You are on page 1of 6

Beknopte Campagnegids voor actievoerders van de campagne “voor een gemeentelijk antiracistisch tewerkstellingsbeleid” (2/5/2012

)
1. Inleiding
1.1. Waarom deze campagne

- zie www.anti-racisme.be 1.2. wie zijn onze partners?

Partners voor de campagne voor een antiracistisch gemeentelijk tewerkstellingsbeleid (het Nationaal Campagneoverleg): het Vlaams ABVV
, ACV
, ACW
, De 8, Antwerps Minderhedencentrum, 
Hand in Hand Gent
, Internationaal Comité vzw (en steunpunt Antwerpen), 
Kif Kif vzw, 
Minderhedenforum
, ODiCe vzw
, Platform van Afrikaanse Gemeenschappen vzw, 
ROJM vzw, 
de sector Samenlevingsopbouw, 
Victoria de Luxe vzw

2. Campagnekalender
2.1. Website De website http://www.anti-racisme.be vormt de grondlaag van de campagne. Ze blijft actief gedurende heel de campagneduur en verandert voortdurend van uitzicht door het zenden van rappels en feedback van de politieke partijen. Postkaarten Vraag de potentiële ondertekenaar de postkaart in te vullen. Geef de postkaart niet mee met potentiële ondertekenaar. Tenzij deze aangeeft het geen probleem te vinden om de kaart met een postzegel erop terug te sturen naar Hand in Hand. De gegevens van de ingevulde postkaarten kunnen eventueel door de campagnevoerder in een excel-file worden ingevuld. Dit heeft het voordeel dat namen en adressen meer kans maken om correct te worden overgetypt doordat de campagnevoerder dikwijls de mensen kent die de postkaarten invulden. Bezorg de ingevulde postkaarten op één of andere manier terug bij het secretariaat van Hand in Hand. p. 1

2.2.

Eventueel (en dit is de snelste manier) kan je ook het ingevulde excel-bestand doormailen naar het Hand in Hand secretariaat (Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen, info@ anti-racisme.be). Het secretariaat van Hand in Hand brengt de gegevens van de postkaarten (eventueel via het excel-bestand) over naar de campagnewebsite. De lokale partijen van de betreffende gemeenten krijgen dan ook een rappel toegestuurd. Het aantal rappels per gemeente wordt automatisch aangepast op de website. 2.3. Invulformulieren o zie 4.2 o Werkwijze Het verwerken, opsturen en invoeren van de invulformulieren is gelijk aan deze van de postkaarten. Vragen aan 13 centrumsteden. o We stelden een aantal vragen aan de diversiteitsdiensten van de 13 centrumsteden ( Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout) met betrekking tot het intercultureel tewerkstellingsbeleid van de stad. (zie bijlage 5.2) o De gegevens van de integratiediensten worden verwerkt in een rapport dat o.a. te vinden zal zijn op de campagnewebsite. Vrije Tribune en brief aan nationale partijen We schrijven begin mei de nationale partijen aan met een vraag om een reactie op de inhoud én met de vraag hun lokale afdelingen hiervoor te activeren. Mede opp basis hiervan reageren we op het gebrek aan reacties van de (lokale) politieke partijen met een vrije tribune (voorzien op 21 mei). Actieweekend 21/5. 21 mei is het “Werelddag voor culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling”. Een uitstekende symbolische datum voor een boost in de campagne. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 mei proberen we zoveel mogelijk postkaarten te laten invullen. Verzoekschriften. o Wat en waarom? Iedere inwoner heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder dit recht wordt uitgeoefend en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld. Het zou kunnen dat de antwoorden van de diversiteitsdiensten (zie 2.4) niet voldoende gedetailleerd zullen zijn. Er is ook geen enkele formele druk om te antwoorden. Bovendien heeft een formeel antwoord van de gemeenteraad een juridische waarde. Als gunstig neveneffect komt onze vraag ook terecht bij alle gemeenteraadsleden en niet alleen bij de bevoegde dienst, wat de bekendheid van onze eisen verhoogt. De antwoorden op deze verzoekschriften worden nationaal geanalyseerd en tot een rapport verwerkt. Hierbij is het belangrijk dat de basisvragen in alle steden/gemeenten dezelfde zijn. o Voorwaarden. 1 of meerdere indieners; Indieners moeten ingeschreven zijn in de gemeente; De indieners moeten het verzoekschrift ondertekenen; Verzoekschrift dient een onderwerp te behandelen dat tot de bevoegdheid van de gemeente behoort; p. 2

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

o Gevolg. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door een orgaan van de gemeente. In dat geval, heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. De antwoorden op de verzoekschriften worden door het secretariaat van Hand in Hand verzameld. Nationaal wordt een analyserapport samengesteld. Ook lokaal kan men de antwoorden van het college analyseren en becommentariëren. Het nationale en eventuele lokale rapport wordt in de week vòòr 15/9 door de coördinatoren (en campagnegroepen) overhandigd aan de lokale kandidaat-burgemeesters. o Wie? De stedelijke/gemeentelijke coördinator – eventueel uitgebreid met een lokale campagnegroep - dient in overleg met het secretariaat van Hand in Hand een verzoekschrift in. o Inhoud Het verzoekschrift wordt nationaal binnen het Nationaal Campagneoverleg vastgelegd. Elke stad/gemeente kan hieraan specifieke lokale vragen aan toevoegen. Aanvullend op de informele vragen aan de diversiteitsdiensten stellen we formeel gelijkaardige vragen aan de gemeenteraden van de 13 centrumsteden. Dit voorbeeld kan eventueel nagevolgd worden in andere steden of gemeenten. De inhoud van het verzoekschrift is in prinicipe dezelfde als de vragen aan de diversiteitsdiensten maar kan worden verfijnd op basis van de binnengekomen antwoorden daarop of eventueel ook lokaal worden aangevuld met bijkomende vragen (zie verder voor de procedure). o Wanneer? · Maand mei: aanvullen basis verzoekschrift met specifieke lokale vragen. Afchecken van lokale procedure voor het indienen van verzoekschriften. · Eind mei: indienen van de verzoekschriften door coördinatoren en campagnegroepen. · Antwoord van de steden en gemeenten: binnen de drie maanden (eind augustus) · 1-8 september: samenstellen analyserapporten · Week vòòr 15/9: overhandigen rapporten aan de lokale kandidaat-burgemeesters · 15/9: Publicatie van de antwoorden op de website anti-racisme.be 2.8. Festivals en andere evenementen Festivals en andere evenementen bieden een uitstekende gelegenheid om op een korte tijd veel mensen aan te spreken om de postkaarten in te vullen. Deelnemers aan festivals zijn dikwijls ook multicultureel ingesteld en hoeven niet veel argumentatie om hun naam onder het rappel te plaatsen. Campagnemedewerkers die hieraan willen meewerken kunnen op het secretariaat van Hand in Hand gratis postkaarten krijgen. Actiedag Antwerpen 15 september. Antwerpen is de Vlaamse multiculturele stad bij uitstek. 40% van de bevolking is van allochtone herkomst. 6 op 10 kinderen spreken een andere moedertaal dan het Nederlands. p. 3

2.9.

Op 15 september roepen Hand in Hand en de campagnepartners op voor een landelijke grote actie in de Antwerpse binnenstad. Vorm, plaats en tijdstippen worden later medegedeeld o.a. via de campagnewebsite. 2.10. Verkiezing 14 oktober 2012 2.11. Burgerinitatief 2.11.1.Wat en waarom? De inwoners van een gemeente hebben het recht schriftelijke vragen te stellen aan de gemeenteraad en deze mondeling te komen toelichten (Gemeentedecreet van 15/07/2005 gepubliceerd in BS van 31/08/2005). Hiervoor richten ze een nota aan de gemeenteraad met de nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening. In deze nota vragen ze de tussenkomst op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Ze voegen bij die nota eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. 2.11.2.Voorwaarden · Het verzoek moet worden gesteund door ten minste 1 % van het aantal inwoners in de stad/gemeente ouder dan 16 jaar. Voor Antwerpen betekent dit 5000 handtekeningen · Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat de gemeente ter beschikking stelt, en wordt aangetekend verstuurd naar de gemeente. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum, handtekening en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft. Voor Antwerpen moet dit formulier opgevraagd worden want het is niet op de website van A ter beschikking in tegenstelling tot bijvoorbeeld Gent. · Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad. 2.11.3.Procedurieel gevolg Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg aan het verzoekschrift van het burgerinitiatief wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt. In de nota kan natuurlijk ook gevraagd worden om onmiddellijk na de toelichting van het agendapunt tot een stemming over te gaan. 2.11.4.Plan van aanpak. · Voorbereiding in september-oktober · Vanaf 14 oktober: verzamelen handtekeningen 2.11.5.Ondersteuning. • Er komt een aparte opvolg-campagnegids • Materiaal: zie 4. • Andere: contacteer het secretariaat van Hand in Hand

p. 4

3. Coördinatie-adressen en –groepen
Deze campagne kan niet zonder sterke lokale inplanting. Voor de 13 centrumsteden zijn nog steeds medewerkers voor de coördinatiegroepen welkom. Coördinatoren en coördinatiegroepen organiseren de ondertekeningen via postkaarten en invulformulieren. Ze zorgen mee voor het indienen van de verzoekschriften, ze roepen mee op voor de acties en evenementen en bereiden mee het burgerinitiatief voor. 3.1. Centrumsteden 1. Aalst 2. Antwerpen Secretariaat Hand in Hand (Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen, 03 281 15 05, info@anti-racisme.be) 3. Brugge 4. Genk 5. Gent 6. Hasselt 7. Kortrijk 8. Leuven 9. Mechelen Rojm (E. Tinellaan 4, 2800 MECHELEN, 015/33.94.55, rojm@telenet.be) 10. Oostende 11. Roeselare 12. Sint-Niklaas 13. Turnhout Sepp Van der Veken (sepp.van.der.veken@samenlevingsopbouw.be) Andere steden en gemeenten 1. Vilvoorde 2.

3.2.

4. Materiaal
4.1.

Website http://www.anti-racisme.be 4.2. Postkaarten Bestel via Hand in Hand (http://www.anti-racisme.be/contact) of via partners 4.3. Invulformulier Uitprinten via http://www.anti-racisme.be/sites/default/files/invulformulier.pdf 4.4. Minikaartjes Bestel via secretariaat Hand in Hand 4.5. Affiches Bestel via secretariaat Hand in Hand 4.6. Twitter hashtag #dwnbo (discriminatie werkt niet bij ons) 4.7. Facebookgroep nog maken 4.8. Banners ophalen via http://www.anti-racisme.be/sites/default/files/banner.png 4.9. Virale email ophalen via http://www.anti-racisme.be/nieuws/arbeidsmarkt/tijd-voor-verandering-geendiscriminatie-bij-aanwerving p. 5

5. Bijlagen
5.1. 5.2.

De vragen hebben betrekking over de periode 2007-2012 (huidige legislatuur) 1. Vragen rond tewerkstelling binnen de gemeentelijke diensten 1.1. Is er een lokaal beleid om meer allochtonen aan het werk te krijgen in de verschillende gemeentelijke diensten? Zo ja, waaruit bestaat dat beleid (bv. positieve acties)? Zo neen, welke plannen bestaan om tot een dergelijk beleid te komen? 1.2. Is er een lokaal HR-beleid met aandacht voor interulturele diversiteit binnen de gemeentelijke diensten? Zo ja, waaruit bestaat dat beleid? Zo neen, welke plannen bestaan er om tot een dergelijk beleid te komen? 1.3. Bestaan er streefcijfers om te komen tot een gemeentelijk personeelsbestand dat een weerspiegeling is van het aandeel van de allochtonen binnen haar bevolking? Zo ja, wat zijn deze cijfers en welk beleid bestaat er om deze streefcijfers te realiseren? 1.4. Bestaan er streefcijfers op alle niveau’s en looncategorieën? Zo ja, wat zijn deze cijfers en welk beleid wordt gevoerd om deze streefcijfers te realiseren? 1.5. Beschikt de gemeente over een diversiteitsplan inzake tewerkstelling van allochtonen binnen haar personeelsbestand? Zo ja, is het een eigen diversiteitsplan of dat van de Vlaamse overheid bepaald door het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt? 1.6. Zijn er nog andere gegevens online beschikbaar met betrekking tot het diversiteitsbeleid in de stad/gemeente? Zo ja, waar? 1.7. Wat is het aandeel allochtone jongeren die als jobstudenten jaarlijks tewerkgesteld zijn binnen de gemeentelijke diensten? Alsook het aandeel van allochtone stagiairs binnen de gemeentediensten? 1.8. Wordt de etnische diversiteit gemeten van sollicitanten doorheen de selectieprocedures van en voor de gemeente? Wat zijn hiervan de resultaten? Hoe groot is het aandeel Vragen aan de integratiediensten van de 13 Vlaamse centrumsteden ‘allochtone’ kandidaten tussen de geselecteerden die worden aangeleverd via de overheidsselector Jobpunt Vlaanderen? 1.9. Worden er diversiteitsvereisten zoals streefcijfers inzake allochtone kandidaten opgelegd voor de ingeschakelde private selectie- en wervingsbureaus (de private arbeidsbemiddelingsbureaus zoals Hudson)? 2. Vragen rond definitie en monitoring van allochtonen 2.1. Welke definitie wordt door de gemeente gebruikt voor het begrip “allochtoon”? Deze van het VESOC, Vlaamse overheid (Besluit van de Vlaamse regering van 19/07/2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit) , of een andere? 2.2. Op welke wijze wordt de etnische diversiteit van het personeelsbestand gemeten, alsook de instroom, doorstroom en uitstroom van allochtone personeelsleden? Wordt hiervoor een bepaald monitoringsysteem gebruikt, zoals bijvoorbeeld vrijwillige registratie? Zijn er plannen om deze te meten op basis van historiek van geboorteland en nationaliteit van de betrokkene via het rijksregister? 3. Vragen rond sociale criteria (diversiteits- en non-discriminatieclausules) bij overheidsopdrachten en subsidiereglementen. 3.1. In welke gemeentelijke diensten bestaan arbeidsreglementen waarin een nondiscriminatieclausule is opgenomen? 3.2. Zitten er stimuli in subsidiereglementen voor lokale organisaties en verenigingen die oog hebben voor diversiteit? Zo ja, welke? 3.3. Bestaan er regels om overheidsopdrachten te weigeren aan bedrijven die voorafgaandelijk of tijdens de uitvoering van de werken voor discriminatie werden veroordeeld? Zo ja, welke en in hoeveel bestekken worden ze opgenomen? 3.4. Zitten er stimuli inzake evenredige arbeidsdeelname in tenders voor bedrijven die grote diensten of werken uitvoeren voor de gemeente, bijvoorbeeld om een diversiteitsplan met streefcijfers te ontwikkelen of werkplekkleren te voorzien? Zo ja, welke en hoe vaak komen ze voor in bestekken? 3.5. Zitten er diversiteitsstimuli, non-discriminatieclausules of opleidingsclausules in subsidiereglementen voor lokale organisaties en verenigingen? Zo ja, welke? En in welke reglementen worden p. 6 ze opgenomen?

Invulformulier Zie http://www.anti-racisme.be/sites/default/files/invulformulier.pdf Vragen aan de integratiediensten