You are on page 1of 9

1

PC MẶT CẮT 1-1

2

PC MẶT CẮT 2-2

3

PC MẶT CẮT 3-3

5
4

TT - REV No

PC MẶT CẮT 5-5

PC MẶT CẮT 4-4

NGÀY - DATE

NỘI DUNG - DESCRIPTION

CHỦ ðẦU TƯ - CLIENT

ðƠN VỊ THIẾT KẾ - DESIGN COMPANY
GIÁM ðỐC - DIRECTOR

Bµ NHI

CHỦ TRÌ - PRIMARY

THIẾT KẾ - DESIGNER

HỒ SƠ THIẾT KẾ CẢI TẠO BẢN VẼ THI CÔNG
TÊN BẢN VẼ - DRAWNING TITLE:
PHỐI CẢNH CÁC MẶT CẮT

DỰ ÁN - PROJECT // HẠNG MỤC - ARTICLE
c¶i t¹o nhµ ë gia ®×nh
KHU NHµ ë LIÒN KÕ TT7 - Y£N PHóC - PHóC LA - Hµ §¤NG

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ADD: TỨ LIÊN - TÂY HỒ -HÀ NỘI

TEL: 04. 66563318

email: info@dnpvietnam.com

FAX: 04. 36291008

TỈ LỆ - SCALE
KS. ðINH VĂN HIỆP

THS.KTS. TRẦN NGỌC ANH

KTS. BÙI ANH VIỆT

KHỔ IN - SIZE

SỐ BẢN VẼ - DWG No

a3

KT-09*

3

4

220

3300
1080

1000

1000

220

750

110
220

3

4

220

1000

110

1000

270 270 270 270
3300

3

1000

1
KT-29

1

270 270 270 270 270
1350
1000
1000
220
110

1000

270 270 270 270
3300

1000

1
KT-29

220

A

110

4

CHI TIẾT THANG TẦNG 3

3

1 : 50
3

4

110

3300
1080

1000

1000

220

1350

270 270 270 270 270
1350

KT-33

270 270 270 270 270

DN
270 270 270 270 270
1350

DN

2350
270 270 270 270 270

UP

1000

1000

3

4

4

220

DN

2350
270 270 270 270 270

110

1 : 50

3300
1080

220

1000

A

1000

220
220

A

CHI TIẾT THANG TẦNG 1

3

3

270 270 270 270 270
1350
110
220

185

1000

140

1000
1000

540
1350
540
220
1000
220 110
975

UP

270 270 270 270 270

UP

A

3300
1080

1000

270 270 270 270
3300

3

1
KT-29

2
TT - REV No

NGÀY - DATE

1000

1000

1000
1000

110

110
220

A

1000

1000
1000
110
220
110

A

220

1000

A

220
220

4

110

110

270 270 270 270
3300

3

4

CHI TIẾT THANG TẦNG 2

4

1 : 50

NỘI DUNG - DESCRIPTION

1000

CHỦ ðẦU TƯ - CLIENT

1
KT-29

Bµ NHI

110

4

CHI TIẾT THANG TẦNG TUM
1 : 50

ðƠN VỊ THIẾT KẾ - DESIGN COMPANY
GIÁM ðỐC - DIRECTOR

1000

A

CHỦ TRÌ - PRIMARY

THIẾT KẾ - DESIGNER

HỒ SƠ THIẾT KẾ CẢI TẠO BẢN VẼ THI CÔNG
TÊN BẢN VẼ - DRAWNING TITLE:
MẶT BẰNG CHI TIẾT THANG

DỰ ÁN - PROJECT // HẠNG MỤC - ARTICLE
c¶i t¹o nhµ ë gia ®×nh
KHU NHµ ë LIÒN KÕ TT7 - Y£N PHóC - PHóC LA - Hµ §¤NG

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ADD: TỨ LIÊN - TÂY HỒ -HÀ NỘI
email: info@dnpvietnam.com

TỈ LỆ - SCALE

TEL: 04. 66563318
FAX: 04. 36291008

KS. ðINH VĂN HIỆP

THS.KTS. TRẦN NGỌC ANH

KTS. BÙI ANH VIỆT

1 : 50

KHỔ IN - SIZE

SỐ BẢN VẼ - DWG No

a3

KT-28

811

thÐp b¶n 30x5
thÐp trßn d 10 ®Æc

10

KT-29

950

2

10

TẦNG 4

10

TẦNG 4

3300
173.7X19 BẬC = 3300

+9.860

3300
3300
173.7X19 BẬC = 3300

+9.860

tay vin gç trßn d = 60

10

1 : 50

PHỐI CẢNH CẦU THANG
13
3

4

14
0

Section 1

14
0

1

14
0

A

25

+6.560

TẦNG 3

TẦNG 3

thÐp ®Æc 25x25
b¶n m· 100x50 dµy 6MM

1070

+6.560

3300
173.7X19 BẬC = 3300

3300
3300
173.7X19 BẬC = 3300

në bª t«ng m10

2

CHI TIẾT TAY VỊN THANG
1 : 20

3
KT-29

+3.260

+3.260
20

TẦNG 2

TẦNG 2

B

20

+0.000
220

1000

270 270 270 270 270

20

+ THANG T2-3 Cã 19 BËC : B=270MM , H=173.7MM

H

+ THANG T1-2 Cã 19 BËC : B=270MM , H=171.6MM
+ THANG T3-TUM Cã 19 BËC : B=270MM , H=173.7MM
- TOµN Bé MÆT BËC Vµ Cæ BËC
§ÒU èP §¸ GRANITE
- lan can cÇu thang mua s½n ( kts kÕt hîp
víi ý kiÕn chñ nhµ ®Ó chän , chi tiÕt ®−îc
nhµ s¶n xuÊt cung cÊp )

+0.000

TẦNG 1

H

- H Lµ CHIÒU CAO CñA BËC
B Lµ CHIÒU RéNG BËC

3260
171.6X19 BẬC = 3260

3260
3260
171.6X19 BẬC = 3260

H

20

GHI CHó :

st
zt

B

TẦNG 1

3
TT - REV No

NGÀY - DATE

NỘI DUNG - DESCRIPTION

CHỦ ðẦU TƯ - CLIENT

CHI TIẾT BẬC THANG
1 : 20

ðƠN VỊ THIẾT KẾ - DESIGN COMPANY
GIÁM ðỐC - DIRECTOR

Bµ NHI

CHỦ TRÌ - PRIMARY

B

THIẾT KẾ - DESIGNER

HỒ SƠ THIẾT KẾ CẢI TẠO BẢN VẼ THI CÔNG
TÊN BẢN VẼ - DRAWNING TITLE:
MẶT CẮT, CHI TIẾT CẦU THANG

DỰ ÁN - PROJECT // HẠNG MỤC - ARTICLE
c¶i t¹o nhµ ë gia ®×nh
KHU NHµ ë LIÒN KÕ TT7 - Y£N PHóC - PHóC LA - Hµ §¤NG

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ADD: TỨ LIÊN - TÂY HỒ -HÀ NỘI
email: info@dnpvietnam.com

TỈ LỆ - SCALE

TEL: 04. 66563318
FAX: 04. 36291008

KS. ðINH VĂN HIỆP

THS.KTS. TRẦN NGỌC ANH

KTS. BÙI ANH VIỆT

As indicated

KHỔ IN - SIZE

SỐ BẢN VẼ - DWG No

a3

KT-29

5
KT-31

4
220

110

140

220

110

110

1500

1500

990

110

750

110 110

750

110 110

140

4

1

KT-31

2430

2430

2
4

SW1

110

890

A

0110 110 180 110

A

110 110

110 110

A

0110 110 180 110

0.2%

420

445
420

445

220

1440

220

3

110 110 110 60

110

890

110 110 110 60

4

1

TT - REV No

4

MẶT BẰNG CHI TIẾT WC1

NGÀY - DATE

2

1 : 20

NỘI DUNG - DESCRIPTION

A

MẶT BẰNG LÁT NỀN WC1

3

1 : 20

CHỦ ðẦU TƯ - CLIENT

PHỐI CẢNH WC1

ðƠN VỊ THIẾT KẾ - DESIGN COMPANY
GIÁM ðỐC - DIRECTOR

Bµ NHI

CHỦ TRÌ - PRIMARY

THIẾT KẾ - DESIGNER

HỒ SƠ THIẾT KẾ CẢI TẠO BẢN VẼ THI CÔNG
TÊN BẢN VẼ - DRAWNING TITLE:
MB CHI TIẾT WC1

DỰ ÁN - PROJECT // HẠNG MỤC - ARTICLE
c¶i t¹o nhµ ë gia ®×nh
KHU NHµ ë LIÒN KÕ TT7 - Y£N PHóC - PHóC LA - Hµ §¤NG

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ADD: TỨ LIÊN - TÂY HỒ -HÀ NỘI
email: info@dnpvietnam.com

TỈ LỆ - SCALE

TEL: 04. 66563318
FAX: 04. 36291008

KS. ðINH VĂN HIỆP

THS.KTS. TRẦN NGỌC ANH

KTS. BÙI ANH VIỆT

1 : 20

KHỔ IN - SIZE

SỐ BẢN VẼ - DWG No

a3

KT-30

4

570

570

b¶ng ghi chó c¸c ký hiÖu

1800

1800

1800

2370

1000

t1

5

800

2430

l¸t g¹ch 250X250 mµu tèi ghi , ms :.......

sw3

èp §¸ KIM SA , ms :.......

TẦNG 1

TẦNG 1

t2

èp g¹ch 400x250 mµu s¸ng , ms :.......

èp g¹ch 400x250 mµu tèi ghi , ms :.......

+0.000
30

+0.000
30

+0.000
30

30
220

sw2

t1

SW1

TẦNG 1

l¸t g¹ch 250X250 mµu s¸ng , ms :.......

SW1

KT-31

+0.000

sw1

t3

TẦNG 1
140

110

750
1220

A

110 220

èp ®¸ granite kimsa dµy 20, ms :.......

®Ìn èp trÇn 01, ms :.......

1

HƯỚNG 1 - a

2

1 : 35

HƯỚNG 1 - b
®Ìn èp trÇn 02, ms :.......

1 : 35

Q
Tw1

qu¹t hót mïi, ms :.......

trÇn th¹ch cao chÞu n−íc, ms :.......

®Ìn huúnh quang, ms :.......

4

t1

KT-31
990

1800

1800

5

1800

2370

t1

SW1

1440

140

2430
2760

4
TT - REV No

TẦNG 1

30

30
110

NGÀY - DATE

HƯỚNG 1 - d

220

+0.000
30

+0.000

TẦNG 1
220

TẦNG 1

445

445

110

1220

5
A

3

1 : 35
NỘI DUNG - DESCRIPTION

30

+0.000
+0.000

10
40 30

SW1

TẦNG 1

GẠCH CERAMIC 400X400
VỮA XI MĂNG
ðÁ KIM SA DÀY 20
GẠCH NHÁM CERAMIC 250X250

CHỦ ðẦU TƯ - CLIENT

HƯỚNG 1 - c

CHI TIẾT BẬU CỬA
1 : 10

1 : 35
ðƠN VỊ THIẾT KẾ - DESIGN COMPANY
GIÁM ðỐC - DIRECTOR

Bµ NHI

CHỦ TRÌ - PRIMARY

THIẾT KẾ - DESIGNER

HỒ SƠ THIẾT KẾ CẢI TẠO BẢN VẼ THI CÔNG
TÊN BẢN VẼ - DRAWNING TITLE:
HƯỚNG NHÌN WC1, GHI CHÚ, CHI TIẾT

DỰ ÁN - PROJECT // HẠNG MỤC - ARTICLE
c¶i t¹o nhµ ë gia ®×nh
KHU NHµ ë LIÒN KÕ TT7 - Y£N PHóC - PHóC LA - Hµ §¤NG

