1

VASSULA RYDÉN
Thị Kiến TC-2000

2

2000


12 2, 2000

Lav Ðuc Giavê la Minh Juong cua con, va cùng la
Cha cua con, tu trên Cung Ðinh cua Chua,
Chua dà tuoi xuong con cho toi khi manh dat
kho ne cua con dat duoc dav du tat ca
nhùng gi Thiên Ðang cua Chua muon ban phat.

Chua su dung cac ngon gio lam su gia cua Chua,
va cac ngon lua chav nong tro nên nhu cac
toi to cua Chua dê cong bo cho moi loai biêt dên
Jinh Quang Chua va Su Cao Ca cua Danh Chua.

Jang' Con se tiêp tuc kê lai cac kv cong cua Chua
tung diêm mot báng thi ca
boi vi con dà dan than dang minh cho Chua...

- Nay con yêu dâu cua Cha,
1
binh an o cung con! tât ca nhung gi Cha ban
cho con dêu dên tu Dâng Khôn Ngoan Thanh Thiên. Dây thuc su la duong
lôi Cha luôn hanh dông dôi voi cac tiên tri cua Cha. Cha dã noi, va ho dã
tin. Ho luôn luôn tám gôi trong Anh Sang cua Cha, nên ho luôn sông theo
Thanh Y cua Cha. Cha biêt ho la con nguoi yêu duôi, nên nhu nguoi me
trông chung con minh, Dôi Mát Cha dê y trông chung cac nguoi ma Cha
tuyên chon va gin giu ho không chay theo cac xu huong thê gian. Thêm vao
do, voi long nhân hâu cao ca cua Cha, va cung la niêm hoan lac cua Cha,
Cha ban cho ho cac hông ân dác biêt dê chuân bi tâm hôn ho don nhân su
vu cua minh, môt su vu thuong thuong vuot trên kha náng con nguoi cua
ho. Cha ban cho ho su bao vê cua Cha, dê ho ân nau duoi bong canh cua
Cha.
2
Phân con, la nguoi Cha dã cât nhác lên vi môt muc dich, la nguoi ma

1
Ðuc Giavê lên tiêng noi.
2
Mot hinh thuc diên ta ma thoi.

3

Cha dã khác ghi Thanh Danh Cha. Cha së cung ung cho con tât ca nhung gi
con cân toi dê lam cho cac loai su tu va rông rán gâm gu so hãi, boi vi
chung biêt ráng Dâng Tu Huu o cung voi con.
Ban Tay toan náng cua Cha không thiêu gi phuong cach bao vê, vi
vây dê bao vê Thanh Danh Cha dã khác ghi trên con, Cha ôm con vao Vong
Tay cua Cha, Cha bao quanh con giông nhu nguoi ta vây tai san cua minh
lai báng hang rao chung quanh tranh cho nguoi ngoai khoi xâm pham. Môt
nguoi du vô dich thê mây cung lam sao ma dam dôi dâu voi Cha va thach
dô Su Chon Lua cua Cha chu? Chinh Dâng Dô Luong tu trên cao doai
xuông phuc hôi lai thê hê dang hâp hôi nay. Ngai to ra quyên luc Thiên
Cung cua Cha, nhung cung to ra Long Thuong Xot qua Công Trinh Thân
Linh cua Cha o trong con voi môt cach thuc kho ma luong duoc. Cha dã dô
xuông tung giot Khôn Ngoan cua Cha giông nhu trâm huong duoc tinh
luyên dê mo rông tai cho con biêt láng nghe.
Ôi!
1
Cha dã don nhân duoc bao nhiêu niêm hoan hy trong khi thê
hiên môt long dô luong vuot trên moi su dô luong nay! Ôi thât la môt niêm
thich thu biêt bao ma Cha nhân duoc tu hanh vi nhân tu dây long thuong
xot cua Cha, nhu nhin thây truoc su phuc hôi ây dang o trong tâm tay rôi!
Ôi, Cha cam thây biêt bao vui mung va sung suong tran vao Trai Tim Cha
trong luc Cha giai thoat con khoi canh khôn khô va khoi vong vây cua ma
quy, va lôi keo duoc con dên gân bên Cha dê tro thanh con tre luôn choi
dua voi Cha. Thê rôi, nhu dê cho mát con luôn gán chát vao cung cach
vuong gia cua Cha, va dê con luôn nho dên nhung cuôc kêt duyên mãi mãi
cua Cha con ta, Cha dát dê nhung nu hôn ngot ngao nhât trên môi miêng
con, la môi miêng tung vinh Danh Cha, chu tâm dên su ngot ngao cao ca
cua Cha, dê Cha co thê nghe con cât tiêng noi: 'Chua la Thiên Chua dã kêt
duyên voi con, phuc suc cho linh hôn con báng Chinh Ngai. Ôi thuc la vui
suong vô chung cho Chua cua chung con môi khi môt linh hôn ngoan ngoãn
va biêt sán sang, boi vi Su Khôn Ngoan khôn thâu cua Ngai tim duoc cach
thâm nhâp vao linh hôn ây
2
, dông thoi lôi keo linh hôn ây tron ven thap
nhâp vao Ngai.”
Kinh Thanh noi: 'Phuc thay cho nguoi ma Ngai dã chon, nguoi ma
Ngai moi goi dên sông trong vuong cung cua Ngai.”
3
Thât dung nhu vây,

1
Thiên Chua xem ra thich thu khi Ngai noi tiêng 'Oi'”
2
Linh hon
3
Tv 65:5

4

phuc thay cho nguoi ây, boi vi Cha dô xuông nguoi duoc Cha tuyên chon
muôn van su tôt lanh. Nhung diêu tôt lanh nay chinh la cac loi giao huân
dên tu Môi Miêng Cha, va Cha con phuc suc cho tiên tri cua Cha voi nhung
châu bau trên troi, cung voi su sang ngoi la cac nhân duc.
Cha muôn ngôi dên tho cua Cha phai luôn thanh thiên va tinh
tuyên. Con ban tho cua Cha, Cha muôn không bi ô uê, va luôn long lanh
nhu duoc dat hang ngan viên ngoc quy vây. Cha biên dôi miêng luõi nguoi
ây tro nên giông nhu chiêc guom hai luõi dê lên duong biên bac voi cac
nguoi ngao man kiêu cáng, ung pho voi cac nguoi noi náng kiêu ky, voi
nguoi co long kiêu sa, voi tât ca nhung gi ma nguoi doi coi la cao trong, dôi
lai voi su bât chinh, va chông lai voi bât cu diêu gi di nguoc voi Luât
Thuong Yêu cua Cha.
Cha lây lam thich thu vê noi chôn cu ngu
1
cua Cha, boi vi Thân
Khi cua Cha nghi ngoi trong nguoi tung cuu mang Loi Cha. Duoc kêt
duyên voi Chân Ly, tiên tri cua Cha duoc sai di nhu su gia thiên dinh dên
toi moi noi moi chôn trên trai dât nay dê hat lên bai ca vinh cho cac con vê:
su công chinh, long nhân hâu, su thanh thiên, cung cac nhân duc, cung nhu
dê nhác nho cho tât ca cac con nho dên cac duong lôi cua Cha, nhác nho
cho tung nguoi thuôc moi câp bâc ráng:
o Cha la Dâng xuc dâu cho nguoi co tinh thân ngheo kho
o Cha la Minh Vuong, va la Duc Lang Quân cua moi loai thu tao.
o Cha la Dâng Khôi Phuc va la Den Soi Sang hôn va xac.
o Cha la Dâng An Ui cho nguoi bi bach hai vi lë công chinh
o Cha la Dâu Thom, la Dâu Chua Lanh cho nhiêu nguoi dau yêu va
hâp hôi. Cha la Chua va la Thiên Chua cua cac con, nhung cung la Ban Huu
cua cac con, va con la Ban Dông Hanh cua cac con nua.
Hõi thê hê hôm nay, Cha không ngung hiên dâng chinh Ban Thân
Cha cho cac con, hoan chinh lai hinh anh cua cac con, la hinh anh ma cac
con dã lam biên dang di, va hoa nên ô uê boi moi viêc xâu xa cua cac con,
tôi lôi cua cac con, cung nhu tinh cô châp chông lai viêc nhân ra Cha la Cha
cua cac con. Viêc Cha không ngung hiên Ban Thân Minh cho cac con, muc
dich chinh la dê nâng cac con lên báng ân sung, dê qua ân sung, cac con co
thê duoc phuc hôi lai ma nhin thây nhung gi vô hinh không bao gio tan phai
duoc. Dây la ly do tai sao Cha muôn nâng cac tiên tri lên cao trong Thanh Y

1
:Noi chu ngu” la tu dung thav cho tu 'tiên tri”

5

tôt lanh cua Cha. Voi loi noi tu Môi Miêng Cha, Cha kêt hop ho vao Trai
Tim Cha.
Cha la Chua Ca Dây Sang Lang, Cha dã biêt dên Cuôc Phan Dao
Trâm Trong nhu thê nay tu lâu, ngay truoc ca viêc tao dung nên cac con.
Cháng lë Cha lai không co quyên chon goi cac tiên tri hay sao? Ca thiên
dang dêu vui mung tu khi Chung Ta dem long doai thuong nhân hâu thuong
xot dên su phan dao cua cac con. Cha dã chon ra cac tiên tri dê ho luôn truc
tiêp don nhân nhung loi kêu goi trên troi theo sau hang loat ân sung. Trong
su gân gui voi trai tim cua ho, Cha chia se tât ca nhung Công Viêc Thân
Linh cua Cha. Cha dã tung hit tho, va con dang tho cac hoi linh ung tu Trai
Tim Cha vao trai tim cua ho dê ho lam chung môt cach trung thuc. Nêu nhu
qua cac tiên tri cua Cha ma lam phât y cac nguoi quyên cao chuc trong, do
la vi duong lôi cua ho
1
không phai la duong lôi cua Cha.
Qua su nhiêt thanh cua Cha trong viêc cuu rôi thê hê nay, Cha dã
chon ra cac tiên tri, va cho ho kêt duyên cung voi Cha. Cha dã dây dô ho
biêt danh thoi gian cua minh cho Cha nhu thê nao, cung nhu viêc chia se su
sông cua ho voi Cha ra sao trong khi ho con sông noi duong gian theo nhu
ân sung Cha dã ban cho ho.
Trong nhung ngay nay, Cha doai xuông cac con cung voi Chua
Con, va Chua Thanh Thân nhu ba Nhân Chung. Cha la Thân Khi
2
trong y
huong la Cha goi Thanh Thân Chân Ly
3
cua Cha xuông dê o cung cac con
mãi mãi, va huong dân cac con tiên dên voi Chân Ly hoan toan. Cac con
hãy suy nghi vê Long Thuong Xot cua Cha va hãy tho kinh Cha.
Ngôi Loi
4
o cung Cha, va Ngai hiên huu ngay tu dâu. Ngai la Dâng
gân gui Trai Tim Cha nhât, la Dâng lam chung va lam cho cac con biêt dên
Cha. Ngôi Loi cua Cha chung thuc duoi dât cung nhu Chinh Cha va Chua
Thanh Thân chung thuc. Con cua Cha la Chua Giêsu Kitô, Dâng dã chuôc
Giao Hôi cua Ngai báng Chinh Mau Riêng cua Ngai, chung thuc voi Mau
5

cua Ngai, va Chua Thanh Thân, la Dâng huong dân cac con dên voi Chân

1
Nguoi quvên cao chuc trong
2
Jn 4.24, va ca Thanh Phaolo trong 1Co 15. 45 co noi vê Chua Kito nhu la 'Than Khi ban su
song.” Su diên ta 'Than Khi” theo nghia thanh kinh khong phai la dinh nghia ban chat cua
Thiên Chua nhiêu báng chiêu huong muon diên ta hoat dong ban su song cua Ngai. Thiên
Chua la Than Khi trong v nghi la Ngai ban Than Khi
3
Jn 14:17
4
Chua Giêsu Kitô
5
Nho Hv Tê cua Ngai ma chung ta dat duoc Su Song Ðoi Ðoi.

6

Ly
1
hoan toan Ngai chung thuc báng Nuoc.
2
Trong tât ca moi su, Chung Ta
la Ba Nhân Chung, va tât ca Ba Chung Ta dông thuân, nhu Chung Ta la
Môt Thiên Chua Duy Nhât,
3
cung môt Thanh Y, cung môt Quyên Luc, va
cung môt Su Thông Tri. Cac con co thê qui Quyên Luc, Khôn Ngoan Thanh
Thiên, va Su Tôt Lanh Vô Bo Bên dông dêu vao tât ca Ba Chung Ta,
Hõi thê hê hôm nay, Tinh Thuong Yêu buôc Cha phai ban cho cac
con thân khi tiên tri cho môt sô nguoi trong cac con, dê ho thi hanh nhung
gi ma Cha truyên cho ho lam. Ho duoc nuôi duõng dây miêng luõi voi mât
4

va dâu
5
dê công bô su Cao Ca cua Danh Cha, gin giu ho luôn nuong dua
vao Chân Ly, va biêt suy luân sang suôt. Nhiêu lân Cha phai khiên trach,
sua bao, dây dô ho dê ho tro thanh su xuc dâu cho cac nguoi Cha mang tro
vê Nha Cha. Cha dã giao huân ho voi Su Khôn Ngoan Thanh Thiên, va Su
Khôn Ngoan hoan toan duoc hinh thanh do viêc chu toan cac Lê Luât.
Cha dã dây dô cac tiên tri cua Cha chiêm niêm vê Cha trong Su
Thanh Thiên cua Cha, cho phep ho duoc tiên vao Su Cao Trong cua Cha dê
hoan hy truoc Su Hiên Diên truc tiêp cua Cha, va nêm huong su Ngot Ngao
cua Cha. Chinh vi vây, duy chi môt môn thân hoc, Cha muôn nhân manh
ráng chi co môt môn thân hoc dich thuc, do la chiêm niêm vê Cha la Thiên
Chua cua cac con, cung nêm huong truoc vê thi kiên Hanh Phuc. Do moi la
thân hoc thanh thiên va chân thuc. Dây không phai la loai nha thân hoc co
kiên thuc lâp luân theo tai liêu chua ly thuyêt thân hoc riêng, la ly thuyêt
biên ho tro thanh tiên tri noi duoc tiên tri. Thê nhung, nguoi ây phai la
nguoi ma Chinh Cha xuc dâu báng viêc xuc dâu cua Tinh Thuong Yêu cua
Cha, uu ai âp u ho chu dao bên trong Trai Tim cua Cha dê dat toi nhung
linh ung nôi tâm mang sác thai Thân Linh phi thuong chât chua trong Trai
Tim Cha, dê rôi duoc coi nhu anh lua bung chay truoc dân Cha.

1
Jn 16. 12-13. Chua Giêsu noi. 'Thav con nhiêu diêu can noi voi cac con, nhung bav gio co
le la qua nhiêu doi voi cac con, nhung khi Than Chan Lv dên, Ngai se huong dan cac con di
dên Chan Lv hoan toan...” Thuc sai lam nêu ai noi dên su kêt thuc Màc Khai, va coi dav la
mot goi ghem cac cau noi. Thiên Chua la Ðang song dong va nàng dong, nên Ngai van tiêp tuc
to minh ra qua Chua Thanh Than. Ngai khong ngung viêc to Minh ra. Khi noi theo tiêng La
Linh 'Hoan Toan” (Complere), la co v noi Chua Kito la Ðang màc khai hoan toan dav du vê
Thiên Chua. Nhu thê khong co nghia la Ngai cham dut viêc to Minh ra cho nhan loai. Kinh
Thanh la loi chung vê Chua Giêsu Kito. Ðo KHONG phai la loi cuoi cung cua Thiên Chua
2
Voi Phep Rua Toi
3
Trong su dong nhat ban thê
4
Mat. tuong trung cho Manna trên Troi
5
Dau: tuong trung Danh Thanh Thiên Chua (Sg 1:3)

7

Nay hõi Vassula, dã bao nhiêu lân Cha nghe tu duong thê váng lên
tiêng cuoi noi thich thu va ngao nghê, rôi theo sau la su phân nô cung nhu
gia diêc lam ngo, môi khi con nhân Danh Cha ma sua chua ho. Dung vây,
nhung nguoi tôi lôi bo sang môt bên cac loi quo trach nay no, va tim moi co
thoai thac dê chi lam nhung diêu ho muôn lam ma thôi.
Trong cung cach kho ma quên di duoc, Cha dã to Minh ra cho cac
tiên tri cua Cha, nên dang khi ho con dang o noi duong thê, ho nhân ra duoc
ân sung nay. Cha trang bi cho ho báng Chinh Cha va ho cung biêt nhu thê.
Ho cam nhân duoc Su Hiên Diên Thân Linh cua Cha trong luc chiêm niêm.
Cha dã xuc dâu cho con dê rôi tu Trai Tim Cha, Cha lôi keo tât ca
nhung linh ung thân linh cho moi nhu câu cân thiêt ma ban cho dân Cha
nhu môt su xuc dâu khac chi man suong mai mat me mua xuông manh dât
khô ne. Cha dã dây dô con báng ân sung dê lam sao cho con giai thich duoc
cac khat vong cua Cha. Qua Mác Khai Thân Linh nay, cung nhu trong
nhung lân Mác Khai truoc dây, Cha dã noi ráng: Chinh Cha la Dâng dao
luyên nhung nguoi do Cha chon lua, va Cha tro thanh vi linh huong cho ho,
hâu dây dô ho biêt con duong nao phai di theo. Con phân Cha, Cha tan
thanh mo rông long nhân tu dê dem su giai thoat cho nhung nguoi ma Cha
thuong mên. Con vê phân ho, ho vui ca hat mung voi cac thanh vinh Vua
David duoi bong canh cua Cha.

Chua doi cho nhùng nguoi ma Chua thuong mên
mot vuong miên la chinh an thuong cua Chua,
cung phu trên dau ho vo van an sung.
Chen cua Chua luon tran dav trong luc Chua chia se chen nav.
Chua biên ho thanh bat tu voi Danh Chua.
Chua phu xuong linh hon ho
báng nhùng nhung gam lua la dav cac nhan duc,
dê roi Trai Tim Juong Gia cua Chua
tro nên sav mên ve dep noi ho.

- Dung la nhu thê, con hãy noi cho thê hê dang mê ngu nay biêt ráng
Thiên Chua dang o dây. Cac Công Trinh cua Cha thi cao siêu. Tât ca nhung
ai nhân ra Tiêng Noi cua Cha trong cac Su Diêp nay dêu la nhung nguoi
duoc chuc phuc. Nhung ai thich thu voi cac su diêp nay dêu phai huong mát
vê do, boi vi moi Công Viêc dêu dên tu Ban Tay Thuong Xot vinh quang va

8

uy nghi cua Cha. Cha nhác cho dân Cha nho la: loi tiên tri thi sông dông, vi
duoc vân dung tu Quyên Luc cua Cha, vây tai sao lai co chuyên kiêu cáng
nay no tu cac quôc gia dân tôc chu? Cháng lë con lai không nghe thây ráng
dich thân Cha hô tro báng cac su can thiêp truc tiêp cua Cha do hay sao?
Qua dung vây! Cha dã giu gin ho gân gui bên Trai Tim Cha, va
nhu nguoi me nâng niu ôm âp con minh trong long, Cha cung ôm âp cac
tiên tri cua Cha trong long Cha. Nhung thât la khôn kiêp! Khôn cho nguoi
nao ca dam gio tay cham dên ho ma không co Phep cua Cha.
Hõi Vassiliki, con hãy vui mung boi vi Cha cung cho phep con tu
do di ra di vao trong Cung Dinh cua Cha. Mong cho linh hôn con vui mung
trong Tinh Thuong Xot cua Cha. Giao Hôi së heo hon tiêu tuy trong con
hoan nan phan dao. Môt cuôc phan dao dã duoc tiên bao nhu nhung gi con
giu bi mât. Cháng lë Cha cung phai láng thinh hay sao?
Cha së không yên láng nhu ma quy mong muôn. Không dâu! Thê
nhung Cha së chon ra cac tiên tri dê loan bao va vach ra sai lâm, hâu chiêu
sang nhu ngon den chiêu toa vao noi tám tôi. Cha dây dô cho ho biêt sông
quang dai, va biêt coi trong Cha qua viêc mo rông tâm hôn ma dap lai Loi
Kêu Goi cua Cha trong khi gán bo báng tu tuong va chiêm niêm trong Vong
Tay thuong mên cua Cha. Cha së dê cho môi miêng ho noi lên muôn loi tôn
kinh, va tâm tri ho dây niêm hoan vui. Cung nhu mau luu thông liên tuc
trong tim mach nguoi ta ma không co tiêng vang dông ra bên ngoai, nay
Vassula con oi, cung trong môt cung cach nhu thê, Thanh Thân cua Cha dây
dô con voi Khôn Ngoan vi su cuu rôi cua con, va su cuu rôi cua nguoi khac
nua. Nêu nhu Cha dôi khi cân khuyên nhu con, do la nhám cho con manh
më hon vê mát tinh thân, va cho su tiên triên riêng cua con.
Tu thuo doi doi, Cha dã nhin thây truoc su phan dao nay, va Cha
cung nhin thây truoc Chuong Trinh Cuu Rôi cua Cha o noi con, nên tu
Ngai Toa cua Cha, Cha doai xuông dê noi voi con vê Chu Dê Tinh Thuong
Yêu cua Cha qua dang thi ca, cung mác khai cho con, va qua con Cha mác
khai cho nguoi khac vê su can thiêp dây tinh thuong mên cua Cha voi Long
Thuong Xot Vô Bo Bên cua Cha.
Hõi thê hê hôm nay, cac con rât thiêu sot, va Cha dên dê bôi dap
cho cac con duoc dây du du tran, thê nhung cac con lai không hai long, boi
vi cho dên ngay hôm nay Cha vân con dang noi voi cac con, ma cac con lai
bât mãn voi nhung loi dây dô cua Cha. Cha dên dê sua chua su phan dao
cua cac con, va cac tâm hôn thông hôi thi láng nghe Cha. Cha dên dê lam

9

cho nhung nguoi chêt cua cac con trôi dây ma nhân biêt Cha la Cha cua ho
qua on Thanh Thân cua Cha. Chi co nho vao Ngai, thi con nguoi moi dat
dên Su Hiêu Biêt Thân Linh, la diêu chi tiêt lô cho nhung nguoi ma Chung
Ta chon lua, boi vi ho co Dâng An Ui va Dây Dô la Chinh Chua Thanh
Thân . Ly do la chinh qua su trung gian cua Ngai, chu không qua su hiêu
biêt cua nguoi doi, ma tâm tri ho
1
moi duoc ban ân sung dê nhân thuc ra
Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua, va duoc thua chuyên voi Ngai. Không co
su kheo leo tinh khôn nao dên tu ly luân cua con nguoi co thê thuyêt phuc
ho ráng ho dã không gáp duoc Cha. Du cho chinh con co muôn noi voi ho
nhu thê cháng nua, thi con la 'ke tro trui” ma trong khi do ho biêt minh
duoc trang phuc chinh tê. Chinh Cha dã phuc suc cho ho báng chinh Cha.
Co diêu ma quy tân dung uu thê cua chuc sác cua Cha trong Giao Hôi, va
qui lôi cho con vê su sai trai cua giao thuyêt, trong khi do cac linh ung duoc
nhác di nhác lai cua Cha cho con qua Chua Thanh Thân chác hán lam sang
to vân dê cho ho dê ho hiêu ráng do la su cam dô manh më dên tu ke xâu,
Satan la ke ghen tuong voi moi hông ân ma Cha tuôn dô xuông
cho thê hê dang hâp hôi nay dê cuu rôi ho. Chung ghen tuong voi con la
nguoi ma Cha dã chon goi, va Cha vân tiêp tuc lam mua suong troi xuông
tu Triêu Dinh cua Cha, la noi con dã duoc dua lên dê rôi Cha goi dên cho
moi quôc gia dân tôc nhu môt hông ân quy bau cua Cha. Chung nôi con
diên cuông, va trong con ghen tuông giân du, chung thê quyêt tiêu diêt con
qua viêc phun noc dôc vao con, biên con tro thanh xâu xa, nguy hiêm va
xâu xi. Thê nhung Me Thanh cua con dã chây dên giai cuu con va che cho
con duoi Ta Ao cua Thanh Mâu.
Cha dã nâng con lên báng ân sung dê con co thê kêu câu lên Cha
bât cu khi nao con muôn. Dây la ân sung thiên cung duy nhât Cha it khi ban
cho nhung nguoi Cha chon lua.
2
Thê nhung Satan thi lai lông lôn ghen
tuong, lôi keo nhiêu nguoi dung vê phe minh dê ma cuoi nhao con. Ho bât
châp tât ca hoa trai tôt lanh ma Cha ban cho ho du dây, dê rôi cu tiêp tuc thu
thach Cha, ngao man coi thuong nhung hoa trai va cac loi khuyên nhu cua
Cha.
3
Thê rôi ho vân cô châp va bât trung, giông nhu con cai cua tô tiên ho
xua kia khiêu khich gây phân nô cho Cha voi quyên cao chuc trong cua ho.

1
Cac tiên tri
2
Ngav tu dau, Chua cho toi biêt ráng toi co thê kêu lên Ngai bat cu khi nao toi muon, va Ngai
se dap lai toi. Thê roi tu do, Ngai luon dap loi toi moi khi toi kêu cau dên Ngai.
3
Nguoi ta co xem viêc ho lam ma biêt ho thê nao.

10

Co diêu la môt sô nguoi trong ho thi tin ráng Chinh Cha lên tiêng
noi, nhung dôi voi nhung nguoi nay Satan lai bom vao tinh thân tho o, nên
viêc thich nghi mang sác thai nhân loai cua ho truoc cac Ky Công cua Cha
bi tinh thân ây lam cho ho mât di hung thu dôi voi cac Ky Công cua Cha, la
nên tang ban su sông, va co thê huong dân ho dên Su Sông Doi Doi.
Chác chán con dã nghe biêt dên ngu ngôn nguoi gieo giông. 'Khi
bât cu ai nghe loi noi vê vuong quôc ma không hiêu gi, thi ke xâu dên lây
mât di tât ca nhung gi dã gieo trong tâm hôn ho.” Nhung nguoi nay cu dung
tro tro dân dôn ma cháng hiêu diêu gi ca.
Con phân con, con dã co duoc môt sô nguoi biêt cât tiêng hat ca
khen khi ma qua su gia cua Cha, ho nghe duoc tiêng vang dôi Loi Cha Noi,
rôi don nhân tiên tri cua Cha voi niêm vui mung, lên tiêng quo trach cac
thanh phô khac, loan bao ráng loi noi vê vuong quôc dang noi voi ho thuc
su la diêu moi, noi ra môt cach tu do va voi uy quyên. Tuy nhiên, long nhiêt
thanh cua nhung nguoi nay lai tát di mau chong, boi vi trong tâm hôn ho loi
Cha chi thây lom chom nhung soi da nên không ben rê duoc trong ho. Ho
kho ma bên vung khi ma cuôc bach hai dâu tiên xây dên vi loi Cha, hoác
khi môt con thu thach nho nao do xuât hiên trên duong ho di. Thât dung
vây, khi bi nguoi doi loi dung, bi noi xâu hay bi vu oan giang hoa vi Danh
Cha, ho không phai la nhung nguoi co thê dung vung duoc, boi vi ho chua
bao gio co duoc bât cu nên tang vung chác nao ca. Ho la nhung nguoi dâu
tiên së bi sa ngã.
Vuong quyên cua Cha không duoc hiêu biêt dên ma bi chôi tu....
cac su gia hoa binh
1
cua Cha khoc thuong cho tâm hôn khô khan cua ho.
Satan nôi mau diên cuông bao nhiêu co thê nhám huy diêt di Cac Hông Ân
2

Cha ban cho nhân loai. Hõi Vassula con cua Cha, co nhiêu nguoi tho cây
quây nhiêu sau lung con, qua viêc cây xoi lên nhung luông cây dê ma tan
pha con. Thê nhung Ban Tay Phai cua Cha be tan ach cây cua ho tan tanh ra
tung manh.
Hõi Vassula, con hãy nghe Cha noi diêu nay. Cha dã dem ca gia
dinh con ra khoi môt manh dât duoc chuc phuc do la Ai Câp, chinh noi ma
huong thom cua Con Cha, cua Thanh Mâu Ngai, va nguoi công chinh la
thanh ca Giuse, cho dên ngay nay vân con dang toa bay lên troi. Tai noi do,
Cha dã don nhân con, va dã quyêt hua ráng: 'Qua bông hoa nay, Cha së tâp

1
Tiên tri
2
Thiên Chua co v noi dên toi

11

hop cac con lai voi nhau tu moi quôc gia dân tôc va niêm tin khac nhau, va
mác khai cho tât ca cac con vê Tinh Thuong Yêu va Long Thuong Xot Phu
Tu cua Cha. Qua su yêu duôi cua nang, Cha cât nhác cac dân tôc lên, va
canh tân ho báng môt cuôc biên dôi tinh thân. Cung qua bông hoa nay, Cha
co y dinh to bây cho cac quôc gia dân tôc nhin thây Su Thanh Thiên cua
Cha. Con dôi voi nhung nguoi ra lênh cho cac tiên tri cua Cha không duoc
noi tiên tri, Cha së tu trên Ngai Toa cua Cha lên tiêng dua ra Loi Kêu Goi
tiên tri phi thuong theo Su Chon Lua cua Cha, xuc dâu cho nang dê nang
không con tu chôi Loi Kêu Goi tiên tri cua Cha."
Hõi con dân Ai Câp, Cha dã chon goi môt tiên tri tu manh dât cua
cac con. Cac con dã cung câp com banh cho Con Cha, vây thi tai sao Cha
lai không chon goi môt tiên tri tu dât nuoc cac con chu? Tu chinh tiên tri
nay xuât phat Loi Cha cho dên khi nao cac chiêc sung cua ke xâu bi vach ra
va chung phai xuât dâu lô diên.
Khi Cha lên tiêng noi, ai co thê tu chôi nghe loi tiên tri chu?
1
Liêu
hai nguoi ban di cung duong voi nhau lai không cung voi nhau thao luân vê
con duong cung di voi nhau hay sao?
2
Hõi Vassula, Cha con co thê lam
diêu gi khac ma không mác khai cac Chuong Trinh cua Cha cho cac tiên tri
3

cua Cha, cung nhu to bay Dung Mao cua Cha, nhu vây Cha dã mác khai
cho con cac Chuong Trinh cua Cha, cung nhu to bay Dung Mao cua Cha.
Tât ca nhung gi Cha tiên bao truoc, së tro nên ung nghiêm vao thoi gian
thich hop. Loi Háng Sông duoc ban cho con môt cach nhung không, dê
nuôi duõng con va biên dôi con tro thanh thân thanh qua viêc thông hao. Co
diêu Satan së dên thám tâm tri dân Cha. Chung biêt su ngu dôt cua ho, nên
xui ho di vao con cam dô la nem da con vi con phat biêu vê Cha.
Cha hua voi con, va dây la diêu ma Cha trên Troi cua con dang noi
voi con. Ngai la Dâng ma môt lân kia con dã noi: 'Con biêt Cha trên Troi
cua con co môt diêm yêu ot dôi voi con, nhung con cung co môt diêm yêu
ot dôi voi Ngai.” Tinh Thuong Yêu Thân Linh nông chay noi voi con thê
nay: 'Cha së tiêp tuc bao boc con báng Su Ngot Ngao cua Cha, táng triên
trong con voi long nhân hâu. Cha hiên Minh Cha cho con nhiêu hon, cung
dô dây xuông linh hôn con môt chât ngot ngao dê rôi dên luot con, con cung
hiên dâng minh con hon cho Cha, va theo cach thuc nay con tro nên môt

1
Am 3:8
2
Am 3:3
3
Am 3:7

12

tâm môt y voi Cha, môt tâm môt y voi Dâng Thân Linh. Thê rôi Cha së lai
sai con di dên voi cac quôc gia dân tôc, nhu môt hông ân quy bau hâu dân
dát moi nguoi voi long nhân ai, lôi keo ho trong tinh hiêu thao tro vê voi
Chung Ta, mo rông tâm hôn cua ho ra, dê ho don nhân tu Chung Ta nhiêu
hon, cung nhân ca nhung gi thuôc vê Thân Linh. Voi su thanh than ma Cha
ban xuông cho linh hôn ho, lâp tuc ho së nhin thây moi su trong Anh Sang
cua Cha, kiêm toa duoc cac con cam dô cua Satan. Tu do vê sau, ho cung së
duoc goi la thân thanh qua viêc thông hao, dê rôi ho cung diêu hanh cung
voi Chung Ta.”
Gio dây Cha ban cho con, va qua con, Cha ban cho nguoi khac su
hiêu biêt vê vai tro cua con. Cha phuc hôi cac dân tôc lai báng cac dau khô
cung nhu hy sinh cua cac nguoi ma Cha dã chon, mác dâu dôi khi ho dên
than vãn voi Cha ráng ho cam thây minh lao nhoc vô ich, va phi suc minh
cach vô dung. Ho dã lam moi su nhu duoc yêu câu, dê tôn vinh Cha, boi vi
trong luc ho chiêm niêm ho luôn o duoi su quan sat thuong xuyên cua Cha.
Dây la thân hoc chân thât giup nâng cac linh hôn lên cao, khiên
cho ho bay vut lên Tâng Troi thu ba, va duoc nêm huong truoc Thi Kiên
Dây Ân Phuc, trong do Cha noi voi ho báng duong lôi siêu nhiên, cho ho
duoc vinh du nhin thây gia nghiêp cua minh cung gia nghiêp cua cac thanh.
Trong khi ho nghi ngoi trong Vong Tay âu yêm cua Cha, Cha ban phuc lanh
cho ho, tiêp suc vao ho Ngon Lua cua Cha dê ho ra di truyên ba Loi Cha
voi tât ca long nhiêt thanh ma không so hãi gi ca.

Chuc tung Thiên Chua va Danh Thanh cua Ngai,
boi vi Ngai dà do luong màc khai Ý Ðinh cua Ngai
cho nhùng ngon gio la cac su gia cua Ngai.
Thiên Hoang to lo cho cac su gia su dùng mành cua Ngai
duoc dau trong ao choang dav anh sang

Joi tam than toi tê cua minh, con kêu nai
lên Thiên Chua la Ðang Cuc Thanh cua con,
va giong nhu mot con gio thoi dên tu noi xa xoi.
Ngai cho con nav hoa trong khi doai xuong voi con,
roi con giong nhu bong no tron ven
tham nhuan lav Nguon Anh Sang Than Linh cua Ngai.
Anh chi em than mên, Thiên Chua dà hat lên bai ca

13

cho toi va cho tat ca anh chi em!
Ðang ngu tri giùa muon van cac thiên su
dà to bav Long Thuong Xot cho chung ta.
Khong ai co thê noi duoc ráng. 'Toi dà khong nhin thav
quvên nàng cuu roi cua Thiên Chua
trong gia dinh toi,” boi vi trong Su Hiên Diên cua Ngai
la su rang ngoi va uv nghi, boi vi Ngai dang dên.
Ngai dên dê kêu goi tat ca cac anh chi em
khong phai dê luan an anh chi em, chua dau
nhung la dê than thanh hoa thiên chua anh chi em thoi.

- Vassula con yêu quy, con cam thây hanh phuc chu?

Con thuc su hanh phuc vuot trên ca long mong muon.
Chua dà cav trong con vao trong Nha Chua,
va con no hoa trong Triêu Ðinh Chua,
dê con xung tung Su Cao Ca cua Chua, vav lam sao
con lai khong hanh phuc trong Jong Tav cua Chua chu?
Khong ai co thê cuop di mat hanh phuc cua con duoc.
Du su bach hai, loi dung, vu khong, ngav dên ca hoa nguc
do xo vao con ma xau xe con thanh tung manh,
cùng khong co thê nao cuop di mat hanh phuc cua con duoc.
Chua dà ban cho con, va Chua se tiêp tuc ban cho con.
Xin cho trai dat nav biêt duoc Thiên Chua la Ai
va hàv lên tiêng ca ngoi Danh Ngai.

Oi chuc tung Danh Chua mài mài muon doi!

- Cha muôn noi voi con diêu nay: Cha nghiêm chinh hua voi con vê Long
Thuong Xot cua Cha, va Long Trung Tin cua Cha. Vi vây, Cha giu gin con
trong Ban Tay Phai cua Cha, ban cho con niêm vui vô bo bên voi Su Hiên
Diên cua Cha, cho con duoc nêm huong truoc Thi Kiên Dây Ân Phuc. Nay
con cua Cha, Cha së tiêp tuc la Dâng Cô Vân cua con, va la hanh phuc cua
con. Cac khe nui co thê cuôn lây con, cac dam mây den co thê phu xuông
con, va cac mang dât co phu de lên con, thê nhung Cha bao dam voi con
ráng: con së co thê vung vây bât ra khoi tât ca khoi moi su, va Anh Sang

14

cua Cha phu ngâp xuông trên con, khiên con së cang rang rõ môt cach mãnh
liêt hon nua.
Mong con duoc chua lanh báng Dâu cua Cha. Cha quyêt tâm cuu
rôi thê hê nay báng nhung chuôi thuong xot cua Cha. Vi vây hõi tât ca
nhung ai nghe thây vang lên âm diêu Tiêng Noi cua Cha, cac con hãy hân
hoan vui mung, , va cac con duoc thoa nguyên trong Cha, la Thiên Chua
cua cac con.8 3, 2000

Lav Ðang Canh Giù linh hon con,
Chua lam mua tram huong xuong linh hon con,
va phu lên dau con nhùng nuoc hoa
voi huong vi êm diu báng chinh
Su Hiên Diên cua Chua,
va gio dav con lai o cung Chua.
Su gan gùi cua Chua voi Su Cao Ca Juong Gia cua Chua
lam cho con tro nên manh me va nao nuc,
nao nuc dat dên su thanh thiên khon sanh vi....

- Cha thuong mên con. Du con trong tinh trang tôi tê nhu thê nao, Cha vân
co thê dat toi niêm vui cua Cha, va Loi Cha co thê ngu tri trong con qua su
siêu viêt cua Cha. Cha không nhung noi cho con va cho thê hê nay ma thôi,
nhung Cha dang con luu tru tât ca nhung diêu nay cho cac thê hê tuong lai,
dê môt chung tôc nao do duoc sinh thanh dêu co thê ca tung Cha, la Thiên
Chua cua cac con. Con hãy nhin xem Cha dang doai xuông tu trên dinh cao
Thanh Diên cua Cha nhu thê nao....
Nay hõi Vassula, Troi Cao cháng bao gio doai xuông dât môt cach
qua gân gui nhu bây gio. Cach dây it lâu, Cha nghe thây tu duoi dât váng
lên Cha vai tiêng tho dai, thê ma bây gio Cha hâu nhu cháng con nghe thây
gi. Hõi thê hê nay, dây la ly do tai sao Cha ru long thuong dôi voi cac con.
Diêu ma Cha nghe duoc tu xac chêt noi voi giong diêu khoe
khoang ráng: 'Hãy coi! Tôi co thê sông trong sa mac nhu chim bô nông.

15

Tôi co thê sông trong canh hoang tan nhu cu meo kêu rit ban dêm. Tôi co
thê sông ma không cân dên Thiên Chua, boi vi tôi co thê lam tôt hon ca
Thiên Chua...”
Thê rôi Cha dua mát huong sang phia khac ma nhin vao canh
tuong Nha Cha va nhin thây nhung anh mát nhin cao ngao, nhung trai tim
kiêu cáng, nhung hoai nghi ngo vuc, nhung vu oan lân nhau, hông y chông
lai hông y, giam muc chông lai giam muc...

Lav Chua, phai chàng Chua dang noi voi con ráng:
Tav Chua gio dav qua ngán cho cong cuoc cuu roi?
Bong sao Chua khong con Suc Manh dê cuu roi nùa?
Chua la Ðang cham noi con thinh no
chu khong cham ra tav can thiêp va cuu roi!

Jav tai sao Chua lai con chan cho?
Tai sao Chua lai khong can thiêp?
Xin Chua can thiêp bav gio di a!

- Sao con lai dam thu thach Su Khôn Ngoan cua Cha? Phai cháng con
muôn khiêu khich dên Su Toan Náng cua Cha hay sao?

Oi lav Chua, dê dan xêp gia canh Nha Chua, con co thê hv sinh
doi song cua con cho Nha Chua, va con dà hiên than roi.
Thê nhung long nhiêt thanh cua con doi voi Nha Chua
nung nau con, va dên luc phai nang giù Nha Chua
dê cho khoi xup do, con dà hiên ca linh hon
lan than xac con ma khong xet gi dên cac hê qua.
Con dà toat mo hoi mau, va doi khi con khac ra mau do cac
roi don danh tui bui vao con, va Chua biêt diêu do.

Con bi trao nop boi Ban Chi Thiêt cua Chua
sau kki ho sàn duoi con nhu tro choi.
Thê ma khong ai nghe thav con phan nan diêu gi.
Ho vo lv khi doi xu voi con nhu mot ke phan boi,
nhung con cam chiu moi phiên toa ma con phai doi dau,
vi Ban Tav uv quvên Chua che dau su vêu duoi cua con.

16

Nhùng ngav song cua con cuon cuon troi di nhu cat bui
dê tro vê voi bui cat va khong thav
Con Hap Hoi Thanh Thiên cua Chua toi hoi cham dut.
Ji vav, cho toi bao lau nùa con cu phai noi ráng:
'Sao con phai song qua lau giùa
cac nguoi chan ghet hoa binh?

Con bao lau nùa con phai chung kiên hiên dang
tiêc thuong cho nhùng nguoi trong nha minh,
va thuong tiêc cho cac thanh pho cua minh?

Cháng le con phai song trong thê thu dong mài
trong khi Chua van dang phai chiu
dong danh lai mot cach khong can thiêt hav sao?

Lav Chua, Chua biêt rò con, va la Ðang biên doi con
nhu cav sung duoc bung ra khoi Ai Cap,
va con sán sang ra di, cho du la doi khi con phai phai bo,
dê di dên moi dat nuoc nhu Chua truvên, va gieo o
kháp moi noi Loi Chua dà ban cho con.
Con muon di lên toi ca dinh cac doi cao
va xuong toi tan cac khe nui sau.

Lav Chua, Chua biêt rò con, moi miêng con khong muon
tranh luan voi Ðang Khon Ngoan, cùng nhu cháng
bao gio tranh luan voi Su Toan Nàng cua Chua!

Thê nhung nhùng chiêc cot tru trên Thiên Ðang run rav
so hài truoc moi su dà nhin thav trong Nha Chua.

Cac thiên than run so vê ngon roi khung khiêp dang nhàm nhe
giang chung con trong nhùng ngav sáp sua dên.
Jav thi lam sao con co thê an tâm
binh tinh noi trong con biên loan duoc chu?


17

- Hõi Vassula, môt it phut nua Cha së noi voi con môt dôi diêu, nhung
diêu ma con chua biêt, thôi cu dê cho Cha noi voi con thê nay:
Cha sáp sua noi dôi diêu
1
trong nhung ngay riêng cua con ma con
không nghi la minh së duoc noi cho biêt vê cac diêu do... va dây la diêu con
nên biêt: trong chinh Nha ma Cha dang noi chuyên voi con dây, Cha dã giu
lai môt sô nho con lai cho Cha, duoc tuyên chon boi ân sung, ma không liên
hê gi dên nhung viêc lanh ho lam. Do la: môt tiêng vang dôi thi thâm vê
Tiêng Noi cua Cha. Cháng lë Cha lai không nghe thây nhung tiêng kêu than
nho nhe nay hay sao?

(Toi nhin sang Chua Giêsu bên canh va noi:)

- Phai chàng mot giav phut nao do con dà dê cho guong màt con cung
coi nhu sát doi voi Chua hav sao?

- Cha dã sinh ra con, va Cha dã mo mát tri khôn cua con ra, dê con hiêu
Cha, nhin thây Cha, va nhin thây tât ca nhung gi vô hinh. Cha dã mo tai con
ra báng nhung giot trâm huong dê con láng nghe nhu môt môn dê, va Cha
ban cho con on loi khâu. Cha dã chuân bi cac buoc duong ma Cha muôn
con di theo voi su hô tông cua môt chuc phâm cao thuôc hang Tông Lãnh
thiên thân. Cha dã ban cho con duoc uông Chen cua Cha, nhu vây cháng lë
Ban Tay Cha lai dôi xu khe khát voi con hay sao? Con dã hiên tron ven doi
sông cua con nhám dê dên tôi cho cuôc phan loan va su chia rë cua Giao
Hôi Cha. Cha cam dông truoc long nhiêt thanh cung nhu su quan tâm cua
con dôi voi Nha Cha. Cha lây lam vui khi không nghe thây con noi ráng:

Xin Chua roi khoi noi ây boi vi Mát Chua qua tinh tuyên, không thê nhin
diêu ma Chua nhin thây, xin Chua dê mác cho sô phân cua ho, xin Chua
dung cham toi nhung gi không trong sach o do...”

1
Tu hom su diêp nav duoc don nhan, tuc ngav 8 thang 3 nàm 2000, trong vong khong dav 2
tuan lê, vao cuoc hanh huong va buoi gàp gò gia dinh 'Su Song That Trong Thiên Chua ” tai
Ðat Thanh, chung toi duoc Giao Chu Giao Hoi Chinh Thong Hv Lap tai Jerusalem cho phep
cu hanh hai Nghi Lê Phung Ju Chinh Thong Giao voi nghi thuc tiên-thanh-hoa tai Nha Tho
Mo Thanh trên nui Tabor. Ngai moi goi moi nguoi Ruoc Lê. Chung toi gom co 450 nguoi
thuoc 12 hê phai kito giao khac nhau, khong bi cam doan vê viêc ruoc Minh Thanh Chua. Toi
nghi dav la lan dau tiên trong lich su, sau cuoc lv khai lon lao, Giao Hoi Chinh Thong dà moi
MOI NGUOI don nhan Minh va Mau Thanh Chua Kito. Ðung vav, lav Chua Giêsu, con co thê
khong tin noi nêu con duoc cho biêt truoc chuvên nav se xav ra' Jinh danh Thiên Chua!

