You are on page 1of 3

ИНДИВИДУАЛНА ЛИСТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА НАПРЕДОКОТ

Ученикот :
Одд:
Дата на раѓање :
Други податоци
Матичен
број
во
училиште:
Улица и број :
Здравствена
состојба
( терапија):
Воспитно-образовен
третман:
Резултати
од
дијагностика:

С. В.
III2
23.11.2000, Скопје
I/08
Свети Николе
Скопје, Наод бр. 3968/08 (од 17.03.08) реш. бр.07-578/3 од 4.04.2008
Дијагноза – Комбинирани пречки во развојот, Epi partalis symptho
Matica. Sy. HHE, I.dex. Paralysis cerebralis

Психолог
IQ = 51, Kako личност е екстраверген, ведар, педантен,
темпераментен, импулсивен. Добро се адаптира и социјализира во
училишната средина
Логопед
Правилен говорен развој кој соодветствува на возраста
Дефектолот
Латерализација – левак
Доживување на тело во простор – делумно
Перцепција на односи во простор – делумно
Процена на однесување – презаштитеност, доминантност,
егоизам,адаптибилност
Трето одделение
Процена на репродукција на ритмички структури до 13 проба успешно, после неуспешна репродукција – оцена на
тестот – делумно усвоена репродукција на ритмички структури
Процена на организираност на конструктивна праксија – неуспешна
проба
Вежби за психомоторна
- Вежби за графомоторен развој
реедукација:
- Вежби за развивање на мислење
- вежби за визео-моторна координација
- вежби за стабилност на моторика на тело во целина
- вежби за усогласеност на двожења на горни и долни
екстремитети
Логопетски третман:
/
Посетува
дополнителна Посетува дополнителна настава по предметите македонски ј. и
настава по :
математика
Член на СУА:

Учествува во сите подрачја на СУА

Изработил: дефектолог Тања Богатинова
Овчарова., Велес

ПОУ ,,Маца

СОЦИО - ЕМОЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Општ впечаток

1- впечатливо мирен

2- како и другите деца 3- впечталиво немирен

Однесување на час

1 - внимателен

2 - незаинтересиран 3 – мотивиран

Однесување кон училишните
задачи

1 – одговорен

2 – истраен

Однесување на одмор

1 – повлечен

2 – агресивен

3 – неодговорен

4 – пасивен

5 - активен

4 – лесно се откажува

3 – хиперактивен

4 – создава неред 5 – прифатливо однесување
Однесување кон другарите

1 – контактибилен 2 – повлечен
6 - егоистичен

Однесување кон
наставниците

1 – почитува авторитет

Однесување кон родителите

1 – ги почитува 2 - не ги почитува 3 – изразува љубов 4 – се доверува
покажува нетрпеливост

Праифатеност од
другарите

1 – од поголема група ученици 2- од неколку ученици

Прифатеност од
наставниците

1 – реално

Прифатеност од
родителите

1 – реално (објективно)

Игра

1- иницијатор на игра
2 – почитува правила на игра
3 – активно се
вклучува во игра
4 – не се вклучува во игра со врсниците
одбива секаков контакт со деца

Емоции

1 – покажува емоции 2 – ги крие(потиснува) емоциите 3 – плаче без причина
– се смее без причина 5 – сооднетни емоционални реакции

Работни навики

1 – работи самостојно 2 – има потреба од помош

3 – се доверува

3 – агресивен

4 – љубоморен

5 – себичен

2 – не почитува

4 – несигурен

5 - повлечен

2 – хиперзаштитнички

3 – неприфатен

3 – преценувачки

2 – хиперзаштитнички 3 – преценувачки (субјективно)

3 – пружа помош на другарчиња 4 – пружа отпор кон училишните задачи

ГОВОРНИ И КОМУНИКАТИВНИ СПОСОБНОСТИ
Изговор (артикулација) на
гласовите кај детето

1 - правилен изговор

Говорен ритам

1 – неправилен (пелтечи)

Изработил: дефектолог Тања Богатинова
Овчарова., Велес

2 – постојат отстапувања (неправилности)
2 – правилен

ПОУ ,,Маца

Говорно темпо (зборува)

1 – брзо

2 – успорено

3 – умерено

Усвоен речник на зборови

1 – одговара на возраста 2 –под возраста

Формира реченица

1 - проста

Разговара за сопствени
емоции, доживување, мисли

1 – секогаш

2 – проширена
2- понекогаш

3 – над возраста (богат речник)

3 – сложена
3 – никогаш

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОКОТ ПО ВОСПИСНО-ОБРАЗОВНИ ПОДРАЧЈА
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

МАТЕМАТИКА

ЗАПОЗНАВАЊЕ
ОКОЛИНАТА

Стефан ги препознавa, именува и пишува сите печатни букви. Препишува
зборови, реченици и краток текст. Составува и пишува зборови со дадени
букви, во ограничен простор. Пишува зборови и реченици по диктат, со
помош. Формира зборови од букви и реченица од дадени зборови. Чита
текст со синтеза на збор. Го разбира текстот што го слуша, може да го
раскаже со помош и претстави со илустрација . При раскажување користи
прости реченици. Меморира стихотворба.
Ги препознава,чита и пишува броевите до 100 .Собира, одзема и споредува
до 20. Има поим, препознава и именува претходник и следбеник до100.
Врши дополнување на бројни низи до 100. Има поим и знае да претстави
права,точка и полуправа ;
Има поим и практично црта отсечка со одредена должина
Препознава и именува разни видови линии (права, крива, отворена,
затворена, легната, коса), ја искажува положбата на предметите во нивниот
меѓусебен однос
- Знае да се претстави, со име, презиме и адреса. Ги препознава и
именува своите желби и потреби. Ги препознав своите права и ги
НА
именува организациите кои се грижат за неговите права. Кон другарите
се однесува коректно, другарски. Ги почитува возрасните и ги
извршува своите должности. Знае да го именува своето училиште,
неговите простории и вработени во него. Го препознава , именува и се
грижи за својот училишен прибор и за инвентарот во училницата. Ги
препознава и именува монетите(1,2,5) и банкнотите(10, 50,100)ден

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

Сака да слуша и да пее песни. Пее со среден интензитет на гласот. Има
добро развиен осет за ритам и учествува во ритмички точки.

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Црта и бои во ограничен простор. Ги познаваи именува основните и
секундарните бои и се користи со сите техники за боење. Црта со
обежежана контурна линија
Има правилно држење на телото. Се труди ги изведе вежбите за
оформување на телото . знае да се подреди во ред и колона и да се движи
во колона по еден и по двајца. Во групни игри, ги почитува правилата на
игра и го прифаќа поразот и победата.

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

Дефектолог : Тања Богатиновa

Изработил: дефектолог Тања Богатинова
Овчарова., Велес

ПОУ ,,Маца