l¡HQU¡51¡C5 ð5 COCU¡51R

\:
1OC 5Ub51ðHCC 1OCOR\
O) 5CUðH1¡C ]R¡UC5
1. ÎDJÜLÏÎLJÎLD
PIHOÌ0 W. ZWÎCK§
1hP LhÍO ÖlulP LhÍ0Pr5Íl}
Thcœ aimsœofœthisœpapcrœ arcœ (a) toœ p|accœ thcorctica|œ princip|csœ inœ | inguisticsœ inœ aœ |argcrœ
conccptua|œframcwork,œinœparticu|ar,œtoœnotcœsimi|ariticsœbctwccnœ|inguisticsœandœvariousœ
natura|œscicnccsœ(notœ on|yœchcmistry,œ butœa|soœphysicsœandœbio|ogy),œ andœ(ě)œ toœdrawœaœ
para||c|œ bctwccnœ aœ particu|arœ organizingœ hypothcsisœ inœ scmanticsœ (thcœ 5ubsìance
7heory)andœassumptionsœ ofœthcœc|assica|œthcoryœ ofœchcmica|œ c|cmcnts,œforœthcœpurposcœ
ofœarguingœthatœthisœ para||c|œ isœoncœofœstructurcœandœthaŊœ thcœchcmica|œ cascœcanœ suggcstœ
intcrcstingœ |incsœ ofœ inguiryœ forœ thcœ scmanticœ casc.œ Čœ shou|dœ cmphasizcœ atœ thcœ outsctœ
thatœIœamœnotœasscrtingœanyœoteraüpara||c|,œ structura|œ orœothcrwisc,œbctwccnœ|inguisticsœ
andœchcmistry.œ Inœ thcœprincipa|œ scctionsœ ofœthisœ papcr,œ Iœ amœconccrncdœwithœ on|yœ oncœ
arcaœ ofœ chcmistry,œ thcœ thcoryœ ofœ substanccsœ andœ c|cmcnts,œ andœ on|yœ oncœ arcaœ ofœ
|inguistics,œ thcœ thcoryœ ofœ wordsœ andœ scmanticœ primcs.œ
` ÅDIS WOIK W8S SuµµOIlðU ID µ8Il Dy lDð 1V!Ü NbbÛ PUV8D0ðU HðSð8I0D bðDID8I ID N8lD-
ðD8lI08Í LIDguISlI0S¸ SµODSOIðU Dy lDð Ï8lIOD8Í b0IðD0ð ÏOuDU8lIOD lDIOugD 8 gI8Dl lO lDð LðDlðI
lOI PUV8D0ðU bluUy ID lDð ÛðD8VIOI8Í b0IðD0ðS, bl8DÍOIU¸ L8ÍIlOIDI8¸ 8DU DðÍU 8l ÅDð lDIO bl8lð
1DIVðISIly¸ 8DU ID µ8Il Dy Ï8lIOD8Í b0IðD0ð ÏOuDU8lIOD LI8Dl LÏ-bò4 lO ¡Dð LODµulðI 8DU 1DlOI-
D8lIOD b0IðD0ð HðSð8I0D LðDlðI OÍ ÅDð lDIO bl8lð 1DIVðISIly. NðISIODS Ol lDIS µ8µðI WðIð Ið8U 8l
ÅDð lDIO bl8lð 1DIVðISIly ID ÏOVðDDðI 1V!Ü8DU DðlOIð lDð LDI08gO LIDguISlI0 bO0Iðly ID Lð0ðDDðI
1V!Ü 8DU WðIð gIððlðU Dy 8 SµIIIlðU Ið]ð0lIOD OÍ SODð Ol Dy 0Í8IDS OD lDð µ8Il Ol SðVðI8Í ÍISlðDðIS.
N8Dy µðOµÍð D8Vð µIOVIUðU uSðluÍ 0ODDðDlS 8DU 0IIlI0ISDS. 1 8D ðSµð0I8ÍÍy IDUðDlðU lO L8DðIðÍÍ
LI80DD8D, J8DðS mðIIDgðI¸ JðIIOÍU b8UO0K, 8DU PDD ZWI0Ky. ÅDð buDSl8D0ð ÅDðOIy (IDUðµðDUðDl
Ol lDð 0DðDI08Í 8D8ÍOg) W8S ÛISl SuggðSlðU lO Dð ID 1VOJ Dy LðOIgð ÛOOÍOS. 1D lDð IDlðIVðDIDg yð8IS 1
D8Vð D8U lDð OµµOIluDIly lO Ið0ODSIUðI Dy IDIlI8Í SKðµlI0ISD lOW8IU lDð IUð8.
40¯
40ò lÍhguÍ5lÍc5 u5 LhPmÍ5lr}. 1hP ÖuÐ5luhcP 1hPOr} Of ÖPmuhlÍc ÌrÍmP5
J. J3ÏLb LÏ ÏÜÎDLÎÏÎLb ÎD ÎÎDLÎÎbJÎLb
ßcforcœwcœprocccdœtoœaœ trcatmcntœ ofœc|cmcnts,œ chcmica|œ andœ |inguistic,œ itœ isœncccssaryœ
toœ distinguishœ aœ numbcrœ ofœ didcrcntœ typcsœ ofœ 'thcorctica|œ princip|cs"œ inœ |inguistics.œ
Myœ intcntœhcrcœ isœhrstœ toœ scparatcœmeìhodoloqicalprinciplesfromœsysìemaìic principles,
thcœ |attcrœbcingœmyœrca|œconccrn,œ andœthcnœtoœcatcgorizcœ systcmaticœ princip|csœbyœ|cvc|,œ
fromœ 'dcscriptivc'œ orœ 'obscrvationa|"œ statcmcntsœ toœ orqanizinq hypoìheses, ccntra|œ
assumptionsœ which,œ whi|cœ capab|cœ ofœ cmpirica|œ tcst,œ tcndœ toœ dchncœ anœ arcaœ ofœ
invcstigation.œ
J.1. W0lDO0OÌOgÎCßÌ ÏIÎHCÎgÌ0S
Mcthodo|ogica|œ princip|cs,œ orœ 'ru|csœ ofœ thumb,"œ arcœ notœ assumptionsœ capab|cœ ofœ
vcrihcationœ orœ fa|sihcationœ inœ anyœordinaryœ scnsc.œ Instcad,œ thcirœfunctionœ isœ toœ suggcstœ
whatœ thcœ mostœ|ikc|yœ statcœ ofœaĪairsœisœ inœaœ givcnœ situation,œ inœ thcœ abscnccœ ofœcvidcnccœ
ofœ thcœ usua|œ sort.œ Thisœ bcingœ thcœ casc,œ thcœ indicationœ givcnœ byœ aœ mcthodo|ogica|œ
princip|cœ isœa|waysœ outwcighcdœ byœ pcrtincntœ cvidcncc.œ Mcthodo|ogica|œ princip|csœcanœ
thcrcforcœ bcœ statcdœ inœ anœ cxtrcmcœ form.œ Aœ fcwœ | inguisticœ cxamp|csœwi||œ pcrhapsœmakcœ
thcscœ pointsœc|carcr.œ
lirst,œ thcrcœ isœ thcœ Majorityœ Votcœ Princip|cœ inœ comparativcœ rcconstruction,œ thcœ
guidc|incœ thatœ saysœ thatœ ifœ thcœ majorityœ ofœ daughtcrœ |anguagcsœ agrccœ inœ havingœ aœ
ccrtainœ fcaturc,œ thcnœ thatœ fcaturcœ isœtoœ bcœ attributcdœ toœ thcœ proto|anguagc.œ Ccrtain|y,œ
noœ oncœinvo|vcdœinœ rcconstructionœ bc|icvcsœthisœtoœbcœva|idœinœ gcncra|,œ butœ whcnœthcrcœ
isœnoœ spccia|œ cvidcnccœ onœ thcœ point,œ thcœ majorityœ wi||œ carryœ thcœ day.œ Ifœthcrcœ arcœothcrœ
factsœ thatœ bcarœ onœ thcœpoint,œ thcscœwi||œ prcvai|,œ ofœcoursc.œ
Sccond,œ thcrcœisœthcœContrastœPrincip|cœinœphono|ogy,œwhichœ saysœthatœifœscgmcntsœ
arcœ inœ contrast,œ thcnœ thcyœ arcœ undcr|ying|yœ distinct.œ Inœ thcœ contcxtœ ofœ structura|istœ
|inguistics,œ thcœ Contrastœ Princip|cœ isœ anœ organizingœ hypothcsisœ rathcrœ thanœ aœ mcthod-
o|ogica|œ oncœ (sccœ Scctionœ 2.2.2).œ Withinœ thcœ framcworkœ ofœ gcncrativcœ phono|ogy,œ
howcvcr,œ itœ functionsœ asœ aœ mcthodo|ogica|œ princip|cĄœ ifœ thcrcœ isœ noœ contravcningœ
cvidcncc,œ surfaccœcontrastsœarcœtakcnœ toœ bcœundcr|yingœcontrastsœasœ wc||.œ
Aœ thirdœ cxamp|cœ ofœ aœ mcthodo|ogica|œ princip|cœ isœ thcœ Surfacistœ Princip|c,œ aœ
syntacticœ ana|ogœ ofœ thcœ Contrastœ Princip|c.œ Thisœ isœ thcœ ru|cœ that,œ ceìeris paribus, thcœ
syntacticœstructurcœofœaœ scntcnccœisœitsœsurfaccœconstitucntœ structurc.œ Inœ othcrœwords,œifœ
youœ c|aimœ thatœ somcœ scntcnccœ hasœ aœ rcmotcœ syntacticœ rcprcscntation,œ thatœ is,œ oncœ
didcrcntœfromœ itsœ brackctingœ intoœ|abc|cdœconstitucnts,œ youœhavcœ toœ provcœit.œ
Thcscœcxamp|csœarcœfami|iarœcnoughœnotœtoœrcguircœanœcxtcndcdœjustihcationœofœthcœ
princip|csœ invo|vcd.œ Inœ cachœ casc,œ thcœ mcthodo|ogica|œ princip|cœ providcsœ aœ kindœ ofœ
backgroundœassumption,œ aœ positionœ takcnœ whcnœ noœothcrœ isœ cspĥcia||yœ supportcd.œ
Instcadœ ofœ bcingœ vcrihcdœ orœ fa|sihcd,œ mcthodo|ogica|œ princip|csœ arcœjudgcdœ asœ
usc|cssœ orœ uscfu|,œ andœ thcœ basisœ forœ thcœjudgmcntœ isœ whcthcrœ thcœ dcscriptionsœ thcyœ
rccommcndœarcœconhrmcdœorœnot.œ Toœdcfcndœaœmcthodo|ogica|œ princip|c,œ oncœprovidcsœ
numcrousœi||ustrationsœofœcascsœwhcrcœitœchooscsœaœdcscriptionœthatœturnsœoutœtoœbcœwc||œ
supportcdœ onœ othcrœ cvidcncc.œ Toœ rcfutcœ aœ mcthodo|ogica|œ princip|c,œ oncœ adduccsœ
cascsœ whcrcœ itœ sc|cctsœaœ dcscriptionœ thatœ turnsœoutœtoœ bcœ unsatisfactoryœ forœ indcpcndcntœ
rcasons.œ Inœ cithcrœ dircction,œ suchœ argumcntsœ arcœ notœ casy.œ (lorœ thcœ bcginningœ ofœ aœ
ncgativcœargumcnt,œ sccœZwickyœ (I97Ob)œ onœ thcœlrccœ Ridcœ Princip|c,œaœ mcthodo|ogica|œ
princip|cœ optingœforœ| ongcrœ dcrivationsœovcrœ shortcrœ oncs,œ othcrœ thingsœbcingœ cgua|.)œ
Examp|csœ ofœmcthodo|ogica|œ princip|csœfromœ othcrœ scicnccsœarcœnotœ hardœtoœhnd.œ
¬NOÍd À. ZwÍck} 4ÓV
Inœthisœ catcgoryœ arcœthcœwidcsprcadœ prc|crcnccsœ |orœ roundœ numbcrs,œ |orœ cguationsœ o|œ
dcgrccœn ovcrœthoscœo|œdcgrccœn +œ I , œandœ |orœ circ|csœ ovcrœ othcrœ conicœ scctions,œ amongœ
manyœ othcrœ prc|crcnccsœ |orœ 'simp|c"œ accounts.œ
J.J. b§Sl0HßlÎC ÏIÎHCÎgÌ0S
Inœ contrastœ toœ mcthodo|ogica|œ princip|cs,œ whichœ arcœaptœ toœbcœtcrmcdœ'ru|cs"œ (inœ oncœ
scnsc)œ orœ 'guidc|incs,"œ systcmaticœ princip|csœ arcœ 'dcscriptions,"œ 'obscrvations,"œ
'rcgu|aritics,"œ 'ru|cs"œ (inœ anothcrœ scnsc),œ '|aws,"œ 'assumptions,"œorœ'hypothcscs,"œ
dcpcndingœ uponœ thcirœ cxtcntœandœthcirœ abstractncss.œ Iœ assumcœ hcrcœ thatœ thcœ dihcrcntœ
tcrmsœ rcprcscntœ dihcrcnccsœ o|œ dcgrcc,œ cspccia||yœ inœ vicwœ o|œthcœ obscrvationsœ o|œ manyœ
phi|osophcrsœ(|orœ cxamp|c,œ Hanson,œ Kuhn,œ andœTou|min)œ thatœ 'thcorctica|"œ assump-
tionsœin|cctœobscrvationœinœ signihcantœways.œThatœis,œIœassumcœthatœthcrcœisœaœc|incœ|romœ
(a) throughœ (e) (andœbcyond):œ
(a) obscrvationsœ thatœ somconcœ saidœ aœ particu|arœ thingœ onœ somcœ occasionœ orœ madcœ aœ
particu|arœjudgmcntœ aboutœ anœ uttcranccœ onœ somcœ occasionœ
(b) obscrvationsœthatœthcœmcmbcrsœo|œsomcœspccchœ communityœusua||yœmakcœthcœsamcœ
judgmcntœ onœ somcœ pointœ
(c) c|aimsœaboutœ thcœ cxistcnccœ o|œaœ particu|arœ ru|cœ inœ ĉng|ishœ
(d) hypothcscsœ aboutœ constraintsœ |imitingœ thcœ app|icabi|ityœ o|œ ru|csœ inœ aœ particu|arœ
|anguagc,œ orœ univcrsa||yœ
(e) hypothcscsœaboutœ thcœ rangcœ o|œ possib|cœ ru|csœ inœ natura|œ|anguagcsœ
Myœ conccrnœ inœ thcœ |o||owingœ scctionsœ isœ withœ thcœ morcœ'thcorctica|"œ statcmcntsœ
(|ikcœ (d) andœ (e)) thanœ withœ thcœ morcœ 'dcscriptivc"œ oncsœ (|ikcœ (a) andœ (b)). ßutœ cvcnœ
thcscœ 'thcorctica|"œ asscrtionsœ rangcœ |romœ rc|ativc|yœ | ow-|cvc|œ assumptions,œ typica||yœ
capab|cœo|œprcciscœ |ormu|ationœ andœusua||yœ subjcctœtoœtcstsœ o|œ somcœstandardœkind,œ toœ
muchœ morcœ abstractœ propositions,œ oĩʼncnœ statcdœ rathcrœ vaguc|yœ andœ notœ amcnab|cœ
toœstraight|orwardœ tcstsœ andœargumcntation.œ Thcœ morcœ abstractœ propositionsœ tcndœ toœ
actœ asœ organizingœ princip|csœ dchningœ aœ hc|dœ o|œ invcstigation.œ A|thoughœ thcœ dccpcrœ
princip|csœ arcœ inœ somcœ scnscœ opcnœ toœ cmpirica|œ vcrihcationœ orœ |a|sihcation,œ thcœ tcstsœ
rcguircdœarcœ guitcœindircctœ orœ invo|vcœcxtrcmc|yœcomp|cxœchainsœo|œin|crcnccœinœwhichœ
variousœ |undamcnta|œ assumptionsœ |unction.œ Withoutœ intcndingœ toœ c|aimœ thatœ thcœ
dccpcrœ princip|csœ arcœ untcstab|c,œ Iœ havcœ tcrmcdœ thcœ | owcr-|cvc|œ statcmcntsœ arquable
proposiìions andœthcœ morcœabstractœoncsœorqanizinq hypoìheses.
2.2.1. ¬RGU¬BLt FROFO5I7ION5
Anyœ 'natura|œ |aw"œ wou|dœ scrvcœ asœ anœ cxamp|cœ o|œ anœ arguab|cœ proposition.œ Lctœ usœ
takcœ anœ i||ustrationœ |romœ physics÷Ncwton`sœ Invcrscœ Sguarcœ Law,œ whichœ statcsœ
thatœ thcœ gravitationa|œ |orccœ bctwccnœ twoœ bodicsœ isœ invcrsc|yœ proportiona|œ ňoœ thcœ
sguarcœo|œthcœdistanccœbctwccnœthcmœ(Risœthcœdistanccœbctwccnœthcœtwoœbodicsœandœk isœ
aœ constantœ associatcdœwithœthcœtwoœbodics):œ
F
.

K'
Howœ doœ wcœ tc||œ thatœ thisœ isœ anœ invcrscœ sguarcœ |aw,œ rathcrœ than,œ say,œ anœ invcrscœ cubcœ
|aw?œ A mcthodo|ogica|œ princip|cœ chooscsœ sguarcsœ ovcrœ cubcsœ soœ|ongœ asœthcœ obscrvaő
tionsœonœ thcœ mattcrœ arcœrcasonab|yœ consistcntœ withœ thisœ assumption.œ Asidcœ |romœthis,œ
4¯J lÍhguÍSlÍcS uS LhPmÍSlr}. 1hP ÖuÐSluhcP 1hPOr} Of ÖPmuhlÍc ÌrÍmPS
thcœtwoœpositionsœarcœindistinguishab|cœ soœ | ongœasœ(a) thcœranqe o|œ cvidcnccœisœnarrow,œ
(b) thcœ accuracy o|œ thcœ mcasuringœ dcviccœ isœ |ow,œ andœ (c) ouìside e¡ecìs cannotœ bcœ
discountcd.œ I|œwcœhavcœ mcasurcmcntsœ on|yœ ovcrœ aœ narrowœ rangcœ |orœ R, thcnœ wcœmayœ
notœ bcœ ab|cœ toœ distinguishœ thcœ sguarcsœ hypothcsisœ |romœ thcœ cubcsœ hypothcsis,œ givcnœ
thcœ accuracyœ o|œ ourœ mcasuringœ dğviccsœ andœ thcœ |actœ thatœ sma||œ pcrturbationsœ mayœ bcœ
random,œasœaœrcsu|tœo|œcxpcrimcntĠr`sœcrrorœorœoutsidcœ chcctsœthatœwcrcœnotœa||owcdœ|or.œ
Simi|ar|y,œvcryœaccuratcœmcasurcmcntsœmayœbcœworth|cssœi|œthcyœ cannotœbcœmadcœovcrœaœ
sumcicntœrangcœo|œva|ucs.œ
Thcœ garĞcn-varictyœ arguab|cœ propositionsœ o|œ currcntœ |inguisticsœ arcœ univcrsa|œ
hypothcscs,œ mostœ o|œ thcmœ exclusions, rcstrictionsœ onœ thcœ uscœ o|œ ccrtainœ notationa|œ
convcntions.œ Aœ typica|œ cxamp|cœ isœ 'Thcrcœ arcœ noœ cur|yœ brackctsœ (thatœ is,œ braccs)œ inœ
syntax,"œ aœ c|aimœ intcndcdœ toœi||cgitimizcœrc|crcnccsœ toœ
andœ thcœ |ikcœ inœ syntacticœ ru|cs.œ Thisœ particu|arœ uscœ o|œ cur|yœ brackcts,œ orœ braccs,œ isœ
criticizcdœ hrstœ byœ Rossœ (I 969a);œ itœ isœ trcatcdœ |romœ aœ broadcrœ pcrspcctivcœ byœ Zwickyœ
(I 968)œ andœ assimi|atcdœ toœ thcœ gcncra|œ cxc|usionœ princip|cœ byœ McCaw|cyœ (I 97Oa).œ Toœ
bcœ chcctivc,œ thcœ cxc|usionœ hypothcsisœ mustœ bcœ supportcdœ byœ obscrvationsœ ovcrœ thcœ
appropriatcœ ranqe, thcscœ obscrvationsœ mustœ bcœ suitab|yœ accuraìe, andœ thcrcœ mustœ bcœ
somcœ assuranccœ thatœ ouìsidee¡ecìs arcœ notœ intcr|cringœsignihcant|yœ withœ thcœ cvidcncc.œ
Thatœ is,œ thcrcœ mustœ bcœ argumcntsœ thatœ dihcrcntœ phcnomcna,œ inœ dihcrcntœ |anguagcs,œ
whichœ mightœ havcœ bccnœ thoughtœ toœ rcguircœ thcœ uscœ o|œ cur|yœ brackcts,œ doœ notœinœ |actœ
doœ so;œ thcrcœ mustœ bcœ argumcntsœ supportingœ thcœ gcncra|œ adcguacyœ andœ comp|ctcncssœ
o|œthcœgrammarsœ rc|crrcdœtoœ(|orœi|œ|caturcsœ o|œthcœru|csœ inœ gucstionœ wcrcœ dcpcndcntœonœ
minorœ changcsœ inœ othcrœ ru|cs,œ thcœ cvidcnccœ |romœ thcscœ dcscriptionsœ wou|dœ notœ bcœ
worthœ much),œ andœ thcrcœ mustœ bcœ rcasonœ toœ bc|icvcœ thatœ thcœ supportingœ cvidcnccœ isœ
notœ scrious|yœ ahcctcdœ byœ cxtcrna|œ |actsœ (dimcu|tyœ inœ undcrstandingœ scntcnccs,œ |orœ
cxamp|c).œ
Arguab|cœ propositionsœ |ikcœ Ncwton`sœ Invcrscœ Sguarcœ Lawœ orœ thcœ Noœ Cur|yœ
ßrackctsœProposa|œ mayœ a|soœ bcœ dc|cndcdœ orœ attackcdœthroughœ argumcntsœ o|œ aœ dccpcrœ
sort,œ argumcntsœ thatœ rc|crœ toœgcncra|œ princip|csœ o|œ scicntihcœcxp|anationœ (|a|sihabi|ity,œ
simp|icity,œ p|ausibi|ity,œ |orœ cxamp|c).œ Thus,œ thcœ natura|ncssœ argumcntœ dcscribcdœ inœ
Zwickyœ(I 968)œinœ|avorœ o|œ thcœNoœCur|yœ ßrackctsœProposa|œ isœanœappca|œ toœthcorctica|œ
simp|icity,œ asœ wasœ thcœ argumcntœ |avoringœ thcœ c|cganccœ o|œ thcœ Copcrnicanœ hc|ioŎ
ccntricœthcoryœ ovcrœ thcœ comp|cxityœ o|œ thcœ cpicyc|csœinœthcœ gcoccntricœthcory.œ
Othcrœ cxamp|csœ o|œ arguab|cœ propositionsœ |romœ |inguisticsœ inc|udcœ thcœ |o||owing:œ
(a) aœ proposa|œ byœ Chomskyœ thatœ noœ trans|ormationa|œ ru|cœinscrtœmatcria|œ |romœ oncœSœ
intoœ aœ|owcr S;œ (b) anœ unpub|ishcdœ butœ muchœ discusscdœ suggcstionœ o|œ Kiparsky`sœ thatœ
ru|csœchcctingœabso|utcœncutra|izationsœinœ phono|ogyœ bcœprohibitcdąœ (c) thcœ hypothcsisœ
thatœ syntacticœ ru|csœ cannotœ bcœ conditioncdœ byœ phono|ogica|œ |caturcsœ (thcœ Princip|cœ o|œ
Phono|ogy-Irccœ Syntax,œ trcatcdœ inœ Zwickyœ ( I 969));œ (d) thcœ assumptionœ thatœ a||œ thcœ
in|ormationœrcguircdœ|orœthcœ conditioningœo|œphono|ogica|œru|csœisœ avai|ab|cœinœ supcrŏ
hcia|œ syntacticœ structurcœ (thcœ Princip|cœ o|œ Supcrhcia|œ Constraintsœ inœ Phono|ogy,œ
mcntioncdœ inœ Zwickyœ ( I 97Oa));œ (e) aœ proposa|œ inœ Zwickyœ (I 97Oc)œ |orœ |imitationsœ onœ
thcœ uscœ o|œ Grcck-|cttcrœ variab|csœ inœ phono|ogica|œ ru|cs;œ andœ (Ħ)œ aœ hypothcsis,œ putœ
|orwardœ tcntativc|yœ byœ Chomskyœ andœ Ha||cœ (I 968),œ thatœ thcœ phono|ogica|œ cyc|cœ isœ
rcstrictcdœtoœprosodicœphcnomcna.œ
¬rhOÍd À. ZwÍtk} 4¯Í
Thcœ|inguisticœcascsœthatœcomcœhrstœtoœmindœarcœa||œ cxc|usİvcœ princip|cs,œ thanksœ toœ
thcœ cmphasisœ withinœtrans|ormationa|œgcncrativcœgrammarœ onœ rcstrictingœ thcœrangcœo|œ
notationa|œconvcntionsœandœthcirœuscsœasœaœwayœo|œspcci|yingœasœnarrow|yœasœpossib|cœthcœ
notionœ ¨possib|cœnatura|œ |anguagc."œArguab|cœpropositionŒœinœthcœnatura|œ scicnccsœarcœ
customari|yœstatcdœpositivc|y,œbutœthcyœcanœcasi|yœbcœconvcrtcdœintoœcxc|usivcœprincip|cs.œ
Ncwton`sœInvcrscœ Sguarcœ Law,œ ħorœ cxamp|c,œ canœ bcœ intcrprctcdœasœaœ banœ onœ physica|œ
systcmsœ inœ whichœ thcœ gravitationa|œ attractionœ bctwccnœ bodicsœ isœ anyœ |unctionœ o|œ R
bcsidcsœ I{R
:
. Thcœ dihcrcncc,œ thcn,œ bctwccnœ thcœ |inguisticœ cxamp|csœ andœ thcœ physica|œ
cxamp|cœisœ simp|yœ oncœ o|œ dcgrcc .œ physica|œ princip|csœ arcœ typica||yœ muchœmorcœ spccihcœ
inœ thcirœ cxc|usionsœ thanœ arcœ|inguisticœhypothcscs.œ
Thcrcœarc,œhowcvcr,œmanyœsortsœo|œspccihc,œpositivc|yœstatcdœarguab|cœpropositionsœ
inœ |inguistics.œ Putativcœ |inguisticœ univcrsa|s,œ suchœ asœ thoscœ trcatcdœ byœ variousœ authorsœ
inœ Grccnbcrgœ (I 963),œ arcœ cascs,œ asœ arcœ c|aimsœ thatœ particu|arœ ru|cs,œ phono|ogica|œ orœ
syntactic,œ arcœ univcrsa|œ inœ charactcrœ (asœ hasœ bccnœ argucdœ byœ ßachœ (I 97I ),œ lo|cyœ
(I 97O),œ andœStampc).œ
2.2.2. ORG¬NIZING 1YFO71t5t5
Organizingœhypothcscsœarcœ high-|cvĢ|œassumptions,œ|undamcnta|œcmpirica|œhypothcscs.œ
Variousœ princip|csœ o|œ |inguisticœ changcœ havcœ thisœ charactcr-thcœ Ncogrammarianœ
hypothcsisœ o|œ thcœ rcgu|arityœ o|œ soundœ changc,œ |orœ instancc,œ andœ Kiparsky`sœ (I 968)œ
proposa|œthatœru|csœrcordcrœinœtimcœsoœasœtoœrcduccœmarkcdncss.œ A|soœo|œthisœcharactcrœ
arcœ assumptionsœ aboutœ thcœ dircctiona|ityœ o|œ thcœ rc|ationshipœ bctwccnœ syntacticœ andœ
scmanticœrcprcscntations.œ Thcœ mostœ sa|icntœ |actœaboutœsuchœassumptionsœ isœ thatœthcyœ
arcœ notœ casi|yœ givcnœ up,œ cvcnœ inœ thġœ |accœ o|œ apparcntœ countcrcxamp|cs,œ whichœ wi||œ bcœ
trcatcdœ asœ mani|cstationsœ o|œ minorœ comp|icatingœ princip|csœ orœ asœ outrightœ anoma|icsœ
(sccœKuhnœ( I962)).œItœisœthisœrcsistanccœtoœdisproo|œthatœgivcsœorganizingœhypothcscsœthciŃœ
'hc|d-dchning"œ naturc.œ Thcyœarcœtcstab|c,œ inœ somcœscnsc,œ andœthcyœcanœbcœabandoncdœ
ahcrœ argumcnt,œ butœ thcœ tcstsœ arcœ notœ simp|cœ norœthcœ argumcntsœ straight|orward.œ
Asœwasœcmphasizcdœcar|icr,œthcrcœisœnoœsharpœbrcakœbctwccnœarguab|cœpropositionsœ
andœorganizingœhypothcscs.œ ThcœPrincip|cœo|œPhono|ogy-lrccœSyntaxœandœthcœPrincip|cœ
o|œ Supcrhcia|œ Constraintsœ inœ Phono|ogy,œ whichœ wcrcœ mcntioncdœ inœ thcœ prcccdingœ
scction,œ arcœ |air|yœ high-|cvc|œ assumptionsœ andœ mightœ bcœ takcnœ toœ bcœ organizingœ
hypothcscs.œ Iœ havcœ |istcdœ thcmœasœarguab|cœ propositionsœ bccauscœ thatœisœ thcœ wayœ thcyœ
arcœ vicwcdœ inœ thcœ artic|csœ citcd,œ butœ itœ wou|dœ bcœ possib|cœ toœ considcrœ thcmœ asœ bcingœ
morcœ |undamcnta|,œ asœ togcthcrœ asscrtingœ aœ basicœ "scparationœ o|œ |cvc|s"œ bctwccnœ
syntaxœandœphono|ogy.œ
ßc|orcœ continuingœ withœ cxamp|csœ |romœ |inguistics,œ |ctœ usœ |ookœ atœ twoœ cc|cbratcdœ
cascsœ o|œ organizingœ hypothcscsœ inœ thcœ physica|œ scicnccs.œ Thcœ hrstœ isœ thcœ Ncwtonianœ
(origina||y,œ Ga|i|can)œ incrtia|œ princip|cœ o|œ motionœ vcrsusœ thcœAristotc|ianœ orœ rcsistanccœ
conccption.œ Tou|minœ (I 963)œ obscrvcsœ thatœ
AristotlcĜconccntratcdĜ hisĜ attcntionĜ onĜ thcĜ motionĜ ofĜbodicsĜ againstĜ apprcciabIcĜ rcsis-
tancc,Ĝ andĜ onĜ thcĜ lcngthĜ ofĜtimcĜ rcquircdĜforĜaĜ complctcĜ changcĜ ofĜpositionĜfromĜ oncĜ
placcĜ toĜ anothcr.Ĝ ForĜ aĜ varictyĜ ofĜ rcasons,Ĝ hcĜ ncvcrĜ rcalIyĜ tackIcdĜ thcĜ probIcmĜ ofĜ
dchningĜ 'vclocity'Ĝ inĜ thcĜ cascĜ whcnĜ oncĜ considcrsĜ progrcssivclyĜ shortcrĜ andĜ shortcrĜ
pcriodsĜ ofĜ timc÷i.c.Ĝ instantancousĜ vclocity.Ĝ NorĜ wasĜ hcĜ prcparcdĜ toĜ payĜ scriousĜ
attcntionĜtoĜthcĜqucstionĜhowĜbodicsĜwouldĜmovcĜifĜallĜrcsistingĜagcncicsĜwcrcĜcßcctivclyĜ
orĜcompIctcIyĜ rcmovcd.Ĝ AsĜ thingsĜ tuĕcdĜ out,Ĝ hisĜ hcsitationsĜ wcrcĜunfortunatc,Ĝ yctĜ hisĜ
rcasonsĜforĜhcsitatingĜ arcĜundcĒstandablc,Ĝ andĜinĜ thcirĜwayĜlaudablcĜ . . . Ĝ LcavingĜ asidcĜ
frccĜ fallĜ forœ thcĜ momcntĜ asĜ aĜ spccialĜ casc,Ĝ allĜ thcĜ motionsĜ wcĜ obscrvcĜ goingĜ onĜ closcĜ
aēoundĜusĜhappcnĜasĜthcyĜdoĜ(hcĜsaw)ĜthroughĜaĜmorc-or-lcssĜcomplctcĜbalanccĜbctwccnĜ
4¯Z lÍhguÍ5lÍc5 u5 LhPmÍ5lr}. 1hP ÖuÐ5luhcP 1hPOr} Of ÖPmuhlÍc ÌrÍmP5
twoĜ sctsĜ ofĜforccs .Ĝ thoscĜtcndingĜ toĜ maintainĜ thcĜ motionĜ andĜ thoscĜtcndingĜ toĜ rcsistĜit.Ĝ
InĜrcalĜ lifc,Ĝ too,Ĝ aĜ bodyĜalwaysĜtakcsĜ aĜ dchnitcĜ timcĜ toĜ goĜaĜ dchnitcĜdistancc.Ĝ SoĜ thcĜ
qucstionĜofĜinstantancousĜvclocityĜwouldĜhavcĜ struckĜ himĜ asĜ ovcr-abstract ,Ĝ andĜ hcĜ fcltĜ
thcĜsamcĜwayĜaboutĜthcĜidcaĜofĜaĜcomplctclyĜunrcsistcdĜmotion,ĜwhichĜhcĜ dismisscdĜasœ
unrcaIJœ (pp.Ĝ 5051).Ĝ
Hcrcœ wcœ havcœ aœ sympathcticœ cxpositionœ o|œ anœ organizingœhypothcsisœ|ormu|atcdœ
byœ Aristot|c.œ Inœ Aristot|c`sœ commonscnsica|œ vicw,œ bodicsœ movcœ on|yœ whi|cœ thcyœ arcœ
impc||cd.œ Aœ wagonœ onœ aœ countryœ road,œ notœ aœ |rcc|yœ |a||ingœ ba||,œ isœ thcœ paradigmœ|orœ
dynamics.œ Thcœpositionœis,œu|timatc|y,œcmpirica|.œ Howcvcr,œitœ isœ casicrœ toœimagincœtcstsœ
o|œ Ncwton`sœ Invcrscœ Sguarcœ Lawœ (givcnœ thatœ thcrcœ isœ some attractivcœ |orccœ bctwccnœ
bodics)œthanœtoœconstructœcxpcrimcntsœbcaringœonœ thcœAristotc|ianœRcsistanccœHypoth-
csis.œ Inœ timc,œAristot|c`sœhypothcsisœwasœ abandoncdœinœ |avorœ o|œaœ dihcrcntœorganizingœ
hypothcsis,œnamc|y,œNcwton`sœIirstœ Law,œwhichœho|dsœthatœ cvcryœ partic|cœ continucsœinœ
aœ statcœ o|œ rcst,œorœinœ motionœ withœ constantœspccdœinœaœ straightœ |inc,œ un|cssœ actcdœuponœ
byœanœoutsidcœ|orcc.œ ßothœhypothcscsœarcœdimcu|tœtoœ|ormu|atcœprccisc|y,œandœthcœchangcœ
|romœ oncœtoœthcœothcrœ wasœaccompanicdœbyœchangcsœinœ othcrœ |undamcnta|œassumptionsœ
andœ wasœ supportcdœ byœ argumcntsœ o|œ manyœ dihcrcntœ typcs,œ inc|udingœ cxpcrimcnta|œ
cvidcnccœbcaringœindircct|yœuponœthcœgucstionœandœgcncra|œconsidcrationsœ o|œadcguacyœ
o|œ cxp|anation.œ
Thcœ sccondœ cxamp|cœ comcsœ |romœ astronomy-Kcp|cr`sœIirstœ Lawœ thatœ thcœ orbitœ
o|œcachœp|anctœaboutœthcœsunœ isœ c||iptica|,œwithœ thcœsunœatœoncœo|œthcœ|ociœ o|œthcœc||ipsc.œ
Thisœ organizingœhypothcsisœ rcp|accdœ thcœthcoryœthatœthcœ orbitsœ arcœ circu|ar,œaœ proposi-
tionœ thatœ sccmsœ toœ manyœ (asœ itœ sccmcdœ toœ Aristot|c)œ soœ sc||-cvidcntœ thatœ itœ scarcc|yœ
wou|dœ rcguircœ support.œ Thcœ cxamp|cœ isœ cspccia||yœ intcrcstingœ bccauscœ itœ i||ustratcsœ aœ
changcœ |romœ anœ organizingœ hypothcsisœ thatœ asscrtsœ circu|arœ motionœ toœ thcœ prcscntœ
statcœo|œahairs,œaœmcthodo|ogica|œprincip|cœwhichœprc|crsœcirc|csœtoœc||ipscs,œothcrœthingsœ
bcingœ cgua|.œ Thcœ samcœ cvo|utionœ |romœ organizingœ hypothcsisœ toœ mcthodo|ogica|œ
princip|cœ canœbcœsccnœinœthcœhistoryœo|œthcœContrastœPrincip|cœinœphono|ogyœ(mcntioncdœ
bricDijyœ inœ Scctionœ 2. I). œ Thcœ rcvcrscœ dcvc|opmcnt,œ |romœ mcthodo|ogica|œ princip|cœ toœ
organizingœ hypothcsis,œ isœ notœ unknownœ cithcr;œ Iœ sha||œ suggcstœ anœ cxamp|cœ short|y.œ
Thcœhistoryœ o|œ Kcp|cr`sœIirstœLawœi||ustratcsœanothcrœsortœo|œ cvo|utionœasœwc||-aœ
changcœ |romœ anœ organizingœ hypothcsisœ toœ anœ arguab|cœ propositionœ o|œ thcœ ordinaryœ
sort.œ C|car|y,œwhcnœhrstœputœ|orth,œ Kcp|cr`sœIirstœ Lawœ wasœaœ |undamcnta|œthcsisœaboutœ
astronomy,œ rcvo|utionaryœ inœ itsœ contcnt.œ Onccœ accuratcœ instrumcntsœ o|œ thcœ rcguircdœ
typcœhadœbccnœ dcvc|opcd,œhowcvcr,œthcœdihcrcnccœ bctwccnœcircu|arœandœc||ipticœmotionœ
cou|dœbcœdctcctcdœbyœ norma|œ mcthods,œandœsoonœitœ bccamcœ possib|cœ toœdcrivcœ Kcp|cr`sœ
|awsœ o|œ p|anctaryœ motionœ |romœ Ncwton`sœ|aws,œ soœ thatœ Kcp|cr`sœ Iirstœ Lawœ bccamcœ aœ
rc|ativc|yœ | ow-|cvc|œhypothcsisœinœaœ nctworkœ o|œassumptions.œ
Nowœ |ctœ usœ rcturnœ toœ cxamp|csœ o|œorganizingœhypothcscsœinœ |inguistics.œ Iirstœ wcœ
cxamincœ thcœ 'rcguircmcntœ thatœtrans|ormationsœprcscrvcœ mcaning,"œ asœPartccœ (I97I)œ
phrascsœit. œIœ sha||œ rc|crœtoœ thisœhypothcsisœasœthcœFostOgceFrinciple,onœthcœgroundsœ
thatœitœ trcatsœ syntaxœasœanœc|aboratcœ dc|ivcryœsystcm,œaœsystcmœdcsigncdœtoœgctœmcssagcsœ
toœ anœ addrcssccœ withoutœ changingœ thcirœ contcnt.œ Asœ Partccœ notcs,œ thcœ Postœ Omccœ
Princip|cœ isœ vicwcdœ asœ aœ mcthodo|ogica|œ princip|cœ byœ Katzœ andœ Posta|œ (I 964),œ whoœ
strcssœ thatœ thcœ princip|cœ isœ 'notœ . . . œ aœ statcmcntœ inœ |inguisticœ thcory,œ butœ rathcrœ . . . œ aœ
ru|cœ o|œ thumbœ bascdœ onœ thcœ gcncra|œ charactcrœ o|œ |inguisticœ dcscriptions"œ (p.œ I 57).œ
ßut,œinœ cascœ a|tcrœ casc,œthcœPostœ Omccœ Princip|cœ sccmcdœ toœ rccommcndœana|yscsœthatœ
wcrcœ |atcrœ conhrmcdœ byœ indcpcndcntœ cvidcncc,œ andœ itœ wasœ thusœ c|cvatcdœ |romœ aœ
mcthodo|ogica|œ princip|cœ toœanœ organizingœ hypothcsis.œ AsœPartccœ putsœit,œ thcœ princip|cœ
'gaincdœsupportœvcryœ guick|y,œ toœthcœpointœwhcrcœitœwasœwidc|yœacccptcdœ asœoncœo|œthcœ
¬rao/dÀ. ZwÍck} 4¯J
morcœso|id|yœcstab|ishcdœgcncra|izationsœinœ|inguisticœthcoryœandœuscdœasœaœ critcrionœ|orœ
trans|ormationa|œru|cs"œ (p.œ 2).œ
Asœ isœ typica||yœthcœcascœwithœorganizingœhypothcscs,œ itœisœ dimcu|tœtoœ|ormu|atcœthcœ
PostœOmccœPrincip|cœprccisc|y.œ asœPartccœpointsœout,œ itœinvo|vcsœinœanœcsscntia|œwayœthcœ
dimcu|tœbutœ |undamcnta|œ notionœ o|œ'synonymy,"œjustœasœNcwton'sœIirstœLawœinvo|vcsœ
ınœ anœ csscntia|œ wayœ thcœ dimcu|tœ butœ |undamcnta|œnotionsœ o|œ 'motion"œ andœ '|orcc. `œ
Asœ isœ a|soœ typica|œ o|œorganizingœ hypothcscs,œ itœ isœ hardœ toœadduccœ convincingœ cvidcnccœ
|orœorœagainstœthcœPostœOmccœPrincip|c.œThcœprob|cmœisœthatœitœisœa|mostœa|waysœpossib|cœ
toœ hxœupœaœ dcscriptionœ soœ thatœitœ wi||œ con|ormœ toœ thcœ princip|c.œ According|y,œ whcthcrœ
orœ notœ anœana|ystœwi||œ makcœ thcœrcguircdœ adjustmcntsœtcndsœtoœdcpcndœ onœ whcthcrœ orœ
notœ hcœ bc|icvcsœ inœ thcœ Postœ OmccœPrincip|c.œ
Thcœhna|œcxamp|cœo|œanœorganizingœhypothcsisœ thatœIœ wi||œgivcœisœthcœ oncœrc|crrcdœ
toœinœthcœtit|cœo|œthisœartic|c,œ namc|y,œ thcœSubstanccœThcoryœo|œScmanticœPrimcs.œ Inœthcœ
|ormœ Iœ sha||œ uscœ inœ thcœ rcmaindcrœ o|œ thisœ papcr,œ thcœ hypothcsisœ is:œ etery semantic
primeisrealizableasalexicalunit(root,iøßection,orderitationalagx)insomenatural
Ianquaqe. Aœ strongcrœ vcrsionœ mightœ bcœ suggcstcd:œ inœ anyœ |anguagc,œ mostœ scmanticœ
primcsœ arcœ rca|izcdœ asœ |cxica|œ units.œ Thcœ strongcstœ |ormœ o|œ thcœ hypothcsis-inœ anyœ
|anguagc,œ a||œ scmanticœ primcsœarcœrca|izcdœasœ|cxica|œ units-sccmsœc|car|yœtooœmuchœtoœ
hopcœ |or.œ Iœ sha||œ bcœ contcntœ toœ dc|cndœ thcœ wcak,œ orœ simp|cœ cxistcntia|,œ |ormœ o|œ thcœ
hypothcsisœinœ thcœ scctionsœtoœ|o||ow.œ
Thcœidcaœ bchindœ thcœnamcœ'SubstanccœThcoryœ o|œScmanticœPrimcs`œ isœthatœ cvcryœ
scmanticœ primcœ isœ aœ rca|œ substanccœ (aœ root,œ inDĴcction,œ orœ dcrivationa|œ amx),œ notœ
mcrc|yœ aœ princip|cœ mani|cstcdœbyœrca|œ substanccs.œ Thcœana|ogyœhcrcœisœwithœchcmica|œ
c|cmcnts,œ which,œ onœ thcœ modcrnœ vicw,œ arcœassumcdœ toœ bcœ rca|izab|cœ asœsubstanccs,œ asœ
opposcdœ toœ thcœ ancicntœ 'c|cmcnts"œ hrc,œ air,œ carth,œ andœ watcr,œ orœ thcœ a|chcmica|œ
'c|cmcnts`œ sa|t,œ su|phur,œ andœ mcrcury,œ whichœ wcrcœ 'notœ substanccsœ atœ a||,œ butœ
mctaphysica|œabstractionsœ o|œ propcrtics,œ typi|yingœ thcœ naturcsœ o|œbodics`œ (Partingtonœ
( I 948,œ p.œ I I 3)).œ
C|car|y,œ thcœSubstanccœThcoryœisœanœ organizingœhypothcsisœrathcrœthanœ aœmcthod-
o|ogica|œ princip|cœ orœ anœ arguab|cœ propositionœ o|œ thcœ usua|œ sort.œ Itœ isœ dimcu|tœ toœ sccœ
howœoncœ cou|dœconstructœaœstraight|orwardœargumcntœ|orœ orœagainstœthcœidca.œ Andœthcœ
rc|crcnccœtoœ"rca|ization`œinœthcœstatcmcntœo|œthcœhypothcsisœmakcsœitsœprcciscœ|ormu|a-
tionœ aœ |ormidab|cœ task.œ
å. JÏL bÎbJPDLL JÏLLÜ3
Ċnœthcœrcmainingœpartœo|œthisœpapcr,œIœrcvicwœbricĭyœthcœ(vcryœsparsc)œ|itcraturcœonœscmanŐ
ticœprimcs,œ prcparatoryœ toœ considcringœ uscsœo|œthcœ Substanccœ Thcoryœinœdiscussionsœo|œ
scmantics.œ Ncxt,œ Iœ takcœ upœ thcœ ana|ogyœ withœ chcmistryœ andœ argucœ thatœ thcœana|ogyœ isœ
matcria|,œ toœuscœ Hcssc`sœ (I 966)œ tcrm.œ Iina||y,œ Iœ supp|yœ aœ morcœ gcncra|œ discussionœ o|œ
mctaphorœandœana|ogyœinœ|inguistics,œ withœadditiona|œcxamp|csœo|œmatcria|œana|ogics.œ
å.1. b0HßHlÎC ÏIÎH0S
Thcœstatcmcntœo|œthcœSubstanccœThcoryœinœScctionœ2.2.2œrc|crsœspccihca||yœtoœ'scmanticœ
primcs`œandœthcrc|orcœ|ocatcsœthcœhypothcsisœwithinœthcœbroadœ|ramcworkœo|œgcncrativcœ
scmantics.œ Thisœ rcstrictionœ isœ unncccssary,œ howcvcr,œ |orœ thcœ hypothcsisœ isœ cgua||yœ
appropriatcœ withinœ thcoricsœthatœassumcœ thatœthcœscmanticœ rcadingsœ o|œ|cxica|œunitsœarcœ
constructsœo|œ primcsœ ca||cdœ'|caturcs,`œ 'markcrs,"œ 'spcciĬcations,`œ orœ thcœ|ikc.œ Thatœ
4¯4 lÍhguÍ5lÍc5 u5 LhPmÍ5lr}. 1hP ÖuÐ5luhcP 1hPOr} Of ÖPmuhlÍc ÌrÍmP5
is,œ ¡œintcndœ myœ rcmarksœ toœ app|yœnotœ on|yœ toœ systģmsœ|ikcœ thoscœ o|œ McCaw|cyœ (I968)œ
andœ Lakohœ ( I 97O),œ inœ whichœ scmanticœ structurcsœ arcœ o|œ thcœ samcœ typcœ asœ syntacticœ
structurcs,œ butœa|soœtoœstandardœKatz-Iodorœscmanticsœ(asœprcscntcdœinœKatzœ(I966),œ|orœ
cxamp|c),œ inœ whichœ scmanticœ rcprcscntationsœ o|œ |cxica|œ unitsœ arcœ sctsœ o|œ markcrs,œ asœ
wc||œ asœ toœvariousœintcrmcdiatcœ positionsœinœ whichœ scmanticœrcprcscntationsœ o|œ|cxica|œ
unitsœ arcœ morcœ orœ |cssœ comp|cxœ structurcsœ containingœ markcrsœ (asœ inœ suchœ cxtcnsionsœ
o|,œvariantsœo|,œorœa|tcrnativcsœtoœthcœKatz-IodorœpositionœasœGrubcrœ(I 965),œWcinrcichœ
(I 966),œ Lccchœ (I 969),œ andœ Cha|cœ (I 97O)).œ
Withinœnoncœ o|œthcscœ|ramcworksœhasœthcrcœbccnœ anyœcxtcndcdœdiscussionœ o|œ thcœ
charactcrœ o|œ thcœ atomicœ unitsœ thatœ appcarœ inœ scmanticœ dcscriptions.œ Thcœ |o||owingœ
rcmarksœbyœ Katzœ (I 966)œ arcœ rcprcscntativc.œ
JustĜasĜ thcĜmcaningĜofĜaĜwordĜisĜnotĜatomic,Ĝ aĜ scnscĜ ofĜaĜ wordĜ isĜnotĜanĜ undißcr-
cntiatcdĜ wholc,Ĝ but,Ĝ rathcr,Ĝ hasĜ aĜ complcxĜ conccptualĜ structurc.Ĝ ThcĜ rcadingĜ whichĜ
rcprcscntsĜaĜscnscĜ providcsĜ anĜanalysisĜofĜthcĜstructurcĜofĜthatĜ scnscĜ whichĜ dccomposcsĜ
itĜ intoĜ conccptualĜ clcmcntsĜ andĜ thcirĜ intcrrclations.Ĝ ScmanticĜ markcrsĜ rcprcscntĜ thcĜ
conccptualĜ clcmcntsĜ intoĜ whichĜ aĜ rcadingĜ dccomposcsĜ aĜ scnsc.Ĝ ThcyĜ thusĜ providcĜ thcĜ
thcorcticalĜ constructsĜ nccdcdĜ toĜ rcconstructĜ thcĜ intcrrclationsĜ holdingĜ bctwccnĜ suchĜ
conccptualĜ clcmcntsĜinĜ thcĜ structurcĜ ofĜaĜ scnscĜ.Ĝ
.Ĝ .Ĝ .ĜJustĜasĜsyntacticĜmarkcrsĜcnablcĜusĜtoĜformulatcĜcmpiricalĜgcncralizationsĜaboutĜ
thcĜ syntacticĜ structurcĜ ofĜ linguisticĜ constructions,Ĝ soĜ scmanticĜ markcrsĜ cnablcĜ usĜ toĜ
constructĜ cmpiricalĜ gcncralizationsĜ aboutĜ thcĜ mcaningĜ ofĜlinguisticĜconstructions.Ĝ ForĜ
cxamplc,Ĝ thcĜ EnglishĜwordsĜ 'bachclor',Ĝ 'man',Ĝ 'pricst',Ĝ 'bull',Ĝ 'unclc',Ĝ 'boy',Ĝ ctc.,ĜhavcĜ aĜ
scmanticĜ fcaturcĜ inĜ commonĜ whichĜ isĜ notĜ partĜ ofĜ thcĜ mcaningĜ ofĜ anyĜ ofĜ thcĜ wordsĜ
'child',Ĝ 'molc',Ĝ 'mothcr',Ĝ 'classmatc',Ĝ 'nuts',Ĝ 'bolts',Ĝ 'cow`,œ ctc.Ĝ ThcĜ ĂrstĜ sctĜ ofĜwords,Ĝ
butĜnotĜthcĜsccond,ĜarcĜsimilarĜinĜmcaningĜinĜ thatĜ thcĜmcaningĜofĜcachĜ mcmbrĜcontainsĜ
thcĜconccptĜofĜmalcncss.ĜIfĜwcĜincludcĜthcĜscmanticĜmarkcrĜ(Malc)ĜinĜthcĜlcxicalĜrcadingsĜ
forĜcachĜofĜthcĜwordsĜinĜthcĜhrstĜsctĜandĜcxcludcĜitĜfromĜthcĜlcxicalĜcntricsĜforĜcachĜofĜthcĜ
wordsĜ inĜ thcĜ sccond,Ĝ wcĜ thcrcbyĜcxprcssĜ thisĜ cmpiricalĜ gcncralization.Ĝ Thus,Ĝ scmanticĜ
markcrsĜ makcĜ itĜ possiblcĜ toĜ formulatcĜ suchĜ gcncralizationsĜ byĜ providingĜ usĜ withĜ thcĜ
clcmcntsĜ inĜ tcrmsĜ ofĜwhichĜ thcscĜ gcncralizationsĜcanĜbcĜ statcdĜ (pp.Ĝ I 55÷157).Ĝ
¡nœ practicc,œ primcsœarcœ sctœupœwithinœ somcœ narrowœ arcaœ thatœ isœo|œ intcrcstœ toœ thcœ
invcstigator,œ asœaœwayœ o|œgivingœanœ accountœo|œ thcœ scmanticœrc|ationshipsœhcœ pcrccivcsœ
inœ thatœarcaœ(scc,œ |orœcxamp|c,œIi||morcœ(I 969)).œ Thcrcœ isœvirtua||yœnoœattcmptœtoœargucœ
|orœoncœsystcmœo|œ primcsœovcrœvariousœpossib|cœa|tcrnativcs.œ Thcœon|yœarcasœwhichœhavcœ
bccnœ "mappcd"œ wc||œinœ thisœwayœarcœinĨcctiona|œ catcgoricsœandœaœ |cwœhc|dsœthatœarcœo|œ
intcrcstœtoœanthropo|ogistsœasœwc||œasœ |inguists-|o|kœtaxonomics,œ kinshipœsystcms,œ andœ
co|orœtcrms.œ Othcrwisc,œ thcscœinvcstigationsœarcœinœ thcirœin|ancy.œ Andœsurc|yœthcœmost-
łuotcdœwordsœonœ thcœsubjcctœarcœthoscœo|œßcndixœ(I 966,œ p.œ I 7):œ'aœroughœroadœintoœthcœ
cmpirica|œ scmanticœ wi|dcrncssœ isœ prc|crab|cœ toœ aœ wc||-pavcdœ oncœ timid|yœ skirtingœ thcœ
bordcrs."œ
Iorœ myœ purposcsœ hcrc,œ thcœ mostœ notab|cœ gapœ inœ cxistingœ trcatmcntsœ o|œ scmanticœ
primcsœisœthcœabscnccœo|œasscrtionsœo|œ|orma|œorœsubstantivcœ univcrsa|sœinvo|vingœthcm.œ¯
Thcrcœ arcœ thcœ samcœ |cwœ cxccptionsœ asœ bc|orc,œ kinshipœ andœ co|orœ tcrmsœ cspccia||y.œ
¨ LDODSKy´S (1VOJ) IðlðIðD0ðS lO SðD8DlI0 uDIVðIS8ÍS 8Ið QuIlð DIIðl. ¨P lDðOIy Ol SuDSl8DlIVð
uDIVðIS8lS DIgDl DOlU, lOI ðX8Dµlð, lD8l 0ðIl8ID UðSIgD8lIVð luD0lIODS DuSl Dð 08IIIðU Oul ID 8 Sµð0IDðU
W8y ID ð80D l8Dgu8gð. ÅDuS Il DIgDl 8SSðIl lD8l ð80D l8Dgu8gð WIll 0ODl8ID lðIDS lD8l UðSIgD8lð µðISODS
OI lðXI08l IlðDS IðlðIIIDg lO Sµð0ID0 KIDUS Ol ODJð0lS, lððlIDgS, DðD8VIOI, 8DU SO OD¯ (µ. Zð)¸ 8S lOID8l
uDIVðIS8lS, Dð SuggðSlS ¨lDð 8SSuDµlIOD lD8l µIOµðI D8DðS, ID 8Dy l8Dgu8gð, DuSl UðSIgD8lð ODJð0lS
DððlIDg 8 0ODUIlIOD Ol Sµ8lIOlðDµOI8l 0ODlIguIly [8 lOOlDOlð DðIð IlluSlI8lðS lDð DyµOlDðSIS], 8DU
lD8l lDð S8Dð IS lIuð Ol OlDðI lðIDS UðSIgD8lIDg ODJð0lS¦ OI lDð 0ODUIlIOD lD8l lDð 0OlOI WOIUS Ol 8Dy
l8Dgu8gð DuSl SuDUIVIUð lDð 0OlOI Sµð0lIuD IDlO 0ODlIDuOuS SðgDðDlS¦ OI lDð 0ODUIlIOD lD8l 8IlIl80lS
8Ið UðDDðU lD lðIDS Ol 0ðIl8ID DuD8D gO8lS, DððUS, 8DU luD0llODS lDSlð8U Ol SOlðly ID lðIDS Ol µDySI08l
Qu8lIlIðS¯ (µ. ZV). ÏD lDð S8Dð VðID, J8DðS mðIIDgðI D8S SuggðSlðU lO Dð lDð DyµOlDðSIS lD8l WOIUS ID
D8luI8l (8S OµµOSðU lO lð0DDI08l) l8Dgu8gðS DðVðI IðlðI lO 8DSOlulð Dð8SuIðDðDlS.
¬NOÍd À. ZwÍck} 4¯J
Givcnœthcœ|ackœo|œsuchœaŅscrtions,œwcœmustœtryœtoœin|crœgcncra|œprincip|csœ|romœwhatcvcrœ
practiccsœthcrcœhavcœ bccn.œ
Iirst,œįĿwcvcr,œaœ|cŋœwordsœarcœncccssaryœaboutœthcœdihcrcnccsœbctwccnœwordsœandœ
scmanticœ primcs.œ Thcrcœisœaœ rcasŀnab|yœ c|cańœ i||ustraņionœ o|œ thcœdistinctionœ inœ Posta|œ
( I97O)āœ
IĜhavcĜclaimcdĜthatĜthcĜundcrlyingĜstructurcĜ ofĜrPmÍhd clauscsĜisĜofĜthcĜform:Ĝ
5
YcÎb_ N¡ N¡

5

NÁrb@ N¡ N¡

Ô ¼
Ô 1 Z
whcrcĜVcrb_ĜisĜanĜclcmcntĜlikcĜ5lrÍkP, Vcrb,ĜanĜclcmcntĜwithĜthcĜpropcrticsĜofĜaĜSimilarityĜ
Prcdicatc.Ĝ InĜ thcĜ contcxtĜ ofĜ thcĜ discussionĜ ofĜ GcncrativcĜ Scmantics,Ĝ itĜ isĜ clcarĜ thatĜ
thcrcĜisĜnoĜsuggcstionĜ thatĜthcscĜ undcrlyingĜvcrbalsĜarcĜÍPXÍcuÍ ÍlPm5, inĜparticularĜnoncĜ
thatĜthcyĜarcĜthcĜlcxicalĜ5lrÍkP, rP5PmÐÍP, ctc.ĜThcĜidcaĜisĜthatĜthcĜundcrlyingĜclcmcntsĜarcĜ
50muhlÍc vcrbs,Ĝ thatĜ is,Ĝ prcdicatcs.Ĝ Conscqucntly,Ĝ thcĜ claimĜ isĜ onlyĜ thatĜ thcĜ undcrlyingĜ
clcmcntsĜ ofĜrPmÍhú clauscsĜ arcĜ thoscĜ prcdicatcsĜ whichĜ arcĜ lawfullyĜ conn¬tcdĜ toĜ thcĜ
variousĜ rcgulariticsĜ documcntcdĜ forĜ 5lrÍkP andĜ SimilarityĜ Prcdicatcs.Ĝ InĜ particular,Ĝ IĜ
wouldĜ likcĜtoĜ cmphasizcĜthatĜ itĜisĜ notĜ cxcludcdĜ thatĜ thcĜactualĜ lcxćcalĜ vcrbĜ 5lrÍkP mayĜ
havcĜccrtainĜspccialĜpropcrticsĜnotĜassociatcdĜwithĜthcĜ undcrlyingĜprcdicatcĜorĜprcdicatcĜ
complcxĜwhichĜshowsĜupĜasĜthcĜSurfaccĜVcrbĜrPmÍhd. JustĜso,ĜthcĜparticularĜprcdicatcĜofĜ
similarityĜ whichĜ undcrlicsĜ rPmÍhd mayĜ lackĜ somcĜ adĜ hocĜ fcaturcsĜ ofĜanyĜ orĜ allĜ ofĜthcĜ
vcrbalsĜ 5ÍmÍÍur, rP5PmÐÍP, lÍkP. InĜshort,Ĝ IĜ havcĜ notĜ intcndcdĜ toĜ claimĜ thatĜrPmÍhd isĜ inĜ
anyĜ scnscĜ dcrivcdĜ fromĜ undcrlyingĜ structurcsĜ whichĜ containĜ thcĜ lcxicalĜvcrbsĜ 5lrÍkP, orĜ
rP5PmÐÍP/5ÍmÍÍur/ÍÍkP. Rathcr,Ĝ IĜ havcĜ argucdĜ thatĜ thcĜ dcrivatĈonĜ mustĜ bcĜ fromĜclcmcntsĜ
wăoscĜpropcrticsĜ arcĜ ÍhcÍudPd inĜthcscĜlcxicalĜ clcmcntsĜ (pp.Ĝ I I3-I I4).Ĝ
Thcœcrucia|œnotionœinœdiscussionsœo|œ primcsœandœwordsœisœthatœo|œ'rca|ization,`œorœ
'corrcspondcnccœto":œEng|ishœand,inœoncœo|œitsœscnscs,œrca|izcsœthcœprimcœP?Î
3
bccausc,œ
asidcœ |romœ anyœ syntacticœ orœ sty|isticœpccu|iariticsœassociatcdœwithœ thisœscnscœ o|œEng|ishœ
and, itsœ propcrticsœarcœthoscœo|œanœcntityœwhichœbcarsœccrtainœspccihcœrc|ationsœtoœothcrœ
cntiticsœ (|orœ cxamp|c,œ ok,œ ?LÅ¡ Ïϸ L?L) which,œ takcnœ togcthcr,œ |ormœ thcœ basisœ |orœ aœ
scmanticœ dcscriptionœ o|œ Eng|ish.œ Amongœ thcœ rc|ationsœ inœ gucstionœ isœ thcœ dua|ityœ o|œ
P?Î andœ ok÷thatœ P?Î isœ cguiva|cntœ toœ ?LŬLH~?LÅ and,œ convcrsc|y,œ thatœ okœ isœ
cguiva|cntœ toœ ?LŬP?Î*?LÅ¡ or,œ statcdœ prccisc|y,œ thatœ R P?Î 5 isœ cguiva|cntœ toœ
?LÅ ((?LÅ R)LH (?LÅ 5))andœthatœRLkœĒisœcguiva|cntœtoœ?LÅ ((?LÅ R)P?Î (?LÅ 5)).
!ustœasœoncœ scnscœ o|œ and corrcspondsœtoœP?θ soœ oncœ scnscœ o|œsimilar corrcspondsœ toœ
(rca|izcs)œ LÌÏL¡ D8COm8 andœ -8h corrcspondœ toœ Ì?LÌLPÅÌNL¡ andœ say corrcspondsœ toœ
PbbLHÅ.
3. I . I . œ 71t 5UB57¬NCt 71tOR1 IN 71t LI7tR¬7URt
Aœ runœthroughœscmanticœdcscriptionsœinœ thcœ|itcraturcœhasœturncdœupœnoœprimcsœwhichœ
strikcœmcœasœbcingœincapab|cœ o|œrca|izationœinœaœwordœ orœ amx,œ inœncar|yœcvcryœcasc,œ inœ
|act,œthcrcœisœanœobviousœEng|ishœ|cxica|œitcmœcorrcspondingœtoœthcœprimc.œInœaddition,œitœ
° 1 Sh8ll lOllOW lhð 0uSlOD Ol uSIDg SD8ll 08µIl8l lðllðIS lOI µIIDðS¸ 8S 0ODlI8SlðU WIlh Il8lI0S
lOI WOIUS OI OIhðI lðXI08l uDIlS.
4¯Ó lÍhguÍ5lÍc5 u5 LhPmÍ5lr}. 1hP ÖuÐ5luhcP 1hPOr} Of ÖPmuhlÍc ÌrÍmP5
ísĜ undouotcdIyĜ sígníhcantĜ(asĜJamcsĜ HcríngcrĜ hasĜ poíntcdĜoutĜtoĜ mc)Ĝ thatĜthcĜ factorsĜ
govcrníngĜscIcctíonaIĜrcstríctíonsĜínĜtngIíshĜsccmĜaIwaysĜtoĜhavcĜcasyĜ "tngIíshĜtrans-
Iatíons"~(concrete) object, /eminine, human, actitity, toĜ cítcĜ aĜ fcw.Ĝ IfĜ thcrcĜ ísĜ notĜ
ncccssaríIyĜ aĜ IcxicaIĜ unitĜ corrcspondíngĜ toĜ cachĜ prímc,Ĝ thcnĜ wcĜ shouIdĜ cxpcctĜ toĜ
comcĜacrossĜ"íncxprcssíoIc¨ĜscIcctionaIĜrcstríctíons,ĜwhíchĜwouIdĜrcquírcĜthcĜínvcntíonĜ
ofĜ ncwĜ tcchnícaIĜ tcrmsĜ forĜ thcĜ purposcsĜ ofĜ IínguístícĜ dcscríptíon.Ĝ
AIthoughĜ thcrcĜ arcĜnoĜcxampIcsĜ nowĜavaíIaoIcĜ ofĜ scmantícĜ prímcsĜ thatĜ arcĜ notĜ
rcaIízaoIcĜ inĜaĜwordĜorĜaāx,ĜoothĜKatzĜandĜLakohĜhavcĜtakcnĜpaínsĜnottoĜ subscríocĜ
toĜ thcĜ SuostanccĜThcory.Ĝ ßothĜ assumcĜthatĜ thcĜ sctĜ ofĜ scmantícĜ prímcs,Ĝ IíkcĜ thcĜ sctĜofĜ
phonoIogícaIĜfcaturcs,Ĝ ísĜ unívcrsaI,Ĝ outĜ ncíthcrĜ ísĜ wíIIíngĜtoĜ asscrtĜ morcĜthanĜ thatĜ thcĜ
sctĜ ofĜ prímcsĜ togcthcrĜ ísĜ sumcícntĜ toĜ provídcĜ anĜ adcquatcĜ accountĜ ofĜ thcĜ íntcrnaIĜ
mcaníngĜ rcIatíonshípsĜ ínĜ thcĜ IcxíconĜ ofĜ anyĜ Ianguagc.Ĝ KatzĜ (iºóó)Ĝ cvcnĜ suppIícsĜ thcĜ
chcmicaIĜanaIog:Ĝ
ItĜisĜimportantĜtoĜstrcssĜthat,ĜalthoughĜthcĜscmanticĜmarkcrsĜarcĜgivcnĜinĜthcĜorthographyĜ
ofĜ aĜ naturaIĜ Ianguagc,Ĝ thcyĜ cannotĜ bcĜ idcntihcdĜ withĜ thcĜ wordsĜ orĜ cxprcssionsĜ ofĜthcĜ
languagcĜuscdĜtoĜprovidcĜthcmĜ withĜsuggcstivcĜlabcIs.ĜRathcr,ĜthcyĜarcĜtoĜbcĜrcgardcdĜ asĜ
constructsĜofĜaĜ linguisticĜthcory,Ĝ|ustĜasĜ tcrmsĜsuchĜasĜ 'forcc'Ĝ arcĜrcgardcdĜasĜ labclsĜforĜ
constructsĜ inĜ naturalĜ scicncc.Ĝ ThcrcĜ isĜ anĜ analogyĜ bctwccnĜ thcĜformulaĜ forĜ aĜ chcmicalĜ
compoundĜandĜaĜ rcadingĜ (whichĜ mayĜbcĜ thoughtĜ ofĜasĜ aĜ formuIaĜforĜaĜscmanticĜ comě
pound).Ĝ ThcĜ formulaĜforĜthcĜ chcmĉcalĜ compoundĜcthylĜalcohol,Ĝ
HĜ HĜ

H÷C÷C÷3÷HĜ

HĜ HĜ
rcprcscntsĜ thcĜstructurcĜofĜanĜalcohoIĜ moIccuIcĜ inĜaĜ wayĜ anaIogousĜ toĜ thatĜ inĜwhichĜaĜ
rcadingĜ forĜ 'bachcIor'Ĝ rcprcscntsĜ thcĜ conccptualĜ structurcĜofĜ oncĜ ofĜ itsĜscnscs.Ĝ BothĜ
rcprcscntationsĜ cxhibitĜ thcĜ clcmcntsĜ outĜ ofĜ whichĜ thcĜ compoundĜ isĜ formcdĜ andĜ thcĜ
rclationsĜ thatĜ formĜ it.Ĝ InĜ thcĜ formcrĜ casc,Ĝ thcĜ formulaĜcmploysĜ thcĜchcmicalĜconstructsĜ
'HydrogcnĜ molcculc',Ĝ 'ChcmicalĜ bond',Ĝ 'OxygcnĜ molcculc',Ĝ ctc. , Ĝ whiIcĜ inĜ thcĜ IattcrĜ
thcĜ formuIaĜ cmploysĜ thcĜ linguisticĜ conccptsĜ '(PhysicalĜ Obċcct)',Ĝ '(MaIc)',Ĝ '{SclcctionĜ
Rcstriction)',Ĝ ctc.Ĝ (p.Ĝ I 56).Ĝ
LakoĀĜ(iº7Û)Ĝ hndsĜhímscIfĜ askíngĜ whcthcrĜ thcrcĜ arcĜ twoĜ scmanticĜ prímcsĜ ¾LHÍ
andĜ LLÌÎ wíthĜ ccrtaínĜ spccíhcdĜpropcrtícs,Ĝ hcĜconcIudcs:Ĝ
InĜanĜarbitraryĜsystcm,ĜoncĜcouIdĜalwaysĜmakcĜupĜsuchĜprcdicatcs,ĜbutĜthatĜisĜbcsidcĜthcĜ
point.Ĝ ThcĜ qucstionĜ hcrcĜ isĜ anĜ cmpiricaIĜ onc.Ĝ IsĜ thcrcĜ anyĜ cvidcnccĜ thatĜ suchĜ atomicĜ
prcdicatcsĜ actuallyĜ cxistĜ inĜ thcĜ IogicalĜ formsĜ ofĜscntcnccsĜ ofĜ naturalĜ Ianguagc?Ĝ ThisĜ
docsĜ notĜ ncccssariIyĜ mcanĜ thatĜ thcrcĜ mustĜ actuallyĜ bcĜ inĜ somcĜ languagcĜ singlcĜ lcxicaIĜ
itcmsĜ dircctlyĜ corrcspondingĜ toĜ thcscĜ prcdicatcs.Ĝ Howcvcr,Ĝ itĜ isĜ rcquircd,Ĝ atĜ thcĜ vcryĜ
Icast,Ĝ thatĜ suchĜ prcdicatcsĜ appcarĜ clscwhcrc.Ĝ ForĜ cxamplc,Ĝ thcrcĜ mightĜ bcĜ aĜ numbcrĜ
ofĜothcrĜvcrbsĜwhichĜcanĜbcĜdccomposcdĜinĜtcrmsĜofĜoncĜorĜthcĜothcrĜofĜthcscĜprcdicatcsĜ
(p.Ĝ 35I).Ĝ
LakohĜ docsĜ notĜ cIaímĜ thatĜ thcĜ SuostanccĜ ThcoryĜ isĜ ínvaIid,Ĝ hcĜ mcrcIyĜ wíthhoIdsĜ
judgmcntĜ onĜ thcĜ mattcrĜ andĜ proposcsĜ aĜ wcakcrĜ condítionĜ onĜ thcĜ unívcrsaIityĜ ofĜ
prímcs.Ĝ ThcĜ onIyĜ thíngĜ thatĜ hísĜ condítíonĜ ruIcsĜ outĜísĜ thcĜ posítingĜ ofĜ aĜ prímcĜ onĜ thcĜ
oasísĜ ofĜ propcrtícsĜ ofĜ oncĜ IcxícaIĜ ítcmĜ ínĜ oncĜ Ianguagc-surcIyĜ aĜ mínimaIĜ constraíntĜ
onĜ thcĜ contcntĜofĜ scmantícĜ thcory.Ĝ
¡nĜ oncĜ ínstancc,Ĝ LakohĜ(iº7Û)Ĝ uscsĜ thcĜ cxístcnccĜ ofĜ aĜ wordĜ corrcspondíngĜ toĜ aĜ
putatívcĜprímcĜasĜcvídcnccĜforĜ thcĜ prímc'sĜ cxistcncc.Ĝ ¡nĜconncctíonĜwíthĜthcĜproposcdĜ
dccomposítíonĜofĜ oncĜ scnscĜ ofĜpersuade íntoĜ LPLbL¬Ì?LÌLPÅÏNL¬Ì?ÅL?Î, hcĜwritcs .Ĝ
¬NOÍd À. ZwÍck} 9¯¯
Asidcœfromœ thcœ ru|cœofœ µrcdicatc-ĵiĮing,œ a|Ķœ ofœ thcœru|csœuscdœinœ thisœ dcrivationœ andœ inœ
simi|arœ dcrivationsœ arcœ nccdcdœ anywayœ inœ Eng|ishœ grammar.œ Đorcovcr,œ structurcsœ
|ikcœĘthcœoncœµroµoscdœ forœ]Pr5uudP| arcœa|soœnccdcdœindcµcndcnt|yœinœEng|ishœgrammar.œ
Thatœ is,œ thcrcœ mustœ bcœ aœ vcrbœ 'causc"œ whichœ isœ aœ two-µ|accœ µrcdicatc,œ aœ vcrbœ 'comcœ
about"œ whichœ isœ aœ onc-µ|accœ µrcdicatc,œ andœ aœ vcrbœ 'intcnd"œ whichœ isœ aœ two-µ|accœ
µrcdicatcœ (µ.œ 342).Ĝ
I|œ thcrcœ wcrcœ noœ rcasonœ toœ supposcœ thatœ primcsœ wcrcœ rca|izcdœ asœ words,œ thcnœ thcœ
cxistcnccœo|œaœvcrbœcauseinœEng|ishœwou|dœ bcœirrc|cvantœtoœ thcœana|ysisœo|œpersuade asœ
containingœ thcœprimcœLPLbÏ.
Sinccœ čatzœ andœ Lakohœ doœ notœ suggcstœ anyœ ana|yscsœ thatœ vio|atcœ thcœ Substanccœ
Thcory,œ wcœ mustœ turnœ toœ othcrsœ|orœ cxamp|cs.œ Asœitœhappcns,œ somcœ rc|cvantœworkœhasœ
bccnœ doncœbyœ|ogicians.œ
J.1.2. LOGIC¬LLY ¬DtQU¬7t BU7 LINGUI57IC¬LLY
UNN¬7UR¬L 5Y57tJ5
Itœ hasœ bccnœ thcœ goa|œ o|œ |ogicœ toœ constructœ prcciscœ andœ satis|yingœ accountsœ o|œ aœ |cwœ
arcasœ o|œ |ormœ andœ mcaningœ thatœ arcœ o|œ indcpcndcntœ phi|osophica|œ orœ mathcmatica|œ
intcrcst.œ Oncœ o|œ thcœ critcriaœ |orœ satis|actionœ isœ systcmaticœ c|cgancc÷parsimonyœ inœ
primitivcœ symbo|sœ orœ conccpts,œ inœ sctsœ o|œ axioms,œ andœ soœ on.œ Logiciansœ havcœ bccnœ
cxtrcmc|yœ ingcniousœinœ thcirœ parsimony.œ Andœ thcirœ systcmsœ arcœ ohcnœ guitcœunnatura|œ
|inguistica||y.œ Linguisticœjudgmcntsœo|œunnatura|ncss,œ inœcombinationœwithœ prcdictionsœ
madcœ byœ thcœ Substanccœ Thcory,œ a||owœ usœ toœ conc|udcœ thatœ thcœ |ogician`sœ primcsœ
cannotœbcœ|inguisticœ primcs.œ Iœ providcœtwoœ cascsœhcrc.œ
Iirst,œ wcœconsidcrœthcœcxamp|cœo|œthcœShchcrœstrokc.
œ
Aœ c|assicœrcsu|tœo|œsymbo|icœ
|ogicœ isœ thatœ thcœ |ogica|œ conncctivcsœ ~ 'not',œ &'and`,œ \ 'or`,œ ~ 'imp|ics`,œ andœ = 'i|œ
andœ on|yœ i| `œcanœa||œ bcœdchncdœ |romœ oncœconncctivcœ(cithcrœ oncœo|œtwoœdihcrcntœcon-
ncctivcs,œ inœ|act).œ Thisœisœ thcœ Shchcrœ strokcœ j 'notœbothœ . . . œ andœ . . . œ '.œ Thcœrcmainingœ
conncctivcsœarcœ dchnab|cœinœscvcra|œ ways,œ |orœinstancc:œ
~ F deµned as F j F
F \ Q deµned as ~ F j ~ Q
F ~ Q deµned as ~ F V Q
F & Q deµned as ~ ( F \ ~ Q)
F = Q deµned as (F ~ Q)& (Q ~ F)
Whatœisœ|inguistica||yœintcrcstingœaboutœthisœ|ogician`sœstratcgyœisœthatœnoœ|anguagcœ
sccmsœtoœhavcœaœconjunctivcœrootœnub, withœ thcœpropcrtyœthatœ¬nubBmcansœ'notœbothœ
Aœ andœ ß',Ĝ andœ Iœ wou|dœ vicwœ withœ considcrab|cœ suspicionœ anyœ rcportœ o|œ aœ |anguagcœ
withœ suchœ aœ conjunction.œ I|œnoœ|anguagcœhasœaœ |cxica|œ unitœnub, thcnœ accordingœ toœ thcœ
SubstanccœThcory,œ thcœShchcrœstrokcœcannotœrcprcscntœaœscmanticœprimcœ|orœ|inguistic,œ
asœopposcdœ toœ |ogica|,œ purposcs.œ
Anœ cxamp|cœ o|œ aœ somcwhatœ dihcrcntœ typcœ isœ providcdœ byœ Priorœ ( I 96O),œ whoscœ
objcctœisœtoœ assai|œ thcœnotionœ thatœthcœmcaningœ o|œthcœwordœand isœ comp|ctc|yœgivcnœbyœ
anœ accountœ o|œ thcœro|cœitœ p|aysœinœdcductionsœ(thatœ |romœ F and Q wcœ canœ in|crœF, thatœ
|romœFandQwcœcanœin|crœQ,andœthatœ|romœFandœQwcœcanœin|crœFandQ). Hcœahcctsœ
toœc|aimœthatœanyœstatcmcntœYcanœbcœin|crrcdœ|romœanyœothcr,œX,œbyœcitingœanœin|crcnccœ
o|œthcœ|orm.œ

X tonkœY
1
" PlDOSI cVcty SI8DU8IU ÍOgI0 IcXI Itc8IS IDIS SuDJc0I¸ Scc, ÍOI cX8Dµlc, LOµI (1VO!, µ. ZÜ1).
4¯ò lÍhguÍ5lÍc5 u5 LhPmÍ5lr}. 1hP ÖuÐ5luhcP 1hPOr} O}ÖPmuhlÍc ÌrÍmP5
PriorœaddsĂœ
Thcrcœmayœwc||œbcœrcadcrsœwhoœhavcœnotœµrcvious|yœcncountcrcdœthcœcon¡unctionœ'tonk',œ
itœbcingœaœcomµarativc|yœrcccntœadditionœ toœthcœ|anguagcĆœbutœitœisœthcœsimµ|cstœmattcrœinœ
thcœworĸdœ toœcxµ|ainœ whatœ itœ mcans.œ ċtsœ mcaningœ isœ comµ|ctc|yœ givcnœ byœ thcœ ru|csœ thatœ
(i)ĜfromœanyœstatcmcntœPœwcœcanœinfcrœanyœstatcmcntœformcdœbyœ¡oiningœPœtoœanyœstatcmcntœ
Qœbyœ'tonk'œ. . . œ andœthatœ(ii)œfromœanyœ'contonktivc'œstatcmcntœP-tonk-Qœwcœcanœinfcrœthcœ
coĻtaincdœ statcmcntœ Q.œ
Notœon|yœisœtonknotœaœ 'comparativc|yœrcccntœadditionœ toœthcœ|anguagc,"œitœisœnotœpartœ
o|œ ĚĽŌœ |anguagc.œ Conscgucnt|y,œ accordingœ toœ thcœ Substanccœ Thcory,œ whatcvcrœ itœ
mightœ bc,œ itœ isœ noœ scmanticœ primc. œ ßc|napœ(iºó2)Ĝ hasœ obscrvcdœ thatœ thcœ dchnitionœ o|œ
tonk isœinconsistcnt,œ thcrcbyœprovidingœ anœ cxp|anationœ |orœ itsœunnatura|ncss.œ
Thcœ pointœ o|œcascsœ|ikcœ thcœ twoœjustœconsidcrcdœisœ thatœ thcœ SubstanccœThcoryœcanœ
|inkœwithœobscrvationsœaboutœwhatœsortœo|œ |cxica|œitcmsœoccurœinœ thcœ wor|d'sœ|anguagcsœ
toœ yic|dœ prcdictionsœ aboutœ possib|cœ scmanticœ primcs.œ Withoutœ thcœ mcdiationœ o|œ thcœ
SubstanccœThcory,œ thcrcœ isœ noœrcasonœ |orœ thcrcœ toœ bcœaœ rc|ationœ bctwccnœ thcœ kindsœ o|œ
|cxica|œ unitsœ thatœ occurœ inœ |anguagcsœ andœ thcœ scmanticœ primcsœ thatœ arcœ proposcdœ |orœ
thcm.œ
å.J. JD0 PHßÌOg§ WÎlD LD0HÎSlt§
ThcœSubstanccœThcoryœo|œScmanticœPrimcs,œasœIœhavcœa|rcadyœ pointcdœ out,œ isœana|ogousœ
toœ ßoy|c'sœ rcguircmcnt,œ inœ thcœ 'Sccptica|œ Chymist"œ o|œióó1,Ĝ thatœ chcmica|œ c|cmcntsœ
bcœiso|ab|cœsubstaļccsœandœnotœabstractœprinĜip|cs.œWcœhavcœa|soœsccn,œinœScctionœJ.1.i,Ĝ
Katz'sœ comparisonœ o|œ scmanticœ structurcœ toœ chcmica|œ structurc.œ Inœ thisœ scctionœ Iœ wi||œ
prcssœ thisœ ana|ogyœ |urthcr,œ withœ thcœ intcntionœ o|œ usingœ thcœ chcmica|œ cascœ toœ suggcstœ
usc|u|œ |incsœo|œinguiryœinœthcœ|inguisticœcasc.œThatœis,œIœwi||œbcœc|aimingœthatœthcœpara||c|sœ
bctwccnœ chcmica|œ structurcœandœ scmanticœstructurcœarcœdccpœoncs.œ Thisœisœnotœ toœ say,œ
o|œ coursc,œ thatœ thcœ twoœ subhc|dsœ o|œ thcœ dihcrcntœ discip|incsœ arcœ isomorphicœ inœ cvcryœ
dctai|.œ Iœ doœ notœ anticipatcœ thcœ discovcryœ o|œ aœ sctœ o|œ dccpœ princip|csœ |romœ whichœ thcœ
propcrticsœo|œchcmica|œstructurcœandœthoscœo|œscmanticœstructurcœwi||œbothœbcœdcrivab|c.œ
Indccd,œ thcrcœ arcœ aspcctsœ o|œ cachœ subhc|dœ whichœ arcœ withoutœ obviousœana|ogsœ inœ thcœ
othcr,œ|orœinstancc,œthcrcœisœnothingœinœthcœchcmica|œcascœthatœisœaœnatura|œcorrcspondcntœ
o|œthcœphono|ogica|œidcntityœthatœunitcsœthcœtwoœscnscsœo|œpersuade(LPLbL¬ÌÏLÌLPÅÌNL¬
ÎÏÅLÏÎ andœ LPLbL¬ÌÏLÌLPÅÏNL¬ÙLÏÌLNL) orœ thcœ distinctœ scnscsœ(cachœ aœ scparatcœ|cxica|œ
unit)œ o|œmanyœ othcrœwords.œ
Thcœ initia|œ ana|ogyœ isœ o|œ |anguagcœ toœ mattcr.œ Thcœ stratcgyœ o|œ thcœ discip|incs,œ
|inguisticsœ andœ chcmistry,œ rcspcctivc|y,œ isœ toœ ana|yzcœhctcrogcncousœphysica|œmatcria|œ
(spccch,œ matcria|s)œ intoœitsœ partsœ (words,œ substanccs)œ andœ thcnœ toœtrcatœ thcscœ partsœasœ
cithcrœ c|cmcnta|œ substanccsœ (scmanticœ primcs,œ c|cmcnts)œ orœ compoundsœ o|œ suchœ
c|cmcnta|œ substanccs.œ Thcscœ ana|yticœ prc|iminaricsœ rcguircœ thcœ idcntihcationœ andœ
rcmova|œ o|œvariousœkindsœo|œintrusivcœ|actors.œ
Thcœ ccntra|œ partœ o|œ thcœ ana|ogy,œ thcn,œ isœ anœ occurrcnccœ o|œ aœ scmanticœ primcœinœ
somcœ|anguagc,œonœthcœoncœhand,œandœanœatomœo|œsomcœchcmica|œc|cmcnt,œonœthcœothcr.œ
Corrcspondingœtoœ|cxica|œcntricsœarcœmo|ccu|cs.œ Ccrtainœmo|ccu|cs,œhydrogcnœmo|ccu|csœ
|orœinstancc,œ arcœcomposcdœo|œon|yœoncœsortœo|œatom.œ Inœthcœsamcœway,œ ccrtainœ|cxica|œ
cntrics,œ thcœ cntryœ |orœ cause |orœ instancc,œ arcœ composcdœ o|œ onķyœ oncœ sortœ o|œ primc.œ
¯ ÅDtS DU0D Ol lDð µûIûÍlðÌ tS ð0DOðU Dy ÎOSlûl {1V!Ü, µµ. 1Üܬ1Ü1), WDO SµðûKS OÍ ¯SðDûDlI0
ûlODS¯ ûDU ¨SðDûDlI0 DOÌð0UlðS¯ DUl UOðS DOl lûKð lDð lðIDS lO Dð DOIð lDûD StDµlð DðlûµDOIS.
¬rhOÍd A. 2Wícky 4¯V
OthcrĜ molcculcs,Ĝ thcĜ sulfuricĜ acidĜ molcculcĜ forĜ onc,Ĝ posscssĜ anĜintcrnalĜ structurcĜ i nĜ
whichĜ morcĜ thanĜ oncĜ sortĜ ofĜatomĜ (hydrogcn,Ĝ sulfur,Ĝ oxygcn)Ĝ occurs.Ĝ JustĜ so,Ĝ somcĜ
lcxicalĜcntrics,ĜthcĜcntryĜforĜkmamongĜthcm,ĜposscssĜanĜintcrnalĜstructurcĜwithĜmorcĜ
thanĜ oncĜsortĜ ofĜprimcĜ (LPLbÏ¡ ÏÏLÌLPÅÏNÏ¡ ÏLÅ¡ PÏ1NÏ).
lnĜ bothĜ linguisticsĜ andĜ chcmistry,Ĝ thcĜ grcatĜ majorityĜ ofĜ thcĜ knownĜ substanccsĜ
(orĜwords)Ĝ arcĜcomplcx.Ĝ lnĜcachĜñcld,Ĝ thcĜnumbcrĜofĜactuallyĜ occurringĜ substanccsĜisĜ
quitcĜ largc,Ĝ andĜ thcĜ numbcrĜ ofĜ possiblcĜ substanccsĜ isĜ inñnitcĜ inĜ principlc,Ĝ thoughĜ
limitcdĜ inĜ factĜ byĜ cxtcrnalĜ factorsĜ (thcĜ pĄysicalĜ instabilityĜ ofĜ thcĜ molcculcs,Ĝ thcĜ
psychologicalĜcomplcxityĜ ofĜthcĜ words).Ĝ
Also,Ĝ inĜbothĜlinguisticsĜandĜchcmistry,Ĝ thcrcĜarcĜ molccularĜpropcrticsĜwhichĜarcĜ
"cmcrgcnt,'Ĝ inĜ thcĜ scnscĜ thatĜthcyĜ arcĜ notĜ prcdictablcĜ byĜ knownĜ principlcsĜfromĜthcĜ
charactcrĜ ofĜ thcĜ constitucntsĜ ofĜ thcĜ molcculc.Ĝ ßroadĜ (iº2ó)Ĝ writcsĜ ofĜ aĜ familiarĜ
chcmicalĜcxamplc:Ĝ
OxygcnĜhasĜccrtainĜpropcrticsĜandĜHydrogcnĜhasĜccrtainĜothcrĜpropcrtics.ĜThcyĜcombincĜ
toĜ formĜ watcr,Ĝ andĜ thcĜ proportionsĜ inĜ whichĜthcyĜ doĜ thisĜ arcĜ hxcd.Ĝ NothingĜ thatĜwcĜ
knowĜ aboutĜ OxygcnĜ itsclfĜorĜ inĜ combinationĜ withĜ anythingĜ butĜ HydrogcnĜ couldĜ givcĜ
usĜ thcĜ lcastĜ rcasonĜ toĜ supposcĜ thatĜ itĜ couldĜ combincĜ withĜ HydrogcnĜ atĜ allĜ .Ĝ .Ĝ .Ĝ AndĜ
mostĜofĜthcĜchcmicalĜandĜphysicalĜpropcrticsĜofĜwatcrĜhavcĜnoĜknownĜconncxion,ĜcithcrĜ
quantitativcĜorĜ qualitativc,Ĝ withĜthoscĜofĜOxygcnĜandĜ Hydrogcn.Ĝ HcrcĜwcĜhavcĜaĜclcarĜ
instanccĜwhcrc,Ĝ soĜfarĜ asĜ wcĜcanĜ tcll,Ĝ thcĜ propcrticsĜ ofĜaĜ wholcĜcomposcdĜofĜtwoĜcon-
stitėcntsĜ couldĜ notĜ havcĜ bccnĜ prcdictcdĜ fromĜ aĜ knowlcdgcĜ ofĜthcscĜ propcrticsĜ takcnĜ
scparatcly,Ĝ orĜ fromĜ thisĜ combincdĜ withĜaĜknowlcdgcĜofĜthcĜpropcrticsĜofĜothcrĜ wholcsĜ
whichĜcontainĜ thcscĜconstitucntsĜ(pp.Ĝ 62÷63).Ĝ
ThcĜ linguisticĜ analogĜ isĜ thcĜ apđarcntĜ impossibilityĜ ofĜ prcdictingĜ thcĜ fullĜ rangcĜ ofĜ
syntacticĜ propcrticsĜ ofĜ aĜ lcxicalĜ itcmĜ givcnĜ itsĜ dccompositionĜ intoĜ primcs.Ĝ ÎromĜ
whatĜ scmanticĜ analysisĜ ofĜ thcĜ vcrbĜ question couldĜ oncĜ prcdictĜ thatĜ itĜ canĜ bcĜ uscdĜ
pcrformativclyĜ whcnĜ itsĜdircctĜobČcctĜ isĜ aĜ simplcĜ NPœ(asĜ inĜ Iquestion thatstatement)
orĜaĜ whether-cIausc(asĜ inĜ Iquestionwhetherweshoulddo this)butĜnotĜwhcnĜitĜisĜ anyĜ
othcrĜ sortĜ ofĜ Ęą-clauscĜ (*Iquestionwhere he lites)orĜ aĜ that-clauscĜ (*Iquestion that
hewas responsible)orĜanĜ Ċ-clauscĜ(*Iquestion qweshould do this)?
lnĜ thcĜ quantitativcĜ atomicĜ thcoryĜ proposcdĜ byĜ Oalton,Ĝ itĜ isĜ assumcdĜ thatĜ thcĜ
atomsĜ ofĜthcĜ samcĜ clcmcntĜarcĜidcntical,Ĝ inĜthcĜ scnscĜthatĜ thcyĜhavcĜidcnticalĜ masscs,Ĝ
andĜthatĜatomsĜofĜdihcrcntĜclcmcntsĜhavcĜdihcrcntĜmasscs.ĜThcĜcorrcspondingĜassump-
tionsĜ inĜscmanticsĜ arcĜ thatĜ instanccsĜ ofĜ thcĜ samcĜ scmanticĜ primcĜ arcĜ associatcdĜ withĜ
thcĜsamcĜcognitivcĜmcaningĜ(thatĜis,Ĝ thatĜthcĜcognitivcĜ mcaningĜ ofĜaĜ scmanticĜprimcĜisĜ
invariantĜacrossĜlanguagcs)ĜandĜthatĜdihcrcntĜscmanticĜprimcsĜhavcĜdihcrcntĜmcanings.Ĝ
ThcĜ tasksĜ ofĜchcmistryĜ arcĜpartlyĜanalyticačĜ (toĜdcviscĜmcthodsĜforĜisolatingĜ andĜ
idcntifyingĜ substanccs),Ĝ partlyĜ dcscriptivcĜ (toĜ sayĜ whatĜ sortsĜ ofĜ substanccsĜ occurĜ
andĜwhatĜthcirĜpropcrticsĜarc),ĜandĜpartlyĜcxplanatoryĜ(toĜgivcĜanĜaccountĜofĜchcmicalĜ
structurcĜ fromĜ whichĜ thcĜ obscrvcdĜ phcnomcnaĜ couldĜ bcĜ prcdictcd).Ĝ ThcĜ analyticalĜ
andĜ dcscriptivcĜ aspcctsĜ ofĜ clcmcntalĜ thcoryĜ arcĜ summarizcdĜ wcllĜ inĜ WccksĜ (1ºó8),Ĝ
fromĜwhichĜ lĜconcludcĜthatĜscmanticsĜisĜaĜfcwĜhundrcdĜycarsĜ bchindĜchcmistryĜ simplyĜ
inĜ thcĜ mattcrĜ ofĜ listingĜ clcmcnts,Ĝ notĜ toĜ mcntionĜ cxplainingĜ thcirĜ propcrtics.Ĝ ltĜ isĜ asĜ
ifĜwcĜwcrcĜrcaĎlyĜ surcĜ ofĜ onlyĜ aĜ dozcnĜ orĜsoĜchcmicalĜ clcmcnts.Ĝ ScmanticsĜ hasĜ hadĜnoĜ
McndclccvĜ toĜ organizcĜ thcĜ clcmcntsĜ inĜ aĜ pcriodicĜ tablcĜ accordingĜ toĜ thcirĜ salicntĜ
commonĜ propcrtics,Ĝ andĜ thcĜ linguisticĜ analogĜ ofĜ thcĜ ßohrĜ atom,Ĝ fromĜ whichĜ thcĜ
groupingsĜinĜ thcĜpcriodicĜtablcĜcouldĜ bcĜ prcdictcd,Ĝ isĜscarcclyĜimaginablc.Ĝ
lfĜthcĜ structuralĜanalogyĜbctwccnĜchcmistryĜ andĜscmanticsĜisĜdccp,Ĝ whatĜ sortsĜofĜ
dcvclopmcntsĜ canĜwcĜcxpcctĜinĜscmantics!ĜThrcc,Ĝ atĜ lcast .Ĝ thcĜ discovcryĜ ofĜ isotopcs,Ĝ
4ðJ lÍhguÍ5lÍc5 u5 LhPmÍ5lr}. 1hP ÖuÐ5luhcP 1hPOr} Of ÖPmuhlÍc ÌrÍmP5
aœ thcoryœo|œva|cncc,œandœthcœ hypothcsisœo|œsubatomicœstructurc.œ Iœbc|icvcœthatœthcrcœarcœ
indicationsœ thatœ a||œ thrccœ o|œ thcscœ cxpcctationsœ arcœ mct.œ
Îirst,œ thcrcœ isœ thcœ mattcrœ o|œ isotopcs.œ Thcœ discovcryœ o|œ dihcrcntœ atomsœ o|œ thcœ
'samc"œ c|cmcntœ withœ dihcrcntœ masscsœ (andœ cvcnœ o|œ atomsœ o|œ 'dihcrcnt"œ c|cmcntsœ
withœ thcœ samcœ mass)œ isœ anœ obviousœ cmbarrassmcntœ |orœ aœ thcoryœ whichœ takcsœ anœ in-
variantœ massœ toœ bcœ critcrialœ |orœ aœ givcnœ c|cmcnt.œ Thcœ cxistcnccœ o|œ isotopcs,œ cspccia||yœ
thoscœ whichœ (|ikcœ |ightœ andœ hcavyœ hydrogcn)œ havcœ guitcœ distinctœ propcrtics,œ makcsœ
thcœstudyœo|œsubatomicœstructurcœincvitab|c.œWhatœarcœthcœscmanticœana|ogsœo|œisotopcs?œ
Thcyœarcœoccurrcnccsœ o|œthcœ 'samc"œ scmanticœ primcœ withœ dihcrcntœmcanings.œ!ustœthisœ
sortœ o|œ situationœ isœ cxhibitcdœ byœ |cxica|œ itcmsœ whichœ arcœ 'dcnotativc|y"œ distinctœ butœ
doœ notœ dihcrœ inœ anyœ indcpcndcnt|yœ motivatcdœ scmanticœ |caturc;œ thcscœ arcœ tcrmsœ |orœ
corrc|ativcœ spccics,œ |orœ cxamp|cœ rose, chrysanthemum, andœ pansy, orœ snap, crackle,
thud, andœ rumble. (Thcœ |attcrœ sctœ o|œ cascsœ isœ |romœ thcœ discussionœ inœ Lccchœ (1ºóº,Ĝ
pp.œ8ó~8º).)ĜItœisœnatura|œtoœsayœthatœthcscœtwoœsctsœo|œitcmsœrcprcscntœon|yœtwoœscmanticœ
primcs÷(seëc|||c)œ |ďoĖëkœ andœ MaĎëœ aœ (seëc|||c)œ No|së-andœ thatœ thcœ individua|œ
|Ĥxica|œitcmsœdihcrœ subatomica||y.œ
Ncxt,œwcœturnœtoœaœthcoryœo|œva|cncc,œaœsctœo|œcombinatoryœprincip|csœ|orœscmanticœ
primcs.œ Amongœ thcscœ princip|csœ inœ scmanticsœ arcœ conditionsœ statingœ thatœ aœ ccrtainœ
prcdicatcœ 'takcs"œ soœmanyœ argumcnts,œ o|œsuchœandœsuchœaœ typcćœ thcscœĝonditionsœhavcœ
bccnœ muchœ studicdœ byœ Îi||morcœ ((iº7Û),Ĝ |orœ cxamp|c),œ amongœ othcrs.œ A|soœ rc|cvantœ
hcrcœ arcœ conditionsœgovcrningœthcœcmbcddingœ o|œonc Sœ inœ anothcr÷thcœ dccpœstructurcœ
constraintsœ o|œ Pcr|muttcrœ (iº71),Ĝ rcstrictionsœ onœ thcœ occurrcnccœ o|œ spccia|œ c|asscsœ o|œ
prcdicatcs,œ suchœ asœ thcœ stativcœ andœ activityœ prcdicatcs,œ constraintsœ againstœ ccrtainœ
prcdicatcsœ cmbcddingœthcmsc|vcsœ(*:kvœ to :kv,œ *|N:ëNDœ to |N:ëND),œ andœ thcœ|ikc.œ
Îina||y,œ thcrcœ isœ subatomicœ s
Ň
ructurc.œ Thisœ isœa|rcadyœ ca||cdœ |orœ byœ thcœ isotopcœ
cascsœ andœ mightœ scrvcœ toœ cxp|ainœ thcœ va|cnccœ phcnomcna.œ Itœ cou|dœ a|soœ providcœ anœ
accountœo|œ thcœwayœinœwhichœ primcsœ|a||œintoœ subc|asscsœhavingœ propcrticsœinœcommonœ
(aœ sctœ o|œ conncctivcs,œ |ikcœ aNDœ andœok,œ aœ sctœ o|œ moda|œ c|cmcnts,œ |ikcœ Nëcëssakvœ andœ
eoss|stë,œ andœ soœ on).œ Thcrcœarcœ inœ additionœaœ numbcrœ o|œrc|ationshipsœamongœ primcsœ
thatœmightœbcœaccountcdœ|orœbyœmcansœo|œsubatomicœstructurc÷thcœdua|ityœrc|ationœo|œ
Nëcëssakv-eoss|stë,œ këđĔ|kë-eëkM|:,œ aND-ok,œ andœ soMë-ëvëkv,œ |orœ instancc,œ orœ thcœ
rc|ationœ bctwccnœ noncpistcmicœ sëœ |këëœ :oœ andœ cpistcmicœ eoss|stëœ (bothœ rca|izcdœ asœ
Eng|ishœ can) andœ bctwccnœ noncpistcmicœ uavëœ :oœ andœ cpistcmicœ Nëcëssakvœ (bothœ
rca|izcdœasœEng|ishœmust). Inœ hisœ trcatmcntœ o|œ scmanticœ primcs,œ Grosuœ(iº7Û)Ĝadoptsœaœ
thcoryœ o|œ subatomicœ structurcœ withoutœ commcntœ byœ dccidingœ 'toœ rcprcscntœ thcmœ asœ
bund|csœ o|œ scmanticœ andœ syntacticœ propcrtics"œ (p.œ 4i),Ĝ hcœ inc|udcsœ (pp.œ 84÷8º)Ĝ aœ
tcntativcœ |istœ o|œ suchœ propcrticsœ (orœ typcsœ a|rcadyœ mcntioncd)œ |orœ scvcnœ putativcœ
primcs-caēsë,œ |Ncuoa:|vë,œ :kv,œ |N:ëND,œ sëœ astëœ :o,œ sëœ |këëœ :o,œ andœuavëœ :o.œ
Inœ hisœ discussionœ o|œ thcœ sortœ o|œ cmcrgcnccœ i||ustratcdœ car|icrœ inœ thisœ scction,œ
Nagc|œ (iºói,Ĝ pp.œ Jóó-J74)Ĝ obscrvcsœ thatœ cmcrgcnccœ isœrc|ativcœ toœaœ particu|arœ thcory,œ
soœ thatœ asœ thcoricsœ changc,œ itœ mayœ bccomcœ possib|cœ toœ prcdictœ propcrticsœ thatœ wcrcœ
incxp|icab|cœwithinœaœprcviousœthcory.œ Hcœnotcsœthatœaœchangcœo|œthisœsortœhasœoccurrcdœ
inœ chcmistry,œ whcrcœ propcrticsœo|œ substanccsœwhichœwcrcœ|ormcr|yœthoughtœtoœbc cmcr-
gcntœ nowœ canœ bcœ prcdictcdœ |romœ anœ c|cctronicœ thcoryœ o|œ atomicœ composition.œ Itœ isœ
cvcnœ possib|cœtoœimagincœ thatœa||œ propcrticsœo|œintcrcstœtoœchcmistsœandœsti||œconsidcrcdœ
cmcrgcntœmightœbcœprcdictab|c.œ Thcœrathcrœ brcathtakingœ |inguisticœ ana|ogœisœthatœthcrcœ
mightœ turnœ outœ toœ bcœnoœsyntacticœ cxccptions,œ thatœ thcœ bchaviorœ o|œ cvcryœ |cxica|œ itcmœ
withœrcspcctœtoœsyntacticœru|csœandœconstraintsœmightœbcœprcdictab|cœinœsomcœwayœ|romœ
itsœ scmanticœ structurc.
»œ
´ ÍX80lly lhtS hyµOlhðStS h8S DððD D8Uð lO Dð Dy LðOIgt8 LIððD tD 0ODVðIS8ltOD.
å.å. PHßÌOg§ ßH0 W0lßgDOI
IĜhavcĜcIaímcdĜthatĜthcĜparaIIcIĜoctwccnĜ chcmícaIĜ structurcĜ andĜ scmantícĜ structurcĜísĜ
systcmatícĜ cnoughĜ toĜ mcrítĜ study,Ĝ hcncc,Ĝ thatĜ ítĜ ísĜ IíkcĜ thcĜ paraIIcIĜ octwccnĜ watcrĜ
wavcsĜ andĜ cIcctromagnctícĜ phcnomcna,ĜwhíchĜ ísĜ trcatcdĜatĜIcngthĜoyĜHcsscĜ(iºóó)Ĝí nĜ
hcrĜ vcryĜ íntcrcstíngĜ workĜ onĜmodcIsĜ andĜanaIogícs.Ĝ ShcĜ drawsĜ aĜ dístínctíonĜoctwccnĜ
mctaphors,Ĝ whíchĜ arcĜ suggcstívcĜ outĜ notĜ productívc,Ĝ andĜ matcríaIĜ anaIogícs,Ĝ whíchĜ
functíonĜ toĜ provídcĜmodcIsĜ forĜ ínquíry.Ĝ
McrcIyĜ mctaphorícĜ arcĜsuchĜ namcsĜ asĜthcĜ "?ostĜ OmccĜ ?ríncípIc'Ĝ andĜthcĜ "ÎrccĜ
KídcĜ ?ríncípIc,'Ĝ asĜ wcIIĜ asĜ Koss'sĜ "trcc-pruníng'Ĝ (iºóºo)Ĝ andĜ "?ícdĜ ?ípíng'Ĝ (1ºó7,Ĝ
ScctíonĜ4. J). Ĝ MorcĜínformatíonĜaooutĜthcĜ wayĜ thcĜ postĜ omccĜ opcratcsĜísĜnotĜIíkcIyĜ toĜ
furthcrĜ thcĜ studyĜ ofĜ thcĜ rcquírcmcntĜ thatĜ transformatíonsĜ prcscrvcĜ mcaníng,
ìĜ
andĜ
aroorícuIturaIĜ rcscarchĜwíIIĜ notĜcIucídatcĜ prooIcmsĜ ofĜdcrívcdĜconstítucntĜstructurc.Ĝ
ToĜroundĜoutĜthísĜdíscussíon,ĜIĜwíIIĜcontrastĜsomcĜínstanccĜofĜmcrcIyĜmctaphorícaIĜ
wrítíngĜ wíthĜ cxampIcsĜ ofĜ morcĜ íIIumínatíngĜ anaIogícs,Ĝ choosíngĜ nowĜ nontrans-
formatíonaIĜ íIIustratíons.Ĝ
ÎorĜthcĜunsatísfyíngĜcascs,ĜIĜ havcĜ scIcctcdĜ ídcasĜ ofĜ twoĜ ofĜthcĜmostĜorígínaIĜandĜ
ínĖpíríngĜ tradítíonaIĜ grammaríans,Ĝ IorccnĜ andĜ Jcspcrscn.Ĝ LotzĜ (1ºóó)Ĝ summarízcsĜ
Iorccn'sĜ thcoryĜ ofĜthcĜstructurcĜ ofĜgrammarĜ asĜ foIIows:Ĝ
Thus,ĜgrammarĜshouldĜhavcĜthrccĜbranchcs,ĜcachĜofĜwhichĜshouldĜvicwĜthcĜcntircĜspcchĜ
phcnomcnonĜfromĜaĜspccialĜanglc.Ĝ]hOhOÍOg}, whichĜshouldĜtrcatĜ thcĜarticulatcdĜsound,Ĝ
5PmOÍOg}, whichĜ shouldĜ dcalĜ withĜ thcĜlinguisticallyĜformcdĜ psychologicalĜcontcnt ,Ĝ andĜ
mOr]hOÍOg}, whichĜshouldĜaccountĜforĜthcĜwayĜinĜwhichĜthcĜsoundĜmatcrialĜisĜformcdĜtoĜ
cxprcssĜthcĜscmanticĜcontcnt.ĜHcĜattcmptcdĜtoĜclucidatcĜthcscĜdistinctionsĜbyĜanalogics,Ĝ
c.g.,ĜaĜccrtainĜob|cctĜcanĜbcĜrcgardcdĜasĜaĜpicccĜofĜboncĜ(matcrial),ĜhavingĜthcĜshapcĜofĜaĜ
cubcĜ (contcnt),Ĝ andĜ scrvingĜ asĜ aĜ diccĜ (form) ,Ĝ or,Ĝ asĜ aĜ buildingĜ composcdĜ ofĜ bricksĜ
(matcrial),ĜinĜ MoorishĜstylcĜ(contcnt),ĜandĜscrvingĜasĜ aĜcaféĜ (form).Ĝ ButĜthcscĜanalogicsĜ
arcĜrathcrĜfar-fctchcdĜ andĜnotĜvcryĜilluminatingĜ (pp.Ĝ 58÷59).Ĝ
AndĜMcCaęIcyĜ (iº7Ûo)Ĝ attacksĜJcspcrscn'sĜpoctícĜ attcmptsĜ ínĜ ¬naly|ic 5yn|ax(iºóº,Ĝ
pp.Ĝ i2Û÷12i)Ĝ toĜ dístínguíshĜthcĜ notíonsĜ "ncxus'Ĝ andĜ "junctíon':Ĝ
InĜ¬Ö, hisĜ charactcrizationsĜ ofĜncxusĜ andĜ|unctionĜ rcstĜ hcavilyĜ onĜ analogicsĜ whichĜ IĜ
hndĜuncnlightcningĜ (p.Ĝ 47).œ
ComparcĜthcĜ corrcspondíngĜ anaIogícsĜ ínĜ JcspcrscnĜ (iº24):Ĝ
Comparisons,ĜofĜcoursc,ĜarcĜalwaysĜtoĜsomcĜcxtcntĜinadcquatc,ĜstillĜ asĜthcscĜthingsĜarcĜ
vcryĜhardĜtoĜcxprcssĜinĜaĜcomplctclyĜlogicalĜorĜscicntihcĜway,ĜwcĜmayĜbcĜallowcdĜtoĜsayĜ
thatĜ thcĜ wayĜ inĜ whichĜ thcĜ ad|unctĜ isĜ|oincdĜ toĜ itsĜ primaryĜisĜlikcĜ thcĜ wayĜ inĜ whichĜ thcĜ
noscĜ andĜthcĜcarsĜarcĜhxcdĜ onĜthcĜhcad,ĜwhilcĜanĜadncxĜ rcstsĜonĜitsĜ primaryĜasĜ thcĜhcadĜ
onĜthcĜtrunkĜorĜaĜdoorĜonĜthcĜwall.ĜAĜ|unctionĜisĜhcrcĜlikcĜaĜpicturc,ĜaĜncxusĜlikcĜaĜproccssĜ
orĜ dramaĜ (p.Ĝ 116).Ĝ
InĜ thcĜ samcĜ work,ĜJcspcrscnĜ strívcsĜ toĜ accountĜ forĜ thcĜ rcIatíonshípsĜ ofĜ modíñcrsĜ oyĜ
mcansĜ ofĜ anĜ anaIogyĜIcssĜ stríkíngĜthanĜ hcĜ hadĜ hopcdĜ ítĜ wouIdĜ oc:Ĝ
. . . Ĝ itĜisĜrcallyĜmostĜnaturalĜthatĜaĜlcssĜspccialĜtcrmĜisĜuscdĜinĜordcrĜfurthcrĜtoĜspccializcĜ
whatĜisĜalrcadyĜtoĜsomcĜcxtcntĜspccial .ĜthcĜmcthodĜofĜattainingĜaĜhighĜdcgĔccĜofĜspccializa-
tionĜ isĜanalogousĜ toĜthatĜofĜrcachingĜthcĜroofĜofĜaĜbuildingĜbyĜmcansĜ ofĜladdcrs .Ĝ ifĜoncĜ
laddcrĜwillĜnotĜdo,ĜyouĜhrstĜtakcĜthcĜtallcstĜladdcrĜyouĜhavcĜandĜticĜthcĜsccondĜtallcstĜtoĜ
thcĜtopĜofĜit,ĜandĜifĜthatĜisĜnotĜcnough,ĜyouĜticĜonĜthcĜncxtĜinĜlcngth,Ĝctc.ĜInĜthcĜsamcĜway,Ĝ
´ PlIDOugD 1 C8DDOI IðSISI µOIDIIDg OuI ID8I SIIuCIuIðS ID VIOÍ8IIOD Ol UðIIV8IIOD8Í CODSII8IDIS
arcĜIDð 8D8lOgS Ol µIðCðS Ol ďailĜIðIuIDðU lO IDð SðDUðI.
4ð2 lÍhguÍSlÍcS uS LhcmÍSll}. 1hc ÖuÐSluhcc 1hcOl} O}ÖcmuhlÍc ÌlÍmcS
ifœ wÍdOw isœ notœ sµccia|œcnough,œ youœ addœ]OOl, whichœ isœ |cssœsµccia|œ thanœ wÍdOw, andœyct,œ
ifœitœ isœ addcd,œ cnab|csœ youœ toœ rcachœ farthcrœ inœ sµccia|ization,œ ifœthatœ docsœ notœ suīcc,œ
youœ addœ thcœ sub¡unctœ 0cl}, whichœ inœ itsc|fœisœ muchœ morcœ gcncra|œ thanœ]OOl (µ.œ I08).Ĝ
lorœ anœ instaĹccœ ofœ aœ morcœ productivcœ ana|ogy,œ considcrœ thcœ para||c|œ bctwccnœ
rcp|accmcntœofœvocabu|aryœ itcmsœ inœaœ|anguagcœovcrœ timcœ andœthcœdccayœofœradioactivcœ
c|cmcnts,œaœpara||c|œhrstœcmphasizcdœbyœSwadcshœandœdiscusscdœc|car|yœbyœLccsœ(I 953) .œ
Thcœmcmbcrsœofœthcœchoscnœ subsctœmayœbcœ|ikcncdœtoœthcœ(indistinguishab|c)œatomsœinœ aœ
givcnœmassœ ofœaœradioactivcœc|cmcnt.œ Sinccœ thcœ ratcœ ofœ disintcgrationœ isœ µrcdictab|cœ atœ
anyœtimcœduringœ obscrvationœ ofœthcœsamµ|c,œthcœmassœ(orœnumbcrœofœrcmainingœatoms)œofœ
thcœc|cmcntœrcmainingœamongœthcœdccayœ µroductsœ atœanyœ timcœ inœthcœsamµ|cœisœaœmcasurcœ
ofœhowœ |ongœ thcœ samµ|cœhasœ bccnœ dccaying.œ Thcœ ana|ysisœ ofœdccayœ µroductsœ inœ mincra|œ
samµ|csœ µcrmitsœ thcœ ca|cu|ationœ ofœ thcœ agcœ ofœ thcœ carth'sœ crust.œ Simi|ar|y,œ ana|yscsœ ofœ
morµhcmcœ dccayœ µroductsœ shou|dœ µrovidcœ anœ abso|utcœ chrono|ogyœ forœ |cxica|œ historyœ
(µµ.œ I I 3-I I 4).Ĝ
Thisœ ana|ogyœ turnsœ outœ toœ havcœ scvcra|œ fau|ts .œ morphcmcœ dccayœ probab|yœ docsœ notœ
procccdœ atœ aœ constantœ ratc,œ and,œ cvcnœ ifœitœ did,œ thcœ rcsu|tingœ cstimatcsœ ofœ abso|utcœ
chrono|ogicsœ wou|dœ ĺorma||yœ notœ bcœ cxactœ cnoughœ forœ ordinaryœ |inguisticœ purposcs.œ
Ncvcrthc|css,œthcœ ana|ogyœisœc|oscœ cnoughœ toœ havcœ inspircdœ somcœ i mportantœ rcscarch,œ
andœ inœ spccia|œ cascsœ g|ottochrono|ogica|œmcthodsœarcœ sti||œ uscfu|.œ
Ana|ogicsœofœmanyœkindsœwcrcœaœfancyœofœninctccnth-ccnturyœwritcrsœonœ|anguagc.œ
Inœ thcœ fo||owingœ passagc,œ Whitncyœ (I 867)œ spokcœ morcœ tru|yœ thanœ hcœ cou|dœ havcœ
known. °œ
Thcrcœ isœ aœ yctœ c|oscrœ µara||c|ismœ bctwccnœ thcœ |ifcœ ofœ|anguagcœ andœ thatœ ofœthcœ anima|œ
kingdomœinœgcncra|.œThcœsµccchœofœcachœµcrsonœ is,œ asœitœ wcrc,œ anœ individua|œ ofœaœsµccics,œ
withœ itsœgcncra|œ inhcritcdœ conformityœ toœ thcœ sµccihcœ tyµc,œ butœ a|soœ withœ itsœ individua|œ
µccu|iaritics,œ itsœtcndcncyœtoœvariationœandœ thcœformationœofœaœncwœsµccics.œ Thcœdia|ccts,œ
|anguagcs,œgrouµs,œfami|ics,œstocks,œsctœuµœbyœthcœ|inguisticœstudcnt,œcorrcsµondœwithœthcœ
varictics,œsµccics,œgcncra,œandœsoœon,œofœthcœzoľ|ogist.œAndœthcœŁucstionsœwhichœthcœstudcntsœ
ofœnaturcœarcœsoœcxcitcd|yœdiscussingœatœthcœµrcscntœdaythcœnaturcœofœsµccihcœdistinctions,œ
thcœ dcrivationœ ofœsµccicsœ byœ individua|œ variationœ andœ natura|œ sc|cction,œ thcœ unityœ ofœ
originœ ofœanima|œ |ifc~a||œ arcœ c|osc|yœ akinœ withœ thoscœ whichœ thcœ |inguisticœ studcntœ hasœ
constantœoccasionœtoœtrcat.œĕcœnccdœnotœhcrcœdwc||œfurthcrœuµonœthcœcomµarisonĀœitœisœsoœ
natura||yœ suggcstcd,œ andœ soœ fruitfu|œ ofœintcrcstingœ andœ instructivcœ ana|ogics,œ thatœ itœ hasœ
bccnœ rcµcatcd|yœdrawnœ outœ andœ cmµ|oycd,œ byœstudcntsœ bothœofœnaturcœ andœ ofœ|anguagcœ
(µµ.œ 46-47).œ
Whitncyœ citcsœ Lyc||œ andœ Sch|cichcrœasœadditiona|œproponcntsœ ofœthcœ proportionœ
spccicsœ .œ varictyœ |anguagcœ .œ dia|cctœ
andœofœthcœrc|atcdœpara||c|sœ bctwccnœgcncticœc|assihcationœinœ|inguisticsœ andœbio|ogica|œ
taxonomy,œ a|thoughœ Whitncyœ ncvcrthc|cssœ castigatcsœ Sch|cichcrœ forœ attcmptingœ 'toœ
provcœ byœ ėthisœproportion`sęœ aidœ thcœ truthœ ofœthcœ Oarwinianœ thcory,œ ovcr|ookingœ thcœ
factœthatœ thcœ rc|ationœ bctwccnœ thcœ twoœ c|asscsœ ofœphcnomcnaœ isœ oncœ ofœana|ogyœ on|y,œ
notœofœcsscntia|œ agrccmcnt"œ (p.œ 47).œ
Inœfact,œthcœana|ogyœisœaœdccpœonc.œThcrcœisœaœpopu|ationœofœindividua|s,œwhoœvaryœ
inœ aœ numbcrœ ofœ charactcristicsœ (|inguisticœ orœ morpho|ogica|).œ Thcœ individua|sœ formœ
thcmsc|vcsœintoœaœnumbcrœofœgroupsœonœthcœbasisœofœthcirœsimi|aritics.œThcrcœisœa|soœanœ
abi|ityœforœccrtainœpairsœofœindividua|sœtoœintcractœinœaœspccia|œway,œifœthcyœarcœbroughtœ
´ ÅDð µûSSûgð IS SûDUWI0DðU DðlWððD ûD ûDûlOgy IðlûlIDg ÌIDguISlI0 DISlOIy ûDU OIgûDI0 gIOWlD
ûDU Uð0ûy ûDU ODð ûSSO0IûlIDg ðûIlIðI SlûgðS Ol û lûDgUûgð WIlD gðOÌOgI0ûl SlIûlû.
¬N0Íd À. ZwÍck} 4ðJ
togcthcr.œ (Thcirœ spccchœ isœ mutua||yœ intc||igib|c,œ inœ thcœ |inguisticœ casc,œ orœ thcyœ canœ
(intcr)brccd,œinœthcœbio|ogica|œcasc.)œThcœintcractivcœabi|ityœisœthcnœuscdœscicntihca||yœasœaœ
ncccssaryœ andœ sumcicntœ tcstœ |orœ dctcrminingœ groupsœ withinœ thcœ popu|ation.œ (Inœ thcœ
|inguisticœ casc,œ mutua|œ intc||igibi|ityœ isœ uscdœ asœ aœ stringcntœ critcrionœ |orœ aœ Íuh§uu§8,
andœ inœ thcœ bio|ogica|œ casc,œ abi|ityœ toœ intcrbrccdœ isœuscdœ asœ aœ stringcntœ critcrionœ |orœ aœ
spccics.)
Scvcra|œ dcvc|opmcntsœ o|œ thcscœ notionsœ canœ bcœ prcdictcd.œ Iirst,œ itœ wi||œ |rcgucnt|yœ
notœ bcœ possib|cœ toœ bringœ togcthcrœ thcœ appropriatcœ pairsœinœ ordcrœ toœ tcstœrc|ationships.œ
Thus,œ bio|ogica|œ spccimcnsœmayœ bcœdcad,œ orœgcographica||yœscparatcd,œ orœcco|ogica||yœ
scparatcd;œ |anguagcsœ maōœ bcœ dc|unctœ orœ|ar-Dung.œ Inœ bothœ hc|ds,œ thcœ conscgucnccœisœ
thcœ dcvc|opmcntœ o|œanœindcpcndcntœ notionœ o|œrc|ationship,œ oncœ bascdœ so|c|yœ onœthcœ
charactcristics.œInœthcœcascœo|œbio|ogy,œ thisœisœthcœ'morpho|ogica|"œ spccics,œ asœopposcdœ
toœthcœ'bio|ogica|`œspccicsœ(scc,œ intcruÍÍu, Cainœ(I 954)).œ Inœ thcœcascœ o|œ|inguistics,œ thisœ
isœthcœ Stammbaumœ princip|cœ o|œgcncticœ c|assihcation,œ asœopposcdœ toœ aœ socio|inguisticœ
c|assihcation.œ Thcœncw,œ orœ 'strict,"œ thcoryœisœcasi|yœ sccnœ toœ bcœunsatis|actoryœbccauscœ
thcœ charactcristicsœ wi||œ showœaœ considcrab|cœ dcgrccœ o|œindcpcndcncc,œ hcncc,œ aœWc||cn-
thcoricœinœ |inguisticsœandœ aœ thcoryœ o|œ dihusionœ o|œ charactcrsœ throughœ gcncœ poo|sœ inœ
bio|ogy.œ
Anothcr,œ |cssœ prcdictab|cœcharactcristicœ o|œ thcœsystcmsœ wcœ arcœ considcringœ isœthatœ
thcœ stringcntœ critcrionœ turnsœ outœ notœ toœ charactcrizcœ aœ transitivcœ rc|ation.œ Thatœ is,œ
cvidcnccœwi||œ ariscœindicatingœ thatœ thcœ critcrionœ isœ notœncccssaryœ butœmcrc|yœ sumcicnt.œ
Inœthcœcascœo|œbio|ogy,œwcœhavcœanima|œ chainsœinœwhichœ cachœanima|œcanœbrccdœwithœthcœ
anima|sœ inœ thcœ adjoiningœ tcrritory,œ a|thoughœ thcœ anima|sœ atœ thcœ cxtrcmcsœ cannotœ
intcrbrccdœ (aœ rcadab|cœ cxpositionœ occursœ inœ Oobzhanskyœ ( I 955,œ Chaptcrœ 8)) Ĉœ inœ thcœ
cascœo|œaœ'spccics"œ o|œgu||sœsurroundingœ thcœNorthœ Po|c,œ thcœcxtrcmcsœhappcnœ toœoccurœ
inœthcœsamcœarcaœandœcannotœintcrbrccd.œ Thcœ|inguisticœana|ogicsœarcœwc||-knownœ cascsœ
whcrcœ groupsœ o|œ spcakcrsœ hndœ thcirœ dia|cctœ mutua||yœintc||igib|cœwithœ thcirœncighbors'œ
butœthcœcxtrcmcœdia|cctsœarcœnotœmutua||yœintc||igib|c.œ Indccd,œ knowingœthcœ cascœo|œthcœ
gu||s,œ wcœmightœhavcœbccnœab|cœtoœprcdictœthcœcxistcnccœo|œprob|cmatica|œdia|cctœchains.œ
Thcœana|ogyœ bctwccnœ |inguisticœ andœ bio|ogica|œ c|assihcationœ isœ aœ systcmaticœ oncăœ
inœmostœrcspccts,œ thcrcœisœaœ point-to-pointœ corrcspondcnccœbctwccnœthcœtwoœhc|ds.œ Thcœ
c|aimœ madcœ inœ thisœ papcrœ isœ thatœ thcœ corrcspondcnccœ bctwccnœ scmanticœ andœ chcmica|œ
structurcœ isœ o|œ thcœ samcœ sort.œ

Bach,Ĝ E.Ĝ (I97I),Ĝ 'QucstĆons,'Ĝ lÍhguÍSlÍc 1hquÍr}, Z, I 53~I66.Ĝ
Bach,Ĝ E.,Ĝ andĜ R.Ĝ T.Ĝ HarmsĜ (I968),Ĝ LhÍ0PrSuÍS Íh lÍhguÍSlÍc 1hP0r}, Ncwœ York.Ĝ Holt,Ĝ
RinchartĜandĜWinston.Ĝ
Bclnap,ĜN. O.Ĝ(I962),Ĝ'Tonk,ĜplonkĜandĜplink,'Ĝ¬huÍ}SÍS, ZZ, I 30~I 34, ĜrcprintcdĜinĜStrawsonĜ
(I967).Ĝ
Bcndix,Ĝ E.Ĝ H.Ĝ (I966),Ĝ L0m]0hPhlÍuÍ ¬huÍ}SÍS 0} ÒPhPruÍ Í0cuÐuÍur}, J¬l, JZ, PartĜ IIĜ
(ILRAFLĜPubl.Ĝ4I ).Ĝ
Broad,Ĝ C.Ĝ O.Ĝ(I925),Ĝ 1hP ÀÍhd uhd 1lS ÌÍucP Íh PulurP, London.Ĝ
Cain,Ĝ A.Ĝ J.Ĝ (I954),Ĝ ¬hÍmuÍ Ó]PcÍPS uhd 1hPÍr 100ÍulÍ0h, London.Ĝ Hutchinson,Ĝ HarpcrĜ
TorchbooksĜ cdition,Ĝ I 960.Ĝ
Campbcll,Ĝ M.Ĝ A.,Ĝ Pl uÍ., cds.Ĝ (I970),Ĝ Ìu]PrS }r0m lhP ÓÍXlh 1PgÍ0huÍ ÀPPlÍhg, LhÍcug0
lÍhguÍSlÍc Ó0cÍPl}, ChicagoĜ LinguisticĜSocicty.Ĝ
4ò4 lÍnguÍSlÍcS uS LhPmÍSll}. 1hP ÖuÐSluncP 1hPOl} O} ÖPmunlÍc ÌlÍmPS
Chafc,ĜW.ĜL.Ĝ (I970),ĜÀPunÍng und lhP ÖlluclulP O}lunguugP, Chicago.Ĝ LnivcrsityĜofĜChicagoĜ
Prcss.Ĝ
Chomsky,Ĝ N.Ĝ(I965),Ĝ¬S]PclS O}lhP 1hPOl} O}Ö}nluX, Cambridgc,Ĝ Mass. .Ĝ M.I.T.ĜPrcss.Ĝ
Chomsky,ĜN.,ĜandĜM.Ĝ HallcĜ(I968),Ĝ 1hP ÖOund ÌullPln O}1nglÍSh, NcwĜYork.ĜHarpcrĜò Row.Ĝ
Copi,Ĝ I.Ĝ M.Ĝ (I967),Ĝ Ö}mÐOÍÍc lOgÍc, 3rdĜ cd.,Ĝ NcwĜ York.Ĝ Macmillan.Ĝ
Oardcn,Ĝ B.Ĝ J.,Ĝ Pl uÍ., cds.Ĝ (I968),Ĝ Ìu]PlS }lOm lhP ÍOullh 1PgÍOnuÍ ÀPPlÍng, LhÍcugO lÍn-
guÍSlÍc ÖOcÍPl}, ChicagoĜLinguisticĜSocicty.Ĝ
Oobzhansky,Ĝ T.Ĝ (I955),Ĝ10OÍulÍOn, ÒPnPlÍcS, und Àun, NcwĜ York.Ĝ Wilcy.Ĝ
FiIlmorc,Ĝ C.Ĝ J.Ĝ (I969),Ĝ "VcrbsĜ ofĜ|udging.Ĝ anĜ cxcrciscĜ inĜ scmanticĜ dcscription,'Ĝ Ìu]PlS Ín
lÍnguÍSlÍcS, Í, 9I~I I 5.Ĝ
Fillmorc,ĜC.ĜJ.Ĝ (I 970),Ĝ "ThcĜGrammarĜofĜ1ÍllÍng andĜ1lPukÍng,¯ inĜJacobsĜandĜRoscnbaum.Ĝ
Fillmorc,Ĝ C.Ĝ J.,Ĝ andĜ O.Ĝ T.Ĝ Langcndocn,Ĝ cds.Ĝ (I97I),Ĝ ÖludÍPS Ín lÍnguÍSlÍc ÖPmunlÍcS, NcwĜ
York.Ĝ Holt,Ĝ RinchartĜ andĜ Winston.Ĝ
Folcy,ĜJ.Ĝ (I970),Ĝ Ö}SlPmulÍc ÀOl]hO]hOnOÍOg}, ms.Ĝ
Grccnbcrg,Ĝ J.Ĝ H. ,Ĝcd.Ĝ (I963),Ĝ LnÍ0PlSuÍS O}lunguugP, Cambridgc,Ĝ Mass. .Ĝ M.I.T.Ĝ Prcss.Ĝ
Grosu,Ĝ A.Ĝ (I970),Ĝ Ln LOlP}PlPnlÍuÍÍl} LOnSlluÍnlS und 1@L1-PÌ-Ï1l11ÌLP Ín 1ngÍÍSh,
unpublishcdĜ Mastcr'sĜ thcsis,Ĝ ThcĜ OhioĜ StatcĜLnivcrsity.Ĝ
Grubcr,Ĝ J.Ĝ (I965),ĜÖludÍPS Ín lPXÍcuÍ 1PÍulÍOnS, unpublishcdĜPh.O.Ĝ disscrtation,Ĝ M.I.T.Ĝ
Hanson,Ĝ N.Ĝ R.Ĝ (I958),Ĝ ÌullPlnS O}ÏÍScO0Pl}, London.Ĝ CambridgcĜ LnivcrsityĜ Prcss.Ĝ
Hcssc,Ĝ M.Ĝ B.Ĝ (I966),Ĝ ÀOdPÍS und ¬nuÍOgÍPS Ín ÖcÍPncP, NotrcĜ Oamc.Ĝ LnivcrsityĜ ofĜNotrcĜ
OamcĜPrcss.Ĝ
Jacobs,Ĝ R.Ĝ A.,Ĝ andĜ P.Ĝ S.Ĝ Roscnbaum,Ĝ cds.Ĝ (I970),Ĝ 1PudÍngS Ín 1ngÍÍSh 1lunS}OlmulÍOnuÍ
Òlummul, Waltham,Ĝ Mass. .Ĝ Ginn.Ĝ
Jcspcrscn,Ĝ L. (I924),Ĝ ÌhÍÍOSO]h} O}Òlummul, London.Ĝ GcorgcĜAllcnĜò Lnwin.Ĝ
Jcspcrscn,Ĝ L. (I 969),Ĝ ¬nuÍ}lÍc Ö}nluX, photographicĜ rcprintĜ ofĜ I 937Ĝ cdition,Ĝ NcwĜ York.Ĝ
Holt,ĜRinchartĜandĜWinston.Ĝ
Katz,ĜJ.ĜJ.Ĝ(I966),Ĝ 1hP ÌhÍÍOSO]h} O}lunguugP, NcwĜYork.Ĝ HarpcrĜò Row.Ĝ
Katz,ĜJ.Ĝ J.,Ĝ andĜ P.Ĝ M.Ĝ PostaIĜ(I964),Ĝ ¬n 1nlPglulPd 1hPOl} O}lÍnguÍSlÍc ÏPSclÍ]lÍOnS, CamĚ
bridgc,ĜMass. .Ĝ M.I.T.ĜPrcss.Ĝ
Kiparsky,Ĝ P.Ĝ (I968),Ĝ "LinguisticĜLnivcrsalsĜandĜLinguisticĜChangc,'Ĝ inĜBachĜandĜHarms.Ĝ
Kuhn,Ĝ T.Ĝ S.Ĝ (I962),Ĝ 1hP ÖlluclulP O}ÖcÍPnlQc 1P0OÍulÍOnS, Chicago.Ĝ LnivcrsityĜofĜChicagoĜ
Prcss.Ĝ
Lakoß,Ĝ G.Ĝ(I970),Ĝ "NaturalĜLogicĜandĜLcxicalĜOccomposition,'Ĝ inĜCampbclI,Ĝ Pl uÍ.
Lccch,Ĝ G. Ĝ N.Ĝ (I969),Ĝ 1OwuldS u ÖPmunlÍc ÏPSclÍ]lÍOn O} 1nglÍSh, Bloomington.Ĝ IndianaĜ
LnivcrsityĜPrcss.Ĝ
Lccs,ĜR.Ĝ B.Ĝ(I 953),Ĝ "ThcĜbasisĜofĜglottochronology,'Ĝ lunguugP, ZV, I I 3÷I27.Ĝ
Lotz,Ĝ J.Ĝ (I966),Ĝ "PlanĜandĜPublicationĜ ofĜNorcn'sĜ ÍÒll Ö]lÒk,¯ inĜScbcokĜ (I966b),ĜVol.Ĝ2, Ĝ
originaIlyĜpublishcdĜi nĜÖludÍu lÍnguÍSlÍcu, ò, 82÷9I . Ĝ
McCawlcy,Ĝ J. ĜO. Ĝ(I967),Ĝ "McaningĜ andĜ thcĜ dcscriptionĜ ofĜlanguagcs,'Ĝ ÀOlOÐu nO uchu, Z,
I0 I8, Ĝ38÷8,Ĝ 5I~57.Ĝ
McCawlcy,Ĝ J. O.Ĝ (I968),Ĝ "LcxicalĜ InscrtionĜinĜaĜ TransformationalĜ GrammarĜwithoutĜ OcpĜ
Structurc,'Ĝ inĜ Oardcn,Ĝ Pl uÍ.
McCawlcy,Ĝ J.Ĝ O.Ĝ (I970a),Ĝ "EnglishĜasĜaĜ VSOĜ languagc,'ĜlunguugP, 4Ó, 286 299.Ĝ
McCawlcy,Ĝ J. O.Ĝ (I 970b),Ĝ RcvicwĜofĜJcspcrscn,Ĝ(I969),Ĝ lunguugP, 4Ó, 442-449.Ĝ
Nagcl,ĜE.Ĝ(I96I),Ĝ 1hP ÖlluclulP O}ÖcÍPncP, NcwĜYork.Ĝ HarcourtĜBraccĜJovanovich.Ĝ
Partcc,Ĝ B.Ĝ H.Ĝ (I97I),Ĝ "OnĜ thcĜ RcquircmcntĜ ThatĜ TransformationsĜ PcscrvcĜ Mcaning,'Ĝ inĜ
FillmorcĜ andĜLangcndocn.Ĝ
Partington,Ĝ J.Ĝ R.Ĝ (I948),Ĝ "ThcĜ conccptsĜ ofĜ substanccĜ andĜchcmicalĜ clcmcnt,'Ĝ Lh}mÍu, Í,
I09-I2I . Ĝ
Pcrlmuttcr,Ĝ O. Ĝ M. Ĝ (I97I),Ĝ ÏPP] und Öul}ucP ÖlluclulP LOnSlluÍnlS Ín Ö}nluX, NcwĜ York.Ĝ
Holt,Ĝ RinchartĜandĜWinston.Ĝ
Postal,ĜP. M. Ĝ(I970),Ĝ"OnĜthcĜsurfaccĜvcrbĜ'rcmind','ĜlÍnguÍSlÍc 1nquÍl}, Í, 37~I 20,ĜrcprintcdĜ
inĜFillmorcĜ andĜLangcndocnĜ (I97I).Ĝ
Prior,Ĝ A.Ĝ N.Ĝ (I960),Ĝ "ThcĜ runaboutĜ infcrcncc-tickct,'Ĝ ¬nuÍ}SÍS, ZÍ, 38~39,Ĝ rcprintcdĜ inĜ
StrawsonĜ(I967).Ĝ
¬NOÍd À. ZwÍck} 4ðJ
Rcibcl,Ĝ O.Ĝ A.,Ĝ andĜ S.Ĝ A.Ĝ Schanc,Ĝ cds.Ĝ (I969),Ĝ ÀOdPrn ÖludÍPS Ín 1ngÍÍSh, EnglcwoodĜ Clißs,Ĝ
N.J. .Ĝ Prcnticc-Hall.Ĝ
RĐss,Ĝ J.Ĝ R.Ĝ (I 967),Ĝ LOnSlruÍnlS On ÍurÍuÐÍPS Ín Ö}nluX, unpublishcdĜ Ph.O.Ĝ disscrtation,Ĝ
M.I.T.Ĝ
Ross,Ĝ J.Ĝ R.Ĝ (I969a),Ĝ 'AuxiliaricsĜ asĜ MainĜ Vcrbs,'Ĝ ÖludÍPS Ín ÌhÍÍOSO]hÍcuÍ lÍnguÍSlÍcS,
ScricsĜ Onc,Ĝ 77~I02.Ĝ
Ross,Ĝ J.Ĝ R.Ĝ(I 969b),Ĝ 'AĜProposcdĜ RulcĜofĜTrcc-Pruning,'Ĝ inĜRcibclĜandĜSchanc,Ĝ originallyĜ
inĜRcportĜ NSF-I7Ĝ(I966),ĜHarvardĜComputationĜLaboratory,Ĝ ScctionĜ IV.Ĝ
Scbcok,Ĝ T.Ĝ A. , Ĝ cd.Ĝ (I966a),Ĝ LurrPnl 1rPndS Ín lÍnguÍSlÍcS, 1. 1hPOrPlÍcuÍ ÍOundulÍOnS, ThcĜ
Haguc.Ĝ Mouton.Ĝ
Scbcok,Ĝ T.Ĝ A.,Ĝ cd.Ĝ(I 966b),Ĝ ÌOrlruÍlS O}lÍnguÍSlS, Bloomington.ĜIndianaĜLnivcrsityĜPrcss.Ĝ
Strawson,Ĝ P.Ĝ F.,Ĝcd.Ĝ (I967),Ĝ ÌhÍÍOSO]hÍcuÍ lOgÍc, Oxford.Ĝ OxfordĜLnivcrsityĜ Prcss.Ĝ
Toulmin,Ĝ S.Ĝ (I963),Ĝ ÍOrPSÍghl und LndPrSlundÍng. ¬n 1nquÍr} ÍnlO lhP ¬ÍmS O}ÖcÍPncP, NcwĜ
York.Ĝ HarpcrĜò Row.Ĝ
Wccks,Ĝ M.Ĝ E. Ĝ (I 968),Ĝ ÏÍScO0Pr} O} lhP 1ÍPmPnlS, 7thĜ cd.Ĝ (rcv.Ĝ andĜ cxpandcdĜ byĜ HcnryĜ M.Ĝ
Lciccstcr),Ĝ Easton,Ĝ Pa. .Ĝ JournalĜ ofĜChcmicalĜ Education.Ĝ
Wcinrcich,Ĝ L.Ĝ(I966),Ĝ 'ExplorationsĜinĜScmanticĜThcory,'Ĝ inĜScbcokĜ(I966a).Ĝ
Whitncy,ĜW.Ĝ O.Ĝ (I867),Ĝ lunguugP und lhP Ölud} O}lunguugP, NcwĜYork.Ĝ Scribncr.Ĝ
Zwicky,Ĝ A.Ĝ M.Ĝ (I 968),Ĝ 'NaturalncssĜArgumcntsĜinĜSyntax,'Ĝ inĜOardcn,Ĝ Pl uÍ.
Zwicky,Ĝ A.Ĝ M.Ĝ (I 969),Ĝ 'PhonologicalĜ constraintsĜ inĜ syntacticĜ dcscriptions,'Ĝ Ìu]PrS Ín
lÍnguÍSlÍcS, 1, 4I I~463.Ĝ
Zwicky,Ĝ A. ĜM.Ĝ(I970a),Ĝ 'AuxiliaryĜrcductionĜinĜEnglish,'ĜlÍnguÍSlÍc 1nquÍr}, Í, 323~336.Ĝ
Zwicky,Ĝ A.Ĝ M.Ĝ(I970b),Ĝ 'ThcĜFrcc-RidcĜPrinciplcĜandĜTwoĜRulcsĜofĜComplctcĜAssimilationĜ
inĜEnglish,'Ĝ inĜ Campbcll,ĜPl ul.
Zwicky,Ĝ A.Ĝ M.Ĝ (I970c),Ĝ 'Grcck-lcttcrĜ variablcsĜ andĜ thcĜ SanskritĜ rukÍ class,'Ĝ lÍnguÍSlÍc
1nquÍr}, Í, 549~555.Ĝ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times