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ADD: TỨ LIÊN - TÂY HỒ -HÀ NỘI
email: info@dnpvietnam.com

TỈ LỆ - SCALE

TEL: 04. 66563318
FAX: 04. 36291008

KS. ðINH VĂN HIỆP

THS.KTS. TRẦN NGỌC ANH

KTS. BÙI ANH VIỆT

As indicated

KHỔ IN - SIZE

SỐ BẢN VẼ - DWG No

a3

KT-31

BỘ CHẬU RỬA

2

3

110

1990

110

1130

750

5

2

220

110

110 220

110

3

KT-31
1990
1130

2

220
750

3

110

1990

220

110 220

110 200

895

1230

110

110105

110

105

110
1230

110

110

105

110
1230

110

ðÈN HUỲNH QUANG

895

220

520

520

0.2%

TW1

110

930

220

950

110

2320

930

220

150 110
220

220
110

110110

150

260

110

915
950

110110

220
110

220

150

110

915

BỒN CẦU

110110

220

A

2280

220

0.2%
CABIN TẮM

2540

2280

395

4

370

ðÈN ỐP TRẦN 01

1050

580

1

SW2

2540

KT-33

395

2540

2

2280

3

110

950

110

930

A

220

2320

2

3

2

3

2

3

GA THU NƯỚC

1

TT - REV No

NGÀY - DATE

MẶT BẰNG CHI TIẾT WC2, 3

2

1 : 25

NỘI DUNG - DESCRIPTION

MẶT BẰNG LÁT SÀN WC2, 3

3

1 : 25

CHỦ ðẦU TƯ - CLIENT

MẶT BẰNG TRẦN WC2,3
1 : 25

ðƠN VỊ THIẾT KẾ - DESIGN COMPANY
GIÁM ðỐC - DIRECTOR

Bµ NHI

CHỦ TRÌ - PRIMARY

THIẾT KẾ - DESIGNER

HỒ SƠ THIẾT KẾ CẢI TẠO BẢN VẼ THI CÔNG
TÊN BẢN VẼ - DRAWNING TITLE:
MB CHI TIẾT WC 2, 3

DỰ ÁN - PROJECT // HẠNG MỤC - ARTICLE
c¶i t¹o nhµ ë gia ®×nh
KHU NHµ ë LIÒN KÕ TT7 - Y£N PHóC - PHóC LA - Hµ §¤NG

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ADD: TỨ LIÊN - TÂY HỒ -HÀ NỘI
email: info@dnpvietnam.com

TỈ LỆ - SCALE

TEL: 04. 66563318
FAX: 04. 36291008

KS. ðINH VĂN HIỆP

THS.KTS. TRẦN NGỌC ANH

KTS. BÙI ANH VIỆT

1 : 25

KHỔ IN - SIZE

SỐ BẢN VẼ - DWG No

a3

KT-32

A

TW1

t2

900

SW2

310

1860

2400

2370

2400
2370

t2

740

510

450

A

TW1

SW2

+3.260

+3.260

+3.260

TẦNG 2

TẦNG 2

TẦNG 2

30

30

+3.260

TẦNG 2
110

150
110
220

2280
2870

1

220
220

1310

HƯỚNG 2 - a

2

1 : 35

TW1

HƯỚNG 2 - b
1 : 35

3

3

110
110

2

TW1

450

400

450

400

2

1230
2540

t2

900
2400
2370

310
SW2

400

SW2

+3.260

+3.260

TẦNG 2

TẦNG 2

TẦNG 2
110

1130

750

+3.260
30

30

30

+3.260

TẦNG 2
220

110220

1990
2320

2320

3
TT - REV No

NGÀY - DATE

HƯỚNG 2 - c

4

1 : 35
NỘI DUNG - DESCRIPTION

740

710

400

310

400

2400

2370
2400

400

900

t2

CHỦ ðẦU TƯ - CLIENT

110

5

PHỐI CẢNH WC2,3

HƯỚNG 2 - d
1 : 35
ðƠN VỊ THIẾT KẾ - DESIGN COMPANY
GIÁM ðỐC - DIRECTOR

Bµ NHI

CHỦ TRÌ - PRIMARY

THIẾT KẾ - DESIGNER

HỒ SƠ THIẾT KẾ CẢI TẠO BẢN VẼ THI CÔNG
TÊN BẢN VẼ - DRAWNING TITLE:
HƯỚNG NHÌN WC 2,3

DỰ ÁN - PROJECT // HẠNG MỤC - ARTICLE
c¶i t¹o nhµ ë gia ®×nh
KHU NHµ ë LIÒN KÕ TT7 - Y£N PHóC - PHóC LA - Hµ §¤NG

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ADD: TỨ LIÊN - TÂY HỒ -HÀ NỘI
email: info@dnpvietnam.com

TỈ LỆ - SCALE

TEL: 04. 66563318
FAX: 04. 36291008

KS. ðINH VĂN HIỆP

THS.KTS. TRẦN NGỌC ANH

KTS. BÙI ANH VIỆT

1 : 35

KHỔ IN - SIZE

SỐ BẢN VẼ - DWG No

a3

KT-33

340

55
165

+15.460
ðÁ GRANITE

MÁI KT

220

220

GẠCH KÍNH

A

+15.460

MÁI KT

1420

110

1 : 50

NỘI DUNG - DESCRIPTION

1000

600 400

2094

900

2100
1200
2100

GẠCH KÍNH
ðÁ GRANITE

+3.260
1160

110

BỘ CHẬU RỬA

TẦNG 2

2100

750

A

CHI TIẾT KHO VÀ THANG MÁY TUM

+0.000

+3.260

+0.000

1 : 50

TẦNG 2

CHI TIẾT KẾT CẤU THANG MÁY THAM KHẢO BẢN VẼ KẾT CẤU.
- KHI THI CÔNG THAM KHẢO BẢN VẼ LIÊN QUAN VÀ KÍCH THƯỚC THỰC TẾ

NGÀY - DATE

TẦNG 3

1470

TẦNG 2

TẦNG 1

TT - REV No

+6.560

TẦNG 3

900

1420

+6.560

4

5

BỘ CHẬU RỬA

1470
220
1500
700

180
110
220 60

110

CHI TIẾT KHO VÀ THANG MÁY T2

TẦNG 4

2510

A

TẦNG 3

+3.260

60
110

A

220 110 420 220

700

6
KT-34

+6.560

750 150

55
165

930

340

1500

220
1500
60
220
60
110
1420

800

750 150

220 340

4
KT-34

220
0

340

110
110

800

4

2

ðÁ GRANITE

1 : 50
4

180
110
220 60

GẠCH KÍNH

+9.860
1200

3

4
KT-34

1500

A

220 110 420 220

6
KT-34

CHI TIẾT KHO VÀ THANG MÁY T3

60
220

1 : 50

220 340

TẦNG 4

930

TẦNG 4

4

TẦNG 5

4

CHI TIẾT KHO VÀ THANG MÁY T1

1

+12.860

1470

A
+9.860

4

906

60
220
700
60
110

180
110
220 60

110

SÀN KT

+9.860

750 150

1420

A

TẦNG 5

750

110
220 60

A

220 110 420 220

60
220
180

700

6
KT-34

60
110

A

220 110 420 220

+12.860

+13.860

630

1500

1500

1500

1500

+13.860

SÀN KT

BỘ CHẬU RỬA

900

800

1600

220 340

4
KT-34

1600

340 110
110

110
110

800

4

220
0

4
220 340

4
KT-34

CHỦ ðẦU TƯ - CLIENT

110 820 220

4

1500

220

TẦNG 1

MC4-4

ðƠN VỊ THIẾT KẾ - DESIGN COMPANY

Bµ NHI

CHỦ TRÌ - PRIMARY

720

MC3-3

6

1 : 75

GIÁM ðỐC - DIRECTOR

220

THIẾT KẾ - DESIGNER

1 : 20

HỒ SƠ THIẾT KẾ CẢI TẠO BẢN VẼ THI CÔNG
TÊN BẢN VẼ - DRAWNING TITLE:
CHI TIÊT KHO + THANG MÁY

DỰ ÁN - PROJECT // HẠNG MỤC - ARTICLE
c¶i t¹o nhµ ë gia ®×nh
KHU NHµ ë LIÒN KÕ TT7 - Y£N PHóC - PHóC LA - Hµ §¤NG

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ADD: TỨ LIÊN - TÂY HỒ -HÀ NỘI
email: info@dnpvietnam.com

TỈ LỆ - SCALE

TEL: 04. 66563318
FAX: 04. 36291008

KS. ðINH VĂN HIỆP

THS.KTS. TRẦN NGỌC ANH

KTS. BÙI ANH VIỆT

As indicated

KHỔ IN - SIZE

SỐ BẢN VẼ - DWG No

a3

KT-34

50

50

250

250

LAN CAN THÉP HỘP

4

CHI TIẾT MÁI DỐC
1 : 20
DÁN NGÓI ðỒNG TÂM MÀU ðỎ

20

255

20

255

20

255

20

255

20

255

20 180 20

TẦNG 3

TẦNG 5

TẦNG 5
400

600

TẦNG 3

+12.860

1690

110

220

1700

110

1700

300

+6.560
300

+6.560

+12.860

400

255

600

20

800

LAN CAN THÉP HỘP

A

1

300

1 : 20

1

600

TẦNG 4

TẦNG 4
300

+9.860

1690

110

MB CHI TIẾT BAN CÔNG TUM

2400

110

2

+9.860

110

110 180

220

790

600

390

DÁN NGÓI ðỒNG TÂM MÀU ðỎ

A

110

280

220

1

110

1 : 20

2100

3

300

Mð CHI TIẾT BC T2,3

800
1300

220
220

1

1
TT - REV No

1200
1910

300

600

TẦNG 3

110

A

MB CHI TIẾT BAN CÔNG T3

110
110

1 : 20

NGÀY - DATE

NỘI DUNG - DESCRIPTION

TẦNG 3

165

190

+6.560
135

+6.560

110
110

DÁN NGÓI ðỒNG TÂM MÀU ðỎ

900

680
790

110 180 110 110

790

280

300

220

1

220

LAN CAN THÉP HỘP

CHỦ ðẦU TƯ - CLIENT

280

220

800
1300

ðƠN VỊ THIẾT KẾ - DESIGN COMPANY
GIÁM ðỐC - DIRECTOR

Bµ NHI

CHỦ TRÌ - PRIMARY

THIẾT KẾ - DESIGNER

HỒ SƠ THIẾT KẾ CẢI TẠO BẢN VẼ THI CÔNG
TÊN BẢN VẼ - DRAWNING TITLE:
CHI TIẾT BAN CÔNG, MÁI DỐC

DỰ ÁN - PROJECT // HẠNG MỤC - ARTICLE
c¶i t¹o nhµ ë gia ®×nh
KHU NHµ ë LIÒN KÕ TT7 - Y£N PHóC - PHóC LA - Hµ §¤NG

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
ADD: TỨ LIÊN - TÂY HỒ -HÀ NỘI
email: info@dnpvietnam.com

TỈ LỆ - SCALE

TEL: 04. 66563318
FAX: 04. 36291008

KS. ðINH VĂN HIỆP

THS.KTS. TRẦN NGỌC ANH

KTS. BÙI ANH VIỆT

1 : 20

KHỔ IN - SIZE

SỐ BẢN VẼ - DWG No

a3

KT-35