18

- Cha thuc su ngõ ngang vê long can dam cua con, thê nhung Cha dã
mang lua ra tu noi con. Cha dã mo miêng con ra...
Nay con yêu dâu cua Cha, co lân Cha dã noi voi con ráng: bât cu
su tê nhi nao vê phia cac tao vât cua Cha nhám phuc hôi lai Cán Nha dang
chao dao cua Cha, dêu lam cho Cha cam dông sâu xa. Hõi Vassula con cua
Cha, Cha không nhung chon goi con lam môt anh thu chinh truc, nhung con
la môt nguoi canh phong cho Cán Nha Phuong Tây nua.
Khi con nghe môt loi xuât phat tu Môi Miêng Cha noi voi con, voi
su doan hua trung thanh cua con dôi voi Cha, con buôc phai chuyên dat loi
canh bao cua Cha toi cac nguoi ma Cha së sai con dên. Nêu nhu con tu chôi
không chuyên dat loi Cha dên voi ho, Cha cho ráng con phai chiu trach
nhiêm. Con nêu nhu con dã chuyên dat loi Cha dên ho, ma ho không án nán
hôi cai, thi ho së phai chêt vi tôi lôi cua minh. Phân con, con không hê bi
tôn thuong gi ca, không phai chiu trach nhiêm, cung nhu không phai chêt.
Cha không nhung chi dinh con lam trung gian dôi voi Nha Phuong
Dông ma con dôi voi ca Nha Phuong Tây nua. Khi con nghe thây Cha nôi
con thinh nô vê su cung long cua ho, la yêu tô duy tri ho o trong tinh trang
chia rë dê rôi sông trong tôi lôi, con phai ra tay lam trung gian cho ho nhu
con dã lam. Thê Luc Vuong Quyên cua Cha së thu xêp ôn thoa công viêc
voi nguoi trong Nha Cha. Thê nhung dôi voi nhung nguoi cao ngao không
chiu án nán hôi cai, Cha së bung ho toi tân gôc rê, rôi dát dung nhung nguoi
khiêm nhuong vao chô cua ho. Cha hiên danh la Dâng lât dô nhung nguoi
cao ngao. Ke kiêu cáng không tu Cha ma sinh ra, ma tu ma quy...
Chinh vi vây, con hãy to ra giâu co trong tinh thân ngheo kho, va
hãy tuoi nuoc cho manh dât khô cán nay báng cac loi tiên tri ban cho con.
Ai tuoi nuoc së duoc tuoi qua Chinh Dâng Minh Vuong. Thê rôi Chinh
Dâng Minh Vuong së thuong công cho con. Ngai së rot dây vao miêng luõi
con mât ong, va con së lên tiêng noi voi cac dân tôc nhân Danh Ngai.
Cha së to long dô luong voi con, ban cho con tinh báng huu thân
mât hon cua Cha. Con gai oi, con hãy vui lên, Dâng Minh Vuong cua con
ban cho con nhiêu hông ân, phuc suc cho con trong trang phuc nhung gâm
lua la, xuc thuôc thom cho con báng chinh Su Hiên Diên cua Ngai, voi
huong vi trâm huong thoang thoang tu ao Ngai mác. Ngai cho phep con tiên
vao lâu dai cua Ngai, ban cho con quyên su dung phong kêt hôn cua Ngai.
Con gai oi, Cha noi cho con biêt: trong Nha Cha, Cha së buoc di cung voi
con. Cha va con cung voi nhau, hiêp voi cac cac phâm chuc cao nhât trên

19

troi trong chuyên xe lua cua chung ta, va chung ta së tiên vao Thanh Diên
cua Cha, trong khi Su Hiên Diên cua Cha së phu xuông ho nhu anh binh
minh. Vi vây, con dung co lung tung voi liêm hai, nhung hãy câm cho chác,
va môt khi nám vung rôi, con hãy ra tay gát hai di. Vassiliki oi, con hãy gát
di! Con hãy gát o noi ma ngon tay cac thiên thân cua Cha chi cho con dên
ma gát, va rôi con së gát duoc phân thuong nhân duc. Con hãy dâng lên
Minh Vuong cua con nhiêu nhu Ngai ban cho con...

Con chi la hoi gio thoi, lam sao con lai co thê dang lên
Chua nhiêu nhu Chua dà tung ban cho con duoc chu?
Chua ban cho con chinh Su Song!

Con se khong bao gio, khong bao... bao... bao gio,
khong bao gio co thê dang lên Chua dav du duoc
mot v niêm nao vê nhùng gi Chua co ma trong su doai thuong
nhan hau cua Chua dà ban xuong cho con!

- Cha biêt... Nhung con hãy dâng lên Cha nhiêu bao nhiêu co thê ma
phuong tiên cua con cung ung duoc. Con hãy gom lai hêt nhung gi ma con
nhân duoc tu Cha, va rôi con hãy dâng tât ca lên Cha.

(Roi toi hiêu ráng Chua khong nhùng doi toi phung su mot minh Ngai trong
moi su ma thoi, nhung toi con phai sán sang dên voi nhùng nguoi khac, tuc
la thoat ra khoi loi song cua toi dê ma phuc vu nhan loai, cung giup dò ho
bao nhiêu co thê. Tát ráng. phuc vu 'tha nhan” va tap luvên nhan duc, ma
khong giù gi lai cho ban than toi)

- Dung vây, con hãy cho di! Con hãy cho nhung nguoi dang mong doi noi
con. Con hãy lam chung nhân vê cac Công Trinh cua Cha, va Cha së o cung
con. Cung nhu Thân Phu Cha dã noi cho con cach dây it lâu, Cha cung noi
voi con nhu vây: 'Nhung khe nui co thê cuôn lây con, nhung dam mây den
co thê phu xuông con, va nhung mang dât co phu de lên con, thê nhung Cha
bao dam voi con ráng: Cha luôn o voi con va con së vung vây bât ra duoc
khoi moi su.” Con hãy luôn nho ráng không co biên gioi giua Cha va con.
Nay con yêu dâu cua Cha, Cha luôn o voi con. ic.


20

24 4, 2000

Lav Chua, xin to long thuong xot
doi voi thê hê bat trung nav
ma con la mot phan tu trong do!

- Nay con cua Cha, hãy tinh thuc va hãy tin thac vao Cha. Cháng lë Cha lai
không to cho con thây Vinh Quang cua Cha va nhung gi con luu tru cho dân
Cha ma Cha thuong mên trong thoi gian con o Dât Thanh hay sao?
Con hãy láng nghe, ai nây dêu biêt la phai thôi lua trong lo dê tao
nên suc nong nao do. Nguoi ta cung biêt ráng mát troi phai hâm nong cac
nui dôi nhiêu hon gâp ba lân. Thê nhung, Thân Khi Cha la ngon lua tinh
tuyên xuât phat tu trên troi, Ngai hiên danh la Dâng nung nâu va lam cho
moi vât ruc chay ngay khi Ngai cham toi, boi vi ai la nguoi co thê chông lai
duoc Suc Nong cua Ngai? Ngai lam cho ruc chay tât ca nhung ai yêu mên
Ngai, biên ho tro thanh nhung ngon duôc sông dông co thê sang ruc trong
dêm tôi cua thê hê tám tôi cua cac con. Cung giông nhu ngon duôc sang
trong bong tôi, ho së chiêu sang Loi Cha.
Ho kêu lên: 'Hõi loai thu tao! Hãy ra di ma tim kiêm Duc Lang
Quân
1
cua cac nguoi nua di!” Ho së chiêu toa Loi Cha va tât ca nhung gi
con tro ly. Duoi Danh Cha,
2
ho së chiên dâu chông cac vu khi cha chuôm
nhiêu nganh.
3
Cha co y muôn vun trông cho xã hôi nay, va giup cho ho hiêu
ráng su bât tu duoc tim thây trong quan hê gia tôc voi Su Thanh Thiên Ba
Ngôi Môt Chua Chung Ta. Su Cao Ca Vuong Tôc cua Chung Ta háng gin
giu cac linh hôn tuyên chon duoc truong tôn mãi
Gio dây Cha muôn chia se voi con niêm vui cua Cha. Nay Vassula,
Cha dã quan sat (linh muc) ây va diêu ma Cha nhin thây dã lam vui long
Cha. Cha dã thanh hiên ngai voi long dô luong thiên cung cua Cha. Cha dã
xuc dâu cho ngai dê ngai chu toa cac nghi thuc tho phuong, cung dây dô
Nha Cha vê cac Giao Chi cua Cha, dông thoi soi sang dât dai ma ngai dang
sông, va sông theo Lê Luât cua Cha la Lê Luât dua trên Tinh Thuong Yêu.
Cho du co nhiêu nguoi toa râp voi cac luc luong chông dôi ngai, thê nhung

1
Thiên Chua.' vi gio dav Ðang Tao Hoa cua cac con se la Lang Quan cua cac con... (Is 54:5)
2
Chua chung ta noi dên cac tong do vao ngav viên màn cua thoi dai.
3
Toi hiêu tu 'vù khi cha chuom nhiêu nganh” la ma quv.

21

chinh ngai së không nao nung gi ca. Së co nhung ke ghen tuong sán duôi
ngai, thê nhung Cha luôn o vê phia ngai.
1

Cha dã dôi moi cac con,
2
Cha dã không lam nhu thê hay sao? Cha
dã ban cho cac con nhung hông ân dác biêt, không phai sao? Nay Vassula,
Dung Mao Thanh Thiên cua Cha cháng bao gio biên khoi trai tim cua con,
boi vi Cha dã khác ghi vao con rôi. Cha la Dâng vuot trên ca troi va dât
trong uy nghi va rang ngoi, nên con dung bao gio nan long, boi vi Cha la
Dâng Khôn Ngoan Tôi Hâu Vô Song, con hãy tin cây vao Su Khôn Ngoan
cua Cha, va con hãy nho: Cha dã dát dê bên canh con không phai chi môt
thai tu nha troi
3
ma thôi. Nay Vassula cua Cha, qua su yêu duôi cua con,
Cha së dân toi hiêp nhât. Cha noi cho con biêt con la nguoi dã doc Loi Cha,
con hãy o lai trong Su Khôn Ngoan va hãy sông ngay tháng, rôi con së thuc
hiên Thanh Y cua Cha. Con chi cân noi: 'xin vâng.” Cha së dem con di
ngay vao su kêt hiêp voi Su Duy Nhât cua Chung Ta, va dô xuông con tran
dây Anh Sang Siêu Viêt cua Cha, dê con thuc su tran dây tuyêt dôi Thân
Tinh Ba Ngôi Môt Chua cua Chung Ta. Nho vây, con cung hiêu duoc ráng
su cao trong cua hiêp nhât së xây ra khi ma con cung cui dâu xuông voi
long khiêm nhuong, thuong yêu va tu xoa minh di. Loi câu nguyên cua
nguoi khiêm nhuong xuyên thâu qua cac dam mây nhu Kinh Thanh noi,
4

nhung cung dâm qua nguc tu tôi tám cua ke du, va lam chao dao cac toan
tinh cua chung. Cac loi câu nguyên cua nguoi khiêm nhuong dem lai hiêu
qua gâp dôi cho loi ich cua Cha.
Hõi Vassula cua Cha, nêu nhu nguoi doi lai hoi con ráng: 'Chua
chung ta noi gi trong su diêp sau cung cua Ngai?” Con hãy tra loi cho ho
ráng:
'Chua la Thiên Chua cua tôi không noi gi moi me gi ca. Vi vây,
cac ban hãy tiêp tuc sông vung manh, va không dê cho duc tin minh bi xuy
xuyên. Dôi voi nhung ai con mê ngu, Chua Cuu Thê cua chung ta la Duc
Giêsu Kitô noi voi ho ráng: Cac con hãy thuc tinh va ra khoi trang thai
sung so do nhu cac con nên lam, va cac con dung dinh ben vao tôi lôi.`

1
Chua noi vê mot linh muc Giao Hoi Chinh Thong, la nguoi vêu mên Ngai. Thê nhung Chua
Giêsu dà loan bao ráng su vu cua vi linh muc nav se khong thoat khoi su bach hai, co diêu la
Chua Giêsu luon dung vê vi linh muc nav.
2
Trong khi o Ðat Thanh, chung toi khoang 450 nguoi hanh huong thuoc gia dinh 'Su Song
That Trong Thiên Chua ” bao gom 12 hê phai tin hùu khac nhau.
3
Chua Kitô co noi dên cac thiên than...
4
Si 35:17

22

Thiên Chua cung kêu goi cac ban, thê ma cho dên nay cac ban không láng
nghe Ngai. Cac ban nhu thê la chôi bo Su Thanh Thiên Ba Ngôi Môt Chua
cua Ngai, dông thoi cac ban tu chôi ca Dâng ban cho cac ban Thanh Thân
cua Ngai. Nêu nhu cac ban thuôc vê Anh Sang, nhu vây la cac ban thuôc vê
ban ngay, va trong ban ngay, cac ban nên tinh thuc. Thê nhung nêu cac ban
hoi ráng: Chua chung ta noi gi trong su diêp moi dây nhât cua Ngai` hoi
thê la vi cac ban vân chua ben rê vao Ngai la Dâng tao dung nên cac ban,
cung nhu cac ban vân chua hiêu biêt Ngai. Cac ban không co su hiêu biêt gi
vê Ngai, la Thiên Chua cua cac ban. Ôi mong sao cac ban biêt diêu gi nám
trong Tinh Thuong Yêu cua Ngai! Cac kho tang nám trong Thanh Tâm
Ngai thi dang mên biêt bao! Tu khi cac ban sinh ra, Ngai dã kêu goi cac ban
rôi! Cac ban con di theo con duong lâm lac cho dên bao gio nua? Cháng lë
cac ban dã không biêt ráng: duoi Mát Ngai, cac ban së tim thây binh an thuc
su hay sao? Vi thê, ai trong cac ban dang o trong sa mac, thi dung thât
vong. Nguoi Yêu cua nhân loai, la Chua, la Thiên Chua cua chung ta, va
Chua muôn loai, dang o bên canh cac ban, dê ma giang tay ra don nhân cac
ban, dem cac ban tiên vao Nha Ngai, vao tân phong riêng
1
cua Ngai, noi ma
Ngai së dong ân vao trai tim cac ban báng Nhung Nu Hôn Thân Linh cua
Ngai, rôi moi nguoi nhin thây cac ban së goi cac ban la Vi hôn thê cua
Dâng Thanh` la Dâng duoc trao moi quyên binh trong tay.”
Con dôi voi cac nguoi ban riêng cua con, ho së tu hoi minh khi
nhin thây con tu sa mac ma dên: 'Nguoi nay la ai, ma luc dên tu sa mac thi
dang tua vao môt côt chan hoa huong tinh tuyên va huong vi thoang thoang
trong gio nhe toa bay dên chung ta vây?” Thê rôi voi tâm hôn bung chay
tinh thuong yêu trong sang, con së tra loi: 'Nhu mui quê voi ô rô ma tôi co
trong Chua Thanh Thân, toa huong thom nhu loai trâm huong hao hang.
Trong Ngai va qua Ngai, tôi tho ra môt mui thom. Tôi duoc biên dôi trong
Tinh Thuong Yêu Thân Linh cua Dâng Tao Hoa cua tôi.”
'Vây thi ai la Dâng ma cac ban nuong tua vao? Dâng ây la ai?
Ngai la Alpha va Omega, la Dâng Thuong Yêu cua nhân loai, la Dâng lôi
keo moi linh hôn dên voi Ngai dê ho buoc di theo Ngai. Cháng lë cac ban
lai không thây diêu do hay sao? Khi cac ban biêt tôi, thi dã co môt lân tôi
cung giông nhu tô tiên chung ta trong sa mac, tôi sông theo Su Phu Phiêm
giông nhu ho, va chinh tôi tro thanh con nguoi phu phiêm. Con gio dây,

1
Toi hiêu qua kiêu noi nav la phong riêng la Trai Tim Chua chung ta.

23

Chinh Dâng la Suôi Nguôn dã dên thám tôi va lam cho tôi triên no sinh hoa.
Ngai xuc dâu thom cho tôi va phuc suc cho linh hôn voi nhung vong hoa
danh-danh. Ngai ban ân phuc cho linh hôn trong Thanh Danh Cuc Thanh
cua Ngai. Gio dây tôi co thê noi ráng: Tôi dã co duoc su hiêu biêt vê Thiên
Chua ma Tinh Thuong Yêu cua Ngai giông nhu môt tia lua. Gio dây tôi la
môt nguoi con cua Thiên Chua, ly do la tôi dang trên duong tiên dên tinh
trang duoc thân thanh hoa, boi vi tôi dang don nhân Cha chung ta va dang
hoa giai voi Ngai.... Ôi thât la hoan hi biêt chung nao! Ly do la tôi không
con ngán cach gi voi Dâng Tao Hoa cua tôi. Thât dung nhu vây, không con,
không con ngán cach gi nua.`”
Nhu vây, ngay dên môt ke tôi tê nhât cung së don nhân môt Cuôc
Thám Viêng Thân Linh, boi vi Viêc Tro Lai cua Cha la diêu minh nhiên rôi.
Cha së di thám nhung nguoi chua quen voi Cac Công Viêc Thân Linh cua
Cha. Trong tinh trang hu không cua ho, ho không dat duoc gi ca, ho không
co su hiêu biêt gi vê Cha. Ho cung không biêt ráng Chinh Cha la Dâng Tu
Huu, la Chua Ca, va la Thiên Chua ... Trong thoi dai cua cac con, thoi ma
thê hê nay hit tho vao minh su xâu xa va tôi bai, thi Tinh Thuong Yêu Cao
Ca cua Cha thuc ep Cha phai roi Ngai Toa ma thuong doai xuông va mo
rông cac kho du tru ân sung trên Thiên Dang dê dô xuông va cuu rôi thê hê
bât xung nay. Cac con co thê goi thoi ky nay la: môt thoi ky cua anh sang
vô tân. Cha la Dâng vô cung rông luong goi Chua Thanh Thân xuông cho
cac con. Cha không lam nhu vây do công lênh cua cac con, nhung Cha lam
nhu thê la do long thuong doai khôn ta cua Tinh Thuong Yêu cua Cha.
Hõi thê hê hôm nay, Cha së tiêp tuc dô xuông cac con tran dây cac
ân sung du cac con không xung dang, dê cho cac con dám chim vao do, va
rôi Cha së cât nhác cac con lên toi môt trang thai cao trong, qua do khi dên
luc gioi thiêu cac con lên Chua Cha, thi linh hôn cac con së long lanh nhu
vang bac, boi vi Cha dã phuc suc sán cho cac con báng chinh Cha;
Con hãy láng nghe dên diêu ma thiên thân Daniel la thiên thân ban
mênh cua con noi nhu la môt chung nhân ráng:

- 'Con o trong tinh trang nguoi trân thê, ban së không duoc don nhân vao
truoc Ngai Toa cua Thiên Chua. Không co ai o trong tinh trang nhu thê ma
duoc don nhân ca, thê nhung ban së duoc don nhân boi Thiên Chua dê vao
Thiên Dang chi khi nao Chua Kitô tro thanh chiêc ao cho ban mác, va chi
khi do Thiên Chua moi nhin nhân ban ma thôi...”

24

- Thât dung nhu vây, dây la ly do tai sao Cha luôn tiêp tuc ban Chinh Minh
Cha cho con, ban Minh Cha cho con nhiêu hon nua, to Minh Cha cho con
trong quyên luc va ân sung trong khi Cha thám viêng con, tuc la phuc suc
cho linh hôn con voi ve uy nghi va ve dep ky diêu. Dông thoi, Cha së sua
sang lai ban thân con, phuc suc cho con nhu môt cô dâu mác y phuc trong
ngay cuoi cua minh, va phuc suc báng ân sung va nhân duc thân linh. Trong
khi do, Miêng Cha së hat cho con nghe bai ca vinh chua dây giao huân báng
thi ca, khoac lên nguoi con chiêc ao Khôn Ngoan va Su Thông Biêt vê
Chinh Cha, dê tôn vinh Chung Ta trong Su Thanh Thiên Ba Ngôi Môt Chua
cua Chung Ta.
Dâng Minh Vuong voi tinh nhân hâu cua Ngai, së ban cho linh hôn
con duoc no thoa, rôi nâng con lên khoi tinh trang tu dây trong xac pham
ma di vao Nguôn Anh Sang Cao Siêu, môt Nguôn Sanh sang choi gâp hang
chuc ngan lân anh sang mát troi. Vây con hãy dên gân bên Cha, hõi con la
nguoi muôn duoc thân thanh hoa va tiên vao niêm vui cua Su Thanh Thiên
Ba Ngôi Môt Chua Chung Ta, va trong su hiêp nhât Thân Linh cua Chung
Ta, con tro nên thân thanh qua viêc thông hao...
Phân con, la nguoi lam cho Trai Tim cua Cha khat vong con rât
nhiêu trong tinh trang tôi tê không ta nôi cua con. Hõi Vassula cua Cha, Cha
noi cho con biêt: con hãy kêt hop lam môt voi Cha, con hãy dê cho Ban Tay
Che Cho cua Cha huong dân con. Con hãy dê cho Cha tro thanh niêm vui
duy nhât doi con, la Anh Náng cua linh hôn con, la Lôi Di sang lang cho
doi con, la Anh Sang Soi Dân cho cac quyêt dinh cua con. Mát Cha luôn
luôn huong nhin vê con, co thê noi la luôn gian chát vao con.
Nay con yêu dâu, con hãy nho: hõi con be mon cua cha, khi nao
con khat con hãy dên voi Cha, la Duc Lang Quân cua con. Cha luôn luôn co
nuoc uông cho con. Con dung nghe nhung tiêng huyt gio kia no, cung dung
nghe miêng luõi cua loai rán dôc. Chua Thanh Thân së dong ân trên con
báng Dâu An Thanh Thiên cua Ngai, va Ngai kêt ban thân thiêt voi con,
dong dâu chung vaocon la nguoi thuôc vê Chung Ta. Con hãy dên ma vui
huong su nghi ngoi trong Chung Ta. Nêu nhu co nguoi qua duong hoi con:
'Chô nghi ngoi cua cô o dâu?” Con hãy tra loi va noi ráng: 'Chô nghi ngoi
cua tôi la o trong Trai Tim Chua Giêsu Kitô, la Dâng o gân bên canh Chua
Cha nhât,”25

28 4, 2000

(Thu Sau Tuan Thanh – theo lich phung vu Chinh Thong Giao)

Lav Chua, la Su Phuc Sinh va Nguon Än Phuc cua con,
trong Su Hiên Diên cua Chua, con cháng thiêu thon gi.
Lav Chua, Chua dà mo Miêng Chua dê noi voi con
va Nguon Anh Sang phu ngap xuong con tu miêng Chua.
Lav Ðang Phung Tu cua con, Lav Chuoi Kinh Cau cua con,
lav Ðang la Anh Sang cua Khon Ngoan,
nav dav Ngai dang dung ngav truoc màt con.

Hom nav lai la ngav ma Mau vo toi dà do ra vi con
va trong khi Satan phun noc doc vao Thanh Danh Chua,
con dên voi Chua dê an ui Chua va ton tho Chua.

Oi lav Chiên Thiên Chua, Chua dà khong xo dav
nhùng nguoi danh don Chua, cùng khong
ra lênh cho ho dep bo cac roi sang mot bên.
Chua dà khong mo Miêng Chua ra ma van xin:
'Ta mon moi vi cac roi don cac nguoi danh cho Ta roi.”
Thê nhung Chua thinh làng truoc cac nguoi hanh ha Chua.
Lv do la vi Trai Tim Chua mêm ra vi Thuong Xot.
Chua giù thinh làng, Chua giù thinh làng
nhung khong phai dê lam cho cac thiên than tro nên sau phiên.
Cac ngai thuc su la la qua sau muon roi.

- Cac ban huu va ban dông hanh cua Cha lân tranh xa Cac Thuong Tich
cua Cha, va ngay dên nhung nguoi thân thiêt cua Cha cung dung o xa xa....
Ho dã bo roi Cha... dê giu cho buoc chân Cha di duoc vung khoi ngã xuông
trong luc hông ân vac Thâp Tu Gia, ho cung không co mát o do nua. Trai
Tim Cha thi thôn thuc, ma suc luc cua Cha thi can kiêt. Anh mát cua Cha
tro nên lu mo trong khi nhung nguoi luc luõng ra tay manh më tân công
Cha, môi miêng ho phun ra nhung loi noi dây guom dao. Trai Tim trong
Cha quán quai dau don. Cha dã co thê sai cac Thiên Thân cua Cha cháp cho
Cha dôi canh cua chim câu, dê Cha bay di xa ma tim noi nghi ngoi, di tim

26

môt noi tru ân cho thoat khoi con bão tô cua lam dung. Thê nhung Cha dã
dap lai Cha cua Cha khi Ngai goi Cha.

Than Phu Chua dà nghe loi Chua kêu van va chuoc
Chua lai khoi moi thu truvên kiêp nhám vao Chua
va ban Cho Chua Su Binh An cua Ngai.

Cac nhan chung dung ra lam chung doi tra,
nhung Chua lai khoc khi ho dau vêu va hap hoi.
Giong nhu cac nguoi mên tiêc thuong khoc me minh,
Chua dà khoc thuong nhùng nguoi av.
Chua khong nê quan gi dên ho then va nhuc nhà,
phai doi dau voi Thap Tu Gia.
Thê nhung truoc màt cac nguoi hanh ha Chua,
Chua mot lan nùa cat tiêng khoc gao lên
Chua Cha ráng: 'Eli, Eli, Lama sabachthani?”
Thê roi Chua Cha huong su chu v cua Ngai dên chung con,
nhin dên toan thê nhan loai va Ngai dà thuong xot chung con...
Nhu vav mot lan nùa Than Phu Chua
tu choi diêu ma moi miêng Chua dà van xin Ngai, nhu Ngai
dà tu choi loi cau khan cua Chua tai vuon Gietsimani.

- Duc Giavê tu trên dinh cao cua Ngai Toa trong Thanh Diên cua Ngai dã
doai thuong xuông trân thê. Ngai nghe thây tiêng tho dai cua nguoi bi bát
giu, va dê giai thoat nhung nguoi lâm canh diêt vong, Ngai...

- hv sinh chinh Con-Mot cua minh....

- Qua la dung nhu vây, Thân Phu Cha dã trao cho Cha moi nguoi trong cac
con nhu môt qua táng dê cuu chuôc cac con voi ca tron ven y nguyên cua
Cha nua.

Tuv nhiên, lav Ðang Thanh la Ðang kêt hiêp lam mot voi
Chua Cha, va Chua Cha kêt hiêp lam mot voi Chua.
Chinh chua, vi su cuu roi cua con ma Chua muon chiu nhuc nhà
trên Thap Tu Gia truoc nguoi doi, va ca nhùng nguoi vav

27

chung quanh Chua cung tro nên su giêu cot cho dan Chua.
I AKRA TAPINOSI
1


- Ho noi: 'Hãy dê cho Duc Giavê dên cuu vot ông ta. Nêu nhu Duc Giavê
la ban thân thiêt cua ông ta, cu dê Ngai dên cuu ông ta di.” Thê ma Cha
cháng nghe thây gi ca. Cha nhu thê nguoi diêc, nguoi câm, không noi loi
nao hêt. Cha thuc su giông nhu nguoi không nghe thây gi, nên không dua ra
câu tra loi dut khoat nao. Suc luc cua Cha dang tiêu tan ra khoi Cha. Anh
sang mât di khoi Mát Cha.

Oi lav Chua, khi chung con vap te,
Ban Tav Quvên Luc luon o bên dê cuu giup chung con.
Thê ma Chua trên duong di chiu Ðong Ðanh, khi Chua vap te,
dan chung vui ve cung nhau tu tap chung quanh Chua.
Cac nguoi xa la ma Chua chua hê quen dà liên tuc xau xe Chua.
Khi Chua ngà xuong lan thu nhat, ho xum lai quanh
nghiên ràng nghiên loi voi Chua tuong ráng Chua dà
tu bo Than Khi Chua, va khong con muon
tiêp tuc tiên dên viêc Ðong Dinh vao Thap Tu Gia nùa.

- Trai dât lay chuyên rung dông. Cac dia tâng nui dôi rung dông.

'Cha së không pha bo Giao Uoc cua Cha.
Cha së không rut lai Loi Cha dã noi.
Cha dã thê quyêt môt lân cho tât ca
trên Su Thanh Thiên cua Cha...
Triêu Dai cua Cha ngu tri mãi muôn doi,”

Thê roi Ðang duoc xuc dau dà trut khoi Than Khi cua Ngai.
...
Co mot Giong Song
2
ma cac giong nuoc cua notuon chav
thanh hoa noi cu ngu
3
cua Ðang Toi Cao.


1
Tiêng Hv Lap co nghia la. su khiêm nhuong toi hau
2
Giong Song. Chua Thanh Than
3
Noi cu ngu. Thiên Chua song trong chung ta

28

- Va khi Thiên Chua cu ngu trong thanh phô,
1
thanh phô không thê xup dô
duoc. Hôm nay vao gio phut dau khô nay, luc ma ma quy tu hop moi thuôc
ha cua chung lai, tuôn ra cac loi xi nhuc nhám vao nguoi sinh ra cao trong.
Con Cha lên tiêng goi cac nguoi Cha chon theo muc dich Cha nhám mo
rông Giao Hôi Cha va tháng tiên Giao Hôi, cung nhu dem nhiêu con cai
trong Giao Hôi Cha tiên vao Vinh Quang cua Cha. Thât la tôt lanh dôi voi
Cha khi trai qua cac dau khô nay va tro nên khuôn mâu cho tât ca nhung ai
muôn buoc theo Cha trong tuong lai, muôn tro nên xuong cua Xuong Cha,
thit cua Thit Cha, cung tiêp tuc dên tôi thay cho anh chi em minh.
Cha không ngung chon ra cac tiên tri, dát dê ho vao con duong
Chân Ly va Chuong Trinh Cuu Dô cua Cha. Cha dân dua ho vao viêc hoan
tât cac loi doan thê do chinh môi miêng ho noi ra trong cuôc gáp gõ say
mên Thân Linh cua minh. Môt khi ho báng long voi tinh yêu mên cua ho
danh cho Cha cung nhu trong viêc sam hôi dê dân thân vao Chuong Trinh
Cuu Rôi cua Cha, Cha dã tiên toi voi Cây Vuong Truong cua Cha, Cha
dong dâu trên ho cung môt ân tin ma Cha dã duoc dong ân, dê ho giông nhu
Cha va biên dôi ho tro nên hinh anh giông nhu Cha.
Tât ca nhung ai thuc su don nhân Cha thi không hô then vê Cha.
Ho cung không hô then vê nhung dâu ân trên troi, chung to ráng ho không
con thuôc vê thê gian nay nua. Hôm nay con së nhân ra ho qua long nhiêt
thanh ma ho danh cho Nha Cha. Nha Cha khoac lên ho bô ao nhiêt thanh,
môt long nhiêt thanh luôn nung nâu ho. Con së nhân ra ho khi con thây ho
vi Danh Cha ma chiu dung moi si nhuc, vu không, phi nhô va bach hai.
Dung vây, vi Danh Cha, ho dê cho ban thân minh bi dây vao vung bun lây,
va bi de doa liên tuc. Ho không dâu mát truoc cac rác rôi, nhung thanh than
va sán sang chiu dung tât ca moi cao trang. Tâm hôn ho së không bi tan võ,
nhung duoc thanh hoa. Ho cung không pha bo loi doan thê trung thanh
trong viêc chia se Thâp Tu Gia cua Cha.

- Chinh vi vây, nêu khi con nhân thây cac thuong tich cua ho, va hoi ho
ráng: 'Ai gây ra thuong tich ây cho ban?” tât ca ho së tra loi:
'Tôi dã gio lung ra cho nguoi ta nem da thay cho ban. Cac thuong
tich ma ban nhin thây tôi dã chiu dung môt cach du dán trong nha ban huu
cua Su Phu tôi....Ly do la tôi dã noi su thât voi ho ráng ho biên tôi tro thanh

1
Thanh pho. chung ta la thanh pho cua Thiên Chua.

29

môt ke thu va dôi xu voi tôi nhu ke thu. Ho muôn thoat khoi con bach hai vi
Thâp Tu Gia cua Chua Cuu Thê chung ta, qua viêc không tuân giu Luât
Thuong Yêu. Thê nhung diêu do không thanh vân dê, tôi không quan tâm gi
dên cac thuong tich cua tôi, boi vi diêu quan trong dôi voi tôi la viêc hiêu
biêt vê Thâp Tu Gia, la Dung Cu Chuôc Tôi cho chung ta. Thâp Tu Gia cua
Dâng Cuu Thê chung ta, qua do, thê gian dã bi dong dinh vao thâp gia vi
tôi, va tôi cung bi dong dinh vao thâp gia vi thê gian.
1
Vâng loi Thiên Chua
thi tôt hon la vâng loi thê gian, do la loi Kinh Thanh noi.
2
Do do, tôi dã
vâng loi va tuân giu cac loi giao huân trên troi ban cho tôi.”

- 'Ban noi sao khi ho tân công vao ban nhu nguoi chinh phuc, nguoi dã
gây thuong tich cho ban, va noi ráng minh la ban huu cua Su Phu ban?”
'Ban thân tôi chua bao gio tu hoi tai sao chuyên nay lai xây dên
voi tôi, vi tôi dã doan thê cung Thiên Chua va la Dâng Cuu Chuôc chung ta,
qua viêc ky báng mau riêng cua tôi dê tro thanh nô lê cua Dâng Cuu Thê
chung ta.”
- 'Va Su Phu Thân Linh cua ban tra loi nhu thê nao cho nhung diêu nay?”
'Dâng vuot trên hêt moi su muôn không bi kiêm toa do cac gioi
han cua van vât dang buôn thuong cho Gia Canh cua Ngai. Co nhiêu nguoi
trong cac muc tu cua Ngai dã dê Nha cua Ngai trông váng. Trong cuôc phan
loan cua ho, ho dã cha dap Lê Luât cua Ngai, dông thoi biên cac dông co
xanh tuoi cua Ngai thanh noi hoang so tiêu diêu. Ca vuon nho cua Ngai
cung bi tan pha.. Dan chiên thi chi thây cac thua dât cán côi, không con gi
dê ma sông con. Chung bi sa co. Chung dã chêt.
3
Chung cung voi ho dêu
chêt ... Cac su cô nay dang xây ra, nhung không co ai trong ho to ra thuong
cam gi hêt. Ho bi cac thu lê luât thê gian tân công, nên dã bo roi Ngai.”

- 'Lam sao ma ban co thê biêt va nhin thây bao nhiêu su viêc nhu thê?”
'Chi nho qua Anh Sang cua Thâp Tu Gia ma nguoi ta co thê nhân
thuc nhung diêu vô hinh dôi voi con mát trân gian. Chinh nho vao Con Mát
cua Dung Cu Cuu Chuôc va mang lai On Cuu Rôi cua chung ta, ma nguoi
ta co thê nhân ra tât ca nhung diêu gán kem theo dung cu nay. Co diêu khi
tiên dên su hiêu biêt vê cac diêu nay, nguoi ta phai nho qua viêc kêt hiêp

1
Ga 6:14
2
Sv 5:29
3
Chêt vê màt tinh than

30

thân linh voi Chua Kitô, tro nên môt voi Ngai, moi co thê biêt vê nhung
diêu nay tu Môi Miêng Ngai, nêu nhu nguoi ta châp nhân dê dong dâu trên
minh voi dâu ân 'nô lê cua Chua Kitô.” Thât vây, do la châp nhân doi sông
nô lê thân linh. Co nhu vây, trai tim nguoi ta së không nhung duoc thap
nhâp vao Trai Tim Chua Giêsu ma thôi, nhung con duoc thap nhâp vao
Thâp Tu Gia cung voi nhung gi ma thâp tu gia kem theo nhu: nhung nôi
sâu muôn cung voi niêm vui nua. Tôi xac tin ráng tôi thuôc vê Chua Kitô va
Thâp Gia Thanh Thiên, boi vi Ngai dã noi nhu thê.... Su Phu va cung la
Duc Lang Quân Thân Linh cua chung ta, dã cây trông chung ta vao Trai
Tim cua Ngai, rôi khi chung ta ben rê o trong Trai Tim Ngai, chung ta së
sinh ra hoa trai phong phu. Chung Ta dã tro thanh nguoi thua kê Vuong
Quôc cua Ngai, va tro nên thân thanh qua viêc thông hao, va tro nên cac
duõng tu cua Ngai.
'Thiên Chua không cât khoi tôi Su Hiêu Biêt, nhung lai noi voi tôi
truc diên báng ngôn ngu binh thuong. Tiêng Noi cua Ngai vang lên nhu âm
nhac du duong bên tai tôi, noi voi tôi vê cac tu tuong cua Ngai báng môt
giong diêu dây uy nghi quyên luc. Ngai soi sang tri khôn tôi dê hiêu biêt y
nghia con dâu ân cua cac câu cach ngôn. Trong nu cuoi va niêm hoan lac
cua Ngai, Ngai tiêt lô ra nhung loi bi nhiêm cua Kinh Thanh ma dã tung che
dâu con mát chung ta.
Dung vây, co môt thoi diêm thuân tiên cho moi viêc Ngai lam.
Chua la Thiên Chua cua tôi niêm ân trên tôi báng nu hôn thân linh. Ngai
dong ân vao linh hôn tôi qua viêc in Su Thanh Thiên Ba Ngôi Môt Chua dê
nhu lôi keo tôi di sâu hon vao su tron ven cua Thân Tinh cua Cac Ngai.”

- Nay Vassula con yêu quy, con hãy nhin xem cach thuc Thân Phu Cha ren
luyên con nhu thê nao ?

Lav Chua, Chua roi bo Ngai Toa Juong Quvên cua Chua,
cùng nhu roi Jinh Quang cua Chua dê xuong voi chung con,
va màc lav than phan cua mot no lê dê phuc vu chung con.
Khong vua chua nao noi danh phuc vu than dan cua ho nhu thê.
Thê ma Chinh Chua la Jua Ðoi Ðoi, la Jua trên cac vua
dà dên va phuc vu cac than dan cua Chua...
Chua tro thanh hùu hinh trong xac pham, duoc Than Khi chung thuc,
va cac thiên than nhin thav, duoc cong bo cho cac luong dan,

31

duoc thê gian tin theo, duoc dua lên trong vinh quang...
1


Chua dà dên phuc suc cho loai thu tao cua Chua voi mot
Tinh Thuong Yêu dav do luong khiên cho mot so dong nguoi
phai vap ngà khi Chua chap nhan Thap Tu Gia,
cùng nhu biêt bao nhiêu nguoi phai ha miêng
ngò ngang khi cac mo ma mo tung ra.
Joi Tinh Thuong Yêu sav mên doi voi chung con,
Chua chap nhan cai chêt, va tuoi dam cho cac luong hoa
2
cua Chua
báng Mau cua Chua hau mo rong cua Thiên Ðang
dê giai thoat chung con khoi gong kim cua toi loi.

Oi niêm-hoan-lac-cua-Chua-Cha, la nhùng giong suoi
Tinh Thuong Yêu chung thuv tuon chav ra tu Trai Tim cua Chua,
Lav Ðang Yêu Thuong cua nhan loai, trong su tran dav
Tinh Thuong Yêu cua Chua, Chua dà chap nhan su nhuc nhà
cua Thap Tu Gia cùng nhu chap nhan moi dau kho kem theo.

Oi Suoi Nguon cua vù tru, lam thom tho vù tru.
Oi Tan lang rat dang vêu mên, Chua dang thàm viêng
duong gian chung con mot lan nùa, dê ban huong thom
cho hêt quoc gia nav sang dên quoc gia khac.

Tuv nhiên cho toi khi nao nhùng nguoi lang thang trên trai dat
van con khong chiu nhan ra Huong Ji thom tho cua Chua?

- Cha la cua ngõ dê cho nguoi nhân duc co thê di vao. Nguoi ta không cân
phai cho dên luc hôi cai va sua chua, ho chi cân dê mui minh mo rông rôi
hit vao nhung huong vi ngot ngao cua Cha, la ho duoc phuc hôi. Con phân
con, Cha muôn con tro thanh môt bông huê, toa ra huong tinh khiêt, tiêt ra
chât trâm huong trên Giao Hôi Cha, va xuc huong thom cho Cán Nha ma
Cha dã mua chuôc báng Chinh Mau Riêng cua Cha qua Hy Tê Cha dâng
hiên trên Thâp Tu Gia cua Cha. Con hãy o bên canh Cha dê toa huong thom

1
1Tm 3:16
2
Cac linh hon

32

cua con ra chung quanh con. Con hãy vac lây Thâp Tu Gia cua Cha voi
long diu dang, con hãy luôn luôn to long say mên Thâp Tu Gia.
Con hãy nhân Binh An cua Cha. ic.


6 6, 2000

Kinh Thanh dav chung con khong nên so hài trong viêc
tiên dên ngai toa an sung dê nhan lav long thuong xot
va tim thav an sung khi chung con can dên su phu ho
1


Gio dav con co thê noi ráng. tu trên Thiên Ðang, Chua dang to ra
Chua dang tuon do hang chuoi nhùng dot thuong xot cua Chua
xuong dê biên doi hiên trang chung con tro nên tot dep hon,
la tinh trang dan dát chung con di vao con duong cuu roi.
Ngai Toa an sung bi lam phiên nhiêu do cac toi loi chong chat.
Ngai Toa an sung quvêt dinh dung ra tuvên bo mot mênh lênh,

'Chung Ta dà noi. Phuc thav cho nhùng ai co tam hon
trong sach, vi ho se duoc nhin thav Thiên Chua.’
Joi moi nguoi thuoc thê hê nav dà tung gia vo nhu khong
hiêu Chung Ta, thi se khong bao gio nhin thav Chung Ta,
va trong hiên trang cua ho, ho cùng se cháng bao gio
tiên vao duoc toi noi nghi ngoi.
Lam sao Chung Ta dàt dung noi cu ngu cua Chung Ta
o trong ho, va dê ho cu ngu trong Chung Ta duoc,
nêu nhu ho song trong hiên trang toi loi nhu thê?
Oi thê hê nav dà bi tan pha!

'Su cuu roi chi xuat phat tu Chung Ta ma thoi.
Long Thuong Xot Jo Bo Bên cua Chung Ta thuc bach
Chung Ta do an sung xuong cho thê hê ngav mot bat xung nav.
Long Thuong Xot cua Chung Ta se cuu vot nhiêu con cai
cua Chung Ta, la nhùng nguoi luon luon chong lai

1
Heb 4:10

33

Tinh Thuong Yêu cua Chung Ta.

'Ho se don nhan tu ngai toa an sung long thuong xot doai xuong
dê tiên toi cho hoan thiên la diêu kiên dê vao duoc Thiên Ðang.

'Qua Long Thuong Xot cua Chung Ta,
Chung Ta se nang cac linh hon lên.
Thê nhung khon thav cho nhùng tam hon xau xa dên do
ho muon lam giam di, hoàc bat tuan,
cung vu khong long thuong xot cua Chung Ta.
Ho se bi Phep Cong Tháng luan an
vi dà xuc pham dên long thuong xot cua Chung Ta'”

Lam sao lai co cuoc chiên xau xa vo tan dang diên tiên
chong lai Long Thuong Xot cua Chua
do qua nhiêu phan tu trong Nha Chua nhu vav?
Lam sao ho la nguoi hiêu biêt Kinh Thanh lai khong
am hiêu vê nhùng linh ung noi tam cua Than Khi Chua?

Lam sao ho lai khong thê nhan ra
Ba Ðang chung thuc trên Thiên Ðang?
1


Lav Thiên Chua cua con, voi Tinh Thuong Yêu va
Long Thuong Xot Siêu Pham cua Chua, chinh Chua
dà quvêt dinh chon goi mot tao vat vo nàng luc va vêu duoi
chi dinh cho nang bát tav vao viêc theo nhu
lênh Chua truvên dav lênh cho nang noi tiên tri
ma thuc su la chuvên dat di Loi Chua.

Nang duoc dav do dê dang lên nhùng loi cau nguvên,
van nai va hv sinh dê chiêm duoc
su láng nghe doai thuong dên tu Chua.
Nang duoc dav bao dang trao v muon cua minh.


1
Chua Cha, Chua Con, va Chua Thanh Than.

34

Lav Chua cua con, con ra suc co gáng trinh diên
ban than con truoc màt Chua nhu mot
cong nhan thiên chi khong lav gi lam ho then
nhung ma chi biêt duv tri su diêp
cua chan lv theo mot duong loi chinh truc.

Con duoc Chua kêu goi, va con dà dap loi.
Con duoc Chua kêu goi va con dà nhan ra Chua.
Con duoc Chua kêu goi, va con dà sam hoi vê toi loi cua con.
Con duoc Chua kêu goi, va ho dà to cao con.

Ho dà to cao con, va van con to cao con.
Ho con lên giong cho tiêng noi cua ho lon lên
dê ma at Tiêng Noi cua Chua xuong.

