You are on page 1of 17

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.

com/

315612

gurrT
37S6tl

GP}

Frinsip Ferakaunan
2011

FP

MA.}LI

S FENGET'U

A SEKOLAH MEI-{ENGA.EI MALAV CAWAI{GA.N NEGERI SEMBHLAN

SXA

:-==:::::-:-:-=:-:
PEFERTKSAAN PER.CUEAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PRINSIF PERAKAUNAN
Kertas
L

PERATURAN PEMARKAI{AN

UNTUK KEGTINAAI{ PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN
Sembilan' Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta MPSM Cawangan Negeri Sebarang maklumat dalam Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang bJrkenaan sahaja'

Peraturan per:aturan iemarkahan ini jiaak boleh dimaklumkan kepada sesiapa' percetakan' itemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa bentuk penulisan dan Kertas soalan ini mengandungi 2halarnart bercetak

3756/1(PP) I\IPSM CAWANGAN NEGER,I SEMBILAI\

[Lihat sebelah SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/

SULNT

2,

3756fL

I

n t/

41 zl

Dyr
,A

A
3
A,

27_

C.r'
D

23
24.

C,,
D

J

A
(t-

25

A"

,.-

z5
27
no z6

D.z'

7
()

(- /-

,
B

B/'
C

29
3S 31

c//
E

n0

B

ni
12

r-

D

32
-/^
.A \4 A

t3
14

C
D D

C
A

i5
TO

35
-3O

B
/4

tC
n D.n

IV
!o !o

_!_)

D

37 -lo
a6

D

19

*.,

39
4A

C

7fi

o,z

B

3755/X(trP) ]\4ps}a cAwArqG.aN IcEcERn SEMBFI,AI{

suc.sT'

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/
SI,]LIT
3756i2

3-668

(PP)

Prinsip
Perakaunan
20 11

PP

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PRINSIP PERAKAUNAN
Kertas 2

PERATURAN PEI\{ARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAIIAJA
AN{ARAN
Peraturar pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta MPSIVI Cawangan Negeri SembilanKegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja- Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa- Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa bentuk penulisan dan percetakan.

Kertas soalan ini mengandungi l5 halaman bercetak

3756/2(PP) N{PSM CAWANGAN NEGERT SEMBILAN

pihat

sebelah

STJLIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/
SI.iLIT.'
2

57s612@P)

BAHAGNAN A \4/AP,{N 3756f2

l(a)

(i)

Modal

: :

Aset

- i,iabiliti
800)-(8 550+ lE 000)

atau

{'/z)

(10 400+35 000+4 800+5 29

atow(I)
ataw (2)

350 :
Aset tr-iabiliti sernasa

(ii)

Nisbah setnasa

semasa

atau

(Yz)

atau (tr)
8 650

: (b) (i) (iii)

2.43 :

I
atau \
atau (2)

atau (2)

4 500

:4275

- (4s00 x 5%)

Diskaurr niaga - menggalakkan pernbeli rnembeli secara pukal (1) Diskaun tuirai

-

mrenggalakkan penghutarig meriebayar dengan segera (1)

(iD

dnvois

bctrian

(l)

Jurnal tseniarn (1)

[10 rnarkah]

3756/2@F) MFSM

C

.ANGAI{ NEGERI SEI\{tsXn AN

SULTT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/ SULIT
2(a)

3736r2eP)

Perl<ongsian Muhibbah Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010
Jualan

RM 53 r70
300

(-) Diskaun diberi

52870

Tolak Kos Jualan
Stok
1 Januari 2010

10 600

Belian

(36 400-1 000) (-) Pulangan belian Kos barang untuk dijual (-) Stok 31 Disember 2010 Kos Jualan Untung kasar (+) Sewa diterima (800 x 12)

3s

400 (i)
4s0 34 9s0 45 550 9 700 35 850 420 9 600 26 620

fi

(1)

(-) Kadar bayaran
(5250-480) Belanja susut nilai kenderaan (70 000-3500 x 10%) Faedah atas pinjaman (10 000 x 8%) Untung bersih + Faedah atas ambilan

Insurans

4 770 (1) 6 6s0 (l) 800 (1)

I

800

14 024

toF

t2 600
75 100 25

(l)

Azman (1 500 x5%) Lim (2 000 x5%) Raju (1 000 x5%x6112)
(-) Faedah atas modal Azman (40 000 x10%) Lim (30 000 xl0%) Raju (10 000 xI0%)

(1)

200
12 800

4 000 3 000

I
8

000

000

10F

Gaji : Azman Lim
Kongsi untung Azman

),,,
(1 800 x4/8) (1 800 x 3/8)

Lim
Raju

(1 800 x 1/8)

I

e00 l 67s hor 22s )
800

[1markah]
Nota

:

Penyata Pendapatan mesti mula dengan

ruALAN. Jika tidak, abaikan butiran

sebelum Jualan.

37

s6/2(pP) MPSM CAWANGAN NEGERT SEMBILAN

SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULXT
2(lr)
.{}<aum Sernaasa Butrnan
,4,2n'laitt

'37s6t2gP'\

llrur

JR.aju

ButIran Bakib/tr
Faedah atas modal

,A.zrm,anr

F-inn

Raju

Bakib,&

800

I

400

I

100

Anbilan
Faedah atas ambilan

I

500
15

2 000
100

I

000 25

4 000

3 000 (1) r000

I

000

Gaji
Faedah atas

i000

Bakih/b

s 725

417s

s00
900 615

(1)

pinjaman Kongsi untung Baki h/b 225 500

'7

300

6 275

I

825

7 300

6 2',ts

I 825
B 10F

Baki b/b

600

Baki b/b

5 725

4 t75

Nota:
^A

iOF' dengan syarat ada ambilan dall dua butiran kredit betul.

B tOF dengan syarat adabaki b/b"

[5 markah]

37s6/2@P) n€PSM CAWAF{cArd I{EGER

I

SEMBXL.AT{

SUI,ET'

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/

SUI,IT

s7s6/2€P)

2(c)

Ferkongsian Muhibbah Kunci Kira-kira pada 31 Disermber 2010

RM

RM

RM
70 000 10

,A.set

Eukan Sernasa

Kenderaan Tolak : SAtrilai Terkumpui Kenderaan (3 500 + 6 650)

lso

(1)

Alatan pejabzt
Perabot

s9 8s0 L6 450
12 100 88 400

Stok Akhir Penghutang Insurans terdahuiu

Aset Sernasa

9 700

Sewaterakru (9
ToXak :

600-6

900)
5 400

480 2700 21030
4

I

150

(i)
(1)

10F

Pemiutang Bank
Modalkerja

Liabiliti

Sernasa

730

10

130

lOF
10

e00

(l)

99 300

Ekuiti Pernilik
Modal Azman

Lim
Raju

40 000 30 000 10 000

80

000

(1)

Akaun Sernasa Azman Lim Raju

s 725

4 r75

(600)

*

9300
89 300

1oF

Liabiliti Bukan
Pinjaman

Sernasa

10000
99 300

(1)

[9 markah]
+

Terima angka sendiri dengan merujuk baki akhir Akaun Semasa

3756/2(FF) MPSM CAWANG,AIT{ I{EGERI SEMBTLAN

SIII.IT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/

SULNT

s7s612WPj

3(a)

Akaun Yuran
2010

Ja-i-l

1

Eakib/b
Fendapatan dan Ferbelanjaan

2A1A

5t0

Jan 1
Dis
10F'

Baki b/b
tsanlc

360
17 280

Dis 3l

r6

E50

3i

Baki

h/b

27A (i),',
17 640
201
.nan
1

I

Eaki

b/b

27A

* mesti ada baki b/b
[3 markah]

3(h)
Ketrah K"eha;il<am T'anman Sn[ KasePr

Fenbelamjaann hagi Rl\i{

tafiamm henaX<hir

RI4

Yuran
Serrya dev*,an

3n Disemnher 2SX0 R.M
16 E60 i 6E0 5 540

fiutipara
Tonale:

N4a.j

lis lr4akan h/tralam

24
Eenanla ynemhaiki ruinah kelah Ai,lThar dan ma.jalatrl SSJ-75) nnsuraris (RI\4960 x 9/ 12)

0E0 lOF

(

i

500

350
72A

(i)
(1)
10F'

Alat tulis

(

55+190-33)

212
E00

us d-atr motivasl Belara.la ana.jlis h4akan N4ala$l

Lawatan Kadar ba5rsx"6p (Rlv{420-77+290) St-rsut ninai perabot

4 300 I 000
OJJ

10F'

(Rv[2520+840 x 20l100)
tr-ebihan

672

l+10F

ta
13

197

883

I

[8

markah]

3756/?(FF) MtrSM CAWANGAFI ]SEGERX SEME{E AN

S{Jf-ET

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/

SUT,IT

s7s6/2gP)

3(c)

Kelab Kebajikan Taman Sri Kasetrr
Fenvata Menshitung Daria Terkumpul pada 1 Jamuari Z$nfl
Aset Rumah kelab
Perabot

RM
55 000

2 520
55
10 200

Stok alat tuiis

Bank Yuran ahli tertunggak Tolak: Liabititi
Kadar bayaran terakru Yuran ahli terdatrulu
Dana Terlcumpul Awal

510

78 285

77

360

43't

77848

l+1oF

Nota:

lOF diperolehi dengan syarat mempunyai minimum tiga

aset dan satu

liabiliti

[2

markah]

37s6l2(PF) MPSM CAWANGA,FI NEGERI SEMBILAN

SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/

(]]: iI TR] DjtlLL -rl

37s6/2(FF)

3(d)
Kenah Kehallikam lfarman Sni Kasetrn 3l Drsemhen 2Sn0
R.M Asefi tsuncm;n Semasa
Ruma,h kelab
RTVf

Eiumci Kina-Ecnra pada

65 000

Fenahot ft) Susi;t nilai

terku

ul peraLrot

3 350 672

2

588

1+10F

67 688

,{set Senrasa Stol< alat tulis
Eank

(i0

2AA + 26 600

nnsura::s terdahulu

-

I

0 295)

33 (n) 26 5A5 l+10F' 240 (1)
26778
635
10F

'FolaEc T,iahiliti Seunasa 'furan ahli terdaJrulu

ztu
10n 75

Kadar bayaranteralcu Akftbar dan majalah terak"ru
h.4odai

ke{a

10F 26XA,3 (1)
93 83n

(X

)

lDnr"u[€[

FeuniXi]e

Dana ter'fl<umpul awal

ebihan Dana terku;rapul akhir
tr

(fl

77 E4&

i3 8E3
9T 737

10F'

fl-)

tsa.ganar,l rmasuk

2

nn ot x 7J OJI

I}a

(1)

p2
Nl-ota: 1 ntarleala

markahl

untuk bufiran nrrodal kerja jika betul

3756/2(PF) MpS&d CAWANGAI{ I{EGERI SEMtsXC.AN

SUC,IT'

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/

SUI-XT

37s612(PP}

4(a)

adual

laII
Potongan-Potongan

Nama Pekerja

Gaji Pokok

EIaun

Komisen

Gaji Kasar
Potongan
Culcai

Jumlah
PERKESO

Gaji
EercEh

Lebih

N,Iasa

KWSP (s) RM
38s (
484 (

Potongan

Berjadual
(a)

RM
Chandran
Johan

(b) RM 200
150 100

(c) RM

d)

(e)

rf)
RM l5

(h)
Rh4 485 ( s94 (

RM
3 700 (

RM

fi) RIlf
3 3

2 6A0
3 200

900 ( %\

y,\

B5

%\ %\ %\

V\
%\

21s f3)
956 (3)

r20a(%\ 0(tA)
2 100

4ssO(%\

ll0
t0
195

Anis
Jumlah

I 900
7 700

2000(%\
l0 250

209 (

219 ( %\

178r €)
*8 952

450

25

I

078

| 298

Nota: Jika jawapan salah rujuk jalan kerja untuk beri markah maksimum 2 markah pada angka yang tepat

d: a*b*c g: (a + c) x ITYo h= e+f+g i= d-h

Panduan Pengiraan:

4(b) Caruman KWSP (bahagian majikan)

chandran

_:'!i:r;

{ RM420

tilo;I'ir+
(i)

komisen)

rohan :: t*fr;y'ooo
,,,

Anis :
=

RM22B

12% x

RMl

900

(l)

3756/2(PP) MFSII{ CA}4'ANGAN NEGERI SEMETLAN

SUf-IT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/

IU
SUN,NT 3756/2@XD)

A/^\

Akaun Gaii
2A11
1n1 30
1

Apr

Eairk Cukai Fendapatan Ca.rurran FERKESO (90+2s) CarulmanKWSP

"'E 952
195 115

1+10F (1)
(1 (1

Apr

30

{.Jntung

Rugi

11 516

0F) oF)
11 516

(i07E+n

2 2s4
11 s16

n76'r')

{' Jumlah eanrman K\i/SP(bahagian

majiican}:

42A

+

528

+ 228

:

tr

l7d

.,Alcaun Eank

2ATI

Apr

30

Cukai Fendapatan
Caruman

8 952 19s

1i5 2254

PERKESO
Carurnan KWSP

[ 5 markah ]
ItIo'ta:
n " h,4esti ada berrgu 1+kaun Ga.ji dan ,Al+ar-rn ts untuk dapat rmarkalt 2" c niail I{\It/sF dan FERKE,SCI n-resti ada bahagian majikan un'ruk 3. Eank - rujtil< jaeiual .jun'llah ia.jur Ga.]i Bersih u, dapat 1 OF

dapa-t

I oF'

4 (d)

Bilangan

j

trreker.ja beker.j a

Bilangan ha:ri

Kuaaretiti Xieluaran i/ang dihasiikan

/ .Iurnlatrr unit

kelu-ar-an

(1) (1) (1)
I rnax 2 markah ]

4(e)

Kaedal'l Tunai Kaedala Cek Kaedah Ba5rspal .Automatik

(%) (%) (%)
I rnax 1 markah ]

SU},NT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/

1t
SUN,trT

37s6/2€Fi

5(a)

Pemiagaan Bakti ata Belaniawan Tunai

Butrn

Tisa Bulan Berakhir 31 h4ei 201 Mac -April

I

I

Mei
R.M

RM
Baki b/b /awal Fenerimaan Modal
Jualan tunai Penghutang Jurnlah Penerimaan

R.n4

36

660

10F

28120

10F

40
1

000 (ll2) 560 (1)

l 890 (l)
3

640

(1)

2220 (l) 4 4r0 fl)
6 630

41 560

5 530

Ferntrayaran
Pemiutang
B eli an komputer/Alatan Fej abat

2 6AA

(1)

150

(l)
(1) (1)
11)

2 s00
9 000 700 1 000

Belian mesin sulam Kadar bayaran Upah pekerja
Sewa kedai Jumlah Pembayaran

770
1000

(1)

700 4 900

700
14 070 (8 s40) (r/2) 28 T2O

l 000 700
5 697 29 453

s4;

Lebihan/Kurangan Baki Vb / akhir

36 660 (t/2) 36 660

e33 (r/2)

*tidak terima lebihan/kurangan jika ada butiran susut nilai.

[6

markah]

3756/2(PP)MPSM CAWANGAN

I{EcERr SEMEIL.AN

SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/

T2

SUX,NT
r:/f^\ .)\ UJ'

37s6/2(FF)

Fennriagaan Bak"ti
LDela

W' n TuLnai

dami

Variam
Seheman

Eunam Berral'"n irr 31 l\4ei 20

tsutlr

IEenarrrjawam
IR"R,{l

Varfiarn
R1\4

Catatam

Rlvf

Batci bib

I awal
40 000 5 670

Feruenimaan
i\,4odal
Juala.n tunai

40 000
9 000

0 ? ??r\
1 950 1 3E0

Fengl'lutane

Jumlah Fenrerinnaan

fi

E 0s0

6 100
55 100

724

+

TftE

Femhayanam Ea5rs1211 pemiutang

5 7s0

Eelian lconeputer Belian mesin sulam
Ka"dan bayapml

2 50A
9 000

2 3r7
3 000

5 400 2 500 9 000 I 990

350 0
0

+

Upah pekerja Sewa hedai BeliainL tunai .trumtrah Fembayaran

2 i00
a

3 100 2 100

I
A e/-a

850

i
I

327 100 0
E50

+

25 94A 29 r5A 29 L6A

273
107
I

10F 10F 10F

Lebi

uf,angarn

29 0s3 29 As3

Eaki Wb / akhir

r07

1-

NTc"!-a

:

Vasian (+-) dan (-) ri'rcsti sepefti sltema dengan atrgka sencliri untuk dapat trOF

[4 m

ah]

3

7s6l?@FFfl

F Sn6

CAWF-NG.AN

I{EGERI SEA4Bn].Alq

SUE,ST'

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/

SULIT
5 (a)

13

3756/?(PP)

(i)
Balci Jualan

A.kaun Kawalan Fenshufa

2AlI

3t251

5 355

Mac 10F

31 Bank
Pulangan Jualan Baki h/b

29 300 6 806

s00 (l)

Apr

I

Baki b/b

36 606 6 806

36 606

(i)
2011 Mac 31 Bank Pulangan Belian

Akaun Kawalan Pern
15

100 (l) 600 (1)

3 100
16

M0

10F

Baki h/b

3 840 19 540

Apr

1

Baki b/b

Nota:

l.

I

OF dengan syarat tiada butiran asing dan ada baki awal

[ 5 markah ]

3756/2("P)MFSM CATtrANGAN NEGERI SEMBILAN

STILIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/

x4 SILJLIT

37s6/2@F)

6(h)

Femvafa

Kedai Eunrga,Iemr.iry n hagi tahun henahlnin

31, 1\0aa 20111
R_h4

Jualan Belian

{31 25n + Xt 77A}

Rl\,4

43 421
500

(.") Fularagan Jualan T'oflak: E(os,Iuanam Stok awal

42

s21

(1 +1OF)

(-) Fulangan Eelian Kos barang uk dijual

tX644A +6600 -ZA4A)

21

000
600

I
(1+1OF)

53A

20 400

(-) Stok Ak-l'rir Itos Jualan Untung kasar
(+) F{asii: Komisen

29 93A
3 750

21

1,70

ioF
10F

2i

351

420

21 771

(.) Eetra:rja
trnsurans

:

Gaji

1 500

(3 ssO - 400 - 600) Susutnilai }cenderaan (S5 000

2 554

I

Llntung bersih

-

5i 000)

4 000

(i)

Ll-h.

E 050 T3 721

10F

Nota:
Jawapan rnesti mutra dengan juatran

[9 markatrj

37s6/2@Flntr

CAWAIdGANIEEGERX SEMEELAIq

S{JL]IT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/ http://banksoalanspm.blogspot.com/

SUI.NT 6(s)

l5
3756/2("P)

X(edai Eunga Jenny

Kunci Kira-kina
,4set Eukan SeEnasa

31 Mae 20tr1

RM
Kenderaan

R.M
51 000

(l)

Aset Sernasa Srok akhir
Penghutang

B 760

Bank Gaji terdahulu

r}t 37 267
21
600

6 806

IOF

T'olak : Liabiliti Sernasa Pemiutang Modal kerja

3 840
33 427 84 427 73 046
13

10F

Elkuiti Pemilik
Modal Awal ieeOt+55000+5355+9530-3100-400) + Untung Bersih +Modal Tambahan

10F

72t

86767 2 800 89 567

(l)

-Ambilan(3100+2040)

5140

10F

84 427
Nota: Aset semasa l OF dengan syarat mesti ada minimum 2 butiran betul dan tiada butiran asing

[6 markah]

3756/2(PF)MPSM CAWANGAN NEGERI SEMBILAI,I

SIJITT

BankSoalanSPM.blogspot