BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

ANALISIS KENDIRI PELAJAR
Tandakan [] pada ruangan di bawah.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

SUB TAJUK
Rukun Negara
Dasar Pendidikan Kebangsaan dan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Akta Bahasa Kebangsaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Sukan Untuk Perpaduan
Wawasan 2020

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

8.1 Rukun Negara
1

Gagasan pembentukan Rukun Negara merupakan kesan daripada Peristiwa 13 Mei 1969
(m/s 210-212).

a)

Apakah matlamat pengenalan Rukun Negara?
i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
iv ………………………………………………………………………………………
v ………………………………………………………………………………………
b)

Pada pendapat anda, mengapakah kepercayaan kepada Tuhan diberi keutamaan dalam
prinsip Rukun Negara?
i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
iv ………………………………………………………………………………………
c)

Mengapakah kita mesti patuh kepada prinsip Rukun Negara yang keempat?
i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………

1

iii ……………………………………………………………….………………………
iv ………………………………………………………………………………………
v ………………………………………………………………………………………
8.2

Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

2

Garis masa berikut berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan negara yang diwujudkan
selepas negara kita merdeka.
1956 – Penyata Razak
1957 – Ordinan Pelajaran
1960 – Laporan Rahman Talib
1961 – Akta Pelajaran
1974 – Jawatankuasa Kabinet
1979 – Jawatankuasa Kabinet

a)

Nyatakan cadangan dalam Penyata Razak 1956 yang kemudiannya dijadikan Ordinan
Pelajaran 1957.
i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
iv ………………………………………………………………………………………
v ………………………………………………………………………………………
b)

Nyatakan syor tambahan yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Rahman Talib 1960
terhadap sistem pendidikan yang dilaksanakan sebelumnya.
i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
iv ………………………………………………………………………………………
v ………………………………………………………………………………………
c)

Senaraikan cadangan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 sebagai memantapkan
Dasar Pendidikan Kebangsaan.

2

i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
iv
…………………………………………………………………………………………
v ………………………………………………………………………………………
vi ……………………………………………………………………………………….

d)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan?
i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
iv ………………………………………………………………………………………
v ………………………………………………………………………………………

e)

Pada pandangan anda, bagaimanakah perpaduan boleh dicapai melalui dasar-dasar
pendidikan?
Dalam konteks anda sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah sistem pendidikan boleh
membentuk perpaduan kaum dan integrasi nasional.
i

……………………………………………………………….………………………

ii ……………………………………………………………….………………………
iii ……………………………………………………………….………………………
iv ……………………………………………………………………………………….
v ……………………………………………………………………………………….

PERPADUAN KEBANGSAAN
8.3 Akta Bahasa Kebangsaan
8.4 Dasar Kebudayaan Kebangsaan
8.5 Sukan Untuk Perpaduan

3

1

Jelaskan kedudukan bahasa Melayu dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu 1957 (ms 216).
.............................................................................................................................................

2

Terangkan langkah-langkah memajukan/ memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan.(m/s 216).
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv …………..……………………………………………………………………………..
v ………………………………………………………………….……………………....
vi ………………………………………………………………….……………………...
vii ………………..……………………………………………….………………………

3

Apakah tujuan penggubalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971?
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv …………..……………………………………………………………………………..

4

Senaraikan tiga prinsip utama Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………

8.6 Wawasan 2020

4

1

Wawasan 2020 yang dicetuskan pada tahun 1991 merupakan gagasan negara untuk
menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

a)

Siapakah yang mencetuskan gagasan tersebut?
.............................................................................................................................................

b)

Senaraikan matlamat Wawasan 2020.
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv …………..……………………………………………………………………………

c)

Senaraikan sembilan cabaran Wawasan 2020.
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv …………..……………………………………………………………………………..
vi ………………………………………………………………….……………………...
vii ………………..……………………………………………….…………………........
viii………………………………………………………………………………………...
ix ..……………………………………………………………….………………………
x ……………………………………………………………….………………………

d)

Apakah tujuan penggubalan Wawasan 2020?
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv …………..……………………………………………………………………………..
v …………..………………………………………………………………………………

5

e)

Senaraikan ciri-ciri warganegara yang diperlukan untuk mengatasi Wawasan 2020.
i ………………………………………………………………….……………………...
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv ...…………..…………………………………………………………………………..
vi ………………………………………………………………….……………………...
v ………………………………………………………………….
………………………………………………………….....

f)

Sebagai seorang pelajar, apakah tanggungjawab anda dalam merealisasikan Wawasan
2010?
i ………………………………………………………………….……………………
ii ……...………………………………………………………….………………………
iii ………...……………………………………………………….………………………
iv ...…………..…………………………………………………………………………...
v ………………………………………………………………….
……………………...........................................

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful