariamąjį. LAT 2003 m. 25 . Vartotojas C teigia nebuvęs informuotas bei nežinojęs apie galimus ryšio sutrikimus ir todėl reikalauja patenkinti jo prašymą.188 str. Atsižvelgiant į nekaltumo prezumpcijos principą. 3K-3-863/2003).buvusį SSSR specialiųjų tarnybų pareigūną. varto­ tojas C pareiškia pretenziją tiekėjui A. 12. kuris taip pat perima ir vartotojo B įsipareigojimus naudotis interneto ryšiu. rugsėjo 24 d. 10. įvertinkite nekaltumo pre­ zumpcijos principo turinį bei jos taikymo pagrįstumą šiuo atveju. 11.228 str.

Jeigu sutarties su tarptautiniu elementu atskiros dalys prieštaringos arba sutartis turi spragų. Darbo kodekso. kad pirkėjas B jau yra pradėjęs derybas su kitu pardavėju C. atskleidžiant ar atspindint jau egzistuojančius teisės principus (žr. Civili­ nio kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso I skyriuose.htm. žinodamas.: 3K-3-281. Justitia.org/english/principles/contents. Nurodykite. 2006. www. UNIDROIT komercinių sutarčių principai 4. tarptautiniais principais (Sutarčių aiškinimo taisyklės LR CK 6. 291-305). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo biuletenis. (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegi­ jos 2005 m. Ikisutartinių derybų metu pardavėjas A.Europos sutarčių teisės prin­ cipai 5 . nutartis byloje Nr. kokiai teisės principų rūšiai yra priskirtini principai. Barak A.dk/law/commission_ on_european_contract_law/ ).htm. Zapolskis P.193 str. 15. LAT 2002 m. Europos sutarčių teisės derinimas: Europos Komisijos iniciatyvos / / Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendecijos ir perpektyvos. sausio 19 d. pateikite praktinių pavyzdžių. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Aptarkite tarptautinių principų recepcijos ypatumus. pardavėjas C sudaro sutartį su kitu pirkėju D ir pirkėjas B sutinka sudaryti sutartį su pardavėju A. P. nagrinėjančio bylas. teisinės sąmonės vaidmuo.195 str.. Koks. naudodamiesi moksline literatūra bei teismų jurisprudencija.cbs.. Žukas T. lapkričio 6 d. jūsų nuomone. vasario 11d. Nr.: 3K-P-382/2006). Baranauskas E. PECL . teisėjo. 17. 4.unidroit.1 0 l(l) 5. LAT Plenarinės sesijos 2006 m. žinodamas apie pardavėjo 26 .101(3) str. kuo vadovaujantis ši situacija sprendžiama? Atsakymą pagrįskite remdamiesi LR CK. Tačiau. 1.13. frontpage. o taip pat Civili­ nio proceso kodekso ir Bausmių vykdymo kodekso II skyriuose? 14. nutartis byloje Nr. užfiksuoti Lietuvos Respublikos teismų įstatymo preambulėje.2. org/english/principles/contents.: 3K-3-612. / / Konstitucinė jurisprudenci­ ja. gegužės 19 d. nutarimas Nr. Sutarties spragų užpildymas LR CK 6. Deryboms užsitęsus. 3K-3-38/2005. LAT 2003 m. UNIDROIT tarptautinių komercinių sutarčių principų ir Europos sutarčių teisės prin­ cipų recepcija Lietuvoje: trečiasis recepcijos etapas ir Šveicarijos patirtis. Civilinė Nutartis Nr.unidroit. nurody­ damas savo siūlomos prekės privalumus bei mažesnę nei C siūlomą kainą. 16.1 4. Teisėjo vaidmuo demokratinėje valstybėje. ( www..3 str. 2007). siekia sudaryti sutartį su B.101(2) 5.

pardavėjas A pakeičia siūlomos sutarties sąlygas ir pasiū­ lo pirkėjui B įsigyti prekes už didesnę kainą. „sąžiningos verslo praktikos reikalavimų“ sąvoko­ mis paaiškinkite sąžiningumo principo turinį. Pirkėjui B atsisakius. 18. 27 . „są­ žiningo įgijėjo“ „sąžiningo įgijimo“. pardavėjas A sudaro sutartį su kitu pirkėju E. „protingo termi­ no“.163 str. „protingo pagrindo“. normomis išsiaiškinkite. „protingų lūkesčių“. 19. Remdamiesi LR CK naudojamomis „protingų išlaidų“ „protingos kainos“. „sąžiningo turto valdymo“ „sąžiningo valdytojo“ „sąžiningų trečiųjų asmenų“ „sąžinin­ go valdymo atsiradimo“. Remdamiesi LR CK naudojamomis „sąžiningos dalykinės praktikos“. „sąžiningo paslaugų teikėjo“. „protingo asmens“ „protingo laiko“.C sudarytą sutartį. ar B turi teisę apeliuoti į sąžiningumo principo nesilaikymą šiuo atveju bei ikisutartiniuose santykiuose apskritai. „protingų pastangų“ sąvokomis paaiškinkite pro­ tingumo principo turinį. Pirkėjas B reikalauja. Remdamiesi LR CK 6. kad pardavėjas A atlygintų dėl nesudarytos sutarties ir nesąžiningai vykdytų derybų patirtus nuostolius.

dviem ar trim liudytojais įrodytų bei dėl to anų liudy­ tojų akivaizdoje asmenine priesaika prisiektų. Išanalizuokite tokius teisinio reguliavimo pavyzdžius: a) Hamurapio įstatyme (XVIII a. birželio 7 d. Pateikite teisinio reguliavimo sąvoką. pradedant nuo aukščiausios iki žemiausios. pr. arba kiaulę. kiek teisinio reguliavimo stadijų galima išskirti? Ar visos moralinės priedermės šeimos santykiuose turėtų būti užtikrinamos teisės aktuose nustatant joms analogiškas teisės pareigas (žr. kas yra teisinio regulia­ vimo objektas.. nutarimą)? Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 str. jų sąlyčio taškus. arba valtį.) buvo nustatyta: 8. kokie yra teisinio reguliavimo būdai. Paaiškinkite teisės ir bažnytinės teisės teisinio reguliavimo objektų skirtu­ mus. apibūdinkite teisinio reguliavimo subjektus. ir žmonės kažkaip atbėgtų dėl ano smurto. b) Pirmajame Lietuvos Statute (1529 m. 4. tai toksai galva turi bau­ džiamas būti. 3. Apie moters ir merginos žaginimą Taip pat nustatome: jeigu kas moterį ar merginą išžagintų. .) buvo nustatyta: SEPTIN TA SIS SKYRIUS 2. Jei žmogus pavogs arba jautį.. ir anoji moteris ar mergina apšauktų savo smurtą tai darant.Teisinis reguliavimas 1. kad bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus. ir paskui anąjį į teismą patrauktų.gali atlyginti dešimteriopai. paaiškinkite.nevisateisis laisvas žmogus). Kr. būk bet ko­ kios padėties. o jei tai priklauso muškenumui (pastaba: muškenumas . arba avį. Lietuvos Res­ publikos Konstitucinio Teismo 2007 m. jis gali atiduoti trisdešimteriopai. jį reikia užmušti. 4 dalyje nustatyta.<. arba asilą. IR APIE ŠLĖK­ TŲ NUŽUDYMUS 6. ir ji jų akivaizdoje smurto žymes parodytų. APIE ŽEMĖS SMURTUS IR APIE SUMUŠIMUS. jei vagis neturi iš ko atiduoti.> 28 . jei tai Dievo ar rūmų.

Išanalizavę pateiktus teisinio reguliavimo pavyzdžius ir ypač atkreipę dėmesį į baudžiamosios teisės ginamus teisinius gėrius (vertybes) bei sankcijų dydį. t. įsigaliojo 2003 m. be kita ko ir teisinių. Vyro ar moters svaiginimasis toksinėmis medžiagomis baudžiamas 100 rimbo kirčių. d)Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (priimtas 2000 m.) nustatyta: 174 straipsnis. ar tik laiko veiksnys įtakoja vertybinės teisės sampratą? Galbūt reikėtų įvardyti ir kitą veiksnį . liepos 30 d. y šių kultūrų skirtingą vertybių. gegužės 1 d. įver­ tinkite. Išžaginimas Tas. ar kitaip atimdamas galimybę priešintis.. kad lytiškai santykiavo su žmogumi prieš jo valią panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti. ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle.c) Irano islamiškajame baudžiamajame kodekse (patvirtintas 1991 m. baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.visuomenių kultūrų skirtumus. vertinimą? 29 . rugsėjo 26 d.) nustatyta: 149 straipsnis.

apibrėžta daikto sulaikymo teisė gali būti vadi­ namos sankcionuojančiomis normomis? 7. Apibūdinkite požymius. atsižvelkite į teismo procese dalyvaujančius subjektus ir jų teisinį statusą nustatančias teisės normas. Teisės norma 1. ar ke­ lių policininko signalas reguliuotojo lazdele sankryžoje. yra teisės norma ar kitokio pobūdžio teisinis reiškinys? Ar šviesoforo signalas yra teisės norma ar kitokio pobūdžio teisinis reiškinys? Remdamiesi teisės normos visuotinio privalomumo požymiu bei atsižvelg­ dami į toliau nurodytais teisės aktais reguliuojamų santykių pobūdį paaiš­ kinkite. ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. „Nuosavybė neliečiama“ teisės norma yra privaloma Irako Respublikos piliečiui? Ar teisės normos visuotinio privalomumo požymį atitinka naudojimosi vi­ suomeniniu transportu Klaipėdos mieste taisyklės? Remdamiesi teisės normos sistemiškumo požymiu. Analizuodami teisės normos visuotinio privalomumo požymį. kokiomis teisės normomis būtina vadovautis teismo procese tiriant baudžiamąją bylą dėl vagystės iš automobilio. kuriam paklūsta vai­ ruotojai bei pėstieji. Spręsdami užduotį. paaiškinkite. ar šie įstatymai yra visuotinai privalomi: • • • • 6. ar LR CK 6.7. Remdamiesi teisės normos požymių analize argumentuotai atsakykite. 8. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas. kuriais sutampa ir kuriais skiriasi teisės principai ir teisės normos. 9. Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas. Argumentuotai paaiškinkite. 3. Ko­ kios priežastys lemia taisyklių egzistavimą bei jų laikymąsi ar nesilaikymą? 2. 5. Lietuvos Respublikos Seimo statutas.66 suformuluotas Actą Pauliana institutas bei LR CK 6. Apibūdinkite normatyvinių ir nenormatyvinių reguliatorių skirtumus. 30 .69 str. 4. nurodykite.

kokio pobūdžio normos reguliuoja šiuos santykius ir apibūdinkite pralaimėjusios komandos galimybes kreiptis į teismą. paprotinės. prašymas gerbti savo pažįstamą. kurie negali įtakoti sprendimo. Išsiaiškinkite. nurodydama priešininkų komandos kaltę. korporacinės. Kiekviena iš komandų pateikė argumen­ tus.pergalę rezultatu 3:0. Socialinės normos 1 2. etiketo. bet yra pa­ grįstas kitais kriterijais. kitos normos? 5. Pralaimėjusios komandos atstovai liko nepa­ tenkinti šiuo sprendimu ir teigė. 8. tačiau šis paliko galioti Drausmės komiteto priimtą sprendimą. Kokios socialinės normos nustato ir reguliuoja šventines dienas (žr. techninės. reikalavimas neįžeidinėti Seimo nario. kad jis neturi teisinio pagrindo. moralės. o kitai .8. Kokius santykius reguliuoja socialinės normos? Koks elgesys yra vadinamas normaliu? Kaip klasifikuojamos socialinės normos? Pateikite moralės. Kuo skiriasi ir kuo sutampa papročių ir moralės normos? Kuo skiriasi teisės normų ir papročių normų vykdymo užtikrinimo būdai? Kokie svarbiausi požymiai atskiria teisės normas nuo korporatyvinių normų? Kokioms normų rūšims priskiriami: • • • • • žemės traukos dėsnis. Viešoji įstaiga „Sekmadienio futbolo lyga“ sprendė ginčą tarp dviejų ko­ mandų dėl neįvykusių rungtynių. 6. Patyrusi pralaimėjimą koman­ da kreipėsi į Lygos apeliacinį komitetą. religinės. kurios iš išvardintų normų reguliuos žmogaus. 7. Lietu­ vos Respublikos darbo kodeksą) ? Pamąstykite ir nurodykite. 3. • draudimas tuoktis su tos pačios lyties asmeniu. svarstęs šį ginčą. nurodymas įeinant į šventovę nusiimti arba užsidėti kepurę ar nusiauti batus. rekomendacija tinkamai naudoti mobilųjį telefoną. susiruošusio žvejybai. 4. elgesį: teisės. 31 . papročių bei korporatyvinių normų pavyzdžių. priėmė sprendimą bei įskaitė vienai iš komandų techninį pralaimėjimą. Lygos drausmės komitetas.

