Flexibele leerroutes in het hoger onderwijs1 Dit document wil de student die om één of andere reden (bv.

een job) geen voltijds modeltraject kan of wenst te volgen, een overzicht geven van de geboden mogelijkheden een opleiding te volgen via een afwijkende leerroute. Het gaat hier niet om de geïndividualiseerde opleidingsprogramma‟s (GOP) waar er door het inzetten van de EVC‟s en EVK‟s zeer veel mogelijkheden zijn of om de examencontracten. We lijsten enkel de structureel aangeboden flexibele mogelijkheden op die afwijken van het voltijdse modeltraject, vooral avond- en afstandsonderwijs. Het overzicht is beperkt tot bachelors, schakelprogramma‟s en masters (dus geen Banaba‟s of Manama‟s). Flexibilisering betekent niet automatisch dat de lessen ‟s avonds worden gegeven, hoewel dit mogelijk is, maar wel dat men een opleiding via een flexibel studiesysteem kan volgen. Flexibilisering heeft betrekking op verschillende aspecten van het hoger onderwijs, ondermeer: - de “toegang tot het HO”. Dit wil zeggen dat eerder verworven competenties (EVC) of kwalificaties (EVK) duidelijk gedefinieerd en gevalideerd worden, als een student een nieuwe opleiding wil aanvatten. Hierbij hoort ook het vergroten van de mogelijkheid tot mobiliteit waardoor studenten meer kansen hebben om opleiding en instellingen af te wisselen. Het zijn de semesters en niet de academiejaren die het ritme van het studentenleven bepalen. - de “leeromgeving in het HO”. Hierdoor worden niet-klassieke leervormen zoals afstandsonderwijs mogelijk. - het “curriculum in het HO”. Keuze voltijds of deeltijds studieplan. - de “organisatie van het HO”. Het hoger onderwijs werkt met studievoortgang via accumulatie (verzamelen van studiepunten). De studieprogramma‟s zijn niet langer verbonden aan een studiejaar, maar worden georganiseerd in opleidingsonderdelen van tenminste drie studiepunten. Een hogeschool of universiteit biedt bij de inschrijving van de student een contract aan. Er is de keuze tussen: een credit-, een diploma- en een examencontract. Naargelang de keuze voor een bepaald studietraject verschillen de voorwaarden inzake studieomvang en studievoortgang.

Flexibele leerroutes in de professionele bacheloropleidingen ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP (geïndividualiseerd opleidingsprogramma) en inzet EVC/EVK. Aanvullingstrajecten voor gegradueerden uit het HBO5. http://www.artesis.be/levenslangleren Specifiek aanbod: Geen specifiek aanbod in avond- of afstandsonderwijs. ARTEVELDEHOGESCHOOL Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: http://www.arteveldehs.be/emc.asp?pageld=1838 Aparte flexibele trajecten voor de opleidingen: SWITCH-traject: - Bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit: 3d werken + 2d les volgen - Officemanagement: afstandsonderwijs (3 jaar) - Onderwijs, kleuteronderwijs: 1d per week les (3 jaar) of 2d per week les (2 jaar) - Onderwijs, lager onderwijs: 120 stp. voor houders bachelordiploma / les op vaste weekdag tussen 13u en 20u - Onderwijs, secundair onderwijs: traject in 3 jaar of korter al naargelang vooropleiding (aangepaste lesorganisatie) - Verpleegkunde: voltijdse opleiding ism VDAB/ verplichte screening / diverse trajecten mogelijk / betaalde stages - Vroedkunde (kangoeroetraject): diverse trajecten mogelijk al naargelang vooropleiding en beschikbare tijd - Sociaal werk (deltatraject): duur=5 jaar; doelgroep= volwassenen met ervaring (professioneel of als vrijwilliger) in de sociale sector maar geen diploma. De student moet één dag per week les volgen en ongeveer 16u per week zich vrijmaken voor zelfstudie en opdrachten. Alle afstudeerrichtingen. http://www.arteveldehs.be/emc.asp?pageId=7055 Kanarietraject Mogelijk voor: (starten en afstuderen - Onderwijs, kleuter-s en lager onderwijs in februari) - Sociaal werk - Verpleegkunde - Bedrijfsmanagement Verpleegkunde Vroedkunde Kangoeroetraject: geïndividualiseerd traject met specifieke faciliteiten en spreiding van studies en stages over meerdere jaren. ERASMUSHOGESCHOOL Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: http://www.erasmushogeschool.be/flexibel_studeren http://www.erasmushogeschool.be/opleidingen/werkenstuderen
1

VCLB-informatieverstrekking

Versie mei 2010

dirk.verrycken@vclb-koepel.be

Landschaps- en tuinarchitectuur

Het programma is bedoeld voor studenten die niet aan de normale dagcolleges kunnen deelnemen. Er wordt dezelfde leerstof gegeven, maar op een gecomprimeerde manier. Het programma beslaat één avond en één volledige dag per week gedurende 7 semesters. Toegepaste Traject voor werkstudenten via afstandsonderwijs met regelmatige bijeenkomsten voor studenten met diploma HO of informatica HOSP informatica. Er moeten nog 73 stp. behaald worden. 10 x per jaar zijn er contactmomenten op zaterdagvoormiddag. Sociaal werk Deeltijdse opleiding gespreid over vijf jaar. Men verwacht dat de kandidaten minimum zes maanden ervaring hebben in de sociale sector (professioneel of als vrijwilliger). Inhoudelijk zal de werksituatie veel aandacht krijgen tijdens de lessen zodat er een optimaal verband kan gelegd worden tussen de dagelijkse praktijk en de theorie van de opleiding. Indien mogelijk, wordt de werkplaats ook de stageplaats. Er is één lesdag per week. De wekelijkse belasting is ongeveer 8 à 12 uur (jaarlijkse studielast van 750 uur, lesdagen inbegrepen). Er zijn twee afstudeerrichtingen, namelijk „maatschappelijk werk‟ en „sociaal-cultureel werk‟. Opleiding wordt georganiseerd samen met de HUB. Verpleegkunde Traject van 180 stp. voor werkstudenten in afstandsonderwijs met elke dinsdag een volledige dag les; voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs. Examens samen met de voltijdse studenten. Werkzoekenden kunnen traject volgen via VDAB. Vroedkunde Afstandsonderwijs voor kandidaten die minstens halftijds werken . Werkzoekenden kunnen een speciaal traject volgen van VDAB . Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs. De opleiding telt 180 studiepunten die verdeeld worden over minstens 3,5 jaar. Bachelor in de Verpleegkunde krijgen een vrijstelling van 58 studiepunten. De lesmomenten (zowel theoretische lessen als vaardigheidslessen) worden beperkt tot donderdagavond en vrijdag overdag. Rest is begeleide zelfstudie via een digitaal leerplatform en coachingmomenten. Onderwijs: Verkort traject voor werkende studenten (7BSO Kindezorg en 3 jaar ervaring); 2 namiddagen per week + zelfstudie. De Kleuteronderwijs opleiding duurt drie jaar en telt 180 studiepunten, maar owv de drie jaar ervaring is er vrijstelling voor 60 stp.De resterende 120 stp. worden verdeeld over drie jaar . Het academiejaar start op 21 september. De lesmomenten worden beperkt tot maandagnamiddag en woensdagnamiddag. Naast de lesmomenten is er zelfstudie met begeleiding via een digitaal leerplatform. Onderwijs: Programma voor bachelors kleuteronderwijs; er is een vrijstelling van 114 stp.; de resterende stp. kunnen in 1 jaar worden Lager onderwijs afgelegd. Spreiding over 2 jaar kan ook. Les op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. Voor de opleidingen Sociaal werk, Communicatiemanagement, Verpleegkunde, Voedings- en dieetkunde, Vroedkunde, Officemanagement, Toerisme- & recreatiemanagement en alle Lerarenopleidingen kunnen studenten kiezen voor „Talenttraining‟. Hierdoor wordt het eerste jaar gespreid over 2 studiejaren. Doelpubliek: studenten die meer ondersteuning nodig hebben, tekort hebben aan studievaardigheden, twijfelen aan … http://www.erasmushogeschool.be/talenttraining EHSAL/HUB Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Sociaal werk

Onderwijs: Kleuteronderwijs

Gezinswetenschappen www.hig.be

Deeltijdse opleiding gespreid over vijf jaar. Men verwacht dat de kandidaten minimum zes maanden ervaring hebben in de sociale sector (professioneel of als vrijwilliger). Inhoudelijk zal de werksituatie veel aandacht krijgen tijdens de lessen zodat er een optimaal verband kan gelegd worden tussen de dagelijkse praktijk en de theorie van de opleiding. Indien mogelijk, wordt de werkplaats ook de stageplaats. Er is één lesdag per week. De wekelijkse belasting is ongeveer 8 à 12 uur (jaarlijkse studielast van 750 uur, lesdagen inbegrepen). Er zijn twee afstudeerrichtingen, namelijk „maatschappelijk werk‟ en „sociaal-cultureel werk‟. http://hubrussel.be/smartsite.dws?ch=HUB&id=9686 Opleiding wordt georganiseerd samen met de Erasmushogeschool. Het deeltijds traject maakt het mogelijk om het eerste jaar over twee jaren te spreiden. Om te helpen bij de keuze tussen het drie- of vierjarig traject van de opleiding wordt een vrijblijvende kosteloze oriëntatieproef georganiseerd in het begin van het academiejaar. Overstappen van een drie- naar een vierjarig traject en omgekeerd is mogelijk tot 15 oktober. http://www.hubrussel.be/smartsite.dws?ch=HUB&id=9576 Het modeltraject van Gezinswetenschappen beslaat drie studiejaren. Naast theorie is er veel aandacht voor methodieken, projecten en praktijk. De opleiding is gegroeid uit het volwassenenonderwijs van het Hoger instituut voor Gezinswetenschappen. De opleiding Gezinswetenschappen wordt aangeboden op twee manieren, aangepast aan de situatie van de studenten en met de nodige begeleiding: - modeltrajecten voor jongeren: het eerste jaar volg je de eerste bachelor Sociaal Werk (Campus Koningsstraat) of Orthopedagogie (Campus Parnas). Vanaf het tweede jaar volg je deeltijds les en werk je deeltijds in een relevante omgeving. Twee dagen per week ben je op Campus HIG, de drie overige dagen „leer-werk‟ je in het werkveld. - modeltraject voor volwassenen die de studie combineren met een job en/of een gezin: je krijgt drie jaar lang één dag per week les. De nadruk ligt op zelfstudie en inbreng van je eigen (werk)ervaring. Voor sommigen is een extra praktijkverdieping noodzakelijk. http://www.hubrussel.be/eCache/HUB/19/654.html

GROEP T - Internationale Hogeschool: Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Geen specifiek aanbod in avond- en/of afstandsonderwijs.

Versie mei 2010

dirk.verrycken@vclb-koepel.be

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Geen specifiek aanbod in avond- en/of afstandsonderwijs. HOGESCHOOL GENT Algemeen: http://www.hogent.be/studeren/flexibel/deeltijds_leren.cfm Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Alle opleidingen worden ook deeltijds aangeboden; hierbij heeft de student de keuze tussen een horizontaal (30 studiepunten gespreid over ganse academiejaar) of verticaal (30 studiepunten in 1 semester per academiejaar) systeem. Het deeltijdse of halftijdse model houdt in dat je geen 60, maar slechts 30 credits verzamelt. Je hebt ook hier twee manieren om dat te doen: horizontaal of verticaal. Horizontaal: Je doet 30 studiepunten over het ganse academiejaar. Je doet dus twee keer zo lang over je studies. Verticaal: Voltijdse studie gedurende één semester per academiejaar. Het eerste academiejaar studeer je gedurende het eerste semester voltijds voor 30 credits, waarna je het tweede semester overslaat. Het tweede academiejaar sla je het eerste semester over en studeer je gedurende het tweede semester voltijds voor 30 credits. Je doet dus twee keer zo lang over je pakket van 60 credits, nl. twee semesters verspreid over twee academiejaren. In tegenstelling tot het voltijds onderwijs of het „horizontale‟ deeltijds onderwijs, sluiten de semesters niét aan! De opleidingen van de volgende zeven departementen worden zo aangeboden: Bedrijfskunde Aalst, Bedrijfskunde BME, Bedrijfskunde Mercator, Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Technologie, Industriële wetenschappen, Biotechnologische Wetenschappen, Landschapsbeheer en Landbouw. Specifiek aanbod: Verpleegkunde in avondonderwijs: Wanneer je in het bezit bent van een diploma bachelor in de verpleegkunde kan je een bijkomend diploma in dezelfde opleiding, maar in een andere afstudeerrichting behalen, met studieomvangvermindering van 120 studiepunten. Studenten die binnen de 5 jaar na het behalen van een bachelorgraad verpleegkunde deze extra afstudeerrichting volgen worden bovendien vrijgesteld voor het opleidingsonderdeel 'wetenschappelijk onderzoek' en 'afstudeerproject' en tekenen voor een curriculum van 54 studiepunten, inclusief 20 studiepunten 'practica'. http://vesa.hogent.be/student/avondonderwijsverpleegkunde HOGESCHOOL SINT-LUKAS Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Geen specifiek aanbod in avond- en/of afstandsonderwijs. HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP EN KUNST Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Geen specifiek aanbod in avond- en/of afstandsonderwijs. HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: http://www.howest.be/swf/magazine/content_howestathome.html Bedrijfsmanagement: Afstandsonderwijs wordt hoofdzakelijk via digitale weg georganiseerd. Via een digitale leerplatform heeft de student Accountancy-fiscaliteit toegang tot het lesmateriaal dat bestaat uit geschreven cursussen (op papier of elektronisch), aangevuld met tal van Bedrijfsmanagement: digitale bestanden (oefeningen, voorbeelden, videofragmenten, websites …). De opleiding wordt gespreid over vier in Financie- en plaats van drie jaar (4 x 45 studiepunten). Het 8ste semester is voorzien voor stage in het werkveld. Het programma is verzekeringswezen modulair opgebouwd. Examens worden afgelegd op de campus. Studiebegeleiding op maat wordt aangeboden. Eventuele contacturen en (gespreide) examens vinden plaats na de werkuren. Om een opleiding in afstandsonderwijs aan te vangen moet de student minimum 23 jaar zijn en werkstudent of werkloos zijn. Eventuele uitzonderingen hierop kunnen besproken worden. De student haalt eenzelfde diploma als in het dagonderwijs. http://www.howest.be/Default.aspx?target=simonstevin&lan=nl&item=622 CommunicatieDe volledige opleiding bestaat uit 180 studiepunten, verdeeld over vier jaar. Een student volgt nooit meer dan drie Management: modules per semester. Het examen volgt telkens één tot drie weken na afsluiting van een lessenreeks. De theoretische Commerciële opleidingsonderdelen worden via zelfstudie verworven. Voor de vaardigheden en de toepassingen is er begeleiding via communicatie contactmomenten op de campus en via de digitale leeromgeving. http://www.howest.be/Default.aspx?target=hiepso&lan=nl&item=643 Multimedia en Wie beschikt over een werkstatuut kan instappen in deze professionele bachelor die gespreid wordt over 4 studiejaren. CommunicatieHet uitgangspunt is begeleide zelfstudie maar je kan vragen stellen op een wekelijkse monitoraat of via fora, e-mail, chat technologie enz.. Op vaste tijdstippen worden oefen- en vraagsessies georganiseerd. De eerste vijf semesters zijn voor iedereen gemeenschappelijk en baseren zich op volgende pijlers: multimedia, office automation, webtechnologie en PCtechnologie en netwerken. Hiernaast komen nog ondersteunende modules aan bod zoals problem solving en

Versie mei 2010

dirk.verrycken@vclb-koepel.be

Officemanagement: medical management assistant

Toegepaste informatica

Toerisme en recreatiemanagement

programmeren. Vanaf het zesde semester zijn er specialisatiemogelijkheden in één van volgende domeinen: multimedia, webtechnologie, netwerken, professionele softwareoplossingen, industrieel programmeren. http://www.howest.be/Default.aspx?target=pih&lan=nl&item=771 Voor wie werkt in een ziekenhuis, een medische praktijk of bij een ziekenfonds maar zonder diploma. Je werkt als administratief bediende in een andere branche maar je bent geïnteresseerd in de medische sector. Je werkt als verpleegkundige maar je wilt een medisch- administratieve functie. De volledige opleiding bestaat uit 180 studiepunten, verdeeld over vier jaar. Vanaf academiejaar 2008-2009 worden de eerste 45 studiepunten aangeboden via afstandsonderwijs. Je volgt nooit meer dan drie modules per semester. Per studiepunt krijg je een week studietijd. Een module van 6 studiepunten duurt dus zes weken. In week 7 is er een (laatste) contactmoment. In week 8 volgt het examen. Daarna start de volgende modulereeks. De theoretische opleidingsonderdelen studeer je via zelfstudie. Dat kan dus op eigen tempo en je hoeft er niet voor naar de campus te komen. Voor de vaardigheden en de toepassingen is er begeleiding via contactmomenten op de campus en via de digitale leeromgeving. http://www.howest.be/Default.aspx?target=hiepso&lan=nl&item=642 Het opleidingsprogramma loopt over 4 jaar of 8 semesters. Elk semester (behalve semester 8) wordt nogmaals opgesplitst in periodes van +/- 8 weken. Tijdens zo‟n „deelsemester‟ komen 2 tot 3 modules aan bod. Elke module start met een introductiesessie, waarna via zelfstudie de leerstof moet verwerkt worden. Begeleiding gebeurt via digitale weg, maar er worden ook contactsessies georganiseerd („blended-learning‟ = combinatie van afstandsonderwijs en face-to-face contactmomenten). http://www.howest.be/Default.aspx?target=simonstevin&lan=nl&item=644 De volledige opleiding bestaat uit 180 studiepunten, verdeeld over vier jaar. Je volgt nooit meer dan drie modules per semester. De theoretische opleidingsonderdelen studeer je via zelfstudie. Dat kan dus op eigen tempo en je hoeft er niet voor naar de campus te komen. Voor de vaardigheden en de toepassingen is er begeleiding via contactmomenten op de campus en via de digitale leeromgeving. http://www.howest.be/Default.aspx?target=hiepso&lan=nl&item=833

KAREL DE GROTE HOGESCHOOL Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Verpleegkunde, alle afstudeerrichtingen

Verkorte leraren opleiding

De opleiding is een combinatie van dag- en avondonderwijs. Het geïndividualiseerd leertraject wordt bepaald in overleg met de school en de EVC/EVK. Zo kan de student de studies combineren met deeltijds werken, al dan niet in de gezondheidszorg. Wie actief is in de gezondheidszorg kan via een aangepaste stageregeling professionele ervaring opdoen. Het eerste jaar verpleegkunde wordt halftijds gevolgd. Zo behaalt de student na minstens 4 jaar het diploma bachelor in Verpleegkunde. http://www.kdg.be/main.aspx?c=*KDGGEZ&n=1295&ct=001295&e=1928 De lerarenopleidingen kunnen in een verkort traject behaald worden mits de juiste vooropleiding. Bv. Bachelors lager – of secundair onderwijs, master pedagogische wet., master schoolpsychologie met lerarenopleiding kunnen in 1 jaar dit diploma halen. Met een diploma Toegepaste psychologie, Maatschappelijk werk, Orthopedagogie of Verpleegkunde kan dit in 2 jaar. Info: http://www.kdg.be/main.aspx?c=*KDGDLO&n=5329

KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Onderwijs: lager onderwijs

Onderwijs: secundair onderwijs

De opleiding wordt georganiseerd in avond- en weekendonderwijs en richt zich op houders van een diploma secundair onderwijs. De opleiding bestaat uit dezelfde opleidingsonderdelen als in het dagonderwijs en omvat 180 studiepunten gespreid over minimum drie studiejaren. Vrijstellingen kunnen worden verleend op basis van EVC/EVK. De lessen vinden plaats op maandag-, dinsdag- en donderdagavond en op zaterdagmorgen (enkel 1ste jaar) met een maximaal aantal contacturen van 12 uur per week en dit gespreid over het hele jaar. Voor de praktijkcomponent moet de student zich in het 1ste jaar 28 halve dagen kunnen vrijmaken, in het 2 de jaar 45 en in het 3de jaar 80 tot 95 halve dagen (afhankelijk van het traject). http://www.khbo.be/4837 Zelfstudietraject, „blended learning‟: combinatie van contactonderwijs, digitale ondersteuning en zelfstudie.

KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Onderwijs: lager onderwijs

De opleiding richt zich tot wie al een diploma hoger onderwijs bezit. Op basis van het competentiedossier wordt een persoonlijk leertraject uitgestippeld: 95 studiepunten (opleidingsprogramma 3 semesters) voor kandidaten die een diploma hebben zonder onderwijsbevoegdheid; 65 studiepunten (opleidingsprogramma 2 semesters) voor kandidaten die een diploma hebben met onderwijsbevoegdheid. Tijdens het academiejaar 2008-2009 worden de lessen gegeven op woensdag en vrijdag tussen 8.30u en 17.50u. De stagedagen worden in het begin van het academiejaar meegedeeld. Indien je de opleiding wil combineren met een gezins- of beroepsleven, moet je je wel kunnen vrijmaken op de stagedagen. http://www.khk.be/khk04/opleidingen/ba_onderwijsLager_vorselaar/lestabellen/verkortTraject.asp

Versie mei 2010

dirk.verrycken@vclb-koepel.be

Bachelor orthopedie

Sociaal werk

Sociaal werk

Verpleegkunde

Verpleegkunde Brugprogramma verpleegkunde

Studieduurverkorting is mogelijk voor afgestudeerden master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. De studieduur wordt dan twee jaar in plaats van drie jaar. Omwille van de praktische organisatie van het academiejaar en de stages, heeft dit voor gevolg dat de stage van het tweede jaar tijdens de zomervakantie juli/augustus ingericht wordt. Concreet combineer je de eerste twee studiejaren met uitzondering van de stage in het tweede jaar. Het laatste jaar bestaat dan uit de stage van het tweede jaar (tijdens de zomervakantie) en het derde jaar. Gegradueerden in het Maatschappelijk werk (CVO – HIK Geel) kunnen via een aanvullingstraject van 45 studiepunten in het dagonderwijs, het bachelordiploma in het Sociaal werk behalen. Dit traject loopt over 2 deeltijdse pakketten. Voor het eerste pakket is zelfstudie mogelijk. Voor het tweede pakket, beroepspraktijk (60 dagen) en eindwerk, moeten werkende studenten zich tijdens de schooluren kunnen vrijmaken voor intervisiemomenten en groepswerk. Het departement Sociaal Werk biedt een aantal verkorte leerroutes aan voor professionele bachelors in de Orthopedagogie en in de Toegepaste psychologie (max. 118 studiepunten) en voor academische bachelors in de Pedagogische wetenschappen (max. 107 stp) en Psychologie (max. 120 stp), in de Criminologie (max. 107 stp), in de Politieke en sociale wetenschappen (max. 118 stp) en in de communicatiewetenschappen (max. 118 stp). Het is mogelijk het diploma van bachelor in de verpleegkunde te behalen via een deeltijds traject. In Turnhout heb je als deeltijdse student de eerste 2 jaren (60 studiepunten) les op 2 vaste lesdagen. Nadien kun je lessen volgen samen met studenten uit het brugprogramma. Daardoor heb je minder uren les dan voltijdse studenten. Zo kun je de opleiding verder zetten met jaarlijks één vaste lesdag. Naast de lessen zijn er ook stages. Voor deze stages maak je een individuele afspraak. Om een combinatie met werk en gezin mogelijk te maken, zorgen we ervoor dat je steeds enkele weken voor de start op de hoogte bent van stageregeling en uurroosters. In Turnhout kun je in februari starten met de opleiding “bachelor in de verpleegkunde”. Via een speciaal ontworpen traject kun je 3 jaar later (eind januari) afstuderen. Kandidaten die reeds het brevet van verpleegkundige van verpleegkundige hebben behaald, kunnen via een verkort traject het diploma bachelor in de verpleegkunde behalen. Deze studenten hebben jaarlijks 1 vaste lesdag. Het aantal lesuren op school is beperkt. Je krijgt wel een aantal studieopdrachten waaraan je thuis zelfstandig kunt werken. Het is ook mogelijk om een deel van de stage te vervangen door opdrachten. (Lier en Turnhout)

KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Starten in februari kan voor alle opleidingen. Onderwijs: lager Deze opleiding wordt georganiseerd via avond- en weekendonderwijs en is gericht op de houders van een diploma hoger onderwijs onderwijs of van een GPB (met minstens 6 maanden onderwijservaring) of ervaringsdeskundigen zonder diploma hoger onderwijs. De inhoud en duur wordt bepaald door de EVC/EVK. De opleiding kan gespreid worden in de tijd. http://www.khleuven.be/index.php?page=398 Op de website is een „vrijstellingenwijzer‟ te raadplegen: http://www.khleuven.be/vrijstellingenwijzer/start.php Verkorte trajecten Een aantal studierichtingen kunnen via een verkort traject gevolgd worden, afhankelijk van je vooropleidingen: Bedrijfsmanagement, financie- en verzekeringswezen en bedrijfsvertaler – tolk; Biomedische laboratoriumtechnologie; onderwijs: kleuter- en lager onderwijs; Sociaal werk; Verpleegkunde. Info: http://www.khleuven.be/Studeren-aan-de-KHLeuven/Verder-studeren/Verkorte-trajecten Verpleegkunde via Spreiding van de opleiding over vier jaren en beperking van het aantal contacturen tot één dag per week. Per traject voor academiejaar moet je wel een aantal weken voltijds stage lopen. Voorkennis of ervaring in de zorgsector is niet nodig, volwassenen maar is zeker een troef. Info: http://www.khleuven.be/Studeren-aan-de-KHLeuven/Professionele-bachelors/Bachelor-inverpleegkunde/Volwassenopleiding KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Onderwijs: kleuter, lager en secundair onderwijs De opleiding „leraar worden in avondonderwijs‟ is verschillend van de dagopleiding. Sommige opleidingsonderdelen worden in gemengde groepen aangeboden, dus zowel voor studenten die kiezen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs als secundair onderwijs. Andere opleidingsonderdelen zijn toegespitst op het onderwijsniveau. Zelfstandig leren en zelfstudie is een wezenlijk onderdeel van het avondonderwijs. Omdat er minder contactmomenten zijn dan in de dagopleiding, betekent dit dat je als student de basiskennis en vaardigheden zelfstandig moet verwerven. Je wordt daarbij ondersteund via e-learning. Competenties verwerven om leraar te worden doe je niet enkel door te studeren en kennis te verwerven maar ook in en door de praktijk. Van bij aanvang van de opleiding ga je op regelmatige basis naar de praktijk. Je bent voor een jaar verbonden aan een school waar je een halve dag per week of één dag om de twee weken mee „draait‟. Daarnaast is er een week ingroeistage in februari voor wie nog geen leraar is en een week stage in mei voor iedereen. Afhankelijk van je vooropleiding duurt je opleiding 2 tot 4 jaar: je hebt een bachelordiploma leraar, dan doe je 80 SP in 2 jaar; je hebt een bachelor- of masterdiploma, dan doe je 120 SP in 3 jaar; je bent bachelor of master met een GPB of aggregaatsdiploma, dan doe je 105 SP in 3 jaar, je hebt een diploma secundair onderwijs, dan doe je 180 SP in 4 jaar; je hebt een bachelordiploma leraar secundair onderwijs en je wenst één onderwijsvak bij te volgen, dan doe je 40 SP in 2 jaar. http://www.khlim.be/eCache/DEF/2/386.html#top

Versie mei 2010

dirk.verrycken@vclb-koepel.be

KATHOLIEKE HOGESCHOOL MECHELEN Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: http://www.khm.be/studeren-aan-de-khmechelen/bachelors-avond-enweekendopleidingen Onderwijs: lager De opleiding richt zich tot wie al een diploma hoger onderwijs bezit. Op basis van het competentiedossier wordt een onderwijs persoonlijk leertraject uitgestippeld: wie voor minimaal 30 studiepunten per opleidingsjaar vrijstellingen bekomt op basis van EVC/EVK kan de opleiding afwerken in 2 jaar; het is ook mogelijk de verschillende opleidingsonderdelen te spreiden over meerdere semesters. Er zijn lesmomenten op dinsdagavond en zaterdag. Het aantal dagen stage wordt bepaald op basis van het competentieportfolio. Verpleegkunde Deze opleiding wordt georganiseerd via avondonderwijs. Er zijn in het eerste en tweede jaar wekelijks 2 lesavonden. Het derde jaar omvat vooral stage; de duur hangt af van de mate waarin de student zich kan vrijmaken. Wie zich dat laatste jaar volledig vrij kan maken, kan de stage op een half jaar doorlopen. De opleiding bestaat uit 180 studiepunten. Op basis van een diploma van bachelor of graduaat bekomt de kandidaat 21 studiepunten vrijstelling. Bijkomende vrijstellingen kunnen worden toegekend op basis van EVC/EVK. Kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelor- of graduaatsdiploma en die reeds 3 jaar werken kunnen een voorbereidend semester met 2 lesavonden per week. Interieurvormgeving Theorie volg je via Open Hoger Onderwijs; praktijk tijdens de gewone lessen of in het Deeltijds Kunstonderwijs. Er zijn drie examenperiodes per academiejaar (januari, juni en augustus/september). Als werkstudent of door je gezinssituatie kan je faciliteiten aanvragen, waardoor je bv. een spreiding kan krijgen binnen je examenperiode. Studieduur varieert van vier jaar tot levenslang. Bedrijfsmanagement (marketing/accountancyfiscaliteit) De studenten moeten eerst de opleiding „Boekhouden-fiscaliteit‟ of „marketing‟ volgen in een CVO. De resterende vakken worden dan gevolgd aan de KHM. De contacturen (geconcentreerd op maximaal twee lesavonden per week) zijn intensieve en interactieve trainingssessies. Daarnaast is er intensieve begeleiding op afstand via een elektronisch leerplatform. Info voor marketing: http://www.khm.be/studeren-aan-de-khmechelen/bachelors-avond-enweekendopleidingen/bedrijfsmanagement/afstudeerrichtin Info voor accountancy: http://www.khm.be/studeren-aan-de-khmechelen/bachelors-avond-enweekendopleidingen/bedrijfsmanagement/afstudeerrichtin-0 De studenten moeten eerste de opleiding „Meertalig secretariaat‟ volgen in een CVO. De resterende vakken worden dan gevolgd aan de KHM. De contacturen (geconcentreerd op maximaal twee lesavonden per week) zijn intensieve en interactieve trainingssessies. Daarnaast is er intensieve begeleiding op afstand via een elektronisch leerplatform. Info: http://www.khm.be/studeren-aan-de-khmechelen/bachelors-avond-en-weekendopleidingen/office-management Afstudeertraject: informaticamanagement en –systemen. Dit traject is bedoeld voor gegradueerden informatica uit het HBO5 en duurt dan nog 3 semesters. Info: http://www.khm.be/studeren-aan-de-khmechelen/bachelors-avond-enweekendopleidingen/informaticamanagement-en-multimedia Deze module is gericht op professionals die niet economisch geschoold zijn en biedt een inleiding op algemene en bedrijfskundige aspecten van een onderneming. Dit algemene traject kan gevolgd worden door iedereen die beroepservaring en/of ervaring in hoger onderwijs kan voorleggen en die zich wil bekwamen in talen (Frans en Engels) en/of op economisch vlak. De student kan een aantal opleidingsonderdelen selecteren. Als hij hiervoor slaagt bekomt hij een creditbewijs waardoor vrijstellingen mogelijk zijn binnen elke opleiding van het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Deze module is dus een opstap voor het behalen van een bachelordiploma in één van de opleidingen binnen dit studiegebied. Indien alle credits behaald worden kan een volledig jaar worden vrijgesteld.

Officemanagement (management-assistant)

Informaticamanagement en multimedia

Algemene instapmodule studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

KATHOLIEKE HOGESCHOOL SINT-LIEVEN Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: http://www.kahosl.be/site/index.php?p=/nl/page/630/hogerafstands-onderwijs/#Opleidingen%20in%20afstandsonderwijs Agro- en biotechnologie Afstudeerrichtingen: Agro-industrie, Dierenzorg, Groenmanagement, Landbouw. Het academiejaar wordt opgedeeld in twee semesters met op het eind van elk semester een examenperiode van drie weken, voorafgegaan door een studieweek. De studielast bestaat in principe uit veelvouden van pakketten van drie vakken (= 9 studiepunten). Kandidaat-studenten die uit de agro- en biosector komen of werkervaring hebben opgebouwd in deze sector, kunnen stageduurvermindering en/of vrijstellingen bekomen binnen het pakket keuzevakken. Een beperkt aantal labo‟s maakt deel uit van de opleiding. Deze kunnen georganiseerd worden via een contactmoment, een groepsopdracht of een zelfstandige opdracht. Tweemaal per semester is er een contactmoment, telkens op maandagavond. Halverwege het semester vindt een (vrijblijvend) begeleidingsmoment op campus Waas plaats. Info: http://www.kahosl.be/site/index.php?p=/nl/page/335/hoger-afstandsonderwijs Bedrijfsmanagement Afstudeerrichtingen: Accountancy-fiscaliteit en Marketing: Het academiejaar verloopt zoals dat is voorzien voor reguliere studenten. Na elk semester is er een examenperiode van drie weken met daaraan voorafgaand een studieweek. Het leermateriaal en de aanpak moeten echter toelaten om zich met een minimum aan contactmomenten voor te bereiden op de examens. Bij de start van elk semester wordt een inleidende sessie voorzien waarop de cursussen en de werkwijze worden voorgesteld. Afhankelijk van het type cursus worden een aantal activiteiten georganiseerd die de zelfstudiecursus aanvullen. Voor een aantal cursussen zijn dat terugkomdagen rond specifieke topics, voor andere is er de vrijblijvende mogelijkheid om te oefenen. De stage verloopt op dezelfde wijze als voor de reguliere studenten. De plaats en timing kunnen anders zijn omwille van je woonplaats en werksituatie. Wie over een relevante werkervaring beschikt, kan via een EVC-procedure aanspraak maken op stageduurvermindering.

Versie mei 2010

dirk.verrycken@vclb-koepel.be

Biomedische laboratoriumtechnologie

Bouw

Chemie

Elektromechanica

Elektronica-ICT,

Facilitair management

Mechanische ontwerpen productietechnologie

Onderwijs, kleuteronderwijs

Onderwijs, lager en secundair onderwijs

Officemanagement

Afstudeerrichtingen: Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie en Medische laboratoriumtechnologie. De eerste 60 studiepunten zijn gemeenschappelijk voor de beide afstudeerrichtingen. De student wordt geadviseerd maximum 35 à 40 studiepunten op te nemen. Er wordt samen met een trajectbegeleider een individueel traject opgesteld bestaande uit het aantal studiepunten dat jij haalbaar vindt. De opleidingsonderdelen die theoretisch georiënteerd zijn, studeer je d.m.v. zelfstudie. Dit kan dus op eigen tempo en je hoeft er niet voor naar de campus te komen. Het studiemateriaal (cursus + studiewijzer) ontvang je tijdens de startsessie. Voor de training van vaardigheden en/of de toepassing van theorie wordt begeleiding voorzien via de digitale leeromgeving en in contactmomenten op de campus. Voor de praktijksessies is aanwezigheid op de hogeschool wel vereist. Het programma omvat 180 stp. verdeeld over 3 jaar. De student wordt geadviseerd maximum 35 à 40 studiepunten op te nemen. Er wordt samen met een trajectbegeleider een individueel traject opgesteld bestaande uit het aantal studiepunten dat jij haalbaar vindt. De student is niet verplicht het pakket volledig op te nemen. Spreiden over meerdere jaren is mogelijk. Afstudeerrichtingen: Biochemie - Chemie – Milieuzorg. De eerste 60 studiepunten zijn gemeenschappelijk voor de drie afstudeerrichtingen. De volledige opleiding Chemie bestaat uit 180 studiepunten, verdeeld over 3 jaar van elk 60 studiepunten. De student wordt geadviseerd maximum 35 à 40 studiepunten op te nemen. Er wordt samen met een trajectbegeleider een individueel traject opgesteld bestaande uit het aantal studiepunten dat jij haalbaar vindt. Afstudeerrichtingen: Elektromechanica, Procesautomatisering, Klimatisering, Medische instrumentatie. De theorie wordt verwerkt via zelfstudie: op de digitale leeromgeving Toledo wordt cursus- en oefenmateriaal aangeboden. Vraagstelling is mogelijk via discussiefora, per e-mail of op terugkomdagen. Bepaalde praktijkvaardigheden kunnen enkel op de campus aangeleerd worden. Je kan sommige practica in een verkorte tijd afwerken als je ze thuis goed voorbereid hebt. Voor andere practica kan je materieel ontlenen van de hogeschool om thuis te oefenen. Je moet rekenen op een 20-tal halve dagen per 40 studiepunten dat je op de hogeschool aanwezig moet zijn. Voor de stage is het een groot voordeel indien je werkt in een bedrijf dat als stagebedrijf in aanmerking komt. Zo niet loopt de stage over een periode van vier weken. Afstudeerrichting ICT: Er wordt een modeltraject aangeboden. Dit traject is opgebouwd uit 9 semesters van gemiddeld 20 studiepunten. De opleiding bestaat uit een combinatie van op afstand begeleide zelfstudie, oefeningen en praktijk, aangevuld met een beperkt aantal praktijkuren (labo‟s) die op vastgelegde tijdstippen op de hogeschool doorgaan. De eindevaluaties voor de verschillende opleidingsonderdelen gaan door op de hogeschool tijdens de reguliere evaluatiemomenten. De opleiding omvat een praktijkstage (tenzij vrijstelling op basis van al verworven kwalificaties of competenties toegekend worden). Het jaar wordt opgedeeld in 4 lesblokken met aansluitend een examenperiode. Elk blok start met een of meer inleidende sessies waarbij de cursussen worden voorgesteld. De beschrijvende theorie wordt op zelfstandige basis verwerkt. Voor de praktijk zijn er twee mogelijkheden: - de student voert op zelfstandige basis een aantal opdrachten met begeleiding via het digitaal leerplatform of via email, ofwel via bespreking op een terugkommoment; - de student voert op zelfstandige basis een aantal voorbereidende taken uit waar verder op gebouwd wordt tijdens een (labo)practicum dat tussen de 2 en 6 uur in beslag zal nemen. Deze practica gaan door op weekavonden tussen 18.30u en 22.30u of op zaterdagen. Volgende stages worden voorzien: - een oriënterende stage van maximum drie weken (5 studiepunten) op basis van gerichte opdrachten. Vermindering op basis van EVC/EVK is steeds mogelijk; - een afstudeerproject (24 studiepunten) waarbij één praktijkvraag of meerdere praktijkproblemen zelfstandig wordt/worden aangepakt en uitgewerkt tot een eindwerk. De volledige opleiding mechanische ontwerp- en productietechnologie bestaat uit 180 studiepunten. Om de opleiding via afstandsonderwijs haalbaar te maken hebben wij een standaardprogramma van 30 studiepunten per jaar uitgewerkt . De opleidingsonderdelen die theoretisch georiënteerd zijn, studeer je door zelfstudie. Dit doe je op eigen tempo en begeleid op afstand via het leerplatform van de hogeschool waar je steeds terecht kan voor extra oefeningen, stellen van vragen, contact met je medestudenten. Het studiemateriaal (studiewijzer + cursus) ontvang je tijdens de startsessies. Het laatste semester van de opleiding wordt volledig ingenomen door de drie maand durende stage. Studenten met werkervaring op het niveau van een professionele bachelor, in een aanverwante sector, worden hiervan vrijgesteld. De student neemt op een vaste dag in de week ‟s avonds van 17.30u tot 21.00u deel aan sessies om bepaalde vaardigheden in te oefenen. Voor de stage in het eerste jaar moet de student zich kunnen vrij maken op een beperkt aantal vastgelegde dagen. Daarbuiten moeten er nog andere dagen gekozen worden. In het 2 de en 3de jaar moet de student gedurende een aantal weken volledig vrij zijn om stage te lopen. De theoretische inhoud van de opleidingsonderdelen worden door zelfstudie verworven. De vaardigheden (bv. taal-, communicatieve en agogische vaardigheden) worden met een minimum aan contacturen en practica op de campussen aangeleerd. De jaarorganisatie van de opleiding is zoals in het regulier onderwijs. De beoogde competenties worden niet noodzakelijk op dezelfde wijze verworven als de wijze waarop de reguliere student dit doet. De stage en de stagebegeleiding (door de stageschool en de hogeschool) verlopen op dezelfde wijze als voor de reguliere studenten. De plaats, het volume en de timing kunnen anders zijn omwille van woonplaats en werksituatie. De begeleiding gebeurt enkel op basis van een terugkommoment, een forum op het digitaal leerplatform of via beperkt e-mailverkeer. Afstudeerrichtingen: Management assistant, Medical management assistant. De student is vrij in het aantal op te nemen cursussen. Afhankelijk van de beschikbare tijd wordt een pakket samengesteld dat beantwoordt aan de specifieke wensen. Voor wie dat wenst, wordt een traject opgemaakt om via gespreide studies het bachelordiploma te behalen. Bij de start van elk semester wordt een inleidende sessie voorzien waarop de cursussen en de wekwijze worden voorgesteld. Afhankelijk van het type cursus worden een aantal activiteiten georganiseerd die de zelfstudiecursus aanvullen. Voor een aantal cursussen zijn dat terugkomdagen rond specifieke topics, voor andere is er de vrijblijvende mogelijkheid om te oefenen. Voor projectwerk wordt digitaal samen gewerkt met andere studenten. De stage verloopt op dezelfde wijze als voor de reguliere studenten. De plaats en timing kunnen

Versie mei 2010

dirk.verrycken@vclb-koepel.be

Vastgoed

Verpleegkunde

Voedings- en dieetkunde

Vroedkunde

anders zijn omwille van woonplaats en werksituatie van de student. Er is een startdag voor de studenten met uitleg over de opleiding en de opleidingsonderdelen. Alle examens gaan door op de campus. Op een beperkt aantal contact- en/of begeleidingsmomenten wordt feedback gegeven. Dan is er ook tijd voor het uitwerken van een groepsopdracht of het presenteren van een opdracht. Op doelgerichte begeleidings- en contactmomenten (terugkomdagen) kunnen vragen worden gesteld. Er is een beperkt aantal contactmomenten (ruim op voorhand meegedeeld) waarop groepsopdrachten kunnen worden uitgevoerd. Het academiejaar wordt opgedeeld in 4 blokken van circa 7 weken voor begeleide zelfstudie. Na ieder blok voorzien is er een examenperiode. De verpleegkundige en communicatieve vaardigheden worden op afstand ondersteund door videomateriaal en dienen op vastgelegde tijdstippen te worden ingeoefend in het vaardigheidscentrum (practica). Bijkomende oefeningen zijn mogelijk in overleg met de docent. De theoretische onderdelen worden ondersteund door een goed uitgewerkte cursus of handboek en een e-learning module op het leerplatform. De stages worden georganiseerd in de regio van de woonplaats. Ook voor de timing van de stage bieden wij de nodige flexibiliteit omwille van je werksituatie. De reguliere driejarige opleiding wordt gespreid over een modeltraject van 4,5 studiejaren (4 studiejaren van ongeveer 40 studiepunten en een laatste studiejaar van 20 studiepunten). Het curriculum is volledig gelijklopend (het beroep van voedingskundige is immers per KB beschermd). Voor alle vakken is een cursus ter beschikking voor zelfstandige verwerking; er is begeleiding via opdrachten en oefensessies. De theorie wordt op zelfstandige basis verwerkt. Indien nodig worden vooraf enkele vastgelegde contactmomenten voorzien. Voor de praktijksessies is aanwezigheid op de hogeschool wel vereist. Voor alle theorievakken is een cursus ter beschikking die zelfstandig wordt doorgenomen. Er is een vrijblijvend avondmonitoraat voor de ondersteunende en theoretische opleidingsonderdelen (gemiddeld 3 contactmomenten per opleidingsonderdeel). Het aanleren van verloskundige en communicatieve vaardigheden gebeurt aan de hand van intensieve training gedurende minimum 8 dagen verspreid over het academiejaar. De studenten krijgen op die momenten ook de gelegenheid om de aangeleerde verloskundige vaardigheden in te oefenen in de vaardigheidsklassen. Bijkomende oefeningen zijn mogelijk in overleg met de docent. De stages omvatten 36 uur/week en kunnen ook in de vakantie (niet tussen 11/7 en 15/8) doorgaan. Dit wordt gepland in overleg met de student. Studenten zonder vooropleiding „verzorging‟, „verpleegkunde‟ of aanverwante gaan in het eerste jaar nog niet op stage. De begeleiding gebeurt via het monitoraat en via een studentenforum.

KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID WEST VLAANDEREN KATHO Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: http://www.openhogeronderwijs.be De student kiest zelf over hoeveel jaar de studies worden gespreid. Een cursusmodule wordt afgerond met een examen en/of een opdracht. Examens worden afgelegd in KATHO Kortrijk op zaterdagvoormiddag. Er zijn drie examenperiodes per academiejaar en de student beslist welke module hij aflegt: januari, juni en augustus/september. Elke cursusmodule wordt dus driemaal per jaar ter examinering aangeboden. Wie al studies in het hoger onderwijs achter de rug heeft kan eventueel “eerder verworven kwalificaties” (EVK?s) voorleggen en/of wie relevante werkervaring bezit kan eventueel via een procedure “eerder verworven competenties” (EVC?s) inroepen en op die manier vrijstellingen bekomen voor bepaalde modules. Agro- en biotechnologie: dierenzorg De opleiding beoogt dezelfde competenties als in het „gewone systeem” en het niveau is hetzelfde. Er wordt een leerroute aangeboden die de mogelijkheid biedt om werk, gezin en studie te combineren, via een concept van begeleid individueel leren (afstandsonderwijs). De opleiding wordt gespreid over 4 academiejaren van telkens 45 studiepunten. De omvang van de studie hangt af van EVC/EVK. [http://www.katho.be/hivb/biotechniek/dierkunde/afstandsonderwijs/index.asp] http://www1.katho.be/apps.aspx?smid=290 De opleiding beoogt dezelfde competenties als in het „gewone systeem” en het niveau is hetzelfde. Er wordt een leerroute aangeboden die de mogelijkheid biedt om werk, gezin en studie te combineren, via een concept van begeleid individueel leren (afstandsonderwijs). De opleiding wordt gespreid over 4 academiejaren van telkens 45 studiepunten. De omvang van de studie hangt af van EVC/EVK. http://www.katho.be/hivb/biotechniek/groenvoorziening/afstandsonderwijs/index.asp http://www1.katho.be/apps.aspx?smid=291 De opleiding beoogt dezelfde competenties als in het „gewone systeem” en het niveau is hetzelfde. De leerroute laat toe om werk, gezin en studie te combineren via een concept van begeleid individueel leren (afstandsonderwijs). Wie reeds een diploma hoger onderwijs uit het studiegebied „Handelswetenschappen en bedrijfskunde? bezit, kan in één jaar studie (60 studiepunten) het bijkomend diploma van deze afstudeerrichting behalen (examencontract). Wie geen diploma hoger onderwijs bezit of een diploma uit een ander studiegebied kan zich via deze opleiding één jaar specialiseren in die materie en behaalt hiervan een officieel getuigschrift (creditcontract). http://www.oho-bedrijfsmanagement.be http://www1.katho.be/page.aspx?smid=1185 Vanaf oktober 2008 worden de eerste 60 studiepunten in afstandsonderwijs aangeboden. In 2009 en 2010 volgen dan de resterende 120 studiepunten (2 x 60). Studenten kunnen ook een aantal modules uitpikken en daar dan nadien examen over afleggen. Voor elke module waarvoor iemand slaagt, wordt een creditbewijs uitgereikt. http://www.oho-bedrijfsmanagement.be http://www1.katho.be/page.aspx?smid=294 Specialisatie „shop management‟. Opleiding vormt je tot marketeer gespecialiseerd in shop management. Info: http://www.openhogeronderwijs.be/Downloads/Brochures/shopmamangement-afstand.pdf http://www1.katho.be/page.aspx?smid=1240 Op basis van de vooropleiding kan iemand na een twee- of vierjarig programma een diploma van leraar behalen, gelijkwaardig aan dat van het dagonderwijs. Er is geen diploma hoger onderwijs nodig om te kunnen starten.
Versie mei 2010 dirk.verrycken@vclb-koepel.be

Agro- en biotechnologie: groenmanagement

Bedrijfsmanagement: eventmanagement

Bedrijfsmanagement: accountancy-fiscaliteit

Bedrijfsmanagement: marketing Onderwijs: lager en kleuteronderwijs

Onderwijs: secundair onderwijs

Verpleegkunde

Vroedkunde

Toegepaste informatica

Maatschappelijke veiligheid

Toegepaste psychologie

Sociaal werk

Orthopedagogie

http://www.kathotielt.be Dit is een volwaardige opleiding tot leraar secundair onderwijs „algemene vakken‟. Het totale studietraject bedraagt 180 studiepunten. Vrijstellingen kunnen worden toegekend op basis van EVC en/of EVK. Het leertraject omvat grotendeels zelfstudie en afstandsonderwijs. Het aantal contacturen wordt in principe teruggebracht tot een derde van het aantal lesuren in het dagonderwijs. De lessen vinden ‟s avonds en op zaterdag plaats. http://www.katho.be/reno/RENO/oar.html http://www1.katho.be/page.aspx?smid=1392 De opleiding omvat 4 academiejaren van 45 studiepunten. De omvang van de studie hangt sterk af van EVC/EVK. Het eerste en tweede jaar zijn basisjaren voor alle afstudeerrichtingen. In het eerste jaar krijgt de student een oriëntatie op het beroep door middel van begeleide zelfstudie en vaardigheidstraining. Ondersteuning gebeurt via mail en een digitaal leerplatform. Vanaf het tweede jaar zijn er stages (gemiddeld 12 weken stage per jaar). Vanaf het derde jaar is er een oriëntatie naar de afstudeerrichtingen: psychiatrische-, geriatrische- en ziekenhuisverpleegkunde. Om de twee weken worden contactdagen georganiseerd waarop cursusinhouden worden toegelicht, feedback gegeven op gemaakte opdrachten en er ruimte is voor individuele begeleiding. http://www1.katho.be/page.aspx?smid=1749 De student bepaalt zelf waar en wanneer het cursusmateriaal, de studiewijzers en de begeleidingspakketten doorgenomen worden. Op die manier worden de verplaatsingen naar Kortrijk herleid tot één introductiedag en een beperkt aantal telkens op een vrijdag - responsiecolleges en examendagen. De omvang van de studie hangt af van EVC/EVK. De opleidingsduur is individueel af te spreken via een persoonlijk ontwikkelingsplan. http://www1.katho.be/page.aspx?smid=1159 De opleiding wordt gespreid over 4 academiejaren van telkens 45 studiepunten. Omvang en duur van de studie hangen af van mogelijke vrijstellingen op basis van EVC/EVK. Voor sommige labs, waarvoor speciale apparatuur en/of opstellingen nodig zijn, is een aanwezigheid in Kortrijk vereist; dit wordt beperkt tot 1 namiddag per week. Tijdens de studie wordt de student via een elektronische leeromgeving begeleid van op afstand. http://www.katho.be/vhti/informatica http://www1.katho.be/page.aspx?smid=1575 Via afstandsonderwijs en een alternatief leertraject kan het diploma van de pba Maatschappelijke Veiligheid worden behaald of kunnen een aantal modules uit het curriculum worden gevolgd. Studeren en communiceren gebeurt voornamelijk via digitale weg. Een minimum aan contactdagen (een tiental op een academiejaar) wordt voorzien voor verdiepingscolleges en examens op de campus in Kortrijk. http://www1.katho.be/page.aspx?smid=273 Net zoals in het dagonderwijs kan men afstuderen in de klinische psychologie, de arbeids- en organisatiepsychologie of de school- en psychopedagogische psychologie. Het digitaal leerplatform (Toledo) wordt gebruikt om informatie door te geven, cursusdocumenten te downloaden en om te communiceren met de OHO-coördinator en medestudenten. Het cursusmateriaal is aangepast aan leren van op afstand. Het persoonlijke programma wordt samengesteld in overleg met de OHO-coördinator. Relevante ervaring en diploma‟s of getuigschriften kunnen leiden tot vrijstellingen. Tijdens het academiejaar wordt de student 10 à 15 dagen verwacht op de campus van Kortrijk voor introductiemomenten, responsiecolleges, oefeningen en examens. Er wordt dan ook tijd voorzien voor persoonlijke contacten. http://www1.katho.be/page.aspx?smid=265 De 180 studiepunten worden verdeeld over 4 x ongeveer 45 studiepunten. Indien gewenst, kan de studiebelasting gereduceerd worden door studiespreiding. Vrijstellingen en studieduurverkorting kunnen op basis van EVK‟s en EVC‟s. De student stelt een portfolio samen waarin hij alle relevante bewijsstukken van school- en werkcarrière opneemt. Op basis van dit portfolio wordt een intakegesprek gevoerd, waarna een evaluatie volgt. http://www.katho.be/IPSOC/werken-en-studeren.asp http://www1.katho.be/page.aspx?smid=1597 De 180 studiepunten worden verdeeld over 4 x ongeveer 45 studiepunten. Indien gewenst, kan de studiebelasting gereduceerd worden door studiespreiding. Vrijstellingen en studieduurverkorting kunnen op basis van EVK‟s en EVC‟s. De student stelt een portfolio samen waarin hij alle relevante bewijsstukken van school - en werkcarrière opneemt. Op basis van dit portfolio wordt een intakegesprek gevoerd, waarna een evaluatie volgt. http://www.katho.be/IPSOC/werken-en-studeren.asp http://www1.katho.be/page.aspx?smid=267

LESSIUS HOGESCHOOL Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Geen specifiek aanbod in avond- en/of afstandsonderwijs. Wel mogelijkheid voor flexibele instroom voor studenten die hun vaardigheden voor het hoger onderwijs willen trainen, stellen we een parcours voor van 45 studiepunten uit het programma van het eerste bachelorjaar (normaal 60 stp), met daarnaast lessen academisch Nederlands en studievaardigheden. Dit wordt geadviseerd aan: - Eerstejaarsstudenten die in het middelbaar onderwijs weinig of geen ervaring hadden met het zelfstandig verwerken van (veel) leerstof, en het zelfstandig organiseren van hun studie. We denken o.a. aan studenten uit het minder theoretische richtingen van het TSO, BSO en eventueel ook KSO en niet-moedertaalsprekers Nederlands, - studenten die voorzichtig willen starten en nog niet het maximale leerkrediet willen inzetten, - studenten die al een eerste jaar hoger onderwijs achter de rug hebben (in Lessius of elders) en minder dan 20 studiepunten verworven hebben.

Versie mei 2010

dirk.verrycken@vclb-koepel.be

PLANTIJN HOGESCHOOL Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Geen specifiek aanbod in avond- en/of afstandsonderwijs. PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Geen specifiek aanbod in avond- en/of afstandsonderwijs. XIOS-HOGESCHOOL Algemeen: Flexibele trajecten mogelijk via GOP en inzet EVC/EVK. Specifiek aanbod: Geen specifiek aanbod in avond- en/of afstandsonderwijs. BRUGPROGRAMMA’S VERPLEEGKUNDE: http://www.destapgent.be/wijzer/onderdeel.asp?id=35 Brugprogramma Bachelor in de verpleegkunde (via een geïndividualiseerd studietraject voor afgestudeerden van de 4de graad verpleegkunde). Alle hogescholen die de bacheloropleiding in verpleegkunde organiseren, bieden dit geïndividualiseerd studietraject aan. Afgestudeerde verpleegkundigen van de 4de graad secundair onderwijs krijgen een studieduurverkorting van 60 studiepunten. Als toelatingsvoorwaarden geldt bij de meeste hogescholen dat men in het werkveld staat. De hogescholen bepalen zelf het opleidingsprogramma en de organisatie. Er zijn verschillende flexibele leerwegen: Brugprogramma in avondonderwijs: Hogeschool Gent: je kunt de lessen ‟s avonds volgen op maandag en woensdag, indien je minimum twee jaar nuttige beroepservaring hebt. Je volgt geen stage. - twee tot vijf jaar nuttige ervaring: je kan in het avondprogramma van 120 studiepunten stappen - vijf jaar nuttige ervaring tot tien jaar nuttige ervaring: je kan in het avondprogramma van 120 studiepunten stappen. Je krijgt de mogelijkheid tot een extra studieduurverkorting van 60 studiepunten via het indienen van een EVC-portfolio. Na goedkeuring kan je in het avondprogramma van 60 studiepunten stappen. - méér dan 10 jaar werkervaring: je kan in het avondprogramma van 60 studiepunten stappen: http://www.hogent.be/opl/2009/NL/FACULTY/GZ/GHGCVPK.HTM Karel de Grote Hogeschool: je volgt les op dinsdagavond van 19.00u - 22.15u, dit in combinatie met de werkvorm begeleide zelfstudie. Studenten kunnen stage lopen op hun werkplek. Erasmushogeschool: verkort traject voor werkende verpleegkundigen met diploma SO (deels afstandsonderwijs). http://www.ehb.be Brugprogramma in aparte trajecten overdag en/of met zelfstudie: Artesis Hogeschool: Je volgt een apart traject op donderdag- en vrijdagnamiddag. http://www.artesis.be/gezondheidszorg Karel de Grote Hogeschool: Je volgt les op vrijdagnamiddag (13.30u - 16.45u) of dinsdagavond (19.00u - 22.15u) in combinatie met begeleide zelfstudie. Studenten kunnen stage lopen op hun werkplek. http://www.kdg.be/main.aspx?c=*KDGGEZ&n=1820 Katholieke Hogeschool Mechelen: Men moet werken als verpleegkundige. Op basis van „eerder verworven competenties‟ (onder meer verworven via werkervaring) kunnen bijkomend vrijstellingen worden toegekend en zal je toegelaten worden tot het 2-jarig programma, al dan niet met bijkomende vrijstellingen. http://www.khm.be/studeren-aan-de-khmechelen/bacheloropleidingen/brugprogramma-naar-bachelor-verpleegkunde Katholieke Hogeschool Leuven: Je volgt een geïndividualiseerd leerprogramma in functie van je (werk)ervaring. De opleiding geeft je een evenwicht tussen begeleide zelfstudie en/of het volgen van de lessen. Hiervoor wordt per week één terugkomdag voorzien.die. Zestig studiepunten worden vrijgesteld op basis van EVK (Elders Verworven Kwalificaties). Het programma omvat dan nog 120 studiepunten. http://www.khleuven.be/Studeren-aan-de-KHLeuven/Professionele-bachelors/Bachelor-in-verpleegkunde/Brugopleiding Ehsal/HUB: Je kan zelf bepalen welke lessen je volgt. Voor de andere heb je contact met de docenten via een elektronisch leerplatform. Het volledige studietraject wordt begeleid. http://www.hubrussel.be/smartsite.dws?ch=HUB&id=9497 Katholieke Hogeschool Brugge - Oostende: (ziekenhuis-, geriatrische- en psychiatrische verpleegkunde). Contacturen beperkt tot 1 dag/week, nl. dinsdag, gespreid over twee jaar: combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs, met flexibele stageroute. Anders Lopende Opleiding Verpleegkunde Instituut voor verpleegkunde St.Vincentius – Gent In de Anders Lopende Opleiding Verpleegkunde (ALOV) worden de lessen over een volledige dag en twee avonden per week gespreid, dit aangevuld met een stage. De opleiding is opgebouwd uit vijf modules (3 jaar). http://www.ivv-gent.be

Versie mei 2010

dirk.verrycken@vclb-koepel.be

FLEXIBELE LEERROUTES in de academische opleidingen Enkele universiteiten en hogescholen organiseren de lessen ‟s avonds, tijdens het weekend, geconcentreerd op één werkdag of via afstandsonderwijs. ERASMUSHOGESCHOOL Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Instromen kan via verschillende academische- en professionele bachelors of als bezitter van een masterdiploma. De lessen vinden plaats op maandagavond, dinsdagavond, dondernamiddag, donderdagavond en zaterdag. http://www.erasmushogeschool.be/nl/opleiding/master-stedenbouw-ruimtelijke-planning-landschapsarchitectuur KATHOLIEKE HOGESCHOOL SINT-LIEVEN Master industriële wetenschappen Schakelprogramma en 9 masters in afstandsonderwijs: bouwkunde / landmeten / biochemie / chemie / elektronica-ICT: elektronica / elektronicaICT: ICT / elektrotechniek: automatisering / elektrotechniek: elektrotechniek / elektromechanica. De theoretische opleidingsonderdelen worden verworven via zelfstudie aan de hand van het aangeboden leermateriaal. De labo‟s vinden plaats op vastgelegde momenten. Contactmomenten zijn mogelijk op afspraak en via het digitale discussieplatform. Tussentijds zijn ontmoetingsdagen gepland. Via het digitale leerplatform is er ondersteuning en begeleiding. De monitoraatscoaches zijn alle dagen beschikbaar voor begeleiding. http://www.kahosl.be/site/index.php?p=/nl/page/104/hoger-afstandsonderwijs Schakelprogramma naar Master Ind.Wet. Binnen de opleiding master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) kan je met een passend diploma van professionele bachelor in de industriële wetenschappen en technologie binnen een tijdsspanne van 3 jaar een volwaardig masterdiploma industriële wetenschappen verwerven in hoger afstandsonderwijs. Via het concept van begeleid individueel leren (hoger afstandsonderwijs) kun je werk, gezin en studie combineren en op die manier een volwaardig academisch diploma behalen. Je studeert wat en wanneer je wil, maar met de nodige begeleiding en ondersteuning. Enkel voor labo's en stages zijn een beperkt aantal verplichte contactmomenten voorzien. Indien mogelijk kunnen masterproef en stages op de eigen werkplek doorgaan. Het schakelprogramma en de masteropleiding, samen 120 studiepunten, wordt verdeeld over 3 jaar, wat een studiebelasting van jaarlijks 40 studiepunten betekent. Het schakelprogramma is een studieprogramma dat bestaat uit 60 studiepunten (of een jaar voltijds studeren). Tijdens dit programma bouw je verder op de kennis die je hebt meegekregen uit je opleiding professionele bachelor en word je voorbereid op meer wetenschappelijke kennis en inzicht om de masteropleiding te kunnen aanvatten. Info: http://www.kahosl.be/site/index.php?p=/nl/page/1345/afstandsonderwijs OPEN UNIVERSITEIT De Open Universiteit is een Nederlandse instelling die universitair afstandsonderwijs aanbiedt en Nederlandse diploma‟s uitreikt. De Vlaamse universiteiten ondersteunen het zelfstudiesysteem. Een student aan de Open Universiteit hoeft geen les te volgen. Er zijn studiecentra aan elke universiteit. De Open Universiteit biedt cursussen en diplomaprogramma‟s aan binnen de volgende leerstofgebieden: Algemene cultuurwetenschappen, Management, Psychologie, Milieu-natuurwetenschappen, Technische informatica, Nederlands Recht, Active Learning. Ze werkt met open programmering en een modulair onderwijssysteem: het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van losse cursussen die onderling schakelbaar zijn. Elke cursus behandelt een afgeronde hoeveelheid stof en wordt afgesloten met een tentamen. De studiepunten die daarbij behaald worden, blijven altijd geldig. Een bacheloropleiding bestaat voor iedere opleiding uit 42 modules, een masteropleiding uit 14 modules. De gemiddelde student (die een voltijdse dagtaak heeft en twee uur per dag studeert) studeert aan een tempo van 6 modules per jaar zodat de volledige studie van een bachelor binnen een termijn van 7 jaar is afgewerkt en de master binnen 2 jaar. Van dat gemiddelde kan worden afgeweken: je kan vertragen of versnellen. Je kan op elk moment instappen. De enige toelatingsvoorwaarden is een minimumleeftijd van 18 jaar. Een basisdiploma is niet vereist. http://www.openuniversiteit.be UNIVERSITEIT ANTWERPEN De opleiding in „wijsbegeerte‟ en „rechten‟ kunnen in een avondprogramma gevolgd worden: de colleges, repetities en oefeningen worden ‟s avonds en op zaterdagmorgen georganiseerd. Zowel dag- als avondonderwijs volgen wat de examens betreft het semestersysteem. Met het oog op een betere examenspreiding worden voor de avondstudenten in de bacheloropleiding examens georganiseerd tijdens de twee weken volgend op de paasvakantie. De avondstudenten zijn echter niet verplicht van deze examenspreiding gebruik te maken. Ook de schakelprogramma‟s naar „rechten‟, „verpleeg- en vroedkunde‟ en „opleidings- en onderwijswetenschappen‟ worden in een avondprogramma aangeboden. http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*WERKSTUD UNIVERSITEIT GENT De faculteit Rechten organiseert een programma voor werkstudenten. Concreet betekent dit dat deze studenten niet verondersteld worden aan de lessen deel te nemen aangezien zij overdag werken. In het werkstudentenprogramma worden de werkstudenten zoveel mogelijk ondersteund: - tweemaal per semester wordt ‟s avonds een bijeenkomst georganiseerd. Eén in het begin van het semester om de werkstudenten duidelijk te maken wat van hen voor elk vak verwacht wordt, de volgende op het eind van het semester om hen de kans te geven vragen te stellen over de examenstof; - de praktische oefeningen worden voor de ganse groep werkstudenten ‟s avonds georganiseerd (2 x per semester). Het werkstudentenprogramma kan enkel via een diplomacontract of een creditcontract worden gevolgd. http://www.law.ugent.be/monitoraat/opl_project.html Via „blokonderwijs‟ (concentratie aantal contacturen) worden de schakelprogramma’s ‘master in verpleeg- en vroedkunde’ en ‘master management en beleid van de gezondheidszorg’ aangeboden. UNIVERSITEIT HASSELT Alle opleidingen kunnen deeltijds gevolgd worden. UNIVERSITEIT LEUVEN http://www.kuleuven.be/werkstudenten Alle opleidingen kunnen deeltijds gevolgd worden. Afhankelijk van de faculteit waarvoor iemand kiest, is er keuze tussen (deeltijds) dagonderwijs, lesuren geconcentreerd op bepaalde dagen, avondonderwijs en afstandsonderwijs in de vorm van zelfstudie.

Versie mei 2010

dirk.verrycken@vclb-koepel.be

Goed om weten: de Associatie Leuven heeft een dbase ontwikkeld met informatie over schakelprogramma‟s, doorstroommogelijkheden, etc. binnen hun associatie. Je vindt dit op: http://associatie.kuleuven.be/wanaba/opleiding.html Filosofische academie: 30 studiepunten eventueel te spreiden over 2 of meerdere jaren, via creditcontract, overdag of ‟s avonds. Student krijgt een certificaat. Filosofische propedeuse: 53 studiepunten voor studenten die de academie al gevolgd hebben; eventueel te spreiden over 2 of meerdere jaren, via creditcontract, overdag of ‟s avonds. Verkorte AcBa wijsbegeerte: 17 opleidingsonderdelen en een bachelorscriptie met seminarie (103 studiepunten) en wordt in avondprogramma gespreid over vier jaar. Er zijn vrijstellingen mogelijk voor de opleidingsonderdelen waarover reeds met succes examen is afgelegd. Wie overdag vrij is mag ook in dagonderwijs aangeboden opleidingsonderdelen volgen. Door dag- en avondonderwijs te combineren kan je het programma in twee of - mits voldoende vrijstellingen -) zelfs in één jaar afwerken. Dit leidt tot het officiële diploma „Bachelor in de wijsbegeerte‟. Master in de wijsbegeerte Master in het vennootschapsrecht: interuniversitaire opleiding, 60 studiepunten. Afstandsonderwijs AcBa in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (180 studiepunten). Verkorte AcBa in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (105 studiepunten). Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (60 studiepunten). Apart traject Master of European Social Security voor Master in het vennootschapsrecht (interuniversitair HUBrussel) werkstudenten Master in de intellectuele rechten (interuniversitair HUBrussel) Master in het management Bachelor + schakelprogramma + Master in de Psychologie Bachelor + schakelprogramma + voorbereidingsprogramma + Master in de Pedagogische wetenschappen Voorbereidingsprogramma + Master in het overheidsmanagement en beleid Schakelprogramma + Master in het sociaal werk Bachelor in de onderwijskunde (verkort programma) (Kortrijk) Schakelprogramma + voorbereidingsprogramma + Master in de educatieve studies Schakelprogramma + Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Schakelprogramma + Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in Industrial Management Info: http://www.kuleuven.be/werkstudenten/aanbod/index.html Avondonderwijs Blokonderwijs De contactmomenten van deze opleidingen worden geconcentreerd op één of meerdere dagen per week of enkele weken per jaar. Op die manier wordt een combinatie met een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling mogelijk. Master in educatieve studies: 60 studiepunten; les op woensdag- en vrijdagnamiddag en vrijdagavond. Voltijds of deeltijds of in combinatie met afstandsonderwijs. Master in het sociaal werk: 60 studiepunten; 1,5 dag les per week. Master in het overheidsmanagement en -beleid: les op maandag en donderdag. Master of European Social Security: 10 dagen les in oktober en 10 dagen in maart in combinatie met afstandsonderwijs. Erasmus mundus master of Bioethics: lesperiodes in Leuven, Nijmegen en Padua; meertalig programma. In één jaar of te spreiden over meerdere jaren.

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Hier worden begeleidingsprogramma‟s georganiseerd voor studenten die niet aan de normale dagcolleges kunnen deelnemen. Mogelijkheden met les na 16u en/of in het weekend:
Letteren en wijsbegeerte
Opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen Kunstwetenschappen en Archeologie Geschiedenis Taal- en Letterkunde: twee talen Bachelor Verkorte bachelor X X X X X X X Schakel-programma X X X X Voorbereidings-programma X X X X Master X X X X

Recht en Criminologie
Opleiding Rechten Criminologische Wetenschappen Sociaal Recht Fiscaal Recht Bachelor X X Verkorte bachelor X X Schakel-programma X X Voorbereidings-programma X X Master X X X X

Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen & Solvay Business School
Opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen Politieke Wetenschappen Sociologie Bedrijfskunde Management (Engelstalig) Bachelor Verkorte bachelor Schakel-programma Voorbereidings-programma Master X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Versie mei 2010

dirk.verrycken@vclb-koepel.be

European Integration and Development (Engelstalig)

X

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Opleiding Toegepaste Informatica Computerwetenschappen X Bachelor Verkorte bachelor Schakel-programma X Voorbereidings-programma X Master X

Geneeskunde en Farmacie
Opleiding Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie Verpleeg- en Vroedkunde Management en Beleid van de Gezondheidszorg Manuele Therapie Bachelor Verkorte bachelor Schakel-programma Voorbereidings-programma X X X X X X Master X X X X

Psychologie en Educatiewetenschappen
Verkorte bachelor X X Schakelprogramma X X Voorbereidingsprogramma X X

Opleiding Onderwijskunde Psychologie: uitgezonderd de profielen biologische psychologie en arbeids- & organisatie-psychologie

Bachelor

Master X X

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Bachelor Verkorte bachelor Schakel-programma X Voorbereidings-programma Master X

Info: http://www.vub.ac.be/infovoor/toekomstigestudenten/werkenenstuderen.html EHSAL/HUB Verkort traject Master Handelswetenschappen: twee jaar overdag (lessen vinden plaats tussen8u30 en 19u30) of drie jaar ‟s avonds (lessen vinden plaats van 17u30 tot 21u30). Toegankelijk mits diploma Bachelor in Bedrijfsmanagement, Bachelor in Communicatiemanagement, Bachelor in Hotelmanagement, Bachelor in Informatiemanagement & Support, Bachelor in Officemanagement, Bachelor in de Toegepaste Informatica, Bachelor in het Toerisme en het Recreatiemanagement Schakelprogramma + masterjaar. Het eerste deel van het verkorte studieprogramma, het schakelprogramma, is een voorbereiding op het masterjaar. Dit deel bestaat uit één jaar in dagonderwijs en twee jaar in avondonderwijs. In het dagonderwijs zijn alle lessen exclusief bestemd voor wie al een bacheloropleiding heeft, en er zijn ook geen springuren. Het modeltraject voor het tweede deel, het masterjaar, beslaat zowel in dag- als in avondonderwijs één jaar. Verschillende afstudeerrichtingen in het masterjaar (dagonderwijs): Accountancy, Bedrijfsmanagement en Ondernemerschap, Fiscale Wetenschappen, Finance and Rijksmanagement, Humanresourcesmanagement, Informaticamanagement, Internationale Betrekkingen, Marketingmanagement. Verschillende afstudeerrichtingen (avondonderwijs): Accountancy, Bedrijfsmanagement en Ondernemerschap. http://www.hubrussel.be/smartsite.dws?ch=HUB&id=8656 Verkort traject Master Handelsingenieur: Mits een bachelor- of masterdiploma in de wetenschappen of ingenieur kan men het masterdiploma Handelsingenieur behalen. Door de gevolgde opleiding - zelfs indien niet afgemaakt - en relevante werkervaring kunnen bepaalde vrijstellingen bekomen worden. Zo kunnen verschillende studiejaren gecombineerd worden in een individueel collegerooster. http://www.hubrussel.be/eCache/HUB/18/983.html Studenten Handelswetenschappen kunnen tijdens de eerste twee bachelorjaren zelf kiezen wanneer college wordt gelopen; er is een systeem met lessen enkel in de voormiddag (5 lesdagen per week) of een systeem met lessen overdag of ‟s avonds (4 lesdagen per week). http://www.hubrussel.be/eCache/HUB/8/614.html

Verkort traject Rechten: Mits al een diploma HO kan je ipv 3, in 2 jaar het diploma Bachelor in de Rechten halen. Het 1e jaar is er les in Brussel, het tweede in Leuven in de afstudeerrichting „rechten‟. Afgestudeerden krijgen een gezamenlijk diploma van de Katholieke Universiteit Brussel (binnen de HUB) én de K.U.Leuven. http://www.hubrussel.be/eCache/HUB/26/912.html

Versie mei 2010

dirk.verrycken@vclb-koepel.be