1

VASSULA RYDÉN
Thị Kiến TC-2001

2

2001


20 1, 2001

(Tuan Lê Hiêp Nhat)

- Lav Chua, tai sao Chua lai che mát qua nhiêu nguoi truoc cac cong trinh
cua Chua? Phai chàng tai vi ho co chap tu choi àn nàn hoi cai va hoa giai
voi nhau? Xin Chua dav con biêt noi lên Thanh Ý Chua...

- Nay con cua Cha, ... Thanh Y Cha la con hãy lam viêc voi long yêu mên
trong anh sang Thân Khi cua Cha! Thân Khi Cha ngay nay hon bât cu khi
nao hêt dang kêu nai cac muc tu hãy hoa giai voi nhau. Dê don nhân on cuu
rôi, moi nguoi cân hôi cai va hoa giai voi nhau. Mong môi muc tu hãy kiêm
diêm lai con duong minh di. 'Cung cac muc tu, cac con hãy nghi dên tinh
thuong yêu ma Chua Cha, cung Cha, va Chua Thanh Thân dô xuông tran
dây trên cac con tung giây tung phut...”
Nay con gai oi, con dung tuong ráng Cha không biêt dên cac nhu
câu kem theo su vu ma Cha dã uy thac cho con. Viêc hiêp nhât Nha Cha
không phai la môt công viêc dê dang ma cu dê cho su viêc tu nhiên ma
thanh dat duoc dâu. Thê nên, con phai vung tâm, boi vi không phai chi co
minh con ma thôi. Cha luôn o voi con. Con dung dê minh phai di dên thât
vong gây ra do nhung nguoi không nhân thuc Chuong Trinh Cha cua Cha o
noi con. Cha dã che mát nhung nguoi tu cho ráng: 'chung tôi thây duoc,”
ma ban cho nhung nguoi không co thê nhin thây. Con hãy tro nên khuôn
mâu hiêp nhât cho nhung nguoi con lai cua thê gioi, va qua cac hy sinh, con
hãy xuc tiên su hoa giai giua cac anh em voi nhau.
Satan dich thân ra tay tiên hanh viêc chiên dâu chông lai Giao Hôi
Cha. Hán dung bao luc tân công bau vât ma Cha dã chuôc báng Chinh Mau
cua Cha. Hán muôn dê cho Giao Hôi Cha o trong tinh trang chia rë, va con
si nhuc moi tâm hôn trung tin tuyên xung Chân Ly va Lê Luât cua Cha.
Ngay nay, nhiêu nguoi trong cac con thuôc vê Giao Hôi dang ra
tay lam dung cuop pha. Cac con cuop pha qua viêc chôi bo không nhin

3

nhân Minh Cha trong Phep Thanh Thê, tu chôi thông phân vao Mâu Nhiêm
Thân Linh cua Cha theo cung cach dich thuc ma Cha dã thiêt lâp. Cac con
dã cuop pha Nha Cha qua viêc di dên chô do luong su cao trong Thiên Tinh
cua Cha, va Su Hiên Diên cua Cha trong Bi Tich Thanh Thê. Cac con dã
cuop pha Nha Cha báng nhiêu cach khac nhau. Kinh Thanh không bao gio
noi sai, va không thê bi chôi tu duoc, thê ma cac con lai chôi bo nhiêu phân
trong do. Cac con dã cuop pha Nha Cha báng ca cach nhu thê nua. Trong
Giao Hôi cua Cha, Cha dã ban cho Giao Hôi duoc phong phu qua cac tông
dô, la nhung nguoi Cha dã cât nhâc lên. Cha dã ban cho Giao Hôi cac tiên
tri, cac thây dây, va theo sau la cac phep la, hông ân chua lanh, cung voi
nhiêu hông ân khac. Thê nhung ngay nay, cac con lai chiêm doat Nha Cha.
Cac con dang cuop pha Nha Cha la nhu vây do.
Mát Cha thi qua tinh tuyên, nên không thê ngoi duoc truoc cuôc
phan loan nhu thê. Vi vây, cac con dung to ra ngac nhiên khi Cha lên tiêng
kêu goi. Hõi thê hê hôm nay, cac con dung to ra ngac nhiên khi Cha voi
Long Thuong Xot va Bao Dung Vô Tân, Cha nhanh chong xuông voi cac
con, dê nhin vao cua sô tâm hôn cac con. Cac con dung to ra ngac nhiên khi
Cha không quan tâm dên tinh trang tôi tê tôt buc cua cac con, cung nhu
không nhin vao công trang cua cac con, ma cu ban cho cac con tham du vao
yên tiêc thinh soan. Dông thoi voi uy quyên va dô luong vuong gia, Cha
dên khoac lên con chiêc ao la Chinh Cha, dê khi cac Thiên Thân cua Cha
dân dua cac con vao huong niêm vui doi doi trên thiên dang, cung nhu tiên
vao Triêu Dinh cua Chung Ta, cac con së duoc nhin nhân la thit cua Thit
Cha, la xuong cua Xuong Cha. Phan Quyêt luc do së duoc tuyên bô nhu
sau:
'Dua theo nêp sông ma linh hôn nay dã sông khi con o noi duong
thê, duong su xung dang huong phân gia nghiêp thiên dang, boi vi duong
su luôn trung thanh voi Tân Nuong.
1
Linh hôn nay truoc bao nhiêu con thu
thach ma Cha dã goi dên, bi lam cho chao dao nhu con tau gáp bão tô, thê
ma vân huong vê Cha, bam viu vao Cha nhu con hên bam vao da, gán bo
voi Tân Nuong
2
va voi Cha la Tân Lang.
3
Nhu vây linh hôn nay dã chia se
trong Thiên Tinh cua Cha. Tinh thân kêt hiêp cua linh hôn nay voi Thân
Khi dã lam cho minh duoc trong sang, va biên dôi minh tro nên giông nhu

1
Giao Hoi. cùng la Tan Nuong cua Chua Kito
2
Giao Hoi
3
Chua Giêsu Kitô

4

thân thanh.
1
Cung giông nhu mát troi, cac tia anh sang cua linh hôn dã chiêu
roi ngay vao minh, boi vi linh hôn dã chiêm dat duoc Cha vao trong ban
thân minh. Su vinh hiên cac cac con trai con gai cua Cha dã duoc thân
thanh hoa trên thiên dang gio dây cung thuôc vê linh hôn nay. Dây la cua
hôi môn ma linh hôn don nhân tu chinh Tân Lang cua minh. Ngai la cua
Hôi Môn.... vây cac con hãy dên, hãy dên ma chia se nhung niêm vui thiên
dang, nhung niêm vui cua Chinh Thiên Chua cho dên mãi muôn doi!”
Ôi hõi thê hê hôm nay, nêu nhu cac con biêt bao nhiêu lân Cha dã
chi Cây Vuong Truong cua Cha xuông... dã bao nhiêu lân Cha muôn noi
voi tung linh hôn chung con ráng:
'Nay con yêu dâu, con hãy dên ma buoc vao con duong dân dên
Nha vinh viên cua con, la noi cu ngu dich thuc, va la Noi Nghi Ngoi Dich
Thuc cua linh hôn con. Con hãy dên ma tiên vao phong tân hôn cua Trai
Tim Cha. Cha moi goi con hãy buoc theo duong cac nhân duc dân dên Cha.
Cung giông nhu Tân Lang hiên tu, Cha së phuc suc cho linh hôn con voi
Cac Kho Tang cua Cha, ma nhât la Thiên Tinh cua Cha. Cha së phuc suc
cho con nên nhu môt nu hoang,
2
lông lây báng Chinh Danh Cha va Su Hiên
Diên cua Cha. Cha së biên dôi linh hôn con tro thanh môt ban tho sông
dông, tro nên bai ca vinh duoc hat lên cho Cha, la Thiên Chua cua con. Cha
la Duc Minh Vuong Cao Ca, la Dâng vuot trên tu nhiên, së hoa nhâp voi
linh hôn con, dê con va Cha tro nên môt.
'Dua vao minh suc con, thi con không co thê lam duoc gi ca. Dây
la ly do ma Su Hiên Diên cua Cha, la Nguôn Anh Sang tinh tuyên rât cân
thiêt dê soi sang toan thân thê cua con báng ân sung. Cung nhu Cha mác
khai Chinh Cha cho cac thiên thân cua cha, Cha së mác khai Chinh Cha cho
con qua anh sang nay, va chi khi do con moi co thê noi duoc ráng:

Con co thê nhin thây...’

Thê rôi Cha së lam cho con biêt dên Cha. Cha së noi chuyên voi con, va con
së thân thua chuyên voi Cha. Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua theo ban thê
së truc tiêp doai ngu xuông va noi chuyên voi nguoi ma Cha dã tai tao
dung, la nguoi dã tro thanh thân thanh do Cha hinh thanh nên. Con la

1
Than thanh qua viêc thong hao
2
Khi Chua Kito noi dên mot linh hon, Ngai coi linh hon nhu la nù gioi. Thê nên tu ngù 'nù
hoang` co nghia la nhu vav.

5

duõng tu thua kê Vuong Quôc Cha. Con la ke qua yêu duôi va qua don
mong, ma nêu nhu con thuc long án nán hôi cai, Cha së nhin dên linh hôn
dang thuong cua con, biên dôi con tro nên giông nhu Hinh Anh Hoan Thiên
cua Cha.”
Công Viêc va Chuong Trinh cua Cha la su sang ngoi trong thoi dai
tôi tê cua cac con, nhám lôi keo tât ca cac linh hôn tiên vao Thanh Tâm
Cha, va rôi trong Trai Tim nay, Vinh Quang cua Cha së duoc bây to cho
moi nguoi, va toan thê nhân loai së cung nhau nhin thây Trai Tim nay. Qua
thuc dung la vây, Y Cha muôn la lôi keo tât ca cac con di theo Vinh Quang
cua Cha. Rôi tu do, Cha së la phân chia cua con, la niêm hoan hi cua con, la
Tân Lang cua con duoc phuc suc báng Vinh Quang cua Cha. Cung giông
nhu Tân Lang thich thu voi tân nuong cua minh, thi trong cac cuôc kêt
duyên cua chung ta, Cha cung së thi thâm bên tai con ráng:
'Gio dây con hãy dên ma chuc tung Chua van vât cua con. Dâng
Lam Nên nhung viêc ky diêu ngu tri o kháp moi noi. Con hãy dên gân bên
Cha boi vi Cha la nguoi che cho con va hô tro con. Nay hõi tân nuong yêu
mên biêt láng nghe Cha, mong con hãy vui mung trong Cha, la Chua cua
con, hãy dê cho Cha o lai trong trai tim con giông nhu huong thom quyên
lân voi nhau. Mong sao Loi Cha hoa nên ngot ngao nhu mât ong trong
miêng cua con, môi khi con thuong thuc. Nay con yêu dâu cua Cha, mong
cho Loi Cha nên nhu âm nhac du duong bên tai con.”
Cha së mác khai cho con cac kho tang ma Cha tru lai danh cho thê
hê cac con: Cha së ban cho con kho tang Long Thuong Xot cua Cha, dây dô
cho con biêt ráng trong Tinh Thuong Xot cua Cha, Cac Loi tu môi miêng
Cha ma dên dêu duoc loan truyên di. Qua cac Loi cua Cha, Cha cho nguoi
chêt vê mát tinh thân duoc trôi dây, Cha hoan cai nguoi phan dao, Cha chua
lanh nguoi dau yêu, giai thoat nguoi bi giam câm. Môi miêng cua Cha
giông nhu chiêc guom sác ben.
Qua Long Thuong Xot cua Cha cung voi Loi Cha, Cha dao tao cac
tiên tri, la cac nguoi së lam phiên dên nhung ai dang o trong bong tôi,
nhung ho la nguoi së ui an dân Cha. Voi Long Thuong Xot cua Cha, Cha dã
mo mát cho nguoi mu. Con nhung nguoi dang nám duoi cac lop bui cat,
Cha nâng ho lên dê ma chiêm niêm Nguôn Anh Sang. Dôi voi nhung nguoi
tu tin vao quyên luc riêng minh, thi cung do Long Thuong Xot cua Cha,
Cha mác khai cho ho Vinh Quang cua Cha, Uy Quyên cua Cha, dê tâm hôn
ho quay vê voi Cha, la Thiên Chua cua ho.

6

Trong nhung ngay hông phuc nay, Long Thuong Xot cua Cha la
môt trong nhung kho tang quy trong nhât ma Trai Tim Cha danh cho thoi
dai cac con. Noi nhu thê, không co nghia la Cha chua tung to Long Thuong
Xot cua Cha ra, co diêu la trong thoi dai cua cac con chât chua qua nhiêu tôi
lôi, nên Cha to long thuong cam nhiêu hon voi nhung nguoi luôn cui duoi
cat bui, va thân xac ho bi cha dap xuông tân dât boi tôi lôi nhu chua tung co
truoc dây. Trong sa mac tâm hôn cua cac con, Cha dã gieo trông nhung hat
giông trên troi, dê cho moi nguoi nhin thây duoc su cao trong cua Long
Thuong Xot cua Cha.
Hon nua, phai cháng Cha cung dã không noi ráng trong nhung
ngay cuôi cung, Thân Khi Cha së dô xuông toan thê nhân loai, bât kê cac
con la nhung nguoi tôi tê dên dâu hay sao? Su phong phu cua ân sung Cha
ban la nhu thê .... ngay nay Cha nâng cac con lên báng ân sung. Voi Long
Thuong Xot cua Cha, Cha lam mua cac ân sung cua Cha xuông cho cac
con, dê cac con hiêu ráng ai la Dâng mang dên tu do, ai la Dâng Ban Su
Sông, nho vây cac con moi co thê nhin thây cac vinh quang huy hoang dang
cho doi cac con.
Ky nguyên cua cac con sông ma kê nhu dã chêt do tôi lôi, do su
bât chinh, va do thai dô tho o cua cac con dôi voi Cha. Tu ngay tao thiên
lâp dia cho dên nay, Cha chua hê ngung bây to quyên luc thân tinh vinh cuu
cua Cha, Cha hiên danh la Dâng khiên cho moi su tro nên hiên huu tu hu
không. Thê nhung rôi, ngay o trong ban chât thê tuc cua cac con, Cha co thê
sông trong cac con, va Cha co thê lam cho ban thê xac pham cua cac con
duoc sông. Chinh nho vao ân sung ma cac con dã duoc cât nhác lên. Chinh
vi vây, cháng lë Cha lai cu nhin mãi cac thu tao cua Cha tiêp tuc nhung viêc
phan loan dân dua dên su chêt hay sao? Cháng lë Cha lai không hanh dông
voi Long Thuong Xot cua Cha hay sao?
Noi Cha chan chua bao nhiêu la châu bau cao quy, hanh phuc lâu
bên, lam phong phu cho cac tâm hôn dên cung Cha voi long án nán hôi cai.
Trong cac cuôc giao duyên cua chung ta, Cha ban cho cac con kho tang hiêu
biêt dê chiêm huu duoc Cha báng cach nao. Do la Kho Tang Thông Biêt vê
Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua, la Kho Tang Thông Hiêu vê Ngai. Cháng lë
cac con lai không nghe thây ráng môt ngôi nha chi duoc xây nên do Dâng
Khôn Ngoan Thanh Thiên, cung nhu ngôi nha do chi vung bên do viêc
thông hiêu ma thôi hay sao? Qua su thông biêt, cac phong kho dêu chât
chua dây cac thu châu bau du loai, gôm ca nhung kho tang hiêm quy co gia

7

tri thân linh, va háng duoc cac nha hiên triêt cua moi thoi dai mong uoc, co
phai không?
Noi cach khac: qua viêc thông biêt Cha, linh hôn va tâm tri cac con
dây tran anh sang cao siêu va Vinh Quang cua Cha. Linh hôn cac con duoc
dô tran dây Thiên Tinh cua Cha, va ca Chinh Cha. Rôi sau do, trai tim cac
con tu dát minh vao ky luât, tai cac con láng nghe theo cac loi giao huân, va
cac con së sông theo Chân Ly voi long mô mên. Hõi cac con yêu dâu cua
Cha, ngay dên ban tinh tu nhiên cua cac con cung së duoc biên dôi nên ban
tinh thân linh cua Cha. Moi y dinh cua cac con së duoc thôi thuc boi Thanh
Thân cua Cha, la Dâng không biêt moi mêt trong viêc xoa bo moi bon nho o
trong cac con, phu ban cho tâm tri con Thân Khi cua Cha, va qua Thân Khi
Cha, cac con nhân duoc Cua Cai Thiên Dinh do la Vuong Quyên cua Cha.
Cac con së hoi: 'vây thông hiêu Thiên Chua la gi?” Thông Hiêu
Cha la nguyên tác dâu tiên cua Khôn Ngoan. Do la nhân biêt Cha la Thiên
Chua cac con, va phai kinh so Cha. Kinh so Cha la tranh duoc moi nêt xâu.
Ngay khi con sông noi duong thê cac con cung dã nhin thây Cha
báng con mát tinh thân. Diêu côt yêu la môi nguoi trong cac con la dã
huong nêm Cha khi con sông duoi thê gian. Diêu quan trong cho môi môt
linh hôn la hãy tim kiêm thân khi nay,
1
ma nêu nhu linh hôn cac con không
thê vuon lên toi noi cao voi
2
cua Cha, cac con hãy ra suc phân dâu, va phai
kiên tri nâng tâm hôn minh lên qua viêc chiêm niêm. Cac con con muôn biêt
Thiên Chua cua cac con báng cach nao nua? Nêu nhu cac con không nhin
thây duoc Cha, lam sao cac con co thê tro nên môt trong nhung nguoi con
trai con gai cua Cha trong Anh Sang cuc Thanh cua Cha duoc?
Cha không phai la Dâng không thê toi gân, cung nhu không phai
la Dâng không chiêm lây duoc. Cha kêt hiêp voi cac con, va chung ta tro
nên môt voi nhau. Môt khi kêt hiêp rôi, Cha muôn nhác nho cho cac con
nho dên phân gia nghiêp cua minh. Cha dã biên ban thân minh tro nên dê
dang duoc nhân biêt dôi voi cac con trong uy nghi va rang ngoi. Cha dân
dát linh hôn cac con tiên vao sâu thám trong Cha dê mác khai cho cac con
biêt Chinh Cha voi long dô luong thiên cung. Cac con dã doc duoc ráng su
thâm sâu cua Thiên Chua chi co thê biêt duoc nho Thân Khi dê thông hiêu
duoc nhung su thiêng liêng. Kinh Thanh noi ráng:

1
Thi kiên Thiên Chua
2
Chua muon noi la Chinh Ngai

8

'Môt nguoi không co doi sông tinh thân la nguoi không don nhân
duoc bât cu diêu gi tu Thân Khi cua Thiên Chua. Duong su thây moi su dêu
la vô nghia. Tât ca dêu vuot qua su hiêu biêt cua duong su, boi vi nhung
diêu ây chi co thê thông hiêu duoc báng cac phuong tiên cua Thân Khi.”
Con trên phuong diên khac, môt nguoi co doi sông tinh thân thi co
thê phan doan duoc gia tri cua moi su, cung nhu gia tri riêng cua ho thi
không do nguoi doi phan doan, nhu Kinh Thanh dã noi: 'Ai co thê biêt
duoc tu tuong cua Chua, vây ai co thê chi dây cho nguoi ây?”
Kho tang thông hiêu va thông biêt vê Cha luôn la thiên dang duoi
cõi thê. Do la viêc diêu dông trong tinh thân nhân ai, công chinh va trung
thuc noi trân gian. Sau khi don nhân kho tang nay báng ân sung qua Chua
Thanh Thân, cac con së biêt Thanh Y cua Cha dôi voi cac con. Chung Ta co
lân dã noi:
1
'Nêu ai muôn tu hao, thi hãy tu hao vê diêu nay la: hãy tu hao
vê viêc hiêu va biêt vê Cha...” Kho tang nay cao trong hon ca cac thu ngoc
quy, së dân dát dên kho tang cua su thân mât, tuc la sông thân mât voi Cha,
la Thiên Chua cua cac con. Lua bung chay xuât phat tu trai tim cac con la
do tinh yêu mên nông chay, së la nhung dâu chung dâu tiên trong nêp sông
thân mât cua cac con voi Cha. Dây la nhung thoi ky lâu dai khat mong Cha
va di tim kiêm Cha không ngung. Do cung la anh binh minh cho viêc tiên
buoc vao su kêt hop thân thiêt ma Cha háng ao uoc tu môi môt linh hôn,
mong ho co thê dên ma nêm huong Su Ngot Ngao cua Cha. Voi tât ca tâm
hôn, cac con së tiên dên cac niêm hoan lac thiên dang, va rôi cac con së cât
tiêng hat voi giong du duong nhu cac thiên thân cua Cha trên troi dê tôn
vinh Long Thuong Xot ma Cha dã doai xuông cac con.
Thê rôi, cung giông nhu vua David dã môt lân kêu nai lên Cha
trong tinh yêu mên nông chay, cac con hãy kêu khân lên Cha cung nhung
loi cua ngai:
'Lây Thiên Chua, Ngai la Thiên Chua cua con, con dang tim kiêm
Chua. Linh hôn con khat khao Ngai, thân con mong tim dên Chua... Con
cam thây trong con cháng khac chi manh dât khô cán, mon moi, thiêu nuoc
vi không co Chua. Con mong uoc ngám nhin Ngai. Con tuong nho dên
Chua luc nám trên giuong ngu. Suôt ca nám canh con suy niêm vê Ngai.
Linh hôn con gán bo chát chë voi Ngai...
2
Mác du con con tre trung,
3
Chua

1
Jr 9:23
2
Tv 63 (trich câu)
3
Tai sinh boi Chua Thanh Than

9

phu ban cho con nhung su hiêu biêt hon ca nhung nguoi cao tuôi,
1
boi vi
con tuân giu nhung loi giao huân thân linh cua Chua. Ôi thât hoan hi thay
duoc tro nên ban huu cua Chua, la Thiên Chua ngot ngao cua con. Su Hiên
Diên cua Chua hoa nhâp thân mât vao linh hôn cua con, ngot ngao hon ca
mât ong va lam cho con hân hoan vui mung. Dâu thom cua Chua toa huong
dên toan thê vu tru, va lam say dám linh hôn con trong khi bôi suc cho toan
thân con.”
Khi con tinh thuc, con së kham pha ra ráng Cha la Dâng yêu mên
cua con, la Thiên Dang cua con, la Vuon Dia Dang cua con, va o trong Cha
con co thê sông. Trong anh sang cua Cha, con së kham pha ra ráng: Cha dã
dát dê o trong con Cac Công Trinh cao trong cua Cha, va con së dâng loi
chuc tung Thanh Danh Cha. Con së kham pha thây anh nhin cua Cha huong
dên con chát chë nhu suc hut nam châm, va Cha hoan hi khi nhin con, boi
vi Cha nhin thây su phan anh Riêng vê Cha, Cha nhin thây chinh ban thân
Cha o trong con. Vi vây, con dung co ngac nhiên khi Cha dên noi voi con
ráng:
'Gio dây Cha la Dâng Thông Tri trong con, va Cha không uoc
mong gi hon la nhin thây ban thân Cha o trong con. Su Hiên Diên cua Cha
o trong con nhom lên niêm khat khao Cha nhu ngon lua. Bât cu tiêng tho
dai uoc mong nao dêu duoc Cha hit vao, giông nhu bo hoa hông thom tho
thoang bay lên Cha giua cac xuc pham dên Chung Ta boi nguoi doi.
2

Cha la Dâng Hoan Thiên, va Cha cung muôn con tro nên hoan
thiên. Cháng lë con lai không doc: 'Nguoi diêu hanh nhu thê nao, thi cac cu
dân trong thanh phô cua duong su thi cung thanh ra thê thôi...”
3

Con phân Cha, Cha së mác khai cho con vê cac vi khach trên troi
trong khi Cha dung tho phu dê ngâm nga vê dao nghia va su công chinh.
Cha së triêu tâp tât ca cac thanh trên thiên dang, Cha së triêu tâp tât ca cac
triên thân trên troi dê to bay cho tât ca biêt dên vê su uy nghi cua Cha, cung
vuong quyên cua Cha o trong con. Cha cung to ra viêc Cha biên dôi con tro
nên môt vuong miên dôi lên dâu Cha nhu môt diêu ky diêu thiên cung trong
thoi dai cua cac con. Moi trang phuc cua con dêu mang sác thai thân linh
boi vi tât ca dêu do Cha ban cho con. Su nô lê truoc dây cua con së tro
thanh su tu do trong Cha.

1
Nguoi hoc thuc.
2
Ba Ngoi Thiên Chua
3
Si 10:2

10

Hôm nay, tu trên thiên dang, Cha nhin xuông dê kiêm diêm nhung
tâm hôn trong sach.
o Cha phai noi gi dây? Phai cháng Hy Tê cua Cha hoa nên vô dung?
Thân Khi Cha nhu tan võ.... Cha dã hy sinh chinh ban thân Cha cho cac con
dê giai thoat cac con ra khoi moi tôi lôi, va dê thanh tây môt dân tôc hâu co
thê tro thanh Dân Tôc Riêng cua Cha. Cha không co tham vong nao khac
ngoai lam viêc tôt lanh ma thôi.
Cha dã lam tât ca moi su cho cac con co thê duoc công chinh hoa
qua ân sung, va tro thanh nhung nguoi thua kê Vuong Quôc cua Cha. Cha
dã tung chuyên cân dây dô cac con vê tât ca moi su. Voi tinh thuong cam
cao ca, Cha dây cac con Lê Luât cua Cha, canh tân cac con báng Thanh
Thân Ân Sung, cho du Cha phai nhác di nhác lai y nêu nhu nhau. Gio dây
Cha dây dô cac con, ban cho cac con nhung loi giao huân theo duong lôi
cua Dâng Khôn Ngoan Thanh Thiên. Dây không phai la chu thuyêt moi me,
nhung cung chinh la nhung diêu dên tu Tân Nuong,
1
la nguoi ma cac con
co thê nuong cây.
Tât ca cac con dêu thuôc vê Nha Cha, boi vi Cha dã cuu chuôc Nha
Cha báng chinh Mau Riêng cua Cha, va Cha dã dô ra toi Giot Mau cuôi
cung cua Cha cho moi nguoi.... cac con la Nha cua Cha
2
....
Con gai oi, con dã xin Cha ngay tu dâu
3
la hãy noi lên Thanh Y cua
Cha. Cha dã nhác di nhác lai Thanh Y cua Cha la: cac con hãy lam viêc
cung voi nhau voi tâm long yêu mên duoi Anh Sang cua Thân Khi Cha dê
tât ca cac con tro nên môt voi nhau. ic.

(Su diêp trên dav duoc ban xuong khong phai trong mot ngav. Ngav bát dau
la ngav 20 thang 1, va dà duoc tiêp tuc nhiêu tuan lê trong suot nhiêu
thang toi dav, lv do la tai toi qua ban biu voi cac cuoc hanh trinh.)


2001

- Lav Chua, Kinh Thanh noi, ma thuc ra la Chinh Chua noi ráng. 'Thav
con nhiêu diêu can noi voi cac con, thê nhung doi voi cac con bav gio thi

1
Giao Hoi
2
Heb 3:6
3
Cua su diêp nav

11

du roi. Tuv nhiên khi Than Chan Lv dên, Ngai se dan dát cac con dên voi
Chan Lv hoan toan....`
1

Mot diêu duoc biêt rò rang la: hiên nhiên la mot diêu sai lam nêu
noi co su cham dut vê màc khai, coi do nhu mot noi chat chua cac cau noi.
Chua la Ðang Háng Song, la Ðang Sinh Ðong, va van tiêp tuc to Minh ra
qua Chua Thanh Than, cháng bao gio ngung viêc to Minh ra. Lav Chua
Kito, Chua la Chinh Su Mac Khai hoan toan va dav du vê Chua Cha. Ðo la
lv do tai sao tu ngù 'Complere" dà duoc dung dên. Thê nhung do khong
phai la loi cuoi cung cua Chua

- Nay con cua Cha, binh an o cung con. Thanh Thân Chân Ly së không
bao gio ngung viêc chung thuc.
Cha muôn nhác lai ráng: 'Phuc thay cho nguoi co long trong sach
vi së duoc nhin thây Thiên Chua.” Cha ban su sang cho nguoi không nhin
thây, nhung Cha lai ngán can nhung nguoi khôn ngoan va tinh khôn muôn
di qua canh cua thông biêt. Khi buoc vao cua nay, nguoi ta phai don nhân
lây su sang, va su thông hiêu vê tât ca nhung loi noi cua Cha,
2
dông thoi
cung biêt dên Su Hiên Diên cua Cha... Thê nhung nguoi nao chi tôn vinh
trong su vinh quang cua riêng minh, thi vân con o ngoai canh cua nay,
3
va
vân o lai trong bong tôi, xac thit la xac thit, va së co thi kiên vê xac thit.
Con nguoi nao duoc sinh ra boi Thân Khi thi duoc cho sang mát va së nhin
thây Thiên Chua.
Hõi vong hoa cua Linh Hôn Cha, con hãy dê cho Cha tuôn dô
xuông con thêm nua. Con hãy nguoc mát lên, va hãy dâng ban thân minh
cung moi su con co lên cho Y Muôn cua Cha. Con hãy táng thêm long nhiêt
thanh cua con, dung nghe theo nhung nguoi bach hai con ma bo sang môt
bên ân sung cua Cha dã ban cho con, dê rôi noi ráng: 'Ân sung ây không co
gia tri.” Hõi thê hê nay, Thiên Tinh o ngay truoc mát cac con. Suôi Nguôn
dang tuôn chây xuông cac con trong canh u tôi cua cac con. Hõi thê hê hôm
nay, cac con dung than vãn tiêc nuôi gi nua, Cha moi goi cac con hãy dên
nuong nau trong Cha.
Vây thi cac con hãy dên di! Cha dã ban cho cac con môt tia anh
sang mác khai trong cõi tám tôi cua cac con, dê vãn hôi không nhung niêm
hy vong cua cac con, ma vãn hôi ca niêm tin va tinh thuong yêu cua cac con

1
Ghi chu cua nha xuat ban: Jn 16:12-13
2
Kinh Thanh
3
Nhùng nguoi Pharisiêu

12

nua. Cha co y dinh cuu rôi, nên không ai co thê ngán Cha lai duoc. Thoi dai
cac con la thoi dai cua Long Thuong Xot. Dây la ly do tai sao Cha goi Loi
Cha xuông trai dât, goi xuông môt tia anh sang mác khai dê cho nguoi mu
nhin thây. Cháng lë cac con lai không nghe thây Thiên Chua la Dâng nhân
tu, dây long xot thuong, châm bât binh voi tinh yêu thuong trung tin nhu
thê nao nên Cha dã ôm vao long moi loai thu tao hay sao?
Hõi thê hê nay, Cha thông truyên dên cac con nhiêu su trong dai,
ma su trong dai nhât do la viêc to minh ra cho cac con. Nhung cuôc thám
viêng thân linh thuong xuyên cua Cha dên voi cac con chinh la hông ân trao
ban tu Dâng Minh Vuong cua cac con muôn to bây tinh thuong yêu trung
tin cua Ngai. Trai dât hõi, hãy ca tung Thiên Chua cua nguoi, la Dâng cuu
thoat nguoi! Dung vây, cac bâu troi xung tung vinh quang cua Cha. Ca vom
troi tuyên xung cac Công Trinh cua Cha! Cac con hãy tan tung Cha vê su
thông biêt ma Cha dã ban cho thoi dai qua tôi tê cua cac con, la thoi dai ma
niêm tin vao Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua thi giam sut toi diêm không
con lai gi nua, thoi ma tinh mên Chua yêu nguoi dã hoa nên lanh nhat.
Dung vây, du thê nao di nua, Thanh Thân cua Cha không bao gio
ngung lai viêc dô xuông cac con Tinh Thuong Yêu cua Ngai. Dông thoi
Chung Ta không hê rut lai viêc ban Minh cho cac con. Cha dã hân hoan
mác khai cac hông ân, va moi kho tang cua Cha rông rãi cho moi nguoi.
Voi Dôi Môi rung dông va long cam xuc, Cha ban cho chung con biêt dên
Phuc Lanh cua Cha dê cac con thoang nhin vao tân day Trai Tim cua Cha
dang to cho cac con nhin thây nhung kho tang vinh quang duoc danh cho
thoi dai phan loan va tôi lôi cua cac con.
Cac con hãy chiêm niêm cac châu bau cua Cha, va hãy chiêm niêm
anh sang cua Vinh Quang Cha, boi vi dây la diêu vuot trên moi khoa thân
hoc. Gio dây dê lam sang to môt sô loi noi cua Cha liên quan dên cac kho
tang cua Thanh Tâm Cha, cung nhu dê lam cho linh hôn cac con tiên toi tân
cung cua Khôn Ngoan va su thông biêt vê Cha. Con gai oi, Cha yêu câu con
hãy mo rông con mát tri khôn cua con ra dê ma thâm nhuân lây tât ca anh
sang Cha thâm nhuân vao con, nho vây Cha moi co thê chuyên vao con su
thông biêt cua Cha.
Cha co thê hiên ra voi môt sô nguoi nao do dê nhác di nhác lai vê
Cha, thê nhung chu truong giao huân cua Cha thi hoan thiên va mang sác
thai dao duc cao dô cho linh hôn con. Cha së ban cho con su thông hiêu vê
gia tri cac kho tang cua Cha. Con hãy nho ráng môt trong nhung kho tang

13

cao quy nhât va cung khôn luong nhât la Su Thông Biêt vê Thiên Chua cua
con, la Dâng cuc thanh, boi vi voi kho tang nay, con së dat duoc tinh thân
huu cua Thiên Chua, la Chinh Thiên Chua.
Trong sô cac kho tang khac, Cha cung co kho tang vê Duong Nhân
Duc. Con Duong Nhân Duc nay duoc Thân Phu Cha vach ra. Dây la môt
Con Duong lat dây lam ngoc, la môt lôi di tôt lanh ky thu dân vao Thiên
Dang. Dê co thê vao duoc Thiên Dang va duoc di lai trong Thiên Dinh cua
Cha, la noi con co thê ra vao giua cac thiên thân va cac thanh vi con së duoc
kê la thanh viên cung voi cac ngai, thi linh hôn con phai không vân vuong
lôi lâm gi dôi voi Thanh Y Thân Linh cua Cha. Con Duong nay duoc dát
vao tâm tay moi nguoi, nên viêc di vao Con Duong dân toi Su Sông nay la
tuy o noi con. Nêu nhu con quyêt dinh theo Cha ma di vao Con Duong
Nhân Duc, thi lâp tuc no së bât sang lên truoc mát con, va o cuôi Con
Duong nay, Cha sán cho con dê dôi lên dâu con vuong miên kêt báng
nhung nu hoa hông không bao gio tan heo, trong khi do con không ngot tan
tung Thanh Danh Cha cuc thanh cua Cha.
Con hãy dên, va con dung noi ráng con không biêt gi dên nhung
diêu ân dâu cua Thiên Chua. Con dung noi ráng con không co hy vong gi vê
phân thuong cho su thanh thiên cua con, boi vi Cha dã tao dung con tro
thanh bât tu va thanh thiên. Cha dã tao dung con dê cung diêu hanh voi Cha
khi con sông noi trân thê. Cha co thê thân thanh hoa hinh anh cua con nêu
nhu con don nhân kho tang la Duong Nhân Duc. Phuc thay cho nguoi nao
don nhân va biêt su dung kho tang ây.
Trong khi buoc di trên cac viên lam ngoc nay, con së tim thây
niêm hy vong trong tâm hôn, boi vi su lao nhoc cua con së mang lai ich loi.
Cac thanh dat cua con së muu ich cho su thanh hoa cua con, cung nhu Vinh
Quang va Ngai Toa cua Cha. Con së không bao gio di trêch ra khoi con
duong Chân Ly, boi vi con së co Cha luôn la Ban Dông Hanh Thanh Thiên
cua con. Cha së la Vi Linh Huong cua con, dân dát nhung buoc con di báng
cây Vuong Truong cua Cha. Chua Thiên Cung së o cung con, va quyên luc
cua Dâng Tôi Cao së luôn ngu xuông trên con dê soi sang cho buoc chân
con di.
Nêu nhu con muôn quyêt dinh di theo Duong Nhân Duc, co nghia
la con chon Cha lam Minh Vuong cua con dê Cha thông tri con. Nhu vây,
Chua Thanh Thân së ban cho con Khôn Ngoan vi con dã chon di vao lôi cua
cac nguoi tôt lanh, nhât quyêt di theo Con Duong cua nguoi ngay tháng.

14

Con hãy nhin xem vô sô Kho Tang cua Thanh Tâm Cha. Cho toi
nay, Cha dã lân luot dây dô con vê Kho Tang Thông Biêt Thiên Chua, rôi
dên Kho Tang Long Thuong Xot, rôi dên Kho Tang Thân Mât cung voi
Kho Tang chiêm huu Thiên Chua nhu thê nao, rôi dên Kho Tang Duong
Nhân Duc. Gio dây Cha së dây cho con hiêu vê Kho Tang Hy Vong dên tu
Chua Thanh Thân.
Niêm hy vong dem lai niêm vui, va an ui trong trai tim con. Mác
dâu nguoi ta co thê mang trong minh moi nôi khôn khô co thê tuong tuong
ra duoc, co diêu la nguoi mang
1
trong minh Chua Thanh Thân së tháng vuot
tât ca moi su, boi vi Chua Thanh Thân së hat lên bai ca vinh dây tinh
thuong yêu va an ui cho linh hôn, dê giup linh hôn vuot qua moi nôi khôn
khô, va nâng linh hôn lên, bô suc cho linh hôn tiên buoc dung voi nhân
cach. Vi vây, duc cây la hông ân cua Chua Thanh Thân.
Liêu nhu môt nguoi co thê dát hêt moi hy vong cua minh vao cua
cai thê gian, la nhung thu tung lôi cuôn bao nhiêu tâm hôn, nhung không
giup dên gân Thiên Chua ma vân cam thây hanh phuc duoc hay sao? Ca khi
duong su lai biêt ráng: moi thu cua cai ây không tôn tai duoc mãi mãi, ma
cung không dem lai cho minh vinh quang va su sông vinh cuu? Không, nhât
quyêt la không co ai co thê hanh phuc khi linh hôn minh bi giam hãm trong
su quyên luyên voi cua cai thê gian. Kêt cuôc së chi la nôi cay dáng khô
nhuc ma thôi. Thê nhung phuc thay cho nguoi nao biêt huong vê Cha. Cha
së lam cho nguoi ây tro nên giâu co qua canh ngheo kho cua ho. Cha co thê
lam cho ho tro nên giâu co báng tât ca Nhung Châu Bau chât chua trong
Trai Tim cua Cha.
Trong Trai Tim cua Cha, co sán nhung con duong dân dên hanh
phuc. Khi cac con tim thây Kho Tang Hy Vong, cac con së nghe tiêng cuoi
cua minh reo vui nhu tiêng nuoc chây. Khi nghe âm thanh tiêng cuoi cua
cac con vong lên, ca thiên dang dêu vui mung, boi vi cac con dua mát nhin
dên môt Dâng Minh Vuong trong ve lông lây trên troi, chu không con nhin
vao nhung thu cua cai ô nhiêm thê gian nua. Dung vây, con dã biêt coi nhe
nhung thu vang bac co môt thoi con háng tôn sung nay la thu nho bân.
Thêm vao do, Con Rán Dôc cháng con co co hôi lam hang lam ô trong con
nua, boi vi Chua Thanh Thân la Nguôn Hy Vong cua cac con, dông thoi
cung la Dâng Giam Hô cua cac con, Ngai së cu ngu ngay trong long cac

1
Linh hon 'mang` trong minh Chua Thanh Than

15

con, va cac con cung o trong Ngai. Cac con së hat mung suong vui. Môt
niêm vui bât tân hiên rõ trên guong mát cua cac con, va moi nôi sâu muôn
cung nhung loi than vãn cua cac con së châm dut. Qua la nhu thê, Kho
Tang Hy Vong an ui va trân an cho tâm tri cac con.
Kinh Thanh dây ráng: khi cac con câu nguyên thi on thông hiêu së
duoc ban cho cac con. So di cho toi nay cac con không hiêu biêt Cha, la vi
cac con không câu nguyên. Cha dâykhông nám giu trong Tay Cha vang bac,
da quy nao ca, ma thay vao do Cha nám giu môt su vât vô gia: chinh do la
Trai Tim Cha chât chua moi thu kho tang vô cung tân.
Liêu Cha së nghe thây con tre moi sinh thôt lên loi than vãn dâu
doi không? Liêu cac con co sán long duoc sinh ra boi Cha hay không? Cac
con co hiêu ngôn tu Cha noi hay không? Hõi cac con yêu dâu, cac con co
nhân biêt ráng: Cha dã sai cac thiên thân cua Cha dung canh gac công cua
cac con dê trông chung cac con trong nhung giây phut den tôi nay trôi qua
hay không? Cac con nên nuong cây hon vao su giup dõ co suc cuu rôi cua
Cha. Chinh Thân Khi la niêm hy vong cua cac con, së bô suc cho cac con
qua viêc dong dâu Danh Cha trên tran cac con.
Sau khi dat duoc niêm hy vong trong trai tim cac con, cac con së
mãi mãi tin tuong, boi vi dâu co Thân Khi la o dây co tu do. Anh sang va
bong tôi không thê sông chung voi nhau duoc, niêm cây trông va su thât
vong cung vây. Chua Thanh Thân không phai la môt dông minh cua Satan.
Môt khi cac con dã nhân lây dâu chung Niêm Hy Vong rôi, cac con së
không co gi chung cha gi voi Su Thât Vong chinh la Satan trong thuc tê.
Qua viêc don nhân Kho Tang Hy Vong, diên mao cac con së rang
sang voi su sang lang cung voi ve Uy Nghi va Rang Ngoi cua Cha. Dung
vây, cac con së lon manh trong su sang lang môi khi cac con tro nên Hinh
Anh vinh hiên cua Cha. Diêu nay co thê chiêm lây duoc tu Trai Tim Cha....
Vây cac con hãy nai xin Thân Khi Hy Vong voi tât ca tâm hôn minh. Ngai
së chiêu toa trong tâm tri cac con, va së lôi keo cac con tiên vao niêm hân
hoan vui mung dê rôi lam vui long Ngai.
Môt Tiêng Noi vang tu dinh cao Vinh Quang kêu goi tôn vinh Cac
Kho Tang danh cho thoi dai cua cac con. Cac con dung noi: 'Tôi co nhin,
nhung tôi không nhin thây cac kho tang do.” Hõi thê hê hôm nay, Cha tiên
lên nhu nhung dam mây phia trên dâu cac con, thê ma co nhiêu nguoi trong
cac con lai không nhin thây Cha. Cac con rao quanh dây do tim xem cac
cua cai trân thê, va khi nhin thây cac kho tang trên troi la nhung thu tuôn dô

16

phu lên cac con báng Chinh Cha dây ve uy nghi, thê ma cac con lai cháng
quan tâm gi dên ca.
Nêu con duoc ban ân sung nhin vao ban thân minh theo cach thuc
ma Cha nhin voi Con Mát thân linh cua Cha, chác cac con phai dâm nguc
than khoc, va chây nhanh vao sa mac. Cai nhin dang thuong hai cua cac con
dã dê lô nôi tâm cua minh ra bên ngoai. Tuy nhiên, neu nhin thây ban thân
cac con mác lây Cha, thi Cha noi cho cac con biêt: cac con së không ngung
lên tiêng xung tung su cao ca cua Cha. Cháng lë cac con lai không doc ráng:
'Cha së dát dung cac viên da cua cac con báng cac viên hông ngoc, cac nên
tang cac con báng cac viên lam ngoc, va Cha lat cac viên hông ngoc vao
hao luy cua cac con, va lat cac viên ngoc trong nhu pha lê vao cac cua ngõ
cua cac con, cung lat trên cac tuong thanh báng cac loai da quy”
1
hay sao?
Cháng lë cac con lai không hiêu ráng: qua viêc thông biêt Trai Tim
Cha, cac con së duoc canh tân môt cach ky diêu hay sao? Cháng lë cac con
lai không hiêu Su Khôn Ngoan thanh thiên cua Cha khi noi ráng: 'Con cai
cua nguoi së duoc Duc Giavê dây dô, va su thinh vuong cua con cai cac
nguoi së phong phu, boi vi cac nguoi duoc xây dung trên nên tang trung
truc hay sao? Gio dây Cha dang mác khai cac kho tang nay nhám biên dôi
va thân thanh hoa cac con, cho du không phai la tât ca. Cac con hãy láng
nghe, va linh hôn cac con së phong phu va duoc sông... Cha co nhung kho
tang vô tân chât chua trong Trai Tim Cha, va Cha dã tung ban miên phi cho
tât ca cac con. Cung nhu dât tro nên phi nhiêu va dâm chôi nây lôc dê cho
nguoi gieo co hat giông, cho nguoi doi co banh án, thi Loi Ta cung vây,
môt khi xuât phát tu miêng Ta, së không tro vê voi Ta nêu chua dat kêt qua,
chua thuc hiên ý muôn cua Ta, chua chu toan su mang Ta giao pho.”
2

Loi Cha ban cho cac con la nhám bô suc cho ban tay cac con du
suc bam vao gâu ao cua Cha. Cac con cho bao gio huông ra. Cac buoc chân
cua cac con nên di vao Duong Nhân Duc. Dông thoi cac con hãy chu y môt
chut dê ma láng nghe, cac con së hiêu Su Khôn Ngoan Thanh Thiên cung
nhu nhung loi khuyên dây khôn ngoan. Cac con hãy dên, hõi nhung ai con
dang lâm duong lac buoc trong canh hoang váng vô dinh huong nay. Cac
con oi, cac con hãy dên ma don nhân Binh An cua Cha, rôi linh hôn cac con
va trai tim cac con së dâm trôi nây lôc, boi vi cac con la con cai cua Cha.
Ôi Chu Ðê cho con dang loi tan tung. Ôi Ðang Minh Juong,

1
Ca cau trich dan nav dêu ap dung vao linh hon
2
Is 55:10-11

17

dav Uv Nghi va Juong Quvên, xuvên qua toan thê vù tru
va ngav nhu Thiên Ðang cùng noi cho con biêt ráng:

Nguoi ma Chua dà khong quan tam dên
du chi la v tuong ma thoi do la nguoi thê nao?
Tuv nhiên, Chua dang nhác nho cho chung con mot lan nùa ráng:
Chua dà tao dung nên chung con chi kem than thanh mot chut,
1

qua viêc Chua liên tuc kêu goi chung con dên don nhan triêu thiên
vinh quang va huv hoang dê chia se Juong Quoc cua Chua!

- Vi vinh quang Thanh Danh Cha, Cha dang tu trên thiên dang to bây cung
dô xuông Quyên Luc va Long Thuong Xot cua Cha trong vinh quang dây
uy nghi dê cuu rôi tât ca cac con...
Cha ban phuc lanh cho cac con...ic.

(Su diêp nav qua mav tuan lê moi hoan tat.)