Savo sutuoktinei ir pilnamečiams vaikams A nepaliko jokio turto. atmesdamas tradicinio teisės mokslo plačiai pripažįstamą tezę. 14. Remiantis LR A T P K 178 str.24 str. kad teisė iš prigimties turi būti morali ir kad amorali socialinė tvarka nėra teisinė tvarka? 11. Jis teigė. 13. nutarimu Nr. remdamasis LR CK 2. net jeigu ji prieštarauja moralinei tvarkai? Ar. Įvertinkite LRATPK 178 str. Nurodykite pagrindinius kriterijus. atskiriančius moralės normas nuo teisės normų. Remdamiesi LAT Senato 1998 m. su kuria jis turėjo nesantuokinį vaiką. Ieškovas paeikalavo šio fakto paneigimo bei piniginės kompensacijos. Kokiais argumentais H. Paskelbus testamentą išaiškėja. kad jokio orumo ir dorovės neįžeidė. Atsižvelgdami į tai. Gimus šiam vaikui. o tiesiog tyliai. A pripažino savo tėvystę. revoliucionieriai leido jiems grįžti į tėvynę. normas. Kelsenas grindžia reliatyvistinės vertės teorijos pos­ tulatą. Gerai visuomenėje žinomas asmuo kreipėsi į teismą. kad teisės normą galima laikyti galiojančia. apibūdinkite teisės normų ir moralės normų santykį bei išsiaiškinkite ieškovo reikalavimo tenkinimo galimybes. norma gatvėje policijos sulaikytas neblaivus pilietis R. norma dėl jo garbės ir orumo įžeidimo. teigdami. H. tvar­ kingai bei netriukšmaudamas keliavo namo po šventės. kad net neišvengiamos mirties akivaizdoje juos saisto garbė ir prisiimta pareiga. Šveicarų gvardiečiai atsisakė palikti sargybą. jūsų manymu. Išvardinkite teisės normų ir moralės normų sutampančius požymius. 10. saugomą šveicarų gvardiečių. Remdamiesi LR CK 1. normomis paaiškinkite. nuteistas ir nukirsdintas. kuris viešai pavadino jį „nudistu“ bei tuo pažemino jo garbę ir orumą. 1. buvo nubaustas 30 litų bauda už „žmogaus orumą ir visuomeni­ nę dorovę įžeidžiantį elgesį“. Vykstant Didžiajai Prancūzijos revoliucijai sukilėliai apsupo karaliaus Liu­ dviko XVI rezidenciją. kad šveicarų gvardiečiai yra tik samdiniai ir tiesiogiai prie karaliui inkriminuo­ jamų nusikaltimų neprisidėjo. Visi šveicarų gvardiečiai žuvo. Įvertinkite šveicarų gvardiečių veiksmus teisės ir moralės normų požiūriu. 32 .9. Savo pateiktame ieškinyje atsakovu jis nurodė spaudos leidinį. atsakydami revoliucionieriams. ramiai. 12.S. Kelsenas yra teisus. kara­ lius buvo suimtas. kad pasikeitus santvarkai teisės normos ir remiantis jomis sudary­ tos sutartys jau nebeteko galios.81 str. Pilietis nesutiko su tokiu policijos sprendimu. atsižvelgdami į teisės normų ir moralės normų santykį. kad santuokoje gyvenęs pilietis A visą savo turtą paliko pilietei B. 1 d.

Vėliau. tad pareiga suteikti pagalbą tokiu atveju jos ne­ saisto.137 str. Įvertinkite situaciją remdamiesi teisės ir moralės normų analize. Autoavarijoje sunkiai susižalojo du identiški dvyniai. kaip vėliau teigė policijos atsto­ vas. Privers­ tinai gydyti A psichiatrijos klinikoje nebuvo reikalo. gydytojas kreipėsi į policiją prašydamas panaikinti visus policijoje esančius įrašus apie A ligą. o ji turi du mažamečius vaikus. apibūdinkite moralės normų įtaką teisės normoms bei civilinių teisių įgyvendinimui. Ji teigia. kuriuo remiantis jo laisvė turėtų būti apribota. todėl apie galimą grėsmę jos neįspėjo. Seselė A. kaip gydytojas turėjo pasielgti? 17. Kaip paaiškėjo. todėl nenori rizikuoti.81 str. Iš ligos istorijos psichia­ tras suprato. Sunerimęs gydytojas kreipiasi į policiją ir praneša apie merginai kilusią grėsmę.ar gali piliečio A sutuoktinė bei santuokoje gimę vaikai reikalauti pripažinti testamentą negaliojančiu dėl to. tad jis nebuvo jai kuo nors įpareigotas. Po mėnesio A su savo sužadėtinės B broliu C kartu išsinuomojo butą. kuri paprastai prižiūri šios palatos pacien­ tus. Remdamiesi LR CK 1. nepalaikydami kito dvynio gyvybės bei tokiu būdu sudarydami galimybę panaudoti jo or­ ganus brolio išgelbėjimui? 18. 15 Į infekcinę ligoninę atvežtas karščiuojantis pacientas. mergina nebuvo jo pacientė. Pasak seselės A. kad nesiartins prie sužadėtinės B ir nebandys užmegzti su ja kontakto. o A. jog grasinimas yra visiškai realus ir A jį anksčiau ar vėliau bandys įgyvendinti. 16. įvertinkite gydytojo tei­ ginius bei išsiaiškinkite. A įgyvendino savo ketinimą. jog pasaulyje nuo šio viruso mirė per 700 žmonių. kaip pacientui. atsisako slaugyti ligonį. jis buvo įsipareigojęs ir savo pareigą įgyvendino. normomis. tačiau galima išgelbėti vieno gyvybę persodinus jam bro­ lio kepenis. ar gali gydytojai siekti išgelbėti vieną iš dvynių. tačiau jis turėjo įsiparei­ goti. kuri netrukus buvo rasta negyva. siekdamas maksimaliai užtikrinti paciento konfidencialumą. pacientas izoliuoja­ mas atskiroje palatoje. jog norėtų nužudyti savo sužadėtinę B. A trumpam sulaikomas. Pokalbio metu A psichiatrui prisipažino. Pacientas A jau kurį laiką gydosi pas psichiatrą. Kadangi jis atvyko iš Kinijos. ji nėra gydytoja. nebuvo pagrindo. Abiem išgyventi tiki­ mybė labai maža. Remdamiesi teisės ir moralės normų santykio analize. . Ten dažnai lankydavosi ir sužadėtinė B. ir 1. kad jis prieštarauja gerai moralei. kurioje neseniai rasta infekcinės ligos židinių. Remdamiesi teisės normų ir moralės normų santykio analize paaiškinkite. Gydytojo teigimu. tačiau.

nei tu.19. gyvenąs tavo gyvenvietėse. panašaus į tai. 21. vardo. 8Atsimink. nei tavo vergas ar vergė. 7 Nenaudosi piktam VIEŠPATIES. Ar priesakai iš aukščiau pateikto teksto. 1 Gerbk savo tėvą ir motiną. tavo Dievas. Remdamiesi LR BK XXII ir XLIV skyrių normomis. nei ateivis. tiktai mane. kurį VIEŠPATS. 4 1 Nevogsi. kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės.trečiajai ir ketvirtajai kartai tų. draudžiantys žudyti.9 Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus. nei tavo galvijai. ar bet ko. 1 bet septintoji diena yra VIEŠPATIES. 4 Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir ją pašventino.5Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi. tavo Dievas. žemėje. skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams . ku­ rie mane atmeta. bet septintąją dieną jis ilsėjosi. 7 ar jaučio.6bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems. kuris naudoja piktam jo vardą. kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. vogti. nei tavo sūnus ar duktė. ir kas yra vandenyse po žem e. 3 Neturėsi kitų dievų. tavo Dievo. nes aš VIEŠPATS. jūrą ir visa. 2 tavo Dievas. 1 Nežudysi. 3 1 Nesvetimausi. moralės ir religinių normų santykį: Išėjimo knyga 20. šabas: nedirbsi 0 jokio darbo . kad ilgai gyventumei krašte. kad švęstum šabo dieną. 5 1 Neliudysi melagingai prieš savo artimą. kas priklauso tavo artimui. ar asilo. nes VIEŠPATS nepa­ liks nenubausto to. tau skiria. esu pavydus Dievas. 1-17 Dešimt Dievo įsakymų: 1Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius: 2 „Aš esu VIEŠPATS.1 Nes per šešias dienas VIEŠ­ 1 PATS padarė dangų ir žemę. savo Dievo. iš vergijos namų. 6 1 Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės. Paaiškinkite teisės. kas yra aukštai danguje ir kas yra čia. 20. svetimauti. kas yra juose. apibūdinkite moralės normų įtaką visuomėje smerkiamų veikų baudžiamajam persekiojimui. meluoti gali būti laikomi pagrindu iškelti baudžiamąją bylą jų nesilai­ kančiam asmeniui? .

bet taip pat jis privalo išlikti sąžiningas valdytojas visą įgyja­ mosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi neturi žinoti apie kliūtis. įsakymu (žr. atestuojant aukštesnei kvalifikacinei kategorijai gauti ir vidinės atestacijos metu bei kitais atvejais. tai sąžiningumo reikalauja­ ma ir iš atstovo. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. Sąžiningai įgytas ir valdomas daiktas 1 Asmuo. balandžio 8 d. spalio 27 d. dėl darbuotojo skyrimo į aukštesnes pareigas.teisės ar moralės .70 straipsnis. Daikto dalies ar kelių dalių nesąžiningas įgijimas ar valdymas netruk­ do valdytojui įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgyti kitas sąžiningai įgytas ir valdomas daikto dalis. Dėstytojų etikos kodeksas įtvirtina pagrindines etiško dalykinio (akademinio) elgesio nuostatas. 2485 patvirtintos „Rekomendacijos akademinės etikos kodek­ sams“. t. 1R-345 „Dėl Lietuvos advokatų etikos kodekso skelbimo”)? 24.: 3. trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn.y. įvertinimo paviešinimas ir pan. Kokiai socialinių normų rūšiai priskirtumėte Lietuvos advokatų etikos ko­ deksą. kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.. ir iš atstovaujamojo. Kokios tai . priimtą 2005 m. 35 . 3. įgyjantis daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi. kad niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą.moralinio poveikio priemonės (pvz.22.normos: LR CK 4. gruodžio 5 d. Apibūdinkite teisės ir moralės normų santykį.). 23. Kodekso priežiūrą vykdan­ čios institucijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio priimant sprendimą dėl darbo sutarties pratęsimo. užvaldydamas daiktą turėjo būti pagrįstai įsitikinęs. 15. remdamiesi šių reko­ mendacijų 3 ir 15 str. jeigu tokių kliūčių būtų. įspėji­ mas. 2. darbo sutartys bei aukštosios mo­ kyklos vidaus tvarkos dokumentai. įsakymu Nr. Jeigu valdymo teisė įgyjama per atstovą. turi būti ne tik sąžiningas to daikto įgijėjas.Sankcijos už akademinės etikos pažeidimus atsižvelgiant į pažeidi­ mo sunkumą . pastaba. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. visuotiniame advokatų susirinkime bei paskelbtą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m.

reikalavimas išlaikyti tėvus arba vaikus. reikalavimas laikytis pažado.25. Kokiai normų rūšiai . t. neatitinkančią tikrovės infor­ • • • • maciją apie asmenį. santuokinės ištikimybės reikalavimas. draudimas meluoti. paskalas.priklauso pateikiamos elgesio taisyklės: • draudimas skleisti gandus.teisės ar moralės normoms .y. 36 .

4. LR CK 3. Kas yra hipotezė ir kokių rūšių jos gali būti? Pateikite teisės normų hipote­ zių pavyzdžių. turi teisę reikalauti pripažinti sandorį negaliojančiu. Pateikite dispozicijos sampratą. kuriam šeimos gyvenamoji patalpa nuosavybės teise priklauso jam vienam. asmenų turtui. Sutuoktinis. jų teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti.36 straipsnis.2 straipsnis. Kas yra sankcija ir kokios jos rūšys? Pateikite pasyviai negatyvių sankcijų pavyzdžių. nedavęs sutikimo sudaryti tokį sandorį ar vėliau jo nepatvirtinęs. jeigu toks apribojimas būtinas viešajai tvarkai. LR ATPK 21 straipsnis. Nustatykite: • teisės norm ų(os) struktūrinius elementus. turinį? 2 3. įkeisti ar išnuom o­ ti. Administracinių nuobaudų rūšys Už administracinių teisės pažeidimų padarymą gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos: 37 . Sutuoktinių teisės ir pareigos į gyvena­ mąją patalpą. Patei­ kite mišrių dispozicijų pavyzdžių. kokios priežastys lemia skirtingus požiūrius į teisės norm os struktūrinius elem entus. geros moralės principams. LR CK 1. Civilinių santykių teisinio reglamentavi­ mo principai 2.Teisės normų struktūra 1 A pibūdinkite. Sutuoktinis. neturi teisės be kito sutuoktinio rašytinio sutikimo šios gyvenamosios patalpos perleisti. išvardinkite ir apibūdinkite jos rūšis. • teisės norm ų(os) struktūrinių elementų rūšis. Civilines teises gali apriboti tik įstatymai ar įstatymų pagrindu . 5.teis­ mas. žmonių sveikatai ir gyvybei. esančią šeim os turtu 2. jų skaičių. jeigu viešame registre ginčijama gyvenamoji patalpa buvo nurodyta kaip šeimos turtas.

152(s\ I 38 . 4) specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones. Pastaba. įrenginius. užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudo­ tojų veikla. na­ grinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą. teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę) atėmimas. Šio straipsnio pirmosios dalies 3-6 punktuose išvardytas administra­ cines nuobaudas gali nustatyti tik Lietuvos Respublikos įstatymai. naudoti elektroni­ nių ryšių išteklius. 3) daikto. liepos 1 d. 152(3). 5) administracinis areštas. teisės valdyti gele­ žinkelių riedmenis. atlikti orlaivių techninę priežiūrą. Šiuo atveju organas (pa-1 reigūnas) nustato terminą. 152(1). teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones. teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu. Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda gali būti pakeista nemokamais viešaisiais darbais. Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti ir kitokias negu nuro­ dytos šiame straipsnyje administracinių nuobaudų rūšis. kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įran­ kis arba tiesioginis objektas. teisės naudoti arba įvežti aparatūrą. nutarimu ir pažeidėjo] sutikimu bauda ar jos dalis gali būti pakeista ne daugiau negu 400 valandų I trukmės nemokamais viešaisiais darbais. teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive.: Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono I (miesto) apylinkės teismo nutarimu arba kito organo (pareigūno). 152. per kurį asmuo privalo atlikti jam paskirtus! nemokamus viešuosius darbus. 152(4). ir pajamų. skaičiuojant vieną nemokamųI viešųjų darbų valandą už dvidešimt litų baudos. konfiskavimas. radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius. teisės medžioti arba užsiimti žvejyba. 2) bauda. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 27. kurios buvo gautos adminis­ tracinio teisės pažeidimo padarymu. dirbti skrydžių vadovu.1) įspėjimas. 6) nušalinimas nuo darbo (pareigų). 4 dalies redakcija nuo 2011 m.

152(8) ir 152(11) straipsniuose vartojamos aparatūros ir įrenginių sąvokos suprantamos taip. socialinės padėties. išskyrus laiką. kilmės. kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklau­ sančiam asmeniui dėl lyties. socia­ linėje. L R D K 170 straipsnis. baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda. darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves. grąžintam į ankstesnį darbą. ly­ ties. rasės. kaip jos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatyme. ekonominėje. 9) priverstinės pravaikštos laikas darbuotojui. L R B K 169 straipsnis. kurį darbuotojas gavo ligos. kilmės. 2) laikas. kol vai­ kui sueis treji metai. 3) laikas. arba areštu. įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje. 1 l)kiti įstatymų nustatyti laikotarpiai. 7) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų neį­ galiesiems. kultūrinėje. religijos ar kitos grupinės priklausomybės Tas. Diskriminavimas dėl tautybės. slaugantiems neįgalųjį. arba laisvės apribojimu. tautybės. 10)teisėto streiko laikas. kas atliko veiksmus. motinystės arba tėvystės pašalpą. rasės. kai darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų. tikėjimo. seksualinės orientacijos. už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos. 5) mokamos kasmetinės atostogos. kal­ bos. per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vie­ ta (pareigos) ir mokama stipendija arba kitos išmokos. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti 1 Į darbo metus. arba laisvės atė­ mimu iki trejų metų. per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vie­ ta (pareigos) ir visas darbo užmokestis arba jo dalis. 8) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų asme­ nims. 39 . įskai­ toma: 1) faktiškai dirbtas laikas. 6) nemokamos atostogos iki keturiolikos kalendorinių dienų. 4) laikas.

kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų i pavaldumu valstybės institucijoms ir kurie tiesiogiai atsiranda. garsus dainavimas arba grojimas muzikos ins­ trumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse. kiek šių santykių nereglamen­ tuoja atitinkami įstatymai. kai valstybės institucijos atlieka valdžios funkcijas (realizuojamas paval­ dumas) arba įstatymų nustatytas asmenims pareigas valstybei ar jos taiko įstatymų nustatytas administracines ar baudžiamąsias sankci­ jas. bei kito­ kiems santykiams. . . įstaigose ar organizacijose. Darbo sutarties pasibaigim o pagrindai 1. švilpimas. Turtiniams santykiams. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentuojami santykiai 2. paplūdimiuose. 3) darbuotojui mirus.ir gyvenamo­ siose patalpose. LR ATPK 183 straipsnis. L R D K 124 straipsnis. Darbo sutartis baigiasi: 1 ) ją nutraukus šio Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais.užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki trijų šimtų litų. o vakaro ir nakties metu . Darbo santykių pasibaigimo tvarką.1 straipsnis. aikštėse.6. jeigu tai trikdo vie­ šąją rimtį. V iešosios rimties trikdymas Šauksmai. kai darbdavio (jeigu darbdavy! yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neį manoma. taip pat šio kodekso įsakmiai nurodytais atvejais. valstybės biudžeto santykius. parkuose. 2. įmonėse. kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos. 4) kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma. įskaitant valstybės mokesčių. nustato Vyriausybė. viešajame transpor­ te bei kitose viešosiose vietose. šio kodekso normos taikomos tiek. 2) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo. Nurodykite pateiktų teisės normų hipotezes bei jų rūšis: LR CK 1. kitų privalomų rinkliavų ar įmokų valstybei ar jos institucijoms.

Teismingumas Ieškinys dėl nekilnojamojo daikto valdymo pažeidimų pašalinimo paduodamas nekilnojamojo daikto buvimo vietos teismui. Jeigu įpėdinių daugiau kaip trys.100 straipsnis Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigos pagrindai Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė pasibaigia šiais pagrindais: 1) mirus vienam iš sutuoktinių. Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių. Jeigu sutuoktinis paveldi su an­ tros eilės įpėdiniais. 6) teismo sprendimu padalijus bendrą turtą. Išnagrinėkite pateiktas teisės normas ir nurodykite. L R CK 3.7. jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys.užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų. Lindynių laikymas Azartinių lošimų. ištvirkavimo arba alkoholinių gėrimų vartojimo lindynių laikymas .“ LR ATPK 182 straipsnis. 4) nutraukus santuoką. sutuoktinis pa­ veldi lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais. o dėl kilnoja­ mojo daikto . 8. 3) pripažinus santuoką negaliojančia. sutuoktinis paveldi visą palikimą. 7) sutuoktinių susitarimu pakeitus įstatymų nustatytą turto teisinį režimą. 8) kitais įstatymų nustatytais atvejais. 2) vieną sutuoktinį paskelbus mirusiu ar pripažinus nežinia kur esančiu. blanketinės ar nukreipiamosios: LR CPK 419 straipsnis.13 straipsnis. jam priklauso pusė palikimo. 5) sutuoktiniams pradėjus gyventi skyrium (separacija).vadovaujantis bendromis teismingumo taisyklėmis. 41 . Su pirmos eilės įpėdiniais jis paveldi vieną ketvirtadalį palikimo. Sutuoktinių paveldėjimo teisė Palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pir­ mos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). kokios rūšies yra jų dis­ pozicijos: paprastosios. neįskaitant sutuoktinio. N urodykite pateiktų teisės norm ų dispozicijas bei jų rūšis: LR CK 5.

Atsiskaitymų valiutai taikytina teisė 1. Nurodykite pateiktų teisės normų samkcijas bei jų rūšis: LR ATPK 24 straipsnis. ĮSIG A LIO JIM O IR ĮGYVENDINI­ MO ĮSTATYMAS 3 straipsnis. Už administra­ cinius teisės pažeidimus nepilnamečiui gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė baudos. LR ATPK 184 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento sam ­ prata Bendruoju sutuoktinių testamentu abu sutuoktiniai vienas kitą pas­ kiria savo įpėdiniu ir po vieno sutuoktinio mirties visą mirusiojo turtą (iš jo ir bendrosios sutuoktinių nuosavybės dalį) paveldi pergyvenęs sutuok­ tinis. Atsiskaitymų valiuta nustatoma pagal valstybės. galioja tiek.20 straipsnis). negu numatyta šiame straipsnyje. kai šis kodeksas pirmenybę suteikia kitų įsta­ tymų normoms. jeigu šalys savo susitarimu nėra pasirinkusios atsiskaitymų valiutos. teisę. Už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus įstatymo gali būti nu­ statyta didesnė bauda. numatytos šiame kodekse. taip pat būrimas viešosiose vietose . 42 . 2. kurioje turi būti at­ liktas mokėjimas. tam nenustatytose vietose. išskyrus atvejus. LR CK 5. LR CK PATVIRTINIMO. Azartiniai lošim ai ir būrimas Azartiniai lošimai iš pinigų. 9.43 straipsnis. Kitų įstatymų ir teisės aktų galiojimas Kiti įstatymai ir teisės aktai. Už administracinius teisės pažeidimus pareigūnams skiriama bauda ne­ gali būti mažesnė kaip dvidešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų.57 straipsnis. išskyrus privalomąją palikimo dalį (šio kodekso 5. daiktų ir kitokių vertybių viešosiose. kiek neprieštarauja Civiliniam kodeksui. galioję Lietuvos Respublikoje iki Ci­ vilinio kodekso įsigaliojimo. Bauda Už administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda ne­ gali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip vienas tūkstantis litų.užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų. Visais kitais atvejais valiutai taikoma valiutos valstybės teisė.LR CK 1.

ar LR CK 6.taikymo“. Argumentuotai atsakykite. 3) atleidimas iš darbo (Kodekso 136 straipsnio 3 dalis). ar LR BK 98 str. Už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos: 1) pastaba.metalų laužo ir atliekų supirkimo vietos adreso išbraukimo iš licencijos .L R D K 237 straipsnis.69 str. remdamiesi Lietuvos Respublkos Konstitucinio teismo 2008-03-15 nutarimu „Dėl sankcijos . Apibūdinkite teisės normos elementą . Drausminės nuobaudos 1. Kai kurioms darbuotojų kategorijoms įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose gali būti nustatytos ir kitos drausminės nuobaudos. 2. 10.sankciją. apibrėžtos priverčiamosios me­ dicininės priemonės gali būti vadinamos sankcija? 12. 2) papeikimas. 43 . apibrėžta daikto sulaikymo teisė gali būti vadinama sankcija? 11. Argumentuotai atsakykite.

teismai taip pat vadovaujasi oficialiai paskelbtai! Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais ir atsižvelgia į Aukš 8. Pilietis A remiasi LR CK 1.81 str. šiuo ir kitais įstatymais. Buvusi piliečio A sutuoktinė kreipiasi į teismą.2 str. kurie neprieštarauja įstatymams“. remdamiesi tei­ sės principų bei normų kolizijos sprendimo taisyklėmis. suformuluotam geros moralės kriterijui.) kreditoriai kreipiasi į teismą. Argumentuotai paaiškinkite.tyrimai gali būti leidžiami laikantis šio straipsnio 1 dalies i. 1 d. atsižvelgdami į teisės normų ir moralei normų santykį bei remdamiesi teisės principų bei normų kolizijos sprendi mo taisyklėmis. iv ir v punktuose išdėstytų sąlygų ir toliau nurodytų papildomų sąlygų: i) moksliniais tyrimais siekiama. Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis. Kilus grėsmei sulaukti sankcijų (baudos) už mokesčių nemokėjimą bei pre­ tenzijų iš kitų įmonės kreditorių. taip pat 2 d norma „nagrinėdami bylas.66 str. kitais Lietuvos Respubliko' j e galiojančiais teisės aktais. padėti galiausiai gauti rezultatus. A savo atsiliepime teismui nurodo. numatytu sutarties laisvės principu bei dėl to jokių teisės normų pažeisti negalėjo. kad sudarydamas sutartį jis rėmėsi LR CK 1. ligos ar sutrikimo mokslinį supratimą. 9. Išspręskite šį ginčą. kad teismas įpareigotų pilietį A priimti palikimą. remdamasis tuo. norma „nagrinėdami bylas. nurodydama. kad pilietis A vengia mokėti teismo paskirtus alimentus savo vaikams. numatytu sutarties laisvės principu. nes jo atsisakymas prieštarauja LR CK 1. A už nedidelę pinigų sumą parduoda jam priklausančias įmonės akcijas savo tėvui. ii) moksliniai tyrimai yra susiję tik su minimaliu pavojumi ir mini­ malia našta atitinkamam asmeniui. . 7. teismai vadovaujasi Lietuvos ReS‘ publikos Konstitucija. iii. arba tokios pat būklės asmenims. prašydami pripažinti sandorį negaliojančiu. arba tą patį sutrikimą turintiems. ar Lietuvos Respublikos Teismų įstatyme 33 str. Išspręskite šį ginčą. akivaizdžiai patobulinus asmens būklės. jog yra bedarbis. Remdamiesi Actą Pauliana insti-j tutu (LR CK 6. Buvusi sutuoktinė prašo. galinčius būti naudingus atitinkamam asmeniui arba kitiems tos pačios amžiaus kategorijos ar ta pačia liga ser­ gantiems. Vyriausybės nutarimais. Pilietis A atsisako priimti palikimą pagal įstatymą savo sesers naudai.2 str.

taip pat jų prejudiciniais sprendimais Europos Sąjungos tei­ sės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais“ neprieštarauja Lietuvos Respu­ blikos Konstitucijos 109 str.. 3 d. Pateikite daugiau kolizinių teisės normų pavyzdžių. 12.19-1. 307 str. nagrinėdami bylas.23 normomis. išaiškinkite kolizinių normų tai­ kymo taisykles. nagrinėdami bylas. 14. 13. nuta­ rimus ir nutartis“ bei 3 d. paaiškinkite procesinių normų reikšmę materialinėms normoms. Pateikite skirtingų teisės šakų imperatyviųjų teisės normų pavyzdžių. normai „teisėjai. 47 . taiko Europos Sąjungos teisės normas ir vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių instituci­ jų sprendimais. 11. Remdamiesi LR CK 1.. Remdamiesi LR CPK 75 str. klauso tik įstatymo“? 10. norma „teismai. Pateikite įvairių teisėkūros subjektų išleistų administracinės teisės normų pavyzdžių..čiausiojo Teismo biuletenyje paskelbtas šio teismo nutartis bei Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje paskelbtus šio teismo sprendimus. Pateikite baudžiamosios teisės dispozityviųjų teisės normų pavyzdžių. Pateikite bendrųjų ir specialiųjų teisės normų pavyzdžių. ir 345 str. 15.

norminėmis sutartimis? Iš kokio akto kyla Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų sistemos hierarchija? Ar visų teisės aktų struktūra vienoda? Kokie požymiai būdingi įstatymams? Išvardinkite juos. atsakykite: • kokie gali būti bylų dėl teisės akto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai nagrinėjimo pagrindai? • kas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą? • ar Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas tiria viso teisės akto. remiantis „Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo įstatymo“ 63 str. teisės įgyvendinimo aktais. ar tik jo dalies atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar įstatymui? • ar galima skųsti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutari­ mą? Ar galima įveikti jo galią pakartotinai priimant teisės aktą? • ar galima peržiūrėti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nuta­ rimą. ku­ riuose. 7.11 . 6. Ar Prezidentas gali vetuoti tautos referendumu priimtą įstatymą? Kokias funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. 2. 3 p. 5. Teisės aktai 1. kas yra organiniai įstatymai ir ar jie egzistuoja Lietuvoje. Kas yra teisės aktai? Kokios pagrindinės jų rūšys? Ar teisės aktai funkcionuoja kaip vientisa hierarchinė sistema? Ar galima hi­ erarchiškai lyginti teisės norminius aktus su teisės aiškinimo aktais. 48 . garan. priimtas sprendimas dėl Vyriausybės aktų atitikimo įstatymams? Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymu. Kuo konstituciniai j įstatymai skiriasi nuo paprastųjų įstatymų? Paaiškinkite. Kokią vietą teisės aktų hierarchij oj e užima Konstitucinio teismo nutarimai. kieno iniciatyva ir dėl kokių priežasčių? • kas gali oficialiai aiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą? Kieno iniciatyva? 8. 4. j 1 d.j tuodamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį vientisumą? 3.

kad teisėjai negali remtis poįstatyminiais teisės aktais bei tei­ sės principais? Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 23. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjas ir teismai. Teisėjas ir teismai. Kokia juridine galia pasižymi Teismų įstatymo 1 str. 2. Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. 22. 10 Kokie konstituciniai įstatymai yra priimti Lietuvos Respublikoje? 11 Ar skiriasi konstituciniai aktai. nagrinėdami bylas. Teisingumo vykdymas 1. yra nepriklausomi. 34 straipsniuose nurodyta. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 str. vykdydami teisingumą. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. 3 dalį? 12 Palyginkite Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. Bylose teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka. Teismai sprendimus bylose priima Lietuvos Respublikos vardu. klauso tik įstatymo. klauso tik įstatymo. Ar gali būti šie santykiai reguliuojami poįstatyminiais teisės aktais? 15.9 R em dam iesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio T eism o jurisprudencija. 31. 14. ir esantys Konstitucijos sudedamąja dalimi. 21. norma? Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. Teisėjai. ir Lietuvos Respu­ blikos teismų įstatymo 1 str. Apibūdinkite įstatymų ir poįstatyminių aktų santykį. vykdydami teisingumą. priimtų pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 str. nutarim ą). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 19. yra nepriklausomi. Ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. numatyti Lietuvos Respublikos Konstituci­ jos 150 str. Lietuvos R esp u ­ blikos K onstitucinio T eism o 2002 m. gruodžio 24 d. 49 . Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. 3. kad tam tikri teisiniai santykiai turi būti reguliuojami įstatymais. 3 dalyje suformuluota teisės norma nurodo. atskleiskite Lietuvos konstitucinių įstatym ų doktriną (žr. normas. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjai. 13. 20. nuo konstitucinių įstatymų. nagrinėdami bylas.

įsž kymu Nr. spalio 13 d santykis? Koks jos santykis su Lietuvos Respublikos Konstitucija? 20. kov 14 d. 1R-345? 22. 17. Kokiai aktų rūšiai priskirti civilinės būklės aktai bei administracini! aktai? Kokią jų vieta teisės aktų hierarchijoje? . Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos 1998 m. 18. Kokią vietą teisės aktų sistemoje užima įgyvendinant Europos Sąjungos di rektyvą priimtas įstatymas? 19. priimtos 1953 m spalio 19 d. įsakymu Nr. azartiniai loš mai). Kaip sprendžiama tarptautinių sutarčių ir nacionalinės teisės nuostatų koli zija? Atsakymą argumentuokite Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teis mo praktika (žr. gegužės 5 d. nutarimą). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kad rekomendacijose išdėstyto« nuostatos dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatų tai kymo bei remdamiesi teisės aktų hierarchijos sudarymo taisyklėmis. visuotiniame advokatų susirinkime bei pž skelbtą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. Lietuvos studentų sąjunga pareiškę nepasitenkinamą jose suformuluotomis studentų rotacijos taisyklėmis be. pamė ginkite išsiaiškinti Lietuvos studentų sąjungos prašymo teisėtumą. Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. Remdamiesi LR CK normomis. kvazisutartys (lažybos. Atsižvelgdami į tai. Nurodykite Europos Sąjungos pirminių teisės aktų vietą Lietuvos Respubli kos teisės aktų sistemoje. prašydama netaikyti šių taisyklių.16. balandžio 8 d. kokios rūšie teisės aktai yra sandoriai.Dė' rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos Respublikos mokslę ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo pakeitimo“ pa tvirtinus rotacijos aukštosiose mokyklose taisykles valstybės finansuojamo. ir Tarptautinės migracijos organizacijos konstitucijos. kreipėsi į universitetus.. santykį taikymo aspektu)? 21. y. spalio 27 d. argumentuotai paaiškinkite. o tik rekomendacijos ir todėl univer sitetai gali jų netaikyti. kad Švietimo ir mokslo ministro įsakymi patvirtintas ne privalomas teisės aktas.. Ar galima tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus vertinti p< gal hierarchiją. sutartys. V-773 . Kokiai teisės aktų rūšiai priskirtumėte Lietuvos advokatų etikos kodeksi priimtą 2005 m. Lietuvos studenti sąjunga savo prašymą grindė tuo. išskyrus Konstitu ciją. o ne pagal koliziją (t. se vietose studijuojantiems studentams. Koks Lietuvos Respublikos teisės aktų.

ra­ tifikuota LR Seimo 1995 m. vasario 11 d. 24. balandžio 27 d. pasirašyta 1957 m. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ Europos Sąjungos 2005/36/EB direktyva dėl profesinių kvalifikacijų pripažinim o . birželio 29 d. • 1991 m. sausio 1 d. ratifikuota LR Sei­ mo 1998 m. birželio 28 d. priimtas 2011 m. . L R Aplinkos m inistro 1998 m.23. įsakym as Nr. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. Tarptautinės migracijos organizacijos Konstitucija. Kokios rūšies teisės aktams priskirtini teismų sprendimai? Ar visų teismų sprendimai yra vienodos teisinės galios? 25. 237 “Dėl augalų bendrijų raudon osios knygos sąrašo patvirtinim o” . įsigaliojusi 1958 m. ar Lietuvos Respublikos Prezidentas turi teisę skelbti amnestiją? 51 . lapkričio 30 d. Išdėstykite teisės aktus pagal jų juridinę galią: LR Ūkio ministro 2001 m. Romos sutartis. spalio 13 d. kovo 25 d. • Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. įsakymas Nr. Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valsty­ bės“ • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m.. kuria įsteigta Europos ekonominė bendrija. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija bei Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymu atsakykite. 2485 patvirtintos „Rekomendacijos akademinės eti­ kos kodeksams“ • Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas.

įvykdęs tam tikrą veiką trečią valandą ryto. pilietis A už itin sunkų nužudym įvykdytą 1995 m. normomis. 7. nes „Valstybės žinias“ jis galėjo įsigyti tik septintą va landą ryto.y. kokie bendrieji reikalavimai teisės aktų skelbimui yra numatyti Konstitucijoje. Paaiškinkite. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m birželio 27 d. kai už jos prįėmimą balsavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respubli­ kos piliečių? 2.y. t.. Argumentuotai atsakj kitę. nutarimą). 6. remdamiesi Lietuvos Respublikc Konstitucinio Teismo jurisprudencija (žr. sausio 11d.Teisės aktų galiojimas ir sisteminimas 1. Ar Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo iš karto po to. Lietuvos Respublikos Konstiti cinio Teismo 2001 m. Teismo sprendimas įs teisėja. pagal kurį jo atlikta veika laikoma teisės pažeidimu Teisme pilietis nurodo. ! 4. nutarimą)? Kada įsigalioja: • Lietuvos Respublikos įstatymai? • Vyriausybės nutarimai? • Konstitucinio Teismo nutarimai? 3. prieštarauja Lietuvos Respu blikos Konstitucijai ar įstatymams? Pilietis. kad tą pačią die ną įsigaliojo įstatymas. ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 70 str. Remiantis LR BK 105 str. jog jo atliekam veika yra pažeidimas. tuomet. Kokie gali būti numatyti ypatumai ypač didelės apimties tei­ sės aktų skelbimui (žr. . kad jis objektyviai negalėjo žinoti. tačiau dar neįvykdžius nuosprendžio Lietuvos Respublikos K o n st 5. 1 dalies norma dėl įsta tymų įsigaliojimo laiko neprieštarauja teisės principui „galioja tik paskelb įstatymai“? Ar teisės norminiai aktai galioja atgal? Kodėl? Paaiškinkite teisės aktų nega liojimo atgal principo turinį. jo išimtis. sužino. t. yra nuteisiamas mirties bausme. kad teisės aktas yra nekonstitucinis. Kokios pasekmės bus Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui pripa žinus. kai atsidaro spaudos kioskai.

Jeigu sutartis galiojo nuo 1996 m. Kada baigiasi teisės norminių aktų galiojimas? 11. įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo“ (2000 m. B atsako. 12. Remdamiesi LR CK VII skyriaus normomis. 10. galiojimo pabaigos. atvykęs į sodybą A pastebi. paaiškinkite teisės aktų įsigalio­ jimo. kad šiuos daiktus aptiko nenaudojamus buvusioje ganykloje. 2001 m.. liepos 18 d. A joje lankosi gana nedažnai. A siūlo sumokėti už įrankių atnauji­ nimą bei priežiūrą. ar­ gumentuotai paaiškinkite bausmės taikymo piliečiui A galimybes. Praėjus maždaug 20 metų nuo palikimo priėmimo. įvertinkite susidariusią situaciją.195 straipsniuose nustatytos sutarčių aiš­ kinimo taisyklės turi būti taikomos ir iki LR CK įsigaliojimo sudarytoms sutartims. įsigaliojusio LR CK 6. Remdamiesi LR CK 1 knygos IV skyriaus normomis. palyginkite teisės aktų galiojimo atgal ir sandorių negaliojimo taisykles . 53 9. teigdamas. prieštarauja Lietuvos Respublikos Kons­ titucijos 18 ir 19 str. iki 1997 m. kelis metus matė jų blogėjančią būklę. nustatančių aiškių civilinių teisinių sutarčių aiškinimo taisyklių ir principų. kad LR BK 105 str. kartais nebūdamas joje po kelis metus. A kreipiasi į B. juos tinkamai prižiūrėjo bei jau seniai jais naudojasi kaip savo. Paveldėjęs sodybą. skelbiantį. kurios galioja šiam kodeksui įsigaliojus. nuostata. 8 Remdamiesi „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo. Pagal „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo. galiojimo atgal taisykles. kad dėl praėjusio ilgo laiko tarpo A jau prarado galimybę reikalauti atgauti įrankius. B ženkliai atnaujino žemės ūkio įrankius. todėl galiausiai nusprendė pradėti jais naudotis bei pri­ žiūrėti. B atsisako pasiūlymo. įsigalio­ jimo ir įgyvendinimo įstatymo“ normomis. kuo vadovaujan­ tis reikia aiškinti minėtą sutartį? Ar galima aiškinti šios sutarties turinį. priima nutarimą. reikalaudamas grąžinti jam pagal paveldėjimo teisę priklausančius daiktus. kurioje numatyta mirties bausmė.) 45 straipsnį. . liepos 1 d.nurodykite panašumus ir skirtumus.193-6. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998 m gruodžio 9 d. o tuo metu nebuvo įstatymų.tucinis Teismas gauna Lietuvos Respublikos Seimo narių kreipimąsi dėl mi­ nėto LR B K straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 ir 19 str Išnagrinėjęs bylą. kad jo tėvui priklausiusiu vežimu bei kai kuriais kitais že­ mės ūkio įrankiais naudojasi jo kaimynas B. Remdamiesi teisės aktų galiojimo laike taisyklėmis.

LR CPK 4 straipsnis. Autoįvykio Lenkijos Respublikoje sukėlimu kaltinamas Lietuvos Resp blikos pilietis yra sulaikomas Lietuvoje. reikalaudamos išduoti j< piliečius bei leisti jų veiksmus įvertinti pagal toje valstybėje galiojančius įst tymus. kad jo šalyje galio šios valstybės teisė. Imamas (musulmonų dvasininkas ir teisininkas). remdamasis islamo teise. Bausmę skyręs imamas bei jos vykdytojai prokurorui aii kiną. 33 straipsnio 2 dalis. Remdamiesi teisės aktų galiojitf teritorijoje taisyklėmis nurodykite. nutartis Nr. išnagrinėjęs X įstatymo atitiktį Konstitucijai. įgyvendina musulmonų bendruomenės paskirti atstova Skandinavijos šalies teisėsaugos institucijos iškelia baudžiamąją bylą dė nužudymo fakto. 2002 m. tačiau Konstitucinis Teismas nutarė atidėti savo oficia­ laus nutarimo paskelbimą. gyvenantis vienoje ii Skandinavijos šalių. nepažeidžiant Skandinavijo šalyje galiojančio teisėtumo principo. nuteisia musulmonę motei už santuokinės ištikimybės sulaužymą. 15.y. kad X įstatymo 5 straipsnio 2 dalis prieštarauja Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai. t. 16. nutarimu. sau­ sio 19 d. Prokuroras teigia. kuriuo pripažįstama. 1964 m. Pateikite geografinę ir teisinę Lietuvos teritorijos sampratas. kons­ tatavo.tiesiogiai vadovaujantis 2001 m. LR CPK 12 straipsnis. kad įstatymas ar jo dalis prieštarauji Konstitucijai? 14. griežtai laikantis teisės normų. Jai skirtą mirties bausmę . 3K-3-1005) 13. remdamiesi teisės aktų galiojirr bei ekstradicijos taisyklėmis. teisėsaugos institucijos. Pamėginkite išspręsti šią problemą.užme tymą akmenimis. Remdamiesi Konstitucinio Teismo 2005 m. Į Skandinavijos šalį kreipiasi tos islamo valstybės. kad baudžiamajai bylai iškelti nėra pagrindo. atsakykite: • Ar Konstitucinis Teismas gali atidėti savo oficialaus nutarimo paskel bimą? Kokiais atvejais? • Kokias pasekmes sukelia oficialiai paskelbtas Konstitucinio Teisme nutarimas. LAT 2003 gruodžio 3 d. nes procesas vyko pagi islamo teisę. LR CK įtvirtintomis sutarčių aiškinimo' taisyklėmis? Atsakymą pagrįskite (Teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalisj L AT statuto 1 straipsnio 3 dalis. kurios šalies teisme ir pagal kurios šąli įstatymus turėtų būti nagrinėjama ši byla? 54 . Konstitucinis Teismas. kuri< piliečiai yra kaltinamieji.

normas paaiškinkite teisės aktų galiojimo teritorijoje ir asmenims ypatumus. Kokios yra formalaus. pagal tekstų išdėstymo pobūdį bei pagal aprėpiamos medžiagos apimtį. net ir atlikdamas bausmę laisvės atėmimo įstai­ goje. dirbti teisinį darbą? Ar jis gali vėl tapti teisėju? 22. kad imunitetą turinčiam Seimo nariui A galėtų būti iškelta baudžia­ moji byla. turėjo būti gautas Seimo leidimas. Ar konsolidacijos būdu sukurtą aktą teisėkūros institucija tvirtina kaip savarankišką teisės normų išraiškos formą? Koks ankstesnių pavienių tos srities teisės aktų likimas? Nurodykite teisės aktų konsolidavimo Lietuvos Respublikoje atvejus. ir 9 ( l ) str. Pateikite teisės aktų sisteminimo sampratą bei išvardinkite teisės aktų siste­ minimo principus. Sis leidimas buvo gautas. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymu. Iškilo klausimas dėl šios situacijos atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 str. Seime buvo inicijuotas balsavimas dėl A Seimo nario mandato pa­ naikinimo. Išvardinkite ir apibūdinkite inkorporacijos rūšis pagal leidžiamų rinkinių ju­ ridinę galią. yra laikomas užsienio valstybės teritorija? 19 Kokie būtų Lietuvos Respublikos veiksmai. mandatas nebuvo panaikintas. techninio pobūdžio teisės normų aktų sisteminimo rūšys? Ar gali egzistuoti nesusisteminti teisės aktai? 23.toliau tebėra tautos išrinktas ir tam tikrą piliečių (jo rin­ kėjų) dalį atstovaujantis asmuo. pašalintas iš teisėjo pareigų apkaltos proceso tvarka. minėtas asmuo išliko Seimo nariu. Balsavimas baigėsi nesėkmingai. teis­ me Seimo narys pripažintas kaltu ir nuteistas laisvės atėmimo bausme. 18 Ar užsienio valstybės ambasados diplomatinis automobilis. tad iki kadencijos pabaigos. jei persona non grata paskelbtas diplomatinį imunitetą turintis asmuo neišvyktų iš Lietuvos Respublikos te­ ritorijos? 20 Tam. esantis Lietuvos Respublikoje. Atsižvelgdami į LR BK 9 str. Ar gali asmuo. Jam atliekant bausmę išaiškėjo. 55 . kad A tebėra Seimo narys. apibūdinkite teisėjo imuniteto panaikinimo tvarką bei tei­ sines pasekmes. Pakomentuokite šią situaciją. taigi . Pateikite oficialiosios bei neoficialiosios teisės aktų inkorporacijos pavyzdžių 4. 21. 2 daliai. Siekiant panaikinti šią koliziją.17 Remdamiesi LR BK II ir XII skyriaus normomis paaiškinkite baudžiamųjų įstatymų galiojimo taisykles. gauna Seimo nario atlyginimą.

sprendimu? . birželio 10 d. kuris paskelbtas žurnalistų etikos iri pektoriaus 2005 m. Kokiai iš teisės aktų sisteminimo rūšių priskirtumėte knygų leidyklos „Mūsų saulužė“ išleistą rinkinį „Darbo teisė“ kuriame yra Lietuvos Respublikoj Konstitucijos. Kokiai iš teisės aktų sisteminimo rūšių priskirtumėte Mykolo Romerio un versite to statutą? 28. balandžio 15 į įvykusiame visuotiniame žurnalistų ir leidėjų susirinkime priimtą Lietuvd žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą. Kokie požymiai būdingi kodifikacijai? 26. Lietuvos Respublil kos darbo kodekso. Kokiai iš teisės aktų sisteminimo rūšių priskirtumėte Teisinės informacijos| centro prie Teisingumo ministerijos išleistą „Etikos kodeksų rinkinį“? galima viena iš kodifikacijos rūšių laikyti Lietuvos advokatų etikos kodeU są? Ar galima viena iš kodifikacijos rūšių laikyti 2005 m. taip pat įstatymų lydimųjų teisės aktų nuostal tos? 27.25. Lietuvos RespublįJ kos valstybės tarnybos įstatymo. Lietuvoj Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjj interesų derinimo įstatymo.

Universiteto rektorius. . rem dam iesi teisėkūros teisę Lietuvos Respublikoje turinčių subjektų analize. Po balsavimo išaiškėjo. 5. Ar įstatymų iniciatyvos teisės neturintis subjektas gali pateikti jo paties pa­ rengtą įstatymo projektą Seimui? Jei taip. nesikreipdam as į notarą. du dėl kvorumo nebuvimo balsuoti atsisakė. viešoji įstaiga „Sekmadienio futbolo lyga“ Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas. Apibūdinkite teisinio sankcionavimo ir teisinio ratifikavimo santykį. Kas yra deleguota (įgaliota) teisėkūra? 6. išklausę pagrin­ dinio komiteto išvadą. . argu­ mentuotai atsakykite: • Seimo posėdyje dalyvaujantys penki Seimo nariai. visuomeninis judėjimas „Grąžinkime Lietuvą“ vienijantis 50 000 narių. paaiškinkite šio projekto svarsty­ mo ir priėmimo eigą. Teisėkūra 1 Ar teisės normos pripažinimas negaliojančia yra teisėkūra? Apibūdinkite teisėkūros subjektus. ar šie subjektai gali kurti teisės norm as: 2 .13. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konsti­ tucijos 68 . balsavo už įstatymo priėmimą. Ar tokia įstatymo priėmimo procedūra neprieštarauja Konstitucijai ir Seimo statutui? ar keistųsi padėtis. • testatorius. jei minėtieji Seimo nariai balsuotų dėl Konstituci­ nio įstatymo pataisų? 57 . Paaiškinkite teisėkūros viešumo principą.72 straipsniais bei Lietuvos Respublikos Seimo statutu. . . argum entuotai paaiškinkite. • • musulmonų bendruomenė. 3. Apibūdinkite teisėkūros principus. 4. Išvardinkite teisėkūros stadijas. žemdirbių profesinė sąjunga. tarptautinė korporacija „AIG“. Paaiškinkite teisėtumo principą kaip vieną iš teisėkūros principų. kad už įstatymo priėmimą pasisakė trys Seimo nariai.

tai kokia tvarka) Lietuvos Respublikos Prezidento vetuotas įstatymas vėl svarstomas ir priimtas Seime? Seimo Aplinkos apsaugos komitetas parengė X įstatymo 4. Ar gali būti (ir jei gali. Prezidentas nenurodė jokių teisinių motyvų. kad tai jau yra Respublikos Prezidento dekretas? • Ar visi Respublikos Prezidento dekretai patenka į Konstitucinio Teis­ mo kontrolės objektą? . turi remtis tik teisiniais argumentais ir motyvais.i nimą pagrindė ekonominiais motyvais. Šiuo dekretu pilietybė buvo suteikta R. nutarimu. Respublikos Prezidentas išleido dekretą “Dėl Lietuvos Respublikos pilie­ tybės suteikimo išimties tvarka”. tačiau įstatymo grąži. nutarimu. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas grąžino Seimui pakartotinai svarstyti įsta­ tymą X. ar gali remtis bet kokiais motyvais? • Kokiais būdais Respublikos Prezidentas dalyvauja įstatymų leidyboje? 10. 6 straipsnių pa­ pildymo ir pakeitimo įstatymo projektą ir pateikė jį svarstyti Seimui. 8. Remda­ miesi Konstitucinio Teismo 2005 m.J. atsakykite: • Ar motyvuotai pakartotinai grąžinti Seimui svarstyti įstatymo projektą yra Respublikos Prezidento konstitucinė teisė ar pareiga? • Ar Prezidentas. tačiau šis dekretas nebuvo kontrasignuotas vidaus reikalų ministro. papildymai gali būti laikomi įstatymų leidybos iniciatyvos teise? 9. 5. nutarimu. atsakykite: • Ar visiems Respublikos Prezidento dekretams yra reikalinga Ministro Pirmininko ar atitinkamos srities ministro kontrasignacija? • Kam tenka atsakomybė už tokį dekretą? • Nuo kurio momento laikoma.• ar Lietuvos Respublikos Prezidentas turi teisę vetuoti šį įstatymą? • ar minėtieji Lietuvos Respublikos Seimo nariai gali įveikti šį Preziden­ to veto? 7. vasario 22 d. sausio 19 d. Remdamiesi Konstitucinio Teismo 2008 m. atsakykite: • Kas laikoma Seimo nario įstatymų leidybos iniciatyvos teise? • Ar Seimas turi pareigą svarstyti tokį įstatymų projektą? • Ar Seimo nario/Seimo narių teikiami įstatymų pakeitimai. motyvuotai grąžindamas Seimui pakartotinai svarstyti įstatymo projektą.. Remda­ miesi Konstitucinio Teismo 2003 m.

12. Atskleiskite peticijos teisės esmę (žr. kad Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas parengtas origi­ naliosios teisėkūros būdu? 14. Pamėginkite įveikti Prezidento veto šiam įstatymui. apibū­ dinkite jo svarstymo ir priėmimo.). kad Europos Sąjungos valstybė narė netaiko kurio nors Europos Sąjungos teisės akto ir dėl to nesilaiko teisinių įsipareigojimų? 18. Pasirinkę vieną iš įstatymų iniciatyvos teisę turinčių subjektų. Palyginkite Europos Parlamento ir Lietuvos Parlamento funkcijas. Kuo peticijos teisė skiriasi nuo įstatymų iniciatyvos teisės? 16. paren­ kite įstatymo projektą. 59 . 15. 13. Rengiant Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (įsigaliojo 2001 m. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. inicijuokite jo pateikimą Seimui. Kokios Europos Sąjungos institucijos atsakingos už tinkamo Europos Sąjun­ gos teisės taikymo visose valstybėse narėse užtikrinimą? Kokių priemonių šios institucijos gali imtis nustačiusios. nutarimą). sausio 26 d. Remdamiesi Lietuvos Respubli­ kos Konstitucija bei Lietuvos Respublikos Seimo statuto V dalimi.11 Individualiai arba grupėmis. Palyginkite įstatymų leidybą su kitomis teisėkūros procedūromis. Ar dėl to galima teigti. įgalioji­ mus bei jų vykdomas teisėkūros procedūras. taip pat pasirašymo ir paskelbimo tvarką. liepos 1 d. Kokios pagrindinės institucijos dalyvauja Europos Sąjungos teisėkūroje? Kokios yra Europos Sąjungos sprendimų priėmimo taisyklės ir procedū­ ros? 17. dalis jo normų perkelta iš UNIDROIT principų rinkinio. laikydamiesi visų teisėkūros procedūrų.

pateikiamų juridinių asmenų reorganizavimo būdų apibrėžimus. Kokie reikalavimai keliami terminams. kokiomis skirtingomis prasmėmis gali būti vartojamos sąvokos „šalys“. „terminas“ „kompetencija“. „sekimo teisė“. 7. „įstatymas“. 2. „sando­ ris“ ir „sutartis“ „sandorio negaliojimas“ ir „sandorio nutraukimas“. „įsitikinimas“ „patikėjimas“ „vaisiai“. kuo skiriasi sąvokos „sankcija“ ir „sankcionavimas“. 3. Remdameisi teisėkūros juridinės technikos taisyklėmis. Pateikite specialiųjų neteisinių terminų. 10. „prokuroras“ ir „prokuristas“. „niekinis sandoris“ ir „nuginčija­ mas sandoris“. Teisėkūros juridinė technika 1. 9. Apibūdinkite. „šaukimas“.14. 8. 6. „užstatas“ i ir „užstatymo teisė“.“ 4. Lietuvos Respublikos baudžiamajame bei civiliniame kodeksuose suraskite j po penkis specialiuosius teisinius terminus. „ieškinio atsisakymas“ ir „ieškinio atsiėmimas“. Įvardinkite bendrųjų teisinių. kaip užkirsti kelią šiam poveikiui ar jį riboti. Įvertinkite šią įstatymo nuostatą teisėkūros juridinės technikos požiūriu: . rengimo procesas. Kokie keturi reikalavimai teisės aktams yra nustatyti Lietuvos Respublikos | įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatyme? Kokių rūšių terminai vartojami formuluojant teisės normas? Paaiškinkite. „taria­ mas sandoris“ ir „apsimestinis sandoris“. juos. įvertinkite LR CK 2.97 str. vartojamiems formuluojant teisėsi normas? Kuo skiriasi terminų vienareikšmiškumo ir terminijos vienovės reikalavimai? Paaiškinkite.visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių galimo ar esamo poveikio visuomenės sveikatai nustatymo bei išvadų ir pasiūlymų. 5. pavyz­ džių. Pateikite daugiau nevienareikšmių sąvokų naudojimo teisėje pavyzdžių. naudojamų teisės aktuose. specialiųjų teisinių ir specialiųjų neteisi­ mų terminų skirtumus. „Visuomenės sveikatos ekspertizė . Savarankiškai pasirinkite teisės aktą bei nurodykite jo išorinius rekvizitus.

Nr. 16.b. Nr.Kitova ir kt. nutartis Nr. kad negavo teismo siųstų procesinių dokumentų. 3K-3-113/2004). didelę dalį įmonės turto perdavė kitai įmonei. nutartis byloje UAB “Eura” v R S. motyvuodamas tuo.) bei nesąžiningumo prezumpcija (LR CK 6.solidarioji skolininkų pareiga . Nurodykite teisėtumo prezumpcijos turinį. c. Nepaisydamas to. prašydamas panaikinti jam nepalankų spren­ dimą dėl išlaikymo priteisimo. paanalizuokite teismų prakti­ kos pavyzdžių (LAT 2000 m. atsakovas teigė.b. LAT 2006 m. 3K3-420/2006).67 str. 18. Remdamiesi LR CK 6. įmonei pradėjus bankro­ to procedūrą.b. sausio 11d. lapkričio 6 d. bylos Nr.. 15. Remdamiesi LR CK bei LAT praktika (2006 m.gali būti preziumuojama? Atsakymą pagrįskite LR CK 6.67 str. Nr 3K-P-382). suformuluota nesąžiningumo prezumpcija. bylos Nr.26 str. LAT 2001 m. nutartis c. 3K-3-1096/2000..b.42). ką reiškia civilinėje teisėje sąžiningumo prezumpcija (LR CK 4. LAT 2004 m.1 1 Įm onės savininkas A. kurios penkiasdešimt procentų akcijų priklau­ so jo sūnui B. Apibrėžkite. 3K-3-17/2006). Atsakovas A kreipėsi į teismą. Atsakovas A buvo informuotas. gegužės 27 d. UAB „Cetarium“. kad iš tikrųjų jis dokumentų 61 . v T. Nr.). procesiniai dokumentai buvo įteikti teismo paskirtam uratoriui. 3K-3-898/2002. birželio 21d.67 str.lapkričio 15 d. Ar ikisutartinio dokumento pasirašymas gali būti vertinamas kaip prezump­ cija sudaryti sutartį ir jo nevykdymas yra pagrindas taikyti teisinę atsakomy­ bę? Pagrįsdami atsakymą remkitės LAT praktika (LAT 2006 m.S. Ž. Atsakymą pa­ pildykite pavyzdžiais is teismų praktikos (LAT nutartis byloje A. nutartis c. kat. nutartis byloje VĮ Valsty­ bės turto fondas v. Nr 3K-3-722/02. ir LAT praktika (LAT 2002 m.S.6 str. kad remian­ tis LR CPK 129 str. vadovaudamiesi CK 6. argumentuotai įvertinkite įmonės savininko A bei jo sūnaus B veiksmus ir galimybę tenkinti kreditorių interesus. nutartis c. Atskleiskite nesąžiningumo prezumpcijos turinį. vasario 18 d. 13. 17. spalio 30 d. kilus bankroto grėsm ei bei siekdam as išvengti galim o įmonės turto perdavimo kreditorių interesams tenkinti. atskleiskite solidariosios skolininkų pareigos prezumpcijos turinį. 14. ar atsiradusi prievolė . 12 Jei žala padaryta kelių asmenų veiksmais.Kitova v A. 3K-7-874.

kad LR CPK 155 str. kad teismo sprendimu. nes remian-J tis LR CPK 129 str. kadi atsakovas gavo dokumentus. o visą turtą paveldėjusi sutuoktinė sudarė naują santuoką] A reikalauja. Ar galima teigti. Prieš 10 metų dingęs be žinios labdaringos kelionės į Afriką metu. 3 d.14 str. Taip pat.50 str. jo san­ tuoka baigėsi.. remiantis LR CK 2. A grįž-l ta namo. Remdamiesi LR CK normomis. 4.31 str. Ar galima sutikti su teismo teiginiu. „procesiniai dokumentai yra laikomi įteiktais šaliai! nuo jų įteikimo kuratoriui dienos“. kad neteisingas teismo sprendimas būtų panaikintas. ar A reikalavimai tud būti įvykdyti? Ar galima teigti.negavo ir todėl negalėjo dalyvauti teismo procese bei tinkamai ginti savoj teisių. remiantis LR CK 4. Išaiškėja. 2 ir 3 p. Tai turi būti laikoma pagrindu teismui panaikinti priimtą sprendimą I Teismas išaiškino.. kaip vieninteliam teisėtam sa-| vininkui. o jo turtas grąžintas jam. naujoji ji santuoka anuliuota. priešl 5 metus jis paskelbtas mirusiu. kad procesinius dokumentus atsakovas gavo. kad antraeilių daiktų priskyrimas prie pagrindinių daiktų i jų laikymas vienu daiktu.13. atsakykite. laikant šį teiginį viena iš teisinių fikcijų? 19. yra teisinė fikcija? I .. kad asmens paskelbimas mirusiu bei šį faktd sekantys įvykiai yra teisinės fikcijos taikymo pavyzdžiai? 20. normose suformuluotos teisi«! nės fikcijos? 21. remiantis LR CK 3. Ar galima teigti.

. Ar nerašytinis aktas gali būti laikomas teisės taikymo aktu? Kokios nuostatos išdėstomos aprašomojoje (nustatomojoje) ir motyvuoja­ mojoje (konstatuojamojoje) teisės taikymo akto dalyse? Pateikite teisės taikymo aktų pavyzdžių. 5. 9. atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“)? 6. Po asmens A mirties jo sūnus B kreipėsi į atitinkamą įstaigą dėl A turto paveldėjimo. 3K-3-113/2004. tačiau jam buvo paaiškinta. birželio 3 d. Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindines teisės taikymo stadijas. kad A įsigytas nekilnojamas turtas neregistruotas ir dėl to negali būti paveldėtas. Nr. kokias teisės normas pažeidė atsakovas? Ar pateikiantis kasacinį skundą asmuo turi žinoti konkrečių teisės normų turinį? Remdamiesi LR CK I knygos VIII skyriaus normomis. kuriuos kontroliuoja tie pa­ tys asmenys. Ar gali taikyti teisę privatus asmuo? 8. 63 . ar tai gali būi vertinama kaip nesąžiningumas pagal LR CK 6. besikreipiantis į teismą dėl jo teisių pažeidimo. spalio 30 d. (LAT 2002 m. vasario 18 d. 7. LAT 2004 m. išsiaiškinkite teisinės re­ gistracijos reikšmę subjektinių teisių įgyvendinimui. Paaiškinkite. Lietuvos Respublikos Kons­ titucinio Teismo 2008m. 3K-3-710/02)? Ar galima iš sąžiningo įgijėjo išreikalauti daiktą. nutarimas „Dėl LR CK 4.96 straipsnio 2 d. pri­ valo žinoti. nutartis byloje UAB “Litimpex bankas” v UAB „Pajūrio paslaptys”.Teisės įgyvendinimas 1 2 Kokias žinotes teisės įgyvendinimo rūšis (formas)? Paaiškinkite šių formų santykį su teisinio reguliavimo būdais. Remdamiesi nurodyto LR CK skyriaus normomis. nutartis c.b. tačiau jo neįregistravo LR CK IV kny­ gos XV skyriuje nustatyta tvarka. apibūdinkite civili­ nių teisių įgyvendinimo pagrindinius bruožus.96 str. ar asmuo. Nr. jei savininkas prarado jo val­ dymą dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo (LR CK 4. 3 4.67 str. Kai sandoris sudaromas tarp juridinių asmenų. Asmuo A įsigijo nekilnojamą turtą.

19. todėl objektyJ viai negali sumokėti nurodytų mokesčių. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. t. Antstoliai. Ar Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taiko teisę. Nurodykite. ar ją kuria? Atsl kydami į šį klausimą. kad minėtas pilietis 5 metus yra bedarbis. nutarimu. remdamasis tik Lietuvos Respublikos administracinių teisėsi pažeidimų kodeksu. neiš-j leisti įsakymo dėl studento priėmimo į studijas. Ar teisėjo sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą yra teisės taikymo aktas?! Remdamiesi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 212-2151 str.12. 15. gruodžio 13 d.y. paaiškinkite: 64 . Pilietis pateikia pažymas iš darbi biržos. Vis dėlto antstoliai įvykdo teismo vykdomajame raštd nurodytą įpareigojimą. Ar Universiteto rektorius turi teisę nepriimti teisės taikymo akto. nepriimdamas teisės taikymo akto? 21. koV 28 d. iškeldinto piliečio bei teismi veiksmus teisės taikymo požiūriu. 24. Apibūdinkite teisės taikymo ir teisėkūros procesų skirtumus. Apibūdinkite teisės spragos ir teisės analogijos santykį. Palyginkite teisės taikymo aktus ir kitus teisės įgyvendinimo aktus. 23. kad jis negali įsidarbinti d i objektyvių priežasčių. Ar kelių policijos pareigūnas turi teisę patraukti asmenį administracinei] atsakomybėn. Įvertinkite antstolių. nutari mą). Atvykę į iškeldi-J nimo vietą sužino. šiam įvykdžius visus priė-l mimo į Universitetą taisyklėse nurodytus reikalavimus? 20. o tada apibūdinkite teisės spragos reiškinį.. kuo teisės taikymo aktas skiriasi nuo teisės norminio akto. 13. Kuo įstatymo analogija skiriasi nuo teisės analogijos? 16. 22. argumentuotai pagrįskite atsakymą. atkreipkite dėmesį. 14. Kokia teisės taikymo principų paskirtis? 18. 17. remdamiesi teismo išduotu vykdomuoju raštu. sveikatos priežiūros įstaigos. Pateikite pavyzdžių. Paaiškinkite teisės sistemos bruožus šios sistemos atvirumo ir uždarumo as-| pektu. privalo iškeldinti iš buto 3 metus komunalinių mokesčių nemokantį pilietį. įrodančias. kad Konstitucija neturi spragų (Ž Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m.

taip pat kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. bei 2003 m. 2009. 7 (17). nutarimais. sausio 19 d. taikė jau nebegaliojančius įstatymą X bei Žemės ūkio ministro įsakymą Y. tačiau teismui kilo abejonė dėl X įstatymo bei Žemės ūkio ministro įsakymo Y konstitucingumo. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitu­ cinio Teismo 2003 m. 10-17) atsakykite: • Ar Konstitucinis Teismas/Lietuvos vyriausiasis administracinis teis­ mas tiria nebegaliojančių teisės aktų atitiktį Konstitucijai? • Ar nagrinėti tokį kreipimąsi yra Konstitucinio Teismo/ Lietuvos vy­ riausiojo administracinio teismo teisė ar pareiga? 65 . birželio 10 d. Ma­ rijampolės rajono apylinkės teismas sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą. I444-2/2009 (Lietuvos vyriausiojo admi­ nistracinio teismo biuletenis „Administracinė jurisprudencija“ Nr. prašydamas ištirti Y įsakymo konstitucingumą.Kokiais atvejais Konstitucinis Teismas gali peržiūrėti savo oficialiai pa­ skelbtą nutarimą? Kokiais atvejais gali būti koreguojama oficiali konstitucinė doktrina? Kieno iniciatyva gali būti peržiūrėtas Konstitucinio Teismo baigiama­ sis aktas? Ar įstatyminio reguliavimo pasikeitimas yra pakankamas pagrindas Konstituciniam Teismui peržiūrėti savo baigiamuosius aktus? 5 Marijampolės rajono apylinkės teismas. spręsdamas bylą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo. kovo 24 d. nu­ tartimi administracinėje byloje Nr. p. prašydamas ištirti X įstatymo konstitucingumą. taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m.

3. 4. 9. nutarimu. 66 . Valstybinio socialinio draudimo vald) ba v UAB “Rina” Nr. jį papildai tis metodas? Atsakymą pagrįskite (LAT 2008m. nutartis c. nutart Nr. vadi vaujantis tik gramatiniu jos tekstu? Pasiremkite LAT jurisprudencija (LA 1998 m. Ar įmanoma visiškai sureglamentuoti teisės aiškinimą? Kodėl? Koks teisės aiškinimo aktų santykis su teisės norminiais aktais? Apibūdinkite dažniausiai taikomus teisės aiškinimo būdus (metodus). N 3K-3-406/2000 AB “Turto bankas” v UAB “Vaidluvė”). Ar teisės teorijoje žinomus teisės aiškinimo metodus taiko teismai? Pagrįs kitę atsakymą. Apibūdinkite teisės aiškinimo sąvoką. Remdamiesi lingvistiniu metodu. nominalų teisingumą? Pagrįski atsakymą. Nurodykite.16. Kuo skiriasi teisės aiškinimą ir teisės argumentavimas? 2. 34-3-21/1998. kovo 22 d. Teisės aiškinimas 1. paaiškinkite šią normą: LR CK 6. gegužės 23 d. Ofertos pabaiga Oferta netenka galios.b. nutartis c. 5. gali vykdyti formalų. Balandžio 3 d. remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 i sausio 21d. nutartis c. ar tai kitas. Kokias žinote teisės aiškinimo taisykles? Ar galima aiškinti sutartį. aiškindami teisę ir vy dydami teisingumą.170 str. Pateikite teisės aiškinimo priežastis. nutarimu. kai teisės norma aiškinama ats žvelgiant į įstatymų leidėjo ketinimus ir aptariamos normos tikslus? Pateik te pavyzdžių (LAT 2006 m. 2000m. 11. remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teism 1999 m. 3K-3-194/2006). balandžio 15 d. 7. stadijas. kai atsisakymą ją akceptuoti gauna oferent arba per nustatytą terminą negauna atsakymo. Nr. lapkričio 9 d. 6. 10.b.b. ką reiškia subjektyvus teisinio teksto aiškinimo metodas Ar tai tapatu lingvistiniam aiškinimo metodui. 8.3K-3-291/2008). Ar pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teismai. Koks teisės aiškinimo būdas naudojamas.

tikėji­ mo ir sąžinės laisvė nevaržoma“ bei Lietuvos Respublikos lygių galimybių J atymo 1 straipsniu.30 str. Atkreipkite dėmesį į tai. kaip nurodyta minima­ me straipsnyje. ją suprantant ir kaip baudžiamąjį nusižengimą. normą.12 Į kokias rūšis skirstomas teisės aiškinimas pagal teisės aiškinimo subjektą? *Ar jūs esate teisės normų aiškinimo subjektas? 13 Ar advokato atliekamas bylos aplinkybių aptarimas su teisinio išsilavinimo neturinčiu klientu gali būti vadinamas teisės aiškinimu? 14 Ar galimas plečiamasis teisės aiškinimas civilinėje teisėje? Kokiose teisės ša­ kose šis teisės aiškinimo būdas yra draudžiamas ir kodėl? 15 Argumentuotai paaiškinkite. naujasis Lietuvos Respublikos pilietis 67 . kad „minties..y. normoje vartojama sąvoka „nusikaltimas“ turėtų būti aiškinama plečiamai . įtvirtinančiu.30 str. įsigaliojo vėliau nei minimas LR CK straipsnis. Atsakovas B nepaneigė filmavimo fakto. Išspręskite užduotį: Irano Islamo Respublikos pilietis tampa Lietuvos Res­ publikos piliečiu ir tuo pačiu netenka buvusios pilietybės. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. kuria­ me numatyta nauja nusikalstamų veikų rūšis . jas taikant ir filmavimo atvejams? 17. Taip pat išsiaiškinkite. reikalavimų jis nepažeidė. kad LR CK 2. Argumentuotai paaiškinkite.22 str. 1p. nes ieškovą A filmavo. Remdamiesi minimo straipsnio analize. kad testatorius buvo neįgalus. tokiu būdu pa­ žeisdamas LR CK 2.22 str. kad LR BK. normos gali būti aiškinamos plečiamai. normos reikalavimus.y. 26 str. normos reikalavimą asmeninį testamentą surašyti ranka. kad jis buvo surašytas pažeidžiant LR CK 5. 1 p. prašydamas įpareigoti atsakovą B atyginti žalą už tai. ar LR CK 6. 2 p. ar ple­ čiamasis aiškinimas galimas baudžiamojoje teisėje? 16. argumentuotai paaiškinkite. nustatančiu.250 str. Pilietis A kreipėsi į teismą su ieškiniu.22 str. kuriame įtvirtintas siekis uždrausti bet kokią tiesio8 ? ir netiesioginę diskriminaciją. Ieškinį A grindė faktu. kad „šeima yra vi­ suomenės ir valstybės pagrindas“. taip pažeisdamas imperatyvios LR CK 5. reikalaudamas nuginčyti testamentą dėl to. tačiau savo atsiliepime į ieškinį nurodė. kad šis be A sutikimo nufilmavo jį privačioje erdvėje ir medžiagą išplatino internetinių vaizdo priemonių pagalba. t. ar LR CK 2.baudžiamasis nusižengimas.t. Ieškovas A kreipėsi į teismą. nevaldė rankų ir todėl testamentą surašė su koja. ar ieškovas A yra tei­ sus ir šios LR CK normos negali būti aiškinamos plečiamai? 18. o ne fotografavo.

arba arešt] arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. kas vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigd nuo alkoholio. d| kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nl kentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos. Tas. kad iš Irano į Lietuvos Respubliką būtų leista atvykti jo nepiU namečiams vaikams. Nurodykite. Jų santykius naujasis Lietuvos Respublikos pilietis reikalauja laikyt] šeimos teisiniais santykiais. Tas. jeigu dėl to įvyko eismo įvykis. dėl kurio buvo nesunkiai sd trikdyta kito žmogaus sveikata. baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių meti 68 . narkotinių. kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė keli eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykld jeigu dėl to įvyko eismo įvykis. 4. baudžiamas teisės dirbti tam tikrą dari arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda. arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. art areštu. narkotinių. būti! na tiksliai išaiškinti: LR BK 281 str. Tas.. baudžian bauda arba areštu. Kokio pobūdžio LR CK normų aiškinimas (jo rūšis) yra išreikštas leidykloj „Justitia“ išleistame Civilinio kodekso komentare? 20. esančias LR BK 281 str. dėl kurio buvo sunkiai sutrikdy kito žmogaus sveikata. psichotropinių ar kitų psichiką veikia čių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto pril monės eksploatavimo taisykles.pareikalauja. jeigu dėl to įvyko eismo įvykis. Kelių transporto eismo saugumo ar transportd priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas 1. kas padarė šio straipsnio 3 dalyje numatytą veiką būdamas * svaigęs nuo alkoholio. baudžiamas teisės dirbti tam tik darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda. su kuriomis jis teisėta susituokė pagal Irano Islamo Respublikos įstatymus dar būdamas Irano pįJ liečiu. 2. 3. kokias nevienareikšmes sąvokas. kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė keli» eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisj klės. o taip pat abiems jo žmonoms. Kokį atsakymą pateiktumėte minėtam piliečiui vadovaudamasis nurodytais įstatymais bei šeimos teisės normomis? 19. Tas. arba laisvės atėmimu iki trejų metų. psichotropinių ar kitų psicb veikiančių medžiagų.

2. baudžiamas laisvės atėmimu nuo tre­ jų iki dešimties metų. kai jose numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo. Ar teismai turi konstitucinę pareigą nacionalinę teisę aiškinti suderintai su ES teise? Nurodykite ES teisės viršenybės principo turinį (LAT 2008 m. 6. L AT Senato nutarimas). kad asm uo yra apsvaigęs nuo alkoholio. 1. Asmuo atsako pagal šio straipsnio 1-6 dalis tik tais atvejais. traktoriai. 7. kai jo kraujyje yra 0. bau­ džiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. gruodžio 21d. kas padarė šio straipsnio 5 dalyje numatytą veiką būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Šiame straipsnyje nurodytos kelių transporto priemonės yra visų rūšių automobiliai.5 Tas. Laikom a. san­ tykį su tų pačių aktų taikymu užsienio teismų praktikoje (2000 m. troleibu­ sai. psichotropinių ar kitų psi­ chiką veikiančių medžiagų. kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisy­ kles. 9. dėl kurio žuvo žmogus. Nurodykite tarptautinių teisės aktų taikymo bei aiškinimo ypatumus.4 prom ilės ir daugiau alkoholio. 8. nutartis Nr. motociklai ir kitos mechaninės transporto priemonės. narkotinių. Tas. sausio 7 d. kitos savaeigės mašinos. 69 .: 3K-3-91/2008). jeigu dėl to įvyko eismo įvykis.

ap budinkite galimybę šiuo atveju atsirasti paveldėjimo teisiniams santykiai (taip pat žr. 70 .1 str. myniniai santykiai yra teisiniai santykiai? Ar apsikeitimas vestuviniais žiej dais yra teisinis faktas? Pasiremkite LR CK III knygos normomis.13 str. 4 d. Teisiniai santykiai 1. Ar teisinis santykis visuomet atsiranda teisės normos pagrindu? Kokioi prielaidos yra būtinos. pažeidimo būdus. ats rasti nėra pagrindo... B teigė nežinojęs apie būtinybę registruoti santuoką p < gal LR CK normas. LAT 2006 m. 5. kad pagal LR CK normas A ir B nėra laikomi sutuoktiniai todėl ir paveldėjimo teisiniams santykiams. ar ji įregistravimas teisiniame dokumente (pvz. norma „vali tybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją“. tačiau santuokos neregistravo civilinės metrikacijos įstaigoje pagal L1 CK 3. Tačiau šioje institucijoje j buvo paaiškinta. kad atsirastų teisinis santykis? Ar draugystės ir šeį. nes vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos jai suteikta teise.b. nustatytą tvarką. B kreipėsi į atitinkamą instituciją dė A turto paveldėjimo.13 str. A mirus. Remdamiesi nurodytomis normomis.gali tapti teisiniu faktu. rūšys ir teisinė reikšmė? Ar potvynis ir gaisras yra teisiniai faktai? 2. B kreipėsi į instituciją.tai tik teisinio fakto patvirtinimas? Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. Kas yra juridiniai (teisės) faktai? Kur jie nurodomi.. remdamasis LR CK 5.žemės drebėji mas . apibrėžkite prievolę kaip teisinį santykį. remiantis LR CK 5. Išsamiam atsakymui naudol 4. išdėstomi? Kokios j’ 3. teisės taikymo akte)? Gal doku mentas . 6. prašydamas į tai atsižvelgti ir sudary galimybę jam paveldėti A turtą. t. Ar teisės normų nesilaikymas yra teisinis santykis? Remdamiesi LR CK 6. nutartį c.y. žmonių tarpusavio santykių atsiradimd pasikeitimo ar pasibaigimo prielaida? Ar teisiniu faktu yra pats įvykis. 3K-3-305/2006). nur dydami jo atsiradimo pagrindus. A ir B susituokė bažn] čioje. 7.17. Kokiu būdu nuo žmogaus valios nepriklausantis įvykis .304 str. Kuo teisnumas skiriasi nuo veiksnumo? Nurodykite fizinio ir juridinio a mens teisnumo skirtumus. turinį bei struktūrą.

Ar asmuo. Remdamiesi LR CK 4. nutartis a.171 str. matantis kaip vyksta vagystė prekybos centre. teisės aktais bei teismų praktika (2002 m. sausio 19 d.par­ davimo sutarčių turinį. Nr A-335/2008). Remdamiesi LR CK 6. kas yra šio santykio objektas? 15. ir jam atsakančio Lie­ tuvos Respublikos piliečio vyksta teisinis santykis? teisinio santykio subjektas? 11 R em dam iesi LR CK 4.198 str. apibūdinkite hipotekos teisinio santykio objektus.• 27 moksline literatūra. remdamiesi teisinės valstybės principu (VAT 2008m. Ar neturintis teisnumo asmuo gali įgyti subjektines teises? 9 Ar tarp užsieniečio.b. nurodykite įkeitim o teisinio santykio subjektus. atliekantis praktiką bei stebintis teismo posėdį. 10. 3K3-38/2005)? 19. Ar apsilankymas kirpykloje yra teisinis santykis? Jei taip. Kuo absoliutūs teisiniai santykiai skiriasi nuo santykinių teisinių santykių? 18. liepos 25 d. g. Ar gali būti taikoma teisinė atsakomybė už jo pažeidimą. Nr. neatsiradus sutarti­ niams teisiniams santykiams (LAT 2005 m.. klausiančio kelio Vilniaus gatvėje. apibūdinkite vartojimo pirkimo . 16.b. yra baudžiamojo 71 .350 . Ar žmogus gali būti teisinių santykių objektu? 14.. Nr. 3K-3-1398/2002). Atskleiskite teisinių santykių stabilumo tikslą bei esmę.b. 12 Ar teisės studentas. 17. Atskleiskite sąžiningumo principo turinį ikisutartinių santykių požiūriu. yra šio civilinio procesinio teisimo santy­ kio dalyvis? 13.370 str. lapkričio ¿n u tartis c.nutartis c. kuriame nagrinėjama civilinė teisinė byla..

6.už žmogaus sužalojimą nuteisiamas bulius. Ar asmens įžeidimas yra teisės pažeidimas? Pasiremkite L R B K specialiosid dalies normų analize. jei A pristatytų įrangą tik birželio 15 d. nes B svarbi skubus pristatymas. Ar asmens kūno sužalojimas bokso ringe yra teisės pažeidimas? Atsakyti pagrįskite. remdamiesi UNIDROIT principų rinkinyje pateik . Ar galėtų B nutraukti sutartį su A. jei įranga būtų pristatyta gegužės 16d. A susitarė su B. 5. Įvertinkite situaciją. LR CKbenj drųjų dalių normas.. mo bylos pavyzdžio analize (UNIDROIT 7. ta■ pat . Teisės pažeidimas i. remdamasis LR CK 6. Kokie yra objektyvieji ir subjektyvieji teisėto elgesio požymiai? Kokį teisėj pažeidimą įvykdo trylikos metų asmuo. A įl pareigoj o pristatyti B standartinę programinę įrangą iki gegužės 15 d.): gegužės 1 d. kad tai didelės vertės meno kūrinys. nurod jam. Ar B gali atsisakyti priimti siuntą. pagrįskite atsakymą. Įvertinkite šiuos atvejus remdamiesi teisės pažeidimo sudėties elementų analize. nes pagal teisinius papročius ir protingumo principą netinkamai įvykdė sutartį? Meno kūrinių kolekcionierius A parduoda paveikslą pirkėjui B. dėl įvykdyto pažeidimo būdavo apkaltinamas ir išplakamas vanduo. jeigu dešimties metų moksleivis pra kiauja mokykloje narkotinėmis medžiagomis? Išnagrinėję LR ATPK ir L | BK bendrųjų dalių normas.1 (2b) str.3.18 .? Gruodžio 1 d. Senovės valstybių jurisprudencijoje yra žinomi atvejai. LRBK . A eglutes pristatė saul 15 d. EI 72 4. kad buvo padaru teisės pažeidimas. pagrįskite atsakymą. pakviesdamas ekspertą. 3. kai nuskendus žmd gui. atėmęs iš kito tokio paties amžiau asmens jam priklausantį daiktą? Išnagrinėję LR ATPK. remdamasis tuo.217 į norma dėl esminio sutarties pažeidimo. to4 nusprendžia įsigyto paveikslo vertę patikrinti.? J keistųsi situacija. B nėra meno kūrinių žinovas. kad jam pristatys kalėdinių eglučių siun Sutartyje pristatymo terminas nebuvo nurodytas. Ar galima kvalifikuoti teisės pažeidimą.

ėjimas per gatvę ne pėsčiųjų perėja arba degant geltonam švieso­ foro signalui. kvalifikuokite B veiksmus. kokią įtaką nusikalstamumui turi smulkūs teisės pa­ žeidimai . Ar. Ar gali B teigti. kad. A pateikia B pasirašytą skolos raštelį dėl 10 000 litų pasiskolinimo bei nurodo.pertas nurodo. nežymus vėlavimas į darbą ir pan.. tačiau praėjo jau 3 mėnesiai. kad B būtų nuteistas už sukčiavimą dėl to. kad negrąžino jam didelės pinigų sumos. reikalaudamas. kad tai nėra didelės vertės meno kūrinys ir todėl B sumokėta pinigų suma yra ženkliai per didelė. o skola iki šiol negrąžinta.? 73 . Remdamiesi LR BK 182 str. siekiant pagerinti pažeidimų išaiškinimą bei prevencinį darbą. buvo įvykdytas teisės pažeidimas ir tuo pagrindu atsisakyti sutarties. būtų veiksminga padidinti dvigubai teisėsaugos pareigūnų skaičių? Pamėginkite atsakyti. nes žadėjo pinigus grąžinti po mėnesio.228 norma „Esminė šalių nelygybė“. kad B jį apgavo. reikalaudamas grąžinti už paveikslą sumo­ kėtus pinigus? A kreipiasi į teismą. remiantis LR CK 6.

kokia žala padaryta kavinei bei kas remontuos vandens apgadintas patai pas. 4. kad teismo proceso metu buvo teisingai pritaikytos materialinį teisės normos. kad A neteisėtai rei kalauja negautų pajamų atlyginimo. neužtikrini kaltinamojo teisė į gynybą? 2. Teisinė atsakomybė 1. tačiau buvo nesilaikyta procesinių normų. nes galėjo pats suremontuoti patalpa ir tęsti kavinės veiklą. jei ko­ mandos administracija už praleidžiamas rungtynes atsisako žaidėjui mokėti pagal darbo sutartį nustatytą atlyginimą? Ar asmens pripažinimas psichiškai nesveiku yra sankcija? Ar priverčiamųjų medicininių priemonių skyrimas yra teisinės atsakomybės rūšis? ■ Ar galima juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė? A nuomojamas kavinės patalpas užlieja virš jos esančios įstaigos patalpose sugedusio vandentiekio vanduo. . kokia teisės norma remiasi ši federacija? Ar gali būti vykdomas baudžiamasis persekiojimas prieš asmenį. A prašo teismo įpareigoti B atlyginti padarytą žalą bei ik kavinės veiklos atnaujinimo negautas pajamas.19. 7. pvz. Išspęskite teisinės atsakomybės klausimą šioje byloji remdamiesi LR CK XXII skyriaus normomis. 3. B teigia. 6. jeigu jo veiksmai neatitinka baudžiamajame įstatyme įtvirtintos konkrečios nusikalJ timo sudėties? Ar raudonos kortelės parodymas futbolo žaidėjui ir uždraudimas dalyvauti kitose rungtynėse yra teisinė nuobauda? Ar keičiasi teisinė situacija. Ar gali būti laikomas pagrindu panaikinti apkaltinamąjį teismo nuospren dį faktas. A nesutaria su įstaigos direktoriumi B dė to. Kokiu atveju moralės normų nesilaikymas sukelia teisines pasekmes? Ar Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodekso nuostatų pažeidimas galėtų būti laikomas teisinės atsakomybės pagrindu? Ar priskirtina kuriai nors teisinės atsakomybės rūšiai Krepšinio federacijos paskirta piniginė bauda profesionaliam sportininkui už nesportinį elgesį? Jei taip. 8. 5. Dėl užtrukusio teisinio ginčo kavinė ilgą laiko tarpą neveikia ir dėl te negauna pajamų.

jūsų manymu. konkretūs veiksmai. gegužės 11 d. Teismas. turėjo atsižvelgti j tai. xt 75 . gali išvengti konstitucinės atsakomybės referen­ dumu. pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje. pra­ džios ir kreipimosi į Konstitucinį Teismą” išdėstė paklausimą. nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Seimo narių pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui C. normomis. atsakykite: • Ar konstitucinės sankcijos taikymą galime atsieti nuo pažeidimo fakto nustatymo? • Ar tie patys veiksmai gali užtraukti ir konstitucinę. kuriose pagal materialinės teisės normas buvo nustatyti kelių eismo taisyklių pažeidimo faktai. spalio 30 d.9 Policijos pareigūnai. remdamasis Konstitucinio Teismo išvada. Remdamiesi Lie­ tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. išvada. pa­ šalino iš užimamų pareigų dėl šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo ir priesaikos sulaužymo. naujais rinkimais ar kitokiu būdu? Ar asmens patraukimas kitos rūšies teisinėn atsakomybėn gali būti lai­ komas kliūtimi jam taikyti apkaltą? 11.E. prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. kad pripažinus greičio matuoklių naudojimą neteisėtu.1 2 metų vaikai netyčia apgadina vieną iš automobilių. gegužės 25 d. Apibrėžkite solidariąją teisinę atsakomybę. ir LAT praktika (2003 m. nagrinėdamas skundą dėl šio fakto. 2002 m. Žaisdami kieme 1 0 . fiksuodami greičio viršijimo faktus. turėtų pri­ imti teismas? 10 Lietuvos Respublikos Seimas nutarime “Dėl apkaltos Seimo nariui C. ir kitokią teisinę at­ sakomybę? • Koks subjektas sprendžia klausimą dėl konstitucinės sankcijos taiky­ mo? • Ar asmuo. sausio 22 d. nurodykite jos taikymo sąlyg s.E. Kokį sprendimą. 3K-3-109/2003.275 str. -> ^ S t Nr. Pasiremkite LR CK 6. būtų panaikintos nuobaudos dau­ gybėje bylų. ar Seimo na­ rio C. naudojo teisėtai įsigytus tačiau nustatyta tvarka neregistruotus greičio matuoklius.. spalio 27 d. kurį Seimas.E. Remdamiesi LR CK 6. 2004 m.279 str. nutartis byloje Nr.3K-3-1277/2002). nutarimais bei 2010 m. apibūdinkite teisinės atsakomy­ bės už padarytą žalą galimybes ir sąlygas.

2.) sakykite. Apibūdinkite priežastinio ryšio nustatymo procesą. Nr. N il 3K-7-345/2007. 20. nutartis c. 2K-3-206 /2005. B. b. dėl kelių asmenų veikų (LAT 2002 m.248 str. balandžio 17 j nutartis Nr. LAT CBS 2007-11-26 L. c. lapkričio 17 d. Nurodykite teismų praktikos pozicijas (LAT CBS nutartys: p | 2004 m. 3 K 3-1343/2002)? 16. v. los rūšys. lapkričio 6 d. (LAT 2005 m. spalio 29 d. Paaiškinkite. 3K-3-553/2006). pažeidu minėtą pareigą? Atsakymą pagrįskite LR CK normomis bei LAT praktik (LAT 2006 m. kol 30 d. Nr. nutartis byloje Nr.b. LAT CBS. ir kt. Kaip suprantama kaltė? Kaip nustatomas kaltės laipsnis. kas yra žala bei nuostoliai. kat. tiesioginė bei netiesioginė žala. nustačius tik teisinį priežastinį ryšį (LAT CBS 2005 m. Nr. 3K-3-633. kai žala atsirand. 2006 m. b. sąlygas taikyti jas ka tu (2005 m. 2002 m.13. apibūdinkite nejurisdikcinl atsakomybės galimybes . remdamiesi LAT prak-! tika (2008 m.8. remdamiesi LAT praktik. LAT 2007 lapkričio 26 d. 17. Kas yra teisinis priežastinis ryšys? Kaip jis nustatomas? Susiekite jį su atsaJ komybės prigimtimi bei įprasta gyvenimiška rizika. Nurodykite civilinės atsakomybės rūšis. 114. 3K-3-520/2005). jų ypatumus. nutartis c. lapkričio 13 d.b. 3K-J 345/2007. atskiriant civilinės teisės rūšis. Nurodykite civilinės ir baudžiamosios atsakomybės taikymo panašumus skirtumus bei sąlygas taikyti jas kartu (LAT 2009 birželio 26 d. nutartis c. nutartis ei vilinėje byloje Nr. 14. ką reišk faktinis priežastinis ryšys ir teisinis priežastinis ryšys. nutartis c. Apibrėžkite kaltės sąvoką ir rūšis civilinėje teisėje (LR CK 6. balandžio 11 d. nutartis byloje Nr. spalio 19 d. nesutarti niams santykiams? Kokia civilinės atsakomybės rūšis bus taikoma. Remdamiesi LR CK VIII skyriaus normomis. Paaiškinkite. 3K-7-59/2008). Nr. Ar pareigą nedaryti žalo kitam asmeniui naudojantis savo teise galima taikyti sutartiniams. Apibrėžkite. 1 3K-7-115). 22. 21. 15. Nurodykite dalinės teisinės atsakomybės sąlygas. c.sąlygas ir ribas.b. 18.b. Ar galima taikyti teil nę atsakomybę. 3K-3-614/2002. 3K-3-458/2005). ar kaltė turi reikšmės. kovo 26 d. Nr. 3K-3-303). kokią reii 76 . c. 19. b. DNSB „Medvėgalis” ir kt.). kas yra piktnaudžiavimas savo teise.

Išnagrinėkite autoriaus teisių perėmėjų atsakomybę pagal LR CK 2. AB bankas „N O R D /LB Lietuva" v. 3K-3-152/2006. 3K-3-106/2011)? 77 .P. V. 2011 m. 3K-7-119/2005)? Paaiškinkite.1 str. nutartis c.b. ar galima atsakomybė be kaltės? Atsakymą pagrįskite teisės aktais ir teismų praktika (2007 m. 3K-3-587). pavyz­ džiui pareiga įrodyti leidinyje paskleistų duomenų atitiktį tikrovei. B. v. Autorių ir gretutinių teisių įstatymą. ir kiti. perimamos atitinkamos procesinės teisės ir pareigos.. atlyginti neturtinę žalą dėl garbės ir orumo įžeidimo (LAT CBS nutartys: 2006 m.N. UAB „Mituvos statyba” v. bylos Nr. remdamiesi teismų praktika.P. A. K. c. kovo 26 d. c. V.gruodžio 22 d. R v. nutartis byloje Nr. nutartis. L. c. A. 3K-3427/2007.24 ir 5. v L. Apibrėžkite m išrios kaltės sąvoką ir nurodykite jo s teisinius padarinius (LAT 2007m . kovo 14 d. E. Nr. Nr. Ar perimant materialiąsias subjektines teises. P. nutartis byloje V.. Nr.... Nr. kovo 29 d.P. spalio 22 d.b. R. įmonė. vasario 27 d.). B. esant paveldėjimo teisiniams santykiams. UAB „Lempura” 2007 m.mę tai turi praktikoje (LAT 2005 m. 3K-3-109/2007). b. ir V.

Apibūdinkite pagrindinius teisinės valstybės raidos etapus. nutarimas)? Paaiškl kite teismų nepriklausomumo principo reikšmę teisinėje valstybėje. gruodžio 13 d. A t skleiskite viešojo intereso turinį. rugsėjo 21 d. K ol reikšmę teisinėje valstybėje turi tos Lietuvos Respublikos Konstitucini Teismo nuostatos. n i| tarimą). kovo 28 d. reikšmę teisinėje valstybėje. 7. valstybės? 2. Kokią reikšmę turi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuli ta absoliučios asmens teisės į teisminę gynybą doktrina (žr. Kodėl tei valstybė evoliucionavo nuo teisėtumo valstybės ( Rechtsstaat) prie teisir mo. gruodžio 9 d. lapkričio 27 d. Ą teisinė valstybė gali egzistuoti nebūdama ir socialine valstybe? Ar teisė sk riasi nuo įstatymo? Kuo teisinėje valstybėje gali būti grindžiama valstybės atsakomybė už įst. 2007 m. 78 . arba teisės viešpatavimo (Rule of law). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. 5.požymius šis konstituq nis principas išreiškia? Kokią reikšmę turi Konstitucijoje tiesiogiai nustatytas principas. pagal kurias teismai Lietuvoje gali kurti precedentus I Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. jog žmogau teisės ir laisvės yra prigimtinės (taip pat žr. Išvardinkite turininguosius ir formaliuosius teisinės valstybės požymius. nutarim® 3. Lietuvos Respublikos Konstitucini Teismo 2006 m.teisėtumo ar teisingumo . 6. tymų leidėjo antikonstituciniais teisės aktais padarytą žalą piliečių konstiti cinėms teisėms? Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencij (žr. Koki tipo teisinės valstybės . nutarimus). gegužės 15 d. Lietuvos Respjj blikos Konstitucinio Teismo 2006 m. Teisinė valstybė 1. atskleiskite konstitucinio teisinės valstybės principo turinį.20.. jog žmogus yra esminė visuomenės vertybėj Paaiškinkite viešojo intereso. Lietuvos Respublikos KonstitJ cinio Teismo 1998 m. remdamiesi Lietuvos Respublikos Koiįs titucinio Teismo jurisprudencija (žr. nutarimą)? Koks šio principo ryšys p teisinio personalizmo aksioma. kurio prielaida yra socialinis kompromisj laisvojoje demokratinėje visuomenėje. 4.

vadovaudamiesi inter alia protingumo principu ir kt. kad Seimui valstybės institucijai . tuo tarpu pagal Prancūzijos Respublikos 1959 m. tiesiogiai taikydami Konstituciją (joje įtvirtintus teisingumo. asmenų lygiateisiškumo. Lietuvos Respublikoje į Konstitucinį Teismą galima kreiptis dėl teisės akto ar jo dalies konstitucingumo. yra efek­ tyvesnis užtikrinant teisinės valstybės principo įgyvendinimą? Įvertinkite Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m.. Konstitucinio teismo atiti­ kmuo) vykdo išankstinę priimamų teisės aktų konstitucingumo kontrolę. rugpjūčio 13 d. jūsų manymu. bendruosius teisės principus. tinkamo teisinio proceso. Kuris įstatymų teisėtumo tikrinimo mechanizmas. teisinio tikrumo ir teisinio saugumo. pagal savo kompetenciją sprendžiantys tokias bylas. 2006). proporcingumo.8 Teisinėje valstybėje yra svarbus įstatymų teisėtumo tikrinimo mechaniz­ mas.“ Ar šie teiginiai nesuponuoja ir to. o teismai. Apibūdinkite teisėjų elgesio atitikties procedūrinio teisingumo reikalavi­ mams poveikį pasitikėjimui teismais. 10. Justickis V. kitas Konsti­ tucijos nuostatas). teisėtų lūkesčių apsaugos principus.priėmus neteisėtą įstatymą (jį tokiu pripažinti gali tik Konstitucinis Teismas). pareigūnų veiksmais padarytos žalos atlyginimo ir tada. Valickas G. Proce­ dūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje. asmenys įgyja teisę teismuose reikalauti žalos atlyginimo? 9. nutarime suformuluotą doktriną: „asmuo pagal Konstituciją turi teisę reikalauti neteisėtais valstybės institucijų. jų priimamų nuosprendžių vertinimui bei piliečių teisingumo jausmo skatinimui (žr.y. Konstituciją Konstitucinė Taryba (t. kai atitinkamas žalos atlyginimo atvejis jokiame įstatyme nėra nurodytas. turi konstitucinius įgaliojimus atitinkamą žalos atlyginimą pri­ teisti. Vilnius: MRU. .

monografijose įj pan.sapnusala. antrųjų sprendimas leidžia susipažinti su pagrindiniais Lietuvoje galiojančiai} teisės aktais.).leidyklames.lt . Jį sudaro trejopo pobūdžio užduočių grupės J pirmųjų sprendimus galima rasti teisės doktrinoje (vadovėliuose. būtina analizuoti teismų jurisprųj denciją.lt Tiražas 2000 egz. tokiu būdu pradedant įdomią ir naudingą pažintį su žmonių tarpusavio san tykiuose kylančiomis realiomis teisinėmis problemomis bei jų sprendimo būdais. 2011 m.Šis uždavinynas skirtas pradedantiems teisės studijas arba savarankiškai besidomirJ tiems teisės teorijos problemomis. www. Spausdino UAB “Sapnų sala” www. sprendžiant trečios grupės užduotis. j Maket avo : Rasa Steponavičiūtė Viršelio idėjos autorė: Irma Baublienė Išleido Leidykla MES.

I .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful