You are on page 1of 1

‫תרגיל בית ‪ 3‬להגשה‬

‫הגשה עד יו רביעי ‪ 1.2.12‬בכיתה ‪ .‬נא דאגו לצל את פתרו התרגיל לגיבוי‪.‬‬
‫)כי אי לי דר להחזיר לכ את התרגילאולי אשאיר בחדר המחשבי שלכ ‪ .‬בכל‬
‫מקרה אני אפרס באתר הקורס פתרו מלא ומפורט לתרגיל זה ( ‪ .‬בהצלחה‬
‫תרגיל ‪1‬‬
‫המ"מ ‪ X‬הוא בעל פונקצית הצפיפות‬

‫‪π‬‬
‫‪‬‬
‫≤| ‪c ⋅ cos( x) | x‬‬
‫‪f ( x) = ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪0‬‬
‫‪otherwise‬‬
‫א‪.‬‬

‫מצאו את ‪. c‬‬

‫ב‪.‬‬

‫מצאו את פונקצית ההתפלגות של ‪. X‬‬

‫תרגיל ‪2‬‬
‫זמ החיי )בשני( ‪ T‬של מנוע מכונית הוא מ"מ רצי בעל פונקצית צפיפות‪:‬‬

‫‪cx 2 (10 − x) 0 < x < 10‬‬
‫‪f (X ) = ‬‬
‫‪0‬‬
‫‪else‬‬
‫‪‬‬
‫א‪ .‬מצאו את ‪.c‬‬

‫כאשר ‪ c‬קבוע‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫מצאו את ) ‪E (T ), V (T‬‬

‫ג‪.‬‬

‫מה ההסתברות שמנוע ב ‪ 7‬שני יחזיק מעמד עוד שנתיי?‬

‫תרגיל ‪3‬‬
‫יהיו ‪ X‬ו ‪ Y‬מ"מ בת"ל בעלי אותה התפלגות‪P ( X = r ) = P (Y = r ) :‬‬

‫‪3‬‬
‫‪3/8‬‬

‫‪4‬‬
‫‪1/8‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3/8‬‬

‫‪1‬‬
‫‪1/8‬‬

‫א‪.‬‬

‫מצא את ההסתברות ש ‪ Y=X‬ואת ההסתברות ש ‪Y<X‬‬

‫ב‪.‬‬

‫מצא את ההתפלגות של ‪ E(X+Y) ,Y+X‬ואת )‪.V(X+Y‬‬

‫‪r‬‬
‫) ‪P( X = r‬‬

‫תרגיל ‪4‬‬
‫לבנק יש ‪ 2‬כניסות‪ .‬לכניסה הקדמית מגיעי בדקה אנשי לפי התפלגות ) ‪ . Poi (λ‬לכניסה‬
‫האחורית מגיעי בדקה אנשי לפי התפלגות ) ‪ . Poi ( µ‬הניחו ששתי הכניסות בלתי תלויות‪.‬‬
‫א‪.‬‬

‫הוכיחו שס) האנשי שמגיעי בדקה לבנק מתפלג ) ‪. Poi (λ + µ‬‬

‫ב‪.‬‬

‫בהינת שס) האנשי שהגיעו לבנק בדקה האחרונה הוא ‪ ,10‬מה התפלגות מספר‬
‫האנשי שהגיעו לכניסה הקדמית של הבנק?‬

‫תרגיל ‪5‬‬
‫) ‪ . X | Y ~ B (Y , P ) , Y ~ P (λ‬חשבו ) ‪V ( X ) , E ( X‬‬

‫בהצלחה ☺‬