2 5, 2001

- Nay con gai cua Cha, hãy luôn giu Cha trong trai tim con, va hãy dê cho
Cha mãi mãi giông nhu bai ca chuc tung trong trai tim con.
Con hãy nhin xem Mát Cha huong vê con nhu thê nao? Cha së tiêp
tuc giao huân con vê Su Thông Biêt cua Cha trong Triêu Dinh cua Cha, va
dây dô con duong nao phai di. Cha la Dâng Cô Vân va Minh Su cua con,
con hãy cuoi lên, con hãy dê cho net mát con no cuoi tuoi, boi vi Cha bao
phu trên con! Tai Cung Diên va Triêu Dinh trong Vuong Quôc cua Cha, Su
vinh quang cua Cha vang dây, va moi nguoi dêu nghe thây tiêng tung hô:
'Vinh Danh!”
Cha la Dâng Tôi Cao, la Duc Minh Vuong, la Vuong Quyên dã
ban cho con hông ân duoc di trên cac viên lam ngoc
2
thay vi di trên nhung
cuc than nong do. Cha dã huong dân con, va qua con la huong dân nguoi
khac di theo con duong hiêp nhât va hoa giai. Thê ma dôi voi hanh vi do
Long Thuong Xot nay dên tu phia Cha, dã co nhiêu chung nhân gia nôi dây

1
Tv 8:5
2
Lam ngoc tuong trung cho cac nhan duc.

18

chông dôi Cha
1
rôi. Ho rit lên su bao dông chông lai cac Loi Cha ban ra,
cung chông lai ban chât nhung loi nay co suc lam cho cac linh hôn sông
dây. Co diêu la con dung so, Cha luôn hiên danh la Dâng pha dô cac chuc
vi, cac ly luân va cac quyên binh.
Ngay nay, ngay trong thoi dai cua cac con, Cha mác khai cho toan
thê gioi biêt diêu ma Cha thuong noi vê su mu quang noi môt sô cac muc tu
cua cac con.
2
Cac muc tu nay vân giang tay huong lên Cha trong Thanh
Diên cua Cha, xung tung Hy Tê cua Cha, thê nhung lai không kiêm chê
duoc tinh thân giân du va kiêu cáng cua minh, trong khi mát ho vân nhâp
nhay nhung anh nhin so sêt. Ho tu xung minh la nhung nguoi luong thiên
va công chinh, thê nhung trong thuc tê ho nhu xac không hôn. Ho tu nhân
minh la nhung nguoi sang gia vê su công chinh va trung tin, thê nhung ho
không may may so gi vê viêc chông dôi toan bô Tin Mung cua Cha truoc
mát cac thanh va thiên thân cua Cha trên thiên dang! Cac gioi rán cua Cha
luoc tom niêm tin, nên môi miêng cua ho dang ly ra la phai thôt lên nhung
loi Khôn Ngoan Thanh Thiên, thê nhung nhung diêu ma Cha nghe duoc tu
ho noi ra dêu la nhung giong diêu ngao man, khiên cang lam cho Nuoc Mát
Cha tuôn chây trên cac hinh tuong. Môt khi nguoi muc tu sa sut tôi tê nhu
thê, ho phai biêt hoc hoi lai cac phuong phap cua Cha, cung nhu cac nguyên
tác co ban diên giai cac loi giao huân cung Luât vê Tinh Thuong Yêu cua
Cha.
Cháng lë Cha lai chua noi ráng: 'Cac con phai yêu mên Thiên
Chua cua cac con hêt long, hêt linh hôn va hêt suc, cung thuong yêu nguoi
khac nhu chinh minh cac con” do hay sao? Cháng lë ho lai không biêt ráng
trong Ngay Phan Xet, ho së bi luân phat theo muc dô thuong yêu cua ho
duoi trân thê hay sao? Lam sao ho co thê tin duoc ráng ho dang sông trong
Cha va ben rê vao Cha, trong khi ho lai pho mác minh cho ma quy chu?
Nhung loi noi lô mãn, cac thai dô bao loan dêu dôi nghich voi Trai Tim
Cha. Ho không hê chu tâm vao su thanh thiên, niêm tin tuong, tinh thuong
yêu va hoa binh nhu Kinh Thanh dã dây cac con. Cháng lë ho lai không
doc: 'Môt nguoi tôi to cua Chua thi không can du vao nhung chuyên tranh
cãi nay no, nhung phai sông tu tê voi moi nguoi.”

1
Toi dà hiêu ráng chù 'Cha` cùng co nghia la toi. Chua Kito noi kêt toi vao Ngai, va biêu lo
Ngai theo cach nhu vav.
2
Mot so tu si va linh muc thuoc Chinh Thong Giao Hv Lap

19

Co môt lân Cha dã noi
1
ráng: Giao Hôi cua ho khac gi khuc gô
muc nat, va tât ca nhung diêu ma Cha nghe duoc tu ho la: 'Co han han
không?” Ho vi pham môt trong tôi, do la tung ra nhung loi vu oan giang
hoa cho cac nguoi anh em trung thanh cua minh. Nhu thê, môi miêng cua
ho phun ra nhung diêu ky quai, xuât phat tu thân thê hu hong cua ho, boi vi
ho tu tao lâp ra môt chu truong dôc dao voi tinh thân phô truong va tu phu
trong tâm hôn minh. Cha con phai chiu dung bao lâu nua vê nhung loi nhuc
ma cua ho chu? Cha dã buoc ra khoi cac hinh tuong cua Cha dê canh bao
cho ho, thê nhung ho lai xoay biên nhung dâu chi cua Cha theo chiêu huong
co loi cho ho, khiên ho cang tro nên thu nghich voi Cha. Cha lên tiêng noi
voi ho, nhung nao ho dâu co chiu láng nghe. Tiêng khoc thôn thuc cua Cha
vang lên nhu tiêng sao diêu bên tai ho, ma ho lai gia vo coi do không phai la
nhung Giong Huyêt Lê cua Cha. Cha dã tung phan dôi su bao dông dôi voi
nguoi anh em minh
2
la diêu ma ho vân âp u trong long, nhung ho không
phan ung gi. Cha phai ha minh xuông dê ma nán ni ho, van xin nhu nguoi
án may trong khi Trai Tim trai nghiêm con hâp hôi du dán, thê ma ho vân
tim cach ne tranh Cha. Cha lên tiêng kêu gao ho, voi nhung loi than van
giup ho tranh buoc vao con duong chêt, thê nhung ho cháng muôn chu y.
Dên khi Cha ngu xuông nhu môt Quan An trong cung cach la Chua dôi voi
ho, truy tôi ho, va chung thuc ho vi pham trong tôi, thi voi quyên luc bao la
Cha së to ra cho ho biêt chinh ho dã tung lam cho Nhiêm Thê cua Cha tro
nên que quát nhu thê nao. Vây ho së chây di dâu? Ho së chây di dâu dê ma
tranh khoi Cha duoc chu? Ho së chây di dâu dê ma trôn tranh Su Hiên Diên
cua Cha? Chây lên dinh nui? Ra ngoai duong phô? Hay dên ngã ba duong?
Di vao Thanh Diên hay dung ngay o cua ra vao? Du o noi chôn nao, Cha
cung së o do....
Chác chán la cac con lam ngo nhung loi Cha noi trong Kinh
Thanh, boi vi gia nhu cac con thuc su sông theo do, hán la cac con dã doc
nhung diêu dã viêt: 'Cac con dung khinh miêt nguoi gia ca...”
3
nhung cac
con hãy giang tay giup dõ ho. Nêu nhu cac con la nhung nguoi tu cho minh
la thanh thiên, la công chinh, ma lai nuôi duõng tâm tinh giân hon dôi voi
nguoi nao do, vây liêu cac con co thê van xin long thuong xot cua Cha duoc
hay không? Cac con vui mung vê su cám hon dôi voi nguoi anh cua minh,

1
Trong su diêp ngav 18 thang 2 nàm 1992.
2
Ðuc Giao Tong Phaolo II
3
Si 8:6

20

liêu Cha co phai tha tôi cho cac con hay không?
1
Cha phai dôi xu ra sao voi
viêc cac con háng ngay doc loi kinh Kyrie eleison (Xin Chua thuong xot
chung con)? Cha phai dôi xu ra sao truoc bao nhiêu hy tê cua cac con cung
khoi huong cua cac con? Tât ca nhung thu nay không chiêm duoc su tha
bông vê cac tôi lôi cac con dã pham dâu.
Cac con hãy láng nghe Cha noi: hõi nguoi anh em, Cha dã khoc
thuong cho moi sai lôi cua cac con, boi vi Trai Tim Cha la môt vuc sâu dây
Tinh Thuong Yêu, Long Thuong Xot. Cha la Dâng hôi sinh tâm tri cac con,
va lam mát cac con sang ra. Cha chua lanh cac con, ban su sông, va nhiêu
phuc lanh. Nêu phai noi voi cac con cac loi xu ninh, thi cac loi nay không
phai dên tu Cha. Cha noi ra cac lôi lâm cua cac con dê cac con tro lai cung
Cha voi long hôi cai, va Cha së chua lanh cac con. Su trân trui dang hô then
cua cac con gio dây phô bây ra truoc mát cac thanh va thiên thân cua Cha
trên troi. Hõi nguoi anh em, cac con dang phoi bay ban thân minh ra không
nhung cho moi dân tôc biêt ma cho ca thiên dang thây nua. Du cac con dang
o trong tinh trang trân trui tôi tan thê nao, Cha vân sán sang tro giup cac
con, khoac lai lên cac con tâm ao la Chinh Cha, nêu nhu cac con biêt ha
minh xuông, biêt hôi cai va gin giu cac diêu Cha noi voi cac con trong long.
Hõi dât nuoc Hy Lap, cac con hãy quy gôi xuông ma xin on tha
thu nhân Danh Cha. Cac con hãy trôi dây va phuc sinh tu su chêt choc cua
minh, va cac con hãy dê cho Thanh Mâu cua Cha dân dát cac con nhu
huong dân con tre buoc di trên con duong lat lam ngoc
2
va tiên toi su thanh
thiên. Cac con hãy kêu câu Me Thanh cac con giup phuc hôi cac con vuot ra
khoi cac hoat dông gây chêt choc cua cac con, dê cho nhung lê nghi phung
vu cua cac con dâng lên Cha voi tâm hôn trong sach së co gia tri trên troi.
Cac con hãy dê cho Me Hiên Thanh cac con giup phuc hôi lai su thanh thiên
cua cac con, cung giup chung con manh tiên tro lai con duong cuu rôi.
Cac con hãy nai dên cac thanh xin cac ngai chi bao duong lôi di vê
Ngôi Nha Anh Sang, dê cho nhung loi cac con noi ra không con trông nghia
nua, nhung biên dôi thanh âm diêu hoa binh du duong trong khi cac con
muôn hôi tuong lai moi diêu cac con dã noi nhám chông dôi Cha,
3
cung nhu

1
Ðuc Giao Tong Phaolo II
2
Lam Ngoc ngu v 'cac nhan duc`
3
Chù 'Cha` o dav cùng co nghia chi Ðuc Giao Tong Phaolo II. Ðiêu nav minh xac nhùng loi
Chua Kito dà noi trong Tin Mung khi Ngai noi voi chung ta ráng. 'Bat cu diêu gi cac con lam
cho nguoi hen mon nhat trong anh chi em cua Cha, la cac con lam cho Cha vav.`

21

dê án nán hôi cai trong cat bui. Ôi khi nao Cha moi nhin thây Nha Phuong
Dông chao Nha Phuong Tây báng nu hôn binh an thanh thiên? ic.
Con gai oi, con hãy nhin cac thuong tich sâu dâm ma môi miêng
cua ho gây nên cho Thân Thê cua Cha. Nguoi duoc chuc lanh không biêt ha
minh xuông dê di tim kiêm Cha. Cha o trên con, va o bên canh con. Con
hãy dên va hãy du vao niêm vui va binh an cua Chua minh. Con hãy luôn
nhin vê phia truoc, dung nhin lai phia sau, va hãy luôn sông thap nhâp vao
Cha. ic.

(Su diêp nav nhan duoc vao dip Ðuc Giao Tong thanh du Hv lap, ma co
nhiêu nguoi phan doi cuoc thàm viêng nav. Su diêp nav duoc trao dên tav
nhiêu nguoi song tai thu phu, va cùng duoc dàt trên ban giav cua Giam
Muc Christodoulos hai ngav truoc khi Ðuc Giao Tong lên duong.)


5 5, 2001

- Con gai cua Cha oi,
Con hãy huong tâm tri con lên Cha, va trong giây phut chiêm niêm
cua con, con hãy nghe nhung tiêng tho dai nhu thê dang biên thanh loi noi...
Binh an o cung con. Hôm nay, Cha kêu goi moi nguoi hãy kiêm
diêm ban thân minh. Cha muôn moi goi môi môt tâm hôn hãy thu xet lai
minh xem. Duong lôi cua Cha la duong lôi hoan lac dân dên hoan thiên.
Cha dã tung, va cung con tiêp tuc ban cho cac con môt phuong thuc dê dang
dê ma hiêu biêt Cha, va qua viêc hiêu biêt Cha nhu cac thiên thân hiêu biêt
Cha, cac con së nhân duoc su Binh An cua Cha.
Cha dã ban cho tât ca cac con chu diêm cao quy dây thuong yêu va
thuong xot nay, hâu dân dát cac con tiên dên Su Binh An do, la diêu cao
trong hon diêu ma cac con co thê hiêu rât nhiêu, va cung khiên cho linh hôn
cac con duoc phuc suc báng bô ao tráng cua cô dâu mác trong ngay cuoi
cua minh. Chu dê Yêu Thuong cua Cha dem dên cho cac con tât ca moi co
hôi dê cung diêu hanh voi Cha trong khi cac con con sông noi duong thê.
Cac con co muôn tro nên nguoi con hoan thiên cua Thiên Chua hay không?
Noi cach khac, cac con co muôn duoc goi la 'thân thanh qua viêc thông
hao” hay không? Vây thi cac con hãy buoc vao duong nhân duc. Cac con
hãy lam viêc dê muu ich cho su cuu rôi cua cac con, va cac con dung co

22

quay dâu lai. Cha sán sang thân thanh hoa cac con va viêt tên cac con vao
cuôn sach doi sông.
Cac con hãy dê loi chung cua minh phan anh duoc su hiên thân
cua chân ly, hãy dê cho loi chung cua minh phan anh duoc Quyên Luc cua
Cha, va tro nên báng chung cho moi nguoi biêt ráng: Cha la Chua Kitô, ben
rê sâu trong cac con, va cac con cung ben rê sâu trong Cha. Trong su kêt
hiêp lam môt ma tinh thuong yêu thân linh gán bo Cha con ta chát chë voi
nhau nhu thê nay, cac con së sông theo quy luât cua doi sông. Phân Cha,
Cha cam thây môt niêm hoan hy cao dô trong Trai Tim Cha khi nhin thây
diêu ma su kêt hiêp thân linh nay mang lai cho linh hôn duoc Cha mô mên.
Cha së dây dô cac con buoc di theo Cha, dô dây vao tâm tri cac con nhung
gi thuôc vê Vuong Quôc cua Cha, nhung gi thuôc vê vuong quyên, nhung
gi lam cho Cha say mên khiên cho Cha phai roi lê vi vui suong, nhung gi
tinh tuyên va cao quy, nhung gi chung to ráng linh hôn cac con thuc su la
thanh phân cua Cha, dê chung to cho thê gioi biêt ráng: moi Su Thông Biêt
duoc ban cho cac con dêu do Cha ma dên.
Gio dây, cac con dã biêt ráng Thân Thê cua Cha sông huong su
tron ven Thiên Tinh, thê nên do la ly do tai sao cac con cung co thê tim dên
su tron ven cua cac con. Vây thi, nêu nhu cac con noi ráng cac con thuc su
yêu mên Cha, tai sao cac con vân con giu khoang cach nay voi Cha chu?
Tai sao cac con vân quay dâu lai? Cac con biêt ráng cac con cân phai theo
guong bát chuoc Cha. Môt lân nua cac con dung co ngõ ngang nêu nhu Cha
bao cac con hãy kiêm diêm vê ban thân minh.
Nêu nhu cac con noi: 'Con dang cô gáng lam diêu tôt, va con dang
cô gáng không hu hong nua, Con dang cô gáng tro nên niêm hoan lac cua
Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua, va hit tho trong Ngai, boi vi moi su chung
quanh con dêu la chêt choc, con cân phai ra suc cô gáng dê khoi bi bao boc
boi cac mâm mông su chêt. Con ma sông trêch duong sang bên trai, thi cam
thây hoi tho cua su chêt. Con di trêch duong sang bên phai, thi con nhin
thây bong tôi. Tuy nhiên con dang cô gáng không di trong bong tôi dây dác.
Nêu nhu dôi chân bât hanh cua con lac buoc ra khoi duong nhân duc, cung
nhu tâm hôn con vân duc bon nho do long vô on hoác tôi lôi, hoác nhu tâm
tri con lênh huong di vao cac lãnh vuc trai lê luât va nhung tu tuong xao tra,
thi lây Chua, xin hãy dên cuu giup con, giai thoat con ra khoi ban tinh gian
tra, boi vi con không nhây can truoc long nhân hâu cua Chua. Thuc ra con
chi la ke tôi tê va yêu duôi ma thôi.” Cha dã nuôi duõng cac con nhu la môt

23

nguoi cha tu khi cac con moi sinh thanh, nên Cha co quyên xet nghiêm su
chân thanh cua long yêu mên cua cac con, va Cha muôn dap lai loi cac con
ráng: Cha dang xet nghiêm long chinh truc cua cac con. Cha muôn cac con
sông nhu môt hoang tu hoác công chua khi cac con dên gáp Cha vao thoi
diêm ma cac con buoc ra khoi doi sông nay. Cha muôn cac con phuc suc
báng trang phuc mâu sác hoang tôc, hân hoan mung vui voi niêm vui trong
Chua cac con. Cha muôn cac con bao phu dây anh sang thân linh, chiêu toa
ca trong lân ngoai. Cha muôn cac con trung thanh voi Su Trung Tin cua
Cha, không hô then voi Hinh Anh Hoan Thiên cua Cha, va tinh tuyên cung
voi Dâng Tinh Tuyên.
Cac con hãy láng nghe! Cac tia náng ruc sang cua mát troi hay su
chiêu sang cua mát tráng liêu dã bao gio phu lâp dây Tinh Thuong Yêu cua
Cha danh cho cac con chua? Nhân danh Cha cung nhu nhân danh Tinh
Thuong Yêu ma Cha danh cho cac con, Cha muôn to minh ra cho tât ca cac
con. Cha dã dên tân phong con dê thám viêng con báng chinh Su Hiên Diên
Thân Linh cua Cha. Dôi khi Cha dên báng huong vi cua trâm huong, luc
khac Cha dên qua khoi huong toa bay, lam cho con va phong con nuc mui
huong thom. Cháng lë Cha lai chua hiên ra nhu tia anh sang trong tâm hôn
con hay sao? Su Hiên Diên vinh hiên cua Cha thi o kháp moi noi. Cha dô
xuông trai dât chan chua Tinh Thuong Yêu cua Cha, va dã bao nhiêu lân
Cha lai không roi khoi Ngai Toa doai xuông cac con, thôi xuông cac con
nhung nu hôn bi mât hay sao? Cac con hãy dên voi Cha hõi tât ca cac con la
nhung nguoi yêu mên ky luât, cac con hãy dên ma hoc cho biêt vê cach thuc
ngoi khen Cha không nhung báng loi noi, ma con báng hanh vi yêu mên tôt
lanh nua. Cac con hãy dê cho miêng luõi cac con noi vê Cha, vê Thiên Tinh
cua Cha, vê Dâng la Nguyên Thuy va Cung Tân, vê Dâng tung dôi xu voi
cac con nhu môt nguoi Cha, vê Dâng dã tô diêm cho cac con va biên dôi
cac con tro nên môt vuong cung thanh duong. Cac con dung cât bo di khoi
Cha niêm vui nay.
Cha dã quang dai ban cho cac con duoc lon lên trong Nha Cha. Vi
vây, cac con hãy dê thâm nhâp vao Cha it nhiêu niêm vui va hanh phuc nay
qua viêc thôt lên loi câu nguyên: 'Lây Cha chung con” theo tâm tinh ma
Thân Phu Cha dã dây cho con gai cua Cha. Cac con dung tro nên giông nhu
cac manh xuong roi rac trong thi kiên cua Ezekiel, thê nhung hãy chiêm dây
tran vinh quang cua Thanh Thân Cha, ma Cha dã phu ban cho cac môn dê
cua Cha, va cac con hãy loi dung ma sông sao cho lon manh lên, thay vi dê

24

minh yêu duôi di do viêc lam dung sai trai, va dung bao gio ngung viêc câu
dên Danh Cha dê phuc hôi long trung thanh cua cac con, va thâm nhâp vao
minh ban chât sông dông cua Cha.
Co bao gio cac con nghe noi dên du ngôn vê cac nen bac
1
chua?
Cháng lë cac con lai không dê y dên viêc Nha Cha
2
tu tâp tât ca cac con vao
cho dây Nha Minh hay sao? Cháng lë cac con lai không thây ráng dây la dip
dê xem xet va minh chung long trung thanh cua cac con hay sao?
Cha dang ban cho tât ca cac con on thanh hoa trong nhung nám
duoc xuc dâu nay. Nguoi ngheo cung nhân duoc nhu nguoi giâu. Cha
không tuoc di khoi ai. Co diêu la: Chu Nha gio dây muôn yêu câu cac con
hãy buoc ra dê minh chung cho Ngai biêt vê long trung thanh cua cac con,
dê Ngai co thê noi voi cac con ráng: 'Tôt lám, hõi nguoi trung thanh va tu
tê, con dã to ra trung thanh trong nhung viêc nho, vây Cha së trao cho công
viêc trong dai hon. Con hãy dên ma vui huong niêm hanh phuc cua Vuong
Chu minh!”
Cac con dung lam cho Vuong Chu thât vong ma phai noi voi con
ráng: 'Con dã lam duoc gi cho Cha rôi? Sao Cha không thây co diêu gi tôt
lanh dên tu noi con.” Cac con co thê tro nên nguoi dao duc nêu nhu cac con
thuc su án nán hôi cai va mo rông tâm hôn voi Cha, dê Cha dô dâu chua
lanh xuông cac con. Cac con dung cát dut liên lac voi Cha. Cac con hãy dê
Cha dô xuông tâm tri cac con dây Su Hiên Diên cua Cha, va Gia Nghiêp
cua Cha cung la ginám nghiêp cua con. Cac con hãy dâng lên Cha tron ven
niêm vui, va hãy khôn lon va tro nên manh më nhu môt thap nga.
Chinh vi vây, cac con dung ngac nhiên khi Cha noi: 'Cha së xuông
tân thung lung dê nhin xem cac vuon nho cua Cha co dâm trôi nây nu va
cac nu hoa co tuoi no hay cháng? Tai sao môt sô nguoi trong cac con lai
nhán nho truoc nhung loi thám do cua Cha? Hõi Vuong Cung cua Cha, co
lë con dang duôi theo gio?
3
Vi lë ráng nêu dung nhu vây, cac con së tro
thanh gio. Cha trung thuc voi su cao trong Long Thuong Xot cua Cha, va
su trung thuc giai thoat cac con khoi su phan dao dang nung nâu cac con.
Nay con
4
cua Cha, Cha dã, va Cha vân dang con liên tuc goi dên cac con
Chua Thanh Thân, la Dâng thanh hoa va kêt hiêp cac con vao voi Cha.

1
Mt 25:14-30
2
Ðong thoi toi cùng nghe ráng. 'Cháng le cac con lai khong dê v dên Ong Chu Nha...`
3
Toi hiêu o dav 'gio` co nghia la 'su phu van`
4
Chua Giêsu muon noi voi moi nguoi

25

Gio dây cua con hãy nhin xem va nên biêt ráng:
o Phuc thay cho nhung ai biêt mo rông tâm hôn minh ra don nhân
su thanh tây dê sán sang don nhân Chua Thanh Thân va duoc biên dôi, ho
së duoc thân thanh hoa, va duoc goi la con trai con gai cua Dâng Tôi Cao.
Ho së duoc goi la thân thanh do viêc thông hao.
o Phuc thay cho nhung ai duoc xuc huong thom báng ân sung, va
huong thom cua ho giông nhu khoi huong pha chê, dich thân dâng huong
lên cac hinh tuong cua Cha, ho së duoc thua huong Vuong Quôc cua Cha.
o Phuc thay cho nhung ai don nhân Chua Thanh Thân va tro nên
nguoi dông thua huong Vuong Quôc cua Cha, biêt toa sang trên nguoi khac
báng Loi Cha, va Su Thông Biêt cua Cha, dông thoi giup cho cac nguoi con
lai cua thê gioi hiêu biêt dên cac tin diêu cua Giao Hôi. - Ho së duoc goi la
nguoi công tac trong Nuoc Cha, boi vi ho së diêu hanh cung voi Cha.
o Phuc thay cho nhung ai biêt thê hiên duc tin cua minh qua cac
hanh vi bac ai va tinh thân phuc vu dâng lên Dâng Tôi Cao, ma tiêng noi
cua ho vang lên nhu diêu nhac du duong dê tôn vinh Nha Cha, ho së nhân
Chinh Cha môt cach tron ven, va së duoc tran dây ân sung cua Chua Thanh
Thân. Ngay sau khi chêt rôi, thân xac cua ho vân con noi tiên tri.
1

o Phuc thay cho nhung ai dê cho Thanh Thân cua Cha thông tri ho
va dem ho vao Dan Chiên cua Cha. Ho së hinh thanh môt Thân Thê, va së
kêt hiêp mãi mãi voi Chung Ta, la Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua.
o Phuc thay cho nhung ai sau khi ben rê trong cac diêu ô nhuc dã
biêt dê cho Chua Thanh Thân huong dân tro vê voi tâm tinh hôi cai, dê
Ngai bung di tân gôc moi diêu xâu xa trong long, cung nhu dê Ngai dô
xuông minh dây ân sung la Chinh Ngai, dê Ngai tuôn chây dôi dao bên
trong tâm hôn, lam sông dây nhung ban chât
2
dã chêt. Cung giông nhu cac
cây hoa hông trong nhung ngay thang Mua Xuân dâm trôi nây nu, va no
thanh bông hoa, boi vi ho së la thanh phân cua chuc linh muc vuong gia.
Dung vây, ho së duoc goi la dân Thiên Chua. Ho së dâng loi chuc tung Cha
vi dã huong dân ho di vao Nguôn Anh Sang ky diêu cua Cha.
o Phuc thay cho nhung ai vi don nhân Cha, dang hy sinh thoi gian
va ban thân minh dê xông vao chiên trân trong thoi dai cua cac con dê chiên
dâu chông lai cac suc manh cua ma quy, biên minh tro thanh cac chiên si.
Ân sung cua Chua Thanh Thân së gin giu ho va bao quanh ho báng suc

1
Co nghia la. nhùng loi ho noi se duoc nho dên mài mài.
2
Ðong thoi toi cùng nghe tu ngù. 'su viêc`

26

manh, xêp ho vao bâc cao giua cac Tông Lãnh Thiên Thân nôi bât nhu
Tông Lãnh Michael va Rapphael.
o Phuc thay cho nhung nguoi-biêt-sua-chua-dô-nat, biêt cu tuyêt cac
dam mê cua minh, cung nhu tât ca nhung gi khiên ho tro nên tu nhân cua
thê gian nay, dông thoi nho vao ân sung cua Chua Thanh Thân ho tro nên
cac nguoi phu ta cho cac Chuong Trinh Thân Linh cua Cha, sua sang lai
Nha Cha. Linh hôn cua ho cung nhu toan thân con nguoi ho së nên giông
nhu môt Vuong Cung Thanh Duong vinh hiên.
o Phuc thay cho nhung ai biêt khat khao Cha, uoc mong triu mên ôm
lây Cha va chiêm lây Cha, ho dã kham pha ra Su Cao Trong cac ky công
cua Cha, do la: biêt Cha va hiêu Cha trong su ngot ngao cua Cha.

- Ai o trong Cha va duoc Cha nuôi duõng, duoc Cha cho sông lai va duoc
mác lây Chinh Cha trong su hoan thiên vinh hiên, së co thê noi duoc ráng:
'Con dã tro nên lam môt voi Thiên Chua, boi vi bây gio du con luu lac duoi
thê gian giua cac sinh linh khac, con dang sông môt Doi Sông Thât Trong
Thiên Chua .... Con giông nhu môt thanh phô co chiên luy bao vây, boi vi
cac tuong thanh cua con duoc tai thiêt lai báng Chinh Chua Thanh Thân.
Voi Chua Thanh Thân bên trong cac tuong thanh cua con, con duoc chon
riêng dên vui huong vinh quang vinh cuu. Ôi lây Chua Kitô, Chua Thanh
Thân dã khâm liêm con trong ve trang lê trên troi dê con co thê tiên buoc
vao Vinh Quang cua Chua muôn doi! Buoc chân con di không con thuôc vê
con nua ma thuôc vê Ngai. Con së sanh buoc voi Thiên Chua, boi vi con dã
tu bo moi thu vui xac thit. Va gio dây tâm tri con dang sông trong ân phuc
va tro nên không hu hong dê xung hop voi Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua
va Su Hiên Diên Thanh Thiên cua Ngai.”


21 5, 2001

Lav Chua, su bat chinh cua chung con thi lon lao
nhung xin Chua tha thu cho chung con.
Xin tro giup dê xac thit chung con no hoa mot lan nùa!
Xin keo tung linh hon ra khoi mang luoi ma ke thu phu trum,
boi vi chi co Chua la noi nuong nau cua chung con, va
la Ða Tang, la Thanh Lùv, va la Su Song cua chung con.

27

Tai hoa dang tung hoanh trong thê gioi chung con
va chi tac dong vao ban dêm cua bong toi su chêt, nhung lai
trut tai hoa báng cac cuoc tan pha vao thanh thiên bach nhat,
gio dav tai hoa av dang len loi vao Ðan Chiên cua Chua.
Phai chàng Chua sáp sua dung ra giai cuu dan Chua
thoat khoi vvng bun lav cua nhùng ke xau?

Kinh Thanh noi: 'Ðuc Giavê thuong mên
nhùng nguoi doan tuvêt voi su xau xa.
Ngai canh giù cac tam hon co long mo mên,
va cuu thoat ho khoi nanh vuot ke xau xa.`

Xin Canh Tav Quvên Luc Chua mau dên giai cuu chung con.
Xin cho ke thu phai run so truoc Uv Nghi cua Chua.
Xin Chua dung dê cho ke thu noi duoc ráng: 'Thiên Chua cua
cac nguoi khong dang duoc tin cav duong nao...`

Lav Chua, ke thu dang thach thuc Chua, thu thach Chua,
dê coi xem Chua co thê lam duoc nhùng gi.
Ji vav, lav Ðuc Giavê la Ðang phuc suc lai cho con, trong
Tinh Thuong Xot cua Chua, xin to ra Su Cao Ca cua Chua
va to ra Chua thuc su la Su An Toan cua chung con,
la Ða Tang cua chung con, va luon dung vê phia chung con.
Xin biêu lo ra Jinh Quang va Quvên Nàng cua Chua,
xin Chua thuong nho dên dân tot lanh cua Chua cung
cac nguoi phung su Chua voi hêt ca long nhiêt thanh.

Jav bao gio Chua tung ra an lênh trên troi cua Chua xuong?
Bao gio Chua se dung ra giang phat trai dat nav
voi Juong Truong cua Chua dê dep cho vên on?

Chi mot cai nhin quo trach tu Chua thoi la tat ca
moi su vat trên trai dat co thê bát lua ngav.

Chi mot cu dong tu Chua thoi la toan thê
trai dat nav tan biên thanh diêu tan lap tuc.

28


Chi mot loi thinh no tu Chua thoi la moi tinh tu
trên troi làn xuong de tan tanh chung con ngav.

Lav Chua, con la ban tav lam viêc cua Chua, va Chua nhom
mot tia lua trong con dê gin giù cho con duoc song.
Nêu nhu gio dav con bung chav voi 'pathos`
1

doi voi nguoi dao hanh, voi dan Chua,
va nguoi cong chinh, dê tim lav cong báng noi Chua,
thi cùng la do tu Chua ma dên.

Xin Chua cho con nhin thav su cong báng duoc
ban cho nhùng nguoi song thanh thiên.
Xin Chua to ra Suc Manh cua Chua
qua viêc truvên cho moi su biên thanh tot dep.

Xin cho Chiên Tháng cua Chua mau mau toi!

- Hõi Vassula con yêu quy, co lân Cha dã noi voi con ráng: dân Cha, tuc la
dan chiên cua Cha dang tan tac lac dan vi ly do nay hay ly do khac. Do vây,
Cha dua ra môt thoi ky ân sung. Trong thoi gian ân sung nay, Cha co y biêu
lô Su Thanh Thiên cua Danh Cha dê cho bât cu ai dã trot xuc pham co co
hôi án nán tro lai.
Cha dên trong thoi ky ân sung nay nhám dê khuyên khich tât ca
cac con hãy sông thanh thiên va tuân giu cac gioi luât cua Cha. Danh Cha
gio dây lan tran toi nhiêu lãnh thô, dên ca cac hai dao. Cha dên moi noi trên
trai dât nhu Cha dã noi truoc cho con, va Cha lên tiêng kêu goi dê moi
nguoi co thê láng tai nghe thây Cha, va co co hôi tim thây Cha. Dôi voi ca
nhung trai tim kho ma vao duoc, Cha cung dã ban nhung ân sung dác biêt
dê mo cho duoc nhung trai tim nay báng nhung tia Anh Sang thân linh, va
giông nhu ca chum Anh Sang, Cha toa sang duoc ca trong nhung tâm hôn
nhu thê nua.
Hôm nay Cha phai noi gi dây? Phai cháng Cha dã không nuôi nâng
Dan Chiên cua Cha dây du hay sao? Co khi nao Cha dã ngoanh mát lam

1
Tiêng Hv Lap co nghia la 'long nhiêt tinh`

29

ngo truoc nguoi dau yêu va cô don dâu? Cháng lë Cha lai không san pháng
duong cho con, dê khi con buoc di ma không bi vâp te hay sao? Cháng lë
Cha dã không to cho tât ca cac con biêt vê chiêu sâu Long Thuong Xot cua
Cha hay sao? Khi nhin thây rât nhiêu nguoi trong cac con sa xuông thung
lung nguoi chêt, roi bo xa con duong Su Sông, cháng lë Cha dã không can
thiêp hay sao? Than ôi! Thê ma co qua nhiêu nguoi trong cac con vân con
phan loan chông lai Cha...
Con gai oi, nhu truoc dây Cha dã noi voi ca nguoi tôt lân nguoi
xâu, va cung noi cho ca con nua ráng: cac con hãy ra di ma noi voi moi
nguoi tôt cung nhu xâu nhung loi nhu sau:
'Cha dã lam cho Tiêng Noi cua Cha tu trên cao duoc nghe biêt.
Cha noi lon du dê cho moi nguoi co thê nghe thây, du la nguoi tôt lanh hay
la nguoi xâu xa. Thuc ra Tiêng Noi cua Cha dã vang toi tân cung trai dât.
Ca nguoi tôt cung nhu nguoi xâu dêu cân phai án nán hôi cai. Nguoi tôt hôi
cai vê viêc không lam dung theo Thanh Y cua Cha va không câu nguyên
dung nhu cach thuc Cha dây, vi nhiêu nguoi trong sô ho chi dên voi Cha
báng môi báng miêng ma thôi. Con nguoi xâu hãy sam hôi vi dã không
ngung pham nhung tôi trong boi vi long ho qua chai cung va sông tho o dôi
voi Cha.”
Co diêu Cha muôn noi cho cac con biêt chuyên gi xây ra va y Cha
muôn noi la gi. Kinh Thanh dã dây tât ca cac con ráng: môt khi tay dã dát
vao chiêc cay rôi, thi cac con dung co quay dâu lai, boi vi lam nhu thê cac
con không xung dang vao Nuoc Thiên Chua nua dâu.
Môi khi cac con lam nô lê cho tôi lôi, cac con së không cam thây
minh co rang buôc gi voi su công chinh nua, vây cac con dã lam gi dê thoat
ra khoi tinh trang nay? Cac con không co thê lam gi duoc ngoai nhung cam
nghiêm ma bây gio khiên cho cac con do mát hô then, vi lë ráng cuôi cung
lôi sông nhu thê chi dân dên cai chêt. Thê nhung gio dây môt lân nua cac
con duoc huong dân cach thuc dê duoc thoat ra khoi vung bun lây la tôi lôi
va sai lâm cua cac con. Cac con dã duoc tro thanh nô lê cua Thiên Chua,
dông thoi lai con nhân duoc môt ân thuong dân cac con toi viêc thanh hoa
ban thân, dê cuôi cung tiên buoc vao nha cua cac con o trên troi. Hâu qua
do tôi lôi dem lai la su chêt. Con hông ân duoc Cha ban cho cac con la su
sông vinh cuu trong Chua Giêsu Kitô la Con cua Cha.
Vassiliki con a, Cha dã biên dôi con tro thanh môt nguoi tu do
thoat khoi môt doi sông tu nguc cua tôi lôi. Con duoc tu do di vao con

30

duong nhân duc ma Cha dã vach ra cho tât ca moi nguoi cac con. Qua ân
sung, Cha dê cac con nhin thây nêp sông trên troi ma cac con chua biêt gi
ca. Trong thoi ky ân sung nay, Cha dã to ra cho con thây Su Rang Ngoi cua
Cha, co diêu la sau khi to ra cho rât nhiêu nguoi trong cac con biêt dên tât
ca cac ân sung nay, thi vân co nhiêu nguoi lai xa tranh Cha.
Khi Cha công bô cac Su Diêp cua Cha cho thê hê nay biêt, co tiêng
loa vang lon: 'Cac con hãy dên ma nghe Loi Thiên Chua?” Dân chung cuôn
cuôn keo dên dông dao. Ho vây quanh cac su ngôn cua Cha dê ma láng
nghe Loi Cha. Ho láng nghe ma cháng hê hiêu tron ven Loi Cha. Rôi chinh
nhung nguoi nay vân láng nghe, va doc, nhung Loi Cha không thâm nhâp
vao duoc tâm hôn ho. Ho cu tiêp tuc doc, ma long ho vân sông xa cach Cha.
Ho không dem Loi Cha vao thuc hanh. Ho chi muôn nhin thây nhung diêm
la trên bâu troi, boi vi long ho vân chua sán sang theo Cha. Dung vây, ho
láng nghe Loi Cha voi tâm tinh tho o lãnh dam, do la ly do tai sao ho dã
không dem vao doi sông thuc hanh. Nuoc Thiên Chua dang o giua cac con,
thê ma cac con không nhin thây, boi vi cac con không biêt hôi cai, va cac
con cung không cho Cha môt kenosis
1
nao ca.
Môi tiêng noi Cha cât lên la môt phep la, va nêu nhu phep la nay
không dem lai loi ich gi cho cac con, va cac con không nhin thây, vây dôi
voi cac con la nhung nguoi dã nhân qua nhiêu, cháng lë cac con mong cho
vao Thiên Dang voi ban tay trông không hay sao? Thiên Chua thi dang o
ngay bên cac con, lam sao cac con lai không nhin thây Ngai chu? Cháng lë
cac con lai không nghe thây loi cac thiên thân moi cac con du yên tiêc cua
Cha hay sao? Cháng lë cac con không nhin thây Ban Tay rông lon cua Cha
hay sao? Khi Cha kêu lon tiêng, ca thê gioi nung dông, va nhiêu quôc gia
chao dao.
Con gai oi, con co hoi Cha khi nao Cha tu trên Thiên Dang dua an
lênh xuông? Cha noi thât cho con biêt khi ma thoi ky Ân Sung va Thuong
Xot qua di.... va rôi con xin Cha hãy gio Ban Tay Quyên Náng cua Cha tiêp
tuc dê giai cuu cac con khoi tay ke thu. Cha luôn luôn o voi con, thê ma con
lai không nhin thây Ban Tay Quyên Náng cua Cha hay sao? Cha nghiêm
chinh noi cho con biêt ráng: bât cu ai mau mán án nán hôi cai va cô gáng tro
vê voi Cha, thi phân Cha, Cha së rua tôi cho ho báng Chua Thanh Thân dê
duoc trong sach va tro nên giông nhu Cha.

1
Tiêng Hv lap co nghia la 'khong gian`

31

Con noi ráng: ke thu dang thach thuc Cha. Dung vây, ho thi luôn
luôn thach thuc Cha, thê nhung cháng lë Cha không dây con phai cu tuyêt
chung
1
hay sao? Cháng lë Cha không luôn dung ra giai thoat dan Chiên cua
Cha ra khoi vung bun lây cua ma quy hay sao? Ma quy cháng co quyên luc
gi trên bât cu ai nêu nguoi nayben rê sâu o trong Cha.
Con dôi voi nhung nguoi dê tâm hôn minh cu sa lây duoi vung
bun, vao ngay ma ho kêu câu lên Cha, ho së nhin thây Cha la Quan An cua
ho. Trong thoi ky ân sung nay, thi Cha dên voi Long Thuong Xot, va Cha
noi voi cac con báng thi ca. Loi Cha noi ra la nhung loi dao nghia va nhân
duc. Cha së dung dâu hoan lac ma xuc cho nhung nguoi chây dên voi Cha.
Cha së ghi ân dâu trên tran ho. Dây la cuôc tiêp cân cua Cha dôi voi cac con
trong thoi ky nay. Viêc Cha dên mang On Cuu Chuôc, on Tro Giup mang
su cuu rôi, Long Thuong Xot. Gia nhu cac con nhân ra nhung diêu ma Cha
muôn ban cho cac con, chác chán la cac con không chi dung do ma thôi,
nhiêu nguoi së mau mán mo rông tâm hôn minh ra dê don moi Cha. Cha dô
xuông tât ca cac con dây cac phep la dê soi sang cho linh hôn cac con tro
nên xung dang voi Vuong Quôc cua Cha.
Con phân con, con gai yêu quy la nguoi o trong thua vuon cua
Cha, con hãy o lai trong binh an ma láng nghe Tiêng Noi cua Cha. Cha ban
phuc lanh cho con va cho tât ca nhung nguoi Cha sai dên voi con dê giup
con vac Thâp Tu Gia Hiêp Nhât, ma Con Cha dã uy thac cho cac con. Con
dung quan tâm gi dên nhung nguoi chi xet dên diêu tôt dep ma Công Viêc
cua Cha dem lai ma thôi, con ngoai ra thi không tin gi ca. Cac lan song kiêu
cáng cua ho së bi tan võ vao môt ngay nao do. Con së nhin thây Quyên Luc
cua Cha khi Công Viêc cua Cha táng triên va anh huong dên thê gioi dang
chim dám trong tôi lôi.
Con hãy dên va hãy suy niêm duoi Su Hiên Diên cua Cha. Cha
luôn o voi con.3 8, 2001

- Binh an o cung con.

1
Toi hiêu ráng ma quv thach thuc Thiên Chua qua chung ta.

32

Nay con yêu dâu cua Cha, con hãy doc nhung loi nay trong ngay
Lê Kinh cua Cha.

'Lây Dâng Kinh Mên cua con, xin lôi keo con
di theo Chua qua Cac Buoc Chân thoang bay
toa ra môt huong vi ngot ngao cua trâm huong.

'Lây Minh Vuong cua con, xin dát tay con
di vao Phong Riêng
1
cua Chua, la noi riêng tu
ma con co thê nghe duoc Tiêng Noi Minh Vuong cua Chua.

'Ôi Dâng Thuong Yêu nhân loai,
xin chiêu sang vao mát con báng nu cuoi cua Chua.
Xin cho anh nhin dây tinh thuong yêu hiên diu,
môt anh nhin vô cung tuyêt hao
vuot trên moi cam giac
luôn luôn huong xuông con.

'Gia nhu co bao gio con roi xa Chua,
cho du chi la môt giây phut
ma lam Cho Chua phai cau maydo su yêu duôi cua con,
thi con nai xin Thanh Tâm Rât Thanh cua Chua
hãy to long thuong xot dôi voi con.

'Chua co quyên luc trên su sông va su chêt,
nay con xin dên voi Chua
dê tim noi tru ân cua con trong Thanh Tâm Chua,
la noi nguoi ta co thê tim thây Su Sông
va chô nghi ngoi lâu bên.”

- Nay, dây la Trai Tim dã dô mau ra cho con va toan thê nhân loai. Dây la
Trai Tim dây thuong xot va ui an . Dây la Trai Tim mang lai hông ân cho
cac con. Bât cu ai tôn tho Trai Tim nay së duoc che phu báng man che cua

1
Thanh Tam Chua

33

Dâng Khôn Ngoan, la Dâng phuc suc linh hôn cac con voi trang phuc xung
dang dê duoc tro nên giông nhu Chinh Cha.
o Con gai yêu quy oi, con co thê noi cho Cha biêt con sinh ra o dâu?

- Da, con duoc sinh ra trong Thanh Tam Chua.
1


- Dung nhu vây! Con duoc sinh ra o trong Thanh Tâm Cha. Tât ca nhung
nguoi thuôc vê Cha dêu duoc sinh ra trong Thanh Tâm Cha.
Cháng lë con chua doc ráng: 'Nguoi nao kêu lên Cha: Lây Thiên
Chua cua con, Chua la Cha cua con, la Da Tang Cuu Rôi cua con!’ va Cha
së goi nguoi ây la nguoi con dâu long cua Cha, la nguoi cao trong nhât
trong cac vua chua thê gian. Ly do la su cao trong cua nguoi ây dên tu Vua
trên cac vua, va boi vi nguoi ây së sông trên troi giua cac nguoi ma Cha dã
thân thanh hoa báng Thiên Tinh cua Cha. Cac vua chua thê gian thuôc vê
cac nhân tô thê gian, con nhung ai duoc Cha sinh ra së co môt lãnh vuc cao
hon o trên troi. Nguoi binh thuong don thuân la môt con gio thoang. Con
nhung nguoi cho minh la cao sang cung chi la môt ao tuong. Dem dát ca hai
lên cân voi nhau, thi tât ca dêu la môt con gio thoang.
2
Vi vây, hõi nhung
nguoi con yêu quy cua Cha, cac con hãy noi voi linh hôn minh ráng:

'Nguoi nên nghi ngoi o trong Thiên Chua ma thôi,
boi vi Ngai la Nguôn Hy Vong Duy Nhât cua nguoi.”

- Con hãy dê ctâm hôn con vui mung, va dê clinh hôn con duoc canh tân
boi vi trong thoi dai nay Cha dô xuông cac ân sung cua Cha xuông nhân
loai tran dây nhu chua tung co trong lich su. ic.


14 8, 2001

Ðuc Giavê cua con tu Ngai Toa cua Ngai
dang doai thuong nhin xuong chung con
nhin dên tung nguoi chung con, dê thàm do chung con.
Ai la nguoi trong chung ta dang lên Cha chung ta

1
Than Khi Chua ban cho toi loi nav.
2
Tv 62:9

34

mot vong hoa nhan duc?
Lav Ðuc Giavê cua con, ai la nguoi trong trong dan Chua
treo duoc lên nui thanh cua Chua?
Co bao nhiêu nguoi noi lên su that voi ca tam long ?
Ai la nguoi khong co diêu gi phai ho then?

Con dà tung duoc tro giup, va van con dang duoc tro giup,
boi vi linh hon con trong tinh trang toi tê
luon kêu nai lên Chua dê xin phu tro.

Oi Yên Tiêc cua con, Chua la Nguon Sang cua con
la Chua Ca, la Ðang gin giù cho con duoc song.

Con se luon con song bao lau Chua con
tiêp tuc tho hoi vao con.

Trong tinh nhan hau khon luong cua Chua,
Chua doai ban xuong cho con vo van hong an.
Chua dà ban cho con duoc goi lên Chua
bat cu khi nao dê thân thua chuvên voi Chua
do la mot hong an ma nguoi khac kho ma tin duoc.
Oi lav Chua, xin giup con biêt chap nhan
moi loi to cao cua nguoi doi.

- Hõi bông hoa nho cua Cha. Binh an o cung con!
Tai sao Cha lai không cam thây tu do noi chuyên voi con chu? Hay
la bây gio Cha phai nho dên su cô vân noi loai nguoi? (...)
1
Con hon thê
nua la dang khac.... Con cu tu nhiên goi lên Cha khi nao con muôn. Cha la
Duc Giavê ban cho con hông ân nay. Cha co tu do ban cho nguoi nao ma
Cha muôn, va ban bao nhiêu thi ban! Con gai oi, con hãy lam vui long Cha
báng cach hãy luôn luôn dê Cha o trong tâm tri cua con.

2
Cha sáp dát nguoi ây trên duong con di.
Cha ban phuc lanh cho môi buoc duong con di nhân Danh Cha.
Cha ban phuc lanh cho môi loi miêng con noi vê Cha. Nay con, con hãy co

1
O dav toi than thua doi diêu voi Ðuc Giavê la Thiên Chua cua toi.
2
Jao luc nav, toi nhin thav hinh anh cua mot linh muc ma toi dà biêt.

35

long tin tuong hon. Cha ban Loi Cha vao môi miêng cua con, vây con hãy
vui lên! Con hãy lam cho tôt. Cac diêu tôt lanh dêu do Cha ma dên.
Con hãy dên, chung ta së tiêp tuc Công Viêc cua Cha theo cach
thuc nhu thê nay. Con hãy dê Cha dung con thêm môt it thoi gian nua. Moi
loi noi ra dêu tu Cha ma dên. Cha dã chon con lam noi cu ngu cua Cha, thê
nên con dung bân tâm dên nhung nguoi tô cao con. Cha la Dâng Tao Hoa,
Cha luôn o voi con. Vây con hãy vui lên. Con dung bao gio quên diêu
nay.... Con la ke qua hen mon dê ma hiêu duoc diêu nay... Nay con, dung
bao gio hoai nghi nhe!20 8, 2001

- Vassula con oi, nên biêt ráng Cha la Duc Giavê, Cha thuong mên con.
Con dung bao gio hoai nghi vê Su Hiên Diên cua Cha. Dâng Tu Huu dang
o cung con, va Cha cam thây vui mung vê con.
Con së dat duoc su tháng tiên o noi Cha, nên dung dê ai trong sa
mac la noi Cha xêp dát cho con dên, co thê thuyêt phuc con ráng: Cha
không o cung con háng ngay. Con hãy tôn tho Cha va hãy tôn vinh Danh
Cha. Phuc thay cho nguoi nao triu mên ve dep toan mÿ cua Cha, va nguoi
nao khat khao Cha, nguoi ây së tro nên thua vuon hoan thiên cua Cha, va
Cha së cu ngu trong nguoi ây.
Con gai oi, hãy chông cu lai cac tân công cua ma quy báng cach
lam ngo truoc cac tân công cua chung dang nhám vao con. Danh Cha duoc
khác ghi trên tât ca cac con. Chi riêng diêu nay thôi cung lam cho chung
phai diên dâu rôi. Dung vây, chung vân dung nguoi doi, va chung cam thây
thich thu khi nhung nguoi ây la cac linh muc dua ra nhung loi vu oan giang
hoa vao con. Co diêu la ma quy së dem cai chêt cho ke tôi lôi ma thôi.
Trong khi ma quy sáp sua sui bot mep nhu môt con cho diên, thi
Vassula con Cha oi, con nên lam nguoc lai. Con hãy thuc hiên viêc tôt, tim
kiêm hoa binh, sông tinh thuong yêu, gieo trông su công chinh va nhân duc
o nhung noi tôi lôi. Con hãy tro nên huong vi thom tho cua Cha. Con dung
quên ráng con xuât phat tu dâu ma. Voi nhung giao huân con tuân giu, con
së minh chung ráng con la nguoi duoc Cha chon lua dê tro thanh thiên dang

36

cua Cha, duoc dát dung nên voi bao nhiêu chum sao sang choi tu lai. Con
hãy to bây ra dê lôi keo vê cho Cha cac thua vuon khac dê trong do Cha co
thê xây dung Vuong Quôc cua Cha trong ho.
Nay Vassula oi, Gio Kinh Hoang dang lan rông kháp noi trên mát
dât rôi. Diêu ma trai dât gieo trông thi gio dây së gát lây. Quy du dang phun
oi ra trên cac con. Tât ca nhung gi chung muu toan cho cac con, nay së
duoc phun ra hêt: hêt lãnh vuc dây bât công nay dên lãnh vuc dây bât công
khac, nhung dôi tra lua dao, nhung diêu bât chinh va nhung tôi lôi xâu xa
dang phun dây áp vao ban tay cua cac con. Cha së lam tiêu tan hêt thu dinh
cao cua kiêu cáng, dinh cao cua ich ky, dinh cao cua cô châp, dinh cao cua
doi sông vô dao nghia, dinh cao cua du moi thu, tât ca nhu lan khoi së tan
biên di. Cac con hãy cho ma xem.
Duc Giavê la Thanh Danh Cha!


13 11, 2001

- Vassula con oi, Cha dã chon goi con dên nay gân nhu 16 nám rôi. Trong
nhung nám vua qua, Cha dã cho phep mát con nhin thây nhiêu su, va nghe
thây nhiêu diêu voi nhung ân tuong sâu sác. Cha dã dô xuông con, cung
nhu qua con dô xuông nhung nguoi khac dây anh sang thân linh dê cac con
co thê hiêu biêt Cha.
Cha la Nguôn Anh Sang, sang lang hon ca moi thu anh sang.
Trong su Rang Ngoi cua Cha, Cha vuot trên tât ca moi thu anh sang, trên
moi muc cuong dô sang. Cha co thê ban anh sang cho bât cu ai qua viêc
mác khai Chinh Minh Cha cho ho. Chinh vi vây, tâm tri cac con hãy kêt
hiêp voi Cha, va Cha së dô ngop dây anh sang thân linh cua Cha dê cac con
nhin thây nhung diêu ma không co mát nao dã nhin thây duoc va co thê
hiêu duoc voi Tâm Tri cua Cha, qua Nguôn Anh Sang thân linh cua Cha...
Cha së dô xuông cac con dây Su Thông Biêt va Thông Hiêu vê
Cha. Nay con yêu dâu cua Cha, dung vây Cha biên dôi con tro nên môt ban
tho ma trên do Cha së dát ván phong tiên tri cua Cha, ban cho con tât ca moi
tiên nghi co thê duoc dê hat lên Loi Cha lam sao cho âm vang cua Loi Cha
duoc nghe thây o trong moi thanh diên.
1
Voi niêm hoan lac cua Cha, Cha

1
Toi hiêu Thiên Chua muon noi dên 'cac linh hon`

37

dô xuông con dây nhung loi mâu nhiêm dê lam rang sang Danh Cha, va co
thê di toi moi miên dât xa xôi, di toi moi nguoi moi dân tôc.
Cha dem anh sang cua Cha vao tâm hôn cac con dê to cho cac con
thây su cao trong cua Cac Công Viêc Cha lam. Tai cac con dã nghe, va vân
con dang nghe vê vinh quang Tiêng Noi cua Cha, va con mát tinh thân cua
cac con dã truc diên gáp gõ Cha. Cha dã lam trai dât nay no hoa
1
nhám
khuyên khich cac nguoi mât niêm hy vong truoc su yên láng cua Cha, dê
tim lai duoc niêm hy vong ma tu tâm hôi tinh lai.
Nhu Cha dã noi, Cha lam cho trai dât nay no hoa, thê ma co nhiêu
nguoi thay vi vui mung, ho lai to ra lãnh dam. Thai dô lãnh dam cua ho thê
hiên qua su diên cuông thê hiên o moi noi dang no hoa, voi loi thê nguyên
duoi Danh Cha lam thê nao ma tiêu diêt tât ca nhung gi dã no thanh hoa. Do
la diêu ho quan tâm háng ngay.
Cha la Thiên Chua, Cha co thê luc tha thu hay nôi con thinh nô.
Cha thân hanh lui toi dên tung nguoi dê mo duong cho ho dên voi Cha. Cha
chi muôn mo ra nhiêu duong lôi cho moi quôc gia dân tôc doc duoc Bai Ca
Vinh Tinh Yêu Cua Cha. Thê ma co nhiêu nguoi lai không thiêt tha gi dên
nhung loi Cha noi.
Cha nghiêm chinh hoi moi nguoi trong cac con: cac con dã lam gi
voi Kinh Thanh? Kinh Thanh la tâm guong phan chiêu vê Cha. Cac con noi
cac con biêt Kinh Thanh, vây thi sao cac con lai không nhân ra Cha chu?
Sao cac con lai qua dê dang mâu thuân voi su thât chu? Cha noi cho cac con
biêt: nêu cac con không nhân ra Cha trong nhung loi Cha noi, nhu thê to
cho thây môt diêu don gian la cac con không biêt va cung không hiêu Kinh
Thanh la chia khoa cua Chua Thanh Thân.
Theo nhu môt sô nguoi trong cac con noi ráng: 'Chung con không
cân dên loi tiên tri mác khai nay, chung con không buôc phai láng nghe hay
phai doc, boi vi Kinh Thanh thi dây du cho chung con rôi, va chung con co
thê hoc hoi tât ca nhung diêu cân hiêu biêt tu trong do.” Cha hoi lai cac con
vê su hoai nghi cua cac con: 'Cac con co biêt tai sao cac con lai không tin,
va cac con co biêt tai sao cac con lai qua ho hung va nhât quyêt khep kin
cua long cac con lai hay không? Cac con co biêt tai sao cac con lai không
muôn tim kiêm nhung diêu vuot xa hon thê không? Ly do la boi vi cac con
không co Chua Thanh Thân, la Dâng lôi keo cac con ra khoi bong tôi, va

1
Goi xuong nhùng loi chuc lanh

38

dem vao Nguôn Sang cua Ngai hâu soi sang cho linh hôn cac con nhin thây
duoc Chua Con, cung voi Chua Cha to minh ra cho cac con. Chua Thanh
Thân muôn tho vao cac con môt hoi tho phuc sinh, hâu bôi bô suc luc cho
cac con, cung ban cho cac con su sông o trong Cha. Môt linh hôn chêt rôi
thi lam sao co thê hiêu duoc Kinh Thanh, cung nhu lam sao co thê dem ra
thuc hanh duoc nêu nhu nguoi ây không con sông nua?
Nêu cac con dã hiêu Kinh Thanh la tâm guong phan chiêu Hinh
Anh Cha, chác chán cac con dã không noi: 'Kinh Thanh la dây du cho
chung con rôi.” Dung vây, cac ban cua Cha oi, Kinh Thanh không du cho
cac con dâu nêu cac con không chiêm huu duoc Chua Thanh Thân. Chinh
nho vao Anh Sang cua Chua Thanh Thân ma Mác Khai moi co thê hiêu
duoc, cung nhu tât ca nhung gi duoc coi la mâu nhiêm không thê thâm nhâp
nôi ma niêm phong tiêm ân trong Kinh Thanh dêu co thê tro nên rõ rang va
hiêu duoc, boi vi chia khoa cua su thông biêt la do Thân Khi trao cho cac
con.
Tuy nhiên, Cha noi thât cho cac con biêt: bât cu ai sán sang châp
nhân Cha, chinh ngay vao luc Cha dang noi bây gio dây, dêu duoc ban phuc
lanh, boi vi qua Cha, nguoi ây nhân duoc su thông biêt va Khôn Ngoan môt
cach ky diêu dên dô duong nhu nguoi ây dã doc toan bô Kinh Thanh rôi
vây! Duong su giông nhu cuôn sach vang thanh tiêng noi, mang theo minh
cac linh ung thân linh ma nguoi ây nhân duoc qua ân sung. Con gai oi, thê
rôi khi doc Kinh Thanh, nguoi ây së không nhung chi nhin thây loi viêt ma
thôi, ma Vassula a, nhu con dã tung cam nghiêm rôi, duong su con nhin
thây y nghia sâu sác tinh thân cua cac mach ván báng con mát tinh thân cua
minh nua.
Chinh vi vây, cac con dung chông dôi cac su gia cua Cha la nhung
nguoi cung giông nhu cuôn sach vang tiêng noi, va la ván phong chât chua
loi tiên tri. Ho la nhung nguoi tu Cha ma dên. Ho không trinh bây thêm
diêu gi ngoai nhung diêu ma Kinh Thanh dã chua dung, va ho la nguoi
huong dân cho cac con. Ho huong dân doi sông cua cac con báng môt cung
cach moi dê sông chân thât trong Cha, giup cac con tháng tiên doi sông,
dem lai cho cac con niêm hy vong va an ui. Cha co thê biên dôi bât cu
nguoi nao tu môt con nguoi tôi tê tro thanh môt Vuong Cung Thanh
Duong.
Cac con dung xet doan, va Cha së dên voi cac con dê diên dat cac
loi Cha noi di vao voi thuc tê. Kinh Thanh la Hinh Anh cua Cha la Thiên

39

Chua cua cac con, nên cac con dung ha thâp gia tri cua Kinh Thanh, va cac
con cung dung noi ráng cac con la nhung nguoi biêt Kinh Thanh trong khi
lai không biêt gi dên Cha. Cac con hãy tuân giu cac Gioi Rán va chu toan
cac loi dây cua gioi rán dê cac con duoc thi kiên vê Cha. Viêc thuc hanh
Loi Cha sau do së huong dân linh hôn cac con di dên viêc biêt dên Cha, va
chi sau do cac con moi tro nên thân thanh do viêc thông hao, chu không do
cac diêu luât.
Cháng lë cac con lai không hiêu duoc y nghia cua câu 'Cac con
hãy thât long láng nghe bât cu loi noi nao dên tu Thiên Chua” hay sao? Vây
cac con dã tung láng nghe chua? Cac hanh dông cua moi thu tao dang diên
tiên o ngay truoc mát. Cac tai hoa, bênh dich, nan doi, nôi khôn khô, chiên
tranh, mau va su chêt gio dây dã thay thê cac bông hoa
1
cua Cha do ban tay
cac con va tôi lôi cua cac con gây nên.
Boi vi cho dên nhiêu nám nay, Cha dã tung chuc lanh cho manh
dât khô khan nay, ban phuc lanh xuông cho cac con nhu môt giong sông,
tuôn chây dôi dao trên manh dât cháng khac gi con thac lu voi cac ân phuc
cua Cha. Cha dã phô bây cac dâu la trên bâu troi. Cha dang goi xuông cho
cac con cac thiên thân cua Cha di chân không, dên dê nhom lên ngon lua
trong tâm hôn cac con báng Loi Cha. Hõi thê hê hôm nay, Cha dã sai ho
dên dê canh bao cho cac con ráng: nêu nhu cac con không sam hôi va câu
nguyên, tu bo tôi lôi cua minh, sua dôi doi sông; cung nhu nêu cac con
không biêt coi trong Bi Tich Thanh cua Cha va sông thanh thiên, hiêp nhât,
va dê Cha tro nên môt dâu ân trong tâm hôn minh, thi qua tôi lôi cac con tu
keo moi su xâu xa cua thê gian dô lên dâu minh. Tât ca nhung gi dên tu trai
dât së tro vê dât. Ca trai dât tran dây voi moi thu xâu xa nhu thê.
Cha dã khuyên cac con hãy tro vê voi Cha, nhung hat giông
2
cua
Cha dang chêt, nên không nghe thây Cha, ma con nhât muc không ngung
xuc pham dên Cha. Tai sao vây, cac con hãy nhin xem, bâu troi va cac tâng
troi trên do run so truoc Su Thám Viêng cua Cha.
3
Cac nui dôi va ca cac dia
tâng cua trai dât dêu rung dông truoc nhung diêu trai dao ly cua cac con.
Thê nhung nao co ai quan tâm khi ma muoi nám vê truoc Cha co canh bao
vê su trung phat kem theo sau, nêu nhu cac con không án nán hôi cai? Ai la
nguoi cô gáng sông theo duong lôi Cha dê ra? Vây hãy noi cho Cha biêt ai

1
Nghia bong cua 'cac phuc lanh`
2
Ý noi chung ta.
3
Noi cach khac: Thiên Chua to minh ra o su diêp nav thi rat quvên thê va la diêu minh nhiên

40

la nguoi bao cao cho biêt vê su công chinh duoc thi hanh thê nao? Co ai
trong cac con lai mong doi cac Cây Thap dô xuông minh vi cac tôi lôi va
cac sai lâm cua minh hay không? Thuc su la Cha dã tung canh bao cac con,
thê ma cac con vân cu chât dây bao loan trên thê hê cua minh. Thay vi cac
con nga dâu vao nguc Chua Cha ma nuong tua vao Ngai, cac con lai phi bo
di giây phut quy bau ây, va rôi chi muôn chây theo vang bac hon. Trong khi
ban án cua cac con ngay nay vân trông tron.
Cha la Yên Tiêc cua cac con, la Nguôn Phong Phu cua cac con.
Nêu nhu Cha la Thiên Chua không tro thanh moi su cho cac con, thi lam
sao cac con co thê mong doi chiêm duoc phân thuong cua minh trên thiên
dang chu? Cha không xet dên viêc cac con la ai, cac con dã lam gi, diêu ma
Cha muôn chinh la ban thân cac con. Dây la ly do tai sao Cha diêu dông cac
loi noi cua Cha dên voi nguoi don so, la nguoi dã dung dên ván phong tiên
tri do Cha dát dung trong long minh, la nguoi mau mán chay nhanh toi cac
con, va dát kho tang cao trong nay ngay duoi chân cac con. Hon nua, Cha
dã canh tân ho báng Chua Thanh Thân dê khi ho phai noi ra diêu gi, duoi
dang thuc sua sai hay huong dân cac con, ho dêu noi voi dây du thâm
quyên.
Cha dã doi hoi cac linh hôn yêu dâu nay tu bo tât ca nhung gi can
tro ho di dên voi Cha, va chi nuôi môt tham vong duy nhât, do la: lo dên cac
loi ich cua Giao Hôi Cha, dông thoi sán sang chiên dâu chông lai moi ke du
tân công vao Nhiêm Thê cua Cha. Di nhiên phai la nhu vây, ho së bi luân
phat vê cac hanh dông cua minh. Su co mát cua ho nêu nhin tu phia nguoi
chêt, thi do la môt su de doa. Thê nhung. Cha dã xuc dâu cho ho rôi. Nêu
duoi con mát cua môt sô nguoi, ho to ra không huu hiêu, nhung duoi Mát
Cha, ho thuc su quy gia hon ca muôn loai dô trang suc vang bac duc kêt lai
voi tât ca moi su trung thuc, cung nhu cac kho tang thiên cung. Duoi Mát
Cha, ho la nhung nguoi cao trong va dang mên, boi vi Chinh Cha la Dâng
dã nuôi duõng ho. Ho duoc xuc dâu cua Vuong Dinh Cha, ho së lôi keo
tung lop lop nguoi bôi bô suc luc cho Nhiêm Thê cua Cha la Giao Hôi dã
tung sa sut tôi tê gây nên boi thai dô lo la cua cac muc tu.

- Lav Chua, Chua nhan thav ráng dav la mot trong cac lv do con bi bach
hai, do la diêu ma Chua quo trach hang giao pham!


41

- Cha biêt chu, nên loi giao huân dã duoc ban cho con, va Cha dã dao tao
con va sai con dên voi thê gioi phan dao va lên tiêng noi nhân Danh Cha.
Cac muc tu thi chia rë lân nhau va chông dôi nhau. Ho sông voi
môt tinh thân hu hong. Gia nhu co môt sô nguoi con thât long vac Thâp Tu
Gia cua Cha, va co tâm huyêt voi Nha Cha, thi chinh ho cung bi bach hai
boi nhung nguoi chông pha. Liêu ho
1
co thê noi ráng ho dã vâng loi Cha
dên noi dên chôn hay không? Nêu nhu noi la 'co” vây thi ho hãy cát nghia
cho Cha biêt vê su chia rë cua minh. Chia rë la môt tôi. Chác chán cac con
hiêu rõ y nghia câu noi 'bât cu nuoc nào tu chia rë minh, thì së lâm canh
diêu tan. Bât cu thanh phô nao hay nha nao tu chia rë, thì së không tôn tai
duoc.”
2
Dâu chung cua niêm tin dác biêt noi ho không con nua. Ca tinh
thuong yêu cung không con noi ho nua....
Ngay ca truong hop su chia rë nay không do tu chinh ho, ma do tu
tô tiên cua ho, ho cung vân con quat manh thêm vao ngon lua xuât phat tu
long dât nay
3
cho lua bung chay liên miên. Vi vây, gio dây Cha dang
khuyên nhu cac muc tu cua Cha hãy sam hôi, voi môt tinh thân hôi cai thuc
su, va nho uy luc mãnh liêt nay môt cuôc biên dôi së diên ra. Long hôi cai
chân thanh la cua ngõ dân cac linh hôn tu tôi tám di ra anh sang.

- Lav Chua, tam hon con khong co nhùng tham vong kiêu sa, nhung xin
Chua tha thu cho con vê cau hoi nav cua con:
'Nêu nhu cho toi nav co muc tu nao do trong cac muc tu cua
Chua dà doc, va khi doc dên nhùng loi ma Chua moi noi liên quan dên vêu
cau ho àn nàn hoi cai, ma ho lai khong muon hoi cai àn nàn, va ho dà nám
trong so nhùng nguoi dav long nhiêt huvêt doi voi Nha Chua va trung thanh
vac Thap Tu Gia cua Cha, vav thi sao a? Co nhùng Abel nhu Chua thuong
goi la cac doc gia muon láng nghe diêu Chua noi, boi vi ho dà khong lam
nho ban tam hon don so cua minh thi sao a? - Liêu con co sai hav chàng
khi noi ráng nhùng nguoi dà doc cac su diêp cua Chua la nhùng nguoi
thanh that va trung thanh voi Nha Chua?
'Lam sao Loi Chua dên duoc voi nhùng nguoi ma Chua muon ho
láng nghe, nhung ho lai chinh la nhùng nguoi goi Cac Cong Jiêc cua Chua
la xau xa? Chua lên tiêng kêu goi ma rat it nguoi chiu nghe. Ma ai trong so

1
Nhùng nguoi sai pham
2
Mt 12:25
3
Hoa nguc

42

nhùng nguoi nav se láng nghe dav? Phai chàng la cac muc tu dà tung song
tinh than hiêp nhat trong tam hon?`

- Con dung lo láng vê cac vân dê ây vi vuot qua tâm tri va nhân thuc. Cha
co nhung phuong tiên chuyên dat tháng toi nhung ai cân su cuu rôi... boi vi
ai cung biêt ráng Tinh Thuong Xot co thê tim thây o trong Cha.
1

Con dôi voi lop nguoi ma con goi la thât long va trung thanh voi
Nha Cha, thi Cha noi cho con biêt diêu nay: không phai chi co nhung nguoi
doc Su Diêp cua Cha va sông theo moi la nhung nguoi don so va trung
thanh voi Nha Cha, thê nhung Cha cung danh riêng cho Cha nhung nguoi
mô mên duoc chon lua qua ân sung, cung nhu nhung nguoi sán sang vac
Thâp Tu Gia hiêp nhât cua Cha trên vai minh, va qua cac viêc lam cua ho,
ho không nhung xuc huong thom cho Cha, ma con cho ca toan thê gioi nua.
Noi cach khac, không phai chi nhung nguoi duoc ân sung kêu goi
va dap lai va láng nghe nhung Loi Cha ban cho con trong Su Diêp nay moi
la nhung nguoi don so va trung thanh ma thôi dâu.
Phân con, con gai oi, con co nhin thây nhung gi Cha dã lam moi
dây không?

- Da thua co a!

(Co it diêu giùa toi va Chua)

- Vây con hãy tan tung Danh Cha, va con së nhin thây nêp sông trong dai
hon thê nay. Con hãy cho rôi con së thây... Con hãy cam nghiêm, va hãy dê

1
Jao chinh luc nav, cho du trong cau noi don so do khong bao ham rò, nhung Chua Giêsu dà
màc khai cho toi ráng Ngai chan chuong vê tinh thuong vêu than linh danh cho tat ca cac muc
tu cua Ngai, cùng nhu lv do tai sao Ngai quo trach ho dên muc Ngai nung dong do niêm xuc
cam va nhav ben cua tinh thuong vêu. Duong nhu toi dà nghe thau Chua chung ta than vàn
nhu mot tre tho bi doi xu khong tot khi Ngai noi. 'Than thê Cha bi danh, ma con cai Cha thi
lam cho Cha bi thuong ta toi dên noi khong con hinh tuong nao nùa. Ho tuoc mat ao choang
cua Cha. Cac nguoi canh giù Nha Cha ngung noi chuvên voi Cha, nhung tu moi miêng Cha
van con nhiêu xuong cac giot mat ong, va ho co thê chiêm duoc loai dau hoi sinh. Cha rung
dong dên tan xuong tuv con nguoi cua Cha vi mat ho. Ho vàn veo tu chi cua Cha, lam chan
thuong Cha khi ho dav dua Cha vao con thu thach dê xuc pham dên Cha. Nêu nhu co bat cu ai
khon ngoan hav thanh thiên nao trong ho to ra song doi song tot lanh, voi nêp song khiêm
nhuong trong tinh vêu mên doi voi Cha, thi ho cháng khac gi nhùng con cho soi voi vang xong
dên nhùng nguoi av dê ma phanh thav ra tung manh. Cùng giong nhu Cain, cac thuoc ha cua
Ke Xau dà cát co nguoi em cua minh, ho cùng doi xu voi Cha cung mot cach nhu vav....`

43

cho Cha tiêp tuc con duong Cha con ta cung di, con thây chu? Con co nhin
thây noi ma Cha dã dân con di không? Con dung so. Truoc su Hiên Diên
Cha, con së duoc binh an...ie.


10 12, 2001

Lav Chua, xin nâng con dav moi khi con qua so hài vi bi lua dao.
Xin to ra cho con thav con dang di truoc Thanh Nhan Chua
trong Nguon Sang choi ngoi cua Chua.
Xin cho con nghe thav cac thiên than Chua vo canh bav,
va nghe thav ca tiêng dan ha cam cua cac thanh.
Ðung vav, con khong muon quan tam gi dên
nhùng su viêc to tat hav nhùng viêc la lung
hoàc cac biêu tuong cua thê gian nav.
Tat ca nhùng thu nav khong lam cho con thich thu.
Lav Chua, phung su Chua la du cho con roi.
Phung su trong Nha Chua, duoc phep
di lai trong Triêu Ðinh cua Chua
cung hit tho huong thom toa ra tu ao cua Chua
la hong an ban cho moi linh hon.
That la du khi duoc ngám nhin Ban Tav va Ngon Tav Chua
nho xuong nhùng giot tram huong tinh khiêt
moi khi Chua sáp xuc dau,
cung nhin thav niêm vui cua Chua luc thuc hiên viêc nav.
Long nhan hau cua Chua doi voi chung con thi vo tan,
Chua dà nang chung con lên trong an sung
dê nhin thav Jinh Quang Chua.

- Hõi Vassula cua Cha, Cha trông chung linh hôn con con hon ca cac linh
canh. Con hãy mang Minh Thanh
1
Cha trong trai tim cua con, va dên luot
con, con hãy xuc huong thom cho Cha.
Cha la tac gia cua Công Trinh lon lao nay. Con hãy lam mat diu
Trai Tim Cha, boi vi long Cha chât dây nhung nôi sâu muôn va thât vong.

1
Chua co v noi la 'Chinh Minh Ngai`

44

Con hãy rao truyên phuc âm, va hãy cât tiêng noi, hãy noi lên nhung loi
Cha dã dây dô con. Con hãy sua sang lai Giao Hôi cua Cha, va hãy dô vao
tâm hôn con cai Cha cung tâm tri ho tât ca nhung gi hiên thân la Cha. Con
hãy xoa bo di su so hãi vê viêc bi lua dao. Con së không bi lua dao dâu.
Cha la Cha
1
cua con, Cha chám lo cho con. Con gai oi, co lë con phai dên
voi Cha thuong xuyên hon dê ma viêt, dung vây không? Diêu nay co lam
cho con vui hay không? (...) A dung ra la Cha së tim ra thoi gio cho con.

- Con Chua thi nhu thê nao a? Lav Chua, Chua co muon nhu thê hav
khong a? Con se triu mên don nhan cau tra loi cua Chua.

- Con gai oi, Cha con nhiêu trang trông truoc mát Cha cân viêt cho dây ma
Cha dã xuc dâu tât ca cung voi Chu Dê Cao Quy cua Cha.
Công Viêc cua Cha thi giông nhu môt tâm vai dêt. Cha dã thiêt kê
ra moi chi tiêt trên tâm vai, vi ly do nay ma Cha phai tim môt tâm vai trông
tron dê Chinh Ban Tay Cha vë trên do cac mâu trang hoang báng nhung
bông hông ma Cha co sán trong tri khôn. Voi soi chi báng to vang Cha thêu
dêt ra con, lam sinh dông cac bông hông dê toa huong thom ngot ngao ra
chung quanh, lam cho ca vu tru duoc thom tho.
Con giông nhu cuôn sach vang tiêng noi. O dây, cung con môt it
trang nua phai viêt vao cho dây. Con lam công viêc cua Ban Tay Cha, nên
Cha cân hoan tât công viêc cua Cha. Con co nghe thây không? Con co nghe
'Long nhiêt thanh dôi voi Nha Cha dang nung nâu Cha”
2
hay không?

- Da thua Chua co a' Con dà doc duoc diêu nav trong Loi Chua....

- Cha la nguoi Giam Hô cua Nha Cha va moi nguoi sông trong Nha. Tâm
can Cha bi day dut khi nhin thây Nha Cha dang ran nut. Con doc thây chua?
'Do viêc lo la, rê cây co thê bât gôc thôi, boi vi thiêu sán soc, nên nha dê
cho nuoc mua tran vao.”
3
Nha Cha lam tinh trang không duoc chám soc..
Moi cán nha dêu do môt ai do bo tiên ra mua. Cha dã mua chôc Cán Nha

1
(Is 9.5) Chua Giêsu thich goi Minh la 'Cha` Ngai thuong thich goi nhu thê trong nhùng dip
khac khi noi nhu vav, Ji lv do nav, toi bi to cao mot cach bat cong la toi dà lam cho Ba Ngoi
Thiên Chua bi hiêu lan lon...
2
Tv 119:139
3
Qo 10:18

45

cua Cha báng Chinh Mau cua Cha. Tai sao không co ai láng nghe loi khân
nai cua Cha trong khi Cha dã câu nguyên cung Chua Cha dê con së la môt
nguoi trong sô do? Hôm nay, nêu nhu cac con dã dap lai Loi Moi Goi cua
Cha, thi cac con báng long chia se Chen cua Cha chung quanh môt ban tho.

Oi lav Chua, thê thi co duoc bao nhiêu nguoi tin ráng
Chua dà noi voi con, va cho chung con biêt ráng
Niêm Uoc Jong lon lao nhat cua Chua la hiêp nhat?
Hiêp nhat va chia se cung mot Chen phai chàng
nghia la moi nguoi qui tu chung quanh mot Ban Tho a?

- Ho phai mo rông tâm hôn minh ra, va rôi ho së tin ....

Oi lav Chua Kito, cho toi bao lau nùa
Than Thê Quv Bau cua Chua
con bi dam thau qua, bi luòi dong dam vao,
bi xau xe truoc khi chung con nhan ra ráng
co le chung con dà xe Than Minh Chua ra khac gi
chung con la cong cu cua chinh ' ke chia re.`
Chung con dà lam diêu nav
mot cach vo tinh, mot cach vo v.
Xin giup chung con kham pha ra va bao tri
phan con lai rat thanh thiên
duoc mênh danh la Giao Hoi cua Chua.
Xin giup chung con biêt kêt hop lai voi nhau.

- Nêu nhu cac giao hôi di xa hon nhung can tro tiêu cuc dã tung gây tro
ngai tiên toi hiêp nhât, nhung tro ngai ma theo Kinh Thanh goi la su chông
lai viêc hoan tât su hiêp nhât duc tin, tinh thuong yêu va viêc tho phuong
noi moi nguoi, Cha së trung thanh voi Loi Quyêt Hua cua Cha la dê ra môt
thoi gian hoa binh trên toan thê gioi. Su hoa binh nay së lôi keo moi nguoi
tiên vao Nhiêm Thê cua Cha, dê ung nghiêm nhung Loi Cha ban cho tât ca
cac con trong loi câu nguyên cua Cha dâng lên Chua Cha khi Cha khân
khoan nhu sau:
'Xin Cha cho ho tro nên môt trong Chung Ta, nhu Cha o trong
Con, va Con o trong Cha dê cho thê gian tin ráng Chinh Cha dã goi Con

46

dên.”
1
Loi khân câu nay duoc chinh Môi Miêng thân linh cua Chadã thôt
lên, nay vân con vang xuông tu trên troi. Cac Loi cua Cha con vang lên, co
nghia la muôn loai thu tao dêu phai chiu anh huong ma tiên dên tinh thân
hiêp nhât, chu không phai la su hiêp nhât duoc theo môt thoa uoc dã duoc
ky kêt Dê thuc hiên tron ven Loi Cha, cac giao hôi truoc hêt phai tim dên
long khiêm nhuong va tinh thuong yêu. Cac ân sung co thê dat duoc qua
Chua Thanh Thân va qua môt cuôc án nán hôi cai nghiêm chinh.
Cac con dung ngac nhiên vê cac loi hua quyêt cua Cha. Nhung
nguoi duoc moi goi qua ân sung së kêt hop lam môt voi Thiên Chua Ba
Ngôi Môt Chua, va không con cô dôc nua, boi vi co Chung Ta sông trong
ho. Chung Ta cu ngu trong ho, nhu thê la Chung Ta dát dung noi o cua
Chung Ta trong ho. Chung Ta chiêm huu ho va ho chiêm huu Chung Ta.
Con gai oi, dây la cach ma Chung Ta kêu goi con dê ca tung, tôn vinh
Chung Ta, va phung su Chung Ta không phai la chi trong môt vai gio, ma
la o cung Cha suôt liên tiêp ca ngay không ngung nghi. Con hãy liên tuc
muu tim su an lanh cho Giao Hôi Cha. Mong cho cac lao nhoc cua cac con
dem lai hoa binh. Mong cho Giao Hôi huong loi ich tu nhung loi Cha noi,
va trong khi thi hanh nhu vây, Giao Hôi së don nhân chan chua cac phuc
lanh cua Cha.
Con gai oi, mong cho con tiên triên trong tinh thuong yêu thân linh
cua Cha, mong sao cac nu hôn cua Cha danh cho con lam tuoi mat linh hôn
cung nhu thê xac cua con. Con dung to ra bôi rôi hay qua bân tâm khi
nhung nguoi ap buc con bach hai con. Con hãy nên giông nhu cây bông huê
ma quáng di moi ganh lo âu. Con hãy dê cho nu hôn nguoi cha cua con an
ui tâm hôn, lam nguôi bot nhung nôi niêm bât hanh, cung nhu moi tu tuong
nghi nan không phai tu Cha ma dên.
Con hãy nhân lây môt cach vui ve moi loi ui an cua Cha va hiêu
ráng Cha o kê cân
2
bên con nhu thê nao...


1
Jn 17:21
2
Gan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful