VII.

Rozwiązania niebędące wynalazkami

Rozwiązania niebędące wynalazkami
Za wynalazki nie uznaje się pomysłów, które nie mieszczą się w żadnej z dziedzin techniki, nie posiadają bowiem cech technicznych bądź jedynie abstrakcyjny charakter. W konsekwencji za wynalazki nie uważa się: - odkryć (naukowych), przez które rozumie się stwierdzenie nieznanych przedtem właściwości lub zjawisk występujących w otaczającej nas przyrodzie. Przyczyną dla której odkrycia wyłączone są z grona wynalazków, jest okoliczność, iż odkrycie nie powoduje skutku technicznego, a także nie cechuje go nowość ani poziom wynalazczy. Ujawnia ono jedynie pewne zjawiska obiektywnie istniejące, podczas gdy wynalazek określa nowe sposoby postępowania zmierzające do praktycznego wykorzystania zjawisk przyrodniczych. Okrycie wzbogaca wiedzę, wynalazek zaś wzbogaca technikę. Nie oznacza to natomiast, że wytwory wykorzystujące te odkrycia nie mogą być przedmiotem patentu;
Przykład: w 1847 r. Ascanio Sobrero odkrył substancję wybuchową - nitroglicerynę (C3H5(ONO2)3). Okazała się ona niebezpieczna w stosowaniu, ponieważ eksplodowała pod wpływem wstrząsów i nawet po lekkim ogrzaniu. Uniemożliwia to jej bezpieczny transport. Dopiero kilkanaście lat później Alfred Nobel opracował technologię nasączania nitrogliceryną krzemionki, pozwalającą na wytworzenie pasty, którą można było formować w pręty i bezpiecznie transportować. Rozwiązał w ten sposób istotny problem techniczny. W 1867 r. Alfred Nobel uzyskał patent na tę technologię. Technologia ta, a właściwie otrzymywane w wyniku jej zastosowania produkty są znane pod nazwą handlową dynamit.

- teorii naukowych, przez które rozumie się ustalenie prawidłowości, które zachodzą nie tylko w świecie materii, lecz również w zakresie świata pojęć. Teorie naukowe mogą więc odnosić się zarówno do prawidłowości występujących w materii i ujmowanych w formę praw fizyki czy chemii, jak i prawidłowości zachodzących w świecie pojęć abstrakcyjnych, takich jak prawa logiki, tudzież do prawidłowości ustalanych przez nauki społeczne. Teorie naukowe nie mają charakteru rozwiązań technicznych, a jedynie wyjaśniają ich funkcjonowanie. Wynalazkiem zatem nie są teorie naukowe, ale mogą nimi być urządzenia stworzone przy ich wykorzystaniu;
Przykład: w 1861 r. James Clark Maxwell wykazał, że elektryczność i magnetyzm to dwa rodzaje tego samego zjawiska - elektromagnetyzmu, a w roku 1886 Heinrich Hertz dokonał pierwszej emisji i odbioru fal elektromagnetycznych. Wykorzystując teorię Maxwella Guglielmo Marcom przeprowadził w roku 1895 r. pierwszą transmisję radiową, a w lipcu 1897 r. jako pierwszy na świecie uzyskał patent na „Transmisję sygnałów elektrycznych" (U.S. Patent 0,586,193 Transmitting electrical signals) stanowiących podstawę funkcjonowania radia.

- metod matematycznych, przez które rozumie się ustalenie prawidłowości występujących w matematyce;
Przykład: ciąg liczb naturalnych zwany ciągiem Fibonacciego, który został podany w 1202 r. przez Leonarda z Pizy zwanego Fibonaccim.

- wytworów o charakterze jedynie estetycznym. Utwory, nie będąc rozwiązaniami o charakterze technicznym, nie stanowią wynalazku podlegającego opatentowaniu. Jednakże w przypadku, gdy efekt estetyczny jest wynikiem zastosowania struktury technicznej lub innych środków technicznych, środki służące do uzyskania efektu estetycznego mogą być uznane za wynalazek. Kwalifikacja taka dotyczy również sposobów wytwarzania wytworów o charakterze estetycznym, takich jak np. metody drukarskie, czy też utrwalania dźwięku lub obrazów; - planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, bowiem wszelkiego tego typu pomysły jako niemające charakteru technicznego nie są wynalazkami;
Przykład: metoda nauki języków obcych zw. metodą Callana, metoda dystrybucji towarów stosowana przez 1 dr Panczyk

VII. Rozwiązania niebędące wynalazkami

Amway Corporation, czy też zasady gry Monopol.

- wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
Przykład: perpetuum mobile.

- programów do maszyn cyfrowych (programów komputerowych). Nie wyklucza to natomiast udzielenia patentów na wynalazki dotyczące programów komputerowych, tzn. wynalazki, które zawierają program lub zakładają jego użycie, pod warunkiem, że mają one charakter techniczny. Ocena zdalności patentowej takich wynalazków koncentruje się na ustaleniu istnienia technicznych cech rozwiązania; - przedstawienia informacji. Wyłączenie to nie dotyczy natomiast nie do tyczy urządzeń służących do przedstawiania informacji;
Przykład: znaki drogowe, czy też drogowa sygnalizacja świetlna. Natomiast wynalazkiem może być urządzenie do komunikowania informacji świetlnych na drodze.

2 dr Panczyk