ΙΟΥΝΙΟΣ / 2011

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

04
05
06
08
10
11
12
13
19
27
35
39
42

Οριζόντια τομή συστήματος
Κάθετη τομή συστήματος
Τρόπος συναρμολόγησης συστήματος
Προφίλ και εξαρτήματα του συστήματος
Επιλογή στατικού τύπου
Τρόποι στερέωσης- Σταθερή και κυλιώμενη βάση στήριξης
Τοποθέτηση βάσεων στήριξης πάνω σε μεταλλικό σκελετό
Τρόποι στερέωσης της κατασκευής
Τρόποι Συναρμολόγησης
Κανόνες για τη διαμόρφωση της κατασκευής
Στερέωση των στηριγμάτων κασέτας κατασκευή και
χρήση πρότυπης κατεργασμένης λάμας (καλίμπρα)
Στάδια κατασκευής κασέτας
Ανάρτηση Κασέτας
Προφίλ Στήριξης - Αεριζόμενη πλάκα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ
ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ

Βάση στήριξης
Βίδα για μπετόν M8

Πλαστικό τακάκι
Μονωτικό υλικό
Βάση στήριξης

Πιρτσίνι Φ4,8x12

Βίδα για μπετόν M8

Κολώνα
ETALBOND

Πλαστικό τακάκι

Προφίλ στήριξης

Πιρτσίνι Φ4,8x12
Βάση στήριξης
Βίδα αυτοδιάτρητη M4,8x32
Κολώνα
Σετ ανάρτησης
ETALBOND

Σετ ανάρτησης

Βύσμα (ούπατ)

Βίδα αυτοδιάτρητη
M4,8x32
Μονωτικό υλικό

Προφίλ, εξαρτήματα και τοποθέτηση των βασικών
κατακόρυφων στοιχείων

1
2
3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Κολώνα
Βάση στήριξης
Πλαστικό τακάκι
Βίδα αυτοδιάτρητη M4,8x32
Σετ ανάρτησης
Πιρτσίνι Φ4,8x12
Τοίχος
Πλάκα σύνδεσης
Ροδέλα
Βίδα για μπετόν M8
Σιδηροκατασκευή
Μονωτικό υλικό
Ανάρτηση μονωτικού υλικού

1

2
3

12

5

4
6

5
6

7

7
8

8
9

13

10
11

9
10
11

Προφίλ και εξαρτήματα του συστήματος
Το σύστημα διαθέτει προφίλ και ειδικά εξαρτήματα, επιτρέποντας την πραγματοποίηση μοναδικών έργων,
και κατασκευών όπως και συνεργασία με άλλα είδη επενδύσεων κτιρίων (π.χ. υαλοπετάσματα).
Εξαρτήματα

Βάση αγκύρωσης

40 - 210 mm

90-250 mm

40- 300 mm

160 mm
80/90 mm

80-160 mm

Σέτ ανάρτησης
07bravo00

κωδικός

κωδικός

διάσταση

07 vario

072

40 mm

07 vario

07 vario

Q 52

50 mm

07 vario

Q5

07 vario

07 vario

08

07

Προφίλ στήριξης

Γωνία σύνδεσης

Πλάκα σύνδεσης

31064

07shina

07support02

07variosh 210

διάσταση
40 mm
50 mm
75 mm

082

75 mm

07 vario Q102

100 mm

07 vario Q10

100 mm

07 vario Q172

125 mm

07 vario Q17

125 mm

07 vario Q152

150 mm

07 vario Q15

150 mm

07 vario Q182

180 mm

07 vario Q18

180 mm

07 vario Q212

210 mm

07 vario Q21

210 mm

F προφίλ
07support02

Πλαστικά τακάκια

Αεριζόμενη πλάκα
07vfsgrating

07pvcbreak00

Ροδέλα

07pvcbreak01

07washerQ10

Σύνδεσμοι, βίδες

Κολώνα
71 mm

100 mm

30 mm

60 mm

Βίδα για μπετόν - χημική
07ItH380ea

Βίδα για μπετόν M8x100/96
07M1096a4F
07M10105F

21895 - 71 х 71 х 2.8 mm

21958 - 100 х 71 х 2.8 mm

Πιρτσίνι ø4.8 x12
07P4812alSS

Μπουλόνι
07M10tr

Βύσμα (ούπατ)
906050000355

Μεταλλικό Βύσμα για μπετόν M ø8x100
071080a4FUr
0710100FUr

Λαμαρινόβιδα αυτοδιάτρητη M4.8x32
07M4832QS

Επιλογή στατικού τύπου

Τρόποι στερέωσης - σταθερή ή κυλιώμενη βάση στήριξης

Ο προσδιορισμός του κατάλληλου στατικού τύπου γίνεται
ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τον τύπο και τη θέση του
κτιρίου, τα αποτελέσματα της στατικής ανάλυσης, και τη θέση
της σταθερής βάσης αγκύρωσης σε σχέση με την κολώνα.

Η κυλιώμενη βάση στήριξης καταπονείται μόνο
από την ανεμοπίεση. Στην περίπτωση αυτή, οι
κυλιώμενες βάσεις δεν είναι υποχρεωτικό να
στερεωθούν οπωσδήποτε σε σκελετό από
οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) ή μεταλλικό. Η
επιλογή της βίδας για μπετόν εξαρτάται από τον
τύπο και την ποιότητα του κτιρίου. Συνήθως
πάντως χρησιμοποιούμε βίδες για μπετόν (απλές η
χημικές). Στη γωνιακή ζώνη (μέχρι και 2 μέτρα από
τη γωνία/ακμή του κτιρίου), η ανεμοπίεση είναι
έως δύο φορές μεγαλύτερη από τη μέση ζώνη. Εκεί
συνιστάται να στερεώνουμε τις βάσεις σε
αποστάσεις δύο φόρες μικρότερες.

Λόγω των θερμικών συστολών και διαστολών του αλουμινίου,
η κολώνα πρέπει να έχει μήκος ενός ορόφου. Το μήκος της
κολώνας εξαρτάται και από τη γεωγραφική τοποθέτηση του
κτιριού και από την αντίστοιχη ετήσια διαφορά θερμοκρασίας.
Κάθε βασικός φορέας προφίλ (κολώνα), στερεώνεται σε 2 ή 3
σημεία στο κτίριο. Ένα σταθερό σημείο στη θέση αγκύρωσης
(άνω, μέση ή κάτω) και ακόμη ένα ή δύο σημεία κυλιώμενης
στήριξης που επιτρέπουν την κίνηση της κολώνας.

Η σταθερή βάση αγκύρωσης καταπονείται από το
ίδιο βάρος της, καθώς και από την ανεμοπίεση. Οι
κολώνες πρέπει να στερεώνονται στο φέροντα
οργανισμό του κτιρίου, ο οποίος μπορεί να είναι
είτε σκελετός οπλισμένου σκυρόδεματος (μπετόν),
είτε μεταλλικός σκελετός (χάλυβας ή αλουμίνιο). Σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να στερεώνονται σε
τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομές (τούβλο). Στη
στερέωση της σταθερής βάσης αγκύρωσης, η
απόσταση από την άκρη της πλάκας έως τον άξονα
της βίδας για μπετόν, δεν πρέπει να είναι
μικρότερη από 120mm.

H

H

R

G

Οι οβάλ οπές των βάσεων στήριξης VARIO
χρησιμοποιούνται στην περίπτωση των
κυλιμενων βάσεων στήριξης και είναι
σχεδιασμένες έτσι ώστε να παραλαμβάνουν
τις θερμικές διαστολές της κολώνας.

Στερέωση βάσης στήριξης πάνω σε μεταλλικό σκελετό

Οι οβάλ οπές των βάσεων στήριξης χρειάζονται ιδιαίτερα
για τη στερέωσή τους πάνω σε μεταλλικό σκελετό. Η
σταθεροποίηση πραγματοποιείται με μπουλόνια. Σε
περίπτωση που η μεταλλική κατασκευή δεν είναι από
αλουμίνιο, χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία στη ζώνη
επαφής του προφίλ της κολώνας με τη βάση στήριξης, για
να μειωθεί έτσι το φαινόμενο ενδεχόμενης διάβρωσης.

Στερέωση της μεταλλικής βάσης στήριξης
σταθερή στήριξη

Τρυπήστε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως

1
Η σταθερή βάση αγκύρωσης καταπονείται από την
ανεμοπίεση και από το ίδιο το βάρος της. Είναι
υποχρεωτικό η στερέωσή της να πραγματοποιείται σε
στιβαρή βάση, δηλαδή οπλισμένο σκυρόδεμα ή
χάλυβα. Όταν γίνεται στερέωση της βάσης αγκύρωσης
απευθείας στο μπέτον , η απόσταση από την άκρη της
πλάκας έως τον άξονα της βίδας για μπετόν, δεν πρέπει
να είναι λιγότερο από 120mm. (εάν χρησιμοποιείται
λαμαρίνα αλουμινίου για την επικάλυψη στις
επιφανειακές ζώνες).

3

Σωστό

....ή με φύσιγμα

Τοποθετήστε τη βάση αγκύρωσης

Σωστό

Λάθος

5

Σκουπίστε το άνοιγμα με βουρτσάκι

2

Τοποθετήστε τη βίδα για μπετόν
δυνατά με το σφυρί

4

Τοποθετήστε τη ροδέλα και σταθεροποιείστε
τη βάση αγκύρωσης οριστικά

6

Στερέωση της μεταλλικής βάσης στήριξης
κυλιώμενη στήριξη

Τρυπήστε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως

1

Αδειάστε τη χημική ουσία ώσπου να γεμίσουν
τα 2/3 του θαλάμου

2

Η κυλιώμενη βάση στήριξης καταπονείται μόνο από την
ανεμοπίεση. Οι βάσεις σταθεροποιούνται με βίδες για
μπετόν σε ανθεκτικό τοίχο τούβλου ή άλλο.
Ο μελετητής του έργου ελέγχει τα θεμέλια και συνιστά
τα κατάλληλα μέσα στήριξης.
Στη γωνιακή ζώνη (μέχρι και 2 μέτρα από
την γωνία/ακμή του κτιρίου), η ανεμοπίεση είναι έως
δύο φορές μεγαλύτερη από τη μέση ζώνη και
συνιστάται να έχουμε βάσεις στήριξης σε αποστάσεις
δύο φόρες μικρότερες.
Τοποθετήστε τη βίδα για μπετόν και κάντε μερικές
στροφές ώσπου η χημική ουσία να κατανεμηθεί
ισομερώς στο θάλαμο

Σωστό

3

Τοποθετήστε τη ροδέλα και σφίξτε το περικόχλιο
της βάσης στήριξης οριστικά.

Λάθος

5

Τοποθετήστε τη βάση στήριξης

4

Τρόποι συναρμολόγησης
Βασικοί κανόνες για τη διαμόρφωση
της κατασκευής

1
2
3

Με λέιζερ ορίζουμε τα βασικά σημεία. Ο σκοπός
είναι να σχεδιαστεί ένα πλέγμα γραμμών (κάνναβος).

Τα βασικά σημεία μαρκάρονται πάνω στον τοίχο.

Με έγχρωμη κλωστή ορίζονται οι οριζόντιοι και
ο κατακόρυφοι άξονες του πλέγματος. Οι
οριζόντιοι και κατακόρυφοι άξονες
διαμορφώνουν τον κάνναβο του πετάσματος και
βοηθούν τόσο στην τοποθέτηση των βάσεων
στήριξης όσο και στη μέτρηση των αποστάσεων
ανάμεσα στης κολώνες. Στη συνέχεια μετρώνται
οι αποστάσεις ανάμεσα στις κολώνες (ανάλογα
με το μέγεθος του πετάσματος).

4
5
6

Με έγχρωμη κλωστή σημειώνουμε την ακριβή
θέση των κολώνων.

Σημειώνουμε τα σημεία των σταθέρων και
κυλιώμενων βάσεων στήριξης (ανάλογα με τον
προεπιλεγμένο στατικό τύπο).

Στερεώνονται όλες οι βάσεις στήριξης (εάν το
ύψος και η όψη του κτιριού το επιτρέπουν).

7
8
9

Το τελικό σφίξιμο των μέσων στερέωσης πρέπει να
είναι ελεγχόμενο με δυναμόμετρο. Η επιτρεπόμενη
ροπή σύσφιξης καθορίζεται από τον παραγωγό του
εξαρτήματος. Η ροπή αυτή για βίδες για μπετόν
Sormat M10x100 είναι 30 Νm (3 kg). Η μέγιστη ροπή
σύσφιξης για βίδες για μπετόν Fischer Fr Sxr είναι 11
Νm. Για διαφορετικό τύπο τοιχοποιίας δε
συνιστάται συγκεκριμένη ροπή σύσφιξης αλλά μόνο
στερέωση μέχρι το «άνοιγμα» της βίδας για μπετόν.

Τοποθετούνται τα κάτακόρυφα προφίλ (κολώνες)
στις δύο άκρες του πετάσματος. Προσέχουμε να
είναι αλφαδιασμένα ως προς τον οριζόντιο άξονα.
Βάσεις στήριξης και κολώνες με τη βοήθεια
αλφαδιού λέιζερ, «στήνουν» τους κατακόρυφους
άξονες του πλέγματος γραμμών (καννάβου).

Τα ήδη αλφαδιασμένα ακραία προφίλ
στερεώνονται με βίδες και δένονται με κορδόνι.

10
11

Τοποθετούνται τα ενδιάμεσα προφίλ, τα οποία
αλφαδιάζονται ανάλογα με το κορδόνι.

Η μορφή ελάσματος (κλιπς) του άκρου της βάσης
στήριξης επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη
συναρμολόγηση των προφίλ. Ανάλογα με τις βάσεις,
οι βασικοί φορείς προφίλ (κολώνες) επιτρέπουν το
αλφάδιασμα της βάσης από 11 έως 40mm.

a

12

13

a
Βεβαιωνόμαστε ότι η απόσταση « a » (πάνω,
κάτω κλ.π.) μεταξύ των κατακόρυφων προφίλ
είναι παντού η ίδια.

Αφού τοποθετηθούν, οι κολώνες αλφαδιάζονται
ως προς τον οριζόντιο άξονα του πλέγματος
γραμμών (κάνναβος).

14

Ολοκληρώνοντας το αλφάδιασμα (σε οριζόντια
και κατακόρυφη κατεύθυνση), στερεώνουμε σε
πρώτη φάση τα προφίλ σε κάποια σημεία με
βίδες. Έπειτα ανοίγονται οι οπές για τα πιρτσίνια
για την τελική τους τοποθέτηση. Προσοχή: Οι
βίδες της πρώτης φάσης που αναφέρονται
προηγουμένως, αφαιρούνται μετά την οριστική
τοποθέτηση και σταθεροποίηση των
κατακόρυφων προφίλ με πιρτσίνια.

Τοποθέτηση της κολώνας
σταθέρη στήριξη

Τοποθέτηση της κολώνας
κυλιώμενη στήριξη

Ο βασικός φορέας προφίλ (κολώνα),
σταθεροποιείται με πιρτσίνια 4,8x12mm για τη
σταθερή (μη κινούμενη) βάση στήριξης αγκύρωσης. Οι οπές κυκλικής διατομής που
χρησιμοποιούνται στη σταθερή βάση στήριξης
δεν επιτρέπουν την κίνηση των προφίλ.

Ο βασικός φορέας προφίλ (κολώνα),
σταθεροποιείται με πιρτσίνια 4,8х12mm για την
κυλιώμενη βάση στήριξης στο κέντρο των οβάλ
οπών της. Η στήριξη στις οβάλ οπές επιτρέπει
την κίνηση του προφίλ για την παραλαβή των
των θερμικών συστολών και διαστολών.

Στερέωση των
στηριγμάτων κασέτας

Ένωση μεταξύ των βασικών
φορέων προφίλ (κολώνες)

Πρότυπες κατεργασμένες λάμες
τοποθέτησης (καλίμπρες).
Στερέωση των στηριγμάτων.
a
2mm

Ο σκοπός των πρότυπων κατεργασμένων λαμών
τοποθέτησης (καλίμπρες), είναι να προσδιοριστεί
ακριβώς η θέση τοποθέτησης των σετ ανάρτησης
και η απόσταση μεταξύ τους. Η πρότυπη λάμα
(καλίμπρα) μπορεί να κατασκευαστεί απο ταινία
etalbond®.

a1
a2
a3

Η ένωση μεταξύ των κολωνών πραγματοποιείται με
διπλή λάμα (кωδ.07shina00), η οποία επιτρέπει την
ελεύθερη κίνηση των προφίλ. Για τη σύνδεση
χρησιμοποιούται πιρτσίνια 4,8x12mm.

a4
2mm

a5
a6

Παρατήρηση: Ο προτεινόμενος τρόπος σύνδεσης
με τη διπλή λάμα χρησιμοποιείται στην περίπτωση
επιλογής σταθερής βάσης στήριξης-αγκύρωσης για
το επάνω άκρο της κολώνας.

2mm

2mm

Οι οπές υλοποιούνται με πρέσσα και μεταφέρουν
ακριβώς* τις ίδιες διαστάσεις πάνω στις κασέτες
etalbond®.
Με βασικό σκοπό τη μείωση τυχόν λάθους στη
μέτρηση, το μήκος της καλίμπρας επιλέγεταινα
είναι το μέγιστο δυνατό (μήκος ίσο με το ύψος
ενός ορόφου).

* Κάθε κασέτα πρέπει να αναρτηθεί καταρχήν στα
δύο επάνω στηρίγματα-σετ ανάρτησης. Έπειτα, τα
στηρίγματα-σετ ανάρτησης των δύο κάτω σημείων
ανάρτησης της, σταθεροποιούνται σε απόσταση
2mm πιο κάτω από το επάνω μέρος της κασέτας.

Η απόσταση απο την άκρη του προφίλ έως
το πρώτο σημείο στήριξης με πιρτσίνι, δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 300 mm.

2mm

Κατασκευή της πρότυπης λάμας τοποθέτησης (καλίμπρα)

Τοποθέτηση της πρώτης σειράς
στηριγμάτων (σετ ανάρτησης κασέτας)

Παρατήρηση: Ο αριθμός των στηριγμάτων (σετ
ανάρτησης κασέτας) καθώς και η απόσταση μεταξύ
τους, εξαρτώνται από τις διαστάσεις της κασέτας
καθώς και από το φορτίο της εκάστοτε κασέτας.

Η σχεδίαση των στηριγμάτων επιτρέπει το βίδωμα
(τοποθέτηση), απευθείας πάνω στην κολώνα, και όχι
περαστά σε αυτήν. Το στήριγμα τοποθετείται κάθετα
στο προφίλ και με ελαφρό πάτημα βιδώνεται στο
προφίλ. Ο σχεδιασμός του στηρίγματος δίνει τη
δυνατότητα ελεύθερης κατακόρυφης κίνησης με
σκοπό το σωστό αλφάδιασμα.

Στην κατασκευή της καλίμπρας, ως βάση δεχόμαστε το
σημείο του ανώτερου στηρίγματος (σετ ανάρτησης
κασέτας) στην κολώνα. Κατεργαζόμαστε την πρώτη
οπή της καλίμπρας. Η θέση της δεύτερης οπής
(κατεργασίας) της καλίμπρας είναι σε απόσταση ίση
με την απόσταση των οπών κατεργασιών της κασέτας
συν 2mm.

Σαν βάση για την επόμενη οπή της καλίμπρας (επάνω
οπή της δεύτερης κασέτας), λαμβάνουμε και πάλι
δεχόμαστε το ανώτερο στήριγμα (σετ ανάρτησης). Η
απόσταση της οπής αυτής από την προηγούμενη,
εξαρτάται από τον αριθμό των κασετών και από την
ελάχιστη απόσταση των οπών από τα άκρα της κάθε
κασέτας. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι την
ολοκλήρωση των οπών (κατεργασιών) της πρότυπης
λάμας (καλίμπρας).

Παρατήρηση: Οι ενδιάμεσες αποστάσεις των
στηριγμάτων και οι αποστάσεις έως τα άκρα του
προφίλ προσδιορίζονται ανάλογα με τις διαστάσεις
των κασετών και του αριθμού των κολώνων του
πετάσματος. Οι υπολογισμοί πρέπει να γίνουν κατά τη
μελέτη του έργου, πριν από την έναρξη της
τοποθέτησης.

a
a1

Αρχικά τοποθετούνται τα στηρίγματα πάνω στις δύο
ακραίες κολώνες. Η θέση τους καθορίζεται από το ήδη
υπάρχον βασικό οριζόντιο επίπεδο, το οποίο
καθορίζεται είτε από κορδόνι είτε απο επίπεδο
καθορισμένο από αλφάδι λέιζερ.

a2
a3
a4
a5
a6

Όταν βεβαιωθούμε ότι έχουμε βρει το σωστό σημείο
των υψηλότερων στηριγμάτων κασέτας για την
πρώτη και την τελευταία κολώνα, βιδώνουμε οριστικά
τα στηρίγματα με λαμαρινόβιδες Μ4,8mm. Τα
στηρίγματα για τα ενδιάμεσα προφίλ, αλφαδιάζονται
στην κατακόρυφη διεύθυνση με τη βοήθεια
κορδονιού ή με αλφάδι λέιζερ.

a
a
a

Στην περίπτωση που το αλφάδιασμα
πραγματοποιείται με κορδόνι, χρειάζεται βίδωμα με
μία λαμαρινόβιδα σε κάθε στήριγμα στις δύο άκρες.
Το κορδόνι στερεώνεται με τις λαμαρινόβιδες και τα
στηρίγματα για τα ενδιάμεσα προφίλ αλφαδιάζονται
ανάλογα με το κορδόνι και βιδώνονται με
λαμαρινόβιδα Μ4,8х32mm.

Παρατήρηση: Κάθε κασέτα πρέπει να αναρτάται σε
δύο επάνω και δύο κάτω στηρίγματα. Τα δύο κάτω
στηρίγματα, πάνω στα οποία αναρτάται η κασέτα,
βιδώνονται σε απόσταση 2mm από την άνω άκρη της
οπής της κασέτας.

Τοποθέτηση των στηριγμάτων
χρησιμοποιώντας πρότυπη
κατεργασμένη λάμα (καλίμπρα)
Μετά την τοποθέτηση του ανώτερου στηρίγματος,
τοποθετούμε την πρότυπη λάμα (κάλιμπρα) επάνω
του, κινώντας τη προς τα κάτω, μέχρις η επάνω
επιφάνεια της οπής της καλίμπρας «καθίσει» στον
κύλινδρο του στηρίγματος. Τοποθετούμε το δεύτερο
στήριγμα, μέχρι ο κύλινδρός του να ακουμπήσει την
επάνω επιφάνεια της δεύτερης οπής της καλίμπρας.
Στη συνέχεια βιδώνουμε με λαμαρινόβιδες.

Κατασκευή κασετών
απο σύνθετο υλικό

Ο αναφερόμενος πιο πάνω τρόπος τοποθέτησης
ισχύει για τη πρώτη ή ανώτερη σειρά στηριγμάτων για
κάθε ύψος ορόφου, ενώ τα επόμενα στηρίγματα
τοποθετούνται με καλίμπρα.

Παρατήρηση: Ανάλογα με τον αριθμό κολωνών,
μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές κασέτες οι οποίες
να επηρεάζουν με τη σειρά τους την κατασκευή των
διάφορων πρότυπων λαμών (καλίμπρες).

c=40mm

d=40mm

3200 mm

a=750mm

b=35mm

1250 mm

Αποτυπώνουμε τις βασικές διαστάσεις (πατρόν) της
κασέτας σε σύνθετο φύλλο (πάνελ). Οι διαστάσεις του
πατρόν της κασέτας ορίζονται με τον εξής τρόπο:
h = το ύψος + άθροισμα διαστάσεων «φτερών»
(γυρισμάτων) - των αριθμό τον «φτερών»
w = το πλάτος + άθροισμα διαστάσεων «φτερών»
(γυρισμάτων) - των αριθμό τον «φτερών»
Δηλαδή:
h=а+b+c+d-3
h = 750 + 35 + 40 + 40 - 3
h = 862 mm
Παρατήρηση: Για να στραντζαριστεί η λάμα
αγκύρωσης της κασέτας, είναι απαραίτητο το μέγεθος
του «φτερού» να είναι κατ’ ελάχιστο 40mm.

Υλοποίηση κασέτας
Στη πίσω πλευρά του φύλλου σχεδιάζονται τα σημεία
φρεζαρίσματος των καναλιών. Το πάχος των σημείων
φρεζαρίσματος είναι 0,8mm. Παράδειγμα: Για πάχος
σύνθετου φύλλου (πάνελ) = 4mm. Πάχος φύλλου
4mm - Βάθος φρεζαρίσματος 3,2mm=0,8mm

4 mm
0,8 mm

1
2
3

Φρεζάρισμα καναλιών.

Κοπή γωνιών με πνευματικό πρεσάκι

Κοπή οπών με πρεσάκι σε αποστάσεις από την
ακμή της κασέτας, προετοιμασμένες σύμφωνα
με τη στατική μελέτη.

Ανάρτηση της κασέτας
A

4
5
6

Οι έτοιμες κασέτες αναρτώνται πάνω στα
βιδωμένα στηρίγματα (σετ ανάρτησης). Το
κανάλι μεταξύ των κασέτων, δημιουργείται με
τη βοήθεια καλίμπρας και μπορεί να δεχτεί
απόκλιση 4-26mm. Η κασέτα βιδώνεται
οριστικά πάνω στην κολώνα με πιρτσίνια
4,8х12mm μέσω των οπών της, οβάλ και
κυλινδρικών.

Κοπή των οβάλ και κυλινδρικών οπών

Δίπλωμα των «φτερών» και δημιουργία
των γωνιών της κασέτας

Αποκόλληση της μεμβράνης προστασίας
στις άκρες της κασέτας

A - κυκλική οπή
B - οβάλ οπή

B

Στάδια ανάρτησης κασέτας
Οι κασέτες τοποθετούνται από κάτω προς τα
επάνω. Πρώτα χτίζουμε την πρώτη κατακόρυφη
στήλη και την πρώτη οριζόντια σειρά (προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά) Τελειώνουμε με την
επιμέλεια των λεπτομερειών.

Προφίλ στήριξης
Το προφίλ στήριξης στερεώνεται στο «φτερό»
στη μέση του κάτω μέρους της κασέτας με
πιρτσίνι ή λαμαρινόβιδα. Το αν χρειάζεται ή όχι
το προφίλ στήριξης (кωδ. 07support01),
εξαρτάται από τις διαστάσεις της κασέτας και
τα ασκούμενα φορτία.

Αεριζόμενη πλάκα
Στο πάνω και κάτω άκρο του πετάσματος
στερεώνεται στρανζαρισμένη διάτρητη πλάκα,
η οποία επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση του
αέρα και ταυτόχρονα το προστατεύει από την
εισχώρηση εντόμων και σκουπιδιών.

www.elval-colour.com