‫תכן לוגי מתקדם‬

‫תרגול כתה מספר ‪2‬‬
‫תזכורת‪:‬‬

‫‪ .1‬כתוב את הפונקציות הבאות באמצעות ‪:Xor form‬‬
‫תזכורת‪:‬‬

‫‪x⊕ y‬‬

‫‪y‬‬

‫‪x‬‬

‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

1⊕1 = 0
x⊕0 = x
x ⊕1 = x
x⊕x =0
x ⊕ x =1
x0 ⊕ x1 = x0 ⊕ x1
x ⊕ ( y ⊕ z ) = ( y ⊕ x) ⊕ z

x0 ~ x1 = x0 x1 + x0 x1
x~0=x
x ~1= x
x ~ x =1
x~ x=0
x0 ~ x1 = x0 ~ x1 = x ⊕ y
x + y = x ⊕ y ⊕ xy .‫א‬

x ( y ⊕ z ) = xy ⊕ xz .‫ב‬

‫= ‪x0 | x1 ∨ x0 ~ x1‬‬
‫= ‪= x0 x1 ∨ x0 ⊕ x1‬‬
‫= )‪= ( x0 x1 ⊕ 1) ∨ ( x0 ⊕ x1 ⊕ 1‬‬
‫= )‪x0 x1 ⊕ 1 ⊕ x0 ⊕ x1 ⊕ 1 ⊕ ( x0 x1 ⊕ 1)( x0 ⊕ x1 ⊕ 1‬‬

‫ג‪.‬‬

‫= )‪x0 x1 ⊕ x0 ⊕ x1 ⊕ ( x0 x1 ⊕ 1)( x0 ⊕ x1 ⊕ 1‬‬
‫‪x0 x1 ⊕ x0 ⊕ x1 ⊕ x0 x1 ⊕ x0 x1 ⊕ x0 x1 ⊕ x0 ⊕ x1 ⊕ 1 = 0 ⊕ 1 = 1‬‬

‫אלגוריתם להעברת ביטוי לצורת ‪:XOR‬‬
‫א‪ .‬לרשום את הביטוי בצורת הקנונית )‪(SOP‬‬
‫ב‪ .‬באמצעות ‪ x + y = x ⊕ y ⊕ xy‬להעביר כל ‪ +‬לביטוי של ‪.XOR‬‬

‫ג‪x ⊕ 1 = x .‬‬
‫‪ .2‬הראה את נכונות המשפטים הבאים‪:‬‬
‫תזכורת‪:‬‬

‫‪x→ y‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪y‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪x‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪x0 → x1 = x0 + x1‬‬
‫‪x→0= x‬‬
‫‪x →1=1‬‬
‫‪1→ x = x‬‬
‫‪0 → x =1‬‬
‫‪x→x=x‬‬
‫‪x → x =1‬‬
‫‪x→x=x‬‬
‫א‪x → y = y → x .‬‬

‫‪y → x = y+ x = y+ x = x+ y = x→ y‬‬

x + y = x → y .‫ב‬

xy = x → y .‫ג‬
xy = xy = x + y = x → y

:NOR ‫ בטא את הפונקציה הבאה בתצורת‬.3
:‫תזכורת‬

x↓ y = x+ y

x+ y = x+ y = x↓ y
x=x↓x
x1 x2 = x1 ↓ x2
x1 + x2 = x1 + ( x2 ↓ x2 ) = x1 ↓ ( x2 ↓ x2 ) = [ x1 ↓ ( x2 ↓ x2 )] ↓ [ x1 ↓ ( x2 ↓ x2 )]
:‫ משתנים‬4-‫ קוביות ב‬.4

‫צייר את הפונקציה הבאה‪:‬‬

‫' ‪zw + xyw‬‬

‫איזו פונקציה מתארות הקוביות הבאות?‬

‫הפונקציה היא ‪w ⊕ x‬‬
‫בצע מינימיזציה לפונקציה הבאה באמצעות קוביות‪:‬‬

‫' ‪f = x ' zw '+ xy + x ' z ' w‬‬

‫פתור את התרגיל הבא באמצעות קוביות‪:‬‬

‫= )' ‪( xyw '+ x ' y ' z '+ x ' yzw) ⊕ ( x ' y + y ' w‬‬

‫‪ .1‬יחס אקויולנטיות )‪ (Equivalence Relation‬מוגדר באופן הבא‪:‬‬
‫יהא ‪ R‬יחס )בינארי( על סט ‪ R ,A‬הוא יחס אקויולנטיות אם מתקיימות שלוש האכסיומות הבאות‬
‫לכל ‪: a, b, c ∈ A‬‬
‫‪1) Reflective law: aRa‬‬
‫‪2) Symmetric law: If aRb , then bRa .‬‬
‫‪3) Transitive law: If aRb and bRc , then. aRc‬‬

‫א‪ .‬תהא ‪ L‬קבוצת כל הקוים הישרים במישור‪ .‬ונגדיר ‪ . l1 , l2 ∈ L‬האם היחס‬
‫להלן הוא יחס אקויקלנטיות ?‬

‫‪⇔ l1 is‬‬

‫‪parallel to l2‬‬

‫ב‪ .‬תהא ‪ L‬קבוצת כל הקוים הישרים במישור‪ .‬ונגדיר ‪l1 , l2 ∈ L‬‬

‫‪l2‬‬

‫המוגדר‬

‫‪l1‬‬

‫‪ .‬האם היחס‬

‫המוגדר להלן‬

‫הוא יחס אקויקלנטיות ?‬

‫‪perpendicular to l2‬‬

‫‪⇔ l1 is‬‬

‫‪l2‬‬

‫‪l1‬‬

‫תשובות‪:‬‬
‫א‪) .‬תזכורת‪ -‬שני קווים במישור בעלי אותו שיפוע נקראים מקבילים‪(.‬‬
‫‪ .1‬ל‪ l1 -‬יש את אותו שיפוע כמו ל ‪ l1‬לכן היחס מקיים רפלקסיביות‪.‬‬
‫‪ .2‬אם ‪ l1‬מקביל ל ‪ l2‬אזי גם ‪ l2‬מקביל ל ‪ l1‬לכן היחס מקיים סימטריות‪.‬‬

‫‪l‬‬

‫‪l‬‬

‫‪l‬‬

‫‪l3‬‬

‫‪ .3‬אם ‪ 1‬מקביל ל‪ 2 -‬וגם ‪ 2‬מקביל ל‬
‫לכן היחס הנתון הוא יחס אקוויולנטיות‪.‬‬

‫אזי‬

‫‪l1‬‬

‫מקביל ל‬

‫‪l3‬‬

‫לכן היחס מקיים טרנזיטיביות‪.‬‬

‫ב‪ l1 .1 .‬אינו ניצב לעצמו‪.‬‬
‫לכן היחס הנתון אינו יחס אקוויולנטיות‪.‬‬

‫‪ .2‬נסמן ב )‪ A(120‬את קבוצת כל המספרים השלמים שהם מחלקים של ‪ .120‬ונגדיר יחס ‪≤ R‬‬
‫באופן הבא ‪⇔ a divides b‬‬

‫‪ . a ≤ R b‬הראה כי ‪ A(120), ≤ R‬מהווה סט סדור‬

‫)‪ ,(ordered set‬שרטט דיאגרמת ‪ Hasse‬מתאימה‪.‬‬
‫תזכורת‪ :‬סט סדור הוא סט סדור חלקי או סט סדור שלם‪.‬‬
‫סט סדור חלקי )‪ (partially ordered set‬מקיים ‪:‬‬
‫א‪ .‬רפלקסיביות ‪xRx :‬‬
‫ב‪ .‬אנטיסימטריות‪( xRy ) ∧ ( yRx) ⇒ x = y :‬‬

‫ג‪ .‬טרנזיטיביות‪( xRy ) ∧ ( yRz ) ⇒ xRz :‬‬
‫אם היחס גם שלם )כלומר לכל ‪a‬ו‪ b -‬שבסט‪ ,‬מתקיים ‪ aRb‬או ‪ ( bRa‬אזי הוא נקרא סט סדור שלם‬
‫)‪.(totally ordered set‬‬

‫תשובה‪:‬‬

‫}‪A(120) = {1, 2,3, 4,5, 6,8,10,12,15, 20, 24,30, 40, 60,120‬‬
‫נראה שזהו סט סדור חלקי‪:‬‬
‫א‪ .‬רפלקסיביות‪ :‬מתקיים כי כל מספר מחלק את עצמו‪.‬‬
‫ב‪ .‬אנסטיסימטריות‪ :‬אם ‪ x _ divides _ y‬וגם ‪ y _ divides _ x‬אזי ‪. x = y‬‬
‫ג‪ .‬טרנזיטיביות‪ :‬אם ‪ x _ divides _ y‬וגם ‪ y _ divides _ z‬אזי ‪. x _ divides _ z‬‬
‫לכן זהו סט סדור חלקי‪.‬‬
‫דיאגרמת הסה‪:‬‬

‫‪ .3‬הוכח או הפרך את הטענות הבאות‪:‬‬

‫)‪x ≤ z‬‬

‫‪x ≤ y ∨ z ⇔ ( x ≤ y or‬‬

‫)‪x ≤ z‬‬

‫‪x ≤ y ⋅ z ⇔ ( x ≤ y and‬‬

‫תשובה‪:‬‬
‫תזכורת‪:‬‬
‫יהיה היחס ≤ בין שני וקטורים – יחס של כיסוי‪ ,‬כלומר שני הוקטורים הבינאריים‬
‫‪ a = a1 ,...ak , b = b1 ,..., bk‬מקיימים ‪ a ≤ b‬אמ"מ ‪ ai ≤ bi‬לכל ‪) . 1 ≤ i ≤ k‬מתקבל סט סדור חלקי(‪.‬‬
‫א‪ .‬לא נכון‪.‬‬
‫דוגמא נגדית‪:‬‬

‫)‪x = (1111‬‬
‫ניקח ‪y = (0011) :‬‬
‫)‪z = (1100‬‬
‫ב‪ .‬נכון‪.‬‬
‫הוכחה‪:‬‬
‫נשים לב ש ‪ 0 ≤ xi‬תמיד‪ ,‬לכן יש לבדוק איך מתנהגים הסימבולים ב‪ X-‬השונים מ‪.0-‬‬

‫⇐ ‪x≤z‬‬

‫‪and‬‬

‫‪ x ≤ y‬ולכן לכל ‪ i‬שעבורו מתקיים ‪ , xi = 1‬גם ‪ yi = 1‬וגם ‪ zi = 1‬ולכן גם‬

‫‪ yi zi = 1‬ולכן ‪. x ≤ y ⋅ z‬‬
‫⇒ ‪ x ≤ y ⋅ z‬ולכן לכל ‪ i‬שעבורו מתקיים ‪ xi = 1‬גם ‪ yi zi = 1‬וכדי שזה יתקיים נדרש גם ‪ yi = 1‬וגם‬

‫‪ zi = 1‬ולכן ‪x ≤ z‬‬

‫‪and‬‬

‫‪.x≤ y‬‬

‫‪ .4‬נתונה דיאגרמת ‪ .Hasse‬קבע את הגבול העליון והתחתון של הקבוצה } ‪ B = {d , e, f‬וכן את‬
‫הגבול העליון המינימלי והגבול התחתון המקסימלי של הקבוצה‪.‬‬

‫תזכורת‪:‬‬
‫יהי > ‪ < A, ≤ R‬סט סדור ויהי ‪ ,B‬תת‪ -‬סט של ‪.A‬‬
‫אם לכל ‪ a ∈ A‬קיים ‪ a0 ∈ A‬כך ש ‪ a0 ≤ R a‬אזי ‪ a0‬הוא איבר מינימלי ב‪.A-‬‬
‫אם לכל ‪ a ∈ A‬קיים ‪ a0 ∈ A‬כך ש ‪ a0 ≥ R a‬אזי ‪ a0‬הוא איבר מקסימלי ב‪.A-‬‬
‫נאמר שאלמנט ‪ a ∈ A‬הוא הגבול העליון של הקבוצה ‪ B‬אם מתקיים ‪ b ≤ R a‬לכל ‪. b ∈ B‬‬
‫אם יש איבר מינימלי מתוך הסט שכולל את כל הגבולות העליונים של ‪ B‬אזי איבר זה הוא הגבול‬
‫העליון המינימלי‪.‬‬
‫נאמר שאלמנט ‪ a ∈ A‬הוא הגבול תחתון של הקבוצה ‪ B‬אם מתקיים ‪ b ≥ R a‬לכל ‪. b ∈ B‬‬
‫אם יש איבר מקסימלי מתוך הסט שכולל את כל הגבולות התחתונים של ‪ B‬אזי איבר זה הוא הגבול‬
‫התחתון המקסימלי‪.‬‬
‫פתרון‪:‬‬
‫הגבול העליון הוא הסט }‪{a, b, c‬‬

‫הגבול התחתון הוא הסט }‪{g , h, i‬‬
‫הגבול העליון המינימלי הוא ‪.c‬‬
‫הגבול התחתון המקסימלי הוא ‪.g‬‬
‫‪ .5‬האם דיאגרמת ‪ Hasse‬המופיעה בשאלה ‪ 4‬מייצגת ‪ ?Lattice‬האם הוא‪Lattice -‬‬
‫דיסטריבוטיבי?‬
‫תזכורת‪:‬‬
‫‪) lattice‬סריג( היא מערכת אלגברית )∧ ‪ , < A, ∨,‬עם שתי פעולות בינאריות‪ ,‬כך שכל האלמנטים ב‪-‬‬
‫‪ A‬מקיימים את האקסיומות הבאות‪:‬‬

‫‪ lattice‬דיסטריביוטיבי הוא ‪ lattice‬שמקיים גם דיסטריביוטיביות כלומר‬

‫)הגדרה חלופית‪ :‬סריג היא קבוצה עם יחס סדר חלקי‪ ,‬שבו לכל שני איברים ‪ a , b‬יש גבול עליון‬
‫מינימלי וגבול תחתון מקסימלי‪ ,‬כלומר יש איבר גדול ביותר מבין כל אלה המקיימים ‪ x ≤ a , b‬ואיבר‬

‫קטן ביותר מבין כל אלה המקיימים ‪x ≥ a, b‬‬
‫עבור הסט }‪ {a , b‬הגבול העליון המינימלי נתון על ידי ‪ a ∨ b‬והגבול התחתון המקסימלי נתון על ידי‬
‫‪.a ∧b‬‬
‫פתרון‪:‬‬

‫‪ .1‬מתקיים‪ ,‬כי הגבול התחתון המקסימלי של איבר ועצמו הוא הוא עצמו וכנ"ל עבור גבול עליון‬
‫מינימלי‪.‬‬
‫‪ .2‬מתקיים כי הגבול התחתון המקסימלי של ‪ a,b‬הוא הגבול התחתון המקסימלי של ‪ b,a‬וכנ"ל‬
‫עבור גבול עליון מינימלי‪.‬‬
‫‪ .3‬מתקיים עבור כל אחד מהאיברים בדיאגרמה‪.‬‬
‫‪ .4‬מתקיים עבור כל אחד מהאיברים בדיאגרמה‪.‬‬

‫הסבר חלופי הוא שלכל שני איברים יש גבול עליון מינימלי וגבול תחתון מקסימילי ולכן‪ ,‬זהו סריג‪.‬‬
‫האם דיסטריביוטיבי?‬
‫תזכורת‪ -‬דוגמאות לסריג דיסטריביוטיבי וסריג לא דיסטריביוטיבי‪:‬‬

‫הדיאגרמה בשאלה אינה דיסטריביוטיבית‪ ,‬למשל‪:‬‬

‫) ‪d ∧ ( e ∨ f ) ≠ ( d ∧ e) ∨ ( d ∧ f‬‬
‫‪ .6‬האם דיאגרמת ‪ Hasse‬הבאה מייצגת ‪ ?Lattice‬האם הוא‪ Lattice -‬דיסטריבוטיבי? האם הוא‬
‫מייצג אלגברה בולאנית?‬

‫פתרון‪:‬‬
‫זהו סריג‪ ,‬כי מתקיימות ארבעת האקסיומות‪.‬‬

‫האם דיסטריביוטיבי?‬
‫נשים לב כי )‪a ∧ (b ∨ c) = a ≠ b = (a ^ b) ∨ ( a ^ c‬‬
‫ולכן הסריג אינו דיסטריביוטיבי‪.‬‬
‫אלגברה בוליאנית היא דיסטריביוטיבית ולכן הדיאגרמה אינה מייצגת אלגברה בוליאנית‪.‬‬

‫‪ .7‬קבע האם הסט }‪ A = {0,1, a‬והפעולות הבאות מהווים אלגברה בוליאנית‬

‫תזכורת‪:‬‬
‫אלגברה בוליאנית מקיימת את האקסיומות‪:‬‬

‫תשובה‪:‬‬
‫יחידה‪ -‬מתקיים‪.‬‬
‫קומוטטיביות‪ -‬מתקיימת )סימטריה בטבלאות ביחס לאלכסון(‬
‫משלים‪ -‬נדרש ‪ , a ∨ a = 1‬אבל אצלנו ‪ a = a‬ואז ‪. a ∨ a = a ∨ a = a‬‬
‫לכן זוהי אינה אלגברה בוליאנית‪.‬‬

‫∨‬

‫‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪1‬‬
‫‪a‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪a‬‬

‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪a‬‬

‫‪a‬‬
‫‪0‬‬
‫‪a‬‬
‫‪a‬‬

‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪a‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫*‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪a‬‬

‫‪a‬‬
‫‪a‬‬

‫‪1‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