You are on page 1of 4

Khoa Khoa Hc v K Thut My Tnh i hc Bch Khoa TP.

HCM

Mng my tnh cn bn
Bi thc hnh s 01

Lm quen vi cc thit b mng


H tn sinh vin:....................................................
Nhm:...................MSSV:.....................................

I. Mc tiu:

Lm quen vi cc thit b mng


Hiu c chc nng ca cc thit b mng
Kt ni c cc thit b mng

II. Ni dung
1. Lm quen vi cc thit b mng:

Cc mng (NIC)
Cp mng
Hub
B chuyn mch (Switch)
B nh tuyn (Router)
im truy cp mng khng dy (Access Point)
Modem(s)

2. Tm hiu chc nng ca cc thit b mng


a. Cc mng (NIC)

Chc nng ca NIC: ________________________________________________________


Tm hiu m s b vi x l ca NIC: ___________________________________________

Khoa Khoa Hc v K Thut My Tnh i hc Bch Khoa TP. HCM


Kim tra NIC ca my, a ch MAC l ________________________________
Cp mng dng ni vo NIC ca bn:
Loi:_____________________
Kiu: _____________________
Chun:_____________________

b. Hub

Vai tr ca hub trong mng


c im chnh ca hub
Khuyt im chnh ca hub
Tm hiu cc cng ca hub
c. B chuyn mch (Switch)

Vai tr ca BCM trong mng


c im chnh ca BCM
Khc bit gia hub v BCM
Khuyt im chnh ca BCM
Tm hiu cc cng ca BCM
d. B nh tuyn

Khoa Khoa Hc v K Thut My Tnh i hc Bch Khoa TP. HCM

Vai tr ca BT trong mng


c im chnh ca BT
S khc bit gia BT v hub
Tm hiu cc cng ca BT
d. im truy cp TC (AP)

Vai tr ca TC trong mng


c im chnh ca TC
TC ging vi thit b no nht trong cc thit b mng trn
Tm hiu cc cng ca TC
e. Modem

Khoa Khoa Hc v K Thut My Tnh i hc Bch Khoa TP. HCM

Phn bit:
Modem quay s (Dial-up)
Modem ng dy thu bao s (DSL)
Modem cp truyn hnh
i vi mi loi:
Vai tr v c im ca thit b trong mng:___________________________________________

3. Kt ni cc thit b mng:
Hy ch ra kiu cp (cp cho, cp thng) c s dng cho mi kt ni sau?
a) Gia my tnh v hub ________________
b) Gia my tnh v b chuyn mch ________________
c) Gia my tnh v b nh tuyn ________________
d) Gia hub v hub ________________
e) Gia hub v b chuyn mch ________________
f) Gia hub v b nh tuyn ________________
g) Gia b chuyn mch v b chuyn mch ________________
h) Gia b chuyn mch v b nh tuyn ________________
k) Gia hai b nh tuyn ________________