- Con gai cua Cha oi, con dã thê hiên su trung thanh qua Thân Khi cua Cha
trong viêc giup dõ Giao Hôi Cha. Con dã, va con dang phuc vu dân Cha.
Con dã dap lai Loi Kêu Goi cua Cha.
Hõi Vassula, con hãy nhin xem Long Thuong Xot cua Cha doai
xuông tât ca nhung ai kêu nai lên Duc Lang Quân nhu thê nao. Phep Công
Tháng cua Cha hôm nay dê mác cho Long Thuong Xot cua Cha doai
thuong dên nguoi chêt,
1
ma mui chêt cua ho dã xông lên toi Mui Cha, nên
Cha cho ho sông lai. Dây la viêc lam do Long Thuong Xot Thân Linh cua
Cha. Co diêu la Su Công Chinh cuu rôi cua Long Thuong Xot muôn noi
diêu nay cho moi nguoi biêt:
Cac con dung dê cho tâm hôn minh nhu thâm noi voi minh ráng:
'Lam sao lai co chuyên Thiên Chua noi qua nhiêu su viêc cho nguoi thiêu
phu nay chu?” Diêu nay la diêu lam giam gia tri Loi Kêu Goi do Long
Thuong Xot cua Cha. Noi cach khac, do la ha gia tri Cha xuông. Cung cach
cua nhom nguoi nay la mô phong theo lôi suy nghi cua thê gioi hiên dai.
Cháng lë cac con lai không doc thây ráng: 'Co ai biêt duoc dên tâm tri cua
Chua? Co ai dã tung lam cô vân cho Ngai? Liêu co ai dã dâng táng Cho
Ngai nhung su gi, dê rôi moi ân phuc Ngai trao cho chi nhám muc dich la
tra môt mon no ma thôi?” Cháng lë cac con lai không hiêu ráng Su Khôn

1
Chêt vê màt tinh than

35

Ngoan va Su Thông Biêt cua Cha thi phong phu va vô tân hay sao? Lam sao
môt tao vât nho nhoi lai dam ca long lên giong huênh hoang la minh co thê
am hiêu tân ngon tân nguôn Cac Quyêt Dinh cua Cha, cung nhu Cac Duong
Lôi cua Cha ma không tu luong doan vê ban thân minh? Chinh vi vây, con
gai cua Cha oi, van vât hiên huu dêu tu Cha ma dên, dêu do Cha ma co, va
hiên huu cho Cha.
Dung vây, hõi Vassula, Cha dã kêu goi con, va con dã dap lai Cha,
vi vây con hãy noi thay cho Cha. Cha dã kêu goi con, dê nhu con dã noi,
con diên dat Long Thuong Xot cua Cha. Nho thê ma qua Loi Kêu Goi nay
co nhiêu nguoi muôn to ra ân hân, thê rôi duoc hôi thuc tro vê lam hoa voi
Cha va án nán hôi cai. Thê rôi khi nhin thây cung cach Cha dôi xu voi con,
cung nhu bao nhiêu ân sung Cha dã tung dô xuông cho con, nhiêu nguoi
khac cung co thê duoc lôi cuôn boi Long Nhân Hâu cua Cha, nên muôn
thay dôi nêp sông cua minh dê bát dâu sông môt doi sông thât trong Cha,
cung nhu biêt ráng môt khi quyêt dinh theo Cha, ho cung së duoc nêm
huong su ngot ngao cua Cha. Long sung kinh cua ho së lon manh, va nhung
ai sông ma chua co long sung kinh thi cung së hoc hoi cach câu nguyên liên
tuc...
Hôm nay Dâng Tao Hoa cua con së noi cho con biêt ráng: Cha
nghi ngoi trong su thinh láng cua con. Trong cac tiêng tho dai dây long say
mên cua con dôi voi Cha, Cha la Chua va la Thiên Chua cua con dã nhân
duoc nhiêu vong hoa chiên tháng uop duom huong vi thom tho. Trong long
nhiêt thanh cua con dôi voi Nha Cha, Cha nhân duoc nhung loi ca tung, va
Thân Thê cua Cha nguôi bot khoi nhung ke hanh ha Cha boi do dâu thom
cua tinh yêu mên cua con. Nay con yêu dâu cua Cha, cung giông nhu môt
giong suôi vang ong anh trông thât dep mát, Cha muôn biên dôi con cho dep
Mát Cha. Cha la Dâng Tao Hoa cua con, va la Su Cuu Rôi cua con.
Dung vây, Cha dã buoc vao doi con không phai vi công trang cua
con, nhung vi khi nhin thây con, Cha dã thuong mên con. Cha quyêt dinh
không cât di khoi con cac ân sung cua Cha, va cung không cât di ngay ca
Thâp Tu Gia cua Cha nua. Dê huong dân con vao tân trung tâm cua Trai
Tim Cha, Cha phai lam cho con nho be xuông, nhung Cha không cân phai
gio cao cây roi, cung không cân phai lon tiêng. Cha mang con dên cung Cha
voi long doai thuong triu mên cua Cha.
Con duoc tai sinh trong hoan canh thât kho khán, khi ma Thân Khi
Cha thôi thuc con lên tiêng goi: 'Bô oi! (Abba)” dê rôi voi long tran ngâp

36

mung vui, Thân Khi Cha, cung voi Cha va Chua Cha, ca ba dêu ban phuc
lanh cho con. Lâp tuc sau do, Chung Ta tâp hop Triêu Dinh Thiên Quôc lai
va noi voi tât ca ráng:

'Chung Ta dat vinh du cao ca noi Chinh Su Yêu Duôi. Cuôi cung su Vinh
Hiên së thuôc vê Chung Ta, nhung
1
khi tin tuc nay bay dên tai cac nguoi
lam thuong tôn Giao Hôi, ho së dã tâm tiên hanh viêc chông dôi nguoi con
cua Chung Ta. Hang lop lop nguoi chai da to ra dã tâm dôc ac, thê nhung
nang nuong tua vao Chung Ta, nên nang së la dâu chung hung hôn cho moi
nguoi biêt ráng: Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua o cung nang. Cho du vao
môt luc nao do, truoc mát ho nang la môt nguoi thua cuôc, nhung chi môt it
lâu thôi, ho së nhân ra ráng moi muu dô cua ho së tro vê sô không.
'Chung Ta phu ban cho tâm tri nang long can dam vi Chuong
Trinh Cuu Rôi cua Chung Ta. Môi khi nang cât tiêng noi nhân Danh Chung
Ta, nang noi voi thê luc, boi vi nang lam theo Mênh Lênh cua Chung Ta tu
Thiên Cung .
'Cac viên chuc luc dâu không quan tâm gi dên nang va cacloi cua
Chung Ta. Ho lam ngo truoc cac chi thi Thiên Cung cua Chung Ta, trong
khi Quyên Luc cua Chung Ta thê hiên qua nang duoc loan truyên toi moi
quôc gia dân tôc. Trong khi cac phân tu trong Nha Cha bát dâu kiêm thao
ban thân, va tai sinh nho on Chua Thanh Thân, thi ke thông tri cua con dã
thu, la ke dam luân xet Chung Ta, va cung la ke dôi xu voi cac tâm hôn cao
thuong nhu la nguoi co trong tôi. Hán së dôc toan suc luc chông lai nguoi
con cua Chung Ta, va Chu Dê Cao Trong cua Chung Ta. Thê nhung trong
thuc tê la chung nhám vao Chung Ta, vi chung nhân dinh ráng Chu Dê Tinh
Thuong Yêu cua Chung Ta lam nguy hai dên hán
2
cung dông bon cua hán,
boi vi Chung Ta muôn vach mát bon hán, cung nhu phoi bây ra chuong
trinh lâu dai cua chung nhám chông dôi Giao Hôi. Chung Ta bây to cho moi
quôc gia dân tôc thây ráng: bon chung hôm nay thi ap luc buôc thê gioi phai
chiêu theo chu nghia tu nhiên, va rôi dên ngay khac thi lai buôc thê gioi

1
Ngav khi tiêng 'nhung” thot lên, hinh nhu tat ca cac thiên than cung cac thanh dêu hiêu
truoc khi nghe hêt cau, boi vi dua vao cach noi, cac ngai hiêu duoc ráng tin buon se tiêp theo
sau. Lap tuc dang màt cua cac ngai liên to ra nghiêm trong.
2
Hán cung dong bon cua hán la nhùng nguoi thuoc luc luong ma quv trong bong toi cua thoi
dai chung ta la nhùng nguoi so hùu thê gioi va chiên dau lai Thiên Tinh cua Thiên Chua va
Thiên Chua Cha. Chung con chiên dau lai ca thap tu gia nùa.

37

phai chiêu theo chu nghia duy ly. Bon chung dang ap dát lên ho luât riêng
cua chung, va muôn at di Tiêng Noi cua Cha.
'Su viêc së xây ra nhu Kinh Thanh noi, va Kinh Thanh
1
thi noi:
Chung dê xac nguoi hiêu trung nám la liêt kháp noi, va mau cua ho dô ra
quanh kháp ca Giêrusalem, ma cháng ai chôn cât.` Ly do la vi nhu loi Kinh
Thanh cung noi: con dã thu
2
xông lên tu Vuc Thám, sáp sua dâm dâu chiên
dâu voi ho, lân at ho va giêt ho chêt.
3
Xac ho nám ngay ngoai duong phô
chinh cua Dai Thanh duoc mênh danh tuong trung la Sodon va Ai Câp, ma
chinh trong noi do, Chua cua ho bi dong danh`
4

'Môt thanh phô dông dân cu nôi tiêng cua Chua Kitô, duoc coi la
thanh phô doi doi, cháng bao gio thôi viêc tu chôi cac loi Kêu Goi cua
Chung Ta nhu Sodom dã tung chôi tu, thê ma ho lai tu cho minh la nguoi
phong khoang biêt mo rông tâm hôn voi Thân Khi cua Chung Ta, ma thuc
ra thi trai lai, ho së dong dinh moi Loi Cha ban, va dong dinh vao bang gô.
Truoc su viêc nay, cac linh muc dung khoc truoc ban tho. Vua khoc, cac
ngai vua noi ráng:
' Lây Chua, xin dung dê Nha Chua lâm canh diêu tan. Chua dã
nhin thây su bao thu cua cac nguoi
5
dã thê quyêt ra tay chông lai moi Luât
Lê Thanh Thiên cua Chua, va thay vao do theo nhu ho noi, ho dong vai cac
nha hiên triêt duoi danh nghia vi loi ich cua nhân loai. Loai cho rung nay
chê nhao Thiên Tinh cua Chua, va phong bán cac mui tên tâm dôc vao duc
tin cua chung con. Dê lam cho dân Chua tro nên vung manh, dê cô gáng va
hâm nong cac linh muc cua Chua, Chua dã doai thuong ngu xuông trong
suc manh vinh hiên cua Chua dê o giua chung con. Chua chon goi cac ngon
gio nhu cac su gia, cac anh lua, cac tôi to cua Chua dê mang lai vinh danh
cho Chua. Chua dã chon ho chông dõ cho Thanh Danh Chua, cung xung
tung Danh Chua dê mang lai vinh danh cho Chua báng viêc cung cô lai Nha
Chua, qui tu dan chiên Chua xum hop lai voi nhau, hâu giup Nha Chua lai
duoc goi la: Môt Nha câu nguyên. Chung con cam ta Chua vê Tinh Thuong
Yêu Dây Long Thuong Xot cua Chua, cung nhu vê viêc Chua dã tim ra con
duong thuc tinh tât ca chung con ra khoi thai dô tho o lãnh dam.

1
1 M 7:17
2
Luc luong ke xau
3
Giêt cac su ngon duoc Chua Kito va Me Maria sai dên, theo mot nghia tuong trung la báng
cach tu choi su kiên Me Maria va Chua Giêsu lên tiêng noi nhu hai chung nhan.
4
Kh 11:7-9
5
Luc luong ke xau

38

' Thê nhung gio dây, khi cac xac chêt lam nho bân thanh phô
1
cua
Chua, va trong khi con dã thu cung voi dông bon cha dap lên ho, cung nhau
hoan hi mung vui trên cai chêt cua ho, xin Chua hãy nhin xem ho hon ho ra
sao môi khi môt loi phat xet tiêu cuc duoc xuong lên do cac vi chuc sác cua
Chua chông lai cac nguoi tuyên chon cua Chua. Chua Kitô la Dâng dã hiên
thân minh môt cach không hô then lên Thiên Chua qua Thân Khi Vinh Cuu,
vây thi Mau cua Ngai con phai dô ra bao nhiêu nua dê thanh tây luong tâm
cua chung con cho sach khoi cac hanh dông gây chêt choc, dê chung con co
thê tho lây Thiên Chua Háng Sông? Cac chuc sác cua Chua con phai cân
bao lâu nua dê moi hiêu ráng qua viêc chôi bo cac cuôc can thiêp dây long
thuong xot nhu chua tung co truoc dây, ho dang vô tinh tro thanh nhung
nguoi dông lõa voi ke thông tri cua con dã thu cung nhu dông bon chung?
'Lây Chua, la Dâng giâu Long Thuong Xot, Chua së tim ra duoc
môt phuong thê dê canh bao moi nguoi chung con vê môt ke tu phô truong
minh la Thiên Chua. Thê nhung gio dây xin Chua hãy nhin xem ho xông
xao nhu thê nao dê chông lai Chua, ra suc ngán chán cac môi miêng ca ngoi
Chua. Lây Chua cua chung con va cung la Minh Vuong cua chung con, xin
Chua hãy dên cuu giup chung con! Xin Chua hãy to Minh ra voi quyên luc
trong nhung thoi diêm dây sâu muôn nay.`
'Môt cuôc dan ap kinh khung së dua ra nhu môt nghi dinh, du môt
chu trong do cung không duoc viêt ra trên giây tu ban dâu. Cac nguoi thanh
thiên va cac linh hôn duoc tuyên chon cua Chung Ta së liên tuc bi cha dap
duoi chân va bi de bep, boi vi qua cac ngôn su cua Chung Ta, Chung Ta tiêt
lô cac chuong trinh cua cac quyên luc ma quy dê ma canh bao dân Cha.
Chung Ta muôn canh bao cho ho biêt ngay tu thoi gian dâu cua Cuôc Kêu
Goi Dây Long Thuong Xot cua Chung Ta ráng: cac thê luc ma quy nay
muôn thach thuc Chung Ta, va con toan tinh thay dôi cac mua phung vu va
Lê Luât.
'Thê rôi së dên môt thoi diêm, luc ma Nha Chung Ta không noi gi
vê cac thê luc cua Satan va quyên luc trong bong tôi nay nua, thê ma ho
cung vân không muôn hiêu, cho du chinh ho tung chung kiên chiêc guom
gio lên chông lai Thâp Tu Gia. Luc do tên thu lãnh cua con dã thu së cât bo
Thâp Tu Gia tai nhung noi công công. Tiêp dên hoa nhâp cung voi chinh
con dã thu va dông bon cua no, ho deo duôi kê hoach cua bon ây trong viêc

1
Do su phan dao

39

dep bo tinh thân Kitô Giao ra khoi dân Cha. Hon thê nua, cac chuc sác cua
Chung Ta vân con trong tinh trang tôi mu, vân cu môt muc coi thuong cac
su can thiêp dây Long Thuong Xot cua Chung Ta, dê rôi vô tinh tro thanh
cac nguoi phu hoa voi nhom vôn di dã tung gây chiên voi Thâp Tu Gia.
'Thê rôi khi ho nhân ra minh dã sai lôi, cung nhu vao giua luc ho
liên tuc tranh luân phai dung phuong cach nao cho tôt nhât dê ma kim hãm
va lam cho cac tiên tri cua Chung Ta nin láng nhám tro giup cho ke thu, thi
luc do ho moi lên tiêng thu nhân ráng: Lây Chua, chung con dã pham tôi va
lam nhung diêu sai trai, boi vi chung con dã phan bôi lai giao huân cua
Chua. Chung con dã không biêt láng nghe cac su gia cua Chua, ma con coi
nhe ho. Ho lên tiêng nhân Danh Chua ma noi voi moi nguoi thuôc moi quôc
gia dân tôc. Su Công Chinh Cuu Dô thuôc vê Chua, thê ma chung con dã
không biêt láng nghe...` Do la nhung diêu ma Chung Ta së nghe.
'Cac con thây do, cac ke dông lõa cu ngô ngao theo duôi cac y dô
xâu xa cua minh, ma cháng quan tâm gi dên viêc cân diêu tra dên muc nao
dê tim hiêu nguoi con cua Chung Ta la nguoi trung thuc ra sao ma mang
theo tât ca cac dâu chi cân thiêt cung nhu cac phuc lanh tu trên troi nhu vây.
'Trên môi quôc gia, ho dát dung ra môt tên thu lãnh, va hung thu
trong viêc lam ra cac chuyên xâu xa. Tuy nhiên bên canh nang, Chung Ta së
ân dinh môt hoang thân dên tu Triêu Dinh Thiên Quôc Chung Ta, môt trong
chuc bâc cao câp nhât xuông lam giam hô cho nang, giup nang do tim ra cac
loi dôi tra va nhung tâm hôn hu hong. Cac ban huu, nhung nguoi phan loan
cung cac nguoi tôi lôi së duoc kêu goi va duoc mác khai, va giong suôi
vang ong anh cua Chung Ta cuôn cuôn bao quanh ho nhiêu dot. Chung Ta
së o trong tâm diêm, lên tiêng goi dich danh tung nguoi trong ho.
'Nay dây, Chua cua cac con, la Duc Lang Quân Chân Chinh cua
cac con dang dên trong uy quyên. Tai sao cac con lai không nghe thây ráng
Vong Tay cua Cha dang chinh phuc moi tao vât vê voi Cha hay sao? Gio
dây phai cháng Cha co nên gat cac con ra ngoai vong tay âu yêm cua Cha
dua theo cach thuc cac con tan sat Thân Thê Cha hay cháng? Hoác phai
cháng Cha nên gat cac con ra ngoai Tinh Thuong Yêu dây Thuong Xot hay
Long Tu Ai cua Cha ma không nâng cac con lên va dua ra khoi tinh trang
lãnh dam hay sao? O không, không thê nhu thê duoc! Tinh Thuong Yêu cua
Cha thuc dây Cha phai ra tay cuu rôi cac con, nên Cha së không gat cac con
ra ngoai vong tay âu yêm cua Cha, cung nhu không can tro cac con nêm

40

huong su ngot ngao cua Cha, boi vi cháng lë Cha lai muôn cac con phai
chêt.
'Su Khôn Ngoan Thanh Thiên va vinh cuu cua Chung Ta ngot
ngao hon ca mât ong së lam say mên tâm hôn ho, dê tâm hôn ho tuôn chây
su ngot ngao cua Khôn Ngoan va tuyên xung ráng:

Chi co môt Thiên Chua,
môt duc tin, va môt Giao Hôi.`

Loi nay vang dên Tai Chung Ta nhu môt ca vinh du duong. Dây së la Chiên
Tháng cua Chung Ta.”

- Dây la cac diêu Chung Ta noi khi tu hop Triêu Dinh Thiên Quôc lai.
Cac con hãy vui ve tâp trung moi tu tuong cua con vao Cha, cung
nhu cac su can thiêp Thân Linh cua Cha. Con cac con la nguoi noi: 'Chung
con không cân phai nhin thây nhung diêu la lung,” thi Cha bao cho cac con
biêt ráng: 'Cac con hãy dua tay lên ma bit miêng minh lai di, chu dung to ra
gây hân, nhung hãy nhin cac su can thiêp Thân Linh cua Cha, la nhung diêu
mang lai cho dân Cha ân sung cuu rôi qua nhung viêc la lung Cha dang lam
trong thoi dai den tôi cua cac con. Vi vây, cac con hãy lam nhung diêu tôt
lanh, tuc la hãy khiêm nhuong buoc di cung voi Cha, la Thiên Chua cua cac
con.”
Hõi Vassula cua Cha, con nên biêt ráng moi su dêu nám o duoi
Vuong Truong cua Cha. Con hãy dên ma chiêm niêm vê Su Công Chinh
Mang On Cuu Dô cua Cha.

- Lam sao ho lai co thê khong tin hav khong hiêu Ngon Ngù
1
cua Chua a?

- Ho không hiêu Ngôn Ngu cua Tân Lang, boi vi Cha noi báng nhung tu
ngu cua Thân Khi Cha, chu không báng ngôn tu theo triêt ly cua loai nguoi.
Vây con yêu dâu cua Cha oi, con hãy dê tâm tri minh vui tuoi nhu
Cha, va hãy ca ngoi Cha. Con dung nghe theo nhung nguoi không biêt dap
lai Bai Ca Vinh Tinh Yêu Cua Cha. Con hãy tin tuong vao loi Kinh Thanh

1
Rm 10:16

41

noi: 'Ôi ban chân cua cac su gia dem Tin Mung tôt dep duong nao!”
1
Kinh
Thanh không bao gio noi sai. Con hãy thap nhâp vao Cha...5 8, 2000

- Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cho con.

Lav Chua, Chua la Ðang dà keo con ra khoi dong bun lav
to ra long thuong xot, la Ðang dà thuong doai
xuong con tu trên Ngai Toa Thiên Cung cua Chua,
dàt dê vao moi miêng con mot bai ca moi.
Con se loan truvên va hat lên Loi Chua cho moi dan toc.

- Con co muôn Cha lam cho Yên Tiêc cua Cha tro nên ngot ngao hay
không? Cha muôn noi vê Yên Tiêc ma Cha háng ban cho con trong nhung
nám vua qua do? Nay con yêu dâu cua Cha, liêu Cha co nên ban thêm Su
Ngot Ngao cua Cha dê bô suc cho tinh yêu mên cua con, dê an ui va chua
lanh con hay không? Viêc tu chua lanh dên tu Dâng Khôn Ngoan ....

Da vang lav Chua, xin thuong dên thê hê vo on bac nghia nav!
Xin cho ho nhan biêt Chua trong doi song cua minh.
Xin cho nhùng nguoi
2
nghe va doc su diêp cua Chua duoc cuu
thoat khoi tinh than ngu mê, boi vi ho doc ma khong hiêu.
Chua dà ra la Ðang Ðav Long Thuong Xot va Kiên Nhan voi ho.
Xin cho ho nhan ra Chua La Chua Ca,
la Ðang rang buoc ho vao Tinh Thuong Yêu cua Ngai.

Phai chàng la diêu qua suc khi cau xin Ðang Thanh lan toa huong thom
cho hoan vù báng Tinh Thuong Yêu cua Ngai, va xin Ngai goi dên
nhiêu diêm bao moi chat chua Su Ngot Ngao cua Chua?

Xin Chua thuc tinh ho báng nhùng kv cong ngot ngao nhu mat ong.

1
Rm 10:15
2
Mot so nguoi.

42

Xin Chua chùa lanh cac miêng luòi uong nganh
dang khàng khàng bach hai con va qua con dê nhám vao Chua.

Xin Chua doai thuong dên nhùng nguoi nai dên
Danh Chua ngav dêm, nhung lai song thiêu bac ai...

- Cha dã lam thoa long con va nhung nguoi khac qua Su Diêp Thân Linh
cua Cha voi môt trong nhung Yên Tiêc lon lao nhât va cao trong nhât cua
Cha. Dây la môt ky diêu phi thuong ma Cha dã chuân bi cho thoi dai tôi lôi
cua cac con. Cha ban yên tiêc naycho moi nguoi trong cac con, nên cac con
hãy dên ma cung nêm huong. Nêm huong Yên Tiêc cua Cha la nêm huong
Chinh Cha, la Thiên Chua va la Dâng Tao Hoa cua cac con dê cac con hiêu
biêt vê Cha.

Oi' Lav Chua cua con, Cac Loi Chua thi mau nhiêm bi an,
ma nhùng nguoi doc Loi Chua trong Kinh Thanh,
cùng nhu trong cac su diêp nav dêu khong tham nhap duoc vao
Su Thong Biêt Loi Chua, vi do la Thong Biêt vê Thiên Chua.
Cac Loi Chua soi sang linh hon va tri khon chung con, ban anh sang
bên trong chung con, tuv nhiên con biêt ráng co nhùng nguoi
doc ma lai khong tham nhap vao su khon ngoan cua Loi Chua,
ma ho la to ra nhu ho dà gán bo voi cac Loi Chua.
Thuc ra cac Loi Chua Noi chinh la viêc
Chiêm Niêm Chan Thuc, la Khon Ngoan, va Chan Lv...

