You are on page 1of 296

IANCU PERIFAN

IANCU PERIFAN

ADUTSERI-AMINTI TR ARMNAMI

"Anyrpsii aesti adutseri aminti sh tr tinjia sh ihtibarea tsi-u portu ti printslji a mei

Paris, Shcurtu, 2011

IANCU PERIFAN: ALUMTTORU SHI MECENA TR ARMNAMI


Adyivsinda adutserli-aminti alu Iancu Perifan vedz dininti unu dealihea filmu cuturburtoru: easti calea armnlui di la picurarlu ditu ficiurami, la intelectuallu ditu un mari politii ditu Evropa di-Ascpitat... Un cali greu, mplin di keadits, tsi mashi oaminjilji sarki, apufusits, potu s-u calc... Iancu Perifan s-amint Kavala, tu Makidunia grtseasc, la anlu 1923, la ptsnu kiro dupu cdearea Amirriljei Otomani shi dupu dauli Polemati balcanitsi. Destinlu pirsunalu alu Iancu Perifan undzeashti cu-atselu a mults armnji cari, dupu amprtsarea Makiduniljei la 1913, anamisa di patruli craturi balcanitsi (Grtsia, Srghia, Vryria, Arbinishia), sh-alsar locurli vruti, ancestrali, tra s-acats calea xeaniloru... Nu fu un cali di vreari, ama di jali, di zori, ti itia c gheografia icunomic sh-politic ditu Makidunia ditu ahurhita a etljei 20 fu multu alxit, mintit... Makedonarmnjilji, cari eara bntorilji sh-kihljeadzlji a Pindului, a Makiduniljei, ditu kirolu alu Filip sh-Alexandru, avea armas ca puilji oarfnji, avinats di grealili vimturi ali isturii... Cndu fu-mprtst Makidunia vr nu mindui la yinitorlu a Makedonarmnjiloru! S-trapsir sinuri istoritsi cari adusir hiri tr etnii cari chiola sh-avea vsiliili-a loru... Mashi Makedonarmnjilji armasir nafoar di isturii, amprtsts di sinuri cari nu li-avur canoar tu lunga a loru isturie! Virsar sndz, deadir heroi tu alumta contra a turtsloru, alumtar tr crishtintati, mutar adrminti culturali di-atsea ma marea simasii, bgar thimeljiu la nalili craturi natsiunali moderni balcanitsi... Cari fu pricnushtearea tr aest loialitati? AGRSHEAREA, TUKEAREA ETNIC SH CULTURAL !
3

Aest traghedii a popului Makedonarmn, niluyursit di isturia di dupu cdearea Amirriljei otomani ditu Balcanu, u purt Iancu Perifan daima cu elu, tu suflitlu-a lui... Fu ca un aran cari nu s-yitripsi canoar sh-cari nica sndzneadz! Shi sh-giur c, ahnti dzli cti va-lj da Dumnidz, s s-alumt tr tsnearea tu ban a limbljei sh-a culturljei Makedonarmn parti di marea aveari cultural evropean! Minduimu c dau axii suntu atseali ma aleaptili ti pirsunalitatea a inginerlui Iancu Perifan: ALUMTTORLU SHI MECENA . Di tiniru acts calea alumtljei politic - cali cari tinjisea axiili morali atseali ma aleaptili tr uminitati shi cari daima fur tinjisiti shi tu fara armneasc. Alumta politic ditu tinireats lj deadi un praxi cari va luagiut tut bana s-shi imn calea-ndreapt, atsea cari dutsi alargu... Aest alumt politic lu dusi ct problema armneasc shi ahurhi s-lucreadz tr-ndrepturli-a Armnjiloru, tu unu kiro cndu armnamea prea c-shi doarmi somnulu ditu soni... Cndu mults alumttori armnji s-afirescu s s-luyurseasc oaminji politits, Iancu Perifan aleapsi aest cali ditu tinireats shi nu u-als canoar... Elu shtii c itsi alumt, sh-ma multu atsea tr pricnushtearea a unui populu sh-a limbljei a lui, easti nu mashi cultural, ama shi politic... Iancu Perifan featsi politic, ca studentu, tu Romnia. Alumt contra a comunizmolui... Aest alumt lj-adusi multi cripri. Fu apuhriusitu/obligatu s-fug pi-ascumta ditu Romnia, iu eara studentu la Politehnica di Bucureshti. Fu actsatu shi bgatu tu lagrlu ditu Yugoslavia comunist. Di-aclo, tutu piascumta, tricnda keadits ti nipistipseari, agiumsi tu Avstrii shdeapoia Mnchen, tu Ghirmnii. Ama, calea ditu soni u featsi ct Frntsie vsiliia cari lu-apruche shi iu bitisi analti studii di Politehnic. Agiumsi unu ingineru cftatu, tinjisitu... Frntsia lj-adusi tihi shi pricnushteari. Aoa, putu s-shi tinjiseasc axiili morali ditu casa-lj printeasc, putu s-bag thimeljiu la un activitati la cari4

nyisa di daima: alumta tr-ndrepturli la limba sh-cultur a Makedonarmnjiloru! Dhoara tr politic nu u chiru canoar... Calea a lui di la politica ditu tinireats, contra a comunizmolui, pn la politica armneasc, tsi u fatsi di cama di 30 di anji, nu fu lishoar... Featsi sutsat cu unu mari omu politicu armnu, Constantin Papanace shi, ca elu, duki c alumta a loru ditu tinireats tr sinferuri xeani, fu althusit... Tr-atsea s-turnar la zrtsinjili-a loru shi ahurhir s-afl cljiuri tr dishtiptarea noast! Tu unu kiro cndu nai ma multslji intelectuali armnji ditu xeani kirea energhia tr lucri cari trecu shi nu-alas vr toru, Iancu Perifan ahurhi di Paris un minari tsi shi-ari loclu-a ljei ahoryea tu atsea mari minari armneasc ditu bitisita a etljei yinyits shi ahurhita di et unspryinyits. Unu dealihea alumttoru nu shtii frixea shi darea npoi... Ahurhi s scoat njilji di caseti cu poezii, cu cntitsi armneshts shi s-li pitreac la Armnjilji ditu Balcanu. Fur aprukeati di mults cu njirari sh-frixi, ama eali adusir sh-mult lunjin tu aspreatlu, agrshitlu suflitu armnescu! Anlu 1978 fu hirlticu ti-armnami. Atumtsea cndu armnjilji bna aputursits di comunizmo sh-nu putea s-mut caplu, Iancu Perifan bg thimeljiu la un sutsat armneasc Paris TR ARMNAMI AFA (Association des Francais Aromains). Tu idyiulu anu ahurhi s scoat Tr Armnami rivist pi-armneashti, cari, deadunu cu Frndza Vlah, scoas di Nacu Zdru, tu Amerikii, eara singurli lunjinji di cultur cari avea fitursit tu-atselu chiro. Aesti rivisti dishcljisir calea la rivista Zborlu a Nostru di Freiburg, Ghirmnii, cari, chiro di cama di yinyits anji, fu singura dealihea lunjin cultural tu bana armneasc... Omlu politicu Iancu Perifan nu armasi aoa. Duki c problema armneasc lipseashti s-hib cnscut di organizatsiunjli polititsi internatsionali. Ashi c, dupu Constantin Papanace, cari pitricu tu anjlji 1951,1952, 1954 ma multi memorii la ONU sh FUEN, la anlu 1980, Iancu Perifan pitricu Madrid, la adunarea a Consillui di Sicuritati, unu Memorium tr catandisea armnjiloru.
5

Iancu Perifan pitricu Madrid un boatsi di dureari, tu numa a populului armnescu cari nica nu avea anacr ic nu cutidza sgreasc! Aestu memorium va s-armn unu DOCUMENTU DI SIMASII TU ALUMTA TR-NDREPTRILI ARMNJILOR DITU ETA YINYITS ! Calea-ndreapt tsi u-acts tu tinireats, praxea armneasc di-acas, lu-agiut s-nu s-kear tu xeani, s-nu shi-agrsheasc zrtsinjili... Mintimenu, sarpu, ca vr armtul di vr chiro, agiumsi unu dealihea tinjisitu kihie, Paris... Praymaticu, ca oaminjilji ditu fara ditu cari s-tradzi, Iancu Perifan dutsi un alumt praymatic! Elu ari dhoara sahurheasc shi s-bitiseasc itsi lucru! Tr marli amintaticu ti ban sh-ti armnami, avu unu sntosu andrupmintu: fumealjia. Deadunu cu Geta Baca, armn di hoara Biasa, ditu Pindu, Iancu Perifan bag thimeljiu la un fumealji armneasc cari easti shi-adz, Paris, un paradiym tr mults cari l calc praglu a casljei. Criscur doi ficiori shi-un feat taif prucupsit, lucrtoari, pirifan di printslji a loru... Vremu s-azburmu sh-di-alant axii alu Iancu Perifan: MECENATLU . Easti cnuscutu c Armnjilji deadir tu Balcanu, tu Evropa, mults Mecena. Easti cnuscutu shi spusu di istorits c armnjlji agiutar nai multu la thimiljiusearea a craturiloru balcanitsi moderni tr-atsea nu minduir s-shi fac unu cratu a loru ! Numi di mri anvitsats, di mecena, cu cari s-pirifnisescu adz craturli balcanitsi, suntu numi di-armnji! Di-aest traditsiuni s-leag sh-numa alu Iancu Perifan cari, di cama di 30 di anji, easti unu dealihea Mecena tr Armnami! Amintaticlu a lui s-featsi cu sdoari, copusu, lucru... Di-aestu amintaticu a lui da daima cu harau tr limba shi cultura armneasc! Iancu Perifan nu easti un alumttoru singuru... Shtii ditu alumta politic ditu tinireats c mashi lucurlu deadunu adutsi biriketi... Cft di s-apruche di-atselji cari minduiescu ca elu... Apruchearea sh-lucurlu deadunu cu altu mari patriotu shi-alumttoru armnu, Vasili Barba, dusi la andruparea moral sh-financiar a Uniuniljei tr Limba shi
6

Cultura Armn, a rivistljei Zborlu a Nostru di Freiburg sh-la marli amintaticu istoricu a Armnjiloru Ricomadarea/ Dimndarea 1333 tr Limba shi Cultura Armn, aprukeat di Adunarea Parlametar a Consillui ali Evrop (24.06.1997). Putemu s-u spunemu dishcljisu c, andruparea di Mecena alu Iancu Perifan, agiut multu tr andridzearea a Congresiloru shi-a Cursuriloru Internatsionali tr Limba shi Cultura Armneasc, ali Uniunea di Limb shi Cultur Armn di Freiburg. Iancu Perifan, deadunu cu AFA (Sutsata Armnjiloru ditu Frntsie), andrup tipusearea shi asprndearea a rivistljei ULCA Zborlu a Nostru. Alumta tr armnami, tru xeani, tu bitisita di etusu yinyits fu ahurhit sh-cumndsit di un triimi : Iancu Perifan, Vasili Barba, Tiberius Cunia. Ac tuts s-amintar tu unu chiro cndu mintitili propayandi ditu Balcanu cfta s-n tucheasc, elji putur s-treac atselu protsesu di cari fu ananghi tr limbidzarea a dukeariljei armneasc shagiumsir dealihea lideri tr-ndrepturli Armnjiloru... Siyura fu un tihi c Iancu Perifan agiumsi s-bneadz tu Frntsie vsilia cari tinjiseashti axilli dimucratitsi shi evropeani. Iancu Perifan easti armnu, ama shi evropeanu cndsitu. Fr pistea tu axiili evropeani nu va s-putea s-duc alumta tr armnami! Elu duchi c mashi Evropa poati adz s-ascap di la kireari limba shi cultura armn. Tr noi, brnulu di dupu elu, Iancu Perifan easti sh-un urnechi di ban! Spiritlu-a lui yiu ca yiaryiru, giuneatsa-a lui, n ciuduseashti shn da mult ndie... Di la elu anvitsmu tsi va s-dzc s-imnji calea-ndreapt, tinjisit, s-hii filotimu, s-dai di-amintaticlu-a tu shi tr armnami, s-bitiseshts lucurlu ahurhitu... Ari harea s-adun oaminjilji. Casa a lui easti ca un dealihea ambasad armneasc. Casa alu Iancu Perifan fu dishcljis nu mashi tr armnji ama sh-ti rumnjilji cari yinea ditu Romnia comunist. Aoa aflar daima unu zboru, un urnimii, unu agiutoru.
7

Nu treatsi stmn fr oaspits, nu lj-avemu vidzut can dumnic singuri pi meas... Aestu spiritu di uspitslji, cnscutu sh-ahtu tinjisitu tu armnami, tricu di brni-brni shi, adz, taifa alu Iancu Perifan lu dutsi ma ninti, tu un lumi iu xinitipsearea, singurtatea suntu lngori greali... Aestu purtaticu uminescu sh-armnescu fu tr fumealja a lui un aleapt paradiym. Tr-atsea hiljilu-a lui, politicianlu Athanasi Perifan, easti atselu cari bg thimeljiu tu Evropa la srbtoarea Immeubles et Voisins en Fte (Casili shi Vitsinii tu srbtoari) un furnjii tr cunushtearea anamisa di vitsinji... Athanasi Perifan cnscu tu casa printeasc aestu spiritu di bnari deadunu, di-agiutoru, di-mprtsari a harauljei sh-a dureariljei. Shi vru s-duc aestu spiritu tu tut Evropa cari, tiamrtie, adz, tu chirolu a globaridzariljei icunomitsi, cheari diaestu spiritu. Iancu Perifan easti adz tr armnami unu simbolu. Ca semnu di pricnushteari tr tutu lucurlu a lui di un ban tr armnami, fu aleptu Prezidentu di tinjie a Consillui Armnjiloru/Makidon-Armnjiloru cari s-thimiljiusi la anlu 2005, Moscopoli, tu Arbinishii. Tra s-actsmu tu un sintesis personalitatea alu Iancu Perifan putemu s-dztsemu: easti OMLU, PRINTILI, ARMNLU, MECENA, EVROPEANLU... Kira Iorgoveanu-Mantsu

Iancou Perifan: Lutteur et Mcne de la cause Makedon-Armne


A lire les mmoires de Iancou Perifan, on a l'impression de voir se drouler un film de grande qualit narrative, plein d'motion dramatique. Il s'agit de rien de moins que de l'itinraire d'un Armn, d'un natif de Kavala, berger dans sa jeunesse, devenu l'ge mr un intellectuel dans une grande ville d'Occident. Un itinraire difficile et sem d'embches, qui porte tmoignage au courage, au caractre et la rsolution de celui qui l'a parcouru. Iancou Perifan est donc n en Macdoine grecque, Kavala, en 1923, peu de temps aprs la fin de l'Empire Ottoman, et aprs les deux guerres balkaniques. Son destin ressemble celui de nombreux autres Armanis, contraints, aprs le partage de la Macdoine historique entre quatre nouveaux Etats (la Grce, la Serbie, la Bulgarie et l'Albanie), l'abandon de leurs territoires ancestraux, pour prendre la route de l'exil. Cet exil assurment n'tait pas choisi, ce fut une ncessit douloureuse, dans le contexte gographique, conomique et politique des Balkans du dbut du XXme sicle, marqu par bien des bouleversements. Les Makedon-Armns, habitants et matres des territoires du Pinde, depuis l'poque de Philippe de Macdoine et d'Alexandre le Grand, sont rests orphelins, en proie aux temptes de l'Histoire... Lorsque la Macdoine historique a t partage, personne n'a song au destin et l'avenir des Makedon-Armnis. On a trac des frontires nouvelles, pour le plus grand bnfice des nations dj pourvues d'un Etat... Seuls les Makedon-Armns sont rests comme en-dehors de l'Histoire, spars de leurs compatriotes par des frontires qui n'avaient jamais exist auparavant au cours de leur longue Histoire... Ils avaient vers leur sang dans la lutte hroque contre les Turcs, ils avaient dfendu le Christianisme dans les Balkans, ils avaient contribu de multiples crations culturelles, enfin, ils avaient pos les fondations des nouveaux Etats-nations
9

modernes, mais au lieu de la reconnaissance qu'ils taient en droit d'escompter, ils se sont vus confronts A LOUBLI , A LA DISPARITION ETHNIQUE ET CULTURELLE ! Cette tragdie du peuple Makedon-Armn, que l'Histoire moderne n'a pas voulu prendre en considration, Iancou Perifan l'a pleinement assume, en son me et conscience. C'est pour lui comme une blessure jamais vraiment cicatrise, il s'est jur que, tant que Dieu lui prterait vie, il lutterait pour le maintien de la Langue et de la Culture Makedon-Armn, qui d'ailleurs, fait partie intgrante du Patrimoine Europen. Deux qualits distinguent particulirement la personnalit de Iancou Perifan: LE COURAGE DUN LUTTEUR-NE ET LA GENEROSITE DUN MECENE . Jeune encore, il s'est engag dans le combat politique, au nom de valeurs morales et humaines leves, qui appartenaient aussi au systme de valeurs des Makedon-Armns. C'est dans ce combat politique qu'il a acquis une formation morale et intellectuelle qui l'aiderait toujours mener sa vie selon la voie droite, la seule voie qui mne loin. C'est ainsi qu'il a t amen s'occuper de la Question Arumaine, travailler pour les droits des Armans, une poque o cette Cause semblait la veille de disparatre du monde des vivants... Alors que maints combattants de cette cause vitent de s'engager politiquement, Iancou Perifan, lui, n'a pas craint de prendre la voie qu'il estimait juste, et de poursuivre sur cette voie, jusqu' aujourd'hui. Car il sait qu'un combat men pour la reconnaissance d'un Peuple et de sa Langue, doit tre un combat Culturel et Politique, tout ensemble. C'est lorsqu'il tait tudiant, en Roumanie, lEcole Polytechnique de Bucarest, que Iancou Perifan est entr dans le combat politique, contre le Communisme. Ceci lui a caus de graves ennuis, et l'a finalement contraint l'exil. Il est pass en Yougoslavie, a t arrt, condamn travailler dans la mine de Trepcia, au Kossovo, puis Prishtina, d'o il a pu s'vader pour se rfugier, non sans de grandes difficults, en Autriche.
10

De l il est pass en Allemagne, puis en France, o il est arriv en Novambre 1953. Il a pu obtenir les quivalences de ses tudes antrieures, et, en 1954, le Diplme d'Ingnieur en Travaux Publique C'est en France qu'il a pu, fort de sa russite professionnelle, redonner vie aux valeurs hrites de sa famille, et$jeter les bases de l'activit qui donnerait sens sa vie: Le combat pour les droits des Makedon-Armns. Il a rencontr un grand homme politique Armn, Constantin Papanace, qui lui a fait comprendre que cet engagement de jeunesse n'avait de valeur que s'il se mettait au service des intrts Armns, et non pas celui d'intrts trangers notre cause. Avec lui, il est revenu aux racines de notre peuple, et s'est engag sur la voie de notre rveil national. A une poque o la plupart des intellectuels Armns de l'tranger consumaient leur nergie dans des entreprises sans lendemain, Iancou Perifan a su initier, Paris, un vritable Mouvement, qui a dsormais pris sa place dans le cadre du grand Mouvement Aromn que l'on voit se dvelopper au tournant de ce sicle. Ce combattant vritable ne connat pas la crainte ni le doute. Il a commenc par diter des millers de cassettes audio (anthologie de posies et de chants Armns), pour les envoyer aux Armns rsidant dans les pays balkaniques. Ces cassettes ont t reues l-bas avec un mlange d'tonnement et de crainte, mais elles ont aussi apport de la lumire dans un monde encore marqu par la peur et la dngation. L'anne 1978 fut une anne faste: Alors que les Armns vivaient encore cette date sous la botte du Communisme, Iancou Perifan a fond une Association Armne Paris: Il s'agit de l'Association des Franais Armns Pour les MakedonArmns (AFA Tr Armnami) Puis il a lanc une revue : Fara Armneasc, en 1980, suivie d'une autre, en Langue Armne, Tr Armnami. Ces deux revues, auxquelles il convient d'ajouter Frndza vlah (dite
11

par Nacu Zdru, aux Etats-Unis), sont les seules manifestations culturelles apparues cette poque. Elles ont prpar la voie la revue Zborlu a nostru (Notre Parole), qui apparat Freiburg, en Allemagne, en 1984. On peut considrer cette dernire revue comme la seule vritable rfrence Culturelle Armne, pendant plus de vingt ans. Mais l'homme politique qu'est aussi Iancou Perifan ne s'est pas content de cela, il a compris la ncessit de faire connatre la question Armne au niveau des Organisations Internationales. C'est ainsi que, marchant sur les traces de Constantin Papanace, qui avait, au cours des annes1951, 1952 et 1954 envoy plusieurs Mmoires l'ONU et FUEN, il fait parvenir Madrid, o se tenait, en 1980, un forum des Etats d'Europe consacr aux Droits de l'Homme, un Mmoire portant sur la situation des Armns. Ce Mmoire, qui tait un vritable appel lanc au nom du Peuple Makedon-Armn, qui n'avait pas la possibilit de le faire lui-mme, restera , comme UN DOCUMENT DE REFERENCE DANS LE COMBAT POUR LEURS DROITS QUE MENENT LES MAKEDON-ARMNS AU XXme SIECLE ! Courageux, lucide, pragmatique, fidle l'ducation reue dans son enfance, ce haidouk moderne possde au plus haut degr le sens de l'action, mene en vue de l'accomplissement, et dans ses entreprises, il a toujours pu compter sur le soutien de sa famille. Mari Geta Baca, une Armne de Baias, dans le Pinde, Iancou Perifan a fond Paris une famille Armne, qui est un exemple pour tous ceux qui ont l'occasion de franchir le seuil de sa maison, deux garons et une fille, tous bien duqus, fiers de leurs parents et de leur origine. Il est temps de parler aussi de l'autre aspect de la personnalit de Iancou Perifan: LE MECENE . On sait que les MAKEDON-ARMNS ont beaucoup contribu au dveloppement des Etats Balkaniques Modernes, et ce, au point d'oublier leur propre cause! Les capitales de ces Etats sont pleines de rues et de monuments portant les noms de ces mcnes.
12

C'est dans cette tradition que s'est inscrit Iancou Perifan, depuis plus de trente ans. Du fruit de son labeur, il donne avec joie pour la cause de la Langue et de la Culture Armne. Il n'est pas un combattant solitaire, il sait que seule la lutte mene en commun produit des rsultats tangibles. Il cherche constamment la coopration avec ceux qui pensent comme lui. C'est dans cet esprit de coopration fconde qu'il a soutenu, moralement et financirement, l'Union pour la Langue et la Culture Armne (ULCA) du grand patriote et combattant qu'est Vasile Barba. Cette Association a pris l'attache de l'Assemble Parlementaire du Conseil de l'Europe (Le 24 juin 1997- il y a LA RECOMMANDATION 1333 pour la prservation de LA LANGUE et de LA CULTURE ARMNE ). On peut affirmer que c'est le soutien de Iancou Perifan qui a permis le dveloppement des activits de l'ULCA, et notamment l'Organisation de Congrs, ainsi que de sessions internationales de Cours de Langue et Culture Armne Freiburg. Le soutien de Iancou Perifan, par AFA, s'est aussi port sur la Revue de l'ULCA: ZBORLU A NOSTRU (dj cite). On pourrait dire que ce combat pour la cause MAKEDONARMN, en-dehors des Balkans, aura t commenc et conduit, en cette fin du XXme sicle, par le triumvirat constitu de Iancou Perifan, Vasile Barba et Tiberius Cunia. Trois hommes ns une poque o des propagandes mensongres visaient nous faire disparatre en tant que Peuple, et qui ont su lancer cette entreprise ncessaire de mise au clair de la pense Armne, entreprise dont ils sont devenus LES LEADERS. C'est assurment une chance que Iancou Perifan, pour sa part, ait pu s'tablir en France, pays qui respecte les valeurs dmocratiques et europennes. Car Iancou Perifan est un Europen convaincu. Sans cette conviction europenne, il n'aurait pu mener le combat qu'il a men. Il a compris que l'Europe seule peut, aujourd'hui, sauver la Langue et la Culture Armne. Pour nous, qui appartenons aux gnrations suivantes, il est aussi un modle de vie, son esprit toujours vif et prsent, sa
13

jeunesse, provoquent notre admiration et suscitent notre esprance. De lui nous avons appris ce que signifient la voie droite, le respect, la gnrosit pour la cause, la capacit de terminer ce que l'on a entrepris... C'est un homme qui a le don de rassembler, il a fait de sa demeure une vritable Ambassade des Makedon-Armns, toujours ouverte aux Armns, mais aussi ceux qui, nagure, venaient de Roumanie Communiste, et trouvaient l conseil et assistance. Pas de semaine o ne viennent des htes, s'asseoir la table Dominicale... Cet esprit d'hospitalit, si caractristique des MakedonArmns, s'est transmis de gnration en gnration, et aujourd'hui il se manifeste dans la famille Perifan, en un monde o la solitude, l'isolement sont devenus de vritables pathologies sociales. L'un de ses fils, ATHANASE, engag dans la vie politique, a fond un Mouvement qui existe aujourd'hui dans tous les pays d'Europe: LA FETE DES IMMEUBLES ET DES VOISINS . C'est dans la maison paternelle qu'Athanase Perifan a appris connatre cet esprit de vie commune, de coopration, de partage des joies et des peines, et il a voulu porter ce message dans toute l'Europe, comme un antidote aux forces de la mondialisation. Iancou Perifan est donc aujourd'hui pour les Armns un symbole, et en signe de reconnaissance pour l'activit de toute une existence, consacre la cause Armne, il a t lu PRESIDENT DHONNEUR DU CONSEIL DES MAKEDON-ARMNS, tenu Moscopolie (Albanie) en 2005. Cette distinction honore tout la fois : L'HOMME , LE PERE DE FAMILLE , LARMN , LE MECENE ET LEUROPEEN . Kira Iorgoveanu-Mantsu (Traduit en franais par prof. Luc Barbulesco)

14

BAKITSA -1928

Fumealja Perifan 1928 ashi cumu eara tu pashaportu:1ancu sh-Lena (paplu sh-maia)Niculaki sh-Itsa(printslj) shi taifa: Lencea, Maria,Iancu(mbrats la paplu) Stila ( mbrats la mana)

BAKITSA eara hoara iu bna a noshts, tu Makidunia Vryreasc. Eara aclo di cndu s-avea aspart Gramostea. Fudzir ditu muntslji di Gramos shi s-minar tru muntslji di Rodope, di Rila. Hoara eara analtu, tru munti, la vrn 1800 di meatri.

15

Bakitsa 15 Agustu 1927 (Sta Maria)

16

Aclo s-afla nica dau hoari Armneshts,Caramandra, di iu eara mana shi Sufanlu. Sh-tora nj-aducu aminti cndu mi loa mana di mn sh-nidzeamu Caramandra, la soia elji. Mana eara di soie mari sh-oaminji nicukiri, avuts. Celnits, Kihiadz... Avdzts, cu num ! Un protu cusurinu di-a ljei, fu loatu di furi, cari pitricur hbari a tat-sui, s-aduc pradz tra s-lu slgheasc. Shi lal-su ali mani, cu un nipotu di-a lui s-dusir cu pradzlji la furi. Eara prindu Pashti. Furilji l loar pradzlji shi-lj vtmar, ficiorlu shi elji doilji. Avea ishit sh-cnticu ti-aest moarti fuviroas: Tashu alu Stila Cu Stila nipot-su Loar calea nsusu, Prindu Grailu Mari.. . Shi tati ali mani nu putu s-ascap di aestu caimo. Dupu patrudzts di dzli muri. Shi armasi mana oarfn di tat. Tutu ashi nj-aducu aminti c mi-anyisamu. Azbuiramu pisti pdurli di bradz sh-di kinji. Aveamu mari frixi, s-nu cadu. Mi dishtiptamu lhtrsitu. Shi mana, ning cari durnjiamu, mintrib: Tsi ai, puiljlu-ali mani ? Shi mini, plngda-lui ljaspuneamu yislu. Ea-nj dztsea: Easti bunu yisu, ficiorlu-ali mani. Va s-agiundz Kihie, Celnicu ca pap-tu shi ca afendi-tu ... Lipsea s-aveam trei-patru anji. Nintea-a mea s-avea amintat dau feati. Tr-atsea, paplu shi-a melji vrea s-aib sh-unu ficioru, cari s-l poart numa. Ashi eara shi easti nica adetea shi vrearea, la Armnjilji-a noshts. Dealihea easti c sh-la alti Milets easti aest adeti, vreari. Cndu mi-amintaiu mini fu mari harau tu fumealjia a noast. Mi-amintaiu Kavala, tru Makidunia Grtseasc, tu ahurhita primuvearljei, aclo iu s-afla a melji tr irnaticu. Tu meslu Martsu, anlu 1923. Dzuua cndu mi-amintaiu , nu u shtiu, ama shtiu c mi ptidzar Kavakli, tru Vryrii, tru 24-li di Martsu. Eara pi cali. S-turna tu munti, Bakitsa... Di Bakitsa nica nj-aducu multi aminti: Cumu n dutseamu cu tati la csheari, la stani, cari nu eara multu alargu di hoar. Aduna tati laptili di la vr 10.000 di oi shi cu oili a lui ftsea vrn 12.000. Sh-aclo, csharilji nj-adra puilju di cshcvalji: Tr ficiorlu a Kihelui, dztsea elji...
17

Bakitsa, hoara-a mea ic loclu iu eara vroar hoara, u vidzuiu tshi la anlu 2002. Dupu 74 di anji! Earamu la un Adunari Armneasc tu Vryrii. Adunarea s-ftsea Velingrad, vecljiulu Lajanji... Prezidentul Adunarieljei, Vasili Ianaki, unu multu bunu shi livendu Armnu, n dusi cu autobuzili, pn Bakitsa. Iu eara hoara, tora eara padi sh-iarb... Nu mata s-afla vr cas! Mashi noi shteamu c aclo fu un Hoar Armneasc mari, cumu u spunu sh-cntitsli Le Bakitsa noast Armneasc hoar Cndu va ti videm Nica un oar ? Voi, sots, voi bkiceanji Adunats-v s-n-adunmu S-adrmu sh-unu mari coru... S-n treac sh-atselu doru! Tu-atselu musheatlu munti Naveamu noi privideari Sh-andicra di dunjeau Trdzeamu mreats mari... Shi-ashi actsmu unu coru, sh-ahurhimu s- cntmu ca vr kiro: Bakitsa tru Vryrii Dau suti di clivi Karamani li urseashti Cti dau li asprndeashti...

18

Turnari iu eara hoara Bakitsa, tu Vryrii 2005, tora dau ploci bgati di Sutsata di Velingrad!

Armnjlji di Velingrad

Di la aest adunari Costa Bicov, frati-ali Maria Ianeva, di Rakitova, Sicritar a Sutsatljei Armneasc di Velingrad, el Costa featsi un multu musheat CasetVideo ! Costa easti
19

ingineru sh-lucreaz la Tiliviziunea Vryreasc di Sufii. Shi, Dumnidz lj deadi sh-un multu musheat doar: Anyrpseashti multu musheati Poemi pi dultsea a noast Limb Armneasc ! Aveamu tricut sh-alt oar Velingrad, tu anlu 1996. Shatumtsea Goshu, nipotu di-alu Karamani, vru s-mi duc Bakitsa, ama nu-aveamu kiro. Armasi ti-alt oar. Shi, tora anvitsaiu c muri mratlu Goshu. Dumnidz s-lu ljiart ! Ama Vasili fu bunu shi-nj featsi kefea a njia shi, cu tuts Armnjilji di la Adunari, n lo sh-n dusi Bakitsa, - hoara alu lali Iancu Perifan, dzsi elu. Tu 1996, videamu c tu Rumnii, nu s-andregu lucrli. Tutu Comunishtslji eara tu puteari, tr-atsea nu pistipseamu c va mi tornu aclo, ashi cumu aveam vidzut yislu Trepcea cndu earamu tu min... Yislu-nj dztsea c va mi tornu acas... Shi, cara s-hib turnarea tr Cainargeaua Mari (tora laVrgari) aclo iu aveamu emigrat ditu Makidunii shi iu criscuiu pn la ilikia di 17 di anji ? Tru Exilu, musheatili yisi li-aveamu cndu mi-aflamu Cainargeaua Mari shi urutili yisi li-aveamu cndu mi-aflamu Bucureshti, tu Rumnii. Anyisamu c mi turnamu Bucureshti shi tu yisu mi ftseamu pishmanu. Tsi cftamu s-mi tornu Bucureshti, aclo iu Sicuritatea (Politsia Secret Comunist) alga dupu mini? Mi-nyisamu earam tru makin, deadunu cu tut fumealjia-nj... Mi dishtiptamu aspreatu, asudatu, muceali ! Sh-cumu aveamu miraki s-mi tornu Cainargeaua Mari, andrepshu cu un Aghentsii di Turismu sh-un Viniri, dzcu a nicukirljei c va n dutsemu Varna, tu Vryrii, cu un parei di turishts. Kiro di un stmn s-u tritsemu cu turishtslji sh-un stmn s-armnemu singuri. Ninti s-ljiau ligtura cu aghentsia aveamu vidzut eara unu yisu: casa a noast di Cainargeaua Mari ardea. Sh-aestu yisu fu un furnjii tra s-lomu calea ct Varna. Shi-nkisimu. Prota stmn u tricumu cu pareia di turishts sh-deapoaia lomu cu niki unu taxi, cu shoferu tsi shtea Ghermana, c mini cu Vryreasca nu para puteamu s-miackisescu. Shi u tricumu tut Vryria, vr 2.500 di kilomeatri. Tricumu pi Balcic, Kaliacra, Bazargic, locuri tsi li shteamu di pi avdzt. Ankisimu ct Cainargeaua Mari! Calea tritsea pi
20

Alfataria, iu eara fapt cuscra, mana ali nora mea,Madalina nveasta alu Niculaki a meu. Ama, nu putumu s-u videmu hoara. Calea s-avea alxit sh-nu mata tritsea pitu hoar. N-aprukemu di Silistra, aclo iu-nvitsaiu la Liceu. Ninti sintrmu Silistra, lomu calea tr Cainargeaua Mari. Ayonjia agiumsimu Gramoste. Tora avea alt num. Di-aclo vidzumu Ghiurghencic, hoara di iu eara sora ali mani. Shi a agiumsimu tu hoara mea, Cainargeaua Mari, tu Cadrilateru. Tr bana mea diaclo amu anyrpsit tu-altu locu... N-aflmu tru mesea di Hoar Vryreasc, la shoputu. Ndzean s-videa casili alu lali Yioryi. Mashi dau avea armas di treili. Vedu unu ficioru sh-lu-ntrebu desi shtii Armneashti. Nu shtea shi fudzi acas shi s-turn cu pap-su. Cndu-lj dzshu cari hiu, mi cnscu! Shi-adutsea aminti di mini shi di-a melji. Featsimu ca baia muabeti deadunu. nj dztsi c cas noast fu aspart ninti di trei dzli. Neasimu sh-u vidzumu. Mashi scara tsi dipunea tru tsilaru-aclo iu shideamu, veara, cndu ftsea croari! Ambarea nica avea armas. Purumbarlu, nu . Nitsi unu pomu tru uboru, ni pi ning geadei. Gardul di kiatr, adratu di tati, ta s-armn sh-la nipots, nu mata eara iuva! Nitsi un kiatr nu-avea armas! Vryarlu n spusi c eara atsea ma musheat cas ditu hoar. Bna tu ea unu Farmacistu... U tsnea multu ghini, ma ficioriljia lui u vindur sh-deapoaia sh-atselu tsi u ancupr u vindu shelu. Nicukirlji tsi u-avur pn tora asparsir grdina iu eara armanea... Ma-ndzean eara casa ali Lenca ali Fuini, cusurin vear. Tora-nj si pru dzeana multu ma njic di cumu u shteamu anda njicu! Alanti uboari eara-mplini di ierghi. Canda nu-avea lumi cari bna tru eali. nj dztsi Vryarlu: Tora, aua, armasir mashi oaminjilji tricuts, cari ashteapt sh-treac ausheaticlu. Tinirilji fudzir, alts Silistra, alts Bazargicu (Topolovgrad). Hoara, cari eara un di nai ma musheatili di Cadrilateru, tora, avea cdzut multu. Bsearica eara-ncljis, murmintslji iu earaangrupatu paplu a meu, tora eara locu aratu... Di dauli Sculii, mashi un armasi Tut Administratsiunea / Cumndsearea s-avea mutat Cainargeaua Njic, nu alargu di Cainargeaua Mari. Neasimu s-lu videmu Mita Lascu, oaspi bunu
21

alu tati. Avea unu ficioru tu ilikia mea. Lascu eara masturu, adra carotsi. N-avea adrat sh-a nau un multu musheat carots. Nu-aflmu vrnu acas. Eara la lucru, la ayri. Mi-nvirinar tuti tsi li vidzuiu tu hoara tu cari criscuiu sh-tu cari mi turnaiu cu-ahnt harau! Din hoar, fudzimu Silistra. Aclo-nvitsaiu tsintsi clasi di Liceu. (Ti-aestu kiro va sanyrpsescu tu-altu locu!) Silistra, s-avea alcsit multu. Avea tricut 56 di anji di cndu u-aveamu alsat, di cndu Rumnia u-avea dat la Vryari. Silistra eara csb mushatu, casili tuti avea grdinji dininti... Tora, tu loclu-a loru aflaiu Blocuri di betonu, di patru patomati. Uruti. Aflaiu Liceulu iu-nvitsaiu. Uborlu eara-mplinu di ierghi. Di-aclo vrumu s-aflmu casa iu shidzuiu cu niki, cndu earamu tu Liceu. Ama, sh-aclo, tu loclu-a casljei s-avea mutat unu Blocu! Cftmu s-aflmu Bsearica Mari, Catedrala. Greu u-aflmu, anvrligheat di urutili Blocuri di betonu. Portulu di la Dun eara ca mortu, nu s-videa vrn pampori! Tricumu deapoia pi Turtucaia shi Rusciuc. Neasimu Trnavo, Capitala Amirljielji Armn-Vryar. Mushatu csb! Iutsido, videamu anyrpsit numa alu Petru shi Asan. Vidzumu sh-unu Mnstiru multu musheatu sh-muzeulu alu Petru shi Asan. Armasimu un sear Trnovo. Di-aclo, ankisimu ct Sufii. Nadunmu cu Armnjlji di la Sutsata Armnjiloru di Sufii. Vidzumu Bsearica shi Liceulu adratu di Rumnia. Tricumu pi Valea Trandafiljloru (Kazanlk), ninti sagiundzemu Sufii. Sufia easti csb kiskinu. Vidzum Bseritsili ma mri. Multu musheati! Di Sufii lomu calea ct Dupnitsa, iu aveamu mults cnscuts Armnji. Aclo easti Sutsata a Armnjiloru cu cari aveamu di multu kiro ligtur. N-aflmu cu Prezidentulu a Sutsatljei, Nicola Iancu Kostov, Armnu gioni sh livendu. Deadunu cu elu vidzumu Dupnitsa. Mini nj-adutseam aminti di Dupnitsa ditu pirmithuserli a printsloru. Dupnitsa eara mrtat sora ma mari alu tati, teta Itsa, mrtat la Pushlu. Pushlu eara, tu-atselu kiro, unu omu multu avutu. lj si-avea scoas shcnticu : Din Poli , pn Sufii, Pushlu avdztu, miliuneru...
22

Paplu a meu, eara sh-elu omu avdztu, Kihe! Bakitsa eara nica doi Kiheadz, di-alu Shaguna, ama nu eara ca paplu sh-ca tati. Tati shi Paplu avea numa, avea sh hrli. Anlts di boie, livendz, musheats. Shi mintimenji. Nitsi ca bineclu alu tati nu avea altu la Armnji! Numa-lj eara Sivu shi imna sh-arvani. Ppnjilji-a melji eara cnscuts sh-avdzts tu Armnami, ama sh-la Mnstirlu di Rila shi-cu Vryarlu Stambuliski. Di iu pn iu aducu zborlu di Stambuliski, va v-ntribats..?. Cari eara aestu Stambuliski ? Fu Protu Ministru tu Vryrii shi fu vtmatu di Partia di opozitsiuni. Cndu eara ficioru, fu lndzitu di tuberculoz. Veara lu pitritsea printslji la noi, Bakitsa, la paplu. Di aua avea armas ligtura cu fumealjia a noast. Deapoaia, Stambuliski s-nsur cu un Dhascal shi s-dusi Paris, tra snveats. Intr tru politic sh-ashi agiumsi Protu Ministru. Cndu paplu dipunea toamna, ti irnaticu, dnsea daima la printslji alu Stambuliski, Tatarpazarcic, iu eara ashtiptatu cu mari harau shi s-ftsea mari Srbtoari cu-ntreaga hoar. Teta Itsa, sora ma mari alu tati, eara avdzt ti mushuteats shi eara sh-ditu un fumealji multu avdzt: Alu Ianculu alu Pirifanu! Vini Pushlu s-u caft nveast tr ficiorlu a lui, cari nu para avea njiat... Cndu lu vidzu pi numt, maia vru s-asparg numta, c yrambolu nu eara atselu tsi-avea vidzut la iusiseari! Paplu dzsi:nj dedu zborlu! Sh-armnu pi zboru! Ashi-lj fu tihea a featljei! Cndu vinir pi numt, Pushlu avea adus arvoan di 12 di pinduliri. Nu s-avea avdzt sh-nitsi vidzut ahtari lucru la Armnjilji a noshts! Shi u mrtar teta Itsa tu csb. Printslji a melji spunea c Pushlu s-anyrpsea Paris - avea adrat trei casi, ti trelji ficiori, tru mesea di csb... Cathi cas avea custusit cama di (5000) tsintsi njilji di liri. Mults pradz ti-atselu kiro! Antribaiu Prezidentlu ali Sutsat, cara s-aib avdzt di Pushlu sh-di casili a lui. N lo mini sh-nicukira mea shi n dusi la casili alu Pushu.Tu mesea di csb. Casi cu unu patomatu. Dighiosu eara hnjili. Antribmu muljearea cari eara la hani desi putemu s-videmu vrn di fumealjea alu Pushu. Nsa gri a nicukirlui, cari eara-ndzean. Dipusi unu domnu tricutu tsi
23

undzea ca di la Pushlu. Shi-adutsea multu cu Nashculu ali teta Its. Azburmu cu elu. Alximu-ndau zboar, shi cndu mini-lj dzshu c hiu di Bakitsa, lo s-n spun cum elji, di la Pushlu, loar un feat di Bakitsa, feat multu musheat shi multu itr,di la Pirifanlu. Shi ashi n-aflmu c earamu cuscri... Teta Itsa, nveasta tsi loatu voi di la Pirifanlu, musheat shi itr, eara sora alu tati, dzshu mini. Sh-ahurhi s-n spun cumu nveasta tsi loar di Bakitsa, tutu plndzea. Shidea pi balconi sh-mutrea lumea tsi s-priimna. Plndzea, c cu greu putea s-aib hbri di la prints, di Bakitsa. Shi nitsi printslji nu yinea s-u vead, cumu vrea nsa, sh-cumu eara arada, adetea! Ma mari di teta Itsa eara lali Yioryi, protlu ficioru alu papu ... Musheatu sh-mintimenu. lj loar-nveast di la Smrgiadzlji, di Giumaia, ditu csb. Eara mari lucru s-ljia-nveast ditu csb, elji, oaminji ditu munti. La Smrgiadzlji, unu di llnjilji a featljei eara Colonelu tu ashkeri. Nu s-avea avdzt ahtari lucru la Armnji! Printslji nu n spunea cum s-nvits ea cu bana ditu munti. Avur doi ficiori sh-un feat. Ama featsi aprindiri la plimonj. U loar printslji a ljei tru csb shi u dusir la yiatsr, ama nu putur s-u-ascap! Lali lo alt nicukir, di la Lasculu, tutu ditu csb, ama shcu ea nu-avu tihi. Muri cndu shi-amint un fitic. Treia nicukir eara di la Jirlu: Veduv cu trei ficiori. Shi avu sh-cu lali nica patru. Ashi agiumsi lali di-avea unsprdzats di ficiori sh-feati! Shi tuts agiumsir ghini, nicukiri... Cndu armasi nixolt prota nicukir alu lali, nora-ali maie, atsea di la Smrgiadzlji, armasi sh-maia nixolt. Mari arshini, taha! Lj scoasir zboar! Sh-ashi avur doauli ficiori: nora shsoacra! Maia lu-amint pi tati shi nor-sa sh-lu-avu Ianculu, tati alu Gica, atselu tsi lu vtmar Comunishtslji tu Rumanii, cndu nu avea nica umplut 27 di anji! Gica avea alsat-nveasta nixolt. Sh-avu unu ficioru, care nu-sh cnscu tat-su. Ficiorlu lo numa a pap-sui, Iancu. Nitsi elu nu-avu mari tihi: Avu unu actsidentu cu machina shi armasi tr daima surdu. Iancul cu ficiorlu a lui, cari undzea-ntregu papsu Gica, vinir Paris, la noi, ninti di actsidentu. Tsal Gica eara

24

feata alu Stila alu Clintsaru, iu durnjiu mini, seara ditu soni, ninti s-fugu ditu Rumnii ! Easti dalihea c ficiorlji alu Papu, doilji ficiori sh-treili feati, eara musheats shi tuts s-nsurar cu feati sh-ficiori di soie! Di Dupnitsa ankisimu ct Grtsii, c earamu multu aproapea di sinurili Grtseshts. Alsmu taxilu Vryrescu ti dau dzli. Dzsimu s-n-ashteapt. Sh-neasimu s-videmu soia di Srun, soia a nicukirljei a mea, Geta. Tricumu sinurlu pi cicioari. Taxilu nu putea s-treac tru Grtsii. Nikisimu unu altu taxi, Grtsescu. Cndu n turnm ditu Grtsii, ankisimu ct Velingrad. Aflmu aclo Vasili, Prezidentulu Armnjiloru di Velingrad. Deadunu neasimu Rakitova, aproapea di Velingrad, sh-aflmu aclo Sicritara di la Susat, Maria Ianeva. N-ashtiptar multu ghini, cumu easti adetea la Armnji! Nicukirlu ali Marii easti Profesoru di muzic. lj dedu caseta a noast di Paris shi paradz tra s-fac sh-alti shi s-li-mpart la Armnjlji di Rakitova, Peshterea, Batac. Lu featsi multu ghini aestu lucru. Velingrad avemu shi soi. Costa Caramihai, bageanacu alu tati. Ansurat cu sora ali man, teta Vanghelitsa. Shteam c au sh-unu ficioru, Stila. Lu cftmu, ama nu eara acas. Eara la ayri. L vidzumu casa. Musheat cas, adrat nu di multu. Un oar, mi-aflaiu Paris cu niscnts Vryari, la un Adunari di exilats shi adushu aminti di lali a meu, Costa Caramihai! Eara cunuscut di elji! nj dzsir c tora bneadz tu Naua Zealanda sh-easti Kihelu a Vryarilor di-aclo. Pitreatsi shpradz tr agiutorlu a alumtljei contra a Comunishtsloru ditu Vryrie... Lali Costa fu ancljisu di Comunishts, tru Vryrii. Fudzi itu ahapsi, shi tricu tru Grtsii sh-di-aclo fudzi tshi tru Naua Zealand. Mini, prota oar cndu mi-aspushu acas, Custantsa, la printslji a melji, dupu optu anji di cndu aveamu fudzit ditu Rumnii, pitricuiu ditu Frantsa un carti anyrpsit ca di la elu. S-ciudisea a melj, cum di-avea agiumt Costa tru Frntsii? Di mini, nica nu shtea tsiva.. Mi-avea kirut, minduia elji. Mana-nj ftsea sh-mislji la Bsearic. Mashi tati nu pistipsea c hiu mortu. Mi videa tru yisi, c earamu njicu. Shi lj-dztea ali mani: Ficiorlu bneadz, ama lj easti multu greu. Easti tru mari
25

ananghi. Sh-ashi eara... Li zburmu deapoaia, cu tati, cndu n vidzumu, dupu optusprdzats di anji. Avea vinit Paris, cu mana. La anlu 1966! Ama, s-mi tornu npoi Bakitsa.. Di njicu, earamu lndzitu. Nu u loamu disupr. Mi-algar la Yiatsr, Bserits, Moashi, Discntri... Tsiva nu-actsa locu! Atumtsea, paplu lj dztsi-alu tati: Niculakilu-alu tati, ljia-nveasta sh-ficiorlu sh-dutsets-v, voi, anlu aestu la Mnstirlu di Rila... Mnstirlu di Rila eara multu avdztu. Sh-adz easti avdztu cu hramlu Ayiu Yiani, tu shaptili di Yinaru. Paplu avea adetea di s-dutsea cafi anu la aestu Mnstiru sh-eara sh-cnscutu aclo. S-dutsea cu un crvani di calji, ancrcats cu mxuli: Cashu, cshcvlji, carni di oi, pstrm, lapti tu foali shi-alti... Adutsea sh-ln, iambuli, sats... Sh-ashi s-andreapsir atumtsea, tati cu mana, s-nkiseasc tr Mnstirlu Rila, deadunu cu mini... Va s-eara tru anlu 1924 ic 1925. Mnstirlu easti tru munti. Multu avdztu tr mushuteatsa-a lui. Cu caljilji-ancrcats, mana imna ninti, pi calu, cu mini tru disag, shi tati dinpoia crvaniljei. Eara iarn greau, neau, calea mashi gljetsu, ashi cumu suntu iarna cljiurli di munti. Di-un parti eara muntili, dialant parti hau, gremu. Callu din capu, pi cari eara mana cu mini, ascp ciciorlu di dinpoi, nghios di cali. Tati limnusi... Aurl: Dumnidzalimu! Shi calu putu s-sh trag ciciorlu... Shatumtsea, tati lji dzsi ali mani: Mljieare, ficiorlu va s-fac ghini. Dumnidz easti cu noi! Tati eara unu omu tsi pistipsea. Adyivsea multu crts di Bsearic. Elu nu featsi mult Sculie, ama avea miraki tr carti. Featsi vrn clas primar la Sculia Vryreasc, ama ma multu li-nvitsa singuru. Lu videamu multu cu cartea tru mn. Ama paplu, sh-lali Yioryi, fratili ma mari alu tati, nu vrur s-lu pitreac la sculii. Va s-kirem ficiorlu, tu xeani. Sh-deapoaia, sn mc xenjilji pradzlji?! Ashi pistipsea elji atumtsea... Eara sh-niheam averu tu-aesti zboar. Cts ficiori Armnji carinvitsar tru xeani s-turnar-n hoar ? Sh-ashi armasi tati acas, fr Sculie, ama cu mari vreari tr dyiavasi. Lumea shtea c elu adyivseashti Plcrii, Rigeai shcndu vrn trdzea, eara lndzitu greu i vr muljiari avea
26

tirnji la-amintari, lj grea alu tati s-l-adyivseasc ditu crtsli di Bsearic. Elu u ftsea cu harau . Dupu tsi lumea ishea nafoar ditu udlu, elu ftsea dyiavasea. Lumea spunea c tati, cndu ishea di la ahtri dyiavasi, eara asudatu sh-salbitu tu fats. Sh-di multi ori, plcriili-a lui actsa locu! Nj-aducu aminti c shi Cadrilateru eara acljimatu di multi ori la oaminji lndzits sh-ditu alti hoari. Shi, cumu v spuneamu, neasimu la Mnstirlu di Rila, nashtiptar multu ghini, c shtea c earamu di la deadu (paplu) Iancu Perifan. N turnmu acas, sh-mini u loaiu disupr. Cafi dzuu mi ftseamu ma ghini. Aesti n li pirmithusea tati, Cadrilateru, Cainargeaua Mari. Bana tru Makidunii, tr Armnjilji a noshts, ctu fu Turcul, fu ma bun, lishoar, efcula. Elji eara Domnji pi Tutu Balkanlu. Nu shtea di sinuri, nu pltea mari borgi la turts. Di la anlu 1913, cndu Rumnia amprts Makidunia dupu Acchisearea/Irinja di Bucureshti, bana s-alxi. Agiumsi greau, cu pidimadz. Cndu tritsea sinurli, pltea ti cathi pravd sh-ti cathi omu ! Sh-cndu dipunea ti irnaticu, sh-cndu tritsea sinurlu tra sduc tru munti, prumveara. Sh-atumtsea oaminjlji ahurhir smindueasc s-fug tu locuri ma buni: America, Canada, Avstralia, iu eara cupii di suti di njilji di oi. S-ftsea mult propagand ti dutsearea tru Rumnii. La noi nu fur Sculii Rumneshts. Aesti fur mashi Sufii shGiumaiaua. Ma niscnts shtea, avdzr c ficiorilji cari bitisescu Liceulu s-ducu students tru Rumnii. Sh-anveats tehni fr paradz. S-mata avdza muabets c Romnia da locu, cti dzatsi Hictari shi agiutoari tra s-adar casi sh-tra s-lucreadz loclu. Shi-aesti hbri, agiumsir sh-la noi, tu horli a noasti ditu muntslji di Rodopi shi Rila. Shi-atumtsea s-featsi un delegatsiuni di Kiheadz ditu hoar sduc svead ! Tu delegatsiuni, eara tati, lali Yioryi, fratili alu tati, Tega shCosta alu Shaguni. Shi s-dusir tru Rumnii. Di-aclo, cu students cari azbura Limba Armneasc (c a noshts, Kiheadzlji, nu u-acchisea Limba Rumn) lj dusir s-vead iu va Rumnia s-lj Colonidzeadz, s-l da locuri. Algar horli di Cadrilateru, hori Anturtseshts, Vryreshts, Ttreshts.

27

Lj-arisir Horili Vryreshts. Shi-ashi aleapsir Cainargeaua Mari. Atselji di Caramandra shi Sufanlu, aleapsir sh-elji Cainargeaua Njic (iu s-featsi iryinea/pacea a Arushilor cu Turtslji, la 1877) nu alargu di hoara Cainargeaua Mari. Sturnar Bakitsa shi ahurhir s s-andreag tr calea ti Rumnia. Tati, lo optudzatsi di fumelji tsi lucra la elu, l scoasi Paspoarti/ Tishkirei! Tati, putu s-vind caljilji ama oili nu putu s-li vind. Nu s-pltea ghini shi li-als la lali Teya shi la Teta Itsa ! Fudzearea tru Rumnii fu tu kirolu di vear. Lali Teya vru sli duc oili tu Turkii. Dzsi c i-acts iarna pi cali. Sh-chirur ma multili di oi. Shi, cu ptsnili tsi-armasir, sh-plti hrgiurli-a lui. Paplu, cndu avdz aestu lucru, elu cari eara niputut, Eara la anlu 1929. Muri shi-di cripari, dztsea a noshts.

28

Cadrilateru: 1928-1940

1938, Cainargeaua Mari, Cadrilater cu sora Lencea

Agiumsimu Cainargeaua Mari. Aclo, n bgar tru casi pi la Vryari. Eara toamna. Noi fumu dats la Vryarlu Ganciu ! Avea cas musheat ! Tu casa-a lui, deadunu cu elu. Noi aveamu adus, ditu Vryrii, hrari cu stranji, cu yiambuli, cu anflucati, cznji (tu cari s-hirbea lapti la csheari, la stani), brgci, ghiumi, vuleri, pyuri, tvadz, cpisteari, tpsii, cirike, pirustii, linguri, ciubnj, cicric, arzboiu, furts, buclitsi. Tuti tsi lipsea tr cas shi li bgmu tru mzlu/tsilarlu-a a lui. Nj-aducu aminti cumu mi dushu un oar la shopatu cu bucljitsa tra s-aducu ap. Eara iarn. Arnkiushuraiu shcdzuiu. Shi s-freadzi bucljitsa. Cndu mi vidzu maia cu bucljitsa frmt, nj dzsi: Ma ghini s-ts frndzeai caplu, ficiorlu ali maii. Tati u-avdz shi-lj dzsi: Alea, mle, cumu s-lj dzts ahtari zboru a ficiorlui? Sh-maia lj-u turn: A, li, Niculaki, eara bucljits di la soacr-mea! Arsimu tuts, sharsi sh-maia. Mi lo-mbrats sh-mi bshe. Alt oar, tutu iarna, yini maia di la shopatu shi-lj dztsi alu tati: Niculaki, tsi glaru di dhascalu easti aestu. nji dztsea frig babo, frig ! Mini lj-u turnaiu:Tsi fric tu mesea di hoar ? Shi tati-lj dztsi ali maie c frig va s-dzc arcoari pi Mucneashti. Maia, njirat, lju turn: Cumu, elji nu dzcu arcoari, ca tut lumea? Eara anlu 1928, toamna. N grir la Sculie. Mini, cu doauli surri : Lencea shi Maria. La Sculie loar s-n antreab, cts anji avemu? Lencea avea nau anji. Maria avea shapti anji sh-io
29

aveamu tsintsi. Eali li bgar tru prota clasa. Mini dinpoi di eali, cndu dzshu c am tsintsi anji, mi bgar tu grdinic, cuatselji ma njitslji. Tu pauz, surrli mi loar, mi vryir, sh-mi dusir la Dhascala-a loru sh-dzsir c amu shapti anji. Sh-mi loar sh-mini cu eali, tru idyea clas. Shi ahurhimu sculia. Cu limba greu s-n ackisimu cu Dhascaljlji. Noi cu Limba a noast sh-elji cu Limba a lor. Ama, cu kirolu, lomu s-n-ackisimu. A printsloru l si deadi locu, cti dzatsi Hectari. Tuts mascurilji tsi avea pisti yinyits anji avea-ndreptu la dzatsi Hictari. Multu di locu eara pduri shi lipsea tljeat shi zmulsi zrtsinji, cciubi. Shi ashi s-acts tati di lucru, tut iarna. Avumu leamni ti focu shi noi shi Vryarlu la cari shideamu. Prumveara loar s-li seamin ayrli. Vryarilji shi-ardea cua noshts: Iu s-avea vidzut picurari s-lucreadz loclu? Easti ndreptu, c shi a noshts, cndu dipunea ditu munti shi videa Vryarlji la ayri, dztsea: Tsi lucru greu, mrats di oaminji! Slucreadz tu soari, shi-a noshts, pi ning crvnji, priimnari! Ama, Armnjlji ahurhir di li lucra ayrili, shi li lucra multu ghini c scutea ma mult biriketi di Vryari. Shi loclu di pduri eara ma bunu. Ancuprar carotsi, pluguri shi tutu tsi lipsea tr lucurlu la ayri: Mtitsi, czmadz, cusoari sh-alti hlts. Tati avea adus, cumu dzshu, 4 calji ditu Makidunii. Unlu di elji, Sivlu, eara bineclu-alu tati. Tu 6-li di Yinaru, ti Tafoti/Ptidzarea Hristolui, s-ftsea-n hoar antreatsiri: Cari calu alag ma ayonjea. Sivlu-a nostu daima eara protlu! Lu-nclica unu cusurinu di-a meu, c mini earamu nica njicu. Shi s-bgar Armnjiljii pi lucru. L deadir sh-locu tr casi. Nafoar di Hoara Vryreasc. Cndu la ayri, cndu acas, iu adra tuvli tr cas : Tuvlili, adrati di lschi cu palji minuti shbgati ta s-usuc. Cu eali ftsea stiznjili-a casljei. Mzlu/tsilarlu eara giumitati tu locu, eara di cheatr. Shi casa cu balconi, ciurdachi shi trei-patru udadz, anvlit cu cirnidz. Dinpoi, ahuri tr prvdz. Loclu di cas avea dau njilji di meatri... Dau stremati, cu grdin, iu eara sh-armanea iu s-tryira yiptul. Dinintea a casljei, aveamu ambarea tr yiptu (grnu, sicar, ordzu). Shi ning ambari eara shi ambarea tr misuru. Tuti aesti fur adrati, pe-anarya, anarya.
30

Cu kirolu, loclu a casljei, eara angrditu cu gardu di cheatr, ctr cali, ctr geadei. Cumu dzshu ma ninti, vrea tati s-vead sh-nipotslji casa cu gardul di cheatr. Shi ponji tr yimishi tru grdin sh-nafoar di gardu, pi ning cali, pi ninga geadei... S-aib yimishi sh-tr atselji tsi trecu calea! S si-afl tr morts! Lucurlu eara ashi: Prumveara, veara sh-toamna la ayri. Di lunea tahina sh-pn Smbta dicsear. Dumnica, tahina, n dutseamu la Bsearic sh-dupu prndzu la Coru. Tinirlji giuca shi-aushlji mutrea. La Bsearic, mini cu tati cntamu dedunu cu Cnttorlu, sh-cu kirolu, ahurhiiu di s-dzcu Pistipsescu/Credzlu, s-adyivsescu Apostalu, s-cntu Tata a Nostu. Tati vrea s-mi fac Preftu. Avea mari miraki ! Noi, ficiorilji, actsats cu Sculia. Vacantsli, li tritseamu la ayri, pi cmpu, agiutnda printslji. Tuti eara buni sh-mushati, ama eara shi frica di Cumitagilji Vryari, cari s-alumta tr turnarea a Cadrilaterului la Vryrii. Ic tr Zlatna Dobrogea (Dobrogea di malam, dztsea elji! ) Shi atumtsea agudea casi di Armnji, tra s-l bag fric! Vtma oaminji, bga focu la casi. A noshts, cu frica sh-cu Aruveljia/Pishtola tru mn, tra s sapr. Earamu ficioru shi mi pitritsea tati cu caljlji la pshteari noaptea, cu niscnts sots deadunu. Sh-mi urnipsea: Cara savdz c ts greashti vrn noaptea pi num, tini nu grea. Putea s-hib Cumitagilji cari n loa shi n vtma i cfta paradz di la prints tra s-n slgheasc. Cndu tati s-dutsea Silistra tru csb, tra s-vind biriketea (grnu, sicar, fisulju, ordzu, etc.), pn s-turna, seara, mana nu u-actsa loclu shi nitsi somnul. Frica di Cumitagilji eara mari! Sh-cndu amna, mi dishtipta shi deadunu lu-ashtiptamu tati. Sh-mana dztsea: Tsi va s-adrmu, ficiorulu ali mani, cara s-nu yin tat-tu? Shi Dumnidz, n lu-adutsea tati ! Iarna, lucurlu eara acas. Dada tru arzboiu. Surrli ampiltea sh-tati adyivsea. Shi u-agiuta sh-dada tu arzboi, cndu ftsea vr kilimi cu diseamni tsi nu l loa arada. Tati cti vrnoar plikisea tru lemnu xifterlu/vulturlu cu dau capiti. Shi, tsnea shi isapi/contabilitati, tra s-vead Ministerlu tsi-amint oaminjilji. Tu hoar avea sh-doi cafineadz iu s-aduna un parti di Armnji shi Vryari, ma multu iarna sh-tr Srbtori! Tati nu31

avea aest adeti. Shidea acas, sh-afla lucru acas. Noi, ficiorlji, earamu actsats cu Sculia. Aveamu unu bunu Directoru di Sculie: Olaru di ct Buzu, ditu Rumnii. Aveamu sh-unu Dhascalu Vryaru multu bunu: Petcu.Eara Ofitseru di Rizerv. Brbatu musheatu shi cu multi hri. Cu elu adramu la Sculii, ti srbtori, yiurtii cu cntitsi, cu ghimnastic. Tu clas i nafoar. Tuti s-ftsea dinintea-a printsloru... Io cntamu la Coru shi spuneamu shi poemi. Dhascallu Petcu, ti Srbtorili Natsiunali s-alxea tu stranjilu di ofitseru. Lu-actsa multu sh-noi tuts anyisamu s-agiundzemu ca elu, cndu va crishtemu... Aveamu sh-dhascali. Ama, eara ma psefti. Li-arisea s-bea tsigar, ca ghiftili, dztsea a noshts. Yinea la mana sh-cfta oau, cashu, lapti, umtu, ca taha va li pltea tu bitisita meslui, cndu l yinea mistolu. Sh totna agrshea s-plteasc. Mana s-plndzea alu tati. Sh-tati dztsea: Las-li, c avem ficiorlji la sculii shi, deapoaia, avemu duri, n deadi Dumnidz. S-hib shi tr morts!. Dealihea easti c aveamu di tuti aesti lucri tr mcari. Aveamu uborlu-mplinu di gljinji, aveamu buvali cari n didea lapti tutu anlu di-adramu cashu sh-umtu. Ti Crciunu aveamu porcu tr tljiari. Sh-ashi aveamu carni, ligd, tsyrids. Tati adra shi lucanits multu nostinji. Ama, tr mana, oauli sh-cashlu eara pradzlji a ljei. Li vindea sh-ancupra tsi n lipsea-n cas: Gazu tr lamb, zahari tr ceaii, buei tr-ambupseari lna cu cari adra doarli tr surori. Paradzlji lipsea. Yiptulu s-vindea greu shi ieftinu. Shi cu parazdzlji di pi yiptu, lipsea ancuprari atseali tsi lipsea tr lucrarea a ayriloru. Tati mindui s-ancumpr tr surri, un machin tr cuseari shi tr kindiseari. Avea vinit unu di la avdzta firm SINGER sh-lj spusi alu tati tsi lucri putea s-fac cu ea. Imna makina cu cicioarli, nu cu mna. Sh-ancupr tati makina di cuseari pi borgi, s-u plteasc pi-anarga, anarga. Eara mari lucru tr-atselu kiro ! Tut hoara s-antriba, cum poati Pirifanlu s-ancupr ahtari machin ? Niscnts dztsea cu zilii: Ari Pirifanlu lire anturtseshts, adusi ditu Makidunii. Ama averlu eara c tati u pltea cu tsi aminta di la ayri...nu cu liri sh-cu flurii. La anlu 1929 vini tu hoar unu domnu di la Banca FrancoRomn. Eara unu Armnu, Chiose i Ciunga, nj si pari ! Bg
32

sh paplu paradz, liri anturtseshts, la aest Banc,cu amintaticu di 18 tu sut Tati nu vrea s-bag lirili, ama paplu-lj bg zori. Videa c toclu easti mari shi va s-aib amintaticu. Ama tati minduia c va s-creasc lirili shi va s-armn tr nipots. Avumu tihi c maia dnsi un parti di liri, vrn optudzats! Dupu-ndoi meshi, Banca featsi falimentu, kirur tuts pradzlji. Paplu avea murit shi-atumtsea ti tati ascparea eara s-lucreadz ayrili, deadunu cu noi, taifa. La 1931, tu Rumnie eara Guvernu Tsrnistu shi Ministrulu di-atumtsea, Angelescu deadi nomu tra s s-adun tuti armili tsi li-avea Armnjilji. Ashi cfta Diputatlu Vryaru. Vryarilji eara ma mults shi Partia a Tsrnishtiloru avea sinferu s-lj amint di partea-a loru, la alidzeri. Sh-atumtsea, unu Studentu Armnu, Bucureshti, vru s-lu vatm Ministrulu Angelescu. Ama nu putu. Aestu Studentu s-acljima Beza. Lu cnscuiu, ma amnatu, Paris, eara sh-elu tru xeani ca mini. Earamu ficioru ca di shapti-optu anji sh-nj-aducu aminti cumu cntamu Dumnica la coru: Njercurea mirindi oar/ N vini hbari-n hoar/ Hbari s-ti ciuduseshti/ Tsi sh-si featsi Bucureshti/ Beza inim di heru/ Trapsi-ndreptu la Ministeru/ Ministerlu Angelescu/ Angelescu sh-Anghelof/ Tsi lo mintea alu Penkof./ Tradzi Beza, tradzi frate/ Tradzi-ndreptu tu hicate! ; ; ; ; ; Penkof eara Diputatlu Vryaru ditu Cadrilateru. Beza, deadunu cu alts Students Armnji, fu-ancljisu tu hapsi... Fu crisitu c vru svatm Ministrulu Angelescu. Fu mintitu tu-aestu lucru shi Codreanu, Sheflu la un Partie di tiniri, tsi eara contra a Cominishtsloru. Elu deadi-ndriptati alu Beza. Fu sh-elu ancljisu shi tu-ahapsi cnscu ma mults tiniri Armnji : Papanace, Ficata, Anton Ciumeti, Iancu Caranica sh-

33

alts. Ashi s-featsi c-lj trapsi Codreanu aeshts tiniri Armnji tu alumta a Partiljei a lui. Atumtsea Rumnia dnsi emigrarea, yinearea Amnjiloru ditu Makidunii, tu Cadrilateru c taha tuts cari inu , suntu Legionari ! Shi oaminjii, nitsi nu avea avdzt di Legionari . Codreanu cara-lj cnscu Armnjlji sh-vidzu c au un soie di purtaticu multu tinjisit sh-pirifan, un alt moral, ahurhi smindueasc s-lj trag ct partia a lui. Dzsi Codreanu ma amnatu c vrea s-lj fac pi Rumni, Armnji. Dztsea c ma sagiung vroar la puteari, la kivernisea a cratlui, va s-bag tu cathi csb shi hoar Primaru/Dimarhu sh-Prefectu, Armnu. Ashi agiumsi sh-marli anvitsatu Armnu Constantin Papanace s-hib omlu di-aproapea alu Codreanu. Tu horili Armneshts ditu Cadrilateru, Dumnica, la Coru, s-cnta cntitsi di-alu Codreanu, pi Limba Rumn, ama lumea nu shtea tsi dztsea zboarli! Stere Ciumeti, altu Armnu, lualeapsi Codreanu, Sicritaru shi Casieru la Partia a lui. Tora, s-mi tornu la anjilji di sculie. Cu surrli, bitisimu patru clasi. Mini aveamu nau anji. Tati vrea s-mi faca Preftu. Ama dada nu s-aprukea c nu vrea s s-dispart di ficioru. Shi atumtsea Directurlu a Sculiljei lj-dztsi alu tati: S-fac Ianculu shapti clasi shi atumtsea va s-aib doisprdzats di-anji. Atumtsea va s-poat s-duc la Seminaru/Sculia ti Preftu, alargu di cas. Shi-ashi feciu shapti clasi shi examlu di bitiseari lu tricuiu Ostrov, unu csb aproapea di Silistra. Eara examinu tr ficiorilji, prots la anvitsari ditu tuti horili ditu Giudetslu Durostor. Ahurhimu s-n-ndridzemu ti cali. Buzu va s-ahurheamu Sculia ti Prefts. Antribmu tsi lipseashti s-lomu cu noi. N si cfta: Patru preclji di stranji, cmeshi, patru preaclji di pputs, 12 preaclji di prpodz, ashtirnumintu. Noi nu li-aveamu... Directorlu Olaru lj dzsi alu tati c nu va s-plteasc tsiva, c mini va s-amu Burs. Shi, tuti aesti stranji, va n li da sculia, fr pradz... Ankisimu ct Buzu. Cu stranjili di-acas, cu tsruhi, mini cu-un capot, tati cu un tmbari, c nu shteamu tsi kiro va saveamu aclo iu n dutseamu. Eara anlu 1935, toamna. Atumtsea

34

fu prota oar tsi mi-alinaiu pi pampori, cndu tricumu Duna shi prota oar tsi mi-alinaiu pi trenu. Agiumsimu Buzu. Aflmu la sculie unu Scularu/Elevu ma mari, sh-elu Armnu. Shidea tu Casa di Sculie, tu Internatu. Noi nu-aveamu iu s-durnjimu, hotelu era scumpu, ashi c durnjeamu tu grdina Internatlui: Mini cu capota shi tati cu tmbarea... Tahinrli intramu, pi ascumta, tu Internatu iu n lamu, sh-n spilamu. Shi interntlu era aproapea golu.Directorlu, nu-s minduii sn da un uda tri durnjiari . Ahurhiiu examili. Io nidzeamu la exami shi tati s-dutseampzari ta s-ancupr tsiva ti-a mcari: Cashu, piperki, cstrvets, himunits, auu... Tu grdin mcamu... S-ciudusea lumea cu noi... Un dzu, vini Directurlu, tu grdin, iu noi shideamu shi dztsi alu tati c Sculia easti multu scump. Tati-lj dztsi c ficiorlu a lui va s-aib Burs shi nu va s-pltimu tsiva, c nu avemu cu tsi s-pltimu. Mini li-adutseamu pi Mucneashti zboarli alu tati. Cndu isheamu di la exami, ficilorlji ma mri antrib cumu anyrpsimu ? Mini l aspuneamu cumu anyrpsiiu. Elji dztsea c anyrpsiiu multu ghini. Dupu-prndzu aveamu examu ti cntari. Profesorilji dztsea c multu ghini cntamu. Sh-vini oara s-anvitsmu tsi noti lomu ti exami. Protslji nau va s-avea burs. Ama mini nu earamu anamisa di elji. Tati sfeatsi focu. Ficiorlu Armnu cari lu cnscumu tu sculii n dzsi c nai ma multslji eara ficiori di Prefts sh-di Dascalji. Elji avea treatsiri ma mari... Tati, nritu, tradzi-ndreptu la Directoru. Lu featsi ti-arizili! Shi, di-aclo, ndreptu la Gar, tr Bucureshti. Avea tu minti s-n plndzemu di nidriptatea tsi n fu fapt , la Patriarhu . Bucureshti bna ficioriljii ali teta Itsa: Yioryi sh Paris. Trapsimu la Paris, cari shidea tu internatu. Tati durnjea pi crivatea-a lui sh-mini cu Paris, mpadi, cu capota shi tmbarea. Paris anvitsa tr Yiatru shi Yioryi tr Farmacistu. Printslji a loru bna tu Vryrii, Dupnits. Veara, tu vacants, yinea la noi, tru hoar. Alant dzuu, tahina, trapsimu-ndreptu la Patriarhii, s-n plndzemu ti nidriptatea tsi n si featsi. Oclo aflmu Vicarlu

35

cari tsnea loclu a Patriarhului. N-ascult sh-n dzsi c nu poati s-fac tsiva. Buzu, atselji di-aclo, ei suntu nicukiri. N dzsi c, ma s-vremu, ari sh-Bucureshti Sculii ti Prefts fr pradz. La Mnstirlu Cernica. Tati antreab tsi puteamu sagiungu mini dupu bitisearea alishtei Sculii. Poati s-agiung Preftu, Dispoti i Patriarhu!, dztsi Vicarlu. Sh-advg: Cara dupu anji di dzli nu va lu-ariseasc Sculia, nu poati s-intr iuva. Tutu tsi featsi aua easti kirut. Tati:Cum nu va lu ariseasc ? Ma dzcu mini, elu ascult ! Cndu ahurhiashti shcoala ? Dutsets-v tora acas, minduits-v ghini sh-yinits mni diznou. Tati eara tu-un mn di haru c puteamu s-agiungu sh Dispoti, nu mashi Preftu.. N turnmu la cusurinlu Paris shi tati lj-aspuni tsi n dzsi Vicarlu. Lale, dztsi Paris, cara Ianculu s-nu va s-hib Caluyaru, tsi-adrmu? Ma ghini easti s-fac Liceulu Silistra shi, cndu va s-bitiseasc Liceul va s-poat s-aleag desi va sduc ti Teologii shi s-fac Preftu. Shi-adavg Paris: Va hib sh-aproapea di cas. Mcarea va hib di-acas. Stranjili diacas. Shi teta poati s-duc shi s-shead cu elu, cndu va poat. Di Bucureshti ankisimu sh-dnsimu Silistra. Neasimu la Liceu, la Sicritaru shilj dztsemu tsi n pati shi tsi vremu. N dztsi, c vinimu amnatu shi locuri ti prota Clas nu mata suntu. Tsi s-adrmu? Shideamu tru uboru sh-n minduiamu. Saprukear di noi niscts ficiori, Armnji sh-elji, sh-l spuni tati hala noast. Lale, dzcu elji, Directorlu easti Armnu. Va zburari cu elu. Shi n spunu numa a Directorlui: Pericle Papahagi ! N spunu shi iu sheadi. Alant dzuu di tahina earamu ninga casa lui. Ashtiptmu s-ias din cas shi noi dupu elu. Tati ljia s-lj dzc tsi n pati. Elu ascult shi n ljia cu elu tu Liceu shi n dutsi la Biroulu a Sicritarlui shi-lj dztsi s-n-nyrpseasc. Sicritarlu ljapndseashti c nu suntu locuri sh-c Clasa easti-mplin. Ama Directorlu lj-u toarn: Aua, mini hiu Directoru shi mini ts dzcu s-lu anyrpseshts ficiorlu! Shi, mi-nyrpsi. N-ntreab shi desi avemu pradz tr tax. Nu eara mari taxa. Scoati tati shi-u plteashti.
36

Shi-ahurhimu s-cftmu cas cu niki. Nu multu-alargu di Sculii, tu-un cas di Vryari, eara unu ud, cu locu-mpadi, cu unu kiumbe tr angldzari shi tr adrari mcari. Avea sh-un gimic tr lunjin. Shi ning ea shidea Costa Shcoca, cari ishea atumtsea-n cali. Ahurhimu sazburmu cu elu. Eara di Cuciularea, hoar nu multu alargu di hoara noast. Tati lj shtea soia shi-lj fatsi timbihi, smi aib angtanu, c elu easti ma mari! Shi-ashi n cnscum cu Costa Shcoca. Elu eara la Liceul di Comertsu. Tati fudzi pn acas, ta snji aduc atseali tsi lipsea tr shideari. Mini ahurhiiu sculia. Tu Clasa mea avea sh-alts
Prof. Pericle Papahagi

ficiori Armnji. Aveamu sh-Profesori Armnji: Tr Limba Rumn lu-aveamu Zuca, tr Isturie, Papagheorghe, tr Religie/Pisti,Dadami, tr Limba Frntseasc, Papahagi Yioyi, tr Ghimnastic, Nicolau. Pedagogu eara Miskeia. Alants Profesori eara Rumnji.

37

SILISTRA 1937
La Liceu eara shi Steriul alu Pupugi, ditu hoara-a mea. Elu eara tru Clasa shasea. Sanyrpsea, Semergiu. Mini tru Clas, nu earamu protlu, ama anamisa di protslji. Profesorilji Armnji mi-avea tu vreari. La Isturie, Papagheorghe nj didea nota l0, atsea ma marea. La Zuka aveamu nota 8, dipu ma marea ditu Clas. Ma slabu earamu la Limba Frntseasc. "Spuni sh-tini dau zboar ca lumea, bre ficioru, nji dztsea Profesorlu ti Limb Frntseasc. Aveamu boatsi bun, cntamu la Corlu a liceului. Cu nikukira iu shideamu cu niki mi-ackiseamu ghini. Ea miazbura Vryreashti, sh-mini lj-apndseamu Mucneashti. Mcarea-nj yinea di acas: Piti, cashu, oau, pni. Li pitritsea mana, pi oaminjilji ditu hoar, cari yinea Silistra. Li-alsa la hani, di iu li loamu mini, dup tsi isheam di la Sculie. Ti Preasinji, yinea shi mana cti un-dau stmnji shi njiadra mcari: Fisuljiu, arizu, pit marsin, etc... Shi cndu fudzea ea, mi-andridzeamu singuru. La restaurantu, cumu s-dutsea alts elevi ditu hoar, nu puteamu smi ducu. Eara scumpu shi nuaveamu paradz. Cndu nj yinea pit di-acas, yinea shi sots di-a melji shi u mcamu deadunu. Eara multu nostimi pitili di la mana. Atselji ditu hoar, didea hbari la a melji, cndu s-dutsea Silistra, ca mana s-andreag trastul cu mcari. Vacantsili li tritseamu acas, tu hoar. Iarna armneamu acas pi ning kiumbe. Mana tssea tru arzboiu, surrili ampiltea cu soatsli shi mini l dztseamu pirmithi di la Sculii! Tr Crciunu, algamu cu Steaua shi Colinda shi n dutseamu la
38

Bsearic. Vacantsa di Pashti, cndu agiundzeamu acas, tsruhili eara etimi! Shi, di lunea ahurheamu lucurlu la ayru, la arari, siminari, tspari. N turnamu smbata. Dumnica nidzeamu la Bsearic, shi dupu prndzu, la Coru. Alants ficiori, cari eara la liceu, nu sdutsea la lucru, la cmpu. Elji s-priimna-n hoar, s-agiuca cu topa shi-a njia-nj cdea milii. Sh-mi arushunamu, cndu yineamu cu carotsa, Smbta, di la ayru. Mashi ashi potu s-ti tsnu la sculii, la Liceu dztsea tati. La Sculii mi dutseamu cu stranji di-acas. Ambupsiti di mana, tra s-undzeasc cu Uniforma di la Sculii. Purtamu pputs, nu tsruhi. Tsruhili mi-ashtipta-n hoar, tu vacants. Aveamu sh-alts ficiori ditu hoar la Liceu. Ama nu-armnea ma multu di doi anji. Sculia eara scump, tr-atsea dnsea Sculia! Mini nu mi trdzeamu di la Sculii... Lumea zbura: Pirifanlu ari paradz, ari liri, di poati s-lu tsn ficiorlu la Liceu! Ama, nu cu liri mi tsnea tati la sculii, ma cu icunumii sh-lucru la ayri. Lumea loa shi xenji, la lucurlu di la ayri: Vryari, Ghifts ! Ama, noi tutu lucurlu lu ftseamu singuri. Nj-aducu aminti c n loa tati pi carots, mini durnjeam nica, pn la ayru. Va saveamu vr shasi anji. Aclo mi dishtiptamu shi agiutamu shmini la sitsirari, arari, siminari, etc. Mana armnea acas, di frimta sh-la stranjili. Deapoaia yinea pirpadi, cu mcari, la ayru. Cndu eara ti triirari, tati cu surrli armnea la armani, mini cu mana, nidat hryia (nu aveamu sihati!) nidzeamu s-adunmu fisuilju, pi arau, pn didea soarli. Sh-n turnmu acas, s-agiutmu la armani, la trirari. Ban greau, ama adz, cndu u-aducu aminti, u-aflu musheat. Unu anu, ficiorilji ditu Liceu tsi eara ditu csb, vrur sadar tr Crciun, unu Coru, shi s-duc Colinda. Sh-mi plcrsir s-armnu sh- mini Silistra, ti Crciun. Eara prota oar c tritseamu vacantsa di Crciunu Silistra. Sh-ahurhimu s-culindmu pi la Profesori, la lumi cnscut. Tu soni n dusimu la fumealja Banu. Banu Eugen, ficiorlu-a loru eara tru clasa mea, protlu. Dad-sa eara Dirictoarea Liceului tr Feati. Tat-su eara Giudictoru. Sh-avea clisit tut lumea avdzt a csblui. Eara shi Prifectul aclo. Earamu ashtiptats cu meas tr mcari, cum nu-aveamu vidzut can oar. Imishi
39

di tuti turliili, coshuri-mplini. Adunmu sh-tsiva pradz. Amprtsmu pradzlji sh-mini, dupu Crciunu, neshu acas tr un stmn. Shi tut stmna pirmithuseamu tsi vidzuiu Silistra, la fumealjia Banu sh-cumu tricuiu Crciunlu Silistra. La Liceu aveamu unu sotsu Armnu, Mita Cimilic, di fumealje nicukir. Ama Mita, nu para lu arisea anvitsarea. Shatumtsea,printsi a lui, mi plcrsir, s-facu lectsii deadunu cu Mita, acas la elji. Aclo, aveamu sh- mini un mcari bun shi tsiva pradz. Earamu agiutatu tra s-agiutu sh- mini Mita. La Liceulu di Silistra, nu feciu politic! nj mutreamu cartea, anvetslu... Tu hoar, n coru, deadunu cu tinirljii cntamu sh-mini cntitsi legionari. Mults din coru nitsi nu ackisea zboarili, ama li cnta sh-elji. Sh-li giuca-n coru. Liavea bgat pi iho Armnescu! Dupu patra clas, vruiu s-dau exam tr Liceul Militaru, s-mi facu Ofitseru. Ama printslji nu mi-alsar. Sh-atumtsea armashu Silistra, la Liceu sh-bitisiiu tsintsea clas , tu anlu 1940 . Avea ahurhit polimlu. Hbrli nu eara buni. Tru vacantsa di vear lipsea ca tati, ca tuts Armnjilji, s-duc s-fac lucru tr Cratu/Statu. S-fac transhee, hndki contra-a tancurilor, cljuri cu kiatr tr armat. S-ashtipta polimlu cu Vryria. Lucurlu tsi eara tr ftseari, eara alargu di hoar. Sh-armasi s-mi ducu mini. Frndzeam ketsari tr cali. Noaptea durnjeamu aclo! Mcarea u-aveamu di acas. Sh-vini hbarea c fu turnatu Cadrilaterlu la Vryari shi sfatsi alxeari di bntori: Vryarilji ditu veacljia Dobrogi, Tulcea shi Custantsa prindea s s-toarn tu Cadrilateru. Shi noi lipsea s-alsmu mushata hoar, shi s-fudzimu ctu cama ayonja. Ninti di-aest hbari, tati avea vidzut yisu: unu baragiu di la Dun, s-avea aspart tu-un parti. Dztsea tati c nu easti ghini tr Rumnia. Shi, dealihea, ashi fu: Kiru Basarabia, kiru un parti di Transilvania shi Cadrilaterlu. Tati avea daima yisi tsi-lj si ftsea. Cndu avea ahurhit polimlu cu-Arusia Sovietic shi Ghirmanjilji eara nuntru tru-Arusii, vidzu unu yisu: Unu soldatu Ghirmanu tsnea di perlu din capu unu soldatu Sovieticu. Shdincali Sovieticlu s-featsi foali. Foalili s-arupsi shi cura ap ditu foali. Apa u biiu loclu. Atumtsea tata dzsi: Nu-i bunu lucru. Ghirmanjilji va lu kear polimlu shi Arusia Comunist
40

va s s-tind. Pn iu, nu shtu. Ama noi nu va s-avemu mari kiardiri, mari cripari, c apa nu agiumsi pn la mini! Tu Cadrilateru mrtmu sor-mea Lencea. Lencea eara un feat multu fronima sh-musheat! Li-avea tuti hrli. Sh-eara shmultu cftat. U cftar sh-di Silistra, la Verioti. Verioti eara hsapu, tljia prvdz sh-vindea carni. Nu-lj shteamu.... Sh-u isusimu Lencea la Verioti. Elji bna tu csb, nu ca noi, atselji ditu hoar. Shi s-featsi numta... Vinir cu autobuzu s-lja-nveasta! La noi, la numts, yinea lumea cu carotsili. Horili eara aproapea un dialt. Cuscrlji s-dutsea cu carotsili di lua-nveasta. Tinirlji, pi ning carotsi, nclaru pi cai. Silistra eara alargu: vr 28 di kilomeatri. Calea eara cu- anifuri. Nj-aducu aminti un toamn, cndu mi dutsea tati la Sculii. Gramosti, hoar noau, Armneasc, n iasi-n cali unu tiniru, shi cft s-lu lomu pi carots, pn Silistra. Featsimu muabeti cu elu. Tati lu antreab di a curi easti shi cu tsi furnjie s-dutsi Silistra? N dzsi c easti hiljlu-alu Stamboli, cnscutu di pi avdzti di tati, sh-c s-dutsi Bucureshti, tr Facultati, s-nveats ti Avucatu. Aestu Stamboli, fu la mini, Paris, dupu vrn 45 di anji, sh-nadusimu aminti di calea tsi u featsimu atumtsea deadunu, tu carots. Avea vinit Paris shi n-aflmu ca Armnji. Ashi easti di daima la noi-n cas, Paris, yini lumi di iutsido! Cumu dztseamu, vinir cuscrilji cu-autobuzlu. Shi s-featsi numt mari! Tati s-ftsea prota oar socru! Ama, Lencea nu avu mari tihi cu mrtarea. Ea nu eara-nvitst cu bana ditu csb. Mini cndu earamu la Sculii, mi dutseamu di u videamu. Shidea tutu minduit... Bana-lj fu greau... Nu-avea xiki di tsiva, ama nu eara hrioas. Muri tinir, mrata sora-nj, Lencea. Als un feat, Victoria, cari sh-ea nu para avu tihi tu ban. Mini shLencea n vreamu multu! Cainargeaua Mari, potu s-dzcu c avumu ban musheat, greau, ama musheat! Sor-mea Lencea (tora eara Custantsa) vru s-yin s-mi vead tru xeani la anlu 1979. Avea loat viza cu un parei di turishts tr Ghirmnii sh-aclo aveamu umuti s-n videmu. Ama, tu-aeroportu, u dnsir. Furnjia: Minduir c va s-duc sh-vead frati-su, mini. Shi nu u alsar, tr criparea a ljei shi-a mea!
41

Tu brgcili di la csheari, mana bga njiari di himunits, ditu bustanea noast. Sh-cu njiarea aest n tritseamu Preasinjili acas, Silistra, sh-la Sculii. Tutu tr Preasinj nadra mana murdii. Eara misuru arsu, mtsinatu tu moara di cafe sh-mintitu cu niheam sari shi kiperu. Lu pispileamu pi pni. Ashi eara atumtsea: Tsneamu tuti Preasinjli. Tutu ashi Njercurea sh-Vinirea, nu n purintamu canoar. Nj-aducu aminti, protslji anji, nidzeamu cu maia tu bustani, sh-umpleam carotsa cu himunits sh-pponji. Carotsa eara trapt di vtsli a nicukirlui iu shideamu. Pn agiundzeamu acas, giumitati di himunits lj didea maia la lumi. Tra s s-afl sh-ti morts. Shi, di-atselji tsi-armnea, giumitts lj didea la nicukira iu shideamu cu niki. Cndu ahurheamu di lj-adunamu,carotsintredz adutseamu acas. Shi-adra mana njiari, magiuni, vasimplini. Ama aest ban musheat sh-isih s-bitisi la 1940, tu meslu Yismciunj.

42

BACAU MOLDOVA ROMNIA 1940 1944

Fumealja Perifan (di nandreapta: Iancu,Maria, tati Niculaki, mana Itsa, Tana, Stila)

Alsmu tu Yismciunj musheata cas, musheata hoar di Cadrilateru, adrati cu multu pidimo. Ancrcmu un carots, shi neasimu ma-nclo di Ostrov, tu hoara Lipnitsa. Prota oar lu vidzuiu tati s-plng, cndu ankisimu s-fudzimu. Lipnitsa actsmu cas cu niki. Tati n-als noi cu maea, sh-elu s-turn, s-aduc sh-alti lucri cu carotsa. Sh-ninti s-fug, nj deadi a njia, un pung cu vrn optudzats di liri anturtseshts s-li vegljiu ca ocljilji din capu. Shi, di aclo, di Lipnitsa, cu unu camion, ancrcmu tuti tsi putumu s-ascpmu di Cainargeaua Mari, shi tricumu Duna, Silistra, ct Clrashi. Cndu agiumsimu Clrashi, anvitsmu c vini la chivernisi, Genearalu Antonescu cu Legionarlji shi c Vsiljelu fudzi. Ninti s-fudzimu di Cainargeaua Mari, aveamu yisusit sormea Maria, la Caracota. Ficiorulu l-acljima Steryiu (tati alu Nikulaki Caracota).Prucsinia u featsi teta Vanghea.Ficiorlu avea anvitsat tr araftu. Shi n-aflmu Clrashi la gar. Noi trapsimu ct Brganu, aleapsimu hoara Perishor, elji, cuscurlu Caracota, s-dusir tu un alt hoar, nu alargu di Perishor. Dipu

43

ma aproapea Gar eara Ciulnitsa. Aclo, Perishor, featsimu numta ali Marii. Maria avu tihi, avu ban bun ! Calea di Cainargeaua Mari sh-pn Perishor u fetsimu cu mults pidimadz, cu multi cripri. Hrari, lucri chiruti pitu cali, cu suschirri shi plndzeri c iara lipsea s-bnmu tu cas xean. Mini mi-anyrpsiiu la Liceulu di Clrashi tru shasea clas. Shi avuiu locu la Internatu. La Internatu nu plteamu tsiva. Sh-bana eara bun. Mini cari bnaiu cumu bnaiu cu niki Silistra, cu mcari di acas, tora la Internatu li aveamu tuti etimi. Nu s-putea s-hiu ma ghini. Tati cu fumealjea lipsea sduc tu giudetslu Custantsa i Tulcea. Tru hoari Vryreshts ! Atselji ditu hoara a noast fur pitricuts tu hoara Sinoea. Tutu atumtsea avdzmu c atselji cari voru, pot s-duc tu Moldova. Tati vrea ca taifa a lui (Stila shi Tana) s-duc la Sculie, ca mini. Tru hoar, va s-eara greu... Sh-atumtsea s-dusi Bacu shi-lj lo shi cuscrlji Caracota cu elu. Shi unu dziniri di-a lor, Tashi. Cndu earamu Perishor, n vini un urut hbari: Brbatlu ali teta Vanghea, sor alu tati, s-avea kirut, nu-avea agiumt acas. Elu eara pi pampori, tritsea Duna. Di pi pampori, nu s-mata shtea tsi s-featsi cu elu. Dupu niscntu kiro, lu ascoasi apa. Savea nicat omlu. Cumu ? Dumnidz shtii ! Shi armasi teta Vanghea, veduv cu trei ficiori shi un feat. Marea feat eara mrtat la Caratashlu. Steryiul, marli ficioru, eara elev la Sculia Normal, Bucureshti, anvitsa tr Dhascalu. Cu Iancushlu, Lencea shi Zisa vinir sh-elji Bacu. Mini armashu Clrashi, la Liceu. Vacantsa di Crciunu u feciu Bacu, iu mi-aveamu dus cu trenlu di prmtii, c nu aveamu cu tsi s-pltescu trenlu normalu! Aveamu agiumt Bacu sh-aveamu vidzut cumu s-avea-ndreapt a melj. Avea loat la unu Uvreu unu ud cu un intrat cu cuzina. Di tsi ackisiiu mini, tati nu lu-arisea planlu politicu di rumanizari tsi lu ftsea Legionarilji. C tse s-ljiai lucurlu, casa Uvreului? Nu! Shi atumtsea, minduea: Tsi lucru s-fac ? Mini alsaiu Baculu sh-mi turnaiu Clrashi, la Liceu. Ahurhimu doilu trimestu ama, alt cripari vini. S-featsi "Rebiliunea". Antonescu s-ancce cu Legionarlji shi lj-avin di la Chiverniseari/Guvernu. Shi ashi agiumsir tu mari-ncceari shi-alumt. Ahurhi s-bag Legionarilji tu ahapsi.

44

Tu internatu, aveamu doi pedagogi Armnji: Miskeia shi Kehaia. Cu Miskeia, n shteamu di la Liceul di Silistra. Pedagogilji, mi urnipsir s-fugu, c mini, ca Armnu, poati s-mi ljia Politsia. Sh-atumtsea fudziiu Bacu shi mi-anyrpsiiu la Liceulu Ferdinand. Tati, afl, nafoar di Bacu, nu multu alargu, unu locu ciiri, cu ap, shi s-dusi la nicukirlu a locului, boierlu Stroe, s-lj lu caft loclu cu niki, tra s-adar grdin di dzrdzvts. Stroe, l deadi loclu, sh-prumveara s-acts tati di lucru, deadunu cu fumealjea Caracota shi dzinirli a loru Tashi. (Aestu Tashi Caracota easti paplu ali Kira Iorgoveanu. Dada a ljei easti di la Caracota.) Shi-ashi agiumsir, mratslji Armnji, di picurari, Sclayilji-a loclui! La Liceu eara nica unu ficioru Armnu, Ianculu alu Carabashu. Un clas ma mari di mini. Elu eara tru clasa shaptea. Singurilji Makidonji. Shi, cu numa tsi u aveamu, mi loar ficiori ditu clasa mea, la un Adunari. Aclo, mi vidzur vahi ma "gioni" di cumu earamu, shi mi alepsir nu dupu multu kiro Sheflu (Kihelu) a fciorilor Legionari pi Liceu! Shi aest, dupu "Rebeliuni" eara lucru ascumta/secretu. N-adunamu sh-cntamu, adunamu pradz s-agiutmu oarfnjilji. Cu pradz, ancupramu frin di misuru, leamni shdideamu a oarfnjiloru, shi ma multu, la fumelji di Legionari, cari avea oaminji tu ahapsi. Sh-tu aest Organizatsii, eara dipu ma bunjilji fciori ditu liceu. Eara sh-ficiorulu a Generalui di armat Constantinescu (cari eara cu armati pi frontu tu Arusii). Elu ficiorlu eara protlu la-nvitstur. La elu n-adunamu. Casa-a lui eara vigljiat di vuinits. Vrn nu putea s-n crteasc. Cntamu, tsneamu zboru, ashi cumu lipsea. Cu grdina lucurlu fudzea ghini. Mini tahinrli, loamu crutsachea cu dau arhoadari, ancrcamu salati, morcovi, tseapi, dumts, etc, sh-mi dutseamu s-li vindu tu pzari. Sh-di aclo, cu crutsakea goal, mi dutseamu la Sculie. U-alsamu tru uborlu a sculiljei sh-intramu tu clas. Dupu Sculie, mi turnamu la grdin sh-adutseamu shi pradzilji. Shi ashi cathi dzuu. Seara-nj ftseamu lectsiili, sh-tahina la grdin di noaptea. Lucurlu cu vindearea, lipsea adratu ayonjea ta s-potu s-agiungu tu oar la sculie. Alti ori vindearea u
45

ftseamu la Armata Gherman. Eara vinits tu Rumnii shi Bacu, s-andridzea tr polimu. Sh-la elji, cu Ghermana ptsn tsi u shteamu di la sculie puteamu s-li vindu sh-ma ghini. Saminta pradz bunji. Ama eara sh-lucru greu. Di noaptea pn noaptea. Tuts durnjea aclo, la grdin, tut stmna. Smbt dicseara s-dutsea acas. Cndu didea ploai sh-nu putea s-lucreadz, armnea acas. Lucurlu fudzea ghini. Mini sh-Dumnica adunamu dzrdzvts, sh-li dutseamu la vindeari. Sh-dupu vindeari, n-adunmu tuts sotslji la Bsearic. Dupu Bsearic, ftseamu priimnari pitu tsentrul a csblui, cu pareia. Bitisiiu clasa shasea. Veara, un stmn deadunu gruplu Legionaru ntregu, neasimu pi muntili Ceahlu. Mini tsneamu ligtur sh-cu lucrtorilji Legionari. Aclo aveamu shi-ndoi Armnji: Mihali Ergoveanu (Geafa) cari tsnea un ducheani di dultsenji, Coli Ciolacu, cari lucra la Niculaki Ghitsa shi alts ndoi Armnji cama tiniri. Eara sh-mults Rumnji. Sh-elji organidzats ca noi. Pi munti, aveamu tend. Mcarea u ftseamu deadunu cu picurarilji. Noi l-adutseamu frin di misuru sh-elji n didea cashu, lapti. Di-aclo dipusimu pi arulu Bistritsa, pi leamni, pn Piatra Neamts. Shi deapoaia, cu trenlu, n turnamu Bacu. Toamna, dnsi lucurlu cu grdina. Sotslji, vrur s-fug, sduc la Armnji tru hoari, giudetslu Tulcea shi Custantsa. Hbrli di la Armnji nu para eara buni. Mults avea lndzidzt di malarie, hoari-ntredz ... Sh-noi, armasimu singuri. Nu puteamu singuri s-tsnemu grdina. Sh-atumtsea, tati minduea tsi altu lucru poati s-fac? Ning noi eara unu Uvreu cari adra cetki. Mini adram Lectsii di Matematic cu fciorulu a lui, fr paradz. Earamu vitsinji ! Sh-tati s-apruche di elu, sh-vidzu cumu easti lucurlu. U-anvits ayonjea tehnea shi s-bg s-adar cetki di stranji, di pputs, tr calji, tr ambubseari stiznji,etc. Sh-adr un validz mplin, cu urnechi, sh-pitricu unu nipotu di-a meu Gica, ficiorulu alu Ianculu alu lali Yioryi, fratili alu tati. Elu, Gica avea anvitsat ti araftu. Lu-arisea lucurlu. S-duc s-vind cetki... Tati li ftsea shi li pitritsea cu posta, tru tut Rumnia. Sh-lucurlu fudzea ghini. Gica eara unu multu bunu fcioru (fu vtmatu di comunishts la anlu 1951).
46

La 1941, toamna, tricuiu tru clasa shaptea. Pi ning Sculie, ftseamu shi meditatsii la Matematic, cu pradz, ic fr. Ashi cumu ftseamu cu Uvreulu vitsinu, ftseamu sh-cu Geti Caragiu sh-cu Toma Caragiu. Aveamu unu hiljiu di emburu, Pascal, cari mi pltea ghini! Emburlkia-a lui eara: Tljea ports shi adra jamboani, shunc, lucanits etc. Sh-cndu ftseamu lectsii cu elu, aveamu sh-mcari. Tutu ashi ftseamu lectsii cu Ionescu, sotsu tu idyia clas cu mini. Printslji a lui avea dipu ma marea dukeani di dultsenji di Bacu. Avea ahurhit polimlu cu Arusia Comunist shi bombardarea Bacului di Arushi. Shi s-avdz c yinu aeroplani tr bombardari. Noi, ca tut lumea, nidzeamu tru apanghiu, nafoar di cas. Casa armnea singur. Shi la mults, intra furilji... Un dzuu tati-lj dztsi ali maie: tini, mle, armnj-n cas, sveglji casa. Maia, aspreat, dzsi c ea nu s-min din cas shi noi s-n dutsemu tu apanghiu! Shi un tahinim, ninti di noi tuts, maia fudzi tru apanghiu. Shi cndu tati u veadi, lj-dztsi : Tini, mle, lipsea s-armnji-n cas, cumu aveamu azburt! Niculaki, a njia nu-nj-u fric di moarti. Voiu s-moru, ama nu di bombi. Arsimu tuts! Mrata maie shi-u vrea bana! Maia muri Bacu, la anlu 1942, di moarti bun shi nu vtmat di bombili Comunisti! Tu prumveara anlui 1942, fumu arestats ( luats di politsii) la Liceu tut grupa shi-ncljishi la Politsii. Mari shimt s-featsi Bacu! Dipu ma bunjilji ficiori di la Liceu, di nai ma bunili fumelji fur bgats tu ahapsi. Printslji a melj nu acchisea tsi s-fatsi. Tsi caft fciorulu a lor tru ahapsi, ca itsi furu shi ca itsi omu aspartu ? ! Eara shi fciorulu a Generallui Constantinescu. Eara polimu. Tat-su avea loat dipu ma marea Decoratsie/Mishteari, di la Antonescu. Eara cu frontulu nai ma alargu. La Politsii earamu antribats di doi Comisari di Bucureshti. Shi, un dzuu, mi scotu ditu celula iu earamu ncljisu shi mi ducu tu unu birou iu eara alts doi Comisari shi unu Domnu cari mini lu shteamu di pi avdzt. Unu di mrlji Avocats di Bacu, lali alu Dorel Constantinescu . Comisarilji, iesu nafoar shi mi-alas cu Avocatlu Rileanu. Avocatlu nj-aspuni c easti lali alu Dorel shi c lipseashti s-lu ascotu mini ditu grupa noast. Earamu singur cu elu. Lipsea s47

dzcu, c Dorel nu eara cu noi. Alt turlii va s-fac mari shimt, cara s-avd Antonescu, c fciorulu a Genearalui Constantinescu, easti Legionar! Sh-cara s-lu-ascotu Dorel, va s-hib ghini shi tr mini. Shmini ma puteamu s-lu-ascotu, c tse s-nu u facu? Cndu mi loar iara Comisarlji di mi-ntribr cari eara fciorilji ditu grupaa mea, dzshu c Dorel nu eara. Shi bgaiu shi alts c nu eara. Elji ahntu ashtipta, s-dzcu c Dorel, fciorulu a Genearallui, nu eara tu grupa mea. Shi ashi ascp Dorel sh-putu s-tsn ligtur cu atselji ficiori tsi armasir nafoar. Noi, grupa, n bgar tu unu trenu di prvdz sh-n dusir tru ahapsea Vcreshti, ninga Bucureshti. Un mari shi avdzt ahapsi. Bacu s-avea avdzt c n-avea vtmat. A melj nu shtea tsiva di mini. Pashtili lu tricumu tu-ahapsi. Shi a melj acas, avur unu Pashti, ma laiu, nu s-putea. Aclo, tu-ahapsi, n-adunmu, cu gruplu di Roman shi di Piatra Neamts. Earamu ma nsus di shaidzts di fciori, di la patra pna la opta clas. Cu noi eara shi Iancu Carabash. Mini, mi loar ca Sheflu (Kihelu) a grupljei pi liceu. Sheflu a grupljei pi Bacu, tr tuti Sculiili, eara Mgirescu shi Secretaru eara Cotfas. Di Roman, Sheflu eara Socoliuc ( mi aflaiu cu elu tru xeani shi avumu ligtur ) shi la atselji di Piatra Neamts, Sheflu eara Poli. Di Piatra Neamts, eara shi unu Armnu, di alu Caramihai. Bana tu-ahapsi, ca tu ahapsi. Mcarea n eara babota di misuru, nicoapt. Dzama, mashi ap, vr combaru, ic verdzu, cti vrn osu. Mini nu puteamu s-mcu. Aveamu vinit cu un lngoari di stmahi di acas. Lu-aveamu di multu ulcerlu shi acas mi-avigljeamu cu mcarea. Dorel, fciorlu a Genearallui, cumu shi tat-su avea idyia lngoari, adutsea yitrii ditu Elvetii shi cti vrnoar-nj didea shi a njia. Aclo tu ahapsi, cu mcarea tsi n didea, ulcerlu s-dishcljisi ma multu. Shi singura yitrii tsi u-aveamu eara s-nu mcu. Cndu n didea pni, u-alsamu s-usuc, shi deapoaea mcamu cti niheam. Aveamu slghit multu. Directurlu a hpsaniljei, eara unu omu multu aru, andihristu. Pashtili lu adrmu aclo, tu ahapsi. Dumnica di Pashti n dusir la Bsearic. Aclo vini shi Preftul Boldeanu, avdztu Legionar, care eara sh-elu ancljisu.
48

Ma amnatu mi-aflaiu sh-cu elu Paris. Tricu pi ning noi, cu heari la mnji sh-la cicioari, shi intr tru yiudim (altaru). Directurul Genearalu di la ahapsi eara unu Colonelu Petrescu. Shi aestu eara unu multu-andihristu. Vini un oar s-n vead. Mashi n-nccea shi-n fuvirsea. Cndu vinir Comunishtslji pi puteari, lu featsir Genearalu shi elu giudica atselji tsi eara ancljishi di Comunishts.. Dzuua di Pashti, niscnti mljeri n-adusir cuzunacu sh-oau aroshi. Eara shi eali di-a noasti ! Avea shi eali fciori Legionari tu ahapsi! Tu meslu Alunaru, n bgar tu unu vagonu ti prvdz shi n dusir Galatsi, iu lipsea s-n criseasc, s-n giudic, la Curtea Martsial. Fciorilji, avea cti unu Avucatu, tra s-lj apr. Mini nu aveamu. La giudicat vini unu mari Avucatu s-n-apr, shi atselji tsi-avea shi-atselj tsi nu-avea Avucatu, cumu earamu mini. Eara Avucatlu Radu Budishteanu. Avdztu Avucatu shiavea fapt shi Ministru. Budishteanu lu avuiu pi meas Paris, dupu mults anji. Eara shi elu tru exilu. Tr aprari, scoasi notili a noasti di la sculie, iu s-videa tsi bunji fciori earamu la-nvitstur. Shi mini nu fuiu crisitu, condamnatu. Tuts s-ciudisir, cumu di nu fuiu crisitu. Pistipsescu c Comisarlji di Bacu, anyrpsir ghini tr mini, ashi cumu l cft, lal-su alu Dorel. Easti zborlu di Avucatlu Rileanu. Crisirea/Condamnarea s-ftsea dupu cumu anyrpsea Comisarilji. Fu crisitu Mgirescu ti 15 di anji. Shi, dupu tsi vinir Comunishtslji, lu tsnur pn tru anlu 1964. Deadunu, featsi 22 di anji di ahapsi. Shi trapsi multi, mratlu. Muri dupu tsi ishi ditu ahapsi. Cotfas, Secretarlu a Gruplui lo 10 anji di ahapsi. Muri mratlu, tru ahapsi, dupu unu anu. Multu bunu ficioru ! Tu Agustu, mi turnaiu acas. Hrau mari, c tuts mi shtea mortu. Slghitu, lndzitu cu ulcer duodenal shi cu clasa shaptea nibitisit. Printslji a ficioriloru cu cari earamu tu ahapsi, andreapsir cu Directurlu a Liceului, Georges, (Profesoru di Francez), s-anvitsmu particular, tra s-nu kiremu anlu. Shi anvitsaiu, ctu putuiu sh-mi dushu la examini. Shi, cu vrearea alu Dumnidz shi a Profesoriloru, tricumu examili shi n-aflmu tuts sotslji tu opta clas.

49

Shi tu-ahurhita a anlui, fumu adunats tuts tru marli Amphiteatru, ashi cumu eara arada. Directurlu Georges, ahurhi zborlu : Perifan, di cndu vinishi aoa, nj-asprseshi ficiorilji. Dipu ma bunjilji fciori a Liceului. Mini, nu griiu tsiva. Mi shteamu cu cbati. Opta clas u tricuiu ca sh-alanti. Lucurlu di nafoar di Sculie lu ftseamu multu ascumta. Easti dealihea, mults di Profesori eara sh-minduia ca noi. Ic, ma ghini s-dzcu, eara c noi, Scularilji, minduiamu cumu minduia mults di Profesori. Csblu Bacu eara musheatu. Avea Gar musheat. Cljurli eara kiskini shi lrdz. Di Bacu eara Ministrulu tr Finantsi Cancicov. Atumtsea avea elu gaile tr Bacu. Csblu avea multi fbrits a Uvreilor, cari adutsea pradz... Unu Armnu ditu Makidunia Vryreasc, Niculaki Ghitsa, avea loat marea moar, Kalmanovici. Lucra tr armat! Niculaki Ghitsa avea fapt aveari bun shi Cadrilateru. Eara deadunu cu Prifectslji Gioga shi Pucerea, Armnji di Silistra. Atumtsea, tuatselu kiro elu putu s-ancupr di la Turtslji cari fudzea tu Turkii, loclu a loru, locu bunu tr agri. Avea ciufliki mari. Eara multu irbapi, lj-actsa mna. Bunu prmteftu. Ama lucrli di Bacu, lj si-asparsir shi a lui shi a noasti cu vinita a Arushiloru Sovietits! Li chiru tuti shi lu bgar shi tuahapsi, sh-deapoaia lucr sh-la Canalu.

50

BUCURESHTI (19431948) Dupu Bacalaureat, lipsea s-facu armata. Ninti di armat mi andridzeamu s-dau examinu tr Politehnic, Bucureshti. Eara anlu 1943. Nu putuiu s-intru ! La vizita medical tr armat, mi turnar c earamu lndzitu di stmahi/ulceru shi multu slghitu. Shi-atumtsea mi-anyrpsiiu la Universitati, la Matematic. Bucureshti aflaiu ficiori Armnji vinits ditu Grtsii, taha ca Rumnji di pisti Sinuri cari avea Bursi. Deadunu cu elji, putuiu s-aflu sh-mini unu locu la Cminlu Matei Voevod. Durnjearea sh-mcarea eara fr hrgiuri. Tr alanti hrgiuri, dideamu meditatsii/anvitsamu alts ficiori. La Universitati, aveamu Profesori bunji : Miron Nicolescu, Grigore Moisil, Vlcovici, Onicescu, etc. Nicolescu, mi vrea multu, earamu bunu la Matematic, dumeanea-a lui. Matematica mi-arisea di totna. Ama nu putuiu s-intru la Politehnic di prota oar. Ditu clasa-a mea di Bacu, mashi doi intrar. Dorel, nitsi elu nu putu s-intr shi tat-su lu pitricu tru Ghirmnie, Berlin, la Politehnic. Ashi n disprtsmu. Ama naflmu multu amnatu, tru xeani. Mintea nj-eara tutu la Politehnic. Sh-tu Maiu 1944, dedu examlu sh-intraiu la Sectsia Constructsii. Shi-aclo, tutu ca Armnu vinitu ditu Makidunii, intraiu la Cminlu ali Politehnc, pi Bulevardulu Barbu Delavrancea. Tu Avgustu 1944 avea vinit tu Romnia Arushilji Sovietits. S-avea kirut polimlu shiashi s-ftsea yislu-alu tati! Di cu veara, fumealjea-a noast shi-alants Armnji s-trapsir di Bacu, c s-apruchea Arushilji. S-trapsir nu alargu di Feteshti, tu hoara Mozceni. Tuti cetkili alu tati, pitricuti la clients s-chirur pi cali... Shi-ashi bitisi tati shi aest tehni. Smi tornu npoi la anlu 1943. Tu Apriiru, Bucureshi fu bombardatu di americanji. Eara dzuua shi mi-aflamu aproapea di Universitati. Eara niscnti hndki ti-ascundeari. Mini nu-aflaiu locu shi intraiu mashi cu caplu. Un cumat di bomb di vrn kilo, cdzu ning ciciorlu a meu. Tut lumea s-ciudisi, cumu di

51

nu cdzu pi mini! Cumata, intr tu locu shi featsi n guv ahndoas . Dumnidz Fu Mari! Pn s-ahurheasc Sculia, mini mi-aflaiu cu fumealjea-a mea, tu hoara Mozceni.Aclo n mutamu di Bacau, iu sapruchea Rushii . Aclo lomu cu niki un cas. Tati, cu unu vagonu di trenu, ancrc tsi-aveamu Bacu, shi agiumsi Feteshti, la gar. Mini mi dushu s-lu agiutu, s-discrcmu vagonlu shi s-li adutsem lucrli Mozceni. Lu-aflaiu tati tu gara bombardat. Shi trenlu eara bombardatu. Tati, dox alu Dumnidz, ascp niaguditu. Eara ning vagonu. Bomba avea cdzut la dzatsi meatri di elu. Adr un groap mari, shi tati fu aproapea anvlitu cu loclu ditu guva bombljei. Alt ciudii! Fur mults morts pi trenu shi la gar. Adunmu tsi putumu ditu vagonlu bombardatu sh-neasimu tu hoara Mozceni, iu mana n-ashtipta aspreat, c nu shtea tsi s-fatsi cu tati. Avea avdzt c fu bombardamentu. Cumu videts, di la fuga ditu patrid Makidunia - iuva nu putumu s-actsmu zrtsinji shi iutsido pri iu tritseamu mashi ghideri n-agudea! Nu n fu bun ashtiptarea tu Rumnii! Mini ahurhiiu Sculia. Casa, cumu dztseamu, nj-eara la Cminlu ali Politehnic. Printslji s-minduir s-duc Custantsa, iu eara shi sor-mea Lencea. Sor-mea Maria eara tu un hoar nu alargu di Custantsa. Ashi s-apruchea di featili a loru, shi di-Armnami. Shi Custantsa, putea s-duc la Sculie, la Liceu fratili Stila shi sormea Tana (nai ma njica). Aclo, actsar un cas cu niki. Sh-nu dupu multu kiro, tati putu s-ancupr un cas di la unu Grecu cari fudzea tru Grtsii. Cu lirili tsi li avea, putu s-ancupr un cas bun. Tru mesea di csblu Custantsa, cu grdin dininteaa casljei, iu putu tati ta s-seamin dzrdzvts. Casa eara pi Bulevardulu Elisabeta. Cu vinita Comunishtsloru, Bulevardulu lu ptidzar Lenin. Sora Lencea, nu eara alargu cu casa loru. La Lencia avea un hani cu fruti, yimishi shi biuturi. Aclo lucra Lencea cu Steryiul. Sh-elji shi-avea casa-a lor. Avea agiumt shi-Custantsa Arushilji... Hanea lor lucra ghini, biuturli s-vindea ghini laArushi.

52

Bucureshti, la Politehnic, aveamu intrat, tru meslu Maiu, vr optudzts ditu optu suti tsindzts di cts s-avea-anypsit Toamna, tru Brumaru n-aflmu aproapea dau suti. Eara Uvrei tsi intrar fr examu. Comunishtlji students loar di sorganidza. Sh-noi, di partea noastr, earamu Gruplu di la Politehnic, Gruplu di la Medicin shi Gruplu di la Universitati. La Politehnic nu para avea Comunishts Crishtinji. Tsiva Basarabeanji, tsi l eara fric s-nu-lj ljia s-lj toarn Basarabia, iu eara tora Uniunea Sovietic. Carteli tr mcari tr Cantinili di Students li didea Organidzatsia Studentseasc Comunist. Noi, Nicomunishtslji, aveamu Cantina di la Cminlu ali Politehnic, shi iu, un parti di noi shi durnjeamu. Alumta, eara contra atsilor tsi clcar Rumnia... Contra a Sovietitsloru. Shi, tu ligtur cu Americanjlji, Englezlji, Francezlji, bgamu ergu, tsi ftsea shi iu s-dutsea, iu shidea Armatili Comunisti shi mutreamu organidzarea a loru. Unlu ditu Sheflji a Studentsloru Comunishts eara shi Nicolae Nicolae, Studentu la Electro-Mecanic. Cu elu fuiu deadunu la Liceulu di Silistra. Ftseamu shi lectsii deadunu, acas la elu. Avea nai ma marli Restaurantu di Silistra tsi-lj dztsea CRISTAL. Eara Vryari, ama nu shtiu tr tsi fudzir shelji di Silistra!? N-aflmu la Politehnic, ama mini, ca Nicomunistu, nu avuiu ligturi cu elu ... Elu nj cnushtea minduiarea mea! Tat-su tsnea tora, Bucureshti, un hani ct la Obor. Shi-nj yini hbari di Bacu, c tru Buletinlu di la Politsii, earamu tricutu cu numa mea, shi cu cadurlu, c hiu cftatu ca omu aru, piriculosu ! Shi atumtsea mini mi ducu la Nicolae, la tat-su, s-vedu cara s-poat s-mi agiut. Mi shtea di Silistra. Shinj dztsi : Nu potu s-adaru tsiva tr tini. Nu-lj dzshu c mi cfta Politsia! Tihea fu c la Politehnic, earamu tricutu ca Armnu vinitu ca studentu ditu Makidunii . Ftseamu shi meditatsii, tra s-amu shi unu par tr crts etc. Mcarea la cminu eara isa, isa. La sotslji Ardeleanji ic Moldoveanji, l yinea paketi cu mcari di-acas. A njia njadutsea tati cashu. Elu s-avea actsat Custantsa di un cshirii. Shi cashlu lu vindea Bucureshti. Shi-ashi, adutseamu sh-mini la sots cashu tr mcari .

53

Politehnica, nu eara alargu di Cminu. Nidzeamu pirpadi, tra s-nu pltescu tramvailu! Cu plansheta di-anumiru. Tru amphiteatru, mi shtea Comunishtslji cumu minduescu. Yinea tu Cminu sh-tsnea Conferentsi. La un Conferents, tu Amphiteatrulu-mplinu, Pslrash, unu sotsu di anu cu mini, di-aclo iu azbura, ahurhi: Mutrits, Perifan, Proletaru fr minti, easti di partea Burghezilor! Eara seara, dupu tsin. Alant dzuu, la cursuri, lu loaiu azvarna: Ghini, psefte, ts fudzi mintea ? Sh-elu: Tsi s-facu, li Iancu, mi bag. Nu amu ct iu s-u-ashutsu! Tsi, vrei s-mi pitreac Basarabia, la Sovietits ? Elu eara-nyrpsitu tu Partida Socialist, nu Comunist! La Cminu,tricu un oar Steryiul alu Pupugi, Semergiu. Earamu ditu un hoar. Elu avea bitisit Politehnica. Sora-a lui, Lencea, ftsea Medicina. N shteamu sh-n videamu cti vrn oar cu Lencea! Tu Cminu aveamu ma mults Armnji : Fevga, Teju, Ciubucli, Costea (eara la Silvic sh-nu eara intrats la Legionari). La Constructsii, lu aveamu Cociu Barba, sh-elu Legionaru. Unu anu ma ninti a noau eara shi Ruva shi Micea. Ma ninti fur shi fratslji Paparizu, Galica, Dadami. Micea fudzi tu Grtsii. Mi-antribaiu: c tse? Shi atumtsea Fevga, nj dzsi : Ianco, elu easti Grecu, ama anvits la Sculia Rumneasc, fr pradz. Mi ciudisiiu, c mini lu shteam tiArmnu (va s-azburscu sh-alt oar di elu, la numta-a mea). Unu ficioru multu bunu. Dupu anji, va lu-aflu tu Grtsii. Altu Armnu, tsi avea bitisit Politechnica, eara shi Dadami, cusurinu veru cu Fevga. Cumndsearea Cminlui, u aveamu noi, Legionarilji. Tru bitisita-a protlui anu, lipsea s-facu unu Stagiu, la un fabric/entrepriz. Tr aestu stagiu lipsea s-amu un carti di la Sutsata Studentslor Comunishts. Nu nji-lu didea. Shi-atumtsea Dadami, cari lucra la Derubau, Buzu, mi lo la elu. Aesta eara un entrepriz tr adrari cljiuri, GhermanRomn. Tora u avea loat Sovietitslji. Shi Directurlu eara unu Ingineru Polonezu, fudzitu di Polonia, clcat di Ghermani shiArushi... Eara omu bunu. Mi loar aclo ca lucrtoru Geometru. Mini aveamu fapt protlu anu shi Topografia shi aveamu tsiva shteari ca Geometru. S-ftsea calea di Buzu ctr Moldova
54

(Rmnicu Srat). Sh-lucramu di la sihatea shasi tahina pn la nauli dicseara. Mini lu-dishcljideamu shantierlu tahinrili shmini lu-ancljideamu, serli. Earamu pltitu multu ghini. nj si pltea shi sihtsli tsi li ftseamu pri ma-nsusu. Lucraiu aclo ditu Alunaru sh-pn tu 15-li di Brumaru. Sh-tru Avgustu, vinir shi sotslji ditu anlu a meu s-fac Stagilu aoa. S-ciudisir cndu mi-aflar aclo. L dzshu c hiu angajatu ca lucrtoru sh-nu ca Studentu tr Stagiu... Cu elji eara shi Comunishts, Uvrei. Nu putur s-adar tsiva contra mea. Directurlu dzsi c ari ananghi di mini. Pi ning pradz, aveamu sh-mcarea bun. U tricuiu ghini veara-atsea. Avui tihi mari cu Dadami sh-cu Directurlu Polonezu. Cu pradzlji tsi amintaiu putuiu s-agiutu shi printslji. Putuiu s-facu shi unu raportu ti Stagiu shi lu tricuiu la Profesorlu di Topografii, pi-ascumta. Eara Profesori, cari avea ackiseari tr kirolu tsi bnamu cu Comunishtslji. Ahurhiiu doilu anu. Cu Sculia sh-cu lucurlu la Organidzatsia a noast, Anticomunist... Bucureshti s-afla teta Yitsa. S-afla shi Ghioghi ali tet Yits, Farmacistu shi ansuratu. S-afla shi Paris, Yeatru la Ministerlu di Anvitsari. Eara Radiologu. Shi mi dutseam la elu, tra s-facu Radiografii, c s-nu mi aflu cu tsiva lngoari la plumonji. Elu mi urnipsea s-trecu pi la elu , tr controlu. Tu-atselu kiro eara Ministru shi Armna Florica Ciumeti, mrtat Bagdasar. Un dzuu, cu vr trei sots Armnji, neasimu la ea s-cftmu agiutoru. Tru cabinetlu a ljei eara Directurlu, unu Vryaru. Btu tilifonea shi Vrgarlu s-dusi tru alantu Birou s-azburasc. Shi mini lj dzcu : Iu lu-aflatu Vryarlu aestu? nj featsi cu dzeaditlu la gur :Ttseari ! Shi fudzimu di la ea, fr canu agiutoru. Di la Cminu, seara, puteamu s-nidzemu s-lucrmu la Gar. Discrcamu vagoani ancrcati cu agiutoari viniti ditu Belgia, Olanda, etc. Atumtsea fu tu Rumnii xeri arau. La Gar, earamu pltits tr lucurlu tsi lu ftseamu noaptea, trei, patru sihts. N didea shi tsiva agiutoari: Tsiyari, ciocolati, sardini, cari noi puteamu s-li vindemu, shi ashi aveamu tsiva pradz. Cumunishtslji n loar di hbari. U-andreapsir cu Sindicatlu di la Calea di Heru shi nu mata n-apruchear s-lucrmu aclo ! Kirum unu bunu lucru!
55

Nj-aducu aminti c tricu pi Bucureshti, Niculaki, protu cusurinu di-a meu. Nidzea Banatu s-lja yiptu tr mcari, c Dobrogea, iu s-afla elji, eara mari xeri. Shi-atumtsea, lj dedu sh-mini-ndoi pradz, tra s-ancupr yiptu shi tr printslji a mei, cari eara Custantsa. Doilu anu di Facultati, ninti di Pashti, aveamu tsiva cu stmahea, nafoar di ulceru. nj dzsi yeaturlu c easti apendicit. Shi atumtsea dincali, eara tu vacants, mi dushu la Spital shi mi featsir hirisi. Dup hirisi, creashti temperatura. Ctse? S-hib peritonit? Trapshu fric mari, ama nu fu tsiva. Fu mashi un artseari. Shi iesu di la Spitalu, ljiau tramvailu smi ducu la Cminu. Tru tramvai mi lo un hiavr, mi tricu un sdoari aratsi ... Un mljeari-nj deadi loculu s-shedu mpadi. Agiungu tu Cminu. Tahina-ankisescu ct Custantsa. Acas s-asprear cndu mi vidzur ahntu slghitu sh-galbinu. Nu shtea tsi-amu. L dzshu c feciu hirisi di apendicit. Mi vryir. Lipsea s-laspunu di ninti. Tricu shi aest cripari. Veara tsi vini, mi dushu cu Steryiulu ali Lenci, Veryioti, s-adunmu meari di pi ning Feteshti, tr hanea a lui di Custantsa. Shi mi plti, cumu pltea shi alts lucrtori. Ama cu Stagiurli tsi s-cfta la Politehnic, eara ma greu. Shi ashi tritsea anjlji la Politehnic. Examli li tritseamu cndu prumveara, cndu toamna, cumu actsamu. Shi bnamu cu umutea c va s-acats Polimlu Americanjlji contra Arushiloru. Ashtiptamu, cumu sh-tut lumea, s-yin Amercanjlji. Ama, elji amna! Sh-bana eara greau... Tuti sancupra cu carteli, pnea sh-ea cu cartel. Shi vini shi "Stabilizarea", alxearea pradzloru. Tr 1.500.000 lei didea 75 di lei. Alants eara kiruts. Mini nu-lj aveamu shi aeshts 1.500.000 lei! Shi-atumtsea mi dushu sancupru pnea cu cartela tsi u-aveamu, tra s-u vindu cu 3.000.000 lei. Ama lipsea s-mi ducu s stau la coad. Sh-coada ahurhea di dicsear. Mi dushu la oara dzatsi dicseara sh-tahina la optu putuiu s-amu pnea cu cartel. Nu earamu singuru la coad. Shi vinduiu pnea sh-putuiu s-alcsescu sh-mini, s-amu 75 lei ni. Earamu tu anlu patru, meslu Maiu. S-aprukea bitisita anlui. Aveamu Proecti ti adrari. Lucram la unu sotsu, Vernescu. Printslji eara oaminji avuts. Elu avea unu Apartamentu iu
56

shidea. Avea vinit m-sa di Ploieshti di lj-adra mcari. Shi mini armneamu la elu shi-adramu proecti deadunu. Eara 15-li di Maiu, 1948..Ti prota oar aveamu armas noaptea la elu, slucredzu la Proectu sh-elu s-dusi tahina la Facultati, la cursuri... Cndu vini ti prndzu, adusi hbri uruti. Politsia vini tu sala di cursuri s-lu aresteadz Cociu Barba. Elu, Cociu, l-avea scpat pi coridoru, ama, pn tu soni, lu-actsar. Mini loaiu tilifonea la cminu. Aveamu la poart unu Ardeleanu, omu multu bunu. Aushlu Alexe, shi-eara di-a nostu. Cumu griiu mini, la tilifoni, Alexe dzsi: Focu!. Shi-ancljisi tilfonea. S-dusi Vernescu s-vead tsi s-fatsi. Aushlu Alexe, lj dztsi:Aest noapti (14-15-li di Maiu), vini Politsia shi-nj cftar s-lj ducu tu udlu alu Perifan (Kihielu) ! Shi-aclo, crivatea u-aflar goal! Shi mutar/arestar vr shaidzts di fciori... Eara prota oar tsi nu-aveamu durnjit tu Cminu! Tu tut vsilia s-featsir mutri/arestri... Pisti 20.000 di arestri di Legionari. lj loar sh-pi Shefi, la Grdina Icoanei: Vic Negulescu sh-Ptrashcu. Aeshts avea andreapt cu Sheflji Comunishts s-nu-lj crteasc pi Legionari, c sh-noi nu va l ftsemuu-mbodyiu. Elji, Sheflji, avea vinit dupu 1944-1945, ditu Ghirmnie. Ca mults alts l si deadir Crts shi intrar tru legalitati. Sh-elji, ca plat deadir la Politsii adresili a noasti, c shi-ashi n cnushtea Politsia, dzsir elji. Ditu atselji tsi-avea vinita ditu Ghirmnie s-afla, tu Cminlu di la Politehnic, Obreja shi Secu. Shidea sh-tru csb. Aest ackiseari cu Comunishtslji tsnu pn tru noaptea di 14-15-li di Maiu, 1948. Sh-di atumtsea, mini nu mata tricuiu pi la Cminu. Shideamu ascumutu! Politsia mi cfta. Pi acas, Custantsa, nu mata tricuiu. A melji nu shtea tsiva, iu mi aflu. Cu Carti/Legitimatsii xean, cu yilii, cu mustac, bnamu Bucureshti, pri iu puteamu. N-adunamu cu sots. Sh-elji eara cftats di Politsii. N-adunamu noaptea. Sh-cndu unu, cndu altu, nu yinea la andamasi. Atumtsea shtemu c fur mutats/arestats ic vtmats. Sotslji avea paradz mults... Sots di-a noshts avea clcat Birourli a Cljilor di Heru di Bucureshti, andicra di Gara de Nord. Ctu avea vinit paradzlji tr plteari mistadzlji. A noshts, deadir hbari. Shi atumtsea un grup, parei cu Secu shi Obreja, putur s-ljia pradzlji.
57

Di-ndau dzli shideamu tru udlu alu Costa Shcoca, loat cu niki di la unu Colonelu. Mi spushu ca frati alu Costa, hiu Dhascalu shi vinjiu s-dau niscnti exami. Shi tut dzua shideamu-n cas, shi isheamu seara s-mi aflu cu sotslji tr hbri shi tsi putemu s-adrmu. S-avea ndreapt un parei tra s-u-arkeasc Ana Pauker, mari Shef Comunist, tu kivernisea a Partidlui Comunistu. Shi vreamu, cu slgherea a ljei s-ascutemu sotslji ditu ahapsi. Ea sdutsea Snagov, nu alargu di Bucureshti. Aclo ftsea priimnri pi limni/lacu. Sh-atumtsea pareia cari ftsea priimnari cu bicicleti, u pshtea... Ama, s-avdz la Ministerlu di Externe aestu lucru shi-c suntu Armnji tu aest parei. Nu eara minciun ! Sh-ashi dnsi aestu lucru... Un noapti, vedu unu yisu : dipuneamu pi scri la Politechnic tu mz. Unu "arapanu" di ctslji shidea aspindzurats di mini, di la capu pn di cicioari. Shi-nghiosu di scar mi ashtipta msa a loru, ctsaua, cu oclji pi mini. Earamu lhtrsitu shi s-nu facu vr alathusi di cadi vrn ctslicu di pi mini. Angtanu, dipushu tu mz, shi aclo nu mata eara ni ctslji, ni ctsau. Tru mz eara scutidi. Mutrescu s-vedu vr ishit. Vedu un firid njic. Pi aclo s-turna crbunji tr angldzari. Tra s-iesu, lipsea s-mi tragu azvarna, pi dznuclji, nj dzshu, tu yisu. Shi, mi dishtiptaiu... Mi-adunu cu sotslji, cumu aveamu adetea shi l dzcu : Mini nu va mi acats Politsia ! Cumu va shib, nu shtiu. Ama hiu siyura, c nu va s-cadu tru mnjli a loru. Shi elji arsir : Shi Nelu dztsea ashi, shi shtimu tuts cumu s-bitisi!. Nelu eara un ligtur di-a noast cu Moldova. Yinea Bucureshti, sh-la Gar Politsia controla. Sh-elu lo s-fug. Politsia trapsi, trapsi sh-elu, sh-cdzu mortu. Va s-videmu, dzshu mini, ama nu va mi-acats !. Shi la tuti controalili pitu Bucureshti, cu Crtsli tsi li-aveamu, ascpaiu ! Un dzuu mi caft Lencea Semergiu, sora alu Steryiu Semergiu. nj dztsi c Steryiul va s-yin Bucureshti shi va s-mi vead. Di iu sh-pn iu, dzcu mini? Mini cu elu nu-aveamu vrn ligtur, ama elu shtea c mini hiu cftatu di Politsii, ashi cumu shteamu sh-mini c shi-elu eara cftatu.

58

Shi-ashi mi-aflaiu cu Steryiul shi neasimu s-durnjimu la unu Peaha, sotsu di-a lui di Silistra, Arhitectu. Sh-aclo-nj dztsi: Aflaiu omu tsi poati s-n treac tru Srghii. Nu di multu, Tito u avea "arupt" ligtura cu Stalin. Eara shi blocada a Berlinlui. Ligturli Americanjiloru cu Sovietili eara multu arali. Shi-atumtsea pistipseamu c polimlu va sahurheasc. Radio BBC shi Boatsea Americljei, dztsea, c atselji tsi agiungu tu Srghii, potu s-agiung ma alargu, tu libirtati. Nica un adutseari-aminti: cndu earamu avinatu, mi dushu la profesorlu Belesh, cu cari anvitsamu la Politehnica Constructsii shi Fundatsii. Nu mi dushu la examu, di fric di Politsii. Shi ti-atsea neshu la elu acas, tra s-potu s-dau examinlu. Elu avea cas ct mhllu Izvor, un Vil musheat. Mi lo nuntru. Nu mi shtea, c earamu vrn dau suti di students tu unu anu! Lj-aspushu tsi mi-adutsi la elu. Nu voiu s-keru examinlu ! Cumu s-ftsemu? Elu nj dztsi: Shedz aclo, la Biroulu a meu, ia n carti alb shi-anyrpsea... nj da idyia tem di la examu sh-mini ahurhiiu s-anyrpsescu. Elu asculta BBC. Dupu tsi bitisiiu, lomu s-azburmu. Nj-aspunuea c, cu ndau dzli ninti, cndu s-dusi la Biroulu a lui (avea un entrepriz di Constructsii), la poart, lu dipusir ditu makin, lj loar cljeili di la makin, shi lu pitricur acas pirpadi. Nitsi nu lu-alsar sintr tu Birou. Lj-avea loat/ Natsionalidzat entrepriza... Cndu s-fugu, vru s-nj da tsiva pradz, tr mini shi tr ficiorilji avinats. lj dzshu meri, ama c nu n lipsescu. S-mi tornu tora la andamusea cu Steryiul. Tut noaptea nu durnjimu. Vrn oar nu aveamu minduit s-fugu di acas, ditu vsilii. Pn di prumuvear va n turnmu cu Americanjlji, nj dztsi elu...Aoa, ma s-n-acats, nu s shtii tsi n-ashteapt. Pot shi s-n vatm. Mi cndsi. Alant dzuu adyivsimu tru giurnali : Unu Ofitser di Cavalerii, vru s-treac tu Jugoslavia sh-fu vtmatu pi sinurlu Srbescu sh-fu adus armat, politsii pi calji, cnji.... Eara singurlu sinuru iu s-dztsea c nu-lj da npoi atselji tsi trecu pi-aclo. Alant dzuu mi-adunaiu cu sotslji. Shi l-aspunu muabetea. Tsi s-facu ? Cumu s-lj-alasu ? (Aestu eara yislu cu trdzearea pri
59

dznuclji). Sotslji-nj dzsir: Du-ti, c poati va s-yinimu shnoi cama amnatu, ma s-trets tini ghini. Mi-aflu cu Taki Barba-n cali shi-lj dzcu: Taki, amu cali, sh-pputsli a meali nu suntu ahtu sntoasi tr calea tsi amu s-facu!Nu ai tini un preaclji ma bun ? Taki-nj dzsi: Amu, Ianco, mea, un preaclji di la Mociornitsa (avdzta fabric di pputs). Shi s-discalts shialcsimu pputsli-n cali. Taki vru s-nji da sh-tsiva liri, s-amu tr cali. lj haristusiiu ma dzshu c nu mi lipsescu. Cara s-miacats Politsia, nu vreamu s-nj-afl malm pi mini. Elu minduia c negu tu munts, iu aveamu mults sots. Sh-ashi, alant dzuu, dicseara, n-aflmu la Gara di Nordu, la trenlu tsi s-dutsea ctr Timishoara. Aclo, la Gar, mi-aflaiu shcu altu Armnu, Demostene Nacu. Elu lu shteamu ma multu di pi avdzt. Mi-aveamu dus un oar la elu cu Cociu Barba tr Ayiu Mihail. Eara dzuua di-amintari alu Demosteni Nacu. Aclo aflaiu shi Profesorlu Murnu. Cnscuiu shi fratili alu Demostene, ma mari, Ionel. Demosteni Nacu eara Ingineru Agronomu shi Asistentu la Agronomie. Avea sh-un grdin di dzrdzvts ning Bucureshti. Aclo s-aduna studentslji tu grdin sh-ftsea lucru sh-ma multu muabets. Mini nu mi dushu aclo can oar. Ama aveamu avdzt di Demostene. Sheflu a trenului, cndu ljaspusimu Crtsli a noasti, cari spunea c himu Ingineri la Cljurli di Heru, n bg tu unu compartimentu tsi lu-ancljisi, tra s-nu intr alts. Avea lumi mult nafoar, pi coridoru sh-pi scri. Steryiu nji dztsi: Shi-cara s-dusi di n prida? Btem noi pi ush, s-n dishcljid, ama nu yinea vrn. Pn tu soni, vini Sheflu: Tsi avets, sots?. Vremu s-n dishcljidz, c oaminji himu, avem ananghi s-ishimu.Tora pots s-alashi usha dishcljis c lumea sandreapsi! Eara tu 26-li di Yismciunj... Trenlu ankisi. Elji doilji pi coridoru, sh-mini singur tu compartimentu. Shi ahurhiiu sdormu. Shi vedu iara unu yisu: Trenlu fudzi pitu iarb. Di un parti munti sh-di alant parti arulu. Shi trenlu fudzea aplicatu ctr aru. Bagu caplu pi geami sh-mi ciudisescu: Cumu fudzi Trenlu fr Cali di Heru? Intr elji sh-mi dishteapt. Earamu dipu ma njiclu Ficioru, dornji ?-nj grescu elji. Tsi s-facu?
60

Ama, s shtits c va lu tritsemu sinurlu, vidzuiu unu yisu! Elji ardea sh-dzsir: Sh-Capidanlu di-aseara pistipsea s-treac, ama vidzushi cumu lu vtmar? Noi va s-tritsemu dzcu mini ! Agiumsimu Timishoara, mutrimu csblu. Musheatu. Vizitmu naoa Catedral shi ashtiptamu unu altu sotsu: Nastu Hristu-Kiciu, Ingineru Silvicu, Frshirotu. Lu-aveamu vidzut un oar Bucureshti. Nj-avea dat ligtura cu unu Legionaru di la Silvicultur, mi-avea clisit la numta-a lui. Earamu patrulu anu la Politechnic. Sdusir Cociu Barba shi Demostene Nacu, ama mini nu putuiu smi ducu . Cu ashtiptarea alu Kiciu, lipsea s-armnemu un noapti Timishoara. Sh-mini, nj-adushu aminti c, nu alargu, eara hoara alu Costa Shcoca, Sclazlu ic Tomnatec, nu hiu siyura. Sh-mi dushu la elu. Tutu aclo s-afla shi fumealjea, taifa alu Stila Clintsarlu, niheam soie cu noi. Ama printslji s-cunushtea ghini. Shidzumu niheam la Costa shi s-ftsea seara, antunica. Costa dztsi s-durnjimu la elu. Mini-lj dzcu c lipseashti s-hiu Timishoara, c amu lucuru. Sh-fudzimu di acas di la elu sh-tritsemu pi ning casa alu Stila Clintsaru. S-l dztsem bun seara, dzcu mini. Shi, dupu niheam muabeti cu elji, lj dzcu ali Sult (mljearea alu Stila): Nu putem s-durnjimu la voi tora seara? Cumu s-nu putets? Va s-armnets fr di-alt! Shi-ashi armasimu la elji. Alant dzuu, nica tahina, fudzimu Timishoara, iu n-ashtipta sotslji. Nastu eara-nsuratu di optu meshi. Veadi Costa tsi s-fatsi, shatumtsea dztsi c yini sh-elu. Di-acas aveamu loat un mari crvealji di pni. Elu ancupr sh-un preaclji di pputs tahina, tr un nipoat njic di-a lui, ninti s-n-adunmu cu sotslji. Shi ashi n-aflmu tsintsi Armnji tr fug.

61

JUGOSLAVIA (28.09.1948- Alunaru 1949) Eara tu 28-li di Yismciunji 1948. Dupu prndzu lomu trenlu ct sinurlu Srbescu. Tu trenu vidzuiu niscnts cnuscuts di la Politechnic. Seara saproaki trenlu di statsia Cacova. Aclo n-ashtipta cludzlu, unu Dhascalu Legionaru. Ninti di Gar ansrimu ditu trenu shlomu calea npoi pi ning calea di heru. Aclo naflmu cu Dhascallu. N lo dupu elu sh-ninti, pitu ayri, pduri, schinji, anifuru. Eara sihatea shapti seara. Pi la njeadz-noapti n-apruchemu di Sinuru. Calea fu greau, earamu asudats. Pi cali, vedu Costa fr crvealjea di pni. Lu-ntrebu: Iu u-ai pnea, Costa? Elu nj-apndseashti: Uarcaiu, nu puteamu, angrica multu! Mi tornu mini npoi, noaptea, s-aflu pnea. Elji mi-ashtipta. Shi u-aflaiu crvealjea tsi n-acts deapoaia multu ghini. La vrn sut di meatri, n dnseashti cludzlu shi n dztsi: Sotslji-a melji, Sinurlu easti la vr sut di meatri. S-plcrsimu Dumnidz (shi-sh featsi un mari crutsi) s-nu aib stratiots/armat tsi-aveaglji sinurlu, aoa pri iu va s-tritsets voi. Mini mi tornu. Cumu tritsets sinurlu, stats-v pi locu!. Sh-tahina cu soarli tu pltri, ninti, tru Srghie. Angtanu, s-nu v turnats tru Romnii, n dzsi. Sh-ashi featsimu. Sinurlu eara tu pduri. Pdurea tljeat pi vrn yinyits di meatri. Tritsemu noi, ama leamni uscati primpadi ftsea halatu. Deapoaia s-avdu tufeki, cnji, ama noi aveamu tricut Sinurlu. Asudats muceali, di greaua cali tsiaveamu fapt. Ashtiptmu, cumu n dzsi Dhascallu, pn deadi
62

soarli. Ishimu ditu pduri, cu soarli tru pltri shi n-aflmu tu cmpu. Oaminjilji la cmpu lucra. Lj-antribmu ti calea ctr Vrshets. N-ntribar tsi cftmu aoa? Fudzimu di Comunishts, dzsimu noi ! Elji n dzsir: Aoa easti ma laiu di la voi !. Azbura Mucneashti, eara Rumnji. Sh-dupu vrn dau sihts di cali, mea c s-fnrsescu doi jandarnji... N ligar shi nadusir tu prota hoar. Elji eara-nclaru sh-noi pirpadi, dupu elji, ligats di calji. Aclo n bgar tu unu udiciu. Puteamu mashi s stmu-mproshts ic pi un banc, mashi treilji. N tsnur pn alant dzuu, fr mcari, fr ap. Deftura dzuu n ascoasir di-aclo shi vidzumu sh-noi lunjina. Cftmu pnea, crvealja tsi u-aveamu cu noi. N-u deadir. Ashi putumu sh-noi s-mcmu niheam. N bgar pi carotsi sh-n dusir Vrshets. Di-aclo, pi trenu, n pitricur Pancevo. Aclo n bgar tu ahapsi shi ahurhir s-n-ntreab. Cari himu? Di iu yinimu? C tse fudzimu ditu Rumnii?, shi-alti multi. Tu ahapsi earamu cu Srghilji, cari n-aspunea cumu noaptea tragu Comunishtslji cu armi tru ahapsi, tru Celuli shi vatm oaminji di nunutru shi nafoar armonitsli cnt, tra s-nu s-avd aminrli. S-videa tu udiciu, loclu iu agudea ggoashili... Avumu tihi sh-nu avumu ahtari cripari. Mcarea eara ca ditu ahapsi. Mini nj-aducu aminti di ulcerlu duodenal shi mcamu multu ptsnu. Pancevo eara avdztu ti nai ma marea ahapsi ditu Srghii. Di-aclo, n dusir Kovacitsa. Aoa eara Lagru tr fugari, di la Comunishts: Rumnji, Vryari shi unguri. Aoa aflmu Profesorlu Economu di la Politehnica di Timishoara, cu fumealjea: Nicukira cu un feat shi cu unu ficior, di doispr shi shasprdzats di anji. Elji, mratslji, fur vtmats pi Sinurlu Grtsescu cu Srghia. Lj-adusir aclo, c taha s-treac tru Grtsii. Tutu pri-aclo, ma amnatu, tricu shi Demosteni Nacu. Ama elu avu tihi, tricu ghini shi agiumsi tru ahapsi tu Grtsii, Srun, iu lu-aflar Armnji di-a noshts. Ashi s-afl Demosteni cu Veta Varduli cari va-lj hib ma npoi nicukir. La 1953 s-loar Paris. Tu giumitatea a meslui Sumedru, vini tu lagru, un Comisiuni di la Ministerlu di Interne, cu unu Genearalu cari n dztsi : Atselji tsi voru s-duc la lucru, pn s-v yin crtsli
63

tr dutseari tru Occidentu, s-treac nanaparti. Aclo va slucrats tru tehnea a voast. Shi va s-hits pltits. Sh-noi paturlji ( fr Nacu) ishimu, bunji tr lucru. N bgar tu vagonu di prvdz shi pi cali vr patru dzli, agiumsimu Kosovo, Mitrovitsa. Pi cali, la un Statsii, grescu c atselji tsi voru s-armn aoa, ari lucru tr elji. Steryiul, dipuni. Eara locu nica tr unu. nj greashti shi-a njia. Kiciu Nastu cu Costa, mi dnsescu, sarmnu cu elji. Shi armashu cu elji. Shi-agiumsimu Mitrovitsa, Kosovo. N dipusir la Gar shi ashtiptamu. Un muljeari, s-avea aprukeat di noi shi n-antriba tsi s-fatsi cu noi? Featsi ashi soie tra s-nu u vead atselji tsi n-avigljea. Sotslji nu u-ackisea. nj grescu a njia. Eara un Armn, cama tricut. N dztsi, c, poati, va n duc Trepcea, tu Min. Aclo s-afl unu nipotu di-a ljei. Lucreadz lemnul. Trepcea easti un multu mari min: Heru, pliumbu, asimi, etc. S-lucreadz la optu suti meatri ahnda. Multu greu lucru. Shi dupu prndzu -aveamu agiumt tahina-n loar cu dau camioani, cu Politsii shi n dusir Trepcea. Mina aest, ninti di polimu, u-avea Englezlji. Dupu elji u loar Ghermanjlji. Tora u lucreadz Srghilji, Comunishtslji. Aclo n bgar tu unu apanghiu di lemnu/ barac. Earamu vrn shaidzts. Mcamu tr prndzu shi-seara, la shapti sh-disu n dipunea tru Min. La 800 di metri sum locu. Ctu fur Englezi shi Ghermanji avea Ascensoari tr dipuneari. Tora, tuti eara asparti. Tu Min lucra dzatsi njilji di Arbineshi,di trei ori ct 3300, cti optu sihts tu dzuu. Tora dipunearea s-ftsea cu niscnti cutii di lemnu tru cari intramu cti doi sh-ligats di unu scripetu n dipunea la dau suti di meatri. Lipsea s-n-astupmu urecljili. Shi, di acolo, alt cutii n loa, pn agiundzeamu la optu suti di meatri. Aclo n-ashtipta unu omu tsi n dutsea iu lipsea s-lucrmu. Agiundzeamu tru unu locu di patru meatri pri patru shi trei meatri analtu. Ninti s-agiundzemu noi aclo, avea bgat bruti. Dupu tsi plscnea brutea, tritsea doi oaminji shi disftsea cumtsli tsi nu avea cdzut singuri ta s-nu cad pi noi, cndu intramu ta s-lucrmu. Lucurlu eara: Frndzearea a mrilor cumts di minereu, shi ancrcarea tru vagoneti. Ftsea mari cldur, lucramu mashi cu pndzturli pi noi. Shi adutsea aeru,
64

vimtu aratsi cu cauciucuri sh-nu lipsea s-himu dinintea a lui. Mults, tu protili dzli, featsir pneumonii. Alts, di greutatea lucurlui, featsir hernii. Mini ahurhiiu s-nj-aducu aminti di Limba Vryreasc. Shatumtsea, mini lipsea s-mi-ackisescu cu Administratsiunea. Agiumshu Rumnski Upravnicu (Kihelu a Rumnjiloru). Shi ahurhiiu s-mi-ancaciu cu elji, c n bgar tu Min. Generallu n dzsi Covacitsa, tu lagru, c va s-lucrmu tu znatea a noast Shi-atumtsea, ahurhir s-ascoat unu cti unu shi s-lj bag la lucru nafoar. Vrur s-mi scoat sh-mini, c avea ananghi di mini nafoar. Mini l dzcu, c va s-iesu nafoar, la lucru, cndu va s-ias sh-tuts alants. Shi, ashi dipuneamu cathi noapti tu min. Earamu un parei tsi n cnscumu c earamu cu idyia minduiari politic. Vrn doispr di inshi. Shi atumtsea nidzeamu tuts deadunu la lucru. Tu min, cathi dzuu eara accidenti. Murea cti dzatsi-tsispr di oaminji. Cdea, s-disftsea cumts mri di minereu shi vtma atselu tsi s-afla sumu cumata atsea di minereu. Atselji tsi tritsea ninti tra s-dislkeasc minereulu di pi muru, nu lu ftsea lucurlu ghini. Cndu isheamu tahinrli ditu Min, tritseamu pi la dushuri. Ap aratsi, fr spuni. Eara iarna. Tsi lari s-n ftseamu? Mcarea dipu nibun. Arbineshlji, cari nu putea s-plteasc Cantina, mca pni cu gorts ayri. Yinea ditu hoari di-anvrliga di Min, pirpadi, ic, atselji cama avuts, anclaru pi yumaru. Srghilji avea Administratsiunea shi Politsia (UDBA). S-avdz, di la UDBA c la un alt min iu lucra alts Rumnji, fudzir trei di la Min shi lj-actsar shi-lj vtmar dinintea alntoru tra s shtib shi-alants tsi lj-ashteapt ma s-fac ashi! Avea agiumt meslu Brumaru. Nafoar, tahinrli, neguri groasi... Cndu isheamu ditu min eara noaptea... Tritseamu la banjiu. Tu baraca iu earamu ancljishi dzuua, azburamu di tuti cu sotslji. Trei di elji nj dzsir un dzuu c voru s-fug. L dzshu: Ftsets cumu shtits, ama mini nu shtu tsiva. Shi, un tahinim, nu vinir la barac. Ti prndzu la mcari, cndu n misurar, eara xichi di trei. Iu suntu ?, antreab Politsia. Avdz shi UDBA. Sheflu ali UDBA mi-acljeam la Birou. Eara Ofitseru di Marin.
65

Mi-antreab di elji. Mini nu hiu di la Politsii, lj dzshu. Mini v-aducu pi Limba a voast, shi-ahntu. La Birou shideamu dinintea lui. N disprtsa Biroulu. nj dztsi: Ascult, noi earamu tu Ghirmnie, tu unu lagru cu trei njilji di prizoneri Srghi. Shi nu s-ftsea tsiva tu lagru, fr s shtimu noi, Sheflji. Shi, cumu, v dutseats, s spunets la Ghermanji? lj-u tornu mini. Sh-atumtsea elu s-teasi pisti Birou tra s-mi agudeasc cu bushlu. Mini mi trapshu sh-nu putu s-mi agiung. Ahurhi s-miangiur c hiu Fascistu. Mi-asculaiu, lj dzshu mersi, ishiiu nafoar shi mi dushu tu barac. Aclo, cu sotslji a melji n-azburamu tsi easti tr-adrari. Aveamu slghit multu. Tu Min mi tsneamu di stizm cndu yimnamu tu guvi/galerii. Ulcerlu eara dishcljisu. Mi durea! Singura yitrii eara s-nu mcu itsi s-hib. Mcarea nj-eara mashi pni uscat. Tsi s-adrmu, s-dnsimu lucurlu? Singura ascpari eara s-nu ishimu la lucru. Tsi va n-adar? Ashi cumu fudzea lucurlu nu eara ghini. Ficiorilji avea lndzidzt, stranjili pi noi s-tukea. Nitsi sfudzimu nu va puteamu. Shi-atumtsea n-apufusimu s-ftsemu Grev, s-dnsimu lucurlu. Shteamu tsi easti s-fats Grev la Comunishts. Sh-ma multu, tru mesea di dzatsi njilji di lucrtori, s-avd elji aestu lucru? Aclo, lumea n shtea c himu Comunishts di-alu Tito cari himu contra a Comunishtsloru Rumnji cari suntu cu Stalin. Dupu mult mindueari, armasi s-ftsemu Grev. Shi seara, lomu apofasea ta s-nu mata intrmu tu min. Alant dzuu, UDBA n-ascoati ditu apanghiu/barac. Tuts va n pitreac pi frontu. Sh-mini! Sheflu ali Udb, mi scoati ning elu shi-nj dztsi : Dz-l c easti multu urutu atsea tsi-adrats voi!. Shi ahurheashti s-n-angiur, c himu Fascishts sh-c va n vatm tuts. Mini li-adutseamu pi Limba Rumn sh-ficiorilji dztsea cathi unu cti tsiva. Tsi dzcu Rumnjilji?, mi-antreab elu? Mini-lj dzshu c nu voru s-lucreadz, itsi s-hib, elji nu voru s-lucreadz. Aesti, ma multi li dztseamu di la mini. Shi-ashi mi tricu sh-mini ti pi frontu. Shi atselji di dupu mini, nj pitrecu hbari, c unu di la Politsii tsi n vigljea earamu anvrligheats di soldats cu armi
66

tru mn, etinji s-trag, s-amin, ashtipta mashi cumanda plndzea ! Shi-atumtsea, mi strcoru mini npoi shi lu-antrebu suldatlu tsi lcrma: Tsi easti, tsi voru s-n- adar? . Nu shtiu, nj dztsi. Ama, nu-i bunu lucru ! Dupu vrn ndau sihts, yinu dau camioani. Neasimu di n lomu lucrli tsi aveamu tu barac shi n-alinar tu eali. Cu noi eara sh-soldatslji tu camioani. Ninti tu un makin, eara Sheflu di Politsii sh-dinpoi alt makin cu Politsii Civil. Aoa, tu min, eara shi-ndoi Ghermanji, Ingineri shi unu Profesoru di Geologhii. Eara ditu prizonerlji Ghermanji. Profesorlu avea adrat unu multu musheatu muzeu cu minereuri aflati tru Min. Azburiu cu elu. Om bunu. Spunea c greu va hib s-ascpmu. Noi minduiamu c va s-ahurhea polimlu. Videamu tsi easti Comunismolu aoa, tru Jugoslavii. La noi, nica eara tu ahurhit, lu-andridzea. Aoa eara dealihea Comunizmo! Shi, un noapti, tu mina iu lucramu, sotslji-nj dzcu sazburscu cu Srbul tsi n vigljea, tra s-poat elji s-apustuseasc niheam. Sh-mini, shidzuiu pi unu gurgunju di heru cu Srbul ning mini shi-ahurhimu s-azburmu. Mini lu-antribamu, elu mi-antriba shi sotslji cnta, cntitsi di a noasti, Legionari. Shdupu unu kiro, ahurhiiu s-mi ancljinu, s-dormu. Shi Srbul tcu. Ctu durnjiiu nu shtu, ama avdziu tu yisu, un boatsi, dinpoiaa mea, un boatsi di muljeari cari-nj dztsi: Dupu ahnts anj va ti tornji acas Nu tsnuiu minti cts anji, ama eara mults c mi lhtrsiiu sh-mi dishtiptaiu. L dzshu a sotslor: Va stritsemu mults anji tru xeani... . Mea, tsi yisu vidzuiu... Cu noi eara shi Inginerlu Bashiu, di Banat. Eara ma mari di noi. Fu Shefu di Giudetsu tu kirolu a Legionariloru. Fu tu polimu. Featsi patru anji prizoneru, sclavu la Sovietits, tu Siberia, shi-avea vidzut multi, mratlu. S-turn acas tu veara di 1948. Shtea tsi easti Comunizmolu. Eara-ansuratu. Nveasta ljarmasi nicsolt ama elu fudzi ca noi, cu umutea c va s-toarn acas ayonjea. Shi mi-antreab, aclo tu Min iu earamu angrupats: Cts anji, Ianco, ampulisea s-ts-aduts aminti! Mini-lj dzshu : Poati shasi anji!. Nu s-poati, ahntsa mults?! Deapoia dzshu: Poati trei! Elu nj-u turn: Nica mults suntu!

67

Mratlu, muri tu Spania, fr s-poat s-toarn acas. Nicukira lui, avdzmu c shi-avu unu ficioru. El nu lu vidzu shi nitsi ficiorulu cu msa, nu-lu mata vidzur elu. Cu noi deadunu eara shi fratslji Golea, Traian Agronom shi Ion Yiatru. Legionari shi elji! Armnji earamu mash mini, Kiciu shi Costa. Nacu avea armas Kovacitsa shi Semergiu avea armas-n cali, tu alt Min, cumu aspuneam ma ninti. Ditu Min, Golea Traian, Agronomlu, putu s-ias s-lucreadz nafoar. Shi lu bgar s-creasc ports. Shi-nj cft shi a njia s-lu agiutu. Arsimu multu cu znatea aest! Nastu Kiciu, avea aoa tru Kosovo unu cusurinu veru, cari avea fudzit ditu Romnii la anlu 1941, cu unu altu sotsu Armnu. Elji s-arcar atumtsea tu Arbinushie, cari eara clcat di Italeanji. Shi tu-aest parti di Jugoslavii u-avea Italeanji. Dupu polimu s-aflar tru Jugoslavii. Eara Giacovitsa, nu multu alargu di noi. Cu agiutorlu Armnlui tsi lucra lemnulu (nipotlu Armnljei tsi u aveamu cnscut Kosovo, Mitrovitsa) putumu s-lomu ligtur cu elji (cusurinlu alu Kiciu). Shi, un dzuu, sotslu a cusurinlui vini Trepcea, pi ascumta. Shi n-adusi hbri di la fumealjea alu Kiciu. Kiciu u-avea alsat nveasta dupu optu meshi di la numt... Omlu vini noaptea sh-tutu noaptea fudzi. N-aspusi, c elji lucra la unu Colhozu shi avea locu bunu. Tru Vsiliia a orghilor, elji eara Vsiljadz, vrea sdzc, bna ghini. Mi tornu npoi: n bgar tu camioani, shi-ankisimu ct Trepcea. Noi, ta s-n ftsemu curagiu, ahurhimu s-cntmu cntitsi Legionari, "Patriotitsi". Shteamu c u-aveamu ars, ascrumat, cumu dzcu Frshirotslji! Ct iu n ducu? Ic va n min tru Vryrii, ic tru Rumnii, ic va n vatm. Antribmu pi cali soldatslji tsi eara cu noi tu camion: Iu n-aflmu?. Aoa himu Kosovo Poli. Sh-ct iu neamu?. Nu shtimu nitsi noi! Shi, dupu vrn trei sihts, dnsimu tu niscnti apanghiuri di lemnu/barts, tu cmpu. Ni casi, ni gardu, ni pduri ! N-ashtipta unu Ofitseru di Politsii. Dipuni di pi makin Sheflu di Politsii di Trepcea. Mi dipuni sh-mini di pi Camionu. lj dztsi a noului Shefu: Aestu easti Sheflu (Kihelu) a loru. Cu elu va ti-ackiseshts. Mini dzcu: Nu hiu Shefu, hiu mashi Apriductoru ! Atselji ti Trepcea fugu sh-noi armasimu
68

cu noulu Shefu, unu tiniru, cu perlu aroshu sh-cu peacni pi fats. N bag tu un mari barac. Eara sal di cinema. Seara nu avumu mcari. Intrmu nuntru sh-n bgmu pi palji.... Avea niscnts Soldats nafoar tsi taha n-avigljea. Intra Srghilji shi n-azbura. Fu sh-unu Armnu. Lu-antribmu, iu n-aflmu. N dztsi c himu tu un Min di crbunji sh-c lucurlu easti multu greu. Sh-cathi dzuu ari morts tu galerii. Elu lucra nafoar. Alant dzuu, n grescu tu Birou, la Sheflu ali UDBA shi sn ampart ti lucru. Mini ning elu. Sh-cndu avdu c pitreatsi shi oaminji tru Min, lj dzcu: Noi lucrmu tu Min. Trepcea adrmu Grev, c nu vreamu s-lucrmu tu Min! Elu s-ciudisi, cndu avdz di Greva di Trepcea. Nu shtea tsiva. nj dztsi: Aoa nu-i Trepcea, aoa va s-lucrats, iu v pitrecu mini! Niscnts fur dats ti lucru la Birou s-tsn isapi/contabilitati. Alts la mutrearea a Cljiurilor di Heru, pi cari tritsea vagoneti cu crbunji. Alts, la Spitallu a Minljei. Mini mi bg tu Biroulu a Ingineriloru. Nu avea vrn Ingineru, eara mashi unu Tehniceanu. Biroulu eara golu. Tsiva nuntru. Nu alargu di Min, tritsea calea di heru tsi yinea di Belgrad shi-s dutsea ctr Grtsii. S-ftsea un nou cali cu lucru voluntaru/nipltitu. Calea tritsea pit un vali, shi lipsea s-adar un apunti. Shi mi-aflar mini s-l-adaru apuntea. Nitsi cundiljiu tr disimnari nu aveamu. lj dzshu a sheflui: Tra s-adaru apuntea, lipseashti s shtiu tsi turlii di trenu treatsi, tsi turlii di locu easti aclo tr thimueiljlu ali apunti... Lipseashti s-amu normi di-a trenlui, a locului, di tsi va adrari apuntea: di heru, di cheatr ic di betonu. Elu mi-ascult shi-nj dztsi: Nu potu sti pitrecu Belgrad, adar cumu shtii shi f-nj apuntea. Shi mi als tu Birou, cu Tehniceanlu. Elu, mratlu,Tehniceanlu, ackisi, atseali tsi dztseamu mini shi-nj dztsi: Aoa ashi slucreadz, lucru Socialistu! Cumu dztsea vryarilji tu Cadrilateru: Vlashca rabota (lucru Mucnescu). Tora, sh-ma laiu: Lucru Comunistu. Shmini shideamu tu birou shi azburamu cu Tehniceanlu, di tuti shi tr tuts. Tahina ninti s-negu la lucru, dzshu atsiloru tsi lipsea sduc tu Min, s-armn tu Barac. La prndzu, nji si da unu Tiketu, tr mcari, la Cantin. Pi cali aflu di atselji tsi nu s-

69

dusir tu Min shi-nj dzcu c a loru nu l deadir mcari. Antrebu la Cantin Sheflu. Dztsi: La noi, mashi cari lucreadz, ari-ndreptu tr mcari. Shmini, dinintea lui, arupu Tiketlu a meu shi nu intru tu Cantin, tr mcari. Mi tornu la Birou. Seara, un parei di tsintsi, nji dzcu: Iancu, aest sear va s-fudzimu. Aua easti loclu dishcljisu... Putemu lishoru s-n kiremu... Lucurlu-a vostu, dzshu. Dumnidza s-v-agiut, ama mini nu shtu tsiva! Tsi s-featsi cu elji, nu shtu. Atselji tsi fudzir di Trepcea ljaflaiu, dupu tsintsi anji, Paris. Trapsir multi, mratslji! Ama, ascpar ! Alant dzuu, mini mi turnaiu tu Birou. Vini unu Soldatu smi-acljeam. Mi dushu tu Barac sh-tuts eara nafoar, vigljiats di Soldats. Shi Sheflu di Politsii mi-antreab iu suntu alants tsintsi. Nu shtiu, dzshu! Shi-ahurhi cu-angiurturi shi-aurla c va n vatm tuts. Shi-armasi c alant dzuu tahina s-duc tuts la lucru. Mini-lj dzcu c atselji ditu Min nu voru s-lucreadz. C lucrmu Trepcea, n-arupsimu stranjili, n kirumu sntatea sh-nu-aprukemu vr plteari, ashi cumu n si-avea txit di Belgrad. Alant dzuu, n deadir mcari ti tuts. Shi seara, amnatu, intr tu barac patru tiniri, alxits tu gabardini... shi-azburscu, cu atselji tsi eara aproapea di intrat. Nu s-ackisescu shi lj-aducu la mini. Sh-l dzshu c atsea tsi sfatsi cu noi u dzsimu di multi ori, ama nu-acts locu... Aest easti catandisea, shi ma multu nu amu tsi s-v dzcu. Shiatumtsea unlu di tineri, tsi eara cu ei, nji dztsi: Azbura tinjisitu cu Sheflu a nostu! Elu poati s-v fac shi ghini shi slabu. Elu easti sheflu a Reghionlui (Oblasniodbor). Shi sotslji-a melji nj dzcu: Dz-i, Ianco, c nu-i mari lucru. Sh-ahurhescu s-lj-aspunu ditu ahurhit: Cumu tricumu Kovacitsa, tsi n si txi aclo, ninti s-ahurhimu lucurlu Trepcea, cumu s-featsi cu Greva di-aclo, cu Greva de aua, adrat di-atselji tsi lipseashti s-lucreadz tu Min. Spushu c lucrmu greu shi nu vidzumu nitsi unu dinaru (plteari), tr lucurlu tsi lu featsimu. Shi Sheflu n dztsi: Ackisiiu ghini tsi s-fatsi cu voi, ama, v plcrsescu, mni dutsets-v tuts la lucru shi mni sear va s-yinu shi va s-videmu tsi putemu s-adrmu tr voi. Shi a
70

noshts ahurhir s-ard: Sutra, sutra bice dobro! Mni, mni va hib ghini? Tsi dzcu elj?, mi-ntrib. Tuts anvitsar di cndu suntu aua, tu Jugoslavia s-dzc Sutra, bice dobro! Lipseashti s-pistipsits tsi v dztsi Sheflu-a nostu. Featsi patru anji Partizanu tu pduri. Shi ficiorilji ahurhir sard... Shi paturilji fudzir sh-armasimu cu Sheflu di Politsii... N urseashti tut lumea tr mcari. S-dusir tuts, nafoar di noi, vrn dzatsi inshi. Noi dzsimu c nu vrumu s-lucrmu shi tiatsea nitsi nu va mcmu. Sheflu n plcrseashti. Pn tu soni armasimu mashi mini cu Kiciu, alants s-dusir s-mc. Alant dzuu, l dzcu la sots c tuts va n dutsemu la lucru. S-ciudisir tuts cumu lucramu! Seara, ashtiptmu, ama, tsiva. Dukimu c fumu arsh shi n dzsimu c alant dzuu iara nu va n dutsemu ti lucru! Tahina, ct la oara dzatsi, videmu dau camioani. Ninti s-n alinmu tu eali, sheflu di politsii nj dztsi: Dz-l c atselji tsi lj-ariseashti lucurlu tsi facu, potu s-armn. Va l pltimu ashi cumu suntu pltits shi-a noshts. Niscnts, cari lucra nafoar shi tu birou, dzsir c voru s-armn, c di aua cama lishoru potu s-fug. Eara cmpu dishcljisu! Nu shteamu iu va n duc! Antribaiu sheflu shi-nj dztsi c nitsi elu nu shtii! Shi ashi nalinmu tu camioni shi-nkisimu... Ct iu? Dumnidz shtea! Dupu unu kiro, agiumsimu tu un csb, cu numa Prishtina. Avea multi Geamii. Sotslji cari nu-avea vidzut Geamii, antriba tsi suntu atseali piryuri? Politsia tsi n dutsea dzsi: Shkiptarska Industria. ( Industrii Albanez) N dipusir tu unu uboru. Sheflu a Reghionlui tricu pi ning noi, nitsi nu n mutri, sh-intr tu un cas iu eara Biroulu di Politsii. Dupu ptsn oar, iasi shi fudzi, deadunu cu alts trei "gilats". Ahurhimu s-intrmu, unu cti unu, tu Birou. Mini intru protlu, tra s-facu ligtura cu Sheflu... Sh-ahurhi amprtsarea ti Birourili di Prishtina - Capitala a Reghionlui KOSOVO, un di Ripublitsli Iuguslavi. Avea Ministeri, cu Administratsiuni ahoryea, Indipindent. Dupu bitisita amprtsariljei pi Birouri, n luar shi n dusir tu unu hotelu - Nova Jugoslavia. Avea un patomat. Nuntru n- ashtipta un meas andreapt tr tsin. Sheflu-nj fatsi timbihi: Dz-l a sotsloru,, vrn muabeti, cumu
71

di v-aflatu aua. Alanti dzli avdzmu c fumu spushi ca Comunishts di-alu Tito, tra s-himu aprukeats. Dup tsin fumu amprtsts tr durnjiari: Niscnts la hotelu, alants s-dusir la Tiniri Comunishts cari vinir tra s-lj ljia acas! Alant dzuu lj-adutsea npoi, ti lucru. Niscnts fur pitricuts ti lucru tru csbadzlji PECI shi PRIZREN. Alant dzuu ahurhimu lucurlu. N bgar tu niscnti casi, tu mardzina di csb. Eara nibitisiti, fr gemuri... Avea niscnti scnduri tu locu di gemuri. Ti-angldzari, adramu unu focu iu arcamu cumts di dushume. N si spusi c himu leftiri, ama nu-avemu izini s-ishimu ditu csb. Csblu eara Anturtsescu, cu casi veclji, cljiurli di locu shi fr lunjin seara. N-apridunamu serli acas, cum isheamu di la lucru. Nu-avea tsi s-adrmu, iu s-n dutsemu... Shi, vini sh-Crciunlu. Aflmu un Bsearic Orthodox. Vidzumu sh-un Bsearic Catolic, tsi eara tora locu iu stsnea materiali di adrmintulu a casiloru. Ti Crciunu, deadunu cu Costa shi Kiciu, neasimu la Bsearic. Multu ptsn lumi avea nuntru. Intrmu, nncljinmu sh-ahurhimu s-plcrsimu Dumnidz! Mini, ti prota oar di cndu fudziiu di-acas, plmshu! Dumnitsli n dutseamu la Bsearic. Alti ori, cndu isheamu di la lucru shi tritseamu pi ning Bsearic, intramu nuntru. Eara dishcljis. Cti vr oar aflamu oaminji tsi-shi ptidza piascumta, ficiorilji. Preftul s-avea anvitsat cu noi shi nu s-afirea. Politsia lo di hbari, shi n featsi timbihi c nu easti ghini s-n dutsemu la Bsearic! Mini fuiu pitricutu s-lucredzu la un fabric tsi-adra casi, tu mardzina csblui. Casi cu patru patomati, cu tuvli coapti shi skinratu di betonu. Tu duc sh-tu turnat tritseamu pi ning Politsii. Shi di multi ori nidzeamu s-antribmu desi are vr nau tr noi. Ashtiptamu Tishkirei, tra s-fudzimu ct Ascpitat/Occidentu! Avea ahurhit s-n plteasc. Mini, ca tiniru Ingineru. Aveamu misto bunu. Ama nu-aveamu tsi s-ancuprmu cu pradzlji. Hnjili eara goali. Tu tuti vitrinili, mgziili, eara cadurlu alu Tito. Shi, cu-un dzuu ninti di Protlu Maiu, mgziili s-umplur cu lucri mushati. Ama, tu Protlu di Maiu,

72

hnjili eara-ncljisi. Doilu Maiu, cndu s-dishcljidea hnjili, nu mata avea tsiva nuntru! Un dzuu, sotsilji cari lucra tu Ministerlu di Comertsu, nj dzsir c aflar un muljeari cari azburashti Limba mea. Mi dushu s-u aflu. Numa-lj eara Penelopea. Mi clisi acas. Casa andreapt, dealihea cas di Armn! L gri shi-a vitsiniloru seara featsimu muabeti. L dzsi c himu (taha) Comunishts dialu Tito. Un soie di-ali Penelopi, mi clisi shi-nji spusi un feat tinir, tr mrtari. Feata eara tu Tiniramea Comunist shi tr-atsea nu lipsea s-lj-azburscu contra partidlui. Dumnica cari vini mi clisi la ea. Ishimu ti priimnari. Ama liarupshu ayonjea, c nu mi interesa !. Penelopea avea un sor Belgrad, student. Shi ea minduia s-mi fac dziniri. Ama noi unu lucru aveamu tu minti: Sfudzimu ctu cama agonjia ditu Jugoslavia shi s-agiundzemu tuAscpitat shi, di-aclo, s-n turnmu tu Rumnii pi Tancurli Americani! Prishtina lj-aveamu fratslji Golea Traian (Agronomu) shi Ion Golea (Yiatru). Yiaturlu fu pitricutu la Spitalu di Prishtina. Eara nu, mudernu, adratu di Planlu American Marchal. Ion Golea, fu loatu di Politsie shi lu mutar di la noi. Baia ficiori fudzea di la lucru. Elu fu dusu sh-arcatu tu Vryrii, cu alts doi Rumnji. Tsi s-featsi dupu atsea nu shtu, ama shtiu c tricu tru Italii, shi di-aclo tru Avstrii. Noi nu mata lu vidzumu. Elu fu di protsilji tsi fu parashutat di Americanji tu Rumnii, cu Grupa a Inginerlui Tnase. Unu cti unu fudzea Rumnjilji. Sheflu di Politsii s-antriba, c tse fugu ? Noi, vr 12, n-avea tr oaminji tinjisits. Sh-noi nandridzeamu ti vgari, ama u minduiamu s-nu adrmu vr alathusi cari s-u pltimu greu. Tr atsea n lipsea Tishkirei/Passportu, Licina Carta, cari s-nagiut la fudzeari. Avea dau turlii di Tishkirei tu Jugoslavii: Un normal shi ti cari lipsea s-ai cali/aprobari di la Politsii tra s-pots s-ieshi ditu csb. Alant eara Tishkireia Aroshi. Cu ea nu-aveai ananghi di Politsii, puteai s-ieshi ditu csb cndu vreai... Ama aesti Tishkirei aroshi eara dati mashi la oaminjlji-a loru, Comunishts bunji! Cumu s-li-aflmu, di iu s-li lomu? Sh-minduimu c aclo iu oaminjlji s-la, s-ascald, poati s-li-alas cama nivigljiati shi s73

putemu s-li lomu... Avea tu csb Bnji Anturtseshts sh-aclo aflamu Cartea Aroshi...a nu putum saflamu multi ! Un dzuu, trecu pi la Politsie, ashi cum tritseamu di multi ori, cndu mi turnamu di la lucru, s-dzcu bun dzua a Sheflui shi s-lu-antrebu desi avea tsiva hbri di Belgrad, tr noi. Intru tu Birou. Aclo lucra-ndoi oaminji fr mult carti. Cu zori tsnea cundiljlu-ntru mn shi taha anyrpsea tsiva tu unu Reghistru. Nu muta oclji pi mini. Dupu mini vedu un dulapi mplin cu Tishkirei Aroshi. L dzcu c voiu s-mi vedu cu Sheflu-a loru. Unu di elj s-dutsi s-lj da hbari. Mini, ti-aht oar, bagu mna shi iau vrn tsintsi Tishkirei Aroshi sh-li bagun gepi. Shi intru la Sheflu di Politsii shi, ca totna, featsimu niheam muabeti shi, cum nu-avea vr nau tr noi, ishiiu nafoar shi-nkisescu ct cas. Tora aveamu tishkireili, cu caduri xeani. Prindea s-alximu cadurli. Inginerlu Bashiu shi Kiciu Nastu, lucra tu Biroulu tsi ftsea planuri. Bashiu lj-actsa mna ti disimnari. Lipsea sdisimneadz pi cadurlu nu giumitati di vula cari eara pi cadurlu xenu. Ma eara nica un vul, di heru. Cumu s-u adrmu? Aveamu unu sots tsi lucra strungaru, cu herlu. Featsimu unu disemnu shi-lj lu deadimu a lui s-n-adar vula di heru. Alant prindea s-u disimneadz Bashiu. Un dzuu neshu la Biroulu iu lucramu pi shantieru. Aclo avea unu Shapilograf, aparatu ti multiplicarea a documentiloru tsi li-avea. Cu-aestu aparatu lucra unu Arbinesu. Mi dushu s-lu vedu. Elu mi shtea c earamu Sheflu Rumnjiloru. Featsimu niheam muabeti shi ahurhi s-nj spun cumu lucreadz shcumu fatsi multiplicrli. Eara un sulu cu un pndz ca pcelu pi cari bga Documentulu Orighinalu shi dupu atsea bga cartea alb pisupr shi ascutea Documentulu copiatu. Di aest pndz aveamu ananghi noi... Stau mini shi mi ciudusescu pi lucurlu tsi adar aest tehni cari u-aveamu sh-noi tu Rumnii, la Politehnic. Mi feciu c nu aveamu vidzut vr oar ahtari lucri! Loaiu-ntru mn sullu cu pndza shi luascapaiu-mpadi. S-disfatsi tutu, vr dau meatri.... Arbineslu lhtrsitu, lo s-lu-adun, s-lu anvrteasc, ama nu putea. lj dzshu s sta la ushi, nafoar, s-nu intr vrn sh-mini va lu-anvrtescu. Ishi, sh-mini taljiu cu cstura un cumat shanvrtescu sullu. Bagu cumata-n gepi shi-lj facu semnu
74

Arbineslui s-intr. Elu, mratlu, nu mata putea di harau, c putuiu s-lu-adunu sullu. Sh-mini nu mata puteamu di harau c putuiu s-nj-adaru lucurlu. Tutu lucurlu lu feciu cu mari frixi, c eara unu mari riscu! Ama, nu-aveamu alt cali tra s-putemu sfudzimu ditu Jugolslavii. Di aclo, trapshu-ndreptu la Biroulu iu eara Bashiu shi Kiciu Nastu. L-aspushu sullu cu gelatina. Cu ea copiamu vula dipi cadurlu xenu shi-u bgamu pi cadurlu a nostu. Avumu sh-vula seac, di heru. Sh-ashi putumu di n-adrmu crtsili ti vgari. Lomu ligtur sh-cu Steryiul Semergiu. Elu lucra ninti di Mitrovitsa, iu dipusimu noi .. Di aclo, iu lu-aveamu alsat-n cali, la Min, fudzi un dzuu sh-agiumsi Bituli. Vrea s-treac tru Grtsii. Bituli afl un Armn ma tricut. Lu dusi acas la ea shi-lj bag measa. Cu nicukirlu shi cu fumealjia. L dzsi tsi-lu pati shi c va s-treac tru Grtsii. Lj-aspunu calea, pi un apunti. Ama, lu-acts Politsia shi lu turnar npoi, Belgrad. Di-aclo lu-aducu ning Belgrad, la lucru. Cu elu s-afla shi Puk Popescu, Arhitect ditu Rumnii shi ea vgat, ca noi tuts. N pitricur sh-cadurli-a loru, tra s-l-adrmu Tishkirei falsi. Penelopea n-andreapsi pni, srmi, tr cali. Tutu ea putu safl un Busol Girman, un hart cu Jugoslavia sh-un Lamb cu baterii. Mini cu paradzlji tsi amintamu, ancupramu tsigri. Shteamu c va s-amu ananghi pi cali, tra s-li dmu shi sancuprmu! Shi un noapti, ninti s-bitiseasc meslu, Smbt, fudzimu tra s-actsmu trenlu la un alt Gar, aproapea di Prishtina. Eara trenlu tsi urdina ti Belgrad. Nu puteamu, s-lu lomu di Prishtina c avea mult Politsii la Gar shi n cnushtea. U lomu pitu cmpu shi, pn s-agiundzemu la Gar, trenulu tricu dinintea a nau... N turnmu ayonjea di iu aveamu vgat. Nu duki vrn fuga noast. Shi, dupu dau stmnji, fudzimu diznu. Aest oar, actsmu trenlu. Nintea noast avea fudzit Costa cu yiaturlu Ciornei Sheflu a Gruplui Legionaru di la Universitatea di Medicin. Nu vru s-ashtept s-fudzimu deadunu. Elu vrea s-agiung cama ayonjia tu Frntsii, c avea hbari di la Ministrulu Maniu, tr Francezi. Lu-avea loat shi Costa shi nica unu sotsu. Noi, nau inshi cari aveamu armas, adrmu trei parei: un fudzea pritu
75

Grtsii, daua ct Triest, tr Italii shi pareia a noast, mini, Kiciu shi Bashiu ankiseamu ctr Avstrii, tru zona Anglikeasc. Lipsea s-agiundzemu Ljiubljana shi, di-aclo Kamenic, unu csb la sinurlu cu Avstria. Tu trenu, tu vagonlu iu intrmu, aflmu Avocatlu Vasiliu Cluj cu feata lui Dana shi soldats cu elji. Lj-aveamu alsat Kovacitsa. Lucrar shi nshi, iuva, tu Kosovo. L featsimu semnu s s-poart ashi soie c, taha, nu n cnoscu. Mi tornu niheam npoi: Earamu Prishtina. Aprukeaiu un carti di la Tsntsreanu, Profesor di Limb Frntseasc. S-afla sh-elu, fugaru, tu Jugslavii shi vini ti lucru tu pareia noastr. Fu deadunu cu noi Trepcea. Eara cama tricutu di ilikii. Shi s-lig di mini. Dupu num, putea s-hib Armnu. Lucra ca Profesor Prizren, altu csb tu Kosovo. Omlu, nu para eara ghini cu sntatea shi-nj anyrpseashti s-mi ducu s-lu vedu. Eara iarna, dupu Crciunu! Mini nu-aveamu-ndreptu s-iesu di Prishtina.Tsi s-adaru? Ti Prizren, prindea s-mi ducu cu unu autobuzu. Tu intrata ti autobuz avea controlu. Nu eara lishoru spots s-trets fr s-ti dukeasc! Ama nj-eara njl di aestu Profesor cari-nj cfta agiutoru. Pi ascumta, mi hipshu tu-autobuzu shiagiumshu Prizren. Aflaiu Tsntsreanu cari mi spusi la Politsii c hiu Sheflu a Rumnjiloru. Mi dusi tu loclu iu s-adra filiyrami. Eara vrn patrudzts di oaminji tsi lucra aclo. Sheflu eara Armnu. Tuts alants patrudzts cari lucra tu aest fabric eara Armnji. nji dztsi c tu Prizren ari mults Armnji. Sh-mi pitreatsi la un cas, nu multu alargu di aest fabric. Aclo aflaiu Armnji. Nicukira, turtsea tu cicric. Featili eara cu furca-n brnu. Azburmu ca baia oar. Li-alsaiu, c mi-ayunjiseamu s-acatsu autobuzlu. La autobuzu, tora mi shtea Politsia c hiu Sheflu a Rumnjiloru di Prishtina (Rumnski Upravnic). Unu Armnu di la fabric-nj deadi unu tsigaretu cu filigrami di asimi. Lu dedu alu Kiciu c elu bea mult tsigar. Shi ashi, cu mult frixi, putuiu s-facu calea tr Prizren. Mi turnaiu Prishtina, iu sotslji, aspreats mi-ashtipta. Mi tornu la calea cu trenlu, ct Belgarad. Vini protlu controlu. Politsia mutreashti Tishkireia alu Bashiu, alu Kiciu shi nu dukescu tsiva. Cndu loar s-u mutreasc a mea, ahurhiiu s76

ntrebu desi aveamu nica mult cali! Tricumu tuts di-aestu controlu: Nu-avea dukit c Tishkireili n eara falsi. Bashiu vrea s-amnmu vgarea, tra s-adrmu shi cartea mea ma ghini, ma bun. Ama dzshu c nu lipseashti. Crtsili a loru eara ma ghini adrati di-a mea. Politsia, ma s-avea ocljiu ma bunu, va s-putea s-vead, un sh-un, c suntu Tishkirei para adrati! Nu dupu multu kiro yini altu controlu tu trenu. Licina karta, molim!(Spunets Tishkireia, v plcrsimu!) Shi, cdu agiumsi la Tishkireia a mea, mi-acts frixea shi tra s-lu facu snu bag oar ghini, lu loaiu cu zborlu: Desi ari nica mult cali pn Belgrad... Shi elu lo s-nj-aspun shi-nj turn Tishkireia. Dupu controlu, mi aprukeaiu di Vasiliu Cluj, Avucatlu cu feata shi lu-ntrebu ct iu s-ducu? Avea umuti ca di Belgrad streac tu Frntsii. Ninti s-agiundzemu Belgrad, tricum pi la Gara iu lipsea s-n-ashteapt Steryiu Samargiu. Dipunu mini di pi trenu shi negu tu Gar, ama nu-aflu canu. lesu ditu Gar shi ahurhescu s-shuiru cntitsi Rumneshts. Tsiva, vrnu! Shi, ninti s-fug trenlu, mi alinaiu shi dauli tishkirei, alu Steryiu shalu Puk Popescu, li deadimu Avucatlui Vasiliu Cluj sh-a featljei a lui. S-pari c lj-agiutar Crtsili a noasti! Agiumsimu Belgrad. Aclo, aveamu un adres. La niscnts Students, Legionari, ditu Banatlu Srghescu. Lj-aflmu shi andrepsimu ca elji s-n duc cu trenlu pn Ljiubljana. Eara doi. Unu dinintea vagonlui sh-alantu tru alantu capu a vagonlui, iu naflamu noi. N dzsir c suntu controali mri pi trenu. Shi n minduiamu tsi va n pat ma s-n-acats. Cara s-videa c fudzimu di la lucru, putea s-n vatm. Ashi featsir cu alts ca noi ! Cara s-puteamu s-lj-ardeamu, c, taha, tora yineamu ditu Rumnii, va n pitritsea tru lagru shi vrea s-plcrseamu Dumnidz s-nu n pitreac Covacitsa, iu fumu prota. Ninti di Zagreb, unlu di students, n fatsi semnu, c s-aproaki controlu. Noi, un sh-un ansrimu ditu trenu. Eara noapti. Avumu tihi c nu eara un trenu expres ic accelearatu, c va n frndzeamu cicioarli! Imnmu pn la prota gar. Di-aclo, lomu altu trenu, pn Zagreb. Aclo n-ashtipta unu sotsu, cnscutu di-alu Bashiu,
77

Indriesh ! Di znati Ilectricianu. Fudzitu, ca noi, ditu Romnii, shi lu-avea pitricut aoa tra s-lucreadz. Omlu n-ashtipt, tra syin sh-elu cu noi. Ligtura cu elu n u-avea fapt studentslji di Belgrad. Agiumsimu Zagreb, dipunemu ditu trenu. Ning Gar eara unu ristaurantu shi, cumu eara prndzu-oar, intrmu nuntru. Cftm ti-a mcari. N cftar Tashkitsi- un soie di crts. Nu aveamu shi n-asculmu shi ishimu nafoar. Dinintea Garljei eara un grdin. Shidzumu pi-un banc shi mini l dzshu c va negu s-lu-aflu Indriesh. Aveamu adresa lui. Antribaiu sh-agiumshu la elu, nu multu alargu di Gar. Mi alinu-ndzean, iu shidea shi vedu un parei di tiniri cari giuca crts. Antrebu pi Srbeashti desi shtiu iu potu s-lu-aflu Indriesh. Unu di elji s scoal shi yini cu mini. Dipusimu scrli shi lomu calea ct gar. Elu ninti, mini dupu elu. Elu shi sotslji-a lui minduir c hiu, vahi, di la Politsii. Doi sots, yinu dupu noi. Turnaiu caplu shi-lj vidzuiu. Mini ljiau di lu-azburscu shi lu-ntribaiu desi ashtipta aesti dzli unu cu numa Bashiu. Desi avea aprukeat vr carti di la elu? Dzsi c nu. Va s-videmu, dzcu mini. Elu, mratlu, s-fricui. Shi n-aprukemu di grdin iu nashtipta Bashiu shi Kiciu... Di cama alargu lj lu spunu Bashiu shi lu-antribaiu desi lu cnoashti. Dzsi c nu. Shi n-aprukemu di elji shi l dzcu tora, pi Mucneashti: Domnule Bashiu, iat-l pe domnul Indriesh! Indriesh, mratlu, atumtsea aduki c mini feciu shicai cu elu! Shi, tora, tsi eara ti-adrari? Elu n dztsi c nu poati, tora di oar, s-fug di la lucru. Ama, dupu un-dau dzli, poati s-andreag. Tra sarmnemu aesti dau dzli, n dusi tu un cas iu shidea un muljeari ma tricut, singur. Tricur dau dzli shi elu nica nu eara andreptu tr fugari. Shi muljearea la cari armneamu n dztsi c niscnts vitsinji ahurhir s-antreab tsi easti cu noi? Lipsea s-n mutmu di-aclo. Ct iu s-u lomu? Sh- atumtsea minduimu c sigurlu locu iu puteamu s-durnjimu afirits eara Murmintslji Catolits, iu avea cavouri, atseali casi adrati ti morts. Li-aveamu vidzut, ca turishts. Multu mushati murmints, bgati pi-aradh. Aclo putumu di durnjimu, un stmn, ashtiptnda s-n-andreag Indriesh vgarea. Ama, tutu namna... Omulu a tu easti pseftu, doamne Bashiu, lj dzshu.
78

Dzuua nidzeamu tu pzari iu puteamu s-ancuprmu tsiva tia mcari, fr atseali Crts cari n li cfta tu ristaurantu. Ancupramu pni, lucanits, cashu shi-alti. Tra s-nu mcmu, pnea a noastr ditu trasti, tsi n u-avea dat Armna-a noast di Prishtina! Un dzuu, lu-alsmu Indriesh shi fudzimu singuri. Geaba lu-ashtiptamu elu, cari n-avea anyrpsit c u shtii calea tr Avstrii! Zboar, txeri goali! Lomu trenulu tr Ljiubljana. Agiumsimu aclo ti prndzu, pi ploai. Eara Dumnica. Intrmu tu un Bsearic Catolic. Bsearica, mplin. Shidzumu pn s-bitisi dyiavasea. Deapoaia neasimu tu unu cafine shi lomu tr mcari cti dau oau hiarti. Ishimu sh-n priimnmu pitu csb. Ploaia avea dnsit. Trenlu tr Kamenic, eara dicseara. N-arisi multu csblu. Musheatu! Nu undzea cu Belgrad. N-avea arisit shi Zagreb, ama nu ahtu ca Lljubljana. Casi musheati, cljiuri kiskini. Canda shoaminjlji eara alt soie. S-videa c n-aprukeamu di Ascpitat/Occidentu! Dicsear lomu trenlu tr Kamenic, csb cari nu eara multu alargu di Sinurlu cu Avstria. Di Kamenic ahurhea muntili, tsi prindea s-lu-alinmu... Dipusimu ditu trenu shi, cu trastili pi pltri, tritsemu pitu csb. Eara noapti shvrn omu nu-avea pi cali. lshimu ditu csb. Alsmu calea shi u lomu pitu cmpu. Shi ahurhimu anifurlu. Busola u-aveamu tru mn, tra s-nu kiremu calea. Tutu alinamu... Calea eara multu greau, pritu pljiuri, skinji... Mashi ketsari sh-tutu anifuru. Kiciu, cama vrtosu di mini, fudzea ninti. Bashiu, cama greu, armnea npoi. Mini, anamisa di elji... Greamu alu Kiciu s-n-ashteapt, c va n kiremu...Agiumsimunsusu, asudats, muceali. Mcamu cu linguricea srmili di pni, shi eara alinamu muntslji cu pishtirei.Tutu nafoar di cali, s-nu himu aflats. Shi imnamu ma multu noaptea. Dzuua shideamu ascumts. Eara veara, meslu Alunaru tu bitisit. Cdea mult ploai. Earamu udz pn di keali. Tutu imnamu shi nu-agiundzeamu la Sinuru sh-tutu n-adutseamu anvrliga cu busola. Earamu di patru dzli tu munts shi sinurlu nu s-videa iuva. Inginerlu Bashiu nu mata putea, mratlu.

79

Shi n dztsi: Dutsets-v voi. Mini nu mata potu! Va mi pridau la Politsii. I va mi vatm i va mi pitreac diznu tu vr lagru shi, di-aclo, poati s-potu s-fugu iara. Lu-ntrebu Kiciu tsi s-adrmu. Elu, tsiva, shidea tutu tcutu. Sh-atumtsea dzcu alu Bashiu s-aravd nica aest noapti shi, cara s-nu aflmu sinurlu, mni va n pridmu treilji. Nu vreamu s-lu-alsmu singuru. Fudzimu deadunu shi prindea sarmnem deadunu. Lipsea s-fac nica niheam gaireti! Seara, apufusimu: Va s-imnmu pi calea tsi dutsi-nsus tru munti, dupu busol. Shi, noaptea, lomu calea. Aveamu tsintsi dzli aua, tu munti. Dzuua, tu pduri, n-andrupamu di ponji, pi cicioari, tra sputemu s-durnjimu. Earamu udz, muceali! Mini plscneamu dintslji di-arcoari. Elji, mratslji, nu putea s-doarm pi cicioari. Un dzuu, aclo iu shideamu, s-apruke un cupii di oi. Aproapea s-n-afl picurarlu. Oili tsi s-avea aprukiat di noi, liavinmu cu zorea. Seara, actsmu diznu calea, pi kis. Tricumu pitu un hoar shi vidzumu cumu Politsiia giuca crts. Ploaia virsa shi dnsimu la un Bsearic, tra s-napnghiusimu. Dupu niheam kiro, ankisimu diznu pi cali. Avdzmu unu halatu di motoru. Eara unu camion cu suldats cari dipunea di la Sinuru. N trapsimu-nghiosu di cali, iu tritsea arulu. Shi, n-arcutimu. Dupu tsi tricu camionlu, mini mi ascolu. Nu earamu unu ning-alantu. Cafi unu s-arc iu putu, tra s-nu n vead suldatslji. Dupu tsi tricu camionlu, mi scolu sh-fugu. Minduiiu, c elji, sotslji, aveau fudzit. Pi ning aru, fr s-iesu-n cali, imnu, imnu shi nu-lj aflu. Earamu singuru, cu busola sh-harta cu mini. Tsi s-adaru? Ahurhescu s-grescu. Aprinshu lanterna, cu ndia c, vahi, va-lj videamu. Tsiva! Dnsescu niheam, s-mi discurmu. Shi lj-avdziu shi n-aflmu iara treilji, pi ning aru. Calea n dusi tu-un fabric, lunjinat tut. Tsi s-adrmu? Calea tritsea pitu aest fabric. Nu eara cali, ma multu crari. Calea u aveamu alsat nandreapta...Tora, mashi Dumnidz prindea s-n-aib angtanu! Tricumu pitu mesea di fabric. Eara fabric ti lemnu. Ishimu sh-aflmu calea tsi-alina pri iu avea dipus camionlu... Intrmu tru marea cali. N scoasimu pputsli, tra s-nu ftsem halatu. Calea eara di kiatr... Arulu avea armas-nghiosu.

80

Cu busola tru mn videamu c himu pi buna cali. Shi iara calea intr tu un grdin. Aclo eara un cas mari. Noaptea sprea c eara aspart casa, anvrligheat di unu gardu. Di-un parti, grdina di-alant parti, hau, gremu. Tr lhtar! Nactsmu di gardu, tra s-putemu s-anvrlighemu casa sh-grdina shi s-putemu s-aflmu calea. Dupu ptsn oar nu mata puteamu s-n tsnemu di gardu. Niheam lipsea s-cdemu tu hau. Shatumtsea ansrimu gardul sh-intrmu tru grdin. Dnsimu niheam shi lomu calea pitu grdin. Kiciu, cu caplu-nghiosu, ca totna, imna ninti. Noi, dupu elu, fr s-ftsemu vr halatu. Shi, dincali, Kiciu da pi unu cni tsi durnjia... Ama eara vluyisitu, nu altr, nitsi mshc! Kiciu n ftsea seamni cu bratsli shi n dztsi s- anvrligmu cnli shi, pitu grdin, tritsemu pitu alant poart shi ishimu ditu grdin. Aflmu calea tsi fudzea anifurlu-nsusu. Mashi pduri di-un parti sh-di-alant. Shi-ahurhimu diznu s-alinmu anifurlu pn agiumsimu tu unu locu iu pdurea eara tljiat pi vrn dzatsi meatri. S-hib Sinurlu?, n-ntribmu. Shi videmu un kiatr pi cari, di un parti eara yrama J (di la Jugoslavia) shi di-alant parti eara O! Ama, n ciushuimu: Tsi s-hib aestu O? Ctse nu eara A, di la Avstria?! Shi inginerlu Bashiu-lj ticni: Easti O di la sterreich, numa ufitsial ali Avstrii. Nu shteamu desi easti Sinurlu di tora ic atselu vecljiu. Tricumu ctr Avstria, n bgmu pputsli shi featsimu hima-nghiosu. Muntili dipunea. Shi-ashi, pn deadi hryiia. Vidzumu pi cali unu omu tsi s-alina ct munti, di iu dipuneamu noi. Shi-lj dzcu pi Srgheashti Bun dzuua! Elu njapandseashti pi Srgheashti. Nu-anshirpitmu, un sh-un c dukimu c nica himu tu Jugoslavii! Atumtsea dipusimu eara sh-aflmu altu omu. Luantribmu pi Srgheashti ct iu iasti Sinurlu. Dzsimu c himu turishts Srghi shi kirumu calea. N dzsi c sinurlu easti mansusu, ct-aclo di iu yineamu noi. Aoa hitsi tru Austrii. Nu multu alargu di csblu Eisencapel ! N dzsi omlu. Shi n vinim tru ori !

81

AVSTRIA (Alunaru 1949 1950) Vidzumu un cas, btumu pi ushi sh-cftmu s-ancuprmu tsiva ti mcari. Mcarea n si-avea bitisit di vr trei dzli. Muljiarea n dzsi c nu ari tsiva ti-a vindeari sh-n- ancljidi usha. Dipusimu ma-nghiosu sh-aflmu unu aru. Tricumu apuntea. Avea dat soarli shi n hrseamu s-n-angldzmu niheam. Csblu Eisenkappel eara la vr tsintsi kilomeatri. Dipusimu ning-aru shi apreasimu unu focu. N discltsmu shi bgmu stranjili s-n si usuc. N lmu, n sursimu shi n bgmu s-durnjimu. Shi durnjimu pn la sihatea patru, dupuprndzu. N-nviscumu cu stranjili uscati. Tora preamu oaminji nicukiri, nu ca furilji ditu pduri! Lomu calea pitu mesea di csb. Lumea, canda fr gaileadz, s-priimna. Lomu calea ct Gar, tra s-lomu trenlu ti Salzburg. Cndu n-aprukemu di Gar, n iesu dininti doi geandarnji: Ausweis, bitte schn! (Crtsli, v plcrsimu!) Shi n loar sh-n dusir la Politsii. Aclo ahurhir s-n-ntreab: Di iu yinimu, ct iu n dutsemu, tsi cftmu aoa? Dzsimu c yinimu ditu Jugoslavii! Lipsea s-armnets aclo!, dzsir. Dzsimu c himu Rumnji! Sh-Politsia n u turn: Lipsea sarmneats aclo, la Ana Pauker! N cftar gekili, s-vead tsi aveamu. Cumu s-fatsi tu itsi ahapsi. Nu easti ti njirari c eara kirolu cndu s-anccea cu Tito, tr Carintia (pi limba Gherman Krnten), loclu iu n-aflamu noi tora. Tito cfta aestu Reghionu tr Jugoslavii! Shi pitritsea oaminji s-fac znjii. C, taha, Krnten, easti a loru, a Jugoslaviloru! S-ftsea mari minttur!. Shi elji, Avstriatslji, prindea s s-aveaglji di itsi omu cari yinea ditu Jugoslavii. N fu fric s-nu n-aruc npoi, tu Jugoslavii. Ama, Dumnidz fu cu noi sh-aest oar! N bgar tu-ahapsi. Cathi unu, singuru. Sh-aclo iu mi bgar mini, vedu pi stizm anyrpsitu: Aoa tricu sclavlu-alu Dumnidz, Nae Caranica. Nae Caranica avea lucrat tu alt min, tu Jugoslavii. Shi elu, ca noi sh-ca mults alts, avea fudzit sh-tricut tu Avstrii...La Eisenkappel, n-ascutea ditu
82

ahapsi tahina, ti prndzu sh-dicseara. Tr mcari, n dutsea tu unu ristorantu cari eara-andicra di-ahapsi. N didea mcari ptsn, ama bun. Sh-noi, mratslji, earamu nimcats di dzli. Aclo n-adunamu treilji shi puteamu s-azburmu niheam. Tricu vr stmn shi yini un dzuu un makin cu Politsii Anglikeasc: FSS (Foreign Service Security). Himu purtats tu csblu Klagenfurt. Tora, aveamu loat curagiu. C nu mata aveamu frixi c Politsia Avstriac va n-aruc npoi, tru Jugoslavii. Shi tru-ahapsi, Klagenfurt, aflmu mults sots. Eara aclo shi Nae Caranica. Di aua n loa dzuua FSS shi n-ntriba cari himu? Mini aveamu arupt tishkireia fals, tsi u-aveamu ditu Rumnii shi-nj spushu numa. Fumu antribats iu earamu tu Rumnii, tsi shteamu ti lucurlu a Comunishtsloru, tsi shteamu di ashkerea sovietic shi-alti ahtri lucri... Dupu un stmn, cndu bitisir cu-ntribrli, n pitricur tu lagru, Villach, nafoar di csb, nu multu alargu. Aclo n featsir soi-soi di injectsii. Deapoaia, earamu bunji ti lucru. Eara tu bitisita a meslui Agustu sh-ahurhita di Yismciunj. Lucurlu sftseamu tu cmpu: Sadunamu misuru, ptts, fisuljiu, lutsern. Biriketea ditu cmpu lipsea adunari. Nu-avea duri brbats. Avea kirut ic murit mults tu polimu, alts eara loats ca prizoneri. Sh-atumtsea yinea s-lucreadz cmpurli muljierli shaushilji. Di mini s-lig unu Americanu, tra s-mi ljia s-giocu ti cinema. Mini u loaiu anapuda: Noi vinimu aua tra s-nalumtmu contra Comunizmolui, nu s-ftsemu cinema, lj-u turnaiu! Mi mutri shi s-trapsi, fr s-dzc tsiva. Aua tu lagru, mcarea nu para n-agiundzea. Tuts earamu agiunji. Avea tu lagru shi Maghiari/Unguri, Vryari, Cehi, Poloneji... Shi, niscnts di elji, aflar loclu iu eara tsnuti pttsli. Shi s-dutsea noaptea di fura. Deapoaia lj hirbea. Deadunu cu elji eara shi Nae Caranica, a nostu. Mcamu sh-noi ptts furati di Nae! Mini cu Nae aveamu cripari. Mini-aveamu tsigri di Prishtina! Shi, cndu agiumshu Klagenfurt, tu-ahapsi, elu vidzu tsigrli shi totna-nj cfta. U biia multu tsigara! Shi mini, ca sotsu, lj dideamu, ama cu aradh, cu
83

misurata. Di pttsli furati di sotslu Nae mca shi Kiciu shInginerlu Bashiu. Shi, cumu nu-aveamu altu tsiva tr-adrari, n tritsea oara cu muabetsili. Bashiu dztsea: Domnu Nastu, spunets c Nae Caranica easti Legionaru. Cumu di s-dutsi di fur combari? Mini-lj dzcu: Doamne Ingineru, elu criscu tu- ahapsi, deadunu cu furilji. Fu bgatu tu hpsni la ilikia di pasprdzats di anji, ca Legionaru. Shi Kiciu advg: Doamne Bashiu, nu lu-ascult lancu, elu easti Cipanu! Tora avdzamu mini prota oar di Cipanji! Shi-ardeamu! Shi, tsi suntu Cipanjilji, doamne Nastu ? Elu Kiciu, Frshirotlu dztsea: Noi, Frshirotslji, himu Aristo-Cratslji Armnjilor! Shi-ardeamu tuts deadunu! Cndu armneamu singuru cu Kiciu, lj dztseamu: La noi, tu mardzina di hoar shidea ndau fumelji di Frshirots. Shi eara unlu, mratlu Cola.. Tora s-avea turnat ditu America shi bna tu hoar shi tut dzuua tu cafine... M-sa, eara ca tricut tu ilikii shi maia a mea tutu u crtea: Alea, Tsal Cola, c tse ficiorlu a tu nu s-ansoar ? Nu-adyiseashti, lea, lj-u turna Tsal Cola! Sh-ashi n tritsea kirolu, tu lagru. Di la lucurlu tu cmpu, puteai s-fudz, ma s-vreai. Sh- ashi featsir Nae shi Costa. Agiumsir Salzburg. Di aclo nanyrpsir, cumu adrar elji. Ama noi, cu Kiciu shi Bashiu, n dzsimu: Ma ghini va l dztsemu c nu vremu s-neamu la lucru, ashi, cu zorea. Va n-aflmu noi singuri lucru. Nu vremu slucrmu ca sclayi. Nu ti-aest fudzimu di Comunishts! Diputatlu Socialistu - cari cumndsea lucurlu - dzsi c prindi s-n dutsemu la lucru, ashi cumu fatsi tut dunjeaua diaclo. Alt turlii, dzsi c va n pitreac tu-ahapsi. Nu pistipseamu, sh-minduiamu c zburashti ashi mashi tra s-n bag frixi! Ama elu zbura ti salami shi, ni un ni dau, n ljia , n bag tu-un makin sh-n dipuni Klagenfurt, ndreptu tu-ahapsi. Shi-lj dztsi a Sheflui di-ahapsi: Va-lj badz la sicretu, shi cafi unu singuru. Fudzi elu, shi noi armasimu tu Celuli, deadunu cu furilji! Treatsi un dzuu, treatsi un stmn shi vrn noau dzli. Furilji n dzdzea c, dupu nomlu ditu Avstrii, nu potu s-n tsn ma multu di pasprdzats di dzli. Deapoia prindi s-himu pitricuts la tribunalu!

84

Tricur atseali patrusprdzats di dzli shi noi tutu aclo earamu! Dzuua n-ascutea cfi unu nafoar tr aer, cti un sihati. Cndu mi dutsea mini nafoar, s-turna di nafoar Bashiu. Shi-lj dzcu: Mashi greva a foamiljei poati s-n scoat di aua! Tsi, naca zurlusishi? Tu hala tsi himu, slaghi, va slndzidzmu shi nu va himu buni tut bana ! Ma ghini s-n shidemu aua, froninj ! Mi lo sh-mini ca fric... Aveamu azburt shi cu Kiciu, pitu stizm, tr Grev. Shi elu eara pi idyia minti cu mini. Seara, pritu stizm, lji dzcu alu Kiciu c mi-aspre Bashiu. A njia, lai Kiciu, nji-u fric. Ma s-ai tini curagiu, ahurhea Greva... Poati ashi va s-nfricusheadz cumndsearea a hapsiljei - atsea tsi vremu noi! Alant dzuu, di tahina nj ciucuteashti Kiciu tu stizm shiackisiiu c elu ahurhi Greva. Cum dztseamu shi alt oar, Kiciu eara cama vrtosu, cama-mplinu... Mini shi Bashiu, earamu multu slaghi, mashi oasili pi noi... Kiciu-nj dztsi: Vidzuiu yisu noaptea aest. Hristolu, nji dztsea s-acatsu caplu di un nprtic tsi eara dinintea mea. Mini earamu aspreatu. Shi-nji dztsi Hristolu: S-nu ts hib fric! Sh-mi dishtipt Politsia. Vinir di-nji featsir controlu, pusputir iutsido. Nj-aflar shi-ni loar shi Crutsica tsi u aveamu di gushi. La intrarea tru-ahapsi, aesti lucri n li loa. Alu Kiciu ljavea loat shi nellu di-ncrunari. Crutsea atsea njica, lj-u alsar. Ama, aest aradh, lj-u loar. Tahina nu-apruke mcarea... Vinir atselji cu cafelu s-nj dzc, c sotslu a nostru nu va smc. Shi ashi intr Kiciu tu Grev. Furilji, cari eara cu noi eara scoshi ti lucru, ma ti noi eara ordinlu: Ni la lucru, ni nafoar ! Dupu vrn patru dzli di Grev alu Kiciu vini gardianlu, dishcljidi usha shi-ntreab cari va s-ias la lucru. Furlu, cu cari earamu deadunu, ishi un sh-un. Iesu sh-mini dupu elu... Gardianlu nu dztsi tsiva, canda avea agrshit c mini nu amundreptu s-iesu ti lucru! Ic, vahi, Dumnidz vru ashi! Shi n dusi tu csb, la un cas nicukireasc, iu lipsea sdipunemu tu tsilaru leamnili tljiati, tr focu. Aclo vedu un feat tinir. Eara feata a nicukirlui ti cari lucramu... Eara cu bicicleta, intra sh-ishea ditu ubor nafoar. Noi earamu avigljiats di Gardianlu di la ahapsi, la poart. Facu semnu a featljei shi-lj
85

caftu unu cundiljiu sh-un Carti Postal. Dupu vr yinyits minuti nj-adutsi tu tsilaru Cartea sh-cundiljlu tr-nyrpseari. Shi bgaiu pi carti: S.O.S. himu tu-ahapsi, Klagenfurt. Kiciu Nastu easti tu patra dzuu di grev a foamiljei! Anyrpsescu adresa, dau cartea a featljei shi-nj dzshu.Cumu va s-va Dumnidz! Dupu trei dzli, vedu pi geamea udicilui iu earamu-ncljisu, un motociclet cu atash cu trei brbats alxits civili. Nu dupu mult oar n dipunu tu Biroulu a Directorului. Unu di-atselji vinits azbura Rumneashti. S-prea c eara Ghirmanu di Bucovina ic di Basarabia. N dztsi s-dnsimu greva a foamiljei c, mni, va s-himu slghits. Lu antrebu Kiciu pi-Armneashti, ma s-poat nica s-aravd. Nu greashti ! Kiciu lu-avea adus pi sazm, c nu s-tsnea pi cicioari. Shi-atumtsea dzcu mini c va s-dnseasc Greva pn mni. Shi, ma s-nu himu libirats mni, va s-ahurheasc diznu Greva. Eara dupu prndzu, ctr sear. Elji fudzir shi noi cu Kiciu, tsinmu. Alant dzuu vinir cu Diputatlu Socialistu, tra s-shi caft ljirtari, c elu nu n-avea ackisit. Elu avea ackisit c noi himu contra ali Avstrii. Shi-ashi n-aflmu nafoar, cu Crtsili, cu Tishkireili... N dzsir iu va s-cftmu tr durnjiari shi mcari. Eara un cazarm tru un sal cu vrn sut di crivts shi eara aclo shun cantin iu puteamu s-mcmu. Alant dzuu, neasimu s-cftmu unu Ingineru Silvicu, cnscutu di-alu Kiciu, Ghirmanu di Bucovina. Kiciu pitricu un tiliyram la un tet di-a lui, teta Itsa, cari s-afla tu America. Ti dau dzli vini un cecu cu un sut dulari. Tu cazarma iu earamu, avea soie-soie di lumi: Rumnji, Vryari, Unguri, Poloneji,etc. Noi n-ndridzeamu tr Salzburg. Cu paradzlji tsi-lj aveamu mini shi cu dularilji-alu Kiciu puteamu s-n lomu bileti tr trenlu tsi s-dutsea Salzburg. Kiciu shi-avea ancuprat un capel/plrii sh-un ceant. Kiciu nu mata avea peru pi capu, sh-mi bga di lu surseam-n capu. Shi cathi oar mi-ntriba: Naca criscu tsiva peru?. Ackisiiu c lu lipsea capela, ama tsi lu lipsea ceanta? Cndu agiumsimu Salzburg, Costa dzsi c Kiciu spunea ca prmteftu!

86

Tu Cadrilateru, Armnjilji tsi eara prmtefts, avea ceant. Noi, cari purtamu trasti pi pltri, n ftseamu ca hazi. Salzburg n-ashtipta niscnts Legionari. Aclo avea unu tsentru Legionaru, cu Legionari fudzits la 1941 ditu Rumnia. Salzburgul s-afla tu Dzona American. Atumtsea arupsimu tishkireili c, ma s-nactsa, vrea s-dztsemu c tshi tora yinimu ditu Rumnii. N-alinmu tu trenu, ama cu mari frixi. Cndu agiumsi trenlu tu un gar, videmu c Politsia tsi ftsea cuntrolu avea agiumt la vagonlu a nostu sh-dipusi. Dipusimu sh- noi sh-n mintimu cu lumea tsi-ashtipta trenlu sh-cu atselji tsi dipunea. Cndu ankisi trenlu, politsia s-alin tu vagonlu a nostu shi noi intrmu tu-unu vagon di ma ninti. Dupu ptsnu kiro, Politsia ansri ditu trenu shi armasi la Gar. Ashi putumu s-neamu s-n lomu ptsnili lucri tsi li-aveamu. Shi, agiumsimu Salzburg... Aclo aflmu mults cunuscuts: Costa Shcoca, Nae Caranica, Naki Cusha ! Avea shi-alts Legionari veclji: Borobaru, Velescu, Mircea Dumitru, Mailat, Sandu shi-alts... Aclo eara shi-Agiutorlu Catolicu cu Preftul Mller, Preftu di Giudetslu Custantsa. Noi durnjiamu tu un plati, cumndsitu di Primria di Salzburg, la vr tsintsi kilomeatri, nafoar di csb. Shi nidzeamu pirpadi. Sh-nj-aducu aminti c, un sear, nidzeamu cu Bumbaru, sotsu di la Politehnica di Bucureshti. Shi lu vedu c shcljiupita. Tsi ai, frticu?, lu-ntrebu. Ama elu nu dzsi tsiva. Shi cndu agiumsimu acas, scoati pputsa shi vidzuiu cicorlu mplinu di sndz. Shi ascoati sh-un kiatr. Shi-nj dzsi : Nj-adushu aminti di un omu di la noi di la ciufliki (elu eara ficioru di Boieru/Celnicu!) c muri. Lu vreamu multu c elu mi-avea criscut. Shi, tra s-agrshescu aestu frmacu, bgaiu kiatra tu pputs shi minduiamu la durearea tsi-nj ftsea kiatra. Bumbaru agiumsi ma amnatu Canada, lucra la Primria di Montreal. Vini un oar sh-Paris shi n vidzumu. Poati s-eara anlu 1965. N vidzumu, n hrsimu, n-adusimu aminti ti tricutili deadunu. Mini earamu ansuratu sh-aveamu trei cilimeanji. Elu nu s-avea-nsurat. Deapoa, n kirum. Nu mata avdziu tsiva di elu. Salzburg, n-actsmu di lucru iu s-muta unu adrmintu/ Cminu tr-atselji tsi yinea ditu xeani, ca noi. Tu idyiulu kiro, nandreapsimu shi Tishkireili, dupu tsi tricumu di antribrili tsi n
87

li bgar Americanjlji di la C.I.A. Kirolu tritsea shi Armnjlji-a noshts eara apufusits s-acats calea ti Frantsa. Aua avea ananghi di noi. Elji fudzir ti Fantsa ama mini armashu Salzburg. Shi deadunu cu Golea T. n-actsmu s-adrmu editura Omlu Nou. Anyrpseamu Crtsli Legionari la makin shi li multiplicamu tu shapilograf shi li pitritseamu tu tut lumea libir, tra s-nu s-kiar. Li pitritseamu tu Americ, Argentina, Brazilia, Avstralia, Naua Zeeland shi tu Evropa Nicomunist. Aclo iu bna atselji emigrants fudzits ditu Rumnie shi laveamu adresili. Lucurlu fudzea ghini shi noi aveamu tutu kirolu actsatu. Shi-ashi eara cama lishoar ashtiptarea. Salzburg eara Legionarilji: Ing.Velescu, Ing.Mircea Dumitru, Avucatlu Mailat, cusurinjlji Marinescu, Mosh Sandu, D-l Neats, Borobaru cu Horia Sima. Aclo lu vidzuiu prota oar Horia Sima. S-ascutea aclo shunu giurnalu, VESTITORUL iu-nyrpsea Horia Sima, Velescu shi-alts Legionari di-a lui.Avea shi-alts legionari cari nu eara cu Horia Sima.

88

GHIRMNJIA (1951 1953) Nu dupu multu kiro, eara ananghi di agiutoru Mnchen, la Comitetlu Romn. Sh-atumtsea mi pitricur mini, Mnchen. Comitetlu eara pi Kaulbachstrasse. Tra s-potu s-mi ducu di Salzburg, Mnchen, aveamu ananghi di-alti Crts, c nidzemu tu-alt vsilii. Arupshu crtsili di rifugiatu tu Avstrii shi tricuiu Sinurlu cu unu omu tsi cunushtea calea. Di-aclo loaiu trenlu tr Mnchen. Mnchen s-afla, cum dzshu, Comitetlu sh-unu Centru Legionaru. Cama-nclo vini shi Golea Traian. Aclo s-afla shi Bitsi Gherman, fciorlu a Profesorlui, di la Politehnica di Bucureshti, Armnu sh-elu, ama nu shtea Armneashti. Fcioru multu bunu. Unu frati di-a lui fu vtmatu tu Italii, tu bitisita polimlui, di Partizanji. Elu eara cu Partia alu Musolini. Bitsi eara vinitu tu Ghirmnii la Politehnica di Berlin. Ama nu putu s-bitiseasc Politehnica shi tora anvitsa ti Ecunomie Politic. Mnchen adrmu editura Omlu Nou shi giurnalu Vestitorlu. Agiumshu Mnchen, tu ahurhita anlui 1950. Armneamu tu casa Comitetlui Romnu, iu armnea tuts atselji tsi yinea ditu Rumnia Comunist. Aclo earamu cu Boac Ion shi Pan Alexandru, fudzits la 1941. Casa eara njic, nu putea s-ncap tuts cari yinea... Pi-acolo tricu Georgel Demitrescu, cari fu Directoru tu Ministerlu di Economii. Elu lu-agiut Iosif Constantin Drgan, cndu eara studentu Roma, la 1940 shi cari putu, deapoia, s-ajung Specialistu tu petrolu! Georgel Demitrescu s-dusi Madrid, Spania. Tutu pi-aclo tricu shi Dr.Claudian, cari, ma amnatu, dnsi Paris sh-avea agiumt yiatru multu avdztu. Shi fu unlu diatselji cari agiuta Bsearica.. Aua iu shideamu, mini adutseamu mcari di la Politechnic. Eara di mcarea tsi u didea Americanjilji tr students. Mini earamu cu-amprtsarea. Shi, di-atsea tsi armnea, loamu sh-mini tr sotslji iu shideamu shi tr atselji tsi tritsea pri-aclo. Intraiu ca agiutoru la Comitetu. Tr-atsea fuiu pitricutu ditu Avstrii. Agiutamu a Profesorlui Crsteanu, cari eara Sicritarlu a
89

Comitetlui. Eara omu tricutu. Elu fu Sicritaru la Universitatea di Cernutsi, tu Bucovina. Ninti s-yin Arushilji, fudzi tu Ghirmnie, iu agiumsi Sicritaru la Centrulu Cultural RomnoGerman, di Berlin. Di-aoa, tricu Mnchen. Tsi ftsea aestu Comitetu? Aoa tritsea atselji tsi yinea ditu Rumnie. Lipsea s-l-ndridzemu Tishkireili/Passpoartili. lj dutseamu la Americanji, tri Antribari! L-aflamu locu iu sdoarm, l-ndridzeamu Crtsli, tra s-poat s-duc tru America, Canada, Avstralia, etc. Andridzeamu shi yiurtuseri/festi, iu ftseamu Propagand contra Comunishtsloru. La aesti yiurtii/festi earamu agiutats multu di Ghirmanjilji cari avea fudzit ditu Rumnie. La elji aflamu shi artishts tr yiurtii. Mini, alxitu tu stranjiu Natsiunalu Rumnescu, spuneamu pi sken programlu shi tsneamu cti vr zboru contra Comunishtslou ! N yinea agiutoari ditu Americ. Sh-li-mprtsamu la oaminjilji cari tritsea pi la Comitetu. Aestu lucru lu ftseamu tr ascparea ali Rumnie di Comunishts. Mini aveamu ahurhit s-dau tsiva meditatsii/lectsii la Fizic shi Matematic la cnscuts di-alu Tase, fudzitu sh-elu la 1941, cari eara di arzg Armneasc, ama nu shtea Armneashti. La 1950 s-featsi unu Pelerinagiu/Cali Roma, ashi cum s-fatsi la cafi tsindzts di anji. Fu pltitu di Bsearica Catolic. Mi dushu sh-mini. La aestu Pelerinagiu/Cali, avea vinit shi ditu Avstrii, cu Preftul Mller. Noi nidzeamu cu Preftul Brlea... Roma lu-aflmu Golea Ion cari lu-aveamu kirut di Prishtina - shi vini sh-elu cu noi tu Ghirmnie, ninti s-duc tu Avstrii. Cu noi, atselji ditu Ghirmnii, eara shi dl. Racoveanu, unu mari Teologu, unu omu multu anvitsatu, shi elu fudzitu ditu Rumnii, la 1941... Roma mi-aflaiu cu Nicu Bujini, Armnu di Custantsa, fudzitu la 1941. Lu-aflaiu shi Reli Ciufecu, cu sora lui Stela, cari eara lndzit tu spitalu. Ea avea vinit la isusitlu-lj Coli Chiacu. Eara isusits di njits, ashi cumu eara adetea vrnoar, la niscnts di-a noshts. Ama nu s-ackisir shi Coli emigr tu Americ, singuru. Coli eara fudzitu shi elu di la 1941. Eara shi Stilu Tefa, cari lu shteamu di Silistra, di la liceu shi lu-aveamu vidzut shi Bucureshti, la Cminu. Eara cftatu di politsii. Vini un oar, alxitu ca Ofitseru di Marin. Multu-lj undzea!
90

A noshts loar s-nj-azburasc di-nccerli tsi li avur tru lagrli ditu Ghirmnii. Shi cbatea cdea mashi pi Horia Sima. (Zarzavuli, lu-avea ptidzat!)Mini nu vreamu s-intru truahtri muabets, mashi lj- ascultamu tsi-nji dztsea. Eara veara. Roma shi Italia vidzum multu mushati lucri. N dusir Florentsa, Asissi, Bolognia, Vinitie. Mushati locuri! Tr niaspuneari! Mi turnaiu Mnchen shi ahurhiiu s-lucredzu shi tr mini la Boeru, altu fugatu di la 1941. Avea ahurhit s-adar ciocolat. Mini minteamu ciocolata pi focu shi deapoaia u tritsemu tru un makin njic, ca atseali tsi matsin carnea, tra s-hib shi ma ghini mintit. Tru makin eara dau tuburi di kiatr cari sanvrtea shi ciocolata tritsea pitu eali. Ciocolata lipsea pindzeari cu un lupat njic di heru. Un dzuu, lupata intr anamisa di dauli valtsuri shi sfrmsir valtsurili. Funico mari! Afendicolu Boeru eara tu csb. Anvits tsi s-featsi. Arcats-lu nafoar, s-nu l-u aflu atsia! Shi fudziiu... Dupu kiro, lj pltiiu makina cu cari aveamu adrat ahnt znjie. Ctu lucraiu la Boeru, adunaiu tsiva pradz. Yinea toamna shi ashtiptamu polimlu tra s-n turnmu acas. Lucramu cu Serviciili di Informatsii, mashi ti-aest turnari acas minduiamu. Organizatsia noast lo cu niki un cas tu mardzina csblui. Aclo shideamu cu Boac shi Pan. Ama polimlu nu yinea... Shi-minduiiu s-mi-nyrpsescu studentu la Politehnica di Mnchen. Tutu va s-nvetsu tsiva, nj dztseamu cu mintea. Ama nu-aveamu can carti di la Politehnica di Bucureshti. Azburscu cu Sicritariatlu di la Politehnic shi l spun catandisea, hala mea. Elji nj pripunu s-facu tsiva exami orali cu Profesori la atseali dumeni cari s-ftsea shi la Politehnica di Bucureshti. Tricuiu examili ghini shi-nj li pricnscur. Tricuiu Vorprfung, protslji doi anji shi tu toamna 1951 mi-nyrpsiiu tr Hauptprfung...

91

Student 1952 Tu Ghirmnii, Politehnica eara-mprtst pi dau: protslji doi anji eara ti Vorprfung sh-alants doi anji ti Hauptprfung. Ca studentu, nidzeamu cndu puteamu la cursuri. Un mari parti di eali li-aveamu fapt Bucureshti. Aclo, la Politehnic, studentslji avea bgat pi cali un soie di aflari di lucru tr elji. Cndu vrn avea ananghi di un studentu tr lucru, grea aclo sh-noi, cariashtiptamu, loamu lucurlu: S-ports validzi la gar, s-aruts pi camioani tsiavea armas di casili bombardati... Mnchen fu multu bombardatu. La Gar nica ishea fumu. Lumea avea ahurhit, sandreag casili. Prota sh-prota, prindea curari loclu iu avea cdzut casa aspart. Eara ananghi di mults lucrtori, soie-soie di masturi.

Studentu la Politechnic : Ampartu mcarea dat di Americanji, la Students

Politechnica di Mnchen aflaiu sh-unu ditu Rumnie, cu numa Preda.Avea vinit tru Ghirmnii di la Sculia di Ofitseri shi, dupu polimu, armasi sh-elu tu Ghirmnii. Earamu students tu idyiulu anu.

92

Elu, cama vecljiu, avea kiola loat ligtura cu Americanjilji cari agiuta studentslji cu mcari. Shi elu era cu amprtsarea. Shi mi lo sh- mini. Tutu cu Preda putuiu s-vindu Giurnali shearamu pltitu ti-aestu lucru. Ftseamu sh-publicitati tr Coca Cola: Bgamu pi noi unu stranjiu pi cari eara anyrpsitu Coca Cola shi n priimnamu pitu csb un-dau sihts. Cu pradzilji tsi-amintamu, puteamu s-bnedzu cu mult icunumii. La Comitetlu di Mnchen vini s-ljia ligtur cu noi Dl. Ratsiu, di Londra (atselu cari la anlu 1990 fu candidatu tr Prezidentu ali Rumnii), cu un tiniru studentu cari, ma amnatu, fudzi tu Americ. Tutu atumtsea n vini yiaturlu Dr. Andrei di Paris, deadunu cu yiaturlu Ciornei, atselu cari di Prishtina avea fudzit nintea nau, cu Armnlu Shcoca. Dr. Ciornei eara lndzitu, skizofrenicu. Tora nj-adutseamu aminti di Prishtina: Ochlji-a lui avea tsiva anormalu... Cdu agiumsi Germania , fu bgatu tu spitalu, sh-deapoaia muri, mratlu, singuru, tu Ghirmnii. Di idyia lngoari muri sh-Armnlu a nostu, Stilu Tefa, Frshirotu, cnscutu di Silistra sh cari lu-aflaiu la 1950, Roma... Muri America! Cnd neshu prota oar tu Americ, la 1986, Brigdgeport, nica bna, ama nu putuiu s-mi ducu s-lu vedu. Reli Ciufecu nj dzasi: Ma ghini s-nu lu vedz, tra s-armnj cu musheata adutsiri-aminti tsi u-ai di Bucureshti! Ctu shidzuiu Mnchen, sotslji di Paris nj-nyrpsea s-negu shmini aclo, s-nu keru kirolu tu Ghirmnii. Demosteni Nacu, nj-anyrpsea c va s-avemu soarta a Arushilor alghi: Aoa va n-aflmu moartea! Mini-lj anyrpseamu c di Mnchen va n turnmu acas tu Rumnii! Aest eara pistea shndia cari n tsnea tu ban! Steryiul Semergiu (cari purta numa di fugatu Stanciu) njnyrpsea s-mi ducu Canada, c aclo bana easti multu bun. Mini-lj dztseamu c di Mnchem cama hiu aproapea di cas... Un pareii di Rumnjilji cari eara tu Ghirmnii fur arcats cu parashutili tru Rumnii: Tnase, Golea Ion, Samoil sh-alts. Fur parashutats di Americanjilji cari minduia c ashi va sankiseasc Comunizmolu cari avea actsat Rumnia. Sandridzea sh-alti grupi s-hib pitricuti cu parashutili. Eara anlu 1951.

93

La arcarea cu parashuta loar sh-unu Armnu, Babu, cari eara tu lagrlu ditu Grtsii. Di ca baia kiro, nu mata aveamu hbri di la elji. Avea aparati cu cari tsnea ligtura, ama nu-aprukeamu nitsi un hbari. Mnchen yinea di multi ori Horia Sima, unu di Cumndarilji di la Garda di Heru a Legionariloru. Lu-amu cnscut ghini. Ari durnjit sh-la mini: Elu tu crivatea mea shi mini-mpadi, la ushi.... Horia Sima anyrpsea tr giurnalu Vestitorul(Hbrsitorlu). Articolli-anyrpsiti di elu li dutseamu s-li vead Inginerlu Velescu. Avea vinit sh- nicukira lui, un muljiari multu bun. U priimnamu pitu Mnchen. Un oar, avea vinit Mnchen di Paris, Principessa Cantacuzino, sora Genearallui Zizi Cantacuzino. Shi, cari s-u priimn? Iara Perifan! Shi-nj dztsi Principesa Cantacuzino: Cara s-yinj vroar Paris, tu casa mea va shedz! Tutu Mnchen avea vinit un Armn ditu Grtsii, sora al Haiduli ditu Romnii , cari eara Comunistu ca shi-altu Armnu, Frsherotu... Alts Armnji Comunishts, nu-aveamu vidzut! Mrata Armn eara lndzit sh-avea vinit Mnchen la yiatsr. Eara la spitalu shi nu shtu cumu di mi-afl ? Nu shtea Ghirman sh-nu putea s s-ackiseasc cu yiatsrlji. Sh-mi aflar mini! Easti-ndreptu, c mults mi cnushtea. Mini andridzeamu shSrbtorli tsi s-ftsea tr fugatslji ditu Bucovina... Mi cnushtea sh-Politsia Ghirman. Un oar nj vini un carti ditu Avstralii pi cari eara tricut mashi numa mea: Iancu Perifan-Ghirmnie. Mi ciudusiiu c-nj vini cartea. Un oar mi aflar doi ficiori Armnji; unlu eara di la Gulea. Sh-mi loar cu makina loru sh-mi dusir la limnili (lacurli) di ning Mnchen. Eara prmtefts. Cufrlu di la makin earamplinu di bunets cari nu s-afla tu-atselu kiro: Conservi, umtu, ciocolati. S-videa c u dutsea multu ghini. Vrur s-mi lja shmini cu elji. Vrur s-nj da tsiva ditu cufrlu a makinljei, ama mini dzshu c nu mi lipseashti. Nu vruiu s-mi legu cu elji. Nu earamu adratu tr-ahtri lucri. Ma amnatu avdziu c imigrar tru Argentina. Unlu di elji, dupu anji, vini tu Evropa shi tricu pi la noi, Paris. Vindea dhiamanti di Brazilia. Avdziu un dzuu c, mratlu, muri tu Ghirmnii, tu unu Restaurantu iu tsina cu unu clientu di-a lui.
94

Alt dzuu vini unu Armnu di Paris. La cari s-trag? La Pirifanlu! Sotslji di Paris lu-avea pitricut la mini, cu timbihea slu-agiutu Armnlu-a nostru. Eara di-alu Huleva! Lu shteamu di pi avdzt. Sh-elu eara fugatu di la 1941. Huleva deadunu cu Caporani, eara daima nidisprtsts. Cndu-azburai di unu luadutseai aminti un sh-un sh-alantu. Mratlu di Huleva avea cdzut tu metroulu di Paris shi sh-avea frmt bratslu. Featsi dau hirisi Paris, ama nu-lj avea agiutat multu. Tr-atsea avea vinit aoa c avea avdzta c tu Ghirmnii suntu ma bunji kirurgi. Lu-algaiu ditu unu spitalu tu-altu, sh-pn tru soni luadushu nafoar di Mnchen, tu unu spitalu multu avdztu tr kirurgii. Era la vrn sut di kilomeatri di Mnchen. Mi dutseam s-lu vedu, lj-adutseam tsiva arustico. Cndu cu biletu pi trenu, cndu fr biletu, c shi paradzlji eara ptsnji... Un dzuu mi plcrseashti s-lj-ancupuru niscnti hiri tr isusita lui di Paris shi s-lj li pitrecu. Vrea isusita s-ljampilteasc un fanel! Shi, tsi s-adaru? Li-ancupuraiu cu pradzlji-a melji sh-li pitricuiu. Pradzlji nu nj-lj turn canoar. Cu sculia, ascpaiu di-ndau exami. Sculia eara tsiva di pri ma nsusu, alti lucri eara ma di simasii ti-atselu kiro. S-andridzea alt parei cari s-hib arcat cu parashuta tu Rumnii. Mnchen, cumndsearea mindui s s-fac unu Institutu Rumnu. Avea vinit di Argentina d-l Manoilescu (frati cu ministru Manoilescu). Elu prindea s-hib Directorlu a Institutlui. Lucramu sh-la editura Omul Nou tsi u-aveamu ahurhit Salzburg. Di-aoa pitritseamu crtsli tu tut lumea: Americ, Canada, Brazilia, Argentina, Australia sh-tu Evropa libir: Spania, Anglia, Italia, etc. Aveamu ligturi cu tuts rifugiatslji ditu aesti vsilii. Elji tritsea pi Mnchen sh-di-aclo lndridzeamu crtsli tr rifugiu. Oaminjlji, cumu agiundzea aclo, n anyrpsea sh-n pitritsea adresili. Tr Institutlu Rumnu di Mnchen lucramu deadunu cu Golea Traian shi Bitsi Gherman. Dl.Manoilescu, vinitu ditu Argentina, eara cama tricutu di anji. Sediul eara Stockdorf, nu alargu di Mnchen. Aflmu un cas cu niki ma ptsn. Pradzilji lj-adutsea Borobaru. Aclo, Stockdorf, adrmu sh-un criscturii di ljepuri, tra s-avemu ti mcari. Ideea fu alu Borobaru. Tr Institutu, n lipsea pradz. Sh- atumtsea loar ligtur cu Iosif Constantin Drgan, Rumnlu fugatu tu Italie, iu
95

avea agiumt mari prmteftu. Horia Sima, Manoilescu shi Borobaru zburr cu elu sh-nu s-ackisir... Sh-ashi cdzu proectulu cu Institutlu. N vini alt idei tu minduiari: S-adrmu un Bibliotec a Exilului, Freiburg, iu eara Profesorlu Mihilescu, omu di-a nostu sh-cu shteari tr lucurlu di Bibliotec. Avea fapt unu kiro ca directoru la Biblioteca Natsional di Bucureshti, tu kirolu alu Antonescu. Eara sh- elu fugatu di la 1941. Shahurhimu s-adunmu Crtsli tr Bibliotec. Pi ning Giurnalili ditu exilu, ahurhimu s-adyivsimu Presa ditu Rumnii. Sh-tljeamu ditu eali atseali hbri, informatsii tsi putea s-n hib di-agiutoru ti oara cndu va n turnmu tu Rumnii. Li tljiamu ditu giurnali sh-li pitritseamu Freiburg, iu eara clasati. Ashi ahurhi s s-bag pi cali Biblioteca Rumn di Freiburg. Cu kirolu agiumsi un multu bun shi arhund Bibliotec a Exillui Rumnescu. Un dzuu, la oara 6 tahina, tu toamna anlui 1953, ascultamu Radio Bucureshti shi avdu c pareia cari fu parashutat tu Rumnii, sh-di la cari, di unu kiro, nu mata aveamu hbri, fu actsat, crisit shi condamnat tr moarti. Pitricuiu hbarea la a noshts. Avdzmu c-lj avea vtmat. Velescu nu pistipsea c-lj vtmar. Elu minduia c-lj bgar tru-ahapsi, iuva tru Uniunea Sovietic. Nu putea s-pistipseasc c-lj vtmar ! Nu dupu multu kiro, tu meslu Yismciunj 1953, ljiau un carti di la Costa Shcoca. Nj-nyrpseashti, c easti multu greu lndzitu. Avu hirisi shi lj-scoasir shasi coasti. Lndzitu di tuberculoz. Tradzi s-moar. nj greashti s-negu s-n videmu. Shi cu greu putuiu di loaiu viz tr Frntsie. S-didea greu tr Rifugiats. L eara fric s-nu armnu aclo. Cu mult plcrii la Consulatlu Frntsescu, putui di loaiu viza. Ninti s-intrmu Paris, eara Grev tu tut Frantsa. Ni metro, ni autobuzi, tsiva! Lipsea s-tragu la Printsesa Cantacuzino, cari u shteamu di cndu avea vinit Mnchen. Di la Gara di Est imnaiu pirpadi pn la Porte dOrleans, iu shidea nsa. La ea tu apartamentu eara fumealja Culic shi nica alts doi Legionari. Mini mi bgar analtu, tru udlu di huzmikiar. Sh-mi-aflu aclo, Paris, cu Steni Nacu, Nae Caranica, shi alts sots tsi-lj cnushteamu.

