‫בס"ד‬

‫תרגיל כיתה מספר ‪ – 8‬התפלגויות בדידות )‪(21.12.2011‬‬

‫בינומית‬
‫התפלגות בינומית‬
‫התפלגות‬

‫הגדרה‪ :‬מ"מ ‪ X‬נקרא משתנה בינומי ע פרמטרי ‪ n‬ו ‪ , p‬כאשר ‪ n‬מייצג מספר ניסויי‬
‫מקריי בלתי תלויי זה בזה‪ .‬כ שלכל ניסוי מקרי יש שתי תוצאות אפשריות "הצלחה"‬
‫בהסתברות ‪ p‬ו "כשלו" בהסתברות ‪. 1 − p‬‬
‫‪n‬‬
‫‪n−k‬‬
‫) ‪. P ( X = k ) =   p k (1 − p‬‬
‫‪ X‬יכול לקבל את הערכי ‪ k = 0,1, 2,..., n‬בהסתברות‬
‫‪k ‬‬
‫‪n‬‬
‫‪   ‬זהו סימו של מספר האפשרויות לקבל ‪ k‬מתו ‪ n‬פריטי ללא החזרה‪ ,‬בתנאי שהסדר‬
‫‪k ‬‬
‫‪n‬‬
‫!‪n‬‬
‫אינו חשוב‪.‬‬
‫=‪ ‬‬
‫! ‪ k  ( n − k )!k‬‬

‫הסימו המקובל‪X ~ B ( n, p ) :‬‬
‫התוחלת‪E [ X ] = np :‬‬
‫שונות‪VAR [ X ] = np (1 − p ) :‬‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫שחק כדורגל מתאמ בהבקעת שערי ‪ .‬הוא בועט לשער ‪ 8‬פעמי ברציפות ‪.‬‬
‫ההסתברות שיבקיע גול בכל אחת מהפעמי היא ‪. 0.6‬‬
‫א‪ .‬מה ההסתברות שיבקיע ‪ 2‬שערי ?‬
‫ב‪ .‬מה ההסתברות שיבקיע ‪ 8‬שערי ?‬
‫ג‪ .‬מה ההסתברות שיבקיע לפחות שער אחד ?‬
‫ד‪ .‬מהי כמות השערי הממוצעת שיבקיע ‪ ,‬ומהי שונות כמות זו ?‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫בבחינה ‪ 25‬שאלות ‪ ,‬לכל שאלה ‪ 5‬תשובות אפשריות שרק אחת מה נכונה ‪ .‬תשובה‬
‫נכונה מעניקה ‪ 4‬נקודות ותשובה שאינה נכונה גורעת נקודה אחת ‪ .‬תלמיד שלא‬
‫התכונ כלל לבחינה מנחש את תשובותיו ‪.‬‬
‫א‪ .‬חשב את תוחלת מספר הנקודות שיקבל בבחינה ‪.‬‬
‫ב‪ .‬חשב את שונות מספר הנקודות שיקבל בבחינה‪.‬‬

‫התפלגות גיאומטרית‬

‫) ‪X ~ Geo( p‬‬
‫‪k −1‬‬

‫‪P( X = k ) = (1 − P) ⋅ P‬‬
‫‪k = 1,.., n‬‬
‫מ"מ ‪ = X‬מספר הניסויים עד להצלחה הראשונה )כולל ההצלחה הראשונה(‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1− p‬‬
‫= ) ‪E( X‬‬
‫‪V (X ) = 2‬‬
‫‪p‬‬
‫‪p‬‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫במכו רנטג ההסתברות שצילו יצליח היא ‪ . 0.9‬אד המגיע למכו לצור צילו ממשי‬
‫להצטל עד שהצילו מצליח ‪ .‬אד הגיע למכו להצטל‪.‬‬
‫ה‪ .‬מה ההסתברות שהצטל ‪ 3‬צילומי ?‬
‫‪1‬‬

‫ו‪ .‬מה ההסתברות שהצטל יותר מ‪ 4‬צילומי ?‬
‫ז‪ .‬הצילו הראשו לא הצליח ‪ ,‬מה ההסתברות שבסה"כ הצטל ‪ 3‬צילומי ?‬
‫ח‪ .‬חשבו את התוחלת של משתנה מקרי זה‪.‬‬

‫התפלגות אחידה‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫לאד ‪ 8‬מפתחות אשר רק אחד מה מתאי לדלת שהוא מנסה לפתוח ‪ .‬הוא מנסה את‬
‫המפתחות באופ מקרי ומסמ כל מפתח לאחר שניסה אותו ) ואינו מנסה שוב מפתח שלא‬
‫התאי ( ‪ .‬יהי ‪ x‬מספר המפתחות שניסה עד שפתח את הדלת ‪ .‬מהי פונקצית ההסתברות‬
‫של ‪ ? x‬חשבו תוחלת ושונות !‬

‫שאלה ‪5‬‬
‫בניתוח מסוי מצליחי לרפא ‪ 70%‬מהחולי‪ .‬מבצעי ‪ 5‬ניתוחי‪ .‬חשבו את ההסתברויות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫א( שבדיוק ‪ 3‬ניתוחי הצליחו‪.‬‬
‫ב( שלפחות ‪ 3‬ניתוחי הצליחו‪.‬‬
‫ג( שלכל היותר ‪ 3‬ניתוחי הצליחו‪.‬‬
‫תשובה‬

‫)‪X ~ Bin(5,0.7‬‬
‫א(‬
‫‪ 5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪P( X = 3) =  (0.7 ) (0.3) = 0.3087‬‬
‫‪ 3‬‬
‫ב(‬
‫)‪P( X ≥ 3) = P( X = 3) + P( X = 4) + P( X = 5‬‬

‫‪ 5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪=  (0.7 ) (0.3) +  (0.7 ) (0.3) +  (0.7 ) (0.3) = 0.8369‬‬
‫‪ 3‬‬
‫‪ 4‬‬
‫‪ 5‬‬
‫ג(‬
‫)‪P( X ≤ 3) = P( X = 0) + P( X = 1) + P( X = 2) + P( X = 3‬‬
‫או‬
‫‪1 − P( X > 3) = 1 − (P( X = 4) + P( X = 5) = 0.4717‬‬

‫שאלה ‪6‬‬
‫אד מנסה לחייג לאוניברסיטה מניסיונות קודמי ידוע כי ההסתברות לקבל מענה בכל ניסיו‬
‫חיוג הוא ‪ . 0.25‬אד שמחייג לאוניברסיטה ממשי לחייג עד שמתקבל מענה מה ההסתברות‬
‫א( שיקבל מענה בניסיו ה‪?9‬‬
‫ב( שיקבל מענה לאחר יותר מ ‪ 4‬ניסיונות חיוג?‬
‫ג( חשבו את התוחלת של משתנה מקרי זה‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫תשובה‬
P( X = 9) = (0.75) (0.25) = 0.02502 (‫א‬
(‫ב‬
P( X > 4) = 1 − [ P( X = 4) + P( X = 3) + P( X = 2) + P( X = 1)]
8

= 1 − ( 0.75) ( 0.25 ) − ( 0.75 ) ( 0.25) − ( 0.75 )( 0.25) − ( 0.25 ) = 0.3164
1
1
E( X ) = =
= 4 (‫ג‬
p 0.25
3

2 

‫טבלת סיכו‬
σ ( x ) ‫סטית תקן‬

( b − a + 1)

V ( x ) ‫שונות‬

( b − a + 1)

E ( x ) ‫תוחלת‬

‫פונקצית הסתברות‬

‫שם ההתפלגות‬

12

12

a+b
2

n× p×q

n× p×q

n× p

n
P ( x = k ) =   × p k × q n−k
k 

X ~ B ( n, p ) ‫בינומית‬

q
p

q
p2

1
p

P ( x = k ) = p × q k −1

X ~ G ( p ) ‫גיאומטרית‬

λ

λ

λ

P(x = k) =

e−λ × λ k
k!

X ~ P ( λ ) ‫פואסון‬

2

−1

2

−1

P(x = k) =

3

1
b − a +1

X ~ U ( a, b ) ‫אחידה‬