You are on page 1of 4

YAHOO!

VI T NAM NANG
Khám phá Yahoo! cùng B n bè
Khám phá tin t c, video và nhi u n i dung khác d a trên nh ng gì b n bè b n đang đ c và đang xem. Đưa lên ho t đ ng c a riêng b n và gi ki m soát hoàn toàn.
ăng nh p Facebook

Tư th ng bi u hi n tính cách và s c kh e
B i EVA.VN | EVA – 00:00 ICT Th b y, ngày 15 tháng chín năm 2012

Các tư th ng không ch có nh hư ng >> au vùng b ng dư i và nh ng nguy cơ (2)

n s c kh e mà còn th hi n tính cách c a t ng ngư i.

>> Nh t t o ra mi ng vá ch ng sâu răng vĩnh vi n ây là k t qu m t cu c kh o sát c a Trung tâm ánh giá và Tư v n v S c kh e Gi c ng (SAAS – Hoa Kỳ) ti n hành trên 1.000 ngư i. Giáo sư Chris Idzikowski, Giám Tư th rơi t do (Freefall) c trung tâm này cho bi t thông i p c a sáu tư th ph bi n nh t như sau:

Hình dáng: N m úp b ng xu ng m t giư ng, hai bàn tay vòng quanh trên g i và Tính cách: Ngư i n m tư th này thư ng có tính hư ng ngo i, quan tâm nóng n y nhưng th c ra l i d t ái và d b t n thương. S c kh e: Nh ng tư th nào n m úp b ng như th này r t t t cho h tiêu hóa. Tư th thai nhi (Fetus)

u quay sang m t bên.

n m i ngư i xung quanh. H cũng thư ng t ra

Hình dáng: Cong g p ngư i v m t bên.

ây là tư th ng ph bi n nh t, chi m kho ng 41% trong s 1.000 ngư i tham gia

trong cu c kh o sát c a Giáo sư Idzikowski. Tính cách: Ngư i ng th i gian tư th này thư ng c t ra c ng r n che y s nhút nhát và nh y c m bên trong. H thư ng c n

làm quen v i m i ngư i. Khi ã quen r i thì h r t tho i mái.

S c kh e: Cơ th cong g p v bên trái có th gây áp l c lên các cơ quan quan tr ng trong cơ th như gan, d dày, ph i… N u ng tư th này, t t nh t b n nên quay v phía bên ph i.

N m th ng v m t bên (Log)

Hình dáng: N m nghiêng v m t bên, chân và tay th ng d c theo cơ th . Tính cách: Ngư i n m tư th này thư ng là ngư i d ch u, kh năng ngo i giao t t. H d dàng c ngư i m i quen nên d b l a. S c kh e: Tư th này gi cho c t s ng th ng, r t t t cho ngư i b Tư th hy v ng (Yearner) au lưng. t ni m tin vào b t c ai, k

Hình dáng: N m nghiêng v m t bên, hai tay v i ra phía trư c m t. Tính cách: Ngư i n m ng tư th này luôn ch H m t nhi u th i gian cho m t quy t nh. S c kh e: N m ng nghiêng v m t bên có th giúp gi m các v n tr ng ngưng th khi ng . Th chi n binh (Soldier) liên quan n b nh trào ngư c d dày th c qu n và tình ón nh ng i u m i nhưng hay hoài nghi nh ng i u b t ch t n v i mình.

nh nào ó vì ph i so o, tính toán thi t hơn và h u như không thay

i sau khi ã quy t

V trí: N m ng a, hai tay Tính cách: Ngư i ng

t tho i mái

hai bên. t ra nh ng tiêu chu n r t cao cho c b n thân n ngư i khác.

tư th chi n binh thư ng tr m tĩnh và kín áo. H luôn

l n nh ng ngư i xung quanh và không bao gi làm vi c gì có th gây t n h i

S c kh e: Tư th n m ng a ki u chi n binh là m t tư th không t t, gây khó ng và làm ngáy to hơn. Hãy l t ngư i ang ngáy v m t bên gi m b t tình tr ng này.

Tư th sao bi n (Starfish)

Hình dáng: N m ng a, hai cánh tay ưa lên Tính cách: Ngư i hay n m ng

u. n ngư i khác vô i u ki n, ch u khó l ng nghe, s n lòng giúp

tư th này thư ng quan tâm

b n bè và không thích s hào nhoáng bên ngoài. S c kh e: Gi ng như tư th chi n binh, tư th sao bi n có th gây ra nh ng v n >> Ung thư c t cung: Ph n l n do tình d c >> au th t c t s ng có th là tín hi u c a ung thư v hô h p khi ng , c bi t là ngáy.

Theo Doanh Nhân Sài Gòn

B n quy n © 2012 Yahoo! Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No. 199700735D). Gi toàn quy n. | Yahoo! Lifestyles Network | /