You are on page 1of 17

TT A-BÌA A-TK GC KT-01 KT-02 KT-03 KT-04 KT-05 KT-06 KT-07 KT-08 KT-09 KT-10 KT-11 KT-12 KT-13 KT-14 KT-15 KT-16 KT-17 KT-18

TH NG KÊ B N V TÊN B N V BÌA TH NG KÊ B N V KI N TRÚC CHI TI T C U T O CHUNG M T B NG XÂY THÔ C T +0.000 M T B NG C T+0.000 M T B NG TR N K THU T M T B NG MÁI PH I C NH CÁC M T B NG M T ð NG TR C 1-8B, 8B-1 M T ð NG TR C A-L, L-A PH I C NH CÔNG TRÌNH M T C T 1-1, 2-2 M T C T 3-3, 4-4 M T C T 5-5, 6-6 M T C T PH I C NH 3D M T B NG B TRÍ ðÈN TƯ NG M T B NG LÁT SÀN C T +0.000 M T B NG TR N KHU SPA CHI TI T C U T O TR N, RUI MÁI CHI TI T THANG MB CHI TI T KHU T M ðI N HÌNH

TT KT-19 KT-20 KT-21 KT-22 KT-23 KT-24 KT-25 KT-26 KT-27 KT-28 KT-29 KT-30 KT-31 KT-32 KT-33 KT-34 KT-35 NT-01 NT-02 NT-03

TH NG KÊ B N V TÊN B N V DI N TƯ NG KHU T M CHI TI T KHU XÔNG HƠI CHI TI T Ô T M ðI N HÌNH CHI TI T JACCUZI CHI TI T S NH HƯ NG NHÌN S NH A,B,C,D HƯ NG NHÌN S NH E, F CHI TI T PHÒNG MASSAGE CHÂN HƯ NG NHÌN PHÒNG MASSAGE CHÂN CHI TI T PHÒNG MASSAGE ðI N HÌNH CHI TI T PC PHÒNG MASSAGE M T B NG B TRÍ C A VÁCH THU H I, TH NG KÊ C A CHI TI T C A D1,D2 CHI TI T D5, D8 CHI TI T C A D3, D6 CHI TI T C A D4, DT, DW, D7, SW1, SW3 CHI TI T T G I ð CHI TI T QU Y RECEPTION CHI TI T GH XÔNG HƠI

TT - REV No

NGÀY - DATE

N I DUNG - DESCRIPTION

CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: TH NG KÊ B N V KI N TRÚC

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
A-TK

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

2

PH I C NH MÁI

1

PH I C NH M T B NG

TT - REV No

NGÀY - DATE

N I DUNG - DESCRIPTION

CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: PH I C NH CÁC M T B NG

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-05

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

2

3D VIEW 2

1

3D VIEW 1

TT - REV No

NGÀY - DATE

N I DUNG - DESCRIPTION

CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: PH I C NH CÔNG TRÌNH

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-08

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

+6.000

+6.000

C T MÁI 2
600 600 600

C T MÁI 2

+5.400
1800 1800

+5.400
1800

C T MÁI 1
+3.600

C T MÁI 1
+3.600

500

900

1200

C TD M
3600 2900 2200 2700 2500 3600

1400

900

C TD M

200

C T SÀN 1 -1.200 C T SÂN

1200 200

+0.000
1200

+0.000

C T SÀN 1 -1.200 C T SÂN

1200

8000

6000 22000

8000

D

C

B

A

1
+6.000

M T C T 1-1
1 : 125
+6.000

C T MÁI 2
600 600

C T MÁI 2

+5.400
1800

+5.400
1800

C T MÁI 1
+3.600

C T MÁI 1
+3.600

500 900

900

C TD M
3600

1400

900

C TD M
2500 2500 3600

350

1200 200

1200

1200

-1.200
8000 6000 22000 8000

700

1200

C T SÀN 1

1200 200

+0.000

3400

2200

+0.000

500

C T SÀN 1
-1.200

C T SÂN
D C

C T SÂN
B A
GHI CHÚ: - KHI THI CÔNG THAM KH O CÁC B N V LIÊN QUAN VÀ KÍCH THƯ C TH C T . - TƯ NG XÂY: G CH ð C 75# V A XI MĂNG 50# - TƯ NG WC : TRÁT V A XI MĂNG 50# DÀY 15, P G CH CERAMIC V A XI MĂNG 75#, MI T TRÁT B NG XI MĂNG TR NG NGUYÊN CH T

GHI CHÚ: -TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THI N VÀ B TRÍ N I TH T, THAM KH O Ý KI N C A KI N TRÚC SƯ.

