BAB 4 – PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

ANALISIS KENDIRI PELAJAR
Tandakan (√) pada ruangan di bawah.
Subtopik
4.1 Jawatankuasa Eksekutif
4.2 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
4.3 Sabah dan Sarawak

Cemerlang

Baik

Sederhana

1

Jawatankuasa Eksekutif telah ditubuhkan untuk menggubal Perjanjian Persekutuan Tanah
Melayu 1948. (m/s 107)

a)

Senaraikan pihak yang menggubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.
i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………

b)

Nyatakan tuntutan yang dikemukakan oleh orang Melayu kepada Jawatankuasa
Eksekutif.
i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
iv ……………………………………………………………………………………….
v ………………………………………………………………………………………
c)

Nyatakan golongan yang menentang penubuhan Jawatankuasa Eksekutif.
i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………
d)

Bagaimanakah cara AMCJA-PUTERA menentang perjanjian tersebut?
i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
1

iv ………………………………………………………………………………………..

e)

Mengapakah AMCJA-PUTERA menentang Jawatankuasa Eksekutif?
i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
iv ……………………………………………………………………………………….

f)

Senaraikan kandungan Perlembagaan Rakyat.
i ………………………………………………………………….……………………..
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv …………..……………………………………………………………………………..
v ………………………………………………………………….………………………
vi ………………………………………………………………….……………………...
vii ………………..……………………………………………….………………………
viii………………………………………………………………………………………..
ix ..……………………………………………………………….………………………
x ……………………………………………………………….………………………

2

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah ditandatangani pada 21 Januari 1948.

a)

Nyatakan ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.
i ………………………………………………………………….……………………
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv …………..……………………………………………………………………………
v ………………………………………………………………….………………………
2

b)

Apakah kesan perlaksanaan pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948.
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv …………..……………………………………………………………………………..
v ………………………………………………………………….………………………
vi ………………………………………………………………….……………………
vii ………………..……………………………………………….………………………
viii………………………………………………………………………………………
ix ..……………………………………………………………….………………………
x ……………………………………………………………….………………………

3

Sabah dan Sarawak telah menjadi tanah jajahan British dalam tahun 1946.

a)

Nyatakan alasan Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.
i ………………………………………………………………….……………………
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv …………..……………………………………………………………………………
v ………………………………………………………………….………………………

b)

Apakah faktor penentangan penyerahan Sarawak kepada British?
i ………………………………………………………………….……………………
ii ……...………………………………………………………….………………………

c)

Berikan cara penentangan Gerakan Anti-Penyerahan
i ………………………………………………………………….……………………

3

ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv …………..……………………………………………………………………………
v ………………………………………………………………….………………………
vii ..………………………………………………………………………………………

d)

Nyatakan tindakbalas British terhadap Gerakan Anti-Penyerahan
i ………………………………………………………………….……………………
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………

e)

Mengapakah penyerahan Sabah oleh SBUB kepada British tidak mendapat bantahan
daripada penduduk tempatan?
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv …………..……………………………………………………………………………..
v ………………………………………………………………….………………………

4