PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _______________________________________________________________________ _ HBPE 2103 PERGERAKAN KREATIF DAN ARTISTIK

SEPTEMBER 2012 _______________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. / Answer in Malay.

3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 09hb November 2012 hingga 11hb November 2012 atau Tutorial 4. Serahan selepas 11hb November 2012 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 09th November 2012 until 11th November 2012 or Tutorial 4. Submission after 11th November 2012 or Tutorial 4 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

 jumlah markah yang diperoleh. marks scored.  • • • diberikan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences.50 % overlap with others: 40% deduction from the total Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given. marks scored.  jumlah markah yang diperoleh.30 % : potongan 20% daripada Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics or Answer Scheme. markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . . If plagiarism is detected.PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan.30 % overlap with others: 20% deduction from the total Assignments with 31 . Jika plagiarisme dikesan.50 % : potongan 40% daripada Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan Assignments with 10 .

koordinasi tubuh badan yang baik dan daya kreativiti mencipta pergerakan merupakan keperluan utama bagi seorang ahli gimrama. untuk mempromosikan gimrama dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah. Namun demikian. anda dikehendaki menyediakan satu perancangan yang sistematik untuk mendapatkan peruntukan dan kelulusan pihak pengurusan sekolah anda bagi melaksanakan program latihan. tanpa atau dengan menggunakan peralatan.SOALAN TUGASAN Gimrama merupakan salah satu disiplin sukan gimnastik yang melibatkan pergerakan atau senaman yang dilakukan atas lantai serentak dengan iringan muzik. menyediakan pelan lantai bagi persembahan individu yang lengkap dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alatan untuk persembahan selama 3 minit. (20 markah) ii. anda dikehendaki oleh Guru Besar untuk menyediakan satu pasukan gimrama untuk menyertai pertandingan tersebut. Sebagai guru Pendidikan Jasmani sekolah. Tahap penguasaan kemahiran yang tinggi. Pejabat Pelajaran Daerah telah merancangkan satu pertandingan gimrama peringkat daerah yang akan berlangsung pada Januari 2013. Sehubungan itu. anda dikehendaki : i. Justeru. kelembutan. menyediakan satu kertas kerja yang lengkap berkaitan dengan program latihan untuk pertandingan gimrama yang akan disertai. penyertaaan murid-murid dari sekolah-sekolah rendah peringkat daerah anda kurang memuaskan. Sehubungan itu. (20 markah) [Jumlah : 40 markah] .

MUKA SURAT TAMAT .

Ia mencukupi. Maklumat yang lengkap. teratur dan mudah difahami. Maklumat kurang lengkap. Isi kandungan mengikut format yang ditetapkan. kurang jelas dan hanya sebahagian sahaja difahami. . jelas dan mudah difahami Maklumat sangat lengkap. yang ditetapkan.RUBRIK PEMARKAHAN KOD KURSUS : HBPE 2103 SEMESTER : SEPTEMBER 2012 Sangat Lemah Soalan Pemberatan 0 Lemah 1 Sederhana 2 Baik 3 Cemerlang 4 Markah Penuh Tiada maklumat Format kertas kerja (Rujuk contoh jawapan yang diberi) 5 Maklumat yang tidak lengkap. tidak jelas dan tidak dapat difahami. mencukupi dan tepat. 20 Tiada isi kandungan dan tidak mengikut format. Isi kandungan tidak tepat dan tidak mencukupi. jelas dan terperinci. Tersusun dan mudah difahami. Isi kandungan Isi kandungan kurang tepat dan mengikut format tidak komprehensif.

Manipulasi alatan yang sangat sesuai dan tepat mengikut ritma pergerakan. Penggunaan ruang maksimum. kreatif dan bebas. Urutannya kurang menarik dan kurang lancar. 20 JUMLAH 40 . Urutannya tidak menarik. Susunan rangkaian pergerakan yang baik. lengkap dan kreatif. Penggunaan ruang yang lemah dan tidak sesuai. Tidak manupulasi alatan dengan ritma pergerakan. Manipulasi alatan kurang sesuai dan kurang menarik dengan ritma pergerakan. Urutannya licin dan lancar. Penggunaan ruang yang kecil dan terhad. Susunan rangkaian pergerakan yang sangat baik. Susunan rangkaian pergerakan yang baik. lengkap dan kreatif . lengkap dan sangat kreatif. Manipulasi alatan tidak sesuai dengan ritma pergerakan. Urutannya sangat menarik dan lancar. tidak lengkap dan tidak kreatif . 5 Tiada penggunaan ruang. Penggunaan ruang yang optimum dan bebas.Rutin pergerakan (Rujuk contoh jawapan yang diberi) Tiada susunan rangkaian dan urutan pergerakan. Manipulasi alatan sesuai dan menarik dengan ritma pergerakan. Susunan rangkaian pergerakan kurang lancar.

vii. xi. vi. ix. x. iv. viii.PANDUAN MEMBERI MARKAH ASPEK BUTIRAN MARKAH (M) Kertas kerja yang lengkap berkaitan dengan program latihan untuk pertandingan gimrama Isi kandungan kertas kerja merangkumi : i. xii. ii. v. Pengenalan Matlamat Objektif Tarikh Masa Tempat Kumpulan sasaran Jurulatih terlibat Kewangan Jadual latihan tentatif Acara yang disertai Lampiran 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 Jumlah markah 20 . iii.

PANDUAN MEMBERI MARKAH ASPEK BUTIRAN MARKAH Rutin pergerakan dalam persembahan lantai Rangkaian pergerakan : • • • • Kombinasi dan susunan pergerakan yang menarik Aliran pergerakan yang lancar dan licin Mempelbagaikan aras pergerakan yang berbeza Memanipulasikan sekurang-kurangnya 2 jenis alatan dengan sekurang-kurangnya lima kemahiran yang sesuai dan betul bagi setiap alatan Menggunakan ruang sepenuhnya secara kreatif Lampiran 4 2 1 10 • • 2 1 Jumlah markah 20 .

4. Sila cadangkan bukubuku rujukan mengikut bidang. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Merujuk kepada buku-buku rujukan seperti: 2. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. Lampiran III: PANDUAN TUTOR 1. 3. Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. 3. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. 6. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain seperti jurnal atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. i) Tunas Cemerlang (Gimnastik Artistik dan Gimnastik Irama) ii) Buku Panduan Guru Pendidikan Pergerakan untuk sekolah rendah iii) Laman-laman web yang berkaitan dengan soalan tugasan (Contoh : Sports Coach) 4. Membuat pencarian di internet berkaitan gimrama dan pendidikan pergerakan untuk mendapatkan pelbagai artikel yang berkaitan dengan tugasan.Lampiran II: PANDUAN PELAJAR 1 Anda dinasihatkan: 1. Berbincang dengan guru Pendidikan Jasmani atau Sains Sukan sekolah bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kefahaman berkaitan perlaksanaan tugasan dan sumber. 5. Guna gaya APA. LAIN-LAIN PANDUAN MENGIKUT KEPERLUAN KURSUS DAN KREATIVITI SME . 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful