Jadual 1 : Rumusan Huraian Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Yang Berpandukan Model ASSURE

Langkah-Langkah Model ASSURE

Rumusan Huraian Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Langkah 1 :

Tahun Bilangan Murid

: 3 kreatif : 26 orang : (A) 15 orang (B) 7 orang (C) 4 orang

Analisa Pelajar

Tahap Kecekapan

Umur Aras Pengetahuan Pengetahuan Sedia Ada

: 9 tahun : Tahap 1 (aras 1&2) :

-

Murid mengetahui maksud stensilan Murid pernah didedahkan dengan maklumat yang berkaitan dengan stensilan melalui vedio yang ditonton

Murid ada perasaan suka akan seni visual ________________________________________ Menganalisis murid membantu guru membuat perancangan dalam pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan menarik

Guru perlu memahami ciri-ciri umum murid seperti umur, tahun, aliran, taraf sosioekonomi dan sebagainya.

Pemilihan kaedah, media dan bahan-bahan sumber pengajaran dan pembelajaran perlulah sesuai dengan keperluan dan tahap pemahaman
21

Muzik. Visual. murid dapat: Mengetahui dan mengenalpasti alat. syarat perlakuan dan tahap pencapaian minimum perlakuan. bahan. _________________________________________  Pernyataan objektif yang eksplisit membantu guru membuat penilaian terhadap pencapaian pembelajaran  Pernyataan objektif yang baik akan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti tingkah laku. Linguistik. Langkah 3: Pemilihan Kaedah. Media dan Bahan Strategi dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran    Kaedah Pembelajaran Kontekstual Kaedah pembelajarn koperatif Gaya Pembelajaran Berasaskan Kecerdasan Pelbagai : Video.murid-murid. Nyatakan Objektif : i) Murid dapat menyatakan 5 daripada 7 bahan yang digunakan untuk menggambar dalam teknik stensila II) Murid dapat melaksanakan aktiviti stensilan. Menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. Langkah 2 : Hasil pembelajaran Pada akhir pelajaran. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. dan Interpersonal Teknik pengajaran dan Pembelajaran 22 .

Visual. Microsoft Powerpoint Slide Show 7. Hasil karya _____________________________________________  Dua kaedah pembelajarn dalam RPH ini iaitu kaedah pembelajaran kontekstual dan kaedah pembelajaran koperatif. Buku Teks 2. Gunting 9. Pensil 11. LCD Projektor 4. Video 6. Muzik. Komputer 5. dan Interpersonal Alat bantu Mengajar ( ABM) 1. Kertas lukisan (A4) 8.i) ii) iii) iv) Teknik pemerhatian Teknik Penerangan Teknik Penyoalan Demonstrasi Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran i) ii) iii) iv) v) Kemahiran menghubungkait Kemahiran memerhati Kemahiran berkomunikasi Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif Kecerdasan Pelbagai : Video. Pensil warna 10. Buku Rujukan 3. Linguistik.  Media yang digunakan dalam pengajaran dan 23 .

Penutup : Sesi soal jawab dan latihan pengukuhan. video. Microsoft Powerpoint Slide Show. Langkah 4 : Gunakan Media dan Bahan Set Induksi : Melakukan games kecil melalui game online berasaskan hasil stensilan di akhir pembelajaran dan pengajaran. 24 . Langkah 1 : Menayangkan slide show pembelajaran dan pengajaran dan menayangkan vedio bagaimana asas proses stensilan dilakukan. gambar. dan kertas latihan  Pemilihan carta aliran digunakan untuk proses kronologi proses stensilan melalui ruang positif ataupun negitif.pembelajaran ini ialah audio. ____________________________________________   membuat penyemakan bahan sumber sebelum digunakan di dalam kelas set induksi kami terancang dan memotivasikan dapat menimbulkan rasa ingin tahu murid untuk terus belajar. Langkah 2 : Mencipta carta aliran kronologi proses stensilan melalui ruang positif dan negitif.

- Murid melakonkan dan menghasilkan satu hasil karya stensilan berasaskan cirri-ciri binatang berpandukan nama kumpulan murid. Langkah 2 : Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan mengikut nama-nama bunga atau binatanag yang dicadangkan. gambar-gambar. Tayangan slied show Microsoft powerpoint. 25 . Langkah 5 Penglibatan Murid Set Induksi : Murid menonton tayangan video movie maker yang berkaitan dengan teknik stensilan sambil menyanyi untuk menimbulkan rasa minat murid-murid dalam sesi pengajaran Langkah 1 : Murid akan melukis rupa subjek yang dilihat atau terdapat dalam tayangan vedio tersebut. Langkah 3: Murid mereka cipta carta aliran dengan mengikut urutan proses stensilan.dan animasi dengan menggunakan Liquid Crystal Disply (LCD) untuk menarik minat perhatian murid-murid.

 Penilaian berbentuk pemerhatian semasa proses pembelajaran membolehkan kami mengambil 26 . Langkah 6: Nilai dan semak - Objektif pelajaran tercapai selepas proses pengajaran dan pembelajaran.Penutup: Sesi soal jawab untuk membuat rumusan Murid membuat latihan sebagai pengukuhan Pemilihan teknik penayangan video berkaitan stensilan sambil menyanyi di bahagian set induksi adalah bertujuan merangsang minda dan menarik minta murid-murid melalui video dan muzik. Pemilihan lebih daripada sejenis media dan bahan sumber adalah bertujuan untuk meningkatkan daya pemikiran dan ingatan murid-murid terhadap kandungan pengajaran. Aktiviti lakonan membolehkan murid mengekalkan motivasi murid terhadap aktiviti pembelajaran secara berkesan. - 26 orang murid dapat menguasai pelajaran ini Murid dapat menyatakan alat. murid mendapat sokongan untuk melibatkan diri dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan serta menyedari kewujudan rupa asas geometri di sekitarnya. - Dengan gabungan media pengajaran. bahan dan teknik yang diperlukan dalam proses stensilan.

Penggunaan maklumat refleksi dan maklum balas murid untuk merancang pengajaran yang lebih efektif.tindakan dalam usaha menangani masalah yang timbul terutamanya masalah yang di luar jangkaan. 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful