You are on page 1of 208

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA
(SEKOLAH KEBANGSAAN) TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

A.

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Matlamat Objektif Umum Fokus Kandungan Standard Struktur Modul Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum Tema BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 27 59 91 120 142 3 4 5 5 6 7 12 14 19 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B.

1. 2. 3. 4. 5.

C.

BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tema: Kebudayaan Tema: Jati Diri Tema: Alam Sekitar BAHAGIAN 4 Daftar Kata Simpulan Bahasa Glosari 183 195 197 177 178 179

1. 2. 3. D. 1. 2. 3.

BAHAGIAN 1

PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

PENDAHULUAN

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Dua ini disediakan sebagai panduan dan bahan rujukan untuk membantu guru mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah, menjana idea, merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Dua juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai. Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru menterjemahkan Standard Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Dalam pendekatan modular ini, fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis, serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan tatabahasa. Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa, mencungkil potensi diri, dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan, malahan menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada aspek pentaksiran, pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Buku panduan ini mengandungi empat bahagian; Bahagian 1 merupakan pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Satu dan Struktur Pendekatan Modular, Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran, Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4 mengandungi daftar kata dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Dua. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah cadangan. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak kementerian.

3

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan. Beberapa penamahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaan murid berkomunikasi. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Dua, lebih mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang
4

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

MATLAMAT

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

OBJEKTIF UMUM

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk : i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; viii. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; ix. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul;

5

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

x.

membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; menulis imlak dengan tepat. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; mengedit dan memurnikan hasil penulisan; menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; menggunakan sistem bahasa yang betul penulisan; dan dalam pertuturan, pembacaan dan

xi.

xii. xiii. xiv. xv. xvi.

xvii. xviii. xix. xx.

xxi.

menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.

FOKUS

Pada akhir pembelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah, murid dapat memperkaya kosa kata, mempertingkatkan pemahaman berbahasa dan menguasai bahasa serta berkomunikasi secara berkesan bagi menyampaikan pendapat, idea dan maklumat dalam pelbagai situasi pembelajaran, hubungan sosial dan kehidupan harian.

6

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

Standard Kurikulum

KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang lebih kecil yang dikenali sebagai modul. Modul-modul ini mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid. Terdapat lima modul dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia iaitu modul Mendengar dan Bertutur, Modul Membaca, Modul Menulis, Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai murni. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan.

A. Kemahiran Bahasa
Kandungan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia mengandungi aspek kemahiran bahasa, seni bahasa dan tatabahasa. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku. Penerangan terhadap kandungan kurikulum dinyatakan seperti yang berikut: Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi Kemahiran Mendengar pengucapan seperti bersoal jawab, ucapan, lakonan dan Bertutur dan perbincangan. Murid juga perlu menghayati dan memberi respons yang betul kepada perkara yang didengar. Kemahiran bertutur pula merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk hubungan sosial, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif. Penekanan diberi pada sebutan dan intonasi yang betul serta pengucapan yang bertatasusila serta menggunakan tatabahasa yang betul.

7

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat; ii. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat ayat perintah jenis larangan dengan betul; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan pelbagai soalan bercapah dan pesanan mengikut urutan yang betul; iv. bertutur, berbual dan menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi kata panggilan bagi keluarga bukan dalam kalangan keluarga asas dan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila; v bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan ayat majmuk dengan sebutan yang jelasdan intonasi yang betul; vi berbicara untuk mendapat dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila; dan vii. berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. ii. iii. iv. v. vi. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. Bertutur perlu menggunakan bahasa yang mudah, tepat dan jelas. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan kemahiran dan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif bagi mempercepat penguasaan kemahiran tersebut. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda dan tatabahasa; dan Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu, dan bahan sastera dan bukan sastera secara kritis.

Kemahiran Membaca

8

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat majmuk yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding , digraf, dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul; membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar, berjeda, sebutan yang jelas, mengikut tanda baca dan intonasi yang betul; membaca dan memahami maklumat tersurat daripada bahan multimedia untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan serta menyatakan urutan dengan betul; membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik bertujuan menyatakan maksud untuk memindahkan maklumat dengan betul; dan membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif untuk menambah ilmu pengetahuan, memperkaya kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan.

ii. iii.

iv. v.

Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Membaca i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian. Bahan bacaan perlu sesuai, menarik dan bersifat ansur maju. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian. Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca.

Kemahiran Menulis

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi. Penekanan juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan.

9

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. menulis secara mekanis pelbagai perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas dan cantik; menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas; membina dan menulis, perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas dan cantik; membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan soalan dan bahan grafik dengan betul dan tulisan yang kemas; menuliskan imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat; mencatat maklumat yang betul untuk membanding beza dan menghubung kait maklumat daripada pelbagai sumber; menulis untuk menyampaikan maklumat yang berbentuk puisi menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat serta menegaskan kesantunan berbahasa; menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul; dan mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.

ii. iii.

iv. v.

vi. vii. viii. ix.

Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Menulis i. ii. iii. iv. v. vi. Kemahiran menulis secara mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis. Idea yang dilahirkan dalam bentuk penulisan perlu mengamalkan prinsip ansur maju. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik.

10

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui Aspek Seni Bahasa pembelajaran yang menyeronokkan menerusi kepelbagaian aktiviti secara didik hibur. Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka dalam melahirkan idea melalui penulisan dan lisan. Seni bahasa memberi penekanan kepada keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid melalui teknik penyampaian yang menarik dan menyeronokkan seperti bernyanyi, bercerita, berlakon dan berpuisi. Pembentukan ayat yang menggunakan simile, peribahasa, bahasa kiasan dan personafikasi yang terdapat dalam puisi dan penulisan kreatif juga menampakkan keindahan dan seni dalam bahasa Melayu. Keindahan bahasa yang digunakan semasa aktiviti seni bahasa ini dapat membantu murid memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka. Objektif Aspek Seni Bahasa Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. ii. iii. menyebut dan memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur; mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur; mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur; dan melafazkan dan membina pantun empat kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur.

iv.

Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa i. ii. iii. iv. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh amat diperlukan. Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif.

11

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan Aspek Tatabahasa tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul semasa membina ayat. Selain itu, aspek sebutan, intonasi dan semantik serta penggunaan peribahasa dan perbendaharaan kata yang betul juga diberi penekanan. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Objektif Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia, kata nama khas hidup manusia dan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata hubung dan kata tanya dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul mengikut konteks; memahami dan membina ayat dasar dengan betul mengikut konteks; Memahami dan membina ayat penyata menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks; dan Memahami dan menggunakan kata ganda penuh yang betul mengikut konteks.

Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Aspek Tatabahasa
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. Tidak menggalakkan pelajar menghafal rumus atau hukum bahasa. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman.

12

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

STRUKTUR MODUL

Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam pengajaran merangkumi fokus utama, fokus sampingan, objektif, aktiviti, pentaksiran, pengayaan dan pemulihan. Isi kandungan modul boleh diubah suai mengikut kreativiti guru dan kebolehan murid. Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut;  Tema  Tajuk  Fokus Utama  Fokus Sampingan  Objektif  Pengisian Kurikulum  Sistem Bahasa  Media  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepada pencapaian objektif. Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaran yang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama dan fokus sampingan. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran, pengayaan dan pemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan. Semua maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti, pengisian kurikulum dan catatan. Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Oleh itu, pentaksiran perlulah dijalankan berterusan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan guru dapat memastikan bentuk tindakan susulan yang boleh dilaksanakan ke atas seseorang murid, sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan. Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. Bahan yang dicadangkan untuk aktiviti ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Latihan yang diberi perlu mengikut kemampuan dan kadar masa yang sesuai untuk murid menguasai sesuatu kemahiran.

13

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan pengajaran dan pembelajaran KSSR mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang lebih mencabar minda bagi kemahiran tertentu yang dipelajari oleh mereka. Bahan-bahan yang disediakan perlu lebih merangsang minda dan dilaksanakan secara kendiri atau dengan bimbingan guru yang paling minima. Bahan yang sesuai seperti bahan bacaan tambahan, kad permainan bahasa dan bahan-bahan lain yang bersesuaian untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan murid berkaitan kemahiran yang diajar. Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Guru perlu memberi penerangan cara melakukan aktiviti pengayaan kepada murid dan memberi ruang untuk mereka membuat latihan secara kendiri. Pada masa yang sama guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan melengkapkan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti di dalam dan di luar bilik darjah. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, strategi merangkumi pendekatan, kaedah dan teknik. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu kemahiran. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid , cara-cara fakta disampaikan dan keaktifan pengajaran. Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Pendekatan berdasarkan cara bagaimana isi pelajaran disampaikan seperti pendekatan induktif, pendekatan deduktif dan pendekatan eklektik. Pendekatn yang memberi tumpuan kepada keaktifan murid seperti pendekatan berpusatkan guru manakala pengajran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan berpusatkan murid.

14

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Teknik-teknik pengajaran adalah merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran yang ditetapkan. Antara teknik yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, perbincangan, bermain, latih tubi, main peranan, menyelesaikan masalah, sumbang saran, perbahasan, kuiz, lakonan dan projek, Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Kepelbagaian media, bahan maujud, media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantapkan penguasaan murid. Selain itu, murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid.

Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan dalam berbahasa. Contoh pendekatan berpusatkan murid seperti pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Selain pendekatan berpusatkan murid terdapat juga pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan berpusatkan bahan dan pendekatan berpusatkan guru. Kepelbagaian Teknik Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahanbahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan. Dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar. Guru boleh memilih kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar serta teknologi yang dapat merangsang serta menggalakkan murid berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif, juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Teknik-teknik pengajaran bahasa; i. Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.

15

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

ii.

Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu teknik dalam mempelajari bahasa melalui permainan. Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Teknik bercerita Teknik bercerita sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa yang mana murid dilatih dalam kawalan nada suara, penggunaan alatan yang berkenaan, mimik muka "facial expression", serta kedudukan semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. Bercerita amat sesuai untuk kemahiran bahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi dengan berkesan.

iii.

iv.

v.

vi.

vii. Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan. viii. Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran menyumbangkan pendapat dan idea. ix.

yang

memerlukan

setiap

murid

Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran. Teknik simulasi Teknik ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing. Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual.

x.

xi.

16

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

xii. Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. xiii. Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas.

Kepelbagaian Sumber dan Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, internet, serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif. Penggunaan Tatabahasa yang tepat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid dengan tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Malaysia dengan menggunakan bahanbahan ilmiah dan sastera. Penekanan Konsep 5 P Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menekankan konsep penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pengayaan dan pemulihan. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. a. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain.

17

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

b. Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. c. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil atas seseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan, dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. d. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. e. Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana latar belakang murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad, permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.

18

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

PENGISIAN KURIKULUM

Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah. Penerangan ringkas bagi setiap elemen seperti yang berikut; Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains, dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai sejagat. Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. Di samping itu, pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian murid. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah Kemahiran Berfikir, Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kemahiran Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Kemahiran Belajar Cara Belajar, Kajian Masa Depan, Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran Konstruktivisme dan Pembelajaran Kontekstual. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut;

19

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti mengaplikasikan perisian, menghantar dan menerima e-mel, mengakses, memproses, menyebar dan berkongsi maklumat serta berinteraksi sosial melalui internet untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dan dalam urusan kehidupan. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.

20

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

Kreativiti dan Inovasi Kreativiti merujuk kepada kebolehan atau kemampuan individu untuk mencipta, menyelesaikan masalah, menggunakan daya imaginasi, idea kreatif yang yang tulen, asli dan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang objektif. Inovasi pula merujuk kepada proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan inovasi saling berkait rapat bagi melahirkan modal insan yang serba boleh dan berketerampilan. Daya kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk ke tahap optimum supaya mereka berdaya cipta, berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti dan menjadikan amalan serta budaya dalam kehidupan warga Malaysia pada masa hadapan. Keusahawanan Penyerapan elemen keusahawanan dalam kurikulum standard sekolah rendah bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penyerapan elemen ini bukan sahaja merupakan pendekatan membudayakan keusahawanan, malah melibatkan proses pembentukan sikap yang perlu dimiliki oleh usahawan seperti pemikiran keusahawanan, kemahiran pengurusan perniagaan, aplikasi vokasional dan teknologi serta amalan nilai moral dan etika keusahawanan.

TEMA

Kurikulum Standard Bahasa Malaysia menyampaikan pengetahuan serta membina kefahaman tentang kehidupan dan alam sekekelingi murid melalui kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Aspek Seni Bahasa dan Aaspek Tatabahasa melalui tema-tema yang dicadangkan. Melalui tematema ini akan dapat menambahkan pengetahuan dan kefahaman, memupuk kesedaran, membina jati diri, menghargai warisan dan mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid. Cakupan tema-tema yang perlu diberi penekanan; 1. Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai setiap ahli keluarga.

21

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

2.

Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, serta amalan gaya hidup sihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran kepada mereka agar mengutamakan keselamatan diri dalam pelbagai situasi dan persekitaran. Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang berbentuk toleransi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat majmuk di negara ini. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri sebagai warga Malaysia. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani yang setia kepada negara, cinta akan negara dan mengutamakan kepentingan negara. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berani menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

22

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2

9.

Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan menguruskan alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin akan alam sekitar dan teknologi hijau. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian mendedahkan murid perihal pertanian seperti bercucuk tanam, berternak dan menangkap ikan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang pertanian dalam kehidupan. Ekonomi / Keusahawanan Tema ekonomi /keusahawanan merujuk tentang peri laku atau gaya usahawan, bertindak terhadap peluang, memulakan perniagaan, mengembang dan mempertahankan daya maju perniagaan yang telah diterokai. Tema ini sesuai diajar untuk memupuk sikap keusahawanan dalam diri murid dan memahami kepentingan bidang ekonomi dalam pembangunan negara.

10.

11.

23

BAHAGIAN 2

CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan

pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur.

Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur

Murid patut mengetahui dan boleh: 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.3

bahasa, iaitu abjad, suku kata,

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dengan tepat menggunakan

1.4

1.5

1.6

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.7

27

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat.

frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

1.4.1

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. daripada

1.5.2

1.6.1

1.6.2

1.6.3

Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pandangan pelbagai sumber secara bertatasusila. tentang sesuatu perkara daripada

1.7.1

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 28

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

1.0

STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Semasa

merancang

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai

objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

29

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN Makanan Kita

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard FOKUS SAMPINGAN Kandungan Standard Pembelajaran

1.4

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.

1.4.4

3.3 3.3.4

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Membina dan menulis ayat tunggal dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii. iii.

Ilmu: Keusahawanan. Nilai : Bertatasusila dan bertanggungjawab KBT: Keusahawanan (sikap dan pemikiran keusahawanan)

SISTEM BAHASA MEDIA

Tatabahasa: ayat permintaan Kosa kata: karipap, keria, bingka, tepung bungkus Kad gambar dan petikan dialog.

30

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru memperdengarkan dialog pelanggan dan penjual berinteraksi dalam situasi jual beli di gerai atau di kedai makanan. Guru bersoal jawab cara penjual dan pelanggan membuat urusan jual beli dan meminta murid memberi contoh dialog yang biasa didengar oleh mereka semasa pelanggan menyatakan permintaan ketika membeli. Guru meminta salah seorang murid mencatat pada papan tulis dialog pelanggan menyatakan permintaan untuk memesan barang. Guru meminta murid membaca dialog yang telah dicatat pada papan tulis. Guru membimbing murid cara membuat permintaan yang betul ketika berurusan dengan orang lain dengan memberi contoh pembeli berurusan dengan penjual semasa meminta barang yang dibeli. Penekanan diberi pada aspek keusahawanan iaitu cara yang betul membuat permintaan. - Bertatasusila - Menggunakan intonasi yang betul. 31 Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Bertanggungjawab KBT: Keusahawanan Ciri-ciri usahawan Lampiran 1 Dialog yang dirakamkan/dilakonkan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

3.

4.

5.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 AKTIVITI Langkah 2 1. Guru memilih beberapa orang murid untuk menjalankan aktiviti main peranan berjual beli di kantin sekolah. Guru memberi kad situasi kepada murid yang telah dipilih: Kad A – Peniaga melayan pelanggan Kad B – Pelanggan membuat pesanan Guru meminta murid yang dipilih memainkan peranan seperti yang terdapat pada kad situasi dengan menggunakan dialog yang sesuai dan bertatasusila. Guru dan murid berbincang tentang kesesuaian dialog yang digunakan dalam aktiviti main peranan dan makanan yang biasa digemari oleh murid sekolah. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Kerajinan KBT: Keusahawanan Berjual beli secara bertatasusila Lampiran 2 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

3.

4.

Langkah 3 1. Guru memperdengarkan beberapa dialog cara murid membuat permintaan untuk membeli barang daripada penjual di kantin sekolah. Guru meminta murid mengecam dialog-dialog yang mengandungi permintaan yang bertatasusila. Murid diminta menulis dialog yang bertatasusila dan membetulkan dialog yang kurang sesuai berdasarkan latihan yang diberi pada lampiran 3. EMK: Keusahawanan Lampiran 3

2.

3.

32

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 AKTIVITI Pentaksiran 1. Guru memaparkan gambar pembeli dan penjual di sebuah gerai. Murid diminta membina dialogdialog yang sesuai dan bertatasusila. Guru menilai ketepatan dialog yang dibina secara lisan. Lampiran 4 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

3.

Pemulihan 1. Guru membimbing murid menuturkan ayat bertatasusila yang disediakan. Lampiran 5

Pengayaan 1. Murid membina, menuturkan dan menulis ayat bertatasusila berdasarkan gambar yang diberi. Lampiran 6

33

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 1 Dengar dengan teliti dialog ini.

Kuih Kesukaan Saya
Ali Penjual Ali Penjual Ali Penjual Ali Penjual Ali Penjual Ali Penjual : Apa khabar, Pak Mail? : Khabar baik. : Apakah menu yang menarik hari ini, Pak Mail? : Macam-macam ada, nasi lemak, mi goreng, kuih-muih pun ada. : Oh, ya ke! Apakah jenis kuih-muih yang dijual hari ini? : Ada karipap, keria, bingka, kuih lapis, pulut panggang, buah melaka, tepung bungkus dan banyak lagi. Semuanya kuih tradisional kita. : Saya memang suka makan kuih-muih tradisional. Tolong bungkuskan saya tiga jenis kuih. Setiap jenis RM 2.00. : Kuih apa yang kamu mahu, kerana ada banyak kuih-muih di sini. : Kalau begitu, tolong bungkuskan saya kuih karipap, bingka dan tepung bungkus. : Ali, ini kuih yang kamu mahukan. : Terima kasih, ini duitnya, Pak Mail. : Sama-sama, datanglah lagi.

34

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 2 Baca kad situasi ini dan tuturkan dialog yang sesuai dengan peranannya diberi.

Kad A

Kamu menjadi penjual di kantin sekolah kamu. Lakonkan cara kamu melayan pembeli secara bertatasusila.

Kad B Kamu menjadi pembeli. Lakonkan cara kamu membuat permintaan semasa memesan barang daripada penjual di kaunter sekolah secara bertatasusila.

35

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 3 Perhatikan gambar dan baca dialog di bawah. Tandakan ( / ) bagi dialog yang dituturkan secara bertatasusila.

1

Tolong timbangkan 500 gram sayur sawi. Boleh tolong potongkan daging ini anggaran dua kilogram. Saya minta tolong siangkan ikan ini sebelum dibungkus. Hantar bakul ini ke kereta saya. Susun sayur ini dengan teratur ke dalam bakul saya.

2

3

4

5

36

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 4 Pentaksiran Tuturkan dialog yang sesuai cara pembeli menyatakan permintaan untuk membeli salah satu barang yang terdapat dalam gambar.

37

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 5 Pemulihan Baca dan tuturkan ayat di bawah secara bertatasusila. Kemudian salin pada kotak di bawah mengikut urutan yang betul.

Pak Mail, saya mahu membeli kuih.

Tolong bungkuskan saya dua ketul kuih karipap. Terima kasih, ini duitnya, Pak Mail.

Ali, ini kuih yang kamu mahu.

Sama-sama, datanglah lagi.

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja

38

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 6 Pengayaan Tuturkan dan tulis ayat permintaan yang bertatasusila berdasarkan gambar.

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

39

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

TEMA TAJUK

JATI DIRI Hidup Harmoni

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran

1.2

Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

FOKUS SAMPINGAN

3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. menyebut dengan betul ayat tunggal dan ayat majmuk yang didengar. menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

PENGISIAN KURIKULUM

i. Ilmu: Kajian Tempatan ii. Nilai : Hormat-menghormati iii. KBT: ICT

SISTEM BAHASA MEDIA

Kosa kata: perkataan seerti

Petikan dalam komputer

40

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Seorang murid membaca petikan yang diberi sementara murid lain diminta mendengar dan mengecam nilai-nilai yang terdapat dalam cerita tersebut. KBT ICT – penggunaan papan kekunci (highlight perkataan dan klik U untuk Murid menyebut semula nilai-nilai menggarisi perkataan. yang terdapat dalam cerita yang didengar. Guru memaparkan petikan yang sama di skrin melalui LCD dan murid bergilir-gilir menggarisi nilai murni menggunakan teknik yang sesuai pada papan kekunci. Lampiran 1 Petikan tentang keluarga harmoni. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

3.

Langkah 2 1. Murid dipaparkan sekali lagi petikan Nilai – tentang kehidupan sebuah keluarga penyayang, harmoni. bertanggung jawab Guru bersoal jawab mengenai petikan hormat menghormati tentang cerita suasana kehidupan sebuah keluarga. Contoh soalan:  Apakah nilai murni yang sering diamalkan oleh keluarga Ikhwan?  Bagaimanakah Ikhwan dan adik – beradiknya menolong keluarga mereka? Murid diminta membina dan menulis ayat tentang cara Ikhwan dan adik – beradiknya menolong keluarga mereka.

2.

3.

41

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 AKTIVITI Langkah 3 1. Seorang murid diminta membaca nilai- KBT- ICT nilai murni yang diedarkan. Penggunaan papan kekunci untuk menaip Murid lain dikehendaki mendengar perkataan. dan menyenaraikan nilai-nilai tersebut dan secara bergilir-gilir menaipnya pada papan kekunci komputer yang dipaparkan pada skrin. Murid diminta memadankan perkataan seerti dalam latihan yang diberi di skrin komputer. Murid diminta membina dan menulis ayat berdasarkan perkataan tersebut . Lampiran 2 Senarai nilai murni. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

3.

Lampiran 3 Perkataan seerti

4.

Pentaksiran 1. 2. 3. Setiap murid diminta menyebut satu ayat yang telah didengar . Guru menilai ketepatan kelancaran sebutan. dan Lampiran 4 Ayat untuk dibaca oleh guru Lampiran 5 Latihan isi tempat kosong

Murid mengisi tempat kosong dalam ayat dengan perkataan yang sesuai.

Pemulihan 1. Murid menyesuaikan subjek dengan predikat yang seuai untuk membentuk ayat . Lampiran 6

Pengayaan 1. Murid membina ayat perkataan yang diberi. berdasarkan Lampiran 7

42

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 1 Garisi nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan menggunakan papan kekunci .

Keluarga Harmoni
Ikhwan murid tahun dua. Dia mempunyai empat orang adik-beradik. Ayah Ikhwan bernama Encik Zailan. Beliau seorang yang bertanggungjawab dan bertugas sebagai juruteknik. Ibu Ikhwan bernama Puan Lina. Beliau seorang yang penyayang dan bertugas sebagai guru. Keluarga Ikhwan mengamalkan sikap berjimat cermat. Pada waktu lapang, mereka membuat penyapu lidi daripada daun kelapa. Daun kelapa itu diambil daripada pokok kelapa yang ditanam di belakang rumah mereka. Penyapu lidi itu digunakan untuk menyapu kawasan rumah mereka. Keluarga Ikhwan juga bekerjasama menjaga kebersihan rumah. Mereka juga suka tolong menolong antara satu sama lain semasa melakukan tugas-tugas yang diamanahkan. Rumah mereka sentiasa bersih. Keluarga Ikhwan saling menghormati antara satu sama lain. Ikhwan dan adik-beradiknya taat kepada ibu bapa. Mereka sekeluarga hidup sihat, ceria dan harmoni.

43

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 2

Sebut dan taipkan nilai-nilai murni yang kamu dengar pada kotak di bawah.

44

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 3 Padankan perkataan dengan maknanya.

bertanggungjawab

gotong royong memuliakan

menghormati

harmoni

patuh

tolong menolong

berkewajiban

taat

bantu membantu pengasih

berjimat cermat

bekerjasama

hemat/tidak boros mesra

penyayang

45

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 4 Pentaksiran 1 Dengar dan sebut ayat ini dengan betul.

Keluarga Ikhwan mengamalkan sikap berjimat cermat.

Mereka sekeluarga hidup sihat, ceria dan harmoni.

Ayah Ikhwan seorang yang bertanggungjawab.

Ibu Ikhwan seorang guru yang penyayang.

Keluarga Ikhwan bekerjasama menjaga kebersihan rumah.

Mereka suka tolong menolong antara satu sama lain.

Keluarga Ikhwan saling menghormati antara satu sama lain.

Ikhwan dan adik-beradiknya taat kepada ibu bapa.

Nota: Seorang murid perlu membaca satu baris ayat sahaja.
46

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 5 Pentaksiran 2

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam ayat yang kamu dengar.

Keluarga Ikhwan mengamalkan sikap ________________________.

Mereka sekeluarga hidup sihat, ______________________ dan harmoni.

Ayah Ikhwan seorang yang ______________________.

Ibunya seorang yang ______________________.

Keluarga Ikhwan juga ______________________ menjaga kebersihan rumah. Mereka juga suka ________________________ antara satu sama lain.

Keluarga Ikhwan saling ____________________ antara satu sama lain.

Ikhwan dan adik-beradiknya _________________ kepada ibu bapa.
47

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 6 Pemulihan

Dengar frasa yang dibaca dan padankan frasa supaya menjadi ayat yang betul. Salin semula di buku dan tulis dengan kemas.

Keluarga Puan Nora

seorang yang bertanggungjawab.

Encik Rosli

sangat bahagia.

Puan Dayang

rajin membantunya mengemas rumah.

Anak-anak Encik Rama

taat kepada arahan ibu bapa.

Anak-anak Puan Mei

menyuruh anak-anaknya membersihkan halaman rumah. kerja.membersihkan halaman rumah.

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

48

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 7 Pengayaan Dengar perkataan yang dibsebut dan bina ayat berdasarkan perkataan itu dengan betul. Tulis ayat tersebut dengan kemas.

patuh

__________________________________________________________________________

hemat

__________________________________________________________________________

mesra

__________________________________________________________________________

gotong royong

__________________________________________________________________________

bantu membantu

__________________________________________________________________________
Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.

49

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

TEMA TAJUK

ALAM SEKITAR Taman Indah Standard Kandungan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.

FOKUS UTAMA

Standard Pembelajaran Standard Kandungan

1.5.2

2.4

FOKUS SAMPINGAN

2.4.3 Standard Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. PENGISIAN KURIKULUM Menceritakan semula dengan tepat tentang cara menjaga alam sekitar yang didengar menggunakan ayat majmuk, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada bahan multimedia yang sesuai.

Ilmu: Pendidikan Moral Nilai : Berani, bertanggung jawab KBT: Kreativiti dan inovasi dan Belajar Cara Belajar

SISTEM BAHASA MEDIA

Tatabahasa : Ayat Majmuk

Gambar, lembaran kerja

50

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru memaparkan sekeping gambar KBT: pada skrin untuk murid menelitinya. Kreativiti dan inovasi 2. Guru berbincang dengan murid (Persediaan) mengenai gambar yang ditunjukkan. Contoh perkara yang boleh dibincangkan. keadaan sungai - punca pencemaran 3. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menyampaikan maklumat yang terdapat pada gambar tersebut. 4. Murid diminta mencatat maklumat yang disampaikan oleh rakan. 5. Beberapa orang murid lain dipilih untuk menceritakan semula maklumat yang disampaikan oleh rakan tanpa bantuan gambar. Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Langkah 2 1. Murid dalam kumpulan dikehendaki KBT: menilai keadaan sungai yang terdapat dalam gambar dan menyatakan idea Kreativiti dan inovasi mereka tentang punca berlakunya (Imaginasi) pencemaran pada sungai tersebut. Lampiran 1

Langkah 3 1. Guru meminta seorang murid membaca petikan daripada bahan multimedia KBT: yang dipaparkan pada skrin secara kuat Kreativiti dan inovasi dengan sebutan yang betul dan jelas 51 Lampiran 2 Petikan

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 PENGISIAN KURIKULUM sementara murid lain mendengar dan (perkembangan) memahamkan kandungan petikan tersebut. AKTIVITI
2.

CATATAN bahan multimedia

Murid dalam kumpulan kecil berbincang dan menilai sikap yang ditunjukkan oleh penduduk kampung dalam menangani masalah denggi dengan memberi alasan terhadap penilaian tersebut.

Langkah 4 1. Seorang murid diminta membaca teks yang diedarkan sekali lagi dan murid KBT: lain dikehendaki mendengar seterusnya Kreativiti dan inovasi melengkapkan peta minda berdasarkan (tindakan) maklumat yang didengar. Lampiran 3 Peta minda

Pentaksiran
1.

Murid mendengar petikan yang dibaca oleh guru dan menceritakan semula dengan tepat cerita tersebut menggunakan ayat sendiri dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Lampiran 4

Pemulihan 1. Murid mendengar frasa yang dibaca oleh rakan dan memadankan frasa tersebut menjadi ayat yang betul. Lampiran 5

Pengayaan 1. Murid diberi gambar dan diminta untuk berbincang punca berlakunya kejadian di kawasan dalam gambar. Lampiran 6

52

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 1

Lihat gambar dan ceritakan .

Catat maklumat yang diceritakan oleh kawan kamu dan kemudian ceritakan semula.

1. 2. 3. 4. 5.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 53

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 2 Baca petikan dan bersama kawan cuba kamu menilai sikap dan tindakan ketua dan penduduk kampung dalam mengatasi masalah denggi.

Hapuskan Nyamuk Aedes
Seorang penduduk di Taman Indah telah menghidap demam denggi. Sebagai ketua penduduk di situ, Encik Hamdan berasa bertanggungjawab terhadap kejadian itu. Encik Hamdan bersepakat dengan semua anggota

jawatankuasa untuk mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan tersebut. Pada hari yang ditetapkan, penduduk berkumpul di dewan. Sebelum memulakan gotong-royong, Encik Hamdan menerangkan tujuan gotong-royong dan pentingnya menjaga kebersihan kawasan sekitar perumahan mereka. Kemudian, mereka menebas semak samun dan mengumpulkan sampah-sarap serta membakarnya. Manakala tin-tin dan botol-botol kosong ditanam supaya nyamuk aedes tidak membiak. Mereka juga mencuci longkang yang tersumbat supaya air dapat mengalir dengan sempurna. Kini, kawasan sekitar menjadi bersih dan indah. Semangat kejiranan juga dapat dipupuk di samping dapat menghapuskan nyamuk aedes. 54

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 3 Nyatakan semula maklumat yang diperolehi daripada teks yang dibaca oleh rakan kamu Apakah nama haiwan?

Hapuskan Nyamuk Aedes dengan cara…

55

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 4 Pentaksiran Dengar petikan yang dibaca. Ceritakan semula perkara yang kamu dengar menggunakan perkataan sendiri.

Sarah dan Lili membantu nenek Munah yang sudah tua membersihkan kawasan halaman rumahnya. Mereka takut nyamuk, lipas dan tikus mudah membiak sekiranya halaman rumah nenek Munah kotor. Sarah menyapu daun-daun kering yang bertaburan di bawah pokok mangga. Lili pula membersihkan longkang yang dipenuhi Selepas itu, sampah sarap. Sampah itu dibuang ke dalam tong sampah dan diangkut oleh lori ke tempat pembuangan sampah. pasu bunga. Halaman rumah nenek Munah kelihatan bersih. Nenek Munah sangat gembira. mereka mencabut rumput-rumput yang tumbuh panjang di tepi pasu-

56

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 5 Pemulihan
Dengar ayat yang dibaca oleh kawan dan ceritakan maklumat dalam ayat tersebut.

A

B

Alam sekitar

dibuang merata-rata

Rumah bersih

kesihatan terjamin

Sampah sarap

sudah tercemar

Bersihkan longkang

pembawa penyakit

Nyamuk, lipas dan tikus

air tidak bertakung

Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja. 57

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2

Lampiran 6 Pengayaan
Teliti gambar, bincangkan dan cerita semula punca-punca berlakunya kejadian ini. Tuliskan ke dalam petak di bawah.

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. 58

Kemahiran Membaca Tahun 2

2.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehanmembaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran dan

pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 2.2 Membaca dan memahami, perkataan, frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutaan yang betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membaca dan menaakul untuk memindah kan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.3

2.4

2.5

2.6

59

Kemahiran Membaca Tahun 2

Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca

2.2.1

Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dalam pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dalam ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami ayat daripada pelbagai bahan bacaan sebutan yang betul. dengan

2.2.2

2.2.3

2.3.1

Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas,intonasi yang betul mengikut tanda baca. Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai. Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi perkataan dengan betul. Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik serta ayat dengan betul. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat kepada bentuk dengan betul. grafik

2.3.2

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.5.1

2.5.2 2.5.3

2.6.1

Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Membaca dan memahami pelbagai menambahan ilmu. bahan bacaan secara didik hibur untuk

2.6.2

60

Kemahiran Membaca Tahun 2

2.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu

memberi pertimbangan

aktiviti yang

sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran ini membaca dan boleh yang diajar.

pembelajaran dilaksanakan aktiviti secara

melalui pelbagai

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan

mengajar yang disediakan ini.

61

Kemahiran Membaca Tahun 2

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN Kuih Oh Kuih! Standard Kandungan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

FOKUS UTAMA

Standard Pembelajaran Standard Kandungan

2.6.1

1.4

FOKUS SAMPINGAN

Standard Pembelajaran

1.4.4

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. Membaca bahan bahan untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bahasa. Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dan secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai : Rajin,keyakinan diri, kerjasama

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii.

KBT: Kecerdasan Pelbagai, Kontekstual EMK: Kreativiti dan Inovasi SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: kata nama, kerja Kosa kata: koci, lempeng, keria, baulu,tepung pelita, kuih lapis, apam kad perkataan, kad gambar 62

Kemahiran Membaca Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Langkah 1 1. Guru mempamerkan sejenis daun yang biasa dilihat oleh murid. Murid diberi peluang untuk memerhati, memegang dan menghidu bau daun tersebut. Guru bersoal jawab tentang daun tersebut dan kaitannya dengan kuih tradisional. Contoh soalan:  Apakah nama daun ini? (daun pandan)  Apakah guna daun ini dalam membuat kuih koci? (mewangi dan menghijaukan kuih)  Bagaimana cara menggunakan daun ini?  (ditumbuk dan diambil airnya dan dibancuh dengan tepung)

CATATAN

Ilmu:Sains Nilai: menghargai EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Persediaan)

2.

Media- Bahan maujud Daun pandan

3.

Langkah 2 1. Guru memperdengarkan lagu ’Kuih Tradisional’. Guru meminta murid menyebutkan nama-nama kuih yang disebutkan dalam seni kata lagu tersebut sambil mempamerkan kad gambar kuih tersebut. Guru mencatatkan nama-nama yang telah disebutkan oleh murid 63 Ilmu- Pend.Muzik Nilai- rajin 2. Lampiran 1 Seni kata lagu dan kad gambar kuih

EMK: Kreativiti dan inovasi ( Fasa Imaginasi )

3.

Kemahiran Membaca Tahun 2 AKTIVITI dan membimbing murid menyatakan cara kuih dimasak sama ada goreng, rebus, bakar atau kukus . PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 2 Latihan cara kuih dimasak

Langkah 3 1. Guru membimbing murid membaca seni kata lagu yang dipaparkan. Murid membaca senikata lagu secara individu dan kumpulan dengan sebutan yang betul. Murid dibimbing menyanyikan lagu ’Kuih Tradisional’ berpandukan seni kata lagu yang dipaparkan. Murid diminta membaca secara bergilir-gilir nama-nama kuih yang telah dicatat dengan sebutan yang betul dan mengkategorikannya dalam kumpulan kuih manis atau pedas. Ilmu: Pend.Muzik Nilai: kerjasama 2. EMK: Kreativiti dan Inovasi (Fasa Perkembangan) Lampiran 4 Latihan nama kuih.

3.

4.

Langkah 4 1. Murid membaca semula namanama kuih dalam seni kata lagu yang dipaparkan oleh guru. Murid dalam kumpulan kecil berbincang dan memikirkan cara mengubah suai rasa atau bentuk kuih mengikut kreativiti mereka. Murid membentangkan hasil kerja kumpulan mereka. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai:Keyakinan diri EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Tindakan)

2.

3.

Pentaksiran 1. Murid membaca dialog yang Ilmu: Kajian 64 Lampiran 4

Kemahiran Membaca Tahun 2 AKTIVITI disediakan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Murid menjawab beberapa soalan pemahaman berdasarkan dialog yang telah dibaca. PENGISIAN KURIKULUM Tempatan Nilai:Keyakinan diri KBT: BCB KB-menjana idea CATATAN

Pemulihan 1. Guru membimbing murid membaca nama-nama kuih. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Rajin KBT: BCB Lampiran 5 kad perkataan, gambar

Pengayaan 1. Murid membaca frasa-frasa yang terdapat dalam lembaran kerja yang diberi. Murid mengkategorikan cara-cara jenis kuih dimasak. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: berdikari 2. KBT: BCB KB-Menjana idea Lampiran 6 Pengayaan

65

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 1 Baca seni kata lagu ini dan Nyanyikan mengikut melodi.

“Kuih Oh Kuih” Ibuku rajin buat kuih Bermacam-macam jenis kuih Bahulu, karipap, buah melaka Bolehku makan sekeluarga. Kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih 2X Keria, lempeng, koci, lepat Marilah kawan, mari dekat Rasalah kuih yang beraneka Pasti kawan semua akan suka.

Melodi : Papaku Pulang Dari Kota.

66

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 2

Kuih apakah ini? Sedapnya!

67

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 3 Namakan kuih berdasarkan senikata lagu dan apakah rasanya. Tuliskan.

68

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 3 Tuliskan bagaimana cara kuih ini dimasak.

Kuih karipap

Kuih koci

Kuih keria

Kuih lepat

69

Kemahiran Membaca Tahun 2

Baca dan fahami dialog di bawah. Beri maksud perkataan yang diwarnakan.

Lampiran 4 Pentaksiran

Arif Dini Arif Dini Arif Dini Arif Dini Arif Dini Arif

: : : : : : : : : : :

Apa khabar Dini? Bagaimana keadaan awak sekarang? Keadaan saya bertambah baik. Terima kasih kerana sudi menelefon saya. Saya akan mengunjungi rumah awak pada petang nanti. Ada apa-apa kuih yang awak nak makan? Oh, betulkah? Terima kasih, Arif. Saya sebenarnya teringin hendak makan kuih keria. Boleh awak tolong belikan kuih keria? Boleh. Apa salahnya. Saya akan belikan kuih keria yang bersira itu. Terima kasih. Sama-sama. Selain kuih karipap kuih apa yang awak suka? Saya suka kuih lepat pisang dan ondeh-ondeh yang bersalut kelapa. Ondeh-ondeh, kuih apa itu? Oh, ondeh-ondeh itu kuih melaka! Oh, kuih melaka! Baiklah kita jumpa nanti. Maksudnya

Perkataan sudi mengunjungi teringin bersira bersalut
70

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 5 Pemulihan

Baca nama nama kuih di bawah.

kuih pau

kuih tepung pelita

kuih lapis

kuih koci

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

71

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 6 Pengayaan Senaraikan nama kuih mengikut cara kuih itu dimasak.

cucur badak

koci

lepat

karipap

lapis

keria

apam

vade

seri muka

cucur udang

Kuih yang dikukus

Kuih yang digoreng

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

72

Kemahiran Membaca Tahun 2

TEMA TAJUK

JATI DIRI Diri Umpama Mutiara Standard Kandungan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.

FOKUS UTAMA

Standard Pembelajaran

2.2.1

FOKUS SAMPINGAN

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

3.3

3.3.1

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. SISTEM BAHASA Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan sebutan dan intonansi yang betul. Membina dan menulis frasa dengan cara yang betul dan kemas. Ilmu: Pend. Moral Nilai : bertatasusila, berhemah tinggi,rasional KBT/EMK: KB, ICT

Tatabahasa: kata adjektif Kosa kata: bangga, berhemah, disiplin, yakin, kerjasama, patuh, budi, bertanggungjawab

MEDIA

Kamus, lembaran kerja, lampiran aktiviti

73

Kemahiran Membaca Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI KURIKULUM Langkah 1 1. 2. Guru memaparkan di skrin besar teks petikan kepada murid. Guru memperdengarkan bacaan dan meminta murid mendengar dengan teliti. Guru membimbing murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu atau kumpulan. Murid secara kumpulan kecil dan individu membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi cerita dalam petikan. Ilmu: Pend. Moral Nilai: berdikari EMK: ICT

CATATAN

Lampiran 1 Petikan teks

3.

4.

5.

Langkah 2 1. Murid diminta mengecam frasa yang telah dihitamkan dan membacanya dengan sebutan yang betul. Guru membimbing murid menggunakan papan kekunci untuk menaip maksud frasa tersebut menggunakan teknik yang sesuai. Murid menulis frasa tersebut semula dalam buku latihan dan menyatakan maksudnya dengan tepat. Ilmu: Pend. Moral Nilai: berdikari EMK: ICT Aplikasi Lampiran 2 Latihan mencari maksud frasa dengan

2.

3.

74

Kemahiran Membaca Tahun 2 AKTIVITI Pentaksiran 1. Murid secara bergilir-gilir membaca perkataan dalam ayat yang diberi dengan sebutan dan intonansi yang betul . Murid menulis jawapan dalam bentuk frasa berdasarkan ayat yang telah dibaca. Ilmu: Pend. Moral Nilai: berhemah tinggi KBT: KB- Menjana idea Lampiran 3 Pentaksiran PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

Pemulihan 1. Murid membaca dan memadankan perkataan dengan perkataan lain yang disediakan menjadi frasa yang bermakna. Ilmu: Pend. Moral Nilai: rasional KBT: KB- Menjana idea Lampiran 4 Pemulihan

Pengayaan 1. Murid membaca frasa yang diberi dan membina ayat yang sesuai dengan frasa tersebut. Murid membaca semula ayat yang telah dibina. Ilmu: Pend. Moral Nilai: rasional KBT: BCB Lampiran 5 Pengayaan

2.

75

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 1
Baca dan fahami petikan di bawah.

Fuad murid Tahun 2 Hijau di Sekolah Kebangsaan Putrajaya 2. Dia seorang yang berhemah tinggi dan bertanggungjawab. Rakan-rakan dan gurunya suka akan budi bahasanya. Fuad telah dilantik menjadi Ketua Kelas 2 Hijau. Dia selalu

membantu guru kelasnya mengawal disiplin kelas. Dia juga sentiasa memastikan semua rakannya mematuhi Jadual Tugasan di Kelas 2 Hijau. Walaupun ada rakan sekelasnya yang tidak suka padanya, Fuad sentiasa namun dia sentiasa melayan mereka dengan baik.

berdisiplin dan mematuhi jadual waktu bertugas. Sifatnya yang baik itu menjadi teladan kepada semua rakan sekelasnya. Dia sentiasa mengamalkan pesanan gurunya iaitu ‘Kepimpinan Melalui Teladan’. Kelas 2 Hijau selalu diumumkan sebagai Kelas Terbaik Disiplin dan Kelas Terbersih dalam pertandingan yang diadakan pada setiap minggu di sekolahnya. kejayaan itu. Mereka Mereka bangga dan gembira dengan memenangi pertandingan itu kerana

mempunyai seorang ketua yang baik dan sentiasa bekerjasama.

76

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 2 Cari makna perkataan dengan merujuk kamus dan tuliskan di petak yang disediakan.

Bangga dan gembira berhemah tinggi

disiplin kelas

Mematuhi jadual

Budi bahasanya

Menjadi teladan

Bangga dan gembira Sentiasa bekerjasama
77

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 3 Pentaksiran

Baca ayat berikut dan fahami perkataan dalam bentuk frasa yang dihitamkan .

1.

Fuad murid Tahun 2 Hijau di Sekolah Kebangsaan Putrajaya 2.

2.

Fuad seorang yang berhemah tinggi dan bertanggungjawab.

3.

Fuad telah dilantik menjadi Ketua Kelas 2 Hijau.

4.

Mereka memenangi pertandingan itu kerana mempunyai seorang ketua yang baik dan sentiasa bekerjasama.

5.

Mereka bangga dan gembira kerana berjaya dalam pertandingan keceriaan kelas.

78

Kemahiran Membaca Tahun 2

Jawab soalan berikut dalam bentuk frasa berdasarkan ayat yang dibaca.

1.

Di manakah Fuad bersekolah? ____________________________________________________________ _

2.

Bagaimanakah sikap Fuad ? _________________________________________________________

3.

Apakah jawatan Fuad di sekolah? __________________________________________________________

4.

Mengapakah Kelas Tahun 2 Hijau boleh memenangi pertandingan? __________________________________________________________

5.

Bagaimanakah perasaan murid Kelas Tahun 2 Hijau setelah memenangi pertandingan? __________________________________________________________

79

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 4 Pemulihan Rujuk petikan Lampiran 1 dan lengkapkan rangkai kata.

kelas bangga tinggi diri jawab

kerjasama

jadual

bertanggung___________ berhemah ___________ mematuhi ___________

disiplin ______________

sikap ________________

keyakinan ___________

berasa ______________

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja

80

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 5 Pengayaan

Baca frasa dan bina ayat berdasarkan frasa yang di beri. mematuhi jadual berasa bangga keyakinan diri budi bahasa

disiplin kelas

1.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

2.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

3.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

4.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

5.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

81

Kemahiran Membaca Tahun 2

TEMA TAJUK

ALAM SEKITAR Persekitaran Bersih dan Selamat Standard Kandungan

2.2

FOKUS UTAMA

Membaca dan memahami perkataan,frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza daripada pelbagai sumber.

Standard Pembelajaran Standard

2.2.3

3.5

FOKUS SAMPINGAN

Kandungan Standard Pembelajaran 3.5.1

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. PENGISIAN KURIKULUM i. ii. membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk dengan sebutan yang betul. mencatat dan membezakan maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. Ilmu: Pend.Kesihatan, Pend. Moral Nilai : kebersihan , kerjasama, bertatasusila, keyakinan diri, rasional, kerajinan, berdikari iii. KBT/EMK: Kreativiti dan Inovasi BCB – bacaan mekanis, mengimlak

SISTEM BAHASA MEDIA

Tatabahasa: Ayat majmuk - kata hubung

Petikan, Lembaran aktiviti dan Lampiran aktiviti 82

Kemahiran Membaca Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI KURIKULUM Langkah 1 1. Guru mempamerkan gambar tunggal tentang keadaaan sebuah gerai makanan. Ilmu: Pend.Kesihatan Nilai: kebersihan

CATATAN

Lampiran 1 Gambar tunggal

2.

Guru bersoal jawab dengan murid EMK: Kreativiti dan tentang gambar yang dilihat. inovasi ( Fasa Contoh soalan: Persediaan)  Adakah gerai ini sesuai untuk kita singgah makan?  Mengapakah kamu berpendapat begitu?

Langkah 2 1. Guru mengedarkan petikan teks kepada murid. Guru membimbing murid membaca petikan secara kelas , kumpulan dan individu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Guru berbincang dan meminta pendapat murid cara untuk memperbaiki keadaan gerai yang terdapat dalam teks yang dibaca. Murid dalam kumpulan berbincang ciri-ciri yang perlu ada pada gerai makanan yang ceria dan bersih. lmu: Pend.Moral Nilai: kerjasama 2. KBT: BCB- bacaan mekanis EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Imaginasi) Lampiran 2

3.

4.

Langkah 3 1. Guru meminta murid mengecam dan Ilmu: Pend.Moral membaca ayat yang mengandungi 83 Lampiran 3

Kemahiran Membaca Tahun 2 AKTIVITI frasa yang dihitamkan. Nilai:bertatasusila 2. Guru dan murid membincangkan maksud frasa dalam ayat. Murid mengecam dan menyebut kata hubung dalam frasa yang dihitamkan. EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Tindakan) Sistem bahasa: Ayat majmuk Kata hubung PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

3.

4. Murid diminta menyalin ayat –ayat yang mengandungi frasa yang dihitamkan sebagai maklumat daripada petikan. 5. Murid membaca dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan bahan petikan.

Pentaksiran 1. Murid membaca ayat dan membezakan maklumat yang betul dalam ayat dengan menandai tanda ( √ ) pada ayat betul. Nilai:Rasional KBT:KB-banding beza Lampiran 4 Pentaksiran

Pemulihan 1. Murid membaca ayat dengan Nilai:kerajinan sebutan yang betul dan menulis ayat tersebut pada gambar yang sesuai. Lampiran 5 Pemulihan

Pengayaan 1. Murid membaca frasa yang diberi dan membina ayat yang sesuai dengan frasa tersebut. Nilai:berdikari KBT:KB-menjana idea Lampiran 6 Pengayaan

84

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 1 Lihat dan fahami gambar di bawah.

1. Nyatakan keadaan di sekitar gerai ini ? 2. Apakah kesannya gerai seperti ini kepada alam sekitar ? 3. Nyatakan langkah yang baik menjaga keadaan persekitaran gerai ini. 4. Apakah penyakit yang berpunca daripada gerai yang kotor ini? 5. Apakah tindakan yang harus diambil oelh pengunjung gerai ini?

85

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 2

Baca dan fahami petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Persekitaran Bersih Hana dan Azim baru pulang dari sekolah. Cuaca pada sangat hari itu sangat Mereka panas dan mereka singgah berasa dahaga. untuk minum di

sebuah gerai di tepi jalan . Mereka melihat gerai itu sangat kotor. Gerai itu terletak di tepi longkang yang airnya tersumbat dan berbau busuk. Terdapat banyak sisa makanan dan sampah sarap dibuang di sekitar gerai itu. Tidak jauh dari gerai itu, kelihatan tikus berkeliaran mencari sisa makanan. Mereka tidak mahu membeli minuman di gerai itu kerana alahan. takut terkena keracunan makanan dan

86

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 3

Jawab soalan di bawah berdasarkan petikan yang dibaca.

1. Siapakah yang baru pulang dari sekolah? ________________________________________________________

2. Mengapakah mereka singgah di gerai itu? ________________________________________________________

3. Apakah yang menyebabkan tikus-tikus berkeliaran di tepi gerai itu? ________________________________________________________

4. Mengapakah longkang berbau busuk? ________________________________________________________

5. Mengapakah mereka tidak membeli minuman di gerai itu? ________________________________________________________

87

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 4 Pentaksiran

Baca dan tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul.

Tikus, lalat dan lipas boleh membiak di tempat yang kotor.

Persekitaran yang kotor boleh menyebabkan penyakit.

Kita patut makan dan minum di gerai yang cantik dan bersih.

Longkang tersumbat disebabkan hujan lebat membawa sampah sarap.

Sisa makanan hendaklah dibuang di persekitaran tong sampah.

Menjaga kebersihan gerai adalah tanggungjawab penjual dan pelanggan.

88

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 5 Pemulihan Baca dan tuliskan ayat pada gambar yang sesuai. Doktor menasihati Amran supaya tidak makan di gerai yang kotor.

Dia keracunan makanan.

Ibu membawa Amran ke klinik.

Amran makan di gerai yang kotor.

.

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja

89

Kemahiran Membaca Tahun 2

Lampiran 6 Pengayaan

Baca dan bina ayat yang sesuai menggunakan frasa diberi.

    

nasi lemak tidak bersih sakit perut keracunan makanan Amar ke hospital

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

90

Kemahiran Menulis Tahun 2

3.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.

Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. Menulis imlak dengan tepat. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca.

3.7 3.8 3.9

Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukakata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan kemas. 91

Kemahiran Menulis Tahun 2 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan yang dua atau lebih sukakata, diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan kemas. Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukukata, diftong , vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul. Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan dengan betul. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul . berdasarkan bahan grafik

3.2.6 3.2.7 3.3.1 3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4.1

Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukukata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. Menulis imlak frasa dan ayat tunggal yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukukata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan tanda baca yang tepat. Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubung kaikan fakta daripada pelbagai sumber. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk puisi menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. dengan

3.4.2

3.5.1 3.5.2

3.6.1

3.6.2

3.7.1 3.7.2

Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca.

3.8.1 3.8.2

92

Kemahiran Menulis Tahun 2

3.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis, guru perlu

memberi pertimbangan

aktiviti yang

sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran ini menulis dan boleh yang diajar.

pembelajaran dilaksanakan aktiviti secara

melalui pelbagai

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan

mengajar yang disediakan ini.

93

Kemahiran Menulis Tahun 2

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN Kuih-muih Melayu

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

FOKUS SAMPINGAN

2.2.3

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ilmu: Kajian Tempatan, Kemahiran Hidup, Pend.Moral Nilai : membantu, berdikari, rasional, menghormati, menghargai, bersyukur iii. SISTEM BAHASA MEDIA KBT/EMK: ICT dan konstekstual Membina dan menulis frasa dengan cara yang betul dan kemas.

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii.

Tatabahasa : kata kerja, kata hubung

Kad gambar, lembaran kerja

94

Kemahiran Menulis Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI KURIKULUM Langkah 1 1. Seorang murid diminta merasa kuih sambil mata ditutup dan menyebut nama kuih tersebut. Guru memaparkan beberapa keping gambar melalui kemudahan komputer dan meminta murid mengenal pasti aktiviti yang terdapat dalam gambar. Murid secara lisan menyebut perkataan yang ada kaitan dengan aktiviti yang terdapat dalam gambar. Guru meminta murid menulis perkataan dan membina frasa yang berkaitan dengan aktiviti tersebut dalam komputer yang dipancarkan pada skrin besar. Murid membaca semula frasa yang telah ditulis. Ilmu: Kajian tempatan Nilai: Rasional 2. EMK: ICT

CATATAN

ABM: Kuih Lampiran 1 gambar

3.

4.

5.

Langkah 2 1. Murid bergilir-gilir membaca dan melengkapkan frasa pada latihan yang terdapat pada skrin besar yang dipancarkan melalui komputer. Murid menulis frasa tersebut ke dalam buku latihan yang disediakan. Ilmu: Pend.Moral Nilai: membantu, berdikari KBT:KB-menjana Idea Lampiran 2 Latihan melengkapkan frasa

2.

95

Kemahiran Menulis Tahun 2 AKTIVITI Langkah 3 1. Guru memperkenalkan kata hubung menggunakan kad perkataan dan membimbing murid menggunakan kata hubung tersebut dalam konteks ayat. Murd secara bergilir-gilir membuat latihan yang disediakan dalam komputer. Murid menyalin semula latihan ke dalam buku latihan. Lampiran 3 Latihan kata hubung PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

3.

Pentaksiran 1. Murid melengkapkan ayat dialog dengan menggunakan frasa yang sesuai. KBT:KBmenganalisis Lampiran 4 Pentaksiran

Pemulihan 1. Guru membimbing murid melengkapkan frasa berpandukan gambar dengan perkataan yang sesuai. Murid membaca frasa yang telah dibina. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: menghargai KBT:KB-menjana idea Lampiran 5 Pemulihan

2.

Pengayaan 1. Murid melengkapkan ayat dengan menggunakan perkataan sendiri menggunakan kata hubung. Nilai : berdikari Lampiran 6 Pengayaan

96

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran 1

Teka apakah aktiviti apa yang terdapat dalam gambar.

97

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran 2

Lengkapkan frasa di bawah berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi dengan menaip perkataan tersebut.

menghiris mengukus

menjerang menguli

1.

air.

3.

bawang.

2.

tepung.

4.

kuih.

98

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran 3 Lengkapkan ayat majmuk di bawah dengan kata hubung yang diberi dengan menaip menggunakan komputer.

dan sambil tetapi kerana

lalu

1.

Salina membantu ibunya menyediakan nasi lemak kuih-muih.

2. Salmi menolong ibunya menyusun nasi lemak mendengar radio. 3. Ammar tidak datang ke sekolah demam.

4. Walaupun Wahidah kaya,

dia tidak sombong.

5. Malika membungkus nasi lemak 6. ke dalam bakul.
99

memasukkannya

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran 4 Pentaksiran Lengkapkan dialog di bawah dengan menggunakan frasa yang diberi.

pastikan kerja agar dapat meringankan

saya dan adik makanan tidak tercemar

sambil mendengar radio

Ibu : Dini : Ibu :

Dini, bolehkah tolong ibu sediakan bahan-bahan membuat nasi lemak ? Baiklah ibu, ______________________________ akan membantu ibu. Sebelum menolong ibu, pastikan kamu mencuci tangan dengan bersih supaya ______________________________________________.

Adik : Kakak, bolehkah adik membantu ibu ____________________________? Dini : Boleh, tetapi _______________________________________ kamu siap.

Adik : Kakak, kenapa kita mesti menolong ibu? Dini : Kita patut menolong ibu _____________________________________ bebannya.

Adik : Oh, begitu!

100

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran 5 Pemulihan

Baca dan lengkapkan frasa dengan kata kerja berdasarkan gambar.

______________lemang

_________________ lauk

____________kek

_______________ kuih

___________________air

____________ minuman

Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja. 101

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran 6 Pengayaan Lengkapkan ayat dengan menggunakan frasa yang diberi.

dan makan kuih

sambil mendengar radio

tiga keping kuih
menggoreng lempeng pisang

rasanya manis

1. Adik tidak suka ___________________karipap.

2. Rini membeli sebungkus nasi lemak dan ___________________________.

3. Ayah makan kuih koci sambil _____________________________________.

4. Saiful suka makan kuih keria kerana _______________________________

5. Kamalina _____________________________________ untuk keluarganya.

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. 102

Kemahiran Menulis Tahun 2

TEMA TAJUK

JATI DIRI Sikap Bergotong - royong

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan

3.2 3.2.6

Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

2.3 FOKUS SAMPINGAN

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

Standard Pembelajaran

2.3.2

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. Menulis ayat majmuk dengan cara yang betul dan kemas. Membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai : tolong-menolong, kerajinan KBT/EMK: Kreativiti dan inovasi, konstekstual

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii. iii.

SISTEM BAHASA MEDIA

Tatabahasa : kata kerja, kata hubung

Kad gambar, lembaran kerja

103

Kemahiran Menulis Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Murid dipertontonkan sebuah klip video majlis perkahwinan. Murid bersoal jawab tentang suasana majlis tersebut. Contoh soalan:  Video apakah yang kamu sedang tonton?  Apakah aktiviti yang mereka lakukan dalam video tersebut? Guru mengaitkan jawapan murid dengan gotong royong dan menerangkan faedah amalan gotong royong. Murid mengenal pasti aktiviti yang dipaparkan melalui tayangan slaid. Murid menulis nombor yang sesuai pada gambar yang diberikan berdasarkan tayangan slaid. Murid menulis perkataan dan frasa yang berkaitan dengan aktiviti yang ditunjukkan dengan tulisan yang kemas mengikut susunan nombor yang betul. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: kerajinan 2. KBT: KB- Menjana idea EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Persediaan) Lampiran 1 Slaid gotong royong PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

3.

4.

5.

6.

Langkah 2 1. Murid membaca petikan dengan lancar, sebutan yang jelas, dan intonasi yang betul berdasarkan tanda baca. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: kerajinan EMK: Kreativiti dan 104 Lampiran 2

Kemahiran Menulis Tahun 2 AKTIVITI 2. Murid memahami perkataan dalam ayat yang dihitamkan dengan mencari makna perkataan tersebut. PENGISIAN KURIKULUM inovasi (Fasa Imaginasi) CATATAN

3.

Langkah 3 1. Murid diberi lembaran kerja untuk melengkapkan cerita mengikut kreativiti sendiri. Ilmu: Kajian Tempatan EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Perkembangan) Lampiran 3

Langkah 4 1. Murid mempersembahkan cerita yang mereka hasilkan melalui aktiviti bercerita. EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Tindakan) Petikan Aktiviti 3

Pentaksiran 1. Murid memadankan frasa menjadi ayat yang betul. KBT: KB- Menjana idea Lembaran Kerja Pentaksiran

Pemulihan 1. Murid mencantum dan menulis semula perkataan menjadi rangkai kata yang betul. KBT: BCB- Membaca mekanis Lembaran Kerja Pemulihan

Pengayaan 1. Murid membina dan menulis ayat majmuk berdasarkan gambar yang diberikan. KBT: BCB- Membina ayat Lembaran Kerja Pengayaan

105

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lihat aktiviti dalam gambar dan tulis nombor pada frasa yang sesuai. Kemudian salin frasa mengikut susunan nombor yang betul.

Lampiran 1

1

2

3

4

5

6

Nombor

Frasa membersihkan longkang mengumpul sampah menebas semak

Nombor

Frasa mencabut rumput menyapu sampah menanam pokok

Nombor 1

Frasa

Nombor 4

Frasa

2

5

3
106

6

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran 2 Baca petikan ini. Salin perkataan yang dihitamkan dan beri maknanya. Sang Semut tinggal di Kampung Indah. Penduduk di kampong ini saling menghormati sesame mereka. Pada suatu hari, Kampung Indah dilanda rebut taufan. Banyak rumah yang musnah. Sang Semut dan rakanrakannya berasa susah hati. Tiba-tiba, datang seekor burung merpati menghampiri mereka. “Mengapa kamu bersedih, wahai Sang Semut?” Tanya Sang Merpati. “Kami kehilangan tempat tinggal kerana rebut melanda kampung kami, wahai Sang Merpati.” Rintih Sang Semut. Sang Merpati dengan rela hati ingin menawarkan diri untuk membantu sang Semut dan rakan-rakannya membina semula rumah mereka. Mereka bergotong-royong mengumpulkan tanah dan pasir. Sang Semut dan rakan-rakannya tolong-menolong membersihkan kawasan perkampungan mereka. Mereka juga beramah mesra dengan Sang Merpati yang baik hati itu. Setelah siap, mereka mengucapkan terima kasih kepada Sang Merpati.

saling menghormati rela hati bergotong royong tolong menolong beramah mesra
107

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran 3 Mari menyalin petikan perenggan pertama dan menghabiskan cerita mengikut kreativiti sendiri.

Sang

Semut

dan

rakan-rakannya

tolong-menolong

membersihkan kawasan perkampungan mereka. Mereka juga beramah mesra dengan Sang Merpati yang baik hati itu. Setelah siap, Sang Semut dan rakan-rakannya mengucapkan terima kasih kepada Sang Merpati.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________

108

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran Pentaksiran Padankan ayat di bawah menjadi ayat lengkap. Kemudian salin ayat itu.

1. Saya dan adik

menolong ayah mencuci pinggan. mencuci longkang.

2. Kakak menolong ibu 3. Abang menolong ayah 4. Setiap petang ibu menyiram 5. Datuk menebas lalang

mencuci kereta.

di belakang rumah.

pokok bunga.

1. _____________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________

109

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran Pemulihan Suaikan perkataan dan tulis semula perkataanperkataan yang dicantumkan menjadi rangkai kata.

mesra hati menolong menghormati

royong

rela

tolong

beramah

saling

bergotong

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja

110

Kemahiran Menulis Tahun 2

Tuliskan frasa yang sesuai bagi gambar yang diberi.

Lampiran Pengayaan

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

111

Kemahiran Menulis Tahun 2

TEMA TAJUK

ALAM SEKITAR Berkelah di Sungai

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

3.3.4

1.4 FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan 1.4.1 Standard Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. Membina beberapa ayat majmuk dengan betul dengan merujuk bahan bacaan yang dibaca. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai : kerjasama, berdikari,bersyukur,menjaga kebersihan EMK/KBT: ICT dan Belajar Cara Belajar Tatabahasa: Kata hubung, ayat majmuk

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii. iii.

SISTEM BAHASA MEDIA

Gambar tempat-tempat perkelahan, lembaran aktiviti

112

Kemahiran Menulis Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru memaparkan slaid gambar tempat-tempat yang boleh dijadikan tempat perkelahan dan meminta murid menelitinya. Murid dan guru menceritakan keadaan tempat dalam paparan gambar itu. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Prihatin ICT Media: Gambar slaid tempat-tempat perkelahan. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

Langkah 2 1. Guru meminta murid memilih salah satu tempat dalam paparan dan menulis tempat tersebut dalam komputer . Murid diminta membaca secara kuat nama tempat tersebut. Guru berbincang dengan murid tentang pentingnya tempat-tempat perkelahan yang menarik dikaitkan dengan ekonomi penduduk setempat. Nilai: Kerjasama KBT: Mengkategori

2.

3.

Langkah 3 1. Murid diminta membaca dan memahami teks yang dipaparkan pada skrin dengan betul. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi teks yang telah dibaca dan secara bergilir-gilir menaip 5 113 Nilai: bersyukur EMK: ICT Lampiran 1 Teks

2.

Kemahiran Menulis Tahun 2 AKTIVITI ayat mengenai isi teks tersebut menggunakan ayat sendiri. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Langkah 4 1. Murid diberi lembaran kerja dan diminta melengkapkan ayat-ayat berpandukan isi teks yang telah dibaca. Secara kumpulan, murid dibimbing untuk berbincang mengenai beberapa kata hubung yang dipetik daripada teks. Nilai: bersyukur KBT: KB-menjana idea Lampiran 2 Lembaran kerja

2.

Pentaksiran 1. Murid diminta menulis ayat majmuk yang sesuai berdasarkan frasa yang diberi. Nilai: Berdikari, kebersihan KBT:BCB-menulis ayat Lampiran 3 Pentaksiran

Pemulihan 1. Murid diminta melengkapkan ayat dengan kata hubung yang betul berdasarkan gambar yang diberi. Nilai: Berdikari KBT: menjana idea Lampiran 4 Pemulihan

Pengayaan 1. Murid diminta menulis lima ayat majmuk yang sesuai tentang aktivitiaktiviti yang terdapat dalam gambar tunggal yang diberi. Nilai: Berdikari KBT: menjana idea Lampiran 5 Pengayaan

114

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran 1 Baca dan fahamkan teks, kemudian tulis 5 ayat untuk menceritakan semula kandungan teks tersebut.

Berkelah di Sungai Congkak Pada hari Ahad yang lalu, Akil dan keluarganya pergi ke Sungai Congkak untuk berkelah. Mereka membawa pelbagai jenis makanan dan, minuman. Mereka juga tidak lupa membawa pakaian, tikar dan plastik sampah. Sampai sahaja di Sungai Congkak, mereka mencari tempat yang sesuai untuk membentang tikar dan meletakkan barangbarang yang dibawa. Mereka telah memilih satu tempat yang agak sesuai tetapi kawasan di sekelilingnya penuh dengan sampahsampah yang telah dibuang oleh pengunjung lain. Akil dan keluarganya mengutip sampah-sampah itu lalu memasukkan ke dalam plastik sampah. Mereka meletakkan sampah itu di satu tempat. Daun-daun kering dan ranting-ranting kayu dan batu-batu sungai yang berselerakan juga mereka susun semula di tebing sungai supaya tebing tidak rebak. Setelah selesai, Akil dan keluarganya duduk berehat sambil makan sebelum mandi. Ayah Akil berpesan kepada ahli keluarganya supaya sentiasa menjaga alam sekitar. Kata ayah Akil, “Menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab kita dan kita harus menghargainya supaya keindahannya akan dapat dikekalkan”.

115

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran 2 Lengkapkan ayat di bawah dengan merujuk petikan diberi.

Keluarga Akil membawa pelbagai jenis makanan, minuman, pakaian, tikar _______________________________________________________________

Di Sungai Congkak, mereka mencari tempat yang sesuai ___________ ____________________________________________________________________

Akil mengutip sampah-sampah itu __________________________________ ____________________________________________________________________

Akil dan keluarganya menyusun semula batu-batu di tebing sungai ____________________________________________________________________

Setelah selesai, keluarga Akil duduk berehat ________________________ ____________________________________________________________________

116

Kemahiran Menulis Tahun 2

Langkah 3 Pentaksiran Tulis ayat majmuk tentang kebersihan alam sekitar berdasarkan frasa di bawah.

tebing sungai tidak rebak

plastik sampah

menjaga alam sekitar

sampah dibuang oleh pengunjung

117

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lengkapkan ayat di bawah dengan frasa kamu sendiri.

Lampiran 4 Pemulihan

Akil dan keluarganya pergi ke Sungai Congkak untuk ____________________________

Anum mengutip daun-daun kering dan ___________________________________________

Akil dan abangnya menyusun batu supaya ___________________________________________

Selepas makan, Akil dan keluarganya mandi sambil _____________________________________

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja

118

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran 5 Pengayaan

Bina lima ayat majmuk yang sesuai berkaitan dengan gambar di bawah.

1. 2. 3. 4. 5.

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

119

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

4.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih

berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Standard Kandungan Seni Bahasa

Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

4.2

4.3

4.4

Standard Pembelajaran Seni Bahasa

4.1.1 4.1.2

Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami perkataan dalam seni kata lagu secara didik hibur. melalui nyanyian dan gerak laku

4.2.1

Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas, intonasi yang betul tentang sesuatu 120

Aspek Seni Bahasa Tahun 2 perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Melafazkan pantun empat kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. Membina pantun empat kerat secara terkawal dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara dididk hibur.

4.3.1

4.3.2

4.4.1 4.4.2

121

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

4.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa, guru perlu memberi

pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar. pembelajaran Pengajaran dan ini boleh aktiviti

kemahiran

dilaksanakan melalui pelbagai secara terancang bagi

mencapai Guru

objektif yang telah ditentukan.

boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

122

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN Kenali Saya Standard Kandungan 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran 4.3.2

Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran

1.4

1.4.1

Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. Mengujarkan dialog tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas sambil melakonkannya menggunakan bahasa badan yang kreatif secara didik hibur. ii. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Nilai : Hormat-menghormati, berhemah tinggi, menghargai warisan iii. KBT : Kecerdasan Pelbagai - Pengisian ruang EMK : Kreativiti dan inovasi Kosa kata : berwarna-warni, tradisional, inti, disira, berukir. i. ii.

SISTEM BAHASA

123

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Langkah 1 1.

CATATAN

Guru merangsang murid menamakan Nilai : Menghayati kuih kegemaran mereka dengan warisan budaya mengemukakan soalan berdasarkan tempatan gambar beberapa jenis kuih. Contoh soalan: KBT : Konstektual EMK: Kreativiti dan Inovasi (Fasa  Apakah nama kuih dalam gambar Persediaan) ini?  Adakah kuih ini kegemaran kamu?  Sebutkan beberapa jenis kuih tradisional yang kamu tahu. Guru membimbing murid mengenali kuih tradisional dan kuih moden serta mengelaskan kuih mengikut kategori tradisional atau moden.

Lampiran 1

2.

Langkah 2 1. Guru mengedarkan teks dialog dan Nilai : bekerjasama membimbing murid membaca dan melakonkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2. Murid melakonkan dialog yang diberi dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul secara bergilir-gilir. 3. Murid membuat ringkasan tentang EMK: Kreativiti dan kuih-kuih yang terdapat dalam dialog Inovasi (Fasa dari segi bentuk dan rasa kuih Perkembangan) tersebut secara lisan. Lampiran 2 Petikan dialog

Langkah 3 124

Aspek Seni Bahasa Tahun 2 AKTIVITI 1. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Murid diminta melakonkan watak TKP: Kinestatik, setiap jenis kuih yang terdapat dalam interpersonal petikan dialog tetapi kali ini dia bercerita tentang dirinya dalam Nilai : Bekerjasama bentuk dialog. EMK : Kreativiti dan Contoh: Inovasi (Fasa Saya kuih karipap. Badan saya Tindakan) bercorak dan berukir di tepi. Rasa saya boleh dipelbagaikan. Saya boleh berasa sardin, daging dan ayam. Ulang aktiviti ini sehingga semua murid berpeluang melakonkan watakwatak dalam dialog.

2.

Langkah 3 1. Beberapa orang murid melakonkan Nilai : Bekerjasama dialog pernyataan tentang bentuk kuih. TKP : Kinestatik Interpersonal 2. Murid lain meneka jenis-jenis kuih yang dilakonkan itu dengan KB : Menjana idea menyatakan nama kuih tersebut. 3. Murid yang melakonkan dialog tadi akan mempamerkan gambar kuih berdasarkan pernyataan yang disampaikan. Lampiran 3

Kad Gambar

Pernyataan teka teki

Pentaksiran 1. Murid melakonkan dialog pernyataan tentang kuih. tentang Lampiran 4

2. Guru menilai sebutan dan intonasi serta bahasa badan semasa mereka mengujarkan dialog lakonan tersebut.

125

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

Lampiran 1 Kad gambar Wah, sedapnya kuih ini! Apa nama kuih ini?

126

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

Lampiran 2 Baca dan lakonkan dialog mengikut watak.

Kita Serupa : Apa khabar, karipap? : Baik, lapis. Cantiknya badan kamu? : Terima kasih, badan saya memang begini, berlapis -lapis dan berwarna-warni. : Ala karipap, awak pun apa kurangnya? Bentuk badan awak pun cantik juga, ada yang bercorak dan berukir di tepinya. : Betul! Betul! Betul! Bukan itu sahaja, malahan inti yang terdapat dalam badan awak juga ada pelbagai rasa, sedap pula tu, seperti rasa sardin, ayam, daging dan banyak lagi. : Awak pun apa kurangnya. Walaupun badan awak serupa macam roda tetapi ramai yang suka akan awak. Tambahan lagi badan awak pula disira pula dengan gula. : Ala, ketayap pun apa kurangnya. Walaupun badan awak hijau, bentuk macam kayu tetapi lembut dan enak rasanya. Inti awak pun lemak dan manis. : Ha..ha..ha...kita serupa. Sebenarnya kita semua memang sedap sebab kita kuih tradisional yang disukai ramai.

127

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

Lampiran 3

Teka siapa saya?

Badan saya lembut berlapis-lapis, Warna saya merah dan putih berselang-seli.

Bentuk badan saya bulat macam roda, dibuat daripada tepung dan ubi keledek, Digoreng dahulu kemudian disira dengan gula. halus.

Bentuk badan saya panjang dan berwarna hijau, Inti saya kelapa dan berasa manis.

Huruf D adalah rupa saya, berinti kentang dan berempah. Terdapat ukiran di bahagian tepi.

128

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

Lampiran 4 Pentaksiran

Baca dan lakonkan dialog mengikut watak.

Selamat pagi kawan-kawan, Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya diberi nama kuih ketayap. Badan saya panjang dan bergulung. Dalam badan saya ada inti kelapa yang manis. Kawan-kawan cubalah rasa saya. Ramai yang memuji rasa saya memang manis dan sedap.

Selamat pagi kawan-kawan, Nama saya pula kuih karipap. Badan saya berbentuk D dan bercorak di tepi. Di dalam badan saya ada inti ubi kentang. Inti saya ada pelbagai rasa. Kadang kala ada rasa daging, udang, ayam dan ikan bilis. Kawankawan cubalah rasa saya ya. Rasa saya juga memang sedap.

Nota:  Guru boleh mengubah dialog dengan kuih yang lain pula.  Guru menilai lakonan murid daripada aspek sebutan dan intonasi yang jelas dan betul.  Guru juga boleh menilai bahasa badan murid semasa mengujarkan dialog.
129

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

TEMA TAJUK

JATI DIRI Hati Riang Hidup Ceria

FOKUS UTAMA

Standard Kandungan Standard Kandungan

4.1

Memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu yang mengandungi pengajaran dengan betul dan jelas dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang suatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang suatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan

1.7.1

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas. ii. Memberi pandangan mengenai maksud perkataan yang bergaris dalam lirik lagu dengan betul. Ilmu : Pend. Muzik, Pend. Sivik & Kewarganegaraan Nilai : Kerjasama, berkeyakinan, menyayangi KBT : Verbal linguistik, Interpersonal, Kinestatik EMK: ICT

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii. iii. iv.

Tatabahasa : Ayat Tanya SISTEM BAHASA Kosa kata : riang, duka, sayang, ceria

MEDIA

Seni kata lagu, Lembaran kerja.

130

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Langkah 1

CATATAN

1. Guru memaparkan seni kata lagu Nilai : Berkeyakinan menggunakan skrin besar melalui komputer. KBT : Verbal linguistik 2. Murid dibimbing menyanyikan lagu ’’Hati Riang Hidup Ceria” mengikut melodi ”Geylang Sipaku Geylang”. 3. Murid menyanyikan lagu sekali lagi tanpa bimbingan guru dengan sebutan yang betul dan jelas.

Lampiran 1 Lirik lagu

Media : Rakaman lagu

Langkah 2 1. Murid dibimbing menyanyikan lagu KBT : KB dengan sebutan dan intonasi yang betul sambil menggayakan aksi yang - Menjana idea sesuai. Nilai: Kerjasama 2. Murid menyanyikan lagu mengikut kumpulan secara bergilir-gilir. 3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang maksud seni kata lagu dan mengaitkan dengan konsep kerjasama dan saling sayang menyayangi dengan jati diri.

Langkah 3 1. Murid di minta menyusun rangkap lagu KBT : KB ~ banding dengan menggunakan teknik klik dan beza, menjana idea seret secara bergilir-gilir. EMK : ICT 131 Lampiran 2

Aspek Seni Bahasa Tahun 2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2. Murid menyanyikan semula lagu Nilai : Kerjasama dengan sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai.

Media : kad situasi

Langkah 3 1. Guru menerangkan kepentingan KBT : kehidupan yang ceria dalam diri dan keluarga untuk menguatkan jati diri KB : Menjana idea mereka. Nilai : Kasih sayang 2. Murid diminta memadankan perkataan yang dihitamkan pada seni kata lagu dengan maksudnya EMK : ICT menggunakan kemudahan komputer melalui teknik yang sesuai. Lampiran 3

Pentaksiran 1. Murid menyanyikan lagu ’’Hati Riang Nilai : Kesyukuran Hidup Ceria” secara berpasangan untuk guru membuat penilaian. 2. Guru menilai murid daripada aspek sebutan seni kata lagu dan gaya murid semasa menyanyi.

132

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

Lampiran 1

Nyanyikan lagu di bawah mengikut gaya dan cara yang sesuai.

HATI RIANG HIDUP CERIA Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si rama-rama; Riang hatiku riang Selalu hidup bekerjasama Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si kuda-kuda; Girang hatiku girang Janganlah selalu kita berduka Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si rusa-rusa; Sayang keluargaku sayang Kehidupan kami selalu ceria Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si layang-layang Girang hatiku girang Antara hidup saling menyayang.
( Ikut melodi Geylang Si Paku Geylang)

133

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

Lampiran 2 Susun rangkap-rangkap lagu mengikut susunan lagu yang diberi menggunakan teknik klik dan seret.

Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si layang-layang; Girang hatiku girang, Kami hidup saling menyayang.

Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si rama-rama; Riang hatiku riang, Selalu hidup bekerjasama,

Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si rusa-rusa; Sayang keluargaku sayang, Hidup kami selalu ceria,

Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si kuda-kuda; Girang hatiku girang, Janganlah selalu kita berduka,

134

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

Lampiran 3

Padankan perkataan dengan maksud yang diberi menggunakan teknik yang sesuai dalam komputer.

sayang

mengasihi

ceria

bersedih hati

berduka

gembira

saling

girang hati

bekerjasama

berbalas-balas

riang

saling membantu

135

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

TEMA TAJUK

ALAM SEKITAR Bencana Alam Standard 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

FOKUS UTAMA

Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan

4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul secara didik hibur. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

FOKUS SAMPINGAN

Standard Pembelajaran

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa mengandungi perkataan dua atau lebih kata diftong, vokal berganding, digraf konsonan bergabung dengan cara yang dan kemas.

yang suku dan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menulis secara mekanis sekurang-kurangnya dua daripada tiga rangkap pantun yang diberi dengan betul dan kemas. Ilmu : Kajian Tempata Nilai : Menghargai Anugerah Tuhan KBT : KB – Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan.

i. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA ii. iii.

Tatabahasa : Kata nama am, kosa kata Kad gambar, lembaran kerja

136

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Langkah 1

CATATAN

1. Murid menonton tayangan slaid bencana Ilmu : alam. Kajian Tempatan Contoh gambar : - tanah runtuh - banjir Nilai : - kemarau Menghargai Kurniaan Tuhan 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar. Contoh soalan : KBT : KB - Apakah gambar yang kamu tonton? Membuat inferens - Adakah suasana ini yang kita inginkan? - Apakah kategori yang boleh diperkatakan tentang gambar tersebut? 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk bencana alam dan puncanya. Langkah 2 1. Murid dipamerkan dengan beberapa Slaid rangkap pantun melalui tayangan slaid. 2. Guru membimbing murid melafazkan pantun dengan sebutan, gaya, dan intonasi yang betul secara bergilir-gilir. 3. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun, rangkap demi rangkap. Ilmu : Muzik Lampiran 1 Petikan pantun

Nilai : Bekerjasama

Langkah 3 1. Murid diedarkan petikan pantun. 137 KBT : BCB Lampiran 2

Aspek Seni Bahasa Tahun 2 PENGISIAN KURIKULUM 2. Murid menyalin semula rangkap- Menyalin rangkap rangkap pantun dengan betul dan pantun kemas secara mekanis. AKTIVITI CATATAN

Pentaksiran 1. Murid melafazkan satu rangkap pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Lampiran 3

138

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

Lampiran 1

Melafazkan dan memahami pantun empat kerat.

Bencana Alam Hujan tidak berhenti-henti, Dari pagi hingga ke malam; Jika begini setiap hari, Berlaku banjir musnahlah alam.

Bahang terasa terik mentari, Badan berpeluh cepat dahaga; Jika hujan tidak menimpa bumi, Alamat kemarau datang menjelma.

Daun merimbun dahan berduri, Akar bertaut mencengkam tanah; Pokok ditebang sesuka hati, Runtuh tanah mengundang padah.

139

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

Lampiran 2

Tuliskan semula pantun yang diberi secara mekanis.

Bencana Alam

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

140

Aspek Seni Bahasa Tahun 2

Lampiran 3 Pentaksiran Baca pantun di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Bencana Alam Bahang terasa terik mentari, Badan berpeluh cepat dahaga; Jika hujan tidak turun di bumi, Alamat kemarau datang menjelma.

Daun merimbun dahan berduri, Akar bertaut mencengkam tanah; Pokok ditebang sesuka hati, Runtuh tanah mengundang padah. Hujan tidak berhenti-henti, Dari pagi hingga ke malam; Jika begini setiap hari, Berlaku banjir musnahlah alam.

141

Aspek Tatabahasa Tahun 2

5.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan

pengajaran dan pengajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau menulis. Aspek

tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan pembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard

Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3

Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 142

5.1.2

5.1.3

5.1.4 5.1.5

Aspek Tatabahasa Tahun 2 5.1.6 5.1.7 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat dengan betul dalam pelbagai konteks. (FN +FN, FN + FK, FN + FA, FN + FS) Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

5.2.2

5.3.1

5.3.2

143

Aspek Tatabahasa Tahun 2

5.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA

Semasa

merancang

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa, guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar. Pengajaran kemahiran ini dan boleh aktiviti

pembelajaran

dilaksanakan melalui pelbagai secara terancang bagi

mencapai Guru

objektif yang telah ditentukan.

boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

144

Aspek Tatabahasa Tahun 2

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN Budaya Kita

Standard FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. kata betul

5.1.5 Memahami dan menggunakan adjektif pancaindera dengan mengikut konteks. 3.3

FOKUS SAMPINGAN

Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.

3.3.1

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. i. ii. iii. Menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. Membina dan menulis kata adjektif pancaindera dalam ayat dengan betul. Ilmu: Budaya masyarakat Malaysia Nilai : bersyukur, menghargai, berdikari KBT/ EMK: Kreativiti dan Inovasi dan Kecerdasan Pelbagai pengisian ruang

PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA

Tatabahasa: kata adjektif pancaindera Petikan, kad perkataan, lembaran kerja

145

Aspek Tatabahasa Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

1.

2.

Guru mempamerkan kad berwarna Ilmu: Kajian dan murid meneliti sambil menyebut tempatan perkataan yang menunjukkan warna yang dipamerkan. Nilai: hormatmenghormati Murid berbincang tentang kaitan warna dengan budaya masyarakat EMK: Kreativiti dan kita dan menanamkankan nilai inovasi menghormati kepercayaan kaum (Fasa Persediaan) lain.

Lampiran 1

3. Guru dan murid berbincang tentang gambaran warna mengikut pancaindera –mata murid. Contoh:  merah- terang  biru- sejuk 4. Murid diberi penerangan tentang kata adjektif pancaindera. Murid bersoal jawab dengan guru untuk memahami kata adjektif pancaindera yang lain.

5.

Langkah 2 1. Murid dibimbing menghimpunkan kata pancaindera mengikut kumpulan yang diberi. Murid mencatat kata pancaindera mengikut pancaindera. untuk EMK: Kreativiti dan adjektif inovasi (Fasa lima Imaginasi) adjektif kategori Lampiran 2

2.

146

Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Langkah 3 1. Murid diminta membaca petikan Ilmu: Kajian dengan intonasi dan sebutan yang Tempatan betul. (makanan tradisional) 2. Murid dan guru bersoal jawab Nilai: menghargai tentang kata adjektif pancaindera yang terkandung dalam petikan EMK: Kreativiti dan yang dibaca. inovasi (Fasa 3. Murid menyeneraikan kata adjektif Perkembangan) EMK: Kreativiti dan 4. Murid melengkapkan peta minda inovasi (Fasa dengan kata adjektif pancaindera Tindakan) dengan betul. Pentaksiran 1. Murid diberi lembaran kerja dan diminta melengkapkan tempat kosong dengan kata adjektif pancaindera yang betul. Nilai: berhati-hati KBT-KB-menjana Idea Lampiran 4 Pentaksiran pancaindera yang terdapat di dalam petikan. Lampiran 3

Pemulihan 1. Murid memilih dan menggaris perkataan dalam ayat yang mengandungi kata adjektif pancaindera yang betul. Pengayaan 1. Murid mengisi tempat kosong dalam petikan dengan kata adjektif pancaindera yang sesuai. Kontekstual Lampiran 6 Pengayaan Lampiran 5 Pemulihan

147

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 1

Sebut warna dan perkaitannya dengan pancaindera.

148

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 2

Kelompokan kata adjektif ini mengikut kumpulan dan tulis dalam ruangan yang disediakan.

manis wangi merdu kasar hapak

biru nyaring cantik keras

lembut

garau licin masam
149

masin kacak

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Tulis kata adjektif pancaindera kumpulan yang diberi di bawah ini.

mengikut

cantik

1

sentuh

2

rasa

3

dengar

4

bau

5

lihat

150

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 3 Baca dan senaraikan kata adjektif pancaindera yang terdapat dalam petikan.

Kuih Baulu Kuih baulu merupakan sejenis kuih tradisional orang Melayu. Kuih ini boleh didapati dalam pelbagai bentuk yang cantik seperti bunga, ikan, kerang dan hati. Kuih baulu akan mengeluarkan bau yang wangi apabila dibakar dengan bara sabut kelapa. Rasanya sungguh manis dan sesuai dijadikan hidangan untuk minum petang. Namun begitu, kuih baulu ini juga sungguh enak dimakan begitu sahaja. Kuih baulu akan menjadi keras jika terlebih tepung. Telur pula perlu dipukul sehingga kembang jika ingin menghasilkan baulu yang lembut dan bermutu tinggi. Kuih baulu ini akan berkulat, jika tidak dibakar sehingga betulbetul masak dan garing. Kuih baulu juga tidak boleh disimpan lama dan akan menjadi hapak selepas tamat tempohnya.

Senarai kata adjektif pancaindera

151

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 4 Pentaksiran Baca dan tuliskan kata adjektif yang sesuai pada tempat kosong dalam ayat.

masin

licin

hapak

segak

merdu

manis

1. 2. 3. 4.

Siti Nurhaliza yang bersuara _________ _____ itu amat gemar makan kuih tradisional. Air sirap yang ___________________ rasanya selalu dihidangkan kepada tetamu pada musim perayaan. Penari kebudayaan itu kelihatan ____________________ berpakaian tradisional. Lantai pentas kebudayaan yang dibersihkan semalam. _______________________ itu telah

5. 6.

Bau _______________________akan dihasilkan apabila kuih baulu jika dimasak dengan tidak sempurna. Rendang ayam itu ______________________kerana terlebih garam.

152

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 5 Pemulihan
Gariskan kata adjektif pancaindera yang betul dalam ayat berikut.

1. 2.

Ayah membeli kuih pau yang ( lembut/keras ) itu. Nasi lemak yang dimasak oleh ibu agak (manis/masin) kerana terlebih garam. Biskut kelapa yang tersimpan lama di dalam bekas itu telah berbau (busuk/hapak). Bentuk kuih yang (cantik/kacak) dan rasanya yang sedap sering menjadi pilihan pembeli. Kuih akan berbau (wangi/hapak) apabila menggunakan daun pandan sebagai bahan adunan.

3.

4.

5.

Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja.

153

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 6 Pengayaan Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Rakyat Malaysia memamang kaya dengan senyuman lembut yang ______________ dan sifat lemah

__________________. ___________________

Kita nampak ______________ dan apabila berpakaian tradisional

kacak

seperti baju kurung dan samfu.

Rakyat kita memang Suara

sentiasa mengamalkan hidup yang harmonis. manis

kaum wanita yang lembut semasa bercakap memang _________________ didengar. Bagi kaum lelaki pula,

merdu

walaupun mempunyai suara yang _______________ sekiranya diungkapkan dengan lembut akan selesa didengar.

garau

cantik

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. 154

Aspek Tatabahasa Tahun 2

TEMA TAJUK

JATI DIRI Sayangi Keluarga

FOKUS UTAMA

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul untuk memindahkan maklumat.

5.1.1

2.5

FOKUS SAMPINGAN

Standard Pembelajaran

2.5.3

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. i. ii. iii. SISTEM BAHASA Menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul dalam pelbagai keadaan. Memahami dan menaakul dengan betul kata nama am dalam ayat yang dibaca. Ilmu: Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan, Pend.Moral Nilai : kasih sayang, tanggungjawab, prihatin, hormat,berdikari,bersyukur KBT/EMK : ICT

PENGISIAN KURIKULUM

Tatabahasa : kata nama am Kosa kata: harmoni, nafkah, membimbing, berdisiplin, telatah

MEDIA

Petikan teks, kad kata nama, lembaran kerja..

155

Aspek Tatabahasa Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Langkah 1 1.

CATATAN

Murid memerhati gambar yang Ilmu: Pend.Sivik & dipancarkan melalui skrin besar . Kewarganegaraan

Lampiran 1 Gambar tunggal

2. Beberapa orang murid diminta Nilai: Kasih sayang / menamakan kata panggilan bagi ahli Hormat -menghormati keluarga yang terdapat dalam gambar dengan menaip pada petak yang disediakan. 3. Murid bercerita tentang ahli keluarga mereka dengan menggunakan ayat sendiri. 4. Guru membimbing murid membina jati diri dengan menanamkan sifat sayang dan bangga akan keluarga dan sanggup berkorban demi kesejahteraan keluarga.

Langkah 2 1. Guru berbincang mengenai Nilai : bersyukur pekerjaan ibu bapa dan ahli keluarga mereka yang lain. Tatabahasa: Kata tanya, ayat tanya 2. Murid dibimbing memahami penggunaan kata nama am hidup manusia mengikut konteks keluarga. 3. Murid secara kumpulan menjalankan aktiviti permainan mencari dan menamakan pekerjaan yang sesuai untuk seseorang berdasarkan tempat tinggal mereka. 156 Lampiran 2 Kemudahan di ruang tamu rumah.

Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI Contoh: Datuk tinggal di kampung pekerjaan yang sesuai – petani, ketua kampung, guru besar, kerani, bilal masjid, pekebun dan penternak. 4. Guru membimbing murid menghargai pengorbanan ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Langkah 3 1. Murid secara berkumpulan Ilmu: PSK menjalankan permainan bahasa `menggunakan kata nama am yang Nilai: betul’. Bertanggungjawab 2. Guru merumus permainan dan KBT:KB-menjana menanam semangat jati diri dan idea sikap sayang akan keluarga dalam diri murid. Lampiran 3

Pentaksiran 1. Murid membaca dan menandakan Nilai: Berdikari kata nama am yang betul pada latihan yang disediakan. KBT-KB-menjana Idea Lampiran 4 Pentaksiran

Pemulihan 1. Murid diminta memadankan kata KBT-KB nama am dengan frasa yang sesuai untuk membentuk ayat yang lengkap menggunakan komputer melalui teknik klik dan tarik. Lampiran 5 Pemulihan

157

Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI Pengayaan 1. Murid membina dan menulis ayat Ilmu: PSK berdasarkan kata nama am yang diberi menggunakan kemudahan Nilai: Bersyukur komputer. Lampiran 6 Pengayaan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

158

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 1

Namakan nama am untuk kata gelaran bagi keluarga dalam gambar ini.

saya

Klik perkataan dan seret ke dalam petak yang sesuai.

datuk adik

abang ayah

nenek ibu kakak

159

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 2

Tuliskan 5 pekerjaan yang sesuai untuk keluarga di bawah berdasarkan tempat tinggal mereka.

Ahli Keluarga

Tempat Tinggal

3 Pekerjaan Yang Sesuai 1. ________________________

datuk

kampung

2. ________________________ 3. ________________________

1. ________________________ ayah bandar 2. ________________________ 3. ________________________

1. ________________________ abang bandar raya 2. ________________________ 3. ________________________

160

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 3

Mari gunakan kata nama am yang betul.

Cara menjalankan permainan ‘menggunakan kata nama am yang betul’.
I. II. Murid diagihkan kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan dikehendaki berbincang untuk menamakan 3 pekerjaan yang sesuai untuk ahli keluarga berdasarkan bidang yang diberi. Contoh: keselamatan - askar, polis, ahli bomba Wakil kumpulan dikehendaki membacakan hasil tugasan mereka dan kumpulan lain memberi komen tentang jawapan tersebut. Guru akan mengesahkan jawapan tersebut dan memberi markah kepada setiap kumpulan. Guru merumus permainan dan mengaitkannya dengan semangat jati diri dan sikap menghargai pengorbanan ibu bapa.

III.

IV. V.

161

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Isikan tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai.

Lampiran 4 Pentaksiran

Adik Abang

Kakak Emak

Ayah Datuk

1.

__________ tekun mengasah parang sehingga tajam.

2. ___________ __ berjalan dengan berhati-hati menggunakan tongkat kerana sudah tua. 3. __________________ fasih dan berkeyakinan ketika menyampaikan berita di stesen televisyen. 4. ________________ menghilangkan rasa bosannya dengan bermain dram pada waktu senggang. 5. ________________ sedang menjerang air di dapur untuk membuat susu adik.

6. ____________

sedang bermain buaian di taman dengan penuh ceria.

162

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 5 Pemulihan Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Kanak-kanak . Ibu Ayah

Wanita

perempuan

1.

membeli gula di kedai.

2. 3.

Budak sayur.

itu selalu membantu ibunya menjual

4. jalan.

tua itu dipimpin semasa hendak melintas

5. terjatuh.

itu menangis teresak-esak kerana

6.

bekerja untuk menyara keluarganya.
Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja .

163

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Lampiran 6 Pengayaan

budak . ibu

Lelaki ayah

wanita polis

Pada hari Sabtu yang lalu, saya mengikut __________________ ke pasar. Kami lihat ada seorang perempuan menjual buah-buahan tempatan. Kami membeli buah tembikai dan betik di gerai itu untuk __________________. Kemudian kami pergi ke gerai menjual sayurDia dibantu oleh seorang sayuran. ___________________ muda yang bermisai itu menimbang sayur-sayuran yang kami beli itu. _________________ tua yang mungkin ibunya. Semasa kami hendak ke kedai runcit berhampiran dengan pasar itu, kami lihat ada seorang ____________________ menangis kerana telah kehilangan ibu bapanya. Ibu memujuk kanak-kanak itu lalu menyerahkannya kepada seorang pegawai _____________________ yang kebetulan sedang bertugas di situ. Ibu berpesan kepada saya supaya sentiasa berani bertindak jika berlaku kesusahan.

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran.

164

Aspek Tatabahasa Tahun 2

TEMA TAJUK

ALAM SEKITAR Taman Permainan

Standard FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

5.1.7

Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.

3.3.4

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul berpandukan gambar. ii. Membina ayat tanya berdasarkan bahan grafik dengan betul. Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nilai : Bertanggungjawab, kasih sayang KBT/EMK: Kemahiran Berfikir , Kontekstual dan elemen Keusahawanan

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii. iii.

SISTEM BAHASA MEDIA

Tatabahasa: Kata tanya, ayat tanya

Gambar, lembaran kerja, lirik lagu

165

Aspek Tatabahasa Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Murid ke hadapan dan digantungkan di leher kad yang mengandungi kata Nilai: hormatmenghormati tanya seperti apa, siapa dan berapa. 2. Murid dibimbing membina frasa yang KBT:KB ada kaitan dengan suasana di padang permainan daripada kata tanya itu. Contoh frasa: Main apa? 3. Murid dibimbing membina ayat tanya berdasarkan kata tanya dan gambar tunggal yang diedarkan. Jelaskan fungsi lima kata tanya dalam bahasa. 4. Murid dalam kumpulan membina ayat tanya dengan kata tanya berdasarkan frasa yang ada kaitan dengan padang permainan yang diberi oleh guru. Contoh frasa:  papan gelungsur  tong sampah  papan jongkang-jongket Lampiran 1 Gambar suasana di padang permainan. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Langkah 2 1. Murid diagihkan kepad abeberapa kumpulan. Guru menjalankan aktiviti permainan bahasa ’Mari Bertanya dengan Betul’. Guru mengumumkan pemenang dan memberi ganjaran kepada murid. KBT: KBMenghubung kait Lampiran 2

2.

3.

Langkah 3 166

Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 3 Petikan.

1. Murid membaca petikan yang Ilmu: Kajian diedarkan serta menggarisi kata Tempatan kerja yang terdapat dalam petikan itu. Nilai: menghargai 2. Murid dan guru bersoal jawab tentang maksud perkataan yang digarisi dan murid menggayakan aksi untuk lebih memahami perkataan tersebut. 3. Guru menekankan elemen keusahawanan berkaitan barang yang sesuai di jual berhampiran padang permainan dan harga jualan yang EMK: Elemen sesuai. Keusahawananbarang jualan dan 4. Murid diminta membina ayat tanya harga dengan kata tanya yang betul berdasarkan perkataan yang digarisi itu.

Pentaksiran 1. Murid diberi lembaran kerja dan diminta melengkapkan tempat kosong Nilai: Berdikari dengan kata nama am yang sesuai. KBT-KB-menjana Idea Lembaran kerja Pentaksiran

Pemulihan 1. Murid diminta mengisi tempat kosong KBT-KB dengan jawapan yang betul dengan bimbingan guru. Lembaran kerja Pemulihan

Pengayaan 1. Murid diminta mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ilmu: Pend. Moral Nilai: Bersyukur 167 Lembaran kerja Pengayaan

Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM KBT:Pembelajaran Kontekstual CATATAN

168

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 1 Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar di bawah dan bina ayat tanya yang sesuai.

169

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 2

Bina ayat tanya dengan betul.

Cara melaksanakan permainan ’Mari Bertanya Dengan Betul’ i. Murid dikumpulkan dalam kumpulan tiga orang. ii. Setiap kumpulan diminta mencabut sekeping kad kata tanya dan sekeping kad gambar alat permainan yang terdapat di padang permainan. iii. Setiap kumpulan diberi masa 5 minit untuk membina dan menulis ayat tanya berdasarkan kad-kad yang diberi. iv. Setelah habis masa 5 minit ketua kumpulan dikehendaki membaca ayat yang mereka bina. v. Murid lain dan guru menentukan sama ada ayat yang dibina betul atau salah. Contoh kad gambar Contoh kad kata tanya.

berapa

Contoh ayat tanya yang boleh dibina. Berapakah jumlah buaian yang ada di padang permainan ini ?

170

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 3 Baca petikan dan gariskan kata kerja. Kemudian, bina ayat tanya berdasarkan kata kerja tersebut.

Taman Permainan

Taman permainan ialah tempat kanak-kanak

bermain dan orang

dewasa melakukan senaman. Banyak kemudahan disediakan untuk kita beriadah. Terdapat buaian, papan gelungsur, papan jongkangjongkit dan alatan untuk bersenam disediakan di taman permainan. Padang untuk orang berjoging juga disediakan di taman permainan.

Taman permainan akan dikunjungi oleh orang dewasa dan kanak-kanak pada waktu pagi dan petang. Selalunya kanak-kanak berlari, melompat dan berkejaran di taman permainan ini. Ada juga yang bermain buaian, papan gelungsur dan papan jongkang-jongkit. Setelah penat bermain mereka akan duduk di bangku yang disediakan dahaga. untuk berehat sambil minum untuk menghilangkan

171

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 3 Pentaksiran
Baca dan tandakan ( √ ) pada ayat tanya yang betul.

1.

Apakah nama tempat ini ?

2.

Mengapakah yang suka bermain di sini ?

3.

Bilakah kamu datang ke sini ?

4.

Adakah letaknya taman permainan ini ?

5.

Berapakah yang kamu lakukan di sini ?

172

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 4 Pemulihan Padankan kata tanya dengan frasa yang sesuai.

1.

Apakah

adik menangis?

2.

Bilakah

yang sedang duduk di atas bangku?

3.

Siapakah

yang ada di taman permainan?

4.

Di manakah

kamu pergi bermain di taman permainan?

5.

Mengapakah

letaknya taman permainan itu?

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

173

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 5 Pengayaan

Bina ayat tanya berdasarkan kata tanya dan ayat yang diberi.

1.

Hobi Ahmad bermain bola.

( Apakah )

2.

Mereka bermain di taman permainan.

( Di manakah )

3.

Alif menunggang basikal pada waktu petang.

( Bilakah )

4.

Ani dan Selvi sedang bermain buaian.

( Siapakah )

5.

Tong sampah disediakan di taman permainan supaya persekitarannya bersih. ( Mengapakah )

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

174

BAHAGIAN 3

PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4

HARI 5

1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN MENULIS 1.4 2.6 3.3 4.3 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

5.1

TEMA: KEBUDAYAAN

Tajuk: - Sedapnya Kuih

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

Mengujarkan bahasa yang indah dan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

177
STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.

-

Kuih Oh Kuih

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

-

Kuih-muih Melayu

-

Kenali Saya

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

-

Enaknya Rasa

3.3.1 Membina dan 4.3.2 Mengujarkan menulis perkataan dialog dengan dan frasa dengan sebutan yang cara yang betul betul, intonasi dan kemas. yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4

HARI 5

2 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN MENULIS 1.2 2.2 3.2 4.1 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

TEMA: JATI DIRI

Tajuk: - Hidup Harmoni

Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Memahami unsur 5.1 seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

-

Diri Umpama Mutiara STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 1.2.6

178
Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

-

Sikap Bergotong royong

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

-

Hati Riang Hidup Ceria

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

-

Menghormati Keluarga

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2

MINGGU

TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4

HARI 5

3 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN MENULIS 1.5 2.2 3.3 4.4 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA

TEMA: ALAM SEKITAR

Tajuk: - Taman Indah

-

Persekitaran Bersih dan Selamat

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan memahami perkataan,frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Melafazkan dan 5.1 memahami puisi yang dipersembahkan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

179
STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

-

Berkelah di Sungai

-

Bencana Alam

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

-

Taman Permainan

2.2.3 Membaca dan 3.3.4 Membina dan memahami frasa menulis ayat dalam ayat tunggal dan ayat majmuk daripada majmuk pelbagai bahan berdasarkan bacaan dengan bahan grafik sebutan yang dengan betul. betul.

4.4.1 Melafazkan 5.1.7 Memahami dan pantun empat menggunakan kerat dengan kata tanya sebutan yang dengan betul betul dan intonasi mengikut yang betul konteks. menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

BAHAGIAN 4 DAFTAR KATA SIMPULAN BAHASA GLOSARI

Aa
abjad acuan adab adik-beradik adu aedes agar-agar Aidiladha Aidilfitri ajaib ajakan ajaran akhir akibat aktiviti alam alas alatan alih am amal aman aman damai amaran amat amboi anai-anai aneh aneka angkasa angkut anting-anting anyam apung arah arahan arak asal

asam asingkan atap genting atap nipah atap zink atau azam

Bb
badut bah bahagia bahan baik-baik baiki balang balas balung balut bandar bandar raya bangau banglo bantuan bas ekspres bas mini bas persiaran bata bateri batik baulu bazir beberapa bekal bekalan bekerja beku belaan ( pelihara) 183

belah belalai belalang belang belangkas belanja beliau benar benci bengkak berada (kaya) berakal berakar berakit berasal beralih beramai-ramai beraneka berangin berasa berasal beratap berazam berbagai-bagai berbaik-baik berbangsa berbelang berbentuk berbuah berbuai berbual berbuih berbuka berbumbung berbunyi berbutang bercabang bercadang bercahaya bercampur

bercat bercorak berdaun berdebu berdekatan berderma berdisiplin berdoa berdosa berdua berduri berebut-rebut berekor berenang berfaedah berfikir bergaris bergaya bergembira bergerak bergolek bergoyang berguna berhabuk berhadapan berhampiran berharap berharga berhari-hari berhati berhati-hati berhimpun berikan berikrar berinti berisi berita beritahu berjaga berjaja

berjalur berjanji berjasa berjenis-jenis berjimat berjiran berjoging berjudul berkahwin berkarat berkasar berkata-kata berkebun berkeliling berkeluarga berkemas berkembang berkembar berkeping-keping berkesan berkhemah berkibar berkilat berkipas berkirim berkongsi berkudis berkulit berkuman berkumpul berkumur(-kumur) berkunci berkunjung berlaku berlanggar berlantai bermakna bermaksud bermimpi berminyak 184

bernafas berniaga bernombor bernyala berombak berparuh berpayung berpesan berpindah berpuasa berpura-pura berpusing bersabar bersahabat bersalah bersalam bersalji bersamping bersarapan bersedia bersedih berselimut berselipar berseluar bersembahyang bersembunyi bersepah (-sepah) bersiap bersiar(-siar) bersin bersopan santun bersukan bersungguh-(sungguh) bertajuk bertambah bertanding bertanya bertaring bertepuk bertolak

bertongkat bertopeng bertugas bertumbuk berubah berubi berucap berulat berusia bervitamin berwarna-warni berzip besen biar biasa biawak bihun bijak bijaksana bilangan bimbang bina blaus blok bocor boneka bongkok borang bosan bual buas bubu bubuh buku kerja buku latihan buku teks buluh bumbung buncis bungkus

bungkusan buntut bunuh

Cc
cabang cabut cacat cadang cakera cakera padat cakera liut campak campak ( penyakit ) cantum capai cedera cempedak cendawan cerdas cergas ceritakan cermat cik cinta cirit-(birit) comot congkak conteng corot cuai cubit cucur cuka

daki (panjat) dakwat darab debu Deepavali degil denda denggi dengki deras derma desa dewasa dingin disiplin doa dodol dokong dongeng dosa dram duku dulang dunia duri dusun

Ee
edar edarkan eh ekspres embun e-mel enak

Dd
185

Ff
faedah fahami famili fikiran fotostat

guni gunung guru besar

Hh
hairan hala halaman halau hampir hancur handal hangat hangus hanyut haram harap hari bulan hari-hari harum hati haus ( dahaga) helai helang hembus hero hias himpun hinggap hitung hormat hotel hutang

Gg
gadis gagah galah galah panjang galas gambar foto gambar rajah ganjil ganti gantung Gawai gaya gayung gelanggang geli geli hati gelojoh gelung gembala genap gerak golek gotong-royong goyang gugur (buah) gulai gulung guna gunakan

ibadat ibu bapa ikatan ikhlas ilmu ilmu pengetahuan insang inspektor internet inti isteri istimewa izinkan

Jj
jadikan jadual tugas jadual waktu jaja jaket jalur jamban jambul jantina jantung jarak jarang jasa jawapan jejambat jejantas jejentik jeling jemput jemput-jemput jenaka jendela jengket

Ii
ialah 186

jentik jentik-jentik jernih jeruk jeti jika jikalau jilat jingga joging joran jualan jubah judul juga jumlah juruacara jurufoto juruhebah juruhias jurujual jurukamera jurukira jururawat jurutaip juruterbang

Kk
kaca mata kad jemputan kadang-kadang kahwin kail kala (jengking) kalau kalendar kalian kalung

kandung kanji karat kartun kartunis kaset ke mari ke sana ke sini keadaan Keamataan kebaikan kebangsaan kebaya kebersihan keburukan kedai runcit kedondong kedua kegemaran keindahan kekotoran kekunci kelahi kelawar keledek kelengkeng kelihatan keliling kelip-kelip kelopak kem kemalangan kembang kembar kembung kemeja kemeja-T kemudian kenal 187

kencang kencing kenderaan kenduri kepada kepunyaan keputusan kerang kerani kereta kebal kereta lumba kereta sorong keris keriting kesan kesat kesayangan keselamatan kesihatan ketahui ketayap ketika ketingting ketuk khemah kirim kismis kiwi kocek kodok kolaj kole koma komik kompas komputer riba komuter kon konda-kondi kongsi

konsonan kopiah korek kot kotoran krayon Krismas kuaci kuah kuih bakul kuih bulan kuih-muih kuil kuman kumbang kumpulan kumur berlaci kunjung kunyah kupas kupon kurma kusyen kutu

Ll
labah-labah labi-labi labu ladang lafazkan lagi lain laku lakukan lalai lalulintas laman

laman web lampu suluh lampu tidur landak langgar lapang lapangan terbang larang lastik latih latihan lawat lawatan lazat lebah lebam lebar lebat( rambut/pokok) lebih lekas lemah lemah lembut lemang lemas lembap lembik letih lif lintas lipan lipas lipat longan lonjong lorong luas lulus

Mm
madu mahkota mainan majalah maju makcik makhluk maksud malang mangga(kunci) manik manusia marjerin maruku masakan mata kucing melahirkan melanggar melarang melastik melawat melayang(-layang) melekat meletakkan melintas melipat memaksa memancing memandang memandikan memang memasang memasukkan mematuhi mematuk membahayakan membaja membalas

188

membalut membazir membelah memberi memberikan memberitahu membilang membina membuai membungkus memecahkan memelihara memeriksa memijak memilih meminta mempunyai memuji memujuk memulangkan memutuskan menabung menaiki menajamkan menanda menandakan menanduk menanti menara mencabut mencakar mencampak mencampurkan mencantikkan mencantum mencapai mencatat menceritakan menconteng mencuba

mencubit mendaki mendarab mendenda menderma menebang menebuk menegur meneka menelan menelefon menembak menengok menerima mengajuk mengata mengemas mengembang mengenal mengenali mengering mengesat mengetawakan mengetuk menggalas menggantung menggaris menggaru menggembala menggolek menggulung menggunakan menghadiahkan menghadiri menghalau menghembus menghisap mengibarkan mengipas mengira 189

mengirim mengisi mengosongkan mengotorkan mengoyakkan menguatkan mengubah mengubat mengucapkan mengukur(ukur) mengulang mengumpul mengunci mengunjungi mengunyah mengupas mengusik mengutip menikam meniup menjahitkan menjaja menjaring menjemput menjemur menjerit menjilat menjolok menonton menoreh mentega menuang menuju menukar menumbuk menunggang menunggu menurut menyabit menyabun

menyalin menyambut menyanyikan menyebabkan menyebut menyiang menyihatkan menyikat menyiram menyoal menyuap menyuruh menyusun merak merawat merayakan merendah diri merokok merompak merosakkan merotan merpati merugikan meruntuhkan mesin mesin fotostat mesin jahit mesin rumput mesin taip mewarnakan minat minit(masa) minyak miskin monitor mop motobot muat mudah muka surat

mula mulia mungkin muntah musang musim musuh muzium

Nn
nah najis namakan nasib nelayan nila nota nyenyak

Oo
objek oleh oleh-oleh orang-orang(-an) otot

Pp
padan padankan pahlawan pakcik paksa pamer pameran panah 190

panaskan pancaragam pancing pandu pangkah pangsa pantas paruh pasang (pb) pasar raya pasar tani pasukan patahkan patuh patut pedang pedih pegawai pekat pekebun pekedai pekerja pekerjaan pelabuhan pelajaran pelampung pelan pelanduk pelihara peliharaan pelita pelukis pemacu pemain pemalas pemalu pemandangan pemandu pembetulan peminta

pemotong pemproses pemukul penakut penanam penanda penapis pencetak pencuci pengadil pengelap pengenalan penggal (tempoh) penggembala pengokot pengotor pengsan penimbang pening penjaga penjahat penjaja penjual penolong penonton penoreh penting penuhkan penyanyi peperiksaan perabot perahu perangai peraturan perayaan perbualan perbuatan percaya percuma perenang

perhentian perhimpunan peristiwa perkakas perlahan(-lahan) perlu permainan pernah perompak pertama pertandingan pesakit pesan peta petak petani piala pil pindah piramid plaster ponteng poster puan pucuk puding pujuk pukulan pulut pun pundi pura-pura pusat (tempat) pusat sumber putera puteri puting putu

Qq
qari qariah

Rr
rajah raket rakit rangka rangkap ranting ranum rapat rapi rawat reban rebus rebut rel rempeyek renang rendam rendang (masakan) rendang (pokok) reput restoran riang rindu roboh rojak rompak rongak ruang ruang tamu rugi rukun rukun negara

191

runtuh

Ss
saat sabar sabit sabut sahabat sahaja salam salji sambil sambung samfu sampah-sarap sampai sampaikan samping (pakaian) sang sangka sangkut santun sardin sarung kaki sarung tangan saudara saudara-mara saudari sayur-mayur sayur-sayuran sebelah sebenar sebutan sederhana sediakan segar sejak sekeliling

sekeluarga selam selama selamat selendang selesa selesai selinder semalam semasa sembahyang sembuh sembunyi semenjak sempit sempoa semuanya semula senarai senaraikan sendiri sentiasa sepah ( selerak) sepak (tendang) sepak (tampar) separuh sepit sepupu seragam serah serangga serban serbuk seremban seronok serta sesat sesiapa setengah setia 192

sewaktu si siang (ikan) siar sifat sifir sikap sikat (pb) sila silap silap mata simbol simen singgah siram sirip sisik sisir skirt skuter sofa sokong sombong sopan sopan santun sos stor strawberi suami suap suasana suatu subang subur sudah sudip suhu suis suka hati sukar

sultan sulung sunyi supaya surat khabar surau susah hati syukur syurga

Tt
taat talam tahan tahniah tajam taji tajuk takziah talam tali keledar tali leher tamu tanah air tanaman tanda tanding tangkai tapak tapak sulaiman tapak tangan tapis tarian taring tauge tawar tebuan tebuk

tegur tekak tekap telah telan teman tembak tembok tempayan tempurung temu tenaga tengah hari tengah-tengah tenggelam tentera tepat tepung teratai terbakar terbalik terbit terdengar teringin terjadi terkejut terletak terlupa ternak ternakan teropong terpijak tersalah tersenyum tersesat tertawa tertidur tertinggal terus tetamu 193

tetapi tetek Thaipusam tiada tiang tiba tiba-tiba tikam tiket timba timbang timbul timun tingkat tingkatan tokong tonton topeng topi keledar toreh trafik trak traktor tuan tuang tugas tugu Tuhan tukang tukang kayu tulang tumbang tumbuhan tumit tumpah tunduk tunggang tunjuk turut

Uu
ubur-ubur ucap ucapan udara ujian ukur ulangan ulas (pb) ulat umpan uniform untuk usaha usia usik

wayang wayar Wesak

Yy
yakin yang yatim yatim piatu yuran

Zz
zaman zink

Vv
vanila video vitamin vokal

Ww
wad wah wahai wajah wajib wakil walaupun wap warna-warni wat wau 194

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Simpulan Bahasa Alas perut Ambil berat Ambil hati Anak angkat Anak buah Anak kandung Anak tiri Kaki lima Kepala batu / Keras kepala Keras hati Mandi kerbau Mandi peluh Minta diri Mulut murai / Banyak mulut

Makna Makan sedikit untuk menahan lapar Memberi perhatian Menjaga perasaan Anak yang dipelihara seperti anak sendiri Anak saudara/ orang di bawah kuasanya Anak sendiri Anak suami atau isteri daripada perkhawinan terdahulu Kawasan laluan di hadapan bangunan Degil Tidak mahu mengalah Mandi tidak bersih Bekerja bersungguh-sungguh Meminta izin untuk beredar Orang yang suka bercakap banyak

195

Bil 15 16 17 18 19 20

Simpulan Bahasa Murah hati Otak cair Sakit hati Sagu hati Tangkai jering Ulat buku Tidak kedekut Cerdik Rasa marah Hadiah atau ganjaran Sangat kedekut Suka membaca buku

Makna

196

BIL

PERKATAAN

MAKSUD

1.

transformasi

perubahan bentuk i. unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar pelajaran/latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran

2.

Modul/Modular ii.

3. 4. 5.

kondusif indikator simile

sesuai, baik dan sebagainya untuk membantu, mencapai, mendorong menghasilkan sesuatu petunjuk atau kayu pengukur perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu i. pemberian atau penyerapan sifat-sifat manusia kepada benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak dan lain-lain untuk untuk mendapat kesan sastera atau seni; pelambangan atau mengemukaan benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak sebagai mempunyai sifat-sfiat manusia kekuatan tarik menarik di antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul itu bertautan atau bergabungan, jeleketan; perhubungan yang erat, (pertautan) perpaduan berhubungan, bersangkut paut; ada kesinambungan ( keterikatan) antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana supaya mudah difahami

6.

pesonifikasi ii.

i. 7. kohesi ii. i. ii.

8.

koheren

9.

pendemokrasian

perihal tindakan (proses, dan sebagai) mendemokrasikan; peluang mendapat pendidikan bermutu

197

BIL

PERKATAAN

MAKSUD

10. 11. 12. 13. 14.

konvensional ekstensif mengkonsepsikan kerelevanan inovasi

sebagaimana kebiasaannya luas liputannya pengertian (pendapat yang terbentuk dalam fikiran) mengenai sesuatu, tanggapan, gagasan, idea ada kaitan atau hubungannya sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baru i. mengira atau menghitung banyaknya sesuatu; ii. menyangka, menelah, mengagak, mengira; iii. memberi penghargaan dengan sewajarnya, menghargai, menilai iv. mengkaji, meneliti kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya) perihal menjadikan kenyataan kerakyatan sesebuah negara berbincang, bertukar-tukar pendapat sambutan, reaksi, jawaban digunakan susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan masa antara dua tindakan

15.

pentaksiran

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

intelek merealisasikan kewarganegaraan berkomunikasi respons diaplikasikan kronologi jeda

198

BIL

PERKATAAN

MAKSUD hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea kemampuan(kebolehan) mencipta menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain bersifat puisi berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa secara lisan bukan secara lisan mempunyai imaginasi / terhasil daripada imaginasi atau daya khayalan kesukaan, keinginan, kemahuan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata susunan kata yang digunakan dalam percakapan tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain menstabilkan

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

penaakulan kritis kreatif kreativiti mengimlak puitis gramatis verbal non-verbal imaginatif kecenderungan semantik mengungkapkan berinteraksi memantapkan

199

BIL

PERKATAAN i. ii.

MAKSUD muncul, terbit, lahir ada banyak terdapat di merata-rata

42.

percambahan

43.

komunikatif

sedia atau dapat berhubungan mengadakan komunikasi, dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud perihal cara mengajar bahasa yang berfokus kepada mendengar dan bertutur Keperibadian, peribadi perihal menggabungjalinkan, menggabungkan, mencantumkan dan menjalinkan kemampuan (mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu) hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup, ada istiadat) pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam sepenuhnya kepada sesuatu berkaitan dengan atau menurut konteks ruangan di antara dua baris

44. 45. 46. 48. 47. 49. 50. 51. 52.

audiolingual sahsiah penggabungjalinan potensi sosiobudaya konsep komitmen kontekstual lajur

200