You are on page 1of 52

Cultuur

sectorale beleidsnota 2007-2012

De Provincie West-Vlaanderen heeft de afgelopen jaren op cultureel vlak een hele evolutie doorgemaakt. Daar waar in het verleden een louter subsidiërende rol werd opgenomen, heeft Dienst Cultuur vandaag een uitgesproken platformfunctie voor het brede West-Vlaamse culturele veld. De belangrijkste taak is luisteren naar de verzuchtingen die leven op vlak van cultuur en de initiatieven daarop afstemmen, zonder het globale overzicht te verliezen. Een mooi voorbeeld hiervan is het Streekgericht Bibliotheekbeleid, dat al een aantal jaar consequent wordt uitgebouwd. Maar daarnaast zijn er ook andere platformen waar gemeentebesturen, musea en organisaties samenkomen onder de provinciale paraplu. Denk maar aan het netwerk Oorlog en Vrede in de Westhoek, de inspanningen rond maritiem erfgoed en rond vlaserfgoed, Open Monumentendag,…

is minder homogeen, veeleisender en vluchtiger geworden. Een tentoonstelling in het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst trok bijvoorbeeld vroeger 60.000 bezoekers, vandaag zijn 20.000 verkochte tickets een succes. Maar juist daardoor is men creatiever, innovatiever en legt men gedurfde klemtonen. Een dergelijke evolutie vind je ook terug bij erfgoed, met dat verschil dat de publieksbelangstelling de laatste jaren wel is toegenomen. Net alsof de West-Vlamingen zich sinds de eeuwwisseling realiseren dat erfgoed ook in hun nabije omgeving een rol speelt. Cultuurspreiding tenslotte maakt meer dan ooit haar rol waar als communicatieplatform, met naast de aandacht voor de cultuuren gemeenschapscentra, ook acties om jonge mensen in contact te brengen met cultuur. Voor de komende legislatuur liggen een aantal uitdagingen te

Dienst Cultuur beslaat drie afdelingen: kunsten, erfgoed en cultuurspreiding. Elke afdeling legt eigen klemtonen en maakt een aparte evolutie door. Kunsten moet als sector opboksen tegen de veelheid aan media en vrijetijdsbestedingen. Het publiek

wachten. Nagelnieuwe projecten, zoals bijvoorbeeld de werking en verdere uitbouw van het nieuwe Kunstmuseum aan Zee, de publiekswerking, het platform Beeldende Kunsten, de voorbereidingen van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, de nieuwe

2

voorwoord
cultuurcommunicatie, een oplossingsgerichte depotwerking, … zullen de hoogtepunten zijn van deze legislatuur. Wij wensen Provincie West-Vlaanderen en iedereen die actief is in het brede culturele veld veel succes toe in deze legislatuur.

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

3

4

3 4 7 11 15 19 21 22 35 39 43

Voorwoord Inhoud 1. Inleiding 2. Maatschappelijke en bestuurlijke context 3. Missie en visie 4. Strategie 4.1 Analyse van de interne en externe omgeving (SWOT) 4.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen 4.3 Toelichtingen 5. Tenslotte Colofon

inhoud

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

5

inleiding

deel1

Door het feit dat de samenwerkingsovereenkomst tussen het PMMK en het Museum Schone Kunsten te Oostende na de opmaak van deze beleidsnota aan de provincieraad ter goedkeuring werd voorgelegd, zijn beleidsdoelstellingen met nummers 7, 12 en 17 niet meer helemaal actueel gezien deze samenwerking en de werking van het nieuwe museum “Kunstmuseum aan Zee – Collecties Provincie West-Vlaanderen en Stad Oostende” onvoldoende aan bod komen in voormelde teksten. Deze zullen dan ook in de komende maanden worden aangepast en opnieuw ter aanvulling van deze beleidsnota aan de provincieraad worden voorgelegd.

8

De provincie West-Vlaanderen bouwt haar beleidscyclus verder uit. Het provinciedecreet heeft hiervoor een kader gecreëerd. Dit inleidende hoofdstuk wil deze sectorale beleidsnota duiden binnen dit kader. De basis voor het beleid tijdens de legislatuur vormt het meerjarenplan. Het meerjarenplan bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota bevat de beleidsinitiatieven die de provincie voor de komende periode wil realiseren. Ze zijn opgebouwd vanuit de 12 strategische doelstellingen en verder geconcretiseerd in tactische doelstellingen. De tactische doelstellingen zijn doelstellingen op middellange termijn en kunnen worden beschouwd als de grote bouwblokken van het provinciale beleid voor de legislatuur. De financiële consequenties van de beleidsnota worden berekend en verantwoord in de financiële nota. Deze beide documenten vormen op die manier het kader voor de verdere legislatuur. De provincieraad heeft in haar zitting van 23 oktober 2007 goedkeuring verleend aan het meerjarenplan 2007-2012. Na het meerjarenplan volgt het tweede document: de sectorale beleidsnota. Deze sectorale beleidsnota is bedoeld om per bevoegdheid meer duiding te geven over de vooropgestelde beleidsinitiatieven. Het is, met andere woorden, een meer gestoffeerde verantwoording voor de genomen beleidskeuzes in het meerjarenplan omdat daar in het meerjarenplan weinig ruimte voor is voorzien. De sectorale beleidsnota focust zich op de maatschappelijke en bestuurlijke context per bevoegdheid om vervolgens

via een sterkten en zwaktenanalyse een verantwoording te geven voor de genomen beleidsinitiatieven. De sectorale beleidsnota geeft met andere woorden een uitvoerige verantwoording voor het gekozen beleid en legt prioriteiten. Indicatief is een inschatting van de personeelsinzet en de financiële inzet toegevoegd die de prioriteiten onderstrepen. Het derde document is het budget, bestaande uit een beleidsplan en een financiële nota. Het budget is de jaarlijkse concretisering van de beleidsinitiatieven zoals die in grote blokken zijn gedefinieerd in het meerjarenplan, en verantwoord in de sectorale beleidsnota. Het provinciedecreet legt de provincies de verplichting op om het budget af te leiden uit het meerjarenplan. Concreet wordt in het budget verdere invulling gegeven aan de tactische doelstellingen uit het meerjarenplan. Jaarlijks wordt dus bepaald op welke manier de grote bouwblokken van het provinciale beleid vorm zullen krijgen. Dat gebeurt via een beleidsplan waarin alle initiatieven worden omschreven. Net zoals bij het meerjarenplan worden ook hier de financiële gevolgen bepaald en opgenomen in de financiële nota bij het budget. Deze concretisering gebeurt aan de hand van het verder invullen van de tactische doelstellingen via operationele doelstellingen. Hieraan worden de verschillende budgetaanvragen (initiatieven) gekoppeld. Op die manier worden beiden componenten (beleid en financiële impact) gekoppeld.

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

9

© beeldbedrijf Dewaele-Degrauwe - schilderijen Helmut Stallaerts

10

maatschappelijk en bestuurlijke context

deel2

12

Als intermediair bestuur kan de provincie op het vlak van cultuur een unieke positie innemen. Zij kan in haar beleid, regelgeving en acties zowel rekening houden met de verwachtingen van de hogere overheid als inspelen op wat leeft op (boven-)lokaal vlak. De provinciale overheid wordt gedwongen zichzelf steeds meer in vraag te stellen. Als bestuur moet zij zich bewijzen en legitimeren. De communicatie met de burger wordt steeds belangrijker. Maar ook de sectoren, die verspreid zitten in het ‘culturele veld’, moeten op de hoogte zijn van het bestaan van de provinciale structuur en de daaraan verbonden voordelen. Ook op vlak van ‘het besturen’ wordt de provincie geconfronteerd met een sterke vraag naar service en klantvriendelijkheid. Binnen de culturele context van adviescommissies en jurering van wedstrijden, mag het spanningsveld tussen een onvermijdelijk persoonlijke inbreng van juryleden enerzijds en anderzijds het kader van de motiveringsplicht, niet uit het oog verloren worden. Burgers hebben vandaag, door betere afstemming werk – gezin – vrije tijd, steeds meer tijd om ‘aan cultuur’ te doen. De vraag naar meer mogelijkheden op vlak van recreatie en genieten en cultuurparticipatie neemt toe. De provinciale dienst Cultuur wil hier op inspelen. Enerzijds door het bestaande aanbod te belonen in functie van de kwaliteit, anderzijds door zelf aanbod te creëren en te investeren in beloftevolle sectoren, kunstenaars of cultuurwerken. De cultuur- en kunstwereld kent een snelle verandering en evolutie. Een van de meest opvallende kenmerken is de interdis-

ciplinariteit en de verwevenheid van de sectoren. Podiumkunsten vervlechten, kunstenaars combineren steeds vaker een aantal expressievormen. De dienst Cultuur wil mee zijn in deze ontwikkelingen en houdt de vinger aan de pols om hierop in te spelen. Deze toenemende creativiteit vereist een dynamisch en flexibel beleid dat gereed staat om ook dergelijke tendensen te belonen.

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

13

missie en visie

deel3

16

De provincie West-Vlaanderen is een partnerbestuur. Ze wil bovenlokale doelstellingen realiseren en vanuit haar bevoorrechte plaats als verkozen bestuur een efficiënte samenwerking met andere overheden, organisaties en instellingen bevorderen. Ze wil West-Vlaanderen, via een specifieke aanpak in verschillende streken, verder uitbouwen tot een ondernemende, recreatieve en kwaliteitsvolle topregio. Zo verbetert de provincie het welzijn van àl haar inwoners en versterkt ze duurzame ontwikkeling op haar grondgebied. Als gebiedsgericht regiobestuur en als kennispartner wil de provincie expertise bieden in complexe materies. Met oog voor beleidsvernieuwing speelt ze hiermee alert in op maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen. Ze garandeert een kwalitatieve, servicegerichte en verantwoordelijke organisatie die alle West-Vlamingen zoveel mogelijk bij het beleid betrekt. De faire en stimulerende werkomgeving waarin de provinciale medewerkers hun competenties verder kunnen ontwikkelen, draagt hiertoe bij. Specifiek vanuit de bevoegdheid cultuur wil de provincie West-Vlaanderen tijdens deze legislatuur het culturele beleid verder uitbouwen en de burger de maximale kansen geven om te participeren aan cultuur. Het bestuur wil dit doen door middel van eigen culturele initiatieven en door subsidiëring van waardevolle culturele initiatieven en verenigingen. De provincie neemt als intermediair bestuur ook een coördinerende rol op binnen

de West-Vlaamse cultuursector en realiseert die op het vlak van erfgoed, kunsten en cultuurspreiding.

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

17

strategie

deel4

20

4.1 Analyse van de interne en externe omgeving (SWOT)
De culturele sector is per definitie een snel evoluerende sector, door de creativiteit die er aanwezig is. Als bestuur blijft het een uitdaging om op een flexibele en innovatieve manier daarop in te spelen. Het is een blijvend zoeken naar een goed evenwicht tussen deze creativiteit en de vaak zware administratieve procedures.

Verder blijft het een uitdaging om als dienst goede contacten met in het culturele veld te hebben en te behouden. Hierdoor kan het vertrouwen verder groeien en de dienst in steeds meer facetten als kennispartner ingeschakeld worden. Tot slot blijft het deze legislatuur een uitdaging om een goede samenwerking met de hogere beleidsniveaus te realiseren en de nodige afstemming te bereiken met de andere lokale besturen.

INTERN Sterktes (S) Gespecialiseerde én brede expertise Organisatietalent Grote betrokkenheid bij de sector Samenwerking met andere sectoren Zwaktes (W) Steeds zwaarder wegende administratieve procedures Te weinig keuze of mogelijkheden tot vernieuwing, te weinig risicodragend kapitaal ter beschikking Discontinuïteit van het personeel

EXTERN Opportuniteiten (O) Flexibel en innovatief inspelen op snel evoluerende culturele sector Aanwezigheid in en vertrouwen van het culturele veld Groot creatief potentieel in West-Vlaanderen Samenwerken met andere overheden Bedreigingen (T) Perceptie van “geldschieter” door de sector Publiek en media hebben vooral aandacht voor grootschalige evenementen Steeds grotere impact van het Vlaamse niveau Negatief houding van andere sectoren ten aanzien van de culturele sector

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

21

4.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen
Nr: 1 Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan externe klanten door een goede, taalkundig correcte en systematische communicatie vanuit de dienst Cultuur. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 1 – Dienstbaar voor alle West-Vlamingen.

De provincie wil rechtszekerheid garanderen bij de vervulling van het verplicht beleid vanuit de hogere overheden. Zo staat de Provincie in voor de medefinanciering bij restauratiewerken aan beschermde monumenten zowel ten behoeve van de privé sector als van lokale besturen in West-Vlaanderen, dit volgens het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 (met latere wijzigingen) houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden. De Provincie geeft deskundig advies in verband met voorstellen

De dienst Cultuur wil een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen door een overkoepelende communicatie over de eigen provinciale culturele werking die aansluit op de actuele digitale maatschappij. De periodieke uitgave van een digitale nieuwsbrief en het aanbieden van kwalitatieve en correcte informatie op de cultuursite door het up-to-date houden van de informatie, zijn daarbij essentieel. Verder blijft het stimuleren van het correct taalgebruik bij de provinciale diensten een blijvend aandachtspunt. De taaladviseur corrigeert vele provinciale publicaties en adviseert het provinciepersoneel bij taalkundige problemen.

tot beschermingen volgens het decreet van 3 maart 1976 (met latere wijzigingen) tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten. Op basis van de Provinciewet (artikel 69, 9°) verleent ze investeringssubsidies aan de kathedrale kerkfabriek en past het begrotingstekort bij. Zij onderhoudt ook het bisschoppelijk paleis en het Grootseminarie. Bij wet van 21 juni 2002 ‘betreffende de Centrale Raad der nietconfessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de

Nr: 2

Garanderen van rechtszekerheid en vervullen van

materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen’, zijn de provincies verplicht om in geval van ontoereikende inkomsten, de lasten van de Instelling Morele Dienstverlening, gevestigd op hun grondgebied, te dekken. Net zoals de voorbije jaren zal de Provincie

verplicht beleid vanuit de hogere overheden. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 1 – Dienstbaar voor alle West-Vlamingen.

22

ook deze legislatuur tegemoet komen aan deze verplichting en jaarlijks voldoende financiële middelen voorzien. Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, bepaalt dat de geldelijke tegemoetkomingen wat de orthodoxe en islamitische erediensten betreft ten laste zijn voor de provincies. Op grond hiervan verleent de Provincie investeringssubsidies aan de drie orthodoxe kerkfabrieken en past ze hun begrotingstekorten bij. Eind 2007 werd de eerste islamitische geloofgemeenschap erkend. Vanaf 2008 komt de Provincie West-Vlaanderen zijn verplichtingen na zoals bepaald in bovenvermeld decreet. Tot slot ondersteunt de Provincie eveneens de Vrijzinnig Laïciserende Centra. Dit is geen decretale of wettelijke verplichting maar sluit nauw aan bij de verplichtingen inzake de Instelling Morele Dienstverlening.

en Suffolk) zal ondersteund worden, zowel financieel als inhoudelijk. Daarnaast zal de provincie zelf eigen initiatieven ontwikkelen in samenwerking met partners uit die grensregio’s. Verder wil de dienst Cultuur ook de ervaringsuitwisseling en kennisoverdracht tussen de culturele actoren binnen de grensregio’s stimuleren met het oog op efficiëntie en effectiviteit. Op deze manier wil de provincie een subregionale culturele ontwikkeling in de grensregio’s ondersteunen. Tot slot worden culturele samenwerkingsinitiatieven of uitwisselingsprojecten in een Europese context ontwikkeld, meer specifiek in samenwerking met de Landschaftsverband Westfalen-Lippe en binnen de context van Europalia.

Nr: 4

Stimuleren, begeleiden en ondersteunen van de

erfgoedactoren (inclusief besturen) bij het behoud en het beheer van het West-Vlaams erfgoed. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 3 – Kennis delen, kennis vermeerden.

Nr: 3

Versterken van de culturele uitwisseling en samenwerDe Provincie werkt aan de versterking en de professionalisering van zowel de eigen erfgoedwerking als de werking van de erfgoedactoren. Naast het reeds operationele museumconsulentschap dient een coherent erfgoedconsulentschap uitgebouwd te worden, met o.m. uitbreiding naar archeologie en immaterieel erfgoed. Dit zal op termijn evolueren tot een volwaardig en gestructureerd provinciaal erfgoedconsulentschap dat alle facetten van het erfgoed bestrijkt.

king met naburige regio’s om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en subregionale culturele ontwikkeling. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 2 – Samenwerken over de grenzen heen. De ontwikkeling van culturele samenwerkingsinitiatieven in de grensregio’s (Zeeland, Oost-Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Kent

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

23

Eén van de grote actuele uitdagingen van de erfgoedsector is een duurzaam behoud van roerend erfgoed in bovenlokale depots, waarbij de provincies krachtens het nieuwe erfgoeddecreet een belangrijke regierol zullen te vervullen krijgen. Op het vlak van behoud en beheer van onroerend erfgoed zal de klemtoon in het bijzonder gelegd worden op preventie, meer bepaald via de werking en versterking van de Monumentenwacht. De Vlaamse provincies beschouwen de Monumentenwacht immers als een van de speerpunten van hun onroerend erfgoedbeleid. De ondersteuning van de regionale musea (evenals regionale erfgoedbibliotheken en culturele archiefinstellingen) zal, in toepassing van het nieuwe erfgoeddecreet, in de toekomst een uitsluitende taak van de provincie worden. Daarnaast zal de verdere professionalisering van de eigen (erfgoed)musea een niet geringe opdracht zijn.

Het efficiënt stimuleren, begeleiden en ondersteunen van erfgoedactoren binnen een steeds professioneler wordende en steeds sneller evoluerende erfgoedsector, is enkel mogelijk op basis van een grondige en permanent aangevulde eigen kennis van het erfgoed in al zijn aspecten. Deze kennis verleent tegelijk de nodige autoriteit aan de Dienst Cultuur om een adviserende en dienstverlenende taak op te nemen ten behoeve van lokale besturen en andere erfgoedactoren. Daarnaast bieden de eveneens snel evoluerende technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden om de beschikbare kennis op te slaan, te verwerken en te communiceren. Met het oog op de inhoudelijke dienstverlening en tevens met het oog op het degelijk informeren van het publiek, zal de Provincie de eigen erfgoedafdeling verder als een goed functionerend kennis- en expertisecentrum uitbouwen.

Nr: 5 Belangrijke instrumenten bij het versterken van de werking van de erfgoedactoren zijn het opstarten of verder uitbouwen van netwerken, het stimuleren van samenwerkingsverbanden en het verlenen van subsidies. De criteria voor subsidieverlening zullen in de loop van deze legislatuur grondig geëvalueerd worden, wat zal leiden tot het opstellen van een vernieuwd globaal subsidiereglement Erfgoed. Verder worden besturen en instellingen die aansluiten bij de digitale beeldbank “West-Vlaanderen Toen” ondersteund bij het inventariseren, selecteren en ontsluiten van hun iconografisch materiaal.

Ondersteunen bij de verdere professionalisering van

het lokaal cultuurbeleid. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 3 – Kennis delen, kennis vermeerderen. De dienst Cultuur wil vanuit een georganiseerd databeheer instrumenten en diensten ontwikkelen die tegemoet komen aan de behoefte van bovenlokale informatie en advies. Door het verzamelen, analyseren en aanbieden van relevante data wil de Provincie hierbij optreden als een cultureel kompas. Het

24

realiseren, promoten en onderhouden van twee kwalitatieve databanken, met name de databank culturele infrastructuur en de databank publiekswerking, is hierbij een prioriteit. Het bevorderen van een effectieve en efficiënte dienstverlening bij de lokale actoren van het culturele veld draagt bij tot de verdere professionalisering van het lokaal cultuurbeleid. De Provincie richt zich daarvoor naar alle gemeentelijke cultuuractoren (de cultuurbeleidscoördinatoren, de medewerkers in de cultuur- en gemeenschapscentra, het bibliotheekpersoneel,…). Ze wenst deze doelstelling te realiseren via het aanbieden van vorming, het adviseren en informeren én het stimuleren van en participeren aan onderzoek en dit zowel op vlak van de inhoudelijke beleidsvoering, het personeelsbeleid, juridische aangelegenheden, … Op die manier wil de Provincie zich verder ontwikkelen als een kenniscentrum en als ondersteunende instantie naar alle ‘culturele ondernemers’. Inspelend op taakverschuivingen binnen de bibliotheeksector (digitalisering, informatiebemiddeling en vraaggericht werken, samenwerking met andere actoren, … ) en wijzigingen in functie- en beroepsprofielen, zullen er opleidings–, bijscholings- en veranderingstrajecten ontwikkeld worden. Dit sluit tevens aan bij de opdrachten die de provincies inzake het streekgericht bibliotheekbeleid kregen zoals bepaald in het wijzigingsdecreet van 13 juli 2007 en het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Nr: 6

Realiseren van technologische en organisatorische

schaalvergroting binnen de bibliotheeksector. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 3 – Kennis delen, kennis vermeerden. Het provinciebestuur levert het kader voor een effectieve samenwerking tussen de bibliotheken en voor een geschikte schaalvergroting van het bibliotheekwerk in West-Vlaanderen. Sinds 2002 wordt gewerkt aan de uitbouw van het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) als verdere uitbouw van het WINOBnetwerk. Via het PBS biedt de Provincie als bovenlokaal bestuur, professionele en innovatieve dienstverlening aan bibliotheken voor hun werking zonder wezenlijke investeringen. Het einddoel hierbij is het verbeteren van de dienstverlening voor de gebruiker en de verdere professionalisering van de bibliotheeksector. Dit sluit ook aan bij de decretale opdracht die de provincies in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid toegewezen kregen. Eind 2007 zijn reeds 20 West-Vlaamse bibliotheken aangesloten bij het PBS. Deze legislatuur is het verder aansluiten van bibliotheken op dit netwerk een prioriteit. Even belangrijk zijn de acties om de dienstverlening in dit kader te optimaliseren: het uitbouwen van de helpdesk, kwaliteitsverbetering van de catalogus, het verzamelen en verspreiden van beleidsinformatie omtrent de technologische en organisatorische evoluties binnen de bibliotheeksector,…

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

25

Door het gebruik van RFID (Radio Frequency Identification) kunnen bibliotheken de werkprocessen aan de uitleenbalie optimaliseren en wordt zelfbediening mogelijk. Het provinciebestuur wil dit onderstenen via een RFID-impulssubsidie en het aanbieden van expertise en begeleiding aan bibliotheken die overstappen op RFID.

transparant en duidelijk verzamelbeleid in Belgische moderne kunst van de 20ste en 21ste eeuw.

Nr: 8

Bevorderen van een regionaal afgestemd en gediversi-

fieerd cultuuraanbod. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 5 – Streken bovenlokaal

Nr: 7

Uitbouwen van het PMMK als onderzoekscentrum voor

ontwikkelen. De eigenheid van de regio’s en streken in West-Vlaanderen is op cultureel vlak een aandachtspunt. De Provincie stimuleert en ondersteunt de integrale samenwerking op bovenlokaal vlak dan ook ten volle. Dit doet ze door het financieel ondersteunen van structurele en projectmatige samenwerking op cultureel vlak. Het provinciaal reglement dat daartoe werd opgemaakt, blijft zeker –al dan niet met de nodige evaluatie en eventuele bijsturing- van kracht. Het stimuleren en ondersteunen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen de bibliotheeksector is een decretale taak die elke provincie binnen het streekgericht bibliotheekbeleid dient op te nemen. Het West-Vlaamse provinciebestuur zal verder deelnemen aan het regionaal overleg en zal acties ontwikkelen en samenwerkingsprojecten (mee helpen) opzetten om deze doelstelling in te vullen en te verwezenlijken.

moderne en hedendaagse kunst. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 3 – Kennis delen, kennis vermeerderen. Het PMMK wil zich meer profileren als kennispartner en onderzoekscentrum, van de verdere uitbouw van de museumbibliotheek, over de doorgedreven collectieregistratie en de toepassing van hedendaagse conserveringstechnieken tot het tentoonstellingsarchief. Het PMMK voert in de komende beleidsperiode een uitgebalanceerd en integraal behoud- en beheerbeleid. De bewaring van niet tentoongestelde kunstwerken in het depot wordt tegen het einde van de beleidsperiode geoptimaliseerd. Van de verdere ontsluiting en toegankelijkheid van zijn collecties voor wetenschappelijk onderzoek maakt het PMMK een prioriteit. Het museum zoekt actieve samenwerking met universiteiten, hogescholen en verwante musea in Vlaanderen. In nauwe overeenstemming met de andere Vlaamse musea van actuele kunst voert het PMMK een

26

Nr: 9

Bijdragen tot het verhogen en versterken van het culture-

platform is het Cultuurforum. Hierbinnen vindt het overleg en de samenwerking plaats tussen cultuurbeleidscoördinatoren en de Provincie. Als deskundig partner van de bibliotheken speelt het provinciebestuur op creatieve, bereikbare en betrokken wijze een ondersteunende, bemiddelende en versterkende rol in de samenwerking tussen de bibliotheken én in hun samenwerking met lokale en bovenlokale actoren. Voortdurende zorg van het bestuur gaat naar een duidelijke taakafbakening tussen de verschillende beleidsniveaus en een efficiënte aanwending van de middelen. Bibliotheekspreiding (bibliotheekwerk in kleine kernen), collectieafspraken, interbibliothecair leenverkeer (IBL), documentair erfgoed zijn maar enkele thema’s waarrond de komende jaren acties zullen worden opgezet. Het platform sociaal-cultureel vormingswerk, dat in navolging van het provinciaal reglement Volkshogescholen werd geactiveerd, ressorteert eveneens onder deze doelstelling. Tal van organisaties (bibliotheken, cultuurcentra, lokale dienstencentra, verenigingen, vormingsinstellingen, …) trachten te voorzien in een aanbod volwassenenvorming in het kader van het levenslang en levensbreed leren. Het bovenvermeld platform wil deze organisaties samenbrengen en impulsen geven om het bestaande aanbod uit te breiden en op elkaar af te stemmen, om nieuwe initiatieven gezamenlijk gestalte te geven en aldus nog meer dan tot hiertoe het geval was, in te spelen op bestaande of nog te detecteren behoeften en witte vlekken weg te werken.

le aanbod door ondersteuning, samenwerking en afstemming. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 8 – Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken. Complementair aan de bevordering van (cultuur)productie en -creatie, stimuleren de provincies de kwalitatieve spreiding van cultuur. Bedoeling is om de zinvolle diversiteit van het aanbod in het bereik brengen van zoveel mogelijk personen. Hierbij zijn de intermediaire organisaties zoals de cultuurcentra, de bibliotheken en de cultuurbeleidscoördinatoren de bevoorrechte partners. Om deze doelstelling te realiseren wordt vanuit de Provincie overleg georganiseerd met de cultuur- en de gemeenschapscentra. Binnen deze overlegstructuur wordt ook jaarlijks minstens één samenwerkingsproject opgezet. Bedoeling is om op die manier kwalitatieve producties in West-Vlaanderen een podium te geven en te spreiden. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het stimuleren van en geven van kansen aan West-Vlaams talent. Daarnaast worden door of met de steun van de Provincie overlegorganen opgestart, verder uitgebouwd of gecontinueerd. BROK is het samenwerkingsverband dat het Cultuurcentrum Brugge, het Concertgebouw Brugge, De Spil Roeselare, de cultuurdienst Oostende en het Cultuurcentrum Kortrijk verenigt onder impuls van de Provincie West-Vlaanderen. Dit overleg wordt tijdens deze legislatuur geheroriënteerd. Een ander reeds lang bestaand

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

27

Nr: 10

Vergroten van de servicegerichtheid van de provinciale

De komende legislatuur zal de wenselijkheid en haalbaarheid van één grote globale uitleendienst binnen cultuur (audiovisueel materiaal, tentoonstellingsmateriaal, educatieve koffers, …) worden onderzocht met aandacht voor geschikte huisvesting en infrastructuur. De samenwerking zal op zijn minst geïntensifieerd worden. Dit zal de dienstverlening naar de West-Vlamingen zeker ten goede komen. Jaarlijks realiseert de videocel een aantal grote en kleine videofilms over de meest uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op het provinciaal beleid. Ook hier neemt de vraag elk jaar toe. De Provincie wenst op dit vlak verder kwalitatieve dienstverlening te leveren.

uitleendiensten. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 8 – Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken. De provinciale overheid hecht reeds vele jaren belang aan het uitlenen van audiovisueel materiaal aan jeugd- en volwassenenorganisaties, scholen en openbare instellingen. Uit het groeiend aantal gebruikers en ontleningen blijkt duidelijk dat er een steeds grotere vraag is naar dergelijk materiaal. In de vier uitleenposten audiovisueel materiaal (Brugge, Kortrijk, Oostende en Ieper) kan een grote verscheidenheid aan materiaal, uitgeleend worden door diverse organisatie en verenigingen. De Provincie wil dan ook de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de uitleendienst audiovisueel materiaal verder optimaliseren. Er zal met andere woorden ook in deze legislatuur steeds aandacht worden besteed aan het efficiënter en effectiever organiseren van deze uitleendienst. Een belangrijk aspect hierbij de komende jaren is de website van de uitleendienst (www.west-vlaanderen.be/uitleendienst), waarop nu de statische basisinformatie te vinden is. In 2006 werd de verdere automatisering van het uitleensysteem opgestart. Dit zorgde tot op heden enkel voor een vlottere interne werking en administratie. Om de service verder te optimaliseren zal de website worden hervormd tot een klantvriendelijk online-boekingssysteem.

Nr: 11

Scheppen van een gunstig klimaat voor een kwaliteits-

volle en vernieuwende kunstensector in West-Vlaanderen. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 8 – Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken. De kunstensector staat voor creatie, vernieuwing, reflectie… In haar zorg voor een optimaal klimaat dat dit mede mogelijk maakt, voert de provincie West-Vlaanderen een beleid dat uit verschillende componenten bestaat. De sector van de hedendaagse beeldende kunst heeft nood aan een bundeling van de krachten. Daarom bereidt een provinciale werkgroep een plan voor met het oog op de creatie van een

28

breed platform voor hedendaagse kunst in West-Vlaanderen met vertegenwoordigers uit zowel openbare als private instellingen. Hoofddoel is een sterkere profilering van de sector door inhoudelijke discussie, coördinatie van initiatieven en promotionele samenwerking. In het licht hiervan zal ook de uitbouw van de collectie ‘Verfraaiing’ van de provinciale gebouwen herbekeken worden. De provincie wil topkwaliteit in alle kunstendisciplines stimuleren, o.a. via de werking van BE-PART in Waregem, het uitschrijven van kunstprijzen en het organiseren van randactiviteiten die de laureaten en hun creaties extra in de kijker zetten. Ook via rechtstreekse subsidiëring wil de provincie verder werken aan die topkwaliteit. Het succes van het Kunstenreglement illustreert het enorme potentieel dat in deze provincie aanwezig is. Om aan de stijgende kwaliteitsvolle vraag te kunnen blijven beantwoorden en vooral de nodige aandacht te geven aan projectmatige en nieuwe initiatieven, zal een continue afstemming – zowel inhoudelijk als financieel – van het Kunstenreglement op deze evoluties nodig zijn. Op grootschalig niveau wordt via beheersovereenkomsten ook steun verleend aan het Concertgebouw Brugge en aan vzw Ku(n)st (Beaufort). De amateurkunstensector is vanouds een belangrijke pijler in het beleid. De vernieuwingen ingezet met de festivalcycli voor muziek en podiumkunsten worden verder gezet en er wordt onderzocht hoe ook de andere sectoren op een meer eigentijdse wijze kunnen

benaderd worden. De convenanten met de koepelorganisaties spelen hierin een belangrijke rol. Creatie is een kerntaak voor de kunstensector. De provincie wil hierin ondersteunend optreden. Dat doet ze ondermeer via kunstenaarsresidenties (BE-PART), het geven van creatieopdrachten, advies bij de plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte en het steunen van literaire publicaties. De provincie wil ook specifiek jongeren stimuleren tot actieve deelname aan het kunstenleven. Ze krijgen de kans om met de hulp van provinciale middelen projecten of festivals op poten te zetten of zich creatief uit te leven in jongerencultuurcentra. Er wordt ook onderzocht welke lacunes er zijn binnen het aanbod jongerencultuur, wat in de volgende jaren moet leiden tot nieuwe initiatieven waarbij kort op de bal gespeeld wordt. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de dienst Welzijn – Jeugd. Tot slot benadert de provincie het kunstenveld met verschillende vormen van dienstverlening: een steeds ruimer wordend aanbod van kunstkoffers voor scholen, actueel tentoonstellingsmateriaal voor organisaties en scholen, kunsteducatieve initiatieven (bijvoorbeeld jongerenworkshops in BE-PART), publicaties, informatiesessies al dan niet in samenwerking met externe organisaties.

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

29

Nr: 12

Bevorderen van de maximale openheid en toegankelijk-

historisch materiaal én in overleg met andere bewaarbibliotheken in de provincie. Ook de zorg voor degelijke bewaring van het documentair erfgoed en het opstellen van een calamiteitenplan staan op de planning. Daarnaast zal de gespecialiseerde collectie in verband met

heid van het PMMK, de collectie en de tentoonstellingen. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 8 – Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken. Het PMMK streeft naar een maximale openheid, gastvrijheid en toegankelijkheid van museum en collecties en wil zo de participatie van welgekozen doelgroepen aan de museumervaring stimuleren. Om van de permanente presentatie een aantrekkelijk museaal visitekaartje te maken, wordt ze grondig herzien. Via de permanente presentatie en tijdelijke tentoonstellingen wil het PMMK de bezoekers op een gastvrije manier kennis laten maken met de collecties Belgische kunst uit de 20ste en 21ste eeuw. Dit veronderstelt optimalisering van de architectuur en de infrastructuur, goede informatie binnen en buiten het museum, investeren in publiekswerking en de educatieve activiteiten van het jeugdatelier, uitnodigende rondleidingen en zaalteksten.

welzijnszorg verder worden uitgebouwd en toegankelijk gemaakt voor een ruim publiek met bijzondere aandacht voor studenten en tewerkgestelde uit de welzijnssector. Tot slot is er ook de uitbouw van een gespecialiseerde collectie in verband met bestuurswetenschappen. Hierbij zal een bijzondere aandacht gaan naar het toegankelijk maken voor de lokale besturen en de eigen provinciale diensten.

Nr: 14

Streven naar een kwalitatieve ontsluiting van het

West-Vlaamse erfgoed. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 8 – Het welzijns-, sport-,

Nr: 13

Documenteren en bewaren van het informatieaanbod

onderwijs- en cultuuraanbod versterken. De Provincie versterkt de maatschappelijke relevantie van het erfgoed in al zijn vormen – onroerend, roerend en immaterieel – door het voor een zo ruim mogelijk deel van de burgers te (helpen) ontsluiten, dit wil zeggen: door het inhoudelijk of materieel toegankelijk, tastbaar en beleefbaar te maken. Dit gebeurt onder meer op de volgende wijzen.

over de geschiedenis en de cultuur in West-Vlaanderen. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 8 – Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken. De Provinciale Bibliotheek stelt het beheer en de verdere uitbouw van de collectie centraal. Dit gebeurt zowel met actueel als met

30

- Het voeren van een gerichte communicatie en sensibilisatie rond het West-Vlaamse erfgoed in zijn diverse aspecten, via een doordacht en evenwichtig publicatiebeleid en via intensiever gebruik van nieuwe media. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het kenbaar maken van thematisch onderzoek naar het West-Vlaamse erfgoed. - Het samenwerken met lokale actoren (gemeenten, erfgoedcellen, netwerken, regionale landschappen, musea, etc.) bij het voeren van een gerichte erfgoedcommunicatie en sensibilisatie, voornamelijk via de gebiedsgerichte werking. - Het verder zetten van de sturende en ondersteunende rol binnen Open Monumentendag. - Het opstarten of verder zetten van, en het actief meewerken aan initiatieven gericht op ontsluiting van streekgericht erfgoed en de ontwikkeling van een kwaliteitsvol cultuurtoerisme, onder meer via netwerken en projecten zoals het Netwerk Maritiem Erfgoed, Oorlog en Vrede in de Westhoek en Westhoek Streekmuseum. Verder zal er jaarlijks minimum één publieksactiviteit georganiseerd worden met het oog op een betere bekendmaking van de collectie en werking van de Provinciale Bibliotheek. Ook de verdere uitbouw, onderhoud en bekendmaking van de Beeldbank “West-Vlaanderen Toen” om de eigen beeldcollectie van de Provinciale Bibliotheek en beeldmateriaal van andere instellingen/besturen via internet te ontsluiten, zal de nodige aandacht vergen. Tot slot is er ook de verdere uitbouw van de catalogus als databank met referenties naar documentatie over geschiedenis en cultuur van West-Vlaanderen.

Nr: 15

Bijdragen tot het verhogen, verbreden en verdiepen van

de cultuur- en gemeenschapsparticipatie. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 9 – Iedereen volwaardig betrekken. Publiekswerving en publiekswerking zijn twee domeinen

waaraan de Provincie reeds in het verleden heel veel aandacht aan besteedde en vele acties rond opzette. Beide hebben het doel de afstand tussen de cultuurparticipant en het cultuurproduct zo klein mogelijk te maken en dus bij te dragen tot de persoonlijke ontwikkeling op vlak van cultuur. De Provincie wil deze doelstelling verwezenlijken door enerzijds initiatieven van derden te stimuleren en te ondersteunen en anderzijds zelf initiatieven te nemen en projecten uit te voeren. De Provincie concentreert zich daarbij op het stimuleren van overleg en samenwerking (projectmatig en structureel) met het oog op het ruimer bekend maken van het aanbod, het aanspreken van nieuw publiek/specifieke doelgroepen, de kunsteducatie en de educatieve omkadering van het aanbod binnen de culturele sector. Na evaluatie van de BROK- en Croque Local- campagnes, heeft het provinciebestuur beslist vanaf 2008 jaarlijks een communicatiecampagne op te zetten met en voor alle West-Vlaamse cultuurhuizen om de start van het culturele seizoen in te luiden. Op die manier wil het provinciebestuur samen met alle cultuurhuizen en

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

31

de gemeenten, de West-Vlaamse burgers laten kennismaken met de veelheid en veelsoortigheid aan cultuurhuizen, met het ruime aanbod activiteiten op en rond de podia in de eigen provincie én hen stimuleren om deel te nemen aan dit aanbod. Het uitwerken van deze campagne en deze ‘gemeen goed’ laten worden zal de komende jaren een prioriteit zijn. De projecten die de Provincie jaarlijks samen met de gemeenschaps- en cultuurcentra op stapel zet, passen zeker ook binnen deze doelstelling. Naast de aandacht voor het nieuw talent en het spreiden van het aanbod (zie een vorige doelstelling) is de educatieve omkadering van dit aanbod onontbeerlijk. Het accent blijft hierbij liggen op de jongeren en dan vooral de kleuters en de 15tot 18-jarigen. Binnen de bibliotheeksector gaat het hierbij om het ondersteunen van activiteiten van de bibliotheken, het opzetten van acties voor specifieke doelgroepen (gevangenen, minder-mobiele gebruikers, laaggeletterden, slechtzienden enz.), het opzetten van tentoonstellings- en lezingencircuits in de West-Vlaamse bibliotheken, het aanbieden van publiekscampagnes (bv. Bibliotheekweek) en promotiemateriaal (publieksfolders, displays, draagtassen, … ) Dit alles met het oog op het promoten van een eigentijds en dynamisch imago van de bibliotheeksector en het opzetten van een efficiënte communicatiestructuur met de West-Vlaamse bibliotheken.

Het verenigingsleven, de vormingsinstellingen en de volkshogescholen spelen via hun aanbod aan vorming op het vlak van cultuuren gemeenschapsvorming een niet onbelangrijke rol. Daarom wil de Provincie binnen deze doelstelling verder aandacht besteden aan het behouden en uitbreiden van het kwalitatief aanbod sociaal-cultureel volwassenenwerk door het ondersteunen van de genoemde organisaties. Dit gebeurt enerzijds door middel van (het stimuleren van) overleg en samenwerking via het platform sociaal-cultureel volwassenenwerk waarbij de volkshogescholen als trekker fungeren. Anderzijds gebeurt dit door het financieel ondersteunen van de organisaties. Het sociaal-cultureel volwassenenwerk moet zich permanent kunnen aanpassen zowel in structuren als in werkvormen en activiteiten om aan eigentijdse vormen van sociaal engagement, vorming en cultuurparticipatie tegemoet te komen. De regelgeving moet daartoe voldoende ruimte bieden. Het provinciaal reglement zal in 2008 grondig worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast en afgestemd op de Vlaamse regelgeving. Op die manier hoopt de Provincie haar budget dat voor de ondersteuning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk elk jaar voorzien wordt, verder optimaal te kunnen besteden. Tijdens deze legislatuur willen we initiatieven nemen op het vlak van publiekswerving- en werking. De stopzetting van TiNCK per 30/6/2009 zal aanleiding geven tot een herdenken van de cultuurcommunicatie. Tegelijkertijd moet de dienstverlening tot die datum gegarandeerd worden gelet op de lopende contracten. Hierbij zal geprobeerd worden aansluiting te vinden bij doelstelling om

32

een betere begeleiding en toeleiding van het publiek te realiseren. Met deze invalshoek kan een nieuwe dienstverlening voor de sector worden ontwikkeld, weliswaar in de lijn van de aanzet die in 2006-2007 werd gegeven door een tijdelijke publiekswerker. De concrete uitwerking zal mede afhankelijk zijn van de mensen en middelen die finaal ter beschikking kunnen worden gesteld.

missies, de stuurgroep, het uitvoerend bureau en de plenaire vergadering, zal leiden tot een kwaliteitsvol cultureel beleid dat aansluit op de culturele realiteit. Verder wordt er ook gezocht naar afstemming op vlak van beleidsuitvoering en –planning met de andere provincies, veelal binnen het kader van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. Ook met de hogere overheden, de Vlaamse steunpunten en de lokale besturen wordt verder gezocht naar afstemming en overleg.

Nr: 16

Verbeteren van de beleidsvoorbereiding en –uitvoering Nr: 17 PMMK. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 11 – Steeds professioneler werken. Het PMMK ambieert een verdere professionalisering van het management, om de artistieke visie te realiseren, het museale concept waar te maken en de publieksacties uit te voeren. Daartoe worden effectieve procedures, methodieken en instrumenten ontwikkeld. Een efficiënte bedrijfsvoering moet het museumbeleid zeker stellen. Dit is een belangrijke doelstelling voor de komende jaren. Het PMMK legt de nadruk op goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, efficiënt gebruik van de middelen, en transparante communicatie met de stakeholders. Professionalisering van het management binnen het

op het vlak van cultuur. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 10 – Beter voorbereiden, beter uitvoeren. De dienst Cultuur wil bijdragen tot een verbetering van de beleidsvoorbereiding en –uitvoering op cultureel vlak. Dit gebeurt door de medewerking aan de verdere professionalisering van het beleidsproces, de verdere optimalisering van de dagdagelijkse werking van de dienst op administratief en financieel vlak en een goede afstemming en communicatie met de andere diensten binnen het bestuur. De dienst Cultuur wil een afgestemd cultureel beleid realiseren in nauwe samenspraak met de culturele sector en gebaseerd op kwalitatief advies. Ze doet hiervoor een beroep op de de Raad voor Cultuur, waarin ook externe deskundigen uit de sector zetelen. Een regelmatige samenkomst van de verschillende adviescom-

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

33

Als instelling met een zekere autonomie in een grote totaalorganisatie, bouwt het PMMK een heldere en evenwichtige relatie uit met provinciebestuur. Dit houdt regelmatig overleg in, evenals een goede communicatie met de relevante provinciale diensten voor personeel, financiën, gebouwen, overheidsopdrachten, cultuur en communicatie. Dit omvat ook afstemming en overleg met provinciale instellingen als BE-PART en de andere provinciale musea. De triënnale Beaufort drukt de regionale verantwoordelijkheid van het PMMK uit om moderne en hedendaagse kunst maximaal te verspreiden en te ontsluiten in de toeristische kustregio. De structurele samenwerking en nauwe afstemming met het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten van Oostende wordt versterkt, vooral inzake verzamelbeleid, tijdelijke tentoonstellingen en publieksacties.

34

4.3 Toelichting
Onderstaand vindt u een overzicht van de tactische doelstellingen per legislatuurjaar waarvoor elk van de legislatuurjaren een inschatting wordt gegeven van de financiële middelen (F) en de personele middelen (P) die per doelstelling ingezet zullen worden. Deze inschatting is procentueel en is bedoeld om de inzet en de evolutie weer te geven. De verdeling is voor 2009 ook visueel voorgesteld.

Cultuur Nr. TD 15.1 TD Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan externe klanten door een goede, taalkundig correcte en systematische communicatie van de dienst Cultuur. Garanderen van rechtszekerheid en vervullen van verplicht beleid vanuit de hogere overheden. Versterken van de culturele uitwisselingen en samenwerking met naburige regio’s om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en subregionale culturele ontwikkeling. Stimuleren, begeleiden en ondersteunen van de erfgoedactoren (inclusief besturen) bij het behoud en het beheer van het West-Vlaams erfgoed. Ondersteunen bij de verdere professionalisering van het lokaal cultuurbeleid. Realiseren van technologische en organisatorische schaalvergroting binnen de bibliotheeksector. Uitbouwen van het PMMK als onderzoekscentrum voor moderne en hedendaagse kunst. Bevorderen van een regionaal afgestemd en gediversifeerd cultuuraanbod. Bijdragen tot het verhogen en versterken van het culturele aanbod door ondersteuning samenwerking en afstemming.

2008 F 0,03 P 0,57

2009 F 0,03 P 0,54

2010 F 0,03 P 0,54

2011 F 0,03 P 0,53

2012 F 0,03 P 0,53

15.2 15.3

13,2 0,65

1,17 1,03

22,9 0,65

1,27 0,99

23,2 0,65

1,8 0,99

25,8 0,73

1,78 0,98

23,21 0,66

1,78 0,98

15.4

12,2

6,38

12

6,15

12,2

7,91

13,6

7,84

12,22

7,84

15.5 15.6 15.7 15.8 15.9

0,95 8,22 2,04 1,73 3,83

1,03 4,69 6,57 1,13 1,41

0,94 8,13 3,05 1,71 3,79

0,99 4,52 6,33 1,08 1,36

0,96 8,23 2,42 1,73 3,84

0,99 4,49 6,29 1,08 1,35

1,06 9,15 2,92 1,92 4,27

0,98 4,45 6,24 1,07 1,34

0,96 8,25 2,63 1,73 3,85

0,98 4,45 6,24 1,07 1,34

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

35

15.10 15,11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17

Vergroten van de servicegerichtheid van de provinciale uitleendiensten. Scheppen van een gunstig klimaat voor een kwaliteitsvolle en vernieuwende kunstensector in West-Vlaanderen. Bevorderen van de maximale openheid en toegankelijkheid van het PMMK, de collectie en de tentoonstellingen. Documenteren en bewaren van het informatieaanbod over de geschiedenis en de cultuur in West-Vlaanderen. Streven naar een kwalitatieve ontsluiting van het West-Vlaamse erfgoed. Bijdragen tot het verhogen, verbreden en verdiepen van de cultuur en de gemeenschapsparticipatie. Verbeteren van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het vlak van cultuur Professionalisering van het management van het PMMK. Totaal

1,61 11, 2,03 1,5 7,36 12 0,32 6,92 100

7,89 11, 11,3 6,48 8,73 10,9 9,3 12,2 100

1,77 11, 3,88 1,49 7,27 11,8 0,31 4,39 100

7,59 11, 10,9 6,24 8,4 10,5 8,95 14,5 100

1,63 11, 4,06 1,51 7,37 10,9 0,32 4,87 100

8,45 11, 10,8 7,1 8,36 5,08 9,8 15,3 100

1,81 11, 4,56 1,67 8,19 1,21 0,35 4,95 100

8,37 11, 10,7 7,04 8,29 5,03 9,71 16 100

1,63 11, 4,11 1,51 7,38 10,53 0,32 4,46 100

8,37 11, 10,69 7,04 8,29 5,03 9,71 16,04 100

36

Personele en financiële inzet per tactische doelstelling (2008)
25

20

F P

15

10

5

0

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

37

38
© Steven Decroos - schilderijen: Helmut Stallaert © Steven Decroos - schilderijen: Helmut Stallaert

tenslotte

deel5

40

Aan de hand van de zeventien beleidsdoelstellingen wil de provincie het culturele beleid verder uitbouwen en de burger maximale kansen geven om te participeren aan cultuur in West-Vlaanderen. Het realiseren van dit vooropgestelde beleid zal vooral gebeuren in samenspraak met de culturele sector, door en samen met de specialisten van de adviescommissies en jury’s én door een samenwerking andere zowel de hogere als de lokale overheden. Samengevat nog even alle doelstellingen voor de sector cultuur: 1 Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan externe klanten door een goede, taalkundig correcte en systematische communicatie vanuit de dienst Cultuur. 2 Garanderen van rechtszekerheid en vervullen van verplicht beleid vanuit de hogere overheden. 3 Versterken van de culturele uitwisseling en samenwerking met naburige regio’s om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en subregionale culturele ontwikkeling. 4 Stimuleren, begeleiden en ondersteunen van de erfgoedactoren (inclusief besturen) bij het behoud en het beheer van het West-Vlaams erfgoed 5 Ondersteunen bij de verdere professionalisering van het lokaal cultuurbeleid. 6 Realiseren van technologische en organisatorische schaalvergroting binnen de bibliotheeksector. 7 Uitbouwen van het PMMK als onderzoekscentrum voor moderne en hedendaagse kunst.

8 Bevorderen van een regionaal afgestemd en gediversifieerd cultuuraanbod. 9 Bijdragen tot het verhogen en versterken van het culturele aanbod door ondersteuning, samenwerking en afstemming. 10 Vergroten van de servicegerichtheid van de provinciale uitleendiensten. 11 Scheppen van een gunstig klimaat voor een kwaliteitsvolle en vernieuwende kunstensector in West-Vlaanderen. 12 Bevorderen van de maximale openheid en toegankelijkheid van het PMMK, de collectie en de tentoonstellingen. 13 Documenteren en bewaren van het informatieaanbod over de geschiedenis en de cultuur in West-Vlaanderen. 14 Streven naar een kwalitatieve ontsluiting van het West-Vlaamse erfgoed. 15 Bijdragen tot het verhogen, verbreden en verdiepen van de cultuur- en gemeenschapsparticipatie. 16 Verbeteren van de beleidsvoorbereiding en –uitvoering op het vlak van cultuur. 17 Professionalisering van het management binnen het PMMK.

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

41

42

bijlagen

deel6

44

NUTTIGE ADRESSEN EN LOCATIES
Provinciale overheid Zetel van de provincieraad en de deputatie Kabinetten van gedeputeerden Durnez, Van Gheluwe, De fauw, Titeca-Decraene, Pertry en Naeyaert Kabinet van de provinciegriffier Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 11 – F 050 40 31 00 Kabinet van de gouverneur Burg 3, 8000 Brugge T 050 40 58 11 – F 050 40 58 00 Provinciale administratie Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 11 – F 050 40 31 00 • Organisatie en HRM • Griffie • Financiën (boekhouding, budgettering en interne controle) • Personeel

• Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk • Externe relaties en gebiedsgerichte werking • Communicatie • Internetontwikkeling • Huishoudelijke dienst • Milieu, natuur en waterbeleid • Groendienst • Vergunningen • Ruimtelijke planning en mobiliteit • Welzijn • Cultuur Provinciehuis Boeverbos – Filiaal I Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 11 – F 050 40 31 01 • Grafische dienst Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 66 – F 050 71 94 06 Provinciehuis Abdijbeke Abdijbekestraat 9, 8200 Sint-Andries T 050 40 71 12 – F 050 40 71 00 • Beheerscontrole-audit • Financiën (provinciebelastingen) • Datawarehousing • ICT-projectcoördinatie

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

45

• Informatietechnologie • Contracten, overheidsopdrachten en patrimonium • Gebouwen • Wegen (district noord) • Waterlopen (district noord) Doornstraat 114, 8200 Sint-Andries T 050 40 76 86 – F 050 40 76 87 • Sport

Provinciaal Noord-Zuidcentrum (PNZC) Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare T 051 26 50 50 – F 051 20 43 49 Streekhuis Kasteel Tillegem Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels T 050 40 35 44 – F 050 40 31 41 • Gebiedsgerichte werking Brugge-Oostende Streekhuis Esenkasteel

Gistelse Steenweg 528, 8200 Sint-Andries T 050 40 72 90 – F 050 34 90 79 • Archiefdienst Tolhuis Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge T 0800 20 021 – F 050 40 74 75 • Provinciaal informatiecentrum • Europe Direct • Provinciale bibliotheek en documentatiecentrum Provinciehuis Potyze Zonnebeekseweg 361, 8900 Ieper T 057 20 00 27 – F 057 21 84 28 • Wegen (district zuid) • Waterlopen (district zuid)

Woumenweg 100, 8600 Diksmuide T 051 51 93 50 – F 051 51 93 51 • Gebiedsgerichte werking Westhoek Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Doorniksesteenweg 218, 8500 Kortrijk T 056 46 16 63 – F 056 24 99 90 • Gebiedsgerichte werking Kortrijk Streekhuis Midden-West-Vlaanderen Peter Benoitstraat 13, 8800 Roeselare T 051 27 55 50 – F 051 27 55 51 • Gebiedsgerichte werking Midden-West-Vlaanderen (Roeselare-Tielt)

46

Provinciaal Ankerpunt Kust (PAK) Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende T 059 34 21 47 – F 059 34 21 31 • Coördinatiepunt duurzaam kustbeheer Provinciaal onderwijs en wetenschappelijke instellingen Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke T 051 27 32 00 – F 051 24 00 20 Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu vzw (Proclam) Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke T 051 27 33 80 – F 051 24 00 20 Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO) Meiboomstraat 8, 8870 Izegem T 051 30 04 28 – F 051 32 01 08 Campus Karel de Goedelaan Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk T 056 22 13 41 – F 056 22 53 52

Vormingscentra School voor Bestuursrecht van West-Vlaanderen (SBR) Provinciehuis Boeverbos – Filiaal I Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries T 050 40 34 51 – F 050 40 31 01 WIVO, schakel tussen mens en bestuur Provinciehuis Boeverbos – Filiaal I Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 84 – F 050 40 31 01 EduWEST.be vzw Korte Meersstraat 6, 8900 Ieper T 057 21 45 17 – F 057 21 29 35 West-Vlaamse Politieschool (WPS) Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries T 050 40 45 40 – F 050 39 38 79 West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA) Burg 4, 8000 Brugge T 050 40 57 83 West-Vlaams Agrarisch Vormingsinstituut vzw (WAVI) Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke T 051 27 32 00 – F 051 24 00 20

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

47

Natuureducatieve en bezoekerscentra • Bezoekerscentrum Bulskampveld Bulskampveld 9, 8730 Beernem T 050 55 91 00 – F 050 81 69 76 • Bezoekerscentrum De Palingbeek Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke T 057 23 08 40 – F 057 23 08 51 • De Gavers, Sport en NME Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke T 056 22 21 19 – F 056 22 75 68 • Provinciaal Natuurpark Zwin Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist T 050 60 70 86 – F 050 62 20 00 Provinciale sportaccommodatie Provinciaal Olympisch Zwembad (Olympiabad) Doornstraat 110, 8200 Sint-Andries T 050 39 02 00 – F 050 40 20 70 Watersport- en avonturensportcentrum De Gavers Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke T 056 22 21 19 – F 056 22 75 68

Provinciemusea • Kunstmuseum aan Zee Romestraat 11, 8400 Oostende T 059 50 81 18 – F 059 80 56 26 • PMCP – Museum Constant Permeke Gistelsteenweg 341, 8490 Jabbeke T 050 81 12 88 – F 050 81 55 40 • Museum van het Bulskampveld (wagenpark) Provinciedomein Lippensgoed – Bulskampveld 8730 Beernem – T 050 55 91 00 • PMSS – Museum Stijn Streuvels ‘Het Lijsternest’ Stijn Streuvelsstraat 25, 8570 Ingooigem T 056 77 72 14 GESLOTEN VOOR ONBEPAALDE DUUR WEGENS RESTAURATIE • Memoriaal Prins Karel, Openluchtmuseum Atlantikwall, Walraversijde 1465 Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende T 059 70 22 85 – F 059 51 45 03 • BE-PART Westerlaan 17, 8790 waregem T 056 62 94 10 – F 056 62 17 95

48

Provinciedomeinen Raversijde Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende T 059 70 22 85 – F 059 51 45 03 • Cafetaria Walrave – T 059 30 62 44 Lippensgoed-Bulskampveld Bulskampveld 9, 8730 Beernem • Algemeen nummer – T 050 55 91 10 • Cafetaria – T 050 78 95 65 D’Aertrycke Zeeweg 42, 8820 Torhout • Hotel – T 050 23 07 70 Conciencestraat 18a, 8820 Torhout • Domeinwachter – T 050 22 22 76 of 0800 20 021 Provinciaal Natuurpark Zwin Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist T 050 60 70 86 – F 050 62 20 00

’t Veld Bloemgatstraat, 8850 Ardooie • Domeinwachter – T 051 74 52 85 of 0800 20 021 • Cafetaria De Keunepupe – T 051 63 39 95 De Palingbeek Verbrande Molenstraat 5, 8902 Zillebeke • Domeinwachter – T 057 20 34 72 of 0800 20 021 • Cafetaria – T 057 20 56 72 Tillegembos Tillegemstraat 83, 8200 Sint-Michiels • Domeinwachter – T 050 38 24 16 of 0800 20 021 • Kasteel – T 050 40 35 44 • Bistro De Trutselaar – T 050 38 89 00 De Gavers Meersstraat 5, 8530 Harelbeke • Domeinwachter – T 056 21 35 02 of 0800 20 021 • Cafetaria – T 056 72 55 22 Wallemote-Wolvenhof

Sterrebos Sterrebosdreef 66, 8800 Roeselare • Domeinwachter – T 051 20 11 80 of 0800 20 021 • Restaurant – T 051 21 17 96

Kokelarestraat 85, 8870 Izegem • Huisbewaarder – T 051 30 09 44 Ieperse Gasthuisbossen Ieper-Zonnebeke-Heuvelland • Domeinwachter – T 057 20 34 72 of 0800 20 021

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

49

De Kemmelberg Heuvelland • Domeinwachter – T 057 20 34 72 of 0800 20 021 Fort van Beieren Damme-Koolkerke • Domeinwachter – T 050 38 24 16 of 0800 20 021 • Cafetaria – T 050 67 95 80 Zeebos Koning Albert I-laan, 8370 Blankenberge • Domeinwachter – T 050 38 24 16 of 0800 20 021 De Baliekouter Ommegangstraat, 8720 Wakken-Dentergem • Domeinwachter – T 050 78 91 76 of 0800 20 021 Bergelen Hemelhofweg, 8560 Gullegem-Wevelgem • Domeinwachter – T 051 20 11 80 of 0800 20 021 • Cafetaria – T 056 40 01 30 Gassbekeduinen De Panne Damse Vaart Brugge-Damme

Provinciale uitleendiensten voor audiovisueel materiaal • Brugge Doornstraat 112, 8200 Sint-Andries T 050 40 76 76 – F 050 40 76 75 • Ieper Provinciehuis Potyze Zonnebeekseweg 361, 8900 Ieper T 057 21 56 06 – F 057 21 84 28 • Kortrijk Emiel Clauslaan 3, 8500 Kortrijk T 056 22 56 22 – F 056 22 28 89 • Oostende Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende T 059 80 22 96 – F 059 51 18 08 Sociale dienstverlening Provinciale dienstverleningscentra vzw • Centrum Ons Erf Chartreuseweg 53, 8200 Sint-Michiels T 050 40 69 60 – F 050 40 69 61 • Centrum De Waaiberg Koolskampstraat 22d, 8830 Gits T 051 26 30 80 – F 051 24 45 45 • Centrum ’t Venster Willem Elsschotstraat 19/1, 8870 Emelgem T 051 31 84 72 – F 051 31 90 34

50

Technisch adviesbureau en meldpunt omtrent toegankelijkheid Westkans vzw Provinciehuis Boeverbos – Filiaal II Kerkhofstraat 1, 8200 Sint-Andries T 050 40 73 73 – F 050 40 71 00 POM Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 66 – F 050 71 94 06 Autonoom provinciebedrijf Westtoer apb Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels T 050 30 55 00 – F 050 30 55 90 Provinciebedrijf TiNCK – Ticket Informatie Cultuur Knooppunt Provinciehuis Boeverbos – Filiaal II Kerkhofstraat 1, 8200 Sint-Andries T 070 22 50 05 – F 070 22 50 06

Paraprovinciale instellingen Monumentenwacht West-Vlaanderen vzw Provinciehuis Boeverbos – Filiaal I Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 36 – F 050 40 31 01 Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende T 059 34 21 30 – F 059 34 21 31

sectorale beleidsnota 2007-2012 cultuur

51

colofon
Opdrachtgever De deputatie van West-Vlaanderen Paul Breyne, provinciegouverneur Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca Decraene, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, gedeputeerden Hilaire Ost, provinciegriffier Eindedactie en coördinatie dienst Griffie, Provincie West-Vlaanderen Kabinet Gedeputeerde Pertry Grafische vormgeving en druk Provincie West-Vlaanderen, Grafische Dienst
Informatie en contactadres Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge 0800 20 0 21 (gratis nummer) provincie@west-vlaanderen.be

Depotnummer D/2008/0248/31

52