You are on page 1of 7

BAB 9

:

PERKEMBANGAN DI EROPAH ISI TEMPAT KOSONG

BAHAGIAN A : Zaman Reformation 1 Reformation

berasal

daripada

perkataan

___________yang

bermaksud

melaksanakan

________________ atau __________________ terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang _________________ atau membentuk sesuatu yang ______________. 2 3 Gerakan Reformation ini mempunyai kaitan dengan agama _______________. Kritikan atau penentangan telah timbul lagi apabila ____________________ telah meningkatkan usaha pembangunan __________________ untuk menjadikan __________ sebagai pusat kekuasaan yang terkuat di bahagian tengah ______________. 4 Penguasa Gereja dikatakan lebih cenderung mengamalkan gaya hidup para

____________________ dan _______________________. 5 Di samping itu, terdapat unsur __________________ yang tidak disenangi oleh banyak pihak. Antara penyelewengan itu termasuklah penjualan __________________. 6 Reformation bermula di _______________ kerana gerakan Renaissance di sini bersifat ________________ walhal gerakan di Itali bersifat ___________________. 7 Pada tahun 1517, ___________________, professor ilmu _______________ di sebuah universiti berhampiran Witterburg di Jerman, mula mengambil langkah menentang amalan Indulgences. 8 9 Luther percaya yang manusia itu seharusnya bergantung pada kekuatan ________________. Pendirian dan ajaran Luther dikenali sebagai ____________________ yang berasal daripada perkataan ___________________ yang bermaksud __________________. 10 Di Switzerland pula gerakan itu pada mulanya dipimpin oleh ______________________. Tetapi setelah beliau meninggal dunia gerakan itu dipimpin pula oleh ____________________. 11 Masih ada yang mahu mempertahankan kewibawaan ____________________. Golongan ini mengendalikan _________________________. 12 Negara Eropah _________________ dan __________________ mengikut mazhab masing-masing. 13 Kuasa Gereja terhadap _____________ atau ________________ berkurangan disebabkan monarki ingin membebaskan dirinya daripada penguasaan ______________ di Rom.

1

Revolusi Pertanian i. Perkembangan Bidang Pertanian

1 2

Sebelum berlakunya Revolusi Pertanian, _______________ telah dikendalikan secara kecil-kecilan. Revolusi Pertanian telah dapat dilakukan kerana wujudnya beberapa faktor. Yang pertamanya, terdapat perubahan dalam sistem _______________ dan _________________ tanah.

3

Yang kedua, terdapat penggunaan kaedah atau ____________________. Teknik ini merangkumi penanaman yang lebih efisien, penggunaan ___________________ serta penggunaan __________.

4

Yang ketiga, terdapat kaedah _________________ produk pertanian secara meluas dan berkesan.

ii.

Pemilikan Tanah Persendirian

1

Sebelum Revolusi Pertanian terdapat dua sistem pemilikan tanah lain yang pertama, sistem pemilikan _____________________, dan yang kedua, sitem pemilikan ____________________.

2

Rakyat biasa di Britain, diizinkan mengikut adat kebiasaan menggunakan tanah awam ini. Tanah tersebut mungkin digunakan untuk __________________ secara kecil-kecilan,

__________________ serta _________________________ atau ______________________. 3 ________________________ yang dahulunya membiarkan sahaja tanah mereka digunakan oleh __________________, kini mahu memanfaatkan __________________ tersebut bagi tujuan pengeluaran __________________ secara besar-besaran. 4 Ekoran itu, terdapatlah usaha daripada pihak tuan tanah untuk __________________ tanah awam tersebut. 5 6 Hampir _________________ ekar tanah telah dipagari melalui ____________________________. Terdapat beberapa implikasi penting daripada peristiwa ini. Pertamanya, kini telah tersedia kawasan yang lebih luas untuk digunakan bagi ______________________________. Keduanya, rakyat biasa yang dahulunya bergantung pada tanah awam untuk ________________________ mereka kini telah kehilangan _______________________.

iii.

Kaedah dan Ciptaan Baru dalam Pertanian

1

Kaedan

dan

ciptaan

peralatan

telah
2

membolehkan

penanaman

dilakukana

secara

__________________ dan produk dihasilkan dengan _________________________. 2 3 4 Salah satu kaedah baru yang digunakan ialah penanaman ________________________. Selain itu, tanaman baru turut diperkenalkan seperti ________________ dan _________________. Terdapat alat yang dicipta oleh _______________ untuk kegunaan _______________ dan_______________

iv.

Pertanian Komersial

1

Apabila cara menanam telah direvolusikan, maka _________________ hasil pertanian telah dapat dipertingkatkan.

2

Peningkatan _______________ dan __________________ hasil pertanian ini telah membawa kepada ____________________.

3

_________________ menggunakan produk yang dihasilkan itu untuk ___________________ mereka, masih terdapat bakinya. Oleh itu, baki atau lebihan tersebut telah mereka ___________________.

BAHAGIAN B : Soalan 1

SOALAN STRUKTUR

Senarai berikut menunjukkan kuasa imperialis Barat di Asia Tenggara    Britain Portugal Sepanyol

a) i ii.

Apakah maksud imperialisme Barat di Asia Tenggara ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ( 2 markah)

b) i. ii.

Nyatakan faktor-faktor yang mendorong kedatangan kuasa Barat ke Asia. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ( 2 markah)
3

c)

Nyatakan kesan imperialisme Barat terhadap Asia Tenggara dari aspek berikut. Ekonomi i. ........................................................................................................................................ (1 markah) i. Pendidikan ........................................................................................................................................ ( 1 markah)

d)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah perubahan politik yang berlaku di Asia Tenggara kesan imperialisme Barat. i. ii. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ( 2 markah)

e)

Pada pandangan anda, nyatakan persiapan yang perlu dilakukan oleh setiap negara untuk menghalang usaha imperialisme berlaku pada masa hadapan. i. ii. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ( 2 markah)

BAHAGIAN C : ZAMAN GELAP

SOALAN ESEI

Soalan 1

Eropah mengalami Zaman Gelap selepas kejatuhan Tamadun Rom.

(a)

Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah ( 9 markah)

(b)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah ciri-ciri persamaan sistem feudal Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional. ( 6 markah)

(c)

Cadangkan lima usaha yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk mengelakkan berlakunya Zaman Gelap di negara ini. ( 5 markah)
4

BAHAGIAN D :

SOALAN OBJEKTIF

1

Jason ialah tuan tanah yang mendapat perlindungan daripada raja. Apakah yang harus dilakukan oleh Jason sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberikan oleh raja?

A B C D

Mentaati perintah raja Membayar cukai kepada raja Membantu mengawal keselamatan raja Menyerahkan sebahagian daripada hasil pertanian kepada raja

2

Apakah faktor yang mendorong kemunculan golongan Baron di Eropah pada zaman Gelap

A B C D

Kemusnahan kuasa pusat Kemunculan petani kecil Kemerosotan perdagangan Keperluan bahan makanan

3

Apakah faktor yang mendorong manusia pada Zaman Renaissance untuk mencari penyelesaian kepada masalah dan meneroka bidang baru ?

A B C D

Semangat inkuiri Ganjaran pemerintah Bercita-cita menguasai dunia Kegemilangan tamadun Islam

4 A B C D

Mengapakah gerakan Reformation dapat berkembang dengan pesat di Jerman? Galakan raja Campur tangan Paus Penciptaan mesin cetak Perkembangan perdagangan

5

5

Penjelajahan bangsa Eropah ke Timur berlaku pada abad ke-16 Pelaut Portugal menjadi perintis dalam bidang penjelajahan ke Timur Apakah faktor yang mendorong mereka menjelajah ke Timur?

i II III IV A B C D

Menjajah negara Mendapat barangan mewah Menyebarkan agama Kristian Memperkenalkan tanaman baru I dan II I dan IV II dan III III dan IV

6

Mengapakah Sepanyol begitu bersemangat untuk mengembangkan agama Kristian ke dunia baru ?

A B C D

Bantuan kewangan dari Paus Pernah dikuasai oleh orang Islam Membalas budi pihak Gereja Katolik Menggalakkan negara Eropah lain melakukan penjelajahan

7

Apakah faktor yang membantu pengeluaran makanan secara besar-besaran semasa Zaman Revolusi Pertanian ?

I II III IV

Perubahan sistem penggunaan dan pemilikan tanah Penggunaan kaedah dan teknik saintifik Perubahan pucuk pimpinan Gereja Pertanian dilakukan untuk waktu tertentu sahaja

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV
6

Maklumat di bawah berkaitan dengan Revolusi Pertanian di Eropah Sebelum tahun 1761, tuan tanah di Britain menghadapi masalah untuk mengusahakan pertanian secara besar-besaran.

8 A B C D

Apakah halangan yang dihadapi oleh tuan tanah di atas ? Ketiadaan modal Kekurangan kemahiran Kesukaran mendapatkan buruh Kelemahan sistem pemilikan tanah

9 A B C D

Mengapakah muncul Pergerakan Luddite di Britain pada tahun 1810 ? Keselamatan para pekerja Pengurangan masa bekerja Kaedah pengeluaran baru Kenaikan harga

10

Apakah pernyataan yang boleh dikaitkan dengan senarai berikut?

   A B C D

The white man’s burden Mission civilisatrice The blessings of the Anglo-Saxon protection

Orang Eropah cuba mengembangkan budaya mereka ke Asia Orang Eropah cuba menjadi pelindung masyarakat Asia Orang Eropah ingin memulakan tamadun baru di Asia Orang Eropah menganggap mereka bertanggungjawab mengembangkan tamadun mereka ke luar Eropah

7