STPM2012SMKDK

942/ 1

STPM
GEOGRAFI KERTAS 1 (ALAM SEKITAR FIZIKAL) (Tiga jam)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATION COUNCIL) DAERAH LARUT MATANG, PERAK

SOALAN PERCUBAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon:

Jawab empat soalan. Markah kepujian akan diberikan kepada anda sekiranya anda menggunakan peta lakar dan gambar rajah yang sesuai. Markah kepujian akan diberikan juga untuk contoh yang khusus dan teliti yang dikaji melalui kajian luar dan kajian tempatan yang dibuat sendiri. Semua penghitungan hendaklah diserahkan bersama dengan jawapan anda. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Sekiranya bahan yang perlu diperiksa dibuat pada peta rangka dunia pada helaian halaman dan helaian itu hendaklah dipisahkan daripada kertas soalan dan diserahkan bersama dengan jawapan anda.
_______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. © Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 942/1 NOTA Kertas graf akan dibekalkan sekiranya diminta. 1

Jelaskan tiga pengaruh bentuk muka bumi hasil pemendapan sungai terhadap aktiviti manusia .ii. (10m) c.iii) Jelaskan tiga kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai terhadap aktiviti manusia.Berdasarkan maklumat di dalam jadual di atas. bagaimana aktiviti manusia memberi kesan terhadap cuaca dan geomorfologi di sesuatu tempat. (10m) 2.STPM2012SMKDK 1a.i) Nyatakan empat cara hakisan ombak. (8m) 3.(12m) a. Jelaskan dengan bukti dan contoh . dan jelaskan mengapa sesuatu kawasan mengalami kesan luluhawa yang teruk berbanding kawasan lain.ii) Huraikan empat bentuk muka bumi hasil daripada proses hakisan ombak. (12 m) 2 .iii.Berdasarkan Jadual di atas. a. (9m) ATAU 1b. Jadual dibawah menunjukkan suhu bulanan stesen Kaji Cuaca X dan Y Bulan X Y J 27 24 F 28 25 M 28 26 A 30 27 M 29 26 J 28 26 J 28 25 O 27 25 S 28 26 O 29 26 N 28 25 D 26 24 a. kirakan julat suhu tahunan kawasan X dan Y (5m) b. (12m) c. Jelaskan bagaimana kegiatan manusia boleh menganggu suhu di kawasan X dan Y. Huraikan proses pembentukan tiga bentuk muka bumi hasil pemendapan sungai (10m) b. (4m) a. Pilih satu jenis luluhawa.Nyatakan lima cara pengangkutan beban sungai (5m) b. Huraikan maksud luluhawa biologi (3m) b. lukiskan graf garisan yang sesuai untuk meggambarkan data suhu bagi stesen X dan Y.

6 . (10m) c.a. (10m) 5.Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem daratan ? (5m) b.Apakah yangdimaksudkan dengan kesan rumah hijau ? (5m) b. (10m) c. nyatakan sebab-sebab kejadian kebakaran hutan berlaku . Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan sistem ekologi dan geomoforlogi?(5m) b. a. Mohd Sazali Bin Zulkifli Guru Geografi T. (10m) 7.STPM2012SMKDK 4a.Jelaskan Kepentingan ekosistem daratan terhadap alam sekitar fizikal . Jelaskan kesan kejadian tsunami yang berpunca daripada perubahan sistem ekologi dan sistem geomoforlogi (10m) c. Rosmadi Bin Abdullah Penolong Kanan T.a. Berdasarkan kajian di lapangan. Huraikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangkan kesan kejadian tsunami . Nyatakan bagaimana kebakaran hutan boleh menganggu sistem amosfera dan geomoforlogi di kawasan kajian.6 3 Disemak: ………………………………… E. (10m) c. Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air( 10m) c.(10m) 6. Jelaskan kesan –kesan ketidakseimbangan air negatif. a. Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurang dan mencegah kejadian kebakaran hutan . (7m) ………………………………………………………… kertas soalan tamat……………………………………………… Disediakan : …………………………………. (8m) b. Jelaskan lima faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau . Huraikan lima kesan fenomena kesan rumah hijau terhadap alam sekitar dan manusia . Huraikan langkah-langkah untuk menguangkan kemusnahan terhadap ekosistem daratan . Nyatakan proses mendatar dalam kitar hidrologi (3m) b. (10m) 8.

(Rosmadi Abdullah) Penolong Kanan T.6 Geografi Disemak …………………...STPM2012SMKDK \ Kertas Soalan Tamat Disediakan ………………….6 Peta Dunia Untuk Soalan 3 4 . (Mohd Sazali Zulkifli) Guru T.

STPM2012SMKDK 5 .