2

M T C T 2-2
1 : 125

TT - REV No

NGÀY - DATE

N I DUNG - DESCRIPTION

CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

1200

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: M T C T 1-1, 2-2

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
1 : 125

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-09

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

1

PH I C NH M T C T 1-1 4 PH I C NH M T C T 4-4 3 PH I C NH M T C T 3-3

2
TT - REV No

PH I C NH M T C T 2-2 5
NGÀY - DATE N I DUNG - DESCRIPTION CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

PH I C NH M T C T 5-5
H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: M T C T PH I C NH 3D

ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-12

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

1-TR N TH CH CAO XƯƠNG LK PROFILE G NH A 2*-PROFILE G NH A 100X50 @600

100

3-L P G NH A 3MM LK V I XƯƠNG G 10MM B NG VÍT

50 45 20 50 20 50 20 50

8-PROFILE G NH A 20X15 @50
110 600 50

100

+3.000

30 15 15 40

G NH A 50X50
90 L=7

+3.600

C TD M

2

CHI TI T TR N ðI N HÌNH KHU S NH - MASSAGE
1 : 10
1-TR N XƯƠNG THÉP LK PROFILE G NH A G NH A 150X70
50 20

600

30 L=6 50 50

525 20 50

50

150

220

G NH A 50X50 @ 250

C

300

300

3

CHI TI T RUI MÁI
1 : 20

+2.800
2-L P G NH A 3MM LK V I XƯƠNG G 10MM B NG VÍT

220

1

CHI TI T TR N ðI N HÌNH KHU XÔNG HƠI
1 : 10

GHI CHÚ: -TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THI N VÀ B TRÍ N I TH T, THAM KH O Ý KI N C A KI N TRÚC SƯ.

TT - REV No

NGÀY - DATE

N I DUNG - DESCRIPTION

CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: CHI TI T C U T O TR N, RUI MÁI

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
As indicated

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-16

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

1800 300 300 300 300 300 300

30 60
2

L L-60

30 60 80 10 10 60 20 20 40 30 150 60 200 KT-17 25 30 170 30 200 10 10 80 100 900 30

7

+0.000
6

171.4 171.4 171.4

2 KT-17

171.4 171.4 171.4 171.4

2160

5 1 2 3 4 5 6 7 4

C T SÀN 1
1200

1

1

1200

3 2 1

-1.200

300 300 300 300 300 300 1800 300 300 300 300 300 300 1800

C T SÂN
500 2 500

500

500 100 30 60

1

CHI TI T THANG S NH CHÍNH
1 : 50

2

C T THANG S NH CHÍNH
1 : 50
60 30 L-60 L=1200 60 30

5

CHI TI T LAN CAN NGOÀI NHÀ ðI N HÌNH
1 : 20

4
110 2250

6000 1800 1950

5
110

+0.000
171.4 171.4 171.4 171.4
7 6 5

+0.000
171.4 171.4 171.4

1200

1

2

3

4

5

6

7

3 2 1

2700

-1.200

1200

4 KT-17

1500

C T SÀN 1
UP

C T SÀN 1

4

-1.200

C T SÂN
300 300 300 300 300 300 1200 3750 1950

C T SÂN
GHI CHÚ: - KHI THI CÔNG THAM KH O CÁC B N V LIÊN QUAN VÀ KÍCH THƯ C TH C T . - LAN CAN ðƯ C LÀM B NG G .

5
110

D

110

3
TT - REV No NGÀY - DATE

CHI TI T THANG PH
1 : 50
CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

4
ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY

C T THANG PH
1 : 50

GHI CHÚ: -TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THI N VÀ B TRÍ N I TH T, THAM KH O Ý KI N C A KI N TRÚC SƯ.

N I DUNG - DESCRIPTION

GIÁM ð C - DIRECTOR
D ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CH TRÌ - PRIMARY

THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: CHI TI T THANG

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
As indicated

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

1
110 750 2500 750

2

1 KT-20 4000

3
240

2 KT-18 800 250 800 550 800 560

4
4 KT-18 3000

3
110 110 110 110 110 800 70 70 110 800 130 110 310 800 525 110 130 110

4
450 110

D

350

D
1810

OT
1215 110 2500 3780 2670 110

1500

2835

900

250

750

330

750

250

1170

3 KT-18

1500

1500

2
8000 1950 4650

840

110

110

1390

110 610 220

800

770 3780

800

1020

110 110 450

140 110 1530

750

330

750

140 110

1560

110

OT

220

800

1

KT-19 4

3

360

110

2

CHI TI T KHU V SINH
1 : 50

2110

800

3500

220 550

2500

JACCZI
4

220

1475

1215

1500

KT-18 110 525 350 110 110

1610

4

KT-18

1500

+3.600
600

P ðÁ CERAMIC 250X400

P ðÁ S N

+3.600
600 850 1000 1150

C TD M
220 110

C TD M

C

110 750

2500

750

750

2500

750

750

2500

640 110

3000

1
125 10 90 125 10 10 15 80 15 CHÊM G

CHI TI T KHU T M
1 : 75
20 10 10 20 110 110 20 10 L P G NH A XƯƠNG G LIÊN K T 15 20 10 10 20 CHÊM G 110 110 20 10 L P G NH A XƯƠNG G LIÊN K T 15 2200

25

15

15

+0.000

500

300

+0.000

220

220

220

220

220

220

C T SÀN 1
110 1000 110 1000 110 1560 110

C T SÀN 1

15

15

15

15

15

105

CHÊM G 5 10 130 125

95

15

3

4

L P G NH A

XƯƠNG G LIÊN K T

3
15 220 15 15 110 15

M T C T V SINH
1 : 50
GHI CHÚ: -TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THI N VÀ B TRÍ N I TH T, THAM KH O Ý KI N C A KI N TRÚC SƯ.

4
TT - REV No

CHI TI T C T KHU T M
1 : 10
N I DUNG - DESCRIPTION

NGÀY - DATE

10

CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: MB CHI TI T KHU T M ðI N HÌNH

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
As indicated

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-18

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

2
110 1890 110 1890

3
110

tr n g nh a p g nh a

tr n g nh a p g nh a

D

110 110

300 300 300 300 300 300 300 300 160

300 300 300 300 300 300 300 300 160

2450

2450

2450

3 2 KT-20 5 4

1950

1950

2560

2670

300 300 300 300 300 300 90

+0.000

+0.000
110 2560 110

+0.000
220 1890 110 1890 110

1950

2450

100 300 300 300 300 300 290

110

1280

1280

110

110

945

945

110

945

945

110

+0.000

C T SÀN 1
110 110

C T SÀN 1 T SÀN 1 C

C T SÀN 1

110

220

500

800

590

70 110

800

1020

D

2

3

1

CHI TI T KHU XÔNG HƠI
1 : 50

2

HƯ NG 1 KHU XÔNG HƠI
1 : 50

3

HƯ NG 2 KHU XÔNG HƠI
1 : 50

tr n g nh a p g nh a

tr n g nh a p g nh a

+2.450
250

+2.450

C T TR N WC

C T TR N WC

2450

2450

+0.000

1950

2200

+0.000
110 2560 110

+0.000

2450

110

1280

1280

110

+0.000
110 1890 110 1890 110

C T SÀN 1

C T SÀN 1

C T SÀN 1

C T SÀN 1

D

3

2

4

HƯ NG 3 KHU XÔNG HƠI
1 : 50

5

HƯ NG 4 KHU XÔNG HƠI
1 : 50
GHI CHÚ: -TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THI N VÀ B TRÍ N I TH T, THAM KH O Ý KI N C A KI N TRÚC SƯ.

TT - REV No

NGÀY - DATE

N I DUNG - DESCRIPTION

CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: CHI TI T KHU XÔNG HƠI

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
1 : 50

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-20

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

ðÁ GRANITE 15 110 110 1530 L P V A LÓT 600 700 B XÂY G CH ð C 700 600 600 400 100 150 750 1600 400 150 750 150 750 150 750 150 305 30 750 150 750 150 750 150 750 150 305 30 150 750 150 750 150 750 150 750 150
150 750 150 750 150 750

750

600

600

2200

100

100

+0.000

150

50

600

+0.000
110 220 110 125 350 225

C T SÀN 1
400 400

C T SÀN 1

600

150 50

150 50

1

150 3 KT-21 150

750

150

3

M T C T CT Ô T M
1 : 10

750

150

220

125

225

150 600

375

375

150 600

225

125

220

4

PH I C NH Ô T M ðI N HÌNH

400

150

750

150 150 50
750 150

150

1
TT - REV No NGÀY - DATE

CHI TI T Ô T M ðI N HÌNH
1 : 20

GHI CHÚ: -TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THI N VÀ B TRÍ N I TH T, THAM KH O Ý KI N C A KI N TRÚC SƯ.

N I DUNG - DESCRIPTION

CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: CHI TI T Ô T M ðI N HÌNH

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
As indicated

KH IN - SIZE
a3

50

150

150

150

150

150

150 450 100

900

900

600

S B N V - DWG No
KT-21

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

2 KT-22 350 350

RÃNH THOÁT NƯ C

2 2
110 380 220 3780

3
110 110

350

+0.000

+0.000
350 50

300

C T SÀN 1
200 1200

300

C T SÀN 1
1200

RÃNH THOÁT NƯ C 110

380

KT-19 4

220110

700

220

-1.200

700

110

2940

450

220110 380 110

100

-1.200

C T SÂN
RÃNH THOÁT NƯ C

C

C T SÂN

3 KT-22 3390

2
3390 4 RÃNH THOÁT NƯ C KT-22

M T C T JACCUZI 1
1 : 50

350

1200

450

500

C T SÀN 1
220

50

350

+0.000

+0.000

C T SÀN 1
1200

C

220

110 700 380

450

3330

110

-1.200
110 380 110220 3780 110

700

110 220

-1.200

C T SÂN

2

3

C T SÂN

1

CHI TI T JACCUZI
1 : 50
240 110 220

3

M T C T JACCUZI 2
1 : 50

P ðÁ GRANITE ðEN

450

350

150

+0.000

350

+0.000
50

50

C T SÀN 1
400 500

C T SÀN 1
300

350

450

100 100

GHI CHÚ: - KHI THI CÔNG THAM KH O CÁC B N V LIÊN QUAN VÀ KÍCH THƯ C TH C T .

100

100

110

380

110

350

220

110

380 600

110

220 220

450

15 GHI CHÚ: -TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THI N VÀ B TRÍ N I TH T, THAM KH O Ý KI N C A KI N TRÚC SƯ.

1

5
TT - REV No NGÀY - DATE

CHI TI T RÃNH THOÁT NƯ C 2
1 : 20
N I DUNG - DESCRIPTION CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

2

1 : 20 ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY
GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

4

CHI TI T RÃNH THOÁT NƯ C 1
H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: CHI TI T JACCUZI

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
As indicated

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-22

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

G NH A 50X50

+3.600
500

1800

300

600

600

600

300

1800

+3.600
500

+3.600
500 50 500 50250100 500 500 1950 200 0 830 110 50 500 50 350

+3.600

500

200 0

100

500

C TD M

C TD M

C TD M

C TD M

400

900

2600

2500

P ðÁ PHI N

600

600

500

ð1

500

400

2200

200

200

200

C T SÀN 1
C

1800

2400

1800

C T SÀN 1
B

C T SÀN 1

200 0

+0.000

600

+0.000

+0.000
110 1200 220 930 50 2500 50

2200

600

1950

+0.000

C T SÀN 1

5

4

1

HƯ NG NHÌN S NH A
1 : 50

P ðÁ

2

HƯ NG NHÌN S NH B
1 : 50

G NH A 200X50

G NH A 50X50

G NH A 50X50

+3.600
50 500 50 250 100 500 500

+3.600

+3.600
500

+3.600

C TD M
900

C TD M

C TD M
900

C TD M
900

50 500 50 350

900

2700

1950

2700

2200

1950

0200

C T SÀN 1
B

1150

50

3600

50

1150

C T SÀN 1
C

C T SÀN 1

0

200

+0.000

+0.000

+0.000
110

2200

500

+0.000
50 2500 50 930 220 1200 110

830

C T SÀN 1

4
G NH A 200X50

5

3
TT - REV No NGÀY - DATE

HƯ NG NHÌN S NH C
1 : 50

G NH A 200X50

4
ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR

HƯ NG NHÌN S NH D
1 : 50

GHI CHÚ: -TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THI N VÀ B TRÍ N I TH T, THAM KH O Ý KI N C A KI N TRÚC SƯ.

N I DUNG - DESCRIPTION

CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

CH TRÌ - PRIMARY

THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: HƯ NG NHÌN S NH A,B,C,D

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
1 : 50

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-24

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

G NH A 50X50

G NH A 50X50

+3.600
100 500 250 100 500

+3.600

+3.600
50 500 50 250 100 500 50 500 50 250 100 500 1950 200 200 0 110 1590 50 2500 50 1590 110

+3.600

C TD M

C TD M
0 850

C TD M

C TD M

0

50

2800

50 500

1950

2200

300 50

0200

200

200

+0.000

+0.000

+0.000

1950

+0.000

C T SÀN 1
B

1800

2400

1800

C T SÀN 1
C

C T SÀN 1

0

C T SÀN 1

C

B

1

HƯ NG NHÌN S NH E
1 : 50

G NH A 200X50

2

HƯ NG NHÌN S NH F
1 : 50

G NH A 200X50

GHI CHÚ: -TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THI N VÀ B TRÍ N I TH T, THAM KH O Ý KI N C A KI N TRÚC SƯ.

3
TT - REV No NGÀY - DATE N I DUNG - DESCRIPTION CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

PH I C NH S NH SPA
ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: HƯ NG NHÌN S NH E, F
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
1 : 50

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-25

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

6
3 KT-29 110 750 2500 750

7

6
3 KT-29

750

2500

750

7 +3.600 +3.600
250 100 500 250 100 500 2000 550 200 110 645 50 2500 50 645 110

110

110

290

100

590

620 400

50

600

50

600

50

600

50

600

50

615

620

50

110

B

B

C TD M

C TD M

3180

2980

3180

3180

1950

400

600

8
2700

6
100 400 990

3180

KT-28 7

400

50

5

95 400

400

400 95

600

100

400

50

600

50

590

615

290

110

100

110

110

110

3 KT-29

200 200

3600

200 200

3 KT-29

200

3600

200

C T SÀN 1

100

+0.000

600

1500

550

+0.000

C T SÀN 1

6

7

1
+3.600

CHI TI T PHÒNG MASSAGE
1 : 50

2
+3.600 +3.600
500

CHI TI T TR N PHÒNG MASSAGE
1 : 50

5
+3.600
500

DI N TƯ NG 1
1 : 50

+3.600
500

+3.600

500

C TD M
900

C TD M
900

C TD M

C TD M C TD M
900

C TD M
900 1590 1590 1950 2500 200 3180 110

200

200

200

2200

2200

2500

1950

2700

KT-29

2700

615

975

975

615

4

2200

100 500 100

100 500 100

200

+0.000

+0.000
110

+0.000

+0.000

+0.000
110

100 500 100

700

2200

200

+0.000

C T SÀN 1

110

3180

C T SÀN 1

C T SÀN 1

110

1190

2700

110

C C T SÀN 1 T SÀN 1

C T SÀN 1

B

7

6

B

6
TT - REV No NGÀY - DATE

DI N TƯ NG 2
1 : 50

7
CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

DI N TƯ NG 3
1 : 50

8

DI N TƯ NG 4
1 : 50

GHI CHÚ: -TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THI N VÀ B TRÍ N I TH T, THAM KH O Ý KI N C A KI N TRÚC SƯ.

N I DUNG - DESCRIPTION

ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: CHI TI T PHÒNG MASSAGE ðI N HÌNH

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
1 : 50

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-28

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

1

PH I C NH 1 PHÒNG MASSAGE
GHI CHÚ: -TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THI N VÀ B TRÍ N I TH T, THAM KH O Ý KI N C A KI N TRÚC SƯ.

2

PH I C NH 2 PHÒNG MASSAGE

P G NH A

20 2400 2400 10

110

110

20 10

3100

3100

15

15

105

G NH A 100X50

10 20

15

220

110

20 75 15

15

15

105

100

100

10

10

CHÊM G 500 500 KHUNG G LIÊN K T 70 15 70 15 100 100 110 15 60 10 110 15 60 10 T M G NH A

100

2950 3150

100

4
TT - REV No NGÀY - DATE

CHI TI T VÁCH TRANG TRÍ
1 : 25
N I DUNG - DESCRIPTION CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

3
ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY

CHI TI T P C T PHÒNG MASSAGE
1 : 10

GIÁM ð C - DIRECTOR
D ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CH TRÌ - PRIMARY

THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: CHI TI T PC PHÒNG MASSAGE

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
As indicated

KH IN - SIZE
a3

105

95

15

110

G NH A 20X20 KHO NG H @50

220

15

S B N V - DWG No
KT-29

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

1

VÁCH THU H I
1 : 20

NAN ðAN VUÔNG G NH A 30X30 @100

S LƯ NG 4 C U KI N

H=1600 (KHI THI CÔNG ðO KT TH C T )

L=5450 (KHI THI CÔNG ðO KT TH C T ) 5 30 30 185

D1 3600 D1: 1 D2 2500 D2: 2 D3 2500 D3: 1 D4 900 D4: 3 D5 1500 D5: 1 D6 2500 D6: 16 D7 3000 D7: 1 D8 3600 D8: 7 DT 800 DT: 8 DW 750 DW: 4 Grand total: 44
TT - REV No NGÀY - DATE

2700 2200 2200 2700 2500 2500 2700 2200 2200

C T SÀN 1 C T SÀN 1 C T SÀN 1

40

70

40 25

20 55 15

220

15

C T SÀN 1 C T SÀN 1 C T SÀN 1 TÊN C T SÀN 1 C T SÀN 1 C T SÀN 1 SW1 2200 SW1: 6 SW3 2200 SW3: 13 Grand total: 19 800 2500 500 500 C T SÀN 1 C T SÀN 1 CAO B U C A (MM) B NG TH NG KÊ C A S CHI U R NG CHI U CAO (MM) (MM)

V TRÍ

GHI CHÚ

N I DUNG - DESCRIPTION

CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: VÁCH THU H I, TH NG KÊ C A

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
As indicated

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-31

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

L=285

2700

C T SÀN 1

L=300

15 60

TÊN

GHI CHÚ

50 30

B NG TH NG KÊ C A CHI U R NG CHI U CAO (MM) (MM) V TRÍ

2

Drafting 9
1 : 10

100

30

100

20 60

50

50

50

450

450

450

50

50

2700

2700

2700

50 50 2400 2500 50

450

50

2200

2150

2150

50

3500 3600

50

HÌNH TH C C A D1 TH LO I: C A KÉO S LƯ NG: 1CK

HÌNH TH C C A D2 TH LO I: C A KÉO S LƯ NG: 2CK

TT - REV No

NGÀY - DATE

N I DUNG - DESCRIPTION

CH ð U TƯ - CLIENT
c«ng ty tnhh asahi

ðƠN V THI T K - DESIGN COMPANY GIÁM ð C - DIRECTOR CH TRÌ - PRIMARY THI T K - DESIGNER

H SƠ THI T K B N V THI CÔNG TÊN B N V - DRAWNING TITLE: CHI TI T C A D1,D2

D

ÁN - PROJECT // H NG M C - ARTICLE
: KHU SPA

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ADD: T LIÊN - TÂY H -HÀ N I TEL: 04. 66563318 FAX: 04. 36291008

®Çu t− x©y dùng lµng ban mai

T L - SCALE KS. NGUY N H NG MINH THS KTS. TR N NG C ANH THS.KTS. TR N NG C ANH
1 : 20

KH IN - SIZE
a3

S B N V - DWG No
KT-32

KHU VŨNG BÚN-THÀNH NGH CH-PHƯƠNG TRUNG SƠN TR M-SƠN TÂY-HN

email: info@dnpvietnam.com

50

2100

2700

Related Interests