You are on page 1of 3

Regulamin konkursu na komiks: Solidarno-Droga Do Wolnoci

Stowarzyszenie Osb Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jzefa A. i Andrzeja S. Zauskich w Radomiu zapraszaj mionikw historii i rysunku do udziau w konkursie na najciekawszy komiks dotyczcy historii Radomia i regionu radomskiego. 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Osb Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego z siedzib przy Placu Jagielloskim 15 w Radomiu. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu im. Jzefa A. i Andrzeja S. Zauskich (z siedzib przy ul. Pisudskiego 12 w Radomiu) zapewnia obsug kancelaryjn konkursu i jest wspwydawc komiksu. 2. Konkurs finansowany jest ze rodkw finansowych: a. Stowarzyszenia Osb Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego, Plac Jagielloski 15, 26-600 Radom nagrody i wyrnienia; b. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu im. Jzefa A. i Andrzeja S. Zauskich, ul. Pisudskiego 12, 26-600 Radom druk komiksu. 3. 4. 5. 6. Celem konkursu jest promocja Radomia, jego kultury i historii. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnik konkursu lub zesp moe przesa tylko jedn prac konkursow. Tematem konkursu jest przedstawienie w formie komiksu dowolnego opowiadania o powstaniu i dziaalnoci NSZZ Solidarno Ziemia Radomska w latach 1980-1989. Narracja musi zawiera zarwno rysunki jak i tekst zgodny z chronologi i faktami historycznymi, ktre miay miejsce w latach 1980-1989. Organizator zapewnia dostp do informacji dotyczcych dziaalnoci NSZZ Solidarno Ziemia Radomska w tych latach. 7. Wymagana wielko komiksu to minimalnie 4 plansze, a maksymalnie 10 plansz jednostronnych. Plansza musi zawiera minimum 6 rysunkw scen, uporzdkowanych wycznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm). Do oryginalnych plansz naley doczy pyt CD z pracami w wersji elektronicznej (format plikw: tiff, CMYK, A4, 300 DPI, wersja pogldowa oraz wersja do druku, obie wersje podpisane tytuem pracy) wraz z list dialogow (dla sporzdzenia tumaczenia). Paleta barw jest dowolna. 8. Prace oceni komisja konkursowa powoana przez Organizatora. Prace oceniane bd pod ktem zgodnoci z tematem konkursu, zgodnoci z przekazem historycznym oraz wartoci artystycznej. 9. Prace mog by wsplnym dzieem kilku osb. 10. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. 11. Organizator przewiduje przyznanie dwch nagrd pieninych oraz dwa wyrnienia rzeczowe: a. miejsce I nagroda w wysokoci 3500,00 z; b. miejsce II nagroda w wysokoci 1800,00 z; c. dwa wyrnienie rzeczowe o wartoci 500,00 z kade; Strona1

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziau nagrd przy niezmienionej cakowitej wartoci puli nagrd. W przypadku przyznania nagrody zespoowi autorw nagroda pienina zostanie podzielona pomidzy czonkw zespou w czciach rwnych lub wypacona jednemu (wskazanemu przez zesp) autorowi. 12. Prace powinny by dostarczone osobicie lub wysane poczt do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu im. Jzefa A. i Andrzeja S. Zauskich, przy ul. Pisudskiego 12, 26-600 Radom, w kopercie zaadresowanej do Miejskiej Biblioteki Publicznej, z dopiskiem Konkurs komiks: Solidarno-Droga Do Wolnoci do dnia 30 padziernika 2012 r. (prace przyjmowane s w dni robocze w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie biblioteki, natomiast w przypadku dostarczenia pracy poczt liczy si data stempla pocztowego, ktra nie moe by pniejsza ni 30 padziernika 2012). 13. Do prac musi by doczona deklaracja z danymi osobowymi i kontaktowymi autora lub autorw, informacja o autorstwie oraz zgoda na nieodpatne przekazanie praw do publikacji na rzecz Stowarzyszenia Osb Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego. 14. Od uczestnikw konkursu, osb niepenoletnich, wymagana jest pisemna zgoda rodzicw lub prawnych opiekunw na uczestnictwo w konkursie. 15. Komisja nie bdzie rozpatrywa prac, ktre zostay dostarczone po terminie, oraz prac bez zaczonej poprawnie wypenionej i podpisanej deklaracji autora. 16. Komisja do dnia 20 listopada 2012 r. wybierze zgodnie z zasadami konkursu najlepsze prace i zamieci nazwiska ich autorw stronach internetowych Stowarzyszenia Osb Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego (www.represjonowani.net) oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jzefa A. i Andrzeja S. Zauskich w Radomiu (www.mbpradom.pl) oraz zawiadomi telefonicznie zwycizcw. Protok oraz wyniki gosowa komisji s jawne. 17. Nagrody zostan wrczone zwycizcom konkursu 13 grudnia 2012 r., podczas gali rocznicowej bezprawnego wprowadzenie stanu wojennego. 18. Po wystawie pokonkursowej oryginay prac zostan zwrcone autorom, z wyjtkiem prac nagrodzonych. 19. Po rozstrzygniciu konkursu i przyznaniu nagrd nagrodzone prace przechodz na wasno Organizatora. Uczestnicy konkursu - autorzy nagrodzonych prac konkursowych wyraaj zgod na nieodpatne przejcie autorskich praw majtkowych na Organizatora w zakresie: a. wystawiania pracy konkursowej w caoci lub czci przez Organizatora bez ogranicze co do miejsca, czasu i formy, b. wielokrotnej publikacji pracy konkursowej w caoci lub czci, bez ogranicze co do miejsca, czasu i formy. 20. Przejcie autorskich praw majtkowych do nagrodzonej pracy konkursowej na Organizatora nastpuje z chwil rozstrzygnicia konkursu i zawiadomienia zwycizcw zgodnie z postanowieniem pkt 16. 21. Zgoszenie prac do konkursu jest rwnoznaczne ze zgod na wystawienie ich w ramach wystawy pokonkursowej i podczas gali wrczenia nagrd w dniu 13 grudnia 2012 r. 22. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje si przepisy prawa polskiego. 23. Osob do kontaktu ze strony Organizatora jest Wiesaw Mizerski e-mail: stowrep@gmail.com, tel.: 508 37 48 40.(w godz. 10.00 16.00).

Strona1

Zacznik do regulaminu konkursu Deklaracja autora pracy na komiks Solidarno - Droga do Wolnoci Ja niej podpisany/a owiadczam, e znany jest mi regulamin konkursu na komiks: Solidarno Droga do Wolnoci i skadajc do niego prac: 1. Akceptuj postanowienia regulaminu konkursu, 2. Jestem jedynym autorem /wspautorem (niepotrzebne skreli) zoonej pracy oraz posiadam do niej prawa autorskie a praca nie stanowi kopii prac innych osb i nie bya uprzednio publikowana lub wystawiana w innych konkursach 3. Owiadczam, e praca konkursowa nie narusza praw autorskich osb trzecich oraz, e w przypadku wystpienia osoby trzeciej przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytuu naruszenia jej praw autorskich do pracy konkursowej lub jej czci, w tym prawa wasnoci, autorskich praw osobistych i majtkowych przejmuj odpowiedzialno wobec tej osoby trzeciej. 4. Zgadzam si na publikacj moich danych osobowych w przypadku zwycistwa w konkursie. 5. Zgadzam si na prezentacje mojej pracy w ramach wystawy pokonkursowej ora podczas gali wrczenia nagrd. 6. Zgadzam si na nieodpatne przekazanie praw do publikacji pracy w przypadku jej nagrodzenia. Imi: . Nazwisko: ...................... Pesel: ......................................................., Adres do korespondencji: Telefon kontaktowy: e-mail: Wasnorczny podpis autora: Data: W przypadku osb niepenoletnich, gdy wymagany jest podpis opiekuna prawnego prosimy o wypenienie poniej: Imi: . Nazwisko: ...................... Pesel: ......................................................., Adres do korespondencji: Telefon kontaktowy: e-mail: Strona1 Wasnorczny podpis opiekuna prawnego: ...................................................................... Data: