You are on page 1of 14

BAB 5

:

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

BAHAGIAN A
:
ISI TEMPAT KOSONG
SISTEM AHLI
a. Latar belakang Sistem Ahli
1

Sistem Ahli ialah sistem yang melatih ................................................ dan kaum

2

lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu.
Idea ini dicetuskan oleh ..................................................... hasil perbincangan

3

dengan Sir Henry Gurney di Kuala Lumpur.
Sir Henry Gurney mencadangkan pelaksanaannya berdasarkan model
negara ........................ dan

4

..............................
Cadangan ini selaras dengan hasrat British untuk menjalankan

5

dasar ................................................
Sistem Ahli akan dapat mengurangkan tekanan

6

.....................................................
Sistem Ahli dibincang dan dipersetujui

7

dalam ..........................................................
Rundingan antara British dan wakil penduduk telah diadakan di

8

................................................
Wakil Umno dan orang Melayu
ialah ................................................................................................... dan

9
1

.......................................
Wakil Kaum India ialah ...................................................................
Wakil kaum Cina ialah ............................................... dan

0

..........................................................
b. Ciri-ciri Sistem Ahli

1

Satu sistem ...................................................... yang terdiri daripada beberapa
orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat untuk memegang jawatan yang

2
3

dibentuk.
Anggotanya dikenali sebagai ......................................
Pelantikan Ahli dibuat oleh ................................................ dengan

4

persetujuan ......................................................
Ahlinya terdiri daripada .................................
1

orang

anggota

iaitu

................ orang penduduk Tanah Melayu dan ....................... orang Pegawai
5

Inggeris.
Wakil penduduk Tanah Melayu terdiri daripada ......................... orang Melayu,

6

seorang Cina dan seorang India.
Ahlinya diletak di bawah kuasa ..................................................................
c. Proses Pelaksanaan Sistem Ahli

1

Ahli-ahli diberi tugas menjaga satu ....................... yang mengandungi

2
3

beberapa buah jabatan kerajaan.
Pentadbiran harian jabatan diurus mengikut .......................... yang sedia ada.
Ahli-ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan
dengan jabatan untuk dibentang dalam

4

.............................................................................
Ahli akan berbincang dengan ............................................ untuk

5

mendapatkan persetujuan bersama.
...................................................... juga memberikan arahan dan

6

persetujuan.
Cadangan ........................................... itu merupakan pendirian pentadbiran
British.

d. Keanggotaan Sistem Ahli
B Nama Ahli

Portfolio

il
1

............................................

Ahli dalam Negeri

2

.....
............................................

Ahli Pertanian dan Perhutanan

3

.....
............................................

Ahli Tanah, Perlombongan dan Perhubungan

4
5

.....
Dr. Lee Tiang Keng
............................................

......................................................
Ahli Pelajaran

6
7
8

.....
J.D. Hodgkinson
J.D. Mead
O.A. Spencer

......................................................
......................................................
.....................................................

e. Kepentingan Sistem Ahli
2

1

Merupakan .............................. yang penting untuk melatih orang tempatan

2

ke arah berkerajaan sendiri.
Memulakan proses ............................................. di Persekutuan Tanah

3

Melayu.
Asas penting untuk menentukan ............................... yang bakal dicapai

4

mendapat sokongan penduduk Tanah Melayu.
Memberi pendedahan kepada penduduk untuk .......................... dan
............................ kerajaan.
PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957
a. Suruhanjaya Reid

1
2
3

Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan ...................................
Diketuai oleh ................................ yang bertindak sebagai pengerusi.
Ahli yang lain ialah .................................. , .....................................,

4

............................. dan .............................................
Tujuannya ............................................. perlembagaan Persekutuan Tanah

5
6

Melayu.
................................... Perlembagaan Persekutuan.
.................................. sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah melayu

7

yang akan merdeka.
Beberapa isu yang menjadi panduan ialah :

8

.................................... yang kuat.

Pemberian ............................kepada negeri dalam bidang tertentu.

Kedudukan ........................................

............................. orang Melayu.

• Pewujudan satu ............................... Persekutuan Tanah Melayu .
Menerima 131 ..............................daripada pelbagai pihak dan antaranya

termasuklah daripada, ...........................................orang perseorangan dan
9

pertubuhan politik.
Sebagai kerajaan , cadangan ................................................ diberi perhatian

1

utama.
Cadangan Suruhanjaya Reid diterbitkan pada ………………………………. dan

0
1

diterima oleh ......................................... Mei 1957.
Hasilnya, ................................................................ diwujudkan.
3

1
b. Kerakyatan jus soli

1

Tuntutan ........................................ dan tidak diterima

2

oleh .......................................
Prinsip kerakyatan yang memberikan hak ........................... kepada semua

3
4

kaum.
Boleh melemahkan .............................................
...................................... telah menerima kerakyatan jus soli dengan syarat
orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam

5

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
...................................... antara kaum telah terbina di Persekutuan Tanah

6
7

Melayu yang merdeka.
............................................ sebagai agama rasmi PTM.
........................................... sebagai bahasa kebangsaan.
c. Isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

1

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah ditandatangani oleh

2

................................... dan ...................................... pada 15 Ogos 1957.
Antara isi perjanjian tersebut ialah:

Pembentukan sebuah Kerajaan ...............................

Pemisahan antara kuasa .............................. dengan kuasa
...........................

Pemisahan melalui Senarai .............................. dan Senarai
.....................................

Institusi Raja dijadikan ............................................. pada peringkat
negeri dan negara
• Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu secara

............................................ ,

................................... dan

......................... Prinsip....................................... diterima.

Kedudukan ................................ orang melayu dikekalkan.

....................................... sebagai agama rasmi Persekutuan.

.................................................. dikekalkan.
4

................................................. sebagai bahasa kebangsaan.

........................................... menjadi ketua negara.

Demokrasi ........................................ sebagai pentadbiran Negara.

Dewan rakyat dan Dewan Negara diletak di bawah kuasa
....................................

Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran peringkat negeri dan dibantu
Dewan
Undangan Negeri dan......................................

d. Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
1
2
3
4
5

Pakatan ........................ dicapai.
Wujud kerajaan ............................................berkonsep Raja Berpelembagaan.
Pemimpin Melayu dan bukan Melayu ........................................ pakatan ini.
Wujud .................................. jitu antara kaum di PTM.
Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa

6

...................................................................
Memberi ............................................ kepada penduduk tempatan untuk

7

mentadbir negara yang merdeka mengikut acuan sendiri.
Setiap kaum berusaha untuk melahirkan ..........................................

8

masyarakat yang merdeka.
Perbezaan warna .................. , ................................, bahasa dan bangsa
diketepikan.
PERANAN TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN
a. Usaha pemimpin negara dalam mencapai kemerdekaan

1
2
3
4
5

........................................ dalam menuntut kemerdekaan.
......................................... tanpa pertumpahan darah.
Sikap ................................................
Sentiasa mengutamakan ..............................................
Kata sepakat telah menjadi pendekatan terbaik masyarakat berbilang
...........................

b.
Tokoh Kemerdekaan
Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj
1 Presiden .............................
5

2
3
4
5

Ketua parti ...........................................
.............................................................. pertama.
Bijak mengendali ............................................................ antara kaum.
Mencapai ........................................................... dengan penuh harmoni dan
gemilang.

1
2
3

Tun Abdul Razak
................................................. UMNO.
Timbalan ...................................................... pertama.
.............................................. dalam tuntutan kemerdekaan di London

4
5
6

tahun 1956.
Perunding untuk menyiapkan ........................................... Kemerdekaan 1957.
................................................ Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1956.
Menggubal .............................................................................................. / Penyata

7

Razak 1957.
Menjadi Perdana Menteri Malaysia ........................ 1970.

1
2

Tun H.S. Lee
Tokoh .......................
Memulakan ..................................... antara kaum sehingga mencetus idea Parti

3

Perikatan.
Berkerjasama dengan ........................... dan ............................ untuk mendapat

4

kemerdekaan.
Menteri ....................................... pertama.

1
2
3

Tun V.T. Sambanthan
Sumbangan dalam menuntut .........................................
Presiden ............................
Menyokong sepenuh dasar kerjasama kaum sebagai ................................

4

kemerdekaan negara.
Menyeru ................................... memberi kesetiaan tidak berbelah bagi
kepada negara.

6

BAHAGIAN B

:

SOALAN STRUKTUR

Sistem Ahli
Soalan Pada Julai 1950 , bertempat di King’s House, telah diadakan satu rundingan
1

antara British dangan wakil penduduk Tanah Melayu yang membawa
a)

kepada pembentukan Sistem Ahli .
Namakan dua orang tokoh tempatan yang terlibat dalam peristiwa di
i.

atas.

ii.

...............................................................................................................
.........................
...............................................................................................................
........................
( 2 markah)
Nyatakan negara luar yang dicadangkan menjadi model dalam Sistem

b)

Ahli.
...............................................................................................................
.........................
( 1 markah)
c)

Mengapakah British memperkenalkan Sistem Ahli ?
i.

...............................................................................................................

ii.

.........................
...............................................................................................................
.........................
( 2 markah)

d)

Berikan tiga ciri Sistem Ahli 1951.
i.

...............................................................................................................

ii.

.........................

iii.

...............................................................................................................
7

.........................
...............................................................................................................
.........................
( 3 markah)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan Sistem

e)
i.

Ahli ?

ii.

...............................................................................................................

iii.

.........................
...............................................................................................................
.........................
...............................................................................................................
.........................
( 3 markah)

Suruhanjaya Reid
Soalan Pernyataan di bawah berkaitan dengan Suruhanjaya Reid.
2
Suruhanjaya Reid ditubuhkan pada Mac 1956 bagi
menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu yang merdeka.
a)

Namakan dua ahli Suruhanjaya Reid.
i.

...............................................................................................................

ii.

.........................
...............................................................................................................
.........................
( 2 markah)
Nyatakan dua persetujuan yang dicapai dalam Suruhanjaya Reid

b)

hasil daripada tolak ansur semua kaum.
i.

...............................................................................................................
8

ii.

.........................
...............................................................................................................
.........................
( 2 markah)
Apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan istimewa orang Melayu

c)

?
...............................................................................................................
.........................
( 1 markah)
Senaraikan tiga isi-isi Perjanjian Persekutuan 1957 yang termaktub

e)

dalam perlembagaan merdeka.
i.

...............................................................................................................

ii.

.........................

iii.

...............................................................................................................
.........................
...............................................................................................................
.........................
( 3 markah)
Apakah nilai yang boleh dicontohi oleh masyarakat daripada kejayaan

e)

Suruhanjaya Reid ?
i.

...............................................................................................................

ii.

.........................
...............................................................................................................
.........................
( 2 markah)

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
Soalan

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu

3

dengan pihak British pada 15 Ogos 1957. Perjanjian ini telah melahirkan
a)

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.
Berikan kedudukan perkara berikut dalam Perlembagaan Persekutuan
Tanah Melayu 1957.
9

i.

Hak istimewa orang Melayu
...............................................................................................................
........................

ii.

(1 markah)
Agama Islam
...............................................................................................................

iii.

.........................
(1 markah)
Bahasa Melayu
...............................................................................................................
.........................
( 1 markah)

b)

Senaraikan dua jenis kerakyatan yang diwujudkan.
i.

...............................................................................................................

ii.

.........................
...............................................................................................................
.........................
( 2 markah)
Nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu mengikut Perlembagaan

c)

Persekutuan Tanah Melayu 1957.
i

...............................................................................................................
.........................
( 1 markah)
Namakan dua tokoh yang telah berjuang menuntut kemerdekaan

d)
i.

negara.

ii.

...............................................................................................................
.........................
...............................................................................................................
.........................
( 2 markah)

e)

Kemerdekaan negara dikatakan dicapai dengan cara yang unik.
10

Nyatakan pandangan anda .
i.

...............................................................................................................

ii.

.........................
...............................................................................................................
.........................
(2 markah)

BAHAGIAN C

:

SOALAN ESEI

Soalan

Persekutuan Tanah melayu telah merdeka dengan rasminya pada 31 Ogos

1

1957.
(a) Jelaskan kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
(b)

( 7 markah)
Terangkan peranan tokoh-tokoh yang membawa kemerdekaan
Persekutuan Tanah Melayu 1957

(c)

( 9 markah)
Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda dapat meletakkan
Malaysia di persada dunia ?
( 4 markah)

BAHAGIAN D
1

:

SOALAN OBJEKTIF

Apakah kepentingan Sistem Ahli yang diperkenalkan di Tanah Melayu pada
tahun

A
B
C
D

1951 ?
Mengukuhkan kuasa penjajah
Memelihara hak penduduk pribumi
Melatih pemimpin dalam pentadbiran
Memperaku kuasa pembesar tempatan

2

Jadual merujuk kepada keanggotaan Sistem Ahli pada peringkat awal.
Nama Ahli

Portfolio
11

Dato’Onn Ja’afar
Dato’ E.E.C. Thuraisingam

Ahli Dalam Negeri
X

Apakah X ?
A
B
C
D

Ahli
Ahli
Ahli
Ahli

3

Apakah ciri-ciri penting dalam pakatan murni ?

4

Pelajaran
Ekonomi
Kesihatan
Pertanian

I

Bertimbang rasa

II

Rundingan

III

Kerjasama

IV
A
B
C
D

Ketrampilan
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Mengapakah Dato’ Onn Ja’afar mencadangkan pembukaan kkeahlian UMNO
kepada bukan Melayu ?
A Membentuk kerjasama politik
B Menubuhkan kerajaan baru
C Memperkukuh UMNO
D Mendapat pengiktirafan British

5

Rajah menunjukkan perkara yang dipersetujui dalam perundingan UMNOCLC.

Rundingan
UMNO-CLC

Memajukan ekonomi kaum
Melayu
Melonggarkan syarat
kerakyatan
X

12

Apakah X ?
A
B
C
D

Menamatkan darurat
Mengadakan pilihan raya
Membentuk Parti Perikatan
Merundingkan kemerdekaan

6

Jadual menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan
1955.
Parti

Bilangan Kerusi Yang
Dimenangi

Perikatan
PAS

51
1

Apakah manifesto Parti Perikatan sehingga membawa kepada kemenangan
tersebut ?
A
B
C
D

Peningkatan taraf kesihatan penduduk
Pengekalan sistem pentadbiran Barat
Peluang pekerjaan kepada rakyat
Perjuangan kemerdekaan tanah air

7

Apakah tujuan rombongan berikut ke London pada bulan Februari 1956 ?

Rombonga
n
A
B
C
D

Empat orang wakil
kerajaan
Empat orang wakil
sultan

Memupuk perpaduan
Menuntut kemerdekaan
Melicinkan pentadbiran pusat
Menghapuskan pengaruh komunis
13

8

Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah Melayu pada tahun 1956 sebagai
persediaan kemerdekaan.

A
B
C
D

Apakah tugas suruhanjaya tersebut ?
Menganjurkan rundingan antara kaum
Melantik pegawai pentadbiran baru
Mencadangkan tarikh pilihan raya
Merangka perlembagaan

9

Jus soli ialah prinsip kerakyatan berdasarkan kelahiran seseorang di sesuatu
tempat.

A
B
C
D

Mengapakah prinsip ini menjadi isu hangat ?
Menyekat kemasukan orang asing
Melemahkan kedudukan orang Melayu
Bantahan daripada kaum Cina dan India
Pihak British tidak bersetuju dengan prinsip tersebut

10
A
B
C

Apakah makna kerakyatan secara naturalisasi ?
Kerakyatan yang diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong
Kerakyatan yang diberikan oleh Majlis Raja-Raja
Kerakyatan yang diberikan kepada anak orang asing yang dilahirkan di

D

Malaysia
Kerakyatan yang diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada mereka
yang dianggap berjasa kepada Persekutuan Tanah Melayu

14