- Bât cu ai láng nghe Cha chu không nghe theo tiêng noi minh thi së thâm
nhâp vao Su Khôn Ngoan cua Cha, va Loi Cha së loe sang trong linh hôn
ho nhu chiêc guong huong vê mát troi. Bât cu ai sau khi doc Loi Cha ma
cui minh xuông tôn vinh Cha voi long quang dai va tinh yêu mên, nhung
chiêc vây dong trên mát ho së rot xuông, va ho së nhin thây Cha trong vinh
quang không thê dên gân duoc cua Cha. Dung vây, boi vi mát ho së nhin
thây môt cach rõ rang dây du nhung diêu vô hinh dôi voi minh ma không
thê dên gân duoc, nhung lai chi duoc danh cho nhung nguoi thanh thiên.
Hõi thê hê hôm nay, co lë ngôn ngu cua Cha xem ra kho hiêu dôi
voi cac con, thê nhung cháng lë Cha dã không noi voi cac con môt lân nao
do ráng: vao ngay ma cac vây mát cua cac con roi xuông, thi do la ngay cac

43

con së biêt Cha dang o cung Chua Cha, cac con o trong Cha, va Cha o trong
cac con. Cháng lë Cha dã không noi voi cac con ráng: nguoi nao biêt va
tuân giu cac gioi rán cua Cha, thi chinh nguoi do la nguoi yêu mên Cha
sao? Va bât cu nguoi nao yêu mên Cha, së duoc Thân Phu Cha thuong mên,
va Cha cung së thuong yêu nguoi ây, va to Minh ra cho nguoi ây. Dung
vây, cac con së nhin Cha thây trong Vinh Quang cua Cha.
Su phong phu cua Cha së duoc dô xuông tran dây trên cac con.
Qua ân sung, cac con tro nên cac con trai con gai, nguoi nam nu thua kê cua
Thân Phu Cha, cung nhu cua chinh Cha. Cac con tro nên nhu thê cung voi
Cha theo nhu loi Kinh Thanh noi:
1
'La môt tu tê vuong gia, môt quôc gia
duoc thanh hiên dê hat lên nhung loi ca ngoi dâng lên Thiên Chua, la Dâng
kêu goi cac con ra khoi vung tôi tám ma vao noi anh sang cua Ngai.”
Cha la Tân Lang cua toan vu tru voi tât ca su uy nghi cua Cha. Cha
së dên voi ai la nguoi biêt cui minh thât sâu. Thân Khi Tinh Thuong Yêu
cua Cha së bao phu nguoi ây va keo vao long Thiên Chua Ba Ngôi Rât
Thanh. Thê rôi, môt linh hôn nhu thê sau khi don nhân anh sang ruc rõ së
chiêm dat duoc cac mâu nhiêm bi ân, cung cac Châu Bau Thiên Dang, va
trong khi con sông noi duong thê ho së bát dâu sông nhu dang sông trên
thiên dang, boi vi linh hôn nay dã buoc vao Thi Kiên Ân Phuc. Noi cach
khac, linh hôn ây së duoc nêm huong truoc dê biêt Thi Kiên Ân Phuc nhu
thê nao, rôi sau nay së vui huong tron ven Thi Kiên nay tu giây phut buoc
vao thiên dang...
Cac con dã tung nghe noi:
2
'Moi xac thit dêu giông nhu cây co, va
ve dep cua chung thi khac nao nhu bông hoa dai dông nôi. Cây co rôi dây
heo tan. Bông hoa thi tan phai, thê nhung Loi cua Chua chung ta së tôn tai
mãi mãi.” Dây la ly do tai sao doi sông cua cac con phat nguôn tu Loi Cha,
la Loi lam cho cac con tran trê suc sông. Xac thit la xac thit, va xac thit thi
yêu duôi, con Loi Cha thi vinh cuu va la Su Sông.
Dê duy tri cho linh hôn con duoc sông, Cha së không ngung ban
Chinh Minh Cha cho con ngay môt nhiêu hon. Môi khi bôc lô Trai Tim cua
Cha cho con, Cha to Minh ra cho con trong uy quyên va ân sung, cung nhu
to cho con nhin thây nhung su ma chua co mát ai duoc nhin, va cung chua
co tai nguoi nao duoc nghe. Do la nhung diêu vuot trên su hiêu biêt cua con
nguoi, boi vi diêu ma con nguoi hiêu biêt duoc, thi không phai la Su Thông

1
1P 2:9
2
Is 40:6-8

44

Biêt ma nguoi ta dat duoc qua Su Khôn Ngoan Thanh Thiên cua Cha, va
xuât phat tu Thiên Tinh cua Cha. Hõi Vassula, con dã duoc huong nêm su
tôt lanh tu Chua cua con, vây con co diêu gi dê noi không?

- Lav Chua, su tot lanh cua Chua dà chiêm doat con. Chua dà chiêm doat
con, la ke cháng co cong trang gi ca.

- Cha dã lam nhu thê, dê cho con tin yêu va cây trông vao Cha, la Thiên
Chua cua con. Cha dã lam cho con nhung diêu gi nua ?

- Chua dà bao con dang lên Chua v muon cua con, roi...

-
1
Thê rôi, Cha dô xuông con tran dây Tinh Thuong Yêu cua Cha, nhám
chiêm duoc tinh yêu mên tu noi con. Nho vao viêc nay, ma Cha dang noi va
to minh ra nhiêu lân cho tât ca cac con.
Nay nhung nguoi con yêu dâu nhât cua Cha, cac con co thê chiêm
duoc Chua Ca vao bên trong cac con. Ngai së dây dô cac con vê cac bi
nhiêm thanh, Su Thông Biêt Thanh Thiên va siêu pham xuât phat tu Dâng
Khôn Ngoan. Cung giông nhu môt cây lon, Su Thông Biêt së la cây lon
manh cung voi su Khôn Ngoan ben rê trong cac con, va tu cây nay së nây
sinh ra cac nhân duc.
Con gai oi, con noi ráng nhiêu nguoi doc Loi Cha ma không thâm
nhâp vao duoc y nghia trong do, boi vi ho thây Loi Cha dây bi nhiêm va
nhiêu ân y. Gio dây Cha dã giai nghia nhung diêu cac con phai lam dê ma
hiêu Loi Cha. Trong viêc ha minh xuông, Cha së la tât ca moi su cua linh
hôn, doi sông, loi ich, linh ung, thiên y, niêm hy vong, tinh yêu mên, duc
tin, niêm vui, su phuc sinh cua cac con, la Vi Tân Lang, la Dâng ma noi
Ngai cac con co thê hoc hoi.
Thê rôi nguoi yêu dâu cua Cha së la nguoi duoc tuyên chon giua
bao nhiêu nguoi khac trong sô nhung nguoi công tac cua Cha dang cung
diêu hanh công viêc voi Cha. Con co thê noi ráng: 'Con dang sông môt doi
sông thât trong Thiên Chua, boi vi con dang tham du tron ven vao su sông
cua Ba Ngôi Thiên Chua Rât Thanh.” Qua dung nhu vây. Cho du Cha bao
phu moi su ma không bi kiêm toa boi cac gioi han cua van vât, Cha vân con

1
Chua noi ngav ra tron cau noi ma toi moi bát dau.

45

co thê cu ngu tôt lanh bên trong môt linh hôn han hep, va tro nên Dâng ma
con nguoi co thê hiêu biêt duoc, thê nhung không lam mât di su siêu viêt
cua Cha.
Hõi Vassula cua Cha, con hãy nhin vao con di va hãy noi cho Cha
biêt: dâu chung cua viêc biên hoa con nguoi la gi?

- Con tin ráng co nhiêu dau chung khac nhau.

- Con noi la co nhiêu dâu chung thi dung, thê nhung dâu chung siêu pham
nhât la dâu chung nao?

- Theo nhu loi Thanh Phaolo, do phai la tinh thuong vêu than linh trong
con nguoi, la tinh vêu duoc tham nhap qua viêc Tinh Thuong Yêu Riêng
cua Chua tuon chav vao con nguoi av, kêt qua la biên hoa linh hon nguoi
av tiên vao doi song tinh than sau xa, dan dát cho linh hon lon manh trong
tinh thuong vêu cua minh va duoc than thanh hoa, tro nên than thanh do
viêc thong hao....

- Dung vây, Kinh Thanh co noi: 'Hãy huong anh mát cua con nhin lên
Duc Giavê, va guong mát cua con së ngoi sang,” co nghia la 'con së biên
hoa tro nên giông nhu Duc Giavê.” Dâng ban thân minh
1
cho Thiên Chua,
do chinh la dâu chi huu hinh nhât cua su biên hoa, rôi sau do la cac dâu chi
khac xuât hiên tiêp theo. Dâu chung cua niêm vui, binh an, va bac ai lon
manh dân dân. Do la cach thuc ma qua tinh bac ai, môt linh hôn co thê
chiêm dat duoc Su Thông Biêt cua Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua. Linh
hôn dang duoc biên hoa së giông nhu ngon den chiêu trong va ngoai ban
thân minh voi tinh thuong yêu thân linh va On Hiêu Biêt dê hiêu va biêt
Thiên Chua.
Linh hôn hanh phuc va duoc tu do ây së bay dên voi Cha va o lai
trong long
2
Cha. Bung chay voi tinh yêu mên, say mên trong su Ngot Ngao
cua Cha, linh hôn nay së phân khoi tim cach thâm nhâp ngay môt sâu hon
vao Thiên Chua Ba Ngôi Rât Thanh. Phân Cha, la Tân Lang tinh tê, së tiêp
tuc lôi cuôn linh hôn ây tiên vao gân Ngon Lua Thuong Yêu cua Trai Tim

1
Ý muon
2
Mot thanh ngù co v noi vê su than mat

46

Cha, dông thoi dê linh hôn ây chim dám trong Chung Ta, nghi ngoi trong
Chung Ta, va co kha náng diêu hanh cung voi Chung Ta.
Lam sao môt linh hôn nao do lai co thê tu chôi nhung diêu ma Cha
trao ban chu? Dã co lân Cha noi ráng: vao Ngay Phan Xet moi nguoi së bi
luân an theo muc dô ho thuong yêu trong khi con sông noi trân thê. Vây con
co diêu gi muôn noi không?

- Con muon noi ráng:

Biêt bao nhiêu la diêu tot lanh Chua dà dang luu trù
cho nhùng ai kinh so Chua va Chua doai xuong nhùng nguoi
tim noi tru an trong Chua, dê cho toan thê nhan loai nhin thav...”
1


- Cha cung noi voi nhung ai vân con luu luyên voi thê gian ráng: nêu nhu
cac con thanh thât quyêt dinh dên voi Cha va lam hoa voi Cha, va khi cac
con chây dên voi Cha, dên dê câu xin cung Cha, thi Cha së láng nghe cac
con. Thuc su Cha së dên dê cho cac con tim thây duoc Cha, va Cha së noi
chuyên voi cac con, va cac con së o cung Cha, boi vi Cha dã thuong yêu cac
con voi môt Tinh Thuong Yêu vinh cuu, nhu vây Cha luôn duy tri Tinh
Thuong Yêu trung tin cua Cha dôi voi cac con.
Nhu thê, cac con hãy dên, hãy dên ma xe bo chiêc man can ngán
giua cac con va Cha. Cac con hãy dên ma chiêm niêm Dâng Thanh la Dâng
ban su sông doi doi cho cac con.28 9, 2000

Lav Chua, tu Ðên tho Chua, xin Chua hàv
nghe tiêng con noi, va cho con nghe duoc Tiêng Chua Noi.
Xin cho thê hê nav mo rong tai ra dê nghe Nhùng Loi Chua noi
ngot ngao hon mat ong, hon ca nhùng giot mat ong nguvên chat.
Jua David noi. 'Cac toi to cua Chua duoc dao tao boi Loi Chua ...”
2


1
Tv 31:19
2
Tv 19:11

47

- Dung la nhu vây, boi vi tât ca cac con hãy xet xem minh dã nhin thây gi?
Cac con dã nghe thây gi? Môt nguoi uu tu trong sô nhung nguoi uu tu phai
không? Môt nha triêt hoc hay môt nhân vât cao câp trong viên thân hoc? Co
bao gio cac con dã nhin thây nguoi nao do trong trang phuc mau tim cua
triêu dinh ma lai cân dên su hiêu biêt thê gian không? Phai cháng la không?
Vây thi ai la nguoi dên nghe diêu ma cac con nghe? Môt chuc bâc duoc
nguoi doi ban táng phai không? Chác la không. Boi vi nhung nguoi dang
ngôi va diêu khiên cac con, không phai la nhung nguoi duoc xuc dâu dê noi
tiên tri. Vây trong nhung nám qua cac con dã nghe duoc nhung gi?
Môt trai tim phai không? Dung vây, do la diêu ma cac con dên dê
ma nghe. Môt trai tim duoc hinh thanh voi Loi cua Cha, la Loi thach thuc
cac quyên luc xâu xa, thach thuc su thông tri cua Ke Du, nhung nâng cao
Danh Cha lên trong vinh quang va chuc tung, ui an cac tâm hôn nan chi va
sâu muôn, nuôi duõng nhung nguoi doi báng Loi Cha. Con dã dên nghe
môt tâm hôn tôt lanh duoc Cha hinh thanh báng Loi Cha. Dung vây, cac tôi
to cua Cha duoc dao tao boi Loi Cha, va cho toi nay Cha ngu trên Ngai Toa
cua Cha diêu khiên thanh phô do, va moi goi tât ca nhung nguoi qua lai.
'Ai së quyêt dinh ky luât nêp sông cua minh trong Cha? Ai quyêt
dinh minh cân duoc sua sai, va dên cu ngu o trong Cha? Khôn cho nhung
tâm hôn nhut nhat! Khôn cho nhung tâm hôn trê nai! Khôn cho nhung tâm
hôn kiêu cáng va cô châp! Suc náng cua tôi lôi së lôi keo ho di xuông hoa
nguc! Hõi thê hê hôm nay, hông ân lai dên voi cac con dê hinh thanh cac
con báng Loi Cuu Rôi cua Cha, va xuc dâu cho cac con dê cac con lam diêu
tôt. Cac con dung o lai trong tinh trang cua môt cây khô heo. Cac con hãy
dên voi Cha va Cha së lam cho cac con nây chôi kêt thanh hoa trai, va hoa
trai cua cac con së tuoi tôt. Cac con hãy dên voi Cha, va khi Cha cham dên
môi miêng cac con, thi môi miêng cac con së thôt ra nhung loi êm ai, va cac
con së duoc giai thoat khoi phai chêt.”

Ðuc Giavê huong dan cac buoc di cua chung con.
Nêu khong, thi lam sao minh chung con tu co thê
nhin ra duoc phuong huong minh se di vê dau?
Ngai Toa Ðang Minh Juong chi co thê vuon cao
báng long tu ai, nhu Loi Kinh Thanh dà noi.

48

- Thuc su la dung nhu vây, nên cac con dung noi: 'Voi quyên luc cua ai
ma nang
1
dên noi voi chung con nhu thê?” Cha la Quyên Luc cua nang, va
Quyên Thê nay dã dên noi cho nhung nguoi nhao cuoi ráng:
2
'Cha së truc
xuât cac con ra khoi cac chuc bâc, va Cha së cât nhác nhung nguoi hen mon
lên, dê sai ho lên duong rao truyên phuc âm cho lop dân chung bi suy thoai
tinh thân kitô giao.” Cha dã nin tho lâu, rôi tho dai trong khi Cha di ngang
qua nhung ke chê nhao do. Tâm tri ho hoan toan chua dây nhung gai goc.
Khi Cha nhin vao Vuon Nho,
3
Cha nhin thây Con Cha la Chua Giêsu Kitô
bi pho mác trong tay ho.
4
Cha lai nin hoi lâu môt lân nua: 'Yên tiêc voi
ruou ngon o dâu? Yên tiêc voi dô án thuc uông cao sang mÿ vi, cung voi
cac thu ruou tinh chê o dâu? Phai cháng dây la chô thuong cât giu hang
ngan loai ruou?”
Ôi! Hõi thê hê hôm nay, Cha thuong xot cac con biêt bao! Cai
ngheo dang o ngay sat con, cac con them khat
5
nhu nguoi án xin. 'Cac con
hãy án mât ong di.
6
No rât bô duõng. Mât ong tiêt ra tang mât ong nguyên
la thu nêm huong thi ngot ngao va la thu së cuu rôi cac con!” Cha noi thê,
nhung nao co ai thuc su láng nghe, chi co môt nguoi con lai nong long láng
nghe ma thôi.
Môt Cán Nha duoc xây dung báng Khôn Ngoan va báng Mau Quy
Gia. Thê ma dôt nhiên dê tra thu Satan nôi dây pha huy di mât. 'Cha dã sai
ai dên pha huy nhu vây chu? Tai sao Cha lai goi Con Dã Thu cung dông
bon cua hán dên dê ra tay xâu xe, chia rë, xuc pham, va huy bo diêu Thanh
Thiên nhât...”
Khi nghich canh xây ra, Cha dã dên giai cuu, thê nhung không co
môt nguoi nao trong hang chuc sác thuc tâm láng nghe. Ho lên tiêng ráng:
'Dây chi la môt mác khai ca nhân ma thôi, nên cac ban cháng nên bân tâm
dê tai ma nghe lam chi!”
Viêc che dâu di Tiêng Noi cua Cha la môt trong tôi. Viêc sang sây
Cha ngang doc cung nhu kiêm chê Cha la môt tôi ghê tom truoc mát Cha.

1
Rò rang Chua noi vê toi.
2
Thiên Chua cho toi hiêu ráng Ngai muon noi dên cac muc tu co cung cach giong nhu Cain,
khong chiu chàn dát cac con chiên duoc trao pho cho minh. Ho la nhùng nguoi giong nhu cho
soi màc ao báng da con chiên. Mot so trong ho nám chuc vu cao va di bach hai cac Abel, la ca
muc tu tot lanh va trung tin, cùng nhu bach hai ca cac Cong Jiêc Tot Lanh cua Thiên Chua.
3
Tên tuong trung chi Giao Hoi
4
Nhùng nguoi quan lv, tuc la cac linh muc.
5
Pr,24:24
6
Tuong trung cho Loi Chua

49

Liêu su ngo vuc cua cac con môt ngay kia së noi ráng: 'Xin Ngai thu xem,
nao chung con co biêt gi dâu. Chung con không biêt ráng chung con dã
pham dên Long Thuong Xot cua Chua.” Thuc ra cac con thuc su dã xuc
pham dên Long Thuong Xot cua Cha. Cac con không nhung dã xuc pham
dên Long Thuong Xot cua Cha, ma con dê cho quyên luc ma quy lân dât
chiêm doat Ngôi Nha ma Con Cha phai chuôc báng chinh Mau Châu Bau
Minh chi vi long nghi ngo cua cac con. Thât la kheo leo! Cac con thât khôn
kheo duong nao trong viêc ne tranh Loi Cha dê biên minh cho long ngo vuc
cua minh!
Cháng lë cac con lai không nhân ra viêc cac con dã chiêm Dia Vi
cua Cha hay sao? Cháng lë cac con lai không nhân ra viêc cac con dang tro
thanh ke thu cua ca nhân loai hay sao? Do viêc cac con can tro va ha gia tri
Cac Loi Cha noi qua cac tiên tri cua Cha, cac con ngán chán ho loan truyên
Thanh Y cua Cha cho dân Cha, phai cháng cac con muôn ngán chán ho tâp
hop lai va hiêp nhât lai Ngôi Nha cua Con Cha phai không?
Cháng lë cac con lai không nghe ráng: 'Noi nao không co thi kiên,
dân chung së bo tay. Thât phuc thay cho nhung ai biêt tuân giu Luât Tác,”
1


- Con cau nguvên cho nguoi ma dà cat tiêng kêu cau lên cung Chua.
'Con dà di dên cho khong con hv vong gi vê tat ca nhùng co gáng con dà
dua ra duoi màt troi nav roi...”

- Va Cha cung noi voi nguoi ây: 'Con dã không lao nhoc môt cach vô ich
dâu. Cha không co hung thu gi vê su chia rë vôn la môt trong tôi, thê nhung
su hiêp nhât thi dâu co vuot qua tâm tay cua con.” Nhiêu diêu sai lac dên tu
cac tâm hôn khac nhau, thê nhung cháng lë Cha không lên tiêng kêu goi rôi
hay sao? Nêu nhu con mât tinh thân, con hãy quay lai voi Cha
Thân Khi Cha noi voi vua David ráng: 'Cac tôi to cua Cha duoc
dao tao boi Loi Cha.” Con con, con së nhân ra ho trong loi noi cua ho, va
qua diêu ma ho noi. Thê hê nay dang heo mon dân, nhu vây cháng lë Cha
lai không can thiêp vao cuôc phan dao nhu thê hay sao? Ke pha hoai dang
tan pha Cac Vuon Nho cua Cha, cuõng buc Kinh Thanh, bao sao Cha
không can thiêp duoc chu? Cac con hãy nhin xem! Cac Abel cua Cha dang
lên tiêng than vãn trong sa mac. Cac su gia hoa binh cua Cha dang cay dáng

1
Pr 29.18 Thi kiên’ co le la hong an tiên tri. Luat Tác’ co le la loi giao huan tiên tri hav la
Lê Luat.

50

khoc than truoc su cung long cua cac con, cung nhu Con Cha dã cay dáng
khoc thuong cho su cung long cua Jerusalem la ke dã bach hai tât ca cac
tiên tri...

- Da thua Chua, cho toi bao gio a?

- Cho dên khi ho biêt kêu lên ráng:

'Chuc tung Dâng nhân danh Chua ma dên!”
1


- Con phân con, hõi Vassula, Cha noi cho con biêt: Cha tim thây niêm vui
noi con khi con biêt tuân giu, va không quên Cac Loi Cha dã tung dao tao
nên con, va qua con Cha dao tao nguoi khac. Con hãy luôn mo mát ra dê ma
chiêm nguõng cac kho tang vô gia cua Cha, cung nhung viêc ky diêu cua
Loi Cha. Nay Vassula con cua Cha, Cha dã noi ráng viêc chiêm nguõng anh
sang cua Vinh Quang Cha thi vuot trên moi khoa thân hoc. Tai sao vây, liêu
co diêu gi duoi thê gian nay lon lao hon ca viêc thap nhâp vao Thiên Chua
cua cac con, va vui huong Su Hiên Diên cua Ngai hay không? Con co diêu
gi cao trong hon viêc nhin thây Cha, la Chua Ca cua con hay không? Chinh
Dâng trong Vuong Phuc Câm Bao Uy Nghi dang noi chuyên voi con. Cha
la Dâng Siêu Viêt va ngu tri trên cac dinh cao Vinh Quang, thê nên mát con
hãy luôn luôn nguoc nhin lên, va con së duoc cuu rôi.
Dây la diêu ma con nên tiêp tuc giang giai cho thê hê nay. Con hãy
lên duong ma di thuât lai cac công viêc cua Cha dê cho thê hê nay mo rông
tâm hôn minh ra don nhân Cha. Phân Cha, Cha së mo cac canh cua nhân
duc ra tu do. Cac con hãy lên tiêng gao cho lon voi cac muc tu dang canh
giu Giao Hôi va hãy hoi ho ráng: 'Dã co ai ngoai kia duoc nêm huong su
ngot ngao va long nhân ai cua Chua chung ta chua? Dã co ai ngoai kia trôi
hon trong viêc hiêu biêt Thiên Chua hay cháng?
Nêu nhu cac con tra loi co` cho câu hoi thu nhât, va không` cho
câu thu hai, vây thi tai sao cac con lai bach hai Cha chu? Cha van nai, thi
cac con lai luân an. Cha dên thám cac con va chiêu roi long nhân tu cua Cha
xuông cac con, thê ma cac con lai dâng lên Cha long kêu ngao va hân thu.
Cha gõ cua nha cac con, nhung cac con lai không mo cua don tiêp Cha, ma

1
Mt 23:39

51

con khoa chát ca cac cua sô lai. Cac con không danh cho Cha môt chô nao
ca. Liêu gio dây Cha co phai ca ngoi bai giang thuyêt cua cac con, cung nhu
cac chuôi loi cac con dâng lên Cha trong cac buôi hop cua Cha hay không?
Vi ráng nhung loi nay dêu trông rông va dây trông rông, vây cac con phuc
vu voi muc dich gi? Cac con hãy to ra khiêm nhuong truoc khi cac con duôi
suc. Cac con hãy dê cho Loi Cha tro thanh thây dây cua cac con, tro nên cô
vân cho cac con, va niêm hoan lac cho cac con, va cac con së duoc sông...16 10, 2000

Chua la Ðang tot lanh, vi Ngai dà dav do con.
Ngai hiên danh la Ðang dav do va huan luvên
nhùng nguoi ngheo kho va nhùng nguoi toi tê.

