คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไดพิจารณาเห็นสมควรให วิทยานิพนธนเี้ ปนสวนหนึงของการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร ่ การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได คณะกรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการที่ปรึกษา (อาจารย ดร.

เกษริน วะนะวิเชียร) กรรมการที่ปรึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ธนากร สังเขป) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ กรรมการสอบวิทยานิพนธ (อาจารย ดร.ไกรสร คํามา) กรรมการสอบวิทยานิพนธ (นายนพพร นิลณรงค) กรรมการสอบวิทยานิพนธ (อาจารย ดร.เกษริน วะนะวิเชียร) กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ผูชวยศาสตราจารย ธนากร สังเขป) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อนุมัติใหรับวิทยานิพนธนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ) / /

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี เนื่องดวยคําแนะนําและการใหคําปรึกษาของ อาจารย ดร.เกษริน วะนะวิเชียร และผูชวยศาสตราจารย ธนากร สังเขป คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ ที่ทานไดกรุณาใหคําแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูชวยศาสตราจารย ธนากร สังเขป ที่ไดใหความเมตตาในการหาแหลงทุนมา สนับสนุนการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ใหสําเร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขายุทธศาสตรการพัฒนาทุกทานที่ไดใหการอบรมสั่งสอน หลักวิชาตาง ๆ ซึ่งทําใหผูวิจัยมีความรูความสามารถในการทําวิทยานิพนธจนเปนผลสําเร็จ โดย เฉพาะอยางยิ่ง ผูชวยศาตราจารยอรรณพ วงศวิชัย ที่มีสวนชวยสําคัญในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ ทั้ง การถายทอดความรูเ ทคนิควิธีทําการวิจัย ตลอดจนเสียสละเวลาเปนวิทยากรกระบวนการ ในการจัดเวทีเรียนรูชุมชน ขอขอบคุณนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและคุณปยรัตน วงศจมมะลิ ุ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่มีสวนชวย ในการประสานงาน เก็บรวบรวมขอมูลทีใชในการวิจย และขอขอบคุณ อาจารยวไลลักษณ พรมเสน ่ ั ิ ทีกรุณาเปนวิทยากรกระบวนการในการจัดเวทีเรียนรูชมชน ่ ุ ขอขอบคุณประชาชนในตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ทุกทานทีมสวนรวม ่ ี  ในงานวิจัย โดยเฉพาะกลุมผูใหขอมูลที่เรียกกันเองวา นักวิจัยชุมชนและขอขอบคุณนายกองคการ บริหารสวนตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง คุณศุภรัช ตุยใจ กัลยาณมิตรผูคอยให ความชวยเหลือ สนับสนุน ใหกําลังใจดวยดีแกผูวิจัยตลอดมา คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธ ฉบับนีขอมอบบูชาไวแดพระคุณบิดามารดา ตลอดจนบูรพาจารยและผูมพระคุณทุกทาน ้  ี

นายนพดล อินทรเสนา

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful