MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG

_______________________________________________________

MODUL PENILAIAN SPM 2012 1249/2 SEJARAH
Kertas 1 September 1 jam

1249/1

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

4.

1249/1

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah SULIT