<<

<

< <ë…„¢]<…^ŠéÖ]<†
< <<àÚ<
< VØǎ×Ö<êe†Ç¹]<^ ÷]

[àè_ ±c<<
<<

ë†vfÖ] îËŞ’Ú<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

@ @
@ @
1

‫ا‬
‫ا‬

‫*"ء دا(‬
‫ة‬
‫ة ا‬
‫ا‬
‫‪،‬‬
‫ُ‬
‫د و‬
‫ر ا ‪./‬ري ‪ 2 "+‬ز ا ‪ 2 . &0‬ى ذ ‪5‬‬
‫ط و = د ‪ & A A !B 0‬ات أ( ى‪.‬‬

‫ه ا‬
‫‪ 6 78‬ا ‪0 =7‬‬
‫‪ 0‬أر ب ا‬
‫و‪ K L‬ا =‬
‫? > ا ر‪. #‬‬

‫@ @‬

‫'&‬
‫أ‪2‬‬

‫ا‪$%‬‬
‫ة و‬

‫د ا‬
‫‪0‬‬

‫" !‬
‫‪ ? /‬ت و=‪0‬‬
‫ا@‬

‫‪ ،‬و <;‪:‬ق‬

‫&‬

‫‪ *+,‬ن‬
‫‪ 4 4 .(2010‬ة ا‪ 2‬ا م ‪ 0‬أآ‪-‬‬
‫)د‪#‬‬
‫ا‬
‫ا ! ا‬
‫ذا‬
‫‪! > ? 0#0‬ون ا = ‪ ،‬و و‪ : 6,‬ا ‪ 9‬م ‪ F0‬ا ل‪ ،‬و ‪ 4 A@ B4 CD‬د ه @ ‪ ،‬و‪ , H‬ت‬
‫‪P 8‬‬
‫‪8 A N O ? ، 8 11‬‬
‫=‪ ? 7‬ت ?‪0#0‬ة‪ ،‬و ‪ 0=? HM‬ا ! ا‬

‫ا ‪ > ? Q#0+‬أ‪0#0F X8‬ة أ‬
‫‪ V‬ا ‪ R‬ا ‪0‬ا‪ ، H‬وإر‪ 8‬ء ‪ 7 8‬ة ور‪ S‬ا ‪ CR‬ب‬
‫آ ن ا‪ B =# 2‬أو‪N‬‬
‫تا م? ‪.‬‬
‫‪D‬تا‪ D‬د‬
‫? رة ? ‪ O‬د‪ 8 Q#‬داء‪ ،‬و‬
‫‪MP‬ن‬
‫= دة‪ ،‬و إ اء ا‬
‫‪Y‬آ ‪9‬‬

‫‪ ،‬و ا‪ D‬ز‬

‫‪ D‬ه ‪ F 9 :‬ح ا = ا ري ل آ ‪0=? D‬‬
‫=‪ Q =R 0+‬ه ا آ ‪ 6‬ه ‪0‬س ور‪ S‬ا ‪ CR‬ب ا ‪ Q#0+‬ا ! ا‬
‫‪ ،6 C‬و ُأ ‪ 6 A‬أن‬
‫‪ 9‬ا ‪ C‬ح ا ري ? > ‪ 4 -‬ا ‪ C‬ز ا = دي ‪ D‬ق ‪,‬‬
‫‪4 +‬‬
‫و‬
‫و ‪ .6C@ ,‬آ ن ا !‬
‫‪،‬‬
‫ر‪a#‬‬
‫‪0‬ود ‪0#0F K‬ة ‪ 4‬ه ا = ا آ ن د ‪4 ،‬‬
‫أ‪ 4‬ر‪L ،‬‬
‫ء‬
‫ُ‪ ِّ B#‬أد ت ا !‬
‫‪.‬‬
‫‪ C‬ن ور‪0= [6 4‬ر آ ‪ ,‬ا ‪ #‬و‪ ,‬ن ‪0#‬ا ‪ : 0# 4‬ا‬
‫‪Y#‬ا‪0#‬ون ‪ 4‬ا ‪ C‬ا ‪ -‬ر‪ > ? #‬ر‪?] L‬‬
‫‪ V C‬ا‪ a ,‬ب ا ! ‪ ، #‬و = ‪8‬‬
‫‪K‬ا و‬
‫‪ 8‬ات ?‪0#0‬ة‪ .‬و‬
‫آ ا ‪P‬آ ا =‬
‫ا ‪ C‬ز ‪0 4‬ود ‪ 6 7 N‬ا =‪0‬رة ? > ا ‪ SM‬ا ‪D‬‬
‫? ا = دة ا ‪0#0C‬ة ا ‪l‬‬
‫ا ! ‪8N،‬‬
‫أ‪ 9,‬ا = ( > ‪ n 2010 8‬و‪ Q 6F‬و ‪N‬‬

‫‪ D‬ه ‪ ،‬و ‪ D‬دي ‪ =,‬ش = = ‪ ea‬ا = ‪ ،‬و ‪? L d‬‬
‫‪V ,‬ا ‪0‬‬
‫ا ‪ > ? Q#0+‬إ = ء وزن ا ر )ا ‪ P‬رك ‪ 4‬ا و ( ‪4‬‬
‫ص ور‪S‬‬
‫@‪j‬‬
‫ ‪ 4 6‬ا‪Y F2‬ة ‪Y‬آ‬‫ر ا = ‪ ،‬و‪ 4‬ا‪i‬ن ذا ‪ D 6‬ز ?‬
‫‪4‬‬
‫‪V‬‬
‫ا ‪ 0= L D‬ا !‬
‫‪) 1999‬ا‬
‫‪ :‬ا !و‬
‫أ‪4 k‬‬
‫? ‪. 9‬‬

‫ه وب ر@ ‪X‬‬
‫ا ‪ B‬ا ه‪Y‬ت ا ‪ d‬ب‬
‫و ‪ F‬أن ا ق ا ‪ 8‬ا ‪ 7‬ع ‪ 9‬ر آ ‪ 4 20‬ا‪ ، #‬و ‪ C‬ا ‪#0‬‬
‫ا ?‪0‬ة ? > ‪ C‬وز ‪ 4‬ة ا ‪n DO‬م‪ 4 .‬ن أن‬
‫‪ edL KR dP‬ا ‪ 9‬م ا ي ‪9 #‬‬
‫دة ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬
‫‪F ،X,‬‬
‫ا‬
‫‪ C‬و ‪ K‬دة ا = ] ‪ 0+=,‬أ‪k‬‬
‫‪ P‬ر ا ‪ 4 p‬ا‪6 = 8‬‬
‫‪d‬‬
‫= ا ‪ A + @ a‬ا ل ]و‪ Q4‬ا‪ 9 ,‬رات ا ‪0‬و ا‬
‫‪ "> #‬ا ‪ R‬ار ا‪ ، " ? FN‬و ‪ 4‬ا *‬
‫ا‪n7,‬ق آ ‪ 4 20‬ا‪ . #‬و ‪ > C‬ا ‪ C‬وب ‪4‬‬
‫‪ 0‬أ‪ 8‬ع‬
‫= دات ا =‬
‫آ ‪ 4 20‬ا‪] #‬إ‪ l‬ر ‪ 0 #M‬آ‪ ، n‬و ?‪0‬اء ‪ 4‬أآ ‪ 4 S ،[0‬ا * د‪ 8‬ر ‪ #‬ز ‪ .2011‬و أ‪ H‬ا‪0 # ،‬رج‬
‫ا‬
‫‪ #‬ر‪ Q# :7= #‬أي ‪ 7‬ر ‪ :B#‬ا = ‪ *O 4‬ه‪B‬‬
‫‪:‬ا ‪9‬م ‪ Fs a‬زا =‬
‫‪ 4‬ه ا ا ‪ C‬وب ا و ا‬
‫‪. O‬‬
‫ط =‪ :F B u‬ا ‪ 9‬م ‪ O > 6, B‬ف ا ‪C R‬‬
‫ا ‪ 9‬م‪ 8 N ،‬أن ‪ -‬ل دور = ا =‬
‫‪ 6 F‬ا‪ ,i‬و ا ‪ R‬إ > و * ? ا ‪ C‬ح ا ري‪ .‬آ ‪ N‬ر‪ V#‬أن ا و ا‬
‫‪ p N‬أن ا ‪ 9‬م ذا ‪ 6‬أ‪ 4‬ا = دة ا =‬
‫‪V,‬‬
‫‪ 0‬ر‪ w#‬ا ‪ d‬ب‪0= ،‬‬
‫?‪0‬ة ? > ‪ 4 A@ B4‬د أ‪aL‬‬
‫‪0‬رك ? أي دد أو ‪ 4 HM‬إ‪ C,‬ز ا ‪ 7‬ب‪4 .‬‬
‫?= د‪ .‬و ‪ 0‬أر‪ 8‬ا ‪ 9‬م إ ر ‪ D 6‬دي‬
‫‪ B‬ن ا‪ ? FN‬ا ي ‪ - K l‬ا ل ‪ X C 4‬إدار ‪6‬‬
‫ا ‪0 +‬وق ا‬
‫‪ .2011 KPk‬و آ ‪،‬‬
‫ا ‪ B‬ن ا‪ ? FN‬ا‪K= 7,‬‬
‫!و ?‬
‫‪ R * 4 dP‬آ‬
‫إدراج ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬
‫ا =‪ 4 @ B‬ا م ‪ 2004‬ل *‬
‫‪P‬‬
‫ا‪ D‬ا‬
‫آ ن ‪ 0 ? 0 R‬ا زاق‪ V@ , ،‬ا ‪ 7 8N :BH 0 ،Q#0+‬ق‬
‫‪.‬‬
‫‪ 8N dP‬د ا‬
‫ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬
‫‪ V ,‬ا ‪ B‬ن ا‪ . ? FN‬و ‪ 0‬آ ن ا ‪ CR‬ب ا ‪ Q#0+‬د‬
‫ا ا‬
‫ه ا ‪ > C #‬أن و‪ :L‬ا و ا‬
‫ا ر‪ ،‬و ‪ edL Hz V, F‬ا ‪ :L‬ا ‪B‬‬

‫‪R‬‬

‫‪،‬‬
‫‪ 4K k‬ا ! ا‬
‫‪BD ،‬‬
‫‪ > ? 0‬ا و ا ‪ XD, 4‬ا‪. C N‬‬

‫‪dP‬‬
‫و ‪0C‬ر ا{ رة ه إ > أن ‪ R‬ا و ا ا ‪ F‬د ا ري ‪ 4‬ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬
‫‪ B‬ن ‪ ، 8 8‬أي ‪0R Y‬ود‬
‫د ‪a‬‬
‫‪ 74‬ا ‪ > ? +‬أدوار رو‬
‫‪0D‬‬
‫‪ : A‬ه ا ا ‪ F‬د ‪ 8 N‬أ‪,‬‬
‫‪ 4‬ا‬
‫ا ‪M n4 ، D‬س ‪ 9‬ا و ا‬
‫و ر‪u4‬‬
‫‪0‬ا ‪ 4‬ا ‪D‬‬
‫‪7‬ع‬
‫‪ C‬ن "ا ‪ R‬ار" ل ‪ D‬ت ?‪0#0‬ة[‪ .‬أ ? ‪# 0‬‬
‫‪2‬‬

‫‪A #‬‬

‫ا ‪ D‬غ ‪D+‬‬

‫‪:‬‬

‫‪ ? 7‬ه ا ا ‪ F‬د‪،‬‬
‫آ ن دو‬
‫‪ #Y H V 7‬و ‪ M‬ل ‪ B,‬ل ‪|L‬‬
‫‪ #‬ت أ‪ H‬ى ] ا‪2‬دوار ‪4‬‬
‫‪>? 6‬‬
‫ا و ا ‪ + 4‬ا‪ 7‬د‬
‫ا?‪0‬‬

‫ا ‪ D‬ري‪ ،‬و ‪ p‬آ ‪K,‬‬
‫أآ د‪ #‬إ > ا ن‪.‬‬
‫إن ول‬
‫‪،‬‬
‫ا‬
‫= ل ا‪,‬‬
‫ا‪2‬د ت‬

‫‪=,‬‬

‫‪ R‬رة ا ‪ C‬ب ا‬

‫دت‬

‫آ ‪8‬‬

‫ة ‪0‬‬

‫‪ 1999‬ا‬

‫دا ‪K‬‬

‫ا‬

‫ا‪ ~,‬ا ‪0 +‬‬

‫‪ X‬ا‪ j@ , > ? n=,‬ا !‬
‫‪0, C# ،‬رك أن ا‪2‬‬
‫ه ا ا ‪ 9‬ر ا‪P‬‬
‫ا ‪n‬ع ا ر ‪ 4‬إ‪.‬م‪.‬ش‬
‫أ‪ >B4‬إ ‪ 6‬ه إ‪ DL‬ء ا ‪ > ? ? P‬ور‪ S‬ا ‪ CR‬ب‬
‫ات أآ ‪ j@ ,‬ذ ‪ p‬ا ! ‪2 ،‬ن ‪ F‬ه‬
‫ه‬
‫آ ا‪ 8‬ا !و ‪ 8‬ى ‪a4‬‬
‫را = ‪.‬و‬
‫ك أ ‪ e‬ا?‪ 0‬ا ‪ = #0‬ا و ‪ V C‬اي ‪ =,‬ش = =‬
‫ا ? > ورق‪.‬‬

‫‪=, dP‬‬
‫‪z V 7 #‬ل إ ‪ 6‬ا ر دا‪ H‬ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬
‫ا = ‪ XD 4 ،‬ا ؤ‪ # ? R #‬ر‪ =, 4 #‬ت أ‪ H‬ى‪.‬‬
‫ا !ال ا‪ 8N‬ا ‪ : C‬ذا ‪D#‬‬

‫ا رآ‬

‫وا‪8‬‬

‫=‬

‫‪ 4‬ة ر‪a#‬‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬
‫ا ‪Q#0+‬‬
‫ر‪ ،e#‬و‬

‫ر‪ > ? + = N 8‬ه‬

‫ن ‪ 4‬ا = ت؟‬

‫‪ =# 0‬ن ‪6‬‬
‫‪ :‬ا‪ ,N‬ء ا = ا ‪ uR‬إ > ه ا ا‪ R N‬د‪: ،‬‬
‫‪dP‬‬
‫‪ C# ‚ ,‬ي دا‪ H‬ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬
‫دا ‪ K‬ذات ?‪0‬ة ? ‪ .‬وا‪ R N‬د‬
‫‪ XD,‬ا‪2‬ه‬
‫آ‬
‫‪.‬ا = ت ا‬
‫‪:‬ا ‪B‬ل ‪ # -‬ا ? ا‬
‫?‪، +‬‬
‫‪ :‬ا ‪ dP‬أ‪#‬‬
‫ا رآ ا‬
‫أ ‪ #0C‬ت ا ‪ B‬ل ا‬
‫ا ا = س‪ .‬و‬
‫‪dP‬‬
‫‪ # dP‬دل ا‪ R N‬د ا‬
‫ا ‪d‬‬
‫ا ‪K 4 8‬‬
‫ا =‬
‫ل ?‪0‬م ‪ e H‬ا‬
‫ا ا ‪ .‬أ ا ‪ D‬ة ا ا@‪C‬‬
‫آ ‪ ,‬ا‪ .‬و ا‪ 2‬ا ‪ 8 R‬ه ا ‪ B‬ن ا ‪8‬‬
‫‪X‬ا ‪B‬ل‬
‫‪ >Pa‬ا ‪ D‬اغ‪ ،‬إ ا‬
‫‪M‬ي و‪ 6F‬و ‪ C‬د * ‪ :‬ا و ا أي ‪ = 4 . 8 8 :‬آ ا ‪7‬‬
‫رآ‬
‫‪ 8‬ا ‪ DR‬ظ ? > ه ا ا ‪.: C‬‬
‫‪ 4‬أ‪ C Q4‬وز ا ‪ : C‬ا ‪ ، = 7‬او ك ا ل ‪# 4‬‬
‫ا‬
‫‪ dP‬ه ا = ا ر‪a#‬‬
‫ا ر‪ .‬و ُـ آ> رة ‪ CR‬أن ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬
‫‪ R‬دا‪ H‬ا = ا‪9?2‬‬
‫ا ‪ +‬تا =‬
‫ا ر ا ‪ C‬ري‬
‫‪ 8‬ن دا‪ H‬ه ا ا‪ R N‬د‪ .‬وه ‪ 4‬ة رو‪F‬‬
‫ا‪2‬م‪ ،‬و ‪ 8‬اه ا‪ ، Y K ,‬وأن و ‪0‬ة ا ‪ = 7‬ا‬
‫‪ R‬آ ا ‪ R‬ر‬
‫‪ #0 " dP‬ر‪ " a#‬أ? د ر ‪ e‬ا ‪ R‬آ ا =‬
‫ذا ‪ .6‬و را ُ !‪ jF‬ا ‪ CR +‬أن ا ‪0D,‬را ا ‪ = #0‬ا‬
‫] ‪ 0 ? V‬ا ‪ * 7‬ا ‪ X 8M 9 ، ,‬ك‪.‬د‪.‬ش‪].‬‬
‫ا‬
‫‪k ,2‬‬
‫‪ #‬ري ‪ # N‬ث ‪ D‬ت ?‬
‫ت زا@‪ ، D‬و ار ب أ‪ 7H‬ء ‪ 4‬د ‪4 .‬‬
‫ه ا ‪ +‬ت ‪ BD‬إ > ا ‪ 4 6‬إ‬
‫ف ‪ 6 =,‬ا ‪ ، BD‬وآ ‪ K 8‬ا ر‪ #‬ن ? ‪ F‬ا@ ار ‪ - ، =, 8 K‬ل ذ ‪ p‬ا‪ 2‬ز ا ‪ ? K +‬ا‪ 8‬ل‬
‫! ة‬
‫‪ 8‬إ‪.‬م‪.‬ش‬
‫‪=, V‬‬
‫‪ F‬ا ‪ d‬ب‬
‫) = ‪ #‬آ‬
‫‪ 0H 4 =, V‬أر ب ا‬
‫‪P dP‬‬
‫ا‪ 8‬ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬
‫?‪0‬ة ? > و‪ u#‬ا ل و آ ‪. N B,‬‬
‫ه اا= (‬
‫و ه اه ا ر‪ #‬ن ‪N B‬ت ? ل ا ‪ =7‬ا ‪? +‬‬
‫‪YR‬ب ر‪ ، F‬وه آ وا‬
‫‪ d‬ب‪ ،‬وه وآ ‪=,‬‬

‫‪ C7‬ا‬

‫‪ p‬ا ‪ ، +‬أن ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬
‫وآ روج ‪ #‬ر‪ #‬ن‪ ،‬أ?‬
‫‪# N dP‬‬
‫‪ C " Y‬د أن د‪ O #‬رات ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬
‫أ ‪Y‬ا ‪.6‬‬

‫‪ F‬ت ‪ 4‬ا ات ا‪ H2‬ة ‪ KR‬اء ا‪ R N‬د ا‬
‫‪ 4‬ا = تا ‪ F‬؟‬
‫‪ dP‬ه ا = ا = دون ‪k‬‬
‫‪B‬‬
‫ن ?‪2 ,n‬ي ‪Y‬ب‪ 4 ،‬أ‪4‬‬

‫‪dP‬‬

‫‪ 6, - #‬ـ "دآ آ‬
‫‪ *O 4‬ا ‪ 9‬م و‬

‫را ‪ ,n‬ء‬
‫‪ .‬و ‪:B N‬‬
‫وط‬
‫=‪R 0+‬‬
‫أو ‪ ? : C#‬ة ا‬
‫‪? 9‬‬
‫‪ : C‬ا‪ 2‬ال ا =‬
‫= ا ‪B‬لا‬
‫ة ا = ‪.‬و‬
‫ا * ا ‪ 8‬و ‪ N‬ا = @‪0‬ي أو ‪ k‬ه ‪.‬و ‪ 4‬ه ا ا‪ N‬ع ا ‪ C‬ه ي ا ‪ D‬ض‬
‫ا ‪ B‬ل ا‪2‬ر‪ :4‬و? و‬
‫‪: C# Hz 9‬‬
‫ف ا أ‪ . 8‬ا ‪ R‬ج ا ‪ = 7‬ا‬
‫ا‪6 8‬‬
‫‪ 4‬ه ا ‪0R‬ود أ‬
‫ا أ‪ . 8‬ه ا ‪ # d‬ا‪ # k ،> 82‬ء ‪Y‬ب ا ‪ -‬رة ا‪ N‬اآ‬
‫= دة ‪ B,‬ل ا ‪ Q# > ? = 7‬ا ‪ R‬ر ا @‬
‫ا‪0 2‬‬
‫ا{‪ nO‬و >‬
‫أ‪ #‬آ ‪K,‬‬
‫‪ 4‬ا = تا‬
‫ا ‪ -‬ر‪ #‬إ > ا‬
‫‪0R‬و ا رآ‬
‫ا ‪ d‬س ‪ 4‬ا‪ ، =7‬ه ا‬
‫ا{‪ . nO‬و‬
‫ا = ذات ا ‪7‬‬
‫و ا‬
‫ا ‪8‬‬
‫ا‬
‫ا ‪ . F‬و‪ F‬ه ? ا ‪ -‬ر‪ #‬ه ا ه ‪ s a‬ا ل‬
‫آ ‪ # 8 8‬رض ‪ 4‬ا ‪ -‬ر‪ #‬ن ا ‪ ea‬ا{‪ eH [ nO‬ا و ا ا = [ ‪? ea‬‬
‫‪ #N‬هاا ‪ 8s a‬ى‬
‫‪3‬‬

‫= ‪0 ،‬ا‪ ? :4‬ا‪n= 8‬ل ا = ? ا ‪ F‬از‪ #‬ودو‬
‫ة د‪ = #‬ا ‪.‬‬
‫ا ا و أ ل ا ‪ B‬ل ا ‪ C‬ر‪ #‬و ا ُـ‬
‫ه ا ه ا ‪ ea‬ا ‪u#‬‬
‫ا‬
‫‪0+‬ى ا و ا‬
‫ا = ‪ D - ،:‬ض ا ‪9‬‬
‫‪ eH‬ا ‪ B‬ل ا ‪ = 7‬و ا‬

‫‪ ،‬و? ا ‪ = #0‬ا‬

‫ا ‪0‬ا‪ ، H‬و‬

‫د‬

‫‪ C ,‬و ‪YDR‬‬

‫أ‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ 7 V 6= 7‬ت ا ا ‪ :‬و‪ O +H‬ت ‪ * a‬ا = ت‪ .‬و إذ‬
‫ا ‪ -‬ر‪ 4 #‬ا = ت‪# ،‬‬
‫? > ه!‪N‬ء ا‪ N‬ط و ا = ء‬
‫ا ‪ -‬ر‪ 4 #‬ا = ت = ‪ :‬و ا ‪ 7‬د‪# ،‬‬
‫و‪ : ,‬ا ‪ F‬از‪#‬‬
‫وف إزاء ‪ :‬ا ‪0‬و ‪ 0+= ،‬ا ‪ DR‬ظ ? > ا ‪ : +‬ا ل‪ .‬و‪ # N‬ه ا ا‪ N‬اس ‪M‬ي و‪ 6F‬ا ‪? a‬‬
‫*‪: 8 8‬ا و ا ‪.‬‬

‫و ) = ا‪) [ Q4‬و‬
‫آ ‪ D# 0‬ض ‪Y‬ان ا = ى و ت ‪ :‬ا و ا ‪ .‬و ? > ? ‪ 0= # X‬ر‪ L‬آ‬
‫وآ‬
‫و ا>‬
‫‪ 4 #‬ن ر‪ u4‬آ‬
‫أآ‪-‬‬
‫[‪ X ،‬ا !ال ‪ 4‬ا{ ‪0‬ام ? >‬
‫إ > ا رآ ا‬
‫ى ا ‪0‬أ ‪ L‬ا‬
‫‪ :‬ا و ‪ ،‬ه ه ‪Y@ F‬ة ‪ L D‬ا ‪ 9‬وف و ‪ s= N‬ا{‪nH‬ص ا ‪ -‬ري و‬
‫ا و أو ا{ ‪ C‬م ? ‪ ،‬ا !ال ه‬
‫ا‪. +‬‬
‫و ‪ , H‬؟ و‪ 4‬ه ا ا ‪Y‬‬
‫ا{ ‪0‬ام ? > ا ‪ B‬ل أم أ‪,‬‬
‫‪!8‬ال ا ‪ : 9R‬إ > أ‪ #‬؟‬
‫أول ا ا‪ F‬ت ‪ H‬ض ‪ =,‬ش ? ‪ DO 4 Q‬ف ا ر‬
‫ا ر‪=, #‬‬
‫أن ‪ BD#‬ه ا ا = ش إ >‬
‫‪# , 9‬‬
‫‪ d‬س ‪ 4‬آ ‪ 4‬ا = ت ˆ ‪ L #‬ا‪ F2‬اء‪.‬‬

‫‪ M‬ا = ‪ ،‬ودروس ا ‪ C‬رب ‪ * a‬ا‬
‫ل ‪ # ? j ,‬ن را‪ #‬ء ‪ #‬ر ‪=,‬‬

‫لا‬

‫‪F 4K P‬‬
‫ل ‪ +‬ا‪ D‬ق ا = ا‬
‫ا‪ ، ,i‬ا !ال ا م @‬
‫ىا‬
‫و? > ا‬
‫ا = ؟‬
‫ا ‪ Bd‬ب ? ‪ 4 .‬أي إ ر ‪ 8 9‬ا‪ O‬ا ‪ 7‬ودون‪ ،‬أ‪ 4‬ادا و ‪ ? 7‬ت‪? ،‬‬

‫آ‪ #Y‬ت ا =‬
‫د‪ = #‬ا‬
‫آ‪D‬‬

‫ت ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬

‫‪.‬و‬

‫‪dP‬‬

‫‪ D V@ O ، dP‬ة ‪ : C A‬ا = ى و‬
‫ن ‪RN‬د ا ‪d‬‬
‫ا = ل‪ ،‬آ دأب دة ا ‪ 7‬ود‪ #‬و ‪Y# N‬ا ن‪ ،‬إ‪,‬‬
‫‪0‬ه ‪ >= # 4‬ا ا ‪ C‬اب ‪ B‬ن ‪ .‬ذا؟ ‪2‬ن ‪Y‬ان ا = ى ‪ 4‬أ‪Y F‬ة ا = ار ‪ A +‬ا و ا إ > ‪0‬‬
‫ا ؤ‪ ، #‬أ‬
‫ا‪,‬‬
‫‪M‬و‪C #‬‬
‫ءت‬
‫ءت ا = ارات ا ‪M‬د‪، #‬‬
‫و ‪ ، 8‬دا ‪ K‬رت ا ‪ ، 8 8 +H s a‬أن ‪a‬‬
‫ا = ا ‪ > ، L DBD‬دون ار ب ار ‪ K‬أ‪ 7H‬ء ?‪0‬م ا = ‪ P 0‬ت ا = ‪. , ,‬‬
‫و > إن آ ‪ K,‬أ‪ k‬ا ‪ C‬ا{دار‪ 0 #‬دا‪ K8‬ا‪ ,‬ا ‪9‬‬
‫ا‪Y# @ - 8‬آ آ‬
‫ا ‪ B‬ورة ان ‪ ?0‬إ > ! و‬
‫ا =‪ ? 7‬ت ا ‪ 4 # B‬إ‪.‬م‪.‬ش؟‬

‫‪ 8 4‬ا‪ N‬م؟ ه ا ‪0 Q#‬ود ‪.‬و ‪ :8‬ا و ا‬
‫‪ # 4 .0#‬ى ا‪ 0L uD ,‬ارات ‪ 5‬رس ‪2012‬‬

‫ا ‪ D+‬ا ‪ ، -‬و ‪ DO S‬ا ‪ D‬وض‬
‫‪ R 8‬ا و ا ا ‪ a‬ق ? > ‪ L‬ا ر‪ ،‬و ‪Y‬ع‬
‫أ‬
‫ا‪ O‬ا ‪ D l‬ا = ‪ ? 7 8 .‬آ‬
‫‪ ،‬و ‪Y 8‬ع ? ا ‪ D‬غ ا = ‪ ،‬وآ و‪@ 8‬‬
‫ا‬
‫إ > إ‪.‬م‪.‬ش‪.‬‬
‫> ا = ?‪0‬ة ا‬

‫‪#‬‬

‫‪L‬‬

‫ا‬

‫ر‪4‬‬

‫آ‬

‫‪ 0L‬ا‬

‫و ا‬

‫ر@‬

‫‪0‬‬
‫‪،0‬‬

‫?‪0‬‬
‫آ‬

‫ل ‪ D‬ت ا =‪ ? 7‬ت‬
‫ل ا‪ ,‬ء ا ر‪#‬‬

‫‪:‬‬

‫‪6 ? V d#‬‬
‫‪4 P‬‬
‫‪:‬ا و ا‬
‫‪ 0‬ا = ?‪0‬ة ا ‪ P‬رآ ‪ 4‬ه ا ا ‪ L‬ع‪ 0=4 ،‬آ ن ا ر‪ #‬ن ‪ #‬ون ?‪n‬‬
‫أو‪N‬‬
‫‪، R@ B4‬‬
‫ا ‪ ،‬و ‪ 8 Da, N‬ا إذا أن ‪ #‬ر‪ #‬رز‪ #‬آ ‪ ,‬ا ‪ #‬ن أي ‪ ? ˆ#0‬ا و ا ‪ ،‬و أي ‪ =,‬ش ‪CD #‬‬
‫‪ L‬ا ‪ 4 j#‬ا ‪ a‬ت‪ ،‬و ا‪n=,N‬ب ? > ‪ R =,‬رة‬
‫? > ا ر‪ - ) ‚ N #‬ل ا{‬
‫> ‪#0‬‬
‫‪N‬‬
‫ا ‪ C‬ب‪).‬‬
‫‪0‬ة ‪ = N‬وز‪ = #0 ,‬ا‬
‫‪ C‬دز ة‬
‫‪K 4، 8 8 M‬ا و ا‬
‫‪: , S‬ا ‪ +‬اع ‪ 0L‬ا و ا‬
‫ر أن ? رض ا و ا‬
‫ون ‪ :‬ا ‪ F‬از‪ #‬و دو ‪ .‬و ‪Q #‬‬
‫‪ F eH ، 8 8 eH‬ا =‬
‫‪|4‬‬
‫ا = ‪ 7 :‬وأ‬
‫‪n‬‬
‫‪ 0L‬ا ‪ ea‬ا و ا ‪ .‬وه ا ‪ 9 V 7 #‬را‬
‫‪0#‬ا‪ R + ? :4‬ا ‪ = 7‬ا‬
‫‪4‬‬

‫ا ‪0‬ا‪، H‬‬
‫‪8 8 ea‬‬
‫ل ‪ B,‬ل‪ ،‬و‬

‫] أ‪ F‬اء ‪ 7‬ع ‪ H‬ص و ‪ > ? Dl‬ا اء[‬
‫ى ا ‪ 8‬ا ‪0? = HM‬ة ا‬
‫ر‪ 8‬ا ‪ = #0‬ا ‪ .‬ا ‪Š4‬ن ا‬
‫آ‪ D‬ت‬
‫‪ ،‬أي ا ا‪ > ? :4‬ا ‪ D‬ت ‪0‬ى‬
‫‪P #‬آ ا = ا‬
‫‪> ? 0? : 7 #‬‬
‫أ إ > ا‪ D7ON‬ف ‪V, F‬‬
‫‪C8‬‬
‫و ا ‪0‬و ‪.‬و ه ‪ ?Y DO‬ا و ا ? ا ر‪ #‬و ‪0‬ه إ > أ ? ‪.‬‬
‫أر ب ا‬
‫‪ ?0 #‬ا ‪ :L‬ا ‪ D‬وض ? > ا‬
‫‪ H‬ران ‪ˆ S N‬‬

‫ر ‪ 4‬ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬

‫‪=, dP‬‬

‫ه د@ و ? =‬

‫ل ا ‪ R‬ل و ا ‹ل‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫إ ن ا ‪A# +‬‬
‫‪ 9‬إ > ا‪ 8‬ار ه ا ‚ ‪|L‬‬
‫أو ‪ ،‬ا‪ B,N‬م إ > ‪ =,‬أ‪ H‬ى‪ ،‬و ا‪2‬آ‪ -‬ا ‪ N‬ه ا ‪0D,‬را‬
‫‪0‬‬
‫آ‪0‬ش ذا ا‬
‫* ?> * و ا‬
‫ر‪ L‬ا ‪ ea‬ا @‪ = 8 ،0‬ت ا‪ H2‬ى ‪ -‬ف‪.‬د‪.‬ش ‪ .‬وه ا ا ‪ a‬ر‬
‫‪ L 0+= 6 ? KO‬ن ‪ . 78‬آ أن ا ر‪ # N 0 #‬ن إ > ه ا‬
‫‪ #‬ري إ‪ NnH‬ازن‬
‫ى ‪0 4‬وم‬
‫ا ‪ = =R‬و ‪0‬ه ‪. p# N‬‬
‫‪ dP‬ه ا = ا‬
‫? > أن ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬
‫ا ‪ a‬ر ‪ 9‬إ > ?= د ا‬
‫ا ‪ a‬ر ا ‪ 9 : , -‬ا =‪ ? 7‬ت ا ‪ 7‬ودة ‪P‬‬
‫‪ 82‬س ‪ a 8‬ر ا‪. Hi‬‬

‫= ‪ ،‬و ا ‪ R‬ده ‪=, 4‬‬

‫و‬

‫‪ 7#.‬ح ه ا ا ‪ a‬ر ‪O‬‬

‫ت‪F ، F‬‬

‫إذا ‪ K‬ا ‪ C‬د ا ‪ B‬ور‪#‬‬
‫‪#0‬‬
‫‪ 8‬ن ا ا ‪ a‬ر ‪Y‬ة و‪ F‬د ‪ # V7‬ري و‪ e8‬ا ‪ P‬ت ا =‬
‫ا =‬
‫‪4n4‬‬
‫وآ‪D‬‬
‫‪ 0 = X#‬د‪ = #‬ا‬
‫‪ 0‬ا ‪ B‬ل‪ ،‬و ‪N -‬‬
‫‪ ،‬و ‪ D‬زا‬
‫‪ F‬ذب =‪ ? 7‬ت ا‬
‫? > ا اء‪.‬‬

‫‪V7‬‬
‫‪P‬‬
‫و ا ‪N B‬ت‬

‫‪dP‬‬
‫ا‪ R N‬د ا ‪d‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪ 6‬إ> ا‬
‫‪ ˆ P ? # 4 dP‬ا ب إ > ا ‪D‬‬
‫ل ا ‪RN p‬د ا ‪d‬‬
‫أ‬
‫ارا ا ‪ 7‬د إ > ا ‪ :‬آ ‪ P,‬ط وآ‬
‫ا ر ‪0‬ر‪ F‬ا{ رة ‪4‬‬
‫‪ H ? F 6 R‬ر‪ ،Q#‬و ‪ 0‬رت ا ‪ s a‬ا @‬
‫‪ 4‬إ‪.‬م‪.‬ش ‪M‬ي و‪ .6F‬و‪ VC#‬إ‪ C#‬د ‪ a‬ج دون إ‪? L‬‬
‫‪ A # N‬ا‪ O‬ا‬
‫ا = ات ‪Y .‬ان ا = ى ا ‪9‬‬
‫و ج =‬
‫إ> ‪4 # , N‬‬
‫ا ‪ 4 K‬ا ‪ 7 p‬ف أ? ا ‪n7‬ق ا @ ‪0? = 4 .‬ة ا ا‪ K B,‬إ > ا ‪ C‬ت ا ‪ 7‬ودة‬
‫‪ ،‬أو ‪ R‬و‬
‫‪ :‬ا و ا ‪ Š4 ،‬أن ‪ D, 9‬و‪ + Q4‬ر ‪ #‬ن ‪ L‬ع ‪ =,‬ش و ار د‪ = #‬ا‬
‫‪ P‬آ ا ‪0‬ا‪ :4‬ا ‪9‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ p D# 0‬ا{ ط =‬
‫ا ‪0‬و‪ H‬ا ‪N ، 7 R‬‬
‫‪ =, +‬ت أ‪ H‬ى ‪F 4‬‬
‫أ‪ 8‬ب ا اه ت ا ‪ | a‬ا ‪ K F‬ا ‪ -k #ُ # -‬ن ا م ‪ P‬ا‪8‬‬
‫=‪ 0‬آ ن ‪ V d‬ا = ش‪ ،‬و > ا‪ N‬ع ا ا? ? ‪،6‬‬
‫ا ‪0#0C‬ة ‪R‬‬
‫ر‪ ? w#‬ا ر ‪ ، =,‬و ? أن ‪ H0,‬ا‬
‫ا ‪ C‬م ا و ا ‪ 0= .‬ت ا و ا‬
‫‪ F‬د ‪.‬و ‪ 8 N‬إ > ه ا ا ‪ 9‬ر ‪ 8‬ى = ش ا ‪، 4‬‬
‫‪ 4‬ا = ت ار زا ? > دروس ‪* 8‬‬
‫‪ 9‬ر‪8‬‬
‫ا ‪ A D‬و ا ء‪.‬‬

‫‪ñ‹zjÜa ôÑ —à‬‬

‫@ @‬

‫@ @‬
‫@ @‬

‫‪5‬‬