96

Di la elji anvitsaiu c Costa easti tu unu Sanatoriu aproapea di Grenoble. Sh-cumu tuti eara tu Grev, ashteptu Paris. Sh-ashi cnscuiu tr prota oar Parislu. Lu-algaiu tutu pirpadi Ti prndzu mcamu pi-amealu ali Sen, un baghet (pni), cu un hunet di lapti shi cu trei patru masini. Shi nj-armnea sh-ti tsin. Sh-ashi tricuiu unu mesu. Vidzuiu cumu s-bneadz tu Frntsii. Hnjli eara-mplini cu tuti bunetsli. Nu ca tu Ghirmnie... Tu Ghirmnie, prndzamu cu un pnici njic cu lapti btutu (Butermilch) shi dicseara tsinamu cu uvedzu cu margarin. Umtu nu s-afla sh-cndu s-afla, eara multu scumpu... Aoa, tu Frntsii, tuti era di bolc! Sotslji mi urnipsir s-armnu shi mini tu Frntsie. Va s-hib ma ghini, c Frantsa avea amintat polimlu, dztsea nshi! Shi, dupu unu mesu, putuiu s-mi ducu Grenoble, s-lu vedu Costa. Grevili avea dnsit. Lu-aflaiu tu unu Senatoriu tr students. Multu bunu Sanatorlu. Shi Costa eara cama ghini shi cama cu curagiu. Mini agiumshu tahina sh-dicseara fudziiu. Costa u-avea tuberculoza ditu Rumnii. Ma nu s-aspunea. Eara arshini atumtsea s spunj c ai ahtari lngoari. Ca studentu sdutsea tu munti. Mi ciuduseamu, cumu di s-dutsi tu munti? Eara luxu tru atsel kiro, s-ti duts tu munti. Deapoaia, anvitsaiu, c avea shi-un frati lndzitu, di idyea lngoari. Ditu Ghirmnii, shteamu c Caen, la Universitati, avea mults Rumnji, avea fapt studii shi sh-avea loat Diplumi. Shmi turnaiu Mnchen. Pi cali dnsiiu Strasbourg. Aclo eara Cusha cu alts Rumnji la un Universitati American tr rifugiats. Durnjiu tu cminlu a loru. Alant dzuu loaiu trenlu tr Mnchen. Aclo, mari cripari! Horia Sima shi-avu unu ficioru cu nicukira a unui sotsu di-a lui, Andrei Costin, cari atumtsea s-afla Argentina. Andrei Costin, soie di Boieru, eara- ncljisu di la 1938, deadunu cu Alecu Cantacuzino - ca Legionari. Fudzir ditu ahapsi shi vrur s-fug cu unu avionu tru xeani. Avionlu cdzu shi Andrei Costin ishi pliyuitu. Intrar tru Spitalu. Aclo, cnscu un infirmier, tsi lu mutri multu ghini. Shi cndu ishi di la Spitalu s-ansur cu ea. Vinir tu Frantsa, ca mults alts. Aua, elu lucra noaptea. La elu shidea shi Horia Sima, ascumtu, fr crts... Shi sh-arc vrearea ti nicukira a sotslui. Shi-armasi nicukira alu Costin nicsolt. Hrau mari pi
97

Andrei Costin, c pn atumtsea nu putur s-aib fumealji! Shatumtsea, tra s-ascap di elu, Sima lu pitricu Argentina, cu un grup di Legionari. C, taha, aclo va s-hib ma ghini tr "alumta contra comunizmolui. Eara la anlu 1948! Shi amint nicukira alu Costin unu ficioru. Mari hrau ti elu sh-ti tut comunitatea di rumnji legionari. Treatsi kiro, ficiorlu creashti. Un dzuu nicukira-lj dztsi cumu s-featsi lucurlu sh-c ficiorlu nu-i a lui, ama alu Horia Sima! S-featsi mari vrondu. Agiundzi hbarea sh-Mnchen. Azburscu cu ing.Velescu, cu cari nj-aveamu muabetsli. Elu, eara di sotslji alu Horia Sima. Elu nj dztsi, c-i dealihea, mari arshini tr Minarea Legionar sh-c Horia Sima lipsea s-trag mna di la Cumndseari. Avea alts Legionari Mnchen: Tslnaru, Brsan, Virgil Popa, care nu eara simfunji cu tsi-adr Horia Sima. Shi nitsi cu-alanti lucri tsi li ftsea ns. Tslnaru mi-ntreab mini tsi umuti amu, dupu ahtari lucru arshinosu faptu di Sheflu. Mini-lj dzcu: Lipseashti simnmu ninti! S-minduimu c sheflu fu clcatu di un makin. Shi-lj dzshu alu Velescu c voiu s-mi ducu tu Frntsii s-nj bitisescu studiili. Dupu ahtari catandisi tu Lumea Legionar, nu puteamu s-mata armnu Mnchen! Sh-mi-ndregu tr fug... Azburscu cu Horia Sima sh-cu Borobaru. Eara deadunu. Sh-l dzshu minduiarea mea. Cumu, va n-alashi, tora, cndu easti ma greu? mi-ntribar elji. Valasu, c ma s-armnu aua, va-nj keru mintea!- l apndsiiu.

98

FRNTSIA Octombrie 1953 Ljiau trenlu tr Frntsie... Cndu aveamu tricut pi Strasburg, aveamu azburt cu sotslji di-aclo, cum sh-pri iu easti ma lishor s-trets Sinurlu. C sh-tora tritseamu tru Frntsii ashi cumu aveamu tricut sh-alanti Vsilii. Agiungu la sinurlu cu Frntsia shi ahurhir controalili. Mini dipunu shi stau nafoar di trenu. Minduescu ct iu s-mi ducu... Sh-ankiseashti trenlu sh-mi-alinu sh-mini. Avuiu tihi c nu vini canu controlu. Tricuiu tu Frntsii shi trenlu nu mata dnsea. Mari tihi: Agiungu tshi Paris ! Arupshu Tishkireia/Passporta Ghirman, Paris, trapshundreptu la Printsesa Cantacuzino, cumu sh- alant oar. Alant dzuu mi ducu la Biroulu iu s-dutsea tuts atselji cari yinea fr Passporti. Aclo l dzshu c yineamu ditu Rumnii. C fudziiu di Comunishts. Dupu multi antribri nji deadir Tishkirei/Passport Frntseasc. L aspunu c voiu s-nj-amintu Dipluma Frntseasc tr Ingineru sh-c voiu s-mi ducu Caen, la Universitati. Paris, nu mi-aspushu la vrn di cnscuts . Mnchen s-azbura c mi-arcar Americanjlji tru Rumnii, cu parashuta. Di Paris mi ducu Caen. Aclo aveamu unu cnscutu, Inginerlu Ghinea, cari avea Biroulu-a lui, sh-eara nicukiru. Minyrpsiiu la Universitati tr Diplum. Mi loar Profesorlji, tu exami, tra s-vead tsi shtiu. L dzshu tsi-aveamu anvitsat tu Rumnii, ama nu dzshu unu zboru ti tsi-aveamu anvitsat Mnchen. Sh-ashi putuiu s-trecu examli sh-mi-aprukiar la anlu ti diplum. Earamu tora Studentu la Universitati. Nitsi sotslji di Paris, nitsi atselji ditu Ghirmnii nu mi shtea Studentu tu Universitatea di Caen. Eara meslu Brumaru, ctu avea ahurhit lectsiili la Universitati. Aclo mi-aflaiu cu Epuranu, Rumnu, sh-elu studentu ca mini. N shteamu dipi avdzti. Omu multu bunu. Elu eara cama mari di mini. Avea fapt tu Rumnii ca Ofitseru tu Ashkerea Natsiunala shi-avea fapt shi polimlu. La Universitati nj deadir cas sh-meas, ashi cum s-didea la tuts atselji cari eara fugats politicu, ca mini! nj featsir crtsli tr burs sh-li pitricur Paris. Dupu-ndau dzli tricuiu la control
99

tr sntati. Nj-aflar tensiunea/urdinarea sndzlui 8! Sciudisea shi Yiatsrlji c easti ahntu njic! Earamu slabu, ama aest nu-avea can ligtur cu tensiunea. Mini nu shteam tsiva di tensiuni. L dzcu a Yiatsrloru, c poati s-hib di la mcari, c, aua, mcu multu ghini. Elji arsir. Aua eara mcari tr students, normal, ni multu bun, ni multu nibun dzsir elji! Armasi s-negu diznu la Yiatru dupu dau stmnji. Ahurhiiu sculia. Cu Limba Frntseasc eara cama greu. Mi dutseamu tu Bibliotec sh-adyivseamu multu, tr-anvitsarea a Limbljei. Lectsiili la Universitati li cnushteamu multi di eali di Bucureshti sh-di Mnchen. Tu ud earamu cu doi li, tiniri cari yinea ditu Africa, di Camerun. Anvitsa ti Filozofii. Durnjia tahinrli multu, sh-mca multu. L dzshu c yineamu ditu Ghirmnii. Nu l cdzu ghini c dztsea c avea avdzt c Hitler vrea s-fac di kealea lor, pputs shi pudimati tr ashkeri. Shi, cumu durnjia dzuua, noaptea nu mata putea s-doarm shi taha lj-ancusta lunjina di la lamba mea. Mini anvitsamu pn amnatu. Dupu mcarea di prndzu, mini nidzeamu tu cafinelu a Studentsloru, ca vra sihati beamu unu cafe tra s-potu s stau s-adyivsescu giurnalili frntseshts. Andicra di udlu a nostu eara unu ud cu Students Franceji. Mi dutseamu la elji sh-ascultamu deadunu muzic clasic shputeamu s-azburscu niheam cu elji, tr anvitsarea a Limbljei. Sh-un hop nu mi-actsa somnulu. Astindzeamu lamba, ama nu puteamu s-dormu. Minduiiu c furnjia eara cafelu cari lu biamu dzuua. Sh-di-atumtsea lu-arnisiiu. Ama shi lilji ditu udlu-a meu nu putea s-doarm, c elji durnjia dzuua, dupu mcari. Tr lectsii nidzea cndu avea kefi. Tutu eara curmats... Nu para eara kiskinji. Aclo iu s-la, li-alsa tuti ashi. Mini tritseam sh-lamu lavaboulu. Sh-cdu ahurhiiu s-l dzcu s-aib niheam angtanu cu larea, nji dztsea c hiu dialu Hitler sh-c nu-lj voiu. Tu cantin nidzeamu deadunu. Eara daima dupu mini. Shi cndu omlu-nj tindea mcarea, elji tindea mna shi-nj-u loa. L eara fric s-nu hib anfrmcats! Mini li-aveamu ghini cu elji. Tahinrli, cndu mini mi dutseam ti lectsii, elji durnjia.

100

Dupu dau stmnji, mi ducu iara la Yiatru, ashi cumu njavea dzs. Tensiunea pali eara 8! Atumtsea minduir c, vahi, easti tensiunea mea normal! Shi nj-aflaiu isihia! Durnjiamu ghini, mcamu ghini shi cu sculia mi dutseamu ghini. Ama lilji ditu udlu-a meu nu putea s-doarm. Sh-mintribar tsi feciu mini, tsi-nj deadi Yiaturlu di potu s-dormu? Mini l dzteamu c elji nu potu s-doarm noaptea ti furnjia c dormu dzuua! Dormu c arnisiiu cafelu! Ama elji nu pistipsea shi tutu nj cfta yitria tsi taha nj-u deadi Yiaturlu. Nu aveamu ascpari! Sh-nj-adushu aminti, c aveamu un yitrii ditu Ghirmnii, tr ishearea nafoar. Eara ca niscnti bamboni. Sh-un sear, l dau cti un di eali. N sculamu tahina sh-mini ashtiptamu ca yitria mea s-ljascoat nafoar. Ama, tsiva. Loaiu s-adunu gaile. Mi tornu ti prndzu di la sculii shi n dutsemu deadunu tr mcari, ca totna. N turnmu tu ud, elji s-bag sh-mini lucredzu, ama cu mari gaile. Tsi va hib cu yitria tsi l dedu? Fric shi cripari! S-apr Dumnidz ! Shi, di-aclo iu shideamu, s scoal unlu di elji, shi-ndreptu ct hale, algndalui. S-toarn elu shi-un s-ascoal sh-alantu. Shi tutu ashi, kiro di dis di oar, sh- ma multu.... Studentslji Franceji di-andicra, vidzur shi vinir s-mi-antreab tsi s-fatsi, tsi ptsr sotslji a melj, cu aest algari. Dicsear, durnjir ghini, minduinda c fur anfrmcats di mcari. Dupu vr ndau dzli, iara nu putea s-doarm, shi iara-nj cftar yitriia. L dzshu c s-bitisi. Ashi tritseamu mini cu sotslji li tu udlu di la Cminu... Noaptea, cumu nu putea s-doarm, s-priimna pitu ud, alxits tr durnjiari, cu pndzturli albi. Shi cndu astindzeamu mini lamba, videamu mashi pndzturli tsi s-priimna pritu ud. Ti lhtar! Sh-ashi tritsea dzlili... Niscnti ori earamu clisitu la Ghinea, cu cari-nj urdinamu. Ama tu meslu Martsu, nj vini hbarea di Paris, c nu mata va s-aprokiu Bursa/Pradzljii tr Universitati. Gaile mari cdzu shpi-atsea cari didea apandisi tr mcarea shi shidearea mea tu Cminu. Eara un muljiari. Cripari, cum va u ascoat-n capu, cu paradzilji tsi lj-avea hrgiuit cu mini? Mini vruiu s-lj ljiau gailelu shi-lj dzshu c dupu tsi va s-ljiau Dipluma shi va slucredzu, va-nj pltescu borgea. Shi, cara di nu va s-aflu lucru
101

aua, va negu Canada, iu amu sots sh-aclo va s-lucredzu shi va-lj pitrecu paradzlji. Ackisi shi shi-afl niheam isihii. Di la Universitati s-antribar ti tsi furnjii-nj si tlje Bursa? Ti prota oar avur ahtari cripari! Mi urnipsir s-mi ducu Paris, c nu easti lucru normalu aestu... Shi, ankisescu ct Paris, la atselji cari didea bursili ti students. Ama di-aclo mi pitricur la Biroulu tsi nj-avea dat Tishkireia/Passportulu. Aclo-ntribaiu tr tsi furnjii nj curmar Bursa, c mini amu-ndreptu ca tuts alants . Ama elji, nj-u toarn: Tini nu hii ca tuts alants! Tini narseshi c yinji ditu Rumnii! Tini vinishi ditu Ghirmnii shi prindi s-ti tornji aclo. C tse n-arseshi, c tse n dzseshi minciunji ? Nu easti ghini, nu easti mushatu s-n ardz ! bitisir muabetea cu mini. Mini, tu deaspirlu tsi lu bnamu, l u tornu: Dealihea easti c v-arshu. Shtiu c nu easti ghini, c easti arshini s-ardz, ama lipseashti s-ackisits tu tsi hal mi-aflamu tu Ghirmnii. Nu fudziiu di-aclo di bunu. Tora, aua, mini hiu apoapea s-nj ljiau dipluma. Ftsets un gaiareti shi datsi-nj bursa tra s-nj pltescu borgia aclo, la Cminlu di la Universitati. S-pistipsimu c va ljiai dipluma? Mults n dzcu aestu lucru shi suntu di anji di dzli students! Mini shtiu siyura c anlu aestu vas-iau Ddipluma l dzshu thrsitu shi-apufusitu. Cftar s-l pitrecu un carti di partea a Profesoriloru iu shib-nyrpsitu cumu u dutseamu cu-nvitsarea. Mi tornu Caen, la Universitati, caftu carti di la cathi Profesoru sh-mi tornu cu eali Paris. Cndu vidzur tsi zboar buni eara tu crtsli di la Profesori, nj deadir diznu Bursa. Diunoar mi-aflaiu cu mults pradz. Di elji pltiiu borgea tr shideari sh-mcari. Shi nj-armasir-ndoi pradz cu cari-nj ancupraiu stranji nau, c atseali tsi li purtamu di multu, s-avea-nvicljiat. Cu-nvitsarea fudzeamu ghini. La unu examu anyrpsitu tr Iura/Ndreptu, vini Profesorlu tu clas shi greashti numa mea. Mini mi-aspreaiu. Tsi s-featsi di-ntreab ti mini ? Ama, diunoar lishuraiu cndu lu-avdziu: Anyrpsi atsea ma buna lucrari. Ama, nu potu s-lj dau nota 20, atsea ma mari. Featschi tu anypseari multi alathusi di Limba Frntseasc. Shi-nj deadi nota 18 !
102

Tu meslu Cirishearu 1954 loaiu Dipluma di Ingineru. La Universitati, s-featsi un meas cu mcari, cu beari (shampanii) tr-atselji tsi lomu Dipluma, deadunu cu tuts Profesorilji. Shi, kiola tu Alunaru, ahurhiiu lucurlu tu biroulu alu Ghinea. Ftseamu planuri tr adrminti, casi. Mi pltea cu 500 di francuri tu mesu. Eara anlu 1954. Nj-aflaiu sh-cas tr shideari, nu multu scump, ama musheatu : La un doamn tricut, cari avea unu ficioru di ilikia mea. Casa avea grdin shi eara nu multu alargu di Biroulu iu lucramu. Shi, un Smbt, mi ducu Paris s-nj vedu sotslji, cari di multu nu mata shtea tsiva di mini. Tora, mi-aveamu turnat cu Dipluma di ingineru-n gepi. Hrau mari!
Mini, Nastu, Bacu shi Nae Caranica

Paris eara Armnjilji: Nae Caranica, Cusha Naki, Demosteni Nacu. Demosteni s-avea-ansurat cu Pirvuljeata Veta Varduli, ditu Grtsii. U-avea cnscut cndu avea tricut ditu Srbii tu Grtsii. Deadunu cu Veta neasimu s-ancuprmu pishkesea tr numta a loru. Aleapsi pihiati tr mcari. Tora, dupu ahnts anji, nica li ari shi li hrseashti! Di Paris, mi tornu Caen, la lucru. Pitrecu hbari tu Ghirmnii alu Velescu shi Golea. Golea nj-anyrpsea c ashteapt s-mi tornu aclo.

103

La Ghinea lucraiu cama di unu anu. Sh-un dzuu, nj dztsi Ghinea c-lj vini unu sotsu vechljiu di Canada, Cilu Cojocaru, sh-c va s-lucreadz deadunu cu elu shi c ti mini, tora di oar, nu va s-aib lucru. Ma-nclo, ma s-duc ghini lucurlu, va mi ljia npoi... Mini lu shteamu aestu Cilu Cojocaru ditu Ghirmnii. Anvitsa tr Filozofii. Un dzuu lu kirumu... Avea vgat Caen shi featsi un diplum di Ingineru. Di Caen fudzi Canada, iu avea unu frati Yiatru. Tu-aest catandasi, minduiiu ct iu s-u ljiau! Bgaiu unu anuntsu tu giurnalu, c hiu Ingineru tiniru, ninsuratu, specialistu ti Betonu Armatu, shi caftu lucru. Aprukeaiu vr tsindzts di apandasi, ditu tut Frntsia. Cari s-u-alegu? Sh-mi apufusiiu ti un mari companii di Paris : Saint Rapt et Brice . Minduiamu c Paris amu sots Armnji. Tora avea vinit Paris shi Kiciu Nastu, turnatu di Canada. Nu lu-avea arisit aclo. Elu shidea Paris deadunu cu unu Popescu. Sh-mi luar cu elji, tra s-pltescu mini nikea. Elji, cu lucurlu tsi lu-adra nu para aminta mults pradz. Lucra ma multu noaptea: Ambupsea casi. Shidea tu mesea di Paris, dipu tu tsentru. Niheam alargu di Compania iu lucramu mini. La Companii, mi loar prota cu prob, cumu eara shi easti adetea tu Frntsii: Tra s-vead desi hii axiu, hii lucrtoru tinjisitu... Mi-ntribar ctu pradz caftu tr plat. L dzshu c, aclo di iu yineamu, amintamu 500 di francuri tu mesu, ama aua minduescu s-amintu ma multu. Shi-nj deadir 600 di francuri tu mesu. Lucurlu la Companii fudzea multu ghini. Cum dzshu, earamu niheam ca alargu di cas. Earamu anvitsatu Caen s-amu biroulu aproapea. Tora, loamu metrou, autobuzu tra s-agiungu la lucru. Acas, sotslji-a melj lucra noaptea shi durnjia dzuua... Seara, cndu yineamu acas, lipsea s-adaru sh-lucurlu di cas : Arneari, nscrseari, lari vasili... Ahurhi s-nj-angreac lucurlu a casljei, cndu yineamu armasu di la lucru. Tu aestu kiro, vini unu di la un Companii, nu alargu di Caen, s-mi caft. Mini nulj dedu vr apandasi c vreamu s-armnu Paris. Elu mi cft iara, ma amnatu. Dupu kirolu di prob, di trei meshi, ishiiu ghini. Compania avea tora shapti Ingineri. Eara sh-unu Armnu, Metta Gerard. lj
104

cnscuiu tat-su shi-armasimu oaspits bunji. Compania mi pltea tora cu shapti suti di francuri tu mesu. L dzshu c nu-nj agiundzi. Ama Compania dzsi c nu putea s-mi plteasc ma multu shi-mi urnipsir s-lucredzu la elji nica-ndoi anji, c nu vanj da lucru greu... Mini l dzcu c nu potu s-lucredzu mashi tranami shi lj-ntribaiu tsi borgi amu ct elji shi cndu amu ndreptu s-fugu di la Companii. nj dzsir c prindea s-lucredzu nica unu mesu. Eara meslu Yismciunj, anlu 1955. Earamu di 32 di anji... L dzshu c meslu cari yini va s-alasu Compania. Directorlu sca ciudusi, ama mini aveamu kiola loat ligtura cu atselu omu di Caen cari mi cfta s-nj da altu lucru. Sh-un Smbt mi ducu la elu s-vedu loclu. Elu nj txea ditu ahurhit un njlji di francuri tu mesu. Dzsi c dupu trei meshi, ma s-fug lucurlu ghini, poati s-nj da un njilji trei suti di francuri. Lu-ntribaiu ti casa, iu puteamu s-armnu. ni dzsi c ari un cas mari, cu optu udadz, tora di oar i-mari, ama, poati cndu va minsoru... Va videmu , dzshu... Ahurhiiu s-caftu ud tu un cas. Nu-aflaiu tsi mi lipsea shi minduiiu s-caftu ud tu unu hotelu. Shi mi-arisi unu hotelu shintribaiu ctu caft tr durnjeari, mcari, lari... Cft yinyits francuri tu dzuu. Dzshu c easti multu tr mini sh-mi-ntrib ctu potu s-dau. Dzshu c ma multu di 8 francuri tu dzuu nu potu s-dau... Mi turnaiu Paris sh-ashtiptamu s-nj da hbari desi nicukira hotellui easti apufusit cu plata mea. Alant dzuu yini hbarea c potu s-ljiau cu niki udlu di hotelu. Nj-alsaiu sotslji shi mi ducu la Le Foll, Beuzville, la Compania alu Le Foll. Lucurlu fudzea ghini. Lucramu tu birou sh-pi shantieru. Mi-arisea multu lucurlu tsi lu-adramu. Mcarea eara ca tu Normandie: Umtulu eara daima pi meas. Tuahurhit s-mca, sardini, lucanits, dumts, aridiki, caroti. Deapoaia, s-mca pescu. Dupu pescu, carni cu dzrdzvts. Dupu carni, s-tindea pi meas vr yinyits turlii di cashuri, salat veardi shi, tu bitisit, fruti. Di iu aveamu vinit tu Frantsa cu 45 di kiladz, tora aveamu ahurhit s-mi-ngroshu. Pn tu birou aveamu tsintsi minuti imnari pirpadi; amarea eara la vr dzatsi kilomeatri... Cliseamu sh-oaspits. Ghinea vini di ma multi ori. Vinir sh-sots di la Facultati, Delforge, cu frati-su sh-cu dad-sa.
105

Cndu earamu studentu mi-acljima sh-elji pi meas. Cu Delforge earamu tu idyiul anu. Un oar n bg dad-sa pi meas zmelci. Ti prota oar mcaiu zmelci. Beuzville nj vini oaspi, ma multi ori, deapoaia Kiciu. Shidea cti un sptmn sh-ma multu. Un oar vini shi Costa Shcoca cu un feat, s-nj-u spun. C vrea s s-ansoar. Elu eara tora ghini. Lucra aclo iu lucra shfeata. Mini, tsi s-lj dzcu? Fudzir sh-dupu niheam kiro mi clisir pi numt. Costa avu mari tihi cu Denis. Avur dau feati. Elu muri la 2005, tu ilikia di 84 di anji. Dusi ban bun cu nicukira! Lucra doilji la Comapnia di avtukini Peugeot. Di-aoa, di Beuzville, la 1956, anyrpsiiu prota Carti cari u pitricuiu tu Rumnii, acas, la prints. Dupu optu anji... U pitricuiu ca di partea alu lali Costa Caramihai, bagianacu-alu tati, ditu Vryrii. Shi-nj vini la Birou Carti di-acas, ama pi numa alu lali Costa. Sotslji di la birou, dzsir c nu-ari aest num tu biroulu-a loru shi s-turn cartea tu Rumnii... Dupundau dzli, featil ditu birou, nj pirmithusescu ti Carti. L dzshu c, alt oar, ma s-yin ahtari Carti, s-nu u toarn, c easti tr unu sotsu di-a meu, cari easti Caen, sh-cari nu va s-shi da adresa lui. Ackisir featili! Sh-ashi putuiu s-ljiau ligtur cu-a melji di-acas. Dupu optu anji lundz sh-grei! Di-acas-nj cftar yitrii tr tati. Li pitricuiu shi-nj si turnar. Nu li- alsar s-agiung la elu. A melj ahurhir s-dukeasc c hiu mini atselu tsi pitritsea Carti sh-yitrii. Tsiavea s-caft lali Costa aua, tu Frntsii?! Elu bna tu Vryrii! Ban bun, mcari bun, agiumshu s-yiysescu vr 70 di kiladz. Sotslji di Paris nu mata mi cnushtea ! Mi dutseamu Paris tu bitisita di stmn shi Dumnic dicseara mi turnamu la lucru. Paris mi videamu cu sotslji, mi dutseamu la vr teatru, nidzeamu la Bsearica Rumneasc, ti furnjia c eara Ortodox. Cndu shidzuiu Caen mi dutseamu la Bsearica Catolic. Shmi veadi unu omu cumu facu crutsea, alt soie di la Catolits, shinj dztsi c ari aclo sh-un Bsearic Ortodox, Arus. Shatumtsea ahurhiiu s-mi ducu la Bsearica Arus. Cndu earamu Avstria nidzeamu la Bsearica Unit. Tutu ashi sh-Mnchen. Earamu shi "Dhascalu", Psaltu, c shteamu di njicu s-cntu tu Basearic... Mi-avea-nvitsat tati, omu multu pistimenu.
106

Mnchen eara Preftu Brlea, ditu Rumnii, deapoaia vini Popan. Tora, Paris, easti Bsearic Orthodox Rumn iu sadun shi Rumnji shi Armnji ditu Rumnii. Ctu kiro lucramu Beuzville, aveamu sh-unu shantieru Paris, pi rue de Morillon. S-muta unu Blocu cu dausprdzatsi patomati. Aveamu Adunari cathi Lunea cu Arhitectslji, cu Nicukirlu shcu Masturlji. Viniri dicseara fudzeamu di Beuzville shagiundzeamu Paris. Hotellu nj lu pltea Compania pn Lunea tahina cndu nidzeamu pi shantieru, cu taxilu...Tu Giurnallu Figaro mutreamu ti vrn lucru Paris. Mi-aveamu ca sturat Beuzville. Avea tricut vr optusprdzats di meshi. Sh-un Lunea, vedu c s-caft unu Ingineru tu Piatsa Madeleine, la numirlu 6. Tritseamu cu taxilu pi-aclo. Dzcu a taxilui s-dnseasc shi s-mi-ashteapt. Loaiu planurli tsi liaveamu cu mini sh-mi-alinu la biroulu tsi cfta Ingineru. Aflu Sicritara. S-dutsi shi dztsi a Nicukirlui c easti unu omu cari caft lucru. Intraiu la elu, azburmu shi n-ackisimu cu plata: nj didea un njilji trei suti francuri, ctu aveamu shi Beuzville. lji dzcu c aclo iu lucramu, puteamu s-agiungu s-amintu ma mults pradz, ama mini voiu s-bnedzu Paris. nj dzsi c poati s-adavg nica 5-10 % di Protsenturi di tsi va samintamu cu Biroulu Mi tornu Beuzville shi alant dzuu nj vini cartea di Paris iu anyrpsea atseali tsi aveamu apufusit deadunu. Ama, avea agrshit s-adavg sh-atseali 5-10 % di amintarea Biroului. lj ljau tilifonea, lj dzcu shi, dupu dau dzli vini cartea shi cumu u vreamu. Eara bitisita di Yinaru. Lipsea s-ahurhescu lucurlu Paris, tru Maiu 1957. Sh-azburascu cu nicukirlu Le Foll shi-lj dzcu c nj-aflaiu altu lucru, Paris. Elj minduia c furnjia ti vgari eara pradzlji shi tr-atsea ahurhir s zburasc tr plat. Mini l dzshu, c nu-i zborlu di plat, ama voiu s-mi ducu Paris, iu amu sots. Ackisir sh-mi plcrsir s-lucredzu nica trei meshi, pn s-bitisescu tsi aveamu ti lucru. Bitisiiu lucurlu ti doi meshi shi un stmn, tu ahurhita di Apriiru. Cumu spuneamu ma-ndzean, aveamu loat ligtur cu-a melji di-acas. Tati nj-anyrpsea: Ficioru, ai angtanu. Hii tu ilikii shi lipseashti s-ti-nsori. Ti plcrsimu s-ljiai un feat Armn. S-hib di soie, c merlu nu cadi alargu di pomu. Shib sh-anvitsat. Mta nu-avea carti, ama sh-mini nu-aveamu
107

mult. Shi s-aib feata sh- njiat, tra s-ai fumealje musheat! Shi, ghini va s-hib cara s-poat s-hib sh-niheam analt! Shi tu-Apriiru, minduescu s-negu tu Grtsii, ti dau stmnji. Ljiau ligtur cu Nae Caranica ta s-nj ljia viz tr Grtsii. Ancupraiu sh-biletea ti avionu tr Athena, tr Vinirea Mari. Shagiungu di Paris tu aeroportulu di Athena. Trecu di control, ca tut lumea. Mi- ntreab featili di la control pi Grtseashti desi hiu Grecu di Paris L apndsiiu c nu shtiu Grtseashti. Eali arsir shi-shi dzsir c mi facu c nu shtiu. L-azburscu pi Frntseashti, ama nu shtea eali. Ni pi Ghirman, ni pi Italian nu putumu s-n-ackisimu... Sh-atumtsea, l dzcu c mini hiu Vlahu. Ahurhir s-ard... Vlah, Vlah ? ! Featili-lj grescu la unu tiniru: Yiani, elado, ari unu Vlahu di Paris aoa! Vini Armnlu sh-mi-ackisiiu cu elu ti harau. Tsi facu, iu s-mi ducu? Armnlu-nj dztsi c va-nj da unu taxi, cari va mi duc tu unu hotel Armnescu, tu mesea di Athin. Sh-ashi agiungu tu aestu hotelu. Tuts azbura Armneashti. Loaiu udlu, mi laiu shi dipushu tr tsin. Antribaiu iu s-mi duc tr tsin? La taverna alu Prapa, tu platia Omonia. Nu alargu di hotelu, dzsir. Suntu sh-elji Armnji. Deapoia anvitsaiu c elji, Prapa, lu-agiutar Nae Caranica s-nj ljia viza tr Grtsii. Mi ducu, l spunu cari hiu. Tsinmu deadunu, feciu muabeti cu ficiorlji-a loru, ficiori di Sculii... Shi-nj dzsir c tu Sculii nu s-aspunu Armnji/ Vlahi, c-shi pizuescu alants. Tr alants, Vlahilji suntu huryeats, oaminji ninvitsats, armashi cu oili, tu munts... Prapa, tati a ficioriloru, nj dztsi: Iancu, au diki s zburasc ashi. Noi himu ditu hoari, aoa, tutu loclu lu-avea Armnjlji a noshts. Gretslji, eara tu nissi sh-cu pamporili. Alant dzuu, Smbt, ljiau trenlu ti Srun. Di Paris shteamu, c Srun bneadz fumealjia Atanasescu. Eara ninti Directoru la Liceulu Comercialu Rumnu di Srun. Sh-agiungu acas la elji. Nicukira lui eara di la Zamani. Avea dau feati njits, Miranda sh Fanula. Avea sh-un nipoat di yinyits anji. Seara armashu la elji. Alant dzuu eara Pashtili. Azburmu di tuti, vini zborlu sh-ti-nsurari. U vidzuiu nipoata loru, ama nu mi ligaiu di ea. Sh- atumtsea nji dzsir c Papa, Directorul di la Liceulu di Grebini ari un feat student. Papa eara crisitu shi bna
108

ascumtu. U vidzuiu feata sh-mi-arisi, sh-elji mj-arisir mini. Deadunu cu feata n dusimu pn Veria, la Fraxuda, cari uaveamu cnscut Mnchen, tu Spitalu. Harau mari! N turnmu Srun sh-lomu apofasea s-n isusimu. Mi ducu cu Domana Atanasescu sh-ancupuru tsi lipsea tr yisuseari: Pishkesi tr feat, socri, maia... Shi, n isusimu. La yisuseari, cnscuiu shi llnjlji a featljei. Tuts oaminji bunji, ti ljia haraua. Tetili sh-eali multu buni shi dipirati. Earamu tiniru, di 34 di anji shi l loaiu hari! Dupu isusearea tu Grtsii, mi tornu Paris, la vecljlu nicukiru, Le Foll. Aveamu armas cu elu tu bun ligtur. Nj-adunaiu tuti lucrli multi nu-aveamu shi-mi ducu Paris. Aflaiu unu ud deadunu cu Cusha. Lucurlu lu-ahurhiiu Paris tu doilu di Maiu. La lucru mi-ashtipta Nicukirlu cu Sicritara. Nicukirlu eara Bichon Morel, cari avea Birou Alger shi s-minduea s-lu mut Paris. Lucrli tu Algeria nu imna multu ghini. Nj-aspusi la tsi proiecti lucra. Patru proiecte eara ti ahurhit, Paris. Vrn njilje di apartamenti, tr adrari shi protlu blocu cari lipsea mutari eara pi Bd. Grenelle - unu blocu cu dausprdzts di patomati shi trei patomati sumu locu, tr garagi. Birourli eara tu unu locu multu bunu, tu Place Madeleine. Shapti Birouri, andreapti cu tutu tsi lipsea: Pinac tr disimnari, Birou ahoryea tr mini, cu Sicritara mea, cu tilifoani... Nicukirlu fudzi Alger sh-armashu cu dau tilifoani pi biroulu-a meu. Apartamentili eara tr vindeari. Birourili a noasti eara npoi, shi dininti eara Birourli tr vindeari. Aclo eara Perret, omlu cari avea ancuprat loclu tr apartamenti, Ingineru Agronomu, cu aveari mari Oran, tu Algeria, sh-cari s-andridzea sh-elu s stoarn tora tu Frntsie. Eara unu omu multu bunu. Noi earamu biroulu tsi-adra Apartamentili shi elu eara cu vindearea. Mini lipsea s-aflu oaminjilji cari s-adar planurli, c singuru nu puteamu. Ahurhiiu s-aflu oaminji: Arhitects, Ingineri, Disinatori, Comptabili, Sicritari. Ahurhimu s-mutmu bloclu cu trei suti di Apartamenti. Mini earamu anvitsatu la Ghinea shi la Le Foll cu lucrri cama njits. Aest eara tr mini prota mari lucrari, mutari di ahtari adrmintu. Sh-earamu niheam cu frixi. Shi, un sh-un nj vini sh-un greau problem. Nicukirlu Perret nj dztsi un dzuu:
109

Doamne Perifan, aflaiu unu omu cari va s-ancupr Parterlu shi s-mut un Statsiuni ti vindeari benzin. Easti zborlu di compania Total. Ama caft ca Sturlji di Betonu, tsi tsnu casa, shi cari tora suntu di 6 x 6 meatri, s-hib cama mri, di 6x12 di meatri. Va scuteari unu sturu. Bag oar, c-nj da pradz mults, dzsi Perret. Cu elji va putemu s-bitisimu shi stiznjili la tutu bloclu. Sturilji aeshts potu s-tsn dausprdzatsi di patomati ? Planurli eara kiola adrati. Mutriiu s-vedu tsi puteamu s-alximu tu planuri. Grendzli tsi vrea bgari eara-mplini di heari c nuavea locu s-li-adaru anlts... Nu shteamu cumu s-u scotu-n capu sh-atumtsea ljiau ligtura cu Sheflu a Biroului di la Saint Rapt et Brice, iu earamu prota oar, cndu aveamu vinit Paris. Eara inginerlu Congi, omu tricutu, ama multu avdztu. Luacljimaiu pi prndzu shi-lj dzshu tsi mi pati. Aveamu sh-unu Birou ti controlu VERITAS cu Ingineri mults sh-bunji. Ama vreamu s-aflu un cali bun, tra s-nu-nj keru pistusinea la Companii shi la nicukiru. Pn tu soni, nai ma uidisita, singura cali eara atsea cu heari multi. Perret, videa c mi frimitu multu tr-aest problem, shi-nj dztsi: Doamne Perifan, himu Paris, aoa ari Ingineri avdzts, Profesori di Politehnic, nu ti-aspari! Ma s-hib ananghi, caftl mintea shi va-lj pltimu. Ctu va s-caft?
Bd.GRENE LLE : Residence Perret 1957 : Protlu Bloc cu cari ahurhiu la Paris la noulu Nicukiru (Bishon Morel)

110

Cndu avdziu ashi, loaiu curagiu. Shi cndu armashu pi planlu cu grinda, cu multi heari, pisti shasi njljii di kiladz, c eara ma multi grindz, lj dzcu alu Perret c, tu locu di un njilje kiladz di heari, voru bgari shasi njljii. Kilolu di heru custusea atumtsea unu francu. Plata a inginerlui tu mesu eara di un njlji patru suti di francuri. Perret nj dztsi: Bravo! Nu-i tsiva, mini va-lu vindu parterlu cu un miliuni di francuri. Shi, dinintea a mea, greashti cu tilifonea la Total shi l spuni c putemu s-l vindemu atsea tsi cfta. Alant dzuu s-featsi vindearea shancuprarea. Tu aest Statsii di benzin s-featsi shi prota aspilari mecanic a makinjiloru tru Frntsie, cu un mihnii adus ditu Italii. Tora aveamu la birou trei Arhitects, optu Disimnatori shi patru Ingineri, deadunu cu mini. Lucru eara multu di multu. Tahinrli intramu tu birou la oara shapti sh-mi turnamu acas ct la dzatsi dicseara! Tsinamu deadunu cu Perret tu unu ristaurantu la oara optu sh-n turnamu diznu tu Birou tra svead iu-aveamu agiumt cu lucurlu. N mutrea di-aproapea. Elu avea ahurhit vinderli di Apartamenti. Li vindea la cnscuts di Algeria, cti tsintsi, dzatsi ic tsisprdzatsi di Apartamenti. S-vindea multu ghini. Actsmu s-aflmu Companiili cari s-li adar. Mini lialidzeamu. Shi, dupu tsi alidzeamu Companiili, actsmu lucurlu. Ama lipsea s-mutrescu cumu imn shi Shantierlu. Tahinrli, la sihatea shapti, earamu pi shantieru.

Cu Nastu shi cu Shcoca Paris 1957

111

Tr-atsea mi mutaiu di iu shideamu sh-actsaiu unu Apartamentu nu alargu di Shantieru. Tu Apartamentu, bna un moashi multu bun. Nitsi nu u videamu. Aveamu cutsin, banji, salonu shi ud tr durnjeari, tu tsintsilu patomatu. Di la udlu-a meu videamu Turnu Eifel. Cumu lucurlu nj imna ghini, adunamu cti trei, patru salarii tu mesu. Mistolu eara di un njili trei suti di francuri. Ahntu eara mistolu tr unu bunu shi veclju ingineru. Avuiu mari tihi cu Perret sh-cu prota Sicritar cari-nj deadir sustsneari sh-agiutoru. Aveamu cripari cu Arhitectslji. Nu para s-vtma cu lucurlu. Sh nu-avea tinjii tr Perret, cari l pltea. Sh-aveamu daima cvg cu elji. D-lj nafoar, doamne Perifan, nj dztsea Perret! Afl alts! Aflam alts, ama eara tutu ahtri... Tsi, vini aestu di Algeria, s-n cumndseasc? dztsea Arhitectslji ti Perret. Tsi mindueashti, c noi himu ca Algerianjljii ? Shi mini, vreamu nu vreamu, lj dideamu nafoar shi aflamu alts. Bichon Morel, cndu yinea di Alger, tutu tritsea shi videa c lucurlu fudzea ghini. Smbta nu lucra vr tu birouri, ama mini ftseamu lucru shi tr vecljiulu Nicukiru, di Beuzville. Mi dutseamu shi Smbta la birou. Ama un alt mari cripari mi-agiumsi: Isusita nj- anyrpsi c va hib ma ghini tr noi cara va s-voiu s-negu s-bnmu tu Grtsii, c sh-aclo ari lucru tr ingineri. Nj-anyrpsi sh tat-su: Yinu aua, Ianco, c va hii ghini ! Avemu mashi un feat shn easti greu s-n disprtsmu di ea ! Mini armashu ca ciudusitu di-aest Carti, c la isuseari, nu s-featsi aest muabeti. Shi-atumtsea l-nyrpsescu c, tora di oar, hiu multu ghini Paris, c nj-amu lucru multu bunu shi nu-amu vr umuti s-negu tu Grtsii. Ma-nclo, dzshu, dupu tsi va n lomu, va s-videmu ct iu va u lomu! Poati tu Grtsii i, cari shtii, poati sh-tu Amerikii! Cumu va n-aduc lucurlu, mashi Dumnidza shtii! Dupu tsi aprukear aest Carti a mea, isusearea s-asparsi. Cripari mari! Mari arshini s-patu ahtari lucru! Ama aest eara praxea tsi u-aveamu di la prints: Di daima, la Armnji, feata, cndu smrit, s-dutsi dupu gionli! Sh-la anlu 1958, veara, loaiu adyiu/vacants shi ahurhiiu sminduescu s-nj caftu alt feat. Iu puteamu s-aflu feat
112

Armn, tu-atselu kiro? Mashi tu Grtsii c eara singura Vsilii iu puteamu s-negu cu tishkireia cari u-aveamu atumtsea. Shi dnsescu prota Veria. Deadunu cu ficiorlu ali Fraxudi, cari uaveamu cnscut, cumu amu dzs, tu spitalu di Mnchen, ahurhimu s-ishimu serli priimnari, tra s-videmu vr feat. Elu li cnushtea sh-nj-aspunea cari tsi easti, di tsi soie suntu. Nu miarisi can feat. Fraxuda vrea s-nj spun un feat cari ari pric di vr trei njilji di liri. Aesta eara adetea tu Grtsii: S-didea pric la feati, pradz. Un eara prica cndu feata s-mrta pi Ingineru sh-alt cdu smrta cu Yatru ! Cnscutlu-a meu, Atanasescu, nj dzsea: Ianco, un feat ari shasi njilji di liri, shi dau cusoari, cumu au gamilili. Alt ari unu cusoru, ama ari mashi trei njilji di liri. Cari s-ualidzemu? Sh-ardeam multu, ftseamu shici. Mini-lj dzshu c nu mi lipsescu lirili, ama caftu feat cu vreari! Atsea veara a anlui 1958 mi-aveamu dus tu Grtsii deadunu cu Nae Caranica, Yiaturlu Veterinaru, cari bna sh-elu Paris. Shelu eara gioni ti-nsurari sh-avea shi soie tu Grtsii. Un sor di-a tat-sui bna Neagushti. Ama s-avea ligat di elu un feat di Paris, Suzanne, cari vru s-yin sh-ea cu noi tu Grtsii. Ea shtea tr tsi lucru nidzeamu noi... Ama-lj dzsi alu Nae c ea va sarmn Athina sh-c noi putemu s-n dutsemu iu vremu. Cndu agiumsimu Athina, u-alxi murafetea. N dzsi c nu putemu su-alsmu singur shi c va s-yin sh-ea cu noi. Sh-ashi agiumsimu Neagushti, la soia alu Nae Caranica, deadunu cu Suzanne... Cari easti aest feat?, antriba soia shi lumea di Neagushti. Mratlu Nae, tsi s-dzc? L dzsi c eara isusita lui! Aclo, tu-atselu kiro, nu s-putea s-ti spunj cu un feat cari ts easti soats, cumu eara adetea tu Frntsii! Sh-ashi, lj si tljar tuti cljiurli ti-nsurari alu Nae cu un feat Armn! Di Neagushti fudziiu Veria, ama sh-aclo nu-aflaiu feata cari u cftamu. Cnscuiu fumealja alu Hagigogu. Sora alu Hagigogu, cama tu ilikii, n-adr vr dau piti, multu buni. Sh-n featsimu multu bun muabeti cu Hagigogu. Mari nicukiru! Veria aflaiu shi printslji alu Fevga. Cu dzinirli alu Fevga n-aflmu Xirulivadi, Hoar Armneasc, nu multu alargu di Veria, nsusu, tru munti. Cu ficiorlu ali Fraxudi, neasimu pirpadi pn Xirulivadi. Tricumu pitu hoara Doljeanj, hoar iu s-amint Yiaturlu Zeana.
113

Eara dzuu di St Mrii. Avea lumi mult, Bsearica earamplin. Dupu Bsearic, ahurhi mcarea, njelj fripts pi sul, piti... Ahurhi sh-gioclu. Corlu s-tindea trei dipli. Mutriiu, ama nu-aflaiu nitsi aoa vr feat. Deapoia dipusimu Selja, alt hoar Armneasc. Di-aclo, n dusimu diznu Neagushti, c eara cama aproapea, tra s-lomu trenlu tr Veria. Ficiorlu ali Fraxudi, cu cari algamu, eara multu bunu shi protlu tu Liceu. Noi di Paris andreapsimu s s-duc Madrid, la Universitati, cu Burs. Anvits tr Fizica Atomic shi fu loatu, tru Brazilia, ca specialistu. Di-aclo lu loar Americanjilji, Profesoru tu Universitati. Tu-ahurhit, ctu shidzu Madrid, avumu ligtur cu elu. Deapoaia, ligturili s-kirur... Di Veria agiumsimu Srun shi n turnmu Paris cu Caranica. Shi Paris avea-ndau feati Armni. Sotslji-a melji, Cusha, Kiciu, Nastu nj dztsea: Ma vrei Armn, aoa suntu, tsi cafts naljiurea?! Mini, ca pi shicai l dztseamu: Bre, ficiori, mini nu potu s-facu di-nsurarea mea, curbani tr Armnami, mashi unu actu patrioticu! Nu-agiundzi mashi s-hib Armn! Shiatumtsea l-adyivseamu cartea di la tati, cu urnimiili a lui: Shib di soii (merlu sum meru cadi), s-hib Armn, s-hibanvitsat, s-hib shi musheat (tra s-ai fumealji musheat!) shi, ghini va hib, cara s-poat s-hib sh- niheam analt! Bitiseamu muabetea cu ardeari... Toamna anlui 1958, treatsi pi Paris, Coli Chiacu, Frshirotu, Legionaru, ma mari di mini, fudzitu di la 1941, pritu Albania, sh-tricutu, dupu bitisita polimlui, tu Italii. Aveamu anyrpsit di isusita lui, Stella Ciufecu, cari avea vinit s s-afl... Shi s-aflar dupu anji, c eara isusitsi di njits, ashi cumu s-ftsea la Frshirots. Ama, nu s-ackisir. Elu fudzi tu America ; eara Profesoru la Sculia di Ofitseri sh-Diplomats. N shteamu mashi di pi-avdzti. Tritsea pi Paris, tra s-duc tu Grtsii. Paris, la cari s-trag? La Perifan, cipanlu , cumu nj dztsea sotslji Frshirots! N cnscumu shi li-azburmu tuti. Elu s-dutsea tu Grtsii, tra s-nsoar, cu un Dhascal Armn di la sculiili Rumneshts ditu Grtsii. Coli Chiacu, fugndalui ditu Rumnii, avea tricut pritu Grtsii shi avea lucrat sh-ca Profesoru tu Liceulu di Grebeni. Sh-aclo u-avea cnscut Dhascala cu cari tora vrea s-nsoar.
114

Ninti cu unu anu s-avea dus tu Grtsii tra s-ndreag numta. Aclo s-avea cnscut cu Spiru Zdrula, frati cu atsea cari, ma amnatu, va-nj hib soacr! La cafine, iu s-adunar, eara sh-un nipoat di-alu Spiru Zdrula, Geta, cari va hib, ma amnatu, nicukira mea. Ea eara Dhascal. Aclo u cnscu Coli Chiacu shlj lo multu hari. Tr-atsea-nj dzsi Paris: Ianco, du-ti sh-vedz atsea feat! Mini minduescu c, aoa iu bnedz tini, lipseashti sai un nveast cu cari s-hii pirifanu. Yinu cu mini s-cnoshts feata. Uidii ma bun nu va s-afli! Cftaiu diznu viz tra s-negu tu Grtsii, ama nu nj-u deadir aest aradh. Ashtiptaiu ca baia, tricu anlu shi viza nu yinea. Tsi s-adaru? Mi dushu la Amabsada Turc shi l spushu catandasea mea: C nu-amu umuti s-mi ducu tu Turkii, ama c voiu s-mi ducu Athina, tra s-mi-nsoru. Ambasadorlu Turcu, arsi, c mini mi dutseamu tshi tu Grtsii, tra s-nj ljau feat Armn, shi-nj dzsi c nu poati s-nj da viza. Aest eara catandasea politic sh-elu nu poati s-treac pisti nomu. Coli Chiacu agiumsi tu Grtsii shi zbur cu lali ali Geti. lj spusi cari hiu, tsi lucru facu, c hiu ficioru bunu, elu shtii tsi alti ari dzs! L spusi sh-unu caduru, cari lu-aveamu fapt deadunu Paris. Soia ali Geti pistipsir zboarli alu Coli, l laoiu hari tu caduru, shi dzsir c mi-ashteapt s-negu s-u vedu feata . Kirolu tritsea sh-mini nu-agiundzeamu tu Grtsii. S-ntriba c tse? Nu shtea c mini nu puteamu s-aprokiu viza! Tshi tu Maiu, 1959, nj vini cliseari di la Ambasada Greac. Mini cu fric: Poati s-nj dzc c nu-nj da viza. Sh-mi dushu cu Tishkireia shi-nj bagar V. Shi smi-andregu s-ljiau vacantsa tu meslu Alunaru shi s-mi ducu s-vedu feata. Cum dztseamu, la lucru aveamu problemi cu Arhitectslji. Sh-atumtsea minduiiu la Puc Popescu, atsea cari vreamu s-u lomu cu noi, tu trenu, di Kraguevats, deadunu cu Steryiu Semergiu, cndu aveamu fudzit di Prishtina. Ea lucra pri iu putea, ca Disimnatoari, nu ca Arhitect. Sh-cu sntatea nu para eara ghini. U cnscuiu ptsnu: Eara Legionar, ma mari tu-anj di mini. Avea bitisit Arhitectura, cndu mini intramu tu Politehnic, la 1944. U-ntrebu desi va s-lucreadz la Compania mea, ca Arhitect. Fu sinfun shi mi-ntrib tsi plat poati s-ljia. Alj dzshu c va s-ljia unu misto bunu.
115

N dusimu la nicukirlu-a meu Bichon Morel. Aveamu azburt sh-cu Perret. Morel nj featsi pistusini, c mi shtea cumu lucramu mini. Bichon Morel lj txi un plat di 1300 di francuri tu mesu shi 2 % pi tsi va s-amint biroulu pi partea di Arhitectur. Mini loamu mashi pi partea di muri, betonlu, hearili, structura. Ea loa pi tutu bloclu! Ndoau di Lucurrili tsi am adrat ca Inginer ! Avui pisti 1200 di lucrari tu 38 di anji!

26-28, rue Spontini 1959

116

Residence Perret Oran 1959

Blocurli 1 , 2 , 3 , 4 adrati di mini la ORAN-Algeria

117

Mini cu Puk Popescu

Sh-ahurhimu s-lucrmu deadunu. Eara tu ahurhita anlui 1958 shi lucurlu fudzea ghini. Ea adusi sh-un alt Arhitect Mucan, cari lucra tr misto, Ieronima, mrtat pi Uvreu. Sh-aest eara Arhitect multu bun. Cndu mi- andridzeamu mini s-mi ducu tu Grtsii, tu meslu Alunaru, cu makina, dzsi c va s-yin shea, deadunu cu nicukirlu a ljei, pn Brindisi. Di-aclo, dzsi c vrea s-duc Sicilia. Cumu earamu singuru tu makin, lj loaiu sh-elji. Calea pritu Italii eara fr viz. Pitu Ghirmnii, Avstrii, Jugoslavii, nu puteamu s-trecu... La 1957, nj-aveamu ancuprat makin. Ankisimu cu makina ct Brindisi. Dininti eara Ieronima cu mini sh-dinpoi, nicukirlu-a ljei, ning validza mea nau, di keali, mplin cu tuti stranjili nau, pputs, cmeshi, ca ti numt! Tu un map, aveamu crtsili di makin, crtsli-a meali personali, shi vr dau njilji di dulari Americanji. Aest map eara tu validza atsea naua. Agiundzemu Milano. Aclo, aveamu unu sotsu, Caraiani, Armnu ditu Vryrii, fudzitu shi elu la 1944, cu Ghermanjilji. Alsmu makina aproapea di Catedrala di Milano shi n dusimu s-lu cftmu Caraiani. Mini aveamu tricut sh-alti ori pi la elu. Shi durnjaemu la elu. Lipsea s-cftmu hotelu tr sotslji ditu makin... Cndu n turnmu la makin, vidzumu c validza
118

mea atsea naua, mplin di lucri shi tuti Documentili fu furat ! Avuiu tihea c, anda dipushu ditu makin, aveamu scoas Passportulu sh-alsaiu mapa pi scamnulu di dininti... Furilji nu u-avea vidzut ! Aveamu nuntru tuti crtsli tr cali shi pradzlji... Tsi s-avea fapt? Pi cali, ftsea croari shi omlu cari shidea dinpoi, dishcljisi geamea di la makin, fr s-vedu mini. Shashi armasi geamea dishcljis di fu lishoru tr furi s-ljia validza. N dusimu la Politsii, s spunemu c fumu furats. Alant dzuu, agiumsimu dicsear Brindisi, iu mi disprtsiu di Arhitecta cu nicukirlu a ljei. Mini loaiu pamporea tr Grtsii shi elji tr Sicilia. Alant dzuu dipunu Kerkira shi, di-aclo, trecu Iyumenitsa, tra s-ljiau calea di Ianina. Aclo aveamu un adres: Teta alu Cociu Hagi, Yiaturlu di Veria, cnscutu ditu Rumnii. Nj-avea cftat di Paris, niscnti Crts di Medicin shi lipsea s-trecu pi la tet-sa, tra s-nj da pradzilji tr eali. Tet-sa, nu eara acas. Eara dau tiniri tsi turtsea cu furca. Mi loar tu cas tra sashteptu teta al Cociu. Dupu putsn oar vini sh-ea. Shi di muabeti, muabeti s-mi duc s-vedu un feat, cu pric bun, cu liri. Tricumu pi la ea shi deapoaia pi la un alt Armn, cari avea dau nipoati, Dhascali, cari prindea s-eara Ianina, c atumtsea ctu ahurhea vacantsa. Shi neasimu cu makina la teta Katerina, sor cu tat-su ali Geti. Shi nu aflmu vrn feat aclo. Aveau tricut tr Grebena. Nu aduchi tsiva teta Katerina. Teta al Cociu nji spuni shi-un caduru cu Geta shi Despa, sora ali Geti. Seara u tricuiu la teta al Cociu. Dormu la unu hotelu shi tahina, fugu tr Grebenea, iu earamu ashtiptatu di mults meshi. Va yin i nu va yin Perifanlu di Paris? Shi, ia, vini..Luaflaiu Spiru, lali ali Geti. Aclo eara shi cusurinlu a lui ditu America, Takitsu, tsi lu cnscuiu Paris. N dutsemu la teta Zoitsa, soii di-ali Geti. Soacra cu featili eara la teta Zoitsa Kaloyeru. Shi aclo muabeti, antribri: Cari hiu, cumu mi aflaiu Paris? Tsi-adaru Paris ? Iu s-afl a melj prints ? Shi-alti ahtri... Geta cu surrli shi cu mana, eara shi eali aclo, pi muabeti. Seara mi tsnur aclo. Alant dzuu, iara muabeti. Ishimu nafoar, priimnari svidemu Grebena. Csb njicu. Cu Despa, sora ma mari ali Geti
119

shi cu Takitslu, ishimu priimnari, nafoar di Grebeni. Shi mialsar mini npoi cu Geta. Azburmu doilji. Mi-arisi feata: Di soie, di-alu Baca shi di la dad-sa, di-alu Zdrula. Feat cu carti, Dhascal, cu njiat shi niheam analt ! Tuti hrli tsi li vrea tati! Dzshu ti tsi vinjiu, shi dukiiu c shi nsa ashtipta di meshi, tra s-n videmu. Shi soea mi arisi, oaminj bunj, aplo, nicukiri... Tinjisit fumealji Armneasc! Tuts ashtipta s-mi alxescu, tra s-ishimu seara priimnari. Shmini, earamu nica tu stranjili di pi cali. Tkitslu-nj dztsi c easti ghini s-adrmu tsiva caduri cu aparatlu a meu. Sh-atumtsea lj-aspushu tsi ptsiu Milano, cu furlticlu. Sh-ashi ackisir c tse aveamu armas cu stranjili di pi cali. Nu avumu ananghi di multu kiro tra s-ackisimu doilji cu Geta c vremu s-n ligmu bana deadunu... Dupu tsi lomu apofasea, lj dzsimu a man-sa-lj c vremu s-ftsemu numta. Mi ducu cu Geta, Srun, s-lomu nealili. Nj-ancupuru sh-mini unu custumu di stranji, un cmeashi shi un preaclji di pputs , c-nj li-avea furat tuti Milano! Mi dushu la unu Armnu, Muha, cari avea sor mrtat Paris shi n shteamu di pi-avdzti. lj caftu s - nj amprmut un njilji di dulari cari, mini, va-lj tornu la sora lui di Paris. Azburiu sh-cu Atanasescu, s-n hib Nunu. Shi featsimu numta, ancurunarea la Bsearic, pi Grtseashti. Luni pitricumu Nunjilji Srun sh-mini cu Geta neasimu pna Florina, tr dau dzli. N turnmu Grebini shi n-andreapsimu tr vgarea ct Frntsii. Soacra vrea s-n da dhoarli, prica-ali Geti. Mini-lj dzshu, sumuardznda: Va s-yinimu di vear, cu un camionu, tra s-lomu dhoarli! Tu fug, plndzeri, nafoar di makin sh-tru makin.

120

Numta Grebena cu Nunjii Atanasescu 1959

121

Pi numt lu-aveamu acljimat sh-Micea, Inginerlu sotsu di Bucureshti. Grecu cari shtea ghini Armneashti. S-afla atumtsea Misolonghi, shi-nj deadi tiligram c nu poati s-yin pi numt, ama mi-ashteapt Misolonghi, c pi-aclo n eara sh-calea ct Athina. Agiumsimu dicseara. N-ashtipta tu unu Ristaurantu cu vrn treidzts di sots di-a lui, cu nicukirili. Mcari, biari, giucari, pn noaptea, amnatu... Alant dzuu, lomu calea ct Athina... Aclo, trapsimu la Prapa. U loar Geta tr sora mea. Nu-i sor, c easti nveasta mea!, dzshu mini. S-hrsir shinj urar ambreats, cum s-fatsi la Armnji. Di aclo, pi pampori, ankisimu ct Italii, Neapoli. Vidzumu csblu, Vezuviu shi nisia Capri. Geta, tut calea, fu anvirinat shi plmt. Mini uackiseamu, ama cftamu s-lj facu curagiu. Csbiclu Capri, narisi multu! Armasimu aclo un stmn shi, deapoaia, pi cali, dnsimu di vidzumu: Roma, Florentsa, Pisa, Bologna, pn Milano la Caraiani shi di la elu, lomu calea ti Paris... Di Grebini aveamu pitricut la sots, calezmata ti numt, cumu s-fatsi. Shi pitricuiu un calezmat shi la nicukira la cari shideamu cu niki. La Costa, tr sots, l-nyrpsiiu: Veni, vidi, vici ! Cndu agiumsimu Paris, aflaiu pi meas un Carti: Lipseashti s-n aflamu alt cas ! Nicukira, ditu ahurhit, nj-avea dzs c nu vrea s-aib fumealji-n cas! Shi atumtsea prindea s-cftmu alt cas. S-mi tornu Milano: Daima, cndu tritseamu pi la Caraiani, tu duca ti Grtsii, vreamu s-lu ljiau sh-elu, ama canoar nu eara etimu. Va yinu dup tini, nji dztsea! Shi nu vini vrn oar. Shi armasi niansuratu, mratlu. Muri Custantsa tu Andreu 2003, la nipots. Ashi-lj fu anyrpsit . lj dzshu ali Geti c amu ancuprat unu Apartamentu, cari s-adar tora. Cumu fu cu aestu apartamentu: aclo iu lucramu, la Bichon Morel, unu di sotslji-a melji nj dztsi c easti un Companii, vinit di Maroc, shi ari ananghi di unu Inginer tr

122

planuri, ti vrn 50 di apartamenti, la Aubervilliers, ning Paris. Pots s-li fats? Ctse nu? dzshu. Vidzuiu Compania shi vidzuiu shi lucurlu tsi eara tr ftseari. Shi lu feciu lucurlu, acas la mini, Smbta shi Dumnica. Shi cndu s-lj caftu pradzlji, elu-nj dzsi c va s-nj vind unu apartamentu. Mini dzshu c nu-aveamu tsi s-facu cu elu, c mini va mi tornu acas, tu Rumnii. Nica earamu pi-aest mindueari! Ni un ni dau, prindea s-lj ljiau Apartarnentulu! Atumtsea-lj dzshu c nu amu ahnts pradz, s-lj lu pltescu. Elu-nj dzsi c nu ari ananghi di pradz shi c ti-aest potu slucredzu la alti proecti cari ashtipta s-hib adrati! Shi ashi mi aflai nicukiru pi unu Apartamentu di trei udadz, cutsin, banji, WC shi un teras di vr patrudzts di meatri patrats. Apartamentulu avea 56 di meatri patrats. Lu-ncupraiu apartamentulu sh-cu aestu clientu lucraiu ditu 1962 shi pn 1994, cndu mini dinsiiu lucurlu shi-lu dedu alu Niculaki, hiljlu-a meu, cari lucreadz sh-adz cu elu. Ninti s-aflmu cas, pn s-hib Apartarmentulu bitisitu, anyrpsiiu Geta la sculii, tr Limba Frntseasc. U dutseamu tahinrli, cu makina, cndu mini mi dutseamu la lucru shi sdutsea un vitsin di u loa, pn anvits ea calea. Cu biroulu earamu tora rue Grenelle, tu bloclu di trei suti di Apartamenti tsi li-aveam ahurhit cndu vinjiu Paris. Eara aproapea di cas. Yineamu shi mcamu prndzulu cu Geta. Tu Yinaru 1960 Geta armasi nicsolt. Dedu hbari acas, Custantsa, c mi-ansuraiu shi c loaiu nveast Armn. Soea nu pistipsea. V dztsi Iancu ashi, tra sv fac kefea! Shi-a melji, cdea pi mindueri . Shi atumtsea sdutsi soacra Custantsa cu cadurli di numt. Svead printsi c mi ansurai cu un Armn ! S-hrsir tuts shi-adrar numt sh-Custantsa, cu soacra...

123

Soacra cu printsi la Costanta 1961

Svead printsi c mi ansurai cu un Armn ! Azburscu pi tilifoni cu-atselji di-acas s-avdu cumu tricur cu soacra. Sor-mea Lencea-nj dzsi: Frate, alipseshi ghini. Cara s-hib-nveasta cumu cuscra, avushi mari tihi! Lencea mrata muri la 1983, avea 64 di anji.Trapsi multu. Shi c hiu aua sangrpsescu: Paplu muri la 1929, avea 73 di anj Maia muri la 1942, avea 82 di anji Tati muri la 1989, avea 90 di anji Mana muri la 1980, avea 82 di anji Lencea sora , muri la 1983, avea 64 di anji Stila fratili muri la 1991, avea 64 di anji Maria sora muri la 2004, avea 83 di anji Mini cdu mi turnaiu tu Romnii la 1997, aflaiu tu ban mashi Maria shi Tana di fumeaia noast: earam in i: trei feati shi doi ficiori. Agiutaiu shi ancupraiu casa iu shidea taifa-lu Stila, Haida shi Itsa. Casa era ancuprat ti Itzalu Stila . Alu Iancu-lu Stila cari andridzea casa iu shidea, lu agiutaiu tra sfac casa cum lipsea .
124

La 1960, veara n dusimu tu Grtsii, uspetsu la soacra... Adz minduimu c fu un glrimi, s-adrmu ahnt cali greau, cu makina sh Geta, nixolt tu optu meshi! Ama, earamu tiniri, nu minduiamu sh-ahtu shi vreamu s-tinjisescu shi adetsli Armneshts: s-tornu-nveasta la msa-sa! Agiumsimu Ianina. Aclo, cnscutslji-a noshts n dzsir c Mitropolitlu a loru, Serafim, easti Armnu. Sh-atumtsea, deadunu cu Geta, n-apufusimu s-n dutsemu slu videmu. Aclo, n iasi unu Caluyaru shi-lj dzsimu c himu di Biasa, himu loats di unu anu shi vremu s-n da vluyii Mitropolitlu. Ashtiptmu niheam, shi, dupu ptsn oar, vini Mitropolitlu shi n urseashti, pi-Armneashti, s-intrmu. Actsmu locu pi scamni sh-ahurhimu muabetea. N kirnisi cu purtucaladh, dultseami/yliko shi n teasi sh-un cutii cu tsiyar. Lomu dultseami, purtucaladh, ama, dzsimu c nu biemu ttumi. N-ntrib tsi facu Armnjilji Biasa? Lj-aspusimu c noi bnmu Paris. Sh-Mitropolitlu n dzsi c ari aclo unu bunu sotsu, Meletios, Mitropolitlu a Gretsloru ditu Frntsii. Noi ahurhimu s-u ca mintimu muabetea. Dzsimu c bnmu nafoar di Paris sh-c mini hiu Armnu ditu Vryrii sh-c printslji a melji fudzir tu Rumnii, ca emigrants. Spushu c mini fudziiu di Comunizmolu ditu Rumnii sh-c tora bnedzu tu Frntsii. lj pirmithusiiu cumu vinjiu tu Grtsii tra smi-nsoru cu un feat di a noast, Armn. Lj-aspushu c feciu sculii tu Rumnii, tr-atsea nu shtiu Grtseashti... Mitropolitlu Serafim, u-avea agrshit Limba Armneasc, tr-atsea u turna muabetea tu Grtseashti shi Geta li-adutsea pi Amneashti. Shi muabetea s-bitisi ayonjia... Cndu Athenagora s-dusi Ierusalimu tra s-andmuseasc cu Papa, cft a Synodlui Grtsescu, s-lj lu da Serafim, s-duc deadunu. Ama Synodlu nu vru s-lu da. Dupu anji, Serafim agiumsi Prezidentulu a Synodlui Grtsescu. Serafim, ca Athenagora, eara ditu idyili locuri, ditu Makidunii. Doii earau ARMNJI ! Dupu uspetslu la Dispoti, neasimu la un soats ali Geti, Harula. Avea fapt sculia deadunu, sh-avea armas soats multu buni. Mari harau c vidzur Geta cu gionli a ljei. Muabetea tu uboru nu s-bitisea... Vini shi tat-su ali Haruli. Lu-acljima
125

Guritsa. Sh-ahurhir alti muabets. Sh-atumtsea, lj dzcu ali Geti: Va n tsn nica multu aor, la ushi, nafoar? Shi tatsu ali Haruli, ciudusitu, antreab: Ore, Armnu eshts? Armnu,dzcu! Sh-Geta easti sh-ea armn ?, antrib elu. E, Armn easti! Ore, tsi lai lucru, s-nu n shtimu?!, dzsi Armnlu Guritsa. Dealihea, c nu s shtea. Elu eara Frshirotu, Geta cu Harula eara soats, ama nu shtea c dauli suntu Armni! Deapoia neasimu la kiria Sara, Prezidenta Muljeriloru Orthodoxi di Ianina. Cu ea anvitsa featili Catehismulu. Sh-aclo muabetea s-dutsea pi Grtseashti ama, cndu ahurhi Geta s-nj li toarn, ahurhi shi nsa s-azburasc Armneashti. Eara di Bituli. Avea vinit Ianina cu brbatlu, cari eara prmteftu. Nu shi-avea fumealji, tr-atsea tut avearea u-avea alsat la Bsearic. Shi, ca tinjiseari, u-aleapsir tu tesea di Prezident a Muljeriloru Orthodoxi di Ianina! Featsimu uspetsu sh-la alt soats di-ali Geti. Printslji avea un dugheani mari. Sh-aclo anvitsmu c eara Armnji vinits ditu Arbinshii. Atumtsea avea frixi tu Grtsii s s-aspun ca Armnji... Printslji ali Geti fur Dhascalji la Sculia Rumneasc di Biasa, cndu s-ftsea Rumaniki Propayanda! Cndu n turnmu Paris, aflmu apartamentulu bitisitu shi cathi Companii cu cari lucramu, n featsi dhoru tr-nsurari, tr cas nau... Cutsina eara-ndreapt cu tuti tsi n lipsea, idyia shbanja... Geta, vru s-la ma ghini gemurli tu casa nau shi, copuslu tsi lu featsi s-duki un sh-un... Eara nixolt tu noau meshi... Nu sduki ghini shi u dushu tu Spitalu. Era tu-ahurhit di Yismciunji. Nu earamu nica-ndrepts tr amintarea a njiclui. Shi n vini protlu ficioru, sntosu, di doi kiladz sh-dis ! Tu aest ayunie nitsi c shteamu tsi s-adaru. Grescu la Alexi Arnutu, la nicukira lui, Georgette. L-aveamu ptidzat un feat shi earamu sots bunji. Socurlu alu Alexi, eara unu di nai ma cnscutslji arafts, Paris. Cusea stranji tr muljeri. Cndu u-aveamu adus Geta ditu Grtsii, elu lj cusu dau msheati custumi.

126

Iurtisearea u featsi Parintele Boldeanu : La 1959

La 1959, cndu n-aveamu turnat ditu Grtsii, ansurats, n dusimu Paris la Bsearic tra s-n si fac dyiavasi tr-nsurari. Bsearica eara-mplin. Avumu la meas vr opdzts di oaspits. Measa u-aveamu bgat la Bsearic. Tuti mcrli shi-ndridzerli li-avea adrat un vitsin cari, tu-ahurhit, s-dutsea s-ljia Geta di la sculii. Cumu v spuneamu, Geta eara tu hospitalu, cu ficiorlu amintatu... Deadunu cu Georgette Arnutu n dusimu tu un mgzii shi ancuprmu tsi lipsea tr njiclu. Neshu sh-la Primrii/Dimarhii sh-lu-nyrpsiiu njiclu cu numa Niculaki, pi numa-alu tat Aveamu ahurhit s-lucredzu pi-altu shantieru, ning Invalides, iu s-muta vr tsindzts di Apartamenti. Eara multu ma scumpi, ama s-vindur sh-eali, un sh-un. Lucurlu fudzea multu ghini. Apartamentili s-vindea ma multu la atselji ditu Algeria, cari s-andridzea s s-toarn acas c aclo eara polimu. Ahurhiiu lucurlu sh-la altu shantieru, pi rue Jean Gujon, dipu tu kentru. Sh-aestu blocu, cu vrn yinyits di Apartamenti, smuta tr unu Uvreu di Brazilia. Elu yinea tu Evropa, tra sancupr Tabladz di pictori/zuyravi avdzts... Avea un mari colectsii. Shi cndu yinea tu Evropa, armnea tu hotelu.
127

Nicukira lui didea concerti di piano, tr cnscuts. Shi, tu hotelu, nu putea s-fac halatu! Tr-atsea, Perret, afl unu locu tr mutari di Blocu, cu Apartamnenti tr vindeari, shi nai ma marli apartamentu fu tr aestu Uvreu, tra s-poat nicukira a lui s-cnt cu piano! Biroulua meu prindea s-lucreadz planurli tr-aestu blocu! La aestu shantieru putuiu s-dau lucru alu Kiciu Nastu. Elu eara Ingineru Silvicu, ti pduri, shi Paris nu-avea pduri ! Tr-atsea s-avea anyrpsit tr Teologii. Mini lu bgaiu la shantieru s-tsn isapea cu crtsli cu plata lucrtoriloru, cts yinea la lucru, ctu eara pltits shi-alti ahtri. Kiciu nu-avea fapt canoar ahtari lucru shi nu para minduia c va s-poat s-lu fac. Cu Uvreulu Marchus, ashi-lj eara numa, n cnscumu ghini. Yinea pi shantieru tra s-vead cum neadzi lucurlu, shi ftseamu muabeti cu el. Mi-ntriba c tse nu-ancupru sh-mini unu Apartamentu tu bloclu-atselu. Mini-lj dztseamu c nu-amu ananghi c mini amu umutea s-mi tornu tu Rumnii, iu suntu tuts a melji... Shi-lj ma dztseamu c nitsi nu-amu ahnts pradz... Lja cu-mprmutu, cumu fatsi tut lumea, shi va-lj plteshts pianarga nj dztsea Uvreulu. Shi, cara s-cadu lndzitu, s-nj keru lucurlu, cu tsi va pltescu borgea? , lu-ntribamu mini. Va lu vindz, caimene, shi va s-amints ma mults pradz di ctu lu ancuprashi ! . Alt oar-nj dzsi c, ma s-voiu, potu s-negu Brazilia, la fratili a lui, iu puteamu s-adaru cathi anu cti trei suti di njilji di meatri patrats di apartamenti. Puteamu s-lucredzu ca Ingineru la atsea ma marea Companii ditu America di Sud. Dztsea c lucra aclo unu ingineru di Polonia, cari eara spetsialistu di locu : Luyursea ctu poati s-poart loclu, sh-aminta unu dularu pi meatrulu patratu di adrmintu. Aminta vr 300.000 di dolari tru anu. Tr mini, dztsea Uvreulu, cari lucredzu di noaptea-noaptea pi Shantieru sh-tu Birou, va mi umpleamu di pradz! Uvreulu nj pirmithusi cumu s-ari pzrpsit cu Lenin di-ascoasi fumealja a lui ditu Arusia Comunist. Elu fu protlu cari avea ancuprat fumelja a lui di la Lenin! Mini-lj dztseamu c nu voiu s-fugu tu-alti Vsilii, c amu umuti s-mi tornu acas, tu Rumnii... Sumuarsi cndu avdz zboarli-a meali.
128

Fur sh-alts cari mi cftar: Niscnts Americanji mi vrea s-lucredzu doi anji tu Africa shi, deapoaia, s-mi ljia tu America. Ama, mini u-aveamu mintea mashi ti turnarea acas... Tu Mina di Trepcea, tu Yugoslavii, aveamu vidzut yislu shi pistipseamu c va n turnmu acas! Alt Companii, Ghirman, mi vrea s-l vindu tru Frntsii prmtia loru: Cirnidz arsi, aroshi, tr muri, tr fatsa la casi. Miaflar c shteamu niheam sh- Limba Ghirman. Ama, fu tihea s-armnu la Bishon Morel, nicukirlu la cari lucramu. Biroulu di Alger alu Bishon Morel nu putea s-li fac tuti lucrli tsi eara tr-adrari tu Algeria. Sh-atumtsea, un parti di eali, lipsea s-li adaru mini, Paris. Un oar tru stmn, nidzeamu Oran, tu Algeria, cu planurli shi-ashi mutaiu vr trei njilji di apartamenti. Eara blocuri mri, anlts, di optuspryinyits di patomati/etaji... Nu eara lishoru, problemili eara multi sh-greali. Tu bitisita di 1959, bitisiu cu Algeria-Oran! Tu 1958, 1959 , avui shi alti Blocuri Paris tri adrari ! Oran : Paturli Bocuri tsi adraiu :1 , 2 , 3 shi 4! Pisti 3000 di apartamenti cu 28 shi 20 patomati shi 3 shi 4 sumloc, tri mashinji ! Ama, tora, nu mata aveamu frixi. Oran, tu Algeria, earamu ashtiptatu multu ghini. Serli tsinamu la dipu ma mrli Ristauranti, deadunu cu Prifectulu, Primarlu/Dimarhulu di Oran, cu mri oaminji di armat. Dupu Alger, Oran eara nai ma marli csb tu Algeria. Biroulu di Paris avea agiumt s-aib shaidzts (60) di tehnitsiani. Ama sh-lucrulu eara multu! Primarlu di Oran avea un fabric tsi-adra sfinduki tu cari sbga frutili/imishili. Iarna, cumu nu-avea fruti, u-ncljidea fabrica. Sh-un sear, cumu earamu pi meas, tu Ristaurantu, luntribaiu desi poati s-adar sfinduki tr noi, tra s-li bgmu tr turnarea betonlui, tu locu s-li- adrmu di cimentu, tra s-hib shma lishoari. Dzsi c poati s-li-adar. Sh-ashi putu s-lucredz fabrica lui tutu anlu: Cndu tr fruti, cndu tr Apartamentili a noasti. Sh-eara sfindukili-a lui ma ieftini di-atseali di cimentu. Fabrica lucr vrn dau iernuri, c deapoaia Frantsa als Algeria, shi mults s-turnar acas. Atumtsea s-turn Paris shi nicukirlu-a meu Bichon Morel. Eara tru anlu 1960.

129

Aesti apartamenti tsi li ftseamu Oran, eara pltiti di Cratlu di Frntsii. Mutrea s-lj ljia cu bunlu Algerianjilj, ama, geaba fur tuti! Pn tu soni, Algeria sh-amint IndipendentsaLibirtatea.Francezii strapsir tru Frntsii ! Shi ashi vini shi Nicukirlu Paris . Tora earamu doi shefi tu biroulu di Paris. Shi lucurlu nu para fudzea ghini. Dau-apali tru-un teac, nu-ncapu, dztsi zborlu vecljiu. Cndu mi-nsuraiu, Companiili di Oran, nji featsir multu msheati dhoar. Li-avemu sh-adz, ti-adutseari- aminti. La ptigiunea alu Niculaki, vini Nunlu Atanasescu cu Nuna shi lu ptidzmu cu mult lumi. Cathi doi anji adramu uspetsu tu Grtsii. Viza di la Grets uaprukeamu tora cama lishoru. Unu anu n vini oaspit sora-ali Geti, Stela. U bgamu s-fac Sculii tr Cosmetic/Mushuteats shi Coaforu. Ishi multu ghini. Vrumu s s-toarn tu Grtsii, tra s-dishcljid aclo un Saloni, ama nu fu s-hib ashi... Tihea eara alt. Paris avea cnscut unu Armnu, araftu di Vodena, Mitru Gogiamani. S-arisir, s-loar, featsir numt Grebini shi sturnar Paris. Stela lucra cu nicukirlu a ljei ca arafts, acas la elji. Shi lucurlu fudzea ghini. Ficiorlu eara bunu, lucrtoru shi cu minti. Tr noi fu ghini, c Geta nu mata eara singur, tru xeani. Uavea tora sorsa Stela. Ma-nclo yinea shi soacra di n-agiuta cu crishtearea ficioriloru. Yitsa n si-amint tu Martsu 1962 shi-atselu ma njiclu, Athanas tu Agustu 1964. Sotslji a melji, ma multu Kiciu Nastu shi Cusha mi pimsir sintru tu Comitetlu di la Bsearica Rumneasc, iu eara Preftu Boldeanu, cari lu shteamu ditu ahapsea Vcreshti, ditu Rumnii, di la 1942. Earamu protu-agiutor a lui. Ti-aestu lucru tsi lu feciu ti Bsearica, va s-anyrpsescu ma-nclo. Mi tornu la lucurlu tsi lu-aveamu la Bishon Morel. Cum dzshu ma-nsusu, nu para n-ackiseamu ni mini, ni Puc Popescu. Shi vreamu s-n-adrmu Biroulu a nostu, s-n himu nicukiri. Puc s-aleapsi, pi ning plata di 1300 francuri, tu mesu sh-cu unu Apartamentu tu protlu blocu tsi lu-adrmu shi iu aveamu tora Birourli. Apartamentulu a ljei eara pltitu cu atseali 2 % tsi li loa pisti 1300 di francuri.
130

Sh-mini amintaiu bunji pradz. Sh-ahurhimu s-lucrmu ca nicukiri. Mini shteamu niscnti Companii njits, cu cari aveamu umuti s-lucredzu. Puc lo la Prrt, ca Arhitect unu mari Blocu tsi s-adra Monte Carlo. Mini ashtiptamu s-ahurheasc Bloclu shi s-potu s-adaru planurli di Inginer. Birourli eara tu Apartamentulu ali Puc. Dukeamu c Puc, nu para eara hrsit c hiu aclo. Sh-un dzuu avdu c aleapsi unu altu Ingineru cari s-adar planurli ti Bloclu di Monte Carlo. Tsi sdzcu: Li agrshi tuti tsi aveam adrat ti ea ! Lu-ntrebu Perret, ama sh-elu nu shtea c ea aleapsi altu Ingineru. Sciudisi sh-elu ! Shi lucrli armasir ashi. Njitsli Companili di la cari ashtiptamu lucru, amnar sahurheasc Blocurili. Pradzilji cu cari ishiiu di la Bichon Morel, fudzea... Nu vreamu s-facu shi mult icunumii, c minduiamu s-nu crtescu Geta. Atumtsea cndu lucramu la Bishon Morel, avea vinit un oar Camus, cari adra casili tu Fabric shi deapoaia li muta aclo iu lipsea. Vrea s-adrmu Blocurili a noasti cu sistemlu aestu a lui: Casi etimi... Ama nu s-featsi lucurlu... Sh-un dzuu treatsi Camus la noi s-n vead. Avea avdzt c aveamu Biroulu a nostu shi vrea s-vead tsi lucramu. Cunushtea Puk Popescu .Shi adusi aminti di mini ! Azburam cu elu shi-lj dzshu tsi lucru ftseamu, shi c, tu-atselu kiro, nu para aveamu lucru. Dzshu c ashtiptamu s-aprokiu tsiva lucru dila veclji cunuscuts . Yinu la mini, nj dzsi. Amu ananghi di unu Ingineru. Avea patru Ingineri shi optu Disimntori. Inginerlu shefu eara ca tricutu di ilikie sh-mi vrea tu loclu a lui. Sh-ashi mi-aflaiu slucredzu la Camus, cu dau njilji di francuri tu mesu. Atumtsea mi disprtsiu cu lucurlu di Puc Popescu. Sh-ashi armasimu tr daima... La Camus adramu fabrits iu s-adra casi etimi... Mutmu dau fabrits tr Arusii. Un tr Tashkent sh-un tr Baku. Cathi fabric putea s-adar dauspryinyits di apartamenti tu patru spryinyits di sihts. Un parei di ingineri sh-agiutoari di la noi s-dusir aclo tra s-li bag fabritsli pi cicioari shi s-li-ankiseasc. Lucurlu s-bitisi ghini. Dupu 18 di meshi s-turnar acas. Oaminjilji a noshts aspunea tsi l-avea vidzut ocljilji la

131

Comunishts. Cu tehnica Arusia s-afla ca tu kirolu di la 1900, tu Frntsie! Vindumu ahtri fabrits tu Avstrii, Ghirmnii, Israel shi Giaponia. Lucurlu tu birou fudzea multu ghini. Fudzeamu diacas la oara shapti tahina sh-mi turnamu dicseara, la oara optu. Cndu fudzeamu, ficiorilji durnjea sh-cndu mi turnamu, iara durnjea. Smbta lucramu tr Companiili a meali, cari ahurhea, pi-anarga-anarga, s-duc ghini. Lucraiu la Camus di la 1961 pn tu 1964. Sh-un dzuu, mi lo cu tilifonea un soats di facultati, di la Politehnica di Bucureshti, cari tora s-afla Paris. Eara Uvreau: Ani Fighel. Vini s-mi vead la Birou shi u-acljimaiu pi meas. Shi li-azburmu di tuti, ditu kirolu cndu earamu students. Ti vedu sh-tora, tu sal, cu perul-ts neali-neali, cumu aurlai contra Comunishtsloru! Shi contra a ta, dzshu mini - c ea eara Comunist. Earamu doilji students la Politehnic, cndu ahurhir Comunishtslji s-acats Rumnia, cu agiutorlu a Arushiloru. Shi-lj dzcu: Tora, dupu tsi u andreapsitu Rumnia, fudzidzits sh-voi ! Ama, dealihea eara : Mults di elji yinea Frantsa pitu Israel. lj dzshu c himu tora tru xeani, alargu di Comunizmo shi nu prindea s-adrmu, s-azburmu politic. Un dzuu, tu metrou, avdu c un muljeari cu unu brbatu, ca tricuts tu-anji, azbura Mucneashti. Intraiu sh-mini tu zboru. Deapoia anvitsaiu c eara printslji alu Aznavorian, Ingineru sh-elu di la Politehnica di Bucureshti. Eara Armeanu shi-avea vinit cu printslji tu Frntsii. Anvitsaiu deapoia c lj-avea ancuprat cnttorlu Francezu, Charles Aznavour, cari eara soie di-a loru. Shi, di-un, di-alt, ahurhir shi-aspun caimadzlji, criprli cti avea tricut. Ficiorlu a loru, nj dzsir, s-acts cu-un feat Uvreau. Shelji, cari suntu Armeanji Crishtinji nu u voru feata Uvreau. Njaspusir c feata easti sh-ea inginer, di Bucureshti. Shiatumtsea mini-ntrebu: Cumu lj-u numa? Ani Fighel, dzsi muljearea Armean. Mini l spunu c u cunoscu aest feat, c fumu deadunu students Bucureshti! Ma ashi easti, spuni-n tsi soie di feat easti? Multu bun, dzshu. U shtiu ghini. Aoa shi-ndau dzli prndzmu deadunu. Vedz, brbate, c feata easti
132

bun dztsi muljearea ct brbat-su. Ama, easti Uvreau! apndsi elu. Ghini, sh-tora tsi vrei s-ftsemu?, dzsi muljearea apufusit shi cndsit. Nu putemu s-lu disprtsmu di ea. Ficiorlu kiola lndzidz, featsi un diprisiuni. Un Dumnic vidzuiu la Bsearic alantu ficioru a loru cari s-ancurun tu Bsearica noast. Eara aclo shi Uvreua deadunu cu Armeanlu. Lj-aspushu a Uvreauljei muabetea tsi u-avuiu tu metrou cu printslji a ficiorlui. S-ciudisi, c nu shtea c mini earamu pruxinitlu ! Vidzuiu shi Socrilji Armeanji cari mi cnscur un sh-un. Alt oar, nj greashti nicukirlu Camus, la tilifoni s-nj dzc c-nj pitreatsi unu ingineru Rumnu cari va lucreadz la Birou. Inginerlu eara unu Uvreu ditu Rumnie, cu numa Wiesenthal. Ahurhi lucurlu la noi. Tuti fudzea ghini... Ama, nu dupu multu kiro, ahurhi s s-plng c nu-i pltitu ghini shi c va s-plng iu lipseashti. Shi plndzearea agiumsi la Camus cari-nj greashti tu Biroulu a lui. nj dztsi: Rumnlu-a tau mi fuvirseashti, c va mi duc la giudico ma s-nu lu pltescu ctu va elu!. Alt dzuu, vini la mini altu Uvreu, unu Solomon, pitricutu di unu sotsu di-a meu, Mihalcu. Shi-nj dzsi Uvreulu c Mihalcu are unu ficioru di nau anji lndzitu shi va s-lu-aduc Paris, la yiatsr. Ama, nu lu-alas Comunishtslji, nu-lj da Passportlu. Eara la anlu 1964. Shi-nj dztsea c prindi s-miampulisescu tra s-lu scotu ditu Rumnii... Mihalcu cafi dzuu, noaptea amnatu, mi-acljima cu tilifonea shi cfta s-lu-agiutu c, alt soie, va s-kiar ficiorlu. Shi, cumu s-lu-ascotu? Uvreulu Solomon nj dzsi c shtii unu Uvreu Londra, Iakober, cari ascoati oaminji ditu Rumnii, cu pradz. Mini shteamu di-aestu lucru, c Kiciu Nastu, sotslu a meu, putu s-u-aduc nicukira lui cu mana lui sh-un nipoat, dupu tsi plti 30 .000 francuri (18 di meshi di tsi aminta Kiciu !) Shi-lj dzcu a Uvreului Solomon, s s-adun cu Uvreulu Iakober, shi s-lu-ntreab ctu caft tr ascutearea alu Mihalcu cu ficiorlu. Shi mi ducu un sear la hotelu iu shidea Solomon, cu alts Uvrei tra s-ftsemu muabeti ti aestu lucru. Solomon azburashti cu tilifonea cu Uvreulu di Londra shi spzrpseashti cu elu. Shi s-ackisir tr 20.000 di francuCaftu a nicukirlui Camus, la cari lucramu, s-bag nanaparti, di mistolu a meu, cafi mesu 1000 di francuri (giumitati di mistolu a meu)
133

pn la 20.000 tra s-lj pltimu a Uvreului di Londra, cndu va s-agiung Mihalcu cu ficiorlu a lui Paris. Ama Uvreulu cfta paradzljii ninti. Dzsimu c nu putemu ashi ; va-lj dmu cndu va yin Mihalcu. Sh-ashi armasi lucurlu. Earamu tu meslu Yizmciunj. Dupu un stmn vini la mini Solomon, s-nj dzc c lipseashti s-duc Roma tra s-andreag crtsli, Tishkireia lui shi prindi s-lu-amprumutu cu 1500 di francuri. Dzsi c va-nj-lj toarn pn tu 15-li di Brumaru. Tsi s-adaru? lj dedu... Ctu lu vidzutu voi Uvreulu, ahtu lu vidzuiu shmini ! Nitsi pn tora nu s-fnrsi. Kirolu tritsea shi Mihalcu nu yinea. Ninti s-fug Roma, nj dztsi c Uvreulu di Londra nulj deadi vr hbari. Sh-atumtsea mini arupshu zborlu cu elji, shi-nj loaiu pradzilji di la Camus.Tu meslu Cirshearu vini Mihalcu, fr s-hib ananghi di andridzearea a Uvreului di Londra.
Geta cu Niculaki n brats shi lala Cociu Papanace cu nicukira : 1961

Iara Dumnidza andreapsi lucrli ! Mihalcu shidzu la noi sheasi meshi, pn putuiu s-lj-aflu lucru shi cas iu shead. Ficiorlu luadusimu la yiatru, ama nu-lj aflar can lngoari. Fu murafetea a tat-sui tra s-ias di la Comunishts ! ? Atumtsea earamu la anlu 1963. Tora, tu anlu 2004, ficiorlu easti ghini. Agiumsi yiatru , ansuratu sh-cu patru ficiori. Mini, tu bitisita anlui 1963 nu mata lucramu la Camus. Di la 1962 ahurhiiu s-nj hiu mini nicukiru. Nj-andrepshu biroulu a meu shi-ashi lucramu tora acas. Geta eara multu gilipsit! Shedz la Camus, ti plteashti ghini! Di iu va s-afli altu lucru ? nj dztsea Geta. Shi, dealihea, c earamu ghini ! Elu vrea s-mi tsn. L dzshu c va-lj agiutu, sh-ma-nclo, ma s-aib ananghi di mini . Sh-ashi
134

ahurhiiu lucurlu a meu. Anyrpsiiu vr 30 di Companii cari lucra cu ingineri. Adresili li loai ditu cartea di tilifoni . Anyrpseamu c hiu unu tiniru ingineru shi c facu lucru bunu shi nu scumpu. Shi nu aprukeaiu vrn apandasi. Aveamu ptsnu lucru... Sh-un dzuu, mi ljia cu tilifonea un Companii cari cfta unu ingineru. Eara un Companii tsi nu eara multu alargu di mini. Mi dushu, l bitisiiu lucurlu, mi pltir ghini, ctu cftaiu. Eara lucrri tr E. D. F. (Electricitatea ali Frntsii). Lucurlu cu elji lu-avuiu kiro di treidzts di anji, pn dnsiiu lucurlu ca ingineru. Adz Niculaki, hiljlu-a meu, nica lucreadz cu elji. Aest Companii nj featsi ligtura cu alti Companii. Un dzuu lu-antribaiu nicukirlu a Companiljei cumu di mi-afl ? nj dzsi c inea multi Crts di la ingineri shi u-avea shi-a mea. Multi li-arca ama a mea u-tsnu ! E, nu-i mna alu Dumnidz ? Paris, earamu vrn tsisprdzats di ingineri ditu Rumnia. Di tuts mashi mini avuiu curagiu s-mi-adaru nicukiru, s-nu mata lucredzu la alts cu meslu ! Tr-atsea-nj dztsea Celniclu. Shi nj-adushu aminti yislu tsi-lu videamu Bakitsa, c azbuiramu shi mana-nj dztsea c easti bunu yislu va sagiungu Celnicu ca paplu sh ca tati ! Tu bloclu a nostu, putur shi Stela cu Mitru s-ancupr unu Apartamentu. Shi-avea tora Geta sora ninga ea. Casa n eara totna-mplin di oaspits: Oaminji cari yinea tu exilu, ditu xeani, cu griutts, oaminji tricuts sh-cama ptsnu tricuts, tuts cari nu putea s s-andreag, s-afl lucru... Lu cnscuiu C. Papanace Lali Cociu, cumu lj dztseamu mini. Elu bna Salo, tu Italii. Yinea daima Paris tra s-adun cu veclji sots. Elu avea soie Paris, ama daima trdzea la noi, ashi cumu trdzea tuts Armnjilji cari agiundzea Paris. Casa n eara dishcljis. Geta eara anvitsat di-acas, di Biasa, c nu geaba casa a loru eara Hanea alu Baca". Shi la noi eara tutu ashi: tu Cadrilateru, Bacu, Custantsa, casa n eara dishcljis. Yinea oaminji di America, Canada, Australia, Rumnia... Ljagiutamu cumu puteamu. Mcari aveamu daima di bolc... Ama, tora, casa n eara ca njic, cu trei ficiori shi cu Biroulun cas. Tr-atsea ahurhimu s-cftmu alt cas. Geta alga svead casili tsi li-aflam mini tu Giurnali. Cftmu kiro di doi anji! Lucurlu-nj fudzea ghini. Aveamu multu lucru. Aveamu
135

Ingineri shi Disimnatori di nafoar, cari lucra tr mini. lj plteamu ti proiectulu tsi lu-adra, nu-lj plteamu cu meslu. Sh-un dzuu, unu cnscutu mi dusi s-lu cnoscu Cuve de Murville, Ministru la De Gaulle.Eara la soacra lui . Azburmu multi shi-lj spushu c printslji nu potu s-yin s-n vead, nu-lj alas Comunishtslji ditu Rumnie. Shi-nj dzsi c elu poati smi-agiut. Va s-hib greu, ama va nj-lj aduc ! Anyrpsi Ambasadorlui Frntsescu di Bucureshti, tra sia viz tr printslji a melji, s-n yin oaspits. Ambasadorlu anyrpsi shi-lj gri alu tati Bucureshti shi-lj dzsi s-fac cftari tra s s-duc Paris, la ficiorlu a lui. Tati avea trapt multi shi nuavea pisti tu zboarli Ambasadorlui. Prota dzsi c nu-ari ficioru. Dzsi c atselu di Paris nu easti ficiorlu a lui, mashi c lu-avea criscut. Dzsi Ambasadorlui atseali tsi li dztsea daima cndu-lj grea la Politsii. Ambasadorlu Frntsescu, ciudusitu, anyrpsi Paris a Ministrului c tati nu va s-fac cftari ti yinearea Paris! Tsi s-adar, antriba. Atumtsea zburmu cu soacra,mama ali Geti, ditu Grtsii, spitreac hbari la a noshts c mini l grescu s-yin Paris. Atumtsea s-dusi tati la Ambasada Frntseasc shi featsi cftari cari u-als Ambasadorlui. Dupu kiro, tati ljia hbarea di la Ambasadoru c Rumnjilji nu voru s-l da cali, viz. La 1966 ministrulu Cuve de Murville s-dusi Bucureshti tra s-andreag uspetslu alu De Gaulle tu Rumnie. Aclo bg pi lista di problemi shi viza tr printslji alu Iancu Perifan. Nu s-poati, doamne ministru, Iancu Perifan easti unu criminalu, unu dushmanu a nostu, unu Fascistu! Alsats aest muabeti dzsir Comunishtslji Rumnji. Nu u-alasu ! Mini lu cnoscu, easti omu bunu, lucrtoru ! . Nu cndsea dipu ! Ama, pn tu soni, nu putur s-u scoat-n capu cu Ministrulu alu De Gaulle! Sh-ashi aprukear printslji a melj Pashaportu tr trei meshi. N pitricur hbari c va yin tru Brumaru, tra s-tritsemu shi Srbtorili di Crciunu deadunu. Vinir shi-ashi n vidzum dupu optusprdzats (18) di anji! Mini aveamu tora taif: doi ficiori sh-un feat... Niculaki purta numa alu tati, Yitsa ali mani shi Athanasi a socurlui. Mari harau!

136

Tati eara di shaidztsshapti di anji, mana cu-unu anu ma mari. Ama spunea Cu multu frmts ! Curmats di cali shi aushits ninti di kiro di gailelu cu mini... I ashtiptaiu la gar cu ficiorli a mei. Shi printsi plndzeau, noi plndzeam. Vinir ancrcats cu di tuti. Mana nu-agrshi s-n-aduc un yiambul, tr ashtirneari. U-avea adrat tr mini, la 19261927, Bakitsa. Avea vinit cu trenlu. Lu-ntribaiu tati c tse nu vrur s-yin cu avionlu. Fric, more, ficioru. Ma s-fatsi tsiva, aclo-ndzean, di tsi s-ti- acats? Cu trenlu easti cama siyura.

Printslji, Paris 1966, PARIS dupu 18 di anji !

Noi antribamu, elji antriba, nu n sturamu di muabeti! N spunea tsi trapsir elji, mini l pirmithuseamu tsi trapshu mini. Tati-nj dztsea c daima mi videa tu yisu njicu cilimeanu shi-lj
137

dztsea ali mani c siyura fi iorlu bnedzu, ama ari cripri. Mana nj-avea adrat shi mislji,parastasi la Bsearic, pn loar di hbari c hiu tu Frntsie. Prota-ntribari cari nj-u bg tati fu desi amu vtmat vr omu. C ashi s-azbura tr-atselji fugats ca noi... Nu, tate, nu amu vtmat omu shi nitsi nu-amu pliyuit vr! Va hiu isihu di aoa shi-nclo, dzsi tati. Cumu s-aprukea Crciunlu, mana n featsi cuzunacu/ciureki, tr noi shi tr tuts atselji cari yinea la noi. Unu cireapu-ntregu avea coapt, di-anjiurdzea tutu bloclu. Cireaplu lu-aveamu tu blocu. Amprtsmu sh-la Bsearic, sh-la Armnjlji-a noshts. Ti dzuua di Crciunu, avumu vr treidzts di oaspits pi meas. Niculaki, avea ahurhit sculia. Nu shtea nitsi unu zboru Frntsescu. Mashi Armneashti zbura. Vini shi Ayiu-Yiani, numa a mea. Teasimu meas mari, cu lumi mult, ca ti Crciunu. Tricur treilji meshi cu printslji, ca un dzuu. Minduiamu s-lj tsnemu nica vr mesu. Shi s-dusi Geta cu printslji, la Ambasada Rumn, tra s-caft viz tr nica vr mesu. La Ambasad antribar c tse nu mi dushu mini. (Mini nuaveamu clcat canoar aclo. Intraiu mashi atumtsea cndu vini Prezidentulu Crishtinu-Dimucratu, Constantinescu, tu Shcurtu, 1997.) Geta dzsi c hiu multu actsatu. Shi loar printslji alt viza shi armasir di tricumu shi Pashtili deadunu. Tati s-dutsea-mpzari, shi s-ciudusea di iu ari ahnti lucri tr mcari, tr anvishteari.. Shi multu eftini, dztsea elu. Ftsea isapea tsi aminta unu omu shi tsi putea s-ancupr. Mini tr un cali ti unu Birou cari mi cfta, loamu shapti suti di francuri ti giumitati dzuu pi unu shantieru. Puteamu s-ancupuru aproapea un njilji di kiladz di purdiclji ic meari Yionatan - ftsea tati isapea. Eara-ndreptu, ama la shapti suti di francuri plteamu shdarea la Cratu, ama, dealihea, bana eara eftin. Vini sh-oara s-fug printslji, dupu Pashtili di la 1967. Disprtsarea fu multu greau. Tati avea curagiu shi n dzsi c, ma s-hib ghini, va yin sh-alt oar. Sh-ashi fu, iara au vinit... Cndu s-turna tu Rumnii, Politsia lj grea alu tati tra s-aspun, cum easti aclo, tu capitalizmu. Tati l dztsea atseali tsi elji vrea s-avd: Lucreadz multu, ca sclayii! Ficiorlu-a meu u dutsi greu, ari trei cilimeanji, nicukira nu lucreadz Politsia lj-u turna: Aspunji psemati! Las, c v shtimu noi!
138

Shi, cumu dztseamu, cftamu tora cas ma mari. Nu aflamu tsi n lipsea, tsi n-arisea. Mini aveamu un lucrari ti vrn dzatsi blocuri cu cti patru-tsintsi patomati, cu vrn trei suti di apartamenti, la vrn yinyits kilomeatri di Paris. Bloclu avea grdin, piscin, locu ti gioclu di tenis. Eara multu musheatu. apartamentili li-adramu tr idyiul nicukiru, di la cari aveamu loat protlu apartamentu iu shideamu!

Shi dnsiiu unu apartamentu di naudzts di meatri patrati, cu garagiu, cu tsilaru, tu patomatlu shasi, cu ascensoru, cu videari pi Paris. Geta nu s-adutsea-n cali: Cari va n yin aclo ? Va himu daima singuri nj dztsea. Sh-un dzuu afl ea unu apartarnentu tsi-lj lo multu hari, nu alargu di iu himu tora. Lu vidzuiu sh-mini, dedu unu ph, ama nu atselu tsi lu cfta elu. Lj-alsaiu adresa iu s-mi-afl ma s-hib apufusitu s-lu vind cu phlu tsi-lj lu dedu mini. Shi noi fudzimu tu munti, s-n discurmmu tu neau, tu kiskina hvaie di munti. S-aprukea Crciunlu. Eara anlu 1967. Geta avea mari miraki s-ancupurmu apartamentulu... Cndu agiumsimu Paris, la apartamentu, vidzumu c discrca unu camion. S-avea vindut apartamentul! Shi, un dzuu, aflmu tu Giurnalu apartamentulu tu cari bnmu tora. Lu-aveamu aflat tu jurnalu un Njercuri, tuahurhita di Shcurtu 1968. Geta lu vidzu, ama eara multu mryitu. Atselji tsi-avea bnat tu elu, vr 25 di anji, nu-avea adrat tsiva... Lu vidzuiu sh-mini sh-dzshu c va s-putemu s-luandridzemu. Shi doamna cari vindea n dusi tu unu altu apartamentu, tu idyiul bloc, tsi lu-avea vindut doi anji ma ninti. Eara andreptu shi multu musheatu! Shi n-apufusimu s-lu-ancuprmu. Lomu tilifonea la nicukir sh-dzsimu c vrem s-lu lomu. Amnatu, n dzsi ea. S-ari vindut! Iara cripari! Alant Njercuri, lomu iara Giurnallu shi videmu c idyiulu apartamentu pali eara tr vindeari. Negu ayonjea la Agentsia tsi-lu vindea. Intr nicukirlu, sh-mini dupu elu. Nj spusi cumu fu lucurlu cu aprtamentulu: Dealihea c eara vindutu, ama prota oar featsir alatusi tu Giurnalu. Lu-avea tricut cu 184 di meatri patrati, tru locu di 134 shi elu tora nu
139

mata va s-lu plteasc. Tr-atsea, atselji di la Giurnalu lu bgar nica n oar tr vindeari, cu 134 di meatri patrati. Shi mi-ntrib desi voiu s-lu-ancupru.Sh-ashi agiumsi s-hib apartamentulu a nostu. Nu fu iara Dumnidz? Apartamentulu eara multu ma bunu di-alantu shi nu multu ma scumpu. Eara tu Shcurtu 1968. Dedu arvun l0% di phlu apartamentlui. Dupu doi meshi n dusimu la Notaru. Eara multi lucrri tr-adrari tu Apartamentu. Phlu eara di 270.000 di francuri. Mults pradz ! 10.000 di Napolioni. Sh-mi actsaiu di lucru, s-andregu Apartamentulu cari fu adratu la 1903. Lipsea alxeari angldzarea, lunjina, banja, halelu, cuzina. Shi lipsea sljiau pradz cu-amprmutu di la Banc, c nu lj-aveamu tuts pradzlji. Amintamu ghini, ama multi eara shi drli ct Cratu. Loaiu un parti di la Banc. Vreamu s-vindu Apartamentulu di iu shideamu, ama nu-nj si didea ph bunu. Tsi s-adrmu? Antribaiu unu sotsu desi poati s-mi-mprmut cu tsiva pradz. Ama elu nj dzsi: C nu eara ananghi s-ancupru cas ahnt scump shi- shi tu ahtari parti a Parislui.,Shi c nu poati s-miagiut. Cdzuiu pi mari mindueari sh-gaile. Nj-avea alghit perlu... Nu mi-actsa somnulu noaptea. Un dzuu, Montmorency, iu aveamu dnsit Apartamentulu, azburi cu omlu di la Banca, cari pltea, shi-nj dzsi: F un carti iu s spunji c Apartamentulu tu cari shideamu ftsea dublu di ctu amu ananghi, shi s-negu deapoia la Banca loru shi va-nj da pradzlji cari-nj lipsea. Ama, prindea s-lj tornu ti doi anji ! Mi lo ca fric shi lu-ntribaiu tsi va s-fac ma s-nu potu s-lj tornu ti doi anj. Dzsi c va s-afl elji vr cali efcula. Sh-ashi nj-aflaiu niheam isihie sh-actsaiu ta s-dormu noaptea. Aveamu ananghi di 60.000 di francuri, cari lj loaiu di la aest Banc! Tutu Dumnidz lu-ndreapsi sh-aestu lucru! Avea ahurhit tu Frntsii mri Grevi/Dnseri di lucru. Nu urdina metroulu, ni autobuzi, ni trenuri. Lumea nu putea slucreadz. Lucrtorlji nu avea cumu s-agiung la lucru. Mini
140

nidzeamu cu makina mea di-lj loamu di acas, tra s-lucreadz la mini ! Shi materialili li purtamu cu makina mea. Pltimu apartamentulu, adrmu crtsli la Notaru shiahurhimu s-lu-ndridzemu. Tu bitisit di Cirishearu avea armas mashi undzearea. Dzshu ali Geti c va n mutmu shi undzearea va u ftsemu pe-anarga-anarga. Nu n-armnea pradz tr undzeari. Nicukirlu di Montmorency, idyiulu di la cari aveamu loat Apartamentulu iu bnamu, avdz c loaiu sh-altu Apartamentu shi vru s-lu vead. Vini, lu vidzu shi lu-arisi multu. Shi-lj spushu problema cu undzearea. Elu dzsi c nu potu s-mi mutu cu taifa tu cas niaumt shi lo tilifonea la Compania lui di Montmorency, s-yin shi s-fac unu pha tr undzeari, ca tr elu. Armasi c tr pradzlji ti undzeari, va s-lucredzu tr elu. Aundzearea custusea 40.000 di francuri Shi-ashi n-aflmu cu casa etim. Ashi cum vrea Geta ! N mutm tu 12-li di Agustu shi ti St-Mrii lomu ficiorilji sh-neasimu tu vacants, la amari. N turnmu, tu protlu di Yismciunj, shi ficiorilji ahurhir sculia cari eara dipu ning cas.

Mini cu ficiorilji a mei 1970

Casa nau cfta multi lucri: Saloni, crivts, dulki... Ahurhimu s-li-ancuprmu, pe-anarga-anarga. Dumnidz vru ca lucurlu s-fug sh-ma ghini.
141

Tr unu anu, mi dushu la Banc shi turnaiu borgea cari uaveamu tr doi anji. Eara zborlu di mults pradz: 60.000 di francuri! Ascpaiu di un banc shi-ashi cama nj-aflaiu isihia. Alantu-amprmutu eara tr dzatsi anji shi nu-adunamu gaile c shteamu c va lu pltescu multu ma ayonja. Apartamentulu iu shideamu lu dedu cu niki, shi plteamu ti amprmutlu tr dzatsi anji. Shi-armasimu sh-cu atselu apartamentu di Montmorency... Sh-ashi mi-aflaiu la 1968 cu trei apartamenti. Lucurlu fudzea ghini. Lucramu multu, ama earamu hristusitu. Tora c earamu Paris, aveamu, cathi stmn, oaspits di iutsido. Geta, cari s-plndzea c nu va n yin canu sn vead, tora vidzu c mults n-avea aflat. Ama umutea uaveamu s-n turnmu acas, la prints, la soie. Di tuts atselji cari n yinea ditu Rumnii shi vrea s-armn tru xeani, lj urnipseamu s s-toarn acas. Aveamu pistusinea c sh-noi va n turnmu, nu dupu multu kiro... Un dzuu n vini oaspi Vasili Barba, deadunu cu treilji frats ashi cum ineau shi alts. Nu n shteamu, nu n-aveamu andmusit canoar! Mi-aveamu ciudusit cumu di l-avea dat Comunishtslji Passporti ! ? Eara tu anlu 1969, veara. Sotslji-a melji mi vryia: Cumu di-aproki Comunishts tu casa ta ? Ashi eara kirolu atumtsea. Cathi omu cari yinea ditu Rumnia Comunist eara tr noi un-ntribari. Ama, tr mini, Vasili Barba cu fratslji-a lui, eara Armnji ! Deapoia, aveamu tsiva tr ascundeari? Elji shtea cari hiu sh-tsi minduiamu tr Comunishts! Tu idyiulu anu vini shi fratili Stila, singuru, fr fumealje. Lu urnipsiiu sh-elu s s-toarn acas c nu prindea s-alas fumealjia shi printslji singuri. Mini fuiu tu alt catandasi: Nu-avuiu ct iu, shi tr-atsea aveamu fudzit! Dztseamu a fratilui Stila c lucrli va s-alxseasc, shi va mi tornu sh-mini acas. Nu shteamu cndu, ama pistipseamu c ashi va s-hib! Stila miascult shi s-turn acas. La anlu 1971, Preftul Boldeanu, di la Bsearica Ortodox Rumneasc di Paris, iu n dutseamu, nj dzsi c apruke un carti di la Huleva, di Canada. Huleva easti atselu cari avea vinit tu Ghirmnii tra s-fac hirisi. Tu carti dztsea c nicukira
142

lui ari un cas, di la prints, multu veaclji. Dimarhia /Primria l-avea grit tra s-u andreag. Ama tuti vrea adrari diznu c mashi stiznjili di nafoar s-tsnea pi cicioari. Preftulu nj deadi cartea a njia, c mi shtea ingineru shi dzsi s-ljiau ligtura cu Huleva. Andridzearea casljei custusea mults pradz. Sh-atumtsea, Huleva cu nicukira, loar apofasea s-u vind. Notarlu a loru l dzsi c nu fatsi ma multu di 100.000 di francuri. Mini loaiu ligtura cu-ndoi misits, vinir di vidzur casa. Luyursir c nu fatsi ma multu di 100.000 di francuri. Tu cas shidea shi fumelji cu niki cari greu puteai s-lj scots di-aclo. Dipu ma bunlu ph lu deadi altu Notaru. Elu s-avea ligat di cas cu furnjia c un feat di-a lui avea bnat nuntru, aoa shmults anji. Elu deadi 280.000 di francuri, ama nu putea s-u-ancupr singuru. Tr-atsea cfta vrn sotsu. Ashi intraiu sh-mini, tr ancuprari, cu un parti. Nicukira alu Huleva vini di-adrmu Crtsli la Notaru shi-sh lo pradzlji. Shi-ahurhimu lucrrli tr andridzearea a casljei. Elu, Notarlu, avea ligturi cu Politsia di putu s-lj scoat atselji tsi shidea-n cas shi nu-avea pltit nikia vrnoar. Shidea nuntru fr vrn Contractu. Tr andridzearea a Casljei deadimu nica dzatsi ori di phlu a ljei. Casa avea tsintsi patomati, treidzts di meatri patrati pi patomatu. Nu eara multu, ama locu eara multu bunu: Aproapi di avdzta Catedral Notre Dame. Aclo adraiu, ma amnatu, la 1979, biroulu a Sutsatljei "Tr Armnami. Ancuprarea fu la 1970 shi lucrrli tsnur cama di doi anji. Tu-aestu Blocu mini aveamu ancuprat hanea di-mpadi shi protlu patomatu. Ficiorlji imna ghini cu sculia. . La Sculia Primar ansrir un clas. Veara ftseamu vacants, iarna n dutseamu tu munti, cu skiuri sh-ti Pashti n dutseamu la amari, Berk, la vr 200 km di Paris. Cathi doi anji nidzeamu tu Grtsii, tr vacants shi tr uspetsu la soacr sh-soia ali Geti. Duca n eara pritu Italii, cu makina. Unu anu u pitricuiu mashi Geta cu ficiorlji tu Grtsii shmini mi dushu dupu elji, cu makina. Ashi putu ea s-armn doi meshi cu mana ljei, cu surrli, cu soia. Anamisa di la clientslj ti cari lucramu, eara shi-un doamn tricut, mrtat cu DRANEM, unu mare artistu ditu Frntsii. Eara multu avutu ; avea vrn tsisprdzatsi di casi la Saint
143

Cloud, ning Paris. Tuti pi idyea cali. Casili li didea cu niki. Artistulu Dranem avea murit. Nicukira-nj deadi lucru s-vedu tsi lucrri lipsea ftseari la tuti casili. Casili eara adrati di ninti di polimu. Un dzuu mi cliseashti, deadunu cu Geta, acas la nsa. Avea casa a ljei Paris, ning pdurea Boulogne. Cndu n dishcljisi usha n ishi dininti tru unu multu musheatu stranjiu Natsionalu Rumnescu. N kirnisi cu shampanii. U-ntribaiu di iu lu-ari Custumlu Rumnescu. Shi-nj pirmithusi cumu ninti di polimu, s-avea dus tu Rumnie, clisits di Vsiljelu Carol Doilu. Dzsi c featsir unu spectacolu Bucureshti cari-lj lo multu hari a Vsiljelui. Ashi-lj clisi Sinaia shi Vsiljelu-i durusi aestu custumu Natsionalu Rumnescu. Nu dupu multu kiro, la 1972, muri aest doamn sh-mini alsaiu lucurlu tsi lu ftseamu la ea. Pi calea iu avea ea casili, eara sh-unu locu golu, ca di vr 800 di meatri patrati. Ficiorlu a ljei nj pitreatsi hbari c va s-lu vind. Ari mults mushtirii ama shtea c dad-sa va s-hrsea cara s-lu-ancupramu mini. Loclu eara multu scumpu shi nu puteamu s-ljiau ma multu di giumitati. Tr-atsea cftaiu unu sotsu. Shi lu-aflaiu nicukirlu cu cari lucraiu di prota sh-di la cari aveamu loat dauli Apartamenti : Di Aubervilliers shi Montorency. Ancuprmu loclu deadunu. Shi-ahurhimu dauli casi. Cndu lucrtorilji di la elu nu-avea lucru, yinea la casili a noastri shi, deadunu cu mini, li mutmu. Mutarea casiloru custusea multu, nu puteamu s-li adrmu ayonjea, tr-atsea tricur ca vr tsintsi anji. Li bitisimu la anlu 1979. La anlu 1977 avea vinit diznu printslji. Deadunu cu elji grimu a Preftului s-vluyiseasc casa. Nu vreamu s-u ftsemu fr elji. Avumu cama di shaidzts di oaspits sh-trei Prefts. Mana n-adr soie-soie di mcri: Srmadz, cuzunacu/ciureki shmulti alti... Fur multu hrsits s-n vead tu-ahtari cas mari, cu optu udadz, dau garagi, grdin. Ama Geta nu vru s-n mutmu tu ea. Earamu ghini shi-aclo iu bnamu, dzsi ea. Tsi sadar ea cu grdina? Sh-aflmu unu Libanezu, tsi u lo cu niki mashi tr vacantsi, cndu yinea Paris. Shi aest fu tihi. Omlu pltea nikia, ama mini aveamu cljeili tr mutrearea casljei. Dupu ndoi anji, cndu s144

asparsi catandisea tu Liban, s-mut Paris shi lu-avumu vr yinyits anji cu niki. Oaminji bunji! Nicukira lui eara feata a unlui di Prezidentslji a Libanlui. Elu avea Tipografii tsi tipusea Giurnalili-a lui: Unu pi Limba Frntseasc shi unu pi Limba Arab. Avumu ligturi buni cu elji, aveamu ligat sh-sutsat! Mi tornu cndu lucramu la Camus...Avea vinit un oar shi unu ingineru di la Dimarhia/Primria di Bucureshti. Vrea sancupr un fabric tr adrari casi, atsea tsi-adramu noi, la Compania alu Camus. Eara la anlu 1961. L si pru scump : Un miliuni di dolari. Alt oar vini sh-unu Profesoru cari luavuiu la Politehnic: Belesh lj-eara numa. N pirmitusimu multi ditu kirolu anda fuiu Studentu Bucureshti. Elu eara tora consilieru tu Ministerlu di Constructsii. Avea vinit tr idyia fabric. Nitsi cu elu nu s-featsi tsiva. Shi-nj spunea, mratlu, tsi-avea ptst tu Rumnii, di cumu avea vinit Comunishtslji. Tru casa lui lj-avea bgat Ghifts sh-tr elu sh-nicukira lui l-avea alsat mashi unu ud. Tu cutsin prindea s-myiripseasc deadunu cu tuts Ghiftslji. Cndu vini alt oar, vini sh-cu nicukira shi n vinir sh-pi meas. S-mi tornu la lucurlu a meu... Biroulu lu-aveamu la shasilu patomatu, fr Ascensoru. Aclo eara ma ninti udlu ti huzmikiar. Alinaiu aesti scri un ban... Singurlu sportu tsi luamu fapt! Shi nj-acts ghini. Clientslji lj-aprukeamu tu Salonea cari eara musheatu andreapt. Elji s-ciudusea ti mushuteatsa Salonlui shi a apartamentuli, sh-mini, ca pi shicai l dztseamu: Tora videts tr tsi v ljiau ahntu scumpu tr lucru! La anlu 1976, featsimu vacantsa tu Spania. Unu mesu-ntregu! U-algmu tut Spania. Di la Gibraltaru, la Granada, cu mushatili grdinji sh-musheata Bsearic, cari ninti fu Geamii, sh-cu multili Sinagogi. Toledo, vidzumu muzeulu iu s-btu Franco cu Comunishtslji. Vidzumu casa alu El Greco, cu udlu iu lucra elu, cu pizuljilu iu lucra, tu cicric, nicukira lui. N spunea ghidlu, c atumtsea cndu El Greco s-dutsea iu eara clisitu, la tuts oaminjilji avdzts di Toledo, nicukira lui armnea acas, tu cicric. Mini dzshu vahi va s-eara armn sh-ea sh-elu.

145

Vidzumu multu musheata Valencia, cu avdztili patsio, cu grdinji ti ciudii! Madrid, n-aflmu cu cunuscuts ditu exilu. Vidzumu Escuriallu, iu suntu angrupats Vsiljadzlji-ali Spanie. Neasimu di vidzumu shi Monumentulu adratu di Franco, iu suntu angrupats, tuts atselji morts tu polimlu cari fu anamisa di Natsionalishts sh-Comunishts. Aclo easti-ngrupatu sh Franco. Ninti s-n dutsemu tu Spanie, la anlu 1976, tr vacants, azburmu cu printslji sh-l dzsimu c, dupu vacants, va l pitritsemu ficiorlji oaspits. Sh-tru vacants adyivsimu tu Giurnali c un Algerian, fugat tu Frntsie atumtsea cndu Algeria fu alsat di Frntsie, s-dusi cu ficiorlu a ljei di dzatsi anji s-shi vead printslji. Avea Passportu Frntsescu. Sh-cndu s-toarn, tra s-ljia avionlu, lj dnsir ficiorlu. Agiumsi npoi tu Frntsie fr ficioru! Lo ligtur cu Ambasada ali Frntsie, lj si dzsi c ficiorlu ari vreari s-armna la pap-su. Ambasadorlu cft s-azburasc cu ficiorlu, ama-lj si dzsi c ficiorlu nu va. Sh-atumtsea un parei di Algerianji, anvrligar Consulatlu Algerianu di Marsilia sh-vrur s-lj da focu, ma s-nu s-toarn ficiorlu cu protlu avion. Dupu aestu shimt, tu idyea dzuu, s-turn ficiorlu cu protlu avionu Sh-atumtsea mi-ntribaiu mini cu cari oaminji va s-puteamu sanvrligheamu noi Ambasada ali Rumnie, ma s-nj dnseasc ficiorilji Comunishtslji? Shi n lomu umutea sh-n-apufusimu s-nu pitritsemu ficiorilji tu Rumnie. Cndu n turnmu Paris sh-lomu tilefonu la prints cari dzsir c tora nu potu sashteapt nipotslji c nu au casa-ndreapt. Cum Dumnidz li-andreadzi lucrli ! Mi tornu tora tu kirolu cndu earamu Bacu, tu Moldova ditu Rumnie, iu n-arc soarta, dupu rifugiarea (fudzearea) ditu Cadrilateru. Maia muri la 1942. Avu moarti lishoar. Tut bana sh-u-avea tricut fr lngori. Fu multu sntoas. Avu treac bun cu nor-sa, mana mea. Mana shtea daima s-lj poart tinjia, ashi cumu eara adetea Armneasc. Mana fu sh-nsa sntoas mashi cti vroar u durea caplu. U dusi tati la yiatsr, Silistra, ama nu putur s-fac tsiva. Cndu, vrn oar, cu oaspitslji, biia niheam yinu, ic vr cafe, dztsea alu tati: A, li omu, multu ghini-nj fatsi yinlu sh146

cafelu!. Tats, dztsea tati, tsi va ti-adrmu tsalu Aricea? Tsalu Aricea eara un Armn tsi lj-avea ishit zboru c u vrea biutura... Sh-mini ahurhiiu s-am dureari di capu, ninti s-yinu cu lucurlu Paris. Sh-mindueam c-nj yinea di la hicatu. Beuzville, cum v dztseamu, mcamu ghini. Nu ghini, multu ghini. Aclo lumea mca ghini sh-biia ghini. Sh tr-atsea mults eara lndzits cu hicatlu. Di-aoa-nj vini shubeia c naca hiu sh-mini lndzitu cu hicatlu. Sh-ahurhiiu s-nu mata mcu pn nu-nj tritsea durearea di capu. Ama nu mi-alsar aesti dureri tsi li-avuiu anji di dzli. Durerli mi-actsa cndu mcamu tsiva tsi nu-nj cdea ghini, ic ma s-mcamu dicsear ma multu shi greu ic ma s-aveamu tsiva cripri cu lucurlu. Tr-atsea mi dushu la yiatru sh-ashi u cnscuiu yiatresa Mihaela Rducanu. Dad-sa eara armn di la Ciunga. Lali a ljei lucra tu banc. Mihaela, mi pitreatsi s-facu unu examu di mutreari a hicatlui. Shi, nu-aflar tsiva. Sh-atumtsea, ea vidzu c tuti yinea di la Tensiuni/Urdinarea sndzlui. Aveamu tensiunea multu njic shi di-aoa-nj yinea criparea cu durerli di capu. Anj deadi un yitrii sh-ashi scpaiu di durearea di capu. Mrata man, aest lngoari u-avea sh-nsa, ama nu-avu tihea s-afl un bunu yeatru, cumu aflaiu mini. Yiatresa Mihaela nj dzsi c easti ghini s-beau pi meas cti vr putiru di yinu aroshu shi cti vr cafe... Ndau zboar di mana mea Mana muri la 1982, Cunstantsa. Eara fapt la 1898. Avu moarti lishoar, spunea tati cndu vini Paris cu sor-mea Maria la 1984: Mcmu sh-ea s-dusi s-discurm sh-mini armashu s-adunu measa. (Tati avea aest adeti s-fac lucri pitu cas.) Sh-cndu mi tornu s-mi-arcutescu, tra s-mi discurmu dupu mcari, vedu c cicioarli a m-tai eara aspindzurati, nu li-avea pi crivati. Loaiu s-li mutu sh-dukiiu c eara arts. Ljiau avrapa tilifonea featiloru, Lencea sh Maria, sh-l dzshu s-yin un-sh-un c mana loru nu para easti ghini. Vinir, u-azburr shi, dupu un sihati, ancljisi oclji.
147

Mrata man! Di njic avea armas oarfn di tati: Ea sh-cu sor-sa Lena, mrtat la Bafani. Teta Lena, bna tu-alt hoar, nu alargu di Cainargeaua Mari, Ghiurghingic. Avea un feat Maria sh-unu ficioru, Stila cari avea vinit sh-elu la liceu, cu mini. Bitisi mashi unu anu shi s-turn tu hoar. Nu lu-arisea cartea. Teta Lena cu lali Yiani, bna tu un cas cu fratili-alu lali Yiani, ansuratu shi elu ama fr fumealjie. Avea loat unu ficioru ti suflitu. Fratili-alu lali Yiani eara omu sertu sh-tutu ancceri avea-n cas, anamisa di elu sh-doauli cumnati. Ama lali Yiani eara omu aplo, nu lu-arisea cvglu. Dupu un-nccitur ma mari, s-dusi di s-bg. Tahina cndu s-dusi tu grdin uaflar teta Lena tu grdin, aspindzurat. Vrnoar nu putur s-shi da exiyisi cumu di s-featsi aestu lucru?! Mana, lj-angrica inima pi fratili alu lali Yiani c eara omu sertu shi-aru! Mi tornu la fumealjia mea:

Niculaki easti-nsuratu cu un Armna di soii, di-alu Caratashlu. Cndu mini bitisiiu lucurlu, la 1994, Niculaki ahurhi s-duc ninti lucurlu cu Biroulu-a meu. Elu bitisi idyia shcoal ca mini. Easti ingineru . Lucurlu-lj imn ghini, potu kiola s-dzcu c lucreadz sh-ma ghini di cumu lucraiu mini...
Niculaki cu Madalina 1994

148

Itsa, feata mea easti mrtat cu unu Francezu, easti Yiatres Stomatolog shi-sh ari Cabinetlu-a ljei, shi ari un fcioru, Gabriel.

149

Athanasi agiumsi Agiutoru di Primaru, tu-atselu ma bunlu Mhl (Arrondissement 17) di Paris. Sh-elu sh-ari Biroulu a lui. Tuts treilji ficiori sh-au lucurlu-a loru, nu lucreadz la alts. S-veadi c imnar pi calea-ankisit di mini... Athansi s-featsi multu cunuscutu tu Frntsie sh-tu tut Evropa ti furnjia c mindui s-adar un Srbtoari a Vitsinjiloru/ a Blocuriloru. Francezlji cari bneadz tru unu Blocu, nu para scunoscu unu-alantu. Shi tr-atsea mindui Athanasi s-fac aest Srbtoari: Un tru-anu, tu bitisita a Mailui s s-adun vitsinjlji tra s s-cnoasc, s-fac muabeti, s s-agiut. Cathi unu adutsi la aest Srbtoari tsiva ti beari sh-ti mcari. Aest idhee acts multu tu Frntsie shi s-teasi sh-tu Evropa.

Atanase cu Florence la 1992

150

Cum agiumsi Tanasi la lucurlu a lui : Ca Agiutor di Primar, sdusi la un muiari tricut svead cumu easti. U afla moart di ma multi dzli. Shi cdu easi dila ea, veadi vitsinlu, cari ishea ditu ascensor. Lu antreab cara scunoasc vitsina shi di cts anji easti tru aestu apattamentu ? Di pisti 10 anji. Shi fr s shi cunoasc vitsina . Shi atumtsea smindui, cum sfac tra scunoasc shi sagiut vitsinlji !

Athanase Perifan cu fumealjia

151

Ligturili a meali cu Bsearica Rumn di Paris

Cu Episcoplu Romnu ditu America: Viorel Trifa la Paris:Mini hiu nandreapta Boboc na stnga shi Chintescu tu mesi .

Di totna fuiu aproapea di Bsearic. Aest-nj yini di la praxea di-acas. Tu hoar, di njicu, tati mi loa cu elu shi cntamu deadunu tu Bsearic. Earamu atumtsea tu Cadrilateru. Psaltulu eara unu Vryaru tiniru, cu boatsi musheat shi-eara shomu bunu. Cntamu singuru Tati a nostu shi adyivseamu shi Apostalu. Preftul eara sh-elu Vryaru. Aesti tsi v li spunu s-ftsea tu hoara Cainargeaua Mari, Cadrilateru, Giudetsul Durostor. Cndu fudzimu ditu hoar shagiumsimu tu csb, Bacu ! Shi-deapoia mini agiumshu Bucureshti, cntamu tu Corlu ali Bsearic. Cndu agiumshu Salzburg, lu-agiutamu Preftulu di la Bsearica Unit cu Roma. Mini earamu Psaltulu, Cnttorlu. Mnchen, agiumsiu tutu la unu Preftu Rumnu Unitu. Nu-avea aclo vr Bsearic Orthodox. Cndu agiumshu Paris, la 1957, aflaiu Bsearica Rumn Orthodox iu eara Preftu Boldeanu, cari lu cunushteamu di Bucureshti, ditu ahapsea Vcreshti, iu fumu deadunu. Sotslji-a melji Armnji, Cusha, Nastu, Caranica mi pimsir s-intru tu
152

Consillu ali Bsearic. Di-atselji 17 di Consilieri, mi-aleapsir mini Casieru. Va s-dzc, mna-ndreapt a Preftului! Mini tsneamu mashi Isapea a Crtsloru. Paradzii,armneau la Bsearic .La aestu lucru mi- agiuta sh-Geta, nicukira mea. Di-atselji 17 di Consilieri, doi earamu Armnji: Mini sh Nachi Cusha. Tu-atselu kiro Comunishtslji ditu Rumnie dztsea c easti greu s-ljia Bsearica di Paris ti itia c aclo suntu Macedonenii cari u tsnu! (Ashi n dzcu tu Rumnii Macedoneni/Makidonji) Prindi s-adavgu c aest Bsearic fu ancuprat di cratlu Rumnia tu mesea di et XIX. Tora ,aclo eara loclu iu s-aduna tuts cari avea fugat di Comunizmo. Eara loclu a exilatsloru ditu Rumnia Comunist. Tu-atselu kiro sh-mini mi luyurseamu exilatu ditu Rumnia. Tiniru, cu Facultatea ahurhit Bucureshti sh-nibitisit, actsaiu greaua cali a xeaniloru, a exillui... Pi-aest cali fuiu deadunu cu sots Armnji, ama shRumnji/Mucanji, cu cari tricuiu anjilji di studentu, ahapsi, exilu. Tr-atsea aveamu ligturi mashi cu elji shi tr-atsea sh-noi, putsnjilji Armnji di Paris, n-aprukemu di Bsearica Rumneasc. Pn tu soni, earamu Crishtinji Ortodocshi shaveamu ananghi s-n dutsemu tu un ahtari Bsearic. Cumu Paris nu-aveamu ligturi cu Bsearica Grtseasc ic Arus, n aprukemu di Bsearica Rumneasc. Easti ghini sli dzcu, c ficiorli inits ditu Grtsii, sdutsea la Bsearica Grtseasc, c nu aduchia Slujba la Bsearica Romneasc. Atsei ditu Vrgrii, shi Jugoslavii, sdutsea la Bseritsili Vrgreshts ili Srbeshts ! Tu ahurhit shi nicukira mea sdutsea niscti ori, la Bsearica Grtseasc, pn, ahurhi sanveats limba Romn . Tora, dupu ahnts mults anji, mutrindalui npoi shi bgndalui pi ziy multi lucri, nj-easti multu lishoru s-dau apandisi la niscnti muabets cari s-featsir ma amnatu, ti-aest ligtur cari u-avuiu mini shi-alants intelectuali Armnji cu Bsearica Rumneasc, noi cari n-avea arcat soartea tru xeani, Paris... Nu prindi s-n-arshunmu, nitsi s-ascundemu c, tu anjilji di tinireats, multi lucri nu li minduiamu sh-nu li dukiamu ca ma amnatu. Atsea tsi dukeamu eara c prindea s-n-alumtmu contra Comunizmolui, sistemu politicu dipu niuidisitu cu bana di totna a Armnjiloru, nicukiri pi lucurlu sh-casa loru. Tu-atselu
153

kiro di studentu nu-aveamu ahurhit nica s-minduescu tr atsea tsi himu, tsi va s-fac cu Armnamea. Aesti mindueri vinir multu ma amnatu, cu treaca anjiloru. Di njicu aveamu ahurhit Sculia pi Limba Rumn, feciu Liceulu shi tsintsi anji di facultati tu idyia Limb... Pots s-nuarmnji ligatu di atsea Vsilii tu cari bnashi shi-nvitsashi ? Easti lishoru s-giudits ma amnatu lucri fapti tu kirolu tricutu, ama daima prindi s-badz pi ziy tuti tsi suntu ligati di Isturii. C, fr svremu, himu daima sumu atsea tsi Isturia n curdiseashti! Tra s-putemu s-u cumndsimu Isturia, s-ualximu, avemu ananghi di kiro, di anji lundz di mindueri, antribri, cftri, experientsi shcti alti! Cu Patriarhul Romniei 2009 Bsearica eara loclu iu suflitlu-nj cfta isihia Crishtineasc. Tsi crtea c eara tu Limba Rumn, Greac ic Arus, ahtu kiro ctu nu-avea alt tu Limba mea di-acas ? ! Ligtura cu Bsearica Rumneasc di Paris nu mashi c nu mi-nkidic s-nj aflu calea ct Armnami, ama potu s spunu c chiola miagiut s-nj-aflu calea-atsea-ndreapta... Shi-adz mi ducu tu idyia Bsearic s-nj aflu isihia Crishtineasc, ama cu suflitlu dealihea Armnescu, cari-nj lu-aflaiu dupu mults anji di cftari...Shi ca bunun Armnu, aveam agiums mna ndreapt a Preftului

154

Boldeanu. Shi ashi armashiu pna astts la Bsearic shi dupu moartea Preftului Boldeanu. Alts Armnji di Paris, sotslji-a melji nu shi-aflar canoar aestu suflitu shi-armasir xinitipsits di Fara a Noast... Tr-atsea, cumu va s-videts ma-nghiosu, tr lucurlu Tr Armnami, Paris, armashu singuru... Bsearica, dupu 60 di anji, tritsea tora, 2009, cu NOULU PATRIAH, la Bsearica di Bucureshti. Aest, dupu tsi n ackisimu cu elu.Cum mini earam,di pisti 40 di anji, mna ndreatpt a Preftului Boldeanu, atumtsea, tru loclu a lui, dupu tsi azbur Patriarhul , Mitropolitlu Iosif , Ambasadorlu shi Dispoti Nathanael ditu America,nji deadir a njia sazburascu di partea Exilatsilor. Bsearica Romneasc, dupu 60 di anji, arupt di Bsearica di Bucureshti cari eara sub controlu a Comunishtilor, tritsea tora cu inita noului Patriarh, la Bucureshti. Patriarhul, avea adus cu elu ditu Romnii, 15 di Mitropolitsi shi Episcopi, cu tutu ahnts Prefts tri Slujba di tritseari la Patriarhia di Bucureshti La 21-11-2010 mi dushu Cluj shi vidzui Mitropolitlu Anania, tsi lu shteam dila 1946, cndu inea Bucureshti. Mi dushiu cu nipotlu Niculaki Caracota. Lu aflam ghini.Shrsi c vinimu di-L vidzum.

155

Problema Armneasc Cumu u bnaiu mini shi cumu u bnedzu shi adz

Di njicu mi shteamu Armnu. Tu Sculia Primar earamu deadunu cu Armnji, Vryari shi-ndoi Mucanji. Liceulu luadraiu Silistra. Shi-aclo Profesorilji eara Armnji : Directorul Pericle Papahagi, Papagheorghe, Dadami, Nicolau, Gheorghe Papahagi, Zuca, Pedagoglu Miskeia...! Cndu agiumshu Bacu, dipu ma bunlu sotsu nj fu Iancu Carabash, deapoaia yinea sotslji Mucanji. Bucureshti, protslji sots nj-eara Armnji : Cociu Barba, Teju, Fevga, Ciubucli, Costea, Ciolacu, Dadami, Damashari, Ruva, Micea tuts Students di la Politehnic. Deapoaia, Vrza, di la Academia Comercial, Gavrizi Nicolae, Barba Gheorghe, Semergiu Elena, di la Medicin etc... Shi dupu elji yinea Mucanjilji. Amprtsarea aest nu s-ftsea cu zori, eara natural. Cndu fudzimu ditu Rumnii, iara n-aveamu aflats 5 Armnji... Nu fu minduit, ama ashi s-avea stihisit! Ama tu
156

exilu n cftamu, noi, Armnjlji. N-adunamu c n earamu a noshts. Shi, cndu vr di-Armnji, ftsea vrn psiftlki, dztsea Nae Caranica: A nostu iasti, nu va-lu dmu la cnji! Tru Minarea Legionar, cari tr mults di noi nu fu unu Partidu, ama un soie di Sculii, adrat di Codreanu, intramu ca la noi. Aest Minari nu eara tr mini un Problem Armneasc, ama un tr tuts atselji cari bna tu Rumnii! U videamu ca un Problem di Praxi/Educatsiuni. Sh-aoa, noi n-alidzeamu di Rumnji. Noi earamu MAKIDONLJI! Nu voiu s-dzcu cu-aest c earamu ma bunji, ama earamu alt soie! Ashi cumu himu sh-tu Grtsii, Vryrii, Arbinishie shtu Jugoslavie iu s-afl sh-cratlu di adz, Ripublica Makidunia adrat di Tito, dupu polimlu ditu soni (1939-1945), deadunu cu Vryarilji cari s-aflar aclo di la anlu 600, dup Hristolu. Aest njic Makidunii nu-ari vr ligtur cu-atsea di vr kiro, antic, alu Filip shi Alexandru, Ea fu-mprtst la 1913 ! Ashi c sh-tu Makidunia di adz, noi himu altu tsiva. Feciu aest muabeti c adz, tu Rumnie, voru s-n luyurseasc Romni de peste hotare /Rumnji di pisti sinurli-ali Rumnie! Ama noi nu putemu s-himu apufusits cu-aest luyurseari ti furnjia c noi himu Armnji! Putemu s-dztsemu c tu Rumnie himu Armnji de peste hotare (Armnji di pisti sinurli-ali Rumnie) ti itia c Patrida-a noast easti Makidunia alu Alexandru! Limba, dealihea undzeashti cu Rumna, Italiana, Spaniola, Portugala... Limba Armn easti un Limb Neo-Latin, va sdzc, ari thimeljiu pi Limba Latin. Tu Polimu, cndu Italadzlji clcar Grtsia sh-Makidunia Grtseasc, shi-aflar Armnjllji a noshts aclo, l dzsir Fratelli perduti (Fratslji kiruts)! Aesti-nj li spuni nicukira mea cari easti di hoara Biasa, cari fu clcat di Italadz... Cu kirolu, sh-Limba Noast lo zboar di la alti Limbi, di laatseali cu cari Armnjlji bna deadunu. Avemu zboar Grtseshts, Slavi, Arbinisheshts, Anturtseshts, etc., ashi cumu au sh-alanti Limbii ! Ctu bnar Bacu, Armnjilji s-tsnea deadunu. Nu smintir cu Uvrei ic cu Moldoveanji. Dealihea c Moldoveanjilji eara oaminji cu suflitu bunu, filotimu. Bacu nu-avea multi

157

fumeilji di-Armnji, ama bna tuti deadunu! Sh-Constantsa, tutu ashi... Bucureshti, ca Studentu, aveamu intrat tu un problem cari, atumtsea avea intrat tu Tinirami: Alumta contra Comunizmolui. Tr-atsea intrar mults tiniri tu Minarea alu Codreanu cari dztsea: Ma s-yin Comunishtslji, va n trdzemu tu pduri tra s-n-alumtmu contra loru. Ama, tr mini, Pdurea eara Bucureshti: Di-aclo n-alumtamu cu Comunishtslji! Cndu agiumshu tru xeani, deapoia Paris, problema cari mi frimta eara Problema Anticomunist sh-cumu s-agiundzemu ctu cama ayonjia acas, tu Rumnie. Ama alumta contra Comunizmolui s-lundzea, nu fu ashi cumu minduiamu noi... Cndu vinjiu tu Frntsii, gritu di Costa Shcoca s-lu vedu, c eara lndzitu , adukiiu c lucrli va s-tind multu. Turnarea acas avea agiumt ca unu yisu cari nu shteamu cndu va s-fac! Tati dztsea daima: America sh-Anglia lu-avin ljepurlu (comunizmolu) cu carotsa! Shi-avu diki: Lu- avinar aproapea 45 di anji pn lu vtmar. Aveamu sots cari s-dusir di s-arcar cu parashutili tru Rumnii. Fur actsats sh-vtmats. Tati avea vitzut yisu la 1942: Unu soldatu Ghirmanu tsnea di peru unu soldatu Arusu Comunistu cari s-featsi foali-mplinu cu ap. S-arupsi foalili sh-apa-u biiu loclu, di-nfrmc loclu shoaminjilji. Tsnu 80 di anji Comunizmolu tu Rusii, aproapea 50 di anji tu Evropa ditu Dat! Tu anlu 1957 mi mutaiu tr daima Paris. Sh-aua cnscuiu pi Lala Cociu Constantin Papanace. Fu unlu di Armnjilji cu cari avuiu dipu ma multili ligturi tu xeani, tu exilu. Cndu yinea Paris, trdzea daima la noi. Mini cndu ahurhiiu s-mi ducu tu Grtsii, tu duc sh-tu turnat, tritseamu pi la elu, iu eara shi Ghitsea shi ftseamu muabeti dzuu-ntreag, pn noaptea, amnatu. Elu bna SaloBrescia, tu Italie. Aclo s-afla shi Margarit Fatsi, cu doau surari Bridgeport, Sh-dupu tsi mi-nsuraiu, cndu tritseamu s-negu tu Grtsii cu fumealjia, tritseamu pi la elu shi armneamu un dzuu sh-un noapti. Ftseamu muabeti tr Armnji. Shi, cndu mi turnamu ditu Grtsii,tritseam tut pila elu . Vrea s-aib hbri di-aclo.

158

Lala Cociu, dupu polimu, avea pitricut Memorii la ONU, iu spunea tr greaua catandisi a Armnjiloru. Vasili, nu angrpsi tsiva, tri aesti Memorii alu Papanace . Mini adutseamu hbri ditu Grtsii, tsi videamu pri aclo shi tsi avdzamu pi la Armnji. Elu adr sh-un Antologhii Armneasc. Tu numirlu ditu 12-lu di Andreu 1985 (avea murit Lala Cociu tu 7-li di Apriiru 1985) tu Giurnallu TR ARMNAMI, scosu di mini, anyrpsiiu unu articulu: MURI UNU MARI ARMNU: Constantin PAPANACE! Elu fu legionaru tu Rumnii, ama nu agrshi vrn oar c eara Armnu sh-daima lu frimt Problema Armneasc. Muabetsli cu elji li-aveamu mashi pi-Armneashti. Cu ahtu cama multu c nicukira mea, Geta, nu shtea Limba Rumn shnitsi Nicukirili alu Papanace sh-Ghitsea nu shtiau Romna . Lo apofasea sh-featsi unu ALBUMU ROMNESCU, tu dau volumi, la anlu 1959 sh-la 1965 la Biblioteca di Freiburg, ti cari Bibliotec amu anyrpsit cumu fu fapt. Tu aesti dau volumi avea bgat anyrpseri di-a xenjiloru tr Armnji. La 1970, dupu Conferintsa di Helsinski, iu s-azbur tr NDREPTURLI A OMLUI shi fur pricnscuti di multi vsilii, minduiiu s-ftsemu sh-noi, Armnjilji ditu exilu, un Sutsat cu cari s-putemu s-cftmu sh-noi NDREPTURI tr Armnami. Cu greu putuiu s-aflu trei Armnji, Paris, tra s-adrmu Sutsata. Lipsea nai ptsnu trei oaminji tra s-hib-nyrpsit la Giudicolu di Paris. Tu 1-lu di Sumedru 1980 bgaiu unu Statutu la Prifictura di Politsii di Paris cu numa Sutsatljei TR ARMNAMI A.F.A (Association des Franais Aromains) Sutsata Francezilor Armnji cu Prezidentu mini,Iancu Perifan, Secretar, Michaela Bacu (feata alu Miciu Bacu) shi Casierlu N. Caranica ! Shi Sediul/Loclu lu-aveamu la 73, rue Galande, 75.005 Paris, aclo iu aveam mini un parti di cas, a mea. La aest Sutsat fuiu agiutatu di Dr. Boboc, shi elu Armnu di fumealjia Capsali, ac nu shtea Armneashti. Eara faptu tu Frntsie, Paris. Sh-tutu atumtsea andreapsimu unu Memoriu tr Madrid, iu eara adunati multi vsilii, shi s-azbura tr-Ndrepturli a Omlui. Lu pitricumu Memoriulu la tuti Vsiliili adunati aclo, Madrid. Memoriulu fu adratu cu agiutorlu alu Dr.Boboc, dupu
159

unu modelu pitricutu diViena di Vasili Barba shi Profesorlu Max Demeter Peyfuss tsi bnaViena . . La 1974 Dr.Peyfuss avea tipusit Viena cartea Die Aromunische Frage (Problema Armneasc ) Aestu Memoriu fu pitricutu deadunu cu Giurnallu a nostu Tr Armnami, la Armnjilji di iutsido. Pisti 4000 di adresi lipsea trapti tu xeros. Fuiu agiutatu di feata alu Alexe Arnutu, cari lucra la Air France. Ea featsi 4.000 di cumts/exemplari di Memoriu. Shi-ashi featsimu cnuscut Problema Armneasc aproapea la tut Evropa. Memoriulu fu pi Limba Frntseasc shi Armneasc. Shi, dupu tsi s-bitisi Adunarea di Madrid, mi ljia la tilifoni unu Giurnalistu Grecu, cari ine di Madrid shi avea vidzut Memoriulu a nostru. Vrea s-mi vead, s-ftsemu muabeti! Shi-nj vini acas, cu un cunet di arkii, tra s-ftsemu muabeti tr Memoriu. Mini discljishu cuneta di arkii shi turnaiu tu dau scafi sh-teshu una di scafi ti elu shi dup tsi biu elu, biuiu shmini. Spunu-ndreptu c aveamu niheam frixi. Tu-atselu kiro urdina Isturii cu exilats vtmats di Comunishts... Nu puteamu s-amu mari pisti tu-aestu Giurnalistu, vinitu tu casa mea, fr s-lu cunoscu. TIMIO DANAOS ET DONA FERENTES ! (Snu ai pistusini pi Grets sh cndu tsa aducu dhoar, u dztsea Romanjilji) Dztseamu ma ninti c multu greu aflaiu nica doi sots Armnji tra s-ftsemu Sutsata. Va v-ntribats: C tse? Demostene Nacu, Kiciu Nastu, Iancu Cusha, Miciu Bacu, dztsea: Cumu s-dztsemu noi c himu Armnji, noi Legionarilji? Shi mini l dztseamu :O, li ficiori, lipseashti s-n-alumtmu tr Popullu, tr Miletea a Noast, Armneasc! Nu putuiu s-lj cndsescu shi-armashu singuru... Tu-atselu kiro avea Partii Legionar sh-tu Polonie, tu Vrgrii shi s-alumta contra Comunishtsloru. Shi-ashi puteamu sh-noi: S-n alumtmu contra Comunizmolui, ama shti Fara Noast, Armneasc. Lala Cociu Papanace avea aest mindueari. Nu nj-ari dzs canoar c noi himu Rumnji! Elu alumta tr Armnami! Mashi N. Caranica, Yiaturlu Veterinaru, intr tu Sutsat, ama dzsi s-nu lu-ncarcu cu multu lucru, c elu easti actsatu cu
160

Cabinetlu-a lui... Canda mini nu-aveamu vrn lucru! Idyia sfeatsi shi cu Mihaela Bacu . Shi-armashu singuru... Iaturlu Caranica, la 1991 sdusi di la Tr Armnami, la Brgiport, la Congreslu Armnjilor di aclo. Shi cndu adghivsea zborlu, cdzu shi nu putur slu dishteapt. Muri shi fu adusu la Paris iu lu angrupamu. Vasili Barba avea vinit la mini la anlu 1968, toamna, cu trei frats. Easti ndreptu c mi ciudusiiu, cndu-lj vidzuiu. Cum di ljalsar Comunishtslji s-ias ditu Rumnii, mi-ntribamu? Printsi a mei am angrpsi ctu greu i ascoasi Mistrul alu Frantsei Sh-nu mashi mini mi ciudusieamu, ama shi alants sots Armnji, cari anvitsar c vinir la mini fratslji Barba. Sciudusea shi s-trdzea npoi. Ama, mini nu ! Mini azburiu cu elji ti tuti, dishcljisu, ama nu fu zborlu tra s-armn Paris shi nitsi tr Problema Armneasc nu azburmu. Mini nu cunushteamu vrn di elji. Ama, eara Armnji shi yinea oaspits la unu Armnu! Cndu earamu tu Rumnie lu-aveamu cunuscut fratili-a loru Taki, cumu spushu ma ninti, atselu cari s-avea discltsat-n cali, ninti s-fugu, shi nj-avea dat pputsli a lui cari eara ma sntoasi, tr lunga shi nicunuscuta cali di fugaru cari miashtipta... Ama Taki nu eara tora cu elji Paris shi nu-lj cnushteamu dipu fratslji-a lui. Toralj videamu tr prota oar. Mini fuiu shpi numta-alu Taki. S-avea ansurat cu feata alu Dumitrescu, Armnu Frshirotu. La Liceu Silistra earamu deadunu cu Geogea, ficiorlu alu Dumitrescu. Va s-eara anlu 1977-1978 cndu loaiu un carti di la Nasi Yioryitsa di Skopje cari avea adresa mea di la Vasili Barba. Vasili, ftsea atumtsea cljiuri sh-tru Jugoslavie. Sh-Nasi njaspunea c featsir un Sutsat Armneasc shi cfta tsiva agiutoru. Shi-atumtsea lj pitrecu mini niscnts pradz. Aest eara ninti s-adrmu Sutsata a noast di Frntsie... La 1979, tricuiu Skopje, la Nasi Yiuryitsa, deadunu cu taifa mea. Earamu pi cali ct Grtsii. Eara dupu treidzts di anji di cndu aveamu fudzit ditu Rumnii sh-prota oar c mi dutseam tu Grtsii, cu makina, pitu Ghirmnii, Avstrii shi Jugoslavii, cu ficiorilji, tra s-l spunu calea pri iu aveamu tricut ca fugaru, tra s-agiungu Paris...
161

Tricumu pi Klagenfurt, tu Avstrii. Neasimu shi aflmu ahapsea iu fuiu ancljisu sh-iu Kiciu avea dnsit mcarea/Greva a foamiljei. Tricumu sh-pri Ljubljana. Vidzumu pzarea. Di musheatlu csb di-alt oar avea agiumta tora urutu ; Comunizmolu sh-avea alsat damca shi-aoa. Tricumu pi Zagreb, ama nu putumu s-nidzemu la murmintslji iu durnjeamu la 1949, cndu fudzeamu ct Avstrii. Sh-Zagreb spunea ca Ljiubljana. Di-aclo, tricumu Prishtina. Csblu nu mata lu cnuscuiu. Savea alxit multu. Nu putumu s-aflmu ni Bsearica iu n dutseam cndu earamu Prishtina... Tu ishita di Prishtina, aflmu unu cari vindea himunits sh-ancuprmu-ndoi. Huryiatlu shtea niheam Ghirman shi lu-ntribaiu desi shtii iu easti UDBA (Politsia). Nj-aspusi unu blocu analtu cu vrn dzatsi patomati. Atumtsea s-aprukear di noi doi oaminji tricuts shi lj-antribaiu iu easti veacljia UDBA. Dzsir c nu-ari alt... Shi lj-avdziu c-shi dzsir pi Srbeashti c earamu poati di-atselji fugari di dupu polimu, maca shtiu di veacljea UDBA. Ackisiiu muabetea-a loru shi ca mi lo frixea... De-aoa aveamu evadat aoa sh-treidzts di anji! N-alinmu ayonja tu makin sh-fudzimu un sh-un! Cu aest frixi, nu mata tricumu sh-pi la Mina di Trepcea, iu aveamu lucrat ca fugaru. Agiumsimu Skopje, la Nasi Yiuryitsa. Aclo cnscumu ma mults Tiniri Armnji. Tuts eara tu Sutsata Armneasc adrat di Nasi. Ficiori livendz! Featsimu muabeti musheat tr tsnearea a Limbljei c fr Limb keari itsi Mileti... Armasimu un dzuu sh-un noapti la Nasi. Azburmu di criprli a loru cu Politsia di cndu adrar Sutsata. Shi-ashi sfeatsi ligtura anamisa di mini shi-Armnjilji ditu Ex Republica Yugoslav Makidunia. Fudzimu di Scoplie, ninti salasu tsiva Dolari tri Sutsat, fudzimu ctr Grtsii. Ditu Grtsii, vrumu s-n dutsemu-n Poli (adz Istanbul). Pi cali tricumu pi Kavala. Pi cmpu vidzumu cupii di oi. L dztseamu a ficioriloru c iarna bna aoa a noshts. Atumtsea nica nu-aveamu anvitsat c mi-aveamu amintat aoa, tu cmpulu aestu, di ning Kavala! Armnjilji dipunea ditu muntslji Rila, Rodopi, tsi-lj videamu andicra. Shi tra s-treac oara pi cali, tu makin, l
162

spuneamu c unu Papu di-a nostu avea ancuprat di la unu Beiu (Turcu avutu) un ciufliki, locu multu, cu pduri, cu hoari, cu aru shi lu-avea pltit cu flurii (liri anturtseshts ) adusi tu trastu. Aest s-ftsea ninti di 1913, cdu Turtslji aveau ahurhit s-fug tu Turkii, c Amirljia Otoman avea ahurhit s-cad. Str Paplu a nostu muri shi Crtsli di-ancuprari s-kirur. Sh-cndu earamu Cadrilater, pi la anlu 1938, tati a meu, avea ahurhit s-ntreab, s-caft ti aestu lucru. Sh-cum earamu vrn shaidzts di fumelji cari avea-ndreptu tr-aest ciufliki, lo ligtur cu tut soia. Avea minduit s-adun paradz tra s-afl unu Avucatu cari s-duc-n Poli shi s-caft Crtsli di-ncuprari. Ama, nu dupu multu kiro, ahurhi polimlu shi-nu mata putu sduc tr cftarea Crtsloru. Cu pirmithuseri ditu bana a ppnjiloru agiumsimu-n Poli. Dnsimu tu unu hotelu! Auan Poli, aveamu unu cnuscutu, Enver ! Lu shteamu di la Liceulu di Silistra. Eara ma mari di mini shi avea intrat tu Partia a Legionariloru. Aveamu avdzt Paris c tora bna-n Poli. Avea fapt Doctoratu Sorbona, dupu polimu. Enver eara Turcu sh-nu putea s-intr tu Partia Legionariloru iu tuts eara Crishtinji. Ama, tr elu lo Codreanu apofasi ahoryea di putu s-hib-anyrpsitu ca Legionaru. La 1940, cndu noi fudzimu di Cadrilater, elu fudzi tu Turkii. Ama, cumu s-lu-afli-n Poli, tu unu csb ahtu mari? Loaiu cartea di tilifoni shi cftaiu numa Enver. Eara tricuts tu carti vr tsintsi cu-aest num. Protlu cari lu loaiu cu tilifonea eara tamam elu, sotslu-a meu! Pots s-dzts c nu li-ndreadzi tuti Dumnidz? La alant dzuu n-aflmu cu elu. N hrsimu multu shiahurheashti s-nji spun ptstili a lui, ninti s-lj-aspunu mini a meali: Avea fapt Doctoratu Paris, la Sorbona! Avea agiumt Asistentu la Universitatea di Constantinopol la unu Profesoru Uvreu. Deapoia agiumsi Profesoru di Economii Politic la Sculia di Ofitseri/Armat. Di-aclo agiumsi deapoaia Ministru tr Anvitsmintu. Pi ninga alti multi lucri tsi li featsi ca Ministru, avea ahurhit s-aduc pi Anturtseashti Crtsili- contra Comunismului, a Preftului Rumnu di Paris, Virgil Gheorghiu, Scriitoru multu alvdatu tu Frntsie, ama cnuscutu c eara contra Comunizmolui.
163

Sicuritatea Comunist ditu Rumnii lu-aflar c taha Enver fu Legionaru shi-avea vtmat Uvrei. Eara mari minciun ! Elu fu elev la Liceulu di Silistra shi-avea fugat la 1940, ninti sagiung Legionarilji cu Antonescu s-ljia putearea. Tuti giurnalili di stnga ahurhir s-lu luyurseasc Fascistu. Shi-ashi u pts Enver, Turculu cari avea agiumt Ministru shi-avea apridus pi-Nturtseashti carts ( contra Comunishtilor) di alu Virgil Gheorghiu. Alj si featsi protsesu, ama la giudico amint. Sh-tut presa di stnga eara contra lui. Shi-atumtsea als tesea di Ministru! Avu protsesu sh-cu Giurnalili shi luamint sh-aestu. Ama featsi shi Universitatea din Poli apelu altu proces ! Profesorlu-a lui, cari eara Uvreu, lj dzsi: Mini shtiu c nu ai vtmat Uvrei, c earai ficioru! Ti cunoscu ghini, ama nu potu s-facu tsiva tr tini! Shi Avucatsilji-a lui dzsir c nu potu s-fac tsiva. Singura cali cari lj-avea armas tra s-ascap diaest cripari fu vgarea ditu Turkii. Shi-lj deadir Passportu di sdusi tu Ghirmnii iu putu s-hib Profesoru la sculiili iu avea ficiori Turts. Lj-aspushu alu Enver Isturia cu Crtsli tr ciufliki a strpaplu a nostu. N dzsi c easti multu greu s-hib aflati, c va kiro multu. Eali suntu iuva tu tsiva sats, arcati, mintiti, cumu sftsea tu-atselu kiro, cndu nu-avea nica un arad tr tsnearea a Crtsloru di Simasii. Cumu, iu s-lu-afli ? Shi-ashi armasi ciuflikea noast tr daima la Grets sh-fu amprtst la Pondz, Grets vinits ditu Asia Njic, ditu Anatulii. Veara Enver s-dutsea-n Poli, ndau stmnji, tr vacants tra s-shi vead fumealjia. Avea un feat sh-unu ficioru. Feata savea mrtat shi sh-avea alxit numa. Ashi putu s-agiung Profesoar la Universitati. Ficiorlu nu lu-aprukiar la Universitati shi lucra la unu lali, frati a dad-sai, cari eara prmteftu. Noi armasimu tu ligtur cu Enver: Elu tu Ghirmnii sh-noi Paris. Sh-n videamu cndu sh-cndu! Anlu-atselu vidzumu Polea, cu-a ljei mushuteats, ca turishts. Tricum cu makina pi marea apunti tsi leag Evropa di Asia. Sh-n turnmu tru Grtsii. Aclo algmu pi la soia ali Geti: Srun, Veria, Ianina, Grebini, Cojani, etc. Featsimu, atsea vacants, cu makina vr 10.000 di kilomeatri. Eara ti prota oar
164

tsi nidzeamu tu Grtsii, pritu Jugoslavii. Alanti ori actsamu calea pritu Italii, pi Brindisi di iu loamu pamporea di tritseamu Kerkira. Shi vrumu di n turnmu pitu Italie, di tricumu pi la Lali Cociu Papanace. Di Ianina, dipusimu Iyumenitsa tra s-lomu pamporea tr Brindisi. Algmu pi la Agentsii di Turizmu, ama pi pampori nu-avea locuri ninti di trei stmnji. Tsi s-ftsemu? La una di agentsii lj dzcu ali Geti pi-Armneashti s-azburasc Grtseashti cu omlu cari vindea biletili shi s-lj dzc c puteamu s-dmu sh-ma mults pradz, mashi s-n da biletili. Nicukirlu di Agentsii, mi-avdz c zburiu Armneashti cu Geta shi nj-u turn pi-Armneashti. Eara Armnu di-alu Pitulea. Fumealji mari, avdzt. Mini aveamu tu adresili a meali un sor di-a lui cari eara Profesoar la Universitatea di Atena. Sh-un sh-un n scoasi bileti tr tuts shi tr makin. Deapoia n lja Armnlu Pitulea cu makina lui shi n dusi la amari, pi plaji. Mcmu, featsimu muabeti, mini cu elu, sh-ficiorilji cu Geta pi plaji sh-tu ap. nj dzsi c pamporea easti a loru. Eara noau. Athena au Licentsa tr makinjili cari yinu tu Grtsii. Avea imburlki bun! N spusi c, ninti di polimu, avea 12.000 di oi. Antartslji lalsar mashi 6.000. Toamna li dipunea oili ditu munti, cu camioanili. Di lapti adra cshcvalji sh-cashu tsi lu pitritsea tu Americ. Dupu mult alt muabeti, agiumsimu di intrmu tu pampori. Agiumsimu Salo-Brescia, iu earamu ashtiptats di Lala Cociu Papanace. Mi tornu diznu la Isturia cu Sutsata noast di Paris. Cum dztseamu, sotslji-a melji nu vrur s-intr tu Sutsat c s-dukea mashi Legionari. Alants Armnji, cari eara ditu Grtsii, nu vrur s-intr nitsi elji. Santriba: Tsi va Pirifanlu ? Naca va slu ftsemu Vsilje tu Makidunii? Shi-ashi armashu singuru. Shi la 2008 mi adrar ARMNJILJI PREZIDENTUL di ONOARE (di Tinjii) a Armnjiloru, tu Consiliul Armnjlor , a nu Vsie ! Nica himu republicanji !( aesti tri ardeari nihiam ) Lali Cociu eara alargu di mini shi nu putea s-mi-agiut. Ama andrup cu suflitlu ideia ta s-adaru un Sutsat Armneasc Paris.

165

Mini, di la 1959, di cndu mi-aveamu ansurat, tutu mi dutseamu cu ficiorilji tu Grtsii shi nj-aveamu aflat tsiva cnscuts. Shi ninti s-mi-nsoru aveamu algat tut Makidunia Grtseasc. Unu anu mi-aveamu dus Veria iu u cftaiu Fraxuda, Armna cari avea vinit Mnchen tra s-yitripseasc. Aclo aflaiu sh-soii di-alu Fevga. Deadunu cu ficiorlu ali Fraxudi mi dushu Xirulivadi, ti St-Mrii. Aveamu tricut pi ning Doleanji, hoara a Yiaturlui Zeana. Xirulivadi, lumi mult. Bsearica mplin, nu putumu sintrmu. Dupu Bsearic, s-teasi corlu dipli-dipli. Njelji fripts, piti di bolc, ashi cumu s-fatsi tu-ahtari Srbtoari mari Crishtineasc ! Adraiu unu caduru cu soia alu Fevga, tra s-lu pitreac alu Fevga tu Rumnii, ama fr s-anyrpseasc tr mini. Minduiamu c Fevga va mi cnoasc shi va l-aspun a printsloru a melji . Ama Fevga nu mi cnscu.... Ficiorlu ali Fraxudi, eara elev la Liceu. Sntosu, yitru, pir. Cndu bitisi Liceulu lu-agiutmu s-ljia un Burs la Universitatea di Madrid. Anvits la Fizica Nuclear. C fu unu multu bunu studentu, lu loar Brazilia, ca specialistu tr Energia Nucleara. Agiumsi s-hib multu avdztu tu aest dumeni. Deapoia fu loatu tu America shi-ashi kirumu ligtura cu elu! Dupu vacantsa ditu Grtsie, agiumsimu Paris. Shi-nj vini ideea s-adaru un Caset cu Cntitsi shi Poezii Armneshts ta s-u pitrecu la adresi cari li-aveamu adunat ditu Grtsie sh Ripublica Makidunia, ditu Iugoslavii. Aesti Cntitsi sh-Puizii liaveamu loat di pi plocili tsi nj-avea vinit ditu Rumnii. Shi-ashi, adraiu prota oara trei njilji di Caseti sh-ahurhiiu s-li pitrecu tu Grtsii shi Skopje. Pitritseamu cti tsintsi, c nu aveam multi adresi. Shi, deapoaia, yinea alti adresi tsi cfta Caseta. Shi ahurhiiu s-adunu multi adresi di la Armnji. Shi-ashi mi-aflaiu cu pisti patru njilji di adresi. Cu Caseta aveamu umplut Grtsia. Caseta ahurhia cu Printeasca Dimndari cntat di Corlu Armnjiloru di Paris. Cumu Paris eara ptsnji Armnji cari s-cnt, lomu shi-ndoi Franceji di tehni cnttori. Ama, avea ananghji s-cnt dupu noti. Atumtsea mini cntamu sh-unu Francezu li bga pi noti... Tuti aesti s-ftsea cu pradz shi kiro... Paradzlji-lj dideamu mini, sh-ti-aestu lucru nj-avea ishit zboar c, de, voiu s-hiu Vsiljelu Armnjiloru shi-alti kirturi...
166

Aesti zboar li-asprndea unu Armnu ditu Grtsii. Ama, nu li loamu ti salami shi-nj mutreamu lucurlu. Arytarits fur sh-va s-hib daima! Nu vrea s-mi-asparu di zboar! Shteamu c lucurlu tu cari-aveamu intrat va nj-aduc shi-ahtri urutets, cripri, ama vrearea tr Armnami nj-eara multu mari shi-nj lu shteamu suflitlu kiskinu! Bgarea tru plicuri a Casetljei, pitritsearea cu Posta, tutu lucurlu lu ftseamu mini. Tihi cu ficiorlji a melji c mi-agiutar sh-elji sh-c lucurlu a meu ca Ingineru, fudzea ghini. Dumnidz nj-avea agiutat s-nj hiu Ingineru nikukiru shi s-nj-amintu pradzlji cu mintea shi sdoarea-a mea! Tu bitisita Casetljei aveamu bgat unu Zboru: Duruts ARMNJI , Tr Armnji fu adrat aest Caset, tu Anlu 1979, Paris, tu Frantsa. Arspndits-u di-anvrligalui di voi sh-la alts Armnji. Snu armn ARMNU tsi snu u-avd. Svziasc locurili a noasti di cntitsi sh-di Graiu Armnescu. S shtits c pn tu kirolu alu ALI PASHE sh-ma npoi , ARMNJILJI singuri avea sfac tu locurili a noasti ditu Pindu, ditu Thesalia, ditu Makidunii, ditu Srbii, ditu Vrgrii shi ditu Arbinshii. Avemu dat oaminji, sh-dmu sh-astdz , di nai ma mrlji, la Miletsili cu cari bnmu deadunu, oaminji cu cari aesti Milets salavd. Vini oara sn minduimu sh-tr noi. Easti ndreptu c anji grei cdzur pisti noi, frmsimu sh-deadim npoi. Putem sn antribmu: DOAMNE tsi lets au fapt, Di ARMNJILJI ahnti au trapt ? A snu n kiremu curagilu shi snu n hib arshini di tsi himu. Patriarhul Athenagora salvda c easti ARMNU, VLAHU, sh-cndu tritsea un ARMNU pin POLI pi la Elu, cu harau azbura Armneashti. Mutrits tu lumi sh-va videts, c Milets fr Isturii voru saib Limba loru sh-noi cu Limb di 2000 di anji su alsmu astdz ? Hbri buni vaducu : - La Universitatea SORBONA di Paris, un di nai ma vecljili sh-nai ma alvdatili Universittsi ditu lumi, sanveats Limba
167

Armneasc, cum sanveats ahnti alti Limbi shi suntu shi Students xenji tsi yinu su anveats. - La Armnjilji ditu America,avemu dau Giurnali pi Limba noast, Limba Armneasc : FRNDZA VLAH shi FARA ARMNEASC. Cftats-li, citits-li shi arspndits-li. Duruts ARMNJI Cmban sv ftsets tr ARMNAMI shi snu alsats skiar Limba printsloru, nu-u agrshits ashi cum nu prindi sagrshits nitsi borgea tsi u-avets la kivernisea di cari tsnets. Dumnidz sn-agiut ! Sh-cumu lumea cfta Caseta, adraiu nica 1500 di cumts shiadvgaiu sh-altu zboru : Duruts ARMNJI, Caseta tsi u ascultats easti a doaua Editsii. Prota Editsii tsi fu scoas tu Anlu 1979, sbitisi. ARMNJILJI u cftar shcaft sh-alti. Cu aest sibepi, vream sv aspunu c tu Anlu 1980, Dumnidz vru ca Armnjili di Paris sfac un SUTSATA ARMNEASCA (TR ARMNAMI), cari lucreadz snu n kiar LIMBA . Adrats sh-voi Sutsati Armneshts, ashi cumu featsim noi, ashi cumu au fapt atselji di Skopje, atselji di Bituli, atselji di Samarina, di Siracu sh-alts mults. N scria unu mari Yiatru di Athina : Bumbuneadz CRUSHUVA di Printeasca Dimndari ! Sda Dumnidz sbumbuneadz tuti locurili a noasti di Graiu sh-di Cntitsi Armneshts, dztsem noi ! Noi atselji di Paris, featsim un MEMORIUM sh-lu pitricumu Madrid (iu eara adunati multi Vsilii tsi azbura tr NDREPTURILI A OMLUI) MEMORIU tru cari cftamu NDREPTURI sh-tr Miletea Noast, tr Armnjlji a noshts. Cftats-lu tra sv-lu pitritsemu shi a voau shi sn anyrpsits cumu videts voi aestu lucru tsi ftsemu noi tra snu n kiar Limba. V plcrsimu sn pitritsets numi shi adresi di Armnji, anvitsats i cu ptsn carti, tiniri ic tricuts, cu aveari i cu ptsn aveari, cari shtiu c suntu Armnji sh-noi va l pitritsemu Caseta cu Cntitsi Armneshts sh-Giurnallu a nostu
168

pri dultsea noastr Limb Armneasc. Atselji tsi vrets sn agiutats, ftsets Caseti dipi Caseta noast sh-Giurnali dipi Giurnallu a nostu, tsi v pitritsemu shi slu arspndits la alts Armnji. Sh-nica unu Zboru : Atselji tsi tritsets pi Paris, dats-n hbari, tra sn andmsimu. Anyrpsits-n cumu putets, cu Gramati Grtseshts, ic Vrgreshts, ic Srbeshts ama zborli shib pi Armneashti. Shi ma sli shtits, anyrpsits-n cu Gramati Latinikeshts, cumu vanyrpsimu noi ! Anlu 1981, sv-aduc ambreats a voau, a durutsloru a voshts sh-la ntreaga ARMNAMI ! Adresa noast easti : TR ARMNAMI, 73 rue Galande-75.005 Paris Tel.O1.45. 72.25.70, Fax. 01.45.72.25.69 Shi, dupu Caseti, minduiiu s-facu sh-unu Giurnalu, s-vead Armnjlji c Limba Noast s-anyrpseashti, s-adyivseashti a nu mashi s-cnt, cumu avdzr pi Caset! Ama Giurnallu, cari slu-adar ? Mini hiu Ingineru, adaru casi, cljiuri, apunts, fbrits, etc. ama nu Giurnali! Sh-atumtsea loaiu Giurnallu FARA ARMNEASCA ditu America, adratu di Zahu Pan. Lu shteamu Zahu ditu Rumnii, di Silistra. Mini earamu la Liceu , elu eara la Liceulu Comercial. Ptsnu ma mari di mini ! Sh-loaiu frndza aest sh-la xeros trdzeamu tsi mi lipsea. C tu ahurhit nu aveam multi adresi. Cu kirolu agiumshu la 4000 di adresi. Tri aesti adresi mi agiuta multu PADIOTI di Atena .Unu om multu bunu shi multu durutu tri Armnami ! Sh-atumtsea li trdzeamu tu Tipografii. Shi-ashi agiumshu sfacu giurnallu TR ARMNAMI, cu Motto : Snj- armneari n mint Mashi un kicut di ban, U dau tr tini soia-nj vrut! ( poezii di Yioryi Murnu)

169

Ancupraiu un makin tr-nyrpseari shi-ashi ahurhiiu sfacu Giurnalu. Dau frndz, patru paghini. Armnjilji ditu Grtsii nj-nyrpsea c Giurnallu easti bunu, c elji nu shtea c sh-Limba Noast s scrii. Ahurhir s-pitreac tsi-nyrpsea Presa Grtseasc tr noi. ShGeta nji li adutsea pi Armneashti. Sh-mini li ftseam xeros sh-li bgamu tu Giurnalu, ashi cum yinea di-aclo, pi Grtseashti, tra s-li vead tuts atselji cari loa Giurnallu a nostu. Tu Giurnallu Grtsescu, TO VIMA, anyrpsea Averof, la 1983: Caseta easti multu musheat. Giurnallu sdutsi la cafi cas di Vlahi. Yini shi-unu Giurnalu ditu America (FRNDZA VLAHA alu Nacu Zdru) ama elu li pitreatsi la Dimarhii/ Primrii sh-Primarlji, oaminji cu minti, li-aruc tu cuprii. Atselji di Paris li pitrecu acas. Lipseashti viderari shi-adrari tsiva . Alti Giurnali anyrpsea c mini ljiau pradz di la Turts (Grtsia nu li-avea ghini lucrli cu Turkia). Giurnalili di Bsearic angrpsea, c ljiau pradz di la Papa, c voiu s-treac Armnjilji la Bsearica Catolic. Pi la anlu 1880 Bitoli s-afla unu Caluyaru Catolic ditu Frntsie, Faveyrial cari avea buni ligturi cu Armnjilji. Eara Preftul a Catolitsilor Vrgari ! Tu-atselu kiro avea Bituli Sculii Rumneasc Sh-un dzu treatsi pi la Shcolili di Bituli unu Rumnu di Bucureshti, I. Nenitsescu ! Vru scunoasc Caluyarlu Catolicu. Shi tu muabeti, lj dzsi: Ai buni ligturi cu Armnjilji sh-vrei s-lj fats Catolits. Sh-Caluyarlu lj-u turn: Nu, nu voiu s-lj trecu la Catolits. Elji suntu atselji tsi va s-adun dauli Bserits ! Nj-adushu aminti di-aesti spusi di Caluyarlu Frntsescu cndu dup aproapea 100 di anji,Preftulu Armnu Scrima ljadun deadunu Papa Paulus VI sh-Patriarhulu Athenagora, tu hgilki (Ierusalim) iu arsir Anathimli dati la 1054, cndu sdisprtsr Bseritsli: Catolic sh-Ortodox. Tu-atselu kiro, giurnalili ditu Frntsii spunea cadurlu alu Papa Paulus VI deadunu cu Athenagora sh-anamisa di elji, niheam traptu npoi, eara Scrima, omlu cari avea-ndreapt aest andamasi . Scrima eara multu avdztu sh-tinjisitu. Cndu

170

zbur un oar tu un Bsearic di Paris, avea vinit pisti dau njilji di Disputadz, Prefts sh-lumi tra s-lu-avd! Mi tornu la lucurlu-a meu cu Sutsata sh-Giurnallu. Alti Giurnali-anyrpsea c mi pltescu Uvreilji. Mi ciuduseamu di iu l-avea ticnit ahtari lucru, cu Uvreilji ? Alti angrpsescu c mi agiut Turkia, alti jurnali di a Bsearicei, angrpsescu c mi agiut Papa, Vaticanlu. Tuti aesti-nyrpsiti tu Giurnali li trdzeamu tu xerox sh-li bgamu tu Giurnalu-a nostu tsi lu pitritseamu la pisti patru njilji di casi. Dumnidz vru ca s-nji fug ghini lucurlu a meu di Ingineru. Sh-yiaturlu Caranica mi agiuta cti vrn oar cu tsiva pradz tr pitritseari... Cusha mi-agiut sh-elu niheam. Niscnti numiri di Giurnalu TR ARMNAMI li trapshu tu Tipografia loru. Pari c anyrpsiiu, c mini l-aveamu adrat Tipografia, ca Ingineru. Ama, cum elu nu era singurlu nicukiru pi Tipografii, nu putea ma multu s-nj-agiut. Ninti s-moar, tu Maiu 1981, mratlu Cusha lj dzsi alu Miciu Bacu : Iancu avea-ndriptati. Noi lipsea s-lucrmu tr Problema Armneasc! Aestu lucrunj lu spusi ma amnatu Miciu Bacu. Cusha muri la 1981 ! Avea 56 di anji ! Tiniru mratlu ! Als un ficior ! Bacu muri la 1997 ! Avea 72 di anji ! Alsa 2 feati ! Un di eali era Sicritara la noi! Di 5 sots tsi fudzim diadun ditu Romnii, 1.Nastu Hristu muri la 2001 2.Shcoca Costa muri la 2003 3.Semergiu Stere muri la 2008 Cndu azburamu cu Lala Cociu Papanace, dztsea :Voi Grmusteanjilji, armasitu dipu ma spstrita Grup Armneasc. Voi earats tu munti, nu v mintitu cu alanti milets sh-nitsi cu dzsa civilizatsii a loru, a csblui. A noshts, ditu Grtsii, loar nu di-atseali ma buni adets Grtseshts ditu csbadz. Loar multi di ashi dzsa civilizatsii a csblui. Nu daima di dipu ma bunili. Tutu ashi atselji ditu Arbinishie, Frshirotslji. Mini vidzuiu aestu lucru sh-la tinirlji cari vinir students tu Rumnii. Sh-tutu ashi shi-atselji tsi eara cu Partida Legionar.

171

Lali Cociu Papanace lu-arisea s-aduc aminti c noi fumu Romanidzats di Roma. Nica nu avea Romanjlji Legiunjili Xeani, ashi cum li-avur cndu s-avea dus cu Traian tu Dacia, di uankisi. Shi mata dztsea : Ngiumitate di senatorlji di Roma, cari eara cu Pompei, shi s-alumtar contra alu Cezar, s-trapsir tr daima tu Makidunie. Shi s-mintir cu noi! Un urut hbari nj-avea vinit ditu Grtsii: Giurnallu a meu Tr Armnami fu turnatu npoi di niscnts di atselji tsi-aveanvitsat tu Sculiili Rumneshts. Aprukeamu ditu Grtsie ahtri hbri: Iara va sahurhits cu vecljili problemi. Alsats-n arhati. Cndu ahurhir sn agrsheasc, voi vrets sdizgrupats Problema ! ? Shi geaba l-anyrpseamu c nu easti idyia problem. NOI VREMU SPUTEM SARMNEMU ARMNJI ! Noi nu himu Rumnji di pisti sinuri! Ama oaminjilji nuackisea! Unu di elji eara cama fanaticu. Eara Directoru tu unu hotelu di Srun. Eara multu contra mea, a noastr. Feciu un noapti muabeti cu elu. Geaba... Ashi eara shi Gogu Varduli, fratili ali Veta di Paris, mrtat cu Demostene Nacu ! Sh-elu eara contra sh-minduia c nu easti ghini atsea tsi-adramu mini Paris! Mini l dztseamu: S-n tsnemu Limba shi va hits tutu ahntu bunji Grets, cum noi aoa, Paris, himu bunji Francezji, ama sh-Armnji ! Kirolu cu Sculiili Rumneshts tricu di multu! Avea-ndreptu, mratslji, s-mindueasc ashi. Avea trapt multi dupu polimu, tr furnjia Sculiiloru Rumneshts sh-tr mintearea ali Rumnie tu lucurlu Armnescu! Protlu numiru di Giurnalu FARA ARMNEASC lu scoshu tu Andreu, 1980. Deapoaia scoshu unu numiru tu Yinaru, 1981! Giurnallu a nostu ahurhi s-hib cnscutu tu Grtsii, deadunu cu Caseta! Shi-atumtsea scoshu nica un njilji tsintsi suti di Caseti sh-li pitricuiu tu Grtsii sh-tu Makidunia Iugoslav. Njanygrpsea unu tiniru Yiatru ditu un hoar ditu Tesalii: Mini adraiu treidzts copii di pi Caset shi umpluiu hoara cu ea. La 1983, anyrpsea AVEROF tu giurnalu TO VIMA : Noi, tu Grtsii, nu dnsim oaminjilji s-azburasc Armneashti, ama nitsi nu l bgmu zori s-azburasc. Dedu apandasi la aesti zboar, tu No.10 ditu Andreu 1983 tru Tr
172

Armnami: Iasti un crim s-alashi s-kiar un Limb shi salashi cu ea s-kiara, s-moar un Mileti! Trets pi cali sh-vedz unu omu c moari sh-tini trets pi ning elu sh-ti fats c nu-lu vedz. Sh-aua moari un Mileti! Tu Frantsa ti bag tu ahapsi ! Un Armn n-anyrpsea: Aman, nu n pitritsets Giurnalu, c amu ficiori shi va n bag-ntr-ocljiu! Alts nnyrpsea cumu spuneamu ma-nsusu: Ghini navea agrshit! Shi voi, vrets iara s-n scutets tru migdani? Sh-mini lapndseamu: Frati Armnu, marli anvitsatu Frntsescu Pascal, dztsea: Nu ari ma laiu di-agrshearea! Agrsharea, frate, easti moarti siyur! Un dzuu earamu Srun, clisitu di unu Armnu, Ingineru, ansuratu cu un Greac. Greaca lucra tu un banc shi shtea Limba Frntseasc. Azburmu di lucurlu tsi lu-aveamu ahurhit mini tr Armnami shi mi-ntrib: Tsi vrets voi ? Sh-mini-lj dzshu: Vremu s-n tsnemu Limba shi s-u-anyrpsimu, s-hib anvitsat sh-tu sculii di ficiorilji Armnji. Shi ea-nj dzsi: Cumu, Limba Voast s-hib anyrpsit ca Limba Greac ? Sh-ahurhi s-plng cu lacrnji ca purni. Mratlu a nostu Armnu dzsi: Las-u Ianco, c easti fanatic! Alt oar, tutu Srun, loaiu tilifonea alu Mertsu, Directoru la Giurnalu Grtsescu Eliniko Voras. Mi ducu la elu, la Birou. N shteamu di pi-avdzt. Avea loat sh-elu Caseta sh-Giurnallu a meu shi lj-avea loat hari, ama nu pistipsea ti lucurlu a meu... Avea anyrpsit tu Giurnallu-a lui unu articulu, O Vlahuhoria, tu cari spunea tsi au dat Armnjlji tu Grtsii. Noi lu-adusimu pi-Armneashti shi-lu bgmu tu Giurnalu a nostu sh-cu elu pitricumu sh-atselu pi Grtseashti. Mertsul azbura multu ghini Armneashti. Shi-nj dztsea: Mini 90 % lu cunoscu unu, desi easti Armnu, dupu vidzut. Nu-althusescu! Noi avemu alt vidzut! Avdziu deapoia c Mertsu (Mergiu) avea bitisit lucurlu la Giurnalu sh-tora eara Dimarhu/Primaru tu musheata hoar Armneasc Nevisca shi c scoasi un musheat carti pi Grtseashti tr Armanji, cu numa Armni I Vlahi. Unu anu tricumu pi Florina shi neasimu la unu lali di-alu Mertsu. Avea trei ficiori, tuts Ingineri fapts tu Ghirmnii. Adra sh-vindea crbunji di lemnu. Oaminji multu nicukiri ! Shi luaflamu sh-pi tati a loru. Featsimu muabeti. Avea un musheat
173

cas. Tu udlu iu shidzum tr muabeti, vidzumu pi stizm unu caduru mari cu Karamanlis, Prezidentulu di-atumtsea ali Grtsie. S-cunushtea ghini. Cndu Karamanlis fu tu xeani, tu exilu, tu Frntsie, elu lu-avea vidzut ma multi ori shi lj-alsa sh-tsiva pradz. Ama cdu Karamanlis, s-turn tu Grtsii sh-agiumsi Prezidentu shi nu para lu deadi di mnaru pi Armnlu a nostu, nu para vru s stib di elu. Shi tr-aestu lucru avea omlu mari caimo! C vinimu pi zboru ti Karamanlis, va v pirmithusescu tsiva: Cndu eara tu exilu, eara Protuministru tu Frntsie Jacques Chaban-Delmas. Unu cunuscut di-a meu, Diplomatu Rumnu, Mrculescu, aflatu sh-elu tu exilu ca noi, avea fapt studii Paris, deadunu cu Jacques Chaban-Delmas. Mrculescu bna tora tu Argentina. Vini un oar Paris shi vrea s-adun cu sotslu-a lui Chaban-Delmas. Ca Protministru, eara multu actsatu sh-tr-atsea lu clisi la un meas/ receptsie tu Platea Matignon, iu eara ChabanDelmas. Aclo lu featsi cnscutu cu altu exilatu, Ctin. Karamalis. Mrculescu nj pirmithusi aest andamusi: Azburamu cu Karamanlis Frntseashti, ama elu nu u shtea multu ghini frntseasca. Sh-tu muabeti-lj dzshu unu zboru tsi elu nu luackisi. Shi-nj dzsi: Dz-lu pi Limba ta, pi Rumneashti. Shi atumtsea lu-ackisi. Di iu pn iu, lu-ntrib Mrculescu ? Karamanlis lj dzsi: Mini am un memorii di elefantu! Ppnjlji sh-printslji a melji zbura un Limb tu cari eara multi zboar latinikeshts. Elji avea vinit Tracia, ca dhascalji, ditu un hoar di ning Ianina. Shi-ashi duki sotslu-a meu c Karamanlis eara di arzg Armneasc! Tr aesti dztseamu noi c Karamanlis nu suntu nitsi Vryari, nitsi Turts, cum voru s-dzc niscnts. Elji suntu Armnji ! Aest muabeti u aveamu cu Demosteni Hagis, oaspi a nostu di Srun... Elu cunoashti ghini nipotslji-alu Karamanlis shi suntu oaspits. S-ducu di multi ori deadunu Biasa c lj-ariseashti multu hoara shi Adetsli Armnjiloru. Dzcu sh-elji c suntu Armnji, ama nu shtiu s-azburasc Armneashti!

174

Cndu muri Karamanlis, tu giurnalu Le Figaro, pi prota frndz avea anyrpsit unu articulu Valery Giscard dEstaing ( Prezidentu a Frntsiiei) shi spunea c lu-avea cnscut multu ghini pi Karamanlis, cndu eara tu Frntsie. Anyrpsea Giscard DEstaing ti elu c fu unu omu multu mintimenu, c eara ditu Nordul ali Grtsii , ditu Makidunii sh-c aclo oaminjilji suntu alt turlii. Ma grei, nu ahntu lishori ca atselji cari bneadz ninga amari! Aesti li spunu tora ditu minti, tsi nj-armasi ditu atselu articulu. Avea vinit Paris unu tiniru Profesoru tr Limba SlavoMakidon (Vrgreasc, cumu dztsemu noi), pitricutu Sorbona di Cratlu Ripublica Makidunia ditu Yugoslavie. Eara Profesoru tu Universitatea di Scopje, tr Limba Frntseasc. Lu-acljima Peter Atanasov. Eara Miglinitu shi-azbura multu ghini Armneashti. Shi-andreapshiu mini cu Sorbona s-fac sh-unu Cursu tr Limba Armneasc. Cursulu tsnu doi anji sh-fu pltitu di Universitati. Yinea la cursu vrn treidzts di students: Tiniri Armnji shFranceji. Ama cndu Universitatea pridea s-fac icunumii, curm ma multi cursuri ti Limbi xeani shi s-curm sh-Cursulu di Limba Armneasc. Tu bitisita a doilui anu, Profesorlu Atanasov avea fapt un yiurtii / receptsii shavea clisit Atashatslji Culturali di la tuti Ambasadili ditu Balcanu sh-di la Vsiliili cu Limbi NeoLatini: Frntsia, Spania, Italia, Rumnia. Armnili-a noasti di Paris avea adrat piti cari loar multu hari. Cu-aest furnjii, Prof. Peter Atanasov, tsnu unu zboru tr Limba, Cultura, Adetsli Armnjiloru dupu cari s-teasir muabets. Fur bgati antribri sh-fur dati apandasi. Un Profesoar Greac, dzsi: Tu Grtsii dztsemu c Grtsia sheadi pi numirili a Vlahiloru ! Idyili zboar li-avdziu ma amnatu di la Dimarhulu/Primarlu a hoarljei Aminciu, Kahrimanis. Elu pirmithusea c s-afl Atena cu ma mults oaminji, pi un meas shi, mutrinda harta a csblui, ahurhir s-vead tsi adrar Armnjilji aclo : Universitatea, Banca Natsional, Politehnica, Zapaionlu, Stadionlu Olimpicu sh-multi, multi alti... Tsi nu-eara faptu di Armnji eara Acropolea ! Ea fu adrat di Grets!, dztsi Kahrimanis!
175

Voiu s-nyrpsescu ti unu mari shi-avutu Armnu cari bna tu Frntsii. Easti zborlu di Yiaturlu Georges de Bellio cari bna Paris. Eara ditu musheata hoar Armneasc, Beala di-n Susu. Printslji a lui tricur tu Rumnii. Eara ma mults frats, vr shasi. Elu s-avea dus Paris ta s-anveats tr yiatru. Dupu tsinvits, armasi Paris shi sh-amint prnoanjea, Yiaturlu a oarfnjiloru. Di iu-lj si tradzi aest num ? Tu-ahurhita di et yinyits avea ahurhit kirolu di zuyrpseari Impresionist. Ama aeshts pictori/zuyrafi eara multu oarfnji c nica nu shi-avea amintat num. Cndu lndzidza aeshts pictori s-dutsea la elu tra s-lj yitripseasc. Adutsea sh-fumeiljli a loru. Di multi ori nu-avea nitsi pradz s-shi plteasc nikia. Shi tr-atsea adutsea la Georges de Bellio tabladz, ca un soie di garantu: Cndu va tuarna pradzlji, va loa npoi tabloulu. Ama, mratslji pictori, nu-lj turna pradzlji, c nu-avea di iu, shi-ashi armnea tabladzlji la Georges de Bellio. Agiumsi elu s-adun un di nai ma marea colectsiuni di Pictori Impresionishts : Renoir, Cesanne, Monnet. Ninti s-moar li-amprts la Muzeulu Louvre, British Museum sh Muzeulu di New York. Cu un bun parti di eali adr Paris Muzeulu Marmotan. Tu intrata muzeului easti statuia lui. Aestu Georges de Bellio adr shi-un musheat cas Bucureshti iu fu protlu sediu ali Academiljei Rumni. Fumealjia-a lui deadi loclu iu adz s-afl Bucureshti murmintslji Belu, iu suntu-ngrupats atselji ma avdztslji oaminji. Armnjilji a noshts fur mri filantropi. S-aducu aminti di Gojdu, di Mocioni, di Dumba, Baronu Sina, Tushitsa etc.etc. Cumu dztseamu, ti lucurlu tsi lu-aveamu ankisit tr Armnami, nu-aflaiu ni ackiseari, ni vr agiutoru di la Armnjlji di Paris, nitsi di la atselji ditu Balcanu. Tr-atsea minduiiu s-caftu di la atselji ditu America. Sh-anyrpsiiu un carti tu N 10 a giurnallui ditu meslu Andreu, 1983: CARTI TR ARMNJILJI DI AMERICA Duruts Armnji, N keari FARA! N keari LIMBA! N keari NUMA! N keari, sastindzi ARMNAMEA ! Tu locurili a noasti di tut eta
176

Armnjilji nu au curagilu, s-andirsescu s-dzc c suntu Armnji. Sh-nu au ndrepturi s-poat s-armn Armnji! Unu mari anvitsatu di-a nostu, TACHE PAPAHAGI, cari tut bana a lui alumt cu peana, tra s-nu kear Armnjilji, tu aushaticu, ascrie c eta yinyits va vead kirearea Armnjiloru. Noi, Paris, un mn di oaminji, dzsimu: Nu! Tu secollu/eta yinyits, cndu sh mortslji s-dishteapt, cum va kear Armnjilji ? ? ? Shi featsimu Sutsata Tr Armnami ashi cumu s-fatsi tu Frntsii. Himu ptsnji! Putearea n easti njic. Pistea n easti mari! Featsimu giurnallu FARA ARMNEASC. Pitricumu pn tora pisti 30.000 di giurnali tu Balcanu, la Armnji. Pitricum pisti 60.000 di texti Frantsuzeshti shi Grtseshti, iu sazburashti tr Armnji, tr Isturia Armnjiloru. Pitricumu 4.500 di Caseti cu Njic Antologhii Armneasc ! Cntitsi shi puizii Armneshts. Vzescu locurili a noasti iara - di Cnticu sh-di Graiu Armnescu! Pitricumu unu MEMORIUM Madrid,pri limba frntseasc shi armneasc iu eara adunati multi Vsilii shi pitricum shi la ma mrlji ditu lumi - pisti 3.000 pn tora Memorium pi Limba Frntseasc, Anglikeasc, Ghirmneasc shArmneasc. N-nyrpseashti unu Armnu ditu Patrid: N hrsimu multu c n-adusitu aminti. Shi n-adusimu aminti sh-noi di tsi himu sh-di tsi dmar n trdzemu! Tu unu giurnalu ditu Grtsii s-nyrpseashti c himu pltits di Turts, di Uvrei, di Americanji(C.I.A. ?), di Papa di Roma! Ama noi minduiamu c Dumnidz n-adusi tru xeani, ta sftsemu atsea tsi fratslji-a noshts di-acas nu potu nica s-fac. Alt Armn ditu Grtsii n-anyrpseashti: Aman! Nu-nj pitritsets Fara Armneasc, c amu ficiori shi va n bag ntrocljiu! Mrata-a noast Armn! Tutu cu frixea-n sinu! Ama tinirlji minduescu alt turlii: Elji n caft s-l pitritsemu Crts Armneshts, Abetsedari tra s-poat s-nveats limba. L pitricumu vr 250 di crts Armneshts. Tuti aesti caft hrgiuri mri! Shi, noi-ndoi di Paris, nu putemu s-tsnemu lucurlu. Tr-atsea: V CFTMU AGIUTORLU A VOSTU !

177

Unu numiru di Giurnalu fatsi 1.000 di dolari. Easti multu tr un omu! Tr dzatsi oaminji, ic tr yinyits, nu-i multu. Tr tsindzts di oaminji easti sh-cama lishoru. Comptul la Banc easti A.F.A Tr Armnami. Crdit Lyonnais, Paris 431764 X. Agiutats-n, c mashi deadunu putem s-agiutmu ta s-nu kiar ARMNAMEA tu eta 20! Tora, frats Armnji, ditu America shditu alti locuri xeani, tora , c mni s-nu hib amnatu ! Cu mult vreari armneasc , Tr Armnami Cultura Latina , avea adrat unu Postu di Radio cu emisii tu Limba Frntseasc. Loaiu ligtur cu eji s-vedu ctu custuseashti unu ahtari Postu. Mults pradz, dzsir ! Minduiamu s-puteamu s-adrmu unu ahtari radio, iuva tu Makidunii (Samarina, Pirivoli, Avdela, etc.) ta s-puteamu sadrmu emisii pi Limba-a Noast shi s-acats tutu Balcanlu. Giurnallu puteamu s-lu scotu singuru, cu hrgiurli-a meali sh-cu niheam agiutoru di la yiaturlu Caranica. Ama, tr unu Postu di Radio, vrea mults pradz sh-nu lj-aveamu! Tr-atsea minduiiu s-caftu agiutoru di la Armnjilji ditu America. Featsimu ligtur bun cu Cultura Latina. Ama nu putur s-mi-agiut multu. nji deadir un oar timbri tr pitritsearea a giurnallui TR ARMNAMI. Alt oar Presidentul Philippe Rossillon nji deadi un carti anyrpsit di elu, cu numa 1.000.000.000 di LATINJI LA ANLU 2000, cu unu zboru adratu di elu: Tr ARMNJI, cari facu ligtura latinitatiljei ditu DAT cu atsea ditu ASCPITAT! Cndu mi dutseamu veara tu Grtsii, loamu ligatura cu atselji tsi l-aveamu adresili. Ashi mi dushu Larisa shi-aclo aflaiu Muzeulu atsiloru di Samarina. Mushatu muzeu ! Avea unu om cari avigljia. Ahurhescu s-facu muabeti cu elu. Eara omu tricutu. Mi-ntrib di iu hiu? Dzshu ca hiu Armnu ditu Vryrii. S-ciudisi c ari Armnji sh-tu Vryrii. Sh-mari-lj fu ciudia c azburamu has ca elu. Sh-ditu muabeti tu muabeti, lj dzshu c tora bnedzu Paris. Sh-mi-antrib desi-lj cnoscu atselji cari l pitrecu giurnali sh-caseti. lji dzshu c-lj cnoscu sh-c easti un Sutsat di Armnji. Atumtsea, cama thrsitu, ahurhi s-nji dzc poezia:
178

O lai Murgu, frati bunu, Pn tora fum deadunu Sh-dupu elu, u luai sh-mini. Shi s-ciudusi c u shteamu poezia. Vidzuiu sh-alts Armnji, Larisa. Dztsea c ma multu di giumitati di Larisa, suntu Armnji. Di Larisa neasim (earamu cu fumealjia) tu hoara Kalohorhi. Aveamu ndau adresi. Lu-aflaiu Dimarhul Lungu, ashi-lj eara numa a nu eara analtu, nu eara lungu. Ama, gioni omu! N lo-n cas, n filipsi, cum s-fatsi la Armnji. S-adunar sh-alts-ndoi Armnji. Elji nji dztsea c ficiorilji-a loru anveats Grtseashti, cndu s-ducu la sculii, la sheapti anji. Aflmu sh-unu Armnu cari bna sh-lucra Paris: Mita ditu Skopje. Eara vinitu la soie. Neasimu di vizumu sh-Preftulu. Avea pisti 80 di anji, ama s-tsnea ghini. Azbura ghini Armneashti. Avea avdzt sh-elu Caseta sh-lu-avea arisit multu. Ama, Giurnallu nu putu s-lu adyivseasc, nu videa ghini. Di-aclo n dusimu tu-un alt hoar, Himadi, nu alargu di Kalohorhi. N dzsir tsi cali s-actsmu, ama n kirumu. Nu mata shteamu ct iu s-u lomu... N si fnrsi unu ficior di vrn doisprdz di anji cu bicileta. Geta, nikukira mea, ahurhi s-luntreab Grtseashti ti tsi cali s-actsmu. Cndu mi-avdz c zburamu cu Geta Armneashti, dzsi c sh-elu easti Armnu. Sh-ashi putumu s-agiundzemu Himadi. N-ashtiptar iutsido ti harau. Casili, ca la Armnji, andreapti, kiskini... Measi teasi cu mize, cashu, yinu... S-adunar mults, cndu vidzur c dnsi un makin. Featsimu muabeti sh-l spushu c mini pitricuiu Casetili sh-Giurnallu! L dzshu c avem un Sutsat Paris cari s-alumt tra s-nu kiar Armnamea. Unu di elji nji dzsi: Aua, la noi, nu va kiar, vrnoar! Atselji di Kalohorhi, suntu vinits di Perivoli. Aeshts di Himuadi, nu nj-aducu aminti di iu yinea. Doauli hoari eara mashi di-Armnji. Di-aclo, ankisimu ct Trikala. Dnsimu tru misihori shintribaiu di nicnts cunuscuts, ama, nu eara aclo. La cafine, tuts eara Armnji. Cndu l dzshu c hiu di Paris, loar s-nj spun c au aprukeat un multu musheat Caset di Paris shi-unu Giurnalu pi-Armneashti .
179

Tricumu sh-Trnavo. Aclo, la cafine, nu putumu s-aflmu cnscuts. Csb, ca Trikala: Greu s-afli adresili iu pitrtseamu Giurnali sh-Caseti. Vreamu s-agiundzemu Kalambaka, iu earamu ashtiptats shiu dnsimu tr durnjiari, la unu Armnu cari avea feata student tu Rumnii. Di-aclo tricumu ct Srun. Dzlili s-apriduna sh-lipsea s-n minduimu tr turnari. Neasimu sh-pn Kavala, di iu tricumu Tasos, un multu musheat nisii. Marea limbid, cald shi, tu-atselu kiro nu-avea mults turishts. Aveamu tricut sh-alt oar Kavala, cndu neasimu tu Turkii... Tora dnsimu sh-ashtiptmu pamporea s-n duc Tasos. Ninti s-intrmu tu pampori, aflmu unu Armnu tsi lucra cu camionlu. Purta carni tr Athena. Livendulu ficioru Armnu nji spuni c elu tut calea cu camionlu pn Atena u treatsi cu Caseta di Paris.... Shi-nvits tuti cntitsli sh-puiziili. Alj dedu sh-Giurnallu Tr Armnami. Nu-lj yinea s-pistipseasc c shLimba Noast s-angrpseashti! Ciudii mari tr elu! Altu anu, cndu earamu Tasos, c neasimu aclo ma mults anji, seara n priimnam pitu csb, cu ficiorlji cari-nj dzcu: Tati, aeshts tsi n tricur dininti azbura Armneashti! Mini teshu jgljioata sh-mi-aprukeaiu di elji pi dinpoi sh-ahurhiiu sazburscu Armneashti cu ficiorilji a melji cama cu sila, tra s-navd. Shi s-turnar npoi shi ahurhimu s-ftsemu muabeti. Eara dau preclji di tiniri, ansurats nu di multu, di Neagushti. Avea vinit tr vacants, dupu numt, sh-n-aspunea c sh-tu hotelu azburscu Armneashti. Unu altu anu neasimu Seres. Ning Seres eara hoara Oinousa, mashi Armnji. Dnsimu-n cali. Eara dumnica. Avdzmu Caseta noast sh-intraiu tu uborlu di iu s-avdza shvidzuiu un meas teas cu vrn treidzts di oaminji. Mca, biia sh-asculta Caseta. Cndu l dzshu c hiu di Paris, sascular sh-cari di cari s-nj fac locu. L dzshu c nu hiu singuru. Ishir di l grir la a melji. Sh-ashi tricumu prndzulu sh-dupu prndzu. Sh-dupu Caset, loar s-cnt sh-elji. N turnmu Seres, cu unu Armnu di la meas, cari n clisi la elu acas. Aclo, dicsear, vinir sh-alts Armnji. Avea vinit sh-Zisi, Dimarhulu/Primarlu di Seres.

180

Alant dzuu neasimu tu munti, la Clivi. Eara 15-li di Augustu, St-Mria. Tricumu ti niagrsheari: Giocu, cntari, mcari, njelji fripts, piti adusi din hoar... Cu mults di elji mi-adunaiu, dupu yinyits anji, Velingrad, tu Vryrii, la un mari Adunari di Armnji di iutsido. Avea vinit sh-Sutsata di Seres... Elji suntu ca oi,Grmusteanji, cu idyili cntitsi shi stranji. Unu di elji, iu aveamu durnjit, mi cnscu shi n-aflmu, dupu ahnts anji, cu mari harau. Cndu earamu Skopje n dusimu sh-Bituli. Aclo aflmu mults Armnji. Vidzumu casi musheat nicukireshts, adrati di Armnji. Neasimu s-videmu murmintslji Armneshts. Eara-mplinji di iarb. Vidzum murmintulu alu Constantin Belimace. L dzsimu a fratsloru
Cu yaturlu Nicea sh nicukira lui la elu acas Crushova 1990

Armnji s-taljie iarba... N cnscumu cu durutlu armnu Darda sh-cu Yiaturlu Nicea, cu un nikukir tr-alvdari. U aveam vidzut shi alt oar, Crushuva . Tutu aclo cnscumu sh-yiaturlu Pashancu, sh-alts ma tiniri... Agiumsimu sh-tu musheata, alvdata Crushuva. Aflmu mults cnscuts dupu adresili tsi li-aveamu di la Caset sh-Giurnalu. Vidzumu Bsearica Ayiu Nicola sh-Muzeulu. N zburr di bana, alumta alu Pitu Guli. Di-aclo n-aveam dus Ohrda shBeala di Nsusu. Hoara eara-mplin di Armnji. Avea ishit tut hoara s-n vead shi s-n-ashteapt. Eara un tinjiseari cumu easti tu adetea Armneasc s-ashtepts oaspili vinitu ditu xeani.

181

Agiumsimu shi Struga, iu aflmu mults Armnji. Tut aest cali u featsimu cu unu Ofitseru di la Sinuri, Armnu. Tricur anji shi nu nj-aducu aminti numa a lui. Naca eara hilju ic nipotu di Generalu, ic nipotu di-alu Bituleanu? Aestu Bituleanu fu pi ninga Tito. Lu-aveamu aflat Crushuva. Tora eara ishitu tu pensii. Unu anu, di Skopje, fudzimu cu Mara Isaia, Armna shi artist. Ftsea teatru shiavea adrat sh-filmi, deadunu cu frati-su Yiani. Yiani lu-aveamu cunuscut Paris. Elji eara tu Rumnii, ama cndu vinir Comunishtslji, s-trapsir tu Jugoslavii, Skopje. Cu Mara neasimu Ohrda. Musheatu csb! Vidzumu Muzei, Mnstiri sh-barili/limnili di ning Ohrda. Vidzumu un cas anvlit mashi cu lilici. Gardulu di-anvrliga di cas mashi lilici. Turishtslji cari yinea Ohrda, tuts s-dutsea s-vead atsea cas, c nu-avea alt ca ea. Nicukirlu a casljei nashtipt multu ghini. Eara unu cnscutu di-ali Mara. Ea n-avea dzs c va n-adunmu cu unu Srbu cari bn tu Rumnii shcari, dupu vinita Comunishtsloru, s-avea turnat di iu avea fudzit cndu eara ficioru. Dupu ptsn muabeti, n dzsi c easti di Beala di Nsusu shi cndu eara njicu fudzi cu unu lali di-a lui tu Rumnii. Avea dnsit Brila, iu avur cireapu di pni sh-iu lucurlu l fudzea multu ghini, pn vinir Comunishtslji. Atumtsea, nu mata strxir shi s-turnar acas . Tr Mara s-featsi un mari ciudii: Lipsea s-yin Ianculu alu Pirifan di Paris, tra s-anveats c Biliceanu eara Armnu di Beala! Tuti aesti lucri s-ftsea di la 1980 pna la 1984, cndu bteamu cu nicukira sh-ficiorilji-a melji cljiurli-a Balcanlui... Avuiu sh-mults alts cnscuts, ama tricu multu kiro, sh-nu mata nj-aducu aminti numa-a loru. Mi tornu diznu la Giurnallu a nostu! Anyrpseamu lucri tra s-poat s-hib adyivsiti shi-ackisiti sh-di oaminji cu carti mult sh-di alts cu cama ptsn carti: Puizii, pirmithi sh-tsiva isturii. Ti tuti aesti mi-agiut sh-Miciu Bacu, cari anyrpsea ghini Limba Noast. Li simna, Paplu Miciu, sh-eara ascriati tr tiniri ficiori. Tu Giurnalu bgamu sh-hbri di la Armnami! Tu numirlu ditu Apriiru 1981, aveamu bgat sh-un hart cu locurili iu s-afl Armnji. Aveamu loat un carti di la unu sotsu bunu di-a meu, cari s-afla tu Suedia shi-afl un Holandez,
182

doamna Carolus Barre cari, dupu un dutseari ca turist tu Grtsii, cnscu Armnji shi s-lig di elji. Cft un Burs shi sdusi tu Makidunia Grtseasc tra s-lj cnuasc cama ghini Armnjlji. Victoria Batsu, ditu America, n pitricu un multu musheat Carti: Adutseri-aminti - puizii tr ficiuritsi sh-bgaiu di puiziili-a ljei tu Giurnalu. Tu numirlu ditu Agustu, 1981, bgaiu shi-un Carti tr Sutsatili Armneshts ditu Grtsii, tra s-l-aspunemu tsi vremu, tsi cftmu. Cartea u bgaiu pi Limba Frntseasc, tra s-u adukeasc shi xenjlji cari ahurhea s s-antreab tsi vremu noi! Sh-tu Yismciunji, n vini giurnallu OREIA SAMARINA(Musheata Samarina) iu domnulu Mihali Pispa, anyrpseashti c noi, atselji di la TR ARMNAMI aveamu minduieri ascumti. Sh-atumtsea lj-turnaiu sh-mini un carti: Paris, 14-li di Septembriu 1981 : Tinjisite Armnu Pispa, Cartea voast ditu 25-li di Iuliu 1981, vini tu kiro. Noi nu earamu Paris. Tora n turnmu shi-aflmu sh-Giurnallu Mushata Samarina ditu meslu Iuliu-Agustu. Nu n arisir atseali tsi anyrpsits. Sh-c nu suntu anyrpsiti pi Armneashti. Ama easti andreptul a vostu s-anyrpsits tsi minduits. Ashi easti tu un Dimocratsii. Mini nu hiu Istoricu sh-poati c nu hiu siyura di iu yinimu sh-tsi earamu ninti di 2000 di anji. Ama shtiu c di 2000 di anji himu Armnji - Armnji ditu soarti, pn tu moarti ! Shi, tsi vremu noi? Vremu s-armnemu Armnji (Vlahi). Limba la un Lileti, la un populu, easti suflitlu. Kirumu Limba, kiremu sh-noi ca Armnji, cum dztsi sh-nivishteanlu Mertsos, atselu di la Elenico Voras, tu Boatsea Nevisclji! Ma s-kirem Limba, tuti kiruti va hib ! Tr aestu lucru ftsemu noi atsea tsi ftsemu la TR ARMNAMI. Noi minduimu, c nu himu noi dipu ma tihilai (psefts) oaminji tsi shalas s-kiar Limba sh-numa a loru. Shi shtimu, shi shtiu sh-Galilji, c aestu lucru nu fatsi aru, nu adutsi znjii la vr alt mileti. Tr atsea vrn di Craturli iu bneadz
183

Armnjilji (Elada, Srbia, Vryriia, Rumnia, Arbinishia, etc.) nu dzsir tsiva pn tora. Easti ndreptu c Giurnalili Grtseshts s-antreab, cari himu sh-tsi vremu ? Tu FARA ARMNEASC ditu meslu Agustu easti anyrpsitu tsi vremu! U bgmu pi Limba Frntseasc, tr atselji tsi nu shtiu Armneashti. U pitricumu sh-la Giurnallu a vostu, Mushata Samarina, sh-pistipsimu, ca Dimucrats tsi himu, shtsi hits, c va u bgats tu Giurnalu, ca s-vead lumea cari himu sh-tsi vremu! Shtiutu easti c un Llimb tsi nu s-anyrpseashti sh-nu urdin, kiari. Tr-atsea, s-anyrpseasc, caritsido di Armnu, tsi va, ama s-li-anyrpseasc pi Armneashti. Anyrpsits voi, c Armnjilji suntu bunji, multu bunji Grets. Easti-ndreptu. Sh-ma s-nu shtits voi, noi v dztsemu c Armnjilji suntu sh-multu bunji Srghi, Vryari, Arbineshi, Rumnji, Gali, Americanji, etc. Armnlu nu ari fapt vrn oar psiftlki la vrn. Elu plteashti borgea la kratlu di cari tsni. Nitsi Riga Fereu (di Vilishtinu), nitsi Coleti, nitsi Patriarhul Athenagora, sh-nitsi Averof, Tushitsa Evangheli (tuts Armnji, Vlahi) nu au dzs s-n alsmu Limba Noast, Limb di 2.000 di anji. Tu oara tsi va dztsemu s-n alsmu Limba, vrn cratu nu va aib pistusini pi noi. Gretslji shtiu c noi himu vlahofonji. Tr tsi s-n- ascundemu? Sh-cu aesti bitisimu, tr oar shi cftmu s-u bgats shi aest carti tu Giurnallu Mushata Samarina. Easti ndreptul a nostu ! Cu mult tinjii, Iancu Perifan Tu Giurnallu a nostu, ti cathi Crciunu sh-Pashti, bgamu urrli ti Srbtori! Ashi aprukeaiu sh-un musheat puizii di la unu Armnu di Thesalii, cari, di frixi, nu sh-aspusi numa: TR FARA ARMNEASC Voi, frats di Paris, di diparti Anvitsatu di-a noast moarti, Shi, ca s-v-ascult tiniramea , Va-lj ascap Armnamea!

184

Vini FARA di Paris, Tra ss fac a nostu yisu : S-aprmu a noast FARA, Armnamea s-nu n kiar!

Sh-lomu ditu Grtsii shi mrtirii tr Limba Armneasc cari li bgmu tu Giurnallu a nostu : 1. Tu hoara ARDENITSA, ning Fieri, Albania s-afl anyrpsit pi patru limbi (Armna, Latina , Grtseasca shi Arbineas), la 1731 : Viryira, Muma-l Dumnedz, oar tr noi pectoshilji ! simnat di NECTARIE TRPU. Scriearea easti pi un icoan: St-Mria cu Hristolu-mbrats! 2. Un alt anyrpseari s-afl di la 1789, pi un ploaci, la Mnstirlu di Clinuva Thesalii. Fu loat ditu Giurnalu To Vima di la 15-08-1970. Pi aest ploaci Limba Armneasc easti anyrpsita ca tuti alanti Limbi di-atumtsea, cu Grami Grtseshts. 3. Printili a Nostru pi Limba Armneasc anyrpsitu di Constantin Ucuta di Moscopoli la anlu 1797. Sh- aestu cu Grami Grtseshts. 4.LEXICON TETRAGLOSSON scriiatu la 1794 di Preftul Daniil Moscopoleanu, tu patru Limbi: Armneashti, Grtseashti, Vryreashti shi Arbinisheashti. Tuti aesti n yinea di la nicnscuts, ditu Grtsii. Aveamu anvitsat c tu Grtsii, unu anvitsatu Armnu, Anton Koltsidha avea tipusit Gramatica alu Boiagi, alncit la 1813, Viena. Ahurhimu s-anyrpsimu cti tsiva sh-ditu Isturia Armnjiloru, tr tiniri. Unu tiniru n-avea pitricut un carti, anyrpsit pi Frntseashti, iu n scriia c elu azburashti shi adyivseashti ghini Limba Noast ama nu poati s-u anyrpseasc.
185

Vidzu Giurnallu a nostu ditu Andreu 1981 sh-n lu caft. N caft sh-Caseta. N scria c Giurnalili Grtseshts anyrpsea c noi avem Proecti sicreti shi n-alvda tr lucurlu tsi lu ftseamu... Cartea easti di la anlu 1983. Easti ti prota oar tsi dmu tu migdani un ahtari carti. Avea ahurhit s-n yin multi Crts, ama fr num shi-adresi. Mashi aest Carti avea vinit cu adres. La anlu 1982, treatsi pi Paris, Mihali Magiari. S-turna ditu America, iu bna feata lui. Magiari lu shteamu di cndu eara Avucatu Silistra. Sora lui eara nicukira alu Pericli Papahagi, directorlu a Liceului di Silistra.

Cu un parti di sutsata Armnjloru di Medgideljia Grtsia

Tu Andreu 1982, n vini Sutsata Armnjiloru di Kefalovrissiton, ditu Grtsii, tsi s-afla la lucru tu Ghirmnii. Shtricumu un sear Armneasc ti harau. Avea vinit Smbt tahina sh-fudzir Dumnic dicsear. Sutsata lor eara pi idyea minduiari cu noi. Tu Andreu 1984, alximu sh-numa a Giurnallui a nostu. Diatumtsea ahurhimu s-lu scutemu cu numa TR ARMNAMI, cu motto ditu puizia alu Yioryi Murnu: S-nj-armneari n minut, Mashi un kicut di ban, U dau tr tini soea-nji vrut!

186

Eara Giurrnallu cu numirlu 11. Zboarli ditu ahurhit, Editorialu anyrpsitu di mini - Zborlu a Nostru - eara sh-pi Limba Frntseasc. Eara apandisea tsi u dideamu alu Averoff. Anyrpsiiu di-aest apandisi ma ninti. Di la aestu Editorialu, Zborlu a Nostru, deadunu cu Vasili Barba n-apufusimu ti numa a Rivistljei cari ahurhi s-alnceasc Freiburg, di la 1984! Tu aestu numiru aveamu unu Articulu, Duruts Armnji ditu Patridh , ca un apandisi dat a Giurnallui Stohos ditu Grtsii, care n fuvirsea noi, atselji di la Tr Armnami shi Armnjilji ditu Grtsii: Nitsi tu yisu s-nu-azburts aest limb ! anyrpsea tu-aestu Giurnalu natsionalistu shi Nidimucraticu. Pi ning Giurnalu, pitricumu atumtsea sh-un Carti la pisti 600 di adresi ditu Frntsie: Diputats, Sinatori, Minishtsr, Giurnalishts, Ambasadi, etc. iu l pitricumu atseali tsi linyrpsea Giurnallu Stohos. Patra frndz a giurnallui a nostu, eara pi Limba Frntseasc. Aveamu bgat shi zborlu a Prof. Dr.R.Rohr, loatu ditu rivista Zborlu a Nostru, scoas Freiburg di Vasili Barba, cumu shiunu articulu tr Cartea scos di Prof .Dr. Max D. Peyfuss, di Viena: La Question Aromaine , ( Poblema Armneasc). Cumu am aspus multu ma ninti, la 1984 avea vinit Freiburg, cu nicukira, ditu Rumnii, Vasili Barba! Tsi mari tihi s-dnseasc tamamu Freiburg, aproapea di Strasburg, loclu iu s-afl Consillu ali Evrop! S-avea stihisit c Tiberiu Cunia avea ligturi cu Decanlu di la Facultatea Silvic di Freiburg shi-ashi putu s-lj fac ligtura cu Vasili Barba. Decanlu di la Facultatea di Silvic di Freiburg avea fapt Doctoratlu America shi fu adratu Doctor di Profesorlu T.Cunia ! Ashi s-fatsi cndu Dumnidz va s-li-ndreag lucrli! Vasili avea sh-nicukira Ghirman, Profesoar cu num shcari azbura ma ghini di noi Armneashti! Cumu dzshu, Dumnidz li-ndreadzi tuti ! Freiburg s-afla sh-unu altu Armnu, Apostol Caciuperi. Elu avea vinit Paris, pritu Grtsii. Shidzu unu kiro Paris ama, cndu nicukira lui, Ghirman, agiumsi Freiburg, s-mut sh-elu aclo. Shi-ashi s-adunar doi Armnji gionji, cu vreari s-lucreadz shi s-alumt tr Armnami. Potu s

187

spunu c fu sh-tihea mea, c, di-atumtsea-nclo, nu mata va searamu singuru.

Mini cu Vasili Barba 1985

Eara anlu 1984. Ninti di Pashti. Tiberiu Cunia avea vinit Paris. Atumtsea vini sh-Vasili Barba ditu Ghirmnii, sh-nadunmu la mini acas. Nu vru canu altu Armnu di Paris s-yin la aest andamusi ti furnjia c santriba cumu di putu Vasili s-ljia Passportu dila Securitati shi sias ditu Romnii cu tut Taifa ?. Minduia elji ca nu eara lucru kiskinu. Mini aveamu alt mindueari: Tr ascparea Armnjiloru, tr Problema Armneasc, tr cari mialumtamu di-ahnts anji, tritseamu pisti tuti. Ashi c, la mini-n cas, prindu Grailu Mari (Pashti) 1984 featsimu tuts trei muabetea tra s-ndridzemu unu Congresu Armnescu tu Ghirmnii. Barba cu Caciuperi, lipsea s-lundreag, deadunu cu vr Universitati Ghirman. Shi Vasili sascoat un Revist shi numa shib, dzshiu mini ZBORLU A NOSTRU ashi cum aveam mini tru Jurnalu Tr Armnami articulu a meu .
188

Mini tu Giurnallu Tr Armnami sh-Barba tu Rivista Zborlu a Nostru prindea s-dmu hbari la Armnji tra s-yin la aestu Protu Congresu. Vasili putu s-andreag cu Universitatea di Mannheim, iu eara marli romanistu, cu vreari tr Limba Armneasc, Prof. Dr. Rupprecht Rohr. Shi-ashi c di la 1-lu pn la 4-lu di Yismciunji 1985, s-tsnu Protlu Congresu Internatsiunalu di Limb sh Cultur Armn. Sinferlu eara mari, c s-ftsea ti prota oar ahtari Congresu. Avea vinit cama di unsuttsindzdz (150)di Armnji shi xenji, ditu unsprdzats(11) di Vsilii. Tu meslu Andreu ditu Tr Armnami aveamu anyrpsit unu Editorialu pi Armneashti sh-pi Frntseasc agiutatu di Prof.Universitar Luc Barbulescu,Armnu shi elu.Elu mi agiuta multu la Jurnalu TR ARMNAMI. La 1986 dinsiu Jurnalu tr Armnami. Hargili cu ZBORLU A NOSTRU shi cu CONGRESLI earau mri ! Universitatea di Mannheim andreaspi tuti ashi cumu shtiu s-lu fac Profesorlji Ghirmanji. N ghinuir Rectorlu di la Universitatea Mannheim sh-Dimarhulu a csblui. Hrgiurli tr Congresu fur anvliti di Univeristatea di Mannheim sh-di noi, ndoi Armnji. Avea vinit Armnji ditu Ex Ripublica Yugoslav Makidunia, ditu Grtsii, ditu Ghirmnii, ditu Frantsa, ditu Italie, Anglie, Rumnie, Americ. Tu bitisita Congreslui s-lo apofasea tra s s-fac, la cathi doi anji, cti unu Congresu Internatsiunalu Armnescu. Avea loat parti mults Profesori di Romanistic ditu Ghirmnii shProfesori Rumni ditu Evropa ditu Ascpitat. Nj-aducu aminti cu harau di Profesorlu di Antropologhii di Londra, John Nandrish sh-di marli Profesoru Indoeuropenistu, Cicerone Poghirc. Avea vinit ditu Italii sh-sotslu alu Vasili, Iosif Constantin Drgan. Tu Zborlu a lui, Vasili Barba avea angricat multu pi Latinitatea Balcanic. Elu avea tipusit la 1982, tu Rumnii, shi un carti cu numa Das Sddonau-Latein Heute / Latina Sud-Dunrean adz. Mini zburiu c vremu sputem sarmnemu- Armnji.

189

Un oar mi-antriab C.Papanace: Tsi soie di omu easti Vasili Barba ? Tat-su, nu fu cu noi,Legionarilji, ama eara unu Armnu livendu. Mini-lj dzshu: Sh-Vasili nu fu cu Legionarilji, ama aest nu n-nkeadic s-putemu s-lucrmu deadunu tr Armnami Ninti di Congresu, tu 11-li di Apriiru, tu Stmna Mari, muri Lala Cociu Papanace. Deadunu cu Geta n dusimu la-ngrupari. Nu earamu singurilji Armnji vinits la aest-nvirinat arad. Ama, mi njir c Vasili Barba nu vini... Sh-nitsi nu s-dusi canoar s-lu vead, cndu bna...Nu angrpsi vrn zbor tru ZBORLU A NOSTU, ni tsi ari adtrat tr Armnami, nitsi c muri ! Poati c avea sh-niheam frixi, ili borgi la Comunishti ditu Rumnii. Cari shtii ? Elu singuru shi shtea! Ti tuti aesti, angrpsea Profesorlu Alexandru Gica : Lali Vasili easti Vsielu a Duplicitatsii ! Sdutsea Bucurershti shi azbura cu Iliescu,(ti Problema Armneasc ?) a singuru, nu lua vrn altu cu elu ca s shtim shi noi tsi azbura ! Tu giurnalu Tr armnami ditu meslu Andreu 1985 anyrpsiiu unu articulu: Muri unu mari Armnu : CONSTANTIN PAPANACE! Vedz Articolu ditu TR ARMNAMI la DOCUMENTI La-ngrupari, avea vinit mult lumi ditu csblu Salo, iu avea bnat Papanace pn tu dzuua ditu soni. Dispoti vru tra shib dusu Papanace tu Catedrala di Salo, iu featsi un plcrii shi zbur tr elu. Spusi c fu unu omu bunu, unu pistimenu shic fu un mari tinjii tr elji, atselji di Salo, s-aproaki tu csblua loru unu mari omu, tra s-shi treac anjilji ditu sonea banljei tru xeani... Avea vinit sh-doi Prefts Rumnji; unu di elji, ansuratu cu un Armn shi tr-atsea dzsi shi-ndau zboar pi Armneashti..Preftul D.Popa ansurat cu un Armn shi Preftul M.Domitriu.

190

Di na stnga: Demostene shi Veta Nacu, Mini, Zahu Pana, Geta shi Bujuni

Ninti s-moar, avu un mari hrau, cdu-lj dzshu c Viryianjilj-a a lui, (Papance eara di Veria!) vinr cu Sutsata loru tu Helvetii, Lugano, iu cntar sh-giucar. Avea vinit clisits di Vlahilji sh-Gretslji di Lugano! Ashi-lj fu scrisa alu Lala Cociu, s-moar tu xeani! Mini, cari lu cnscuiu ghini sh-avuiu ahnti muabets cu elu, potu s-alasu mrtirii c fu unu MARI ARMNU ! Maresheallu Antonescu avea dzs tr C. Papanace: Papanace ari mintea limbid shi Giudicata ndreapt ! ... Shi nu s-avea ars! Ashi avea armas tut bana a lui: Cu mintea limbid, cu giudicata-ndreapt sh-cu inima cald tr Armnami! Tu anjlji ditu soni s-avea turnat cu tut inima la Armnami shi aprftsi s-shi fac borgea tr fara lui..Canda savea fapt pishmanu, ca mults alts anvitsats Armnji, c shi-avea dat bana tr sinferu xenu. Mini fuiu daima ciudusitu, c tse Vasili nu bg tsiva tu Zborlu a Nostru shi di ahurhita noast dila 1978, ti Memoriul pitricut la Madrid, ti Caset, etc. Nitsi tri moartea alu Papanace, nitsi tri Memoriili tsi pitricu Papanace, la UNESCO dupu 1950 nu bga tsiva tru ZBORLU A NOSTRU.
191

Sciudisea sotsii a mei. Casierlu dila AFA, N.Caranica dztsea unu zboru: Ctushea c easti alb ili c easti laii, nu easti tsiva, ama acats shoarits. Ashi shi noi cu Vasili: Lucreadz tri Armnami, Problema Noast ! Vasili mindui ghini c prindi s-ahurheasc andridzearea di Cursuri di Limb sh- Cultur Armaneasc, tru xeani, c, tuatselu kiro, nu s-putea tu Vsiliili cari nica eara aputursiti di Comunizmo. Sh-putu s-afl ackiseari la Univeritatea di Freiburg iu s-featsi Protlu Cursu di Limb sh Cultur Armneasc, di la 17 la 31 di augustu 1986. Avu andruparea a Profesorlui Romanistu Hans Martin Gauger shi-a Rectorlui. Avea vinit vr treidzts (30) di tiniri ditu Yugoslavie, Grtsie, Rumnie, Ghirmnie.Universitatea n-avea dat Amfiteatru, Sli ti Cursuri, Laboratoari ti Limb. Putumu sactsmu udadz tu Cminlu di Students iu custusi cama ptsnu. Hrgiurili, Cminlu shi Mcarea , li-anvliiu mini. Tut organidzarea a Cursului u-adr Inginerlu Yiani Mantsu. Cursulu di Gramatic lu featsi prof. Apostol Caciuperi, cari eara shi Sicritarlu la ULCA. Cursulu di Litiratur Armneasc lu featsi Poeta Kira Iorgoveanu, cari ctu avea tipusit Bucureshti un Mari Antologhii di Puizii Armneasc Clasic sh-nau, deadunu cu Hristu Cndroveanu Un veac de Poezie Aromn. Prof. Katerina Barba adr cu Studentslji Armnji cursuri di Limb Ghirman. S-featsi sh-unu altu lucru bunu la aestu Cursu: S-cnscur Yiani Mantsu cu Kira Iorgoveanu cari s-loar sh-la 1987, la Doilu Cursu di Limb sh Cultur Armn di Bonn, featsir numta. Fumu pi numt vr 40 di Armnji: Students shi mini cu tut fumealjia. Fu unu mari amintaticu tr Armnami shiagiutoru tr lucurlu la ULCA. Tu idyiulu anu, 1986, s-featsi sh Bridgeport, tu Americ, Protlu Congresu Armnescu ditu America, andreptu di Prof. Aurel Ciufecu. Bridgeport bneadz vrn optu suti di fumeilji di Frshirots, vinitsi di la 1905, ditu Arbinshii. Di-atumtsea adrar un Sutsat: Sutsata FRSHIROTU atsea ma veacljea Sutsat Armneasc ! La aestu Congresu mi-aveamu dus sh-mini, deadunu cu nicukira, ca di partea Armnjiloru ditu Evropa. Aflaiu aclo, dou
192

surari,alu Margarit Fatsi, care eara Salo tu Italia, cu Papanace shi Ghitsea. Eali avea cunuscut pi Atenagora, Patriarhul din Poli cdu eara Mitropolitu tri Gretsii ditu America. Inea cu mama lui la eali di putea ,s azburasc armneashti. Mama lui nu shtea alt limb ! Congresili, Cursurli di Limb, Giurnallu Tr armnami, Rivista Zborlu a Nostru cfta multi hrgiuri cari nu puteamu s-li-nvlimu mashi noi... Agiutoru nu yinea di iuva! Shi, dupu muabets cu Vasili Barba, n-apufusimu s-dnsescu Giurnallu a nostu, Tr armnami, dupu shapti anji! Aveamu ascoas 13 di numiri! Ascoshu sh pisti 5000 di Caseti shi C.D. arspnditi la Armnjilji tsi ishir di sum Comunishti la 1990 : Albania , Vrgria, shi Romnia . Atseali 4.000 di adresi cari li-aveamu adunat, lj li dedu alu Vasili Barba, tra s-pitreac Zborlu a Nostru. Hrgiurli ti pititseari Rivista eara sh-eali multu mri, tr-atsea Vasili pitritsea ma ptsni la oaminji anvitsats, la Universittsi, la Bibliotets... Tora, dupu ahntsa anji, minduescu c nu fu ghini c dnsiu Giurnallu a nostu Tr Armnami cari agiundzea tu hoari, la Armnji shi-aushi sh-tiniri. Prindea s-lu dutsemu ninti shi s-lu pitritseamu la dzatsi njilji di adresi, cu kirolu. Cndu tipuseamu Giurnallu, Presa Grtseasc anyrpsea totna ti noi, s-azbura di Vlahi , di Armnji. Tora cu ZBORLU A NOSTRU, nu angrpsescu tsiva .Ama, ashi fu s-hib! Tuti suntu di la Dumnidz ! Nj-aducu aminti c dupu 1980 mi lo cu tilifonea I.C. Drgan, Rumnu cari bna Milano, tu exilu. Eara vinitu Paris shi vrea s-mi cnoasc. Aveamu avdzt di elu ditu Ghirmnii, ama nu-amu avut ligturi cu elu. Di iu mi-avea aflat, nu shtiu. Poati di la Vasili Barba c elu lu cnushtea ghini sh-aveau ligtur . Cndu eara nica tu Rumnii, Vasili avea tipusit unu articulu tu Rivista tsi u scutea Drgan, Milano, Noi, Tracii. Cumu dzshu, Drgan vrea s-mi vead, mini shi-alts Armnji di Paris. N-ashtipt tu unu hotelu iu armnea. N dusimu ma mults Armnji : Apostol Caciuperi, Nachi Cusha, Caranica sh Miciu Bacu. N dzsi c avdz c noi lucrmu tr Problema Armneasc sh-c elu, cari ari mari tinjie tr Fara a

193

noast, poati s-n-agiut. Cumu Caciuperi eara fr lucru, lu bgmu s-tsn ligtur cu Drgan. Shi-ashi s-acts Caciuperi, deadunu cu Miciu Bacu, sapriduc pi Armneashti Lituryia - tsi fu tipusit cu hrgiurli-alu Drgan. Ama, Caciuperi nu putu s-astrxeasc purtaticlu alu Drgan, anvitsatu cu alt soie di oaminji... Elu, Caciuperi, ca Armnu, nu putea s-shi apleac skinratlu dininteaa-lu Drgan, ac vrea s-lu-agiut ! Shi, un dzuu n si toarn Caciuperi, Paris. Lu alsa pi Drgan! Dupu alts anji, n-andmusimu cu Drgan, Mannheim sh Freiburg, la Congresili Armneshts. Cumu dzashu, Vasili luavea sotsu shi tr-atsea agiut sh-tr tipusearea a Rivistljei Zborlu a Nostru , va s-dzc cu hrgiuri ma njits... S-tipusea niscnti Numiri Milano, iu Drgan avea Tipugrafii. Sotslji-a melji di Paris nu para videa cu oclji bunji aest ligtur cu Drgan, ti ispetea c avea ligturi sh-cu Ceaushescu cari lu-avea fapt Doctor Honoris Causa ! Tra s-pots s-andredz tu doi anji unu Congresu sh-unu Cursu di Limb, nu fu lucru lishoru... Ama s-featsi cu mult vreari shi mashi cu putearea a noast, ULCA deadunu cu AFA. Ama lucurlu prindea s-duc ninti shi nu apufusimu ca, dupu puteari, s-adrmu Congresi la cathi 2-3 anji. Cumu v spuneamu, Apostol Caciuperi, tu tesea di Sicritaru, lu-agiut multu pi Vasili Barba, la ULCA. Prindi s-lu-adutsem aminti shi s-nu lu-agrshimu c lucurlu cari lu featsi fu adratu cu mari miraki. Adushu aminti c elu apridusi Lituryia, deadunu cu Miciu Bacu. Caciuperi featsi sh-alti apridutseri ditu Litiratura Rumn shi-a lumiljei. Andreapsi sh-un Gramatic Armneasc dupu cari featsi Cursurli di Freiburg sh Bonn. Avea bitisit shi-unu Dictsionaru Rumnu-Armnu cari fu tipusitu di nicukira lui, dupu moartea alu Toli. Nj-aducu aminti cu harau di mintimenili zboar cari li spusi tu dishcljidearea a Protlui Cursu di Limb di Freiburg, 1986.Dupu moartea alu Caciuperi, tesea di Sicritaru la ULCA u lo Yiani Mantsu. Mini, di la thimiljiusearea ali ULCA avuiu tesea di Vizeprezidentu.Prezidentu eara Vasili Barba . Ctu putuiu, agiutaiu cu pradz la tuti Congresili, Cursurili, pitritsearea a Rivistljei Zborlu a Nostru , hrgiuri ti multili cljiuri tsi li-aveamu fapt Strasburg ic la adunrli FUEN.
194

Ama, ti-aestu lucru nu s-cadi s zburscu mini. Yiani Mantsu, Sicritarlu ULCA, li-ari tuti aesti Documenti. Tsi vreamu s scotu tu migadani easti c AFA andrup cu suflitlu sh-cu pradz tutu lucurlu di Freiburg. Fr aestu andrupari , nu va s-putea s sfac tsiva. Mashi ackisearea, tinjia unu ti-alantu n lig Sutsata Tr Armnami, cu Vasili, kiro di cama di 25 di anji ! Bagu pi-arad treili cursuri di Limb Armneasc: 1. Protlu, Freiburg, di la 17-31 di agustu 1986. 2. Defturlu, Bonn, di la 10-25 di augustu,1987. 3. Treilu, Freiburg, cu furnjia Congreslui di la 1988 Congresi andreapti di ULCA shi TR ARMNAMI 1.Protlu Congres: 01-03 Yismciunji, 1985, Mannheim. 2. Defturlu Congres: 25-28 Augustu 1988 , Freiburg 3. Treilu Congres:20-23 Alunaru 1993 , Freiburg 4. Paturlu Congres: 23-25 Ysmcinu 1996, Freiburg 5. Tsintsilu Congres: 25-27 Cirisharu 1999, Freiburg

PROTLU CONGRES Manheim 1985 cu ARMNJI ditu tuti prtsili !

195

Defturlu Congres Freiburg 1988

Curs de limba armneasc Manheim

196

1986, Protlu Cursu di Limb shi Litiratur Armn oaspits la Primria/Dimarhia di Freiburg

La Bonn sfeatsi Defturlu CURS DI LIMB ARMNEASC la 1987 !

Pi ning cursurli di Limb Armneasc sansurar shi Kira cu Iani Mantsu .Si sfeatsi un mari numt !

197

Mini tsnu unu zboru la Dhimathia di Mannheim

TsintsiluCongres:25-27-Cirisharu1999Freiburg

198

Congres 1988 Freiburg

Dztseamu ma-ndzean c fu mari tihi c Vasili cu Katerina armasir Freiburg. Tu Ghirmnii ari di nai ma avztslji Romanishts. Di daima Ghirmanjilji shi spusir sinferlu tr Limba a Noast, ahurhinda cu Thunmann, deapoia Weigand shi ma amnatu Rohr, Gauger, Dahmen, Krammer shi atselu ma tinirlu, Thede Kahl. Tr-atsea minduia Vasili c va s-afl ackiseari shi-agiutoru la Univeritatea di Freiburg. Shi avu diki: Universitatea di Freiburg nandrup tu tutu lucurlu cari s-featsi la ULCA, kiro di 25 di anji ! Dztseamu sh-c alt mari tihi fu c Freiburg easti ning Strasburg, loclu iu s-afl Consillu ali Evrop. Vasili, dusi ninti atsea tsi minduia Papanace, dupu polimu sh-deapoia deadunu cu mini, dupu tsi-adrmu AFA: Problema Armneasc prindi shib cunuscut tu Evropa. Ti-aestu lucru Vasili, deadunu cu Katerina, adrar dealihea lucurlu di nai ma marea simasii tr Armnami. Shi-ashi ahurhimu s-btemu cljiurili Strasburg. Tu-ahurhit s-dusi Vasili singuru i cu Katerina, cari lu-agiut cu Limba Ghirman... Deapoia btumu cljiurili daima

199

deadunu... pn ahurhir s-yin shi tinira fumealji Mantsu shi, ma amnatu, Steryiu Samara ditu Rumnie. Prota ligtur bun s-featsi Strasburg cu Diputatlu Italianu Ferrarini, cari ackisi problema a noast sh-avu miraki sh-putu s-na-agiut. Tu Maiu 1994 bg Strasburg, atsea tsi s-acljeam Rezolutsia Ferrarini : Un carti tu cari s spuni di greaua catandisi tu cari s-afl unu populu di Limb Latin. Aest Rezolutsiuni fu simnat di diligats di la tuti Vsiliili ditu Evrop, cari zburscu un Limb Latin. Fu un mari jgljioat cari dishcljisi calea ct Consillu ali Evrop! Alt mari tihi fu c putumu s-lu cnushtemu shi s-n luaprukemu Diputatlu Spaniolu, Catalanlu Lluis Maria de Puig. Elu n-ackisi ponlu c eara Catalanu shi-avea tricut multi cripri ca tiniru, cndu Limba Catalan eara fuvirsit... Elu lo tu mn Problema Armneasc shi sh-lo borgea s-u spun dinintea a Adunariljei Parlamentari. Shi-ahurhi s-andreag unu Raportu ti Limba sh-Cultura Armn, tr catandisea a elji di-adz... Nu potu s-nu spunu c Vasili avea Strasburg ligturi multu astreasi cu Diligats ditu Rumnie. Mini nu vreamu s-mi ducu s-mi-adunu cu elji c-lj luyurseamu nica Comunishts. Ama Vasili avea ideea c itsi Cratu Latinu ditu Evropa, cu-ahtu ma multu Rumnia, ari borgea s-n-agiut... Tora, dupu ahnts anji, luyursescu c avea diki: Tu-alumta cari u-aveamu ahurhit, nu puteai s-dai nanaparti tamamu Rumnia, iu, adz, bneadz ahnts Armnji sh-ti itiia c mintearea a elji politic, aoa sh 150 di anji, adusi ahnt minttur tu lumea Armneasc! Ama nidzeamu daima deadunu la Ambasadili ali Frntsie, Spanie, Italie, Portugalii shi Grtsie. Shi, dupu mults anji di lobby, cljiuri, muabets, ligturi, Armnamea putu s-amint atselu ma di simasii Documentu Evropeanu di pricnushteari a Armnjilor Dimndarea/Ricomandarea 1333!

200

Dimndarea/Ricomandarea 1333
ADUNAREA PARLAMENTAR A CONSILIULUI EUROPEANU Ricomandarea/Dimndarea 1333 (1997) tr Limba shi Cultura Armnjlorul. 1. Adunarea easti para actsat di situatsia critic a Limbljei shi a Culturljei Armneshti cari suntu di pristi doau njlji di anj tru Peninsula Balcanic. 2. Cndu ma multu di 500,000 di oaminj zbura armneshti la aprnjita a secolului XX, az armasir ca la giumitate arspndits tu Arbinishie, Vuryriue, Grtsie, ex Republica Jugoslav, Macedonia shi Srbia, Patriili a lor adyeafuri, ca shi tru Romnii, Germania, Statili-Uniti shi Australia. Ma multslj, suntu oaminj tricuts. Armna, Limb Minoritar, easti piriclitat. 3. S-lo cunoashtiri di importantsa a Problemiljei diunoar cu lrdzirea a conlucrriljei cultural cu Statili ditu Balcani, Patria a Limbljei Armn. 4. Soartea a Limbljei shi a Culturiljei Armneshti easti un soe cu atsea a multor Culturi din Europa , chirduti ic pri cali di chireari. Cu tuti aesti, chendra pri Continentul a nostru, shi primansus tu Balcanj, tsni di acctsi - a unui sistem pluralistu di valori culturali. 5. Armnjlji nu caft rivindicri di ordin politic shi caft mashi s-hib agiutats sshi ascap Limba shi Cultura lor, c chirearea pari sigur mac Institutsiili Europeni, shi primansus Consiliu a Europljei nu li adutsi aestu agiutoru. 6. Adunarea adutsi aminti textili tse li-ari aprucheatvotat tr problemili ligati ntr eali shi primansusu Ricumandarea 928 (1981) tse mutreashti Problemili di
201

Educatsie shi Cultur bgati di Limbili Minoritari shi Dialectili din Europa, Ricomandarea 1283 (1996) tse mutreashti Istoria shi Invitsarea a Istoriiljei tu Europa shi Ricumandarea 1291 (1996) tse mutreashti Cultura Idissh. 7. Tu aest di ma npoi textu eara zborlu s s-fac, sum auspiciili a Conseliului a Europljei, un "Laboratoru a minorittsloru etnitsi arspnditi" cari va saib ma multu ca mandatu , tra s-prumuveadz ascparea a Culturilor Minoritari ic Memoria lor, s-fac ancheti dispri persoanili tse zburscu ninca Limbili Minoritari, s-li inregistreadz, s-adun shi s-afireasc Monumentili ishiti din aesti culturi shi elementili .tse mrtirisescu di Limba shi Folclorlu a lor, s-public documentili di thimeliu shi s-adar , una Legislatsie tse s-apr Culturili Minoritari di discriminari ic di afnsiri/distrudzeari. 8. Adunarea ricomand a Comitetlui a Minishtrilor:

1. S-ancurajadz Statili ditu Balcan iu bneadz Armnjlji tra s simneadz, s ratific shi s-bag tu practic Carta European a Limbilor Regionali ic Minoritari shi s-li cliseasc tra s sustsn pri Armnj, primansus tu domeniili spusi ma aghiosu : a. Invitsmntu tu Limba lor Matern. b. Lituryisirea pri Armneshti tu Biseritsli a loru, c. Dzuari, Rivisti, Imisiuni di Radio shi Televizie pri Armneshti, d. Sustsneari a Sutsatilor , a lor , Culturali. 2. S-cliseasc pri alanti Stati Membri s sustsn Limba Armneasc, ca bunoar fcnda Catedri Universitari tri aest Limb shi arspndinda tru Europa Opiriili atseali ma interesanti a Culturljei Armn cu agiutorlu a tradutsirilor, Antologhii, Cursuri, Expozitsii ic Lucrri Teatrali; 3. S-da Bursi tri Artishti, Scriitori, Cercettori, Students, Armnj ditu tuti Statili Balcanitsi, tra s-poat s-lucreadz shi sfac lucri bunii ,cu hiri , tru Limba shi Cultura Armneasc;

202

4. S-dimnd a Consiliului di Conlucrari Cultural, deadunu cu Chentrili Academitsi Armneshti ricunuscuti, s-astseasc un ligtur ,coordonari , a Activittslor Culturale Armneshti ditu tut Europa; 5. S-l dzc a Ministerelor di Educatsie a Statilor Membri tra sbag Istoria a Culturljei Armneasc tu crtsili di Istorie European; 6. S-caft conlucrarea cum shi parteneritatea cu Organizatsii, Fundatsii shi alti Institutsii intirisati din sectorlu particular, ca sascoat-n capu, tuti aesti Ricumandri; 7. S-aib cshtig di Cultura Armneasc tru urmarea tse va u da a Recomandariljei 1291 (1996), primansus tut tse mutreashti "Laboraatorlu a Minorittsilor Etnitsi arspnditi".

ASSEMBLE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE SESSION ORDINAIRE DE 1997 RECOMMANDATION 1333 (1997) relative la langue et la culture aroumaines 1. L'Assemble est proccupe par la situation critique de la langue et de la culture aroumaines qui existent depuis plus de deux millnaires dans la pninsule balkanique. 2. Alors que plus de 500 000 personnes parlaient l'aroumain au dbut du XX' sicle, il en reste aujourd'hui environ la moiti, disperses en Albanie, en Bulgarie, en Grce, dans l'ex-Rpublique yougoslave de Macdoine et en Serbie, leurs diffrentes patries, ainsi qu'en Roumanie , en Allemagne, aux Etats-Unis et en Australie. La majorit sont des personnes ages. L'aroumain, langue minoritaire, est menac.

203

3. On a pris conscience de l'ampleur du problme avec l'largissement de la coopration culturelle aux pays des Balkans, patrie de l'aroumain. , 4. Le sort de la langue et de la culture aroumaines est analogue celui de nombreuses cultures d'Europe perdues ou en voie de disparition. Pourtant, la stabilit sur notre continent, et en particulier dans la rgion des Balkans, dpend de l'acceptation d'un systme pluraliste de valeurs culturelles. 5. Les Aroumains ne formulent pas de revendication d'ordre politique et demandent seulement qu'on les aide sauvegarder leur langue et leur culture, dont la disparition parait invitable si les institutions europennes, notamment le Conseil de l'Europe, ne leur apportent pas cette aide. 6. L'Assemble rappelle les textes qu'elle a adopts sur des questions connexes, en particulier la Recommandation 928 (1981) relative aux problmes d'ducation et de culture poss par les langues minoritaires et les dialectes en Europe, la Recommandation 1283 (1996) relative l'histoire et l'apprentissage de l'histoire en Europe, et la Recommandation 1291 (1996) relative la culture yiddish. 7. Dans ce dernier texte il tait question de crer, sous les auspices du Conseil de l'Europe, un laboratoire des minorits ethniques disperses qui aurait notamment pour mandat de promouvoir la survie des cultures minoritaires ou leur mmoire, de procder des enqutes sur les personnes qui parlent encore les langues minoritaires, d'enregistrer, de recueillir et de prserver les monuments issus de ces cultures et les lments qui tmoignent de leur langue et de leur folklore, de publier les documents de base et de promouvoir une lgislation protgeant les cultures minoritaires de la discrimination ou de la destruction.

204

8.

L'Assemble recommande au Comit des Ministres:

I. d'encourager les Etats balkaniques o vivent les Aroumains signer, ratifier et mettre en Quvre la Charte europenne des langues rgionales ou minoritaires, et de les inviter soutenir les Aroumains, notamment dans les domaines suivants: a. enseignement dans leur langue maternelle ; b. services religieux en aroumain dans leurs glises; c. journaux, revues, missions de radio et de tlvision en aroumain; d.soutien leurs associations culturelles; II. d'inviter les autres Etats membres soutenir la langue aroumaine, par exemple en crant des chaires universitaires de cette matire et en diffusant en Europe les produits les plus intressants de la culture aroumaine au moyen de traductions, d'anthologies, de cours, d'expositions ou de productions thtrales; III. de crer des bourses pour des artistes, des crivains, des chercheur et des tudiants, issus des groupes minoritaires arumains de tous les pays balkaniques, pour leur permettre d'oeuvrer et de crer utilement dans les domaines de la langue et de la culture aroumaines; IV. de demander au Conseil de la coopration culturelle, en collaboration avec les centres acadmiques aroumains reconnus, d'tablir une coordination des activits culturelles aroumaines au niveau de l'Europe ; V. d.'inviter les ministres de l'Education des Etats membres Inclure l'histoire de la culture aroumaine dans les manuels d'histoire europenne; VI. de rechercher la coopration ainsi que le partenariat d'organisations. de fondations et d'autres instances du secteur priv intresses afin de mener bien ces recommandations;

205

VII. de prendre en compte la culture aroumaine dans le suivi qu'il donnera la Recommandation 1291 (1996), notamment en ce qui concerne le .laboratoire des minorits ethniques disperses.

Mari lucru, mari tham! Aveamu amintat ca Evropa s-n pricunoasc ca Populu, ca Mileti, un di nai ma vecljili tu Balcanu! U spunu cu ahndoas cndseari c ti-amintarea a Dimndariljei 1333 rola atsea ma marea sh-tinjia lj si cadi alu Vasili Barba! Mini, di Paris, nidzeamu Strasburg cti ori nji grea Vasili, ama elu eara aclo cti ori eara ananghi... Fumealja Mantsu eara sh-ea dipriun aclo, sh-ditu Balcanu atselu cari daima yinea candu-lj grea Vasili eara Steryiu Samara, cari shalsa lucurlu tra fac ahtari cali lung Niculaki Caracota ahurhi s-yina sh-elu di la anlu 1991, candu avea armas Paris. Aesta parei eara cnscut di tuts di la Consillu ali Evrop, di la purtaru pna la Lordul Russell Johnston, tu-atselu kiro, Prezidentulu ali Adunariljei Parlamentar. Cu mari tinjii lu-adutsemu aminti lordulu Johnston, cari agiut multu tr Ricomnadarea 1333. Putemu s-dztsemu c atselji cari lucrar tr amintarea alushtuiu Documentu fur: Ferrarini, Lluis Maria de Puig, Lordul Russel Johnston shi Joao Ary di la Comisiunea di Cultur a Consiliului ali Evrop. Ama, nu putemu s-agrshimu andruparea sntoas di la tuts Diputatslji di la Vsiliili: Italie, Rumnie, Spanie, Portugalie.

206

24 di Cirisharu 1997 Strasbourg Recomandarea 1333

Amintarea Dimndariljei 1333 nu va s-ftsea shi fr lobbylu cari lu featsi tr noi FUEN-lu: Federatsiunea Evropean a Minorittsloru. FUEN easti daima-ntribatu di Organismili Evropeani cndu easti zborlu di-ndrepturili a Minorittsloru, a Populiloru Reghionali cari voru s-shi amint-ndrepturili. ULCA sh AFA loar parti la cathi Congresu FUEN. Noi n plteamu calea sh-durnjearea. ULCA pltea ct FUEN shi-un njc Cotizatsiuni cathi anu. Unu anu mi-aveamu dus la Congreslu FUEN di Cotbus, nu alargu di Berlin. Eara dupu cdearea Comunizmolui. Cu-aest furnjii vidzuiu sh-mini Berlinlu sh-uruta catandisi cari lu-avea agudit sumu Comunizmo. La aestu congresu vidzuiu Ghirmanji vinits ditu Arusii, ditu Siberia, iu fur mutats tu kirolu alu Stalin. U-avea agrshit Limba Ghirman, ama torashi cfta-ndrepturi, agiutoari tra s-poat s-nveats Limba di Dad shi s-poat s-armn Ghermanj! Ti mini eara ciudii mari. Altu anu, deadunu cu Geta, n dusimu cu makina tra s-lj lomu Vasili cu Katerina shi s-n dutsemu Udine, tu Italie, iu eara un alt Adunari a Miletsloru/Minorittsloru cari-shi caft-ndrepturili. Aclo n-adunmu sh-cu prof.G. Caragiani di Roma.
207

Pi cali, tricumu pitu Avstrii, pi ning Salzburg. Nu alargu shidea Herbert von Karajan, marli dirijoru, avdztu tu tut lumea. Sh-minduimu s-n dutsemu s-lu videmu. Eara dupu prndzu. Asunmu la ushi shi n dishcljisi un muljeari. Katerina, pi Ghirman, lj dzsi tsi vremu. N dzsi c eara bgatu c nu para eara ghini cu sntatea. N spusi s-n turnmu ct la sihatea tsintsi. Ama, ti amrtie, prindea s-himu Udine shi nu mata aveamu kiro. Sh-atumtsea ahurhimu s-azburmu cu muljearea cari n-avea dishcljis. Minintribaiu desi von Karajan easti Grecu. Nu , dzsi ea, shi s-nu-lj dztsets aest, c va s-crteasc multu. Printslji a lui suntu di Olimpu, ama nu suntu Grets! Cu suflitli niheam anvirinati c nu putumu s-n-adunmu cu Karajan, ankisimu ct Udine. Cndu n turnmu Paris, unu sotsu cu cari-aveamu fapt muabeti ti dmara alu von Karajan, nj dzsi c shtii ti un muabeti cari u featsi marli Dirijoru cu unu Giurnalistu ditu Frntsie, cndu eara Berlin. Elu-nj dzsi c aest Caset prindi s-hib tu arhiva di la Tiliviziunea Frntseasc. Un sh-un mi dushu la Tiliviziuni shi la Radio tra s-caftu s-ascultu atsea caset.Mi urnipsir s-alasu tilifonea mea sh-c va-nj greasc atumtsea cndu va u-afl. Dealihea u-ascultaiu shi-avdziu mrtiria a lui c easti di dmar ditu Olimbu. Nu easti lishoru s-badz pi-arad, dupu ahnts anj di lucru deadunu, tuti atseali tsi li tricuiu cu Vasili Barba, tu-alumta a noast. Tu multi lucri nu earamu pi idyia minduiari, ama lucurlu cari n liga nai ma stresu eara vrearea noast tr Armnami. Atsea tsi mi crtea ma multu la elu eara ligturli multu para streasi, dupu mintea mea, cu Politicianjilji di Bucureshti. Mini, criscutu ca mari Anticomunistu, nu puteamu s-vedu cu oclji bunji aesti ligturi, ac argumentili alu Vasili avea andrupumintu. Ti elu eara ma lishoru: Avea bnat mults anji tu Comunizmolu ditu Rumnii,(pisti 40 di anji) avea ligat Sutsati cu Comunishts avdzts, ca ti paradiym, poetlu Adrian Punescu. Candu-lj dztseamu c nu voiu s-mi-adunu cu-ahtri oaminji, Vasili yinea cu argumentulu c Punescu lu-avea agiutat multu tu Rumnii, atumtsea cndu andreapsi protlu Spectacolu Armnescu cu studentslji di Brashov... Atumtsea videamu aesti ligturi alu Vasili ca un soie di compromisu,
208

duplicitati, alathusi... Ama, siyura, aest niackiseari yinea di la praxea politic tu cari aveamu criscut doilji shi anamisa di cari eara mari dheafurau: Mini, aveamu Anticomunizmolu tu sndz, alumtaiu contra a lui, Vasili bn cu elu, afl cljiuri tra s-poat s-bneadz cu elu... Niuidisearea di minduieri anamisa di noi, yinea mashi diaoa. Ama tr strateghia, alumta tr Armnami, aflamu, pn tu soni, idyia cali... Voiu s-hiu dishcljisu tu-aesti adutseri-aminti, s-li spunu lucrli ashi cumu li bnaiu, li dukiiu... Nu voiu s-li mushutsscu, s-li-alxescu, tamamu adz, cndu sotslu-a meu di-alumt, Vasili Barba nu mata easti cu noi! Cumu s shtii, tu itsi alumt, ari lucri cari ti leag, ti-adun, ama, niscnti timpartu... Va s-limbidzscu di-atseali lucri cari, tu kirolu ditu soni, avea adus niheam niackiseari anamisa di mini sh Vasili... Cumu vidzutu ditu frndzli di ma-ndzean, di cndu ahurhiiu s-nj caftu-nveast tu Grtsie sh-pn tu dzuua di adz, nu tricu anu s-nu mi ducu aclo iu bneadza nai ma multslji Armnji. Ti mini, Rumnia eara ca agrshit... Mashi dupu cdearea a Comunizmolui, cndu ahurhi dishtiptarea Armnjiloru di-aclo, ahurhiiu s-facu shi-aclo cljiuri. Deadunu cu Vasili featsimu multi cljiuri tu Yugoslavii, Arbinishii, Rumnii, ama tu Grtsie nu vrea s-yin. Nu puteamu s-adukescu ti tsi furnjii. Frixi ? C tse s-avea elu ma mult frixi di mini ? Multi ori vrumu s-lu cndsimu s-yin la vr diAdunrli Armnjiloru... Ama, nu vru sh-daima dztsea c sntatea nu lu-alas tr-ahtri cljiuri... Aestu purtaticu alu Vasili nu para puteamu s-lu-adukescu ghini shi, poati, minduiamu strmbu cndu dztsemu c nu va s-lj crteasc atselji ditu Rumnii...Comunishtii ! Ama, nu potu s-nu spunu c multi ori nj si prea c nu vrea s shtimu noi, alants, cumu bga elu Problema Armneasc la Guvernulu ali Rumnii. Cu kirolu dukiiu c eara unu lucru cari n-mprtsa: Eara dheafurau tu tsi mutrea problema pricnushteariljei Armnjiloru ditu Rumnia ca Minoritati Natsional. La un meas cu-ndoi Armnji, dupu un Adunari Custantsa, yiaturlu Piceava ahurhi s-ctyurseasc mini sh Vasili c himu Ambigui/Nicndsits tr diclararea Armnjiloru ca Etnii ahoryea.
209

Atumtsea mini dzshu limbidu c nu hiu contra sh-c nai ma ghini shtiu tsi s-caft suntu Armnjilji cari bneadza tu Rumnia. Muabetea avea ahurhit s s-aprind shi lu-ntrebu Vasili tsi mindueashti elu ti-aestu lucru. Nj-aducu ghini aminti zboarli: Ianco, ma s-lj dztseai a tat-njiu c nu easti Rumn, va ti vtma! Lj-u turnaiu: Shtati a meu, Vasili, nj dztsea: Iu lj-aflmu, Mucanjilji aeshts? Vryarilji eara oaminji tinjisits! Cu-aest muabeti putuiu s-dukescu unu lucru: Doilji yineamu ditu fumelji cari avea bnat alt soie yinearea tu Rumnii. Fumealjia alu Yioryi Barba, tati alu Vasili, avea vinit Cadrilateru cu mintea c suntu Rumnji. Elu fu Dhascalu tu sculia di Livdz, adrat di Rumnia, fu sh-cndu s simn Tratatlu di Craiova cu Cadrilaterlu... Fumealjia a noast, ca tuti alanti, avea vinit Cadrilateru di zori sh-ti furnjia c Rumnia,eara aproapea shi avea fapt txeri cari, ma npoi, s spusir psefti... Nu li-nyrpsescu tuti aesti ta s scadu lucurlu alu Vasili Barba. Ama voiu s-s shtib c ti Problema a Pricnushteariljei Armnjiloru ditu Rumnia ca Minoritati Natsional Vasili avea alt minduiari di mini shi-di tuts membrilji di la ULCA. Aest niackiseari u-avea daima sh-cu Kira sh cu Yiani Mantsu... Vasili bga daima dininti mashi Ricomandarea 1333 cari prindea s-hib bgat tu practikii di Cratlu cari u simn, Rumnia. Ama Armnjilji dukir c prindi s-caft ma multu: Pricnushtearea ufitsial a Armnjiloru ca Populu ahoryea, cu Limba a lui ahoryea. Tr-aesti-ndrepturi s-alumt nica shi-adz... Rumnia nu-ari nica vrearea s-shi pricnoasc mrli alathusi cari li-adr cu noi, kiro di 150 di anji... Tr-atsea nitsi Ricomandarea/Dimndarea 1333 nu fu tinjisit... Aest alt soie di mutreari a catandisiljei Armnjiloru ditu Rumnii, dusi, poati, la un xiki tu Dimndarea 1333, cari u dukimu ma amnatu. Aclo, Strasburg, dzuua cndu Lluis Maria de Puig prindea s spun Raportulu tu Adunarea Parlamentar, n-adunmu atselji cari anji di dzli aveamu btut cljiurili deadunu cu Vasili: Mini, Kira, Yiani Mantsu, Steryiu Samara, Caracota. Dukimu c aclo iu s zbura ti catandisea Armnjiloru tu Romnia nu s
210

zbura limbidu c himu Populu ahoryea di Popullu Rumnu... Lu plcrsimu de Puig s-alxeasc niheam textulu, ama elu dzsi c va s-intrmu tu un Problem di Politic shi Dimndarea 1333 eara fapt di partea a Comisiuniljei di Cultur. Noi cftmu ma multu, ama frixea c, poati, nu va s-mata amintmu RICOMANDAREA cari, dupu multi keaditsi, avea agiumta pn tu-atsea dzuu, n featsi s-trdzemu mn. Shiashi tricu la Adunarea Parlamentar di la Consillu ali Evrop, tu 24-li di Cirishearu 1997 atselu ma importantulu Documentu ditu Isturia modern a Armnjiloru. Mults lj-aflar tsiva csuri alushtuiu Documentu, ama mini dzcu: Ahtu putumu s-amintmu atumtsea! Atselji cari n ctyursescu ic alts cari va s-yin dupu noi, poati va s-amint ma multu! S-da Dumnidz! Ama, prindi s s shtib tr daima c Isturia Modern a Armnjiloru ahurheashti cu Ricomandarea 1333! Problema cu pricnushtearea Armnjiloru ditu Rumnia ca Minoritati Natsional adusi multi furtunji, niackiseri, ctyurseri, anccitur. Dusi la-mprtsarea Armnamiljei tu dau tbbii, ca vr kiro! Tu un muabeti cari u-avuiu cu Matilda Caragiu, Armn shi Academician Bucureshti, mi-ntrib ca njirat shnrit:Cumu, Ianco, s-himu sh-noi Minoritati ca Ungurilji/Magiarilji? Mini-lj dzshu: C tse nu? Sh-ma dzsi Matilda c Limba Noast litirar easti Limba Rumn sh-c Armnjilji tu Rumnia au un catandisi ahoryea, special! Shi advg: Ianco, cara s-armneamu tu Grtsie, tsi va s-earamu ? Mini-lj dzshu: Poati c va s-agiundzeai Academician Athina, ninti di 70 di anji ashi cumu ti featsir Bucureshti.

211

Caduru cu Matilda la 15 di Agustu 2005, candu Niculaki Caracota u vizit acas la ea Bucureshti sh iadusi cartea alu Nicolas Trifon, "Les Aroumains, un peuple qui s'en va"

Ahtri minduieri au shi Tanashoca sh-nitsi Saramandu nu easti alargu... Ari nica-ndoi, ca Hristu Cndroveanu, Stoica Lascu, Puiu Hashioti, Caramitru, cari s-dukescu Rumni. Nu n crteashti. Easti vrearea sh-dukearea a loru sh-noi u tinjisimu. Ama sh-elji prindi s-ackiseasc shi s-tinjiseasc dukearea shcftrli atsiloru mults Armnji cari s-luyursescu Populu ahoryea. Mi-aveamu adunat Strasburg cu unu Ambasadoru ali Rumnie shi featsimu muabeti tr caftrli a Farljei Armneasc. Anj dzsi c nu la Guvernulu a loru easti cbatea, ama la noi. C tse?- lu-ntribaiu. Dzsi c himu amprtsts, nu himu tuts pi un minduiari: Mrilji a noshts anvitsats shi niscnts Armnji dzcu c suntu Rumni; atselji di la Far dzcu c voru s-hib pricnscuts ca Armnji... Cari s-ascult Guvernulu? Dzashu a Ambasadorlui c lucrli suntu multu efcula ti-ndridzeari: Cu212

atselji cari s-luyursescu Rumni, Statlu nu ari vr problem! Problema a Statlui Rumnu easti cu atselji cama di optu njilji di Armnji cari caft s-hib pricnscuts ca Populu ahoryea! Nu mata dzsi tsiva... Di cndu adraiu Sutsata di Paris sh-ahurhiiu s scotu Giurnallu Tr Armnami avuiu un minduiari Politic limbidi: Himu Armnji sh-vremu s-putemu s-armnemu Armnji! Cu-aest vreari nu himu contra a vrnui Cratu! Aesti linyrpseamu cu yrami mri, pi cathi frndz di la protlu Giurnalu Fara Armneasc shi deapoaia tu Tr Armnami ahurhinda di la 1982: TSI VREM NOI ? VREM S-PUTEM SARMNEMU ARMNJI ! Aesti zboar li bgamu sh-pi Frntseasc tra s-adukeasc shi xenjilji sh-ma multu atselji ditu Grtsie... Aesti zboar li dzshu sh-Custantsa, la Adunarea a Comunitatiljei Armnjiloru, la anlu 2004 sh-Bucureshti, la alt Adunari. Problema easti multu important sh-greau sh-nu avemu ndreptu s-lucrmu cu Duplicitati, cumu u facu-ndoi Armnji cari agiumsir s-hib tu tesi politic sh-da urnimii tr tut Armnamea... Ashi lj-anyrpsiiu alu Aurel Papari: Noi nu himu Rumnji di pisti Hotari/Sinuri, ama, tu Rumnii himu Armnji di pisti Sinuri ti itiia c Patrida noast n easti Makidunia... Idyili li-nyrpsiiu shi-a Dhascallui di Divjaka, ditu Arbinishii shi a Prezidentului a Sutsatljei Armnjiloru ditu Arbinishii, Vangheli Shundi. Cartea mea u tipusir tu rivista a loru Frtsilja N 11 (128) Brumar 2006 . La 1991, la Congreslu di Bridgeport, savea dus N.Caranica, Casierlu dila Sutsata noast TR ARMNAMi .Shi cndu tsnea Zborlu, cdzu mpadi shi nu putur slu dishteapt. Muri shi fu adusu tu Frntsii, iu fu angrupatu. Avea 66 di anji Shi armasim doi la Sutsat : Mini shi feata alu Bacu, Sicritar. Tihea tri mini fu c vini ditu Romnii, N.Caracota, nipotlu di sor , care intr tru TR AMNAMI shi n agiut multu la Problema Armneasc ! Paris cnscuiu fumealjia Metta, soie cu Petrashincu. Un fumealji mari, avdzt! Unu di elji fu Consulu ali Rumnii, Varna, ct la anlu 1925. La 1928, cndu noi emigrmu tu
213

Rumnii, elu eara Consulu Varna sh-lj-ari agiutat multu Armnjilji. La mults l tricu fluriili la Sinuru. Sh-dupu tsi li tritsea, li turna a nicukiriloru. Nu-avdzmu s s-plng vr di elu: Nitsi un lir nu eara xiki. Paris bna doi ficiori di-a lui shun feat, cari-lj cunuscuiu. Unu di elji, Mita, fu sh-elu Consulu ali Rumnie, Vichy, tu kirolu a doilui polimu. Dupu polimu, armasi tu Frntsie, ca exilatu. Alantu ficioru, Emil, eara Ingineru, sh-armasi tu Rumnii. Yinea cti vrnoar Paris, uspetsu la frati-su. Sora loru, Lena, avea armas nimrtat. Singurlu cari avu fumealjie fu Emil, ama ficiorlu-a lui muri la trunduiarea a loclui tu Rumnii, la anlu 1977. Sh-armasi shelu fr fumealji. Cndu cdzu Comunizmolu, la 1989, Emil putu s-shi ljia npoi avearea, Casili loati cu zorea di Comunishts. Mi-ntriba tsi s-fac cu treili casi. Ideea mea fu sadar un Fundatsii tr Armnji. Sh-avea armas s-u fac. Cndu mi-adunaiu deapoia cu elu dzsi c u featsi Fundatsia shpoart numa a hiljiu-sui. Nu mata shtiu tsi s-featsi cu aestu lucru... Pi 16-li di Apriiru 2005, mi dushu la Adunarea Armnjiloru di Bucureshti. Mi-avea clisit Steryiu Samara. Musheat Adunari. Avea cama di 500 di Diligats Armnji. Ninti sdishcljid Adunarea, vidzuiu mults cari-lj cnushteamu sh-mi cnushtea. N hrsimu di videari. S-alinar pi stsen atselji cari ftsea rapoarti ti cathi Sutsat di la cari yinea. Costa Canacheu, cari cumndsea Adunarea, spusi c hiu shmini tu Sal sh-mi clisi s-dzcu-ndau zboar. Earamu ning Mariana Bara. Adunarea s-dishcljisi cu un multu musheat dyiavasi fapt di doi Prefts, pi Armneashti. Unu di elji eara Preftul Ploscaru. La aest Adunari, Armnjilji a noshts ditu Rumnii, loar apofasea s-caft s-hib pricunuscuts ca Populu ahoryea, ca Minoritati Natsional , tra s-poat s-armn ARMNJI ! Tra s-poat s-hib tinjisit shi aplicat tu Rumnii Dimndarea/ Rcomandarea 1333, cari fu simant Strasburg sh-di Parlamentarlji Rumnji! Tuts vutar/fur cndsits tr aest cftari. Tu bitisit mi clisir s-l dzcu sh-mini-ndoau zboar. Shi-ahurhiu s-l dzcu, c mini yinu ditu Evropa, aclo iu va sagiung un dzuu sh-Rumnia. L spushu ti zboarli cari li214

adyivsiiu tu un rivist ditu Frntsie: Ninti di- ndrepturli a omului (tu aestu kiro s-azburashti multu tr-ndrepturili a omlui) eara-ndrepturli a Miletiljei, a Popului , dztsea Papa Pavlu II (Doilu.) Aesti-ndrepturi nu poati s-li-ashtearg canu. Tutu elu dztsea s-nu v hib fric! Tr-atsea l dzshu shmini Armnjiloru adunats cu njiljli atsea dzuu Bucureshti: Snu-avets frixi, s-nu v hib arshini, s-hitsi pirifanji c hits Armnji! Atumtsea l-adyivsiiu sh-ditu cartea tsi-aveamu anyrpsit a Dhascallui ditu Arbinshii, di la Sculia di Divjaka, iu-nveats ficiorilji shi-Armneashti. Cljiurli la Armnami li feciu fr acumtinari.Nu-alsaiu Adunari, Simpoziumu,Congresu Armnescu la cari s-nu mi ducu. Tr mini, aest easti dealihea ban Fu un mari tihi tr Minarea Armneasc s-bnmu cdearea Comunizmolui! Alt soie nu va s-puteamu s-n urdinmu, s-n cnushtemu, s-n organidzmu.Di la anlu 1990 Armnamea ahurhi atsea ma vurtoasa Minari di dishtiptari! La 1991, deadunu cu Vasili Barba n dusimu Tirana, tu Arbinishii.Avea vinit sh-Armnji ditu Rumnii, cari nu ljaveamu vidzut di pisti patrudzts di anji. Aclo mi-adunaiu shcu Hristu Cndroveanu sh-cu Teju Paris (ansuratu cu sora mea Tana) cu ficiorlu a lui ma njicu, Pindu. Shi-alts ndoi di cari nunj mata aducu aminti. S-featsi un mari Adunari, tu marli Amfiteatru di Tirana. Avea vinit cama di un njilji di Armnji. Noi, cari yineamu ditu xeani, spusimu cumu u videmu Problema a noast. Mini l dzshu c prindi s-aib Giurnali, Crts, Emisii Radio shi-Televiziuni, Dyiavasi la Bsearic pi Limba Noast. Ficiorlji Armnji, la Sculii, prindi s-anveats trei-patru oari tru stmn Limba sh-Cultura Armneasc. Dzshu c ashi li veadi lucrli Europa tu cari, un dzuu va sintr sh-Arbinishia! Dila grdints (dipu njitsii ficiori) shi pn la Universitati ! Shi mi antreab unu ditu Amfiteatru: Di iu s-avemu noi pradz tri tuti aesti? Sh-mini lj-dzcu: Di la cratlu a vostu, tr cari voi lucrats, la cari pltits taxi, tr cari alumtats sh-tr cari, cndu lipsea, avets murit tu polimu!

215

Sh-fumu clisits la Ambasada Romn Comunist iu eara Ambasadorlu Micu. Mini prota oar bgamu cicoarli tu un Ambasad Comunist! Tsi nu-adar, mratlu omu tr Problema Armneasc? Sh-n bg s-videmu unu filmu cu un mushat Adunari, Kurceaua: Cu giocuri, cntitsi, cu livendz frshiroati nviscuti tu musheati stranji di vr kiro.Tu bitisit, zburashti shi-Amasadorlu Rumnu shi n-ntreab desi n-arisi filmulu. lj dzsimu c narisi multu di multu. Shi-lj bgaiu un-ntribari: Azburtu aclo, la atsea Adunari. Pi tsi Limba l-azburtu Armnjiloru? Pi limba Arbineas, nj-u toarni elu! Cumu, dzshu mini, Ambasadorlu ali Rumnii, s-l-azburasc Armnjiloru Arbinisheashti ? Ctse nu l zburtu pi Limba Rumn ic pi-Armneashti?!Sh-Ambasadorlu nj-u turn: Limba Armneasc nu u shtiu mini sh-Limba Rumn nu u shtiu elji!Shi atumtsea mi tornu ctr Cndroveanu shi-lj dzcu:Ascult shi bag-li tu minti ts n dzsi Ambasadorlu ! Ambasadorlu n deadi un makin, cu shoferu sh-n dusimu Selenitsa, csb iu ari mults Armnji.Aclo fumu ashtiptats multu ghini. Neasimu s-videmu Bsearica. Aspart, mashi stiznjili avea armas di ea! N dzsir c voru s-u-adar. L dedu sh-mini ndoi pradz. Di-aclo s-videa tutu csblu. Un mari cali. Di-un parti sh-di-alant, casi. Nandreapta eara blocuri cu patru patomati/etaji shi nastnga eara casi cu grdinji.

216

La Bsearica di Slenitsa Albania 1991: Armasir di Bsearic mashi stiznjili !

Unu Armnu nj dztsi:Mutrea Nandreapta, lale, tu blocuri bneadz Arbineshlji sh-nastnga, tu casili cu grdinji, bneadz Armnjlji. Dupu meas n-ashtipta Armnjilji, tu Amfiteatru.Sala mplin Suti di oaminji. Azbur Vasili, mini shi Hristu Cndroveanu. Deapoaia lomu calea ct Tirana. Pi cali, shoferlu, n dzsi c aclo easti un hoar iu suntu mashi Armnji, Scrofotitsa! Dnsimu sh-dipusimu ta s-videmu hoara. Eara la vrn 2000 di meatri alargu di cali. Dipunu nintea alntoru sh-mi duc ct hoar. Tu intrat vidzuiu un muljeari tu unu uboru cari btea laptili tr umtu. lji dzcu bun dzua. Armn hii?, untribaiu.E!, nj-u turn ea sh-mi-ntriab di iu hiu? Di Paris., dzcu mini. Agiungu sh-alants sh- himu ursits-n cas. Vini sh- nicukirlu a casljei.Casa eara ashtirnut cu iambuli mushati, adrati di nicukir. N bgar pi meas archii, cashu, cshcvalji shi, tri ptsn oar, s-avea umplut casa di oaspits. Vinir sh-oaminji

217

ditu hoar cari avea avdzt c vitsinlu a loru ari oaspits. N featsimu muabeti bun cu Armnjlji a noshts! Deapoia lomu calea ct Tirana. S-apruchea seara.Alant dzuu, la hotel, alt filipseari, clisits di-Armnjlji a noshts, hrsits c avea oaspits ditu xeani...S-avea adunat lumi mult. Shi vr di-aclo lj-dzsi alu Dispoti Grecu, cari eara deadunu cu doi Diputats Grets, c easti aua sh-Prezidentulu Armnjiloru ditu Frntsii .Dispoti vru s-mi cnoasc sh-azburmu pi Frntseashti. Sh-mini lj-antrebu cts Grets ari tu Arbinishii.Unu di Diputats nj dztsi: Tru Arbinshii, tra s-ai unu Diputat, lipsescu 20.000 di voturi. Noi avem doi Diputats, ashi c suntu 40.000 di Grets. Aest muabeti s-ftsea la anlu 1991. Tora, spunu c ari 300.000 di Grets tu Arbinshii! Poati s-hib ashi, ama deadunu cu Armnjilji, cari suntu tuts deadunu Crishtinji Ortodocshi, dzcu mini! Cnscuiu Tirana, mults Armnji livendz cumu Profesorlu Universitaru, Ilia Andon (cu unu frati, tut livendu, Kristu Andon) shi Giurnalistul Rapu. Profesorlu n-acljim, mini sh Vasili Barba, pi meas, iu mcmu un multu nostim pit adrat di nicukira a lui Armn. Shi-ashi s-bitisi uspetslu tu Arbinshii, faptu deadunu cu Vasili Barba. Eara tr prota oar cndu clcamu atseali locuri, iu bneadz ahnt Armnami! Di-atumtsea sh-pn tu dzuua di adza, cljiurli-a meali nu s-curmar Cu Vasili nu mata feciu alt cali la Armanamea ditu Balcanu, ni tu Arbinishii, ni tu Grtsii. Mi crtea niheam aestu purtaticu a lui shi-lj dztseamu c nu putemu s-lucrmu ti Armnami ma s-nu-lj videmu acas la elji Mi-amu dus la multi di Andamusli di folcloru, andreapti di Sutsatili Armneshts ditu Grtsie sh-mi-nvirinaiu c nuavdziu multu zboru Armnescu, ama mi hrsiiu cathi oar c nica bneadz musheatlu cnticu, giocu, stranjiu Armnescu! N turnamu shi-lj pirmithuseamu alu Vasili tsi videamu, cu cari nadunamu sh-tutu aveamu ndia c va-lu cndsimu s-yin sh-elu alantu anu. Cumu dztseamu ma ninti, Armnamea ahurhi di la anlu 1990 s organidzeadz. Tu-ahurhit fu ma greu tu Rumnii tu Arbinishii shi tu Vrgrii, c aclo mari znjii avea fapt Comunizmolu.Ama, mults Armnji dukir c easti ananghi di
218

un soie di Organizatsiuni cari s-li-adun tuti Sutsatili Armneshts ditu Balcanu sh-ditu lumi. Sh-ashi fitursi ideea tra s-adrmu unu Cunsilu a Armnjiloru/Makidonarmnjiloru. Dupu cljiuri, muabets, Adunri, Kurceaua sh-Tirana, ahurhinda di la anlu 2005, s-bg thimeljiulu a Cunsillui, cu scamnulu Muscopole. Tu bitisit neasimu Muscopoli, iu s-featsi un dyiavasi la Bsearic cu tsintsi Prefts Armnji, cari vluyisir lucurlu cari lu-ankisimu tr Armanami. Cunsillu fu anyrpsitu la giudico Tirana, tu 17-li di Alunaru 2008. Prota cumndseari fu ti trei anji, 2005-2008. Prezident,tu aestu kiro imterimaru, pn fu anyrpsitu la giudico, fu aleapt Mariana Bara sh-mini fuiu aleptu tu tesea di Prezidentu di tinjii, tesi cari u-amu sh-tora... Tu meslu Sumedru 2008 s-featsir alidzeri nali shi fu aleptu tu tesea di Prezidentu Yiani Mantsu, Sicritaru/Grmticu Niculaki Caracota. Prindi s-u spunemu c fu multu lucru tr thimiljiusearea Cunsillui sh-c agiutar mults Armnji, ditu tuti craturli ditu Balcanu.Lu-aducu aminti ma multu Steryiu Samara, cari featsi multi cljiuri Tirana sh-Kurceaua, pn cndu putumu saprukemu anyrpsearea la giudico. Aestu Cunsillu, minduitu ca ONG (Organizatsiuni di Iutsido.) fu adratu sh-la cftarea a Cunsillui ali Evropi cari ari ananghi di-ahtari organizatsiuni, cu cari s-poat s-ljia ligtur cndu easti zborlu tr Armnji. Parlamentarlu Lluis Maria de Puig n deadi multi urnimii shi tr-atsea avu sh-haraua s s-fac Membru di Tinjii tu Cunsilu. Tu bitisita a cartiljei la Documenti va s-putets s-adyivsits cartea cari nj-u pitricu ti aestu lucru. Avemu ndia c Cunsillu va s-creasc tu numiru sh-tu puteari shi s-agiundzemu un dzuu s-avemu membri sh- Sutsati ditu GrtsieAestu lucru s-vidzu la Conferentsa cari u-andreapsi Cunsillu Armnjiloru, Kurceau, tu Andreu 2009. Vinir Sutsati ditu tuti Vsiliili Balcanitsi shi, tr prota oar, shSutsati ditu Grtsii. Ac nu suntu tuti Sutsatili pi idyia mindueari, fu ghini c navdzmu, n cnscumu cama ghini. Mashi ashi, cu muabets dishcljisi, va s-putemu s-n-apruchemu shi s-lucrmu tuts tr
219

idyiulu idealu, scupo: Ascparea a Limbljei sh-a Culturljei Armneasc! Cunsillu Armnjiloru/Makidonarmnjiloru ahurhi slucreadz multu ghini. Delegatsiuni di-a Cunsillui s-dutsi Strasburg, la cathi 3-4 meshi, la cathi sesiuni a Adunariljei Parlamentari. Cunsillu s-dusi sh-la dau Congresi andreapti di ONU (Organizatsiunea a Natsiunjiloru Uniti), Geneva, la anlu 2008 shi 2009 iu spusi tu tsi catandasi s-afl Armnamea adz. Tutu Cunsillu, deadunu cu Sutsatili ditu Arbinishii, andreapsi dau Adunri Armneshts: Tirana (Andreu 2008) shi Kurceaua (2009), cu cari furnjie s-vidzur sh-dau Piesi di Teatru piArmneshti, andreapti di durutlu reghizoru Armnu Toma Enache. Easti zborlu di Minciunoslu di Italianlu Carlo Goldoni shi Niorilji dupu autorlu anticu Grecu Aristofan. Piesa alu Aristofan s-giuc tu 14-li di Andreu la Teatrulu di Veria. Aestu evenimentu aleptu fu andreptu di Cunsilu deadunu cu Sutsata Armnjiloru di Veria. Ti ciudii, s-videmu tr prota oar ahtri mushutets di cultur shi s spunemu la lumi c Limba Armnesc ari mari axii! Shi svidemu c tu Grtsii putu s s-fac aest dealihea tham: S savd tu unu Teatru Limba Armneasc! Aest harau, cari-nj umplu inima, vini ca un soie di yitrii tr suflitlu cari-nj fu multu pliyuitu, cu-ndoi meshi ninti Tu 2-li di Maiu 2009, mi turnamu di la un andamusi a Cunsillui di Kurceaua. Prindea s-agiungu Srun, di iu loamu aeroplanlu ct Paris. Sruna easti nai ma lishoara ligtur cu Kurceaua, tr-atsea aveamu ancuprat biletlu di aeroplanu ParisSrun. Aest cali u-amu fapt multi ori, fr s-amu vr cripari la Sinurlu Grtsescu.Tora vreamu s-mi tornu Srun di iu prindea s-ljiau aeroplanlu tr Paris. Tra s-agiundzemu Srun, aveamu loat unu taxi, di Kurceau, deadunu cu Yiani Mantsu, Steryiu Samara sh-nipotlu Niculaki Caracota. Agiumsimu Kristalopiyi, la Sinurlu anamisa di Arbinishii shGrtsii. N si cftar Passpoartili. Li deadimu shi n turnmu ct taxi. Ama Politsistulu di la Sinuru greashti c mini prindi smi tornu c vidzu tsiva tsi nu easti pi-aradh cu Passportulu a meu. Avea mutrit tu Computeru sh-avea aflat un Carti di la Ministerlu di Sicuritati Grtsescu iu eara tricut numa a mea. nj
220

dzsi c nu poati s-mi-alas s-trecu tu Grtsii. Cartea di la Sicuritatea Grtseasc eara di la anlu 1999! Eara ti nipistipseari! Di la anlu 1959 cndu-nj loaiu nveast di Biasa, tutu aveamu fapt cljiuri tu Grtsii. Tu kirolu ditu soni mi-aveamu dus la multi Andamusi a Armjiloru sh-canoar nu-aveamu ptst ahtari lucru! Antribmu ti cari furnjii nu-nj si da cali s-trecu Sinurlu sh-tsi-nyrpseashti tu-atsea carti di la Sicuritati. Anyrpsea c Iancu Perifan easti unu piricljiu tr Aradha, Sicuritatea di nuntru, Tr ligturli Internatsionali cu un ic ma multi Vsilii membri tu Comunitatea Evropean! Vrea s-dzc, mini, bntoru tu un avdzt sh-tinjisit Vsilie Evropean, Frntsia, cu Passportu Frntsescu, cari urdinu di cama di 60 di anj tu tut lumea, aveamu agiumt s-hiu unu piricljiu! Dzshu: Dumnidzalimu, ljart-lj c nu shtiu tsiadar! Eara noaptea amnatu, earamu curmats sh-mrmurusits di ahtari lucru tsi s-fatsi tu eta 21 tu un Vsilii Dimucratic, Membr tu Uniunea Evropean! Dzsimu a Politsistului c, poati, easti un alathusi.Ama, ti-amrtii, eara unu averu cari n cutrimbur!Atumtsea lj cftmu s-n da aest Carti, sumu simntura a lui. Fu ackisitu sh-n u deadi. Mratlu, nu sh-avea vr stepsu! Elu eara aclo mashi tra s-apr Sicuritatea a Statlui Grtsescu! Tsi cali s-actsmu? N ticni s-lu cftmu Alecu Kahrimani, Prifectulu di Ianina. Lu lomu cu tilifonea, ljaspusimu tsi n pati sh-n dzsi s-ashtiptmu aclo c pn tahina va s-ndreag lucrli shi va potu s-trecu Sinurlu. Ama, cumu s-armnu aclo, tut noaptea, curmatu cumu earamu? Deapoia, puteamu s-hiu siyura c tahina va s-andreag lucurlu? Loaiu apofasea s-mi tornu Tirana, deadunu cu nipotlu Niculaki. N turnmu cu taxi Tirana, ancupurmu alti bileti tr turnari Paris. Aest cripari nj-als multu frmacu tu suflitu... Dupu tsi feciu plndzeari la Ambasada Grtseasca di Paris, nj si dzsi s-pitrecu Carti di plndzeari sh-cftari di exiyisii la Ministerlu di Interni. Pn adz aest Carti armasi fr vrn apandasi! Nu vruiu s-ftsemu mari shimt tr-aestu lucru, nu pitricumu plndzeri la Organismili Evropeani sh-Internatsionali cu ndia c, poati, Statlu Grtsescu va s-ackiseasc un oar tr daima
221

c ashi nu va s-poat s-dnseasc tut Armanamea cari adz ahurhi s-mut caplu shi s-shi caft-ndreptulu tr Limb ndreptu datu di la Dumnidz, deadunu cu amintarea! Noaptea di 25-li ct 26-li di Apriiru, 2004, Stmna Mari, ninti di Pashti, avui unu yisu: Mi-aflamu tu Biroulu-a meu, mprostu shi, dininti-a mea, nihem ma-nclo, s-afla dzatsi paketi. Tuti eara un turlie. Unu omu, nihiam cama npoia-a mea, cari nu lu videamu, nji dztsi: Armasir nica aesti paketi tr dzuua-ts di-amintari... Tu yisu ahurhiiu s-li misuru... Eara dzatsi! Unlu paketu eara cama ninti (eara meslu Apriiru!). Alanti nau eara dininti... Cndu mi dishtiptaiu, mi-ntribaiu: Naca va s-bnedzu nica dzatsi anji ? Dzlili di dupu yisu tutu minduiamu: Ma s-bnedzu pn la 2014, va s-umplu 91 di anji! Tsi yisu paraxinu, ciudosu nj dztseamu cu mintea! Tsi s-hib? Tahina mi minduiiu s-nu lu spunu yislu la canu. Ama, dupu-prndzu, nu mata arvdaiu shlu-aspushu ali Geti. Arsimu doilji shi-lj dzshu s-nu lu spun la alts... Ahntu mi ciudusi aestu yisu c, pn tu soni, ia, lu-nyrpsescu shi-aoa! V spushu ma ninti c a njia multu-nj si facu yisili, tratsea tutu mi frimit aestu yisu... shi mindescu: Cari eara atselu di nanaparti, cari nu-lu vidzuiu sh-cari shtii ctu va bnedzu mini ? Mari easti Dumnidz ! i vidzuiu alcsimintea la cicioari.Eara cum a mea: Pantaloni, pputs . .. Tr paradiym aducu aminti unu yisu tsi lu-avuiu ca ficioru: Eara pi la anlu 1939, s-earamu elevu tu ghimnaziu, Silistra. Earamu tu tsintsea clas. Alant dzuu aveamu examinu anyrpsitu la Limba Latin. Mini nu earamu multu sntos la Limba Latin. Profesorlu eara unu Uvreu multu sertu. Anvitsamu tr aestu examinu sh-noaptea vidzuiu tu yisu cari va hib tema a examinlui: Eara unu textu ditu cartea De bello Galico(Polimlu alu Cezar cu Galia). Tu carti eara sh-apridutsearea textului ditu Latin tu Limba Rumn! Alant dzuu la examinu, dealihea c aestu textu Latinu anyisatu nj si bg dininti tra s-lu-aducu pi Limba Rumn! Profesorlu s-avea aprukeat di mini sh-mi-aveantribat: Easti ma greu di Matimatic? nj dzsi aesti zboar c shtea c earamu multu bunu ti Matematic. Sh-Profesorlu di Matimatic eara Uvreu sh-mi-alvda la tuts Profesorilji.
222

La aestu examu di Latin, anyrpsiiu ashi cumu aveamu vidzut tu yisu... Dupu un stmn, yini Profesorlu sh-greashti dinintea la tuts scularilji: Perifan, adrashi atsea ma buna lucrari! Ts dedu dipu ma marea not: 6 ! (Notili s-didea atumtsea pn la 10!) Vedz, Perifan, c hii bunu sh-la Latin! Mini nu dzshu tsiva! Aestu fu protlu yisu a meu cari-nj si featsi... Deapoaia avuiu alti nu multi trei cari tuti-nj si featsir! Tsi va s-hib cu-aestu yisu di la 25-li ct 26-li di Apriiru 2004 ? Him az 2010 ! Dupu ISU va mor pi 2014 ? Shib dealithea ! ? Va videts ! Shi Dumnidz vru svedu shi Marea Adunari dila 15 di August 2010 di MOSCOPOLI !Cu Armnji ditu Romnii, ditu Vurgrii, ditu Makidunii, ditu Srbii, ditu Grtsii, ditu Arbinshii, ditu Girmnii, ditu Frantsa, ditu Canada ditu America shi ditu Australia. Pisti 7000 di Armnji ? Shi ma sva Dumnidz va vedu shi alti lucri mushati adrati di Consiliul Makedonarmnu ! Caduri di Moscopoli 15 August 2010
Mini tsnu ZBORU pi scen

223

Azburashti Costa Canacheu cu un Armn tricut di 95 di ani(maia Shcodreanu). Mini mprostu

Armnjii la Moscopole , 2010

224

ZBOAR

DI TINJII

Urciunji di la Armnami cu furnjia a umpleariljei di 80 shi 85 di anji 2003,2008 Ti mults anj, Iancu! Di-tu faxurili a tali aflai c-lj umplushi 80-lj di anj: s-bnedz ninga mults anj, c eshti armnu vrtosu, tsi nu sh-u spuni ilichia. Fumealjia a ta si u ai totna di-anvrliga ashi cum vrushi shi cumu tsi u-adrashi, cu thimeljiu bunu.. Dumnidz s-ts-agiut, s-hii tutu mintimenu, cu caplu tsi-ascapir, s-hii ndreptu shi s-ti alumts ti armnami, ashi cumu featsishi tut bana Cu vreari, Ti mults anji, Matilda Tu protlu di maiu 2003, Bucureshti

225

Iancul alu Pirifan Poezii di Matilda Caragiu Ari numi Tsi nu si-uidisescu dipu Cu omlu, Cu hrcterlu a lui: di alu Cireapu va s-dzc tsi, C-i coptu? di-alu GrasuSi-elu, lailu, sh-easti paljiu! di-alu Dzardzavulish-nsa, corba, ashtirnut, dubrashc, mintimen... Ma Pirifanu? Ahtari uidiseari! Chischinu, durutu Ti fumealjia Ti Armnami Dishteptu Ni mushatu Ni livendu, ma... pirifanu ctu s-poati! Cari hiu mini? Mutrits-mi, ascultats-mi, nu-nji lu clcats zborlu, nu mi tritsets ti putsa di ljiepuru ! Li shuts, li toarn, s-ias tuti pi-a lui dz tini tsi vrei, dz cumu lipseashti dhichea a lui easti! De!, c elu easti di-a Pirifanjloru! Nu-ari s-fac, omlu alu Dumnidz easti-lu a nostru easti, nu va dzc.

Gica Godi TR MULTS ANJI, TINJISITE DOAMNE PERIFAN! La 80 di anji, poati c ts yinu tu minti, ctivroar, frmturi ditu un vecljiu cnticu armnescu: Tsi nji-aushii, njiaushii, lea dada a mea, Sh-aushu multu nu-nji hiu Noi, atselji tsi ti cunushtemu, ma multu, ma ptsnu, shtimu c nu hii ici aushu, c ports tu cheptu un inim tinir, di Armnu aleptu, di trmb, cum dztsi unu zboru armnescu. Nitsi numa,

226

nitsi purtaticlu (atitudinea) a tu nu s-apugudescu cu ausheaticlu, pirifane Perifan! Tsi sarp-ndziminari! Tu idyiulu zboru shi numa shi harea! Ndziminari tsi aretcu s-astihiseashti anamisa di num shi omlu tsi u poart. Num prxit (predestinat) canda, pi mer, pitricut di vr papu-stripapu ta s-ts completeadz personalitatea. S-lj da ma mult cuveti a alumttorlui tsi hii di un ban. Unu huzmichearu a Averlui shi a Andriptatiljei nica ditu caplu-a njiatiloru. Di-anda loashi calea xintatiljei, tu anjilji atselji di ctraniaroshi, sh-pn-n dzua di-adz, cndu u-adrashi calea di asimi ct Strasbourg-ul a Dimndariljei. Ti tihea a noast, a Armnjiloru, s-avem un Ambasadoru di mari agiutoru tu oara cndu Europa s-afl pi un nau minduiari... Lunjinat, ama shgreau cali, mplin di anifuri shi cnghealji. Cu aest furnjii, nji-adushu aminti cumu, cu mults anji npoi, n hrseai cu un rivist armneasc, tsi u tritseamu di la unu la alantu, shi u adyivseamu ma multu pi-ascumta, c earamu, ghini shtii, ca shiljea-ntr-ocljiu... Cu zboarli a tali ditu atsea frndz n aprindeai ndia shi musheatili minduieri c ari Dumnidz sh-ti noi. Shi s-pari c dealihea, ari, ama sh-cu marli a tu agiutoru. Tora, tu oara isapiljei, mutrindalui npoi, ai cu tsi s-ti pirifnipseshts, pirifane Perifan! Ts hristusimu ti tuti cilstserli a tali, ti hrgili di tuti turliili, ama ia-ts umutea di pensionari ditu aestu lucru! Agrshea-ts anjilji shascumbsea-ti nica un oar ti alumta tsi ti-ashteapt nica anji bunji di-aua sh-ninti pi calea shtiut S-ts da Dumnidz sntati, ban lung shi la nipots s-ti hrseshts! Cu tinjii sh-armneasc vreari, Gica Godi New York, tu 24-li di Martsu 2003

227

Irina Paris-Naum shi Adrian Paris Lu cunushteam Iancu Perifan ditu isturiili ditu fumealje. Shteam c easti un om multu gioni cari avea fudzit dit Romnii ta s-nu l cad tu mn a comunishtslor sh-c easti multu durut ti fumealje sh-ti Armnami. La afendu-su, paplu Niculachi, frati cu maia, aveam tricut multi vacantsi Custantsa. Prota oar mi andmusii cu lali Iancu Freiburg, cndu mi dush la Congreslu a Armnjilor tu anlu 1993, iu eara vinit sh-cu teta Geta sh-cu cusurinlu Niculachi. Dapoia vini di ma multi ori tu Romnii, neasim deadun tu Vryrii sh- la anlu 2002, shidzui ti trei dzli la el Paris sh-putui s-lu cunoscu cama di aproapea. Minduiescu c ti noi Armnjilji Iancu Perifan easti un alithia simbol: Un minti cari ascapir, un om anvitsat, tsi bneadz Paris, nai ma musheatlu csb dit lumi ama nu-shi agrshi can oar ppnjilji, bneadz armneashti sh-di un ban ntreag salumt ti ndrepturli armnjiloru, alag sh-hrgiuiashti mults pradz din gepi ti propaganda armneasc. La el acas s zburashti daima armneashti sh-tinjia easti tu prota thesi. Ama pi ninga aesti lali Iancu easti sh-un om multu simpatic, cu humor, cu cari can oar nu ts si aurashti s-fats muabeti, c tse daima pots s-nvets di la el lucri interesanti. La 80 di anj, durute lali Iancu, ts urm s-ts da Dumnidz mult sntati sh- puteari di lucru shi s-eshts nica mults anji di aoa shi-nclo un lumbard a Armnamiljei. Cu vreari sh-cu tinji, Irina shi Adrian Paris Bucureshti, 24-li di Martsu 2003

228

Vanghiu Dzega

Doamne Iancu Shi noi, Armnjiljii, avemu unu tseru a nostru Iu ari steali nimisurati ... Shi noi, Armnjiljii, avemu unu omu inimosu Cu forts sh-cu zboar nizptsiti ... Dzu shi noapti s-avdi boatsea a ta shi s-ariashti Ti niagrsheari Ti dishtiptari Ti advgari a zrtsinljei armneasc. S-n bneadz Lali Iancu shi s-n lunjineadz! Lunjina a ta cari easti tu zboarli a tali. Urri ti optudzts di anji cu vreari s-u ashtepts Realidzarea a ideiljei armneasc! Vanghiu Dzega Koceani Canelli/Torino Italie Tu 24-li di Martsu 2003 Nico Babovski Durute frati Iancu, Cu furnjia yiurtuseariljei di 80 di anji di ban, noi, membriljii a Comunljei Armnjiloru di Bitule, Fratsljii Manakia, tu numa Armnjiloru di Bitule, adunats anvrliga di Comun, tsaurmu srbtoari musheat shi ts vremu nica mults anji di ban, sntati shi lucru ti-armnami. Harau mari easti ti cathi omu cari poati, dupu mults anji di ban, s-aruc un ocljiu npoi shi s-dzc: adrai tsiva ti populu a meu!

229

Tini, frate Iancu, fushi livendu shi gioni, multu ma-ayonjia di multslji di noi, s-u scolji hlambura a-noast ma analtu di negurli tsi n-avea aplucusit lungu chiro ... Tora easti ma lishoru. Mashi lipseashti mult shteari, lucru shi coordinari anamisa di noi armnjiljii, tu patrid shi tu diaspor , ta s-lu actsmu loclu tsi n si pricadi tu casa a tutuloru populiloru ditu Europa modern: Europa unit. Nica mults anji di ban, sntati shi lucru ti-armnami ! Presidentu Dr. Nico Babovski Comuna Armnjloru Fratsljii Manakia, Bitule,tu 20-li di Martsu 2003

Mihail Pullio (Armneasca Sutsat ditu Australii) Apruchiats cldroasi urri la umplearea di 80 di anji! Ti mults anji, Doamne Perifan! S-bnedz shi s-lji hrseshts anjilji cu tuti bunili tu ban! Tini n dideshi lunjina di-adrmu Sutsata Armneasc ditu Australii cu prota caset tsi u pitricushi la armnjiljii di Melbourne - Antologia Armneasc - cu cntitsi, poezii armneshts shi protlu zboru a tu tsi ninga asun tu chepturli la tuts armnjiljii ... Sntati shi ninga mults anji s-n bnedz c ninga avemu ananghi di patriots armnji ca tini! Cu tinjii, Mihail Pullio Prezidentu Armneasca Sutsat ditu Australii

230

Jani Gusho Urrili nai cama buni, Ti Iancu, ahtntu ctu amu aghivsit shi am vidzut, amu un tinjie ahoryia. Easti unu omu tsi ari dat shi ma da multu ti Armnami. Ti atsea elji lji oar ban lung shi sntati, ti ghineatsa a lui shi a Armnamiljei. Jani Gusho- shef redaktor ali revisti "Fratsia" Arbinishii Koci Janku Vrute Iancu, Cu apuhia tsi umplushi 80 di anji, ts pitrecu urrili nai cama buni, sntati shi ban hrsit tu fumealjia ta. Noi, armnjiljii di Divjaca (Arbinishii), nu agrshimu agiutorlu a tu, cum cu zboari buni tsi-ai pitricut ti lucurlu a nostu, ashi shi cu agiutorlu materialu. Su shtits c cu-atsea tsi-ai fapt ti noi, Armnjiljii di Divjaca, va s-hii totna tinjisitu. Cilimeanjilji tsi-nveats tu sculia di Limba Armn ts efharistusescu ditu inim shi ti cunoscu cu tuti c nu te-au vidzut vroar di-aproapea. Sntati shi buneatsi! Koci Janku, Dascalu Divjaka, Arbinishii

231

Fumealja Shatrapeli Lali Iancu, Oaminjlji de-a lungalui unui anu, yiurtusescu multi: Anlu Nu, Crciunlu, Pashtili shi multi alti srbori! Ma naima mari sbtoari ti cathi OM easti Dzua candu vini pi lumi, Dzua cdu s-afl ELU, dzua cndu vidzu lunjina Soarilui! Adz, 24 di Martsu, cu un dzu niniti de Vanghilizmo, tu un Hoar Armneasc, Cavacli, cu 80 di anji npoi, tu fumealja alu Papu Niculachi Perifan s-afla unu fcioru ,cari pisti anji agiumsi Marli Om-Iancu Perifan - cu un nveast multu tinjisit shi un fumealji aleapt shi hrisusit! Avushi un ban multu greau ca mults di armnjlji a noshts, v alsatu tut avearea shi tutiputa tu Vryrii ca syinits tu Rormni, Durostor shi di aclo pitu mults csbadz ditu veacljia Romnii. Adrashi Liceulu shi Politehnica. Cndu s-u bitiseshts vinir comunishtslji pisti tini ta s-ti baga tu ahapsi , ti atsea furnjii lipsi s-ts ljiai trastul di anumirea shi iara pitu cljiuri! Ama tsi cljiuri; tritsearea noaptea pisti sinuru, tu Yugoslavia iu lucrashi tu mina di crbunji mashi tu stranjili di acas sh-cu ptsna mcari ca ti detsinuts. Ca s-pots s-ascachi di aesti lucri fuviroasi, fudzishi pi-ascumta pi trenuri, durnjishi pitu murmints ca s-nu ti acats oaminjilji alu Tito, tricushi pitu munts shi pduri, tu Austria, cu ndia c agiumseshi tu lumea liber , ama nu fu ashi, politsia ti bg iara tu ahapsi ditu cari mashi un armnu aleptu putu ta s-ascap! Sh-dup ahnti liets, vini soarli shi la Lali Iancul, studentu tu Ghirmnii. Nu ti arisi sh-tricushi iara noaptea, pi scutidi, sinurli tu Frantsa, iu cu multu lucru sh-mult minti ts bitisishi Politehnica sh-cu vrearea di armnu fudzitu ditu mesea cupiilor di oi, actsashi s-lucredz ca un mari ingineru di constructsii, di structuri di rezistents cari proiecta multi obiectivi industriali, ndau li vidzui sh-io, cndu feciu un vizita la Electricit du France. Tu aestu chiro, nitsi un sihati nu lji-ai agrshit pi fratslji a ti armnji ! Ti alumtashi pi la ,,mrli ports amirljeshts '' cu

232

protili protesti shi cftri a ndrepturiloru ti Armnami. Adrashi multu avdzta Sutsat Armneasc ditu Frntsii cari aduna mults armnji ditu aestu cratu. Scuseshi un hrisusit rivist pi limba noast, Tr Armnami , cunuscut di tuts armnjlji. Agiutashi cu tut tsi putushi mults tiniri armnji, alti rivisti shi multi crts nyrpsiti di armnji. Adz, Armnlu Iancu Perifan, umplu 80 di anji tu crts, ama cndu-l vedz, nu-lji dai nitsi 60, ashi tiniru aspuni. Calea nu pots s-ti tsnji dupa elu, ashi lishor easti tu imnari. Ti tuti bunetsli tsi li-ari adrat, Dumnidz lj deadi un aleapt nicuchir tsi-lj durusi un scump fumealji, cu nipots shi nipoati, cu un cas ca un plati, tu chentrulu di Paris, tinjisitu di tutu laolu Armnescu. Armseshi shi adz UNU ARMNU aleptu cari sh-da suflitlu ti ISNAFEA a lui! Ti tuti aesti, adz la Aniversarea a 80 di anji di ban ts urmu a tsljia, tinjisitu LALI IANCU, a hrisusitljei nicuchir shi a fumealjei, TR MULTS ANJI, cu Sntati sh-Ban Lung ! Cu mult vreari armneasc, Tana, Tashcu, Sorin, Mihaela, Shatrapeli

233

Yioryi alu Hulianu Ti Iancu Pirifanlu Peshtera-tu Vryrii, 16-li Sumedru 2000

Bakitsa tu munti n-adunm Mults Armnji di pri iu naflamu Srbtoari ta s-adrmu Sh-clivili-Armnjiloru s-li cftmu Actsmu unu mari coru Pi-aestu locu, cu mari doru, Armnji di anji eara fugats Sh-canoar niturnats! Cu noi vini shi-unu nipotu Cari-i mari patriotu Ti-armnami multu doari Ta s-u vead mashi tu soari Greashti elu cu mari hari: Voiu s-v dau un hbari Ti-aeshts munts s-vaspunu Iu bna Armnji deadunu Escu-armnu di-aestu locu Sh-mi turnaiu cu mari focu Aoa mini mi-amintaiu Ct soari mi mutaiu

Tu vulodzli cu harau Crehti,-mplini cu arau Proti jgljioati aoa adraiu Proti zboar aoa-nvitsaiu Pitu vulodzli mri shi verdz Iutsido iu pots ta s-nerdz Multu ghini nj-algamu C di tsintsi anji nj-earamu Algamu, nu-nj dnseamu Multu hrcopu earamu Iu cdeamu, mi-nchidicamu Calu di lemnu-anclicamu Ditu bana-nj di ma ninti V-aspunu tsi nj-aducu aminti: Cu-oili, njeljii algamu Sh-multi ori li aspreamu Cu birbets mi-ampuliseamu Di-a loru goad mi-afireamu C njicu cilimeanu njearamu

234

Cumu earamu unu ficiuricu Tutu mutreamu s-ljau vr crligu Vr oaie ta s-actsamu A s-hib c nu puteamu! Fr lcrnji plndzeamu Cnd calu nu luagiundzeamu Mult pni va s-mcamu Pn va lu-anclicamu Tora shedu sh-mi minduescu Cumu a paplui io s-lj grescu S-ljiart c mi-ayunjisescu Vini oara s-anchisescu Io va-nj fugu prmpusitu Shi va-nj hiu multu jilitu Locurli c li vidzuiu Sh-graiu di-a nostu nu avdziu

Sots tsi tora-aoatsi hits Ta s shtits shi s-nuagrshits: Ca Armnji aoa bnamu Cnticu cntamu, coru giucamu Grailu-a nostu-aoa s-avdza Pdurea di elu vzea Ditu hryia cumu didea Pn seara amurgea Armneashti s-azbura Alt limb nu s-avdza! Tr-atsea limba armneasc Cathi unu s-u tinjiseasc Alasu soia s-mindueasc S-nj ljiart, s-nu chicuseasc C mi-ashteapt mini cali, S-ljart paplu, teta sh-lali. armneshts shi di hrli cari u tsnur tru ban di

235

Niculaki Caracota Iancu Puznava Ti lali Iancu Un dzuu ca tuti alanti, ma aest oar, ti noi, di aua, di Paris, niheam ma multu. Un oar cu primuveara, cari vini dindau dzli, yini sh-dzua cndu s-afl shi Iancu al Niculaki alu Pirifanu. Ma cari iasti Iancu alu Niculaki alu Pirifanu? Aflatu sum zodia Birbeclui, dupu carts, tu Vryrilji, ama dealithea s-amint tu Grtsilji, tru un fumealji di celnits, ninga amari, cndu tut dunjeaua s-andridzea sancarc mulrli shi salin tu munti. Pi cali! Ashi cumu va-lj hib anyrpsitu s-armn tut bana! Ma poati maxusu ti-atsea, cu gailelu a farljei ditu cari s-tradzi. Ac alxi multi craturi shi s-adp di la multi culturi, pri iu tricu, unu doru lj-armasi nicurmatu : dorlu di Armnami, di adetsli a ljei, di fumeljili armneshts shi di hrli cari u tsnur tru ban di cndu easti eta. Un hari di naima bunili, cari u-au tuts Armnjlji iutsido bneadz, easti c suntu lucrtori, mintimenji, shi shi-adun cndu iasi biriketea, fr sagrsheasc s-astring curaua cndu easti xeri. Ashi easti shi Iancu alu Niculaki alu Pirifanu. Adun tuti hrli shi li deadi ti dutseari ninti la tut fumealjia lui. Dup tsi lu cnscu pi Lala Cociu (Ctin Papanace) shi cu idyea minduiari, acchisi c Armnjlji va s-chear, bash tora cndu Europa s-dishcljisi shi tr populi ca noi. Ashi ahurhi alumta lui tr dishtiptarea Armnamiljei. La anlu 1979, arc prota "keatr" (cumu multu ghini lji dzsi Veru, unu Armnu di Veria la Adunarea di la anlu 2006, Custantsa: " Tsi keatr arcashi ore, Pirifane! "), cndu pitricu ma multu di 4500 di

236

caseti cu "un njic antologhii armneasc" shi giurnalili Fara Armneasc shi Tr Armnami, tu Grtsii. La 1980, adr unu Memoriu pi frntseashti shi pi armneashti, carilu pitricu Madrid, iu savea adunat tuti craturli ditu Europa, cari avea pricunuscut Helsinski, NDREPTURLI A OMLUI. Cu aestu memoriu I.Perifan cft NDREPTURIshi tr ARMNAMI. Dupu yinearea alu Vasili Barba tu Ghirmnii, la anlu 1984, alumtar deadunu tr amintarea Recomandarljei 1333, la 1997. Europa pricunuscu populu armnescu, cu limba , isturia, adetsli a lui, shi caft la craturli iu bneadz Armnjilji : Albania, Fyrom, Grtsia, Romnia, Srghia shi Vrgria s-lj- agiut spoat s-armn Armnji, cum suntu di pisti 2000 di anji. Tutu deadunu cu Vasili Barba, cilstsir tri tipusearea revistljei "Zborlu a Nostru", shi andreapsir ma multi

CONGRESI , cari adusi problema armneasc aua iu u videmu adz. Shi adz Iancu alu Niculaki alu Pirifanu, easti totna aclo iu easti zboru di Armnji shi bag pltrli cndu easti ananghi ! Tri tuti aiesti shi ti tutu tsi-lj urmu s-adar tu multslji anji cari va splcrsimu Dumnidz slu tsn, noi di aua, di la AFA, lj dztsemu HARISTO! Sh nica un oar : Tr mults anji, sntosu shi vrtosu! 24 di Martsu 2008

237

FIL : 85 di anji pi Cale-a Banljei Bachitsa-antsrtsu-n Vryrii Tu-al Culachi, mushatavlii, Treispryinghits-lu anu, prumveara Dumnidz dipusi iara; Harau-adusi-n casa-a loru, C-amintar un ficioru Ta s-l poart numa nclo Di-aoa sh-ninti, mult chiro... Fu cumu vru Culachi printi: Numa-lj s-lj si s-duc ninti, Numa-al Perifan s-nu chear, Num di armnj cu dhoar.... Alu Iancu-lj deadi Dumnidz, S-hib-armn cu nfc, Pirifan el, cu ban mplin, Numa Perifan, s-u tsn... * * * Ti armnji vini chirolu, S-sh lja-avearea shi taiflu Shi s-mut-alargu-nclo, iuva, Dumnidzlu iu va s-va...
238

Tricur sinuri, s-diprtar Sh-Vryria u-alsar Sh-ashi cum fu politichia Sh-vidzur-armnjlji purcuchia!... Fumelji, fumelji di-arad-u loar Sh-tu Cadrilater s-mutar; Mults lailji nu shi shtea Pri tsi hal-a s-agiundzea. Agiumsir Cadrilater, Ma fur sarchi, ca di her, Di tsiva nu s-asprear, Di pustiulu tsi lu-aflar...

Mults shi-alsar-aveari Adrat cu a lor sdoari, Njilj di prvdz shi csheri Sh-fudzir golj, ca pilisteri Zaconea-asteas-ashitsi fu Armnamea cratu nu-avu, Nu-avea cari s-l da minti Sh-u loar tuts, ca oili ninti!... * * *

Deadun cu multi fumelji, Perifanjlji s-mutar sh-elj S-dnsir Cainargeaua, Shi sh-u-andreapsir yuneaua. Loar locu, multi hictri Ti-a lor taif njits sh-cu mri Fciorlji s-duc ta sh-si prxeasc Tu sculia vryreasc. Vini-arada iara s-mut Perifan cu taifa tut Cainargeaua u-alsar Sh-tsh tu Brgan arcar... Dupu-aproapea vrn anu Fudzir shi dit Brganu... Dupu cum u minduir Tsh Bacu s-apnghisir. Agiumsi Iancu Perifan, Studentu s-hib protlu an, Bucureshti, tu facultati, Ti constructor, tsi znati!... Eara anlu patrustrei Unu di anjlji atselji grei, Taifa-al Niculachi s-mut Custantsa, marli csb. Tu patrushoptu, meslu Maiu, Chirolu fu multu laiu
239

Ti tuts atselj legionari Gionji alepts, ljiundari... Comunishtslji s-asprear Di tiniri di-a noast Far Sh-loar ta s-lj zptseasc Sila ta s-l-u dnseasc. * * * S-diprt di Facultati, S-diprt di casa-al Tati... Sh-cu-a lui sots, cnd vini oara Agiumsir tsh Timishoara!... Lj-agiut shi St-Mria Di agiumsir Srbia Ma, ayonja lj-actsar Shi tu lagr lj-aurlar. lj bgar ti-un chiro S-lucreadz cu pidimo Tu madenj tsi lucru greu Ta s-ascoat minereu... Dupu vr anu, deapoa, Dit atselj ancljishi aoa, Ning Kososvo lj-arcar Ti-un ban ma lishoar... * * * Cu ndoi sots s-achicsi Shi ti-a fug chindrui; Tu unu tren anclicar Sh-calea ct Belgrad loar.

s-

Di-aclo tu-Avstrii tricur, Lj-actsar shi-lj tsnur, Unshun-lj zptsir Sh-ti lucru lj ufilisir.... * * *

Sh-afl printslj.. agrshits Di comunizmu fuvirsits, Nveast-armn pi uidii Shi-lo...S-bneadz isihii... Sh-avu taif prucupsit, Di nicuchir urnipsit, Adr duzenj, adr aveari, Li-adr mashi cu-a lui puteari... Di cndu-agiumsi tu Frntsii Ambrustela-u tsnu yii, El fu sarpu, fu om bunu Sh-ca Armn, fu cama bunu!... Nai ma mult-u-avu tu hari Sh-featsi mari alumtari Tr prublema Armneasc Tsi nai ma ghini vrea-u ducheasc Paris, Sutsat chindruir Cu numa A.F.A. u-alncir Prezidentu-i Perifan Ti-Armnj tsi-alumt an di an... Tu Sutsat, Iancu lj-ari Tinirlji cu ihtibari: Puznava Yiani, tsi veadi ninti, Sh-Caracota idyea minti...

Di Salzburgu ditu Avstrii, Iancu fudzi-n Ghirmnii; Ptsn shidzu tu Ghirmnii; Sh-di-aoa va s-fug, nu s shtii... * * * Iancu-alas Ghirmnia... Nu-i pishman, shi-lj cu ndia C aclo iu-a s-anchiseasc Ti totna va sapnghiseasc... Shi-aleapsi Iancu vsiljia Atsea tsi lu-arisi Frntsia!... Tr ban va sh-si-ashtearnaclo Fu yislu-a lui di mult chiro!... Lucrul, altu-i tu Frntsii Sotslji..., nica nu shi-lj shtii... Sh-di-atseali tsi-a s-adar nali Prxeashti el s-aib fumealji...

240

Vidzndalui c-Armnlu cheari La Strasburgu, ca plndzeari, Sutsata A.F.A. pitricu Hbri shi Crts, ct putu... Sh-aspusi-aclo cu sila tut, C-Armnamea nu-i chirut Sh-pistipseashti c vrnoar Armnamea nu va s-chear. Ti-aest-alumt ti Armnami, Fu deadunu cu-Armnj cuanami, Hlambura tsi-u vimturar Ca Limba-Armn s-nu n chear! Vasili al Barba, protlu fu Tsi-alumta-u dusi, ct putu Sh-va s-anyrpseasc Isturia Sh-ti Yiani Mantsu shTiberiu Cunia... Puterli va n li-adunm Ta s-putem s-li dipinm Sh-alanti lucri tsi-a li shtim Tu naudztslji di-anj iu-a shim.

Shi deapoea..., iara-ashi, C lali Iancu nu-aushi... La unsut-a s-agiundzem Livendu, mprostu s-l videm Shi s-min fr di bstuni Zboarli s-lj hib buni, Nica s-poat s-l da minti La-atselj ma tiniri, s-yimn ninti... Noi giuiapi-atumtsea a-lj dm C-Armnamea u-ascpm, Adetsli sh-Limba li criscum Cu praxea sh-di la el tsiavum!... Dumitru St.Garofil Constantsa, 5-li di Martsu, 2008

241

Alexandru Gica: Iancu Perifan Tinjseari cu apuhia c lali Iancu ncljdi 85 di anj Niheam biografie Amintatu la 24-li di Martsu 1923 tu hoara Cavacli (Machidunia vryreasc). Printsli a lui vinir di-apoia la anlu 1928 tu hoara Cainargeaua Mari (Durostor, Cadrilater). Featsi liceulu Silistra shi Bacu shi Facultatea Politehnic di Bucureshti (1944-1948). Mintitu tu minarea anticomunist, lali Iancu fu pi lista a atsiloru tsi lipsea s-hib bgats tu ahapsi di comunishts tu noaptea di 14/15 Maiu 1948. Avu tihi shi ascp. Bn ascumtu pn tu 28-li di Yismciuni 1948 cndu fudzi tu Yugoslavia. Lucr Kossovo la mademea (mina) di Trepcea pn tu Alunaru 1949. Fudzi Austrie (Salzburg) iu shidzu unu anu. Shidzu 3 anj Ghirmnie iu spudxi la Politehnica di Mnchen (1950-1953). Tu 1953 vini Frntsie iu bneadz shi adz. S-ansur tu 1959 cu Geta (armn ditu Grtsie). Fumealjea a loru : doi ficiori (Nicolaki shi Athanase) shi un feat (Itsa). Actsiunea armneasc. Dup Conferintsa ti Securitati shi Cooperari European (CSCE) di Helsinki (1973-1975), lali Iancu duchi c documentul simnatu Helsinki (tsi zbura anamisa di alti sh-ti ndrepturili a omlui) easti un bun apuhie ti Armnj ta s-shi amint ndrepturilji. Ashi c apufusi deadun cu alts sots ta si-adar un Sutsat a Armnjloru ditu Frntsie : AFA (Association des Franais Aromains). Aest Sutsat si scrie la Prefectura di Politsie di Paris tu dzuua Protu di Sumedru 19801 cu numa AFA (numa armneasc eara Tr Armnami). Prezidentu eara Iancu Perifan, secretaru eara Mihaela Bacu (adz, secretaru la AFA easti Nelu Puznava) shi casieru eara Nicolae Caranica (adz, casieru easti Nicu Caracota)2. 1 Aest hbari fu dat tu Jurnalu Oficialu nr. 242 ditu 16-li di Sumedru 1980. Jurnalu Oficialu easti tifterea a nomuriloru ditu Frntsie. * 2 Unu importantu membru AFA easti Nicolas Trifon tsi angrpsi doau crts importanti ti cultura armneasc: Notes sur les Aromains en carti Grece, Macedoine et Albanie (1993,
242
*

Scupadzlji AFA : Vigljearea a yishteariljei culturali armneasc s-fac cunuscut isturia armneasc tu lumi s-hib adratu unu centru cultural armnescu Frntsie adrarea di arhivi shi biblioteci, tipusearea di crts,revisti, albumi, ploci cu cntitsi shi alti imprimri, diapozitivi, caduri. Tu unu textu ditu Fara Armneasc (nr. 4 ditu Avgustu 1981, frndza 2 ; aestu textu easti ditu un carti pitricut ct tuti sutsatili armneshts), fimiridha scoas di AFA, aflmu unu caduru ti tsi easti shi tsi nu easti sutsata Tr Armnami : Cari himu noi ? Noi himu francezi-armnj (vlahi), tsi bnmu tru Frantsa ! Drtsina n easti ditu Elad, ditu Machidunii, ditu Srbii, ditu Vryrii shi ditu Romnii ! Un parti, atselj ma tiniri, himu amintats tu Frantsa! Tsi vremu noi ? Noi vremu ca Limba noastr, mushata noastr Limb Armneasc shi mushatili a noastri adets, s-nu chear ! Noi vremu ca ficiorilji a noshtri, s shtib c suntu Armnj shi s-nu l hib ni arshini, ni fric. Elj s-hib pirifani c suntu Armnj! Noi vremu ca Armnjlji s shtib c un Limb tsi nu si scrii tu chirolu a nostru s-agrsheashti shi cheari. Shi cu chirearea a limbljei, chiremu shi noi ca armnj tru lumi! Noi vremu ca Armnjlji s shtib c Limba a noastr s-anveats shi astdz la Sorbona, ca un Limb sor cu Franceza, cu Italiana, cu Romna, cu Spaniola shi cu Portugheza. Noi vremu ca Armnjlji s-nu agrsheasc c suntu Armnj, ashi cum nu prindi s-agrsheasc nitsi borgea tsi au la chivernisea di cari tsnu! Tsi nu vremu noi? Noi nu vremu s-n si dzc c ftsemu politic, cndu cftmu ca Limba shi Adetsli a noastri s-nu chear ! Noi nu vremu s-n si dzc, c himu contra Vsiliiloru iu bnmu, cndu cftmu ca shi Limba noastr s-hib scris shi s-urdin ca tuti alanti limbi ! Noi nu vremu s-himu dipu ma psefta mileti ditu lumi, mileti cari sh-alas Limba shi numa ljei s-chear. Noi nu vremu

editura Acratie; aestu textu easti parti ditu un angrpsit deadun cu Matei Cazacu) shi Les Aromains, un peuple qui sen va (2005, editura Acratie).
243

s-n acats blstemlu a ppniloru : Blstimari s-aib-n cas, cari di limba lui si-alas ! Memoriul ditu 1980. Tu bitisita alu 1980, AFA (pritu simntura alu Iancu Perifan) pitricu unu Memoriu la Conferintsa di Madrid a CSCE. La angrpsearea a Memoriului agiutar Vasili Barba shi Max Demeter Peyfuss. Memoriul ahurheashti cu un schits ti istoria a Armnjloru shi un panoram ti catandisea a Armnjloru ditu Balcan tu anlu 1980. Tu deftira parti a Memoriului s-cfta ndrepturi ti lumea Armneasc3 : 1)Armnjlji s-hib tinjsits aclo iu s-afl di totna ca Popul Armnesc 2)Vsiliili iu bneadz ti cari au alumtat - si-lj alas s-anveats pi Limba lor Armneasc 3)Sculii iu s-poat s-anveats pi Limba Armneasc 4)Bsearits iu s-avd Limba lor Armneasc 5)Editarea di crts,revisti,Jurnali shi alti scrieri culturali pi Limba Armneasc 6)Oar la Radio, Televiziune shi theatre pi Limba Armneasc 7)Asociatsii (sutsati) culturali pi Limba Armneasc Tu 1979, AFA scoasi caseta Njic Antologhie Armneasc shi U asprndi tu tut Balcanlu. Prota fur scoasi 4000 di cumts shi di-apoia, tu bitisita alu 1980, fur scoasi nica 1500 di cumts. Caseta scutea tu migdani Cultura Armneasc pritu poemi shi cntitsi (nai ma multili nregistrri suntu ditu ploci ishiti tu Romnia). Pot s-hib avdzti poemi di C. Belemace, N. Tulliu, G. Murnu, M. Beza, N. Batzaria. S-avdu pi caset botslji alu Toma Caragiu, Matilda Caragiu, Ion Caramitru, Kira Iorgoveanu, Vasili Barba shi cntitsi cu George Marcu, D. Celea, surrili Vangheli shi altsli.Caseta ari shi unu protu zboru alu I. Perifan. Dmu aoa unu fragment : Duruts Armnj, cmban s-v ftsets tr Armnami shi s-nu alsats s-chear limba a printsloru, nu u agrshits, ashi cum 3 Citatili di ma-nghiosu suntu ditu varianta Armneasc a Memoriului tipusit tu Fara Armneasc, numirlu 3 ditu Aprilu 1981, prota frndz.
244
*

nu prinde s-agrshits nitsi borgea tsi u avets la chivernisea di cari tsnets. Fara Armneasc. Tr Armnami. Tu Andreu 1980, ishi tru migdani protlu numiru ditu Fara Armneasc, fimirid angrpsit pi Armneashti shi pitricut di AFA la njilji di Armnj ditu Balcan, nai ma mults ditu Grtsie. Prota, Fara Armneasc alncea tu Americhie ca unu suplimentu la jurnalu romnesc Cuvntul Romnesc. Foaia eara scoas di Zahu Pan. Sutsata Fara Armneasc fu adrat Americhie la 21-li di Maiu 1978. AFA scoasi aestu jurnalu tu 4000 di cumts. Unu chiro fimirida fu tipusit la tipografia alu Ioan Cusha (Armnu tsi tipusi tu tipografia a lui crts mri alu Eliade, Cioran shi Eugen Ionescu ; lali Iancu lucr la adrarea a alishtei tipografie. Ioan Cusha, Nachi cum lj dztsea sotslji, muri tu 1982). Ishir tu padi 13 numiri ditu 1980 pn tu 1986. Dup tsi alnci Zborlu a Nostru tu Ghirmnie (Yinaru 1984), AFA apufusi s-andrupasc aest revist. Dup aestu moment, AFA scoasi mashi 3 numiri ditu jurnallu a ljei (tu Andreu 1984, 1985, 1986) ; numa a jurnalui s-alxi tu Tr Armnami. Sveadi un alxeari tu grafia a revistljei dup 1984 : tu numirlu ditu Andreu 1984 s-angrpseashti cu ts tu locu di ama nica cu . Ditu 1985 s-alxi shi -ulu tu sh. Vahi cvglu a seamniloru dusi la alxearea a numljei shi la disprtsarea di Zahu Pan (omlu cari lucr multu tu protslji anj ditu aparitsia a jurnallui Fara Armneasc). Protili 3 numiri fur angrpsiti mashi pi Armneashti. Di-apoia, niscnti texte eara apridusi ditu armneashti tu Frntseashti. Tu Revist aflmu hbri ditu lumea armneasc, schitse ti unu programu militant armnescu cum shi literatur armneasc shi articoli di isturie. Nafoar di Zahu Pan shi Iancu Perifan, aflmu numa alu Dumitru Bacu, Apostol Caciuperi (cu multi apridutseri pi armneashti di texte religioase cum sh-di literatur). Multi articoli nu suntu simnati shi niscnti au autori cu paranum ; ditu aestea ditu soni, nai ma interesantili suntu atseali tsi poart numa Paplu Miciu. Ti atsea c nai ma multu Revista eara pitricut tu Grtsie, fur shi niscnti reactsii negative di aclo. Tu numirlu ditu Alunaru-Avgustu 1981 ditu periodiclu Oreia Samarina Armnlu Mihali Pispa angrpseashti, anamisa di altili, c AFA
245

ari supadz ascumts. Iancu Perifan apndseashti tu Fara Armaneasca (ti revista ditu Samarina): shtiu c di doau njlji di anj himu Armnj (Armnj ditu soarti pn tu moarti, Armnj !) Sh-tsi vremu noi ? Vremu si-armnemu Armnj (vlahi) ! Limba la unu popul easti suflitlu. Ma chiremu Limba chiremu sh-noi ca Armnj Alts Armnj, aspreats, cari eara cu sculiili romneshti4 ascriu cta Fara Armneasc : Ghini n-avea agrshit ! Shi voi vrets iara s-n ascutets tu migdani ? Tsi apndseashti lali Iancu :pi elj shi noi va-lj agrshimu [] Nu ari ma lai di agrsharea. Agrshearea, frate Armnu, easti moarti sigur!! Sh-dztsi nica lali Iancu: Noi n minduim c Dumnidz n adusi tru xeani, tra s-ftsemu atsea tsi fratslji a noshtri di acas, nu pot, ninga, s-fac. Tsi nu putem s-agrshimu? Lali Iancu fu natsionalistu romnu. Sh-cu tuti aestea, shtiu slucreadz ti lumea armneasc (shi s-treac largu di ncrfuserilji ideologice). Altu lucru tsi nu poati s-hib agrshitu easti atsea c lali Iancu shtiu si si-adar njicu. Atumtsea cndu Vasili Barba agiumsi tu Ascpitat, lali Iancu lu andrup cu tuti puterilji a lui(tu andridzearea a Congresiloru Armneshts sh-tu amintarea a Dimndariljei 1333 ; ti aestea nu angrpsimu aoa c tse suntu cunuscuti). Semnul sum cari cur bana alu lali Iancu suntu stihurilji alu George Murnu ditu poema Tr Armnami (numa a sutsatljei AFA shi a fimiridljei scoas di AFA ; stihuri motto ti aest revist) : Si-nj armneari n minut,/ Mashi un chicut di ban,/ U dau tr tini, Soe-nj vrut.

* 4 Citatili ditu aestu paragrafu suntu ditu Fara Armneasc,


nr. 10 ditu Andreu 1983.
246

Nica unu Zboru la 85 di anj di Niculaki Caracota : -Di cari ai naima mari frixi, Lali Ianco? -Di Dumnidz, nipoate, c Elu li-adar tuti, ma mini dzcu c nu easti frixi : easti Ascultari ! -Ti tsi va ta s-alumt Omlu tru bana lui? -Tr Pisti shi tr Anami. Aesti armnu. Shi armnu, ctu kiro Fara di iu eshts, bneadz. Tuti alanti trecu. Shi, nica unu zboru, nipoate Niculaki: Tsni minti totna c vr omu nu s-ari alinat pi Elimbu shi ari armas aclo. Alexandru a nostru, Atselu Marli u shtea shi lu dzsi aestu averu di multu kiro! Ashi putemu s-u bgmu pn tora, tut bana alu Lali Iancu Perifan, tru-ndau zboar. Tutu tsi adr, li adr c ashi lj ciuciur Dumnidz cathi oar cndu s-afl tru vr mbodyiu, ananghi, cndu lipsea s shi-aleag calea. Shi Dumnidz avu angtanu s-aib unu singuru kaimo: Armnamea!

247

DOCUMENTI Memoriulu pitricutu di Iancu Perifan(AFA) 1980, la Consiliu di Sicuritati: UNU POPULU EVROPEANU NATSIUNALI Madrid

FRA-NDREPTURI

A ; F. A . ASSOCIATION DES FRANCAIS AROMAINS 6,rue Milne Edwards 75017 Paris Tl.01.45.72.25.70 Fax.01.45.72.25.69 email: perifan@free.fr Paris Octobre 1980 C. S. C. E MADRID - ESPAGNE UNE NATION EUROPENE SANS DROITS NATIONAUX Les Aromains (les Vlachs), l'un des plus anciens Peuples de l'Europe du Sud , ne sont plus reconnus dans leur Patrie comme un Groupe Ethnique. Gardiens, en tant qu'uniques successeurs directs dans leurs territoires, de l'Ancienne Culture et Civilisation de La Thrace, les Aromains sont, de par leur Langue et leur Culture, les seuls reprsentants au Sud du Danube de la Latinit Balcanique qui existe depuis 22 sicles, depuis la conqute de la Macdoine par le Consul Paulus Emilius (168 a.-I.C.). Les Aromains entrrent dans l'Histoire ds le Xme Sicle en tant que peuple NEO - LATIN , sous le nom de VLACHS. Ils crrent au Xme - Xlme sicles , des Etats Indpendants: La GRANDE VLACHIE (en Thssalie);LA PETITE VLACHIE (en Etolie et Acarnanie) LA HAUTE VLACHIE (en Epire) ; LA VLACHIE BLANCHE ( en Moesie de l'Ouest) et tablirent les bases de l'Empire VLACHO-BULGARE (Xllme - XIIlme sicles). Ils reprsentaient alors la Population Latine de l'Empire Byzantin. Au temps de l'Empire Ottoman (XVme - XXme sicles) , ils se retirrent en majeure partie dans les Montagnes du Pinde et

248

de l'Hemus les Monts Balkans) et y obtinrent - jusqu'en 1913 l'Autonomie Administrative . L'article 23 du Trait de Paix de Berlin 1878 , les mentionne et l'Ordonance du Sultan du 10 Mai 1905 reconnait aux VLACHS des droits identiques ceux accords aux autres nations. Aprs la dposition du dernier Sultan pendant la domination des " Jeunes Turcs ", les Aromains eurent dans le Gouvernement d'Istambul leurs propres reprsentants . Aprs le Trait de Paix de Bucarest de 1913, les Aromains furent diviss et rpartis dans les 4 pays Europens ayant succd l'Empire Ottoman: L'Albanie ou ils reprsentent environ 15 % de la population; La Grce, ou vivent encore peu prs 600.000 Aromains; La Yougoslavie et la Bulgarie enfin, o leur nombre est consquent mais difficile chiffrer du fait qu'ils doivent se dclarer sur la fiche de recensement par la Nationalit, respectivement Macdoniens ou Bulgares . Il n'existe nulle part une statistique officielle les concernant, de sorte que les spcialistes et les plus rcents dictionaires (par exemple Encyclopdie de Leipzig 1956, Brockhaus 1965), se voient contraints d'valuer leur nombre trs approximativement et bien au-dessous de la vrit. Mais, si faible que puisse tre ce nombre , ce peuple NEO - LATIN, comme tout autre peuple quelle que soit son importance, doit avoir le droit d'tre reconnu comme une Entit Culturelle. Les gouvernements de ces pays Grce, Yougoslavie, Bulgarie et Albanie, comme les autres ethnies qui y vivent, ont le devoir d'prouver l'gard des Aromains un sentiment de respect et de considration car ils ne doivent pas oublier que ce peuple dvoue aux intrts historiques de l'tat o il vit, a gnreusement vers son sang pour librer la Peninsule Balcanique de l'emprise du JOUG OTTOMAN et a contribu par son courage et son habilit, et l'aide des nombreuses personalits qu'il a donn a l'Histoire, la prosprit et au dveloppement de ces Etats et du monde balkanique en tant que zone de diversit culturelle. Pour ces motifs, les TATS BALKANIQUE se sont engags en 1913 garantir aux AROMAINS le droit de frquenter les Ecoles et Eglises en leur LANGUE MATERNELLE . Aucun des quatre pays dans lesquels demeurent LES AROMAINS ne les reconnaissent en tant que Nation a part
249

entire. Dans aucun Ecole, aucun Eglise, ne leur est accord le droit d'utiliser leur propre Langue, pas plus qu'ils n'ont l'autorisation de possder des Journaux, Revues ou Institutions Culturelles qui permettraient ce grand peuple NEO - LATIN de l'Est de rvler au monde son existence et sa personnalit. Bien que LES AROMAINS soient un peuple NEO-LATIN possdant une unit de Langue, de Culture et de Tradition, ils sont considrs dans ces quatre Etats comme leur ressortissants c'est--dire: Grcs en Grce Albanais en Albanie, Macdoniens en Yougoslavie et Bulgares en Bulgarie. En outre , les Autorits exercent sur la jeunesse une influence certain pour l'inciter renoncer sa Langue Paternelle. Si cet tat de fait devait se prolonger, un foyer de tension risquerait inluctablement de se cer en Europe , car Les Aromains ne sauraient accepter ce lent ethnocide culturel. Lintert de la civilisation et de la paix en Europe cest daider ce peuple en lui reconnaissant le droit de parler sa Langue Maternelle , de garder ses Traditions, sa Culture europenne". C'est pourquoi ils exige qu'au moins les droits les plus lmentaires lui soient reconnus: - Etre considrs dans le pays o ils sont, implants, comme un Entit Ethnique et Culturelle . Que ces Etats dont ils sont de loyaux et vaillants citoyens, leur permettent de s'instruire dans leur Langue en leur procurant la moyens mattiels, car leur activit dans tous les domaines contribue la prosprit de ces Etats. Ils ont donc le devoir de leur garantir: 1. Dans les coles , de Cours pour tudier leur propre Langue 2. Service Religieux dans leur Langue Maternelle 3. Journaux , Revues dans leur Langue Maternelle 4. Associations Culturelles propres Le maintien des liberts pour ce Peuple Latin, issu des anciennes traditions de la THRACE, reprsente un intrt scientifique et culturel certain. Il faut donc qu'il reoive, pour son action culturelle un appui moral et financier - auquel devraient participer les autres peuples europens - en particulier au travers des organisations-tchniques de l 'O.N.U. LE PRESIDENT, Iancou PERIFAN
250

TR ARMNAMI A. F. A. SUTSATA ARMANJLOR DIT FRANTSA 6,rue Milne Edwards -75.017 Paris France Tef.01.45.72.25.70 Fax.01.45.72.25.69 Paris,Octobre ,1980 C. S. C. E. MADRID-ESPAGNE UNU POPLU EUROPEAN FARA INDREPTURI ( en Aromaine - pi Armneashti ) ARMNJILJI (Vlahii i Macedo-Romanjlli), una di nai ma vecljli Milets dit Europa di Sud, nu-s ricunuscutsi - tru locurli a lor - di alanti Miletsi, ca una Grup Ethnic . Aviglitori di veaclia Cultur shi Civilizatsii a Tratslor, Armnjilji suntu - cu Limba loru shi cu Adetsili a loru, singurlji marturi , c Latinitatea s'afl tu Balkan di pisti 2200 di anj, di cndu Consulu Paul Emilius, clca Makiduniia, tru anlu 168 , ninti di Hristolu. ARMNJILJI intr tru Istorii di la anlu 900 shi tsiva, ca un mileti NEO - LATINA, cu numa di VLAHI. Dila anlu 1.000 shi pn la anlu 1.200, elji avea Vsiliia a loru: Marea Vlhii (Thessalia); Njica Vlhii (Etolia shi Acarnania); Vlhia di Nsusu (Epirlu); Vlhia Alb (Mosia). Pi la anlu 1.200, elji featsir - diadun cu Vrgarlii - Amirriljia Armno-Vurgar. Elji era Miletea Latin tru Amirriljia Bizantin. Tru kirolu a Turtsloru (1500 - 1.900) elji s'trapsir tru muntsii PINDU shi tru muntsii BALKANU shi putur s'aib dila Turts, ndreptul s'kivirniseasc singuri, pn tru anlu 1913. Articolu 23 dit TRATATLU DI PACI (ISIHII) DI BERLIN (1878), angrpseashti tri ARMNJI. IRADEAUA SULTANULUI DIT MAIU 1905, l avea dat idjili ndrepturi ca shi la alanti Miletsi dit Balkan. Tu Kivernisea " Tinirlor Turts " din Poli, avea shi Armnji. Dupa Conferintsa di Bucureshti (1913), Armnjilji fur dati fr s'hib antribats - la paturli Vsilii dit Balkanu: Albania
251

(15% suntu Armnji ); Grtsia (iu s'afl pisti 600.000 di Armnji) ; Srbia shi Vrgria. Astdz nu ari vrn statistic cari s'aspun ctsi Armnji suntu. Enciclopedia di Leipzig (1956), i Brockhaus (1965), angrpsescu c armasir ptsnji. Ctu di ptsnji s'hib, aest mileti NEO - LATINA, lipseashti s'poat s'tsn Limba elji, Limba Armneasc. Statili (Kivernisli) dit Balkan, Grtsia, Srbia, Vrgria, Albania - shi alanti Miletsili iu bneadz Armnjli, lipseashti s-da ndrepturi la Armnji. Armnjilji au virsat sndz tra s'ascap Balkanlu di Turts. Au dat oaminji di nai ma mrlji, oaminji tsi au lucrat ti ghineatsa Balkanlui. Tri atsea, Vsiliili ditu Balkanu, avea dat zbor - avea simnat la 1913 ca Armnjilji s'aib ndreptu la Sculii shi Bseritsi Armneshti. Vrn di eali nu-shi tsnur zborlu! Vrn di paturli Vsilii ditu Balkanu, nu-i au tri ,,ARMNJI, nu-i au tri Populu Armnescu. ARMNJILJI nu au ni Sculii, ni Bseritsi, ni crts, ni Jurnali pi Limba lor Armneasc, cu cari s'poat s'aspun la lumi tsi suntu (Poplu Neo-Latin) di iu yinu, (di la Trats) shi tsi voru (Ndrepturi s'poata s'armn ARMNJI). Tru Romnii s'afl pisti 100.000 di Armnji. Elji fudzir ditu locurli a loru dupa 1920, c nu puteau s'bneadz ! Cu tuti c Armnjli suntu un mileti Neo-Latin, cu Limba loru, cu Cultura loru, cu Adetsili a loru, cu Istoria loru, Gretsljii lj-au tri Grets, Arbineshlji tr Arbineshi, Srghiljii tr Srghi shi Vrgarlii tr Vrgari. Kivernisili (Statili) fac tut tsi pot, ca Arrnnjilji shi tinirlji Armnji s'nu azburasc Limba loru Arrnneasc Nu easti ghini ca lucrli s'arrnn ashi cum suntu astdz. Armnjlji nu vor s'kiar! Ei nu kirur di pisti 2000 di anji! Cum va s'alas s'kiar astdz? Europa, tri intereslu a elji, lipseashti s'fac ndriptati la Armnji. S'poat s'azburasc Limba loru, s'poat s'tsn Adetsili a loru. Tri atsea, elji caft: 1. S'hib pricunuscuts - aclo iu s'afl di tut eta - ca unu Poplu Arrnnescu! 2. Saib ndreptu s-anveats Limba loru! Vsiliili iu bneadz s'lj-agiut, c elji lucreadz tri aesti vsilii. Aesti Vsilii au borgi la Armnji, sl asigur:
252

a.Tu Sculii s'poat s'anveats shi Limba Armneasc! b. Tu Bserits s'poat s'avd Limba Armneasc ! c. S'poat s'aib Crts, Jurnali, Televiziuni, tru Limba loru ! d. S'poat s'aib Sutsatili a loru Armneshti! Aesti libirtts tri Armnji - tra s'poat s'arrnn Armnji - Mileti Latin - ishit ditu veacljia cultur Trac- suntu buni shi tri civilizatsia shi cultura lumiljei. Tri atsea noi cftmu, ca Armnjlji s'hib agiutats di tuti Miletsili! Noi cftmu ca s'himu agiutats shi di O.N.U.ashi cumu suntu agiutati multi Milets ditu lumii ! Prezidentu Iancu PERIFAN

TR ARMNAMI 73 rue Galande -75005 Paris Anlu VI N12 Andreu1985 Motto: S-nji armnea n minut Mashi un kicut di ban, U dau tri tini soea-nji vrut ! Muri unu mari Armnu : Constantin PAPANACE Tru 7-li di Apriliu,1985, muri SALO-Italia, la 80 di anji C.PAPANACE. Dzu di Vaiiu ( Florii) !Fu angrupatu la 11-li di Apriliu (Joia Mari), tru murmintsili di Salo, iu safl angrupat shi nicukira lui, shi un altu bunu sotsu di a lui, Armnlu G.Ghitsea. Avea vinit Armnji dit tuti partsli.Vinir shi Romnji shi Italienji cari-i purtau mari tinjii. Ninti shib dusu la murmints ,cu doi Prefts Ortodoxi, fu tricut pi la Catedrala di Salo,iu l-u ashtipta Dispoti,cu Bsearica mplin di Italiani . Zbor alu Dispoti: Papanace fu om bunu shi vrut di tuts atsei tsi-l cunuscur ! Dumnidza vru ta smoar tri Pashtili Catolic shi shib angrupatu Tri Joia Mari a voast, a Ortodoxilor.Tri noi fu un

253

mari tinjii c Elu aleapsi loc di exil, Salo. Oaminji ca elu nu suntu mults Noi nu l-u avem avdzt splng di singurtati shi di xinitilj. Dupu polim fu greu tri tut lumea.Di multi ori elu n didea curaj Dzsi Dispoti ! C.Papanace saminta Veria , tru 15-li di Septembriu, anlu 1904 .Shcoala u featsi Veria shi Srun. Universitatea u featsi Bucureshti.Nica nu avea bitisit studiili(1930)shi fu bgatu tu hapsi cu alts sheapti sots di a lui, tuts Armnji. Eli astrigar ,c nu easti ndreptu ca s-lj aduts pi Armnji tru Romnii shi slji aruts tru gura luplui, ligats di mnji shi di cicioari.Luplu earau Comitagilj Vurgari, cari vtma Armnji pritu ciuri shi ardeau Hoarili Armneshts .( Easti zborlu di Armnjili adushi dup protlu polim Dobrogea-Cadrilater ) Ashi intr lala Cociu tru politic.Fu tru Guvernul alu Antonescu.Antonescu dztsea tri elu: Papanace ari mintea limbid shi giudicata ndreapt.Slu ascutmu! Papanace era un om di mari cultur. Shtia 8 limbii . Atsei tsi-l cunuscur lu avea tru mari tinjii . Nu di sibepea lui samprts di Antonescu.Nu vru shib sibepi la politica tsi vrea sfac Antonescu. Shi ashi lu-o calea xeanilor.Agiumsi tru Germania,iu fu bgatu tru lagru, pn tu bitisita polimlui. Aclo kiru pi fratisu Gula .Dupu polimu strapsi Salo-Italia iu bn pn tru soni. Aclo sansura cu Zoitsa Simu, Armn di Veria.Nicukira trapsi multu kiro shi muri tru 1977. Avem avut shi avem shi tora shi alts Armnji mri shi anvitsats.Ei fur tri Grets, tri Vurgari, triSrghi, tri Arbineshi, tri Romnji, etc. ma nu shti Armnji. fu Elu Papanace mari shi tri Armnji! Tru anlu 1948, cndu tru locurili a noasti sftsea polim, elu scria la O.N.U. shi la ma mrlji a lumieic, hoarili Armneshts ardeau, fumeili asparti, ficiorlii dushi tru fundul a Rusiilei . Tru anlu 1950, scoasi Njica Antologii Armneasc, tri ti durutsii lui Armnji ditu Mureau shi pn anaparti di Laia Mari Tru prolog scriia: Mi minduescu la voi, la tuts atselj di Fara nosat,cari dit Mureau shi pn anaparti di Laia Mari shi di Duna, suntudi dushmanji ancrutsiljats ca Hristolu . . . videam pri
254

atselj xinum-sitsi tu lumi, tse hunipsescu tu pondili di xinitii . . . Pri keptul a Pindului,a Elimbului shi a Piristerljei . . . Shi bitisescu aesti zboar: S-nu kirem ndia ! Va streac shi aesti ghideri shi ca totna, Armnamea va eas iara tru migdani Tru Editura ARMATOLI ( fapt di elu) vidzur lunjina pri limba francez: 1. Sur la minorit aromaine (Vl)ach) dans les Pays Balkanique (1950 ) 2. Pro Balkania :Consideration sur lUnion Balkanique et la solution des problmes litigieux de ce sector europeen (1951) 3. Iustice pour le Aromains ( les Vlach). Era un memoriu pitricut la O.N.U. shi la tuts Marilj ditu lumi (1952) 4. Identitatea unor nume patronimice la Italienj shi la Aromnj (1953) 5. Lorigine et la conscience nationale des Aromains. 6. Jurnalu Makedonia N9 (1955). Fu scris mashi tri problema aromneasc. Pri patru limbi :Francez, Englez, German shi Italian. 7. Le droit dasile politique et le problme des minorits ethniques opprimes. Fu un conferints tsnut la al VI-lea Congres de lUnion Federaliste des Communaut Europennes. Conresul s-tsnu di la 17 la 20-li di Maiu 1956, la Faakersee Austria pri limba german . 8. Die arommunische Volksgruppe in den Balkanlnder tru Handbuch der europischen Volksgruppen-Wien (1970) 9. Neubau im Balkanraum tru Nation Europa,Coburg .Pri limba englez 10. Diversity in unity of the Balkans tru Balcania-St.Louis Mass.U.S.A. (1967) Un alt mari lucrari fapt di elu shi shi la cari aduna dip ma marlji anvitsats ditu lumi cari cunoscu problema armneasc,easti: 11. Noulu album Aromnescu (Macedo-romn Vol.I anlu 1955)Fu ascos, cu sibepea a 75 di anlu 1880 di cndu fu ascosu protlu Album di Sutsata Aromnilor di Bucureshti . Albumul are 372 di frdz.Scriu tru elu: Louis Cortes Vasquez ; Lean Gage ; Wilhelm Giese ; Anton Hilkman ; Mario Rufini ; Oscar Stevenson ; Frdric Taillez ; E.D. Tappe ; Emanuel Turczynski ; Enver Esenkova ; Marcel Fontaine ; Hans Diplich
255

; Paul Gache ; Nicolas Lahovary ; Ismail Hakki Soyer ; Franz Thierfelder ; Ekrem Vlora ; etc.etc. 12. Noul album aromnesc ( Maced-romn) , Vol.II . Ari 408 di frndz. Tru elu scriu un parti di atsei tsi scriar tru Vol.I shi: Gnter Reichenkorn ; Louis Combi ; S.Braga ; Gino Lupi ; V.Buescu ; N. Giuvara ; etc.etc. Cafi anvitsatu , ari scriat pri limba lui ( francez, Italian, Spaniol ,Romn, Englez shi German ). Papanace, ari scriat tru vol.I: Fermentul Aromn n Sud-Estul european shi tru Vol.II : Geneza shi evolutsia conshtintsei etnice la Aromni. Redeshteptarea lor natsional.Studiu istoro-politic Aesti Albumuri fur pitricuti la nai ma marli Universitatsi shi Biblioteci ditu lumi. Pri ning aesti carts scriati tri Problema armneasc, C.Papanace ari scriat multi shi tri problemili romneshti.Elu eara un Armnu di cultur romneasc. Tru Romnia l-u aveau tru mari ihtibari, tinjii. Di multi ori simna cu numa di Verianu , tra saduc aminti tsi easti shi di iu era faptu. Noi minduim c elu ari alsat shi alti scrieri tri problema armneasc . Vor cftari.Va hib un mari tinjii tri Sutsata Noastr, spoat s-li tipuseasc. S-avea hrsit multu, cdu avdz c Verianlji a lui fur prots s-ias tru migdani, tra s-aspun la lumi c Armnjli suntu ninga Armnji.( Eara zborlu di Sutsata Armnjlor di Veria, cari aspusir maris pirifanji, cndu vinir tru Elvetsia Tri Pashti 1985 clisits di Liga Vlahilor shi Sutsata gretslor di Lugano ) Eara ninti smoar. Shi ashi s-dusi lala Cociu ( cum lu-arisea s-i dztsem ) alargu di patrid, alargu di Veria lui durut shi alargu di armnamea lui, tri cari featsi ahtu.Pn tru soni, avu gidicata ndreapt shi mintea limbid . Dumnidza s-lu iart ! Tr Armnami (Iancu Perifan)

256

Jurnalu LE MONDE / Armnjilji, un minoritati agrshit Paris le 14 Octobre 1985 Une dpesche de lAFP, reprise par Le Monde ( dat du 28 Septembre ) fait tat dune rsolution adopte par le Parlement Europen en faveur de la minorit turque de Bulgarie. Il est essurment rconfortant de voir les rersentean des vingtet-un pays membres du Conseil de lEurope- ou plutt de vingt dentre eux, la Grce ayant jud bon de sabstenir appeler au respect des droits culturels et religieux vivant dans un pays europen, et soumise aujourd-hui, de la part des autorits de ce pays, diverses vexations et brimades collecties. Mais ny a-t-il pas lieu, aussi, fe stoner du fait que des pratiques comparables -sans tre identiques- qui sexercent, dans la mme zone balkanique de lEurope Orientale, lencontre dune population, (les Aromains- les Vlachs) porteuse dune culture originale et distincte , sont loin de susciter, ou Conseil de lEurope ou ailleurs dans lopinion republique, les mmes sentiments de solicitude. Certes les Aromains ( les Vlachs) vivant dans les payes balcaniques Albanie, Yougoslavie, Bulgarie, Grece , comme citoyens loyaux de ces pays, ne sont pas lobjet dune perscution ouverte, ils sont, plus insidieusement, empchs de vivre leur culture nationale autrement que sous ses aspects folklorique ; ils se voinet notamment interdire tout enseignement et toute publication dans leur langue. Peut-on esprer, de la part du Conseil de lEurope, dj saisi ce propos lanne dernire, mais sans succs- quil sintresse aussi ce cas de dni de droits nationaux ? Le Prsident Iancou Prifan

257

Zuarlu LE MONDE : 14 Octombrii 1985 : Armnjili un Minoritati agrshit Un shtiri AFP, luat shi di Le Monde (28 Septembrii 1985) fatsi cunuscut un Rezolutii tsi fu dat di Parlamentul European ti dikea Minoritatsiei Turc tu Vrgrii. Easti ghini svedz reprezentantsi di 21 di Stati dila Consiliul European, ili ma ghini dzsu 20 di eali, -c Gartsia nu vota- cari caft sda ndrepturi Culturali shi Religioasi Turtslor tsi bneadz tu Vrgrii, iu nu au aesti ndrepturi . Nu lipseashti sn ciudusim c tu State Balcanice, suntu Minoritatsi, cari nu au aeste ndrepturi ( Armnji Vlahii ,ei cu un Cultur original , Consiliul Europei, nu caft idili ndrepturi . Dalihea easti, c Armnlji, ( Vlahii) cari bneadz tu Statili Balcanici Albania, Yugoslavia, Vrgria, Grtsia ca oaminji loaiali tu aesti vsilii, , nu suntu persecutatsi dishclisu ; ei suntu Anchidicats s-shi bneadz Cultura lor Natsional, mashi sub un form folcloric ; nu au ndreptu la sculii sanveats Limba lor di mam shi nitsi Giurnali i Carts tu aest limb ! Putem sminduim c Consiliul Europei, la cari cftam, di un anu- a pn tora nu featsi tiva Sfac idiul lucru tsi-l featsi ti Turtsi ditu Vrgrii Presedinte : Iancu Perifan ARMNJI UN MINORITATE AGRSHIT : Le MONDE 15-Inaru 1985 La reactsia Articolui, alu George Vlachpos, Membru la Academia di Anthena: Vigljiare Minoritatslor shi pn iu au ndreptul shib alt turlii (Tu jurnalu Le Monde ditu 15 di Maiu 1984) Domnul Iancou Perifan, Presidentul Sutsatei Francezilor Armnji, 5 cale Galande, 75005 Paris, n pitricu minduerli a lui ti Armnjli ditu Grtsii, Minoritati agrshit . Domnul Vachos azburashti di interventsia adrat la Consilul Europei, tsi pari c caft vigljiarea Minoritatsilor , a cari easti, dztsi elu Imprtsri
258

Noi minduim c aest apandasi caft sagudeasc di ninti, lucurlu pi cari-l fatsi un Minoritati Natsional, cari easti lipsit di ndrepturili normali , la cari ari ndreptu, di un Statu Dimocraticu ditu Europa ( Grtsia). Un Poplu di Limb Neolatin, bneadz tu Grtsii, tu Albania, tu Makedonia(Yugoslavia) tu Vrgrii, di pisti 2000 di anji . Cu tuti c ari adrat Stati a lui tu Moyenage, aestu Poplu ( Armnjii) tu kirolu cnd sfetsir Statili Balcanici Moderni, (Grtsia, Albania, Yugoslavia shi Vrgria) nu-i ricunuscur, canu Ndrept Natsional. Tu Grtsii, iu bneadz pisti shasisutidinii (600.000) di Armnji (tu Muntsi di Pindu shi tu Tesalia) vrnaoara nu fu zborlu srecunoasc ofitsial Natsionalitatea a lushtui Poplu . Easti lishor svedz c tu hoarili ditu Pindu lumea azburashti, nafoar di limba grec un limb Neolatin tsi shi adutsi cu Limbili Italian, Francez, Romn. LES AROMAINES MINORITE OUBLIEE Le MONDE 15 Janvier 1985 En raction larticle de M/George Vlachos, membre de lAcademie dAthnes, Protection des Minorits et limites du droit la difference (le Monde du 29 Mai ) M.Iancou Prifan,prsident de l Association des Franais Aromains, 5, rue Galande , 75005 Paris , nous a address ses rflections propos des Aromains de Grce , Minorit Oublie . Mr.Vlachos faisait allusion des demarches faites auprs du Conseil de lEurope, ayant pour but apparent la protection de groupes minoritaire et servant en fait,dit-il, des vise secessionnistes Nous considerons que cet article cherche discrditer par avance les efforts et les dmarchs effectus en toute lgalit par une minorit nationale prive de lexercise de ses droits lmentaires par un Etat Europen Dmocratique ( la Grce, en loccurance) t Un population de lang nolatin vit en Grce de Nord, en Albanie, en Macdoine (Yougoslavie), en Bulgarie ,depuis plus de deux mille ans.Bien quayant constitu, des Etats propre au Moyen Age,ce Peuple ( Les Aromains) sest vu dnier tout caractre national spcifique au moment o se craient, sur les
259

ruines de lEmpire Ottoman ,les Etats Balkanique modernes : Grce, Albanie, Yugoslavie et Bulgarie. En Grce par exemple, o vivent plus de six cent mille Aromains ( dans les Montagnes du Pind, aussi en Tessalie ) ,il na jamais t question de reconnaitre Officiellement lexistence de cette minorit nationale.Il est facile de constater, cependant, que les habitants des villages du Pind parlent,outre le grec,un langue dorigine latine apparente ltalien, au Fraais, au Roumain . En Grce , dans une certain presse nationaliste, des articles au ton extrmment violent dnient toute existence au fait Aroumain et affirment quil ne saurait y avoir de place que pour les Grecs . . . Le Peuple Aroumain tmoigne, par sa lzngue, mais aussi par ses traditions et par son vouloir tre obstin, de la persistance sur les deux versants du mont Haemus ( Balkans) dun peuplement latin trs ancien, issu de la fusion dlments autochtones Thraces avec les Romains venus sinstaller dans ces rgions ds le deuxime sicle avant J.C. Loin de nourrir des projets rcesionionnistes les Aromains ne demandent que le respect de leurs droits nationaux lmentaires, et dabord celui de voir leur langue utilise dans les coles do elle est bannie par le Gouvernement grec, et les autres Gouvernement balkaniques, dans les Eglises (ils sont Orthodoxes) et aussi dans Les Mdias . On peut noter ce propos la diffusion de quelques misions en Langue Aromaine la radioYogoslave de Skopje . Le Prsident Iancou Perifan

260

Alxeari di crts anamisa di AFA shi Franois LEOTARD, emisarlu di la Uniunea Evropean tr Ex Ripubcadru tr bnarea isih deadunu a miletditu njica shi naua ripublic shi hbrsearea a Ricomandariljei/Dimndariljei 1333:

261

262

Carti di haristuseari di la Universitatea di Freiburg tr agiutorlu datu di Iancu Perifan tr andridzearea 5-lui Congresu, la 1999: Durute domnu Perifan, Voiu s-ts haristusescu di partea mea ti andrupari, sh-nu mashi tr andrupari, ma sh-ti agiutorlu a tu finaciaru. Shtiu c aestu agiutoru financiaru fu multu mari. Tr-atsea voiu s-ts haristusescu di partea mea. Cu tuti c Institutlu di Limbi Romanitsi di la Universitati nu putu s-da mari agiutoru, ama putu s-andreag durnjiarea tr Congresishts la un tinjie ma njic shi idyiulu lucru tr mcarea la mensa ali Universitati.Cu-aesti dzsi, nu voiu s-n-alvdmu noi, am voiu sts hristusescu. Aproachi, doamne Perifan atsea ma aleapta tinjie,

Prof.Universit ar HansMartin Gauger cu Iancu Perifan .

263

SUTSATA ARMNJILORU DITU FRNTSII (AFA) (Association des Franais Aromains) Tu rivista frntseasc Lettre du Colise, nr.42, AgustuYismciunj, 2003, alnci un hbari tr AFA (Sutsata Armnjiloru ditu Frntsie) shi unu articulu tr Armnji ( Les Aromains ). Dmu ma-nghiosu, apridus pi-armneashti, hbarea ti AFA: Adrat la anlu 1978, Paris, di Prezidentulu a ljei, Ing.Iancu Perifan, ari ca scupo tsnearea tu ban a Limbljei Armnieasc tu Frntsie shi tu-alanti Vsilii ditu Evropa. Sutsata ari adz membri activi tsi yinu ditu njica Comunitati Armneasc cari bneadz tu Frntsie. Activittsli di pn tora: - 1978-1984: s-tipusi giurnalu Tr armnami (Pour les Aromains), tu 4.000 di cumts, 4 ori tru anu. Giurnalu fu asprnditu ma multu tu Grtsie shi tu-alanti vsilii ditu Balcanu. Eara pitricutu ndreptu cu posta. - Di la anlu 1984, AFA ahurhi s-lucreadz astresu deadunu cu ULCA (Uniunea tr Limb shi Cultur Armn) di Freiburg, Ghirmnie. Deadunu ahurhir nali proiecti: Andridzearea (organidzarea) di ma multi Congresi Internatsionali Armneshts, tipusearea a nauljei Rivist Armneasc, Zborlu a Nostru, ligturi cu organismi internatsionali, Consiliulu ali Evropi, Strasburg. Aestu lucru deadunu dusi la unu amintaticu cndu la 1997, Limba shi Cultura Armneasc fu pricunuscut di Consiliulu ali Evropi ca un Minoritati Cultural shi Lingvistic. C.E. apruche un Dimndari/Ricomandari tr tuti Vsiliili ditu Balcanu iu bneadz Armnji Recommandation 1333. - 1984-2003 : deadunu cu ULCA, agiut la tipusearea a rivistljei Zborlu a Nostru (Notre Parole), 4 ori tru anu cti 1.000 di cumts di cathi numiru. - Di la 1999, AFA adr Sitlu ti Internetu tr Armnji. Aoa s-afl lishoru hbri tr activitts culturali, lingvistitsi: Muzic veaclji shi nau Armneasc, Cursuri di-Anyrpseari a Limbljei Armneasc,etc.
264

1984-2001, deadunu cu ULCA, andreapsi/organidz 5 Congresi Internatsionali a Armnjiloru, tu Ghirmnie. 1984-2003: fu la multi Congresi internatsionali (FUEN) tra sfac cunuscut Minoritatea Armneasc. Adz, scupolu ali AFA easti s-agiut Sutsatili Armneshts ditu Balcanu tra s s-bag tu practichii Ricomandarea/Dimndarea 1333 a C.E. Ari shi scupolu di tsneari ligtur anamisa di tuti Sutsatili Armneshts ditu lumi. Association des Francais dorigine Aromaine (AFA) (Sutsata Armnjiloru ditu Frantsa) 73, rue Galande 75005 PARIS

265

Prota vinit tu Romnii, dup 49 di anji. Mi aflaiu la aestu Simpoziom dila Shcoala Smtslji Apostoli Bucureshti Maiu 1997 shi nji cftar sdzcu shi mini unu Zbor tstu pi Romneashti: Zboru tsnutu di Iancu Perifan la simpoziomlu di la Sculia Smtslji Apostoli, Bucureshti, Maiu 1997 ( pi Armneashti) V-azburashti unu Armnu cari bneadz tu-Ascpitat, tu Frntsie, di cama di 40 di anji shi easti Prezidentulu a Sutsatiljei Armnjiloru ditu Frntsie (AFA). Hiu hrsitu c tu Romnia s-azburashti ti Armnji (...) Tr noi s-bag adz Problema: Vremu s-armnemu Armnji? Shi mac vremu, tsi lipseashti s-adrmu tra s-armnemu Armnji tu Grtsie, Arbinushie, Makidunie - FYROM, Vryrie, Romnie. () Aoa, s-bag Problema desi Romnia pistipseashti c easti ghini s-armnemu ARMNJI. Shi mac easti ghini, tsi lipseashti s-adrmu? Cumu putemu s-lj-agiutmu pi-Armnji s-armn Armnji? () Avdziu aoa c suntu adushi Students Armnji ditu Grtsie, Arbinishie, Makidunie (FYROM), Vryrie, cu Bursi tra s studiadz. Va s-nveats, va sh-amint un Diplom, un znati shi va s-anveats Limba Romn! Cndu va s-toarn acas, cumu va s-azburasc cu printslji, soia a loru? Pi Limba Romn? Nu va-lj acchiseasc vr! Shi-atumtsea, va sazburasc Limba a Cratlui di iu s-tragu. Easti ghini ca traeshts students s s-fac Cursuri di Limb Armneasc shi s s-toarn acas S-nu s-mata hib ca tu chirolu a Sculiiloru Romneshts cndu Armnjiljii yinea s-anveats tu Romnia shi-armnea aoa. Shi mmnjili blstima: Foclu s-u ard atsea Vlhii (Romnie!) Iu s-ducu gionji tu ilichii Anchisescu gionji s-yin-acas, Iesu Vlhuti sh-nu-lji alas! Aest fu un mari dram! Nai ma mriljii anvitsats Armnji nu s-mata turnar tu locurli-a loru! Prof.Bratu mi-ntreab desi himu frats i cusurinji cu Romnjiljii?

266

Tinjisits domnji, di la anlu 600, cndu ahurhir s-yin Slaviljii, Latinitatea ditu Balcanji fu amprtst! Profesorlu Rossillon, Prezidentu la Uniunea Latin ditu Frntsie, pi cartea a lui Unu miliardu di Latinji tu anlu 2000, cari nj-u dhurusi, anyrpsea: Cu tinjie tr Armnji, cari suntu ligtura anamisa di Latinitatea ditu Data (Oriental) shi ditu Ascpitat (Occidental) Tuts istoritsljii dzcu c himu di-aclo, ditu Balcanu, c himu autohtonji. N trdzemu di la Alexandru Atselu Marli! Fumu Latinidzats cu doau secoli nintea a Galiloru shi cu trei nintea Daciloru (Romnia di adz). 160 di anji ninti di Hristolu! Adz, mintearea ali Romnie tu Grtsie, Arbinishie, Makidunie FYROM shi Varyrie nu mata va s-hib apruchiat di Europa. Tsi s-cafts s-ti minteshts tu cas xean ? Europa dztsi c Statili iu bneadz Armnji au borgi s-ljagiut. Elj lucreadz, adar averi, pltescu taxi tu aesti Stati. Tr-atsea lipseashti ca, tu sculiili iu ari ficiurits Armnji, s-s tsn 3-4 ori tu stmn cursuri di Limba,Iisturia, Cultura Armn. Lipseashti s s-ahurheasc di la Grdinici. Ashi cumu dimnd Ricomandarea 1333 di la 24 di Cirishearu 1997, aprucheat di Adunarea Parlamentar di la Consiliulu ali Europi.() Shi tora, maca Romnia va s-n-agiut, cumu s-u fac ? Earamu la 1992 tu Arbinishie, Tirana. Ambasadorlu diatumtsea, domnulu Micu, n clisi shi n-aspusi un videocaset cu folcloru di Curceau. Multu musheat! Stranji hrisusiti, cntitsi, poezii ti-anami! Shi-azburashti tinjisitlu Ambasadoru, ashi cumu s-cadi la ahtari Adunari. Nu-acchisiiu Limba tu cari-azbur shi lu-ntribaiu pi tsi limb l-azbur Armnjiloru di Curceu ? Nj-apndisi: pi Limba Arbineas. C tse nu lazburshi pi Rromn, lu-ntribaiu? C nu u shtiu, c nu uacchisescu, nj-apdisi. Ama, atumtsea lipsea s-l-azburshts pi-Armneashti, lj-dzshu. Ama, Armna nu u shtiu, nj-apndisi domnulu Ambasadoru! Aest easti catandisea! La 1980, noi, Armnjiljii di Paris, scuteamu unu giurnalu Tr Armnami. Lu pitritseamu la Armnjiljii ditu Balcanu. Plndzea tiniri shi-aushi cndu videa c Limba a noast easti anyrpsit. Aoa, tu Romnia, iasi un Rivist, pltit di Guvernu Deshteptarea andreapt di Hristu Cndroveanu. Ghini,
267

ama ari un cusuri: Easti anyrpsit tu Limba Romn! Shi easti pitricut tu Balcanu, iu Armnjiljii nu u-acchisescu. Maca Statlu Romnu va s-n-agiut, lipseashti s-tinjiseasc, sbag tu practichii Ricomandarea 1333! Pn aoa sh-nu multu chiro, tu Galie/Frntsie, avea mashi Gali/Frants. Limba eara mashi Frntseasca. Ashi earanyrpsitu tu Constitutsiuni. Tr Alsacia shi Lorena s-featsir polimi. Cndu eara la Frntsie, bntoriljii eara nai ma bunjiljii Francezi! Cndu eara la Ghirmnie, bntoriljii eara nai ma bunjlji Ghermanji! Adz suntu nai ma bunjiljii Europenji! Shi Limba a loru s-anveats tu Sculii ca cumu Bretona, Basca, Provensala. . . . Nu di multu, Paris s-giuca unu theatru cu numa Limba easti suflitlu a unui Populu! Ama chiari Limba, chiari shi populu! Noi himu Armnji c azburmu Armneashti! La 1936 s-tipusi tu Romnia cartea a prof.At.Hciu Aromnii. Tu Zborlu ninti la aest carti, unu mari anvitsatu Romnu, S. Mehedinti anyrpsea: Noi, Romnii, cndu vrumu s-lj-agiutmu fratsljii-a noshts, Armnjiljii, u featsimu ctu putumu di-anapudha (strmbu): lj bgmu pi cilimeanjiljii ditu Pindu s zburasc Limba atsiloru di Bucureshti! Cumu videts, tsiva nu easti nou tu-atseali tsi v li dzshu adz. Noi vremu s-n-avigljemu, s-lucrmu Limba. Tra sarmnemu ARMNJI!

268

Interviu datu di Iancu Perifan la Tiliviziunea Alarguvideari shi 06, la 6-li di Alunaru 2003, VlahoKlisoura iu mi aflamu la mare adunarii a Armnjilor ditu Grtsii (Interviulu lu-adr Steryiu Kaloyiros, afendicolu a canalui privatu di Televiziuni pi satelitu Alarguvideari shi 06 ditu Grtsie. Interviulu fu pi-Armneashti shi-apridusu pi Grtseashtishi shi s-vidzu pi aestu canalu di tiliviziuni) S.K.: Domnji shi Doamni, himu Klisoura, la a 20-a andamusi a Armnjiloru ditu tut Elada. Avemu ninga noi domnulu Iancu Perifan, Armnu amintatu tu Vryrie shi cari bneadz di mults anji Paris. Armnamea lu shite c lucreadz di multu tr ea. Cumu videts, azburmu shi-Armneashti, c ari mults Armnji aoa cari voru s-u avd Limba. Doamne Perifan, voiu s-ts efharistisescu c hii aoa. Cumu tiaducheshts la aest Andamasi a Armnjiloru? I.P.: Hiu vinitu di Paris la Andamusea di Kastoria shi Klisoura sh-mi hrsiiu c vidzuiu mults Armnji, avdziu musheati cntitsi Armneshts ama nj-easti jeali c nu-avdziu Armneashti; s-azburashti mashi Grtseashti. Tsi vremu noi? Vremu s-putemu s-armnemu Armnji shi tra s-putemu sarmnemu Armnji lipseashti s-n tsnemu Limba. Limba easti suflitlu ali cathi unlji Mileti. Ma s-chiremu Limba, n dusimu sh-noi shi nu va s-mata himu Armnji. Va s-hib amrtie, c himu di 2000 di anji Armnji shi-ashi vremu s-armnemu! S.K.: Tini di cts anji lucredz tr-Armnami? I.P.: Di pisti 25 di anji featsimu Siloylu Armnescu Paris, AFA. TR ARMNAMI Di-atumtsea alumtmu ti Armnji. Himu aoa, tu Grtsie, tu Patridha a noast, c noi di-aoa n trdzemu, himu-ndopi. Noi himu aoa di cndu s-apreasi eta!, cumu dzcu mults Armnji. Di totna himu aoa! S.K.: Cumu li vedz lucrli ti Limb. Va s-putemu s-u tsnemu limba, s-nu moar? I.P.: Tora, c himu tu Europa, shi ea li-aveaglje aesti lucri, Europa dztsi: S-v tsnets Limba! Nu mashi noi, tuti Etniili! Sinurli cdzur tu Europa ditu Ascpitat shi va s-cad shi-alanti shi Armniljii va s-poat s-urdin cumu adra vr chiro.

269

S.K.: Amu s-ti-ntrebu: Armniljii cari bneadz Skopja, tu Vryrie, Arbinishie, Romnie, tu tutu Balcanlu, cts suntu shi tsi minduiescu? I.P.: Mini amu algat iutsido. Armnjiljii azburscu idyia Limb. Noi minduimu c himu nai ptsnji 2 miliuni di Armnji. Easti lucurlu s-ascpmu Limba. Njitsljii ficiori nu zburscu Armneashti shi Europa dztsi c Limba a noast s-hib bgat tu Sculii iu ari ficiurits Armnji, 3-4 oari tu stmn. S-avemu Radio, Tiliviziuni, Giurnali pi Limba a Noast. Lipseashti savemu shi Bsearic pi Limba a Noast. Avemu tora Bitola un Bsearic iu s-tsni Lituryia pi-Armneashti. S.K.: Avemu shi Mitropolitu? I.P.: Nu-avemu nica. Poati va s-da Dumnidz s-avemu. S.K.: Tu anjljii-atselji veclji, s-adra Lituryie pi Limba Armneasc? Shi iu? I.P.: Lituryia pi-Armneashti avumu di la 1860. Ama deapoaia, u-alxir. S-adra tu Grtsie, Arbinishie, Vryrie. Tu Elada: Veria, Ianina, Grebena, Srun. Aveamu Sculii shi Bserits, ama cu polimlu s-asparsir S.K.: Doamne Perifan, dunjeaua tut shtie c ti-ai alumtat ahntu ti Armnji. Tsi dzts tini, tora, ti-Armnami, dupu ahnts anji? I.P.: Armnamea va s-bneadz cumu bn di 2000 di anji! Shmini dzcu: Armnjiljii tu Grtsie suntu Grets Vlahofonji, tu Arbinishie suntu Arbineshi Vlahofonji, tu Makidunia Slav suntu Makidonji Vlahofonji, tu Romnie suntu Romni Vlahofonji tu Galie suntu Gali Vlahofonji. Shi va s-himu cama bunji bntori tu-aesti Vsilii ma s-n tsnemu Limba. Noi nu vremu Cratu. Vremu Cultur. Vremu s-ascpmu Limba a noast ! Lumea-ntreab: Cari s-plteasc tr-aest Cultur? Cathi Cratu iu bneadz Armnjiljii, iu lucreadz shi-shi pltescu borgea/taxi ct Cratu. S.K.: Noi shi Guvernulu ditu Elada pistipsimu c Politizmolu Armnescu easti parti di Cultura ali Elad. I.P.: Ministrulu grecu Papandreu dzsi : Avets andreptu, ama lipseashti s-caft Armniljii! S-caft tsi voru! Elu dzsi Strasburg: Noi nu himu contra a Politizmolui Armnescu. Elji, Armnjiljii, lipseashti s-caft tsi voru!

270

Noi avemu dat ahntu la tuti Vsiliili Balcanitsi! Tora lipseashti ca aesti Craturi s-n-agiut s-armnemu atsea tsi vremu s-himu: Armnji! S.K.: Tuti Vsiliili ditu Balcanu voru s-treac tu Isturia a loru unu omu: Alexandrulu Atselu Marli. Gretsljii dzcu c easti Grecu, Slavilji Makidonji, Vryariljii c easti di-a loru. Ama shtimu c tu locurli alu Alexandru bna shi bneadz shi-adz Armnji: Veria, Naoussa, Edessa, Yianitsa! N trdzemu di la elu? I.P.: Noi tu Galie anvitsmu c Alexandru eara Makidonu. Aeshts Makidonji fur clcats di Roma, la 168 ninti di Hristolu. N clcar, n deadir Limba Latin sh-n featsir Armnji. Limba a noast easti nai ma aproapea di Limba Latin. Nu s shtie tsi Limb azbura Makidonjiljii ! Isturia dztsi c Alexandru nu shtia Grtseashti shi Tat-su, Filip, lu lo pi Aristotelu ca dhascalu tra s-lu-nveats Limba shi Cultura Greac. Noi dztsemu c Alexandru eara Makidonu. Aristotel eara sh-elu Makidonu. Shi, cumu dztsea Lordulu Johnston, Strasburg: Duti sh-dz-lji a Irlandezlui c easti Inglezu! Nu va s-ducheasc ghini ! S.K. : Tsnemu noi, Armnjiljii di Alexandru Atselu Marli? I.P.: Di la elu n trdzemu! Roma clc Galia 200 di anji dupu noi Noi fumu protsljii clcats di Roma (Provincia Macedonia), n deadir Limba shi-armasimu Armnji. Scriitoriljii Grets dzcu c, pn la anlu 500, s-azbura tu tutu Balcanu un limb Latin. Deapoia, la anlu 600 vinir Slaviljii shi-ahurhir problemili greali tr Armnji. S.K.: Ti-arisi adz, aoa? I.P.: Mi-arisi multu, ama nu shtiu Grtseashti shi s-azbur ma multu Grtseashti. Easti ghini ca la Andamusili Armneshts s s-azburasc Armneashti. Tsi vremu noi? S-armnemu Armnji shi-adz tu treilu mileniu.

271

Kira Mantsu:UNU OMU POLITICU ARMNU TU FRNTSIE ATHANASE PERIFAN

Athanase Perifan, easti candidatu independentu tr alidzerili legislativi tsi va s-fac tu Frntsie, di la 9-li pn tu 16-li di Cirishearu 2002. Easti hiljlu alu Iancu shi Geta Perifan. S-veadi c Athansasi sarc ct tat-su, alumttoru tr-ndrepturili Armnjiloru shi tr axiili di Libirtati shi Dimucratsie. Dzuari shi Rivisti di Paris anyrpsir tr Athanasi Perifanu, tr lucurlu tsi lu fatsi, tr minduierili a lui polititsi shi sotsiali, tr atsea tsi ari tu minti s-fac tr oaminjlji tsi bneadz tu marili csb. Mari harau avumu cndu vidzumu c tu unu di nai ma mrili dzuari ditu Frntsie - LE FIGARO - anyrpseashti (marts, 28-li di Maiu 2002) cu-ahnt vreari tr Armnlu a nostu. Titlulu easti: Athanase Perifan, inventeur dImmeubles en fete organise dans une centaine de villes (Atanase Perifan, sufsi/invent Casili tu srbtoari tsi s-yiurtuseashti tu suti di csbadz). Tu dzuarlu Reperes pour croire( Nr.123, 1-lu di Andreu 2001) s-dztsi: Athanase Perifan, 37 di anj, easti cunuscutu ca sufsitorlu (inventatorlu) a Casiloru tu srbtoari, la cari, cathi anu, s-adun vitsinjlji s-bea deadunu unu putiru di yinu. Easti Primaru (Dhimarhu) adjunctu la Arondismentul 17 (unu di nai ma aleptslj mhladz di Paris, iu bneadz tut fumealja alu Iancu Perifan), ansuratu, cu 4 cilimeanji, Shefu la un Sotsietati di marketing, Crishtinu di pisti Ortodox. Shi rivista, Famille Chretienne(nr.1217, 12-18-li di Maiu 2001) azburashti cu tinjie tr lucurlu alu Atanasi Perifan la Primria/Dimarhia a Mhllui 17 di Paris. Shi s-adutsi aminti di zrtsinjli-alu Athanasi, zrtsinj tsi lu-adusir pi-aest minduiari: S-agiut oaminjli s s-cunoasc, tu unu csb iu xinitipsirea shi nicunushtearea anamisa di oaminj suntu furnjie di lngoari, loari di ban.
272

Reporterlu Sabine Chevalier dztsi: Nu potu s-nu v pirmithusescu extraordinara isturie a fumealjei a lui: Pap-su crishtea cupii di oi tu un hoar ditu Makidunie. Un oar cu cdearea a Amirljiei Anturtseshts, la 1917, niscnts di aest Mileti Ortodox, azburnda Latina, emigrar tu Romnia. Afendi alu Athanasi alumt contra a Comuniszmolui shi agiumsi rifugiatu politicu tu Frntsie. S-turn tu Makidunie tra s-shi afl-nveast ditu fara a lui Armneasc. (...) Numa a lui machiduneasc ari doau noimi: atselu tsi s-aspuni i, ma ghini dzsu, cari lunjineadz, va s-dzc, lunjintorlu

273

274

Carti di la Lluis Maria de Puig ti aprucheari di Membru di Tinjie tu Consiliulu Makedonarmnjiloru A M. Iancou Perifan, Paris Mon Cher ami, C'tait trs agrable de vous rencontrer a Strasbourg avec notre ami Samara et aprs a Paris le 10 d'Octobre avec Nicolas Caracota. C'est moi qui vous remercie car je suis trs sensible l'amiti que vous tous m'avais dmontr, en commenant par le professeur Barba et tant d'autres amis aromains qui ont fait preuve d'une considration envers ma personne bien au del de ce que je mritais. Notre ami Nicolas Caracota me demande un mot d'encouragement pour les associations runis en Albanie, et je leur adresse les rflexions qui suivent. Com vous le savez j'ai men le combat en faveur de la langue et la culture aromaine par conviction. Le catalan que je suis ne pouvait pas rester insensible la ralit actuelle des aromains, que comme les catalans pendant des sicles, aujourd'hui ne peuvent pas normaliser leur langue et leur culture. Mon adhsion a la cause aromaine fut trs claire : si les catalans ont russi ces derniers temps a rcuprer et normaliser leur langue qui est pleinement utilise en Catalogne, Pays Valencien et Iles Balears, pourquoi ne pas essayer de sauver aussi la langue aromaine? La rponse cette question t mon engagement en faveur de cette langue qui constitue un norme trsor culturel, une richesse de latinit qui nous parvient du pass lointain et qu'il faut prserver tout prix. On a fait la bataille et avec constance et fermet nous avons obtenu le soutien du Conseil de l'Europe avec la Recommandation que j'ai eu l'honneur de prsenter a l'Assembl Parlementaire. Celle-ci a t un grand moment plein d'espoir et de possibilits. Mais le temps s'est coul et nous constatons aujourd'hui que les tats concerns ne montrent pas le moindre intrt dvelopper les prvisions de ma recommandation quant l'enseignement et la protection de la langue aromaine. J'observe ce manque de suivi des propositions du Conseil de l'Europe avec tristesse et un peu d'indignation. Mais cet tat des
275

choses n'est pas acceptable. Et bien les communauts aromaines que les institutions internationales, nous devons continuer le combat. C'est pourquoi je vous flicite de la creation d'un Conseil Europen des Aromains et je vous encourage dfendre votre cause dans chaque pays ou vous tes prsents. Vous avez tout mon soutien et j'espre que, le moment venu, vous aurez celui de la Commission de la Culture de l'Assembl Parlementaire. Mais ce n'est pas un soutien rhtorique; tel que j'ai expos dans mes derniers rencontres Strasbourg et Paris je vais recommencer mes initiatives. Je vais prparer un suivi a l'Assemble Parlementaire; je vais m'adresser chaque gouvernement pour leur rappeler que l'Europe future sera celle de la diversit, celle de la reconnaissance des minorits, celle du pluralisme culturel. Et je vais leur dire, encore un fois, que la langue, la langue maternelle ce n'est pas tout simplement un moyen de communication particulier et unique, c'est une hrdit culturelle et familiale qui fait partie des racines des gents, mais surtout c'est un droit de l'homme. La langue est un droit. Les aromains ont droit leur langue. J'espre que cette nouvelle reprise de la revendication en faveur de la langue et la culture aromaine nous sera plus propice et que nous arriverons a des rsultats concrets. C'est ce que j'imagine comme un processus dmocratique et fondamentalement culturel que pourrait viter que certains esprits fatigus et dsesprs par la manque de rponse positive des gouvernements, ne tombent dans une drive vers des affrontements politiques non souhaitables. Pour essayer d'avancer dans cette voie raisonnable et pragmatique vous m'aurez a votre cot. A cet gard puisque vous m'invitez maintenant a joindre le Conseil Europen des Aromains en tant que Membre d'honneur, ma rponse est sans hsitation : oui, volontiers, c'est vous qui me faites un honneur. Mes meilleurs voeux pour la langue et la culture aromaines. Mes meilleurs voeux pour mes amis aromains. Llus Maria de Puig, Senateur. Prsident de la Delegation Espagnole et Prsident du Group Socialiste au Conseil de l'Europe

276

25 Oct 2005 Lluis Maria de Puig shi Joao Ary(Consiliu Europei) 2005 cu Iancou Perifan

Carti di la Lluis Maria de Puig(pi armneashti ) Vrutlu a meu sotsu, Iancu Perifan, Mi hrsiiu multu c n-andmusimu Strasburg deadunu cu sotslu a nostu, Steryiu Samara sh-deapoaia Paris, tu 10-li di Sumedru, cu Niculaki Caracota. Mini prindi s-v haristusescu sh-hiu multu minatu di uspitslja tsi voi tuts nj-u spusitu pn tora, ahurhindalui cu Profesorlu Barba shi alts sots Armnji cari mi tinjisir fr arad. Sotslu a nostu Niculaki Caracota nji cft unu zboru ti andamusea Sutsatiloru Armneshts ditu Balcanu, tu Arbinishii, shi l pitrecu minduierli di ma-nghiosu. Cumu tuts shtits, mini andrupscu cu pisti alumta ti Limba shi Cultura Armnjloru. Ca unu Catalanu tsi hiu, nu puteamu sarmnu niduchitu la catandisea di adz a Armnjloru cari, ca

277

shi-a Catalanjiloru di multi eti, adz nu potu s-shi aveaglji Limba shi Cultura a loru. Apruchearea mea di-alumta voast fu multu limbid: Ma putur Catalanjilji di anchisir shi-amintar, tu kirolu ditu soni, ndreptulu s-shi ufiliseasc Limba a loru tu Catalania, Valencia shi Insulili Baleari, c tse s-nu-alumtmu tra s-ascpmu shi Limba Armneasc? Apandisea la aest antribari fu lucurlu-a meu tr Limba Armneasc, cari easti, dupu mini, un multu mari aveari cultural, un avutslji di latinitati cari yini ditu unu kiro multu diprtosu, shi cari va vigljeari fr di alt ctu mari va shib curbanea! Ahurhimu alumta deadunu, shi lucrnda fr acumtinari, amintmu, cu agiutorlu a Consiliului ali Evrop, Recomandarea/Dimndarea 1333 - tsi avuiu ihtibarea s-u aducu nintea a Adunariljei Parlamentari. Aestu fu unu mari momentu, tsi-adusi ndii shi cljiuri nali ti Limba shi Cultura Armneasc. Ama kirolu tricu shi, cumu s-veadi adz, craturli cari simnar, nu-aspusir canu sinferu tr bgarea tu ban a pripuniriloru ditu Dimndari tr anvitsarea shi-avigljearea a Limbljei Armneshts. Mutrescu sh-vedu cu anvirnari shi niheam nriari nitinjisearea a pripuniriloru tsi li featsi Consiliul ali Evrop. Ama, aest catandisi nu easti ti-astrxeari! Tr-atsea minduiescu c Sutsatili Armneshts deadunu cu Institutsiunjili Internatsionali, lipseashti s-dutsemu ninti alumta. Tr-aest, mi hrsescu c bgats pi cali adrarea a Consiliului Armnescu shi vancuragedzu s-v-aprats cauza voast tu cathi Cratu/Statu iu bnats. Avets tut andruparea mea shi-amu ndia c, atumtsea cndu va s-yin kirolu, va s-avets shi-andruparea di la Comisiunea Cultural a Adunariljei Parlamentari ali Evrop. Aest andrupari nu easti mashi cu zboar (retoric). Ashi cumu v dzshu Strasburg shi Paris, cndu n-andmusimu, va s-ahurhescu alti initsiativi/cljiuri. Va s-adaru altu Raportu ti Adunarea Parlamentar, va s-ljiau ligtur cu tuti Guvernili a Craturiloru iu bneadz Armnjilji shi va l-aducu aminti c Evropa yintorlui easti atsea a diversitatiljei, a pricunushteariljei a Minorittsloru, a Pluralismului Culturalu. Shi va l dzcu, nica un oar, c Limba di Dad nu easti mashi un cali di
278

comunicari, ahoryea shi unic, ama easti ma multu - un Clirunumie Cultural sh-di la ppnji, easti parti di arzga a omlui shi, mansus di tuti, easti unu ndreptu a omlui. Limba iasti unu ndreptu. Armnjilji au ndreptu la Limba a Loru. Amu ndia c aest nau cali di cftri tr Limba shi Cultura Armneasc, va n hib ti hiri shi va s-agiundzemu la amintri dealihea/concreti. Easti unu procesu democraticu shi fondamentalu culturalu cari poati s-lj-agiut Armnjilji, anvirnats i cpits di ahnt niachicseari di partea a Guverniloru/Chivernisiloru, tra s-nu cad tu mintturi polititsi nivruti. Tr imnarea ninti pi-aest cali mintimen shi pragmatic, va mi-avets daima ninga voi. Cu-aest furnjii, c mi clisitu s-potu s-hiu luyursitu Membru ti Tinjie tu Consiliulu Armnescu, v dau apandisea troar: Ye, aprochiu cu mari harau shi haristusescu ti tinjia tsi nj-u ftsets! Cu nai ma bunili urri tr Limba sh Cultura Armn shi ti tuts sotslji a mei Armnji. Lluis Maria de Puig, Senatoru,Prezidentulu la Delegatsiunea Spaniol Prezidentulu a Gruplui Socialistu di la Consiliulu ali 25.10.2005 Evrop

279

CADURI Niculaki Perifan la 1967

shi la pisti 90 di anji.1989

280

Sora Lencea 1976

Sora Tana 1961

281

Fratili Stila la Paris

1968

Mini cu tata shi Maria la 1984 282

Canacheu, Samara et Iancou Perifan

Freiburg, 1988, Doilu Congresu Armnescu, deadunu cu Kira Mantsu, Matilda Caragiu-Marioteanu, Y.Mantsu1988, Freiburg,

283

1995, Congresu FUEN,St.Moritz, Helvetii.

Iancu Perifan, Vasili Barba shi G. Caragiani

284

Strasburg la Consiliu ali Europ: Iani Mantsu, Mariana Bara,Iancu Perifan,Lluis Maria de Puig, Kira Mantsu shi Sterjiu Samara

Cu G. PRAPAS Presidentul Sutsatei Armneasc di Veria Grecia 2009

285

Cu Armnjilji di Velingrad 2002

Paris 80 di anj alu IancuPerifan:I.Puznava, Y.Mantsu, Iancu Caracota, Kira

286

Iancu shi Geta Perifan cu Hrisanti shi Demosteni Hagi di Srun

Clisoura 2003

287

La 85 di anji deadunu cu fumealja sh-cu membri di la Sutsata AFA

Moscopoli

Shcurtu 2008 288

Skopje, la un adunari a Sutsatljei Mandracu Gioga, N.Caracota, shi Yioryi alu Giuiapi

La murmimtulu alu C.Belimace,Bitolia,2003 289

Adunarea Mercator (Multilingvismu), tu Holandii. Disentis Helvetie,tu 26-28-li di Sumedru 2007

Thede Kahl, Marilena Bara-Kahl, Iancu Perifan, Kira Mantsu, Nikulaki Caracota, oaspi retoromanu

290

Disentis 2007,Iancu Perifan cu Mariana Bara shi N.Caracota

Bucureshti 2007,Irina Paris-Naum,Iancu Perifan shi Kira Mantsu

291

2009 Triberg, Ghirmanii la fundarea a Uniuniljei Makedonarmnjiloru

La Udine 1987 Congreslu a Minorittsloru

292

Iancou Perifan, Prefti, Nicu Caracota

293

Pi scen tutu Consiliul Armnjilor ! Moscopole , 2010

Daima deadunu cu nipotlu Nikulaki Caracota

294

Tipografia Just Print For You Constan a, Romnia 2011


295