You are on page 1of 14

As you mokè dèclslons íor your íuturè corèèr mèdlclnè, hos bècomè

onè oí your cholcès. |t hos bèèn o drèom oí yours to bècomè o mèdlcol
proctltlonèr spèclncolly o physlclon. Howèvèr, thè rood to mèdlcol school moy
bè o tough onè wlthout propèr guldoncè ond lníormotlon. Wlth thls ln mlnd,
wè dècldèd to crèotè thls prlmèr to shèd somè llght on thè rood to mèdlcol
school. Wè hovè tokèn occount dètolls thot moy bè oí usè to you bèglnnlng
wlth propèrly prèporlng íor NM wlth propèrly prèporlng íor NMA1 through ènrolllng ln rèvlèw cèntèrs. Wè
hovè olso lookèd lnto thè èntlrè procèss oí opplylng íor NMA1 ltsèlí ond thè
dètolls nècèssory íor you to rèmèmbèr. lostly, wè hovè modè lt o polnt to
dlscuss íour oí thè most prèstlglous mèdlcol schools ln thè country. Wè lntènd
to glvè you objèctlvè lníormotlon your dèclslon moklng procèss by provldlng
nècèssory íocts os wèll os somè gènèrol commènts on thè pros ond cons oí
èoch school. |n oddltlon, wè olso lncludèd thè oppllcotlon procèdurè íor èoch
school to hèlp you ln your journèy towords your mèdlcol íutur school to hèlp you ln your journèy towords your mèdlcol íuturè. Wè hopè thot
thls prlmèr moy bè os hèlpíul to you os lt hos bèèn to us! 1honk you ond wè
wlsh you thè bèst wlth whotèvèr llès ohèod íor your corèèr!
1oblè oí Contènts
|ntroductlon
Rood to Mèd 5chool
Rèvlèwlng íor thè NMA1
Why tokè Rèvlèw Clossès?
1op Rèvlèw Cèntèrs
Règlstèrlng íor thè NMA1
Whot ls thè NMA1?
NMA1 5chèdurè
Règlstrotlon Procèdurès
Chooslng o Mèdlcol 5chool
A5MPH
ÜP CM
Ü51 |M5
ÜLRM
Comporlng Mèdlcol 5choolsJ
2-3
4
5
6-7
8
99
Ju
JJ
J2-J3
J4-J5
J6-J8
J9-2J
22-23 22-23
24-25
J
1SFQBSF
GPSUIF
/."5
5BLF
UIF
/."5
$IPPTF
BTDIPPM
BOE
"11-:
5
)
&

3
0
"
%

5
0

.
&
%
*
$
"
-

4
$
)
0
0
-

BRA|N5
RLV|LW
CLN1LR
l5C
1Ü1OR|Al
ANL
RLV|LW
M5A
3rd |loor, Orcèl Bulldlng
Ouèzon Avènuè
(nèor LL5A - ocross Hl-1op}
Ouèzon Clty
299 Kotlpunon Rood,
loyolo Hèlghts,
Ouèzon Clty
3J5 Kotlpunon Rood,
loyolo Hèlghts,
Ouèzon Clty
Wèbsltè. http.//www.
brolns.com.ph/
nmot_rèvlèw.html

1èlèphonè No.
926-8J27
Wèbsltè. http.//www.
lsctutorlols.com/
nmot.html

1èlèphonè Nos.
929-9283 or 92u-7644
Wèbsltè.
www.mso.èdu.ph

1èlèphonè Nos.
925-7544, 929-9J45,
or 929-9J59
PJu,5uu
Juu hours
P8,95u
J32 hours
- 1ought by topnotch spèclollst íoculty írom ÜP-Llllmon
- lècturès wlth drllls on oll thè subjèct orèos covèrèd ln thè NMA1
- |ull lècturès on tèrmlnol Blology ond hlghèr prèmèd Chèmlstry
coursès ond on thè othèr subjèct orèos
- 2 slmulotèd NMA1s
- OulckVlèw lècturès on Blology ond Chèmlstry íoundotlon subjècts
- - |RLL sèmlnor on hondllng mèdlcol school èntroncè lntèrvlèw
- 1ought by topnotch íoculty írom ÜP, Ll5Ü, A1LNLO
- |ntènslvè rèvlèw oí vèrbol onolysls, rèodlng comprèhènslon,
lnductlvè rèosonlng, quontltotlvè oblllty, pèrcèptuol oculty,
blology, chèmlstry, soclol sclèncès, physlcs
- 5lmulotèd èxoms
- 1èst-toklng strotèglès
- - Mèdlcol school lntèrvlèw sèmlnor
- Pèríèctly comprèhènslvè rèvlèw oí thè NMA1 covèrogè
- 2 slmulotèd tèsts, onè ot thè stort ond onè ot thè ènd oí thè
rèvlèw
- All hondouts wlll bè provldèd
6 7
P7,8uu
Juu hours
PJJ,875
76 hours
RLV|LW
CLN1LR
lOCA1|ON
CON1AC1
LL1A|l5
PROGRAM |LL5 KLY |LA1ÜRL5


Aítèr toklng thè NMA1, lt's tlmè íor you to sènd ln your oppllcotlons to
thè dlʹèrènt mèdlcols. Chooslng whlch schools to opply íor con bè qultè o
tèdlous procèss. 1hèrè orè so mony thlngs to consldèr. You hovè to thlnk
obout thè locotlon oí thè school, lts currlculum, thè tultlon, ond so on. At thè
somè tlmè, lt's bèttèr to lncrèosè your choncès oí gèttlng ln by opplylng to
morè thon onè school.
1hè nèxt íèw pogès contoln voluoblè lníormotlon obout íour oí thè
top mèdlcol schools ln thè Phlllpplnès nomèly, thè Atènèo 5chool oí
Mèdlclnè ond Publlc Hèolth, Ünlvèrslty oí thè Phlllpplnès - Monllo Collègè
oí Mèdlclnè,Ünlvèrslty oí 5onto 1omos |oculty oí Mèdlclnè ond 5urgèry, ond
thè Ünlvèrslty oí thè Lost Romon Mogsoysoy Mèmorlol Mèdlcol Cèntèr.
1hèrè ls olso o llst oí pros ond cons íor èoch school. 1hèsè llsts wèrè
modè by osplrlng physlclons whèn thèy wèrè dècldlng on whlch mèdlcol
school to èntè school to èntèr.
J2 J3
)08%0:06
$)004&8)*$)4$)00-
50"11:'034$3&&/*/(
$3*5&3*"
3&26*3&.&/54
1hè íollowlng crltèrlo orè usèd ln
thè ovèroll èvoluotlon ond sèlèctlon
oí oppllconts íor odmlsslon lnto
thè |M5.
- 5cholostlc stondlng
- NMA1
- Lntroncè èxomlnotlon/s
- loyolty
- Lxtrocurrlculor octlvltlès
[rèllglous, lèodèrshlp, clvlc,
voluntèèr workj,
- Proíèsslonol llcènsurè
cèrtlncotès, othèr groduotè/
post-groduotè dlplomos
Notlonol 5totlstlcs Oʺcè
[N5Oj cèrtlnèd truè copy oí blrth
cèrtlncotè. Photocopy ls occèptoblè
provldèd truè copy ls shown íor
vèrlncotlon.
Cèrtlncotè oí noturollzotlon íor
noturollzèd |lllplnos noturollzèd |lllplnos
1wo [2j slgnèd most rècènt
2 x 2 colorèd photogrophs.

P2,uuu.uu Procèsslng íèè
645'.4"11-*$"5*0/130$&%63&4
2u 2J

A1LNLO 5CHOOl
O| MLL|C|NL ANL
PÜBl|C HLAl1H
ÜPɤMAN|lA
COllLGL
O| MLL|C|NL
Ü51 |ACÜl1Y
O| MLL|C|NL
ANL 5ÜRGLRY
ÜL RAMON
MAG5AY5AY MLMOR|Al
MLL|CAl CLN1LR
- Nèw bulldlng ond íocllltlès
- locotèd rèlotlvèly nèor thè
moln ALMÜ compus
- 5tudènt-tèochèr rotlo oí J5u
studènts pèr botch
- |oculty groduotèd írom ÜP
ond Ü51
- Currlculum ls modulor
- Rèlotlvèly nèw school
- Only J botch hos groduotèd
ond tokèn thè boord èxom
- Not ènough íèèdbock
- llmltèd olumnl support oítèr
groduotlon
- Groduotès top boord èxoms
- Lxpèrlèncèd íoculty
mèmbèrs
- Known lntèrnotlonolly íor lts
progrom oí study
- Alumnl support ln most
hospltols oítèr groduotlon
- Groduotès top boord èxoms
- Lxpèrlèncèd íoculty
mèmbèrs
- Known lntèrnotlonolly íor lts
progrom oí study
- Alumnl support ln most
hospltols oítèr groduotlon
- 5tudènts must slgn o 3 yèor
controct ln PGH oítèr
groduotlng
- Rèlotlvèly old bulldlng ond
èqulpmènt
- locotèd ln Monllo, rèlotlvèly
íor írom moln ALMÜ
compus
- 5tudènt populotlon oí 5uu
studènts pèr botch
- Rèlotlvèly old bulldlng ond
èqulpmènt
- locotèd ln Monllo, rèlotlvèly
íor írom moln ALMÜ compus
- - Arèo èxpèrlèncès uoodlng
durlng thè rolny sèoson
- Choncè to gèt lnto PGH íor
lntèrnshlp
- Oʹèrs mony scholorshlp
progroms
- Hovè somè oʺllotès obrood
- lorgè studènt populotlon
- Rèlotlvèly old bulldlng ond
èqulpmènt
- locotèd ln Monllo, rèlotlvèly
íor írom moln ALMÜ compus
- Arèo èxpèrlèncès uoodlng
durlng thè rolny sèoson
Loctor oí Mèdlclnè [M.L.j
Mostèr oí Buslnèss
Admlnlstrotlon [M.B.A.j
Loctor oí Mèdlclnè [M.L.j
Loctor oí Mèdlclnè [M.L.j
Loctor oí Mèdlclnè [M.L.j
MLL|CAl
5CHOOl
PAR1NLR 1RA|N|NG
HO5P|1Al
NMA1 GRALL
RLOÜ|RLMLN1
LLGRLL
2uJ2 MLL|CAl
BOARL RANK
51ÜLLN1 RLV|LW5'
'Rèvlèws orè írom studènts who orè olso consldèrlng
thèlr optlons íor mèd school. 1hèy orè subjèctlvè ond
moy or moy not bè oppllcoblè to cèrtoln studènts.
24 25
PRO5 CON5
1hè Mèdlcol Clty
Romon Mogsoysoy
Mèmorlol Mèdlcol
Cèntèr
Pèrcèntllè Ronk
oí 9u or hlghèr
Pèrcèntllè Ronk
oí 9u or hlghèr
Pèrcèntllè Ronk
oí 7u or hlghèr
#3 - 98.39°
posslng rotè
[6J out oí 62j
#J - 99.35°
posslng rotè
[J53 out oí J54j
#2 - 98.7J°
posslng rotè
[382 out oí 387j
#6 - 96.67°
posslng rotè
[J45 out oí J5uj
Pèrcèntllè Ronk
oí 8u or hlghèr
Phlllpplnè Gènèrol
Hospltol
Ünlvèrslty oí
5to. 1omos Hospltol