Lav Cha cua con, va lav Than Phu cua Chua
trong Y Phuc dav Uv Nghi va Quvên Nàng,
xin cho chung con dong thanh lên tiêng ca tung Ngai
cung thuc hiên tron ven cac loi doan hua
ma Chua va con dà thê hua voi Ðang Toi Cao.

Xin cho chung con ngam lên bai tho dang lên
Ðuc Minh Juong, thê nhung con rat so khi phai nghe cau:
'Con co màt tai Hoi Ðong cua Cha khong?”

- Thôi con dung co so hãi gi ca. Cha dã keo con ra khoi thê luc âm phu, va
Cha dã dua con ra khoi mô ke chêt, va noi:

'Nay con yêu dâu cua Cha,
Binh An së thuôc vê con.”

Cha dã mang cac tiên tri va cac thanh cua Cha ra khoi dât nuoc Ai Câp.
Môt phuc lanh ban cho Ai Câp, mong sao la canh cua dât nuoc nay con
xanh tuoi, va cây côi trông bên giong sông Nile së lon manh va sinh hoa kêt

52

trai dê nuôi duõng con dân cua minh. Môt ngai toa vinh hiên duoc dát dung
tai môi noi ma Trinh Nu Maria, Thanh Giuse la nguoi công chinh, va ban
thân Cha dã di qua.
'Hõi dât nuoc Ai Câp, Chung Ta dã buoc di trên dât nuoc cua cac
con va huong thom toa bay lên troi môi khi chung ta di qua. Cac con cháng
lë lai không doc loi Kinh Thanh noi ráng:

'Cac su thân së tu Ai Câp ma dên,”
1


Tai sao cac con lai không biêt ráng Cha cung xuc dâu cho cac con hay sao?
2

Tinh Thuong Yêu cao trong cua Cha danh cho cac con thi cao hon ca chiêu
cao cua troi cach xa dât. Mong sao cho dât dai cua cac con luôn tuoi tôt san
sinh du dây luong thuc, va mang dên cho cac con niêm vui mãi mãi.”
Hõi Vassula, con dã hoi liêu nhu Cha co cu ngu tran dây trong con
hay cháng vi Cha la Thiên Chua Siêu Viêt. Nay con yêu dâu cua Cha, Cha
dã to bây cac dâu chi cung nhu cac diêu la lung noi nguoi ma Cha ban hông
ân. Cha dã xuc dâu cho con voi Tinh Thuong Yêu vô bo bên cua Cha. Cha
say mên truoc su yêu duôi cua con. Cha dã nám tay con trong Tay Cha,
trong khi cac giot dâu chây xuông nhu trâm huong tinh luyên nho giot
xuông trên kháp nguoi con, phu ca trên dâu con voi nhung giot trâm huong
dã duoc xuc xuông, khac nao nhung viên lam ngoc. Dê rôi khi mang con
dên trinh diên voi Chua Cha, la Dâng khi nhin thây cac dâu chung cua Con
Ngai o noi con, Ngai dã ban phuc lanh cho con
3
va muôn noi chuyên voi
con. Voi long quang dai vô tân cua Cha, Cha tho vao con huong thom ngot
ngao, dê rôi con së lam cho huong thom nay toa lan chung quanh con. Nhu
thê, cac thu dich cua con la nhung ke thuôc luc luong trong bong tôi do
Satan va Quy LuciIer dân dâu, la nhung ke luôn luôn nghich lai Thiên Tinh
cua Cha së biêt duoc ráng con co môt Chung Nhân trên Thiên Dang, va co
môt Dâng Bao Vê trên Troi Cao luôn chông dõ giup con cho dên khi con
hoan thanh su vu cua con.

1
Tv 68:31
2
Chua chung ta cho toi hiêu ráng Ai Cap cùng duoc coi la noi Thanh Thiên nhu Ðat Thanh.
Chua chung ta cho toi hiêu ráng Ai Cap dà bao vê Thanh Gia trong thoi gian Cac Ngai chav
tron sang do. Ai Cap dà dang do àn thuc uong cho cac Ngai, va quan trong nhat la bao vê cac
Ngai. Thiên Chua khong bao gio quvên nghia cu nav.
3
Ðiêu nav nhác cho toi nho dên phuc lanh cua Jacob: Gn 27

53

Phai cháng tât ca nhung diêu nay xem ra qua cao trong voi con hay
sao? Tai sao a, la vi không co ai sanh ngang hang voi Cha duoc! Cha không
phai don thuân giông nhu tâm da khô lam nên cuôn sach! Hõi Vassula con
cua Cha, Cha không phai la môt câu chuyên duoc in ân ma thôi. Thât con
qua thiêu sot long tu tin cháng khac gi con don nhân trong tay nhung gai
goc chu không phai la phuc lanh!
1

Con cu dê cho cac ke thu cua con tung ra nhung de doa voi muu
dô xâu xa nhám vao con, nhám vao Cha, nhám vao Thiên Tinh cua Cha.
Con cu dê bo chung lam nhu vây. Không co nguoi nao trong sô nhung
nguoi nay co thê chiên tháng duoc con dâu. Nhât dinh la không! Vi dây la
loi Thiên Chua cua con, la Dâng Tôi Cao dang noi. Con cu dê cho nhung
nguoi hoai nghi, nhung nguoi theo chu nghia duy ly, nhung nguoi Pharisiêu
cua thoi dai cac con, la nhung nguoi cho toi nay tât ca ho chua hê bao gio
cô gáng nhin dên Cha trong Anh Sang Siêu Viêt cua Cha, va Vinh Quang
cua Cha. Con cu dê ho dua ra su hiêu biêt va phân biêt khac hán voi loi ma
Môi Miêng Cha noi, boi vi Cha háng tiêp tuc canh tân Loai Thu Tao cua
Cha.... Co diêu la chuyên nay duoc quên di rôi, va trong trai tim ho Cha la
nguoi vô dung.
Cha noi cho cac con
2
biêt: 'Cac con dung dung cham toi cac nguoi
duoc xuc dâu cua Cha. Cac con dung lam hai gi dên cac tiên tri cua Cha.”
3

Con voi con, hõi Vassula, con so Cha doi con dôi diên voi Cha qua câu:
'Con co mát tai Hôi Dông nay hay không?” Con hãy láng nghe dây: cháng
lë Oc Phân Biêt không cho con anh sang vao mát con hay sao? Cháng lë
Duc Khôn Ngoan không tho the su hiêu biêt vao tri khôn cua con trong tât
ca nhung nám dã duoc xuc dâu vua qua hay sao? Chinh vi su hu không cua
con, cung nhu su tôi tê cua con, ma Cha la Tân Lang cua loai thu tao dã
mau chong doai xuông toi con, chi bao tu abc
4
vê Loi Cha cho con nhu dây
dô môt con tre. Du con la nguoi vô hoc thuc, coi thuong luông tu tuong cua
nhung loi thân linh, thê nhung co diêu la duoi tât ca bun lây do, Cha nhin
kÿ vao ban thân con, Cha co thê nhin thây loe lên môt tia lua cao thuong
cho Thanh Danh Cha.

1
Jao hom do, toi bong nhiên qua toi tê vi cac hoai nghi trong tinh trang vo cung vêu ot cua
toi. Chua to ra rat u kiên nhan khi noi voi toi nhu nguoi ta noi chuvên voi mot con tre dang bi
tan nat còi long vav.
2
Chua noi voi nhùng nguoi hoai nghi
3
Tv 105:15
4
Chua dung tiêng Phap thav cho tiêng Anh la illiterate (mu chù), diêu nav lam vui long Ngai.

54

Gio dây Cha nhác nho con: ai la nguoi nuôi duõng con? Cháng lë
không phai la Dâng Khôn Ngoan? Cháng lë Thay Dây cua con không phai
la Dâng Khôn Ngoan hay sao? Con ai la nguoi huong dân con chi biêt di
trên con duong lot lam ngoc ma thôi? Cháng lë không phai la Dâng Khôn
Ngoan? Con ai la nguoi che cho cho con bay bông lên thiên dang? Cháng lë
không phai la Dâng Khôn Ngoan? Cháng lë Cha lai không noi cho con
truoc dây qua cac Su Diêp cua Cha vê viêc Cha thiêt lâp Vuong Quôc cua
Cha trong môi tâm hôn nhu thê nao hay sao? Va cháng lë Cha cung chua
noi vê viêc Cha muôn ky luât cac linh hôn nay nhám biên dôi ho tro nên cac
tông dô cua thoi dai cac con hay sao?
Hõi con cua Thanh Tâm Cha, con la nguoi Cha gán bo chát chë
vao Cha. 'ella;
1

mi me fovásse, allá min amfivolíss ... se thiálexa yia to
ergho mou ... aIIisse tis amIivolies sou, ella ...”
2

Con hãy viêt xuông: nhu Cha dã noi, Cha së thiêt lâp Vuong Quôc
cua Cha trong bât cu trai tim nao rông mo don nhân Loi Cha. Con dung so
cac thu lam dung ma nguoi thuôc cõi chêt dung dê tân công con. Con cung
dung so con giân du cua nguoi ap buc con. Cha dã niêm ân cac Loi Cha vao
trai tim cua con. Cha dã dê cho nhung giot trâm huong luu chuyên trên môi
miêng cua con dê bao truoc su binh an, va dem su hiêp nhât vao tâm hôn
cac con trai con gai cua Cha. Con hãy dê cho nguoi kiêu cáng duoc xuc dâu
voi su nhân nhuc cua con, la duc tinh Thân Khi Cha dã ban cho nhung
nguoi bi bach hai vi Danh Cha, va con dung dê ho tranh ne gáp con nhu ho
tung lam nhu thê.
3
Con phân Cha, dên Ngay Gio cua Cha, Cha së ne tranh
ho. Trong khi ho dôi xu tê voi con, lân khuât dâu do chung quanh con, con
hãy chiu dung môt cach khiêm nhuong, dung voi nhân phâm. Chinh qua
nhung con nguoi kiêu sa nay, ma con së nhân duoc phân thuong cua con
trên thiên dang... Qua cac dau khô cua con, con dang keo cac linh hôn ra
khoi con mê ngu cua ho, va ca nhung nguoi dã bi thê gian lôi cuôn di.
Cha së to bay cho con biêt dên lo lua cua Trai Tim Cha. Cha së
tiêp tuc dây dô con voi su thông biêt cua Dâng Khôn Ngoan. Cha së chuc
phuc cho buoc chân con di môi khi con buoc di cung voi Cha. Nay hõi tân

1
Tiêng Hv Lap
2
Co nghia la. Con hàv dên, con dung so Cha, va cùng dung hoai nghi... Cha dà chon goi con
cho cong viêc cua Cha... con hàv gat bo hoai nghi, va hàv dên...”
3
Mot so Giam Muc khi duoc vêu cau dên gàp toi. Jua moi nghe dên tên toi, cac ngai liên
khich dong gian dù

55

nuong cua Cha, khi con buoc vao con duong hiêp nhât, con hãy liên tuc tin
tuong vao Vi Tân Lang cua con, va cuôi cung Cha së chinh phuc duoc.

(Thiên Chua o bên canh con va thuong mên con! Cha la Dâng Tu Huu.)

(Ðoan nav khong àn nhap vao dau ca.’ Theo vêu cau cua cha Gerhard
Wen:el, Toi mo cuon nhat kv nav ra vao chinh trang nav, boi vi cha dang
quav phim toi tu dáng xa. Cha muon canh nav giong nhu toi dang nghe va
viêt. Bong nhiên Chua hiên dên nám tav toi va noi. Thiên Chua o bên canh
con va thuong mên con! Cha la Dâng Tu Huu.` Su diêp trên chua cham dut
van do dang, cho tiêp tuc.)

- Cha la Tu Tê Thuong Phâm Tôi Cao trên ca Nha Cha, Cán Nha ma
nguoi thê gian dã phân tan chia rë môt cach không thuong tiêc vi thiêu váng
tinh thuong yêu. Vây thi liêu Cha cu phai tiêp tuc nhin thây Nha Cha chia rë
mãi trong canh phan loan ma không can thiêp hay sao? Nhung nguoi nay
1

ho tuyên xung diêu gi? Vây ho tuyên xung duc tin cua minh nhân danh ai?
Cha dã huong Mát nhin xuông, nhung không phai dê nhin dên ho dang câm
Minh Cha ma dâng lên cao, con trong long ho không co niêm tin, không co
su thanh thiên. Thê ma vi loi ich cho nhung nguoi tin tuong vao Cha, Cha
vân doai ngu vao cac ban tay cua ho. Ho ngay môt lam giam bot di tâm
quan trong cua Bi tich Thanh Thê cua Cha.
Cha la Duc Minh Vuong Danh Tiêng Lây Lung, Uy Nghi trên moi
bâc uy nghi, Quyên Luc trên hêt moi thu quyên luc, qua ân sung nay Cha
moi goi con hãy dên ma án thu Manna háng sông nay, la Banh boi Troi
duoc tiêp tuc ban xuông, duoi hinh thuc Bi Tich Thanh Thê. Chinh vi vây,
Cha dã noi voi cac giao hôi ma cac giao si cua ho không don nhân Nhiêm
Tich cua Cha ráng:
'Cac con hãy tinh tao lai di, va hãy say sua tim kiêm Cha. Cac con
cung hãy kim hãm su bât mãn cua cac con dôi voi Thanh Mâu cua Cha.
Mong sao moi dân tôc hãy nho ráng Thit va Mau cua Cha dên tu Thanh
Mâu cua Cha. Dung vây, Thân Thê cua Cha dên tu Trinh Nu Thanh Thiên,
dên tu mau tinh tuyên. Chuc tung Danh Me!

1
Nhùng nguoi khong hiêu ráng ho phai cui dau xuong mot cach khiêm nhuong va tinh thuong
vêu dê di dên hiêp nhat.

56

'Dê cuu rôi tât ca nhung tâm hôn khiêm nhuong duoi thê, la
nhung nguoi ruoc lây Cha, va cung dê ban cho ho su sông bât diêt, Cha dã
tro nên Banh dê ban Chinh Minh Cha cho cac con. Qua viêc Ruoc Lê, Cha
thanh hoa tât ca nhung ai don ruoc Cha, thân thanh hoa ho, biên ho tro nên
thit cua Thit Cha, va xuong cua Xuong Cha. Qua viêc chung phân Minh
Cha, Cha la Dâng Thân Linh, vây cac con va Cha tro thanh môt thân thê,
kêt hiêp voi nhau trong tinh thân. Chung ta tro thanh cung môt dong tôc, boi
vi Cha co thê biên dôi cac con tro nên thân thanh qua su thông hao nay.
Nho vao Thiên Tinh cua Cha, Cha thân thanh hoa loai nguoi.
Cháng lë cac con lai không nghe thây ráng: 'Tât ca cac con cung
dêu la thân thanh, la con cai cua Dâng Tôi Cao,”
1
va gio dây Cha bi nguoi
thê gian xet doan. Chiêc Ao Choang
2
phu trên nguoi cac con, la bô ao phuc
suc uy nghi cho cac con, dang thân linh hoa cac con, thê ma bi chôi bo boi
cac giao hôi dã không co thê hiêu duoc Mâu Nhiêm cua Cha.
Ngay nay môt lân nua Cha lên tiêng tu trên Thiên Dang: 'Hõi
nhung nguoi anh em, tai sao cac con lai ha gia Thiên Tinh cua Cha nhu
vây? Nêu nhu cac con cho minh la nhung nguoi biêt trai biê phai , vây thi
tai sao cac con lao cuop doat Giao Hôi Cha nhu thê? Cha dang moi goi cac
con tham gia viêc cai tri cung voi Cha. Cha dang moi goi cac con tham gia
viêc diêu hanh voi Cha. Cha dang moi goi cac con dâng Thanh Lê cung voi
Cha, va chung phân Mâu Nhiêm Thân Linh theo phong cach nhu Cha thuc
su dã lâp nên.”

- Thê nhung nêu ho khong chiu láng nghe, thi sao a?

- Nguoi kiêu cáng thi không ngung chê nhao Cha, la boi vi ho dã di lêch ra
khoi Nguôn Anh Sang cua Cha. Cha hiên diên trong Bi Tich Thanh Thê.
Nêu nhu ho không nhin Cha báng con mát tinh thân, thi ho vân con tiêp tuc
giông nhu nguoi mê ngu, cháng nám bát duoc diêu con noi voi ho. Ho con
hoi lai con: 'Ban noi cai gi vây? Co phai ban noi voi tôi không ha?
Cac giao hôi nay tuyên xung Cha la Dâng vinh quang va nhân hâu.
Ho xac minh quyên thê cua Cha. Ho tuyên xung quyên luc dang kinh so cua
Cha, hat ca chuc tung Cha, nhin nhân Su Toan Náng va nhung viêc ky công
cua Cha. Thê nhung Cha tro nên hon da cho ho vâp ngã khi dê câp dên su

1
Tv 82:6
2
Tên tuong trung cua Chua Kito

57

cao trong cua Thiên Tinh Cha, va Su Hiên Diên cua Cha trong Bi Tich
Thanh Thê. Ngay nay, vân dê nay chinh la viên da gây nên vâp ngã ma
nguoi tho xây dã loai ra, thê nhung ho không ngo do lai la viên da goc.
Con gai oi, phân con, con hãy tiêp tuc tuyên xung Cha la Tinh
Thuong Yêu duy nhât cua con, va con hãy noi cho cac anh chi em con loi
nay: 'Chua la Dâng nhân lanh, boi vi Ngai dã dây dô tôi. Ngai hiên danh la
Dâng dây dô va giao huân nguoi ngheo kho va tôi tê...”
Hõi con gai tinh tê, Cha muôn chia se voi con môt vai diêu: it lâu
nua, Cha së cho con rông tu án duôi cua no. It lâu nua, Cha së ra mên lênh
ngay tu thiên dang. Cha muôn noi dên viêc hôi phuc lai Nha Cha. Cha së tai
lâp lai Bi Tich Thanh Thê cua Cha trong cac nha
1
dã xoa bo di Su Hiên
Diên cua Cha, va ho së tro nên thanh thiên. Con phân con,
2
con dã bi cuop
mât Su Uy Nghi cua Cha, bi con rông san pháng binh dia, thê nhung Cha
noi cho con biêt, Cha noi cho tât ca cac con biêt ráng: Thân Khi Cha së dô
xuông tran dây mát dât voi man suong mai tiêp tuc mua tu trên troi xuông,
khiên dông co tro nên xanh tuoi hon, cây côi së trô bông hoa, voi nhung
canh la xum xuê dây trai ngon ngot. Dung vây, con hãy cho ma xem!

3
'Ai noi voi nguoi ráng nguoi së bên duoc mãi mãi? Nguoi nhu
phuong hoang dã luon bay du rôi, sau khi ôn dinh lam tô, va châm choc cac
ngôi sao.
4
Nguoi së không truc diên voi Abel. Cha së giât bo chiêc thanh
dao cua nguoi xuông. Nguoi dã vao cuop boc Nha Ta va lây di trong Do
diêu Quy Bau nhât. Nguoi dã lây cáp mât nôi dung tâm hôn nguoi. Nguoi
dã vuot qua cua ngõ cua dân Cha va lam cho ho tro nên mu tôi. Thê nhung
gio dây thoi gian cua nguoi dã hêt, cho du nguoi vân tin la minh con vuon
tay noi rông thêm vuong quôc cua nguoi dê lam cho dân Ta lâm duong lac
lôi. Không con nhu thê nua dâu. Su công chinh dang sán sang tuôn trao nhu
suôi nuoc, va Thân Khi Ta së tuôn xuông khac nao nguôn nuoc không bao
gio can...”
Thoi diêm ây dã gân toi khi co nguoi lên tiêng kêu: 'Ôi, thoi gio
luc nay thi qua tôt dep rôi...” Cac con hãy dên, Cha së ban cho cac con duoc
nghi ngoi dê cac con bôi bô suc manh tro lai. Cac con hãy sông cac Su Diêp
cua Cha, va hãy di theo con duong ma Cha dã vach ra cho cac con di....ie.

1
Chua co v noi dên cac giao hoi.
2
Chua co v noi dên Giao Hoi
3
Bong Chua quav sang ke dù (con rong) va noi nhùng loi nav.
4
Ðong thoi toi cùng nghe dên tu 'cac tin hùu’

58

31 10, 2000

- Ðoi voi tat ca nhùng nguoi mo mên Trai Tim Chua, xin Chua ban cho ho
dong co bên bi dê noi lên ráng:

'Trai Tim Chua cuoi cung se chiên tháng.
Trai Tim Chua giong nhu chuoi phung tu than linh
mang binh an dên cho dan Chua.
Trai Tim Chua khong hê lav chuvên duoc,
Ngai thong tri mot cach siêu viêt trên cac tang troi cao.
Cac ban hàv dên, hàv dên hòi tat ca cac ban
la nhùng nguoi con do du truoc càn nguvên cua le phai,
cac ban hàv dên cung Chua chung ta,
roi cac ban se no hoa trong Trai Tim Ngai.
Cac ban hàv suv cho chin chán, va nên biêt ráng:
noi nuong nau cua cac ban la o trong Trai Tim Ngai....”

