Fikh

Prvi dio

Hvala i Zahvala pripadaju Allahu   Gospodaru svih svjetova i neka je Selam i salavat na Njegovog miljenika Muhammeda na n gv čsu ooi , an gv ahb i se n kjg sj e j ou an prd u n j oe sae v oe o a le e c e i id do Sudnjeg dana. P š vn baoi et , ot ai ioi r s v aa o ot aa r o ć sse pš vn čac pe t lvm r o t daj vm nkl o ršrs Šr t e kdm jMu' i U e . a eo k bouia e 's aae i i i k a e sb b m j a n r O m hn pčt žl od s zham si poeoi a d a a oe u em a e avl o v rf r k i i m s m i i k r m dee r uA dr h au a ekdšo s p ei d et u er ba bur m n n vl oun ut ln r o s t a i uj m č t (os teat si i rg paa i jo i oor ei ii š e i u r h dui r ) d l č ba n sm t č ok h v em n đ m tekstovima za ove skripte, a am žl o a r oui o v t s v si oi kj s žl i zt em d pe rč oee t e v n o u en i i p m ko m m i j č t isr ng nn it et a v Šra k m dea io i a o zaj s dn m si e jsi er . sg p v a u i h it h s N pm n m d ć j a d s dt a ot r i ao i e o a e e n i r s v s a n j d o e a veh d tbco oe ki e i ut ln e 'so aae i Mu' ir ui m v sr tb i s p e Šr t j kdm j sb si j p t uj i k a i a i U e , dui i ć b i pt b e z pki n t šoa b m j a rg d e i uo eln a or aj r kv n r o t r j v e o š m aji dvt e vh Išaa. t pn u ae k srenalh a a s l

Aktivna Islamska Omladina Linz

UVOD
Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 1 Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 2

H a i avl pi d Al udeea vl zha r aa lh žlš’ a a p a l nuhu , a nakon toga salavat i selam na Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na n gv ahb R d eau nu , a j oučsu ooi iv j oe sae ailh ahm n n gv an prd u se e jl e c one koji ga slijede do Sudnjeg dana. Pi sea a a o pčt oe ae ko n boui u re vg n sm m oe u v nš srm e ršr e j k c kojoj j j a d zaj i m ža vduzaj m vm s an e e n i nn l od uo d o ai nn , i a r čo e d žl ot l dboolu j j t o sne Al oo P s n a em o u ordšc,e e o d unt lhvg ol i i p i r a a ak sllh a j v slm š m žm v jiz l a kd m j aaau lh e ee ,t oe o i e i s čj aa u e ll ei l o dt u a dšoSfa r ilh ah i ea d žld ui d studira oa a n a jl u nu r o a e a č i a v d aa k i šr t o zaj Al o P s n sllh a j v slm j e 's nn . lhv ol i aaau lh e ee e i k a e a a k ll ei l r a:D bo oa, tkjt ž zaj ' al o sne jd e o ' or dšo o i o r i nn !D k , d unt e a k ' iaš e' e a s pžl dboola t vm j m žl o u m l Al u e oe ordšc, e a e i em z o u lh i i i b a deea uu a a dde e kt d s ksi ši ud e io žlš’ h d nm an br ei a e an e i i zi č t l n e j r ž s isr n šr t o nn , zt čst ovm n oai ooa i a o e 's zaj a am eta pv i k a e i im a a db u vg r pt i em d bdt nsen i lhv  ol i ,e kž u žl o a ue aldi Al oi ps n a j ae a i e j c a h ak r Al o P s n sllh a j v slm ' čn cs nsen i lhv ol i aaau lh e ee :U ej iu aldi a a k ll ei l ' a j c Allahovih poslanika.'' Nasljednici Allahovih poslanika su sa dva aspekta: sa aspekta t žn zaj i aapk peoej t zaj j s t r i r ej nn s set r šn o nn ,e u o a l a a a a n a g a r di Allahovi  ol i. al sšnk zdć Al oi ps n a e  s n iD k ,ut sa aaa lhv ol i j p ac e i a h ak b a peoej ds v aj i oj n vn l d a Allahove i r šn , ot ln l n e aj e b šj aj j i a a e um deea uu b v. žlš’ h O j e l n a

Uvod – e j Šra it Allah  je poslao Muhammeda s km ln Šr t a o p t m e 'o ei i m a koš kž Al  ''Mi smo te poslali svim ljudima da radosne a t ae lh : o a vet dns i d oo i e, a vć a l d n za. is ooi ji š a pmn š l ei j i n j i e n' u '

(Saba, 28. ajet) 1 Un m (e 'u nm n tš jt k z pv rvti . j u Šr t e a ia t ee o a oj oa l e i ) a š o š e ii š j t k z srvs upas,e Al  kž: t e e o a poet o š i r u j lh k r a ae ''Allah ne ot eu n oa rk n gv m gćot. p rćj i g peo j oi ouns' e e k e h i '

( El – Bekara, 286.ajet ) 2 P s j i dt i j oaj kj s dš r j n n i . ot e b e v rvn o u ol a a j a o a i e a a a zše postoje pravila koja se razlikuju sa vremenom i sa mjestom, poput gaasi krt t pai s dš u g bl ikrt si r nk oii a r l u ol đ h s, va a la o u oie v s m l d a S eš j dš uv rj krn. om l j d s oe j i . v t e ol um o o j ie oi o N r a o e a u v e s n s a usl us pi dm i au o . i oera j č ćn t r k d a roo r m m Cl v i l e i ej vi a r z j se š e dš, rzooavanje Allaha  .Cl Šr t j čvn v r ua ko bž i e 'a e uaj j e j i a e e, ž o ,at i e a prel i t čs, t ioik . v a im k j a Cilj Risale 1Čšejdš ko ooaajAl a . . i n ua rz bžvn lh ć e e a 2 U vši n l dkg dut ko j nks pad, . čr v j j so rš a rz e aot r u ćae u v d , v l bv m l t ooj urkup h ir e a ujuui Ahiretu. j a, i si v e z u o o sj a s ć n dn l e e ak D kz a v s rei zi ngAl a : ''On je neukima poslao oa z oo u ič U v eo lh  j š a P s n a j ngi eun h d i a t Neoekzj i ai ol i ,e o z đ j , a m je j v au d h ak d m i e g e oiiid i K jiim dot nui j s pi b iu oi j č t a h nz s i urs ač e u re i i , r j l čo t zabludi.'' (El – žm ' 2 D u u ,. a ) Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 4

K ž U v ei: ' pmn , pm n ć kr ti j n ia' ae zi n  ' o i ioo ea e oii v rim . (Edš O j st e c ' Dariat, 55. ajet) U ej i ukj eul nm pč ji ai m "Doista se djela čn c s n g g vo oi a hd o : a i a nl s venj pe a ie …" r u r n ju d u m jt Šr t a kdm jMu' i U e e 's aae i i k a a sb b m j a n r Fikh Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 3

p Me e r ua e'Aoius up aj av r so pd el a s pi vj! č t' n s e i n m j e vj oili t i e e ji n sui , vk s ak zdvl a oi š i oid. (El – a kp e saa t na aoo n n t s vea' n r j m o p j ' Mu'minun, 52,-53.ajeta)

Islamsko propisivanje 'FIKH' On predstavlja akcijski dio islamske risale. Propisivanje ne m ž b i s ko vh (b v) aš s tepoivn z oe i oi rz aj oj u, t e i rp i j a t m a o č saa dn l k s a , ol i  j b onr eod s dgvr s uju e t r P s n u ač vi ak e i a đn a e ooa a l e a ljudima. 1 ptpai kjjps v Fk d n me idu muslimani O š r l o e ot i i a j a va a ao h i 1 Z baair i n dgđj pi ng s dgd. ae . ar sa v j oaa re eo e ooe K ž n tž a a a j Allah  ' v ri, ezp kj ooo eš ć vm pin i : ' j n in aiu e nm t e a r i t O e c t t o či neprijatnosti ako vam se objasni; a ako budete pitali za to dok se K r noj l j oj n evm s, n rn eAl vm j vć u' b vu , b si a e oo ai l h a e e a a je a ć j a oprostio. – A Al pat ib g j' (El –Ma'ida, 101.ajet) l h rš a a l e' a . I na osnovu ovih pravila ashabi su hodili putem Islama i i eun hn eb or l e oi p sn p aj a A i a i z đ j i i a i , s o i i in m . m m m i j l zk m tm t i mezheba koji su dš psj oiu lei pas oi pi n h s ol ole n s sj l r u n re j , i i, id i k h j i t d s nk o n hb i lesne , a m đ s nvim i a u ei d j i b ž unt ko eu t on i a m i l i u a c Hdaaa rg s oeb i li ij j a ou s nvi I k i z, duiu pt i b žm še i pptt on a r a ž l i ln m a k a m đ kj a e i m l oi kjs pzaa hd , bgd eu o m j b o a n o u onvl ai zo aljine i l o h i i s o m etgjjs lO j avh . d j a d e ia b v (aj s e š a ) O im m s ž vvloo a r n e a ij e pza s v i a iu r oa n nj e i d b l d uonl a t i vdj u i ovom vjerom. Ljudima su zabranjivali da ih slijede i govorili su da n e ovln n o e a aee ei a s vaonm dkza i dzo eo i m d nvd nk nš t k e a oa,l j j k a i ljudima nakon n h j ol i et izm t s ul u sj o j e s b n zaa , e u š i ao uj i le ip sj ej ( k d.S aa gua s pi al j ng m zea i le n t l ) vk rp e r vta e o ehb iđ e a i h i d Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 6 4 O ap aj p kj a m s r ii r a s K rn i . n in o o m s o e a š va j e u' u t a i zl ć u a S ne ,kž Al  ''O vjernici, pokoravajte se Allahu i unt ae lh : u a pkrvj s P s n ui rdt n ia ai. ao e nčm ooaa e e ol i pes vim vš A k s u ee u t ak a c m n s žt orte e l h i o e l e , ba t s Al u P slaniku, ako vjerujete u Allaha i u a e i a oa sitt vmjbl ia a r šn lpe' njve o a e o e z vs j ej j š. j; j e ee ' (En – Nisa, 59.ajet)

2 zj aaj pee ngzp k aj Blž Mul o .b gvn r j ao ai i n . iei sm d I e e tr tv a j i Ebu Hurejre  je Allahov Poslanik rekao: ''Allah kod vas mrzi; da rekla- kzl m ot zp k ajiai iv. aa , nš o ai i n r p š o' a v tv a s n t ' 3. Izbj aaj r l a r m m ižn uv r K ž Al e vn a i ia i o aej j i ae lh g e zk z l a e. a  ' v vš v r –j i jpaav r, J smG soa vš : ' a aa j a e n e rv j a a a a opdr a, O e da e Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 5

f ačo g s džl isi sa a t i k pm gn t a tn a e r a v ni a m im e l a o aaj o l ža u g m zeaIao v u so u leo leejiaačo r n ehb. t oi l km sj sj n f tn dž j k m a ip iđ e n i ae or ei l oa l d or ei s vv, m e j i ui uu de n i v,j i de n t oa u m te z b pt đ h k u, đ h a g o u K rn i unt zt r a uva i t aat j u m t pou u' a S ne , a oe s r a d i d,e e m e ua a a v n t žh vl asuej ek i šn . i k a 2R z zr m m ižn m đ u m m 'al ia i o aej eu l o ' o z l a e Prije svega mora da znamo da nijedan od imama koji je pi ae o el sne ,n e nm e o uai nš spo o r vćn d h unt i a j n r o et urt h i a j r d o n rei aP s n a i v s oi l ud j oaen sj ej ič j m ol i , si e n s ž a e bvzo le n ak a iđ e S ne il n s d m šejit oivkg dn hm g d s unt s žiu a ij a s vv sao o j ou a e a o ln a i prihvate ili odbiju. ' vd r m m ižn ' P oia i o aej o z l a 1 D hd n edšod n g, d kg n edšonk . a ai i oa o j a a o oa i oa ei s j e j hd t n e ua d r i n š hd poi j O oj nj ši ai a i džn a a oo t ai rp u . v e a eć s jj d o s se č povod, jer poznavanje svih hadisa nema niko. Allahov Poslanik je gvr ,zaa f v, r ui oi r i nš ,e ug l d kj ooi i vo e e pe đ a l a o et t s a j i o o d t s v id o u i su bili u njegovoj b z il a. đ n m i a n kjs čli li s šl Meu j am oi o u u in u i i h i i oi kjn učli na us j a o dui r l oa; p: b n o i u od s e e n d rg a i vl nrE u h is i d h zk i Bekr koji se nije odvajao od Poslanika n n pt n kdkć, a i a u i o uep u kad je Ebu Bekr upitan o nasljedstvu nene rekao je: ''Ti nm š ea n avgd e n p K rn n p S ne , l i ksčkj a i ko il i o u' u i o unt a p aea d k ja a u i a uim l d, a uutij i o s psj oi d j P s n  p a j ep s s ll d kj u ov dči a e ol i t u a u i e l ak nn došsn ot šn.(b D vd Šos teoi kjs ei a et u s vt e'E u au) t e i n o u i a i ' č h i psj oi n ea o n hn e ot a E u Bekra, a uprkos tome ov dči idn d j i dsgo b e l j i j i s za nš š o n e lnr U e n e noz poiu sa u nl et t n i i p. m r i za a rp l k u i o o j i : j s a kć se o g n e bv soMua l šrot e E uS'  uu v dk a i oaj t j ei s e E'i o . b ed a m i peoip kž:Sei sm use esra'a oe b Mua r s a ae 'j o a n , ' d il na j' dđ E u s i ju i,p r e 'r i sm o U e :' a o a d mera dozvolu tri puta, ali me je on odbio,'' a č Tž čosm P s n a kk kž: aa eoo vsr i ovl z u a ol i  ao ae' d nk d a t ž dzo a ak ' K a u u zkt ptp m s n dzo , ea e r i p j U e čvi l a r u a u e e ovl nk s va, a e m r uš a i a i t' ' Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 7

t r a:D n e ćš i oa z ooi ć t bli l a s m k o e o ' oite m dkz a v l e e o tie it a k ' j i i đ o o ua c'ee ea:I ai eo eu a a ae u oo' pa d dr a tjr o ' lnk m đ vm d jčo v? – a ' k ' m ' jU e i K 'r a:U t e ee i oi nj l i gui j e bj b a e o' ze nć b i s a a u rp aa jn b k ' b t m m đ , sm b nj l i K ž E u ed a a o šo a j i bv so a i a a . ae b S' p sm ta s n m oaj t o m đ' ' i i i ei Umera da je Resul to rekao, a Umer je kazo' t e e p žj , a: a e n ot u m ' b J u e ng n žl d l do ho r vtu r oejhd a' eo e em aj il k pi a j pe šn ai . i u a h a n e s' 2 D j d or eo čv k ( i a dsi hd , . a e o de ng oj a am ) op đ e l o ai s m đt , n a i s a a i r n , i d m jsnd r i t eu m o g n e m t o s a i b o a u e ee pe n i j r pvm l ku ili da je jedan od prenosioca nepoznat ili je p žn am m hn i ot e d i a aaal u i d i aoe a ćn . am l pm ej š e 3 D j hd dšod n g, eu m o g j zbr i . a e ai oa o j a m đt n a e aoa o s e i v, ko š b j iMul d j U e uin o čv k kj s a t ie o lž sm a e m r p a i t oj u o e e i ožnp n pt aj p j U e r a:'ean k n dkn duui a u vn , a e m r e o ' k e l j o e o u k N aa nđ vd, a e m ar ibn Jasir rekao:'' Vladaru pravovjernih, zar ae oe p j A m s n s ćš a m b i o dv, a m s ožnp ip sm s j e e j a d s o i kd eap s o e duui, a a ea e l l uvaljao u pjesak, a ti nisi klanjao, pa smo to spomenuli Poslaniku  , p j t a ea:D vl oj b ooo(zoj te u , dr ui a e a r o' oo n e i v ue e e m m ua j d k ' j l j ać rukama pjesak),'' pa je Umer rekao: ''Boj se Allaha o Ammare,'' pa A m r ee ' eugvri k n žl, p r eU e 'i e m a r :' ć ooi ao e eš' a e m r ' ćš č N t i' č :T snositi odgovornost za ovo.'' 4. Nepoznavanje pojedinih izraza, termina koji se nalaze u hd up iuej iali prihvataju zbog toga. ai ,ah čn cr ito s a zč 5 K n ai i u vn km v ej s nk dui . ot d ca r kj aj o s i n a ei rg đ u m m dkzm š uau n s bst hd adrgcu lt aej oao ,t kzj a l oto ai , e ai i u čn o e a g s o j im e n j a dui ai ae n rgnč . d n ''Vode i njene vrste'' 1 Čs vd:o e oa o jč tu vj onv iiea . ia oat jvd kj e ia so j soi č t t a s o sć j a o n pt djseee re e pd j o aa ldć vs : , u p u j t a) Kši i sig i c l n e. nai j Blž B hri sm o E uH r r da je Poslanik  iee ua Mul d b ue e j i i j kd b pč j nm z dn pčt t b i ui dv pčt aa i oi a a a, oi oe ie i no o n k r č ou oe a o k Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 8

nm z… ' opdr m joii e dgih sigm vdm i a aa ' soa o č tm o rea n eo , oo G u , s j j susn ž o . j i m' ec ' b) Morska voda. Blž p c 'uea o E uH r r d j dšočv k iee i i' nn' d b ue e a e oa oj j s S ' j e kod Poslanika i io a' lhv ol i  mi plovimo morem p a g:Al o P s n e , t ' a ač pa sa sobom nosimao malo vode, pa ako budemo abdestili njome, oen ćm , am žm ladstmorskom vodom?'' –p r e ždi e o p oe o i beti t i ae č Poslanik  ' j oa oae iaa m l in g jhl. :Ne v vd jč t u r z j ae a l ' g s, o e a' ' c) Voda zem-zem. Od Alije  prenosi da je Poslanik t ž psd s zm se r i ouu a e ao zm m np s in ibet . iei h e) e o ,ai ez j adso BlžA m d o e i( j d) Voda koja se promijenila zbog duo a o s j j p čk gt j g ta a a a rn a n , ik jb a o išn s lćm i aoi m aoe i pm j aa ai e m hv o . l e š n 2 K rt avd –voda koja je upotrebljavana za abdest i . oie oa šn gusul. Blž A m di b D vdhd kj peoi uea bint iee h e E u au ai o g r sR bj j s e n j Mu'avviz da je Poslanik potrao svoju glavu vodom koja mu je ostala na rukama nakon abdesta. Blž B hr Mul i sausnnd j P s n sreo iee ua , sm ahb ue a e ol i j i i ak E uH r r n u cm Mei , o j b duu, as E u b ue u a la a d e kj e i žnb p e b j i n i o Hurejre sakrio da se okupa, a nakon toga se vratio Poslaniku  pa ga , je Poslanik upitao: ''Gdje si bio?'' –p r e 'i sm duu, a a e :' o a žnb p č B n a h od bdm s t o kdsm nč tp r eP s n  i m t a ue a o m a a ei, a e ol i : s i b s č ak 'uhnlhv ri n m ž b i ei. ' baaa,j n e oe i nč t S l e k t s' ' D k ao e j n č t na oa al k jv ri i, d vd koju on koristi ne prlja se e e k so n m ( v km . j eč j o ) i oe Blž s u'ai j ' B hri sm o Aš da su iei e ' h a u (ua Mul ) d i j S hn' i i e ona i Poslanik uzimali gusul iz jedne posude, u isto vrijeme, a u drugom rivajetu, da je rekla: ''Ostavi mi malo vode ( zbog male kli ) au drugom hadisu (sahihu) se navodi da je Poslanik  oč e , in ' ' ooior i i adui žnm , aMe uo b t H r i v s a o s rg t d m ea a s j nm i u a s m n i U m Sl e Blž s u' ai ' dInU e da je rekao: m u e m . iei e ' h u o b m r e j ' h' S a Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 9

' ša i žn s udb Al oo P s n a ' kr i ee u oa lhvg ol i abdestili iz jedne Mu c a ak posude.'' Me'a Meuu m m ps jr ižn p p aj otk sl e : đ l o ot ia l ej o in s t e o za e t u aa vd kd s sm j n žn n m oiikoš b j eahb oe aa e a o e a ea j e č t a t ie sau d o s, o lž sunnen, Ahmed, Bejheki sa sahih senedom od Hakema ibn Amra da je Poslanik zbai d s čv kads otkm vd i j n ar o a e oj bet s t n e i a o oe z e e a d žn. doo n oop aj j d j zbaa vj t z o a e eeO gvr a v in e a e ar od e i m n t e n e nh hr o , r iee sau ue, a kt ibi de ae bi a m m j b j ahb snn D r u i In Maž d jIn a e lž e n Abbas  ea: ee džn P s n a r o' k o ea ol i su se okupale iz posude,'' k ' N ak p jdšo ol i da se abdesti ili okupa iz te posude, pa mu je ae oa P s n ak j n o žn r l ' lhvP s n e b a a duu, a ee e a d ea e a ' l o ol i  i sm žnb p r d k :A a ač l č Poslanik vd n e žnb' aij sh , auTr i, ai i oa i duu.H d e ai kž i z H k j ' s h m i m Zehebi. 3V d pm j aa a ei š jč t . oa o išn s nč t e io e m o s. T vd jč tse o zdžv so so t (boju, okus i a oae ia v dk ar a vj vjv s a a sa m r)aaopo in j n o oat so t oa i n eč t is i, k rm j ie o d v r vjv n v e i ia e d i sa š j s vd. aikj b j e ua i sm o U m Aie :U a oaH d o g ie B hr Mul d m u tj' šo s e lž i i j ' je Allahov Poslanik kdns a m j peel ki e e,p o a kd u e r la ć Z j b' a si n ' r e ' pre e ri pt u , u zadnjem pranju stavite kamfor.'' e :' e t j t l e pt a č O i ii a Blž A m di ea d s P s n i Mejmuna  iee h e N s' a u ol i j i ak uzeli gusul iz jedne posude u kojoj je bilo tragova tijesta.'' 4 V d pm j aa a eioo . ot e v e i ai oe . oa o išn s nč t m P s jdi suce v e sć o j t j vode:  Iž am u m j kzn d oavda koja promijeni dm o l e e aao a n o e j n o t so t b a eio .bj m r i ks e o d r vjv i nč t (o , is ou) d i sa v sm a i  V d oteč t aon epo in an en o oat oa s j ia k i rm j i ido d v r a s j el j i svojstva. Blž ahb snno E uS'a d j r eoP s n u iee sau ue d b ed  a e e n ol i j i č ak  'i z a adsi bnr 'ua ,a :T ui š betz ua ' d'' utaj bunar bacaju se krpe ' m a B a' žn s hj m pi otos ee' ar e ' iuvd n t n ea a a o , s i s l m ć,p e :' s ou ia e z a ' č Čt š pl.K ž A m dd j hd sh (ua B d'n e ea, eo ra' ae h e a e ai ai bnr ua i t o ng j' s h a j k jb s j a oa e i ta vd) o ać . ''SUR'' Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 10

S re n š joto psd nkn in . u joo t e s l u oui ao p ej o a j a ''Vrste sura'' 1 Č v či u j č t i d s r i m sm n, a r, . oj i sre i b o a e a o ul au kfu ej s l d i i duuu lžn s hj m . t s te 8a tisrE-Tewbe: ''O žnb i eia a o Šo ei 2.jaz ue t i z č e v ri,m oooc s sm nč t(oa) - podrazumijeva j n i ngbši u a a ei pgn, e c s ' ' asat nč t aapk n hv plv ai . n ( ur is pt k u ei s set j oe rae k e O im šc u r n s a i j d i) ž jia ul ai aa j oe e gce u o ze ol i  i e s m sm n , n hv dl ai s dl i P s n u i vl i m i e j al ak u zeun gvm sž , o n enr i d s oe iao li al j o edi a n i a d a e pr š d e d j eo e t ooaš s dd i l Blž Mul o Aš  je rekla: ''Pila ng t u oiv i iei sm d i da o r a. j i e sam iz posude dok sam imala hajz, pa sam je dala Poslaniku  te je , on  stavio svoje usne na mjesto gdje su bile moje.'' 2S r i t jče e eo eeO jč t o ei u m i . u ž o n i s m s j . n e i p vć i l e v ie j d s n e dozvoljeno je da se pije i da se uzima abdest iz te posude. 3. Sur mazge,magarca, zvijeri i ptica galv a e i,e u r j i j č tj bic s r hd uo D ai se navodi: ''Upitan je Poslanik ' oe ol ai d žb a s r : H ćm i ' abdestiti sa ostatkom vode iza magarca?'' –p r e Da i sa a e :'' č otkm i si zir' Blž D r u i B j k i a 's st a o z v v e . iee a kt , e ei Šf a a h ji ' j e n h i i senedima koji jedan drugog uvšu . čr j ću 4 S r ak j č tj uhd uo K beb t K ' s . u m če e i,e s r ai d eš i u a e s n b nvd d j so e uuK t it i psd d s np e zn , aoi a e vm m ž a d s v a ouu a e ai i j a al j e p j o v j š m čungopsd t j npj zo čg s a e n i e i ak ae ouu e e ao o bg ea e dv i n gv žn zčd a n š j o r e' al s t čd , j oa ea aui, a t o n e . D i e o ui o e l o j č' š rodice?'' – n r e' a' p o r e'ea jP s n da ona oa e :D !- a n e :R ko e ol i č ' ' č ' ak ( ak) i nč t'A hb snn m čan e eia' sau ue) j s .( 5 S r s i v j j nč t t b g i j aa. iee . u pa si e e ei i r a a z e vt Blž n s e bg i j Buhari i Muslim od Ebu Hurejre da je Poslanik rekao: ''Ako pas , pije iz posude nekog od vas, neka je opere sedam puta, a u drugom r a t 'ro paj nk bd zm j . D uir a tb j e i ju' v r e ea ue e l m ' rg i j ie ve: P n o ' v e lž Ahmed i Muslim. N čt e eio sć Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 11

D f ijnč t a to su prljave stvari koje musliman treba e n i eio i ca s ć i j aa, us čj d g nš o n hzkč so te t b z e vt a l a a a et d j aai vj il r a bg i u u o i , e jo e d oe . ae lhu 4.ajetu sure El-Muddessir: ''I odijelo svoje a pr K ž Al e a oii č t' s. '

K ž Al u 222.ajetu sure El-Bakara: ''Allah zaista voli ae lh a oe o s čs kj io oe o s m oo ie' n kj e et a vl n kj e ng č t' i o u i i s.

V s nč t a re eio t sć 1. Mrljina- t jž o n čeeeejhl,lju r bz o e i t j i jj n a la e m l e v ia j d e a i a k n . z v s ddjiv š jo i t dk e i ž aIoo l j U oo e oa se t e t n o o jb a i .z vg aa e o ku l v s i z a ri r a saaaa o s č t O InU e  e z i m ln i ikkvc kj u ii d b m r se um ja b i s. a prenosi da je Poslanik rekao: ''Dozvoljene su vam dvije mrljine i di kv m ln s r e saac a riu e a s zn.Blž v e ri ri u i ikkvi kv s jr il ea' iee j ; je b , t e ' j A m d Šf ,b Maž, e ei D r u iUoo e ai i a h e, a 'i i n deB j k i a kt . vm hd u m i h e n s slabost, ali ga je imam Ahmed proglasio sahihom, mewkuf, i uzima propis merfu' hadisa. T kđrezz am ln ž o n kjnm j kv ppt aoe s i i : ri i t j o e a ri ou um ja v ia e u , m aa pe i ln i k oež o n pduuhaui b oš r , čl sčo ao v i t j an v a i v ie r l i t n i l a drugo, ne prljaju to. Svro kj s m žm ooii o m ln t i d o h e oe o krtid ri a i st je To su: kosti, rogovi, papci, dlake, nokti, perje i oa In kž. b Abbas  rekao: ''Mejmuna je imala robinju kojoj je data ovca kao je sdk, aj zt kea ,p j poa P s n i rekao:'' Zar aaa p e am r l' a e ršo ol i i p a' ak Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 12

n t ue n n kž, š viei kr ti en m , p rkš: ie zl j u ou ut i j ooii s j e' a eoe s i e al sl o ' ' n jkea ,p rč:Z b ' ae rpl' a ee'aranjeno je da se jede.'' (El-D e a ) O a' ' žm ' a N pm n:iš i leom ln s č t j s ahb kd ao easie m ik ri u ii e u sai a rt j je s, r s ol oi I k e s m dui (a ool i )a n e r i z u s bd ir jii ežsa vt pk n a o s pa u o l a l r j r ok, v pm ćm j (rt i u oe uro t eš m s kj zkl o o a sie z t b) pks o e iš r , m t eo o ao u o e j vatropoklonici, p m krb o in hl nč ,n e dzo eo a aa i l a a l ai i ovln a n j j muslimanu da jede. Kada je Selman el Farisi upitan o siru i maslu, kzoj ' a leooš j Al  ohalalio u Svojoj Knjizi, a aa e ' l j n t e lh :H a o a hr joo tjoa m oa n š jpeu o e pot o' a m e n š e hr i oo t e r t jorš n. a o a , o ši e ' 2. Krv - b od s r i m nt ai i vl o kli i a e a o esuci l ekj o č i l d r j i i in pikm k n ,am l kli (t kp kj s r pš)s ri lo l j aa a o č a sn ai o e a r e a in i e e s e zanemaruje. K ž Al  ' eij n v i u vm š m s oj l j ae lh : ' c a e i m oo e t ie b vu a R ; d o a je d j i m zbaj oj tm š duooi s v i kvi koja a e k e arn n e i a t rg s t il r o e s a m r i ii ,lsi so m s, to je doista pogano - i š j kogih sč i v j g ea te i n k l t e a re io j zk n unčeduo an uAl ooie A oo ek bd al o a ei rg, e j l hv m . nm o ue a pioa, ln ižl,a o o k d g du l G soa t je r rn a ez eesm t i a l t i opdrv ć m i j lo a o, o doista oprostiti i milostiv biti.'' (El-An'am, 145.) Z b j eoj d s ahb k n l s r a a Blž B hr o aie n e a u sai l ji a a m . iei ua d lž aa n j i Hassana da je rekao: ''Muslimani su klanjali sa ranama.'' Krv prouzrokovana krpeljom ne smeta. 3. Svinjsko meso - ooj km ln nč t Me'a p n e o p t eio eo s . sl o e p aj ut ln kž i a osam stavova, ali je najbolje da to in š v ee oe m t u aj izbjegavamo. 4 P vaaj m kaa i e čv k s nč ti zvao . or n , or iz t oj a u eiiz e k ć e ć m e s u s r i j om l kli ooaš j pvaeo t m kae ea oa d k a j o č i ng t e or n,e or o in o ć ć m šo d ta o oi dj j n j e rg haui oo n j ukg je kj s o n e e duu r et e m e a d n dvl o e j da se mjesto na koje ona padne poprska vodom. U hadisu kojeg b j e ua i sm s kž:D jU m K jdš P s n u ie B hr Mul e ae ' ae m u a ol ol i lž i i ' s a ak nsć d e kj n e e duuhauoi dj j p s d e oei it o i jo rg r je e j l n s o n , a e it m ea je pomokrilo u krilo Poslanika  pa je Poslanik t ž d m s , ri a u e ao donese vd, am j ppsa m et gj j b am kaai i oa zt e or o j o d e i or i k s e l ć ne j or oj u' pa d ć. o e ' Od Alije se prenosi da je Poslanik  r a:' kaa eo ' r k Mo ć m šo d ta e or a oo , žnkgs pr ' ae a d ukg je s pps vdm a eso e e .K ž K t e et k e' a Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 13

d j ooaon j en t oi dj j Blž A m di a e v k e e ia s o n . iee h e ashabu d š m ea j sunen osim Nesa'ie. 5. El-V d :t j b e , ut t ui kj iainkn ei o e il gs e ć a o z z ao j ja a k n a l m kej i eiaj K ž Aš  ' ei et ui kj i đ or a nč t e ae i :' d j e ć a o z e n s . a V k n a a nakon mokrenja, i treba da se opere spolni organ, abdesti i nema pt b d s kp.BlžIn nir o ee a e ua' ieib Muz r ' j 6. El-Mezij - j re a b e t ui kj iaipi e it il e ć a o z z r jk ja k n a l r m šaj opl m at i i aj spun api e učv k a ij u o o k l g n urži rčm oj z ln n u i r u k e m ža in oj a n gv iaa.I žn iaiv e ng i od e s ć j o z zk z ee z z i eo z e e l l š m ša a O on gv nč t esas u m s ž, aodsi ukr . k j oe eio v e l a l e a k op e c e sć e a j na oj u dvl oj d s ppsa oo . la kž:Bosm d ć, oo n e a e or vdm Ai  ae 'i a e j k j ' čv kkj j pn iai m z,t sm nr i j nm čv k oj o m e uo z z ei'e a a d e o oj u e e l o j ' eo d e da pita Poslanika ot ej j n gv ki i m j žn, a u o ,e e j oa ć b a o eap m m r e l a je Allahov Poslanik odgovorio: ''Abdesti se i operi spolni organ.'' (iei ua ) BlžB hr j i Od Sehla ibn Hunejfa se prenosi da je rekao: ''Mezi mi je zdvom oe ue t sm s čs zo t a ua,zt sm aaa ng m k,e a e et bg o kpo'am a o g ' i to spomenuo Poslaniku p m j r a: oo n j d adsš' a ie e o' vl o e a bet, k ' D j i' p sm oe uio' š ao pden oj u'– p r e a a pt p a: t k an a d ć? t ' a A e ' ae : č ' oo n j d um š oe šk i a opš ot m et ' b ' vl o e a z e vd u au d pse p o j u' u D j m s .E D vdIn de Tr i kjkž d jhsnn ai au,b Maž i i z o ae ae aeu sh . m i i h 7. El-Menij - pj i uej ikž d j nč ti o j o d i čn c au a e ei a e en a s k i r n ed j č t K ž Aš  ''Ak b n oj iAl oa s a i a e i. ae i : pvj s a o i a d ć lhv e a Poslanika  i m n a o jshira b g, ao i iv žn b o ei kj e u, tja i aa k b b l a, l j i sll o a or a i g.Blž D r u i b A vn i l ezr pa b a' iee a kt , u vae E B za l h ' j e nE . Meij se a o iai ri m pl goćn . đt , n n e pr kj z z pik j m a l l o o o pej Meu m oo n a i š i đ i žn s zv žnk vd i un s oua psj sa t z e z ee e oe esa oa dža e kpt ole n o a i i koi ukr ,aoe ia oaoo aaj ( at bca kj j a m ša ct đr sm zdvlvn m suai) o e a k j e r j e haram. 8 Mor aiz e ž o n čes m s n j es nč t . ka i t i t j i e eo e e u eii ć m v ia j d s. Prenosi Abdullah ibn Mes'ud da je Allahov Poslanik  o šod ta a i oai ud, a ie ea:D j irkm n,p sm nšoda bv nžu p m j r o ' a m t a ea'a a aa v k ' i ' km n, t ć jb o sšn i enk ž o n , ae ol i  a eaar ee i oueiz t ee i t j p jP s n e l m v ie ak

Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio

14

r a: v j nč t p j t bc .Blž B hr In Maž i e o' o e eio a e o ai ' iee ua ,bu de k ' O s, o' j i Ibn Huzejme 9. El-D ea h-t j ž o n če e eodzoljeno jesti, žll o e i t j i j m s ov le v ia j m đt , aaoapčej tnč t hau(. k vć an n eu m kd n on e i eiu r i s s n t ao ei j e j n e haebd nč t t eb azbaj o j ej n n m s,i r n ue eia i s ) m i ar e e n j a ea v nn d e e pijenje njena mlijeka. Ibn Abbas  prenosi da je Poslanik zabranio d s p e leo žll . iee sau a e i m ik dea hBlž ahb sunen. U drugom rivajetu j j le j od Ebu Davuda stoji da je zabranio da se koristi kao jahalica, a u rivajetu od imama Ahmeda stoji da je zabranio da se jede njeno meso. D ea h oe i kaakkšoc,oapt iln, žll m ž b i r ,oo,vakz, a a sčoa le t v k i to se ispoljava u boji njenog m s iu m ru A o t ž o n ea is. k u i t j i v iu i l e o o m et gj j jat nč t hau iot i o j z u m d j a d e e u eiu r oj s e l s n sv am e i j n vim haeie io hao ,n t a ote iaŠo z e o re e r ćjč t r m oaa ps jč t t vs j n sm n d a s. s tekkšei a eoa pr dj t dn, z kau dv i e i ook pt vj e o e r aa a a r , eu č k i i v sčoe 0 aaa a ve kz jpr d et džo kkše ln j4 dn, z oc ioee e o nš ui d ook. i i o 10. Alkohol - j nč tkd du hr (ei ) u m , e ei o žm ua vć e l e s n e m đt , alj n gv nč t aasat i knr n,us eu m d ie j oa eio pt k a l oke a t e i e sć r n i t r iz uej i a l e čn c za a. 11. Pas - j nč t ooš dt n n gv p uak t b e ei i n t o ke j oa l vča r a s o a e j e oprati sedam puta, a prvi put zemljom. 'i ejnč t a ' š n eio ' Č ć e s ć' O j alte n kj pde eioa e s vdm i i d ć i il a o an nč t pr e oo n e e i jo e sć e j pt bod s pr km ln te i km ln oj a Mj t o en a e e o p t il l o p t d ć. e o r e e o jo i ea e s kj j nč t pr s dks n ul ir , aonknpaj o e eio e e o e e k n t g a k ao r a e s e o a n ot er peo j a e r aiAš s te d ć n kj jpl s n t g r n g s pe z a a k e l . t ei oj e a o e a o č e u a nč t aa e n s m etod s oj a o p t pr eio , n za e j o na e d ć km ln e . sć s, e ea e 'i ejzm jo nč t e ' š n e l d eio ' Čć e e s ć' U o k j n zm j pl nč t a iie oi n m vd kl o e a e l a eio č ts ps aj oe i u a sć s p e n n . iei žm ' oi Mul ao E uH r r d kž: a j Blž de a s u j a m sm d b ue e a ae i j ' dn eu ji ro a nžu m sž u p s l d uti a ' a bdi ez š m l ud u edi , a u j i s ld J e n vi u d u a Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 15

ga udaraju,'' pa je Poslanik rekao: ''Ostavite ga, a na to mjesto pospite lonac vode, posl itd o ka , n d o žt' a s a l št a e a t a . n e a e e e' 'i ejm s i ng t m sč' ' š n al oo š u li Čć e a o i' Blž Mul o Me ue a e ol i uinz m š iei sm d j n d j P s n j i m a k pa a i t a kjpde m s , a e ea:'ai g ( i ) d oon g, o an u al p j r o ' ce a m š i i k j ai i o k B t a o e j i vš m s . e t ae al ' de o' 'i ejkž m ln š v ej ' ' š n oe ri t ln m' Čć e je a j e Blž B hri sm o InA bs  da je Poslanik  iee ua Mul d b baa , j i i r a:A o e oa š v č tj' e o ' k s kž ut i iae' k ' a,s . 'i ejt d s a ' 'š n v i t r Č ć e rh v i ' P ptnž,sb e s k isčo O e s a s č t ou oa al, t l j a a ln. v t r e ie i vi s brisanjem. 'i ejoue ' š n bć' Čć e ' O uas č tbi n m o zm j Blž E uD vdo bć e ii raj d e l . iei b au d s s e u j Ebu Hurejre da je Poslanik rekao: ''Ako neko od vas nagazi ouo n nč t uzm jm jč t' bćm a eio ,e l u e ia' sć a s. ''Vino'' Vn ps jč t kd pi do Al oo vl m pee i ote io aa ron, lhvm o o , r u o a s r a j đ sć. aoj t uaeon v š či ai u m s r ia a i e A k e o r n a j t k nč l a e a š , r đ ea n e zl najbolje je da se izbjegava. ''Korisne napomene''

Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio

16

 tk aos n n g oj i eiaoj a t nknš s Šr , k e a j a b s nč t d ć,e ao t e i e e s e o si o ot e z žnsnui jrv a nm s e j d k e n s n ioe uc v t i , e a m t e a n a l eo m n s n n g oaiia d ć. e a j a kčč toj a e s e  k n t e an nk t ui , n za d lj vd i A o a e pde ea e ć a a e nš a ie oa l b k n i nš duonćšsai t et rg,ee ir v i o t ž a.  e l n u cm u soie ia Z m j a la a onv jč t a i s.  k čv kzvšnm z a am o re a uj n oj i A o oj ar a a, zt t i d m e a d ć e i i kj e b o nč t e n e džn onv inm z z r l u o i eio , i ua boi a a a a i d l sć j t zk situacije kada se sjeti da nije abdesti i d j b duu, o l a e i žnb i o tada treba obnoviti namaz.  k n za a o m jd l oj e eioat b d oe A o e n n kj e ju d ć nč t ,r a a pr e e e sć e e km ln oj u o p t d ć. eu e  U suci as n gv oj akj j nč t pm j as i ai d e j oa d ć o e eia o iš a t j e e a s e duo oj o uom r, t s čj o ć por i n rgm d ćm r a u o l a n e rba ou e u m u u t majicuz kj pev dv m šej d j č t t ć un j a o r l aa ij e a e ia e e j u oa ln s, o klanjati. ' db oaln nže ' ai bv aj ud' A j a ' N pm n:N l e s u kji‘ nažlMul ’P t ao ea a z e a n z ’ hdu i Mi sm ’ u i ( pravog muslimana I dio na strani 261) Dodatak – paim pio otpi bv ajnže O r l a rt ns roaln ud. vi sj i j u 1. Da se n oal m l nžas j ij j t spo o e bv a a ud t e ,e e o urt j a oć r n pn ns izt š ps j m gćotd bdm i r ai oi ot z i a t ot i ouns a ue o s s n o o o pk nč t o . aeAš:'ovm kž d j P s n vš m l eio m K ž i ' a ae a e ol i sć a K a k ro a i u nžus j in v rj m . Blž pt i oi E uD vd ud t e , e j u e u' iee e r a s oć e t ' j oc m b aua (hadis sahih) Prenosi Huzejfe: Poslanik j o šon m et gj s bc e ta a j o d e aa i s e s eep joai m l nžu t ei a a s jor u. ole m ć,ae bv a ud s j , sm ea ke oP sj o u oćp n i me je zovnuo da mu pomognem pri uzimanju abdesta, pa je potrao po m s a a' ieižm '(aish ) et m . Blžde a hd ai v ' j a s h Ovo nije kontradiki j i a ij jd Aš  cae m m še e a i nije vidjela j r ln a Poslanika  ao ai t jm šejj ng čn k. d tr , oe ij ee o uej a di ln d a Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 17

Meu m pai kjjo pai uu f h g s ' nj o đt r l o e d r l sl i a l i' ak i vo e va i k a :O nš pt đj i a r nsndoi kjng a' oa k B l et o ru m pe ot a n o ei .D dt : o e o v e d m i r' a j d čv k bv a a nžu j ei a oj oal m l ud s dć e j u e . ' aš t b pzipikm ptaj ipaj nkn oaln ' t r a ai ri N o e t l o o r a r a ao bv ee in n j nže' ud? ' 1 N knoaln nžeoj ut b ppsa vdm d b s . ao bv ee ud d ć r a or t oo a i e j e e ki odagnala vesvesa, pa kada osjeti da je mokro, da zna da je to zbog ovog prskanja. Sufjan ibn Hake kž:P s n je kad bi mokrio, m ae'ol i ' ak adsoppsa vš oo .( oa k bet ,or o e vdm 'D dt ) i k ' a ' ons pe aip uoei ooi m 's.9) ' dou r lei rđn sb a a' t 16 O m j m m n (r Dodatak: 1. Ostavljanje sijedih dlaka, bilo da se nalaze u bradi ili u ks io aia ee z m ša ePeoi m i Š 'b d vg oi s vžz žn ia ukr . r sA rb u j o so ,t c n n a oca, a on od svog oca da je Poslanik r a:N čpj seej e o ' e uae id,e k ' t j r s oesit s m sm n. e an engm sm n kj ć u n v eot ul aa N m ido ul aa o m e jl i j i e osijediti jedna dlaka u Islamu, a da mu Allah za nju na Sudnjem dn nć ui tj n dbod l pd i az j a s pn i au ee p a e o or jo oi g a e n t e si d e, ć d e orstm j n gek. (iee e r a poti u e u r u'Blž pt i ) i d š ' j oc ''Abdest'' O propisanosti i vrijednosti abdesta Propisi abdesta N pm n: sm n s s s ži a e bet bvzno ao ea Mul aiu e l i d j adsoaea d i ol vremena Poslanika  danas. Propisan je idm o . do i am ž O vrijednosti abdesta - farzovima, sunnetima, mekruhima, kk s ui a betš ka ads m s hb a bet m žt ao e z ads t vr bet ut ai ads , oe m ,a i , e m a e pg dt unvm i aj kj eE uB kaD ai e žzi ol a e i oo z n n g b er žb a l ea a d u i r -D r Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 18

' nažl sm (u pao m sm n b. d )n strani 264 – Mi du Mul ' t r g ul aa rI i ,a h i P v i o 270. Sunneti abdesta: Nalaze se na strani 266. Napomena: T ča . aoa b m l n u č n vlnsads . ak 1Z br i ie e te a aaotbet v s l i j a  T ča 1.V zn z sne ads – re R sl ak 1 eao a unt bet e a ič eu : j a ''Rukama i nogama,'' su kraj hadisa, a ostalo je govor Ebu Hurejre  . T či 3 D v psj ue gads ( lhm ež'i ak 1. oa ole zt bet Al u m dan i o a a l minet-t vb ev dan m n-l-mutetahhirin!) –njena predaja je e ai e ž'i i v n l e daif. Dodatak koji nema u knjizi: T ča1. t n n vd p m kr bet i m r O ak 4 Še j a oi a aa adso z oa d da , i . Abdullaha ibn Mugafela se prenosi da je Poslanik rekao: ''U mom u m t (a d) eb ij i o pee j uč ćn i dv ' m e nr u ć i l d kj r j u u o t u i tr u i ej u oi š u . ' Blž A m dIn de E u au. iee h e,b Maž i b D vd j T ča 5 Šos te čn dv pikm ui aj ads ak 1. t e i uej oe ri č a l o z n bet m a a n peoie ae ol it č i oi u enmhd u e r ss d jP s n o i o s j o ai . n ak n, m d s Preoie dE uMue l šr  a e ea:D šosm nss o b s e E'i d j r o ' oa a aa k ' Poslaniku i donio mu posudu sa vodom, pa je abdestio, a ja sam ga čo ao ooi' lhm e flzni e eiii a v br l u kk gvr ' l u m giieb v vs lfdr e a k i :A a r ' i i fr k ' a a r a:Al o P s n ečo a tkk dv ti ii i p sm e o ' lhv ol i ,u sm e ao oi u z, ' k ' a ač š tu dovu!'' –p r e ' j a lš i s v .Blž N s'ib a e :' e m i t z t i ' iee ea In č A s a o a o' j i Sunni, hadis sahih. U Nesaijevoj predaji se navodi da je Poslanik  ou ou č nkn bet v dv ui ao ads . o a T ča 6 Kaj j da ea nknads . r oie d ok 1. l a e v r t ao bet Pe ss o nn ka a n Ebu Hurejre da je Poslanik  r a Blu 'il kž m e o il ' le ai i k a : B a, nj en ed l kj r i uIa u j sm j u t učozu a r i jo o a š s m ,e a a ii u vk vdj e e d l r sn t j ppč uD ent' aBl r e'i m ui od l kj v i aua oh žne , p il e : s u' a č ' a č i jo o N n e e smatram vrednijim od toga, osim da kad god abdestim, klanjam ono š m jpoi n. t ie rp ao' o s ' Od Ukbeta ibn Amira se prenosi da je Poslanik  rekao: ''Niko ne abdesti, te upotpuni abdest, klanja dva rekata, te se srcem i licem or e r a j aa a u žnen ps n oaea' sm ke pe n m , d m D ente ot e bvz.( l ) n m i a 'Mu i

'a vrads Š ka bet t i ' T ča . 269.) Mi ažl sm ak 2 str. ( n du Mul : h i K m n rD bk snus dćm pl a n ka ads o et : uoi a a j ee o žj e vr bet e o u i , j nm m gćotd i đ v t . iei sm o InA bs e e a ouns a z e ja Blž Mul d b baa r i a er j i d kž:'l j sm s P s n o j n nć p kd b m a ae ' a a a a ol i m e e oi a aa i i K no ak d , glava klonula, uhvatio bi me za mehki dio uha.'' Blž i Muz o InA bs d kž:'bvznj ieib j n ni d b baa a ae ' aea e r O abdest svakome ko zaspi, izuzev ako mu glave klone jedan ili dva puta.'' Buhari navodi poglavlje koje naziva ''Poglavlje abdesta nakon sna, i oni koji ne smatraju da je potrebno abdestiti nakon jednog ili da l ua l e' v k nć g v. o a ' T ču .s.6. ak 4(r29 t ) Komentar: I Od Jusre bint Safvan se prenosi da je Poslanik rekao: ' odd n pl ogn nk n k n dkn ads. Blž ' oi e o i ra, ea e l j o e bet' iee K r n aa i ' j petorica (ashabu sunen i Ahmed) i drugi. Ovaj dokaz uzimaju za oaensads ,ao š čv k oi e pl ogn bvzotbet nkn t oj dd n so i ra. a o e r n II Ostali uzimaju kao dokaz hadis od Talka ibn Alijja  je da upitao Poslanika  'oj dt n so so iogn d l ć ' v k o ke vj pl ra, a i e Č e a n adst'a ee ol i  ''On je dio tebe (tj. nije potrebno da se beti p r P s n : i? č ak ads) Blž pt i i a kt - hadis je sahih. Po ovome bet. iee e r a D r u i i' j ' oc e n dokazu rade Hanefije i drugi. U ej if h pe ra pv hd nd dui it i čn c i a r e r u ri ai a rg a k f ij s m oz seeial a ldćr o : j zg a K ž B j k 't s te r a o T l , oo n nm ) ae e ei 'o e i pe j d a advl o a h :Š č de k j j t š B hri i Muslim iz njegovog seneda nisu uzeli ni jednog e o t ua o čv k ko r oi a ai . oj a a pe s c hd a' e n o s' b Mij j d j Jsn hd drg a T l v hd s ) še e a e ur ai e i o a o ai ln i s or k s oz o d j Js pi i Ia ksi (čn c uu f h n bi m a e ur r l s m an e uej i sl i a e r a ma l j a u k ui a oo a r eat č j i ) z j v ko e vn u i e c . m u l n nnu c) Postojpai kj g s ' n š m j j onv i a i r l o l i ' o t in sou m vo e a : O o ea prednost.'' Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 20

Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio

19

d Jsnhd i av ept apea i i g uej a ) ur ai m i u v r j v e a čn k i s š e de š a pol aash o ,a zt š j Js gvraoa hd u rg šv ai m l a t e ur ooi vj ai a h i o o a l s pi s u uaž a esraa ii jvl i rj rut m hdi ina j b he ek bo s v r i, o i . e) Sam Talk peoi ai kj b j i ae n z kj r s hd o g ie T br i a o g n s e lž a, e kž d j sh , j P s n  rekao: ''Ko dotakne svoj spolni ae a e ai d e ol i ha ak ogn ea bet' a d jčo ri aipi, pt čo vj ra nk ads.K o ae u pv hd rea o m u oa i ' s j o kjs s ž s Jsn hd o . o e l e a ur i ai m i a im s f) U senedu Talkovog hadisa nalazi se oj p i eu a , čv k o m n K j e s z kj Šfa ae' e a o i g k g pza . a o g a jkž:N m m n oa o a onj' e i ' k e' T ča (r20 ak 7 s.7) t Komentar: D ldd i n žn ka adsj m sl kj i at a i oiv j ee vr bete e'a o m r ra e i e a i m šej ij a ln : aD n ka adsn u o s čj t js v b H n e ) a e vr bet i km l a , e t E u ai i i u uo a f drugih. b) K a s kd s dd n s sać, bz t s n ka , vr e aa e oi e a t šu a e sat e vr i r r r i i ovo je stav Malika i stanovnika Medine. c D s usao suci vr t j s vŠfe dui t ) a e vkji ai ka ,o e t a j i rg ,j t j i a i h . š s te oi žn bz at ad et dd te ) t ei dd a ee e zs r(i k n oi il . o č r o r a r ja Peoie d i  ju je Poslanik poljubio dok je postio r ss o Aš da n e i ea:' l bcn ka ads an i ot Blž I a i r o 'o ua e vr bet i ps' iee s k b k Pj i , t . j ' h n R hvi ezra ai sndm T kđre d i  aai B zas sh eeo . aoes o Aš prenosi da je h e Poslanik  pl b nk so žn, aj i šon nm zi i : o ui ee vj ee p e z a a a a n e j o e a j abdestio. Bilj e e r a e pt i . ž oc Z k ua: aj duom šej ( ij j i a aMak i al čk D e rg ij e m še e m m j ln ln la i stanovnika Medine) najispravnije. K a a ao ea I aa kv i r aut koi or aj r k npm n:z zk riz a , s , a pva n t l n a ć e ne kvari abdest. ' m jčv k kjjpd bet d lji ui ads n kari S n oj a o e o ads m aiez b bet e v u a e i o g o , abdest' O nv j d čv ki aads apai kž: u n n soa e a oj m bet r l ae S m j e e , vo a ptkj uj ej O A bd i T m m , o o so a i e o su b đn . d baa b e i a a n d vg m d , i e e e n ž Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 21

s peoid s nk čv kpžl P s n uoi rei a e r s a e ei oj oao ol i n , e i ak v ič : m j m 'oj psm j d m nš i đ unm z (ja , p r e ' v k ou n a u et z e a au v t ) a e Č e a o a e r' ' č Poslanik ' ean npš nm zdkn čj zu i eoji : k e aut a a o e u vk n s t ' N a e e m r.Blžde a,s Tr ij is' ieižm aoi i ze i' j m m i. Mustehab je promijeniti abdest D dt n t k 1 s.7. oa k aa u (r20 a č t ) Mustehab je samo kod imama Malika. D dt n t k 2 s. 0 oa k aa u (r 7. a č t2 ) Ovo je stav im m Mak, j ie t du hr u m d a a l aa a j s v žm ua l e a i č a e jvdi pnv ibeta vknm z e až ooi adsz saia a. b t T ča .Pri spavanju –Blž B hr A m di i i o ak 4 iee ua , h e Tr z d j i m i Bera'a ibn Aziba da je Poslanik  r a:K d h enš ps l , ,e o ' aa tde u otj k ' j eu abdesti kao za namaz, zatim lezi na desni bok i reci:'' Gospodaru moj, pea m tso dš i kee so leT b peut so r j i vj uu or m vj i ei r š m vj de u ć ec , p a e s n T b i s n m s n T b,zžl izčžj pe aT b t j ei ol j e a ee i ee i en r ae , aa j e m ei , nema spasa niti izlaza od Tebe osim kod Tebe! Gospodaru moj, vjerujem u Knjigu koju Si objavio i u Vjerovjesnika kojeg Si poslao,'' p aou r ut nć –u ree ufr i e toerei uu a k m e o oi m ićš ii nk i v ič bd š j j t, j zdj š ćš eip sm pnv a oe ič P s n u pa dok an t e r , a a oalo v rei ol i , e o ć j j ak sm pnv a u j t reiVe v si kj S ps o r a a oalo m e o ič 'j oj n a o g i ol ' e o j s j r e k e a, k sam' i Poslanika kojeg Si poslao', pa mi je rekao:'' Ne, nego Vjerovjesnika kojeg Si poslao.'' (dodatak) T ča5 D uu –aožld j e p ei d pnv i a ak . žnb k e a e , i l a ooo m i d j i so i do i d saam s hb u e a bet Blž A m d pl onsl a pv, ut a m jd ads. iee h e n i e i j i Tirmizi od Ammara ibn Jasira da je Poslanik  do o ki , a l šu a c duuu k žld p ej esaad sm ads. žnb, o e a i, d,pv,a a o bet a i j e i Od Ebu Se'ida se prenosi da je Poslanik rekao: ''Ako neko o vsbd s so m žnm p h en pnv oći nk d a ue a vj o eo , a tde ooo pi, ea j t ads.Blž de a oi B hre a ea r a t ae 'ić bet' iei žm a s ua j j n i j kž:' t e i j ' m i, d v e B aktivniji''. (dodatak) Napomene za onoga koji ima abdest Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 22

a) Dozvoljeni govor je i pod abdestom dozvoljen i u Sunnetu nm n tš g zbaj e e a ia t a ar u . š o nj 16 b A o ou n kl o e u or nk d ,z ać oo ) k psm j o k jpt pa ei i ui te n a i a o o m u tj š e o uiđn b ee. j cP s j jnk zpeepptaa a ot vsa sčo ) ot a e ee ar ,ou l z nk ,ok iln on k k e i n d e v ail sr aa z aj ads , o bjppt ae a il i te ,pe v ui n bet dk o ou kn jo m ja č m e a a ne smeta. d D zo eoe a a nk pm ž pi z aj ads . ) ovln jd nm eo o ae r ui n bet j m u a eD zo eoe a e oui o ao ads ,i i ljeti. ) ovln jd s psš nkn bet z ili j m a m f) Dozvoljeno je ugrijati vodu za abdest. Napomene za gusul 1 A ose ai đ bzsat(p. az i n t b s . k pr z e e t s nr n i ) e r a e m a r i m e kupati. 2 Jdngsledvlni apaj o duul a i a . ea uu j oo a z r e d žnp k j n u z du u žm . 3 A os ouao duul a a s n ads, . k e kp d žnp k, l e e bet kupanje u i i biva zamjena za abdest. Ovo je stav 4 imama, a kod Ahmeda i Ebu Hanife dodaje se da treba da izapere usta i nos, a bolje je da se abdesti prije gusula. 4 D uuu žn kji a esai dzo eo e raj . žnp iei o m m nt cu ovln jbin a r j j j e i oseaj nk j iaa n p aui i a a(ut j dicn otu z zk a ic h žm pš n j e i, l j d ae krvi). Napomene za tejemum T ča3 (r 27 D vl o j sm j aptua t o ak . s. 7. oo n e a o e nu dri t ) j d i zm j i o a rk sm d i šk.aij sahih, a hadis koji e l pt t ue a o o z aa d e u ri a H s govori o udaranju o zemlju dva puta je daif. IPoim sa o bćiao . rp eh p oui zvj s u Nalazi se na 280. strani Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 23

Hadis: ''Bilo mu je dovoljno da uzme tejemum, ranu zamota zvj i r o ao ui m s. ao m pe zvj č i eh' e k a n ' Me'a A očv ki ad te sl k oj m i il e: e o jakoji ne smije oprati, npr. čv ki a o soi zo kj n s i or i č n h do n oj m bl t ču bg o e m j pa oi i l nm i e e j e e t , a t l vdm a žnbj od ć vdm or i n š s i o o o oo , duu e na e oo pa oo t m j d pm , t o e soa il P Šfi A m d oaen jd um te u zo vg te . o a ji h eu bvzo e a z ee m m bg ja i j ovog dijela tijela (bolesnog), a po Ebu Hanifi ne treba. Napomene za uvjete mesha T ču b.3 (r 21 ,nm n ea dkz kj oo ak r . s. 8. e a idn oa o v t ) j i pt đj o ru . v e K m n rD zo eo e ztm s u oe n čr a a o et : ovln jue eh pdr i a pm . a j i am a K d oj i a i i zvj um ads tpt e eh a čv k m g sl ao i z e bet e o rm s, e p i , a pa skine gips ili zavoj, da li je izgubio abdest? Ulema se po ovom p aj r ia a sr n e e a e bet e uikoš n t b in a š , i a i j d s adsn gb a t e r a t u zl pvj , o e onv i i uu j jg slzvj a d te ,lm ž ao e boi n gsl e e i i ao ko i il a oe k žl t ,r p i o ja i i oprati i taj dio tijela. Napomene za hajz i nifas Oni kjkž d jnj žpr d a a 5 aaa a r i o au ae a ui e o hj 1 dn, nj a 1 i d i z kć dn s Šfa A m d Meu m n i dP s n a , niti od ashaba a,u a ji h e. đt , i o ol i  i i t ak n ps jn av pea i v s a s uonv r ua ooi j e ot i i ka r j oa t re soia n p b a , o k da v č ču ko t kž i a Mak' e ot ideea r i ' a š aem m l :N ps jor n ga c ' o i ' o đ n a. Blž A m dD r u iIn i a i ai d jA rb iee h e, a kt ,b Hb n H k ae m i j e n b m n el As u bici ''Zatu-s-sl i r a:O žnp sm s u n u em e s'e o ' duui a e su vo a al k ' ' o h do nć p sm s pbj d ć s r blik s oua , a l nj oi a a e oo o a u e a o tao e kpm p a , a z i sam uzeo tejemum i klanjao sa prijateljima kao imam sabah namaz. K ds odš kdP s n aspomenuli smo mu to, pa mi je a m ol o ol i i ak r a:A r k n oss so m pitj a a i sduu,p e o ' m e l j ia vj ra lm , b i žnp'a k ' , aa i jei o ' sam se sjetio 29. ajeta iz sure En-Nisa u kojem Allah kž: I e ae ' n ' ubijajte sami sebe, Allah je prema vama milostiv.'' - pa sam uzeo Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 24

tejemum i klanjao. Poslanik s ns io n e i ia ea.O o e am j i i m n tr o' v a j š k ' jpeu o dbaaj e r t oor n . ćn v e ''Namaz'' Vrijednost namaza T ča .s 20 ak 7(r 9. t ) Blž T br i dA dlh i Kr d j P s n  iei ae n o bu aa b ia a e ol i j a l n t ak r a:Pv zš ć čv k pitan na Sudnjem danu je namaz, pa e o 'ro at e oj biti k ' o e aoo bd i r a,sr n ć b i ota jaa k nm z e k n ue s a n i a a e i i s l d l ao a a n pv pv t a e, bd i r a nć b isr n nota ja' ues a n ee i i a a is ld l' pv t pv a e. N m zj psen š ć s i ui o v r i k s o a a e oldj t e e z b i d j e ao e n j e o g t e izgubi, izgubljena je sva vjera. Blž InHba o E uU a ed j P s n rekao: ieib i n d b m m a e ol i j b ak 'pn Ia a e e ui j n p j n, a vk pt a s i ui ' oe s m ć s gb ie a o e ap sai u kd ez b S l t d d g jedna, l d ć s uvtiz duu Pv kj ć s i ui j j i e e hat a rg. ra o e e z b i e u i a g t v dn p Šra , psen nm z' l aj o e jua oldj a a. a e it j a ' Dodatak: Islam se dobro pozabavio namazom, i naredio da se o pat u usi suca a kdkć, a u , s uns, n r i j v i aim : o ue n pt u i rot u kk e m t j u g i strahu, te bolesti i niko nema opravdanja da ga ispusti. Napomene za propis ostavljanja namaza O t ln nm z ng a ć n gv oaeuj kf kj s v aj a aa ei j i j ou bvz e ur o aj e ru e i i oi i Ia a p i m u uej a K pi a i v rj z d z s m o d a čn k. o r nj v l ž a z e ju e e oaens nm z,m đt ,i ut g i leot nm r i bvzot a aa eu m s š a z ins, e a l i p a j i a i zaue s,ai j n uau d jpč ikfi a e b a zt t hd ia o kzj ae oi o ur d s ui. oi s s u n j Hadis br. 2. (str. 290.). Muslim i ashabu sunnen osim Nesa'ie. Prenosi se od Burejde  je Poslanik rekao: ''Granica koja da ji eu a i j (a r jnm zp k g ot i č i jkufr.'' ez đ ns n h kfa e a a,a o a s v ui o e m i i) a n Blž A m d ahb snn O A dlh i A r i e A a e iei h e,sau ue. d bu aa b m a b l s s j l n n prenosi da je Poslanik spomenuo jedan dan namaz i rekao: ''Ko ga bd čvo( iie a a a)b ć m sjl tdkz sa n ue ua m s s n nm z i e u v t s oa ips a l ,t eo , Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 25

S dj dn, k g n bd čvonć m b ni svjetlost, ni un m au a o a e ue ua ee u i e ti dkz n sa. aS dj dn b ć s K rnm s f anm oa, i psN un m au i e a a o ,a a oo , e t u r H m nm i bj i H l o . Blž A m d T br i i a ao U e b a fm ' iee h e, ae n i b j n e ' j a n Hibban K ž i K jm km n rui vj ai ' nj oot l ae b ai o et i ć oa hd :' a k s v a n j aš sO aj nm z zt š g j zpso n gv i e k v s vđt i a a a t a e aol j o m t , l t os o o o i e a a, v t oi ; akg i e kzps o nm z o ć b s K rnm r v a p oa m t aol d a aa n e i a a o , g n a i t u kg zps v so ć b ia a oo , oa aolvđt b i oa aol l t n e i s Fr nm kg zps os o i i a t a i v t ć s H m nm a kg zps t oi b ć s U e i e a a ao , oa aol r v a i e a bj b i g n t j n Halefom.'' O A dlh i Šk i e d bu aa b ei j l l n k a -Akilija se prenosi da je rekao: ''Ashabi Allahovog Poslanika ot ln i g i s a a kf m s v aj č n u m t l ur , aj e e s ri o oi nm z.Blž Tr i i ai , aij sh p šr v a s a aa' iee i z H k hd e ai o a oi m ' j m i m s h t m Šj n. e aa h Ashabi koji su smatrali da je onaj ko ostavi namaz kafir su: Omer Abdullah ibn Mes'ud Mu zb D ee drugi. , , ' i žbl i a n O uej a o s t s v s: h e i H m e I a d čn k kj u o t a u A m d b a bl s k a i g a n ,h ibn Rahawi, Abdullah ibn Mubarek i drugi. To c i a a Mak Šfa iE u H n e n s a a rja m m : l , a j i i i b ai e m t j f ru ovakvu osobu kafirom. Hadise koji govore o kufru onoga koji ostavi namaz su svti a kfkjn i oiz s m ,e ps jm ot dkz halko ur o ez d iIa aj ot i nš o oaa i i v l r o v kjuau d s re kf krti suca akdn zai o kzj a e ič ur oii u i aim a e nč i u j s t j izlazak iz Islama Sen m šej r j ij e d e ln Ko ostavi namaz u potpunosti, uz znanje da je on obavezan je kafiri j o kf j oi aoa k nr on k n nm zn , n gv ur e č, nj o e dvo l j a a a e t e aa njega odnose propisi muslimana. Mul ai uuh t i t v ak n l denz, t j sm n s i io j a i s ri k m l ji žnau š e aa o dokaz da su ih smatrali muslimanima. Kome je namaz obaveza Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 26

Namaz je obavezan pametnom i punoljetnom muslimanu. H d o Aš  prenosi da je Poslanik  ai d i se s e rekao: ''Pera su dignuta sa t je o saaadk s n poui o d tadk n bd r i : d pvč o e e rbd d je o e ue oc , et pnlt i dl aadkn odai Blž A m di sau uo e o o u k o e zr . iei h e ahb jn đ v' j ' sne, Tr i kž d j sh . om l , oš d e n e unn a i z ae a e ai N r a o t t it i m i h n o je j zdžn nm zmn zai a a ee oj a n nm z aueo a ao e nčd g nćm tr i a a a. et Peoi m i Š 'bo oa ao o oad P s n  r s A rb u j d c, n d c a ol i n n a ak kž:' a đj d c d k n j nm z kd npn sdm ae ' r u e j i a l ju a a aa aue ea N e t e aa (godina), a istucite ih zbog njega kada napune deset i razdvojite ih u ps l (.uk o žnk) Blž A m dE u a u i ai . otj tm šo d esa ' iee h e, b D w d H k ei j . j ' m Uvjeti za namaz T ča .s. 2 ak 4(r 9. t2 ) D dt n t k 4 oa k aa u . a č Mut a jš r i k n tsbh a a s hbe t a j l jiaa nm z e o ne a a Od Ebu Mes'uda el-Ensaria se prenosi da je Poslanik  klanjao sabah-namaz u galeu (ripčt zr ,p j pt s pv oe k oe a e o m a ) o klanjao drugi put kad je nastupio sefer (tj. kad se pojavi dnevna sjl t eu m sneo n ezš )a o m jnm z l j u v t s m đt ,uc j i i l , pt e a a k n o eo , i š j ao o aa gl usedkn epeeon A i t n ev en aousf u. a s v o i r l a hei i i i k e j si r j š k er e Blž E u avud i Bejheki sa sahih senedom. iee b D j Blž de a o Aš d j r l 'eev ri s iei žm a d i j e a e e a ' n jn a u k:Ž e k prisustvovale sabah namazu sa Poslanikom  zamotane u svoja p t ,r a b s so m kćm i i i n b peonvo bg ln va l ie vj ua a n o h e i r zaa zo aa će i k p galesa.'' Hanefije kao dokaz koriste hd kj b j ept i o ai o g ie e r a d s e lž oc R f i H dj a ae ol i rekao: ''Klanjajte sabah namaz u a ab ue ž d jP s n i n d ak sf uj juo e ea ar a' i i g oj j e a sh . e r, re t vć nga .Tr z a c n jko ai e e m d' m i eu h K ds kž, l jt nm zusf u m s s n dž u a e ae k n j a a a ae e r, ii e a ui e l n namaza, tj. da se stupi u nm zugl u azvš usf u j s aa a s, ar e i e r,e e e r prenosi da je Poslanik klanjao sabah sa 60 –100. ajeta, dakle njegova  praksa je bila da dugo klanja sabah namaz. Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 27

Šos te i ai uB si oz o d ea ui sf u t e i suce on s bi m a zn č u e r č t j r e n čv k jd s pi žv de a d g n b poa svbj j a oj u e a e r r a žm t a a e i ršo ea,e e e da a r t bl ng d k n sm n pčt nm so ve ea o o e eo a l j a a oe u a akg r n. j aa k m Šos te ai o InMe' a a e oi re e aa t e i hd a d b č s s d d ć dć vim kd u j ć nm en i daa nm zi aod t bm k n tnm zu e a j i ogđt a a d na r a o l ji a a sc i e aa njegovo vrijeme, a zatim ponovo klanjati sa njima, odnosi se na ikindiju namaz. N pm n: ak 2(r23 ao eaT ča .s.9. t ) N m z i i r a ao e l ju o ou i nohdo a a n es a n k s k n pt šl i epon j pv aa k j je da se pokriju ramena. “ s hb eai nm z a ogd i d j o ve ea Mut a jj j a a m l doi o n ng r n” e cu o t e m O a m s hbs vž z km la de a i z pj i a vj ut a e ee a o p t žm tl a o d c e en i en kjn k n ude a , n z oo kjot i žm t k n o e lj i a a žm t a e a ng o s v de a i l j u i a aa sm pdzooo d o žlngau a ,o i vrm a n e ar . g i d Peoie d i  je Allahov Poslanik odgodio jaciju do r ss o Aš da n e po sa o v e oiLui m sž us zsa,am ji šo rl k pl i nć j u edi u apl zt ez a, a on . d d i i a k n oi ea:' j n n vim a s bj d ć o žt l j r o 'o e j o re e l e o m a u t a aa k T e j i i e i u m t” iee sm i ea m e .Blž Mul N si u j i . D k baon m ž s sd v ue z dkzd nrs d al r ,e oe e a oo zt a oa;a p.j i e ć i eš s bao n se i ae i d ćt ogd iai zo se a a r m a il kžšm a e doi j j bg il i ć ju e t cu ja sunnet je, a džm ta o l ju edi ndl o d eeD k , e at k n m sž u ea k o t . al m aa d e b e oos vž z km la de ai z pj i a o i or dn v e ee a o p t žm tl a o d c kj z pa ai en i en i v h r l a e rut jde a ,ei o b z i e a i jde a a o n pi s u žm t r m u li nm n d žm t zg s ve u c in ge a i rg s a kjor dvj d n pi s u de a . due t r o pa aa a e rut j žm t vi e v u s ve u “ ku jsaa pi j i iili ole j Merhe pvt rea j setpsjn ” i j ce ji i e Blž de a o E uB r e iei žm a d b e e l j z -Eslemija  je Poslanik volio da da ogd j i , r ojsaajpi n i r unknn .o oi doia j m z e pvn re j pi ao jP d v cu i e j e č e m d s n pi nkn j i s pdau iv bsoi api i a e e r a ao a j e or m j a ekrn r a č ce z e s č gub ej ve eap d od n m žm uti a aa nm z a ln r n, a a na e oe o s tn sbh a a, j e m a aoi a onkgk ć nspoui i j pk nš pi hii k m m eo o e a rbd il e a, aa r a a l t i , č r onda nema mekruha. Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 28

A m di i i kjkž d j hsn o A dlh i h e Tr z o au a e ae, d bu aa b m i i l n Umera b j ed j r a:'lhvP s n je sjelio u Ebu ie a e e o ' l o ol i lž k Aa ak B koo kć i ooi om sm nk vži p aj a j sm ervj ui gvr o ul asi an in m ,a a i m m t i sjedio sa njim.'' O A dlh i A bs s peoi aj r a:' eoi d bu aa b baa e r s d e e o 'r ć l n n k Pn o sm j n nć o Me ue a Resul je bio kod nje, da bi vidio a e u o kd j n  d m kkvj nći a a Al oaP s aa e on nm z lhv olanika uj nj oip j a e o nć a e d , Allahov Poslanik r gvr s so m žnm j a shtzt a oa o a vj eo e n aa am z a o d , i je legao da spava.'' D k čv km ž r gvr i aso m žnm d cm al oj oe a oa ts vj eo , j o e e z a o e i . đt ,il s pan gvrm šp i pi m , et b t Meu m se a r i ooo ,ulm r a a n r a d i ja zm j č e se to prakticirati. Klanjanje jednog rekata prije isteka vremena K k n j a r a u or eo nm so ve eu o lj e n e t aa d k de nm a akm r n đ m sgoj d k n t nm zP t d z oob j e žm a dE u t a e a l j a a a. o ru a v ie de a o b i aa j v lž Hurejre D k ,aa ae o o t n k n tr azai a t n . al kd kžm k sge l jie tnčd sge e i aa k i n rku dk d up eoai rk i k ueunv nm so a u’, al a si bv i u' ao đ e j t u oo a ak vrijeme uspio je klanjati taj namaz. Zaboravljanje ili prespavanje namaza Od Ebu Katade se prenosi: ''Allahovom Poslaniku  spomenuto je da neki ljudi prespavaju namaz, pa je rekao: ''U spavanju nema pretjerivanja, nego je pretjerivanje u nespavanju, pa ako neko od vas zaboravi ili pepv nm z ea a l jč s s t' r aa a a nk g k n i e ji s aa m e. ' Me’ a Č v kpouti ni nm z b od zbr il s l oj rps k d u a a, i a aoa i e: e ii j l v i pepv, dđ um sž , z ašm vćpočni m tš ć r aa i oe edi a a ka e rue k e t e s d a ,a urai? l j ć ašm z i a o , zt k n ti ni ,t j d iKa a e ka am m m a am l jik d uš e t nt i aa i j o s v e oi i a a t čt r em m . a v c D lć pnv ika ?m j da t a aie ooi ašm I a v s v: t u a Jdn s vj d pnv ašm nm zt j s vInU e , ea t e a ooi ka a a,o e t b m r a a a Malika, Ebu Hanife i jedan rivajet imama Ahmeda.

Drugi stav je d nć onv i a a š j s vInA bs, a ee boi nm z t e t b baa t o a Šfei rg s vi a aA m d. oom šej j j ezt š a j dui t m m h ea I v ij e e a a t i a ln č o o Allah nije naredio Svome robu da obavi namaz dva puta. BlžA m d d m aab H sj  ae ea:Iim iei h e o I r i ue a d jr o ' ls o j n n n k ' š nć s P s n o  pa uzdj d l nć s ozsa i i o ou a ol i m , ak an m ju oim apl n m e e i s utidk nsn epoui vui sna p s o unm r i s l o a i rbd a rć a uc, a m ze i n a j l n e pžri a e bet o oui d s adsm . l i Poslanik nas je smirio i naredio da se pokrenemo sa tog mjesta (u duo r a t s kž d ut dl im šjn p s oii v rgm i ju e ae a o o n i a ea) a m š se ve j i t l dok sunce nije odmaklo, abdestio je i naredio Bilalu  a ruizn d počea, k n oj dar a sne , rue j i m t nj dk n l l j e v e t unt počn e k e i a a l ji aa ka a a z aa s o p s or l ' lhvP s n e hćm l g pnv iu m , a m e i ' l o ol i , oe o i a ooi k: A a ač t njegovo vrijeme sutra?'' Pa je rekao: ''Zarvm všG soa n a a opdr e zabranjuje kamatu, pa kako da je uzme od vas.'' Me’ a Č v kzt n de a kk k n pdenm zi s l oj a ke žm t ao l j on a a e: e e aa h en d k n s n m sbh p kdi a ut e a l jt ć tde a l j a j a aa, a a m m s n d k n r i j aa i a aa e rekat on preda selam, je li mu namaz ispravan? Odgovor: Ovaj namaz nije ispravan u mezhebu imama Ebu H n eMak i h ea j nm r a t asr a jkd a ji ai , l a A m d u e o i ju i a n e o Šfe f i d ve, pv i u drugom rivajetu Ahmeda. Ir i n ka j ikg r ea sa v j r aa j o ve n t ž a e j cs m Ulazak jacijskog vremena je sa nestankom crvenila na nebu. BlžB hro Aš  je rekla: ''Klanjali smo jaciju od nestanka iei ua d i da j i e c ei d ka pv t ć e oi r n a o r a rer i nć' v l j en . ' Blž A m d InMaž i i i o E uH r r da je iee h e,b j de Tr z d b ue e , m i j Poslanik r a:'as n bj d ć o žtu m t nr i b e o ' e e om a u t a m e a d i k D i e i u eo i d k n j j i d t ć e oildo polovine.'' (Ovo je vrijeme m a l ju a j o r i nći a a cu en i slobodnog izbora) Napomena: Svaki namaski vakat ima svoj period vrijednosti, pr ds bdo i oa(r ea i e o nžot Šos te e o l ong z r ve n) pr d uns. t e i i o b m i i č

Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio

29

Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio

30

pr d nžotkdj i nm z o j d sbh. iei sm e oa uns o a j a aa n e o aaa Blž Mul i i ce j i od Ebu Katade, da je Poslanik  rekao: ''Nije pretjerivanje u spavanju, nego je pretjerivanje u onome k ot l k n n nm z se dk n dđ vim nvg o s v a l j j a aa v o e oe re e oo aj aae j namaza.'' O d s i z asbhnm z j s u m s ža( ž a vj e z i aa a a,e e l a l i i m ) e um r e ol d da on prestaje sa izlaskom sunca, a ne do podne. Namaski Sunneti (str. 296.) Š kvari namaz? ta T ča .s. 3 ak 2(r 0. t3 ) Napomena: Ako je č ovjek iftario neka ne proguta ono š mu to se nađ od hrane u ustima, kao mrvica ili slič e no. Š je u namazu dozvoljeno? ta Tač 6. (str.305.) ka Komentar: Zaustaviti i ne dati da prođ ispred njega ako ima sutru, e ako nema sutre ostaviti prostora onoliko koliko sedž mož du e napraviti. Sutra je potrebna da stoji samo ispred imama, a ispred klanjač (muktedije) se mož nesmetano prolaziti. a e

ako postoji nuž da se tako neš uradi; bilo da bi se poduč ili da to ili nepostojanje drugog mjesta. ''Allahov Poslanik  je zabranio da imam ode na mjesto, a da ljudi budu niž od njega.'' (Biljež i i Darekutni) U Medainu (grad u Iraku) Huzejfe  bio imam ljudima, je stao je na viš mjesto od njih, pa ga je Ibn Mes'ud povukao za e koš pa kad je završ namaz, rekao je: »Zar ne znaš su to oni ulju, io da zabranjivali?« A H zj r e »Sjetio sam se kad si me povukao.« ue e e : f č (ieeŠfai b D vd Šos tek n n n ud nte Blž a j E u au) t e i l j j a zi u j j i č aaa g im mjestu muktedija u odnosu na imama ona je dozvoljena, tako su uradili Ebu Hurejre i Enes  . T ča 4 (r37 : ak 1.s. 1. Ovdje se radi kad imam zasluž da t ) uje ga dž emat prezire, međ utim, ako ga preziru zbog tog š slijedi to Sunnet, to nema veze sa ovim hadisom. (Komentar) Tač 15. (str. 317.): Polož imama u dž ka aj ematu; imam treba da bude u sredini. Od Ebu Hurejre  prenosi da je Resul rekao: se ''Neka imam bude u sredini i upotpunite praznine u saffu.'' (Biljež i Ebu Davud) Polož klanjač formiranje saffa muktedija od imama aj a; desno i lijevo da imam bude u sredini. (Napomena) T ča .s.2. V zn jz k n č kjnđ pot ak 7 (r30 : eao e a l j a o ae rs r t ) aa i o usf a l j sm m đt , k n nđ m et nk k n sm a u k n a , eu m ao e ae j a ea l j a f aa i s aa i i a a nk pvč j ngnzd d s n s dsesae z m m , ea oue e o aa, a t e a en t n a d a r i a a hd kj gvr o pv čn nzd j d' duo o m m , ai o ooi ol ej aa e af rg d s i a u i , Abdullaha ibn Omera se prenosi da je Muhammed rekao: ''Ko pvž sf Al ć n g pvzt ak rs vsf Al ć n g oee a , l h e j a oea , o at ia , l h e j a f a e i a f a e rastaviti.'' (ieeN s'i b D vd K ž U v ei : ''Allah Blž ea E u au) ae zi n  j i š n o n ot eu peon gv m gćot'(El-Bekara, 286. i g e p rćj rk j oi ouns. k e e e h i ' a t A o hćš d pei š nm z n m r pea sl . j) k oe a r n e k e a a e oa r t e m š di a (Komentar) Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 32

 T ča 1(r36 : ak 1.s.1. ''Zaista, imam je za to da se ugledamo t ) na njega, pa kad on donese tekbir i vi ga donesite, a nemojte pč j i o o n dvšt b . a o oe a uu od iid e oi a dk n e or e i K d n d n rk' na vi t nt ikr , i, anm j i n rk' o o n oeK do oe asdd i tz e o e ć a uu dk n e d. a n d n ežu d e a t i i n m a e o ećn sdd dk e n a ežu e ps.(iee j , nm j i a ežu o s o n sdd n sut'Blž i t i i ' j A m di b D vd O i s žlr i am k d an pč j s h e E u au) v e e e d ut i e oi e a m i ć ej n j n rko dk em m u o uotn s i n t rku š e i unm o s i a pt ns e m r ao un,t dm p i i m o je u Bosni slabo prakticirano. (Komentar)
 Klanjanje na uzdignutom mjestu imama ili muktedija: mekruh je da imam stoji na uzdignutijem mjestu od muktedija, osim Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 31

N m z ldei r lih ehb j n i dui a a sebn aa it m zeae i z rg j k zči dh a h Dozvoljeno je klanjanje pripadnika jednog iza pripadnika drugog m zea t j b apas ahb,ai aim m čti ehb, ehb,o e i r a saa t ' i a a erm zea l k bi n i ua čt eš s i a r m m ižn p r n p aj a ko nt o t u m l a i o aej o a i in m , a o m o i z l a zm t i nr d l ka ads j ej dv o m s,pš n kv p. a i vr bet e n ei g ea ut j ri i d e n ae , dd i n žn s sać? e a idn d e f d jr a d s oiv j ee a t šu N m n ea o sl a ae e o a e ra e r j e k ne smije klanjati iza onog ko smatra da to kvari abdest i koji smatra da to ne kvari –pa npr. Ebu Hanife i drugi klanjali su za imamima Mei , b i um l i,aon uui b m l; i ag sn u d e a i s ak e i n l i j k i či i ie n n l , i s l s l a sb E uJsfe l j i R š a o jb npai h žm , ei b uu jk n o z ei kj e i ar o i a u a . aa a d i o v d Malik mu je izdao fetvu da ne mora abdestiti; Ebu Jusuf nije obnovio namaz. Ahmed ibn Hambel smatrao je da treba uzeti abdest nakon h žm iz sa riz oan uiopoi nm z z i a o i a e iak kv ins; a p d l t rp u a aa am m m s kojem je potekla krv i nije obnovio abdest, odgovorio je: »Kako da ne klanjam za Se'id ibn Musejjibom i Malikom.« Sve ove mes'ele su u p aj ar li gsvt j ukj oa k pgd i adi, in m a it ha n t i zčo a a o m nj o ooim v e a e j oak po aim j n ngau N m r m m ižn p oo nj o rm ši ae u ar . e a a i o aej o vm d d z l a p aj I zvusuci k i a uai et oočg s s ž i in .z e t u u i ai ao m m r nš k ea e l u t j d o a imam i muktedija da kvari namaz; poput situacije da muktedija na i a oi l i aul andae p n uooim m , naj m m v e m g d ežst a e pzr i a a od e m đ e , namaz muktedije pod upitnikom, a namaz imama ispravan. Od D ai i Evd o n gvg c s peoi a ae''Bio sam žb ab sea , d j oo oa e r sd kž: r n e n sa Poslanikom n hddui a ažž klanjao sam sa njim sabah namaz u m sž uE-Hfab sm mai p kdj zvš nm z vja edi l i i a l ć a a e ar o a a do c d , o d, i i ljudi na kraju skupa nisu klanjali sa njim, pa je rekao: »Dovedite mi ih!« – a u oeei p šn t s s s, a e ea: »t vse p s dvdn ul ei r l u ep jrko Š a j a , ei a srei pičoda klanjate sa nama?« –p s rk: Al o P s n e j l a u el » l hv ol i , i a ač k n l s ounš m hl a –a on je rekao: »Nemojte to l ji m aa ai aa m . m a « pnva , k k n tu vj m hl a p dđtumet gj oal t ao l j e so m aa m , a oe ji aa i a e j od s e s oal de a k n j s de a m t vmjnfa (iee e bva žm t l j t a žm t , a e a l« Blž j , a ae o o i. j Ebu Davud, Nesa'i i Ahmed) Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 33

D zo n sj eji a a a ps jor dn ovl e le n m m kd ot i pa aj a iđ a o v e Dozvoljeno je onome ko stupi u namaz sa imamom da istupi iz de a ins v k n t sm ao i a pouinm zzo, žm t a at i l ji a , k m m rdž a a bg a aa recimo bolesti, propadanja imetka, gubljenja imetka ili gubljenja dut ,lsv dvn sa O D ai se prenosi da je rekao: rš a i al aaj n. d žb a v i a a r ''Allahov Poslanik je odgodio jaciju, a Mu'az  klanjao sa njim, je p s va oso e aoui l j s srm B qr. ea čv k a e rt vm nrd k n o a uo eaeJdn oj i aa e se izdvojio i klanjao sam, pa su mu lj iel » č isn a! a n u rk: U i o i i k o d i n f « j rko » i m ui o n a,ng ć o ć d P s n a  i e ea: Ns a č i i k eo u ti o ol i n f i ak oaistg ooo . Oi oj d n g i spomenuo mu ovo, a bveti a vm« ta e o j a ji š e Resul j rko » a sti uaa c ' ezr iisuaa c e ea: Z r iis švl Mu z,a sti švl k a a k a Mu z,čtie ueE-Šm , l 'a «(iei žm ) ' euie tsr (š e sE-Ea …) Blžde a a l j O r dn zo i s v ajde a pa aj bgz t ln žm t v a oaj a a D zo eo e sj ei suca a ovln ju le ć i aim : j id m t j 1 i . l nć i i . dD ai  prenosi da je rekao: . 2 Ha oa k a O žb a se d š r ' als os Al oi P s n o i pokisli, pa je rekao: »Ko ' š m a l hv ol i m I i z a m ak hć nk k n n so met« ovaj dokaz analogno se uzima oe ea l j a vm j u Na aa s. h doa vui , ek t i ,t ho nsn a d l ž o n , l nć i rć a vl a m n sa d ai i , i j i t j a n i a r lk ve v ie snajpera itd. 3. Prisustvo hrane. Od Abdullaha ibn Omera  prenosi da je se Poslanik  rekao: ''Ako neko od vas bude za hranom, neka ne pžrj sedkn zdvl pt b, ačk kdb ikm t i ouu v o e aoo i o eu p a a i i e b e j r a o počn'BlžB hr rue.(iei ua ) ' j i 4 Tp ej nžiO Aš se prenosi da je rekla: ' u . rln ud d i j e . e 'l Č a sam Poslanika kk kž: Nema namaza uz prisustvo hrane, niti ao ae » Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 34

aot ionžu (iee h e i sm k r m ud. Blž A m d Mul )Od Ebu Derda  p « j i se prenosi da je rekao: ' d oj oazaj jd oai o eud b ' čv kv nn e a bv pt b a i O e a r m go ću a a č t s a' iei ua ) oa ui nm z ia r .( lžB hr s c 'B j i Vrijednost ezana i muezzina Dodatak (na str. 321.): Od Ebu Hurejre  prenosi da je se Resul rekao: ''Da ljudi znaju kolika je vrijednost ezana i prvog saffa –p s n m g dgvring bcj i ok –bacali bi a e e ou oooi, eo aa ć kcu t u je.'' (iee Blž Buhari i drugi) Od Muavije  prenosi da je Resul  j se rekao: ' ez ić ia nj ž va v n Sdj dn. ' z n e m t a ue rt e a un m au' Mu i i d o e ' (ieeA m di sm Od Bera ibn Aziba se prenosi da je Blž h e Mul ) j i Resul rekao: ''Uistinu, Allah i meleci donose salavat na prvi saff, a muez n s orš dk m g s oi . (iee h e i ea z u e pat ol u l dp e' Blž A m d N s' i a e a r' j i sa dobrim senedom) Od Ebu Derde  e r oi a e u R sl  s pe s d j čo eu n a kk kž:N m t je o n ue zn i s kd j uikm t ao ae' e a r i kj e č ea n ie o n h či e ' oc a t i a , a a h ea n zoui (iei h e) d išj n e akp 'BlžA m d t . j ' Napomena: 1) Ikamet u Bosni je ispravan. 2 E a kd ns p vim i ret a E a s ui a ) zn aa at i re e pi o : zn e č n u j j g pčt nm so ve ean pi n psj oi sbhkg zn oe u a akg r n,i re i ole s aaso eaa k m j i, m gj j poi n d s ui rens pn nm so vk , as d e rp ao a e č pi at aj a akg at p e e s j u a a od uedaeaaš j sne P s n a Bilal j ui ea na č v zn t e unt ol i ; o ak e č zn o prije nastupanja namaskog vremena, a Ibn Ummi Mektum  sa nastupanjem namaskog vremena, ova predaja je muttefekun alejhi, a prenosi je Abdullah ibn Omer  Od Ibn Mes'uda da je Resul  . rekao: ''Neka vas Bilalov  zn e rk a shr,e o uizn ea n pei u euu j n čea d r da bi se vratio onaj od vas ko klanja, i da bi se probudio onaj ko spava.'' (iee h e i rg Tea oi r ua a e ič esBlž A m d dui r vd ia n d s rei j ) b t č j salatu hajrum-minen-neum ue duo eaua e prvom. č u rgm zn, n u Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 35

3 R zvj j i eu eaa ii m t P t bo j d ) ada n z đ zn ae m k e . o en e a a a r i eu zn ikm tbd ot ln vim z pi e u a aa z đ eaa i e ue s v eo re e a r r nm z; m a a aj j pm ea j poi nz oo O D ai i Sm r  prenosi da je zn e rp a a v. d žb a b e ue se s r n rekao: ''Muezzin Allahova Poslanika jui ea, zt b čko e č zn a a m iea o i sve dok ne vidi da je Poslanik i šo p t b od ui i m t z a, a e i na č k e' a k o a . ' (iee sm A m d E u au) Blž Mul , h e i b D vd j i 4 K poč ea ui i m tK ž Tr i: ovome se ) o rui zn č ik e ae i z 'Po a . m i rad kdvć euej a st d s s ž d j dzo eod i o ei čn k, i a e l u a e ovln a n a m a j i m t čnk dui k euieo rg ' a . 5) Kada se ustaje na namaz? Od Enesa  prenosi da je on se ustajao na namaz kad bi muezzin rekao: »kad kameti-s-salah.« (iei b Muz ) BlžE u ni j r 6 Nj dzo eoi ć i m sž anknpočn eaa ) i ovln z iz edi ao ruea zn e j a d oi u ud O E u ue e se prenosi: ''Allahov Poslanik nam s m nži d b H r r  . j jnrd d ao ue o m sž up bdm pzai a a a, e aei a k bdm u edi ,a ue o ovn n nm z o d niko ne izlazi dok ne klanja.'' (iei h e s sh sndm BlžA m d a ai eeo ) j h ''Jednog dana Ebu Hurejre e i o oj a aoiaiz edi jv i čv k kk z z im sž a d e l d nakon ezana, te je rekao: » vje giš pe a b K s u .« O a s orei rm E u ai  jo m 7 E a ikm t anm zkjj poa. opepv i ) zn i e z a a o e ršo K r aa l a i s i zbr i a a poi jm s kd s s td počea ikm t aoa nm z rp u u e aa e ji a ruizn i e v se e a i klanja. Od Imrana ibn Husejna da je rekao: ' ls onć s ' i m ou a I š Resulom  p uzdj d e nć s ozsa i i out i o , a an m il oim apl n m s ldk e ju i s a ns i poui vui Sna p s ounmrn pžri as a n e rbd a rć a uc, a m ze i i oui d e j l n e l pripremimo za namaz. Resul  nas je smirio i naredio da se pokrenemo s t met ( duo r a t s kž d ut dl i o j a u rgm i ju e ae a o o n g s, ve j i iašj n p s oiiv dk uc n e d al –abdestio je i m ea) a m š se o Sne i om k t l j o naredio Bilalu d poč ea –klanjao je dva rekata sunneta, a rui zn počnj i m t k n ls o p s ork: Al o P s n e rue e k e i l j im , a m el » l hv ol i , a aa i a ač Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 36

hćm lg pnvi n gv vim st ? –pa je Resul  oe o i a ooi u j oo re e u a« t e j r rko » a vmvš opdr ne zabranjuje kamatu, pa kako da ea: Z r a a G soa  je uzme od vas?« (iei h e) k jpout v e a aa v BlžA m d A o e rpso i nm z se j i š ć i k n toj nm m s hbj d poč ea (o g e h l ji d do , ut a e a rui zn pl lasno, aa e e u t o j a pt d poči m t a vk nm z 'a š s dso i )e n u i a ruik e z sai a a;ko t e ei h d a ' o l n dn H neakd s m šc zdvr im sm n o čti a a edk a u ur i aee l ul ae d er i a i i namaza –o pded j i, a i i nć p j R sl d on o a j čk d oi a e eu naredio ce o , Bilalu  a rui zn p j počni m tk njano podne i tako d poč ea, a e rue k e l a ,a r o ;km t ai ni,km t aašm ' e m i e p k d a i e p ka …'(ovo je bilo prije d a i j a nego je propisan namaz u strahu). D k aos k n j um sž u o, k e l ju aa edi d pout i a aiod j bl d s n ui zn koš kž rpš n nm z na e o e a e e č ea, a t ae e , j o Hasan el Basri. 8 Njdzo eo či ezan bez dozvole stalnog muezzina. ) i ovln ui e j t 9 G ek u zn: ) r e eau š a K ž Al uebr -l uebrš j ni r n, n s ) au lh ke la ke t e e pa o a e a a a h o s v dammom – ''Allahu ekberul-lahu ekber.'' b Gan uej sl a n P s n anakon ezana, a ) l o čn a vt a ol i s e a a ak sunnet je da bude u sebi. cU ejezana u horu, to nije od sunneta. ) čn e d Me d ns pee n i oaaj hr v, a kt i ) l i ot r j aa ddvn a oa hr e l oč tr e f e a i dž a ( ea vž pai ko iz K rn š s te si ui z zn ae r l a n a va a u' t e i v a o č h t ži k pai, eps j m ddž o šs dž a K dj e v si r l n ot i e ui d et ui ) a e d d h va o n. jednog dana Ibn Omer  i očv kako to radi rekao mu je: ''Ja v i oj d eka te mrzim u ime Allaha.'' –a zatim je rekao svojim prijateljima: ''On p v u zn io al u . j a eau t np ćj' e a e' S a n ikai n nm z pj j sr v j a aa ae ćae

P t ki a r od sa nm z opt b užri ao u i m pa a pj a a p o ei ub i k n v a r , m jo ki . u e l š a''Allahov Poslanik je ponekad spajao namaze ako bi a c žr n pt aj i aob i a kkošr t oor dn ,e ui a u vn l k im o av e 's pa aj t o o e i i k a v e sa oj nm z n A e t iMudli t oe u phd n pj e a ae a r a a fu zef a đr i, k oou a Tebuk, ponekad je spajao i ako bi se pokrenuo prije nego Sunce peepl i ( vl ogđoj pded i ni i pj i u r đ o v u z a , daa e on o k d e so o h on e ) i j i ikindijsko vrijeme – ovo postoji potvrda u Sahihu, a ako bi krenuo za nakon zevala, prenosi se da je klanjao podne i ikindiju spojeno.'' (Dodatak) S a n n es š ir ej pj j i io t ka n ae j t o ć e Razlog spajanja nije isti kor l kaej nm z, v s a s a a o r n a aa oa t r e zg ć a v pm j a kd m oi l d K aej nm z u pt aj j o išl o ng j i r n a aa e a h u. ć e u vn e o u pi reisne dk j sa n nm z o ki ujoaa rvđn unt o e pj j a aa l š a v t n t , ae a c ev potrebom; ove dvije stvari razdvaja Sunnet Poslanika  U ej ie . čn c s a s ž d jkaejnm z sne a aiiu e aei až ,a l u ae r n a aa unt r š s s d jlvdi ko a ć e , zl b š s s r iiooo dzo sa n n pt aj t u ea š pvdm ovl pj j a u vn . o zl e aa o u  Ebu Hanifin mezheb je da se ne spaja namaz, osim na Arefatu i Muzdelifi. Makvi h eo m ze uj nm r a t s kž d l o A m dv ehb e o i ju e ae a i d ve musafir ne smi sa t nm z, a okd s vaa ng sa j pji a ae sm aa e r , eo pj e a ć a sm kd u jk or iuMak oa j ia e ui a o a pt e a de š , l ddj o d s žr u dt i e š .  ŠfsiiA m dv m ze p duo r a t j d aj ik h eo ehb o rgm i ju e a ve m sf sa ao e r aP vd vg am m ižn jč j i ua rpj k s va . oo oo r i o aej e i e c i a ć z l a nna da je malo hadisa preneseno o spajanju namaza. Iz ovog razumijemo d saim sf ia pao kaej a n is l g sa n a vk ua r m rv rćn , l e t n pj j i a i ao aa namaza. I a A m dpvdm sa n nm z j nj ait o m m h e ooo pj j a aa e a l ,e n aa bž kž: aj dzo eosa t nm z (apt i kdkć) ae »D e ovln pj i a ae n u l o ue u j a u i

Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio

37

Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio

38

t kć i ol kjoorv čv k d n pi s u du il e oi ps , o dbaa oj u a e r ut j žm i š u i e s ve i de a ,a dzo aa o l d sa nm z ao o jt k pa žm t čk ovl v djj a pj a ae k j ee o rt u j ii a j š i oj u a vknm zioao eio ju shzi o si . d ć z sai a a, tt žnkj e ii i bl n u e s k a ta e k« U ej ius r ii ooo n e d lj pt bod čn c s e a š pvdm it a ie o en a a zl ja r čv kzn e kaej ipj j i duai kzn,e i bvz oj ait r n sa n l rgče aao j loaea e ji ć e ae i j i a a a bv etm k d e a e kat onso pji a a? m m d oais ut i d ć sr i,don sa tnm z ji ej ti a V ć auej akž d n enohdo ooj s vMak, b ei čn k ae a i epon; v e t n a j a la E u i H n e j a r a tm m A m d, o Šfa grupa sljedbenika ai ie n i j i a a h eadk a j i f d ve i imama Ahmeda smatraju obaveznim.  Pv m šej j i r n ein n g uau S ne ro ij e e s a i ln pvj a j a kzj unt e e Poslanika  ''On je kratio namaze sa ashabima, ali ih nije : oaj t a d ć i ka t n ie aei o a aitkaej' bv š vo a eh rti i jnrđ a d nn e rćn . ea i, t v je e' Kad je Poslanik zaboravio dva rekata jednog namaza, Zul-jedejn  mu je rekao: 'e l nm z srćn i s zbrv ,Al o ' i a a kae l i aoai l hv J i o a P s n e'–p j ogvr : N m z i j srćn n i a j ol i ? a č ' a e dooi » a a n ie kae, i sm a o t t zaboravio.« –pa je rekao: »Ne, nego si zaboravio!« Dakle, da je obaveza a e itkaej nm z Z l d s n e r n a aa u ji ć e -jedejn  i a p a zš b g uio at t o nm n i a d d n em kaej nm z? –'aoe, a j a i nr i a it o r n a aa! ' kđrkd e s eo ji ć e T spajao namaze, Allahov Poslanik i n e pzrvod ć so t h i uooaa a e pji j i, se o n zvš. v dk e ar ' e' U ej i us pd eloot a da musafir upotpunjuje čn c s e oili k o a ji g namaz, kakav mu je propis? E uH n i i l o m ze p j nm s v j d j kaej b ain Makv ehb o e o t u e a e r n f i d a ć e nm z vdi i a i dzo eouo uj aj nm z, a aa až d n e ovln pt n vn a aa –drugi b j j p a e Malikov stav i jedan stav imama Ahmeda je da je upotpunjavanje namaza mekruh, – duis v i a aA m d iŠfej d j rg t m m a h ea a j e a e i kaej nm z bl, fa i, duit i a a a j j d j r n a aa o e e l j – rg s v m m Šfe e a e ć e j d ne a i upotpunjavanje bolje i taj stav je slab.

Da li je spajanje dva namaza u putovanju bolje ili je bolje kaej Kaj j nm z u n hvo vrijeme –ako ne postoji r n ? l a e a aa ć e nn jo i potreba za spajanjem – o se e oi i a ae o e kd v čt r em m jbl. v c j V ć d nm z P s n a ei i a aa ol i na putovanju bio je u njihovo vrijeme, o ak dok je spajanje bila rijetka praksa Poslanika  Šos tekaej . t ei r n , č ć a na svim putovanjima, Allahov Poslanik čt r-rekatne namaze je e oo v kratio. Niko ne prenosi da je Poslanik  čt r-rekatni namaz e oo v k n očtir a n pt aj H d o Aš  u kojem se l j er e t a u vn : ai d i aa i ka o u s e prenosi da je ona klanjala potpuni namaz i mrsila na putovanju je da'if. U Sahihu se prenosi da jnm z a oe u a đn v p da e a a n pčt nr e da o v k e r a , am j um et br k pvćnbo an pt aj j e t zt e ka i j u oa a oea rj a u vn e s v , o u ostao isti. Du aaa žm nm z T ča4 .s. 3.Šos tesr E-K h, č s o ak . (r34 t e i ue l efui e d 9 t ) č ašm u e r k ok d e pt . ka a čt t d i ni u e k va i j a T ča5 .s. 3. Ž n n e bvzak n tdu u ak . (r34 : ea i oaen l ji žm , 1 t ) j aa ali joj je dozvoljeno da klanja. (Napomena) T ča .: ooa o m rb i z o si .D dt ) ak 5 . …isb kj oa i u bl n a( oa k 4 a t e k a T ča .: t žr kjsaa n vži m et a dozvoljeno je ak 5 . r a o t žr a an 6 Sa u i r i m ji – sm i s v ižm .D dt ) z t i du u( oa k oat a T ča . (r35 : k m sm n ž e sl i m et ak 6 .s. 3. A o ul aii u e l j u 2 t ) i v ui s ukj nm da i, anđ sl pot i i nš sčo– o m e a žm j p au a , rs ru l et ln e e u oj i o i dzo eo m jd t k n j i žm i ji r n.K m n r ovln i e au l ju du am es a a( o et ) j aa pv a

Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio

39

Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio

40

 T ča1. s. 3. Bo l d pt bnd b du a ak 0 (r 36 : rj j i o ea a i žm t ) u r nm z i vln Ue a e e aiz oot ad j de a uj a a b aa: l s n r l i k o a e žm t v t o j m za g e i r ns du e a aam đt ,k bo l d kjč e žm s a ot žm nm z, eu m oo rj j i o i du u pv i i au in nm zr ii us n 1 m zea S j i kž d nm sh a a a š s e a 5 ehb. u t ae a e a ai zl u h predaja koja pr ir bo kj j nohdn Mij j kj s e z a rj o e epoa. še e o e ci i ln e pe ra e a e žm vln aoj k n j da a i ,e i a r e r j d j du a aaa k e l ju v p v e j m fi j aa š r hd kjkž:D o c,a ai s de a '(Dodatak) ai o ae' vjap nv e u žm t s i ' i š . ' D u asa u a žm nk ht b Imam povodom hutbe treba da slijedi Sunnet Poslanika  K ž . ae ibnul-Kajjim: ''Hutba Poslanika  b aj pdj aj n t ee i e os ćn a e l l e e m j iaa so e D ent i a e t š j U v ei pripremio m n, pm n žne V t ,e t e zi n  a r a š Svojim pokornim robovima.'' –a ne hutbe od kojih ljudi nemaju krt p d i đ s ht , n av krtn ui a. Hatib je oii a a z u a u e a i ke oii i m l s, a b k s s i džn dba aevt t em r b ioj kjpa inli ua oar idka ee ; oa i čv k o r i aaz a t n m t e i t ir stanje muslimana. A aio h er a r r vtht : dbkj s t b pi ž a ab i e da i i 1)Da kvalitetno priprema temu unaprijed. 2 D vdr ua so i l u č t i ) a oia n o vm z e iio . č gd sć 3) Da slijedi sunnet vezan za hutbu i namaz. 4) Da govori o temama koje su potrebne muslimanima. 5) Da ima dobre odnose sa muktedijama. Prekidanje hutbe od strane imama zbog nekih situacija Od Ebu Rifa'a el Adevija  prenosi da je rekao: ' oa sm d se ' šo a o D Allahovog Poslanika do j o džoht i ea m : Al o ke n r a u u rko u » l hv b a Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 41

P s n ej sm čv k t ncn za n t oom j v r, – ol i ,a a oj s aa, e nm ia k o j e ač e r š e e « p j pei o ht ,s a s mnea pi o m ipčo m a e rk u u u i o a i r, r a i oe e n b š b š pdčvtoo e e u a e oui U v ei , zatim se vratio na ouaa nm čm g jpdč zi n  i o š mne iar o utbu.'' (iei sm i r zvš h b i BlžMul ) j i N m z gži a a u uv Od Sejjara  prenosi da je rekao: ' u smO ea kk kž dk se ' o a m r  ao ae o Č j džoht ;'l hvP s n j i rd oa m sž , m er a u u ' l o ol i e z ai vj edi a i b Aa ak g o d m hdi i nai s ob i an m p aobd žs k gža uaž i esre m i s j , a k ue et a uv, r j l i o od nk čv kk n n l iasoaba (. i sdd n na ea oj l j a e m vg rt t č i ežu a e aa đ a j n n gv l ia. (iei h e) j oi e m ) BlžA m d e m đ ' j ' D u a bj m u s m dn žm i a a io au r t A o e žm i a a zds u s m dn oaea žm saa a k s du a bj m aee io au bvz du e pd s r t onih koji su klanjali bajram. Od Zejda ibn Erkama  prenosi da je se Allahov Poslanik k n obj m pt m zt p p aj du e l j a a e o ,a m o i n žm aa r k i t u do rhu (l š u irko 'o hć d k n , e k n ! a us o ki ) ea:' a c K oe a l j nk l j ' aa a a' (iee e r a ( on k n du u k n t e on)Mut a Blž pt i )K e l j žm , l j ć pde j oc aa aa . s hb e ji a u a l jdu ud j pi s u oak žl em m d k n žm ,ao rut j nj o e. aa j s ve i G ek vzn z du u a a r e eae a žm nm z š 1 N č s dn . ) ai j ej n e a 2 D a ea i eu v eaai a aikjkž:I eu ) v r t z đ da zn, hd o ae' m đ ka m m s i ' z svaka dva ezana klanjajte dva rekata.'' Pod dva ezana se podrazumijeva ezan i ikamet – ovo je vezano za pet dnevnih namaza, dkdu anm z kž InT j ie ''Allahov Poslanik i eu o žm a a, ae b e j: mj z đ m prvog i drugog ezana, – pi du e n e l j n t n io k a re žm – i k n o ia i t i j j a a š, t o prenosi od njega. U vrijeme Poslanika n es ui ea sedk i e č zn v o j o Poslanik ne bi sjeo na minber, pa kad bi Bilal poč ea, rui zn o Allahov Poslanik bi kazao dvije hutbe, zatim bi Bilal poč rui o Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 42

ikamet, a Poslanik bi klanjao ljudima – i b om gć d nkn n e i oue a ao j l ezana klanja on, niti bilo ko od muslimana, –a ne prenosi se t oe, i dkg, aj uso j ui reiak n du u a đr n o oa d e vj kć pi z sa a žm k o j l kl j ia' a a š. n o t'  O nv j j a ea z du u nm z ''Ovako je postupao soa e e n zn a žm a a: d Poslanik  ko š s o so eu ,a kd j b o v e l d u a t m pm nl o i a e i i ji l š u Osmanovo vrijeme –ddnj t ć ea. (iei ua ) oa e r i zn'Blž B hr Pod e ' j i 'eizn s pdau iv d s b a v eaa i ' ćea'e or m j a a u i da zn ikamet. t r ' z e l

T ča . i s n k n ppt ka a ng j i r n ak 7 Vt e e l j ou ašm , eo e s a o r aa pv d k n š v r a p pea sl , aod k n š r ii d a l j da e t a r š e m p na l j t ć l a aa ka d a a a e,i k n št r a s j n s dn m n ka , al d n s d l j r e t a e i j ej a r u dk a e j i aa i ka dm e e j e eš i euduo ir e r a , ij j d s k n koašm j z đ rgg t ćg e t m še e a e l j a ka e m e ka ln aa slabo. (Dodatak) Kunut na vitru

3) Dova na sedam stepenica minbera, poznato je da je minber Poslanika  i a t s pn e in e ui dv ko š s t m o r t ei i e c i č oe a t e o j o o prakticira. 4 Dzn rk n m ne pikm dv ut udu ej ) i j uu a i r ri ae b u l o oe o žm ,e k r t n e untčk e r oi ae ar i ahb a aor eš o i sne a s pe sd jzba o sai d t a ,t j , n n m d o b j e smirg ie Mul dui lž i . 5 Sa n i r va m sž api pčt du er i ) taj s e r a edi re oe a žm a j e pd t d j k d r gvr pšn iln. a ooa uej sčo z , a i 6 I a i pčt ht , ri m dnšn sl a n ) m m u oe u u e pik k b l o ooej a vt a a a a Poslanika  au 've senedena' (onaj na koga se oslanjamo). kž: 7) Kaj jpde ao du e l a e on nkn žm . nn 8 Ž n n k n jpde o s m ša i e r e a žm . ) ee e l ju on dk e ukr n va s du e aa c t Vitr namaz  T ča1 (r 37 :K d vć eu m v rnm z j ak . s. 3. o ei l e i a a e t ) n e t pi reisne E u H n ekj i as v d j o oaea rvđn unt b ai o m t a e n bvzn t . f i a (až )t j s b m šej kž E u vdi ,o e l o ij e ae bl b a ln ; -Munzir: ''Ne znam nikoga k s s ž s E u ai mpvdmooa' o e l i a b H n o ooo vg. (Komentar) oo f ' Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 43

T ča8 Poi n j d s ui uu dv n v r t o ce ak . rp ao e a e č knt oa a iu o m il s t k je godine. Prenosi se od Hasana ibn Alijja da je rekao: ''Allahov P s n m jnui reiakjć poči avr: l hm e ol i ee ač ič ak o j m o u rui n iu Al u m e t t a hi f e hdj '(ieeA m di sausnn Šfaio d ii n ee…' Blž h e ahb ue) a j j n m t j i š nk s a a d s knt oa a iuui a ouduo pl i eim t j a e uu dv n v r č sm ru t rgj o v i on ramazana. (Dodatak) T ča 9 Mj t uej knt oe D zo eoj ui knt re ak . e o čn uu dv: ovln e či uu pi s a j t j rk aa ao š s zvšuej p aonk žld ui knt u' , nkn t e ar čn , a k eo e a č i uu u o i e i n , dn eć t b i i u rk z dv,e e rui knta am oite e i d nt ue a ou t ć poči uu zt j kr g i t , i ponovo dignuti ruke i izgovoriti tekbir –dzo eoj t oe ovln e a đr j , k , izgovri uu nknš s d nm s rk a Šos te i n oi knt ao t e i e o a u' . t e i d aj t o g u č z a rk pikmdv,ei čn ct s a a m s hbm a eie uu ri l o oenk uej io m t j ut ao , nkn, a ru e u l a m ž ien i rg ocaŠo ei ptajla ao g bl oe j a dua pi. t s te o r ai nkn o u d j č in c počn dv u a aut s an e i o i o selefa. (Dodatak) ruee oe nm z, t r i č i n o d u v j n k T ča1. oanknv r Mut a j d oa k zvš v r ak 0 D v ao ia t : s hb e a nj o ar i e i t poč ''Subhanel melikil kudus Rabbul-melaiketihi ver-R h' i ć rui : u,d ui ' ž glas pri tom Rabbul-melaiketihi ver-Ruh jedanput.'' (Dodatak) U ejkntu eden nm z čn uu pt nvi a aa e a h Prop ao j d s uikntu f zv a ptden nm z i n e a e č uu s a oi r m e nvi a aa h pikm vl i i uej kj zds m sm n. dInA bs  ri l o ek s šn o aee ul aeO b baa ih k a a i se prenosi da je rekao: ''Allahov Poslanik jui knti vea e č uu ča j n o t d Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 44

mee, apdeu ini, ka u j i i aau kdb rekao: j c n onv,k d iašm ,a j sbh, a i s i j ci »Semiallahu limen hamideh« –n zdj rkt ui b dv a an m ea , č i ou e u o protiv njih.« (iee b D vd A m d Blž E u au i h e) j T ča . (r32 : vjs i z a nm zko t s ak 3 .s.4. O d ez i j a ai a š u 5 t ) e um u o nm zpvd, sdd tae ( ao ea a ai ooat ežaivt N pm n) e l . Istihara namaz Kaj s da ea ,oj uipm nt dv,e pm n so l a e v r t čv k č so eu ou t so ee vj n ka e u u potrebu. Mj tgjs ui oa e o d e čdv s e 1 D v s m ž ui n sdd m ž s ui gj s ui ) oa e oe či a eži oe e či d e č t , t e kunut, nakon ettehijjata, a prije selama ili nakon selama, a najbolje je da bude u namazu, a ne van njega. 2 Ii r nm ze dzo ei s a m , n uoo š )sh a a a ju ovln t r aa e nm t ta j m vi o j vdi i oo š j hr . ot i or n svt j ii r e až l nm t e a m P s jpge o ha n sh e b i o a o š a e ta kdl d (a r iln) čv ki apol as žnm p oe o j igt a sčo – oj m rb m a eo , a d u a i e e kod neke žn d m oa l jii r nm z oa t re ai n ee a u n k n sh u a a – v s ajr r a a a ta v še u Bosni. 3 Nj uj d čv kun d m u n rk i d m ) i v t a oj si a u t e ua l a u e e e , r i ž i aoo nknii r nm z;shr j usšn sm č t m r k, ao sh e a aa ii a e ut i a o i k ta ta i s oslonac na Allaha  . Bajram-namaz (str. 346.) b) 1.: Rij nj uoj i, iie a ubna e a kpc n em s s n kra, č s ej l ne miris. (Napomena)

T kikjs ui adfe a t b –Allahu ekber –je eb o e č n e lm ;e i r i ii kr gek,e j t t b kjs ui di d –pogotovo ako s tim r a j e o e i o e č u ž au š r kr i h p š ol d kji aooIa uza vo am l I r li j e o o k am u i n s m nj em a .s a je l u o p vno ui oaokoš j zp aoukjit 37psj f z a aa či nk a t e ai n t o s n z s. 4 ole a nm z. i r i r (Napomena) I aa žn ij e a a a z zk ea d c n bj m l e r Poi n jd n bj m i đ žn i j a d s oue a uai rp ao e a a a a z u ee d c i a e kp n m sl s r a e l i to; i mlade, i starije, i ne udate, i one koje imaju hajz. Na osnovu hadisa koji je muttefekun alejhi od Ummu Atijje se prenosi da je rekla: ' aeeonm j d i đm n oabj m i j o a ai ' rđn a e a z e o a b a a a d vj m N a r e k onima koje su imale hajz, da prisustvujemo dobru i dovi muslimana, one koje su imale hajz bi se izdvajale iz musalle.'' Od Ibn Abbasa  se prenosi da je rekao: ' aa sm s Al oi P s n o  na ' šo a a l hv I z a m ol i m ak kra i rm znk bj m p j k n o azt poč ht , ubn l a aasi a a , a e l j , a m rui u u i r aa i o b zt j o šožnm i j aor ovz pdji i i aei i a m e ta ea a n m dž a; os t h nrd m i i i a eo o sadaku; udjeljujte sadaku, jer sam v i d j vć a vs o i o a e ei a d d n s nvi D eenm . (iei ua ) t on a žhne a' BlžB hr a k ' j i Namaz prije i poslije bajram namaza Ne postoji nikakva potvrda da se ni prije, ni poslije namaza klanja ikakav namaz. Od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: ''Allahov Poslanik  je n dnbj m i šoi l j darkt bj m a a a a a z a k n o v ea a a r a aa a r nm z, npi n psjn t n e l j . (ieižm ) a aaa ire i ole ia i k n o' Blžde a j i š j aa' j Vrijednost deset dana zul-h žžt i de d a Od Ibn Abbasa se prenosi da je Poslanik rekao: ''Nema dana u kj a j č j j dbi d l daeAl uo dstdn zl o m e i e e or ja rž l h d ee aa u i nn h e a h žžt p rkš: » a n di dn Al oo pt « –pa i de , a eoe Z r i ž a a l hvm u . d a h a u rč: i ž a n Al oo pt oi čv k kji đ s so m ee N di d a l hvm u ,s oj a o z e a vj h a u m e ia i te mim t m p n t n va .(iei žm , s Mul a il ie o , a ia e rt' Blžde aoi jo k š i ' j m sm i i Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 46

Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio

45

Nesai'e) Ashabi su u ovim danima posebno bili aktivni u 'ibadetu. Ebu Hurejre i Ibn Omer su u ovim danima izlazili na ulice, dnsieb eij iui sj i. ae l va ''Do mene je ooi t i , l d s h le l K ž E E zi : l kr u id i ' doprlo da je vrijednost dobrog djela u danu od deset dana zulh žžt kovrijednost bitke na Allahovom  putu u kojoj se po i de a d a dn psl ap nć s aai .Od Ebu Hurejre  je Allahov au oto o oit žro' i, r l' da Poslanik rekao: ' e adn ukj j Al udaed Mus ' m aa o m e l h rž a N e a e robuje, od deset dana zul-h žžt dn ot u j avid klo i de ; a ps n m reio k d a a i j i jedagd a nć rvdn unm z un m j konć ee l n oi , o poeea a au j a e a o llu n i jt kadr.'' (iee i i,b Maž i e ei Blž Tr z In de B j k j m i h ) Opoim deae rp i a žnz s  Z b j k: alj dzo eonsi r j k s nt s ai aie a D ie ovln oi pi e e a a im z lš j t vs pi K rn i unt Peoi m i Š ab svoga oca, a on od u' a S ne . r s A rb u' od a a n n j svoga oca da je Poslanik rekao: ' aas nk o vs rs ai ' d e eo d a pet šu K r sunk kž: Uj e s Al us Neoi pt n reia n ea ae » tčm e l h a j v o ui ič e a g m p m j m o Neoes že Neoekzei l Neoi rbv koi d d j v r b, j v an z j v ooa a o g d g a g h npd šj n i dn hvgpi s a onda mu neć n š ti v aaa eaa o j oo r ut , t i s v e a ti oe et stvari.« ''Amr ibn As j pdčvoso s oet reia a e ouaa vj i v i ič , e n m j m onima koji to nisu mogli shvatiti, napisao je ovu dovu na neku stvar, objesio na njihove vratove.'' (ieeE uD vd N s'i i i, Blž b au, ea Tr z j i m i kjkž d jhsn a b Meu m peee a e vke t rn o ae ae ae gr ) đt ,r jd s oav s a e i i i č vi r e zt š s t eo a j va blai i az oa U m t a , a t e i t r u r a e j šk a vj m e i d o o m va t a r oo e t vć e e f v js v ei sl a a n e. P kđnspi l i n s r oueotr ek aj m t ž jv a i P kđn j pi l i t s r i dv iz n zo bl t oueo e r ek a m t l oi a j bg o s, ž jv i i t u ei i uej P s n je rekao: ' ea i o vs e r ekjs r s šn . ol i k a ak ' k n o d a n pi lu m t N k žj e zbog nevolje koja ga je zadesila, osim ako nema druge, onda neka kž: Al u opž i e klo e i t o ia ee um tm ae» l h m joi m uo k jž o bl z m n i s r e a v i v j i ako je smrt bolja za mene.« (iei žm ) al z t ko t s Blžde a R z g ao a š e j o , o prenoi duo hd u ukm s kž d j P s n kada je s u rgm ai , o e e ae a e ol i s ak Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 47

ua kd so a i e A bs,kj j b n sm t ikj j šo o vg m d ž baa o e i a a r i o i o e i pi l i o m t u ea: mdanm j r ek a s r ao i r ek a s r m r o »A i ,e o pi li t m t k s ž jv , k ž ž jv i , b m hi pvćteie or d l io e or z t ea ako si i us oea ć ts dba ja t jdbo a e , o n e b bio grij n od tjbl d s s rogd io e o e at e e i na ie o e a e m t doi t jbl z e . šk j j b« ( ai b j eA m di ai ) kl os čv kbjz sb o H d ie h e H k U o k e oj o a ee d s lž m i e i s u jod m jdzo eod pi l u s r ko t s b j i m t e na u e ovln a r ekj m t a š e ie n j žj e , o lž u dovi Poslanika  u hadisu kojeg biljei i i i o kž d j , ž Tr z kj ae a e m i i hasenun sahihun: ' klo bdšžl m jnrd d s v n ' o k ue eo o ao a t i a U i i aš s u j p um tm pi ng dđ s u j' Mueie iei m t u a s r e re eo oe m t a' n, i j n .U vt s b j t lž da je dovio Omer  ''Allahu moj, ostario sam i moja snaga je : ol i i o s d s poi pa uzmi me sebi u stanju u kom s b a m j t o e rš ilo, al e a r nisam uskratio.'' V idot uo ž o s dbi d l rensdgg i t a or jo j va m em Blž A m di i i, o kž d j hd hsnnsh u o iee h e Tr z kj ae a e ai aeu ai n d j m i i s h Abdurrahmana Ebu Bekraha  on prenosi od svog oca, da je jedan , čv kr a: oj e o »Allahov Poslani , o j čv knj l? –Pa e k č kj e oj a o i e i e b j« rč: O a čie i t dži j ood l bd dbo P oa ee » nj i s ž o oui n gv jo ue or. a vj j v e e « pnv ui : K jj nj rčv k«' nj i s ž o ouia ooo p a » o e a oi oj ? ' a čie i t dž t i g e O j v , n gv d l bd l eogvr j' j oo jo ueo ,dooi e' e e š o . Žvt vg U m t i ooa m e o a Od Ebu Hurejre se prenosi da je Poslanik rekao: 'i t oa 'v m g Žo U m t j i eu6 i 0gd a am lbo j oi kjpeut m e e z đ 0 7 oi , a rje n o rđ e a m n i h i godine.'' (iei i i) BlžTr z j m i Kupanje jednog dijela tijela mejita K m n r T ča .s. 6.K ž Šfa ''Doprlo je do o et ak 6 (r31 ae a j a t ) i: nas da je ptica donijela ruku i bacila je u Mekku, nakon bitke oko deve (to je bila ruka Abdurrahmana ibn Attaba ibn Usejda) i poznali s jp ps n,a u e pa il j i u žnz. Ebu Hanife i u e o r eup s jorl k n lm deau' t i aa ' Makkž:'k s nđ v eo pl te m ja oos kp i l au ' o e ae i d o il et n e ua i A š a ja i , Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 48

klanja se nad njim, a u suprotnom, niti se kupa, niti se klanja nad njim.'' G sl oaeo zm t uu pbčng a e a k A om j vćol oaote oua ć s i l j ć m s k u e e b kvn il kpt e e k n t e u e i jo aa deaa žnz. D dt T ča 3(r33 : oa k ak 1.s.6. a t ) a Kaj j deaeoo ekj j uin u pooej ) l a e žnz nm o e b e nn i j rvđn u šr t e kze nd n m O a k j uin u t u i r n e 's an a j . nj o e b e i k a i j o zšj k vea šr t ekzes kp ik n m s deaa koš b j i e 's an e ua l j u e žnz, a t ie i k a aa o lž B hra ae oj iEl a oa P s n u priznao mu da je ua jd jčv k z s m dšo ol i i i e e ak pč i z a k(l )p s P s n okrenuo od njega sve dotle oi o i l b d, a e ol i n nu u ak dk i psj oi po v ee erpt p g juio »Da li si o n e ov dč rt sb čti u , a ae p a: j e o i i a t ti lud?« – a e dooi » i m« a e ea: J sloej ? p jogvr : Ns .P jrko »e ii žn n« o a e – je odgovorio: »Jesam.« Pa je naredio da ga odvedu i kamenuju pa na musalli, i kada se pvćon okm n oon g pb goj oea i a ej k j a oj a e v a e e , pa su ga uhvatili i kamenovali ga, i bio je kamenovan sve dok nije umro, pa ga je Poslanik  pm no o or il j m deau' so eu p dbu k n o u žnz. aa ' b Kaj jdeae a oi kjjur nš o gn e ) l a e žnz nd n o e ka et d ai nn m i o o m (ratnog plijena), a sm ui m i a oti gj n i a V ć a nd a ob o nd s l r šim . ei c am e c n u m zs p mšej d s t b k n tdeaa n a o s o l e at a ij e a er a l j i žnz oi kj m e u ln e aa m e so eu , o ooš s peoi aP s n nije klanjao na pm nl dk n t e rns d ol i i o ak ooak urd nš i gn e ndsm ui m ndd to ng o kae et z ai , a a ob o , a je m o m c et kjjrđ u zinaluku – to je samo kao opomena prema ovim o e oeno e sve djelima. c Kaj j deae ej n u Mul aun e ovln ) l a e žnz nv ri . sm n i dzo eo nn e k i j j d k n deau nv ri ,a dkz z t ''Vjerovjesniku i a l j žnz ej n u aa e k oa a o : v rim n edzo eod m l ors z m oooc, aa j n ia i ovln a o pot a ngbše m kr e c j j e a im bil ird nj i,kd i j j n d ć ois nvi u i o a li a m e a o a e n t on i bž s a c D eenm b i (Et-Tewbe, 113. ajet) žhne u i. t' ' T kđrgvrAl a  ''I nijednom od njih, kad umre, nemoj aoe oo l h : a molitvu obavljati, niti sahrani njegovoj prisustvovati, jer oni u Allaha i Njegovog Poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru.'' (EtTewbe, 84. ajet)

N j eioj z k n n deae et a r čv k a l j j žnz m ju pč e aae i Fk ius r ii k oe t r p j r eod j nj ei m r ai s e a š oo v s a , a e e n a e a r e i h zl vi č pč , upravitelj, pa onda otac, zatim ostali, pa ukoliko ovi nisu prisutni, onda sin – v jm ze m l i i a bladkjm ze Šfe oo e ehb ak a hm ej o e ehb a j ij i, i da klanja ot , a i i s v a će i – a p s z t lj im r mezheb Ebu Hanife je da c n o a ju a klanja upravitelj, pa onda kadija, a nakon toga imam koji predvodi l d u a aua ao t a j oioai j e nm z, nkn o n gv rđc u g e .

Ko bude ranjen u borbi, pa nakon toga umre K bd r j ubriazt bd ž i njegovo stanje bude o ue a e n n ob , am ue i i vio stabilno i nakon toga umre – kpte e k n te u e žnz. ouać s i l j ć m s deaa aa K o š j b o s Sdm i Mu' m u bici na Hendeku. a t e i a ao b o l n ao z Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 50

Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio

49

Meu m oa k bd r j ubri u r nknt a o s n đt , nj o ue a e i n n ob i m e ao o , n e e g kp i l jm s deaa a šh u – je za one koji su ubijeni ua k n u e žnz ko ei to aa d u borbi (ovo se misli na one koji su ubijeni u borbi protiv nevjernika). Meu m uo k bd r j m m bre šh i ujua –nad đt , kl o ue a e i o ob ( i dn l ) i i nn ed ak si oi šh i as k n deaa a s kpj konroa v v ei m e l j žnz, l e ua , a p. nj m m d aa i u koji umre od bolesti oa kjpee baei vjm t –oni il nj o r l r ć so i e k i i si n a n un aoii a ai t i ei , oi ekpj pi k n n i i k s ko h e k šh ii n s ua re l j j s k t rs d u j aaa deaekoš s ovć pm nl z r l uo ai t i šh a žnz, a t m e so eu , a a i d h e k ei o i zk rs h d koji se ne kupaju. P l ai a a zv ns d ljm j m ša clžn o žjm m u ai ot aie et ukr i ea o s i i a i O sne j d i a s jnsr g v m ša a ansr d unt e a m m t i apa l e ukr , apa a o m a c m suat s d e ee t k, .r i žn. r j en Kaj jdeae a i l d l a e žnz z v ej i nn š u A obd v e et se dob i n m ša ilžn ps v a k ue i m ja vj n i oi ukr i ee ot lj š i, e l c i a ju s ur i eui a a k l m đt , r di od njih se stavlja e e z đ m m i i e eu m vj n i d m b, i e j i r i a aa a n m s k n j n deaa U s čj d s s e m m , nd j a e l j e a žnz. l a a u pd i aa d u u m ji m ša i žn zj n, ovln j d i s zj n k eti ukr i ee a do dzo eo e a m e a di i i c e j e č k n j n deaai d s k n deaam ša i a adua l j e a žnz l a e l j žnz ukr m , rg aa d i aa c deaažnm , kl os pm j ai ros s v a m ša i žnz ea a uo k u o išn pv e t lj ukr i e a ju c pe i a aa amžn. r m m , zt ee d i Kaj jdeae oaeo d tu l a e žnz pbčnm je nn et P bčn zm t uo k n e aui čti j ea e e uan oaei a e k kl o i npn erm e c s n kp, e a i j o i s gsl n i u e l jdeaaSm s u o u ruiaoa e au , i m s k n žnz. a o e m t kp zkp s. i t aa a Ukoliko bude stariji od t a a uepbčni oaezae i t o , bd oae pkž nk ž o g va (ou p č, or akšuaj i . a ao t a m endn m ppt l apke , al cn t) nkn o u r a j a t j a d, g , i s k n deaap sg sotu m , laon pkž zaoe e l j žnz o ul ns l e a k e oae nkv aa a i e i ž o t i ar ižn . o m l i i ae j j d m s n i t u m a l ej K d ak a hnfa e a u e e va za a ij i k n deaa dkkdA m d i s l uej aj zs p eo l j žnz, o o h ea oti čn k e at ln aa ah a uj Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 51

m šejd s kp i a u e l jdeaazt š s o Mui ij e a e ua d m s k n žnz,a t e d g e ln aa o o r i Š'  b u e prenosi da je Poslanik rekao: 'aa i i deaea n b ' hčd z žnz, J e a p ški i rdsdsai slea andpbčn zm t ja d s e e e p en l iv, a oaei a e i j m kom k n s deaa a j oi rd eia oie a i si pot l j e žnz, n gv oilm dvs z ml t ors' aa e m tj o . ' (iee h e i b D vd Blž A m d E u au) j T ča 6 (r34 : oensouln v e j i a l j j ak 1.s. 6. P žl ot kp aj i l d z k n n t ) j j a š u aae deaeO Aš se prenosi da je Poslanik rekao: ''Nema mejita žnz. d i e km bd k n l deauv e ds l d kjm bd dvia o e ue l j o žnz i o t j i o u uu oi, aa š o u, i l d n hv dv nć b i r ln. (iee h e, sm i b a j oa oa ee i pi j a' Blž A m dMul E u i t me ' j i Davud) Od Ibn Abbasa s peoi akž:'u sm Poslanika da je e r s d ae ' o a n Č rko » e a čv k m sm n kj u r,p d u n gvj ea: N m oj a ul aa o m e a a e i i j oo e deai e ue e dstj io Al u e r ržj dua a a žnzn bd čt eel d kj l h n pi uu rg, d r u i a d u Allah ne primi njihovo zauzimanje za njega.« (Dodatak) T ča 8 (r35 : l j jdeae a kburom. Dozvoljeno ak 1.s. 6. Ka a e žnz nd a t ) nn j k n tdeaum junknš s uoa m kj vim , a e l ji žnz et ao t e kp u a o re ep aa i o e j čki om j vćk n n deaa O Z j i Sb ase a a k u e e l j a žnz. d e a b ai aa d n t peoi a ae' als o a ol i m mezarje Beki'u, pa je r sd kž:I š m s P s n o na n ' i z ak Poslanik tamo primijetio novi kabur, pa je upitao o njemu, te mu bi rčn d j t kbr ee eep jui o » ojoa«–pa im eeo a eo au nk žn, a e p a: K e n? t jrko » at m n toaislkk b j k n odeau« e ea: Z š e ie bvetiao i o l j žnz? o s ji h jaa –p m rkš:'l hvps n e saa s uve eukj l i a u eoe ' l o ol i , pvo i rm n a u Aa ač le postio si, pa nismožlld t unmrj o' O i rč: N ee a e ze i e . – n m ee » e ji um ' č i t dui u « a e r a kbr i oa a nsz sb,ee i t o rg pt P jpi o auu psf o a i eetj ne . š f a dn t b čti u nd auo .( aib j e h e, ea i oi e i erpt a kbrm'H d ie A m dN s' o kr i a ' s lž i B j k N j j n ej d s deaak n pr kbr aprije e ei a r di e a e žnz l j oe aua h ) ve j aa d , pkp, š s te ai o E u r d  je Poslanik  ooaa t ei hd a d b Me ea da o č s s rekao: ''Nemojte sjediti na kaburovima i ne klanjajte prema njima.'' (Hadis jsh ,iee a i i, b D vd Mul ) a v s cjd e ai b j g Tr z E u au i sm S oi e ia a h lž m i i m l je zabranjeno klanjati pet dnevnih namaza, s deae koš oi žnz, a t m o Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio 52

A m db j i dŠk aa no A dlh d j P s n rekao: h e ie o ei , o d bu aa a e ol i lž k l ak ' a oij iu n kjzt n Sdjdn a n s ž ii n kj ' j rl d s oio a ke un a, oiu i, oio N g u e e i v i uzimaju kaburove za mjesta na kojima obavljaju namaz.'' (Napomena) -nastavak u sledećj ršri a lh o bouin Al š a

l t :bu ež N z, e o A dl di eo. kr m d . . or aes :a z Aai A dr h a K l i. ba t tH m a l ć bur m n a b , d ka g, a a ć. . šra k r ezapo.a er e s bb U e , e jsae ni:rfs m de Mu, i m j it c j s a n r d a it p:I Ln i j šm a O i zn a A z

Fikh ( Islamsko pravo) prvi dio

53