BAB 3 – KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

ANALISIS KENDIRI PELAJAR
Tandakan (√) pada ruangan di bawah.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
1

a)

SUBTOPIK
Pembinaan Negara dan Bangsa
Moden di Eropah
Amalan Realpolitik
Pembinaan Negara Islam Madinah
Kerajaan Johor
Kerajaan Terengganu
Kerajaan Negeri Sembilan

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

Konsep negara bangsa merujuk pada pembentukan negara bangsa moden di Eropah. (m/s
67)
Selepas peristiwa apakah idea ini tercetus?
i

………………………………………………………………………………………..

ii ………………………………………………………………………..………………
iii ……………………………………………………………………………………….
b)

Apakah ciri-ciri negara moden di Eropah?
i

……………………………………………………………….………………………

ii

……………………………………………………………….………………………

iii ……………………………………………………………….………………………

c)

Apakah dua prinsip Deklarasi Empat Belas Perkara Woodrow Wilson?
i

……………………………………………………………….……………...............

ii

……………………………………………………………….………………………

iii ……………………………………………………………….………………………
d)

Apakah kesan deklarasi di atas?
i

……………………………………………………………….………………………

ii

……………………………………………………………….………………………

iii ……………………………………………………………….……………………….....................................................

1

2

Amalan realpolitik wujud di Eropah pada abad ke – 19. (m/s 68-69)

a)

Namakan dua tokoh Eropah yang mengamalkan realpolitik.

b)

i

……………………………………………………………….……………………...

ii

……………………………………………………………….………………………

Senaraikan ciri-ciri amalan realpolitik.
i ……………………………………………………………….………………………
ii

……………………………………………………………….………………………

iii ……………………………………………………………….………………………
c)

Nyatakan usaha pembentukan negara bangsa Itali.
i ……………………………………………………………….………………………
ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
iv ……………………………………………………………………………………….
v ……………………………………………………………………………………….
vi ……………………………………………………………………………………….
vii ………..………………………………………………………………………………
viii ………………………………………………………………………………………
ix ……………………………………………………………………………………….

d)

Nyatakan usaha pembentukan negara bangsa Jerman.
i ……………………………………………………………….………………………
ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
iv ………………………………………………………………………………………
v ………………………………………………………………………………………
vi ……………………………………………………………………………………….
vii ………..………………………………………………………………………………
viii ………………………………………………………………………………………
ix ………………………………………………………………………………….........

2

3

Nabi Muhammad s.a.w. telah membentuk kerajaan Islam di Madinah. (m/s 71)

a)

Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. membentuk kerajaan ini?
i ……………………………………………………………….……………………….
ii ……………………………………………………………….……………………….
iii ……………………………………………………………….……………………….
iv ………………………………………………………………………………….........
v ………………………………………………………………………………………..
vi ………………………………………………………………………………………..
vii ………..………………………………………………………………………………
viii ………………………………………………………………………………………

b)

Bagaimanakah negara kita iaitu Malaysia telah dibentuk?
i ……………………………………………………………….……………………….
ii ……………………………………………………………….……………………….
iii ……………………………………………………………….……………………….
iv ………………………………………………………………………………………..
v ………………………………………………………………………………………..
vi …………………………………………………………………………………………

4

Perlembagaan Negeri Johor telah digubal pada tahun 1895. (m/s 80 – 82)

a)

Siapakah yang menggubal perlembagaan tersebut?
…………………………………………………………………………………………

b)

Apakah tujuan pengenalan perlembagaan tersebut?
i ……………………………………………………………….………………………
…………….…...…..
ii ……………………………………………………………….………………………
……………...……..
iii ……………………………………………………………….………………………
………………….....

c)

Senaraikan syarat penabalan sultan seperti yang termaktub dalam perlembagaan
tersebut.
i ……………………………………………………………….………………………
ii ……………………………………………………………….………………………
3

iii ……………………………………………………………….………………………
iv ………………………………………………………………………………………

d)

Nyatakan bidang kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan berikut seperti yang terdapat dalam
perlembagaan tersebut.
i) Majlis Negeri
………………………………………………………………………………...….......
ii) Jemaah Menteri

-

………………………………………………………………………………................
5

Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu (m/s 84 – 86).
* Diperkenalkan oleh Sultan Zainal Abidin III
* Dikenal sebagai Ittiqan-ilmuluk bi-ta’dil il-suluk

a)

Nyatakan maksud Ittiqan-ilmuluk bi-ta’dil il-suluk.
……………………………………………………………………………………………

b)

Berikan syarat untuk menjadi sultan Terengganu.
i ……………………………………………………………….……………………….
ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
iv .………………………………………………………………………………………

c)

Nyatakan kedudukan sultan Terengganu mengikut Undang-undang Tubuh.
i ……………………………………………………………….………………………..
ii ……………………………………………………………….………………………..
iii ……………………………………………………………….………………………..
iv ……….………………………………………………………………………………...
v …………………………………………………………………………………………

d)

Apakah syarat yang ditetapkan pada menteri dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan
Terengganu?
i ……………………………………………………………….………………………
ii ……………………………………………………………….………………………

4

iii ……………………………………………………………….………………………
iv ……….………………………………………………………………………………
v ……………………………………………………………………………………….
vi ………………………………………………………………………………………

6

Berikut menunjukkan hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan mengikut Adat
Perpatih. (m/s 87 – 88)
Yang Dipertuan Besar

Undang

Lembaga

Buapak

Anak Buah

a)

b)

Apakah peranan Undang?
i

……………………………………………………………………………….………

ii

………………………………………………………………………………………

Nyatakan tugas Lembaga.
i ……………………………………………………………….………………………
ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………

c)

Senaraikan tugas buapak.
i ……………………………………………………………….………………………
ii ……………………………………………………………….………………………

d)

Apakah unsur-unsur demokrasi yang terdapat dalam pemerintahan Negeri Sembilan?
i ……………………………………………………………….………………………
ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………

5

e)

Pengamalan Adat Perpatih dalam sistem pemerintahan Negeri Sembilan telah
melahirkan peraturan-peraturan hidup yang boleh dijadikan amalan dalam mengekalkan
keharmonian negara.
Apakah peraturan-peraturan hidup tersebut?
i ……………………………………………………………….………………………
ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
iv …………………………………………………………………………………………….…………….................................

6