- Hõi bông hoa cua Cha, binh an o cung con .
Con hãy noi cho Cha biêt, duoi trân thê nay liêu co niêm vui hay
vinh du nao cao trong hon viêc hiêu biêt Trai Tim Cha hay không? Con
nguoi co kha náng nhu thê nao ma không cân dên Cha toa anh sang thân
linh hiêu biêt vao tâm tri ho chu? Dâng Thanh la Dâng dang noi voi cac
con, la Dâng Siêu Viêt trên hêt moi su. Ngai dã lam nguôi giãn con khat cua
cac con báng cung diêu Tiêng Noi cua Ngai nhám vân chuyên Cac Loi Cha
goi dên cac quôc gia dân tôc. Loi Cha la gi? Loi Cha la môt su chiêm niêm
soi sang cho tâm tri cac con boi Chua Thanh Thân, cung nhu thâm nhâp vao
su thông biêt siêu viêt cua Thiên Chua.
Môt it lâu nua, Cha së xuông viêng thám trai dât. Hõi thê hê hôm
nay, Duc Minh Vuong, la Dâng ma hâu hêt cac con dã quên lãng, noi cho
cac con biêt: Cha së dung trên trai dât. Co nhiêu nguoi trong cac con së hoi:
'Ngai dên nhu thê nao?” Cha së tra loi:
'Cac con lai không biêt ráng tu thoi gian nguyên thuy, thoi ma con
nguoi duoc dung nên trên trai dât nay, chiên tháng cua kë du thi thât ngán
ngui hay sao? Chiên tháng cua kë du gio dây dã qua rôi, boi vi bi tan biên
truoc chiên tháng cua Cha. cung nhu chiêc gây cua Aaron ma Cha dã biên
thanh môt con rán, dã nuôt hêt cac con rán cua vua Pharaon thê nao, thi

59

cung môt cach nhu thê, Chiên Tháng cua Cha cung danh bai va nuôt tron
ven su chiên tháng cua ke du nhu vây, dê trong Chiên Tháng nay tât ca cac
con së ca ngoi Thanh Danh Cha!
'Thê rôi Cha së sông o giua dân Cha.... va cac con së lên duong
cung voi Cha, la Thiên Chua cua cac con. Cac con së di voi Cha. Cac con së
buoc theo chinh Dâng ma cac con tuong la minh không thê dên gân duoc....
Cac con së duoc thân thua noi chuyên
1
voi Chinh Dâng ma co môt thoi cac
con gat bo ra khoi tâm tri minh. Cac con së dam dao voi Thiên Tinh cua
Cha, boi vi Cha la Chua Ca së hiên diên trong tâm hôn cac con, dê tro thanh
môt vi cô vân tôt lanh va mác khai cho cac con biêt con duong cua Su Sông.
Cha së ban cho linh hôn cac con duc tinh diêu dô, oc du liêu, va long chân
thât, cung suc manh, cung nhu tât ca nhung diêu ma linh hôn cân dên dê
chuân bi buoc di cung voi Cha giua cac thiên thân. Nhu thê, Vuong Quôc
cua Cha duoi dât duoc phuc hung.
2

'Dung vây, cac con cung co thê nhin thây Thiên Chua ngay trong
doi sông nay. Dung la nhu thê do, cac con cung co thê chiêm niêm Cha khi
cac con con sông noi duong gian. Cac con cung co thê thâm nhâp sâu xa
vao Cha, la Thiên Chua cua cac con cung cua moi loai, va chiêm lây Cha,
trong khi cac con con sông noi trân thê.
'Dây la su khoi dâu cua nêp sông moi,
3
boi vi cac con không thê
chi biêt Cha qua nhung loi dôn dãi, hay qua loi noi, hay trong sach vo,
nhung biêt trong chân ly va báng tâm tinh hôi cai qua ân sung duoc ban
xuông cho cac con nho Chua Thanh Thân. Viêc nhin biêt Cha chinh la su
sông, boi vi su sông së ban cho cac con su bât tu.... Hõi cac con cai cua
Cha, chinh trong cung cach nay Cha së xuông thám viêng trai dât.
'Gio dây cac con dã hiêu mâu nhiêm cua Cha chua?” ic.


31 12, 2000

Chua Kito la Ðuc Minh Juong!
Cac dong co hàv tro nên xanh tuoi va hàv reo vui.

1
Cung luc toi con nghe tu ngù 'dam dao”
2
Trong kinh Lav Cha’. Xin cho Nuoc Cha tri dên, Ý Cha duoi dat cùng nhu trên Troi.” Ðo la
loi cát nghia cau ma Chua Giêsu noi. 'Nhu thê Juong Quoc Cha duoi dat duoc phuc hung...”
3
Toi cùng nghe thav tu ngu 'hanh trinh”

60

Cac cav coi trên rung hàv khoc lên vi vui mung boi vi
Loi Thiên Chua dang duoc noi voi chung ta mot lan nùa.
Ngai mo Miêng Ngai, va khi do Suoi Nguon Anh Sang phu ngap
trên chung con, toa chiêu cung mot luc trên chung con nhu
tia sang lap lanh, va Nguon Sang cua Ngai choi sang dên do
Ca Dung Mao Thanh Thiên cua Ngai duoc bao phu
nhu thê Ngai che mot tam vai ong anh bac trên Minh.

Thê roi mot loi
1
thot ra dav ve uv nghi cung an phuc vuong dinh
ma dong thoi tiêng tho dai thám noi sau muon cùng phat ra,
moi tao vat nêu nhu biêt nghe báng lo tai tinh than cua minh
va nghe duoc tiêng tho dai cua Ðuc Minh Juong cua chung ta
tat ca dêu nên quv goi xuong tru ra ho dà huong chiêu theo ma quv....

- Hõi cac dên tho cua Thiên Chua,
2
Cha dã xem xet dên cac buc tuong cua
cac con, va Cha không hai long vê viêc cac con coi nhe Loi Cha...
Cha dã sai thiên thân cua Cha xuông di vong quanh cac con va
xem xet cac dên tho cua Cha . Cha dã sai thiên thân kiêm diêm lai cac dinh
thu cua Cha, cac diêu ma thiên thân nhin thây thi thât la kinh khung... Cac
buc tuong cua cac con dã mât di ve trong sang. Con o noi cac dinh thu ngoc
nga, la noi cu ngu xung dang cho Dâng Minh Vuong, thi buc tuong cua cac
con nay tro nên diêu tan, boi vi cac con dã ngung viêc nai dên Thanh Thân
cua Cha dê cac tia anh sang tinh trong cua Ngai dôi moi cac con, cung thanh
hoa noi cu ngu cua Cha.
Phia trong buc tuong cua cac con, Cha co y dinh dô vao do tran
dây cac kho tang cua Cha,
3
cung thuc hiên nhung ky công bên trong do hâu
dát dung nên Su Hiên Diên tron ven cua Cha. Y muôn bao dung cua Cha la
dô dây Chinh Cha voi tron ven tâm long cua Cha vao cac con, dê thân thanh
hoa cac con. Cac con co hiêu duoc thanh y cua Cha hay không? Cha la
Chua Ca Can Khôn, không phai la Chua cua Giao Hôi Cha ma thôi, nhung
con la Chua cua moi loai thu tao. Cha mong muôn trao ban thân Cha cho tât
ca cac con. Su di qua cua Cha trong cac con së không qua di ma không

1
Loi duoc noi ra la. 'Cha la .” Chua khong dê cho toi viêt theo loi cua toi,
nhung Ngai van dung tav toi viêt.
2
O dav Chua dang noi voi Dan Ngai. Ngai noi theo nghia bong.
3
Toi hiêu tu ngù nav am chi toi cac nhan duc.

61

duoc luu y dên. Môt Giêng Nuoc ban Su Sông së phun lên thanh suôi tuôn
chây trong cac buc tuong dang thuong hai cua cac con! Trong khi cac con
sông tro lai, cac con së hon ho hat ca reo vui ráng:
'Thiên Chua dây long nhân tu dang kinh mên, ma Su Cao Trong
cua Ngai thi to ra trang lê noi moi loai thu tao cua Ngai, dã tran ngâp trong
con voi anh sang phuc sinh. Chuc tung Thanh Danh Ngai! Thiên Chua Ba
Ngôi Môt Chua cua con toa sang trong con.
'Duc Lang Quân cua loai thu tao dã to long nhân hâu doai xuông
con va bao phu con voi nhung su hiêu biêt dây bi nhiêm xuât phat tu Môi
Miêng cua Ngai, lam tran ngâp vao linh hôn con voi Anh Sang va Giao
Huân cua Dâng Khôn Ngoan. Ngai ngu dên trong Vinh Quang dây uy nghi
cua Chua, dê nhác nho cho dân Ngai biêt dên quyên náng cuu rôi qua viêc
tha thu tôi lôi cho ho. Do la do Long Thuong Xot Vô Bo Bên cua Trai Tim
Ngai.”
Thât dung la nhu vây, moi duong lôi cua Cha dêu la ân sung va
chân ly.... Chân Ly duoc công bô ngay tu Môi Miêng cua Cha. Trong Loi
Cha, không co gi la xuyên tac, va cung không co gi la sai trai, nhung Loi
Cha duoc phuc suc trong uy nghi dây thê luc cung nhu chât chua su cao
trong. Hõi cac dên tho,
1
cac con hãy tinh giâc! Sao cac con con mê ngu
chu? Thiên Chua cua cac con trong uy nghi va trang lê dang o ngay truoc
mát cac con, va dang moi goi cac con! Cha thông tri voi quyên luc tôi cao,
va Cha dang o truoc mát cac con, trao ban cho cac con vô sô kho tang cua
Cha. Phân loi ich la thuôc vê phia cac con.
Cac con hãy nhin xem! Anh Binh Minh
2
sáp sua bung sang lên rôi,
co diêu la Cha thây cac con không qui trong hông ân Cha ban cho cac con.
Cha không nghe thây loi tan tung nao truoc hanh vi nhân hâu cua Cha. Hõi
thê hê hôm nay, cac con la nhung nguoi chua truong thanh, ma nêu nhu cac
con cho minh truong thanh, thi không phai la truong thanh trong Triêu Dinh
cua Cha, ma chi truong thanh trong cac phuong diên khac ma thôi. Trên
Tay Cha, cac châu bau cua Cha thi không tinh theo sô luong, ma thuc su
Cha trao ban môt cach quang dai không co gioi han nao ca. Tuy nhiên, khi

1
Nghia bong co nghia la 'cac linh hon”
2
Anh Binh Minh co nghia la 'Long Thuong Xot”

62

vao tay cac con, co nhiêu nguoi trong cac con lai biên dôi ra khac di, môt sô
nguoi khac thi mang dôi lây thu dô gia mao,
1
khac hán voi nguôn chân thât.
Vao ngay thoi diêm bát dâu cua Chu Dê Cao Trong cua Cha,
2
Thân
Phu Cha rât phân nô khi nhin xuông trai dât lâm trong canh tuong rôi loan
va dã noi: 'Hõi thê hê nay, cac con thât la kho chiêu nôi!”
3
Con hôm nay,
Cha noi: 'Cac con không truong thanh trong Cha, ma lon lên môt cach kho
khán. Cac canh la cua cac con roi rung. Hoa trai cac con thi vô dung, không
chin ngot nhung chua chat, cháng dung vao duoc viêc gi hêt. Su dôi tra dã
quyên ru duoc su diên rô cua cac con. Anh Binh Minh
4
dã dên voi cac con,
thê ma cac con lai coi qua nhe nhung gi la thanh thiên. Ve quyên ru cua su
du dã quáng nem nhung diêu tôt dep vao trong bong tôi, va con gio lôc cua
duc vong dua dây cac tâm hôn don so di dên sa doa.
Hõi thê hê tôi lôi nay, co bao gio cac con dê vao dâu oc minh y
tuong ráng: ân sung va long thuong xot dã cho doi nguoi tuyên chon cua
Thiên Chua hay không? Cac con co hiêu duoc ráng: Cha dã kêu goi cac con
hay không? Phai cháng cac Loi dã duoc Cha xuc dâu bay qua di nhu tiêng
dôn thôi thoang qua mau hay sao? Phai cháng Su Hiên Diên cua Cha qua di
nhu môt chiêc bong? - Hinh nhu cac giong nuoc bi lây cáp lai to ra hâp dân
cac con, va banh án vung vao miêng cac con co ve ngon lanh hon! Do la ly
do tai sao miêng luõi cac con cu buông tha theo su xâu.
Gio dây, Cha biêu lô Trai Tim Cha ra lân nua.
5
Phai chi cac con
nhân ra duoc ân sung duoc ban cho thoi dai cac con ma hiêu ra duoc hông
ân cua Long Thuong Xot, môt hông ân vuot trên ca su hiêu biêt cua loai
nguoi! Du Cha biêt dên cac tu tuong qua suc xâu xa cua cac con, cung nhu
cac loi ngao man Cha nhân tu nhiêu nguoi ma Cha dem long thuong yêu,
Cha vân xuc tiên cac y dinh cua Cha voi Tinh Thuong Yêu vô bo bên,
giông nhu nguoi án xin bi tuoc bo tinh yêu mên. Cac con
6
thông qua ban an
danh cho Cha, coi Cha nhu môt can pham trong tôi. Hõi nhung nguoi vô
dich vê bôi bac, cac con nuong tua vao kho tang thê gian chu không nuong

1
Chua giai nghia cach mot so nguoi sau khi cai hoa do Su Ðiêp cua Ngai, vi chua truong
thanh vê màt tinh than nên sa ngà tro lai, va chav theo cac su diêp khac ma coi do la that.
2
Cac Su Ðiêp nav
3
Cac con that la kho chiêu’ co nghia la khong dê lam vui long, ma dê thav sai trai.
4
Tuong trung cho Long Thuong Xot
5
O dav Chua nhác nho cho toi nho vao ngav hom do Ngai tiên vao thanh Jerusalem. Ngai
khoc thuong cho thanh pho nav va noi ráng. 'Mong sao phan nguoi hiêu duoc su diêp hoa
binh hom nav, ma than oi, hoa binh nav bi che khuat khoi màt cua nguoi roi.” (Lc 19.41-42)
6
Nhùng nguoi bach hai va chê nhao Su Ðiêp cua Ngai

63

tua vao kho tang tinh thân cua Cha, la kho tang co thê mang dên cho cac
con on cuu rôi.

- Oi lav Chua, liêu co ai con lai la nguoi tot lanh hav khong?

- Không co ai tôt lanh ca. Co diêu la chi duy minh Thiên Chua moi co thê
thân thanh hoa duoc cac con, dân dua cac con di vao duong nhân duc nhám
thân thanh hoa cac con tro nên xuong cua Xuong Ngai, thit cua Thit Ngai,
dông thoi con duoc nhin nhân la hat giông Riêng cua Ngai...
Thân Khi Cha sâu muôn, boi vi Cha không muôn ngán câm bât cu
ai thiêu váng Su Hiên Diên Vinh Cuu cua Cha.
1
Hõi cac dên tho cua Cha,
trong tinh nhân hâu cao ca cua Cha, Cha luôn sán sang xoa bo moi tôi lôi
cua cac con, miên sao cac con biêt ha minh xuông va án nán hôi cai, ngát
môt diêu la Cha së không tha thu cho nhung loi noi pham thuong.
2
Cac con
hãy án nán sam hôi. Nêu không, Thanh Thân cua Cha së không bao gio cu
ngu trong môt thân thê con mác no tôi lôi. Cac con dung lam phiên long
Thanh Thân cua Cha qua viêc lên an nhung gi tu Thiên Chua ma dên, xet
doan diêu tôt lanh la diêu xâu xa. Do la tôi trong giêt chêt linh hôn cua cac
con.
3

Thân Khi Cha heo hon truoc tât ca nhung gi Cha nhin thây tu trên
cao. Nhung nguoi lam diêu du không co thê che dâu khoi mát Cha duoc. Ca
nhung nguoi ngay dêm kêu gao bao thu` anh chi em cua minh cung thê.
Nay Vassula, con hãy dê cho Loi Cha vang vong ra tu noi con. Con hãy noi
cho moi nguoi biêt, ca nguoi tôt cung nhu nguoi xâu.
'Cha lam cho Tiêng Noi cua Cha tu trên Thiên Dang duoc moi
nguoi nghe toi. Cha së lon tiêng noi cho moi nguoi, ca nguoi tôt cung nhu
nguoi xâu dêu nghe thây. Qua dung vây, Tiêng Noi cua Cha së vang dên
moi chân troi goc bê. Ca nguoi tôt cung nhu nguoi xây dêu phai án nán hôi
cai. Dôi voi nguoi tôt thi hôi cai vê viêc dã không lam dung theo Thanh Y

1
Cac linh hon khong phai o trên Thiên Ðang, nhung ho con dang o trong luvên nguc khong
duoc huong Nhan Thanh Chua, cho toi khi nao dên toi xong. Cac linh hon o trong Hoa Nguc
se cháng bao gio duoc huong Thanh Nhan Chua, va màc dau ho ghet Ngai, ho cùng phai dau
kho vê viêc nav nùa.
2
Toi xuc pham dên Chua Thanh Than: Mt 12:22-32
3
Mt 12.22-32. Toi pham thuong xuc pham dên Chua Thanh Than

64

cua Cha, va dã không câu nguyên theo cach thuc dung dán.
1
- Co nhiêu
nguoi trong ho chi tiêp cân Cha báng nhung loi noi ma thôi. Con nguoi xâu
thi nên hôi cai vê viêc minh dã pham cac tôi trong, vi tâm hôn chai da va lo
la dôi voi Cha cung dôi voi cac Lê Luât cua Cha.”
Cac dên tho cua Cha gio dây con o trong tinh trang thât sung, nên
voi Long Thuong Xot Vô Tân, Cha së tiêp tuc dô xuông thê hê tôi lôi nay
tran dây Thân Khi cua Cha dê phuc hôi ho. Thê rôi tinh trang khô cán tro
nên mâu mõ tôt tuoi, hân hoan vui mung, va rôi tinh yêu mên nôi kêt chát
chë voi long trung thuc, va thê gioi cua di vãng së trôi qua....
Mác dâu Cha nhin thây truoc ráng: co nhiêu nguoi trong cac con
say sua voi hân thu va së chôi bo cac viêc ky diêu cua Cha, cuôi cung thi
Cha së chiên tháng thê hê tôi lôi nay. Nêu nhu ho hoi con ráng: 'Nhung
Chua Kitô dã chiên tháng rôi ma. Ngai dã chinh phuc duoc thê gian, boi vi
Ngai dã noi nhu thê. Nhu vây, lam sao Ngai lai chiên tháng nua? Ngai dang
muôn noi vê chiên tháng nao dây?” Nay con gai oi, con hãy noi voi ho diêu
nay: 'Cha biêt duoc moi su truoc khi tao dung nên cac con, va Cha cung
biêt ráng câu hoi së duoc nhiêu nguoi trong cac con dát ra. Cha muôn noi
môt lân nua cho cac con nhung loi ma Cha dã dâng lên Chua Cha. Vây con
hãy ghi chep xuông di:

'Lav Cha, xin cho ho tro nên mot trong Chung Ta,
nhu Cha o trong con, va Con o trong Cha, dê cho
thê gian tin tuong ráng chinh Cha dà sai Con...”
2


'Con dà cho ho biêt danh Cha, và se còn cho ho
biêt nùa, dê tinh Cha dà vêu thuong con, o trong
ho, và con cùng o trong ho nùa...."
3


- Khi Cha keo moi nguoi lên cung Cha, keo vao Trai Tim Cha, Cha së lai
duoc vinh quang. Cha la Adam moi, va Cha la anh sang cua Loi Giao Huân
va Su Khôn Ngoan Thanh Thiên. Môt khi moi nguoi, co nghia la thê gian

1
Khi mot linh hon khong khiêm nhuong, thi loi cau nguvên se khong duoc láng nghe.Cang
khiêm nhuong bao nhiêu thi linh hon cang dê keo Thiên Chua chu v láng nghe bav nhiêu
2
Jn 17:21
3
Jn 17:26

65

nhân ra va tin tuong ráng: Cha duoc Chua Cha sai dên, Cha së lai chiên
tháng boi vi ho së dông thanh cât tiêng noi ráng:
'Dây la Chua Kitô, Môt trong Ba Ngôi Thiên Chua, la Nguôn
Anh Sang tinh tuyên, la Dâng chiêu sang cho cac linh hôn cung toan thê loai
thu tao trong Nguôn Anh Sang Thân Linh cua Ngai. Ôi lây Chua va la
Thiên Chua, chinh Ban Tay Chua dã tao dung nên moi loai voi su uy nghi
va rang ngoi. Trong niêm vui voi khuc khich tiêng cuoi, Chua dã tac thanh
nên moi su, dô xuông van vât tran dây ân sung, thê nhung ma quy ghen
tuong dã tuoc bo khoi chung con cac ân sung nay, tuoc bo ngay ca su sông.
Chung tuoc bo Anh Sang cua Cha ra khoi chung con, cho toi khi Chua dên
voi tu cach la Dâng Cuu Thê va la Dâng Cuu Chuôc dê giai thoat chung
con. Lây Chua cua cac chua, la Dâng xuc dâu linh hôn chung con, la Anh
Sang cuc thanh, Chua dã thân thanh hoa Thân Thê thân linh cua Chua trong
khi Chua con o noi duong thê báng Su Sông Lai cua Chua, biên Thân Xac
cua Chua tro nên tinh thân va không hê hu nat. Chua dã chinh phuc duoc
moi su vât chât noi duong gian. Chua dã chiên tháng Su Chêt. Chua tao nên
môt Mác Khai
1
cho muôn van thoi dai. Lây Dâng Thuong Yêu cua nhân
loai, Chua la Thiên Chua háng sông, la Dâng ban cho chung con Vi Tân
Nuong
2
cua Chua, ma trong Tân Nuong nay, Nang duy tri Chân Ly va bao
vê Chân Ly môt cach an toan. Ôi lây Nguôn Anh Sang cuc thanh, Chua dã
tro nên huu hinh trong xac thit cua Chua, dê to bây cho chung con biêt dên
Chua Cha, cho chung con biêt Chua Cha la Dâng o trong Chua, va Chua o
trong Chua Cha.`
'Nhu vây, hõi thê hê nay, cac con dung hoi chiên tháng së nhu thê
nao. Chiên tháng së dên khi ca loai thu tao cuôi cung së tiên vao su biên dôi
kêt hop dây tinh thuong yêu voi Cha, va cung tro nên môt, dông thanh cât
lên môt tiêng noi:

Giêsu la Duc Kitô Giêsu la Chua!`”

- Con gai oi, Cha la Minh Vuong nhu con dã noi. Cha la Duc Minh Vuong
nhu Chua Thanh Thân dã nhu thâm vao tai con, dê con tuyên xung ra...
Vi vây, trong khi con con dang sông noi luu dây nay, con hãy hy
sinh ban thân con nhiêu hon, va hãy kêt hiêp voi Nguoi Anh Ca Thân Linh

1
Kinh Thanh
2
Giao Hoi

66

cua con. Con hãy chiu dung moi thu thach xây dên voi con. Con không chiu
dung môt minh dâu. Hõi bô câu cua Cha, Cha së chiu dung cung voi con.
Con hãy chiu dung vi Danh Cha. Con dang che cho cho nhiêu nguoi tôi lôi
qua cac thu thach cua con. Con hãy vui mung lên! boi vi Cha dã ban cho
con tran trê ân sung dê sông voi Cha theo cach nhu thê nay. Con co thây
không? Vây con hãy dê cho viêc nay tro nên chung co dây du dê thay thê
cho moi nôi sâu muôn va dau khô cua con. Con hãy dê cho Duc Minh
Vuong cua con hoan hi cung voi con.
Nao con hãy dên. ic.
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful