OPTERECENJA MOSTOVA

PRAVILNIK O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA ODREÐIVANJE VELICINA OPTERECENJA MOSTOVA (1991)drumski mostovi

Podela delovanja
Osnovna delovanja Dopunska delovanja Izuzetna delovanja

Podela je izvršena prema ucestalosti pojedinih dejstva. promene vrednosti dejstva u vremenu i prostoru osnovna dejstva su uvek prisutna na mostu sa malim promenama u vrednostima dopunska se javljaju povremeno i imaju znacajne promene vrednosti dejstva izuzetna se retko javljaju i kratkotrajna su .

deformacije nastale kao posledica nacina izgradnje. uzgon. korisno opterecenje. pritisak na ogradu mosta. delovanje tekuce vode. skupljanje i tecenje materijala ( kod prethodno napregnutih i spregnutih konstrukcija) opterecenje vodovima. pritisak i masa mirne vode. stalni teret na mostu. .Osnovna delovanja sopstvena masa. aktivni pritisak tla. sile koje nastaju od prednaprezanja.

vetar. tecenje betona. zemljotres Z1 . centrifugalna sila. sila pri pokretanju i sila pri zaustavljanju vozila. udar leda. moguce pomeranje temeljnog tla. skupljanje betona. otpori u ležištima.Dopunska delovanja promene temperature. sneg.

vanredna opterecenja. privremena stanja pri gradenju .Izuzetna delovanja udari vozila i plovnih objekata. zemljotres Z2.

regionalnim putevima i gradskim saobracajnicama III kategorija = mostovi na svim ostalim putevima .Kategorija mosta – prema znacaju saobracajnice I kategorija = mostovi na autoputevima II kategorija = mostovi na magistralnim.

Kolovoz Glavna traka širine 3m ?položaj glavne trake definiše se zavisno od dela konstrukije koji se posmatra. a paralelno sa osom mosta ?Opterecenja u glavnoj traci uvecavaju se za vrednost dinamickog koeficijenta Kd=1.008l. gde je l raspon elementa koji se razmatra Preostali deo kolovoza .4-0.

0m V600+300 V600 B>6.0m V300+300 V300 III .Za odredenu kategoriju mosta primenjuje se odgovarajuca racunska šema opterecenja kategorija mosta racunska šema I II B<6.

Tipsko vozilo V600(V300) .

4 0.2 .2 V300 300 50 0.Širine naleganja i opterecenje tockova tipskog vozila Ukupan teret kN Teret pojedinog tocka kN Širina naleganja upravno na pravac vožnje(m) Širina naleganja u pravcu vožnje (m) vozilo V600 600 100 0.6 0.

Šeme opterecenja .

Položaj glavne trake za opterecenje glavnih nosaca 5xkd .

kocenja deluju u visini površine kolovoza paralelno sa osom mosta Velicina te sile je veca vrednost od sledece dve vrednosti: ?1/20 od jednakopodeljenog površinskog opterecenja p2= 3kN/m2 na celoj površini kolovoza mosta na dužini izmedu dva dilataciona prekida rasponskog sklopa ?30% mase tipskog vozila bez dinamickog koeficienta .Sile pokretanja i sile zaustavljanja .

Pravilnik 316 o tehnickim merama za opterecenje železnickih mostova i propusta (1992) .

Osnovna opterecenja Stalna opterecenja: ? Sopstvena težina i ostali stalni teret ? Stalni pritisak zemlje ? Stalni pritisak vode ? Sile od voznih vodova Prethodno naprezanje Skupljanje i tecenje betona Pokretno opterecenje od voza (saobracajno opterecenje) Dinamicki uticaji Centrifugalna sila Opterecenje pešackih staza (za proracun pešackih staza) Opterecenja nastala u toku gradenja .

Dopunska opterecenja Bocni udari Sile trenja u ležištima Sile kocenja i sile pri pokretanju Opterecenje od vetra Uticaji temperaturnih promene Opterecenje pešackih staza (za proracun glavnih nosaca) Uticaj mogucih pomeranja gradevinskog tla .

Posebna opterecenje Udari drumskih vozila o stubove mosta Udar leda Uticaj prekida voznih vodova kontaktne mreže Seizmicke sile Uticaj iskliznuca voza .

Saobracajno opterecenje od voza šema UIC71 .

Dinamicki uticaji Uticaje odredene prema prethodnoj šemi opterecenja potrebno je uvecati (pomnožiti) dinamickim koeficijentom: L je merodavna dužina elemenat ciji se uticaji odreduju ? Za LF <3.44 ? 0.67 F – ? ? 1.61 F =1.2 .82 L? ? 0.

i * l pr i?5 .Merodavna dužina elementa LF Tabelarno je data u pravilniku Zavisi od vrste konstruktivnog elementa Zavisi od statickog sistema glavnog nosaca (za glavni nosac) ? Za glavne nosace tipa kontinualnih greda: L? ? 1.

33kN\m Za neprekinuti kolosek .22kN\m Za prekinuti kolosek.25(L-30) kN (na 30m) .660+1.Sile pri pokretanju i sile pri kocenju Deluju u visini gornje ivice šine paralelno sa osom koloseka Raspodeljuju se na dužinu od 30m Za l O30: Za l >30: b) a) b) a) Za prekinuti kolosek.1000kN (na 30m) Za neprekinuti kolosek .