You are on page 1of 57

‫ا ب وار‬

‫ا ة ا ‬
‫أ ش‬
‫& ‪ " %‬ا‪$‬در ا‪#‬وي ور ا"! دي‬
‫ ا‪ %‬و&‪ ,!"$‬ادر!‪ ")* +‬و " ا(" ا'‬‫ ‪ . -‬ار‬
‫دار ا‪ '*/‬وا)‪ #‬‬
‫ا او‪ – 0‬ا* !‪1985 2‬‬
‫ا)‪ 8‬ا‪ 7‬و'‪"! %:‬ة ا)‪-2:‬ة‬

‫&‪ ,!"$‬ا ‪ %‬ا *‬

‫‪:") =% - .1‬‬
‫ أن ه اــ
ة آى ا اــ ‪ $ ( .‬ر ا!& ا‪!" #$%‬‬
‫"‪,!7 ,‬ه‪ 6‬ا‪ ، !2 345‬و‪,- ./0‬س آ‪ ،‬أ )ه‪68, .! 9#‬ة وزارة ا ا‪ !:/‬ا 
! ‬
‫‪ ،1957‬و"! ا‪@" .A ،3-‬ــــ‪ ,‬أ‪ FG(
7 ,2,2‬آ‪ ,‬ا(اء وا‪ 35D,‬ا‪/-, 3C‬ت‬
‫ا ‪ ,CM‬اب ‪4K‬ل "‪ #D‬ا‪,@2‬ر ا‪.
HI‬‬
‫‪,‬ذا ا‪ NID‬اــ‪,‬ب ‪ .5‬ه ا‪H,‬ـــــــــ ؟ ‪C‬ا ا
ــــ‪Q‬ال "‪7 ,‬ر‪% ،‬ن أ ‪,M‬ش آ‪,‬ن‬
‫‪ .0 U@
7‬آ‪ .‬ء إ‪ U‬إدا‪ H‬ا‪,@2‬ر ا‪, 
HI‬ــــب‪ ،‬وإ‪ !I U‬ا‪:%‬و‪,D‬ت ا
‪ 8,‬ة ‬
‫أو‪,2‬ط اأي ا@‪,‬م ا‪ 3-H .
HI‬إذن أ"‪,‬م "‪Q" Z [ 7 ,\2 ]#‬رّ‪ ، K‬وه ‪ A‬ا ‬
‫ا‪-‬ري اي واآ‪ 3" #
#2 9‬ا‪4(2‬ت ا 
‪. 2,‬‬
‫ ^ـــ‪ F,‬ا‪,D%‬ن‪,( ،‬دم ا‪,,‬ت ا‪,( #,‬دم ا‪ Z‬ا أ‪C\H‬ــــ‪/ `-# ،,‬ف‬
‫ا‪ `8,/‬وا‪,Cb‬دات ا ‪,^ aI!7‬ره‪/2 ,‬ى ا‪Q‬رخ ا‪.&de‬‬
‫إ أن ا‪,‬ب اي ‪ (H‬م ‪ 9‬ا@ ــ ‪ U#M‬ا(‪ M,‬ة‪ ،‬وذ 
ـــــ‪ 3‬ر‪ C 3 .3 
8‬‬
‫‪ H ND4H‬رة ا را‪,2‬ت ا@‪,!, (#‬ت ا‪,d0‬د‪ 7‬وا‪ M,‬ا أز ‪ ,C‬ا 
‪G‬ة ا‪ 
HI‬‬
‫‪,‬ب‪ ،‬وه‪ /‬ا\‪ FH,‬اي ‪ .57‬ا!‪/‬اة ا‪ C #d‬ا را‪ ، 2‬و"‪ C 3‬أ‪K‬ى‪ ،‬ا‪,G2‬ع ا‪]Q‬‬
‫أن ‪ `(-7‬ره‪,H ,H,‬درا "‪ gD ،9((- h7 ,‬ا‪M 9H‬ف آ] ‪ 3 `/7‬ا‪ ]0/‬ا 
‪ 2,‬ا‪,\b‬ع‬
‫وا‪ .#-‬ا@‪ #‬ا‪.3$‬‬
‫ ا@!‪/‬ان ا‪,# MI‬ب‪ ،‬د ة "ا‪ " #d-‬وا(اءة ا‪%‬و‪/- U‬ا ز ‪ M/H‬ا@‪.",‬‬
‫"‪ l‬ا‪/k/‬ع "‪ gD 3‬د‪ 0‬ا@‪,"/#‬ت‪ ،‬و"‪ H,‬ا‪,Cb2‬د‪ ،‬آ‪ ,‬أن ر^ ا‪ ]Q‬ا‪ :,Dj‬‬
‫\‪/‬ا‪ "9I#"" FH‬و‪ 9D/:‬إ‪ U‬ا‪ ,‬اآ ‪4@\7‬ن ا(‪,‬رئ ‪\#7‬ــــ‪ n‬أ‪D‬ــ‪ ,H,‬إ‪ U‬ا‪@2‬ـــ‪,‬ل‬
‫ا\‪6‬أ ‪,#‬ب ‪,G@" 3M ,5-‬ت "!‪ : #dI‬ا‪ G‬ا 
‪, @7‬ر‪ p7‬اب إ‪ D U‬ود "@‪,‬ه ة‬
‫ا‪ ، 7,-‬ا‪,
2Q‬ت ا 
‪ G#
# 2,‬ا‪,@2‬ر‪ ، 7‬أ‪,‬ل ا‪ !C‬ا‪,d0‬د‪ 7‬و‪/M‬ا‪,C0‬‬
‫ا‪ ، M,‬وأ‪K‬ا ا(‪,‬و" وا‪-‬آ ا‪!:/‬ــ ‪ 3 .‬أ ‪,M‬ش‪ ،‬ا‪/‬ا‪ U! ،l0‬آ‪ 9‬ا‪,04GH‬‬
‫‪6‬‬

‫"‪ 3‬أر‪/" ]( ، 2," 7ZH k‬ا‪ C‬ا‪/d‬ر ا‪,@2‬ري ‪,‬ر‪ p7‬اب و‪,‬ر‪p7‬‬
‫ا 
@ات ‪ ",M‬‬
‫‪ .2‬ا)ول اري ر!‪ 8‬ا ب‪:‬‬
‫إن ‪0‬اءة ا‪%‬د‪,‬ت ا‪ 
HI‬ا‪76‬ة‪ ،‬ا@‪, (#‬ر‪ p7‬و"\‪ l‬اب وا ‪ h‬إ‪,H‬ج ‪6‬ء‬
‫آ "!‪4K 3" ,C‬ل "‪
2Q‬ــ‪,‬ت "‪ " #M‬آـ"ا@‪ 5‬ا@‪#‬ــ " و""@‪ C‬ا را‪,2‬ت ا@‪ ,#‬ا "‪،‬‬
‫ ‪ 3M ]b‬ا‪ I‬ا ‪/-‬ـــــ‪ ,C r‬أ‪,D‬م ا( وا‪ ,//7 7‬ا‪,@2‬ر‪ 7‬إ‪,#
" U‬ت‬
‫"@ ‪,@7 ،‬د ا‪ e2‬ا"‪ .K # sC# ,C‬ا‪,@2‬ري ‪ I! h‬و ‪2,2 7‬ـــــ اــــ‪6‬و)‪(1‬‬
‫و ‪ &e#‬ا‪:%‬و‪,D‬ت ا‪C 2,2%‬ا ا‪/d‬ر أن اب "\‪ #", Uk/ v@7 l‬‬
‫و" 
ة‪ ،‬و ‪ l‬ه "ا‪ Uk/I‬ا " إ‪\" U‬د ‪ A‬أزّ"‪ r‬ه‪,‬آ‪ .‬ا و وا\‪،l‬‬
‫وإ‪ ,H‬ه ‪, " Uk/‬ر‪6 .5 " e7‬ءا ‪ ! 3" ,7/wM‬ا‪,‬ن ا ‪ ،9
IH‬و‪, r@: 0‬ر‪p7‬‬
‫اب "\‪ 9#‬و"! ا‪ xI‬ا@‪ ،‬أي "! ا(‪,w‬ء ا!‪,H U#M 8,C‬ج ا‪,@2‬ر أور "‪،ّw-‬‬
‫وه‪ /‬ا‪,@2‬ر او"‪ .H,‬و \ ه ا‪ d" Uk/I‬ره‪ ,‬ا@‪,‬رض ا 
‪ 3‬ا@ب "ا‪6‬اة‬
‫ا 
‪ "37‬ا 
(‪, 37‬ــ ن وا
‪/C‬ل‪ ،‬وا 
‪,‬ن ا‪ 3#$%‬ا!‪,‬ه‪QC 3w‬ء ا@ب‪/2 ،‬اء‬
‫آ‪ h-‬أو !‪ hZ‬ا‪ M,‬أو آ ‪ 37‬و(‪ . ,‬و‪ 0‬أ‪ zH‬ها ا‪ 3" M/\" .5‬ا‪%‬زواج ا‪Cb‬ة ا‬
‫ا‪) r" e2‬و ‪6‬ال 
‪ e‬م( را‪, 2‬ر‪ p7‬و"\‪ l‬اـــب آ‪@,‬ــب‪/‬ا‪ ،‬ا
‪/.C‬ا\‪،.‬‬
‫ا‪b‬ع‪/‬ا@ف‪ ،‬ا‪6e‬ن‪/‬ا 
‪ ،‬و" ‪0/‬ا‪:‬ــ ا@ب"‪/C"/‬ر‪ 7‬ا"‪ ،‬ا‪ ...p‬و‪ \7 ,,‬‬
‫‪,0 ، ْD‬در ‪,\ U#M‬وز ه ا@‪,‬ر‪,k‬ت ا 
@‪. d‬‬
‫ا‪,@2‬ر "‪ 9H,‬آ ‪ .7‬و‪ D‬و"‪ّ /‬‬
‫إن "ا( ا(‪" d‬ا@‪ .K # "#‬ا‪,@2‬ري ‪,A‬هة ‪ 04@ .d ",M‬ا@ ‪، G# 
,‬‬
‫إ أن ا
‪ n‬ا ‪e‬ت اب ‪6" 4‬ا‪} .‬ذا آ‪ A rH,‬ا!‪ ~,‬ا ول ‪/:‬ال ا‪35#5‬‬
‫ا‪ 3" 37K%‬ا(ن اـــ‪0 bM l2,‬ــــ أ‪K‬ت ز"!‪ ,‬ا‪/-2‬اذ ‪ d" U#M ,
H‬اب‬
‫)‪} (1912‬ن ه ا‪, 
4‬ت "!‪ r‬ا‪/‬ل "‪" 3‬اآ ‪ 0‬ر آ "‪ 3‬ا@ ا ا‪ ، H‬و‪r0‬‬
‫‪-‬ت ‪,C" 9‬را ‪ ,C‬ا‪,@2‬ر‪ # 7‬ان و"!‪ `:,‬أ‪K‬ى "‪ .5‬ا\‪6‬ا‪ 8‬و ‪ ~H/‬وا‪ !C‬ا‪ !d‬‬
‫و" ^‪ .(b‬ها ا‪ ,
H rM,G2‬أن ‪/#‬ر اب ‪ ]A/ U#M !" 2,2‬ا!‪,‬ت ا@( ‬
‫"‪ 3‬ا‪,d0‬د ا‪ ،],‬آ ‪ U#M r#M‬ا‪ @,‬ا@‪ #‬ا‪,5‬ة 
\ ات ا\‪l‬‬
‫ا 
@‪.‬‬
‫ ها ا!‪,‬خ‪ ،‬ز ‪/H‬ذج ا‪j‬داري أو ا‪ [,w‬اي ‪ U/7‬درا‪ 2‬و ‪/IH (G!" .#-‬ذ‪gD ،‬‬
‫آ‪ rH,‬ا‪^/H/‬ا‪/ ,‬ج أ‪ ,H,D‬ا‪ #D‬ا ر‪, 7‬ل ‪,C‬ز ا‪ . 7,-‬وها ا 
‪,‬ق ه‪ /‬اي أز‬
‫‪, 7(M‬ك ك ا‪ .0 gD,‬أن ‪/-7‬ل ها ا‪ K%‬إ‪ ]0/" U‬إ‪4$‬ح ا‪,:j‬ر ا‪,@2‬ري "‪3‬‬
‫ا ا‪ 3 ،.K‬رو "‪ .Z7 H,GH/‬أو‪ C &eb xk‬ا‪,Z‬هة‪7ZH U! ( ،‬ـــ ــ ا!‪,7,‬ت‬
‫ا‪ M,‬ا(‪ #‬وأف ‪ U#M‬أول ‪/D g-‬ل "‪nbH‬ة او‪,‬ر‪7‬ــــــ‪ ,‬ا "‪.‬‬

‫‪ -3‬ا(‪ B‬وت ا( ( ش‪:‬‬
‫ \ ه ا‪,‬ر‪ 2‬ا@ ‪ \ ,Cw(H‬أ ‪M‬ـــ‪,‬ش‪C .‬ــــــ‪" /‬ــ‪/" 3‬ا " ‪ !7‬‬
‫ ‪, 
#‬ن )‪ ،(1905‬و‪ 0‬ا‪, `-‬ب آ‪,2n‬ذ ‪,#‬ر‪ p7‬وا\ا‪ ,‬و ة ‪ h‬ا ار ا‪,w‬ء‪،‬‬
‫‪7‬‬

‫ا‪eH‬ط ‪ ,(H‬ا‪ ,2%‬ة ‪,‬ب )‪ (S.P.E.S.‬وأ‪/wM x$‬ا @‪ ,(H ,‬ا‪ IH/‬راـــ ‬
‫ا@‪ (CGT) .b# ",‬آ!‪ .k,‬وآ‪ gD,‬اه‪%, h‬و‪,k‬ع ا‪,d0‬د‪ 7‬وا‪9#@ ," ، M,‬‬
‫‪@7‬ض @
] ا
‪,G#‬ت ا‪,@2‬ر‪ 7‬ا أ‪: U#M r" 0‬د "‪ 3‬اب ‪ .1953 !2‬و@ أن‬
‫ا‪, (2‬ر‪6M ،~7‬م ‪ w- U#M‬أ‪:‬و‪/k/" @", D‬ع ا‪ (G‬ا@‪ #",‬ا ‪3 ،‬‬
‫ر^‪ 9‬ا‪ NI- r" G$‬ا\‪,C‬ز ا\‪ @",‬ا‪/- ،
HI‬ل ا‪b‬وع ا‪ #$%‬إ‪ $ U‬ا‪,‬ب‬
‫اي ‪ (H‬م ‪ 9‬ا@ ‪ ،‬وآ‪,‬ن †‪H‬اك "‪,-‬و ‪,Mj …7‬دة آ‪, ,‬ر‪ p7‬اب )‪.(2‬‬
‫ ا‪/dI‬ل ا ‪ ,CddK‬أ ‪,M‬ش ‪,‬ر‪" p7‬ب "‪ .0 ,‬ا‪,@2‬ر‪ .M ،‬ا‪U#M ]Q‬‬
‫إ‪,M‬دة ا‪,M‬ر ‪#‬ب آ‪,‬ن ‪,‬ر‪, ،e7‬ه‪ .b h‬ا‪@b‬ـــ‪ F‬وا و ‪ ،‬و‪ 3‬آ] أن ا‪/@b‬ر‬
‫ا‪$ !:/‬ورة ‪,(" ,C -‬و" ا‪,‬ر ‪ .K #‬ا‪ .!%‬ور‪ ,‬آ‪,‬ن أ ‪,M‬ش "‪ 3‬أول‬
‫ا‪Q‬ر‪ 3K‬ا‪ 37‬و‪/@k‬ا "!@‪ ]G‬ا(ن ا‪ 90,2 bM ~",e‬ا‪, .((-‬ذا ا‪ l‬ا‪,d0‬د‬
‫و ‪ I‬ا!‪,‬ت ا‪ M,‬وا 
‪ # !" 2,‬ا‪ (-‬؟ ‪/M‬ض اآ‪ U#M 6‬ا(‪ /‬ا‪ #e‬و‪/D H‬ل‬
‫"اآ
‪,‬ح ا‪C‬ــــ‪ "4‬ذآّ ا‪n ]Q‬ه ا@‪ .",‬ا‪,d0‬دي‪ ،‬أي ‪ Z,‬ا و ا أدت إ‪U‬‬
‫ ‪: .7/-‬ق ا\ــ‪,‬رة ا
‪/‬دا‪H‬ــــــ ‪.‬‬
‫ور^‪ h‬ه ا‪,M‬رات‪} ،‬ن ا@‪,G‬ء ا‪,# 
8‬ب ‪,(" .57‬ر‪I 9‬ة ا‪ ، 7,-‬وه!‪,‬‬
‫‪:%, (#H‬و‪,D‬ت ا‪ ، 2,2%‬أن ا!‪,Z‬م اي ‪@" 9!!0‬ــ‪,‬ه ة ‪,‬س آ‪,‬ن "\د أداة ا‪ ، 42‬وت‬
‫ا‪,C‬آ‪ .‬ا 
‪ 2,‬وا‪
2Q‬ــــ‪,M/\# ,‬ت ا‪ ,‬اى ا أت ‪ ," h-,‬ا‪6e‬ن‬
‫"! أوا‪ .8‬ا(ن ا‪ .
#
" M ,-‬ا(وض‪ ،‬و‪ `#@7‬ا‪,M/\ "%‬ت "! ‪,‬ر‪ ~7‬وا‪4‬د‬
‫ا!‪ " wIe‬و! ‪ 7‬و"! ا ‪,-‬د ا‪,‬ر‪."
7‬‬
‫و‪ (7‬م أ ‪,M‬ش "‪,‬دة د‪/k/" 2‬ع ا‪,52‬ر ا‪,@2‬ري ‪,‬ب "‪,d" gD 3‬در‬
‫ ‪ ،9#7/‬وأ‪,‬ل ‪ ،9IA/‬وأه‪" h‬ا‪ .9#D‬ه ا‪,‬دة ا! ‪,H,,‬ت ا ‪,@" @ , r# ، (0‬‬
‫"آ‪ ,76‬ا‪ M‬ت ‪ 9#M‬ا را‪,2‬ت ا !‪,‬و‪ r‬ا!‪,‬ت ا‪,d0‬د‪@24 7‬ــــــ‪,‬ر ا‪, 
HI‬ب‪.‬‬
‫و"‪ 3‬أه‪ h‬ه ا را‪,2‬ت ‪H‬آ أ‪:‬و‪4 676M D‬ل ‪/D‬ل "ا‪,@2‬ر ‪,‬ب )‪"(1964 – 1912‬‬
‫)‪ (3‬ه!‪6 ,‬داد ا ‪ 0‬ا!‪,‬ول ا!‪ 7Z‬دون أن ‪ 7‬ا!‪/Z‬ر ا@ـــ‪,‬م‪.‬‬
‫( \‪,‬وز ‪ 676M‬ــ‪4‬ل ا\‪,‬ل ا‪ Z-# !"6‬ا‪,@2‬ر‪,A .#D 9H% . 7‬هة ا‪,52‬ر ‪U#M‬‬
‫‪/k‬ء إ‪ ,‬ا‪ ،]#e‬آ}‪ ,‬ا ‪ @ ,C,@" r-w‬أن ‪ .dD‬اب ‪ U#M‬ا‪4(2‬ل ا 
‪.2,‬‬
‫‪,d0,‬د ا‪,@2‬ري ا‪ D‬ث !‪,‬ت آ‪,‬ن "‪ ,CHn 3‬أن @‪/‬ق ‪ U#M‬ا ى ا@ ‪ ،‬إ"‪,H,‬ت‬
‫ااآـــــــ‪ h‬ا 
(‪ .‬اآ‪/D 6‬ل اات)‪ (4‬ا‪ "%‬اي ‪ !@7‬أن ا‪,@2‬ر ‪ 37 h‬إذن "\د‬
‫‪ #M‬ا‪ . ، 42‬و‪ lk‬ا‪,d0‬د ا  اأ‪,2‬ل ا‪ 
HI‬وا و‪ ،‬و‪ M,
7‬ها‬
‫ا‪,\ U#M .#-‬وز إ‪" ,‬ا‪ "g7 -‬ا‪,@2‬ري‪/@ ،‬ض و‪ ]$‬ازدوا ) (‪dM/ #‬ي(‪،‬‬
‫‪ 9\H‬إ‪ .#@ U‬ا‪2‬ار ا‪,d0‬د "ا(‪ #‬ي"‪.‬‬
‫إن ها ا‪2‬ار ‪/d( \H 37 h‬ر ا‪j‬دارة ا‪ . ، 
HI‬آ‪,‬ن ‪ `G! \H‬ا‪,d0‬د‬
‫اأ‪ ,2‬ا‪ ،l,‬واي ‪,-7‬ج إ‪ U‬ه‪ U#M M,
7 v",‬ااآ‪ h‬ا 
‪ .l7‬و آ‪,‬ب أ ‪M‬ــ‪,‬ش‪،‬‬
‫‪ ~#H‬ه ا@‪,04‬ت "‪4K 3‬ل ا‪/dI‬ل ا ‪D‬ره‪ ,‬ا\ا ‪,‬ن در‪ \7 gD ،v7‬ا(‪,‬رئ و‪,I$‬‬
‫‪,%‬ل ‪ vC‬و ‪ I‬ا\‪,‬ل ا‪,d0‬دي‪/2 ،‬اء ا\‪ FH,‬ا‪ D4I‬أم ا\‪ FH,‬ا‪M,!d‬‬
‫ا‪.-‬‬
‫‪ ,‬ا‪,@ h 7‬ن ([ "‪ /G2 3‬ا@‪,D,
" U#M 37‬ت ‪ 3" @2,‬ا‪%‬رض ا‪ . ، de‬إن‬
‫ا‪ 3D4I‬وا‪,M‬ة ( وا ا‪/‬از‪,H‬ت ا آ‪,!( / …) .0 , 8,0 rH,‬ت‪/‬د‪^/7‬ا‪ (,‬و‪/#A‬ا‬
‫‪8‬‬

‫‪/" 3M 376,M‬ا‪,#G" C‬ت ا‪,d0‬د ا!( ي‪ ," ،‬أدى إ‪ h0,I U‬ا ‪ x7‬وا‪\C‬ة‪.‬‬
‫ ‪ .-‬ا را‪ 2‬ا‪,d0‬د‪ – 7‬ا‪I M,‬ة ا‪/D 7,-‬ا ‪5#‬ـ آـــ‪,‬ب أ ‪,M‬ش‪ ،‬و‪ 0‬‬
‫أآ ‪/$ U#M ,H‬د ‪ ,C0‬ا@‪ 3 ، #‬ا‪ h
(# 
!, ]#e7 "%‬ا‪ K%‬واي ‪, z,@7‬ر‪p7‬‬
‫ا‪-‬آ ا‪. !:/‬‬
‫"‪ 6‬ا‪4 3 ]Q‬ث "ا‪ :.D‬ا(‪,‬و" ا
‪D h ، -#‬آ ا‪,D4$j, ,G‬ت‪- ،‬آ ‬
‫ا‪4(2, ,G‬ل‪ .‬و‪ ]#K‬ها ا
‪ .
#‬ا‪ ،!"6‬ه!‪,‬ك ‪ [K‬را[ ‪ .#- U#M @7‬ه‪ @ , 3‬‬
‫‪,( U#M‬د"‪ 9H% ،9‬أط اآ‪ U#M 6‬ا@‪ .",‬ا‪,d0‬دي وا ‪ U-!" e‬اآ‪ 76‬ا‪%‬ورو ‪.‬‬
‫‪ ,!!7‬أن ‪, 
H‬ءل‪ :‬أ
!‪ ,‬أ"‪,‬م ‪0‬اءة ‪ 3w‬ا‪ U#M ,Dj‬ا\ ا‪,‬ر‪,@\# e7‬ت‬
‫ا‪%‬ورو ‪ ،‬وا ار [ ‪ /H ,C‬ة ا‪ 3:/‬وا(‪ ، "/‬و‪D‬آ ا‪ D/‬ا‪/@d !:/‬د‬
‫ا‪/‬ر‪/‬از‪ ، 7‬و
‪ #
#‬ا‪-‬وب ا ‪ U#M rbH‬ا" اد ا(ن ا‪ F
D "/(, .bM l2,‬ه‬
‫ا\ ا‪,‬ر‪e7‬ـــ و ‪n‬و‪ ,C#7‬ا 
‪ !,‬ه ا@ ا‪/ . //7 7%‬ر‪/‬از‪ 3M 7‬ر^‪ ,C‬‬
‫ ‪ D/‬و‪ k ",C0/2" 7,D‬ا ‪ U#M‬ا‪ rI‬ا‪/I‬دا‪ ،‬و "‪/‬ا‪ C‬ا‪/‬ر‪/‬از‪,7‬ت ا‪K%‬ى‪ .‬و‬
‫‪/
7‬د ه ا!‪ "/Z‬ا‪ ، 7I‬ا‪,(M‬د ‪ -‬ا@‪ 3 04‬ا‪-‬آ‪,‬ت ا‪ !:/‬وا‪,D/G‬ت‬
‫ا‪/‬ر‪/‬از‪ 7‬ا 
@ات‪.‬‬
‫] ا 
‪ 3M/b# 2,‬ا‪ h 3
HI‬ا‪,‬ر "‪ #D‬أو‪ U‬إزاء‬
‫و‪ 0‬آ] ها ا‪ُ /d‬ر ا‪َ 0/‬‬
‫"‪ F,G‬ا‪-‬آ ا‪ r-!ُ" gD ، !:/‬ا‪%‬و‪,w!# 7/‬ل ا‪ M,‬و‪ D/‬ة ا‪ 3@b‬ا‪
HI‬‬
‫‪ r#D‬و`‬
‫وا‪ .‬آ‪ ,‬أن ا‪ (G‬ا@‪#",‬ـــ )@!‪ U‬او‪,‬ر‪ ,7‬ا !‪ k .k,‬ا‪/‬ر‪/‬از‪ُ ( 7‬‬
‫ها ا‪ ،.5‬دورا ‪n D/7‬ن ا\‪ l‬ا ‪/- 0‬ل "! ا‪ 7‬ا‪%‬ر@!‪,‬ت‪ ،‬و‪ .@I‬ا‪b‬وع‬
‫ا‪,@2‬ري‪ ،‬إ‪ 9 -7 ،67," (: l\" U‬ا‪d‬اع ‪D‬ــ‪/‬ل ‪,0‬دة و ‪ 9/‬ا!‪,w‬ل ا‪-‬ري‬
‫‪ 3‬ا‪/‬ر‪/‬از‪) 7‬ا‪-‬آ ا‪ ( !:/‬واو‪,‬ر‪ ,C@#:) ,7‬ا‪6-‬ب ا‪ M/b‬ا(‪.‬‬
‫‪ ،3‬إذا آ‪/" $,!M rH,‬ر‪/‬از‪ " 7‬ه ا زت ‪,0‬دة ا‪-‬آ ا‪ .C ، !:/‬آ‪rH,‬‬
‫ه ا‪-‬آ ‪/‬ر‪/‬از‪ 4@ 7‬آ‪ ,C‬ا‪ M,‬و‪ ,C\",H‬ا 
‪2,‬؟ ها ‪Q2‬ال ‪0 9DG‬اءة‬
‫ها ا‪,‬ب‪ ،‬و ‪ F@d‬ا‪ 9!M ,j‬ا‪ r0/‬ااه‪.3‬‬
‫ ا‪/‬ا‪ @ ،l0‬د ا‪ #…2%‬ا@‪% ، ()#‬ن ا
‪ ,‬ا ‪ ]G@!" 3M ,!#dI‬ا‪4(2‬ل ا 
‪h 2,‬‬
‫‪7‬ا(‪ ,C‬إاء ا@ ا‪ #D# ##-‬ا‪,@2‬ر‪. 7‬‬
‫‪ .4‬ار وا‪ *7‬ا‪ :)B‬آ‪ .G‬ا‪FD‬ر و‪ E:‬ا‪:2D‬‬
‫إن ا‪/d‬ر ا
‪ C@# 8,‬ا‪,@2‬ري ‪ .b7‬ا" ادا ‪/G‬ر ا‪-‬آ ا‪ . !:/‬أ‪ 37‬ها ا" اد؟‬
‫و"‪ ,‬ه‪ /‬ا‪ U#M 92,@H‬ا 
‪/‬ى ا@؟‬
‫( ‪ r#5‬ا‪-‬آ ا‪ !:/‬ا ا‪,@2‬ر‪ ،‬و‪,0‬و"‪ ،9‬آ‪,d^,‬ب ‪ 2,2‬وا‪,d0‬دي ‪ C7‬د‬
‫ا! ا ‪ ،‬و‪ U@
7‬إ‪7/G U‬ه‪,
2Q" . U#M ,‬ت و‪,04M‬ت آ‪ ، ,H//‬و‪,2%, 3‬س‬
‫آ‪ – ,( Ge‬د‪ C7 ،!7‬د "ا‪ " 7/C‬ا‪ !:/‬وو‪ ،,C D‬و‪} ،‬ن ا‪6‬ا"ــــ‪ 3 3‬ا‪4‬د ا 
‪2,‬‬
‫‪-#‬آ ا‪ l" !:/‬إ‪4M‬ن ا‪ CZ‬اي أ" ‪ 9‬د‪ 9‬ا 
‪ 2,‬وا‪ //7 7%‬ا‪ ,‬ا‪%‬ه ‪،‬‬
‫ ‪ @: xk/‬ه ا‪-‬آ ‪ ،‬آ‪/d‬ر "‪,w‬د ‪/d#‬ر ا‪,@2‬ري‪ ،‬ا‪,G2‬ع أن ‪,D,\H `(-7‬‬
‫‪,‬ه‪ ,7‬وا‪,^ ،,@2‬ب ‪ 2,2 z",H‬وا‪,\7 xk‬وز ا‪4(2, ,G‬ل ا 
‪ ،2,‬و‪/# 0‬ر‬
‫ها ا@ ‪-#‬آ ا‪ , !:/‬ر‪ ،z7‬ا اء "‪D 3‬آ "!‪,‬ه‪ w‬ا‪ CZ‬اي‪ F,G ،‬ا‪F@b‬‬
‫‪9‬‬

‫ا‪ ،‬إ‪ U‬و( ا‪4(2‬ل‪ ،‬وإ‪ U‬اآ‪bH U#M ,2,2 6‬ــ (‪/" 7dM M ,‬ا‪ C‬‬
‫ا‪ ,(5‬ا‪,@2‬ر‪4K 3" 7‬ل ا ارس ا‪-‬ة‪ .‬وها "‪ 
I7 ,‬آ اه‪,‬م ا‪ -‬ود وا‪Kn‬ـــــ‬
‫‪,#‬ر ا
‪ 8,‬دا‪K‬ـــــ‪ .‬ا‪-‬آ ا‪ ,7,w(, ، !:/‬ا‪ M,‬وا‪,d0‬د‪ 7‬وا!(‪. ,‬‬
‫‪ D‬دت ه ا‪/‬ا‪@ , ]0‬ــــ ‪ ،‬أ‪,‬ل ا‪ Z-#, M/‬ا‪,@2‬ر‪$ 3k 7‬ورة ا‪,‬ر‪p7‬‬
‫ا‪ , ،!:/‬ان ا‪-‬ر ‪ &e#7‬ا‪,2‬ع ا‪ # xd 7/C‬ا‪\" Z-#‬د ‪,‬ض أو ا‪,G(H‬ع‪،‬‬
‫ُّا اات و ُ‪,w0,! U-‬ت ا‪,‬ن‪ .ّ-ُ7 3D ،‬اŽ‪ K‬آ‪Q
" ,‬و‪,‬ت "ا@‪G‬ــــ‪ F‬ا‪,‬ر‪."e7‬‬
‫‪ 3‬ــــ †ن وا‪ ، D‬و‪ M‬ا‪%‬د‪,‬ت وا‪,Cb‬دات‪/wD b7 ،‬ر ا‪ 9H% ، -#‬هــا ا‪/w-‬ر‬
‫ ‪6‬آ ‪b‬و‪/0 M‬ى راه! ‪(7 .‬ن إذن ‪Q‬س ا@ 
‪ H/e‬اه‪,H,‬ت‪6@ ،‬ف ا‪Q‬رخ ‪3M‬‬
‫"\‪/C‬د ‪ 9@\b7‬و ‪ 9#C
7‬أ‪.(5) D‬‬
‫ادر‪ M – @
! ~7‬ا‪ D%‬ا 

‫‪10‬‬

:h7 (‫ ا‬v"‫ا‬/‫ه‬
:ZH‫ أ‬،‫ج‬,Hj‫ع ها ا‬/! ‫ و‬h\D 3M ,‫ ة إ‬K% (1)
André ADAM, (Bibliographie critique de sociologie d’ethnologie et de
géographie humaine du Maroc) Alger, 1972
:#$%‫ ا‬9D/G F\
‫ـــ‬2‫ درا‬3" ‫ول‬%‫ء ا‬6\‫] ا‬Q# ‫ ر‬$ ،‫ت‬,!H,5‫ ا‬7‫(  ا‬2)
Albert AYACHE, (Le mouvement syndical au Maroc) tome I : 19191942, Paris, L’Harmattan, 1982
Abdel Aziz Balal, (3)
(L’investissement au Maroc (1912-1964), 2 édition, Casablanca,
Edition Maghrébines, 1980
:‫ت‬,M,G(‫ ا‬3" 3M/H 3 9,‫ل آ‬4 676M 67 (4)
GbH%‫ش ا‬,@H} 2,2%‫ات ا‬6C\‫ ا‬U#M 6‫(ن اآ‬7 gD ،‫ز‬,"‫ت ذات ا‬,M,G(‫* ا‬
.‫دارة‬j‫ر وا‬,(@‫رة وا‬,\‫ ا‬.5" ، \!" ^ ‫ت‬,M,G0 hew ND47 gD‫ و‬، 77 d‫ا‬
‫ر‬,52‫ و"ا‬#(5‫ت ا‬,M,!d‫ وا‬،‫ ي‬#(‫د ا‬,d0‫& ا‬e# ‫ و‬، bC‫ت ا‬,M,G(‫* ا‬
.",(5‫ا‬
l7‫ر‬,b" ‫ا‬/@k‫ر و‬,‫ ا‬3K‫ر‬Q‫ ا‬3" ‫ دا‬M ‫ أن‬N‫ـــــ‬D4‫ ا‬3"‫ و‬،‫درة‬,H ‫ءات‬,!52‫( ا‬5)
#D‫ ت ا‬،.,(‫ و ا‬. (,2 e7‫ر‬, .D‫ا ا‬/‫هــ‬, ،,‫وا ه‬Gk‫ ا‬h ، D/: 
,‫ب ا‬,^ 3 ،‫ع‬,‫ ا‬h#M‫ و‬2, 
‫م ا‬/#@‫ن وا‬/H,(‫ ا‬35D,‫م ا‬,‫ اه‬7‫ر‬,@2‫ا‬
.#-‫ ا‬3 D‫او‬, ,G" C ،‫ث‬,-%‫ ه ا‬2 U#M ,#2 Q7 ،‫ل‬,\‫ ها ا‬e7‫ر‬,‫ا‬
.‫رخ إزاء‬Q‫ ا‬NI-7 "‫ وها أ‬،p7‫ر‬,‫& وا‬de‫ا‬

11

‫‪I- J* KL‬ت أ ش‬
‫‪ (1‬ا‪:N7‬‬
‫ا‪ ,‬اب‪, ،‬اك "‪ l‬ف‪ ،/ .‬ج‪, .‬رد‪ ،.7‬ل‪/2 .‬ش‪.‬‬
‫"!‪/b‬رات دو^اف ‪.1949‬‬
‫اب وا‪,@2‬ر )‪ #dD‬ا 
‪G‬ة ا‪ .( 
HI‬ا!‪/b‬رات ا‪, . M,‬ر‪.1956 ~7‬‬
‫ ‪,‬ر‪ p7‬إ‪ ,(7‬ا‪ ,b‬ا( ‪ .h7‬ا!‪/b‬رات ا‪, . M,‬ر‪.1964 ~7‬‬
‫ا‪-‬آ ا!(‪ ,‬اب‪ .‬ا\‪6‬ء ا‪%‬ول )‪/b!" (1942-1912‬رات ر"‪, ,‬ن ‪.1982‬‬
‫‪ (2‬ا"رات واهت‪:‬‬
‫أ‪ 6\H‬ا ‪,M‬ش ا@ ‪ 3" 7‬ا را‪,2‬ت وا‪,-%‬ث ‪ U#M ,C!" d(H‬اŽ ‪:‬‬
‫* رؤوس ا(‪-‬ال وا‪G‬رات‪.‬‬
‫‪D‬آ رؤوس ا‪/"%‬ال ‪,‬ب "‪ 1940 3‬إ‪ .1951 U‬ا ‪ ,‬ا و ‪ M‬د ‪1953 !2 50‬‬
‫ص ‪.85 – 75‬‬
‫"‪^/H/‬ا "(‪,‬و ا‪,@2‬ر‪ : 7‬آ ا 
ا )آ‪/‬ز"‪,‬ر( ‪ 3k‬آ‪,‬ب‪ :‬ا(‪,‬وت‬
‫وا(‪,‬و‪/‬ن }‪ ,(7‬ا(‪/b!" 20-19 3H‬رات ر"‪, ,‬ن ‪ 1983‬ص ‪.475 – 463‬‬
‫* ار!‪:8‬‬
‫ا‪ 3‬وا
‪,‬ر ا‪ 7,-‬ا‪, 
HI‬ب )‪ #\" (1936 – 1934‬ا‪ la Pensée I‬ع‬
‫‪ ،1976 rb^ ،188‬ص ‪.99 – 86‬‬
‫‪ /M/‬اب وا‪,‬ر )‪ 3k .(1939-1936‬د‪ ,‬ا‪-‬آ ا‪ . M,‬ع ‪ !2 .3‬‬
‫‪ .1978‬ا!‪/b‬رات ا@‪ ,‬ص ‪.(139-159‬‬
‫* ار!‪ 8‬ا'‪:‬‬
‫إ‪k‬ا‪,‬ت ‪, 1936 /H/7‬ب‪,/D 3k .‬ت ا‪,d0‬د وا\@‪,‬ت وا‪,w-‬رات‪//7 .‬ز‬
‫– ! ‪ 1957‬ص ‪.429 – 418‬‬
‫‪12‬‬

‫درا‪/D 2‬ل ا‪,-‬ة ا!(‪6\, ,‬ا‪ #\" .8‬ا‪-‬آ ا‪ M,‬ع ‪," – 7,!7 ،79‬رس ‪1972‬‬
‫ص ‪.95‬‬
‫‪ ,kj,‬إ‪,(" U‬ت "‪ @0/‬أو ‪,$‬درة ‪ 3k‬ا(
‪ h‬ا‪,d0‬دي ا‪,d‬در \‪ 7‬ة ا!‪,b‬ط‬
‫ا!(‪ ،,‬ا آ‪,‬ن ‪ d7‬ره‪ ,‬ا ‪,-‬د ا@‪,‬م ‪,,(!#‬ت ا‪ -‬ة ‪,‬ب ‪1945 3" ،U.G.S.C.M.‬‬
‫إ‪ .1950 U‬و‪ ,kj,‬آ إ‪,( U‬ر‪ Q " (" 7‬ات ‪4K ،U.G.S.C.M.‬ل ‪/!2‬ات ‪-46‬‬
‫‪/D 1950-1948‬ل ا(‪/‬ا‪ 3H‬ا‪,d0‬د‪ 7‬وا‪,@2%‬ر وا‪/%‬ر‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫&‪,!"$‬‬

‫‪%‬ن در!ــــــ‪S‬‬

‫‬
‫ا‪@2‬ــــ‪,‬د اب ا‪ 3" !2 44 @ ،1956 !2 94(2‬ا‪ ، 7,-‬و‪ (I7 h ,,‬ا‪ 94(2‬إ ّ‬
‫‪4K‬ل "‪d0 #D‬ة "‪, 3‬ر‪ 9e7‬ا‪7/G‬ـــــ‪ ،.‬أ‪@ 9H‬ض ‪4K‬ل أر@ وأر@‪/- !2 3‬ت‬
‫‪ (M‬و 
‪,K M‬ر‪ ، 0‬و‪ 0‬راق @ ‪ 3" 7‬ا‪,‬ب‪ ،‬أن ‪/Id7‬ا ‪ U#M‬ا‪/‬ا‪h8,H # Kn ،‬‬
‫آـ"ا‪"%‬ة ا‪,!
-‬ء"‪ ،‬وا‪ g7 -‬ا ‪ ",!7‬اي أ‪ 9 D‬ا‪,I‬رس اي ‪,‬ء ‪0/‬ـــــ‪ N‬ا‪,!
-‬ء ‪: 0,#‬‬
‫إ‪5" 7,D ,CH‬ة و(ــــ ‪/2 ،‬اء ‪
# 
!,‬ــــ‪,‬ح ا‪/5-7 37‬ن ‪ 3M‬آ‪ ," .‬ه‪ ،F7^ /‬أم ‪ 
!,‬‬
‫‪,‬ل ا‪,M%‬ل ا‪,IA/ 3M 35D,‬ت "‪,w‬ر ‪ ،‬أو ‪.x7" M,( 3M‬‬
‫^ أن ا‪/‬ا‪ l0‬أ‪ .0‬رو"‪ 3" 
H,‬ذ‪} ،‬ذا آ‪,‬ن اب "‪Kn‬ا ‪ . ،,(D‬وأآ‪Kn 5‬ا "‪ # 3‬ي‬
‫‪,‬ل إ‪ ,(7‬اŽ‪ h ( ،37K‬ا‪,I-‬ظ ‪ U#M‬ذ ا‪Kn‬ـــــ @!‪ 3" h^, . 7,‬ا‪6C‬ة ا أ‪.9,$‬‬
‫وه‪ l\" /‬د‪ ",!7‬أ‪ ،,w7‬و‪/I7‬ق ‪ U#M‬ا‪
H 9H‬ـــــ‪ ,‬ذ‪ .‬وـــــ‪ ،3‬ها ا‪ ،Kn‬و ‪#‬‬
‫ا ‪",!7‬ـ ا أ‪ ,C D‬ا‪,@2‬ر‪ ،‬آ‪ lk/" ,H,‬درا‪,2‬ت و ‪,-k/‬ت "‪. k‬‬
‫و"‪ l‬ذ‪5 ،‬ة ه ا‪,IQ‬ت ا‪ dde‬را‪ 2‬اب‪ .‬وإذا آ‪,‬ن ‪6‬ء آ "!‪ @7 ،,C‬و‬
‫أن ‪/7‬ن "\د ة "‪ّ /b‬هْ ^‪ F,‬ا‪,D%‬ن‪,!C ،‬ك أ‪ ,w7‬ا@ ‪ 3" 7‬ا‪,-%‬ث ا\‪,‬دة‪ @, .‬‬
‫ا@‪, #‬ب ‪4K r((D 0‬ل ا‪%‬ر‪ l‬وا‪%‬ر@‪  ," ( 7,-# !2 3‬ال ‪4, .9‬د ا ‪h‬‬
‫ ‪ M‬ا‪,,b2‬ت ‪7‬ة ‪,M,‬ر و!‪ M," ,C‬ة‪ ،‬أ‪r-$‬‬
‫ ‪@" 3‬و ا
‪ `,‬إ ّ‬
‫"‪/k/‬ع "@ "!‪/G ( ، \C‬ر ر‪K h2‬ا‪ ،,CG8‬و ‪ h‬د ‪K‬ا ‪ ,C‬ا!‪ ,‬وا‪ ، 8,‬ا‪//‬د‬
‫"!‪ 3:, ,C‬ا‪%‬رض أو ‪ U#M‬ا
‪ ^ ،xG‬أ‪@7 9H‬ر ا(‪/‬ل ( م "‪,-• .,‬ث ا@‪F@b, (#‬‬
‫ا و‪ 9 ,-‬ا‪ M,‬وا‪,d0‬د‪ . 7‬آ‪ ,‬أن و‪,D‬ة ه‪Q‬ء ا ا‪/Cb‬ر‪ ،37‬ا‪37‬‬
‫وُ‪/@k‬ا !‪/‬ع "‪ 3‬ا@
] @‪,‬رض "‪ l‬ا 
‪,‬ن ا@)‪ " ^ r#A ،3‬رو‪ 9 , 2‬ا‪، 7,I‬‬
‫أ"ّ‪, ,‬ر‪ p7‬ا و وا‪ F@b‬اــــ‪ ," ,C ،3‬زا @ ‪M 37‬ـــــ‪ 3‬أي "@ ‪ ،,C‬و~ }"‪,‬ن‬
‫آ‪,‬ب و‪ 6‬و‪ g7 D‬أن • ه ا‪5‬ة وإذا آ‪ rH,‬ا‪,IQ‬ت وا(‪,‬ت ‪/D‬ل ""!\‪6‬ات" ا‪ 7,-‬‬
‫وا‪/-‬ت ا‪,Z‬هة ا‪,d0‬د و ‪ 3
-‬وط ا@‪ ،v‬آ‪/! ،~@ ,C#‬ع "‪ 3‬ا‪,,-‬ة‪ ،‬اأي‬
‫‪14‬‬

‫ا‪ ^ 3" 9H} ،2‬ا‪ 3‬ا‪n‬آ ‪ U#M‬أن وط ا‪,@2‬ر و‪ ،9\8,H‬آ‪/k/" rH,‬ع درا‪,2‬ت‬
‫‪ #M‬آ‪5‬ة وذات ‪ ، 0‬و"‪ ,‬زا‪ r‬ا‪ b" ,C
IH `8,/‬و^ آ‪ ,‬و‪ \# #,0‬ل‪ ،‬و~ "‪3‬‬
‫ا
‪ 3M 4w .C‬ذ ا‪/d-‬ل ‪C#M‬ــــ‪ ،,‬وه أ‪,D‬د‪7‬ــ ا\‪ ،FH,‬إذ ‪,# x7 h‬ر أن ‪/ 7‬ا‬
‫
‪,‬ه‪ ،hC‬وه أ‪2,2‬ـــ @ ‪ #‬ه‪ .h‬إن "@ اب @~ ا‪ 2‬اد ا‪j‬داري‪ ،‬اي أ‪U‬‬
‫آ‪ @ 7D .‬و‪,(H‬ش‪ ،‬ا‪ "%‬اي آ‪,‬ن ‪ ((D xk/2‬ا!‪ 7Z‬ا‪/, ، 2‬ا‪ l0‬ا‪,#0 M/k/‬‬
‫‪ # `,G7‬ا!‪ ، 7Z‬وه‪ /‬أ" ‪.GK‬‬
‫و ‪ .A‬وط آ‪} ،C‬ن "‪,-‬و إ‪,\H‬ز (‪(# h‬ون ا‪ 3" #7/G‬ا‪,‬ر‪ ،p7‬و!‪0 ]d‬ن "‪3‬‬
‫ا‪ .#‬ا‪,@2‬ري‪ 4^ ، @$ C" ،‬أ‪k U( ,CH‬ور‪ $,K ، 7‬و‪ r0‬أ‪ 9 x$‬ا‪F@b‬‬
‫ا "‪ d" ,-‬أآ‪ 37 g- ،5‬إ‪,M‬دة ا!‪,‬ء ‪/‬ق ا"‪..‬‬

‫إن أ ‪,M‬ش ‪/e7 h‬ف "‪ 3‬ا‪,\H‬ز ه ا‪ 9Id /C ، C‬أ‪,2‬ذا ‪,#‬ر‪ p7‬وا\ا ‪،‬‬
‫و‪, g" ,,(H 4k,!" 9Id‬ب ‪ M‬ة ‪/!2‬ات "‪ nّC‬أآ‪ C ^ 3" 5‬ا‪ ، C‬و‪ C K 7 h‬ا‬
‫ ‪ l‬و‪ `8,‬آ‪5‬ة‪ ،‬و ا!(ــ‪ F‬ا‪ F‬وا\‪4‬ت وا‪ .`8,/‬و‪,b
" 9/D l 0‬ر‪37‬‬
‫و‪,(H‬دا‪ .‬و‪ 3‬ه‪ 37 .‬ا‪,M‬ر ها ا@‪,8,CH .‬؟ أ‪ 9!7 D‬أن ‪ M 7‬ذـــــ‪ ،‬وـــ‪,!@
7 3‬‬
‫ أن ‪QH‬آ ‪ 9Hn‬أ‪ ,M/k/" ,IQ" 6\H‬و"‪ I‬ا‪ ،‬إن إ‪ D‬ى ا‪,Z‬ه ا‪%‬آ‪/GK 5‬رة ا‪,2n‬ة‬
‫إّ‬
‫ا‪,b‬ل‪-‬أ‪ ، (7‬ه ا\‪ .C‬اي ‪!" UH,M‬ــ‪ 9‬ا‪/
HI‬ن و‪,2‬ن ا\‪6‬ا‪ 8‬و ‪ ~H/‬واب‪ .‬و‬
‫‪ 37‬ا ‪,C‬م ها ا‪G‬ف أو ذاك ‪ d ، #‬د ها ا\‪, l8,0/ .C‬ل أ‪ 7,!@ 9
7 h ( .,(7‬‬
‫إذ ان ا@‪,"/#‬ت ا ‪ (0‬ا ‪ ،,C@ h‬ا‪ @ ,C NID‬د ‪ 3" .…k‬ا‪ ،3$,dK‬و‪ U!H‬أن‬
‫‪,
7‬ه‪ h‬آ‪,‬ب أ ‪,M‬ش ا‪ hC U#M 3
HI‬أ‪ .w‬و‪ FD‬أ‪# `M‬ب وا‪,‬ر ‪ . ،‬و‪\H‬ؤ‬
‫‪ U#M‬ا‪n ."%‬ن ‪ /#e7‬ها اـــ‪,‬ب "‪ 8, 3‬ة ‪,# 
!,‬ر أ‪ ،hC
IH‬و‪/#-7 r0‬ن ‪3" 9‬‬
‫ ‪Q
" 7‬و‪ hC ,‬ا\ 
 
‪Q‬و‪ hCH‬ا‪ $,e‬وا 
‪4‬ده‪ .(
" /-H h‬أ‪..w‬‬
‫‪%‬ن در!‪S‬‬

‫‪15‬‬

‫&‪"V‬‬
‫‪,!7‬ول ها ا‪,‬ب ‪ ، $,K Id‬ا!‪ (G‬ا ا آ‪ r- ,7 0 rH,‬ا!‪/I‬ذ ا‪.
HI‬‬
‫و‪,!52,‬ء ا@‪,"/#‬ت ا\ا وا‪,‬ر‪ ~ ، e7‬ه!‪,‬ك أي ء‪ 3M ،‬ا‪,b‬ل ا‪ ،‬ا!‪ (G‬‬
‫ا‪ ،,(,2 H,2‬واي ‪/2 .57‬ى ‪6‬ء ‪ 3" $‬ا‪ #‬ا‪ ، I7b‬و‪ l7‬ذ إ‪ U‬ا‪ @H‬ام‬
‫و‪ `8,‬ا!‪,‬ول‪ .‬و‪ x 
2‬ا‪/-‬ت ا 
‪ 2,‬ااه! 
ه ا‪5‬ة ‪/7‬م "‪.,‬‬
‫و‪ ,!#M‬ه!‪ ,‬أن ‪ l bH‬أو‪ 8‬ا‪/#C2 37‬ا إ‪ M‬اد ها ا‪,‬ب‪ hC ,ZD4 ،‬وا‪0‬ا‪ hC ,D‬ا‬
‫‪,2‬ه‪/‬ا ‪ ,C‬ا‪ r0/‬اي آ‪,‬ن ‪ 9‬ها ا@ـــــ‪ 0 .‬ا‪,\H‬ز‪ ،‬و‪, $,K‬ن در‪ v7‬اي ا‪,H I2‬‬
‫"‪, 9@" 3‬ب و!‪ (G‬ا‪ -‬ا‪ a%‬ا‪ .[2/‬و‪ .wI 0‬آ ( ‪ h7‬ه ا را‪، 2‬‬
‫و‪ 7-‬ا‪/dI‬ل ا@‪,Hj, (#‬ج ا‪.‬‬
‫أ ش‬

‫‪16‬‬

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE

17

‫ا‪ ,$‬ا(ول‬
‫ا‪W‬د وا‪7‬ن‬
‫ا‪ 2‬ا(ول‬
‫ا‪ Y‬ا‪ X‬ا‪.‬‬

‫‪ 67‬اب ‪ 
7 7/0 deb‬ه‪ 9@0/" 3" ,‬و"‪,$/dK 3‬ت "!‪ 9K,‬و"‪F 3‬‬
‫ ‪,w‬ر‪ 9
7‬و"‪.@ &8,dK 3‬‬
‫وه‪ /‬ا\‪6‬ء ا "‪ 3‬ا‪ ,(7‬ا‪ ، ,b‬و‪ 0‬أ‪ 9#M `#:‬ا\ا‪/‬ن ا@ب ‪ ,(,2‬ا‪ h2‬اب‪.‬‬
‫و‪ h-7‬ا‪ Iw‬ا\!‪,: . `w /‬رق‪ ،‬ا اي ‪ [7‬ا‪ [-‬ا‪-, 
#:%‬‬
‫ا‪ a%‬ا‪ [2/‬و!‪ .b7 9‬ا‪ ,dIH‬ذا ‪,‬ل‪ 9Hn 3" ،‬أن ‪/@7‬ق "‪/‬ا‪ l" 9 4$‬ا‪ ،,H,2‬و"‪9@0/‬‬
‫ا\!‪ 3" 9(7 /‬ا‪ ,(7‬ا
‪/‬داء‪ ،‬و‪ 0‬آ‪ rH,‬وا‪ U#M 9C‬ا‪ [-‬ا‪
#:%‬ــ ‪ U#M‬ا وام ‪9Hn‬‬
‫ا‪ U#M 2,2%‬ا@‪ ،h,‬أآ‪ ," 5‬آ‪,‬ن ‪ U#M 9…:,‬ا‪ -‬ا‪ a%‬ا‪ ،[2/‬ا‪ed‬ي وا‪.M/‬‬
‫وها ا‪76 9 3 l0/‬ة إ‪ ,77‬و ا‪-d‬اء "‪ C 3‬و‪ 3‬ا‪ [-‬ا‪ 
#:%‬وا‪-‬‬
‫ا‪ a%‬ا‪ C 3" [2/‬أ‪K‬ى ‪ M M,2‬ة "‪Q‬ات ‪ U#M‬ا(‪,‬م ور @‪,‬ل ‪,‬ر‪9e7‬‬
‫وا‪,!## ،9‬خ ا ‪ ,(D‬آ‪6" .‬ات "!‪,‬خ ‪,‬ل ا‪ ،,(7‬أي ا‪ l" G2/" 9H‬اات‬
‫ا!‪ 3M ,‬ار ‪I‬ـــ‪,‬ع وا@ ‪ 3M‬ا‪ -‬و ‪ n‬ا‪-d‬اء‪ .‬ا‪,D ]d‬ر و‪,‬ف آ‪ .‬ا!‪l" `:,‬‬
‫‪D‬ارة ‪ 7‬ة ‪, k/D‬د وا‪/-‬ز و ا‪,wC‬ب ا‪ ، 0b‬و ‪/e‬م ا‪-d‬اء أ"‪ .d ,‬ا‪,b‬ء‬
‫‪ @" /C‬ل ‪ U#M‬ا
‪/‬ا‪ ،.D‬و‪,0‬س ا!‪ `:,‬ا\‪ #‬و ا‪,wC‬ب‪ .‬وا‪ .dI‬ا‪,‬رد ه‪ /‬ا‪.dI‬‬
‫ا‪ G‬آ إ أن ا‪,G"%‬ر ^‪ . U#M [(
," ,,‬ز‪,ّK‬ت ‪ 7‬ة و و‪ I#e" ،d0 r0‬‬
‫ @‪ ,2 ، 7/0 7‬وان ‪6‬ءا ه‪ ," 3" ,",‬ا‪,G"%‬ر ‪ M lw7‬ا 
‪4‬ن أو ا‪ .e‬وه ا‪,G"%‬ر‬
‫^ "!‪ ، Z‬و‪/w" ^ ,C:/(2‬ط "‪,D U#M Q7 ,‬ة ا!‪,‬ت وا 
‪,‬ن‪.‬‬
‫ور^‪ h‬ان اب ‪M [K ~IH U#M l(7‬ض ا‪-d‬اء ا\‪6‬ا‪ 78‬و (‪ (G!" l‬اب ‪U#M‬‬
‫‪M [K ~IH‬ض 
ا ا\‪6‬ا‪ 8‬و (‪ l‬ا‪7/d‬ة ‪ [K ~IH U#M‬ور^‪ 9H, ، 9#‬أآ‪ 5‬ودة وأآ‪5‬‬
‫ار ‪/‬اء "‪ 3‬ا\‪6‬ا‪ 8‬و ‪ ,! ~H/‬آ‪,‬ن "‪ 3‬ا‪I‬وض أن ‪/7‬ن أآ‪D 5‬ارة وأآ‪ ،,,I 5‬وذ‬
‫‪/‬ن ا‪D 3" ]Ie7 [-‬ارة ا‪ ]d‬ا!‪ `:,‬ا
‪ .wI #D,‬ا‪ ,‬ا‪,‬ردة ا \ي ‬
‫ها ا\‪6‬ء )"@ ل ا‪-‬ارة ^‪ :rb‬ا‪7/d‬ة ‪ ،19‬در ا ار ا‪,w‬ء ‪ 21 ،‬در ‪ ،‬ا\‪6‬ا‪8‬‬
‫ا@‪ ~H/ ، 24 $,‬ا@‪ 26 $,‬در ( آ‪ .ّ-ُ7 ,‬ا‪ x7‬ا ا ‪ U#M FC‬ا‪4‬د‬
‫‪4K ، /:,‬ل ا‪ .dI‬ا‪,‬رد‪ ،‬و‪ -7‬ث ا!‪ (G‬ا
‪ #D,‬ه‪/‬اء ‪ ,kj, ،,7-‬إ‪ U‬ا‪,w‬ب‬
‫وا! ى‪ ،‬وه ‪,G0,
" ,5‬ت ‪,I 3" ]G# ،" IK‬ف ا‪ ]d‬و 
‪ ", x‬اد ا‪6‬را‪ M‬إـ‪U‬‬
‫‪18‬‬

‫‪ D‬ود اآ‪,‬د‪/\). 7‬ع ا‪,7%‬م ا @ف ا! ى وا‪,w‬ب ‪ ,7/!2‬ه‪ /‬آ‪,‬ـــــ‪ : ,‬ا(!‪G‬ة ‪،37‬‬
‫ا ار ا‪,w‬ء ‪ ،34‬ا‪ ،21 I2‬اآ‪,‬د‪.( 32 7‬‬
‫إن ‪n‬ات ا‪ .wI `@ .^/ [-‬ا ‪ F‬اي ‪ 67‬ا‪,w‬ر‪/C2 ,C 
#! ،~7‬ل‬
‫وه‪,w‬ب اب ا‪ :‬اب‪ ،‬ا‪,b‬و‪ ، 7‬دآ‪ ، ,‬ز‪ ،M‬وز‪,7‬ن و‪ /2‬ا‪ ،[2/‬و @ض‬
‫‪/I2‬ح و‪ h0‬ا\‪,‬ل ا\‪ /-H C‬ا‪ [-‬ا‪,G0, 

#:%‬ت ^‪76‬ة "‪ 3‬ا‪ G‬وا‪) z#5‬اان‪:‬‬
‫ار ‪,I‬ع ‪ ،" 1800‬ا‪,G"%‬ر‪ ":‬وا‪ " ، D‬ة
‪ [0,‬ا‪/#5‬ج ‪ 5‬أ‪ ( C‬و }‪6K .b ,CH‬ان‬
‫ا‪,‬ء ‪4# 
!,‬د‪.‬‬
‫ان ا‪ ,‬ا!‪ 3M \ ,‬ذو‪,‬ن ا‪/#5‬ج و"‪ ,‬ا‪,G"%‬ر ا\‪,‬ر‪ 7‬أو ا 
 ا‪%‬رض ا‪، 
#‬‬
‫ ‪76^ l,!" .b‬ة ‪ F#0‬اود‪ 7‬و ‪/I2‬ح ا\‪,‬ل وا‪,wC‬ب‪ ،‬و‪ U#M‬ها ا!‪6 /-‬ود ‪,,‬ء‬
‫‪ M‬ة "\‪,‬ري ‪ ،,‬و@‪\ ,Cw‬ي ‪ ,\ ,‬ا\!‪/‬ب "‪ .5‬واد"^" و"ز‪ "67‬و"^‪ "~7‬و"در‪" M‬‬
‫!‪d ,‬ـــ‪ F‬أ‪K‬ى ا‪ -‬ا‪ a%‬ا‪ .5" [2/‬واد "‪ ، 7/#‬أو ا‪ [-‬ا‪
#:%‬ـ "‪ .5‬واد‬
‫أ ر‪0‬اق و ! 
‪I‬ــ‪ r‬وأم اــــ‪ l‬و‪2‬ــــ‪ ،/‬وهان ا‪K%‬ان "‪ 3‬اآ‪ 5‬ا‪/‬د‪,7‬ن ا‪ ,",ZH‬و^‪6‬ارة‬
‫ اب ا@‪ ،‬و \ي ‪ ,C‬ا‪2, ,‬ار‪ ،‬و‪,(-
7‬ن ا‪ h2‬ا!‪ .C‬و‪ .wI‬و‪ 7 0 .8,2‬‬
‫و‪,D‬ذ‪# 0‬ي ‪/‬ـــ ه ا!‪ l,‬وا‪/‬د‪,7‬ن "‪,‬ه‪ g@ ، ! ,‬ا‪,-‬ة ^‪,,‬ت ا!‪ .e‬ا ة ‬
‫ا‪/‬ا‪,D‬ت ا‪-d# K,‬اء‪ ،‬و ا‪%‬ود‪ 7‬ا\‪ ، #‬و "!‪" `:,‬ا ‪7‬ــــ" وه ا!‪ `:,‬ا‬
‫ ‪ ,C (#‬ا\‪,‬ل ‪/C 
,‬ل و ‪ " ,C##e‬ن ‪$‬ة "‪ .5‬د"!‪,‬ت‪ ،‬و! "‪4‬ل ا‪,‬ر‪wK 0‬ة‬
‫ا
‪ 3 ,‬وا‪ -‬ا‪ ،`8‬أو ‪/C2‬ل ا‪/-‬ز و‪/2‬س‪.‬‬
‫و"‪ l‬ذ‪, ،‬ن "@ ل ا‪,G"%‬ر ه‪ ،h#" 400 /‬و‪% ،,7ZH .dI7‬ن آ ا‪,G"%‬ر ‪F
D‬‬
‫ا
!‪/‬ات‪ 3 ،‬اب ا‪ ،F:‬اي ‪ hw7‬آ‪ .‬ا\‪,‬ل ا‪/‬ا‪, @0‬ل واد ‪/2‬س‪ ،‬و‪^ U#M‬ب واد‬
‫"‪ ،,7( 7/#‬وآ ا
‪/C‬ل وا‪,wC‬ب ا‪/‬ا‪, @0‬ل واد أم ا‪ ،l‬و‪ 3‬اب ‪ 9‬ا\‪,‬ف أو‬
‫ا\‪,‬ف‪ ،‬اي ‪ 0, G7‬ااب ا‪.‬‬
‫و ‪, /‬ب ا‪ ،F:‬ا!‪ `:,‬ا \‪,‬وز ‪ ,C‬آ ا‪,G"%‬ر ‪,,^ ،,7/!2 h#" 600‬ت‬
‫‪ I@k‬ا‪ 3" ,5‬أ\‪,‬ر ا‪/#‬ط ا‪ ،wK%‬و‪/#‬ط ا‪ ،3#I‬و^‪,,‬ت "‪\ 3‬ات ا‪%‬رز‪ ،‬وا‪،/!d‬‬
‫وأد^‪,‬ل "‪\ 3‬ات ا‪/76‬ن اي و"‪ \ 3‬ا‪ ،,d‬وه ا‪%‬د^‪,‬ل " 
‪l 3" -#d‬‬
‫ا!‪ 400 3 , ،,7( `:,‬و ‪ ،h#" 600‬وذ أن زرا‪ M‬ا‪/-‬ب وا‪,\%‬ر ^ ا
( ه‬
‫زرا‪5" M‬ة ‪.‬‬
‫أ"‪ ,‬ا!‪ `:,‬ا ‪ U(#‬ا‪ 3" h#" 400 3" .0‬ا‪,G"%‬ر‪, ،‬ن ه ا‪,G"%‬ر ^ آ‪ ، ,‬ا‪"%‬‬
‫اي ‪ 9!M F 7‬ه‪/‬ر ا‪4b‬ت ا!‪ ، ,‬و‪C‬ا ‪ 3" H‬د^‪ \ .‬ا@!‪ ،F‬إ‪ U‬ار ا‪h ، I#-‬‬
‫إ‪ U‬ا‪-d‬ــــــــــاء‪.‬أ"ـــ‪ ,‬ا‪6‬را‪,M‬ت ا\‪ ,C h- ، ,‬ا‪ 400 3 , d‬و ‪! .h#" 200‬ـ‪,‬‬
‫‪ ،h#" 200 r- , ,C",0 .-
7‬و‪C‬ا ‪,‬ن ا‪6‬را‪,M‬ت ا
(ـــــــــ ه و‪ D‬ه‪ ,‬ا ر‬
‫ا‪%‬ر‪,‬ح‪ ،‬وآ‪ .‬ها ‪ 3" .@\7‬اب ‪ 9‬ا\‪,‬ف وا\‪,‬ف ‪,2%,‬س "\‪ ,‬ا‪/‬ا‬
‫ا!(‪#‬ــــ ‪ ،‬و‪,M‬ة ا‪ U#M .D‬ها ا!‪ /-‬أو ذاك‪.‬‬
‫و ‪ 6‬ا‪,w‬ر‪ ~7‬وره‪,w &8,de ،,‬ر‪ ~7‬إ‪ ,(7‬ا‪ ,b‬إذ أ‪ ,CH‬و‪M‬ة و"\‪6‬أة و‬
‫‪19‬‬

‫‪/@ C‬ق ا‪/‬ا‪4$‬ت‪ ^ ،‬أ‪ ,CH‬ا‪ ," ,,b .0‬ه ‪ 9#M‬ا\‪6‬ا‪ 8‬ا\‪,‬ورة "‪ ،45‬و ‪,C‬‬
‫ا‪%‬آ‪ 5‬ا‪ 6 x
7 ,",ZH‬أر‪,M/\" l‬ت آة‪ :‬اب ا‪ ،0b‬واب "‪.0 ,‬‬
‫ا‪-d‬اوي‪ ،‬وا\‪,‬ل واب ا‪, .
#:%‬ب ا‪ 0b‬ه‪ /‬ا" اد ‪ D,! @:‬وهان‬
‫ا\‪6‬ا‪ C! ,! . 78‬ا‪,wC‬ب ا@‪ UM7 gD ,‬ا‪ .D‬اــــــ‪,‬ر‪ ،‬ا‪/7 37#‬ن ا‪,b‬‬
‫وا‪ 6M,‬وا\‪,‬ل‪ ،‬ا‪ U‬واد "‪ xI2 7/#‬ا‪ ~#:‬ا‪ ،[2/‬و ا‪ .b ،[2/‬ا
‪/C‬ل ا‪ !7‬‬
‫ا\‪ / ,‬ة وا@‪/‬ن و^‪ ]2‬وا @‪/‬ض ا‪,-‬ة ا‪ ،,C 7w-‬ا‪,-‬ة ا‪ 7/M‬إ إذا آ‪,‬ن‬
‫اي "!‪ ،,‬ه ا
‪/C‬ل ‪" .b‬ا ‪,‬رزا ‪,d 4‬ل ‪, 
# 3 ,‬ن و" ‪,‬زة‪ ,! .‬ا‪,b‬ل‬
‫ @‪ .‬ا ‪,@I‬ت ا
‪ #D,‬ا‪d‬ة ! ‪ 32,H67‬وآ ا‪6 U#M H‬و‪ I7: .C2 7‬اي ‪b‬ف‬
‫‪,, 9#M‬ء‪ ،‬و‪ C‬ا‪,wC‬ب وا
‪/C‬ل ا‪ \7 ، ,‬اب ‪ 4d" 9
IH‬إ‪ ," U‬وراء ا\‪6‬ا‪،8‬‬
‫‪ ,#‬و"‪ d‬وا\‪76‬ة ا@ ‪.‬‬
‫و ‪ xI2‬ا‪ ~#:%‬ا وا‪ ~#:%‬ا‪/(7 ،d‬م اب "‪ .0 ,‬ا‪-d‬اوي‪,َD ،‬دور‬
‫‪ِ/d‬ي‪ 
gD ،‬ب ا‪ ,‬اŽ "‪ 3‬ا\‪,‬ل‪ ،‬إ‪ /C 9H‬ا‪-d‬اء ‪ CZ gD‬ا‪/‬ا‪ 8‬ا‪\-‬ة‬
‫‪َ D‬‬
‫َ‬
‫ا‪ ,e‬وا@‪,‬ر‪ 7‬ا ‪ 6‬ا‪-‬ـ‪,‬دة وآا "
‪,D,‬ت ا‪ 5‬ا"‪ . #‬أ"ّ‪ ,‬ا ‪,d‬ت ‪ 3 ,‬د‬
‫ا‪-d‬ــاء‪ rH, ،‬دا‪ 3 ، GbH ,8‬ا
‪/‬دان ‪,‬ء ا
‪/‬د )ر‪ ,‬و‪,
H‬ء( ا‪ 37‬آ‪/H,‬ا ‪ M ,5‬‬
‫‪, 
!,‬ر ا‪/‬ر‪/‬از‪ 37‬وا‪2%‬ـــــ‪,‬د‪ ،‬أو ا‪ 37‬آ‪/H,‬ا ‪D‬س ا
‪G#‬ــ‪,‬ن‪ ،‬و‪C‬ا ‪ /7‬اب‬
‫ا‪/‬م‪ M ،‬د آ "‪ 3‬ا ُ‪ 3G#ْe‬وا
‪/‬د‪.‬‬
‫و"‪ \ ,‬ر ا‪,j‬رة إ‪ ،9‬أن @‪ 3" ,w‬ا
‪4‬ت ا ‪ rD‬اب ‪,‬ءت "‪ 3‬ا‪-d‬اء‪1 1‬‬
‫‪ .‬إذ ان ا‪ 3,C!d‬ا‪ 35#‬أو اا‪ ،3G‬ا‪, 37‬ءوا "‪ 3‬ا
!‪,‬ل‪ ،‬أ‪/
2‬ا " ‪" !7‬اآ‪v‬‬
‫)‪1062‬م( وأ‪/@wK‬ا اب 
‪ ،hCG#‬و@ "‪ .D ,‬ا‪/!7‬ن‪ ،‬وه‪ 3" h‬ا ا‪ 3 ,H6‬‬
‫ ‪ ،r4,‬ا‪//2‬ا ‪ U#M‬اب‪,
D U#M ،‬ب ‪ hC"/dK‬ا‪ .37 D/‬و ا(‪ 16 3H‬و ‪h#
17‬‬
‫ا
‪,0 G#‬دة ‪M‬ب "‪ 42 3‬ا‪/2‬ل وه‪ h‬ا
@ ‪/7‬ن‪ ،‬ا‪ 37‬آ‪/H,‬ا "(‪ FH,\ 3‬واد در‪h ، M‬‬
‫ا@‪/7/#‬ن ا‪ 37‬آ‪/H,‬ا ‪/-7‬ن ‪ r4,‬وا‪ ," 37‬زال أ‪,ID‬ده‪//7 h‬ن ‪ hD‬ا‪4‬د إ‪ U‬ا‪/‬م‪.‬‬
‫أ"‪ ,‬ا‪ l,G‬ا‪,w# 2,2%‬ر‪ ~7‬ا ‪ ،/C‬ون "!‪,‬زع‪ ،‬و‪/‬د آ‪F#0 7/0 # #‬‬
‫اـــــــ‪4‬د‪ ،‬وه ا‪ ]7‬وا‪ ~#:%‬ا‪ [2/‬وا‪ ~#:%‬ا وا‪ ~#:%‬ا‪ ،d‬ا ‪ .b‬ه‪4‬‬
‫‪ ،,ek‬و !‪ 3 Fd‬ا‪ -‬ا‪ [2/‬وا‪-d‬اء "‪ ، C 3‬و‪/C2 3‬ل وه‪,w‬ب اب ا‪0b‬‬
‫و ‪ #‬ا ‪ ,Cw7‬اب ا‪ C ، H, C 3" 
#:%‬ا\‪,‬ل ‪ ek‬و‪ ، e",‬ور‪ :‬و‪,‬ردة‪.‬‬
‫و ‪" U#M .b‬ا‪ M‬و^‪,,‬ت "‪ \ 3‬ا‪/#‬ط ا‪ ،wK%‬وا‪ /!d‬وا@‪ Id‬وا@‪,M‬ر‪.‬‬
‫وه ا\‪,‬ل ا!@ ‪ ,k," ]0/ h ،‬و‪k,D‬ا ‪ 3M‬ا‪,D n‬ة ا!‪ `:,‬ا\‪,‬ورة‪ ،‬ا‬
‫‪6H‬ح "!‪ /-H ,CH,2 ,C‬ه ا\‪,‬ل "‪ 3‬أ‪ .‬ا‪-‬ـــ‪ h‬اا‪ M‬أو "!‪ ,‬ا\‪ .‬ا‪Q‬د‪ 7‬إ‪U‬‬
‫ا
‪# 42 hD r- ،.C‬ـــــ ‪ ،‬أي ‪ 42‬ا‪ 37 D/‬ا‪ 37‬ا‪ M‬وا ‪/d" .8,0 U#M‬دة "‪3‬‬
‫‪ -1 1‬إن ا
‪4‬ت ا‪ 
8‬ا ‪ rD‬اب ه‪ :‬ادار‪ ،(920-788) 2‬اا‪/G‬ن )‪،(1147-1053‬‬
‫ا‪ D/‬ون )‪ ،(1269-1147‬ا‪/!7‬ن )‪ ،(1765-1269‬ا
@ ‪/7‬ن )‪ (1659-1511‬وا@‪/7/#‬ن‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ا‪ ~#:%‬ا‪ rM ،‬ا‪4‬د أ‪,Z- hZM‬ت ‪,‬ر‪.,Ce7‬‬
‫آ‪ ,‬آ‪,‬ن ‪ U#M‬ا‪,‬رــــــــ أن ‪7‬ا@‪/‬ا آ ‪4K‬ل ا‪,Z-#‬ت ا‪, 3" ,-‬ر‪ hCe7‬إ‪hC, U‬‬
‫‪ hCde U#M ,A,ID‬وا‪.hC4(2‬‬
‫واب ا‪ 
#:%‬ه‪ /‬ا\‪6‬ء ا‪/-‬ي "‪ 3‬ا‪4‬د‪ hw7 /C ،‬ه‪ ,,w‬و‪. U#M " /C2‬‬
‫در‪,‬ت ‪ 3" lI‬ا‪ [-‬ا‪ 
#:%‬إ‪ #
#2 U‬ا‪ ،~#:%‬وا ‪ِ ,C!M ,C#dI‬وهّ‪,‬د ‪,‬د وا 
ا^! ‬
‫وا‪/-‬ز‪ ،‬وآ‪ !7^ ,C#‬و !‪ C‬ا
‪/C‬ل ا
‪ d0 s:,b #D,‬و‪e$‬ي ذي ‪,-‬ت ‪ I@k‬‬
‫و‪@7‬ض ‪,w‬ت ا‪/"%‬اج ا‪ ، K,d‬وه‪/G(" /‬ع \ف ر"‪ Fd" #‬ا‪,CH%‬ر‪.‬‬
‫و ا‪ Fd! [2/‬ا‪ wC‬اآ‪ 76‬وه ‪/" h7 0 FC2‬ن "‪ 3‬اا‪ rH‬وا‪ lI ،gُ-‬إ‪U‬‬
‫"‪/ ,‬ق ‪ ." 1.000‬وه ذات "‪ vD/" @: Cb‬و"‪/‬ج‪ ،‬و 
‪/‬ه‪ ,‬ا‪,,‬ت واا‪،M‬‬
‫و ‪َ 4 .b‬د ‪ .8,0‬ز‪ M‬وز‪,7‬ن‪ .‬ه ا‪ 3(G!" 3 .dI wC‬أ‪ 3" 3 
2,2‬اب وا‪3#‬‬
‫‪ ,C! ,C [7‬ا ا‪ `w‬اي ‪ 9 h-‬ا ‪,!7‬ن ا‪/‬أ"‪,‬ن‪ :‬ا‪,‬ط‪.42/‬‬
‫!‪ ]Gd ,‬ا\!‪/‬ب ‪/D‬ل "اآ‪ v‬آ‪ .‬وأود‪ 7‬ا‪ ~#:%‬ا‪ ،‬و‪/C2‬ل ا‪/-‬ز ا‪، !7‬‬
‫و \‪ M,‬ا\ْ‪4‬ت وه‪ w‬ا!‪/‬ر ا\‪ ، 7‬و"اآ‪ v‬ه ا@‪ $,‬ا ‪: ,C (#‬ق اات‬
‫اى ‪ 3 ,‬ا‪ ~#:%‬وا
‪/C‬ل ا‪ . G-‬أ"‪ ,‬ا‪,b‬ل‪! ،‬س ا
‪/C‬ل اة ا‪ de‬‬
‫‪/‬ادي ‪ /2‬ا‪$,K K† 3 ،[2/‬ة ‪ .‬ا‪ ]7‬وا‪,wC‬ب ا\‪ ~#:• 7‬ا‪ .[2/‬و‪ 0‬‬
‫أ‪ ~2‬ه!‪ ,‬ا‪%‬دار‪ 2‬ا‪%‬وا‪, hC$,M .8‬س ‪ `(M‬ذي "‪, ,‬ر‪ 7‬و "‪ U(#‬ا‪G‬ق ا‪Q‬د‪3" 7‬‬
‫ ‪ U#M r4,‬ا‪ -‬ا‪ ،[2/‬و"‪ 3‬ا‪ [-‬ا‪ 
#:%‬إ‪ U‬ا\‪6‬ا‪ ،8‬و‪, r@ 0‬س "! ‪ ,C nbH‬دور‬
‫اآ‪ 6‬ا 
‪ 2,‬وا‪,d0‬دي وا ‪ !7‬وا‪# ,(5‬ب‪.‬‬
‫وأ‪K‬ا ( ‪ U(#‬اب ‪ 9 M‬ا\‪76‬ة ا‪ \!G‬ووا‪ 9C‬ا‪ 7-‬ا‪6‬دو ا‪,b‬ل‪،‬‬
‫ ‪n‬ات ا‪ ،3(!I‬آ‪ ,‬ار [ "‪" d‬ات ‪ 7 M‬ة‪ !" ،‬أوا‪ .8‬ا@‪ d‬ا( ‪9 d ،h7‬‬
‫ا\‪76‬ة ا‪. 77%‬‬
‫ه ه ا‪4‬د ا ‪,M‬ش ‪ ،,C‬و ‪67‬ال ‪ v@7‬ا‪,‬ر ‪.‬‬
‫@‪6" a‬ا ‪ ,C‬ا‪ : ,\7‬ا
‪/C‬ل ا‪ ، @2,b‬ا‪%‬را‪ k‬ا@( وا‪76^ ," ، de‬ة ‪9 ,‬‬
‫ا‪ ، 7,I‬ا‪,(2‬م "@‪ G7K h,‬ا‪4‬د‪ ،‬ا‪ ,‬ا
‪#D,‬ــــــ "‪K ، 
, …#‬ات "@ ‪ H‬وا‪ @2‬‬
‫و"!‪ ,Cw@ M/‬آ‪,‬ن " 
‪ !" 4‬ا@‪ d‬ا‪.[2/‬‬
‫ا أن ه!‪,‬ك "‪6‬ات أ‪ .0‬ا‪ # : ,\7‬ا\‪,‬ل ‪ 0‬أ‪ #M r0,M‬ا‪D/‬ــــــ ا 
‪4# 2,‬د‪،‬‬
‫وا‪-d‬اء وا
‪ FC‬ا ‪ ,C!" n‬ا‪,7‬ح ا‪,-‬رة‪ ]I\ ،‬ا‪/d-‬ت ا‪6‬را‪ M‬وا‪/I‬اآ‪ ،9‬وآ‬
‫ا‪ .D‬ا‪/5-7 37‬ن ‪" 3M‬ا‪ ، I$ M‬أو ‪ 3M‬أرا‪ ، -,$ k‬و وآ‪ $,- ,CHn‬و ‪e‬ق‬
‫ا‪%‬را‪ k‬ا‪. :‬‬
‫وان ‪ 7 C‬ا\ ب ه!‪ ,‬دا‪ ،h8‬آ‪ ,‬ه‪ /‬ا‪nb‬ن ‪ # l\ 
!,‬ان ‪/D‬ض ا‪ -‬ا‪ a%‬ا‪[2/‬‬
‫ا‪-d# K,‬اء‪ ،‬وها ا@` ه‪ /‬ا@‪ .",‬ا\ا ا‪ 2,2%‬اي آ‪,‬ن دا‪ U#M ,8‬ا 
‪,‬ن أن‬
‫\ ْ!ٍ ‪ I@k‬‬
‫‪Kn7‬و ا‪,
-‬ن‪ .‬وها‪ M F 
،‬م ا‪,ZH‬م أو ‪ #0‬ا‪,G"%‬ر‪ ،‬و ا‪4b‬ت ا َ‬
‫وه‪ U#M b‬ا@‪/‬م‪ ،‬و ‪ ,CG- @ ، 7 3" .b‬إ [ء آ‪ ،‬و‪ UD‬ا ا‪%‬آ‪ /dK 5‬‬
‫‪n# #,0 C‬ات ا
‪#‬ـــ ‪ ،‬إذ ‪ ( ,D‬ا‪ ,C8,G ,CH‬ا!‪@ ,‬ض ‪ #‬ه‪/‬ر وا‪j‬ره‪,‬ق‪3" ،‬‬
‫اء وا‪ .‬ا‪,G"%‬ر ا‪ 7/b‬أو \‪ ,C‬و ‪ ,CG-‬ا
‪/C‬ل وا‪,7‬ح‪ ،‬و‪ C \H‬ا@‪/‬ا"‪ .‬ا ا‪، #K‬‬
‫}ن ا‪ .$,-‬ا‪6‬را‪,0 ^ M‬رة‪ ،‬آ‪ ,‬أن "‪ .b‬ا‪,‬ء ‪2, .-7‬ار ا ا‪%‬و‪.U‬‬
‫‪21‬‬

,@,: ‫ن‬,
Hj‫ط ا‬,b! G@7 ، # 
‫ وا‬,\7j‫ ا‬.‫ا"ـــ‬/@‫ ا‬3" [#e‫ ان ها ا‬،‫ ذ‬U!@"‫و‬
.‫ى‬K‫` أ‬:,!" /‫ ه‬," 5‫ أآ‬،,2,D 
@k/‫ وا‬، M,‫ت ا‬,04@‫ ا‬92‫ر‬, ‫ اي‬.8,C‫ ا‬n‫ ا‬U‫ إ‬،‫ز‬,\7} ,!‫ ه‬bH ‫ أن‬,!#M‫و‬
‫ إذا‬
ّ ‫ إ‬،‫ا‬5" ‫ن‬/7 ‫ أن‬37 ،‫ط‬,b!‫ ها ا‬.5" ‫ أن‬U#M ،‫ج‬,‫ــــ‬Hj‫ ا‬9/ ‫ و‬hZ! U#M 2, 
‫ا‬
‫د‬,d0‫ ا‬xd7 ‫ و ون ذ‬. @‫] وا‬b‫ ا‬F#G ‫@ ا‬G‫ ا‬3H‫ا‬/(‫ر ا‬,M‫ ا‬3@ K‫أ‬
.`, 
‫ ا‬3" ‫ى‬/0‫ أ‬,C#M /7 ‫دوات ا‬%‫ ا‬r-$‫ أ‬,‫ آ‬،F7e ‫د‬,d0‫ي ا‬b‫ا‬
F,2%‫ ا‬a@‫ر و‬,\%‫ث ا‬,5‫ ا‬#M ‫ ا‬l2/‫ن ا‬,‫ }ذا آ‬،‫ال‬/!‫ ها ا‬U#M‫و‬
‫ح‬4d2, `#@ ‫ ا‬# .5" ، 7,-‫م ا‬,ZH ‫(ار‬2‫ر "! ا‬,@2‫ ا‬,C#K‫ ة ا أد‬7 \‫ ا‬M‫را‬6‫ا‬
rH,‫ آ‬,CH‫ أ‬3 ( ،‫ج‬,Hj‫ا ا‬," ‫را‬/G ‫ ث‬D‫ أ‬0 ،‫ت ا\داء‬,M‫رو‬6‫ر ذات ا‬/‫رض ا‬%‫ا‬
‫ن اب‬,2 ‫ أن‬،‫~ ذ‬M U#M ،CZ7‫ و‬2 2 . ‫ ا‬k‫! 
•را‬, , ‫رة‬/‫ـــ‬GK ‫ذات‬
‫وط‬b‫ ازاء ا‬hC ,!( 48,‫ ه‬,I ‫ا‬/((D hCH‫ أ‬,‫ آ‬، @G‫ ا‬hC… `‫ "@ أو‬U‫ا إ‬/#$/
l‫ وذ را‬،‫ ة‬M ‫ون‬0 !" ‫را‬/G Cb h ‫ت‬,!(‫ أن ه ا‬،‫ آ‬xk‫ا‬/‫ ا‬3" 9H‫ أ‬
ّ ‫ إ‬. @G‫ا‬
.,(D ,‫ إازه‬U#M .@!2 ‫ب‬,2%

2

2- dans le Bulletin de la Société des sciences naturelles du Maroc : Travaux de la
Section de Pédagogie ; tomes 2 et 3, année 1953 : G. GRILLOT et G. BARYSSINE :
« Nouvelle contribution à l’étude de l’humidité des soles au Maroc ».
22

‫ا‪ 2‬ا‪'G‬‬
‫&‪ 27#‬ا‪ N#‬ا *'‬

‫ ‪ l‬ا‪,-‬ة اب إ‪/CM U‬د ‪7 0‬ــــ ‪ ،‬إذ ‪ ND4H‬ه\ات ‪ 7b‬آة "! ‪/dM‬ر‬
‫"‪ .0 ,‬ا‪,‬ر‪ .p7‬و‪ 0‬و‪,/" r@0‬ت أ‪K‬ى ‪ U#M‬ا" اد ا‪,‬ر‪ ،p7‬و‪} ،,,‬ن ا‪ F@b‬ا "‪.5‬‬
‫‪/@ 0,‬ب ا@‪ ،h,‬ه‪,H /‬ج ‪ 3" [#K‬ا 
‪,‬ن‪.‬‬
‫و‪ .b7‬ا ا@!‪ d‬ا‪ \H gD ،F,‬ه‪4, h‬د  ا‪ 7‬ا@‪/d‬ر ا‪,‬ر‪ ، e7‬ا أ‪ hCH‬آ‪/H,‬ا‬
‫أ@ "‪ 3‬أن ‪/#b7‬ا "\‪,M/‬ت ‪ ،2 hC,^ hC ، \
!" 7b‬و‪( hC! , \H‬ا‬
‫‪ ،,ْC$‬وإذا آ‪,‬ن ا‪,2%‬س ا 
‪ H,‬وا@‪ 0‬اي ا( ‪ Cb7 h ،h7‬ا "‪ ,A/-#‬ا\ـــ‪,‬ل‪،‬‬
‫و ُ‬
‫}ن ا‪ 37 h "%‬آ ‪ 0,‬ا‪4‬د‪/(!I, ،‬ن وا‪/C‬د واو"‪,‬ن ا‪ 37‬أ ‪/‬ا ا@‪/d‬ر‬
‫ا( ‪ ، 7‬آ‪/H,‬ا ‪bM lw‬ات اŽف ([‪ .‬وأه‪ h‬ا‪\C‬ات ا‪ 7b‬إ‪ U‬اــب ‪ r‬ا@‪d‬‬
‫ا‪ [2/‬و ا‪ 7‬ا@‪ d‬ا‪ .g7 -‬و@ ا‪,-‬ر‪ 3‬ا@ب‪ ،‬أ‪,-$‬ب "‪ ،dH 3 U2/‬ا‪(2‬ت‬
‫ا(‪ .8,‬ا و‪ 7‬ا
‪/C‬ب وا‪,-d‬ري‪ ،‬و‪IH‬ت إ‪ U‬ا
‪/C‬ل ا‪ ، G-‬وأ ‪ U‬ا
‪/‬د "‪ 3‬ا
‪/‬دان‪.‬‬
‫و‪ 3‬ا(‪ 3H‬اا‪ bM l‬وا
‪/ ،bM l,‬ا "…‪,‬ت اŽف "‪ 3‬ا‪/C‬د وا
‪ 3#‬ا‪،3 
H%‬‬
‫و@‪ 3" hCw‬أ‪ U#M ،h7 0 " .$‬ا ن و‪/k‬ا‪ ,CD‬ا و‪4˜ 7‬ت "‪ 3‬ا‪ 2‬اد و @‪/#" Fd‬ك‬
‫ا‪ ،,H,2‬و‪ 0‬ا‪ l [#K‬ه‪Q‬ء ا‪C‬ـــ‪ l" 37,‬ا وا‪ ،‬وأ^!‪/‬ا ‪,wD‬ر ‪ ،hC‬وها ‪.b‬‬
‫ا‪ F@b‬ا‪.‬‬

‫‪ -1‬ا ب ‪WZ‬ل ار ا‪!"$‬‬
‫ا * ‪ !V '.‬ا‪ $‬ن ا*= ا‪W‬دي‬

‫ا‪ (2‬ا‪/(!I‬ن وا(‪/,:‬ن ‪/ U#M‬ا‪ s:‬اب "‪ ##" 3‬إ‪ U‬اآ‪,‬د‪ ،7‬ودام ‪n‬ه‪ h‬أآ‪5‬‬
‫"‪ 3‬أـــــ] ‪ .0 1.200 3") !2‬ا‪4‬د إ‪ @ 100 !2 U‬ا‪4‬د(‪ ،‬و ‪4‬ه‪ h‬او"‪,‬ن ا‪37‬‬
‫ا‪(2‬وا ــــــــ‪,‬ل اب‪ ،‬وآ‪ .‬ه‪Q‬ء ا‪/‬ا ‪/#D 37‬ا "@‪ hC‬إ‪ U‬ا وإ‪/@ 0, U‬ب‬
‫‪23‬‬

‫^ب ا‪ -‬ا‪ a%‬ا‪ 3" [2/‬ا‪ 377‬و‪,!( ،3#2‬ت ‪6‬را‪ M‬ا‪ xI‬وا‪/76‬ن وا‪3‬‬
‫واوم‪ ،‬وآا‪ ،‬أ‪ 7wD Z! ,‬و‪ ، 2,2‬آ‪ ,‬ا‪bH‬ت ‪ hC ,‬ا‪H/‬ـــــ ‪ h‬ا‪ ، ! 4‬و‪ 0‬‬
‫اد‪/#K‬ا †‪CC‬ــــ‪ M,2 hC! ،h‬وا ‪ h-‬و‪/‬ده‪\" U#M ،h‬ء ‪n‬ات د‪ !7‬أ‪K‬ى‪ gD .‬إن ا‪/C‬د‬
‫ا‪ 37‬أ ‪/‬ا "‪ l‬ا‪(!I‬ـــــ‪ CM h ،3‬او"‪,‬ن @ ‪ hG-‬ا@ ‪bH ،‬وا "@( ا ‪ ،hC‬ود@‪/‬ا ‪ M‬دا‬
‫آــــــا "‪ 3‬ا(‪ .8,‬إ‪ U‬ا‪,!M‬ق د‪ .hCH,7‬أ"ّ‪ ,‬ا 
‪CA ( -‬ت ‪ 7,CH‬ا(ن ا‪ g,5‬ا‪4‬دي‪،‬‬
‫ أ‪ ,CH‬ا‪k(H‬ــــ‪ 4 @ r‬أو أر@ ‪0‬ون دون أن ك‬
‫وآ‪ rH/‬أر‪,M, l‬ت ‪
7‬ه‪ ,‬أ‪ . I0,2‬إ ّ‬
‫†‪,‬را ‪ rZ,D ,! ، (M‬ا‪/C‬د‪ U#M 7‬و‪/‬ده‪ ،,‬و(‪ r‬ا\‪,M,‬ت ا‪/C‬د‪ 7‬ا‪/‬ادي وا ن‬
‫ا‪d‬ــــة‪.‬‬
‫و ا‪ r0/‬اي د‪ 9 .K‬ا@ب ‪#‬ب‪ ،‬آ‪,‬ن اـــ ‪/In7‬ن "‪ 3‬ا‪ .D‬وا 
(‪ .37‬و‪,‬‬
‫‪ 3‬ه‪ 37‬ا!‪ 3G‬ا‪ ،3d0%‬آ‪ M / rH,‬ة آ‪,‬ت‪6H ،‬ج ‪ 3‬ا‪,-‬ة ا‪ 7/M‬وا‪6‬را‪. M‬‬
‫وا‪/D4I‬ن آ‪/H,‬ا ‪67‬ر‪/M‬ن ا‪%‬رض آ‪67 ,‬ر‪ ,CH/M‬ا‪/‬م‪.‬‬
‫وآ‪,‬ن ا‪/b@7 .D‬ن "‪ 3‬ا‪ ,b‬وا‪ .6M,‬و‪ 0‬ا‪ bH‬ا\‪ .‬ا
‪/C‬ب وا‪-d‬اء‪ ،‬‬
‫‪ 7,CH‬ا‪"j‬ا‪/:‬ر‪ 7‬او"‪. H,‬‬
‫وآ‪ rH,‬ا‪ D/‬ة ا‪ !M M,‬ا\‪ l‬ه ا‪2%‬ة ا‪ ، @2/‬ا ‪
7‬هـــ‪ ,‬أآ ا‪%‬اد ‪،,!2‬‬
‫أو أآ‪5‬ه‪ ، , 
h‬و‪ M r@\ 0‬ة ‪48,M‬ت ‪,(M‬ده‪ ,‬أن ‪ ,C‬ا "‪b‬آ‪,M/\" ،,‬ت أو‪ l2‬ه‬
‫ا(‪ 3" ،.8,‬أ‪ .‬ا‪,I-‬ظ ‪ U#M‬ا‪,@2‬ل اا‪ M‬أو ا ‪,‬ع ‪ 3M‬ا‪%‬را‪ k‬ا‪ ، D4I# -,d‬و‪l\7‬‬
‫رؤ‪,2‬ء ا@‪48,‬ت \‪ U
7 l‬ا‪/‬م ـ"ا\‪/b0,! ." M,‬ن ا‪Qb‬ون ا@‪ ، ",‬وأ‪/!@7 ,H,D‬ن‬
‫‪ 3" ,",D‬أ‪ .‬ا‪ .dI‬ا‪,"/de‬ت ا ‪ ,C!7‬أن (‪ 3 l‬أ‪ ،,C8,wM‬وذ ‪ F
D‬ا@ف‪،‬‬
‫وآ‪" rH,‬ا\‪ `G U#M C
" M,‬ا(ارات ا\‪ ، M,‬و ‪ d‬ر ا@(‪,/‬ت ا\!‪ 8,‬‬
‫وأ‪GK‬هـــــــ‪ ,‬ا!‪ ،I‬إذ أن ا‪QC `#7 ~-‬ء ا‪,‬ل ا‪D%‬ار‪ ،‬و ‪ ,D‬ا‪-‬ب @‪3‬‬
‫ا\‪ M,‬ر‪" UM 7 ,D , 
8‬أ"ـــــــــ‪,‬ر" و‪ -7 0‬ث أن ‪6!7‬ع ا‪,"%‬ر ا
‪ G#‬و‪ 2 xd7‬‬
‫ا(‪. #‬‬
‫و"‪ 3‬ا‪ ،3‬أن !@( ا‪,I,-‬ت ‪ 3‬ا(‪ .b ،.8,‬ا‪ IH/‬راـ‪,‬ت ا(‪ #‬و"ا‪/I#‬ف"‪ ،‬و‬
‫إ‪,:‬ره‪ ,‬آ‪ rH,‬ا@‪ 8,b‬ا‪,d F,‬دم‪ .‬و اا‪ .D‬ا ‪/
7‬ده‪ ,‬ا‪Gk‬اب‪,"} xd7 ،‬ن‬
‫‪6 Cb7 ،&e‬ا‪ 7/!@" ,7‬و‪ ، D‬و‪/0‬ي ‪ ،9M/\" hM‬أن ‪ M l\7‬ة ‪ .8,0‬أو آ‪ IH/‬را‪,‬ت‬
‫ ‪ ،9G#2 r-‬وأن ‪. #" 9 .b7‬‬
‫و"‪ 3" 37 ,C‬ا‪ r# ( ،"%‬ا‪2%‬ة ا‪ @2/‬أو ا(‪ #‬إ‪,:‬را ‪,-‬ة و‪,wD‬رة ا‪.‬‬
‫وآ‪ rH,‬ا‪6‬را‪ M‬و ا‪/‬ا وا‪ M,!d‬ا@‪ hZ@" G ، #8,‬ا‪,,-‬ت‪ .‬و‪, h7‬دل ا!‪,/‬ت‬
‫‪ 3‬ا(‪ .8,‬ا‪/2%‬اق‪ ،‬وآ‪,‬ن ا 
ـــ‪,‬ن ‪,@7‬و‪/H‬ن ‪ 3" hC! ,‬أ‪ .‬ا‪,\H‬ز @‪ a‬ا‪,M%‬ل‬
‫ا‪6‬را‪ .5" M‬ا‪-‬ث وا‪,d-‬د‪ ،‬و‪ [K‬ا‪/76‬ن‪ ,! .‬آ‪ rH,‬ا!
‪,‬ء ‪ 3-G7‬ا‪-‬ــ‪/‬ب‪ ،‬و‪3\
!7‬‬
‫ا‪,5‬ب و‪ 3@!d7‬ا‪%‬وا‪ H‬ا‪w‬ور‪ 3" 7‬ا‪ 3G‬آ‪/-d,‬ن وا(‪,d‬ع وا\ار وا(‪4‬ل‪C .‬ا ‪CZ7‬‬
‫أن ‪ 3" ,M/H‬ا‪ &de‬آ‪,‬ن "‪//‬دا‪ .‬وآ‪,‬ن @‪ a‬ا‪ 3-‬ا‪,d‬ر‪/@!d7 ،‬ن أو ‪/-#d7‬ن‬
‫ا‪%‬دوات ا‪w‬ور‪6# 7‬را‪ M‬أو ‪,-#‬ة ا!‪ . 6‬وان ا‪6‬را ذات ا‪/d‬ف ا‪ l‬وا‪/%‬ان‬
‫ا‪6‬اه وا‪ ، @"4‬وآا د‪ 0‬أ‪,‬ل ا!‪,/‬ت ا‪ 6e‬ا
‪/‬داء وا‪-‬اء‪ ،‬آ‪ .‬ذ ‪// Cb7‬د‬
‫ذوق ! و@ا‪ 0‬ا‪ ,(5‬ا‪. 7‬‬
‫وإذا آ‪ a@ rH,‬ا(‪  .8,‬ا‪ 7‬ا(ن ا‪ 3",5‬ا‪4‬دي " 
‪-‬ــ ‪ ،‬وأ‪K‬ى ‪/C7‬د‪hZ@ ، 7‬‬
‫‪24‬‬

‫ا(‪ .8,‬آ‪ rH,‬و! ‪ ،‬وا‪2‬ت ‪,M‬دة †‪ C‬ا@‪76‬ـــــ‪ h‬وا(‪,‬ن‪ 3" ،‬ا‪ .‬إ‪,‬ء ا‪%‬ذى أو ‪:‬د‬
‫ا‪ .b‬وان ه ا@( ات ا( ‪ ، 7‬وا‪e‬ا‪,‬ت ا رآ‪ ,C#M 6‬ا‪,‬ب ا@‪$,‬ون !‪/‬ع "‪3‬‬
‫ا‪,-j‬ح‪ ، 8,0 r( ،‬آ‪ -7 ,‬ث آ‪ .‬ا\@‪,‬ت‪ ،‬و‪ ,$/dK‬ا‪ [2/‬ا(وي اي ‪b!7 h‬‬
‫ا@‪. @ 9 h#‬‬
‫ أ‪ ! ,CH‬و !‪ -‬ر "‪~IH 3‬‬
‫و‪ !7‬ا إ‪,M/\" U‬ت "‪ I#e‬ذات ‪\C‬ـــ‪,‬ت "‪67,‬ة‪ .‬إ ّ‬
‫ا‪ #‬ا‪ . ",-‬و"! ا‪ #K 3‬ون @‪/‬د ا‪/5D,‬ن ‪4 6 U#M‬ث "\‪,M/‬ت ه‪ 3k ",‬ا‬
‫ا‪,‬ر ‪ ،‬وه "‪/d‬دة و‪ ,C!$‬وز‪ . ,H‬وآ‪,‬ن ا‪ ",d‬ة أ‪ 0‬م ه ا\‪,M/‬ت‪ ،‬وه‪3" h‬‬
‫ا 
‪,‬ن ا 
(‪ ،37‬و‪ 0‬ا‪/!:/2‬ا ا‪ ~#:%‬ا وا
‪/C‬ل ا‪ G-‬وا‪ .]7‬و‪M 0‬ف ‪hC#
H‬‬
‫ ا‪ ~#:%‬ا ‪" h2,‬ا‪/#b‬ح"‪ .‬و‪ r(: 0‬ا‪ IH/‬را ا‪/d‬د‪/^ 7‬ا‪:‬ـــ 
!ـــ‪،,‬‬
‫‪CH 3‬ي أم ا‪ l‬وأ ر‪0‬اق‪ ،‬ا‪ .,M ,7 ,"42‬و‪ 0‬أ‪,‬ده‪ ,‬اا‪/G‬ن‪ .‬و‪ M ,‬ا ذ‪ ،‬أي‬
‫ ا
‪/C‬ل‪ ،‬و ا\‪6‬ء ا‪%‬آ "‪ 3‬ا‪/d" .8,0 F7@ h ( ،]7‬دة‪.‬‬
‫أ"ّ‪ ، ,C!$ .8,0 ,‬ا أ ‪ 3" r‬اب ا\!‪ ,CH} ،/‬ا‪
(H‬ــــــــ‪ r‬إ‪M U‬ــ ة "\‪,M/‬ت‪،‬‬
‫و@‪ a‬ه ا\‪,M/‬ت آ‪ 3" rH,‬ا‪ D .D‬اة ا\‪,‬ل‪ ،‬و(‪ r‬ا‪-d‬اء ا " 
‪G‬ة‬
‫‪ ,! .,C#M‬آ‪,‬ن ا‪ M‬ا‪ M,\H‬و‪,M/\" IA‬ت أ‪K‬ى‪ ،‬وا ‪IH‬ت إ‪ U‬ا‪ ~#:%‬ا‬
‫ا‪ 0b‬وا‪ ~#:%‬ا‪.[2/‬‬
‫وأ‪K‬ا‪} ،‬ن ‪ .8,0‬ز‪ ,H‬آ‪ .D rH,‬ا‪,wC‬ب ا@‪# ,#‬ب ا‪ ،. ،0b‬و ( "‪,\ , r‬‬
‫اب ‪, " M‬زة‪ .‬وه ا\‪,M/‬ت ا‪45‬ث ه ا و ه‪ ,‬ا@ب ‪4,‬د‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ # -2‬ا‪W‬م * ب و& ![‬

‫‪3‬‬

‫( ‪ .D‬ا@ب "@‪ hC‬إ‪ U‬اب ا(ن ا‪ 3",5‬ا‪4‬دي‪ ،‬ا ‪ 37‬ا\ ‪ 9,@ 7‬وا‪9@8‬‬
‫وآ‪ 9,‬ا( س‪ :‬ا(†ن‪ ،‬آ‪/#D ,‬ا "@‪C‬ـــ‪ h‬آ‪,wD ،‬رة "! ‪ U#M‬ر‪ 0‬ا ن‪ ،‬إ‪ FH, U‬ا‪ #‬‬
‫وا‪ ,(5‬ا@‪ 3‬وا‪,%‬ل ا\ ‪ 7‬ة ‪ hZ!#‬ا 
‪.2,‬‬
‫وان ا‪,dH‬ر ا‪42j‬م ‪ h‬و‪ r0‬و‪ ،6‬ر أن ا@ ‪ 3" 7‬ا ‪
H‬ــ‪/‬ا ا 
‪ -‬وا‪ ,(5‬‬
‫ا‪ ، ! 4‬وا‪/(!M‬ا ا‪42j‬م 
‪@ ، M‬وا ا‪ 3" `w‬ا‪ .‬ا‪42‬ء ‪ U#M‬ا‪H,2‬ـــــ‪ 711) ,‬م‪(.‬‬
‫ ‪,0 r-‬دة ‪,:‬رق ‪ 3‬ز‪,7‬د‪ .‬و‪4K‬ل ا(ون ا‪ (D4‬أ‪ x$‬ا‪,-‬م وا‪,C(I‬ء وا‪%‬د‪,‬ء‪ ،. ،‬وأ‪,-$‬ب‬
‫ا ع‪ ،‬د‪,M‬ة ‪ 37 # 3GbH‬ا‪."42j‬‬
‫‪4‬‬
‫و‪ 0‬ض اا‪/G‬ن ا‪42j‬م ا
!‪ ،‬واه‪ F‬ا‪ 4 ,‬اي زال ‪ 8,2‬ا اب‪.‬‬
‫‪,,‬ر ‪ l .5" ،‬ا
‪ (@7 ،3#‬ون ‪//‬د ا‪ 9‬وا‪ D‬و‪/0‬ي‪ ،‬و‪n‬ن "‪ -‬ا ر‪ ،9/2‬و‪,,‬ب‬
‫اي ‪ 96H‬ا™ ‪ ،9#M‬و‪/,‬م اŽ‪ .K‬وا‪,‬ب ه‪ /‬ا(†ن اي ‪ -7‬د ا@( ة واه‪ ،F‬وآا ‪/0‬ا‪ M‬‬
‫ !‪ hZ‬ا‪ "%‬ا‪ ، "42j‬وا‪/D%‬ال ا‪ deb‬وا‪,#‬ت‪ ،‬وذ ‪%‬ن "‪ً -‬ا )‪37 h (632 – 611‬‬
‫‪ ,Mّb" . F
- ,ّH‬ور‪ .‬دو ‪.‬‬
‫ا‪42j‬م د‪ [ 
37‬و @‪,‬د ‪ &e# ، ##0 8,@b ،`M .b‬ا‪,Cb‬دة ‪ (@,‬ة‬
‫ا‪ ، "42j‬وإ‪ ",0‬ا‪4d‬ة ‪" ~K‬ات ا‪/‬م‪ ،‬و‪/$‬م ‪ C‬ر"‪,w‬ن‪ ،‬وأداء ا‪6‬آ‪,‬ة‪ ،‬وا‪ z-‬إ‪U‬‬
‫" "ة ا@‪ ..‬و~ ه!‪,‬ك ‪,C‬ز "‪4 .,‬آ‪#‬وس‪ .‬وا‪4d‬ة ‪ .M‬د‪,"} de !7‬ن‬
‫ أ‪ 3" 9H‬ا 
‪ F-‬أن ‪n h‬د‪ l" ,C7‬ا\‪M,‬ـــــ ‪-‬ــــ‪r‬‬
‫ا‪ 3"Q‬أن ‪Q7‬د‪ D/ 97‬و أي "‪,‬ن‪ .‬إ ّ‬
‫إ"ة إ"‪,‬م‪ ،‬وه‪ ( h#
" /‬و"‪ .8,@b, h#‬وها "‪ -7 ,‬ث ا\‪/‬ا"‪ ،l‬وه ا(‪,M,‬ت ا‪ dde‬‬
‫‪4d#‬ة‪ , ،‬ن‪ .‬وأه‪ h‬ه ا‪/#d‬ات‪4$ ،‬ة ا\@ــ ‪ ،‬وا\@ ه ‪/7‬م ا\‪ l‬آ‪ 7 ,‬ل ‪ U#M‬ذ‬
‫ا‪.92‬‬
‫وا‪I#e‬ـــ ه‪ /‬اي ‪/(7‬د ا‪ "%‬ا‪ ، "42j‬وه‪ ~IH /‬ا‪ 8,0 r0/‬د‪/H‬ي أي "أ"‬
‫ا‪ "3!"Q‬و‪ 8,0‬د‪ !7‬أي "ا‪"j‬ـــ‪,‬م"‪ .‬و‪ C‬ا‪7 9H} Id‬أس ا‪4d‬ة \‪ l",‬ا ‪ !7‬ا ‪.,C h(7‬‬
‫و‪/(7 0‬م ه‪ ،9
IH /‬أو إ"‪,‬م "@ــــــ‪,(} 3‬ء ا‪ h2, Ge‬ا‪ . I#e‬وآ‪,‬ن ا‪ "%‬آ ‪ , 
!,‬‬
‫"‪/#‬ك اب "! ا(ن ا‪4# l2,‬د‪ ...‬و‪ 37 @
# 
!, $,K‬وا@‪ .37/#‬و (ــ‪,‬م ا‪ Ge‬‬
‫ا‪ ،h,0%‬أو‪ ،‬ا‪ ,‬ا‪: 3" ، @,‬ف أ‪/7 8‬آ‪ hC#‬ا‪. I#e‬‬
‫‪ ،3‬آ] ‪ 
I 37‬ه ا‪,Z‬هة ا‪,‬رزة‪ ،‬ا ‪ ,C#‬اــب و ‪ # l‬ان أ‪,(7‬‬
‫ا‪ ,b‬ا ة "‪ 3‬ا‪ [-‬ا‪ 
#:%‬إ‪ U‬ا‪ -‬ا‪ ،D%‬ا‪,dH‬ر ا‪42j‬م ا 
‪ l7‬و ! ا 
‪,‬ن‬
‫ا@` ‪ ،9‬و‪ .b‬ا 
‪ -‬ا‪ GH6‬أو ا ! ‪ ،‬و‪ M‬م وى "\‪/C‬دات ا‪7b‬ـــــ‪ 3‬ا آ‪rH,‬‬
‫ ^‪ F,‬ا‪,D%‬ن ‪ M‬وا‪ H‬؟‬
‫}ذا آ‪,‬ن ا@ب‪ 0 ،‬ا‪/#(ُ2‬ا ا(ن ا
‪,‬ــــ‪ l‬ا‪4‬دي‪b, ،‬ق و"‪ d‬آ‪-‬ر‪ ،37‬و‪./0‬‬
‫ا‪42j‬م ‪,-‬س؛ وذ ‪ZH‬ا ‪6#‬ق اي آ‪,‬ن ‪ 9!" H,@7‬ا 
‪,‬ن ‪ U#M‬ا ا \‪,‬ه‪,‬ت ا ‪، M‬‬
‫و‪/‬ن ا\‪ 7,‬ا‪ GH6‬آ‪(5 rH,‬ـ‪ .‬آ‪,‬ه‪ I ،hC#‬اب وا\ـ‪6‬ا‪ gD 8‬آ‪ rH,‬ا(‪8,‬ــ‪، #(
" .‬‬
‫‪3‬‬

‫‪3- Consulter : GAUDEFROY-DEMOMBYNES : Les institutions musulmanes.‬‬
‫‪Paris, 1921. – Alfred BEL : La religion musulmanes en Berbérie ; au XX° siècle.‬‬
‫‪Paris 1938. – G. DRAGUE : « Esquisse d’histoire religieuse du Maroc » -Cahiers de‬‬
‫‪l’Afrique et de l’Asie. Paris.‬‬
‫‪ h
(!7 4‬ا‪42‬م ا
! إ‪ U‬أر‪" l‬اه‪ F‬ر‪ ,C!k 3" ، 
8‬اه‪ F‬ا‪) .,‬وه( ‪n 67,‬و‪†(# ,C 47‬ن‬
‫وا‪,$4e‬ت ا(‪ H/H,‬ا 
!\‪.9!" ,C‬‬
‫‪26‬‬

‫‪ 37 h‬ا‪ "%‬آ‪ .‬وإذا آ‪ a@ rH,‬ه ا(‪,0 .8,‬و"‪ r‬ا@ب ‪w‬اوة‪ ،‬آ‪ ,‬ه‪,D /‬ل ! ‪ 7M‬‬
‫\‪,‬ل ا‪%‬وراس ‪4K‬ل ا!‪ ]d‬ا‪ 3" H,5‬ا(ن ا
‪,‬ـــ‪ l‬ا‪4‬دي‪ ~IH l(7 h# ،‬ا‪b‬ء اب‬
‫‪ 7 ," U#M‬و‪.‬‬
‫إن ا‪,dH‬ر ا‪42j‬م ‪ l7‬إ‪ U‬أ‪,2‬ب أ‪K‬ى‪ :‬اة ا‪4D‬ل ا@ــــب ‪4#‬د‪ ،‬آ‪,‬ن "‪ 3‬دوا‪l‬‬
‫ا‪!M‬ــ‪,‬ق ا ˜‪42‬م‪ ،‬ر^‪ hC‬ا‪ 3" &#e‬ا\‪ ، 76‬وا
‪,‬ه ا‪D/I‬ـــــــ‪,‬ت ا‬
‫ !‪C‬ـــــ‪ h8,!^ ! 3" h‬ه‪ . #8,‬و‪C‬ا ‪ .‬ا‪,‬ر ا(
‪ h‬ا‪ 3" hZM%‬ا\‪ v‬اي ^‪6‬ا ‪9‬‬
‫ أن ا@!‪ d‬ا‪ ! h2,-‬ا ˜‪42‬م ‪ #‬ا 
‪ ، M‬واي ‪h7 h‬‬
‫ا\‪76‬ة ا‪ . 77‬إ ّ‬
‫إاز ‪ 9 ,‬ا‪ - 7,I‬اŽن‪ ،‬ه‪ ., /‬ا!‪ U‬ا‪,d0‬د‪ 7‬وا‪ M,‬ا‪//‬دة اب‬
‫و ‪,‬ل أ‪ l" ،,(7‬ا!‪ U‬ا ‪bH‬ـــــ‪ ,C n‬ا‪42j‬م ا\‪76‬ة ا@ ‪.‬‬
‫إن ا ‪H,7‬ـــــ ا د‪ ,M‬إ‪ ، -" ,C‬آ‪/ x",G" # rH,‬ر‪/‬از‪" 7‬ـــــ وا ‪,CH% . !7‬‬
‫آ‪ ،hC ,#" hC 3w rH,‬و‪, 
# hCD/:‬ه 
ا‪Qb‬ون ا ‪ 7/H‬واو‪ . D‬آ‪ ,‬أ‪,CH‬‬
‫آ‪4 rH,‬ءم‪8,@ :, 
،‬ه‪" ،,‬ـــــ‪ l‬وط ‪,D‬ة ا(‪ .8,‬ا و‪ 7‬و‪6H‬و‪4(2˜ ,CM‬ل‪ .‬و‪ 
0‬ت‬
‫آ "\‪/C‬دا "‪ 3‬أ‪ l\ .‬ا!‪,Z‬ت ا(‪ #‬وا‪7w-‬ــ و‪ D‬ة ‪ ،,#M‬ه ا‪ "%‬ا‪. "42j‬‬
‫ه ا‪ D/‬ة ا ‪/ ,(,2 ,C((- U#M .M‬ر‪/‬از‪7‬ــــ‪" /‬ــ ‪/@ّ gD ،‬ا †‪ .8,0 C‬ا\‪76‬ة‬
‫ا@ ‪ ،hC!7‬وذ ‪C-,d " K‬ــ‪.h‬‬
‫وإذا "‪ ,HZH ,‬إ‪ U‬ا‪ @0‬ا ‪ ,C l2/‬ا‪2‬ــــ‪4‬م  ا‪ ,!@
7 ،97‬إ أن ‪ ND4H‬ا‪9,b‬‬
‫ا‪ &e7 ,C .$,-‬ا‪6‬ات ا\ا وا‪\! . 7b‬ـــ ‪ l‬ا!‪/‬ا‪ ~IH D‬ا\‪,‬ور ‪3‬‬
‫ا‪,-d‬ري وا‪%‬را‪ k‬ا‪ ,C@G( ، de‬أو ‪ ,C [-‬أ‪ ,H,D‬ا\ــ‪,‬ل‪ ،‬و @ه‪: ,‬ق آة‪ ،‬آ‪,‬‬
‫‪ ~IH \H‬ا@‪ 3 v7,‬ا(‪ .8,‬ا 
(ة وا(‪ .8,‬ا‪D‬ــ‪ ،.‬ا ‪ (@7‬أ‪,wM‬ؤه‪ ,‬أن !‪C‬ـــــ‪ h‬را‪ G‬‬
‫ا م‪ ،‬وآا ‪ 3‬ا ن ا\‪,‬ر‪ 7‬وا‪/‬ا‪,D‬ت واا‪ 2‬وا‪/2%‬اق ا 
‪/ ,C#M G‬ر‪/‬از‪ 7‬‬
‫ \‪,‬ر‪" ,C!" r#@ ، GbH 7‬اآ‪ 6‬إ@‪,‬ع د‪!7‬ـــ و(‪ ,‬و‪.2,2‬‬
‫ها ا‪ ،,HZH 
I7 9,b‬ا‪,dH‬ر ا ‪ 37‬ا‪ "42‬ا 
‪# ،l7‬ـــــ ان آ‪n" rH,‬ة‬
‫‪ ، - 
,‬ر‪,‬ت "‪ I#e‬و ة ‪ . #7/:‬آ‪ 
I7 ,‬ا‪,bH‬ر ا‪ #‬ا@ وه ا‪,‬ب ا( س‪،‬‬
‫وآا ا‪,-‬م ا 
‪ l7‬اي ‪ 3 .dD‬ا(ـــ‪ .8,‬ا@ وا(ــــ‪ .8,‬ا‪ ، #-‬ا أ‪,C! , r",0‬‬
‫و‪CM‬ــــ‪.,‬‬
‫و^‪,(7 ," ,,‬ل‪ ،‬إن ا‪42j‬م ‪ D‬ذا ‪/0 9‬ة " 
(‪ 3M #‬ا\@‪,‬ت‪ ،‬و‪,!, 
7‬س ا‪7‬ـــ‪3‬‬
‫ا‪ ./(!M‬و‪ ,! -7‬ا@‪ 3M a‬إ‪42‬م "@‪ ,! ،Fd‬ا(†ن ‪ /M 7‬إ‪ U‬ا
‪ ،x",‬أو ‪ 3M‬إ‪42‬م ‪7‬‬
‫ا‪%‬ـــ‪ FH,‬ا‪ r0/‬اي ‪ d‬ى ‪ 9‬ا‪/@b‬ب ا
‪6 #‬اة أ‪ ،FH,‬ا‪ FD l‬ا‪%‬رض‪,! .‬‬
‫‪, 
7‬ءل †‪K‬ون ‪Q
" 3M‬و ا‪42j‬م‪-# 9Z! h- ،‬ـــــ‪,‬ة ا ‪ !7‬وا ‪ H‬وا 
‪ 2,‬‬
‫‪,@\#‬ت‪ Kn ،‬ا‪/@b‬ب ا
‪ ^ . #‬أ‪ F\7 9H‬أن ‪@H‬ـــــ ا!\ ‪42j, .,2‬م‪.5" ،‬‬
‫‪ l‬ا ‪,H,7‬ت‪/G ،‬ر "! ‪/CA‬ر‪/ ،‬ازاة "‪/- l‬ت ا!‪ U‬ا‪,d0‬د‪ ، 7‬وا‪ ، M,‬و‪:‬ق‬
‫ ‪ I‬ا‪/@b‬ب ا آ‪ .9(!@ rH,‬وآ‪e rH,‬ق ا‪42j‬م ‪,‬رات ‪ H4(M‬و‪ ، /$‬آ‪ ,‬آ‪rH,‬‬
‫ ‪e‬ق ‪ #‬ا\@‪,‬ت‪ .‬وآ‪ rH,‬ا‪,# #‬رات ا‪%‬و‪" U‬ا‪ .D‬ازده‪,‬ر وا( م‪ ،‬و‪,‬رات‬
‫ا‪" /d‬ا‪ .D‬ا‪,G-H‬ط‪.‬‬
‫و ‪ F\7‬أن ‪ U
!H‬أن ا‪,w-‬رة ا‪ "42j‬ا‪ 7w-‬وا\‪,‬ر‪7‬ــ ‪ ،‬آ‪6" rH,‬دهة ‪3 ,‬‬
‫ا(‪ 3H‬ا‪ l2,‬وا‪,-‬دي ‪ bM‬ا‪4‬دي‪ ،‬أي ا‪ r0/‬اي آ‪,‬ن ‪e7‬ج ‪ 9‬اب ا 
‪[ -‬ء‬
‫"‪ dM 3‬ا‪,#Z‬ت اي ‪6^ 3M h\H‬وات ا‪/@b‬ب اة‪ ،‬آ‪ F\7 ,‬أن ‪ U
!H‬أ‪ ،,w7‬أن‬
‫‪27‬‬

‫ا‪,w-‬رة ا‪ r# "42j‬ا(‪ 3H‬ا‪ bM g,5‬واا‪ bM l‬إ‪ D‬ى "‪,Z‬ه أو‪ ,C‬ا‪ .5‬‬
‫ا‪"j‬ا‪/:‬ر‪ 7‬ا ا ‪6 r#‬ءا "‪ 3‬أ‪ ,(7‬ا‪ ، ,b‬و"‪ 9 3‬ا\‪76‬ة ا‪ ، 77%‬وأن‬
‫ا‪ I‬ا ا‪ 3‬ر ‪ ," @ ،‬أآ ‪ U#M‬ا‪ l,G‬ا‪ h,@ Cj‬أر‪ /G2‬ا@(‪ U! ، H4‬و‪/:‬ر‬
‫"اه‪ F‬ا‪/
#I‬ف ا‪(7^j‬ــ‪ ،‬دون أن ‪ G@7‬أه آة ى ‪C(,G‬ــــــ‪ l" ,‬ا@( ة ا ‪ ، !7‬‬
‫ا‪ r0/‬اي آ‪,‬ن ‪ 9‬ا‪,C(I‬ء ‪/@
7‬ن إ‪/# U‬رة ا(‪/H,‬ن ا ‪ H‬ا‪ 3" ,04GH‬ا‪. @7b‬‬
‫و‪ (C( ," !M‬ا‪,d0‬د وا‪,w-‬رة ا(ن اا‪ r: ،bM l‬ا‪-‬آ ا‪ gD /d‬أ‪x$‬‬
‫ا‪/!"Q‬ن ‪/C\7‬ن ‪6#‬هــ وا(ب إ‪ U‬ا™‪ .‬و‪ M,2 0‬ها ا \‪/G U#M ,‬ر ( ‪ ~7‬ا‪,-#d‬ء‬
‫‪,M,‬ره‪ h‬و‪,G2‬ء ‪ 3‬ا‪
H‬ـــــ‪,‬ن وا™‪ ،‬وآا ‪ /H U#M‬وا
‪,‬ع ا‪6‬وا‪ ,7‬ا ‪ 7" g-7‬وه‪3M ،,‬‬
‫"ا‪ " /‬و"ا‪4e‬ص" ‪ U#M‬ا‪ ،.0%‬وذ ‪/‬ا‪/(: G2‬س ‪. $,K‬‬
‫و‪ rM 0‬ه ا‪,%‬ل ا‪ ، @b‬ا ‪/G‬رت إ‪,:‬ر ا‪42j‬م ا
!‪ ،‬ازده‪,‬را ‪ ,$,K‬‬
‫اب‪.‬‬
‫و‪ hA,@ 0‬ا( ‪ ~7‬اي آ‪,‬ن ‪ 9 UZ-7‬أ‪,ID‬د ا‪/2‬ل ا ‪/M‬ون ‪,b,‬ء‪\ .‬د و‪/‬ده‪h‬‬
‫آ‪,‬ن ‪,@
# H,k @7‬دة وازده‪,‬ر‪C .‬ا ‪ 
I 37‬ا( ‪ 7‬اي آ‪,‬ن ‪ 9 UZ-7‬أول "‪#‬‬
‫‪#‬ب ا(ن ا‪2,‬ـــ‪ l‬ا‪4‬دي ا‪ U/‬إدر‪ ،~7‬وا‪,b‬ء ا
@ ‪/7‬ن ا(ن ا
‪,‬دس‬
‫‪bM‬ــــ‪ ،‬ـــــ‪ ،h‬ا‪,b‬ء ا@‪/7/#‬ن ا(ن ا
‪ ،bM l,‬وآا ‪/0‬ة واء ‪48,M‬ت ا‪%‬اف‬
‫اى ا آ‪ !" ،rH,‬ا( م‪2• d#e" ،‬ة ا‪,-‬آ ‪.‬‬
‫و‪5 ,H‬ة ‪ M‬د ا‪ 3-,d‬واا‪ ،3G‬ا‪ 37‬أ‪/
2‬ا ا‪6‬وا‪ .,7‬وه‪#",D h‬ـــ‪/‬ا "اآ "‪ ،‬و‬
‫ ‪6‬ال ‪/0‬ره‪ z-" h‬ز‪,7‬رة "‪: 3‬ف ا‪, %‬ع‪ .‬وإذا آ‪/H,‬ا ‪/",0 0‬ا !‪ [b‬ا(‪,‬و" ‪ k‬ا‪6‬اة ‪ M‬ة‬
‫"ات ا‪,‬ر‪} ،p7‬ن @‪ a‬أ‪,ID‬دهـ‪ h‬ا‪/\H‬ا وراء ا"‪,‬زات ا ‪ hC ,C" 0‬ا‪ 7,-‬ا‪. 
HI‬‬
‫‪ 37‬إذن أن ا‪42j‬م‪/2 ،‬اء اب أم ^ "‪ 3‬ا‪ #‬ان ا‪ (@" 9, 0 ، "42‬ات‬
‫و"‪,‬ر‪,2‬ت أدا‪ ,CH‬ا‪/-#d‬ن ا ‪!7‬ــ‪/‬ن و‪,0‬و"‪/‬ه‪ .,‬و‪ 0‬ا‪ 9" e2‬أ‪,#0‬ت " 
(‪ – #‬وها "‪.dD ,‬‬
‫‪ l\ 
!,‬ا ‪,H,7‬ت – آ‪42j #2/‬ل ا‪ F@b‬وآ‪n‬داة ‪ C(#‬ا‪ M,‬وا‪.,(5‬‬
‫( ا‪bH‬ت ا‪ #‬ا@ ‪ .wI‬ا‪42‬م ر‪ .,\7‬وا‪ r" e2‬ه ا‪#‬ـــــ ا ن‪ ،‬و"!‪,C‬‬
‫ أن @‪ F7‬ا‪/‬ادي آ‪,‬ن ‪,2%,‬س ‪/ \H‬ا ا(‪ .8,‬ا@ ‬
‫ا‪ r#(H‬إ‪ U‬ا!‪ `:,‬ا‪ .,C G-‬إ ّ‬
‫ا‪ .D‬ا أ ‪ r‬إ‪ U‬أ‪ ,(7‬ا‪ ,b‬ا اء "‪ 3‬ا(ن ا‪,-‬دي ‪ bM‬ا‪4‬دي‪.‬‬
‫و@ أن ه‪6‬م ا‪ D/‬ون ! ه‪4‬ل )‪/IH (1154‬ه‪ h‬إ‪, U‬د وا‪-‬ـــــــــ‪/‬ز و‪ .C2‬اب ‪gD‬‬
‫ أ‪ 9H‬آ‪,‬ن أآ‪ 5‬أه ‪ ،‬إذ‬
‫ز!‪ \H ,‬أ‪,ID‬ده‪ h‬إ‪ U‬ا‪/‬م‪ .‬وإذا آـــ‪,‬ن دور ! "@(‪, 0 .‬ء "‪Kn‬ا‪ ،‬إ ّ‬
‫إ‪,2 @ hCH‬د ‪ U#M hC‬ا‪,wC‬ب ا‪ 0b‬واب "‪ .0 ,‬ا‪-d‬اوي ووا‪ 9 ,D‬ا(‪ H‬اا‪l‬‬
‫‪IH ،bM‬وا إ‪ U‬اب ا ا‪ `7: 3M #K‬ا(‪/‬ة ‪,‬رة‪ ،‬آ‪/#@ ,‬ا ‪ k‬ز‪ M‬و‪ M‬ة‪ ،‬أو ‪.wI‬‬
‫إرادة ا‪/#‬ك ا
@ ‪ 37‬وا@‪ 37/#‬ا‪/-!" 37‬ه‪",0˜ ,H," h‬ــ \‪/‬ار ا@‪/‬ا‪/-7 h$‬ه‪,‬‬
‫و‪ 7‬ا@‪/‬ا ‪, ,C!M‬رة أ‪K‬ى‪ .‬و‪ r2‬ه ا(‪" .8,( .8,‬ا‪ ،"v‬و‪ 0‬أ‪ hC rGM‬أراض‪ ،‬و ‪h‬‬
‫ا‪,IM‬ؤه‪ 3" h‬ا‪w‬ا‪8‬ــــــ‪ .,(" F‬إ" اد ا
‪,-, G#‬ر‪ .3‬وآ‪ rH,‬ه و‪" .8,0 @k‬ا‪/‬دا‪" 7‬‬
‫ا( ‪0‬ب ا‪,‬ط و‪,‬س و‪ .8,0‬ا‪b‬اردة ا ‪ \H‬ه‪0 ,‬ب "!‪,‬س‪ ،‬و‪ .8,0‬ا‪, !",D‬ل‬
‫"اآ‪.v‬‬
‫و‪ ,5D‬ا‪(2‬ت ا(‪ .8,‬ا و‪7‬ـــ ‪/( ,CH} ،‬م @‪ F7‬ا(‪ .8,‬ا‪ ، 7‬ها إذا ‪.,C [#e h‬‬
‫و‪ r#C2 0‬أ‪/G2‬رة ا‪, 
H‬ب إ‪ U‬أ اد "‪b‬آـــــــ‪ 3‬ها ا‪ ،n‬وها ا"‪6‬اج‪ .‬و‪H‬آ "ة‬
‫أ‪K‬ى‪n ،‬ن ‪ 9,b‬ا!‪,‬ت ا(‪0 #‬ــــــــ ‪/2 ،x2‬اء ‪@# 
!,‬ب أم ا‪/I$ xI ،‬ف ا(‪ #‬‬
‫‪,(#‬د"‪ 3‬ا\ د‪ ،‬ا‪/#(7 37‬ن ‪M,‬اف ‪ -H,‬ار "‪ 3‬أ‪b" .$‬ك‪.‬‬
‫‪28‬‬

‫‪ 37 h‬ا‪,‬ر ‪n . ،‬آ ‪/#7 ،‬ن ‪ ~IH‬ا‪  #‬ا‪ 7‬ا(ن ا@‪7b‬ــ‪ hCw@ ،3‬آ‪,‬ن ‪h#7‬‬
‫ا‪,\C#‬ت ا‪ ، 7‬وه‪,2 h‬ن ‪/2‬س وا‪ ~#:%‬ا وا‪ ~#:%‬ا‪ [2/‬و! ‪ 32,H67‬وا‪]7‬‬
‫ا‪ 0b‬وآ!‪ I‬را أ‪ ,GM r7‬ا(‪-d, 7/‬اء‪ .‬وآ‪,‬ن ه!‪,‬ك أ‪ h#7 3" ,w7‬ا@ وه‪,2 h‬ن‬
‫ا
‪/C‬ل وا‪,wC‬ب وا
‪ FC‬وا ن أو ‪,2‬ن ا‪ ]7‬ا‪%‬و‪ [2‬وا ا‪,@j 3@k,e‬ع " ‪ !7‬‬
‫‪,‬س‪.‬‬
‫ أن ا‪,\C#‬ت ا‪ 7‬ا ‪ (I‬إ‪U‬‬
‫وه ا‪67,‬ات ا‪ 7/#‬زا‪ 8,0 r‬إ‪ ,!"/7 U‬ها‪ .‬إ ّ‬
‫ه‪ .‬ا‪ 0 ,‬ا@‪ r‬أ"‪,‬م ا‪ #‬ا@ ‪ ،‬وه ــــ ا‪,w-‬رة وا\‪,‬رة‪ ،‬وه ا‪/‬م ا‪ #‬‬
‫ا‪ ^ . !:/‬أن ه ا‪/I‬ارق ــــ ا‪ #‬أو ا@‪,‬دات ‪ 3" l! h‬و‪/‬د @‪، D/" " F‬‬
‫ ا‪ 7‬ا(ن ا@‪ ،37b‬وا[ ا‪,d0‬د‪ 7‬و(‪ ، ,‬و‪/G‬ر ‪,‬ر‪ ~IH U#M ، D/" e7‬ا‪%‬رض‪،‬‬
‫و@‪ F‬ذي ‪ ~D‬و‪ C !:‬ا‪ 3ZD4‬ا‪.FH,%‬‬
‫و‪/2‬ن ا‪œ" .bI‬ل آ‪,-" .‬و ‪/M ،F@ h
( 7 ،‬ى أن @‪ h# $,!M a‬‬
‫"‪7,‬ة‪ ," .5" ،‬آ‪,‬ن ا‪œ" .bI‬ل "‪,-‬و ا‪ p7‬ا‪#C‬ي‪ ،‬ا ‪ (G! l‬و‪ ,H,:‬ا‪ 
HI‬إ‪U‬‬
‫ا‪,dIH‬ل‪% ،‬ن ‪.5 5,C $,K ,C‬‬

‫‪ bH -5 5‬إ‪ U‬أ‪ 9H‬إ‪ D U‬ود ‪ 3 h ،1789 !2‬ا‪ #‬ا‪ ، 
HI‬وه ا!‪ e‬ا‪ "/CI" ، 7w-‬‬
‫ ‪4K‬ل ا(ن ا‪ ،bM l2,‬و‪,‬ء ذ ‪ \H‬‬
‫ا‪/‬ادي ا آ‪ ،,C ,\C U#M N,- rH,‬و‪ ,7/ ,
H D/ h7 h‬إ ّ‬
‫‪/‬ن ا‪,d0‬د و‪ ،!:‬ض ‪k‬ورة ‪ 7/G‬ا@‪ h#‬ا ا‪.8‬‬
‫‪29‬‬

‫‪ 27#& -3‬ا"و – ]‪V‬ر ا‪#‬ر ا‪')B‬‬
‫‪ l7‬ها ا‪/ .b‬ن ا‪/-‬ت ا‪ 7b‬وا ‪ !7‬وا‪ ، 7/#‬و‪ r@0‬إ‪,:‬ر "ب‪ ،‬أ‪x$‬‬
‫"! ا(ن ا‪,-‬دي ‪ .b7 bM‬دو "!‪. Z‬‬
‫وإذا آ‪ rH,‬ا‪/Ge‬ط ا‪%‬و ‪ #
" #‬ا‪,b‬ل ا‪ 0 ،‬ر‪: 3" r2‬ف ا‪%‬دار‪، 2‬‬
‫}ن ‪ 3I, 3 ]2/7‬اا‪ (1106-1063) G‬م‪ .‬ه‪ /‬اي و‪ D‬ااب اــ إ‪,:‬ر‬
‫‪ D‬ود‪ ،.Z2 ،‬ر^‪ a@ h‬اات‪ ،‬ه ا‪ -‬ود ا!‪4# 8,C‬د‪.‬‬
‫و"! ذ ا‪,‬ر‪ ،p7‬واب ‪ 9-7‬ون ا‪,G(H‬ع "‪/#‬ك‪ ،‬آ‪/H,‬ا ‪ ~IH‬ا‪ r0/‬رؤ‪,2‬ء د‪37/H‬‬
‫ود‪ ،3!7‬و‪ hC2,‬آ‪,( rH,‬م ‪ GK‬ا\@ وا‪M%‬ـــ‪,‬د ا
‪ . ,‬وآ‪ rH,‬ا‪ "/-‬أو ا‪6e‬ن‬
‫ ‪ FH,\ hw‬ا‪ ،#‬وزراء وآ‪,e" ,,‬ر‪ 3" 37‬ا@‪48,‬ت ا ‪ !7‬ا! وا‪ ، I(5‬أو "‪/0 3 3‬اد‬
‫ا(‪8,‬ـــــ‪ .‬ا‪7‬ـــ‪ 3‬آ‪/H,‬ا ‪ ,5‬رآ‪6‬ة ‪ #8,@#‬ا‪,-‬آ ‪ .‬و‪ \H‬آ ا
‪/‬د‪ ،‬وا‪C‬ــ‪/‬د‪ ،‬وأاد "‪3‬‬
‫ا‪" F@b‬اآ‪.,#M 6‬‬
‫و‪@ ," !M‬ض ا‪4‬د ‪/\C‬م ا ‪ 3,‬وا‪,2‬ن وا‪ %‬اك‪4K ،‬ل ا(‪ 3H‬ا‪bM ~",e‬‬
‫وا
‪,‬دس ‪,0 ،bM‬م ‪ l‬ا 
ـــ‪,‬ن و \! وا ‪G‬د ا‪6‬اة‪ .‬و@ ‪ ]0/‬ه\‪,"/‬ت ا‪ %‬اك \! ت‬
‫آ‪ .‬ا\‪/C‬د ‪ k‬ا‪,2‬ن وا ‪ ،3,‬وذ ‪,(7 ," #:‬رب ‪0 4‬ون‪ .‬و‪ 0‬ا‪ `#GH‬ا‪,‬رــ ‬
‫@‪C‬ــــ‪ 3" ،h‬ا\‪,‬ل وا
‪/C‬ل وا ن‪/w(H, ،‬ا ‪ U#M‬اا‪ 2‬ا‪: 3" #-‬ف ا!‪,d‬رى‪،‬‬
‫ور@‪/‬ا ا‪,M6‬ء ا‪ 37‬زوا ‪4K‬ل ه ا‪-‬وب ا‪-‬ر‪ 7‬إ‪ U‬ا
‪ ، G#‬آ‪ ,‬و‪،37 @
# 
!, l0‬‬
‫أو ‪/M‬ا ‪C‬ة آة آ‪ ,‬ه‪ /‬ا‪,-‬ل ‪,b# 
!,‬ء ا@‪/" .5" ،37/#‬ى ا‪-1672) .M,2‬‬
‫‪ (1727‬و"‪-‬ــ ـــــ‪ M 3‬ا™ )‪ ( .(1790-1757‬أ‪ x$‬ا‪ F@b‬ا‪k 9,wH M ،‬ــــ ‬
‫ا ‪ .K‬ا‪ ،!%‬وا‪ ،9!",w ,M‬و"! ذ ا‪ r0/‬زت ‪ $,!M‬و‪ 9 D‬ا‪. !:/‬‬
‫وان م‪ I .‬و!
‪,‬ل ه‪ /‬أول‪ ،‬ور‪ ,‬ا‪Q‬رخ ا‪ 
HI‬ا‪ ،,!#M F
D ، D/‬اي أز ودة‬
‫ا‪/@b‬ر ا‪ !:/‬ا‪ .‬و‪ 0‬آ‪ F‬ا\‪6‬ء ا‪,‬ر‪ 3" e7‬آ‪" :9,‬اب‪ :‬أ‪, ~#:‬ر‪،e7‬‬
‫ا‪ ،‬ا‪,d0‬دي"‪, ،‬ر‪ ،1935 !2 ~7‬واي ‪/!M .-7‬ان‪" :‬ا‪,(2‬ظ ا‪/@b‬ر ا‪!:/‬‬
‫وا‪/‬ا‪ C‬ا ‪ ،" !7‬آ‪/(7 F‬ل ‪ d‬د ا‪,dH‬ر ا‪,‬ر ‪ U#M‬ا ‪@" 3,‬آ واد ا‪,e‬زن‬
‫)‪ d (" :(1578 rb^4‬ت ا‪4‬د آ‪6# ,C#‬اة‪ ،‬و‪ CA 0‬ا\‪,C‬د ‪%‬ول "ة‪ ،‬ا‪,D l‬س و‪!:‬‬
‫‪,, ZD‬ع‪) "...‬ص ‪.(18‬‬

‫‪30‬‬

^G‫ ا‬2‫ا‬
0‫ ون ا‬$‫' ا‬. * ‫رة ا‬FD‫&`_ ا‬
6 
G!"D‫ ار ا‬-‫أز‬
(‫م‬13-12) ‫ه‬b‫ ار ا‬-1 
bM ‫دي‬,-‫ ا‬3H(‫ ا‬3 , 9 /0‫ و‬9 ‫ر‬,wD ‫ف أوج‬M ‫ أن اب‬،3K‫ر‬Q‫ ا‬,‫@ آ‬7
‫رة‬,w-‫ت ه ا‬6 ‫ ار‬0‫ و‬..8‫وا‬%‫ ا‬3!7‫ وا‬3‫ــ‬7 D/‫ وا‬3G‫ اا‬CM ،bM g,5‫وا‬
h 
‫دت‬,‫ ا‬rH,‫ وآ‬،‫رة ا@ ة ا ى‬,\‫ ا‬/H 3" l,H (‫دي‬,d0‫دي )ا‬," ‫ر‬,‫ ازده‬U#M ‫ة‬/(‫وا‬
.‫دان‬/ 
‫[ وا‬2/‫ ا‬-, ‫دة‬//‫ورو ا‬%‫ ا‬2‫ واا‬,H,2‫ ا‬l" ‫ص‬,K ‫ط‬,‫ــــ‬b!
،‫ب‬/5‫ وا‬، @!d‫ت ا‬,/!‫ب وا‬/-‫ ا‬,H,D‫ وأ‬،Fbe‫ ا‬,H,2‫ ا‬3" ‫رد‬/
7 ‫ن اب‬,‫وآ‬
‫غ‬I rH,‫ آ‬، H/^‫ر‬%‫ وا‬#2‫ ا‬K‫ا‬/‫ وا‬،‫ة‬/!‫ا و‬6‫ و‬0 !‫ ن ا‬,G7‫ ا‬K‫ا‬/‫ أن ا‬,‫آ‬
rH,‫ ا آ‬.‫ا‬/‫ وا‬G@‫ وا‬3G(‫ وا‬7-‫ وآ ا‬، M/!‫ ا‬b0‫خ وا‬/\‫ وا‬0,(@‫دن وا‬,@‫ا‬
‫ت‬,D‫ا‬/‫ر ا‬/ .(! 7‫او‬-d‫ ا‬.‫ا‬/(‫ ا‬rH,‫ آ‬,! .,7‫ر‬/2‫ و‬d" 3" ,C#\ ,G7‫ ا‬K‫ا‬/‫ا‬ 
,k, – ‫ اب‬3" .@ ‫ اي‬F‫ اهـــ‬$,K‫ و‬، ‫ج وا@ــــــ‬,@‫ وا‬.‫اـــــ‬/‫دان وا‬/ 
‫وا‬
‫ اي‬G2/‫ ا‬h,@‫ ها ا‬,k/w-" ‫ ا‬# – ‫س‬/ 
r‫ و‬h,!" 3" e 
‫ ا‬wI‫ ا‬U‫إ‬
.‫ اول ا!( ي‬# GK ‫ر‬,(‫ ا‬3" H,@7 9! ،‫ق واب‬b‫ ا‬3 ‫دت‬,‫ ا‬9‫آ‬-
.b‫ و‬، ‫ل‬/d-" U#M / ,D .‫ب‬/-,‫ آ‬$,e‫ ا‬9 ,/!" l7 ‫ن اب‬,‫وآ‬
l8,w‫ ا‬3" ‫ءا‬6‫ و‬،‫ آ‬3H‫دا‬/ 
‫ ا@ــ ا‬l7 ‫ن‬,‫ وآ‬،‫را‬6‫ف وا‬/d‫ وا‬lb‫ وا‬#\‫ ا‬h8‫دا‬
‫ ^ى‬," ‫ وها‬.‫ن‬/,G7‫ر ا‬,\‫ ا‬,C U ‫ ا أ‬..‫ا‬/ ‫ و‬b0‫ة وأ‬K, ‫ت‬,\!" 3" ‫ردة‬/ 
‫ا‬
[2/‫ض ا‬/-‫ ان ا‬# 3 .$‫( و‬#D x$‫ وأ‬،‫ اب‬,C U!^‫ ا‬، -" ‫ــ‬7‫ر‬,\ ‫ت‬,#M
,C#M ‫ا‬/7 ‫ن‬,‫ ا آ‬2,#\2 $,e‫ و‬r4, ‫ و‬M‫ت در‬,D‫ك وا‬,!‫ ه‬C 3 ،‫داء‬/ 
‫ ا‬,(7‫وأ‬ 
2‫ "ا‬rH,‫ آ‬،‫ى‬K‫ أ‬C 3"‫ و‬. 7‫او‬-d‫رة ا‬,\# 6‫ "اآ‬r#5" ‫ت‬,D‫ وه وا‬،‫ر اب‬,\
!M ‫دس )وه ا@و‬,‫ و‬##"‫!\ و‬: ‫ أي‬،,‫ أورو‬l" ‫دت‬,‫ ا‬6‫ ه "آ‬G2/‫ ا‬s:,b‫ا‬
gD) 2‫ ( و‬0 !‫ر ا‬,\ ‫ل‬/G2‫رض أ‬,M .b /27 ‫ن‬,‫ آ‬gD ،‫س‬, U2 3‫ورو‬%‫ا‬
% 10 ‫ق ا\آ‬/(-‫ 
ا‬H) ‫رك‬,\‫ ا‬/ rH,‫ آ‬,C‫( و‬,C‫آ‬,bH ‫ر‬,D‫ ا‬3" ‫ة‬/! ‫ر‬,\ 3
6

:(18‫رة )ص‬/‫" اآ‬,@‫ ا‬l‫ اا‬U‫ إ‬,k, l‫ را‬-6

Consulter, outre les ouvrages généraux cités page 9 : Louis MASSIGNON : Le
Maroc dans les premières années du XVI° siècle Tableau géographique, d’après Léon
l’Africain. Alger 1906. - Léon l’AFRICAIN : Description de l’Afrique, tierce partie
du monde, annoté par Ch. Schefer. 3 vol. Paris 1896. – Fernand BRAUDEL : La
Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, 1949, p, 168
et suiv.
31

‫‪2˜ 
!,‬اد و‪ g- .(7 d# 
!, % 5‬آ‪/" rH,‬ارده‪6 ,‬ود ‪6‬ارة ‪ !76K‬ا
‪,G#‬ن‪،‬‬
‫آ‪ ,‬آ‪w rH,‬ــ‪ h‬ه اا‪ 2‬ا 
‪/‬د‪,M‬ت أو ا‪,!I‬دق‪/7 gD ،‬دع ا\‪,‬ر ا‪%‬ورو‪/‬ن ‪،hC@8,w‬‬
‫‪/ h‬زع ‪ U#M @ ,‬ا‪ s:,b‬ا‪ (7G 
#:%‬ا
‪#D,‬ـــ اــــــ (‪/‬م ‪ ,C‬ا‪/‬ا‪ K‬ا ‪.‬‬
‫و‪ 0‬أدى ا!‪,b‬ط ا\‪,‬ري إ‪ 676@ U‬ا‪,H‬ج ا‪ rIM,w ،M,!d‬ا‪,M,!d‬ت ا(‪ 7 #‬‬
‫اا‪ 2‬وا‪/‬ا‪,D‬ت و ا ن ا ا‪ Ÿ$ .5" #K‬ا‪/I‬ذ ‪ ، 2‬و‪ z
H‬ا‪/5‬ب ا‪،]7‬‬
‫و‪ M,!$‬ا‪ b0%‬ا(‪ !G‬ا@ا‪ v8‬و‪ z
H‬ا\‪/‬خ وا‪,eI‬ر !‪ ،I2† D,‬و‪ z
H‬ا‪ /%‬‬
‫ا‪ /d‬و‪2 M,!$‬وج ا‪/e‬ل ‪/
C‬رة‪ ،‬وا
‪,C#‬م ا‪/2%‬د ‪,‬د ‪ ،‬و‪ ^,$‬ا@‪,‬دن ا‪ !5‬‬
‫وا\‪/#‬د وا‪/ 
b0%‬س‪ ،‬وا!
‪,/‬ن ا‪ /d‬ا‪K,I‬ة ‪ I‬و"!\‪,‬ت ‪C 7 #‬ة ‪.r4,‬‬
‫و‪ 0‬آ‪, rH,‬س‪ ،‬ر^‪ h‬ا‪Gk‬ا‪ ,C‬ا 
‪,D U#M 3C ،2,‬ة ا‪4‬د ا‪,d0‬د‪ ، 7‬وذ ‪.wI‬‬
‫‪ ,C /0‬ا\‪,‬ر‪ 7‬وا‪ ،rH, ، M,!d‬أآ‪" 3" 5‬اآ‪ v‬ه ا‪6e‬ن ا@ـــــــــ‪,‬م‪ h7 gD ،‬إ‪ 7‬اع ‪6‬ء‬
‫ أن ‪,‬س‬
‫آ "‪ 3‬ا!\ـــــ‪,‬ت ا 
‪/‬ردة ‪ .0‬أن ‪ h7‬إ‪,M‬دة ‪/‬ز‪ ,C@7‬أو ‪7 d‬ه‪ ، 7 3" ,‬إ ّ‬
‫آ‪6 ]A/ rH,‬ءا ه‪ # 3" ,",‬ا!‪,/‬ت ‪,,D 2‬ت ‪ ,CH,2‬أو ‪ ،,CM,!$‬وآ‪,‬ن ‪/D‬ه‪,‬‬
‫‪/@!d7‬ن ا‪ -#2%‬وا 
‪,‬آ‪ 3‬وا 
‪/‬ف ‪/‬ا‪ G2‬ا‪ 7 -‬ا 
‪e‬ج "‪ 3‬ا!‪ h,‬ا\‪,‬ورة !‬
‫ أ‪ 9H‬آ‪,‬ن‬
‫‪ ، @2‬وا‪,eI‬ر‪ ،‬وا‪,-‬ل وا‪/%‬اب "‪ 3‬ا(!‪ F‬واــــــ‪,‬ن ا\‪/#‬ب "‪/H 3‬ا‪ D‬ا ‪ ، !7‬إ ّ‬
‫‪ ,C#M‬أن 
( م ا\‪#‬ــ "‪ 3" @ 3‬أ‪ M,!$ .‬ا@ ة وا‪ ، 7D%‬وا
‪ I‬اه ا\‪،.‬‬
‫وا!‪,-‬س اي ‪ 9/-‬إ‪ U‬أوا‪ ،H‬وآ‪, rH,‬س ‪ U#M ,D‬ا‪/de‬ص‪ ،‬إ‪ U‬ا(‪ 3G‬وا‪7-‬‬
‫ا 
‪/‬رد‪ 3" ،37‬أ‪ M,!$ .‬ا‪ b0%‬ا(‪ !G‬وا! 
‪ z‬ا‪7-‬ي‪ .‬وآ‪,04M rH,‬ت ‪,‬س "‪3‬‬
‫ا‪ [2/‬إ‪ U‬ا‪-d‬اء‪ ،‬و"‪ 3‬اب إ‪ U‬اب ا‪%‬و‪ ،[2‬آ‪ ,‬آ‪,‬ن ‪/IH‬ذه‪ ,‬ا‪,d0‬دي ‪U#M lb7‬‬
‫اب و‪, U#M $,K‬ل اب و‪ 90,GH U#M‬ا\‪.#‬‬
‫و‪ F@ 0‬ها ا!‪,b‬ط ا\‪,‬ري وا‪ M,!d‬دورا "‪6I-‬ا زده‪,‬ر ا ن ‪ g-‬آ‪ …#" rH,‬‬
‫‪, 
,‬ن‪/\, !76" ،‬ا"‪ l‬و‪,@,‬ه ا‪ "42j‬ا@‪ ,#‬و‪,!,‬زل ا‪ ,C [- ، eI‬ا‪ -‬ا‪ `8‬و‪/(D‬ل‬
‫ا‪we‬وات وآ‪" ,5 rH,‬اآــ‪ 6‬إ@‪,‬ع ! و(‪ n ,C ~#H ,‬ا‪ ~ H%‬وا‪b‬ق‪ ،‬و!‪,C‬‬
‫"‪ .0 M/G‬آ‪ .‬ء (‪/‬ة ‪ 7(@,‬ا ‪.‬‬
‫ أن @ د وا
‪,‬ع ا‪,‬دت ا ا‪ #K‬آ‪,‬ن ‪ ,C‬ا‪,2,@H‬ت ه‪",‬ــــــ ‪ ،‬إذ أن ا‪,-‬ة ا و‪ 7‬أ‪x$‬‬
‫إّ‬
‫‪ ,C#M G
7‬ا‪,d0‬د ا‪w-‬ي ر‪7 3 ،,\7‬ــــ ون أن @ف ا(!‪,‬ت ا(‪ 7 #‬أي ‪/G‬ر‪،‬‬
‫‪,!52,‬ء ‪/k‬ا‪ D‬ا ن ‪ gD‬اد‪ .K‬ا@ـــب أو ا‪ 
H%‬ــــ‪/‬ن‪ ،‬أ‪/H‬ا‪ 7 ,M‬ة "‪ 3‬ا‪.5" D4I‬‬
‫ا 
‪ K,‬وزرا‪ M‬ا(‪/‬ل‪ ،‬وأ\‪,‬ر ذات ‪/‬اآ‪ \ .5" ،9‬ا (‪,‬ل‪ ،‬وا‪ ،vb‬آ‪ ,‬أد‪/#K‬ا ‪,!
-‬ت‬
‫‪ `7: U#M‬اي‪.‬‬
‫"‪ 3‬ا‪Q‬آ أن ا‪(2‬ار ا 
‪ 2,‬اي أ"!‪/#" 9‬ك اب ا‪,‬ر ‪4K‬ل ا(‪ 3H‬ا‪bM H,5‬‬
‫وا‪ 7/G U#M M,2 bM g,5‬ازده‪,‬ر اآ‪/‬ر‪ .‬و( ا‪ r@2‬ا‪4‬د ا‪(2‬اره‪/K @ ,‬د‬
‫ ‪ .wI‬ا‪,K‬ء‬
‫‪$‬اع ا
‪4‬ت ‪/D‬ل ا
‪ 3 ، G#‬هـــا ا‪(2‬ار ‪ ,!" 37 h 9
IH‬إ ّ‬
‫ا‪,d0‬دي اي ‪,G#
# 3w7‬ن ا‪/‬ارد ا‪w‬ور‪,C 37/ 7‬ز ا و ا‪j‬داري وا@ 
ي وآا‬
‫‪,bH .wI‬ط ‪/‬ر‪/‬از‪ 7/0 7‬و"‪ ، I(5‬آ‪ rH,‬أآ " 
‪ 3" I‬ا!‪b‬ــ‪,‬ط اي آ‪- rH,‬آ‪ 9‬و 
‪،‬‬
‫ور^‪ ,C ,04M h‬ا‪ /‬ة "‪ l‬ا‪6e‬ن أ‪ ,CH} ،,H,D‬آ‪6\  rH,‬ء "‪ 3‬ر‪,‬ل ا‪j‬دارة أو ا‪ "/-‬‬
‫آ‪/,‬زراء وا‪,‬ب ور‪,‬ل ا‪ ,‬وا(‪,w‬ء‪ ،‬آ‪ ,‬ى ا‪,K‬ر ا@‪,#‬ء و(‪,C‬ء ا‪42j‬م "‪3 3‬‬
‫‪ ,C/I$‬و‪ 7,CH hC#M‬ا‪ "%‬آ‪ ]0/ rH,‬ه و"‪ H,‬ا@ش‪ .‬وآ‪,‬ن "‪ -#d" 3‬ه‬
‫ا‪/‬ر‪/‬از‪ 7‬أن ‪ hM‬ا
‪ G#‬ا‪ l2/ ، H6e‬ه!‪ U#M ,C‬ا‪4‬د‪.‬‬
‫‪32‬‬

‫‪ -2‬ا‪D‬ط وأ*[‬
‫‪ ،3‬أوا‪ [2‬ا(ن اا‪CA ،bM l‬ت @‪ a‬ا‪/-‬ت‪ ،‬إذ أ‪ F$‬اب ‪n‬ز"‪,‬ت‬
‫‪GK 2,2‬ة‪ ،‬آ‪ ,‬أ‪ ~IH x$‬ا‪( ،r0/‬ا و‪ ،,I@k‬وا‪6@H‬ل ‪ 3M‬ا‪,‬رات اى ا‬
‫آ‪ l rH,‬ا‪,w-‬رة ا‪%‬ورو إ‪ U‬ا‪,"%‬م وا‪,M‬دا ‪ h( U#M‬ا‪ #K 3‬ون‪ ،‬ا‪ M‬ا‪Q‬ر‪/K‬ن‬
‫وا\ا‪/‬ن ا(‪7 #‬ــــ‪/‬ن أن ا‪ d‬اى ا ‪,b r(-‬ل أ‪\" r#5 ,(7‬ء ‪8,0‬ـــ‪.‬‬
‫! ه‪4‬ل و! "@(‪ .‬ا‪ ،.D‬ا‪/G0,
37‬ا ‪ U#M‬ا‪4‬د "‪ 3" F-2" .5‬ا\ـــــاد" و‪ U#M‬ها‬
‫ا‪,2%‬س ا ‪ hC‬اس آ‪, " 9,‬ر‪ p7‬اب" ه‪Q‬ء ا‪ l2/ .D‬دا‪8‬ة ا‪ ،Uk/I‬و 
‪F‬‬
‫ا‪4‬د‪ ،‬وآا ‪,D " 7/G‬ل ‪,I, h 
7‬ر‪ F 
،" 0‬ا‪ Fb‬اي أ‪ ،/ D‬و‪ ]0/7 h‬ــاس‪،‬‬
‫‪ U#M‬ا" اد "‪ 3M ،9IQ‬د‪ 7‬أ‪:‬و‪ 9D‬ا(‪ #8,‬ـ" ‪ ".#w‬و" ‪ "]7-‬ا و ‪,d04‬د ا‪،‬‬
‫اي "‪,^ .A‬ر‪ ",0‬إ‪\" U‬ء ا‪ ، e" /(@"  ، 7,-‬ون أن ‪ U@
7‬إ‪ U‬ا‪,2‬ع ‪/‬از‪9H‬‬
‫ا( ‪ h7‬وا‪ ^ "@G‬أن ه اد‪,M‬ءات ‪ d‬أ"‪,‬م ا را‪ 2‬ا\ ‪. 7‬‬
‫‪ 4‬أ‪@7 D‬ف ا‪%‬ه ا@ د‪ 7‬ا‪ .8,(# #@I‬ا@ ‪ ،‬ا ^‪6‬ت أ‪ ,(7‬ا‪,b‬ـــ ا اء "‪3‬‬
‫ا(ن ا‪,-‬دي ‪ ،bM‬وآ‪@H ," .‬ف أ‪ hCH‬آ‪/H,‬ا اب أ‪ 3" 5 .0‬ا(‪ .8,‬ا ا‪rD,‬‬
‫ا\‪6‬ا‪ 8‬و ‪ .~H/‬وإذا آ‪,‬ن \…‪C‬ــ‪ h‬دور ‪ hM‬ا‪ .D‬ا
‪/C‬ب وا‪,-d‬ري‪ U#M ،‬ا‪.0%‬‬
‫ا اء "‪ 3‬ا(ن اا‪ hCH} ،bM l‬ا‪(2‬وا اب ‪ U#M‬ا
‪ .D,‬ا‪// 
#:%‬د وط‬
‫"‪/#2, . 84‬ا ا(!‪,‬ت ا أ‪ K‬وه‪ 3M ,‬ا‪ 3D4I‬ا‪,‬ر و‪/- 0‬ل ‪ M‬د "‪ 3‬ه‪Q‬ء ا و إ‪U‬‬
‫‪ 3D4‬دآ‪ ,‬و‪/2‬س‪.‬‬
‫‪ 3‬ر^‪ h‬ذ‪ CZ7 4 ،‬أن وط ا@‪ v‬ا و‪4K ,(M /- rM 7‬ل ا(ون ا‪، k,‬‬
‫وإذا آ‪ rH,‬ا‪/‬ادي ا ‪ 3" ,M/H rM 0‬ا‪K‬ـــ‪,‬ء ا(ن ا‪ ،bM g,5‬اي "‪ .5‬ا@‪d‬‬
‫اهـــــ ‪4# 
!,‬د‪# .‬ـــ‪ 3 h‬ذ أ‪^ 7‬ا ‪ .‬و( آ‪,‬ن ا‪ "%‬آ ‪ ,
HI 
!,‬ه‬
‫ا‪I‬ة‪,2" CM U#M ،‬ن ‪/‬ي"‪% ،‬ن ا@‪ h,‬ا‪ G2/‬وأورو‪ ,‬اـــــ ا^!ـــ‪ 3" ,‬اء‬
‫ا‪,‬دت ا\‪,‬ر‪ 7‬ا‪ ، -‬وا اء "‪ 3‬ا(ن اا‪ bM l‬أ‪ x$‬ا‪/D4I‬ن ‪ #‬ان أورو‪,‬‬
‫وأ‪ ,(7‬ا‪D U#M G2/‬ـــ‪ , ,‬ا‪ b‬ة‪ ،‬إذ أ‪/k@ hCH‬ا !‪ FC‬ا‪,-‬ر‪ 3‬وأ‪0 r0D‬اه‪،h‬‬
‫و‪ ،hC/(D rK‬وأه‪/#‬ا "‪ 3‬اء ا\‪,M,‬ت وا‪%‬و… ‪ ،‬وأ(‪ .‬ر‪,‬ل ا ‪ 37‬وا‪,2%‬د وا‪"%‬اء‬
‫آ‪,‬ه‪/, hC#‬ا‪,‬ت وا‪w‬ا‪Gk, ،F8‬وا إ‪ U‬ه\ ‪ hC/(D‬ا ‪ hCH,"} xd7 h‬زر‪،,CM‬‬
‫وا‪/(-‬ا ‪/Id‬ف ا‪b‬د‪ 3 ،37‬ا(‪ .8,‬ا أ‪ ,C,$‬ا "ـــــــــ‪,‬ر اب ‪,M‬دت إ‪ U‬ا‪,-‬ة‬
‫ا‪ l2/  -" ، 7/M‬أرا‪k‬ــ ا‪ M‬ا‪ r0/‬اي ا
@‪ 9 r‬ا‪%‬را‪^ k‬‬
‫ا‪6‬رو‪ M‬أور‪.,‬‬
‫و‪ Kn7‬اس ‪" U#M TERRASSE‬ا@ــب" آ‪ ،‬آ‪/#@ hCH/‬ا ا‪,bH‬ر ا‪ ,(5‬ا‪ 7w-‬‬
‫ ا‪/‬ادي أ"ا " 
‪) 4-‬ص ‪ F\7 .C .(443‬اآ ‪ 9Hn‬ر^‪ h‬ا‪/-‬ت ا‪,d0‬د‪ 7‬ا‬
‫‪
H ,C C‬ــــــ‪ ,‬ا(‪ 3H‬ا‪ bM 3",5‬وا‪ ،bM l2,‬وازده‪,‬ر ا‪ # .8,C‬ن ا!‪} ،,C!M z ,‬ن‬
‫ [ء آ‪ ،‬و‪n‬ن ا‪ 0 3D4I‬ا‪/ZID‬ا (!‪,‬ت وأدوات‬
‫ا‪w-‬ــ‪,‬رة ا ‪ .d h !7‬إ‪ U‬ا‪/‬ادي إ ّ‬
‫ ا‪ 8‬إ‪ D U‬ود ا(ن ‪19‬م‪.‬‬
‫‪,2n‬ب ا‪G-H‬ـــ‪,‬ط ه إذن "‪/H 3‬ع أ‪ ،K‬وه آ‪5‬ة "@( ة‪ ،‬و ‪/\7‬ز أن ‪/ G@H‬ا‪3M ,‬‬
‫"‪ .b‬ا‪,G-H‬ط ا@‪ h,‬ا‪ "42j‬ها ا‪ ]Q‬ا‪ U#M .6/‬أن اي ‪ rI#7‬ا‪,H‬ه!‪ U#M ,‬ا‪ @d‬‬
‫ا‪ ،‬ه‪ /‬ا‪ ]@w‬اي ‪/, `-‬ر‪/‬از‪ 7‬ا\‪,‬ر‪ 7‬ا! وا(‪ ، 7/‬ا ‪3" 3 h‬‬
‫ا‪2‬ــــ‪,‬ل ‪ #M‬ا‪ D/‬ا‪,d0‬دي وا 
‪4# 2,‬د‪ @ ،‬أن ‪ CA‬أ‪ U#M ,CH‬و ‪C((-‬ــــ‪ ,‬‬
‫‪ CM‬ا‪7 D/‬ـــــ‪ .3‬و "‪ ,! -‬آ ‪ 3M‬ا‪,j‬رة إ‪ U‬ا ور ا‪,C‬م اي @ـــ‪ 9‬ا‪6‬و ا‪45‬‬
‫‪33‬‬

‫ا‪ ،H,2‬ا ‪ ,‬واآ ‪4K‬ل ا(‪ 3H‬ا‪ bM ~",e‬وا
‪,‬دس ‪ .bM‬ها ا‪,G-H‬ط‪،‬‬
‫وا‪ ]@w‬اي ‪,\, `-‬رة ا‪-d‬او‪ ، 7‬و ‪/I‬ق ا‪ .:,2%‬ا‪%‬ور ‪ ،‬ا ‪U#M r"D‬‬
‫ا
‪#‬ـ‪ ،3‬ا اء "‪ 3‬ا(ن ا
‪ ،bM l,‬ا‪ D4‬ا‪-‬ة ا‪ [2/‬وا‪.
#:%‬‬
‫و‪ 
I 37‬ا‪,dH‬ر ا‪,\C‬ت ا‪,e‬ر ‪,\" ,C0/I‬ل ا‪ D4‬ا‪ 7-‬وا
‪ x#‬إذ ‪h‬‬
‫‪ lG
7‬ا‪,‬ر ا‪/d‬د أ"‪,‬م ا‪/‬ا‪ K‬ا‪ H,2‬وا ‪ ,‬ا! "‪/H 3‬ع "آ‪7 7".‬‬
‫‪ ،CARAVEL‬ا\‪6C‬ة ‪ ,‬ا‪ ،l‬آ‪ ,‬آ‪,‬ن ‪ hC#M‬أن ‪Kn7‬وا ‪,
-,‬ن " @ ا‪ %‬اك ا(‪. 7/‬‬
‫و ‪C h‬ا ‪ I‬ا‪,‬رات ا‪,‬دــــــ ا(‪7 #‬ـــــــ ‪ .‬إذ أو‪ ]0‬ا‪ %‬اك‪ ،‬ـــ ا‪ 7‬ا(ن ا
‪,‬دس‬
‫‪ ،bM‬ا‪ `7G‬ا آ‪ .d rH,‬إ‪, 
# !7 " U‬ن ‪, " M‬زة‪ .‬و‪/M‬ض ‪ `7G‬ا‪/‬ا‪,D‬ت ا‬
‫ !‪ C‬إ‪ U‬ا‪6I‬ان‪ .‬وآ‪ rH,‬ه ا‪: 3" #@
" `7G‬ف ا\‪/‬ش وا‪ 3H,!I‬وا@‪,#‬ء‬
‫وا ‪ 32,"/#‬وا‪,\-‬ج‪ ،‬ا‪7 37‬ه‪/‬ن "‪ 3‬ا‪ ~ H%‬أو اب إ‪ U‬ا(وان و" ‪ ،‬أآ‪ ," 5‬آ‪rH,‬‬
‫" 
@‪: 3" #‬ف ا\‪,‬ر‪.‬‬
‫وأن ا‪4D‬ل "‪: 3" ##‬ف ا‪,2‬ن ‪ 1491 !2‬و"ا‪ 2‬ا‪ 1415 !2 ، 2) `w‬و‪ \!:‬‬
‫‪ (1471 !2‬و"‪ U2‬ا‪ s:,b‬ا‪ 1461 !2 3 , G-‬و ‪: 3" 1515‬ف ا ‪،3,‬‬
‫‪6M‬ل اب ‪ 3M‬ا‪,e‬رج‪/, , .‬ن ا‪ 37‬آ‪/H,‬ا أآ "‪ D4‬ذ ا@‪ ،d‬ا‪/(#GH‬ا ‪/5-7‬ن ‪3M‬‬
‫‪:‬ق "‪ 7 D4‬ة‪ hC@ .‬إ‪ U‬ذ ر^‪ hC‬ا(‪,w‬ء ‪ U#M‬ا‪42j‬م و‪/, hCI‬ا‪ .‬واه‪.F‬‬
‫وها ( اآ
‪/-‬ا ا
‪ .D,‬ا وأوا‪ [2‬ا‪4‬د‪ ،‬وأ^‪,‬روا ‪ U#M‬ا(‪8,‬ــ‪,H ،.‬ه‪,C/D 3‬‬
‫و"‪ ,C,‬و‪ ,CH,2‬ا‪/M, 37‬ه‪ h‬آ@ـــ أو أ‪,M‬دوه‪ h‬إ‪ . ek 7 .,(" hC#8,0 U‬و‪F7e h 0‬‬
‫‪6‬ء آ "‪ 3‬ا‪,M,!d‬ت ا‪ #-‬ا آ‪ 2 [b! rH,‬وا@ا‪ v8‬و‪ l‬ا!‪ `:,‬ا
‪ . #D,‬و@ ‬
‫‪ U#M hC8,w0‬ا‪ D4‬ا ا
‪ 3 #D,‬وادي "‪ 7/#‬و‪/2‬س‪ ،‬وإ@‪,‬ده‪ .:,2• h‬ا‪، !%‬‬
‫ا‪D‬وا ا‪,‬دت ا‪ ، 7-‬وا‪/ZID‬ا ة ‪C #7/:‬ا ا‪,D‬ر‪ ،‬إذ أن ا‪/‬ا‪ K‬ا ‪ ,‬ه ا‬
‫آ‪ 7,CH .- rH,‬ا(ن ا
‪,0 !7 " 3" bM l,‬دس ا‪ l8,w‬ا‪# C/‬ب "‪: 3‬ف‬
‫ا‪ 6#\H‬وا‪.37 !/C‬‬
‫وأ"‪,‬م ا‪,"/\C‬ت ا ‪ CA ,‬ا@\‪ 6‬ا‪,‬م ‪!7#‬ـــــ‪ 3‬ا‪ 37K%‬ر أن ا‪ F@b‬ا‬
‫ه‪ /‬اي ‪ d‬ى ‪,(, ,C‬و"ـــ ‪- .‬آ‪ r‬ا(‪ .8,‬ها ا‪,:j‬ر‪,( ،‬دة اا‪G‬ـــــــ‪ 3‬وز‪,M‬ء‬
‫ا‪6‬وا‪7‬ــــ‪ ،,‬ا‪/IH l7 37‬ذه‪ h‬إ‪ U‬ه ا‪ ، #D‬وا‪/# 37‬ا ‪4K‬ل ا(ون ا‪GK ، (D4‬ا ‪U#M‬‬
‫‪ 3:42‬اب‪.‬‬
‫وها‪ 3M zH ،‬ا‪/\C‬م ا ‪ ,‬وا‪ U#M H,2‬ا‪/b‬ا‪ s:‬ا ‪ .b 3M 4w ،‬ا‪/@b‬ر‬
‫ا‪ I ،!:/‬ا‪,‬رات ا‪,d0‬د‪ 7‬اى ا آ‪ rH,‬ي ا(‪/‬ة ا ‪4K‬ل ا(ون ا‪،UG2/‬‬
‫وا ا‪, l‬ب إ‪ U‬ا‪6@H‬ال ‪D 3M‬آ‪,‬ت ا!‪ wC‬ا‪/‬ا‪ ، @2‬و‪ F@b,‬ا إ‪ U‬ا‪4H‬ق ‪U#M‬‬
‫‪ ،9
IH‬وه‪ x", 
" F@ /‬و"‪ U#M xI‬ا‪n‬ات ا‪,e‬ر ‪ ،‬و‪,2 0‬ه‪4K 3" h‬ل ‪7/G 9eH‬‬
‫ا‪,w-‬رة ا‪/d H/‬رة "@ ‪ .‬وها @(‪ r‬ا‪/C‬ة أآ‪ 3 5‬اب وأور‪ ,‬ا 
‪\" l" -‬ء‬
‫"ا
‪ 3#‬ا‪ ،3 
H%‬ا‪: 37‬دوا ‪ 1609 !2 3 ,‬و‪ 1614‬وه‪/#-7 h‬ن ‪ ,!!D‬إ‪ U‬و‪hC!:‬‬
‫ا‪(I‬ــــ‪/‬د‪ ،‬و‪ (D‬وا \‪.hC7 CGw" ,‬‬
‫‪ C,\" ,CH,"} IIK 3I2 -7 7‬ا‪/"%‬اج ا‪. K,d‬‬
‫‪34‬‬

‫و‪ 0‬ا‪ 2‬ا‪,@w2‬ف ا‪,d0‬دي ‪4K‬ل ا(ون ا‪ ، (D4‬ر^‪ a@ h‬ات ازده‪,‬ر‬
‫ا‪ ، @"4‬ا ‪/G U#M M,2‬ره‪/#" ,‬ك ‪,D‬ز"‪/‬ن أ‪/-#‬ا إ‪,GM‬ء دو‪ hC‬ا(‪/‬ة ا‪4‬ز" ‪.‬‬
‫ أ‪ 9H‬ا!‪ ]d‬ا‪ 3" H,5‬ا(ن ا
‪,‬دس ‪ ،bM‬ا‪,G2‬ع أ‪ D‬ا!‪/d‬ر ا
@ ي‪ ،‬اي‬
‫إّ‬
‫‪ " ,H,G#2 FdH‬ان "@آ واد ا‪,e‬زن ‪ gD‬ه‪6‬م ا ‪/,‬ن ه‪ ،(1578) 76‬ا‪,G2‬ع‬
‫إر‪,2‬ل ‪ 9b‬ا‪/‬ن "‪ 3‬ا ‪ 06‬إ‪ U‬ا
‪/‬دان‪" #" U#M Uw0 gD ،‬آ‪,‬وو" ا
‪/‬داء‪ .‬ا‬
‫آ‪ rH,‬ا‪,w-‬رة وا‪42j‬م ا‪ 0 3‬د‪ 4K‬إ‪ ..0 3" ,C‬و"‪ 3‬اء ذ‪ ،‬ا^!‪ U‬ا
‪,G#‬ن ‪.b‬‬
‫"‪ ،,‬و‪bM U#M .dD‬ات اŽف "‪ 3‬ا@ ‪ .‬و‪,(7‬ل آ أ‪ 9H‬و‪, #-" # 90 9#$‬ه‪،F‬‬
‫ أن‬
‫ ‪ @,‬ن ا‪ .&,e‬و‪,!7 ,‬ر ذي ا‪/‬زن ا‪ ",d‬إ ّ‬
‫"‪Q7" 9#@ ,‬دي روا ‪ 9IA/" F‬إ ّ‬
‫"!‪ h,‬اه‪ F‬آ‪ / rH,‬ا‪/D%‬اض ا@‪/ ,#‬اد ا
!‪,‬ل وواد ا!\‪ 3 h ,! ،‬آ‪,‬وو‬
‫ ‪,(#D‬ت و‪ ..$‬وآ‪ rH,‬ا\‪,‬رة ا
‪/‬دا‪H‬ــــ ‪ 0‬أ‪e, r$‬اب إ‪ D U‬ود ا(ن‬
‫و‪ /:‬إ ّ‬
‫ا‪",5‬ـــ‪ ^ .bM 3‬أ‪ ,CH‬ا‪ h ،rb@H‬ا‪ H‬ت ‪ 9 .b‬ــــــ‪,‬م ا!‪ ]d‬ا‪ 3" H,5‬ا(ن ا‪l2,‬‬
‫‪ l" bM‬ا‪4D‬ل ‪ ,(7% ,
H‬ا
‪/‬داء‬
‫و…‪ 3‬ا‪,G2‬ع ا
‪,H,G#‬ن ا@‪,7/#‬ن‪ ،‬ا‪ U/‬إ‪ (1727 – 1672) .M,2‬و‪ 2‬ي "‪ M 3 -‬‬
‫ا™ )‪ (1790 – 1757‬ا(‪,w‬ء ‪ .0,@" K† U#M‬ا‪,@2‬ر ‪,‬ب‪ l" ,CH} ،‬ذ‪ 4b ،‬‬
‫ ‪ 2 7-‬و"‪ ##‬ا‪( 3#‬ــــــ‪ ,‬ا‪,2‬ن‪ .‬و‪ 0‬ا‪,@2‬دت ا‪,‬دت ا‪,e‬ر ‪ .,C:,bH‬وأ‪x$‬‬
‫ا‪/7 !/C‬ن وا‪ 6#\H‬ه‪ h‬ا‪6‬ودون ا‪/2,2%‬ن ‪#‬ب‪ h\D 3 .‬ه ا\ــ‪,‬رة ( "‪ -‬ودا‪،‬‬
‫وذ ‪%‬ن اب ‪ 3" &#e ," !M‬ا‪ 7 C‬ات اآ وا‪ H,2‬وا ‪ 3" 37 h ، ,‬إ‪,M‬دة‬
‫‪ l" 9 ,04M‬اب‪% ،‬ن ا‪:,2%‬ــــ‪ .‬ا 
‪ 8 8 -‬آ‪ 3" 9!I2 l! rH,‬اور ا‪,-‬ر‬
‫ا\‪,‬ورة ‪.9‬‬
‫و‪4K‬ل ا(ن ا
‪,‬دس ‪ ،bM‬أدت ا‪-‬ب ا‪7-‬ـــــ ا ‪ ,Ck,K‬ا(‪/‬ات ا
‪ ) #‬آ‪،,‬‬
‫و ‪ ~H/‬وا\‪6‬ا‪ 8‬ا‪,#‬ن آ‪ (,C @, ,H,‬وا(‪/‬ات ا 
‪) -‬ا‪ ,H,2‬و" ن إ‪ ,,G7‬ا\‪,‬ر‪ ( 7‬إ‪U‬‬
‫ا‪,G-H‬ط ا\‪,‬رة ا‪ ، G2/‬اي أ "‪ l‬ا‪(2‬ار ا ‪/ U#M 3,‬ا‪ s:‬ا‪ [-‬ا‪ !C‬ي‪ ،‬إذ ان‬
‫ا ‪ 3,‬ا‪/M,G2‬ا ‪6 .7/-‬ء "‪,\ 3‬رة ا‪/‬ا‪ .‬و"‪/‬اد أ‪K‬ى ! ‪ /-H‬ا‪ [-‬ا‪،
#:%‬‬
‫و‪ ، H/b‬وه ا\‪,‬رة ه ا آ‪ .d rH,‬إ‪ U‬ا‪2/‬ـــــ[‪ M ،‬ا‪ -‬ا‪ D%‬وا‪ !2j‬ر‪ 7‬أو‬
‫"ا‪/2 2‬ر‪ ،,7‬وآ‪ ,C!" ! rH,‬ا! ‪ 0‬و!‪/‬ة‪.‬‬
‫وآ‪/( rH,‬م ‪ C‬ا‪-‬ب ا‪/ 7-‬ا‪ [b! -#
" $,K K‬ا(‪!$‬ـ ور‪,C &K‬‬
‫\‪ ,C
IH 6C‬ا‪ @2‬ادا ‪-#‬ب‪ .‬و‪CA‬ة ا(‪ !$‬آ@‪ ،D .‬وآ آ@‪ ،FC!# .‬ا^!‪,C!" U‬‬
‫ا(ا‪ !$‬وا ول ا ‪ .hC-‬و‪4K‬ل ا(ن ا
‪,‬دس ‪ bM‬آ‪ rH,‬ا(‪ !$‬ا‪ "42j‬ه ا‪%‬آ‪5‬‬
‫‪/GK‬رة‪ 3 .‬ا اء "‪ 3‬ا(ن ا
‪ ،bM l,‬أ‪ r-$‬ا‪ .:,2• #‬ا 
‪ ، -‬و‪0‬ـــ ‪#A‬ــ‪ r‬ه‬
‫ا‪ ،.:,2%‬إ‪ 3D U‬ا‪4GH‬ق ا‪/5‬رة ا‪,G ، 
HI‬رد ا‪/‬ا‪ K‬ا‪ @H," "42j‬دول أ‪,(7‬‬
‫ا‪ ,b‬وا‪b‬ق "‪ 3‬ا
‪,‬ه ا‪,@H‬ش ا\‪,‬رة ا‪ ، G2/‬و"‪n 3‬آ ‪/wD‬ره‪ ،,‬ا‪,-‬ة‬
‫‪8‬‬

‫‪8- Cf. Jean MATHIEUX : « Trafic et prix de l’homme en Méditerranée aux XVII°‬‬
‫‪et XVIII° siècle, » In Anales : Economie. Sociétés – Civilisations, Avril – Juin 1954.‬‬
‫‪– GODECHOT : « La course chrétienne », Revue africaine, 1° trimestre 1952, avec‬‬
‫‪une note de M. EMERT : « La course maltaise le long des côtes barbaresques à la fin‬‬
‫» ‪du XVIII° siècle‬‬
‫‪35‬‬

‫ا و ‪.‬‬
‫وآ‪/I rH,‬رن و"‪ ,G,‬ه ااآ‪ 6‬ا‪%‬آ‪ 5‬أه @‪,#‬ت ا(‪ ، !$‬وآ‪,‬ن ا‪/D4‬ن واآ‪,‬ب‬
‫ا‪/#b7 37‬ن ^!‪/M,7 ، ! h8,‬ن "‪M .5‬ــــــ ‪#5‬ـــــ‪ ,
H 3M 3‬وا‪ ،,H,2‬و‪/IA/7‬ن‬
‫آ\ ‪ 3‬ا‪ .:,2%‬ا‪ ، Mb‬أو ‪7- h7‬ه‪. ek 7 .,(" h‬‬
‫و‪ 0‬آ‪" :JEAN MATHIEUX / ," F‬إن ‪ Kn‬ا‪ #‬ان ا‪ "42‬ا‪,d0‬دي وا(!‬
‫‪# 
!,‬ب ا 
‪ ،-‬واي @` 
‪ M‬آة "‪ 3‬ا(ن ا
‪,‬دس ‪ bM‬إ‪ U‬ا(ن ا‪l2,‬‬
‫‪ .b l7 ،bM‬آ إ‪ U‬ا(‪ !$‬ا 
‪ ، -‬و 
‪ lG‬ا را‪ 2‬ا أن ز دوره‪ ,‬ا@`‪،‬‬
‫أو @‪,‬رة أ‪ 3
D‬دوره‪" ,‬ا‪,- 
!, ،"r,‬ة ا‪42‬م ا‪."G2/‬‬
‫ه ه ا‪ l8,0/‬ا ‪ ,C!7‬أن
‪,‬ه‪ 
I h‬ا‪G-H‬ـــــ‪,‬ط اب ا اء "‪ 3‬ا(ن اا‪l‬‬
‫‪ (# ،bM‬أدت إ‪ U‬ا‪G(H‬ــــــ‪,‬ع ا‪,‬رات ا‪,‬د اى وإ‪ U‬ا‪6@H‬ال ا‪4‬د‪ ،‬و‪ C r0‬ت ‪9‬‬
‫ا‪,w-‬رة ا‪%‬ور "‪ #D‬ا‪.,C,@H‬‬
‫( ‪/-‬ل اـــــب‪ ،‬أآ‪ 3" 5‬أي و‪ ،Uw" r0‬إ‪@7 h# .D4 # U‬ف ا‪,wD 04GH‬ر‪ 7‬‬
‫و اآ‪ .",2# ,‬و ازده‪,‬ر ا‪/‬ر‪/‬از‪ ، 7‬و ‪ 7 eH .b‬ة "‪ 3‬ا‪ 37I‬وا‪ ،35D,‬و‬
‫ا‪K‬ا‪,M‬ت (! وا آ‪,‬ن }"‪ h- 7/( ,CH,‬ا‪ F@b‬ا ا‪. @G‬‬
‫وأآ‪ 3" 5‬ها‪ &#( ( ،‬ا!‪,b‬ط ا‪,w-‬ري‪ ،‬اي ‪M‬ف ا(ون ا
‪، A/-#" 7/D (,‬‬
‫آ‪ rI@k ,‬ا‪/‬ر‪/‬از‪ ,! ، 7‬ا‪,@2‬دت ا(‪/‬ى ا‪ .5" #0j‬ا(‪ .8,‬وا‪6‬وا‪ .,C /0 ,7‬وآ‪,‬ن ‪U#M‬‬
‫ا‪/#‬ك أن ‪Kn7‬وا ها ا‪-‬ــــ‪/‬ل @‪ 3‬ا‪,M‬ر‪/-$n ،‬ا ‪/!@7‬ن ا@‪,‬ل "‪ 3 3‬أ‪,M‬ن ا(‪،.8,‬‬
‫و آ‪/‬ا ‪ 7D hC‬أآ "‪ ,‬دام ا‪6e‬ن ‪Q7 @7 h‬دي ‪ hC‬اوا ‪.F‬‬
‫و ‪ .A‬ه ا‪Z‬وف‪ ،‬آ‪,‬ن ا‪/‬ض ا‪/( [-‬ا‪ M‬ورا ا‪d!M .57 ،h-‬ا إ‪,,k‬‬
‫‪ .Uk/I#‬ذ ‪%‬ن ا‪ @7b‬ا‪6 "42j‬ج ‪ 3‬ا‪/‬را وا‪,K‬ر @‪ 3‬ا‪ .#‬إذ ‪,e7‬ر ا‪#‬‬
‫"‪ 3 3‬أ‪,wM‬ء ا@‪ #8,‬ا‪,-‬آــ و"‪ 3k 3‬أ‪ .w‬أ!‪ ،,C8,‬و‪/( UZ-7‬ل ا
‪#‬ـــ‪ .3‬ها ا(‪/‬ل‬
‫ @ ‪ @: .b 9!M‬ه… "‪,#M 3‬ء ‪,‬س‪ .‬وآ‪ rH,‬ه ا
‪G‬ــــــة‪ x ،‬إ"‪,0 H,‬م د‪~8,2‬‬
‫و"‪Q‬ا"ات دا‪ .K‬ا‪4‬ط‪ ،‬و
‪ .b U#M M,‬ق
@‪ , U‬ر ا‪%‬و‪ U‬إ‪ U‬اآ
‪,‬ب د‪hM‬‬
‫ا(‪8,‬ــــ‪ .‬ا‪-‬ـــ و‪M‬ــــ‪,‬ل ا ن وا(‪8,‬ــــ‪ ،.‬ا‪ h7 37‬ا ‪ hC l‬إ‪ U‬ا@‪,d‬ن وا‪.Fb‬‬
‫و‪ 0‬أ‪ F$‬ا‪G-H, I‬ــــــ‪,‬ط‪ ،‬إذ أن ا@(‪H4‬ـــ ا‪@#G‬ـــــ إ‪ U‬ا‪ 3M g-‬أ‪,2‬ب ا‪/Z‬اه‬
‫و‪ /-H‬ا( م‪ ،‬ا ‪ r@:‬ا‪ ,(5‬ا‪ "42‬اـــ "! ا‪ ,C#-" r#D ،37 D/‬ا(‪3H‬‬
‫ا
ـــ‪,‬دس ‪ bM‬وا
‪,‬ــ‪, ،bM l‬رات ‪ /$‬و ‪ r@!" ، H4(M‬درا‪ 2‬و ‪ .#-‬ا!‪/d‬ص‬
‫ ‪b‬ح ا‪/‬ن‪ ،‬وه "‪,‬ر‪ r(M 2‬و ت ا@‪ h#‬وا‪.I‬‬
‫ا( ‪ ، 2‬و‪ x
h‬إ ّ‬
‫وا‪/‬ا‪ l0‬أن اب‪ ،‬ر^‪ D h‬ة ا@!] و‪/:‬ل ا‪Gk‬ا‪,‬ت ا ه‪ 6‬ــ‪ ،I7 h ،9‬و‪.A‬‬
‫"‪ U#M ,Z,-‬آ‪.9H,‬‬

‫‪36‬‬

‫ا‪ 2‬ا ا*=‬
‫ا ب ‪ '.‬ا)‪ E‬ا(ول ‪ -‬ا‪ $‬ن ‪19‬‬
‫‪ -1‬اادي‬
‫‪ 37 h‬اب ‪n,‬آ ‪ ]d!" ،‬ا(ــن ‪ 7 ," ،19‬ل ‪ U#M‬أ‪ 9H‬دو ‪N,D ( . 7dM‬‬
‫‪,Z" U#M‬ه آ‪0 #‬و‪/G2‬ي‪ ،‬ذي ‪ l,:‬وي‪ ،‬و‪ gD‬أد‪,D r#K‬ة ا‪,D‬ل @‪6" a‬ات‬
‫ا‪,d0‬د ا‪.7G‬‬
‫( آ‪,‬ن ا‪ `-‬ا‪ `D) ## U2%‬ا‪ ،,7ZH ( ,0‬ا
‪G#‬ــــــ‪,‬ن ‪ "• 45" 9Id‬‬
‫ أن ا‪ #‬ا‪• #@I‬رض‪ ،‬آ‪,‬ن ا‪/e‬اص وا\‪,M,‬ت ا 
‪ F/ ,C#‬ا‪,IH‬ع‬
‫ا‪ ، "42j‬إ ّ‬
‫ (‪ #‬ي ‪ 9!w‬ا‪ @7b‬ا‪. "42j‬‬
‫و‪ r# 0‬زرا‪ M‬ا‪/-‬ب و ا‪/‬ا‪ ،‬ا‪ GbH%‬ا‪,
# 2,2%‬ن‪ .‬وآ‪ rH,‬ا‪%‬دوات‬
‫ 
‪ . G‬و‪ 3 h‬ا(!‪,‬ت ا‪/‬رو ‪ 3M‬ا‪ %‬اد‪ ،‬وا‪,
( 84‬وة ا‪b‬وط ا!‪ K,‬و‪ ,bC‬‬
‫ا‪%‬رض‪,Hj I ،‬ج ا‪e‬ات‪ .‬وآ‪,‬ن ا‪/M7 .D‬ن "‪ hC,‬ا ‪6‬وده‪ , h‬اء "‪ h- 3‬وأ‪,‬ن‪.‬‬
‫و‪/,‬اد ا‪%‬و "‪ .5‬ا‪/d‬ف وو ا\‪,‬ل‪ ،‬ا !
‪ ,C!" z‬ا!
‪,‬ء ا‪ ~4‬وا‪,e‬م‪.‬‬
‫وأ"‪,2 ,‬ن ا\‪,‬ل ا\!‪/H, ، /‬ا ‪/Z,-7‬ن ‪ U#M‬ا‪%‬رض ا‪6‬را‪ M‬ــــ ‪/I2‬ح ا‪%‬ود‪ 7‬‬
‫‪ ،r
" .M .wI‬وآ‪/H,‬ا "‪ H, 
.5" hC#5‬ا ن وا ‪ ،7‬و‪: .wI‬ق "‪,‬هة ‪#‬ي و‪d-‬‬
‫ا‪,7 ،,‬ر‪/2‬ن زرا‪ M‬د‪ (0‬وآ‪ 3" I5‬ا!‪/‬ع ا‪," ،G2/‬ز‪ 3 3‬ا‪/-‬ب وأ\‪,‬ر ا‪,I‬آ‪ C‬‬
‫)\ ا‪/#‬ز وا‪ 3‬وا\‪/‬ز وا‪/76‬ن( و ا‪/‬ا‪.‬‬
‫وآ‪,‬ن ‪,2‬ن ا\ـــ‪,‬ل‪ .5" hC#5" ،‬ا 
‪/0 3b" ،3H,‬ة ‪,,‬ء وا‪ ..(-‬وآ‪,‬ن ‪ ##‬‬
‫ا‪ $,e‬أ‪,2‬س ‪ 9 , r,‬ا‪ . 7,I‬إذ أن أرا‪ k‬ا‪#‬ــ آ‪ rH,‬ا‪/- . 
(" ^ F,‬ل‬
‫إ‪. #8,M #" U‬‬
‫أ"ّ‪ ,‬ا
‪C‬ـــ‪/‬ل وا‪,wC‬ب ا@ ة ‪ 3M‬ا‪-‬ـــــ[‪!52, ، Cb h# ،‬ــــ‪,‬ء ‪ #C2‬دآ‪ ,‬و‪ M‬ة ا‪37#‬‬
‫آ‪6" ,H,‬رو‪ ،9 9 ,5 3M‬ا‪ 4D‬آ‪• ,I5‬رض‪ rH, .‬ا‪ #‬ا\‪ M,‬ه ‪ .‬ا‪ #‬ا‪%‬آ‪5‬‬
‫ا‪,bH‬را‪ ،‬و ‪ hw‬أرا‪ k‬ا(‪ .8,‬ا\‪ M,‬وأ"‪4‬ك ا‪6e‬ن‪ .‬وه ‪,w ، @2,‬ف إ‪ ,C‬ا‪4"%‬ك‬
‫ا‪,d‬درة‪ ،‬أو ا ~ ‪ ,C‬وارث‪ ،‬و ‪ ,C [#e‬أ‪ ,H,D‬ا‪4"%‬ك ا@‪ # "/‬و ‪ l" ،‬أ"ـــ‪4‬ك‬
‫ا
‪,G#‬ن ا‪ ، $,e‬وا‪,D%‬س ا@‪ "/‬ا ‪/‬ن "‪ 3‬و‪ ]0‬ا‪ ،3!"Q‬وه ا‪,#" F,‬ت‬
‫‪ ، 7wD‬أآ‪,#" ,C!" 5‬ت ‪0‬و‪. 7‬‬
‫أ"‪ ,‬ا‪,#‬ت اة‪ ، ##0 rH, ،‬و‪ ,C#7‬ا
‪,G#‬ن أو ‪,de‬ت ا‪6e‬ن ا
‪",‬ــ و@‪a‬‬
‫ا@‪48,‬ت اة ذات ا!‪/I‬ذ ا ‪ ،!7‬ا آ‪ ,5 ,C#" rH,‬ه "‪ 3‬ا
‪,G#‬ن‪ .‬وآ‪ rH,‬أو‪,‬ر ‬
‫"‪ 3‬ا‪,M%‬ن 
‪ U#M G‬ا(‪ ،.8,‬و‪ I$ U#M ،hCw@ .dD 0‬ا(‪ 8,‬أو ا‪: 3" ،pb‬ف‬
‫ا
‪,G#‬ن‪ .‬وآ‪,‬ن ه‪ hC‬ا ه‪ /‬ا^!‪,‬ء أ‪2‬ع و‪ gD ،3" r0‬آ‪/H,‬ا ‪/ew7‬ن ‪hC,
-‬‬
‫ا‪,e‬ص ا‪w‬ا‪ F8‬ا آ‪,‬ن ‪ hC#M‬أن ‪/kI7‬ه‪ ,‬و‪/\7‬ه‪ ،,‬و‪
7‬ـــ‪/‬ن 
‪ e‬ا!‪,‬س‪," ،‬‬
‫‪D 3" hC!7‬ث وزرع أآ ‪ 3" 3" h
0‬أرا‪ k‬ا(‪ .hC-,d #‬آ‪ ,‬أن ‪ hC /0‬آ‪3w rH,‬‬
‫‪ M hC‬دا "‪ 3‬ا‪,!6‬ء وا‪, %‬ع‪ .‬وه!‪,‬ك أ‪ ,w7‬ا‪/\#‬ء إ‪" U‬ا‪(M‬ـــ‪,‬ل ا@
‪,2% I‬ب واه ‪،‬‬
‫‪ -9 9‬آ‪ /dK rH,‬ه ا!‪ `:,‬دا‪/Cb" ,8‬رة‪ ،‬و‪ 7‬ل ‪ ,C#M‬ها ا‪ .5‬ا‪ / :‬آ‪ rH,‬دآ‪ ,‬دآ‪rH, 3,‬‬
‫ا@ة ‪.3-‬‬
‫‪37‬‬

‫‪,M,‬ر أ‪j ,/#2‬ر^‪,‬م @‪ a‬ا‪ 3D4I‬ا
‪/‬ر‪ U#M ،37‬ا‪,K‬ر ‪ 3‬أداء ‪7‬ــ ‪ ek‬أو‬
‫ا!‪,‬زل ‪6 3M‬ء "‪ 3‬أرا‪."hCk‬‬
‫وآ‪ rH,‬ه ا‪,‬ر‪,2‬ت ^‪ ]0/ ," ,,‬دات ا(‪ .8,‬أو ‪ .K‬ا
‪G#‬ـــــ‪,‬ن‪ ،‬وها "‪l 7 ,‬‬
‫‪ 8,(,‬ا
‪ `,‬إ‪ 9@b ]G# U‬ة "‪ 3‬ا‪ .3"6‬وأن ‪,ZH‬م ا‪6‬از وا@
] ها‪\b7 37 h ،‬ــ‪l‬‬
‫‪ U#M‬ل أي "\‪/C‬د ‪
-‬ـــ‪ 3‬ا‪,H‬ج‪ ،‬و‪,2‬ه‪ h‬إ(‪,‬ء ا‪,%‬ل ا( ‪,d0˜ 7‬د ا(وي‪.‬‬

‫‪ -2‬ا"ن وا‪LW‬ت ا‪X‬ر!‬
‫آ‪ rH,‬ا‪/‬ر‪/‬از‪7‬ـــ ا\‪,‬ر‪ 7‬ا‪ U#M G
، 75‬ا ن ا ( ت ا‪ 3" 5‬رو‪ ,C(H‬ا
‪.`,‬‬
‫‪ ,‬ن ‪,!52,‬ء "اآ‪ v‬و‪,‬س‪ ،‬آ‪$ rH,‬ة‪ ،‬و‪ ##0‬ا 
ــــــــ‪,‬ن‪ .‬و ‪ ,C [-‬أ‪/2‬ار‪ ،‬ر^‪ h‬أن‬
‫‪ M‬ده‪ .A ,‬آ‪5‬ا "‪ l‬ذ‪ .‬و‪7 ( F
D‬ات "‪ 37 I#e‬ا(‪/‬ل أن ‪,2‬ن ا‪/-‬ا‪, k‬ب ‬
‫‪ 7,CH‬ا(ن ا‪ ،bM l2,‬آ‪/H,‬ا ‪ (7‬رون ـ ‪ 350.000‬إ‪ . 
H 400.000 U‬و ‪, .-‬س و"اآ‪v‬‬
‫ا‪,#‬ن ‪,w‬ن ‪ U#M‬ا‪/‬ا ‪ 100.000‬و ‪ ، 
H 55.000‬رأس ا(‪ . 8,‬و@ ه‪3k 3" n ,‬‬
‫أه‪ h‬ا ن ا‪,‬ط‪ (35.000) 42-‬و"!‪,‬س و‪ \!:‬و ‪/G‬ان وا ار ا‪,w‬ء ا ‪3 ," hw‬‬
‫‪ 20.000‬و‪ 3" 25.000‬ا 
‪,‬ن‪.‬‬
‫و"‪ ,‬دام ا@ د ا‪, 
,j‬ن اب ‪@" 37 h‬و‪ ,‬ذ ا‪ ،r0/‬وا( ‪7‬ات ا‪%‬آ‪5‬‬
‫"@(‪ /‬اوح ‪ 4 3‬و‪ ،374" 7‬أي ‪ 3‬ا‪/‬ا‪ D‬و‪ 3" 9H} 9I@k‬ا‪,2 
H 7 - F@d‬ن‬
‫ا‪/-‬ا‪k‬ـــــ ا…‪ ، 7/‬ا ‪ .-7‬أ‪ ,CH‬آ‪.10 10 I@k rH,‬‬
‫وآ‪ rH,‬ا ن ‪ hw‬ا‪ ،3I(5‬وا‪ ،3IA/‬وا\‪,‬ر ا‪/H6e7 37‬ن ا‪,!I‬دق ا‪l8,w‬‬
‫ا 
‪/‬ردة‪ ،‬آ‪,/!,‬ت ا‪ 77-‬وا‪ b0%‬ا(‪ !G‬وا‪b‬ــ‪/‬ع وا‪,b‬ي وا 
‪ ،‬آ‪ ,‬آ‪hw rH,‬‬
‫ا(‪ 3,‬وا‪ 3-‬ا‪/#b7 37‬ن ‪ #\,‬وا‪/d‬ف وا‪ Fbe‬وا‪ 7 -‬وا!‪,-‬س‪ ،‬وا‪/#b7 37‬ن "‪l‬‬
‫‪ hC 48,M‬أآ‪5‬ــ "‪,2 g# 3‬ن ا ن‪ .‬وأ‪K‬ا‪ ،‬ه!‪,‬ك آ‪,0 ^ #‬رة "‪ 3‬ا(و‪ .37‬و‪( 0‬ـــ ‪n‬‬
‫ا ن ‪ U#M‬ا‪4‬د ه‪ ,",‬ر^‪.,CI@k h‬‬
‫و‪ a@ rZ,D 0‬ا‪,‬دت واوا[ ‪/H U#M‬ع "‪ 3‬ا‪ ، ,5‬إذ ا‪2‬ت ‪D‬آ ا 
‪,‬ن‬
‫وا‪ ]#e" 3 l8,w‬ا!‪ .`:,‬وآ‪,‬ن ا(و‪/7‬ن‪ ،‬ر^‪ h‬ا‪,d0‬دهـــ‪7 ،h‬ه‪/‬ن إ‪ U‬ا
‪/‬ق‪ ،‬وه‬
‫ ‪ /‬ا‪/C‬اء ا‪ U#M `#G‬ا" اد ا‪G‬ق ا!‪ `:,‬ا‪6‬را‪ M‬ا! أو ا\‪,‬ل‪a8, l ،‬‬
‫إ‪C,H‬ـــ‪ ،h‬واء ا!‪/‬ـــــــ‪,‬ت ه‪ ,D h‬إ‪ .,C‬وآ‪ rH,‬ا‪/2%‬اق ا‪%‬آ‪ 5‬روا‪ / ،,‬‬
‫"!‪ (G‬ا(‪,‬ء "!‪ I#e" `:,‬و"‪C2 : #",‬ــــ‪/‬ل وه‪,w‬ب وــــــ‪,‬ل‪ ،‬أو \‪: FH,‬ق ا\!‪/‬ب‬
‫اة‪ ،‬وآ‪,‬ن ‪/‬ا ه‪0 ,‬ب ‪ x7k‬أو زاو‪ 3" 767 7‬أه‪ ،,C‬آ‪ ,‬ه‪ /‬ا‪,-‬ل ‪ % 
!,‬ا\@ ‬
‫‪ -10 10‬را‪, !7 " &e7 , l‬س‪:‬‬
‫‪Sur la ville de Fès : Cf. Roger LETOURNEAU : Fès avant le Protectorat. Casablanca‬‬
‫‪1949.‬‬
‫و‪ d‬د ‪ M‬د ا 
‪,‬ن أ‪ 3@ ,HK‬ا‪,M‬ر ا@‪,"/#‬ت ا ‪:,C" (7‬‬
‫‪Pour les chiffres de la population nous avons tenu comte des indications données par‬‬
‫‪Joseph CANAL : Géographie générale. Paris 1902, p. 100 ; - Le docteur‬‬
‫‪WEISGERBER : Au seuil du Maroc moderne. Paris 1947 : - J.L. MIEGE : Note sur‬‬
‫‪l’artisanat marocain en 1870. B.E.S., 3° trim. 1951, p. 91 ; -A. BERNARD : Le‬‬
‫‪Maroc. Paris 1913.‬‬
‫‪38‬‬

‫و! "‪4‬ل ‪,‬د "‪ gD ،45‬آ‪,‬ن ‪/7‬ا ‪ ,C#M‬ا‪ ~#:%‬ا‪ :[2/‬أ^‪ ,‬وواو‪ r^67‬ود"!‪,‬ت‬
‫ا ‪C‬ـــ‪/2n 04M ,‬اق واد ا@ ا‪ U#M%‬ا‪ ، #-‬وآا أ‪/2‬اق دآ‪ ,‬و‪ M‬ة واب‪ ،‬ا آ‪,‬ن‬
‫‪/2‬ق ا‪%‬ر@‪,‬ء‪ ،‬و‪/2‬ق ا‪ ،~e‬أه‪ ،,C‬وه!‪,\ [#e7 ,‬ر ا ن ‪(,‬و‪ 37‬و 
‪,‬ن ا\‪,‬ل‪ ،‬وآ‪rH,‬‬
‫‪ .8,0 l" Z!" hC04M‬ا‪/‬ادي ا\‪,‬ورة ا آ‪,‬ن و‪,G2‬ؤه‪ 3" ,CH//\7 h‬أ‪,\!" l .‬ت‬
‫ا‪ M,!d‬ا(‪7 #‬ــ وا‪ b0%‬ا(‪ ، !G‬واء ا‪/-‬ب وا‪ ,‬وا‪/d‬ف وا\‪ #‬وا‪ h-I‬ا‪.be‬‬
‫وآ‪,‬ن }"‪,‬ن ‪ #‬ا@‪,04‬ت أن ‪/‬ن ذات @ أآ‪ .‬إذ أن ا\‪,‬ر آ‪/H,‬ا ‪/#(!7‬ن ا‪ l8,w‬إ‪U‬‬
‫أ‪/2‬اق اب‪ 3" ،‬ا@ا‪ v8‬وا(‪ d‬و‪ 42‬أو ‪,‬س‪ ،‬و‪(7‬ــ‪/‬ل ج ‪/‬ر‪,\ 37 " :#7‬ه‪ .‬أه ‬
‫ه ا‪/2%‬اق ا و‪ U#M ، 7‬ا 
‪/‬ى ا‪,d0‬دي ‪ . ،F
-‬وآ ‪ U#M‬ا 
‪/‬ى ا 
‪ .2,‬و‪ 0‬‬
‫أدت ‪w,‬ورة ه ا‪,(#‬ءات ا ور‪ 7‬ا (‪,04M ,C7/‬ت ا‪" .5" ,w‬ا‪[*] " :,:6‬إ‪ U‬ا‪," H‬ج‬
‫ا\‪,M/‬ت ا دد ‪ U#M‬ا‪/2%‬اق ا\‪,‬ورة" )ج ‪/‬ر‪" :#7‬ا‪^/! j‬ا ا " ‪,‬ر‪~7‬‬
‫‪ 1932‬ص ‪.( 
HI, 216‬‬
‫و‪ a@ rZ,D 0‬ا‪,‬رات ا\‪,‬ر‪ 7‬اى ‪ U#M‬ا‪2‬اره‪ ,‬آ(‪,04@# ,7,‬ت ا( ‪l" 7‬‬
‫ا
‪/‬دان ‪ ،r4, `7: 3M‬و"‪ l‬ا\‪6‬ا‪ 8‬و"‪ ،d‬و"‪ l‬أورو‪" M ,‬ا‪ \!: 2‬وا@ا‪v8‬‬
‫وا‪7/d‬ة‪ .‬وآ‪,‬ن \‪,‬ر ‪,‬س ا‪,7‬ء ه‪ h‬ا‪/w,-7 37‬ن ‪ ،,C#M‬وذ ‪(2‬ار @‪ a‬أاد‬
‫‪ hC 48,M‬ا ن ا ا‪ 
8‬و اا‪ ،2‬آ‪ \H ,‬ه‪ h‬ا\‪6‬ا‪ 8‬وا
!‪,‬ل‪ ،‬و‬
‫"‪d‬ــــ وا‪#\H‬ا‪.11 11‬‬
‫‪----------------‬‬‫]*[ا‪ :BBe‬إ‪ 0‬ا‪Be‬ط‪ ،‬وه ‪ #! ،,!"L '* - k-‬إ‪ 0‬ا)‪i‬م ا‪/‬ص‪ ،‬ا‪b‬ي آ‪ [7& g‬ا‪ 2K$‬ا *‪،‬‬
‫‪ !D‬ا‪ ! .‬وا‪$‬ا‪ ،2.‬أ‪)n‬ء ر أرض ا‪ ،$‬وذ‪ * o‬ا‪ $.‬ا‪e" - ! .‬ا" إ‪ 0‬أ‪ Z‬ى‪ .‬و&‪7‬ن ا‪ BBe‬إ‪-‬‬
‫*`‪ -‬ا‪e/‬ن‪ NL. ،‬ا‪ & '. $‬ض ا‪ ،NV) ! .‬أو *‪- 2*$‬دي &"‪ .L [.‬ا‪X‬ر أو ا‪ ، .‬أو *"ون ‪2*$-‬‬
‫آ‪-W - -W‬ت ا‪ !"$‬و ا‪ ،.F‬وه‪ sb‬ا‪ D‬ا(‪ Z‬ة‪ ،‬ه' ا' !‪ #‬إ‪ V‬ا‪.EI‬‬
‫وا‪Be‬ط ‪ '.‬إ"ى ا ت ا(‪-‬ز! ‪ ،‬ه' ا‪7‬ك ا‪)- '. 2‬ل ا)‪.t‬‬
‫ا ‪%‬ن‬

‫و‪ @G‬ا‪,-‬ل آ‪,‬ن ‪ h\D‬ا\‪,‬رة ا‪,e‬ر ‪ ،,I@k‬إذ آ‪,‬ن ‪ .d7‬إ‪/#" bM 
K U‬ن ‪H‬‬
‫ذه ‪ ,C!" 374" @
،1848 !2‬ا‪,d‬درات‪ ،‬و‪ 374" !2‬ا‪2‬اد‪" .‬أ‪ ZH‬آ‪:7,‬‬
‫ ‪/D .$,I‬ل ا\‪,‬رة ا "! ‪0‬ن "‪ ."Uw‬ا!‪b‬ة ا‪,d0‬د‪ 7‬وا‪ ، M,‬ا@ د ‪،45‬‬
‫ا‪ .dI‬ا‪%‬ول "‪.(1950 !2 3‬‬
‫و‪,C ( 0‬ز ا‪,‬دت وا‪/‬ا‪4$‬ت " 
‪/‬ى ا‪ .8,2/‬ا(! و‪\D‬ـــ‪ h‬ا‪,‬دت‪ .‬إذ آ‪rH,‬‬
‫اا‪\" 2‬د أ‪/D‬اض ‪/# 37‬ا‪ K‬أن ‪ZH ،,C /2‬ا ‪Gk‬اب ا‪ ،-‬أو 
‪F‬‬
‫ا‪/"%‬اج ا@‪. ,‬‬
‫و‪ ,‬أن ا!(‪ .‬آ‪,‬ن ‪ CA U#M h7‬ا‪ .5" h8,C‬ا‪-‬ـــ واـــ‪,‬ل وا\ــــ‪,‬ل‪ ،‬و‪ZH‬ا ‪,‬ب‬
‫ا‪,@2‬ل ا@\‪} ، #‬ن ا‪//" 3 h `7G‬دة‪ 3 .‬آ‪ rH,‬ه!‪,‬ك ‪:‬ق ^ "@ ة [ اا‪2‬‬
‫‪ ,‬ن‪ ،‬و ‪Q‬دي إ‪ U‬و ة و ‪ ،r4,‬وا ‪ FdH‬ا‪6e‬ن ‪ U#M‬ا" اده‪,d0 ,‬ت و‪6H‬ات أو‬
‫دواو‪-" 7‬و‪ gD ، 2‬آ‪ rH,‬ا(‪/‬ا‪) "[ 
.,( ،3"n" ,C# w( .‬و‪67‬ــــ‪ :‬ص‬
‫‪.(107‬‬
‫ها ‪ h,@" ،,(D‬ا‪d0‬ــــــــ‪,‬د ا@ــــ`‪ .‬و‪ l" / ،3‬ذ‪,A ،‬هة ‪ 5‬ا‪ ,H‬ا‪،ND4‬‬
‫وه و‪/‬د "‪ 3" @b‬ا
ــــ‪ ,‬ا (‪: a@ ,C@G‬ق ا‪,‬دت اى‪ .‬و‪,2 0‬ه‪r‬‬
‫‪ -11 11‬أ‪ d" ، Letournaeu :ZH‬ر "آ‪/‬ر‪ ،‬ص ‪،424 – 421‬‬
‫‪39‬‬

‫ه ا
‪ ,‬ا‪ 
 ، #-‬ا ‪,d‬ل ‪ 3‬ا!‪,‬س‪7 ," ،‬ه‪ U#M 3‬و‪/‬د ‪/2‬ق دا‪،N,- ، #K‬‬
‫‪ U#M‬ا^ـــــ‪ 9 D/ ," h‬ا‪,Z‬ه‪ "• `M 2, U#M ،‬ا ‪.‬‬
‫و‪ 0‬آ‪ rH,‬ا‪,
2Q‬ت وا‪/d‬رات ا 
‪ ~@ 2,‬ه ا‪,%‬ل "‪ 3‬ا‪,d0‬د‪ ،‬ا! ‪U#M‬‬
‫ا‪6‬را‪ M‬وا‪,-‬ة ا‪ 7/M‬وا‪ M,!d‬ا(‪ 7 #‬وا!‪,b‬ط ا\‪,‬ري‪.‬‬

‫‪ -3‬ا)‪i‬ـــــ‪,‬‬
‫آ‪,‬ن ا
‪,G#‬ن ‪ l h-7‬ا(‪ .8,‬وا ن‪ ،‬وآ‪ . (#G" 9G#2 rH,‬و‪M,‬ـــ‪,‬ر ‪ .#2‬ا‪r‬‬
‫ا!‪/‬ي‪} ،‬ن آ‪ .‬ا
‪#‬ـــ[ آ‪7 7 3 rH,‬ــــ‪ GK U(# 92, .9‬ا\@ وا‪,M%‬د‪ ،‬وآ‪,‬ن ‪",D ,5‬‬
‫‪ ##‬وا ‪ 9#M ،37‬أن ‪-7‬ــص ‪ U#M‬ا‪D‬ام @‪ h,‬ا‪ @7b‬ا‪ ، "42j‬وا‪b‬ع اي ‪/#7‬ر إراد ‪9‬‬
‫‪ 37 8,CA M‬أن ‪/‬ن ‪ @7b ,$/dH‬أو "ا‪ h2‬أو ‪ l" 3 ، Z! ,$/dH‬ا‪-‬ص‬
‫ ‪ ~7‬ذ‪ h,@ ،‬ا(†ن ا‪. 2,2%‬‬
‫‪ U#M‬أ ّ‬
‫و‪ 9Id‬ا‪ h-‬ا
‪ G#‬ا!‪ ، 7I‬آ‪,‬ن "‪ 3‬وا‪ 9‬ا‪,I-‬ظ ‪ U#M‬ا‪"%‬ـــــ‪ 3‬وا
‪U#M C‬‬
‫ا‪ x,d‬ا@‪ "/‬و‪ U#M‬ا‪j‬دارة ا‪,# !
-‬ت ا‪,D%‬س‪ ،‬ا آ‪ " rH,‬ا‪d ,C#K‬ف ‪U#M‬‬
‫ا‪,M%‬ل ا‪ 7e‬وا‪,
2Q‬ت ا@‪ ، #‬و‪,#" H,$ U#M‬ت ا‪%‬و‪,0‬ف ذا ‪.,C‬‬
‫وآ‪,‬ن ‪ M,
7‬ا
‪,G#‬ن ذ‪/"" ،‬ا‪ 3‬اــــ " ا‪Qb 3I#‬ون ا‪4‬ط‪ ،‬و""‪/‬ا‪ 3‬ا‪,b‬رة"‬
‫"‪/‬ز‪ M 3M‬وزارات "‪/"n I#‬ال ا و ‪.‬‬
‫آ‪ ,‬آ‪,‬ن ‪/I7‬ض ‪ 9 ,D4$‬ا(‪ 8,w‬إ‪ U‬ا(‪,w‬ة‪ ،‬و‪ 3@7‬ا(‪/‬اد و‪,M‬ل ا(‪ .8,‬أو ا ن‪ ،‬وا‪37‬‬
‫‪C
7‬ون ‪ U#M‬ا 
ا‪j‬داري‪ ،‬و‪ U#M‬ا‪I-‬ـــــ‪,‬ظ ‪#M‬ــــ‪ U‬ا‪ ،3"%‬و‪ U#M‬ا‪w‬ا‪ ،F8‬و‪,k‬ن‬
‫ا@ ل " ‪ ,H‬آ‪,‬ن أم !‪ .,8,‬وآــ‪,‬ن "!‪,‬و‪ 9‬أن ‪6!7‬ل إ‪ U‬ا‪ ،aw-‬أو‪ 8‬ا‪U#M .M 37‬‬
‫ر@‪ hC‬إ‪ U‬ا( ‪ rH, .‬ا‪" "/-‬آ‪6‬ة‪ ،‬وها اآ‪ U#M @7 6‬ا‪
2Q‬ا(‪. 7 8,‬‬
‫و‪ ,! `2 0‬أن أز‪/" ,H‬ا‪ ]@k 3:‬ا‪ ،h-‬اي ه‪7ZH `#G" hD /‬ـــ‪ C" 9! ،,‬د‬
‫‪,#G‬ت ا(‪ .8,‬ا@ 
‪ ، 7‬و‪ x",G‬أاد ا@‪ #8,‬ا‪ ، ,‬و‪,:n‬ع ‪,M‬ل ا‪ h,0%‬ورؤ‪,2‬ء‬
‫ا‪6‬وا‪.,7‬‬
‫^ أن ‪ G#2‬ا
‪G#‬ـــ‪,‬ن ‪ 7 ," U#M ،rM‬و‪4K ،‬ل ا(ن ا‪bM l2,‬ـ‪ .‬إذ أن أز"‪,‬ت‬
‫ا‪4e‬ـــ ‪ ،‬ا آ‪- rH,‬ك ‪ l‬ا(‪/‬ى ا!‪,‬و‪ ،rI0/ ، 8‬و‪/‬ت ا
‪,G#‬ن‪ ،‬آ‪,‬ن ‪9!M 3" 9I#e7‬‬
‫ها ا‪ K%‬ون "‪ ..b‬وا
‪ 3:4‬ا‪ 45‬ا‪/- 37‬ا "‪ d‬ا‪4‬د ‪4K‬ل ها ا(ن‪ ،‬‬
‫وط أ‪ l" r-$‬ا ‪ .K‬ا‪%‬ورو ‪ ، @$‬ه‪/" h‬ي ‪ M‬ا‪,D‬ن )‪ (1859 – 1822‬و‪ 2‬ي‬
‫"‪ (1873 – 1859) -‬و"‪/‬ي ا‪.(1894 – 1873) 3
-‬‬
‫( !‪ rM/‬ا‪,C‬م ا‪/‬زار‪,!C : 7‬ك ا‪ d‬ر ا‪ hZM%‬ا‪Qb, ]#‬ون ا ا‪ #K‬واي ‪9 lwe7‬‬
‫ا(‪/‬اد‪ ،‬ووز‪ 7‬ا‪-‬ب )ا@‪ّ4‬ف( ا‪ ]#‬ا‪M 0‬ــ د ا\!‪/‬د و‪n‬د‪ 7‬روا ‪ ،hC‬ووز‪ 7‬ا‪ ,‬‬
‫)أ"‪ 3‬ا‪,!"%‬ء(‪ ،‬وآ‪ F ,‬ا‪7,b‬ــــ‪,‬ت اي‪ 9/- ،‬إ‪ k,0 U‬ا(‪,w‬ة‪ ،‬أ‪/(7 x$‬م ‪,C‬م وز‪7‬‬
‫ا@ ل‪ .‬و"‪ 3‬أ‪ .‬إاء ا‪,I‬و‪,k‬ت ا أ‪ @" r-$‬دة "‪ l‬ا‪ 3#5‬ا‪ ،FH,%‬أ‪bH‬ـــــ‪ 2 n‬ي‬
‫"‪ -‬و‪ IA‬وز‪ 7‬ا‪ ،-‬ا‪Qb, ]#‬ون ا‪,e‬رـــــ ‪ 9! ،‬ا‪/‬ا‪ 37 h ،l0‬أآ‪]A/" 3" 5‬‬
‫"‪,w ]#‬ن ا ‪,d‬ل ‪ # 
,‬ا ‪ 2,"/#‬ا(‪. \!G h‬‬
‫وآ‪,‬ن ا‪,‬ب‪ M,
7 ،‬ون ه‪Q‬ء ا‪ 3IA/‬ا
‪ 3",‬أ‪ .hC,M‬و‪I7 h‬ـــــ‪ r‬ا‪Q‬ر‪ 3K‬أن‬
‫‪/Id7‬ا ا‪,:‬ر ا‪ ،5‬اي آ‪,‬ن ‪ 9 .b7‬أو‪ 8‬ا‪/‬زراء‪ ،‬أي "!(‪,‬ت" ا(‪ ،d‬و‪ [2‬ا‪ e‬ات‪،‬‬
‫وا‪,G‬وت ا‪/‬ا‪ ، ,# …:‬وا‪,!d‬د‪ `7‬وأن ‪,‬ذ ها ا‪,:j‬ر ا‪ ،5‬د@‪ "/D r‬ا‪ ، 7,-‬ا‬
‫آ‪H,‬ــــ‪ g7 - M r‬ا‪,
2Q‬ت‪ ،‬إ‪ U‬ا‪,I-‬ظ ‪ ,C#M‬ر آــــــــة‪ -  ،‬ث أي ‪ .#K‬‬
‫‪40‬‬

‫ا@‪,‬دات‪" .‬آ‪,‬ن ا(ــــ‪/‬اد وا‪,M6‬ء ا ‪!7‬ــــ‪/‬ن‪ ،‬ا‪/ n7 37‬ن إ‪ " (!" U‬ا‪6e‬ن‪/@ 0 ،‬دوا ‪U#M‬‬
‫رؤ‪ 7‬ا‪/‬ز‪:,-" 7‬ـــ‪#M 9, ,‬ــــ‪ ]dH . U‬دا‪8‬ة‪/#b7 ،‬ن ‪ F
D‬ا@‪,‬دة ا( ‪ . 7‬وا"‪ ,‬إذا‬
‫د‪/#K‬ا إ‪ U‬ا‪ F ,‬ا\‪6C‬ة ‪ (7G,‬ا‪%‬ورو ‪@b2 hCH} ،‬ون وآ‪n‬ن ا‪6e‬ن ا( ‪7‬ــ‪9 `7 h h‬‬
‫ دورا ‪.12 12",7/H,‬‬
‫أ‪ ،‬وأ‪ hCH‬أ"‪,‬م ‪,C‬ز ^‪ 9 F@#7 gD ،hC!M F7‬أ!‪,‬ء د‪C!7‬ـــــــــ‪ ،h‬إ ّ‬
‫^ أن ه ا‪j‬دارة‪ ،‬ر^‪ h‬أ‪/d 3M 7^ ,CH‬را !‪ ،,‬وا آ‪,‬ن }"‪,‬ن أ‪ ,C/#2‬و‪ ،,C0:‬أن‬
‫ ‪ h7 h /‬ا@‪ \ U#M .‬ه‪ ،,‬آ‪ # rH,‬ا‪24 #,0 #D‬ار و‪4‬آ‪,‬ل‪/ gD ،‬ن‬
‫"‪/IA/‬ن ‪/"/D‬ن ذوو \ ‪ ،‬آ‪/H,‬ا ‪/(!7‬ن "‪ 3 3‬رؤ‪,2‬ء ‪ .8,0‬ا‪ ،v‬و"‪ 3 3‬ا@‪48,‬ت‬
‫ا‪/‬ر‪/‬از‪ 7‬اة ‪6" (7G‬ا‪ 7‬ة‪.‬‬
‫وآ‪ ]#e" rH,‬ا@‪ 8,‬ات ي ا‪ ، ,‬ا آ‪ #2 rH,‬و‪ !
D‬ا 
ـــــ‪6, .13 13‬آ‪,‬ة وه‬
‫‪ M 7k‬أ‪ ،4:‬آ‪I rH,‬ض ‪ U#M‬ا‪ ,‬وا‪/"%‬ال ! 
‪ 3" ,7( % 2,5‬اأ‪,2‬ل‪،‬‬
‫و‪ U#M‬ا‪ .$,-‬وا‪,5‬ر ! 
‪ 3" % 10‬ا ‪ ..K‬أ"ّ‪" ,‬ا!‪ " ْ7,‬وه ذات ‪" 
H‬ة‪ ( ،‬آ‪rH,‬‬
‫"
‪,‬ه ‪Q7 D‬د‪ ,C7‬ا(‪ .8,‬ا آ‪,I@" rH,‬ة "‪ 3‬ا‪ " e‬ا@ 
‪ . 7‬و !‪,w‬ف إ‪ U‬ه ا@‪ 8,‬ات‪،‬‬
‫ا‪ C‬ا‪ ,7‬ا ( "‪ ,C‬ا ن وا(‪ .8,‬إ‪ U‬ا
‪G#‬ــــ‪,‬ن !‪ 2,‬ا‪,M%‬د ا ‪ !7‬اى‪ ،‬وآا ا\‪، 76‬‬
‫وه ‪Q7 7k‬د‪ ,C2‬ا‪/C‬د ا‪/@we7 37‬ن ‪6#‬آ‪,‬ةـ وأ‪K‬ا ا‪w‬ا‪ F8‬ا\‪,‬ر‪ ، 7‬ا ‪@7‬ه‪,‬‬
‫ا‪,C(I‬ء ^ ‪M‬ــ ‪ .‬و‪ 0‬ا‪ 7, r" G$‬ه ا‪w‬ا‪ F8‬ا‪K%‬ة‪" ، #@ FM,d ،‬ات‬
‫"رة‪ ,C! ،‬آ‪ F
! rH,‬ة وا‪,ZH, ,C 2‬م ‪4K‬ل ا(ن ا‪ ،bM 3",5‬وه ا‪w‬ا‪F8‬‬
‫ه "ا‪/‬س" أو "ا 
‪I‬ــ‪,‬دات"‪ ،‬وه @‪(- `#‬ـــ‪/‬ق ا
‪/‬ق وا@‪4",‬ت و‪/(D‬ق ا\ك‪.‬‬
‫ أن أه‪C‬ــ‪ ،,#M ،,‬آ‪rH,‬‬
‫و‪ 3 h‬ه!‪,‬ك "‪6‬ا‪ H‬و ‪ !76K‬وا‪ D‬ة‪,!$ 4 . ،‬د‪ .`7‬إ ّ‬
‫‪ . #…k‬أ ّ"‪ ,‬ا‪ rH, 2,-‬د‪ ، (0‬وو‪ @k‬ا‪ !76e‬آ‪ @" rH,‬ة آ ‪ . 0‬أ"ّ‪" ,‬آ‪6‬ة ا‪/"%‬ال‪،‬‬
‫و 
ا‪,!d‬د‪7‬ــــ` ا‪,‬ــــ ‪ ،‬و‪ 2‬ا‪ ( ، 2,-‬أ‪ !2‬ت •"!‪,‬ء‪" r- ،‬ا‪ 0‬وز‪ 7‬ا‪. ,‬‬
‫ه‪Q‬ء‪ ،‬ا‪!"%‬ــ‪,‬ء آ‪/H,‬ا ‪/!@7‬ن ‪,\ 3 3" ,7 0‬ر ‪/G‬ان و‪ 42‬وا‪,‬ط ا‪,7%‬ء‪ ،‬و‪ ، @ ,‬أ‪x$‬‬
‫"@‪,\ 3" hCZ‬ر ‪,‬س‪.‬‬
‫و‪ 0‬آ‪ F‬ا 
رو‪," !7‬ر‪,‬ل ‪" : RENE MARCHAL‬إن ها ا!‪,Z‬م ا‪ ، ((-‬ر^‪h‬‬
‫‪/H‬ا‪ ،9d0‬أ‪," z8,H UGM‬زة‪ ( ،‬ر "‪ ,‬آ‪ rH,‬ا و " 
ة (‪, ," !M ،3 .]b‬ءت إ‪,D4$‬ت‬
‫ا
‪,G#‬ن ‪ M‬ا@‪ 676‬ا‪,‬ه‪ ، Z‬ا‪,CH‬ر ها ا!‪,Z‬م "‪ ~IH) "9‬ا‪ d‬ر ا
‪ ،`,‬ص ‪.(6‬‬
‫‪ M,0 3‬ة ا‪ 7w‬و‪ 7,‬ا‪w‬ا‪ F8‬ا‪,‬ة ا آ‪/(# /e" rH,‬اد ا‪ 37‬آ‪/H,‬ا ‪/@7‬ن‪،‬‬
‫‪/‬ق ذ‪ G# 
, ،‬ا‪j‬دار‪ 7‬وا(‪8,w‬ــــ ‪ ،‬آ‪ F,^ rH,‬ا‪,D%‬ن ‪,\ kM‬وزات ‪GK‬ة‪ ،‬و‪ 0‬‬
‫‪,ZH M,2‬م ا‪ U#M 7,-‬ا‪2‬ار‪ 7‬و ‪ a@ hM‬ه ا\‪,‬وزات‪.‬‬
‫^ أن ‪ G#2‬ا
‪,G#‬ن‪ .b 3 h ،‬ا‪4‬د آ‪ ،,C#‬و‪ ~IH ,C 37 h‬ا‪ ،l,G‬و ‪ ~IH‬ا‪. ,@I‬‬

‫‪H. GAILLARD : La réorganisation du gouvernement marocain. Paris 1916, p. -12 12‬‬
‫‪13.‬‬
‫‪ .13 - 13‬أ‪:ZH‬‬
‫‪Cf. René MARCHAL : Précis de législation financière marocaine. Rabat 1948.‬‬
‫‪notamment l’historique du budget chérifien, page 5 et suivantes, - les anciens impôts,‬‬
‫‪p. 71 et suivantes.‬‬
‫‪41‬‬

‫‪ `:,!,‬ا آ‪ rH,‬أآ‪,G#
# ,M/wK 5‬ن‪ ،‬وا@و ـ"‪4‬د ا‪6e‬ن"‪ .b ،‬ا
‪/C‬ل‬
‫وا‪,wC‬ب ا‪ 
#:%‬ا\!‪ ، /‬واات وا‪G‬ق اى ا‪Q‬د‪ 7‬إ‪ U‬و ة و ‪ .r4,‬وآ‪rH,‬‬
‫ ‪ .b‬إ‪ FH, U‬ذ أه‪ h‬ا ن وأآ‪ 5‬ا‪/2%‬اق روا‪ ،,‬و‪ h( ,C‬ا‪/‬ر‪/‬از‪ 7‬ذات ا!‪/I‬ذ ا‪%‬آ‪،‬‬
‫وأ‪,M‬ن ا(‪ .8,‬ا‪,, 3C‬دت ا ر ‪ hC#M‬أر‪ .wI #8,: ,D,‬ا‪w‬ا‪ F8‬ا@ دة ا‬
‫‪.,CH/\7‬‬
‫أ"ّ‪ ,‬آ‪ #‬ا\ــــ‪,‬ل‪ rH, ،‬دا‪
M ,8‬ة ا‪K‬اق‪ .‬و‪ !" r#‬ا(ن ا
‪,‬دس ‪4" bM‬د‬
‫ا 
ـــ "‪ gD ،‬آ‪ rH,‬ا(‪ a .8,‬أداء ا‪w‬ا‪ ،F8‬و‪,H‬درا "‪ ,‬آ‪ rH,‬ه ا(‪8,‬ـــــــ‪ M .‬وا‪، H‬‬
‫!‪ ,C‬ا‪/0 n 3D ,C
IH 3M l‬ات ا
‪,G#‬ن ‪. 7w, ,C,G‬‬
‫و ر‪4" @0‬د ا 
" ‪/0 F
D‬ة ود‪ ",!7‬ا
‪G#‬ــــ‪,‬ن‪ v .wI .‬ا@ ‪ ،‬آ‪,‬د ا
‪,G#‬ن‬
‫"‪/‬ى ا‪ .M,2‬أن ‪2,D 37 h 9#M 3 ،,8,CH ,C@we7‬ـــــــ‪,\H} [ 7 h 9H% ،,‬زات‬
‫ا‪,d0‬د‪ ,CHn 3" ، 7‬أن [ ‪ I‬أو`‪,2 x,d" ،‬ن ا\‪,‬ل‪,2 x,d ،‬ن ا
‪/C‬ل‪.‬‬
‫^ أن ‪,2‬ن ا\‪,‬ل‪/@7 ،.,(, ،‬ن 
‪ G#‬ا
‪,G#‬ن ا ‪ ، !7‬وآ‪H,‬ــــ‪/‬ا ‪/(7‬ن ‪ GK‬‬
‫ا\@ وا@ ‪ ،92, 37‬و‪/@7‬ن أ‪ Dn ،,H,D‬أ‪H,M‬ـــ‪ 9‬آ‪6e# .5‬ن‪ ،‬و‪Q7‬دون @‪a‬‬
‫ا‪w‬ا‪ ،8‬و‪ .^/ gD ،,$/dK‬ا
‪G#‬ــــ ا‪/ H6e‬ا‪,\ G2‬ر ا ن ا‪%‬ود‪ 7‬‬
‫واات‪ D ," .5" ،‬ث @‪ `:,!" a‬ا‪ ]7‬وا‪ ~#:%‬ا‪.‬‬
‫وآ‪/H,‬ا آ‪7 hC#‬ددون ‪ U#M‬أ‪/2‬اق ا
‪/(#7 gD ،xI‬ن ‪ 3D4I,‬وا‪ .37w-‬آ‪ ,‬أ‪ hCH‬‬
‫‪Kn7‬ون ‪ 3M‬إ" اد ا
‪G#‬ـــــ‪,‬ن }‪,H,M‬ت "‪ ,‬و\‪ 3" M/‬ا‪,-‬ر‪/ 3D ،3‬ن ا‪4‬د "‪ C‬دة‬
‫)أ‪ ZH‬و‪ .67‬ص ‪ 39‬وا ‪ .(,C#‬وآ‪,‬ن "‪ 3‬ا ‪ ،hC7 C7‬أ‪/G " hCH‬ن ‪#,‬ـــ ‬
‫ا‪I7b‬ـــ ‪ ،‬ا آ‪ hC, rH,‬دا‪6 ,8‬ءا "!‪C ،,C‬ا‪ ،‬ا‪(2‬ت ‪/$‬رة "ب ‪ h
(!7‬إ‪4" U‬د‬
‫ا‪6e‬ن" و"‪4‬د ا 
"‪Q, .‬ر‪K‬ــــ‪/‬ن ‪/-#7‬ن ‪ U#M‬ها ا( 
ــــ‪ ،h‬دون أن ‪/I#7‬ا أ‪,!M hC
IH‬ء‬
‫ ‪/w" 7 -‬ن "‪4‬د ا 
"‪/ -7 hC :‬ن ‪C!M‬ـــــ‪,M, ,‬ره‪4 ,‬د ا@‪,d‬ن وا‪,(bH‬ق‪3D ،‬‬
‫ان ه "ا‪4‬د" ‪ h‬ــــ‪b" 3@G 3‬و‪ M‬ا
‪,G#‬ن‪ ،‬و‪/ -7‬ن ‪,M, ,C!M‬ره‪ (G!" ,‬أ! ‪.‬‬
‫!‪ ,‬آ‪,‬ن ‪,
7 ,CH,2‬ه‪/‬ن ‪/0 .‬اه‪ h‬ا ‪,‬ع ‪ 3M‬ا‪4‬د آ‪@ ,#‬ض ا‪.Ge# ,C4(2‬‬
‫‪ 3‬ها ا‪ ]!d‬ا‪ 8,!5‬ا
[ وا@‪ ،‬ر^‪ h‬أ‪ (7 9H‬م ‪K .b‬ـــــ‪ 7 U#M M,2 ،s:,‬‬
‫ا‪I‬ة ا(‪n #8,‬ن اب آ‪,‬ن "‪ ،,I‬و^ "‪. D/‬‬

‫‪42‬‬

+-/‫ ا‬2‫ا‬
19 ‫ ن‬$‫ ا‬- 'G‫ ا‬E)‫' ا‬. ‫ا ب‬
(I7 ‫د اب أن‬,‫ (ـــ آ‬. ‫هــ‬%‫ ا‬, ,‫ ا‬D‫ أ‬،bM l‫ــــ‬2,‫ ا(ن ا‬3" H,5‫] ا‬d!‫ ا‬C
@‫ د‬UGM‫ أ‬," ، ,2‫ اأ‬,‫ أور‬l" ‫ت‬,04M .K‫ د‬gD ،‫ ذ‬F!\ ‫ع‬,G2‫ ا‬9! ،94(2‫ا‬
. H6e‫ ا‬2,
#‫ و‬،‫د ا‬,d04 3 7 ‫وو ة‬
14

'*‫ ا(ور‬2 ‫ ا‬-1

.- ‫ ا‬,
H ‫ ى‬rH,‫ ا آ‬# ،‫اوة‬k ,‫ه‬5‫ أآ‬rH,‫ وآ‬.‫ل اب‬/D ‫ع‬,:%‫ @ دت ا‬ 
‫ ااب ا‬U#M 
HI‫رات ا‬,‫ ا‬r0,@ ‫ وها‬، ##"‫ــ و‬2 .- ‫ ا‬,H,2‫ وا‬،8‫ا‬6\‫ا‬
،"F# ~7/" "/D r(-2 ‫ @ أن‬.‫م‬1870 !2 U‫ إ‬1844 !2 3" ‫ة ا ة‬I‫ل ا‬4K
\!: rId0‫ و‬،BUGEAUD "/\" 7 U#M #2‫ن "@آ ا‬,D‫ ا‬M ‫ن‬,G# 
‫ش ا‬/ 
‫ ا‬،(1844 ‫ــــــ‬2 10) ‫!\ـــــــ‬: 0,I ‫ض ا‬I r",0 ،‫ـــة‬7/d‫ة ا‬76 r#D‫وا‬
‫ي‬,‫ه ة ـــ "! )"ــــ‬,@"‫ و‬،‫در‬,(‫ ا‬M ‫"ـ‬%‫ ة ا‬H,
" ‫ن @ م‬,‫ـــــــ‬G# 
‫ ا‬,C ‫م‬6‫اــــــــ‬
( ،‫ى‬K‫ه ة أ‬,@" 7‫ أ‬3" 5‫ أآ‬w",^ ,‫ده‬/! rH, 37 #‫ ا‬3 ‫ ود‬-‫ ا‬r2‫ ا ر‬،(1845
.3‫ ا و‬3 .dI ‫ ا‬3‫آ‬,"%‫ ا‬a@ ‫ @ اد‬U#M ،"2,2 rH, "‫ و‬-‫ ا‬, 7 -‫ ا‬d0‫ا‬ 
‫ ان @ اد ه‬:H,5‫] ا! ا‬w7‫ و‬."‫ر‬,\D• 3@ 3 ‫ف‬/2" ‫ ود‬-‫ أن ا‬،‫ول‬%‫ل ا! ا‬/(7 ‫إذ‬
‫ل‬/(7‫ و‬."G
" [K ‫ح و اه‬/k‫~ و‬I! r-$‫ ود أ‬-‫ف " رـــــ ان ه ا‬,‫ آ‬3‫آــــــــ‬,"%‫ا‬ 
‫رض‬%‫ن ا‬% ‫ا‬ZH ،37 #‫ ا‬3 ‫اء‬-d‫ ود ا ا‬D ",0‫ ا‬37 " :l‫ا! ااــ‬
U#M ‫ ان‬0,@‫ن ا‬,G‫` ا‬I ‫ ا‬,‫ آـــــ‬.‫ وذاك‬#‫ـــــــا ا‬C @,‫ ا‬.8,(‫ @ اد ا‬h ‫" وها‬...‫ث‬-
.8,(, ‫س‬, 
‫ "دون ا‬،3 ،" ‫ز‬,@‫رض ا‬%‫ ه "ا‬,CG# 
@,‫ ا‬.8,(‫@ ا‬," ,C(D
DE MARTEMPRA ‫د ا\!ال دو" !ى‬,0 ، @,# ‫ ا‬l2‫ا‬/‫` ا‬-‫ ها ا‬F/‫ و‬."‫ى‬K%‫ا‬
WIMPFEN 3I7‫!ال و‬e‫` ا‬D ,‫ آ‬.1859 !2 32,H67 ! ‫ل‬, ‫ن‬,2 k 7
M #D
.1870‫ و‬1864 3 , ،37‫ اد‬pb‫ ي ا‬2 ‫اود‬
‫ل‬/(7 ,‫ آ‬CZ7 ،3 ،‫ ود‬-‫[ ا‬K 3@ ، @ , 3‫
ــــ‬-‫ى ا‬/" ‫ن‬,‫ـــــ‬G# 
‫ ا‬F,: 0‫و‬
rH,‫ ( آ‬.1845 !2 ‫ ود‬D 3@ ‫ت‬,D(" ‫ا‬/#‫ه‬,\ 3
HI‫ ا‬3#5‫ "ان ا‬HAUSER 2/‫ه‬
‫ ص‬،" ,7"‫ ا‬U‫ا إ‬#‫ ا‬3"")– "h8,(‫ض ا‬/‫ ا‬U#M Z,-‫ ا‬w( ,
H -#d"
.(243
:l‫ را‬14
Cf : Dans la collection « Peuples et civilisations » : du libéralisme à l’impérialisme
(1860-1878), t. XVII, par H. HAUSER, MAURAIN et Benaerts, Paris 1939.
…L’essor industriel et l’impérialisme colonial (1878-1904), t XVIII, par M.
Beaumont, Paris 1937. - Les textes intéressant le Maroc sont publiés par P. L.
RIVIER : Traité, codes et lois du Maroc, t, I : Accords internationaux. Paris 1924.
43

‫أ"‪ ,‬ا‪ /" ` h# ،,H,2‬ا‪ 7%‬ي‪ ،‬اذ ‪,0‬م ‪/" v‬ن "‪! 50.000 3‬ـــ ي ‪4D,‬ل ‪/G‬ان‬
‫‪ ،1860-59 !2‬و‪,M‬ى ا ها ‪,w7/@ r#:‬ت ‪ ( D‬ار ‪/#" 20‬ن دورو )‪/#" 100‬ن‬
‫‪ .15 15(H‬و‪ h 0‬اداؤه‪A ,‬ف ‪0 .wI 3!2‬ض ا!‪/‬ك ا‪ 76#\H‬ره!‪/K " U#M ,‬ل‬
‫ا\‪,‬رك ا‪. I7b‬‬
‫و ‪ l‬ه ا
‪ M,‬ة إ‪ ]0/" U‬ا‪#\H‬ـــــــــا ا آ‪ rH,‬ا‪- F0‬ـــــر ا‪,b‬ر‪7‬ــــ‪l‬‬
‫ا‪ 
HI‬وا‪/#5 . H,2‬ه‪ ,‬ا ‪2,"/#7‬ــــــ‪/‬ن ه‪ h‬ا‪ 37‬أو‪/I0‬ا ا‪"/-‬ـــــــ ا‪ 
HI‬ا آ‪rH,‬‬
‫ ‪@" @ ،xG‬آ ا‪#2‬ـــ‪ ،‬إ‪ D 7 - U‬ود ا\‪6‬ا‪ !M 8‬واد "‪ ، 7/#‬آ‪ ,‬أو‪/I0‬ا ا‪ "/-‬ا‪ H,2‬‬
‫‪ 1860 !2‬ا ا‪Gk‬ت إ‪ ]0/ U‬ز‪ ، \!: /-H ,Cb ]D‬وإ‪4K‬ء ‪G‬ـــــ‪/‬ان‪ .‬ذ ان ه‪,C‬‬
‫ا آ‪,‬ن ‪ l!" .57‬ا‪ ",0‬أ‪ 7‬دو ‪ "/0‬أ"‪,‬م ‪,: .‬رق‪ .‬وان ‪ M‬م اه‪ ,C",‬ا‪,Z‬هي‬
‫‪,‬ب "!‪ 3" ,C‬اآ
‪,‬ب ‪/IH‬ذ "‪/I‬ق ‪ 9IA/2‬و(‪ ,C-,d ,‬ا‪,d0‬د‪. 7‬‬
‫ا‪ ,k‬إ‪ U‬ها‪ ( ،‬اه‪ r‬دول أور‪ ,‬اأ‪ ,2‬ا‪I‬ة اــــــ ة "‪.0 1880 -1840 3‬‬
‫آ‪ .‬ء †‪ xI ،K‬أ‪/2‬اق !\‪ I .,C ,‬اب‪ ،‬آ‪ ,‬ا‪ h ،3d‬ض "@‪,‬ه ات \‪,‬ر‪، 7‬‬
‫@ ا‪4-‬ت ا@ 
‪ ، 7‬وه "@‪,‬ه ات "‪ xI ، …,‬اا‪ 2‬أ"‪,‬م ا ول ا@‪Z‬ـــــــــــــ‪U‬‬
‫ا‪I . ،F
- ,C#M @0/‬ض آا ا‪,GM‬ء ا"‪,‬زات ‪,‬ه‪,\# ، w‬ر ا‪.FH,%‬‬
‫وإ‪ D U‬ود ا‪ 7‬ا(ن ا‪ ،bM l2,‬آ‪,@" l rH,‬ه ات "ا
‪ h#‬وا‪ d‬ا‪ " 0‬ا" "‪3‬‬
‫‪:‬ف اب (‪ w‬ا@‪ 3 .5, .",‬دول "
‪,‬و‪ 7‬دات ‪,2‬دة‪ .‬إ أن "‪/w‬ن ه ا@‪,‬ه ات‬
‫ ‪. @ ,‬‬
‫وها ‪ h‬اد‪,K‬ل ! "ا‪ "%‬ذات ا‪ .b " #w%‬دا‪2 ," ،h8‬ــــــ‪ # x‬و ا‪ !%‬ا‪ @0/‬‬
‫‪,", l, ,C#M‬زات "‪ l 3‬ا‪/H%‬اع ا آ‪,‬ن ‪,",‬ن "!‪ @ , ,C-‬ول أ‪K‬ى‪ .‬و‪x2 0‬‬
‫ها ا! \ـــ‪ l‬ا ول ا@‪ UZ‬ا ‪ (M‬ت "@‪,‬ه ات "‪ l‬ا‪ #‬ا‪9#M rdH , l, I7b‬‬
‫ا ‪,0,I‬ت ا‪- 76#\H‬ا ‪,‬ر‪ 9 p7‬د‪ .1856 
7‬وآ‪ C rH,‬ا ‪,0,I‬ت أه ‪ ,‬ا‪.‬‬
‫أ"‪ U#M ,‬ا‪ @d‬ا\‪,‬ري ‪ rH,‬ا ‪,0,I‬ت (‪ h‬ا‪ 7-‬ا‪,# (#G‬درت و ‪ #‬ا‪,D‬رات‬
‫‪16‬‬
‫ا
‪,G#‬ن‪ .‬و (‪ ,0/(D h‬آ ! 
‪ 0 3" % 10‬ا!‪/‬ج ‪ !M‬ا‪2‬اد‪ ،‬و! 
"‪" $,K‬‬
‫‪ !M 16‬ا‪ .7 d‬وها ا‪ r-$‬ا‪4‬د "‪ D/I‬أ"‪,‬م "!‪,/‬ت و‪,bH‬ط ا\ـــ‪,‬ر ا‪ ^ .FH,%‬أن‬
‫ا
‪,G#‬ن ‪ 0‬ا‪,D, 9
I! NID‬ر اء و‪ l‬اŸ وا]‪ ،‬و‪" `-‬ا‪ 0‬ا‪2‬اد ا‪r7‬‬
‫وا‪,‬رود وا‪ -#2%‬وا‪Q‬و‪ ، H‬و‪K l!" 9(-‬وج @‪ a‬ا!‪,/‬ت "‪ .5‬ا‪/d‬ف وا‪/-‬ب‪.‬‬
‫آ‪ ,‬اد‪ r#K‬ه ا ‪,0,I‬ت ‪/-‬ت ‪GK‬ـــــــــة ‪,G#2 U#M‬ت ا(!‪ . #$,‬إذ‪ ,! ،‬آ‪,‬ن ا(!‪ #d‬‬
‫‪ 7‬ا@‪/‬ن‪ F
D ،‬ا‪M‬اف ا@‪/‬ل ‪ hC ,, x,d" 3M ،,C‬اا‪ 2‬ا 
‪/‬ح ‪ ",0, hC‬‬
‫‪ ،,C‬و‪/#dI7‬ن ([ ا‪4e‬ـــ‪,‬ت ا !‪ ،hC! Fb‬اد‪,@" r#K‬ه ة ‪ 9‬د‪ 7 \ 1856 
7‬ا‬
‫‪GK‬ــــا‪ " gD .‬دت ‪,D4$‬ت ا(!‪6!# #$,‬ا‪,M‬ت ا ‪C!7‬ــ‪ ,‬أن ز ‪ 3‬ر‪ #" ,7,M‬ا‪#\H‬ا‬
‫ور‪ ,7,M‬ا
‪,G#‬ن‪ .‬وها أ‪ r-$‬ا(‪ 3" F-
,7,w‬ا(‪,w‬ء ا‪ 8,I #-‬ة ا(‪,w‬ء ا(!‪ ،#d‬آ‪,#‬‬
‫آ‪,‬ن أ! "‪.,C ,: ،,‬‬
‫ا‪ ,k‬إ‪ U‬ذ‪ ،‬آ‪,‬ن ا\‪,‬ر ا‪/I@" FH,%‬ن "‪ l 3‬ا‪w‬ا‪ F8‬وا‪/2‬م ‪,!52,‬ء ا‪/(-‬ق‬
‫‪,#" 20 . 15‬را "‪,H 3‬ت ‪.1956 !2‬‬
‫‪ .16 16‬أي "ة ‪ F
D‬ا‪/‬ج‪.‬‬
‫‪44‬‬

‫ا\آ ‪ ،. .‬و‪ l2/ h 0‬ا"‪,‬زان ا\!‪ 8,‬وا‪ 7,-‬ا(!‪ a@ .b #d‬ا‪,‬ر ‪3" ،‬‬
‫"‪ 3IA/‬ا(!‪,#d‬ت و"‪ 3#d!0 3#5‬ا ن ا ا‪ ، #K‬و‪2,2‬ة دور ا\‪,‬رة وا‪b‬آ‪,‬ء‬
‫ا‪D4I‬ــ‪ ،3‬وذ !‪,‬ء ‪ U#M‬ا ‪ 0,I‬ا‪- 
HI‬ا ا‪/7 @0/‬م ‪b^ 17‬ـ‪ 1863 r‬وا ‪h‬‬
‫ ‪ 3"/7 @ ,C#7/-‬إ‪,@" U‬ه ة دو ‪ gD ،‬ا‪ hwH‬ا‪ M ,C‬د آ "‪ 3‬ا ول ا@‪2) UZ‬د‪،,!7‬‬
‫‪ ,H,G7‬ا@‪ ،UZ‬ا‪,7/‬ت ا‪ -‬ة(‪.‬‬
‫و‪ U#M‬ها ا!‪ ،/-‬أ‪/0 r-$‬ا‪ 3H‬ا‪4‬د ‪,G‬ل @‪ a‬ا‪,‬ر ‪ ،‬و‪ .b7‬ه‪Q‬ء ‪.wI‬‬
‫ا‪ H,d-‬ا ‪/@7‬ن ‪4M ،,C‬ء ‪ .#‬ا(‪/‬ى ا‪. !%‬‬

‫‪- "V -2‬ى ا‪ (1894-1873) D‬وو‪* !w‬أد )‪(1900-1896‬‬
‫و‪,ZH x2‬م ا‪,7,-‬ت ا(!‪,\ ، #d‬وزات ‪GK‬ة وأ‪," [-" x$‬ة @‪, . #‬ن‬
‫اور‪/‬ن ‪/@7‬ن ا‪ ,CH/#
7 h . 7,-‬ا‪6‬از ا‪ 7 - `7: 3M 3-‬ه‪.hC!" ,C- 
h‬‬
‫‪,7, rIM,w‬ت ا‪6e‬ن و‪,D‬ول "‪/‬ى ا‪, 3
-‬ه ا‪ ،‬أن ‪7‬ا‪ 3M l‬ها ا"‪,‬ز اي آ‪,‬ن‬
‫ا‪/
HI‬ن وا‪,2‬ن ‪ . $,K‬ه‪ h‬ا 
‪ I‬ون "!‪ .9‬و ها ا‪,:j‬ر ا‪ " Q" (@H‬ر‪.1880 !2 7‬‬
‫‪ h 3‬ا‪,I-‬ظ ‪,ZH U#M‬م ا‪ . 7,-‬وأ‪/( ,@k,K x$‬ا‪ 3H‬د‪ (0‬و"‪#,‬ـــ ‪ ،‬و ‪.9(G l2/ h‬‬
‫ 
‪ l 9!" I‬ا ول ا@‪ UZ‬ا‪,b‬رآ ا‪ ،,
H : Q‬ا‪ ،,H,‬ا!
‪ ،,‬ا\‪\# ،‬ـــ‪،,‬‬
‫ا ا‪H‬ـــــ‪,‬رك‪ ،‬ا‪ ،,H,2‬ا‪#\H‬ا‪ ،‬ا‪ ،,,G7‬ه‪ H/‬ا‪ ،‬ا ‪,‬ل‪ ،‬ا
‪ ، 7/‬ا‪,7/‬ت ا‪-‬ـــــ ة‬
‫ا"‪7‬ـــــ ‪ .‬و ‪ h‬آ‪ ،‬ا!‪ U#M &d‬أ‪ `D 3" 9H‬ا‪ ،FH,%‬ا‪,!0‬ء "‪,#‬ت ‪,(M‬ر‪&K 7‬‬
‫"‪ 3‬ا‪6e‬ن )ا‪,‬دة‪ ،(11 :‬و‪ hC#M‬أداء ‪/(D‬ق ا‪/%‬اب‪ ،‬و‪ 7 7k‬ة ‪-‬ـــ‪ .‬ا‪ h2‬ا ‪.F‬‬
‫و (‪/‬ل )ا‪,‬دة ‪C (12‬ا ا‪ d‬د‪" :‬و‪/2‬ن ‪ @:‬و‪H‬ـــ[ و ‪,‬ر‪ p7‬و‪ 
H‬ه ا‪lk/" ، 7w‬‬
‫ !‪,K hZ‬ص ‪ #5" 3‬ا ول ا@‪ UZ‬ووز‪,K 7‬ر ‪ 4‬ا‪ #‬ا‪." I7b‬‬
‫إ أ‪ h7 h 9H‬ا‪D‬ام ‪/dH l‬ص ا@‪,‬هـــــــــ ة‪ h7 h F , .‬إ‪ D‬ا‪ ، @ 9‬وا‪FH,%‬‬
‫وز!‪,‬ؤه‪/#A h‬ا ‪Q7‬دون أي ‪ ، 7k‬و‪/" &#0 0‬ى ا‪ ،3
-‬إ‪ U‬أ‪`D `G 3" ، D Ud0‬‬
‫ا‪ ، 7,-‬ور‪ a‬إ‪,GM‬ء أي ‪b FH,• &K‬اء ا‪,#‬ت‪ .‬و‪ h /‬إ‪,GM‬ء ه ا‪,dK‬ت‬
‫‪%‬دت إ‪ F#2 U‬ا‪6‬اء "‪ 3‬ااب ا‪ \H !:/‬ا"‪,‬زات ا ‪ ,C UZ-7‬ا‪%‬ور‪/‬ن ‪.‬‬
‫( ‪/" 3‬ى ا‪ 9w(7 .wI 3
-‬و‪ 3" ،9"6D‬أن ‪ d-7‬أو ‪ z767‬ا‪ :,e‬ا آ‪rH,‬‬
‫ @ض ‪/! a@ \H ،9#" ,C‬د ا ‪,0,I‬ت ا‪I‬و‪ .9#M k‬آ‪ ,‬ا‪,G2‬ع ان ‪ .bI7‬اŽ"‪,‬ل‬
‫ا آ‪,‬ن ا‪/H,G7‬ن ‪ (@7‬و‪/D ,CH‬ا ‪I 1890 !2‬ض ‪6 U#M hC7,D‬ء "‪ 3‬اب‪ .‬و‪ 0‬‬
‫‪0‬ر آ ‪ 9b g7 -‬وإ‪,bH‬ء ‪ 3" 37 ، 7
M H,2‬ا‪/d‬د أ"‪,‬م ا\‪/‬ش ا‪%‬ور ‪.‬‬
‫و‪ .M 0‬ا‪ U/‬ا‪ U#M 3
-‬ا‪ (2‬ام " ر‪ 3
H 37
M 3‬وا‪ 3H,2‬وأ‪ 3H,‬وا‪،376#\H‬‬
‫و (!‪ 3‬ا‪0/# ,!\ 3,G7‬ـــــ‪/‬ع ‪ r-‬ه!ــــ دو ‪ UZM‬وا‪ D‬ة‪ .‬وأ‪ n‬ه‪Q‬ء ا(!‪/‬ن "‪@!d‬ــــ‪,‬‬
‫‪4
#‬ح ا‪" 92‬دار ا! " ‪ ،1888 !2‬و‪6C‬و @ ات ‪) 7/0‬أ‪/ / ZH‬ر‪ ،/H‬ا‪ d‬ر اآ‪/‬ر‬
‫– ص ‪ .(353‬وأر‪ .2‬ا
‪,G#‬ن @‪,5‬ت "‪ 3‬ا‪b‬ـــ‪,‬ب إ‪ U‬أور‪d( ،,‬ــــ درا‪ 2‬ا!‪,‬ه‪ z‬ا@‪، 7d‬‬
‫آ‪ "" hZH ,‬ر‪ ."32 !C# 2‬وه‪ /‬اي اى ا‪/‬ا‪ K‬ا‪%‬ر@ ا آ‪ rH/‬ا‪/G2%‬ل ا‬
‫‪ ،1900 !2‬وه ‪4‬ث ‪$ 3I2‬ة ‪ ،3-b#‬وراد ‪ .-7 $‬ا‪" h2‬ا‪) "b‬أ‪ :ZH‬ا آ‪/‬ر‬
‫و‪ – 767‬ص ‪.(84‬‬

‫‪45‬‬

.17 17 CM ,C:,bH lI ‫ر‬, ، 7‫ر‬,\‫ت ا‬,04@‫ ا‬7/G U#M ‫ن‬,G# 
‫ ا‬M,2 ,‫آ‬
.‫ت‬,D4$j‫ ا‬a@ I! "‫ وأ‬،‫ء‬,w‫ ا ار ا‬U2" ‫ زار‬،1878 !2 ‫و‬
#D"‫ و‬1880 – 75 #D" 3 , ‫ث "ات‬4 ]M,w ‫ إذ‬،hA,@ ( 3‫ور‬%‫ د ا‬M ,"‫أ‬
3" 4(!" ،‫ء‬,w‫ وا ار ا‬I2†‫ة و‬7/d‫ ة وا‬7 \‫ط وا‬,‫ وا‬v8‫ ا@ا‬2‫ "ا‬،1904 – 5
‫ب ب‬, 37‫د‬//‫ ا‬3‫ور‬%‫ د ا‬M 767‫ر و‬/‫ ر ا آ‬0 0‫ و‬.1500 U‫ إ‬,‫ـــــ‬7( 500
‫ن‬/#" 37.4 U‫ إ‬1848 !2 H ‫ن‬/#" 15 3" ‫دت‬,‫ ا‬0 r#(H‫ ا‬,‫ آ‬.(24‫ )ص‬5.000
.18 18‫ن‬0 ]dH ‫ل‬4K ‫~ "ات‬K rIM,w ‫ أي‬.1900 !2 H ‫ن‬/#" 85 U‫ وإ‬1883 !2 
‫ ا‬،‫اة‬b‫ أن ا ا‬gD .‫ردة‬/ 
‫اد ا‬/‫ ا‬3k 3" ‫دة‬,7‫ أآ ز‬، 
‫دة ا‬," rM 0‫و‬
17 U‫ إ‬1900 !2 r#$‫ و‬،1855-30 ‫ل ة‬4K ‫ي‬/!2 ‫ آ@ ل‬،Ÿ#‫ آ‬240.000 Ÿ# rH,‫آ‬
‫ث‬4 ‫ف‬: 3" ‫ي‬,b‫ع واردات ا‬,I ‫ ار‬U‫ي إ‬/(‫ع ا‬,I ‫ ها ار‬3" F 
‫ ا‬l7‫ و‬.Ÿ#‫ن آ‬/#"
. 0 ,‫ ه‬7 - ,!!7 . 76#\H‫ت ا‬,‫آ‬
l" 7‫دت ا‬,‫ ا‬r#A ,! ،‫ي‬-‫` ا‬7G‫ ا‬M $,K h ‫ر‬,e‫رة ا‬,\‫ ا‬rH,‫وآ‬
3" ,\7‫ ر‬r#(H‫ ا‬7/‫و‬%‫ ا‬3 .‫رة‬,\# D/I" 2‫ن "ا‬, rH,‫ وآ‬.,
H ‫ ودة‬-" 8‫ا‬6\‫ا‬ 
‫ ا‬،1900 !2 ‫ا‬/D ‫ء‬,w‫ ا ار ا‬U‫ إ‬h ،1880 !2 ‫ا‬/D \!: U‫ إ‬1850 !2 ‫ة‬7/d‫ا‬
rH,‫ آ‬,! .‫رة‬,j, ‫ا‬7 ,‫ ـــ‬D ،bM l2,‫ ا(ن ا‬3" H,5‫] ا‬d!‫ ا‬،,‫ه‬/H x$‫أ‬ 
r-$‫ أ‬،‫رة‬,\# ,‫ه‬,2" r- 3D ،1830 !2 
H ]‫ا أ‬0 hw ‫ة‬$ ‫ ة‬# ‫"\د‬
rH,‫ وآ‬. ‫ر ا‬,e‫رة ا‬,\‫ ا‬0 l ‫م‬/( ‫ و‬. 
H ]‫ أ‬25 U‫ إ‬20 3" hw ‫ ا(ن‬7,CH 
H,‫( وأ‬FOR WOOD) H,G7 7‫ر‬,e K‫ا‬/ 3" ، ‫ـــ‬Z!‫ ا‬7-‫ط ا‬/Ge‫ا‬
(COMPAGNIE PAQUET) 
H‫( و‬OLDENBOURG-PORTUGTESCHE)
‫رغ‬/‫رق و! ن وه‬,: .\ ،
#:%‫ ا‬.D,
# ‫ى‬K%‫ ا‬sH‫ا‬/‫ء وا‬,w‫ء ا ار ا‬,!" [ 
‫ت ا‬4C 
# ‫ا‬ZH ‫ وذ‬،‫ذا‬/IH ,‫ه‬5‫ أآ‬3"‫ت و‬,‫آ‬b‫ م ا‬0‫ أ‬3" ‫آ‬, ‫ آ‬rH,‫ وآ‬,#2"‫و‬
rH,‫ وآ‬.‫ن‬,G#
# ,C-! rH,‫ وآا ا(وض ا آ‬.‫ل ا(ض‬,\" ‫ر‬,‫ر ا‬,\# ,CG@
32,I‫ر ا‬,\‫ ا‬3" ‫ء‬,G2/‫ط ا‬,bH ‫ن‬,‫ وآ‬. 
‫ف وا‬/d‫رة ا‬,\ U#M 3C 
HI‫ت ا‬,‫آ‬b‫ا‬
.,‫@ اه‬7‫ و‬. ، ‫د‬, ‫ ود‬D U‫ إ‬7 !7 , 37( 
‫ ا‬3‫د واور‬/C‫وا‬
rH,‫ آ‬,CH‫ أ‬gD ،U‫و‬%‫ا ا ا‬#\H‫ ا‬r#D‫ ا‬،,C#\" ‫ر‬,e‫رة ا‬,\‫& ا‬e7 ,‫و‬
‫ن‬/#" 22 90 ," ‫ب‬# rM, 1900 !2 ‫ وـــــ‬.‫ي‬,b‫! وا‬G(‫ ا‬b0%‫ق ا‬/2 U#M G

10.4 ‫ ب‬H,5‫ ا ا‬8‫ا‬6\‫ ا‬l" ,
H n ,! .H ‫ن‬/#" 12.7 9!" ‫ وات‬.H
‫ ا(ن‬3" H,5‫] ا‬d!‫ "ب ا‬3‫ورو‬%‫" ا‬,0‫ت ا‬,‫ ا‬.‫ ا‬3" ‫د‬,M‫ ا‬h .17 17
: ,‫ل ا‬,M%‫` وا‬8,/‫ ا‬U#M ، 7‫ر‬,\‫ ا‬hC 
,!"‫ و‬hC:,bH‫ و‬،bM l2,‫ا‬
: Joseph CANAL : op. cité ; Camille FIDEL : Les intérêts économiques de la France
au Maroc. Paris 1903 ; A. BERNARD : Une mission au Maroc (Rapport). Paris 1904.
Mais surtout les travaux de J.L. MIEGE : « Le commerce du sucre à Casablanca à la
fin du XIX° siècle », in Bulletin économique et social du Maroc (B.E.S. 1° oct. 1952,
p. 248), « Le commerce marocain des laines au XIX° siècle » (B.E.S, mars 1954, p.
212), Les Européens à Casablanca, 1856-1906 (en collaboration avec Eugène
HUGHES), Paris 1954.
.1900 ‫را‬,#" 18‫ و‬1883 !2 ‫رات‬,#" 7.5 .1848 !2 ‫رات‬,#" ‫ث‬4 :1956 !2 ‫ت‬,HI . 18
46

‫"‪/#‬ن ‪ .H‬ا‪/‬اردات و‪/#" 9‬ن ‪ H‬ا‪,d‬درات‪ ،‬وإذا آ‪b ,
H rH,‬ي ا‪/-‬ب‬
‫وا‪/‬ا )أآ‪,‬ش ا\‪6‬ا‪ ،(8‬وإذا آ‪ l rH,‬ا‪ \
H%‬ا‪ 77-‬وا‪/b‬ع وا@(‪} ،0,‬ن ‪ M,0‬ة‬
‫ا‪,‬دت آ‪ rH,‬ه ا‪/d‬ف وا 
‪ .‬وآ‪,‬ن ‪,!$‬ع ا‪/d‬ف ا‪/
HI‬ن ‪b7‬ون ‪3" %45‬‬
‫ا‪/d‬ف ا ا‪ d‬ر‪ ,! ،‬آ‪ .",@" rH,‬ا 
ا‪ 
HI‬و‪,Id" $,K‬ت ‪,2‬ن‪/-‬ي‬
‫)‪ .\" G 1867 !2 ,C nbH !" ،,#2 (SANT-LOUIS‬واردات اب (‪.,7‬‬
‫‪ 3‬آ‪,‬ن ‪ U#M‬ا‪#H‬ا و‪ ,
H‬أن ‪Kn7‬ان @‪ 3‬ا‪,M‬ر ا!‪ 
,‬ا‪ H,%‬ا ازدادت ‪ D‬ة "‪l‬‬
‫ا‪,7%‬م‪ .‬و ‪,0 ،1886 !2‬د ا‪,2%‬ذ !‪,‬ش )‪"EXPORT-BANK" 7 " (JANNASCH‬‬
‫‪,\ #D‬ر‪ U#M 7‬ا‪/b‬ا‪ s:‬ا و"ا(‪ r‬ا
‪ !I‬آ‪/://‬ب "‪,2" "GOLOTOP‬ه‪ ,‬‬
‫‪," C‬رس !‪,‬ء ا ار ا‪,w‬ء وآ‪,M rH,‬رة ‪@" 3M‬ض ‪,H hw7 .h8,M‬ذج "‪ 3‬ا!‪,/‬ت‬
‫ا‪ H,%‬و (‪/‬م ( ‪ 5@ ,C7‬ا‪,d0‬د‪ 7‬اه‪ ,kj, r‬إ‪ U‬ذ ‪4G2,‬ع ا
‪/‬ق‪ .‬ور[ ‪,04M‬ت‬
‫"‪ l‬ا\‪,‬ر ا‪,‬ر ‪ ...‬و‪ 0‬ا‪ z8,H r 
@H‬ذ ‪ U#M‬ا\‪,‬رة‪ .‬و @ ا ‪MIEGE) z" "... !7‬‬
‫ص ‪ .(26‬وها ا‪(2‬ت آ‪,‬ت أ‪ H,‬اا‪ 2‬ا ‪ .‬و أت ‪b‬ي ا‪/-‬ب و‪g#‬‬
‫إ‪,H‬ج ا‪/d‬ف‪ ،‬و ‪ l‬ا 
‪ ،‬و‪ $,K‬ا@(‪ ،0,‬و‪C‬ا ا‪ r#D‬أ‪ ,H,‬ا ا‪H/" 3 3" 5,5‬‬
‫اب‪.‬‬
‫وها أت ‪,‬رات ا‪,-‬ة ا‪%‬ور اى !‪ I‬إ‪ U‬اب و \‪ .9‬وأول ‪C \H‬ا‬
‫ا\‪/C‬د ا‪ ،57 -‬آ‪ rH,‬ازد‪,7‬د ‪/0‬ة و‪ G#2‬ا
‪G#‬ـــــ‪,‬ن ‪#M‬ـــ‪/0 U‬اد و‪ ( @7 h 9H% ،9#8,0‬ور‬
‫أي أ‪/" ، D‬ا‪ C‬ا!‪,‬دق ذات ا‪(#G‬ــ‪,‬ت ا 
‪ @7‬ا ‪ 9b ,C#7‬و‪H‬ان " @‪h7 gD ،9‬‬
‫ا‪ `8 .b ,C,@2‬و‪-" ,,‬آ‪,‬ت" "‪ U/‬ا‪ ^ 3
-‬ا!(‪\" 3 h ، @G‬د "\‪/C‬دات‬
‫ ر ون وى‪ 3" ،‬أ‪ .‬ض ا‪D‬ام ا
‪ G#‬ا
‪ ، H,G#‬ــــــ‪ .‬إ‪ ,CH‬و‪ U#M ،‬ا@~ "‪3‬‬
‫ذ‪ ،‬آ@ ‪ 3M‬ر^ ‪,D‬ز" ‪ .7/-‬ه ا
‪ G#‬ا ‪,!7‬زع ‪ ,C‬أ‪ ، D‬إ‪. #@ G#2 U‬‬
‫( ‪ .A‬ا‪Q‬ر‪/K‬ن وا 
‪/2,‬ن وا‪/I-d‬ن ‪7‬ددون‪ ،‬أن اب ‪ 9M 0‬ا‪ 7,CH Uk/I‬‬
‫ا(ن ا‪ ،bM l2,‬وأ‪ ،,7/0 ,06 Cb7 9H‬وذ "ـــــ‪ 3‬أ‪ h7 ( .‬ا‪4D‬ل ا‪، @ , ،
HI‬‬
‫‪ U#M‬أ‪ 3" l,H 9H‬ا@!‪7,‬ـــ ا‪Cj‬ـ وآـ"ا"‪,‬ز ^ "!‪ 4
# 
!, 19 19"Z‬ا@‪ 7/#‬و‪F@b#‬‬
‫ا‪ .‬وها "‪ ,‬دا‪ ، $,K Id ،9!M l‬ا‪,‬ر‪,‬ل ‪/‬ان‪ 9,GK $,K .‬ا‪,(2‬‬
‫‪,‬آ‪,‬د‪ 7‬ا‪/7 
HI‬م ‪ 1953 /H/7 26‬وآا ا 
‪:‬اس )‪ (TERRASSE‬آ‪, " 9,‬ر‪p7‬‬
‫اب"‪.‬‬
‫و‪ 37‬أن ‪H‬د ا‪,-‬ل ‪ U#M‬ه ا‪:%‬و‪,D‬ت‪ U- :‬إذا ا‪ ،,!k‬ــ أن اب آ‪,‬ن‬
‫"‪ ,06‬ه ا‪I‬ة ‪6!,‬ا‪,M‬ت ا ا‪ ، #K‬وها ااض ‪,@7‬رض ‪/k/‬ح "‪ l‬ا‪ ((-‬ا‪,‬ر‪ e7‬‬
‫}ن أ" ‪ .D‬ه ا!‪6‬ا‪M‬ــــــــــ‪,‬ت ‪,# l7‬ر و‪ D‬ه‪.h‬‬
‫إ أن ه!‪,‬ك "‪Q‬ر‪ – 37K† 3K‬ا‪ h7 h 37‬ا@‪ M ]7‬ا ‪,Cb‬د ‪D hC‬ــ‪/‬ل ه ا!(‪ 0 – G‬‬
‫ا‪/0‬ا أآ‪ 3" 5‬ا‪, 
, . ((-‬دة رو‪,/H‬ل )‪ (RENOUVIN‬و‪ (PRECLIN) 3#7‬وه‪,‬ردي‬
‫)‪b7 (HARDY‬ون آ‪C,‬ـــــ‪" h‬ا
‪ h#‬ا
‪ x#‬وا‪-‬ب اى" )"\‪ M/‬آ‪ ،/#‬ص ‪(327‬‬
‫إــــ‪ U‬أن اب ‪4K‬ل ا(ن ا‪" bM l2,‬آ‪,‬ن ‪ ،rZ,D 2,2 ! #7 ...‬ر^‪a@ h‬‬
‫"‪,Z‬ه ا‪ Uk/I‬ا@‪,‬ة‪ ." #@ 4$ U#M ،‬وها "‪ ,‬آ‪,‬ن ‪ 9/(7‬ا‪1916 !2 9
IH :/‬ك "‬
‫‪ ،Terrasse .19‬ا‪ d‬ر اآ‪/‬ر‪ ،‬ص ‪.405‬‬
‫‪47‬‬

‫اب‪ ،‬و ‪ ,H‬أ‪ ,!
IH‬أ"‪,‬م "‪ (7M #‬و" 
(‪/^ ، #‬رة إ‪ U‬أ‪ U#M D Ud0‬ا‪" ،,C4(2‬دة‬
‫‪ l U#M‬أ‪/H‬اع ا‪,wKj‬ع وا إ‪ D U‬ود ه ا
!‪ 3‬ا‪K%‬ة آ‪ CZ CZ rH,‬ا وـــ ‬
‫ا(‪ 8,‬ا ‪ ،,C‬ا ‪ ,CIA/" F‬و‪ ,C#5‬ا‪,e‬رج‪ ،‬و‪ ,C ,…C‬ا‪M,‬ـــ ‪"...‬‬
‫وا‪/‬ا‪ l0‬أن ا‪ -‬ث اي ‪7‬ز ‪,‬ر‪ p7‬اب ‪2,‬ار‪ ،‬ه‪ /‬و‪ 9 D‬ا‪ #@I‬وا@( ا‬
‫ @ ‪/@ 7/D ,C!M‬ر ا‪ !:/‬وه ‪,M‬ه‪ ،9#‬ها ‪/! 3" h^,‬ع اب و ‪.9 ,!7,‬‬
‫( آ‪,‬ن "ب ا
‪,G#‬ن "‪/‬ى ا‪7 3
-‬ز ـ""‪ CZ‬و‪/0‬ر" )ووه‪,‬ر‪WALTER ~7‬‬
‫‪ gD .20 20(B. HARAIS‬و‪ ]A‬ا@‪,‬ه‪ ،.‬اي آ‪,‬ن "@‪Qb ,‬ون ا و ‪ ،‬آ‪ 9 ,0,: .‬إ ‪,‬م‬
‫ ‪ l" ،,2,2 9#" D/‬ا‪,I-‬ظ ‪ ~IH‬ا‪ U#M ،r0/‬ا‪.,C4(2‬‬
‫‪,‬ن "‪/‬ى ا‪D, l7 3
-‬ام‪ ،‬و‪ 57‬ا‪ ,! ، C‬آ‪ ،9," rH,‬ا 
ة ‪,C‬رة "‪6‬دهة‪.‬‬
‫‪ ،1882 !2 I‬ا‪0 7
3" UCH‬ض ا‪#\H‬ا 
!ــ ‪ ،1860‬و ‪ 1894 !2‬أدى ‪/#" 20‬ن‬
‫‪ H‬إ‪ U‬ا‪ U#M ،,H,2‬ا أ‪ D‬اث "‪ ,C#M l!7 ، ##‬أي "ر ‪ ..K #‬و‪ !M‬و‪ ،9 ,‬آ‪rH,‬‬
‫ا‪!76e‬ــــــ ‪/-‬ي ‪/#" 50‬ن ‪% I7 ," H‬داء ‪/$‬ا‪ 8‬ا‪ "/-‬ـــ ة أر‪/!2 l‬ات‪.‬‬
‫و‪ 9I#K 0‬ا!‪ 9‬ا‪/" .wI‬ى ‪ M‬ا@‪ 676‬ون أي ‪ $‬ام‪ .‬أ"‪ ,‬ا‪,D," F,-‬د" اي أ‪x$‬‬
‫وز‪ 7‬ا
‪,G#‬ن ا\ ‪" U#M ,Z,-" ،92,2 l, ( ، 7‬ب ‪/
7‬د ا‪ .3"%‬و‪ #2 !76K U#M‬إ‪U‬‬
‫‪ D‬ود ‪.1900 !2‬‬
‫و‪ 37 h /‬ا@‪H† h,‬اك‪,M ،‬رة ‪2 ، bD/" ,^ 3M‬ت ‪ #M‬ا‪ g7 -‬ا ا أت "!‬
‫‪bM‬ات ا
!‪ M ،3‬ا ‪,d‬ت ارة "‪ l‬ا@‪,‬ــــ‪ h‬ا‪,e‬ر‪ ،‬و @‪ / ,‬ة ‪4‬ءم و‪ 7(M‬‬
‫ا‪ F@b‬ا‪ ،‬و"!‪/G F
D Z‬ر أ‪,H‬ط ا‪,Hj‬ج‪.‬‬

‫‪ . . 20‬ذآ ‪,/‬ن ا‪ d‬ر اآ‪/‬ر‪ ،‬و‪/D‬ل "‪/‬ى ا‪ 3
-‬أ‪ ZH‬ا ا‪, 
HI‬ب "ا‪,d(2‬ء"‬
‫‪ D%‬ا!‪$,‬ي‪ ،‬ار‪,I‬ت ا ا\‪6‬ء ‪(1907) X‬‬
‫‪48‬‬

‫ ادس‬2‫ا‬
21

‫ل‬W$‫! ا‬V

32 ‫ ا‬D ‫ـــ ذ‬M,2 ‫ واي‬،1900 !2 @ , ‫ور‬%‫ ا‬,7"‫ ا‬l",G" ‫ ام‬D‫إن ا‬
.8,2/‫~ ا‬IH r#@2‫ ا‬0‫ و‬.94(2‫] اب ا‬#‫ آ‬، \ ‫ي‬% ‫د‬,(‫ وا‬676@‫ ا‬M ‫ن‬,G# 
‫ا‬
r#M ‫ت‬,,7"‫ أن ا‬gD .(1881-1875) ~H/ ‫ و‬d" ‫ـــ‬k r" e2‫ــ ا ا‬24‫ا‬ 
e7 ‫ن أن‬,G# 
‫ ا‬U#M rk‫ و‬،‫ ا(وض‬U‫ء إ‬/\#‫ ا‬U#M ,C5D‫ و‬،‫د‬4# ]7‫ر‬,d" `#K U#M
.‫وري‬k 9Hn‫! وآ‬%‫ ا‬.K ‫ ا‬h7 ( h ‫ت و‬,‫ا‬Gk‫` ا‬#K .‫ أ‬3" . @ ‫ ا‬
...‫ر‬,@2‫اد ا‬7 ‫ اي‬F@b‫ ذ ا‬x,d‫و‬

'! -‫ ا‬+.)‫ وا‬e!e‫" " ا‬V -1
e!e‫أ – " ا‬
‫ إذ ذاك‬M ‫ن‬,‫ اي آ‬676@‫ ا‬M ‫ن‬,G# 
‫ ا‬r"D ،1900 !2 ‫د‬,D‫ أ‬, 7‫ز‬/‫ة ا‬,‫إن و‬
،‫ وا 
ا اة‬G‫ ذو ا! ا‬،‫ب‬,b‫ ا‬.‫ه‬,@‫([ ا‬2 ‫ وها‬.‫زم‬,D‫ "س و‬7‫ وز‬3" ، !2 22
9G#2 ‫ا‬/6‫ وز‬،‫ة‬/‫ ا‬9!76K ‫ت‬,:,D‫ ا‬7 U‫ إ‬/@‫ د‬37‫ ا‬،FH,%‫ ا‬37‫ر‬,b 
‫ ا"ة ا‬r-
( ،.@I,‫ و‬.7 ‫ و‬،]@w‫ ا‬9M‫ه ور‬,Z"‫ و‬،9IK U#M 9H‫ و‬K‫ا‬Q7 ‫ا‬/H,‫ آ‬37‫ ا‬,7,M‫ ر‬3M‫ أ‬
F‫آ‬7 ‫ن‬,‫ وآ‬،7/d‫رات و†ت ا‬, 
‫ت وا‬,‫^ا‬/H/I‫ ا‬.5" ، ‫ ^ا‬5‫آ‬%‫ء ا‬,%‫ي ا‬b7 ‫ن‬,‫آ‬
.(122 ‫ ص‬.767‫ و‬ZH‫ )ا‬7‫ر‬,!‫ب ا‬,@%‫ ا‬.@b7‫ و‬،~!‫ ا‬F@#7‫ت و‬,‫ا را‬

21

. dans la collection « Peuple et civilisation » : M. BEAUMONT : op, cite ; P.
RENOUVIN : La crise européenne et la grande guerre (1914-1918), Paris 1934 ; Dr
WEISGERBER : Au seuil du Maroc moderne, op. cié referme indications précieuses
sur les sentiments des Marocains devant la pénétration française. – Le monde des
affaires en France, de Louis-Philippe au plan Monnet, Paris 1952 – surtout le chapitre
sur les affaires marocaines, p. 477 et suivantes. Source et témoignage : Eugène
ETIENNE : Son œuvre coloniale algérienne et politique (1881-1906). Discours et
écrits divers réunis et édités par la Dépêche coloniale, Paris 1906, 2 vol. – Œuvres de
Jean JAURES : textes rassemblés, présentés, annotés par Max Bonnafous, Paris, T. I :
Les alliances européennes (1887-1903) ; t. II : La paix menacée (1903-1906) ; T. III
Le guêpier marocain (1906-1908) : t. VI : L’Europe incertaine (1908-1911) ; t.IX : au
bord de l’abîme (1911-1914). – Voir aussi dans le Journal officiel (débats
parlementaires) depuis l’année 1903, les débats à la Chambre des Députés sur les
questions marocaines. En 1912, les débats sur la ratification du Traité de Fès
s’étendirent, passionnés, du 14 juin au 1° juillet 1912.
49

‫وآ‪/-" H 9 rH,‬دة أآ‪ r#5 5‬إ ‪,‬م ‪ #M‬ا‪ g7 -‬ا أه‪ ,‬أ‪ ،/‬و‪0‬ر ‪3
-‬‬
‫ا!‪,Z‬م ا\‪ D} 8,‬اث ا ‪ F‬اي ‪ h‬ا!‪ 9#M &d‬ـــ "@‪,‬ه ة " ر‪ .7‬وآ‪,‬ن ‪ U#M‬ا\‪،l‬‬
‫"‪,‬ر وأ‪ ،FH,‬أداء ه ا‪ ، 7w‬وآ‪/M ،,C7,\ 3$,K 3IA/" ]#‬ض ا(‪/‬اد‪ ،‬وآ‪,‬ن "‪3‬‬
‫ا‪I‬وض ‪ `G‬ها ا‪4$‬ح 
‪ Gd2 9H% ، M‬م ‪ 3" 5‬ا‪ x,d‬ا "‪CHn 3‬ـــــــ‪ ,‬أن‬
‫ ‪/‬ا‪ a, 9C‬وا(‪,‬و" ‪ ،‬ا‪ ،‬ا‪ M‬ا(‪/‬اد‪ ،‬ا‪ 37‬آ‪/H,‬ا ‪/\7‬ن ا‪w‬ا‪8‬ـــ‪ F‬إ‪ U‬ذ ا‪،3-‬‬
‫وا‪6‬وا‪ ,7‬و‪ .8,0‬ا\‪ v‬ا آ‪,I@" rH,‬ة "‪ 3‬ا@ ‪7‬ــ "‪ 3‬ا‪w‬ا‪ ،F8‬ا‪M‬وا ذ ا‪,CH‬آ‪.hC"- ,‬‬
‫آ‪ ,‬أن ا\‪,‬ر ا‪%‬ورـــ‪ ،hC0 h 3‬ه‪ h‬وره‪ ،h‬ه ا‪ 7w‬ا\ ‪ 7‬ة‪ ," .‬أدى ‪# 
,‬‬
‫ا ‪ 2,"/#7‬ا(‪ ، \!G h‬إ‪ .n U‬إ‪,GM‬ء ا‪4e2, &K‬ص ‪ #‬ا‪ 7w‬ا\ ‪ 7‬ة إ‪U‬‬
‫‪ D‬ود ‪ ,! ،1903 /H‬آ‪,‬ن ‪ M‬ا@‪D 0 676‬ف "!ــــــ ‪ l 1901 !2‬ا‪w‬ا‪ F8‬ا(‪ 7 #‬‬
‫أي ا@‪/b‬ر وا‪6‬آ‪,‬ة وا!‪ . 7,‬و‪ I ،,,‬ا‪ r0/‬اي آ‪,‬ن ا
‪,G#‬ن ‪ U#M l\b7‬ا‪2‬ار ‬
‫"‪,d‬ر‪ 9I7‬ا‪,‬ه‪ ، Z‬و ‪-" 9
IH‬و"‪6 3" ,‬ء ه‪,‬م "‪ " 3‬ا‪ ،9#K‬و@ "ور ‪.dD ," !M ،3!2‬‬
‫ا
‪,G#‬ن‪ U#M ،‬ا‪ &K‬ا و‪ ،‬و ‪ 9
IH‬أ"‪,‬م ا‪,-2‬ــــ دـــ‪ l‬ا(‪ .8,‬إ‪ U‬أداء ا‪," @ ، 7w‬‬
‫ @‪/‬دت ‪ U#M‬أ ‪.,… l‬‬
‫و"‪ d l‬ع ه ا
‪,G#‬ن‪ ،‬ا‪\IH‬ت ا‪,k,IH‬ت ‪ M‬ة‪ ،‬آ‪ rH,‬أآ‪5‬ا ‪/0‬ة‪# ،‬ـــ ا ‪,0‬ده‪/" ,‬‬
‫‪,D‬رة" اب ا‪ ،1902 !2 0b‬وا‪ .",M ،H/
7‬ا
‪,G#‬ن ‪.1903 !2 ،]7,‬‬
‫و‪ 0‬ا‪0‬ض ا
‪,G#‬ن‪ IH ," @ ،1903 !2 ،‬ت " ‪K‬ات ‪/#" 22.5 Ÿ#" ،9!76K‬ن "‪3‬‬
‫‪ ,
H‬وا‪#\H‬ا وا‪.,H,2‬‬
‫و‪,2‬ه‪ r‬ها ا(ض !‪/‬ك ‪ ، 
H‬ا أن ا
‪,G#‬ن ‪ 3" ,#@ .d-7 h‬ها ا(ض اي‬
‫‪ 8,I 9#M .dD‬ة ‪ ،% 6‬ا ‪/#" 13.5 U#M‬ن ‪ ,! H‬ا‪I!2‬ت ا( أي ‪/#" 9‬ن ‪،H‬‬
‫وا ‪ .\" 3" % 40 .b‬ا(ض‪, ،‬د‪/ 7‬ا‪ 8‬ا!‪/‬ك‪ .,(" ،‬و‪.,C:,2‬‬
‫ب – &‪ 27#‬ا‪7‬رات ا‪.!$‬‬
‫"! ‪ ،1880 !2‬ا‪ l",G" r$‬ا‪%‬و‪,2‬ط اأ‪ ,2‬ا ول ا@‪ e UZ‬آة‪ @ .‬أن‬
‫‪ r",0‬آ‪ ,
H 3" .‬وأ‪,\H} ,H,‬ز أ‪,M‬ل \‪ 76C‬آـى ‪ U#M‬ا‪:) ,C‬ق‪، 7 7 D 2 ،‬‬
‫‪/!0‬ات‪/ ،‬ا‪ (lH,d" ،K‬أ‪ lb r
D‬أ‪/2‬ا‪ ,C0‬ا‪ ، !:/‬أ"‪ ,‬ا‪#\H‬ا ا آ‪U#M G
rH,‬‬
‫ا‪/2%‬اق ا@‪,‬ــــــ ‪ ,CH} .‬ا‪: 3" 7/0 
,! r" G$‬ف ‪,M,!$‬ت ‪ 0 ،‬ازده‪,‬ره‪.,‬‬
‫ا‪b‬ء اي و أز" " ‪ ew‬إ‪ ",H‬ز‪ rM6M‬ا‪,d0‬د‪,7‬ت اأ‪ ,2‬وأدت إ‪ U‬ا‪,CH‬ر‬
‫ا‪,%‬ن )‪ .(1895-1880‬ا ‪ F,:‬ر‪,‬ل ا‪ M,!d‬وا\‪,‬رة وا!‪/‬ك اى ‪,\H, hC ,"/D‬ز‬
‫‪ 2,2‬ا‪,@2‬ر‪ hC / . GbH 7‬أ‪/2‬ا‪ 7 ,0‬ة !‪ hC ,/!" l 3" hC‬وط "‪ -‬‬
‫و"‪ ، H/"n‬وا‪,52‬ر ر‪ ,C#",2‬و !‪ I‬أ‪ hC,M‬ا\‪ 76C‬وإ‪,\7‬د "‪/‬اد ‪,K‬م و‪5 #",M 7‬ـــ‪ 3‬زه ‪،‬‬
‫وها‪ ،‬ا‪ r@ H‬آ‪ 3" .‬ا‪#\H‬ا و‪ ,
H‬و‪ ,\#‬وأ‪ ,H,‬وإ‪,G7‬ـــــــــــ‪/Z- – ,‬ظ "‪ – !7,‬إ‪U‬‬
‫أرا‪ k‬أ‪ ,(7‬و†‪ ،,2‬ا ا‪M‬وه‪^," ,‬ة"‪.‬‬
‫‪ ،1900 !2 I‬آ‪,‬ن اب أ‪ # D‬ان ا‪ ,(7‬ا!‪,‬درة‪ ،‬ا ‪ U#M rZ,D‬ا‪ .,C4(2‬و!‪,‬‬
‫ ر‪ ,
H rM‬ـ"ا‪/(-‬ق ا ‪0 ,C ,C/e7‬ب " 
@ ‪ ,C‬ا\‪6‬ا‪ ، 78‬وا‪ ,H,2‬ـ"‪,C0/(D‬‬
‫ا‪,‬ر‪ rI0/ ، e7‬ا‪#\H‬ـــــا "!ــــــ ‪ 3M 1880 !2‬ا ‪,‬ع ‪ 3M‬و‪ D‬ة ا‪ #‬ا‪ ( . I7b‬رأ‪,!7‬‬
‫أن ر‪,‬ل دو‪) ,C‬ا‪#\H‬ا( وا ض ا‪ U#M 7,-‬اــــــب‪ ,! ،‬أ‪ 3#M‬أ‪ D‬ه‪ – h‬وه‪/‬‬
‫‪/6,2‬ري – ‪!2‬ــــــــــــــــــــــــــــ ‪ /" 9Hn ،1887‬آ‪,‬ن ‪#) ," h
( h2‬ب( }ن ‪9C‬‬
‫‪/2‬ن "‪." D/I‬‬
‫‪50‬‬

3M ‫ح‬/k/ @‫ ا‬h ‫ و‬، ew‫ ا‬,C ,H,"‫د وا‬4‫ }از وات ا‬,H,‫ أ‬,-d‫ ا‬r‫واه‬
.‫ب‬# .-" h
( ‫ه أي‬, 
‫ا^ ا‬
,‫ آ‬،‫م‬6- a@‫ ا‬hCw@ ‫ن‬/0‫ا‬7 2‫ اا‬.$,!(‫ وا‬، \!: ‫ن‬/2,"/#7 ‫ن ا‬,‫ آ‬0‫و‬
hC-" ‫ د‬M ‫ن‬/IM,w7‫ و‬.‫ب‬, hC!:‫ا‬/" ",0‫ن ا‬/@\b7‫ و‬،hC-,d"‫ و‬h‫ذه‬/IH ‫ن‬/@2/7 ‫ا‬/H,‫آ‬
.‫ن‬6e‫و" ا‬,(" ‫@ ام‬H‫ ذ ا‬3!" ،32,2 ‫ء‬4M‫ و‬،‫ء‬,‫ وآ‬،‫ء‬,G2‫ و‬3"‫ر و‬,‫ ا‬3"
‫ن‬,‫ آ‬،,7( 3:‫ا‬/" 2500‫ و‬-" 5000‫ و‬4000 3 ," 1911 ,H,2‫ وا‬,
HI ‫ن‬,‫ آ‬,!
,de 59 ‫ب‬, ‫ن‬/(‫ ا‬,‫ه‬/!:‫ا‬/" @7 h 3D ،,-" 3381 3" .(7 ," ,H,%
،AUGUSTIN BERNARD ‫ر‬,H ‫ن‬,
‫ اوآ‬7( F
D‫( و‬291 ‫ ص‬. PIQUET )
‫ن‬n F ,‫( ر ا‬7‫ و‬،",‫ه‬%‫اف ا‬6!2 (7:" deb‫ ا‬7,-‫ ا‬rH,‫ آ‬،"‫ اب‬C""
،,‫ـــــــ‬7/!2 h‫ـــ‬C,2‫ رأ‬IM,w" 3" 3‫ور‬%‫ ا‬3 rH,‫ا آ‬/‫ و ا‬M‫را‬6‫رآ ا‬,b‫ا‬ 
.‫ف‬.‫ م‬85 3" ,C0 r#(H‫ ا‬g‫ــ‬D ،‫ أآ‬,\D 7‫ر‬,\‫دت ا‬,‫ت ا‬e ‫
ا‬,!‫ ا‬n r- ‫و‬
hC!:‫ا‬/" ‫ د‬M ‫ن‬/k@7 7/0 ‫ دو‬.‫ آ‬/#5" ‫ن‬,‫ آ‬0‫ و‬.1903 .‫ف‬.‫ م‬109.5 U‫ إ‬1900 !2
.7‫و‬n# ,@: k@" rH,‫ت آ‬,8,dD‫ن ا‬n h#@‫ ا‬l" – hC ‫را‬,52‫ وا‬hC ‫ر‬,\ h\D‫ و‬hC-"‫و‬
.22,C@",G" 7 ‫" و‬,C-,d"" ‫ ف‬C – 7‫و‬6‫وا‬
. ‫ط ا أ ا‬# -‫ج‬
rk gD . , UGe r" ( ، GbH 3,2‫ اأ‬3" M/\" ,
HI r#b 0‫و‬
‫ت‬,‫ وآ‬،‫ آة‬D4" ‫ت‬,‫ي آ‬7 "‫ و‬7 
‫ ا‬M,!d‫ل ا‬,‫ ر‬:.5" 3" ‫ل‬,M%‫ل وا‬,‫ل ا‬,‫ر‬
، 2,D ‫ء‬Q‫ ه‬5‫ وأآ‬.32, 
‫ ا‬a@‫ و‬،‫ر " 
@ي وهان‬,‫ آ‬3M 3#5"‫ و‬،‫ل اى‬,%‫ا‬
!7 " F8,H ، EUGENE ETIENNE ‫ن‬, ‫ ا‬3‫ أو‬hCM67 ‫ن‬,‫ وآ‬.‫ن‬/#2‫ ا‬h‫ا ه‬/H,‫آ‬
3M 4w ،hw rH,‫ء \! "آ‬Q‫ ه‬. 0‫ و‬.
HI‫اب ا‬/!‫~ ا‬#\" ~8‫ ر‬F8,H‫ و‬.‫وهان‬
‫ى‬,2 ‫ت‬,Id" 7 " PEYTEL . 
‫ ا‬،GAUTSCH v /‫ وآ‬JALUZOT ‫و‬6# ‫دة‬, 
‫ا‬
‫ل‬/‫ !ــــــ‬, ‫ وآ‬، wIe!‫د ا‬4‫~ وا‬7‫ر‬, !‫ و‬،‫ي‬8‫ا‬6\‫ب ا‬# 7 7 -‫ وا 
ا‬،SAY 
7 " J. CH. ROUX ‫ رو‬.‫ ش‬.‫ وا 
ج‬، COMPANIE des BATIGNOLLES
23
"‫ؤ‬,‫ ر وآ‬7,!‫ و‬،‫ن‬, ‫ ا‬3‫ وا 
أو‬،[-# ‫ة‬,@‫آ ا‬b‫ وا‬،‫(ض‬# #2‫آ ا‬b‫ا‬
.23
‫ة إذا‬/(,‫
" اب و‬H/ " 9H 3M ،1898 
7‫ د‬،‫ح‬/k/ ‫ن‬, ‫ ا‬.‫ أ‬M 0‫و‬
،‫ اب‬,
H ‫ " ى‬:‫ل‬/(7 "‫ر‬,@2‫ وا‬2,"/#7 ‫ ا‬,7,w(‫ "ا‬#\" F‫ وآ‬.‫ل‬,-‫ ا‬Uw0‫ا‬
.8‫ا‬6\‫ ا‬/‫ ه‬... ,!0/(- ‫ول‬%‫ ر ا‬d‫ وا‬...‫ى‬K‫ة دو أ‬/0 7‫ق أ‬/‫(ــــ‬D ‫ق‬/I ‫ و‬،‫ت‬,‫ق ووا‬/(D
U‫ إ‬، ‫ ون‬FM,d‫ ا‬a@ h^‫ ر‬،,! ‫دي‬Q ‫ ان‬,C#M‫ و‬،~H/ U‫ إ‬,! ‫ ه ا أدت‬8‫ا‬6\,
:l‫ را‬22
Cf : A. TARDIEU : La conférence d’Algésiras. Paris 1909. Appendice IX :
documents statiques sur la situation commerciale des puissances au maroc.
:U#M ‫ء‬,! .23 23
D’après Le monde des affaires en France de Louis-Philippe au plan Monnet, le
chapitre sur les affaires marocaines, p. 477 et suivantes.
51

‫اب‪4D, ،‬ل ‪ h7 h ~H/‬د@ وا‪D‬ــــــ ة‪ ،‬آــ‪0 ,‬ــــ ‪ a@ ، D/‬ا‪,Z‬ه ا‪,e‬د‪، M‬‬
‫‪ ،.‬إ‪ 3" .7/: C \H 9H‬ا
‪ .#‬وا‪/D‬اء‪.‬‬
‫"و اب‪I7 ،‬ض "‪[ 9
IH .,‬ء و‪D‬ر آ‪ZH ،37‬ا ‪ 
,!#‬ا‪,5‬رة ذا ‪..,C‬‬
‫"‪7 7‬ن ‪* -‬ب &‪X‬ه‪ 2‬ار!‪" ،8‬م ا"اد "ة ) ا' ا‪ #‬وع‪،‬‬
‫*‪$‬ة‪ .‬ه‪b‬ا ا‪ 2‬ا‪b‬ي &‪/‬ل ) و‪- _ ):‬ر[ ‪ '.‬ا ب"‪.‬‬
‫و ‪ ]b‬ا‪(I‬ة ا‪K%‬ة‪ ،‬وا‪ U#M ،,!: 3" 7 b‬أن أ‪ 3" #0‬ر‪,‬ل ا 
‪ 2,‬آ‪، d" rH,‬‬
‫و"! ‪ U#M ،1898 !2‬ا‪/-2‬اذ ‪ U#M‬اب‪/M ،‬ى "ا@‪ .‬ا
‪ #‬ا‪b‬وع"‪ ،‬و‪3 h‬‬
‫ا‪ l‬أ"‪,‬م ا‪,D‬ل ‪,0‬م ‪D‬ب ‪/D‬ل ه ا
‪. n‬‬
‫و‪ ~IH \H‬ا‪,‬رة‪ ,C! ،‬أآ‪, 
U#M ،,I!M 5‬ن ا‪,‬رآ دو‪6H/2‬اك ‪MARQUIS DE‬‬
‫‪ F\7" :SEGONZAC‬ا‪,@2‬ل ‪/0‬ة ا
‪4‬ح "‪ 3‬ا‪ .‬إ‪,wK‬ع اب‪ .‬وها ا‪ .-‬ا@!] ‪3‬‬
‫‪ H) ",!Ie7‬وة ‪ rZH‬روان ‪/7 ROUEN‬م ‪," 6‬ي ‪.(1902‬‬
‫و@ و‪,‬ة ‪ ,‬أ‪,D‬د‪ ،‬ا‪ 2,2 r(#GH‬ا‪ 3" .#‬ا\‪6‬ا‪ .8‬وآ‪,‬ن ا‪/‬ض ا‪ [e [-‬ا‪ -‬ود‬
‫ا‪ -‬د ‪ ،1845 !2‬و ‪-‬آ‪,‬ت ا(‪ .8,‬ا‪D‬ـــــ‪ ،.‬وا‪ D%‬اث ا ‪ ،,C!M r\H‬آ‪A ,C#‬وف‬
‫‪ M,2‬ت ‪ U#M‬ذ‪ .‬و‪ 0‬ا‪,D .2‬آ‪ h‬ا\‪6‬ا‪ 8‬ا@‪,‬م‪" ،‬ر ا ‪/K‬ل ا@‪,‬ـــــــ اي آ‪,‬ن ‪/(7‬م ‪9‬‬
‫"‪0‬ا‪ !$‬ا‪-d‬اء" ‪ .-‬وا‪,D‬ت آ‪/‬رارة و ‪/‬ات ا آ‪,2 r- rH,‬دة ا
‪,G#‬ن‪ .‬وأ"‪r‬‬
‫"@‪,‬ه ات "‪ M l‬ا@‪ d 676‬د !‪ hZ‬ا‪ ،3"%‬و ‪ `:,!" 7 -‬ا‪,‬دت ‪ U#M‬ا‪ -‬ود ا\‪6‬ا‪- 78‬‬
‫ا ‪.‬‬
‫و ‪ ،1903 !2‬أ‪,H/ !2‬ر ‪,D JONNART‬آ‪ h‬ا\‪6‬ا‪ 8‬ا@‪,‬م‪,0 ،‬دة "!‪ (G‬ا‪ -‬ود ‪ (@#‬‬
‫‪ ،:/‬اي أ‪" nbH‬اآ‪# 6‬ا‪ ، 0‬و أ "‪2 .b‬ي" ا‪ .#‬اب‪ ,@2/" ،‬ا!‪ (G‬‬
‫ا‪!"%‬ــــــــــ إ‪ ," U‬وراء ا‪ -‬ود‪ .‬إذ "آ‪,‬ن ‪-, 9
IH U#M N,-7‬آ ‪ ،‬و‪ (7‬م آ‪,(5,‬ب" )‪F
D‬‬
‫‪/0‬ل ‪/"/‬ن‪ ،‬ا‪ d‬ر ا
‪ ،`,‬ص ‪.(346‬‬
‫‪24‬‬
‫‪D ،1902 !2 !" ،3‬ض اوآ ‪,D/‬رة‪ .8,0 ،‬اب ا‪ U#M 0b‬ا‪,IH‬ض ‪ k‬‬
‫ا
‪,G#‬ن‪ .‬و‪ ," !M‬ا‪, (2‬زة‪ ،‬أ‪ C7 x$‬د " ‪, !7‬س‪ .‬ا أن ه ا‪ k,IH‬آ‪, /" rH,‬ه‪F‬‬
‫ا‪ ,CH% ،
HI‬آ‪ U#M M,
rH,‬ا ‪ .K‬ا‪Qb‬ون ا و 
‪.7 x‬‬
‫‪ -2‬ارض ا‪eX‬ي ا(' وا&ق ا ' ا‪eX‬ي )‪ 8‬أ* !‪(1904 2‬‬
‫ا‪ #‬آ ا * وآرم]*[)&‪#‬رآ( ا)ك ا ‬
‫آ‪,‬ن ا@‪4‬ء ا‪/I! ،6#\H‬ذه‪ h‬ا ‪ M U#M‬ا@‪ ،676‬و‪: 3" $,K‬ف "‪,‬ك ‪MAC- 3‬‬
‫‪ ،LEAN‬اي ‪/(7‬د ا\‪ v‬ا‪ ،I7b‬و‪b7‬ف ‪ U#M‬أ‪M‬ـــــ‪,‬ل ا` دا‪ .K‬ا‪4‬ط‪/0/@7 ،‬ن‬
‫ا!‪,b‬ط ا‪ .
HI‬وآ‪,‬ن وز‪ 7‬ا ‪,‬ع ا 
ا‪ C‬ي ا!‪ C‬أداة ‪ 3‬أ‪ .hC7 7‬و‪ 0‬رأى د‪2,#7‬‬
‫)وز‪,K 7‬ر ‪ (,
H‬أ‪ 3" 9H‬ا‪w‬وري ر‪ l‬ا‪ \-‬ا‪6#\H‬ي‪ .‬و ا ‪ 9‬أن ا‪Z‬ف "!‪ !2 F
,‬‬
‫‪ ،1902‬ذ ‪%‬ن ‪ -‬ا‪,G7‬ــــــــ‪M, h ,‬اف ‪ ,C-",G ,C‬ــــــ‪ ,! ،,‬أ‪ ~D‬ر‪,‬ل‬
‫‪ .24 - 24‬اوآ‪ 77 3" :‬ا‪42‬ء ‪ U#M‬ا
‪. G#‬‬
‫‪52‬‬

‫ا و ا‪4K 6#\H‬ل ‪D‬ب ) ا‪,I
H‬ل( ‪6^" :,e‬ا‪ hC‬اا‪ ," ،" @8‬د@‪ hC‬إ‪ U‬ا‪3M g-‬‬
‫‪ $‬ا‪,0‬ت ا(‪,‬رة ا‪%‬ور ‪.‬‬
‫آ‪ ,‬أن "!‪ l" hC 
,‬ا‪,%‬ن ‪GK ,IG@!" rM‬ا‪ :‬ذ‪ ،‬ان ا!‪,/‬ت ا‪ H,%‬أ‪r-$‬‬
‫ !‪ ~,‬ا!‪,/‬ت ا‪ l 76#\H‬ا‪/2%‬اق‪0 , .‬ر ا‪Von TIRPITZ 6 "%‬‬
‫ ‪ .b‬أ‪/G2‬ل ‪ ،D‬و‪ .@ U#M h$‬أ‪/0 H, ,H,‬ة ‪ 7-‬ا@‪.h,‬‬
‫وها ‪/#‬رت أ‪,:‬ع أ‪ ,H,‬اب‪ gD .‬أ‪ r@2 ,CH‬إ‪/IH [ 
U‬ذه‪ l ,‬ا‪/‬ا‪l0‬‬
‫ا‪ 3‬ا‪ .,C,@2‬و ‪/#^ F#: ،1896 !2‬م ا‪9#5" 3" GUILLAUME II H,5‬‬
‫ا ‪ 32,"/#7‬أن "‪/-I7‬ا أ‪/2 9H% ،hC!M‬ف ‪/7‬ن ‪ 3-H ,!7‬آ آ‪ ,C/(H #‬ا‪/k/‬ع"‪ ( .‬‬
‫آ‪,‬ن ‪,M‬ز"‪ U#M ,‬أ ‪7‬ك ا(‪ w‬ا \ ‪ ,C 4D‬و‪.9H‬‬
‫وآ‪,‬ن ا‪7 6#\H‬ا‪/0‬ن !‪ ~I‬ا ر ‪ ،‬ا‪,%‬ن وا‪- 3
HI‬آ‪, hC ,‬ب‪ .‬وا ‪/(I‬ا‬
‫@ "‪ ,‬ر‪: 3" hC ,D(" rw‬ف ا‪,%‬ن‪,D(" b0,!" U#M ،‬ت د‪ .2,#7‬وها أدت‬
‫ا‪,I‬و‪,k‬ت ا آ‪ #7/: rH,‬و‪@$‬ـــــــ ‪ ،‬إ‪ U‬ا ‪,I‬ق ‪ 8‬أ‪ ،1904 .7‬اي ا‪9/ rCH‬‬
‫ا"‪,,7‬ن ا‪ 
HI‬وا‪6H 76#\H‬ا‪ ،,CM‬و ‪,‬د‪ d" ,‬واب ‪.,C! ,‬‬
‫‪--------‬‬‫]* [آ‪/
H/‬ر ‪/‬م ) ‪,b‬رآ (‬
‫ \‪b l‬آ‪,‬ت آى‪ 3" ،‬أ‪ .‬ا‪,\H‬ز ا\‪b M,‬وع \‪,‬وز أه‪ 9‬و‪ 9\D‬ا"‪,H,‬ت ا‪ . $,e‬آ ‬
‫‪ D U#M‬ة‪ ،‬و‪ 37‬أن ‪/7‬ن ها ا\‪ l‬دا‪ ,8‬أو "‪ ،,0Q‬و"ه‪ I! ,H/‬أ‪,M‬ل "‪ -‬دة‪.‬‬
‫)ا‪,‬ن(‬

‫أ‪)* -‬د ‪-‬ه"ة ‪ 8‬أ* !‪.1904 2‬‬
‫‪/(7‬ل ا! ا‪%‬ول‪ "/D 3#@ " :‬ا\‪/C‬ر‪) 7‬ا‪ ( 
HI‬أ‪/@ 3 ,CH‬ق ‪,bH‬ط ا‪#\H‬ا ها ا‪ #‬‬
‫)"‪ 7 - F#G (d‬ة "@! ‪,CHj‬ء ا‪4D‬ل ا‪ H,G7‬أو أي ‪ &!7 ,! "...K† F#:‬ا! ‬
‫ا‪ U#M H,5‬أن "‪ FD,$ "/D‬ا\‪ 4‬ا‪@ H,G7‬ف ‪/0 ,CId – ,
H `-‬ة ‬
‫"‪ ,C ,#‬إ‪,\" #7/: ,
" U‬ورة ‪ -‬ود اب – أن
‪ U#M C‬أ"‪ 3‬ها ا‪ #‬وأن ( م ‪9‬‬
‫آ‪ M,
" .",‬ا ‪,-7 , ،,C‬ج إ‪ 3" 9‬إ‪,D4$‬ت إدار‪ 7‬وا‪,d0‬د‪7‬ــــ و‪"... 7
M‬‬
‫إ‪ ,k‬إ‪ U‬ذ }ن ا‪ "/-‬ا‪ 76#\H‬ا آ‪,I-, C" rH,‬ظ ‪ ,C-,d" U#M‬ا‪,d0‬د‪، 7‬‬
‫و‪" U#M‬ا‪,: . `w" 0‬رق‪ rk ،‬ا‪M‬اف ‪ x,d,‬ا‪ ,H,2 ، $,e‬ا‪,b‬ل‬
‫ا )ا! ‪ ،(8‬و‪ 3d- l!" rk‬ا
‪ .D,‬ا‪ ##" 3 , ،‬و"‪/2 CH Fd‬‬
‫)ا! ‪ ،(7‬و‪k‬ـــ‪,‬ن ا‪ 7-‬ا\‪,‬ر‪/ 7‬ا‪) ,C!:‬ا! ‪ 7D r#0 3D ،(4‬اور ‪,!0‬ة‬
‫ا
‪) ~7/‬ا! ‪.(6‬‬
‫و ‪" r5‬ا@ ا!‪/‬د ا 
‪,@# 7‬ه ة‪ ،‬أن ا‪:%‬اف ا‪ rD: 0 ,C#M @0/‬إ"‪ H,‬ا‪4D‬ل‬
‫اب وا‪ l" 9", 
0‬ا‪:,H,2‬‬
‫‪25‬‬
‫ا! ا‪%‬ول‪ ," ,D " :‬إذا و ت إ‪ D‬ى ا‪Gw" ,C
IH 3"/-‬ة‪ 2* ،‬ا‪ i‬وف ‪25‬‬
‫@ ‪ ,C2,2 .7‬ا@‪ d (#‬أو اب }ن ا‪6‬ا"‪,‬ت ا ار ‪ ,C rG‬آ‪/-H ,C!" .‬‬
‫‪ .25 25‬ا‪: 3" 7 b‬ف ا‪.]Q‬‬
‫‪53‬‬

‫ا‪K%‬ى ‪ F/‬ا!‪/‬د ‪ 3" 8 – 7 – 6‬ا@‪,‬ه ة ا و‪ r@0‬ا‪/‬م ‪." 8,0 .Z‬‬
‫ا! ا‪ `I :H,5‬ا‪,"/-‬ن ‪ U#M‬أن "
‪ 3" !@" D,‬ااب ا ا\‪,‬ورة ‪ ##‬‬
‫و‪ ، 2‬و‪ ,H/dD‬أ‪K‬ى ‪ F\7‬أن ‪ ]0/7 ," !M ،.K‬ا
‪,G#‬ن ‪," 3M‬ر‪3k ،,C#M 9G#2 2‬‬
‫دا‪8‬ة ا!‪/I‬ذ ا‪ ،H,2‬وأن إدارة ا
‪ .D,‬ا "‪ ##" 3‬إ‪ D U‬ود ا‪ Iw‬ا!‪/ U‬اد ‪ C@2 /2‬‬
‫إ‪ U‬ا‪H,2‬ـــــــ‪.,‬‬
‫و‪ -2‬د ا‪,"/-‬ن‪ ،‬ا‪ 
HI‬وا‪ H,2‬ا‪ 9#M &! ," l" ,",\
H‬ا@‪,‬ه ة و!‪,‬ء ‪ U#M‬ا ‪,I‬ق‬
‫‪ 3‬أآ‪ 1904 /‬ا 
ي‪/IH `:,!" ،‬ذه‪ ,C@,: U#M \!: !7 " N,-2 ,! ،,‬ا‪$/de‬‬
‫اي ‪ ,C 9/e7‬و‪/‬د ا
‪ #‬ا ‪ ,C 2,"/#7‬و"‪ 9 ,
2Q‬ا‪ 7 #‬وا‪. -d‬‬
‫ب‪ -‬آرم )&‪#‬رآ( ا)ك و‪ L‬ض ‪1904‬‬
‫!‪ x,d" rd#( ,‬ا‪#\H‬ا – إذ ا‪," 
H rwIeH‬د ‪ ,C‬ا\‪,‬رة ا‪,e‬ر ا "‪3‬‬
‫‪ 1904 !2 %40‬إ‪ .1905 !2 %29 U‬وار ‪ 
H r@I‬ا‪,‬دت "‪ %24 3" ,
H l‬إ‪U‬‬
‫‪n\ .%38‬ت ا\‪,M/‬ت ا‪ ,‬ا‪ 
HI‬إ‪b `2 ( .,C-,d" 7/( U‬آ !‪ 7,‬ر وآ‪98,‬‬
‫@ "‪ ,‬آ‪ rI#‬ا‪4‬زم ا‪-‬ي ج‪ .‬آ‪,‬آ‪/‬ري )‪ C (G. de CAQERAY‬درا‪ 2‬اب‪ .‬ان‬
‫أ‪nbH‬ت ‪," 30‬ي ‪ 1902‬آ "‪,\ ,‬ر‪ .- 7‬ا‪" h2‬ا‪b‬آـــ ا " و‪3 3" \H‬‬
‫ا
‪,‬ه‪(H ,C 3‬ـــــ‪, /‬آــــــ ‪ 6C\" NICOLAS PAQUET‬ا
‪ 3I‬ا‪ .#2‬و‪r- 0‬‬
‫ا‪b‬آ وآ‪,‬ت ‪ \!: ,C‬و‪,‬س‪ .‬و‪ 7‬و أن "! و‪ ,C‬ه ا ‪ !7‬ا 
ج‪G. ) .‬‬
‫‪ – (VEYRE‬اي آ‪,‬ن ‪/" (5 UZ-7‬ى ‪ M‬ا@‪ – 676‬آ‪,‬ن أ‪ D‬ا‪,G2/‬ء ‪ 3‬ا
‪,G#‬ن وا!‪/‬ك‬
‫ا‪. 
HI‬‬
‫^ أن ا
‪,G#‬ن ا‪ 1904 !2 7 3" Gk‬إ‪ U‬ا‪/\#‬ء ‪(#‬وض‪ .‬و‪ ,‬أن ا‪#\H‬ا آ‪ 0 rH,‬‬
‫ا‪ 3" r-
H‬ا!‪ ( ، 
,‬وا` آ‪/
H/‬ر ‪/‬م ) ‪,b‬رآ ( !‪/‬ك ‪0 x!" U#M 
H‬ض ‪62.5 Ÿ#‬‬
‫م‪ .‬ف‪ .‬و‪ 8,I‬ة ‪ .26 %265‬و‪ hw7‬ها ا‪/
H/‬ر ‪/‬م ا‪,
2Q‬ت ا‪ : ,‬آ‪/H/‬ار ا‪le comptoir ) hde‬‬
‫‪ ،(d’escompte‬ا(ض ا‪ M,!d‬وا\‪,‬ري‪ ،‬ا‪b‬آ ا‪(# #2‬ض‪ ! ،‬ا ‪,-‬د ا‪,‬ر‪ 
7‬اي ‪h‬‬
‫ ‪ 9 
2n‬إذ ذاك "‪: 3‬ف "\‪ 3" M/‬ا!‪/‬ك او 
‪" : H,‬اــــ‪(Mallet) ," ،/‬‬
‫و‪ "/#‬و‪ .(Neuflize) 6#/H‬وآ‪ hZ@" rH,‬ه ا!‪/‬ك ‪,2 0‬ه‪0 .0 3" r‬ض‬
‫‪ ! \
"" ،1903‬اء ا‪ "/-‬ا‪ ." 
HI‬وآ‪,‬ن ! ‪,‬ر‪ ~7‬وا‪4‬د ا!‪ F@#7 wIe‬دور ر‪~8‬‬
‫ها ا ‪-‬ــ‪,‬د‪ .27 27‬آ‪ ,‬أن ا‪b‬آ ا ا ‪,2‬ه‪ r‬ا‪,I‬و‪,k‬ت‪ 3" r#dD ،‬ا‪6e‬ن‬
‫‪ I! &K U#M‬ا‪,%‬ل ا‪ , 7-‬ار ا‪,w‬ء و†‪.I2‬‬
‫و‪ @G‬ا‪,-‬ل‪ .d-7 h ،‬ا
‪,G#‬ن ‪/2‬ى ‪ 4 U#M‬أر‪,‬ع "‪ Ÿ#‬ا(ض )أي ‪ 48‬م‪ .‬ف‪،(.‬‬
‫‪0 7
 ,C$ gD‬وض ‪ 1903 !2‬و ا‪,d‬ر‪ ]7‬ا 
@\‪ ، #‬وآ‪ rH,‬ا‪b‬وط ا‬
‫‪ 9#M ,CkI7‬ا@( ‪2,0‬ــــ ‪ ،‬إذ ا‪ 9H‬ا‪ Gk‬إ‪ 8,M 3" % 60 ]A/ U‬ات ا\‪,‬رك ا‪ 7-‬‬
‫ "‪ -#d‬ا ‪/7‬ن‪ .‬وه ا@‪ 8,‬ات آ‪ !" – 9 / rH,‬إ‪,M‬دة !‪ 9",Z! 9Z‬ا\‪8,‬ــــــ –‬
‫" ا‪ 9#K‬ا!‪ Z‬ا‪ D/‬ة‪ .‬آ‪ ,‬أ‪ 9H‬ا‪6‬م ‪ 9/,‬إ‪" U‬ا‪/
H/‬ر‪2‬ـــــ‪/‬م" ـ‪9 ,,D &e7 ,‬‬
‫‪(7 ," .26 - 26‬ب ‪,#" 15‬ر ‪.1956 ( H‬‬
‫‪ .27 - 27‬آ‪,‬ن ا‪/
H/‬ر‪/2‬م ‪ hw7‬آ‪ :‬ا‪b‬آ ا@‪ ، ",‬ا! ا@‪ ! ،H,5‬ا‪ !C‬‬
‫ا‪ ، !d‬و ‪6 ]A/ h‬ء ‪ 3" $‬ها ا(ض ‪: 3" ,H,2,‬ف "\‪ M/‬ا!‪/‬ك‬
‫ا‪. H,2‬‬
‫‪54‬‬

‫ا‪ ,‬ا 
(‪ .,(" . #‬و‪ M‬ا
‪,G#‬ن }‪,!2‬د "‪/
H/# H6e" ! ~2n C‬ر‪/2‬م‪.‬‬
‫وها و ت ا‪ #‬ا‪ d" ,C
IH I7b‬ة ‪"j, @7 h‬ـــ‪,‬ن ا‪4IH‬ت "!‪ .,C‬إذ ‪ h‬إر‪,2‬ل‬
‫ا‪G‬اد‪" 37‬آ‪ "#‬و"^‪ "#,‬إ‪ U‬ا‪ ,‬اـــ ‪ .‬آ‪ 3" !\ r# ,‬آ‪,‬ر ا‪ 3IA/‬ا‪3
HI‬‬
‫و"‪" hC! 3‬ر‪ REGNAULT "/!7‬ا(!‪ .d‬ا@‪,‬م ‪ ،,
HI‬و‪ 3" 37/wM‬ا
‪ #‬ا(!‪،#d‬‬
‫و"ا‪ 3" 3H " 30‬ا‪ :%‬ا@‪ ،~H/ ",‬وو‪ r@k‬ره‪ 3‬ا‪,‬رة ‪ #",D‬ا
! ات ا‪3
HI‬‬
‫‪(#‬ض ا أي آ‪/
H/‬ر‪/2‬م ا!‪/‬ك ا‪ . 
HI‬وها ‪" #M r‬ا‪ 0‬اا‪ 2‬ا اء "‪3‬‬
‫‪.1904 !2‬‬
‫و ‪ ~IH‬ا‪ !\" r# ،r0/‬ا‪(7‬ـــ‪ ,‬ا‪ 3 3" " 
HI‬أ‪ !\" ,C8,wM‬اب" ا‬
‫آ‪,!0} rI#‬ع اأي ا@‪,‬م }‪,\H‬ز د ‪e#‬ات ا و
‪ .C‬ا‪,-‬ث ا!(‪ 3‬وا(!‪ 3‬وا@‪,#‬ء‪.‬‬
‫وأ‪ !2‬ت ر‪ 2,8‬ه ا‪!\#‬ـــــ إــــ‪ U‬أ‪ .‬ا ‪,‬ن اي ‪ D‬د ‪,GK‬ب أ(‪/7 ,‬م ‪– 1904 /H/7 15‬‬
‫‪4K‬ل أول "‪n‬د أ‪ ,C",0‬ا‪ – !\#‬ا 
‪ 2,‬ا‪G‬وح ا ‪ 3" ,CM,‬أ‪" .‬ا‪ .#‬اب"‪ .‬آ‪,‬‬
‫‪ D‬د ‪ 9‬أه اف ا‪ ، !\#‬وأ‪ 3M 3#M‬ا‪,‬ح اآ‪,‬ـــــــــ‪,‬ت‪ .‬وأ"‪,‬م ‪,(Id‬ت ا\‪M .l‬ف‬
‫‪, 
,‬ه‪,‬ت ا‪%‬و‪ U‬ا ‪ ,C" 0‬آ ا\ا‪ 5000) ,‬ف( وآ "أ‪ r‬ها ا
‪,‬ء ‪9
IH‬‬
‫– ‪ 3D‬آ!‪ r‬دا‪K‬ـــ‪ C 4‬ا(‪,e2 – M,‬ءه‪ ,‬ا@‪/C‬د‪ ،‬وذ @‪ ,! ,C5‬ـ ‪ 20000‬ف‪ .‬و
ـــ‪r‬‬
‫‪ ,-‬إ‪ U‬ذآه‪ C ,‬آ رو ‪ ." #b‬و‪ 0‬ا‪ M‬ا ‪,‬ن ‪ U#M‬ه ا!([ ا‪/‬اردة ‪9,GK‬‬
‫و‪/:‬ره‪,(" ,‬ل ‪ 7 bH‬ة ا‪#\H‬ــــ‪, the NATIONAL REVIEW UM 76‬ر‪p7‬‬
‫‪ ~IH 3" rb^ x ,‬ا
! ‪ .‬وه ا‪,%‬ر ‪/D – ,C
IH‬ل "ا‪ .#‬اب" ا ‪ ,CkM‬ا ‪,‬ن‬
‫– ه ا ‪ ,C!M M‬وز‪ 7‬ا‪Qb‬ون ا‪,e‬ر د 
‪ ،‬أ"‪,‬م "\‪ ~#‬ا!‪/‬اب ‪/7‬م ‪ 10‬د! "‪ !2 3‬‬
‫‪ ,!#M" :48,0 ،1904‬أن ‪ l!(H‬اب اŽن ‪n‬ن ‪ ,!7‬ا@‪76‬ــــ ا‪,5‬ــــ ‪ ،,!C" `(-‬و‪n‬ن‬
‫"‪ U#M 9 M,
" ,!" ،F#G ,!C‬إ‪ ",0‬ا‪ 3"%‬وا
‪4‬م ‪ U#M‬ا‪ .9‬و‪ 3" ،,!#M‬أ‪,k .‬ن‬
‫ازده‪,‬ر‪ ،,H‬أن ‪6H‬ود ‪8,2/,‬ــ‪ .‬ا ‪ 3" 9!2‬ا‪,I2‬دة "‪K 3‬ا ‪ 9‬ا‪/‬ة‪ .‬و‪ U#M‬ها ا!‪،/-‬‬
‫‪] 
2‬اب[ ‪ 9bM [H‬ا‪,e‬ص و ا‪,M U#M Z,-‬دا ‪ 9‬و‪/0‬ا‪ 9!H‬ورؤ‪r- ،98,2‬‬
‫‪,0‬دة ‪,G#2‬ن ذي ‪ M " G#2‬و"‪ ، @2/‬و‪@7 3‬ف ]اب[ ‪ ,! /0‬ا ‪/I,‬ا‪ 8‬ا ‪.",CD,d2‬‬
‫وها ‪/k/ !@7‬ح أن ا‪ "/-‬ا‪ 
HI‬ا ‪ l" ,C0,I , M‬ا‪#\H‬ا‪ ،‬آ‪[ 
@
rH,‬‬
‫‪ U#M ,C G2‬اب‪ ،‬وذ إ‪,:‬ر ا‪. 7,-‬‬
‫و ‪/7‬م ‪ ،1905 7,!7 11‬أر‪ .2‬د 
إ‪, U‬س وز‪,2 \!G ,
H 7‬ن رو‪ H‬دي ‪ H47,‬ى‬
‫‪ C SAINT-RENE DE TAILLANDIER‬ف ض "‪,D4$˜" [Ge‬ت" "@‪hZ! `#‬‬
‫‪/0‬ات ا‪, 3"%‬ا‪ 2‬و}‪,bH‬ء ! "‪: 3" H6e‬ف آ‪/2/
H/‬ن ا!‪/‬ك ا‪ 
HI‬و‪b,‬وع ‬
‫ !‪ I‬ا‪,%‬ل ا@‪. "/‬‬

‫‪ -3‬ا)‪ +.‬ا€‪ '! -‬ا‪"!"X‬‬
‫أ‪ -‬ا اع ا ' ‪ -‬ا('‬
‫( أدى ‪ .K‬ر‪,‬ل ا و ا‪,%‬ن‪ ،‬ا ‪: 3" 3M/‬ف ا‪%‬و‪,2‬ط ا‪ M,!d‬وا! ‬
‫ا‪ ، H,%‬وا آ‪ F,G rH,‬وره‪ ,‬ـ""‪,‬ن ‪ r-‬ا‪ "~b‬إ‪ U‬إ‪,M‬دة ‪:‬ح "
‪ n‬اب "‪3‬‬
‫ ‪ U#M 7‬ا
‪ D,‬ا و ‪ ،‬ه ا
‪ n‬ا آ‪,‬ن ‪ 7‬و أ‪: 3" ,C h
D 0 9H‬ف ا(‪/‬ى‬
‫‪55‬‬

‫ا‪,@2‬ر‪ . 7‬وها ‪6H‬ل ^‪/#‬م ا‪ \!: H,5‬وأد‪ $ ]#K x7d U‬ى ‪,0 ،,7/0‬ل ‪" :9‬إن‬
‫ا‪,76‬رة ا أ‪/0‬م ‪ ,C‬ا‪/‬م‪ ،‬ه 
‪G#‬ــــ‪,‬ن "ب " 
(‪ .‬وذي ‪,2‬دة وأ !‪ U‬أن ‪ .Z7‬اب‬
‫ ‪,0 r-‬د ‪ 9‬ا
‪D ، ",‬ا‪ ,D/I" ،‬أ"‪,‬م ا!‪ 
,‬ا
‪ l\ #‬ا ول ‪ 0 U#M‬م ا
‪,‬واة ا‪، (#G‬‬
‫ ون أي ا‪,D‬ر أو ا‪4D‬ل"‪.‬‬
‫و‪ r#:‬ا‪ "/-‬ا‪ 3" H,%‬رو ر‪ ~#\" ~8‬ا‪/‬زراء ا‪ l 
HI‬د‪ 2,#7‬وز‪7‬‬
‫ا‪,e‬ر إ‪ U‬ا‪ ،9d!" 3" ,(2j‬و‪ h 0‬ذ @‪ ،4‬آ‪ H,2 ,‬ت "‪b‬وع ‪ Q" (M‬دو‪ ،‬د‪,M‬‬
‫إ‪ 9‬ا
‪,G#‬ن ‪ M‬ا@‪ 676‬اي آ‪,‬ن ‪,-7‬ول ا‪4‬ت "‪ 3‬ا‪ 7,-‬ا‪ ^ . 
HI‬أن ا ‪ 2,"/#‬‬
‫ا‪ ، H,%‬آ‪ rH,‬ا‪ U#M ((-‬ا‪ @2‬اد ‪,!#‬زل ‪ 3M‬اب‪ ،‬إذا "‪ r#0 ,‬ا‪ "/-‬ا‪ 
HI‬‬
‫ا ‪/K‬ل ‪ ]#D‬أورو "‪ l‬أ‪ ,H,‬ورو‪ .,2‬ذ ‪%‬ن ه ‪ ,C‬آ‪,‬ن ه‪ /‬إ‪,b‬ل "ا‪,/‬ق ا‪/‬دي" 
! ‬
‫‪ 1904‬و‪6M‬ل ‪ ,H,G7‬ا@‪ .UZ‬إ أن ر‪ ,
H a‬ورو‪) ,2‬اآ‪ (1905 /‬أدى إ‪F#d U‬‬
‫"‪ ]0/‬أ‪ ،,H,‬ا أرادت أن ‪/-‬ل دون أن ‪ G@7‬ا‪ ,
HI Q‬ا‪ `-‬ا‪/d-‬ل ‪U#M‬‬
‫ا!‪ Fd‬ا‪%‬آ "‪ 3‬اب‪.‬‬
‫ب‪ &I- -‬ا‪ !eX‬ة ا‪ F/‬اء‬
‫ا‪ x‬ا‪76\, Q‬ة‪/7 28 28‬م ‪ ،1906 7,!7 16‬و‪ 0‬ا‪ rdH‬ا!(‪,,‬ت ا‪%‬آ‪ D 5‬ة‪U#M ،‬‬
‫‪,ZH‬م أ"‪" 3‬ا‪ 2‬ا‪ #‬ا‪ ، I7b‬و‪,ZH‬م ا! ا‪ / .H6e‬ت أ‪6@" ,C
IH ,H,‬و ‪ .‬و ‪/7‬م‬
‫‪," 17‬رس‪ .K ،‬ت‪ .‬روز‪ r#‬ر‪ ~8‬ا‪,7/‬ت ا‪ -‬ة ا‪ ، 7"%‬وه‪ /‬اي ‪ ,
H F,:‬‬
‫‪ 7 \C‬ة‪/( ،‬ل ‪ (M‬ا‪ ,-$,H ، Q‬أ‪ @, ,H,‬ول ‪,-" 3M‬و ‪ .9,bj ,C‬و‪ 0‬ا‪M‬ف‬
‫ا‪ Q‬ـ"ا‪/(-‬ق ا‪ ,
HI " $,e‬وا‪ ،,H,2‬و‪0‬ر إ‪,bH‬ء ا! ا‪# H6e‬ب‪ ،‬وأ‪ !2‬إدار ‪9‬‬
‫! ‪,‬ر‪ 3 .~7‬ا‪ Q‬دول ا(‪ w‬اـــــــــ إذ أ‪ ,
HI !2‬وا‪ C" ,H,2‬ا‪d‬ف‬
‫‪% 3#5" ,CId‬وروــــ‪ .,‬آ‪ ,‬أ‪ 0‬ا‪ 7-‬وا
‪,‬واة ا‪,d0‬د‪ l\ 7‬ا(‪/‬ى ا‪U#M @0/‬‬
‫ا@‪,‬ه ة‪ ،‬و‪ `D‬ا‪ FH,%‬اء ا‪,#‬ت دون ‪ 3" &K‬ا‪6e‬ن )ا! ‪ .(60‬و‪ 0‬ا‪ !2‬ت‬
‫ا@‪,‬ه ة ‪ "/-#‬ا‪ I7b‬و‪ #
#‬ا ‪C C" \!G 2,"/#‬ء ‪,• z",H‬ل ا@‪ "/‬‬
‫و ‪ F‬أو‪ U#M ،9 ,7/‬أن ‪ h7‬ا‪,\H‬ز ه ا‪,M%‬ل ‪6,‬اد ا@‪ !#‬ا@‪."/‬‬
‫وإذا آ‪,@" rH,‬ه ة ا\‪76‬ة ‪ 0‬أآ ت "‪,2 U#M ، 7 3‬دة وا‪4(2‬ل ا
‪,G#‬ن‪} ،‬ن اب ( ‬
‫"‪ l‬ذ ا‪ 94(2‬ا‪,d0‬دي وا‪ ،,‬و( ‪6‬ءا "‪,2 3‬د ‪ 9H% ،9‬أ‪ x$‬أ"‪,‬م ‪/H‬ع "‪ 3‬ا‪ 7,-‬‬
‫ا و ‪ ،‬إ أن ه ااءات ا و‪ #7‬أ‪ r,$‬اأ‪ ,2‬ا‪ e 
HI‬أ"‪Q ,CH% ،.‬دي إ‪U‬‬
‫‪ 3" ,CH,"D‬ا‪,D‬ر وا‪42‬ل ا‪4‬د ‪I‬ده‪ ،,‬وه‪ ," /‬آ‪/! rH,‬ي ا‪,I-‬ظ ‪.9#M‬‬

‫‪$- -4‬و‪ -‬ا‪ N#‬ا *' – ‪-‬ه"ة ‪.‬س )‪(1912‬‬
‫أ‪ -‬ا‪ " ": :‬ا‪e!e‬‬
‫!‪ ,‬آ‪ rH,‬ا ‪ 2,"/#7‬ا‪%‬ورو
@‪, U‬ه ة إ‪6H Id U‬ا‪ ،,C ,M‬ا‪ aIH‬ا‪ F@b‬ا‬
‫اي أ‪/@ 3" .!, ~D‬ر ا‪ k ،!:/‬ا
‪,G#‬ن‪ ,C" ،‬إ‪ h# 
,7‬ا‪4‬د •‪ .FH,‬و‪ 0‬ازداد‬
‫‪ Fd! \H 9Ge2‬ا@ ‪7‬ــــــ‪ 3‬ا‪ 3
HI‬ا‪ 0‬ا ‪ 37‬اا‪ ،2‬و ‪,@" l0/‬ه ة‬
‫‪/!\ .28 -28‬ب ا‪.,H,2‬‬
‫‪56‬‬

‫ا\‪76‬ة "‪: 3‬ف ا
‪,G#‬ن‪ .‬و‪$‬ح "‪/‬ى ‪ NID‬أخ ا
‪,G#‬ن و"‪ 9#5‬اآ‪ ،v‬ا‪.2‬‬
‫""‪/‬ر‪" :48,0 1906 7,CH "[2/ Ÿ!H‬إ‪!2 ,!H‬ا‪ M‬ا@‪,‬ه ة ا( ‪ . 7‬وأ‪ H‬أ‪ x:‬إ‪ U‬ر[‬
‫‪,04M‬ت ود‪ l l" 7‬ا(‪/‬ى وإ‪ U‬رؤ‪,\ 7‬ر ‪ h‬و \‪,‬ر !‪ ,‬ازده‪,‬ر‪," 3 .‬ذا أ‪M‬ف ‪3M‬‬
‫"@‪,‬ه ة ا\‪76‬ة؟ !‪ ،b
ُH h 3-‬و ‪ 3" 374" @2 d" 7 - h!7‬ا
‪ – 3#‬ا‪37‬‬
‫‪/#b7‬ن و‪ D/" ,!:‬ا – دون أ‪M,b" K‬ه‪ h‬ا@‪ 0‬وا ‪ 3@ !7‬ا‪,M‬ر"‪ .(H .‬ها ا‪ x7d‬أ‪.‬‬
‫ ‪,‬رد‪ A. TARDIEU /7‬ص ‪.(551‬‬
‫و ‪ ~IH‬ا
! أ‪,‬ر ‪ Luis Gentil H, ~7/‬إ‪ U‬أن ا!‪,‬س آ‪/H,‬ا ‪/-d7‬ن ‪4K‬ل "ور‬
‫ا
‪,G#‬ن‪ :‬ه‪ ,‬ه‪ h‬ا‪/
HI‬ن ‪,‬ءوا ‪Kn‬وا "!‪ ,‬ا‪4‬د"‪ I .‬ها ا\‪ h /‬ا^‪,‬ل ا آ‪/‬ر "‪,/‬ن‬
‫‪ Mauchamp‬اآ‪," ) v‬رس ‪ (1907‬واي ‪" ,
H e2‬را ‪4D‬ل و ة‪.‬‬
‫أ"‪ ,‬أ‪ D‬اث ا ار ا‪w‬ـــــ‪,‬ء 
! ‪ 1907‬وا‪4D‬ل ا‪,b‬و‪0 ,C F
( ، 7‬ار "‪" 3‬ا‪b‬آ ‬
‫ا "‪ ،‬ذ ‪%‬ن ه ا‪b‬آــــ ‪ !" ،‬أن ا‪(2‬ت اب‪ ،‬و"‪3M ]0/ ,C-,d‬‬
‫ازده‪,‬ر‪ M ]M,w ،‬د وآ‪ ،,C ,‬وآ‪ M, 
" rH/‬ة آ‪ ,C8,‬ا‪%‬ه‪#‬ــــ‪ 3‬ا‪ 37‬ازداد ‪ M‬ده‪h‬‬
‫‪ .b‬آ‪#" ،‬ــ‪,‬ت ‪ 4000 3" @k : D4‬هـ‪ @G0 . .‬وا‪ D‬ة ‪ 25 @ U#M‬آ‪3" h#‬‬
‫ا ار ا‪,w‬ء ‪ 3000 h‬هـ‪ .‬ا‪,b‬و‪4000 ، 7‬هـ‪ .‬اب‪ ..‬ا‪ 29 29"p‬و ‪ h‬ر‪ l‬رأ‪3" ,C,2‬‬
‫‪/#" 1.5‬ن ف إ‪/#" 3.5 U‬ن ف‪.1904 !2 .‬‬
‫و أ‪0 1907 !2 .7‬رت ه ا‪b‬آ ء أ‪,‬ل "‪ U2‬ا ار ا‪,w‬ء‪ ،‬ا‪b‬ء اي و ‬
‫^‪ .8,0 l hM ،,@ ,H,#‬ا‪,b‬و‪7‬ـــ ‪n‬ر‪ r#2‬و‪/‬دا إ‪ .",M U‬ا ‪ ,G" !7‬إ‪# ]0/ ,7‬‬
‫ا‪,%‬ل )‪//7‬ز ‪ ^ .(1907 !2‬أن إ‪6H‬ال ‪,-‬رة ا‪G‬اد "^‪ "#,‬و‪ #!0‬ا ‪/7 !7‬م ‪،rb^ 5‬‬
‫و‪6H‬ول ‪ 3" 2000‬ر‪,‬ل ا\!ال درود ‪/7 DRUDE‬م ‪ ،rb^ 7‬آ‪ .‬ذ أ‪,‬ر ‪D‬آ ه‪ #8,‬ى‬
‫‪ .8,0‬ا‪,b‬و‪ 7‬وا‪ wC‬ا‪ ،UG2/‬و‪C‬ا ا‪ /-H r(#GH‬ا ار ا‪,w‬ء "‪ 3‬أ‪: .‬د ا‪6‬اة‪ ،‬آ‪r#@ ,‬‬
‫ ا
‪ k `,‬ا ‪ ^ .3,‬أن ا(ـــــــ‪/‬ات ا‪ d 
HI‬ت ‪ ،,C‬وا‪ 2‬ا‪4D‬ل اي آ‪rH,‬‬
‫ ‪ 9 xG‬ا‪%‬و‪,2‬ط ا‪,@2‬ر‪ 7‬ا‪, C‬ب‪.‬‬
‫ب‪- -‬ي " ا‪D‬‬
‫( ‪ rM‬ا‪ M k k,IH‬ا@‪ 676‬ا‪4‬د آ‪ .,C#‬وا‪,I2‬د "!‪ a@ ,C‬ا‪ 3@#G‬إ‪ U‬ا
‪. G#‬‬
‫ ‪ hM‬ا‪ 9 U#M 9G#2 H/
7‬ا\‪76‬ة ا‪ \!G‬وا‪ .]7‬آ‪ ,‬و‪/0 l2‬اد ا‪ ~#:%‬ا ‪/IH‬ذه‪،h‬‬
‫وآ‪/H,‬ا إ‪ D U‬ود ‪ #‬ا‪I‬ة ‪,de‬ت ‪ . I@k‬و ^‪/" Fd! h 1909 rb‬ى ‪ M‬ا‪NI-‬‬
‫‪ ,H,G#2‬و‪ CA‬آ‪(24 .G‬ار ا‪ ،!:/‬و ‪ h‬ا‪ ,( 9"42‬ا‪,Z" h-‬ه وا‪ 3" -k‬ا‪,-‬س‬
‫ا‪ .30 30"@b‬وا \‪ 9‬إ‪,D/ `-2 U‬رة وا‪ K 3 H/
7‬أ"‪ .‬ا‪ .,@72 .-2 F@b‬ذ‬
‫‪%‬ن \‪,‬وزات وز‪ 7‬ا 
ا ‪ H‬ا‪4‬وى‪ ،‬أ‪,‬رت ^‪ ./C" ,w‬آ‪ ,‬أ‪ h h 9H‬إدا‪,@" H‬ه ة‬
‫ا\‪76‬ة و ‪:‬د ا‪ F,: ,! .FH,%‬ا‪,2‬ن ا
‪,G#‬ن ‪M,‬اف ‪,",‬زات ا!\ ا‬
‫أ‪,GM‬ه‪,D/ ,‬رة ‪b‬آ ""!‪ h,‬ا‪ (Minas del Rif) "]7‬و"ا‪,b‬ل ا‪Norte ) "(7‬‬
‫‪/" 3 (Africano‬ى ‪ NID‬ر‪ a‬ذ‪ ،‬و‪,\2‬وز ا‪b‬آ‪,‬ن ر‪ ،9w‬آ‪.0 3" r#@ ,‬‬
‫ أ‪ h2 9H‬ا(‪,w‬ء ‪ ،,C,M U#M‬و‪C‬ا أت ‪ 7
M #D‬‬
‫ا‪b‬آ ا ا ار ا‪,w‬ء‪ .‬إ ّ‬
‫
‪,‬ه ‪ 40‬أ] ! ي ا‪ C H,2‬ف ا‪4D‬ل ا‪.]7‬‬
‫‪"Le Monde des affaires en France" ouv. cité .29 - 29‬‬
‫‪Weisgerber p.193 .30 -30‬‬
‫‪57‬‬

‫ج‪ L -‬ض ) ‪ – 1910‬ه"ة ا ا( ) ‪.1911‬‬
‫‪-7 h‬ك ا ‪/2,"/#7‬ن ا‪,%‬ن ‪,2‬آ!‪ ،,‬وذ 
‪ U#M hC@0/ F‬ا ‪0,I‬ــــ ‪ 1909‬ا أ‪r",0‬‬
‫اآ ‪- 
H‬أ‪42j H,‬ل ا‪5‬وات ا@ ‪ H‬ا ‪ .‬وا \
ت إاك ا‪/K‬ان‬
‫"‪,
H,‬ن "‪ l‬آ !‪7,‬ـــــــ ر ا ‪,-‬د ا!\‪.‬‬
‫و‪ 0‬ا‪ Gk‬ا@‪,‬ه‪ .‬ا ا\ ‪ r- ،1910 !2 7‬ا‪ ، 7 C‬إ‪#: U‬ــــ‪0 F‬ض ‪100 Ÿ#‬‬
‫آ‪/#‬ن ‪/! 3" H‬ك ‪ 3" ، 
H‬أ‪ 7
.‬د‪/7‬ن ‪ M‬ا@‪ ،676‬و ‪ G‬ا‪,d‬ر‪ ]7‬ا ‪,C#G‬‬
‫ا‪,%‬ل ا@‪ "/‬ا!\‪6‬ة أو ا ه ‪/:‬ر ا‪,\H‬ز اا‪: 3" ،2‬ف ا‪b‬آ ا ‬
‫)!‪ 7,‬ر(‪ ،‬ود@ ‪ . U#M‬أ‪,
0‬ط ‪b" &e7 , 7/!2‬وع أ‪,‬ل "‪ U2‬ا@ا‪،v8‬‬
‫وا@‪,w7/‬ت ‪%‬ورو ا ار ا‪,w‬ء‪ ،‬ا‪ 37‬آ‪/H,‬ا ‪ -k‬ا(!‪ #‬ا‪/ 
HI‬م ‪ .rb^ 5‬و‬
‫"( "‪ hC‬ا‪b‬آ ا "‪ .! . 7 3‬آ‪ ,‬ا‪ Gk‬ا
‪G#‬ـــ‪,‬ن إ‪ U‬ا‪6‬ام ‪n‬داء ‪/#" 70‬ن ‪،H‬‬
‫آ(
[ ‪/!2‬ي ‪ G‬ا‪,d‬ر‪ ]7‬ا@ 
‪ 7‬ا ‪ ,C#G‬ا ‪ .K‬ا‪ 3" 
HI‬ا‪ !76e‬ا‪ ، 
HI‬و‬
‫‪/#" 65‬ن ‪"/-# H‬ـــ ا‪. H,2‬‬
‫^ أ‪ U#M ,#@ .d-7 h 9H‬أي ء "‪ 3‬ذ ا(ض‪ .‬و"‪ 3‬أ‪ U#e ،9H,k .‬ا
‪,G#‬ن ‪3M‬‬
‫†‪ K‬ا‪/‬ارد ا (‪" 3" 9 r‬ا‪ 0‬ا ‪ .37‬وا‪,-‬ل إن "‪ /‬ا‪ Fw‬ا‪ @b‬ا أ‪ @ rD,:‬‬
‫ا@‪ ،.0 3" 676‬ار ‪/" k r@I‬ى ‪ r,C ،NID‬ا(‪ .8,‬ادة " ‪, !7‬س ) "‪,‬ي‬
‫‪ .(1911‬وأ"‪,‬م ‪ 3M 6\M‬ا‪/d‬د‪ ،‬ا‪ Gk‬ا
‪,G#‬ن إ‪ F#: U‬ا!\ ة "‪ 3‬ا\!ال "‪/‬ا‪H‬‬
‫‪ ،Moinier‬اي ا‪,d-‬ر ‪ 3M‬ا@‪ ، $,‬و‪ 0‬ا‪ r#2‬ا‪ ,H,2‬ها ا ‪n ،.K‬ر‪: r#2‬اد ‪,C‬‬
‫وأ‪ r#D, ،,C/ r6H‬ا@ا‪ v8‬وا(‪ d‬ا‪ .‬وأ"‪ ,‬ا‪ "/-‬ا‪ ، H,%‬ا ا‪M‬ت أن‬
‫"@‪,‬ه ة ا\‪76‬ة ‪ ( ،,C0K h 0‬أر‪: r#2‬اده‪ (Panther )"H," ,‬إ‪ U‬اآ‪,‬د‪ .7‬وها ‪ /‬ت‬
‫أز" د‪GK 2,"/#7‬ة‪ C h ،‬أ إ ‪ l0/‬ا ‪,! gD .1911 /H 4 0,I‬ز‪ r‬أ‪,
HI ,H,‬‬
‫‪ 3M‬اب‪(" ،‬ـــــــ‪C/dD .,‬ــــــــــــــــ‪6 U#M ,‬ء "‪ 3‬ا‪ /H/‬ا‪ 275) 
HI‬أ] آ‪.(2h#‬‬
‫د‪- -‬ه"ة ‪.‬س‪.‬‬
‫أ‪ ، "/-# x$‬و‪/2/
H/‬م ا!‪/‬ك ا‪ ، 
HI‬آ‪ .",‬ا‪, 7-‬ب‪b, .‬آ ا ‬
‫ا ازده ‪ ،,C:,bH‬ر^‪ h‬ا‪Gk‬ا‪,‬ت أو 
‪ ،,C‬ر@‪ r‬رأ‪C,2‬ـــــــ‪ gD ، 7 3" ,‬و‪.$‬‬
‫‪ 1911 !2‬إ‪ h .H 374" 6 U‬إ‪ ،1912 !2 H 374" 10 U‬وذ ‪ r-‬ر‪! 7,M‬‬
‫ا ‪,-‬د ا‪,‬ر‪ ،
7‬اي أ‪b ,7 x$‬آ !‪ 7,‬ر‪ .‬و ا‪ ،1912 7‬أ‪/! r
2‬ك‬
‫ا‪/
H/‬ر‪/2‬م ‪ r-‬إاف ! ‪,‬ر‪ ~7‬وا‪%‬را‪ k‬ا!‪ ، wIe‬ا‪b‬آ ا@‪# ",‬ب "‪ 3‬أ‪.‬‬
‫"ا‪,52‬ر" ا@‪,‬م ‪,‬ب‪," 30 h .‬رس ض ر‪/!7‬ل وز‪ ، \!G ,
H 7‬واي آ‪,‬ن "‪.5‬‬
‫‪ ,(H‬ا‪ #",D 3
HI‬ا ‪ 37‬ا‪ M U/" U#M ،‬ا‪ ،NI-‬ر^‪ h‬ا‪,@" l0/ ،9,\D‬ه ة ‪,‬س‪،‬‬
‫ا (‪ 7,D h‬ا\‪/C‬ر‪ 7‬ا‪ U#M 
HI‬اب‪.‬‬
‫وآ‪ F‬ا آــــ‪/‬ر و‪M ," !M" :48,0 67‬ف ا!‪, n‬س‪ ،‬و‪ l0‬و‪/‬م ‪,M‬م‪ .‬وا‪M‬ت‬
‫"@‪,‬ه ة ا‪ 7,-‬آ@‪4# l #‬د‪ r@, .‬ا ‪, 3" ، !7‬ء و‪,#M‬ء إ‪,( K† U‬ل‪ H U#M ،‬‬
‫ا‪ (Id‬ا ‪,‬ع ‪" ,C‬ا‪"j‬ــــــــ‪,‬م" وأ" ا‪6 3!"Q‬ءا "‪ 3‬دار ا‪42j‬م ‪- 
#‬ــــ‪," @ ،3‬‬
‫‪ .D‬إ‪ U‬ا
‪ .0 G#‬أر‪/!2 l‬ات ‪,G#2 9Id‬ن ا\‪,C‬د"‪) .‬ص ‪.(272‬‬
‫و‪C‬ا أت ا‪ .8,0 nC k,IH‬ا‪ ~#:%‬ا‪ [2/‬ا‪7‬ـــــــ ‪ ،‬و ‪~7,2 .8,0‬‬
‫ا@ ‪ .‬و ‪/7‬م ‪ 17‬أ‪ .7‬و‪ l0‬ا‪,\IH‬ر‪ gD ،‬ه‪ r,‬ا‪/G‬ا ا‪ M, 
I7b‬ة ا 
‪,‬ن‪U#M ،‬‬
‫‪58‬‬

‫ا‪ 37
M 3" 3
HI‬و" ‪H‬ــ‪ ،3‬وإذ ذاك أ‪ rM 2‬ا‪ D/‬ات ا@ 
‪ 7‬ا‪ ، 
HI‬ا آ‪ 0 rH,‬‬
‫^‪,‬درت ا ‪!7‬ـــ ‪, !7 " r#!( .‬س‪ ،‬و‪ U#M rw0‬ا‪-‬آ اد‪ ، 7‬و‪ rK‬أرا‪ k‬ا(‪..8,‬‬
‫و‪/7‬م ‪ 27‬أ‪ 3M ،.7‬ا\!ال ‪ .,",M ,(" :/‬و‪4K‬ل أ‪,7‬م "‪,‬ي ا‪%‬و‪ ،U‬ه‪ h,‬ا ‪† !7‬ف "‪3‬‬
‫ا‪,‬ر ‪ d0‬ا‪,2‬ع "‪ (M‬اــــــــ‪ ،3 ،"l‬ون وى‪.‬‬
‫و‪ r#dD‬إ‪,@" F/ ,H,2‬ه ة ‪, U#M ،1904‬ل اب‪ ،‬و ‪,ZH 7 - h‬م "!‪ ,C(G‬‬
‫ا@‪,‬ه ة ا‪- 
HI‬ا‪/ H,2‬م ‪.1912 /H 27‬‬
‫هـ ‪ -‬ار‪% . * :‬ر!‪.31 31+‬‬
‫‪ 7Q7 h‬ا‪ F@b‬ا‪ 2,2 
HI‬ا‪",‬ة ه‪ ،‬و ‪ #M‬ا
‪ /G‬ا‪,@2‬ري‪ . ،‬أ^‪9w‬‬
‫ا‪,-w‬ت ا‪ 7b‬وا‪ ,‬ا أ‪ ،,C ,,G" x$‬وا@( ات ا و ا آ‪,‬دت أن ‪6‬ج ‪4,‬د‬
‫ ‪D‬ب أور "ات ‪ 7 M‬ة‪ .‬و \
ت "@‪,‬ر‪ 9k‬ا!(‪,,‬ت‪ ،‬وا‪,M,‬ت ا\‪,‬ه‪ 7‬‬
‫ا‪/‬ا‪ ، @2‬وا‪ ، ,-d‬وا‪,‬ن‪ gD ،‬آ‪ rH,‬ا!(‪,,‬ت ‪,D‬دة‪.‬‬
‫و"! أن ‪ rD:‬ا
‪ n‬ا !‪/‬ع "‪ 3‬ا‪ -‬ة‪ ،‬أ‪ x$‬ه ّ‪/ h‬ر‪ ~7‬ا ه‪,I /‬دي ‪.K‬‬
‫‪
M‬ي و‪D‬ب ^‪6‬و ا‪,@2‬ري‪.‬‬
‫! د ـ"ا‪%‬و‪,2‬ط ا@ 
‪ 7‬وا‪,@2‬ر‪ 7‬ا ‪42, h#-‬ء ‪#M‬ـــــــــــــ‪ U‬اب ‪/‬ا‪ G2‬‬
‫‪ 7
M #M‬آة‪ ...‬وه ‪,0K 2,2‬ء وإا" ‪.(1903) "...‬‬
‫^ أ‪ 9H‬آ‪,‬ن ‪ @7‬أن ‪ x,d"" ,
HI‬ذات أه ‪,‬ــــــ " ‪" ...‬وأن ه ا‪/e x,d‬ل ‪,C‬‬
‫‪ 3" ,M/H‬ا‪/(-‬ق ‪ ...‬اب‪
H 3 .‬ــــ‪ ,C#M ,‬أن ( م آـ"‪ 7‬أ"ـــ‪ "3‬وأن ‪ 2,2 `G‬‬
‫إ‪ 8,I H,
H‬ة ا(‪," .8,‬ة‪ ،‬دون ا‪/\#‬ء إ‪ U‬ا
‪,G#‬ن )ا(‪/d‬د ه‪ M /‬ا@‪ ،(676‬اي أ( ‪9‬‬
‫"( @ــــ‪ "9‬واي " ‪ h‬ا‪ U#M .@7 h 9H% "9H,\C2‬ا‪,w-, K%‬رة ا‪%‬ور ‪ ،‬وإ‪U#M .M ,H‬‬
‫ ‪ .",CC7/b‬وها "‪/ 9!M M ,‬ر‪,GK ~7‬ب أ"‪,‬م "\‪ ~#‬ا!‪/‬اب ‪/7‬م ‪.1904 /H 20‬‬
‫وآ‪,‬ن ‪7‬ى أن ا و ‪ ،‬ه ا ‪ ,C#M‬أن ( م ‪ #‬ا
‪M,‬ـــــــــ ة ا‪,‬ــــ ‪ ،‬و~ ا‪b‬آ‪,‬ت‬
‫ا‪ ، $,e‬ا ‪/ 3‬رع ‪ 3M‬ارع ‪ ]#e‬ارات ‪
M .K ,G#‬ي اب‪.‬‬
‫و‪C‬ا ‪,GK 7,CH F,:‬ـــــ‪6" U#M r7/d, ،9‬ا‪ H‬ـ"د‪/K‬ل ‪# #2‬ب‪GwH  ،‬‬
‫‪ 4,M‬أو †‪ ،4‬إ‪ U‬أداء ‪ 3‬أآ"‪.‬‬
‫و‪ r#
0‬ا‪%‬و‪,2‬ط ا‪,@2j‬ر‪ 7‬ا‪, C‬ب "‪/ ]0/‬ر‪ ~7‬ا‪%‬و‪ U‬هي‪ ،‬و‪ ,2‬أ‪.‬‬
‫‪/D .31 - 31‬ل ا@‪,‬ر‪ ،,H,2} k‬را‪ l‬ا(‪,‬ل ا\ ـ ‪Toudeas/ "L’Espagne au Maroc » in‬‬
‫‪ -7 gD cahiers internationaux, n° 71‬ث ‪/‬دس ‪ 3M‬ا‪ @4‬ا(‪/d‬ى ا ‪ ,C r#/0‬ا@‪,#‬ت‬
‫ا@ 
‪ 7‬اب‪: 3" ،‬ف ا‪,(G‬ت ا‪ UG2/‬وا‪ (G‬ا@‪ #",‬ا‪ ، H,2‬و‪ 3M‬ا‪-‬آ‪,‬ت ا‪/5‬ر‪ 7‬ا ‪r#‬‬
‫ @… ا‪ 3:,D‬ا@ 
‪/7 37‬م ‪//7 10‬ز ‪ 3" 1909‬أ‪ .‬ا‪4D‬ل ا‪ ،]7‬وآا ‪ 3M‬ا(‪ l‬ا@ 
ي وإ‪ M‬ام‬
‫ا‪ ،7 / 

H‬و‪ 3M‬ا‪-‬آ‪,‬ت ا‪ ,\D‬ا و )أآ‪ (/‬و‪,Z 3M‬هة ‪ 100‬أ] ‪,‬ر‪ D,2 3" 
7‬‬
‫‪ Anvers‬إ‪ La Concorde ، U‬و‪ 3M‬ا‪k‬اب ا@‪,‬م و"‪ ,‬و‪/I‬رن و‪ ~H/‬أ‪.~77‬‬
‫‪59‬‬

‫ا‪,7‬ن‪ 3M rMn ،‬ا ‪" 9@" ,C0,I‬ا@`‪ l" ،‬ا‪4K‬ف وا‪ ، D‬إذ أ‪ @ ,CH‬أن ا‪,M‬د ‪U#M‬‬
‫ا
‪,G#‬ن ‪k‬وري‪" ،‬زة ا"‪,‬زات ا ‪ ،,
H ,C#M .d-2‬إذا "‪U#M ,C G2 rG 
,‬‬
‫ا(‪,G^ r- ،.8,‬ء ‪ G#2‬ا
‪,G#‬ن"‪.‬‬
‫و‪,2 0‬ه‪ h‬ا!@‪ ]G‬اي ا ‪ 9 e‬ا
‪ n‬اـــــــ @ ‪ 7/! ،1905 !2‬ا‪FGe‬‬
‫ا‪ @b‬ا ‪/‬ر‪,@" .@ ," ،~7‬ر‪ xd 9k‬أآ‪ ,!(7 5‬و‪ ,"6M‬و‪ 9H% ، M,\H‬آ‪,‬ن " ‪,"/M‬‬
‫"‪: 3‬ف ا‪6-‬ب ااآ ‪ ،9#",‬اي ‪, Q" @ D/‬ر‪/D 1905 !2 ~7‬ل آ

‫‪ GUESDE‬و‪/‬ر‪ ~7‬و‪,7,‬ن‪.‬‬
‫و‪ .b‬ر‪ h ،\7‬ا@ف ‪ 0‬أآ‪ U#M ،‬اب و@‪ 9‬و"‪ 9 ,
2Q‬و"‪rH, .9k,‬‬
‫ ‪4K‬ت ‪/‬ر‪ ~#\" ~7‬ا!‪/‬اب و"(‪ 7 9 ,‬ة "‪ ، L’Humanté "H,"/‬ا أ‪,C
2‬‬
‫ أ‪ ،1904 !2 .7‬د ا‪,w‬ب اي آ‪" rH,‬ا‪",‬ة ا " ‪ 3" 9 ]#‬أ‪.#w .‬‬
‫اأي ا@‪,‬م‪ .32 32‬و"! ذ ا‪ 3M 9"/dK U#e r0/‬ا‪,j‬رة إ‪ U‬ا ‪ . ،90,I‬و @ض ‪,
#‬ب‬
‫وا‪ .!• 4M M‬و@ و‪/0‬ع ا‪,‬رة ‪ U#M‬ا ار ا‪,w‬ء وا‪4D‬ل ا‪,b‬و‪: 3" 7‬ف ‪،,
H‬‬
‫‪/ F,:‬ر‪/M ~7‬ة ا\‪ v‬ا‪/@# 
HI‬دة ‪,^" :48,0‬دروا ا‪n‬زق ا ! ا‪/-2‬ا ‪h/‬‬
‫! أ آ‪/‬ا اب ‪ !d" h-7‬ه!‪,‬ك اب @‪ 6I-" F‬و" 
(‪ ،.‬وه‪ /‬ذو أ‪ IH‬و‪/e‬ر‬
‫‪,‬ر‪ 9e7‬ا( ‪ ،h7‬و‪,( ," ,"/7 FC2‬و"‪."h‬‬
‫وآ‪,‬ن ‪/‬ر‪ h#M U#M ،~7‬آ‪ ,7,Ie, ،‬ا‪ ، w(# ,‬إذ أ‪(" 3" 7( 3#M‬رات "‪ Q‬‬
‫‪, /‬رت‪# 33 33‬و‪,‬ر‪ ,7‬ا‪/7 
HI‬م ‪ " :1907 2 7‬ا‪ r0/‬اي أ‪ ،9 h D‬ه!‪,‬ك‬
‫‪0‬ا‪ ، !$‬و‪/I-$‬ن أ‪,Z‬ظ‪ ،‬و"‪/…7 3d‬ن‪ ،‬ورأ‪/,2‬ن و‪/-0‬ن‪/#-7 ،‬ن @‪ 7
M #‬‬
‫ اب‪ ]D6 ,! ،3 .‬ا‪,(G‬ت ا@‪ ,#‬اأ‪ ,2‬ح ‪ /-H‬اب‪3k \H ،‬‬
‫ا‪/‬از‪ 7‬ا‪ ،,C
IH G2/‬و‪ 3k‬ا‪/‬از‪ 7‬ا‪d‬ة ذا ‪ ،,C‬وآا ‪ 3k‬ا ‪0/7‬ا‪ :‬‬
‫ا‪ D4I‬ا ‪n h‬ت @ إ‪ U‬ااآ ا‪ 3" 374" \H ، #",‬ا!‪,‬س ا‪ 77 37‬ون أن ‪ C7‬ر‬
‫ذه‪ F‬ود"‪,‬ء ‪ 3" ,
H‬أ‪ .‬ه ا‪",‬ات ا@( وا‪j‬ا" " و"‪ @ l‬د ا ‪4K‬ت ا@ 
‪، 7‬‬
‫و‪/ ]0‬ر‪,#M k ~7‬ت ‪ #!0‬ا‪,w‬ء و‪,‬س‪ ،‬و‪ k‬ا‪ hG-‬وا!‪ ،FC‬و‪/(2 k‬ط ا(‪3" U#‬‬
‫ا‪,‬ر و"‪ 3‬ا\!‪/‬د ا‪ ،3
HI‬و‪" :48,0 `#@7‬وآ‪ .‬ها "‪ 3‬أ‪7,D .‬ــــــ أرواح ا‪%‬ور‪."3‬‬
‫و‪4K‬ل ا!(‪,,‬ت ا ت‪ 2,! ،‬ا‪,d‬د‪,@" U#M 0‬ه ة ‪,‬س‪0 ،‬ـــــ م ‪/‬ر‪,GK ~7‬ب‬
‫أ(‪/7 ,‬م ‪ ،1912 /H/7 28‬ا‪,2%‬ب ا ‪/d2‬ت ‪ U#M‬أ‪ ،,C2,2‬ه‪ /‬و‪/H‬اب ‪ k ،96D‬ا‪,d‬د‪. 0‬‬
‫إذ ‪,0‬ل ا ا‪7‬ـــــ "أو‪ ،‬أ‪n hn2‬ي ‪ Kn!2 `D‬اـــــب؟ أ‪ 37‬هــــــ " 
! ا !‪,‬؟"‪hM67 .‬‬
‫ا@‪ a‬أ‪ 3" 9H‬أ‪ .‬إ‪ ",0‬ا!‪,Z‬م ‪,0" 3 .9‬ر‪/H‬ا أ‪ ,C7‬ا
‪,‬دة‪ ,D ،‬ا‪ 3"%‬ا@‪,‬م ا آ‪,‬ن ‪,C UZ-7‬‬
‫اب "! ‪ M‬ة أ‪,‬ل‪" ،‬ــــ‪ ,D l‬ا‪ @H‬ام ا‪ 3"%‬ا@‪ ",‬ا ‪ 
" .K 3M r\H‬ع‪،]C#" ،‬‬
‫و"‪ .IG‬و‪."]!M‬‬
‫‪ .32 - 32‬را‪:l‬‬
‫‪32. Cf. Marcel CACHIN : « L’Histoire de notre Humanité. I. de 1904 à 1914 », dans‬‬
‫‪L’ Humanité-Dimanche, numéro du Cinquantenaire de L’ Humanité, 4 avril 1954.‬‬
‫‪ ( .33 - 33‬د‪, / Q" ,M‬رت "‪ #‬ا‪ ,H,2‬و‪ ,
H‬إ‪ U‬ا(‪,‬م ‪ 3" 7/0 #-‬أ‪ ]0/ .‬ا@‪,#‬ت‬
‫ا@ 
‪ 7‬اب‪.‬‬
‫‪60‬‬

‫و‪ 9@:,(7‬ا@‪" :48,0 a‬إن ا‪ C‬ف "‪ 3‬ا ‪ ،.K‬ه‪ /‬إ‪\H‬ــ‪,‬ز ‪wD .M‬ـــ‪,‬ري‪ .‬د ‪/‬ر‪:~7‬‬
‫" ‪/Iw‬ا أ‪ ,C7‬ا
‪,‬دة‪ ،‬أ‪ 3" 9H‬أ‪ l\b .‬ا‪,w-‬رة‪ ،‬و‪ h2,‬ا‪,w-‬رة 
‪/G‬ن أ‪U#M h7 7‬‬
‫اب ‪ C‬ف ا‪ #2/‬ا‪!be‬ــ ‪ ...‬وإذا "‪ ,‬أرد ‪ h‬أن ه‪/‬ا إ‪ `!M U‬ا‪,%‬ء‪/#M, ،‬ا أن ه!‪,‬ك‬
‫‪,wD‬رة " ‪,0‬درة ‪ U#M‬إ‪,\H‬ز ا‪/-‬ت ا‪w‬ور‪ ، 7‬و‪,0‬درة ‪ U#M‬ا‪/5‬رة وا(ــــــ م‪ .‬وه‬
‫‪,wD‬رة ‪ (7M‬و‪ ~IH 7dM‬ا‪."...r0/‬‬
‫و@ "‪ ,‬ذآ "ة أ‪K‬ى آ] أن ا
‪,G#‬ن د "‪ " 3‬ا‪ ،9#K‬وو‪ lk‬أ"‪,‬م ا‪ hD ,-2‬دو‪.9‬‬
‫أز ‪/‬ر‪/0 ~7‬ة ا‪,\Dj‬ج ‪,‬ب‪ ،‬وه‪ ,b‬ا@‪,‬ه ة ا ‪ k ](7‬ه‪n F@ ,‬آ‪ ،9#‬وأ‪UCH‬‬
‫‪/‬ر‪ ~7‬آ‪" :48,0 9"4‬و^ اة ا@‪,‬ه ة ا‪ ," !M ، 7,-‬آ‪ F‬ا
‪,G#‬ن‪" :‬ا‪D‬روا‪ ،‬أ‪ ,C7‬ا
ـــ‪,‬دة‪ ،‬أ‪H‬‬
‫أ"‪@ .5‬ـــــــــــ‪ 9 `
7 h ,‬أن آ‪,‬ن " 
@ة‪ ،‬و‪ 9 `
7 h‬أن آ‪,‬ن @‪ ,@k,K ,‬و " 
@ ا‪،‬‬
‫إ‪ H‬أ"‪ .5‬ا"ا‪/:‬ر‪ 7‬آ‪0 !" rH,‬ون وأ‪,‬ل‪ ،‬ا"ا‪/:‬ر‪ .@ ," !M " #(
" 7‬ذ آ‪,‬ن ا
‪,G#‬ن‬
‫ ‪ h7‬ح آا"‪ 9‬و‪ 9Ge2‬آ‪ . ،F
- ~8‬ا‪ k,IH‬و‪C" ...9#", 9@ `#0‬ا ا 
‪,!H} F‬‬
‫‪ h2,‬ا(‪/H,‬ن ا اس وا‪(-‬ــــ‪ ،‬واي ‪ xd2‬وا‪ l0‬ا ا@‪ " k z-H ،hZ‬أ ا‪ 7,-‬ه‬
‫‪ h "9
IH‬ا‪G2‬د ‪A ،[0 l\ h ،3" :48,0‬وف أآ‪ #2 5‬وأآ‪ 5‬ا‪Gk‬ا‪,@" ",0j ,‬ه ة‬
‫"‪ 3‬ها ا!‪/‬ع‪ .‬وا‪ ، 7,-‬ر^‪,C" l h‬رات او ‪/‬آ‪/‬ل‪ .‬ور^‪ h‬آ‪,IH .‬ق ا ‪ 2,"/#7‬ا@‪/C‬د‪،‬‬
‫ ‪I‬ض ‪ U#M‬ا‪ 3" .0%‬ا‪ F@b‬ا‪ D ،-‬ا أد‪ 3" UH‬ا‪ Uk‬وا(‪/‬ل‪ ،‬إ أ‪, \H ,!H‬ر‪p7‬‬
‫اب‪ ،‬و أي ‪/dM 3" dM‬ر‪ ،‬و"‪ ,C‬آ‪ rH,‬ا وا‪ l‬ا‪,e‬ر أو ا ‪ !7‬ا د@‪r‬‬
‫ا(‪,‬و" ا‪D ،k,‬آ ‪,} rZD‬ع ا‪/0 .5" ،F@b‬ة و‪ /‬ا‪-‬آ ا ‪6C‬‬
‫اب ا‪/‬م"‪.‬‬
‫و"‪ l‬ذ‪ r ،‬ا‪,d‬د‪/7 ، 0‬م ‪//7 x ,‬ز ‪,@" U#M ،1912‬ه ة ا‪7,-‬ـــ ـ ‪ k , /$ 460‬‬
‫‪ ،79‬ر^‪ h‬أن أ^‪ #‬ا‪4‬د )‪ (,
H‬آ‪,!" rH,‬ه‪w‬ـ ‪ 3 ،,C‬آ‪ `2 ,‬أن أو‪/ xk‬ر‪ ~7‬ذ‪ ،‬‬
‫‪,GK‬ب ‪" 1907 2 7‬أن ‪ l‬ا(‪/‬ى ا‪4
# -‬م "‪ b‬و"@‪5‬ة و‪8,D‬ة"‪.‬‬
‫وآ‪,‬ن ‪ U#M‬ا‪ 3
HI‬وا‪,2‬ن‪ ،‬أن ‪ 7‬أوا ا‪4D‬ل ا!‪ `:,‬ا ‪C/K‬ــ‪ hC ,‬ا@‪,‬ه ات‬
‫ا ‪,d7 h‬دق ‪ ,C#M‬ا‪,‬ر ‪ ،‬و‪ 0‬آ‪ #M rH,‬ا‪4D‬ل ‪ #7/:‬ودا"‪ r‬إ‪ D U‬ود ‪،1934 !2‬‬
‫آ‪ ,‬آ‪, rH,‬ه‪ Z‬ا‪ 35‬ودا" ‪ 3@b# 
!,‬ا‪ 
HI‬وا‪ ^ ،H,2‬أ‪ ،,CH‬آ‪ rI#‬ا‪F@b‬‬
‫ا أآ‪ 3" 5‬ذ‪ ،‬إذ ‪ rK‬أر‪ ،9k‬و‪ 9#M r‬و‪ I# 7/0 .8,2‬وا "‪,‬ر‪...‬‬

‫‪61‬‬